MOLENGRAAFF INSTITUUT VOOR PRIVAATRECHT RAPPORTAGE DE EVALUATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOLENGRAAFF INSTITUUT VOOR PRIVAATRECHT RAPPORTAGE DE EVALUATIE"

Transcriptie

1 RAPPORTAGE WET KOOP ONROERENDE ZAKEN; DE EVALUATIE Prof. mr. A.L.M. Keirse Prof. mr. N.C. van Oostrom Mr. M.Y. Schaub Mr. C.M.J. Barendse Mr. A.M. Steegmans November 2009

2

3 RAPPORTAGE WET KOOP ONROERENDE ZAKEN; DE EVALUATIE Prof. mr. A.L.M. Keirse Prof. mr. N.C. van Oostrom Mr. M.Y. Schaub Mr. C.M.J. Barendse Mr. A.M. Steegmans November WODC, Ministerie van Justitie. Auteursrechten voorbehouden.

4

5 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... XI HOOFDSTUK I INLEIDING, VRAAGSTELLLING EN ONDERZOEKSAANPAK Wet koop onroerende zaken Onderzoekskader Evaluatie Aanleiding voor het onderzoek Context Toetsingsmaatstaf Probleemstelling en onderzoeksvragen Kernvraag Probleemstelling Onderzoeksvragen Onderzoeksaanpak Onderzoeksactiviteiten Desk- en literatuuronderzoek Interviews en expertmeetings Enquêteonderzoek Politieke en commerciële lading Rapportage... 7 HOOFDSTUK II HET SCHRIFTELIJKHEIDSVEREISTE VAN ARTIKEL 7:2 BW Ter inleiding Inhoud en reikwijdte van het vormvoorschrift Doelstellingen van het vormvoorschrift Praktische betekenis van het vormvoorschrift Problematische (praktijk-)scenario s met betrekking tot het vormvoorschrift Ter inleiding Mondelinge afspraken Gebruik en misbruik van het vormvoorschrift Nadere afspraken of wijzigingen na het opmaken van de akte Kwaliteit van de akte i

6 2.6 Analyse en oplossingsrichtingen Ter inleiding Status van mondelinge afspraken Te onderscheiden vragen Wilsovereenstemming Mondeling in plaats van schriftelijk: nietig of vernietigbaar Dwang tot schriftelijke vastlegging Rol van het leerstuk van de precontractuele redelijkheid en billijkheid Besluit Gebruik en misbruik van het vormvoorschrift Gevolgen van nadere afspraken of wijzigingen na het opmaken van de akte Ter inleiding Schriftelijk vastleggen van wijzigingen en aanvullingen Gevolgen voor de oorspronkelijke akte Wel of geen nieuwe bedenktijd Conclusie en aanbeveling Waarborgen van de kwaliteit van de akte Terminologie Ter inleiding De koop Onduidelijkheden Conclusie Een tot bewoning bestemde onroerende zaak (7:2 lid 1) en een woning (7:765 lid 1) Begripsbepaling en reikwijdte Onduidelijkheden en problemen Conclusies en aanbevelingen Een natuurlijk persoon, niet handend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (7:2 lid 1 en 7:765 lid 1 BW) Begripsbepaling en reikwijdte Onduidelijkheden Schriftelijk (7:2 lid 1, 7:766 lid 1 BW) Begripsbepaling, reikwijdte en onduidelijkheden Akte (7:2 lid 2, 7:766 lid 2 BW) Ter hand stellen (7:2 lid 2, 7:766 lid 2 BW) Elektronische communicatie Is elektronisch contracteren mogelijk? Welke eisen gelden voor elektronisch contracteren? Bezwaren tegen elektronische totstandkoming van de koop en praktijkscenario s Conclusies en aanbevelingen Uitbreiding van het vormvoorschrift Ter inleiding Koppeling aan het doel van het vormvoorschrift Waarom beperkt tot woningen en particulieren? Uitbreiding van het vormvereiste naar alle onroerende zaken Uitbreiding van het vormvereiste naar alle overeenkomsten waarbij een particulier is betrokken Uitbreiding van het vormvereiste naar overeenkomsten tussen zakelijke partijen Conclusies en aanbevelingen ii

7 2.10 Samenvattende conclusies Algemene bevindingen Gerezen problemen Oplossingsrichtingen Reikwijdte en terminologie HOOFDSTUK III DE BEDENKTIJD Ter inleiding Inhoud en reikwijdte van de bedenktijd Inhoud Toepassingsbereik Doelstellingen van de bedenktijd Werking van de bedenktijd Aanvangsmoment Ontbindingsvorm Ontvangsttheorie Afstand doen van de bedenktijd Geen terugwerkende kracht Alles of niets Praktijkervaringen met de bedenktijd Knelpunten Ter inleiding De duur van de bedenktijd Verkorting van de duur door de ontvangsttheorie Onduidelijkheid over het moment van ter hand stelling Wijzigen en aanvullen van de koopovereenkomst en de bedenktijd Afstand doen van de bedenktijd Analyse en oplossingsrichtingen Ter inleiding De duur van de bedenktijd Verzendtheorie of ontvangsttheorie? Ter hand stelling Meerdere malen bedenktijd? Parlementaire geschiedenis Situaties waarin de koopovereenkomst aangevuld, gewijzigd of opnieuw aangegeven wordt Analyse en oplossingsrichtingen Afstand van de bedenktijd Andere bevindingen Betekenis voor een beroep op algemene remedies Artikel 7:2 lid 5 BW; uitzondering van koop op een veiling Inhoud en reikwijdte van de uitzondering Vraagpunten Analyse en oplossingsrichtingen Misbruik van de bedenktijd iii

8 3.8.4 Informatieplicht van de verkoper ten aanzien van de bedenktijd Specifieke aandachtspunten met betrekking tot aanneming van werk Samenvattende conclusie HOOFDSTUK IV DE VORMERKUNG VAN ARTIKEL 7:3 BW Ter Inleiding Inhoud, rechtskarakter en reikwijdte van de Vormerkung De inhoud Het rechtskarakter van de Vormerkung Reikwijdte van de Vormerkung Doelstelling van de Vormerkung Praktische betekenis van de Vormerkung De Vormerkung in de praktijk Artikel 7:3 lid 1 BW Betekenis van de koop Uitstel van registratie Toepassingsbereik Een nog te formeren appartementsrecht Executieveiling Artikel 7:3 lid 2 BW Artikel 7:3 lid 3 BW Reikwijdte Vormerkung en overbruggingshypotheek Problemen die voortvloeien uit artikel 7:3 lid 3 sub a en b BW Problemen die voortvloeien uit artikel 7:3 lid 3 sub c BW Problemen die voortvloeien uit artikel 7:3 lid 3 sub d en e BW Problemen die voortvloeien uit artikel 7:3 lid 3 sub f BW Problemen die voortvloeien uit artikel 7:3 lid 3 sub g BW Artikel 7:3 lid 4 BW Artikel 7:3 lid 5 BW Artikel 7:3 lid 6 BW Moet Vormerkung verplicht worden gesteld? Samenvattende conclusies HOOFDSTUK V DE 5% REGELING Ter inleiding Inhoud en reikwijdte van de 5% regeling Inhoud Toepassingsbereik Doelstellingen van de 5% regeling iv

9 5.4 Werking van de 5% regeling % van de aanneemsom Duur Uitbetalen aan de aannemer Schadevergoeding verschuldigd door opdrachtgever aan aannemer Praktijkervaringen met de 5% regeling Inleiding Gebreken Knelpunten Analyse Het vrijgeven van het bedrag dat in depot staat Knelpunten Analyse Het in depot gehouden bedrag is disproportiomeel Knelpunten Analyse De 5% regeling en de oplevering ven een appartementsrecht Knelpunten Analyse Voor wie houdt de notaris de gelden in depot? Knelpunten Analyse Overige praktijkervaringen Leidt de onderhoudstermijn tot een sneller herstel van gebreken? De onderhoudstermijn van drie maanden Voldoet een bedrag ter grootte van 5% van de aanneemsom? Andere bevindingen Artikel 7:767 BW De mogelijkheid van het afwijken van artikel 7:768 BW bij standaardregeling Vervangende zekerheid Samenvattende conclusies HOOFDSTUK VI DE POSITIE VAN DE NOTARIS Ter Inleiding Het wetgevingsproces in het kort Historie De twee-wegenleer Voorstel Eenduidigheid Druk van de verkoper De notaris zal zich ontpoppen als partij-adviseur De notaris is geen deskundige op het gebied van de bouwtechnische staat van woningen Verplichte notariële interventie De moties Swildens-Rozendaal en van Walsem Marktwerking centraal v

10 6.3 Bestaande notariële monopolies De rechtvaardiging De rol van de notaris in de vastgoedpraktijk De rol van de notaris in de vastgoedpraktijk buiten Amsterdam De rol van de notaris in de vastgoedpraktijk in Amsterdam Mogelijke verklaring voor de beperking tot Amsterdam Is er reden of noodzaak voor verplichte notariële interventie in de obligatoire fase? Het rapport Hammerstein De rol van de notaris buiten de fraude De kosten van verplichte inschakeling van de notaris Samenvattende conclusies HOOFDSTUK VII VASTGOEDFRAUDE Ter inleiding Vastgoedfraude Ter inleiding De verschillende verschijningsvormen van vastgoedfraude ABC-transacties Verkoopcarrousel Hypotheekfraude Belastingontduiking Witwassen Pensioenfraude Gemeentelijke aanschrijvingen De veiling Rol van de notaris Ter inleiding Wettelijk kader Zelfregulering ABC-checklist Protocol hypotheekfraude Beleidsregel uitbetaling gelden Convenanten Intercollegiale kwaliteitstoetsing Ervaringen rol notaris Rol van de overige spelers op de vastgoedmarkt De vastgoedbedrijven De taxateur De makelaar De hypotheekhouder De overheid Mogelijkheden ter voorkoming van de fraude Ter inleiding Mogelijkheden voor de notaris Invoering van het Amsterdamse model vi

11 Inschrijving koopovereenkomst Inzage WOZ-waarde Verplichte controle identiteit met VIS Verplicht vermelden van de prijs van elk object bij pakket woningen ABC-transacties verplicht melden in de leveringsakte Economische eigendom via notariële akte Lijsten met indicatoren Controle notarissen in Kadaster op naam Mogelijkheden tuchtrechter Invoering integriteits- en kwaliteitstoets Herziening geheimhoudingsplicht Toezicht centraliseren Andere mogelijkheden Inzage WOZ-waarde andere partijen Taxateurs en makelaars Hypotheekhouders Kadaster Veilingen Uitwisseling tussen (overheids)instanties Beleggings-cv s Andere mogelijkheden uit enquêtes Samenvattende conclusies HOOFDSTUK VIII HET EMPIRISCH ONDERZOEK Ter inleiding Aanpak Interviews Enquêtes Opvragen van tarieven Resultaten eerste gezamenlijke interview: makelaars en consumentenorganisaties Algemen opmerkingen De bedenktijd en het schriftelijkheidsvereiste Het belang van de bedenktijd Is een bedenktijd van 3 dagen voldoende om een deskundige in te schakelen? Zou de bedenktijd ook voor de koper moeten gelden? De status van de mondelinge overeenkomst en de pre-contractuele fase Dient het schriftelijkheidsvereiste te gelden voor alle onroerende goederen en ook voor professionele partijen? De Vormerkung Wat moet worden ingeschreven? Kan de Vormerkung bijdragen aan de ontvlechting van de boven- en de onderwereld, en daarnaast voor meer transparantie zorgen? De Vormerkung in de bedenktijd De rol van de notaris Het Amsterdamse model De twee-wegenleer (ofwel bedenktijd, ofwel inschakeling notaris) Fraudebestrijding De 5%-regeling vii

12 8.4 Resultaten tweede gezamenlijke interview: bouwers en projectontwikkelaars Algemene opmerkingen Ervaringen van de bouwers Ervaringen binnen de KNB Ervaringen binnen het GIW Mening van de geïnterviewde wetenschappers Resultaten enquêtes Resultaten ten aanzien van het schriftelijkheidsvereiste Wijzigingen en aanvullingen nadat mondelinge overeenstemming is bereikt Uitbreiden van het schriftelijkheidsvereiste? Resultaten ten aanzien van de bedenktijd Komt het voor dat kopers zich op de bedenktijd beroepen? Doen zich problemen voor als kopers van de bedenktijd gebruik maken? Wat vindt men van de duur van de bedenktijd? Voor- en nadelen van de bedenktijd in het algemeen Moet de reikwijdte van de bedenktijd worden uitgebreid? Moet de regeling van de bedenktijd aangepast worden? Resultaten ten aanzien van de Vormerkung (inschrijven van de koopovereenkomst) Zijn kopers op de hoogte van het bestaan van de Vormerkung? Wordt door kopers van de mogelijkheid tot inschrijven gebruik gemaakt? Wordt een beroep gedaan op de bescherming van de Vormerkung? Resultaten ten aanzien van inschakeling van een deskundige en de Amsterdamse praktijk Geeft het problemen als de koopovereenkomst niet door de notaris wordt opgesteld? Schakelt de makelaar zelf een juridische deskundige in? De kosten van notariële interventie Voor- en nadelen van de Amsterdamse praktijk Zou het Amsterdamse model verplicht moeten worden? Inschakelen van deskundigen door kopers Resultaten ten aanzien van de 5% regeling Terminologie: tot bewoning bestemd Algemene bevindingen ten aanzien van het (ver)kopen van woningen Resultaten ten aanzien van vastgoedfraude Samenvattende conclusies Algemeen Resultaten interviews Ervaringen van makelaars en consumentenorganisaties Ervaringen van bouwers Ervaringen van de KNB De mening van de geïnterviewde wetenschappers Resultaten enquêtes viii

13 HOOFDSTUK IX SLOTBESCHOUWING Inleiding Vraagstelling Aanpak Resultaten Beantwoording deelvragen Het vormvoorschrift Algemene bevindingen De status van mondelinge afspraken Wijzigingen, aanvullingen en de kwaliteit van de akte Elektronisch contracteren Afbakening van de reikwijdte en inconsistente terninologie De bedenktijd Algemene bevindingen Ervaringen in de praktijken Aanbevelingen Artikel 7:3 BW, de Vormerkung Algemene bevindingen Ervaringen in de praktijk Vraagpunten Aanbevelingen De 5% regeling Algemene bevindingen Gerezen problemen Aanbeveling De positie van de notaris Algemene bevindingen Ervaringen in de praktijk Bevindingen ten aanzien van de tarieven Aanbevelingen Vastgoedfraude Algemene bevindingen Aanbevelingen De rol van de notaris bij vastgoedfraude Overzicht van conclusies en aanbevelingen Ten aanzien van het schriftelijkheidsvereiste Ten aanzien van de bedenktijd Ten aanzien van de Vormerkung Ten aanzien van de 5% regeling Ten aanzien van de positie van de notaris Ten aanzien van vastgoedfraude LEESVERVANGENDE SAMENVATTING ix

14 SUMMARY LITERATUURLIJST BIJLAGEN Bijlage 1 Samenstelling begeleidingscommissie Bijlage 2 Lijst van geïnterviewde organisaties Bijlage 3 Vragenlijst enquêtes x

15 Afkortingen: AFM Autoriteit Financiële Markten AV 1996 Algemene Voorwaarden voor de Verkoop bij Openbare Inschrijving van Registergoederen 1996 BFT Bureau Financieel Toezicht BR WOZ Basisregistratie Waarde Onroerende zaken BSN Burger Service Nummer BV Besloten Vennootschap Cv s Commanditaire vennootschappen FIU Financial Intelligence Unit Nederland Fw Faillissementswet GBA Gemeentelijke basisadministratie GIW Garantie Instituut Woningbouw IVBN Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland KNB Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie NEPROM Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelings Maatschappijen NHG Nationale Hypotheek Garantie NVB Nederlandse Vereniging van Banken NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NWWI Nederlands Woning Waarde Instituut OM Openbaar Ministerie RC Rechter Commissaris RVT Vereniging van Register Vastgoed Taxateurs SEW Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen SFH Stichting Fraudebestrijding Hypotheken SVK Stichting Vakantiekampen UAV 1989 Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van werken 1989 UBO Ultimate beneficial owner UWV Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen VBO Vereniging Bemiddeling Onroerend goed VEH Vereniging Eigen Huis VIS Verificatie Informatie Systeem VvE Vereniging van Eigenaren WBR Wet Belastingen Rechtsverkeer Wet MOT Wet melding ongebruikelijke transacties Wet OP Wet Oneerlijke handelspraktijken Wft Wet op het financieel toezicht Whc Wet handhaving consumentenbescherming Wkpb Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Wna Wet op het notarisambt WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WOZ waarding onroerende zaken Wsnp Wet schuldsanering natuurlijke personen Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme xi

16

17 I INLEIDING, VRAAGSTELLING EN ONDERZOEKSAANPAK 1.1 Wet koop onroerende zaken Op 1 september 2003 is de Wet koop onroerende zaken in werking getreden. Daarbij is titel 7.1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) aangevuld met enkele bepalingen betreffende de koop van onroerende zaken en is titel 7.12 inzake aanneming van werk vastgesteld en ingevoerd. De aanvulling in artikel 7:2 BW houdt in dat in het geval de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan voortaan schriftelijk dient te worden aangegaan. Vervolgens komt de koper het recht toe om gedurende drie dagen nadat deze een afschrift van de koopakte heeft ontvangen, de koop te ontbinden. Volgens titel 7.12 BW is deze tweeledige waarborg ook van toepassing op een overeenkomst tot aanneming van werk die strekt tot de bouw van een woning, bestaande uit een onroerende zaak of bestanddeel daarvan, voor zover dit geschiedt in opdracht van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (artikel 7:765 jo. 766 BW). Daarnaast is in artikel 7:3 BW bepaald dat als de koper van een registergoed dit wil, de koopovereenkomst in de openbare registers kan worden ingeschreven. In de titel over aanneming van werk is ook de zogenaamde 5%-regeling ingevoerd. Deze regeling, neergelegd in artikel 7:768 BW, geeft de opdrachtgever de bevoegdheid om maximaal 5% van de aanneemsom in te houden op de laatste termijn(en) in het geval dat er bij of na de oplevering blijkt dat er sprake is van gebreken bij de bouw. Dit bedrag kan de opdrachtgever in depot storten bij een notaris in plaats van het aan de aannemer te betalen. Het uitgangspunt van de invoering van deze wettelijke regeling vormde de wens de zogenoemde consumentkoper van een woning beter te beschermen. Deze regeling heeft zowel voor als na haar invoering veel pennen in beweging gebracht. Ook in het Parlement zijn gedurende het wetgevingsproces vragen gerezen over de noodzakelijkheid, wenselijkheid en deugdelijkheid van de in de wet opgenomen combinatie van waarborgen. 1.2 Onderzoekskader Evaluatie Deze rapportage betreft een onderzoek waarin de werking van de Wet koop onroerende zaken centraal staat. Geëvalueerd wordt hoe de in deze wet geboden voorzieningen in de praktijk al dan niet hebben gewerkt. Tevens wordt onderzocht waar in de praktijk eventuele behoeften ter verdere bescherming liggen Aanleiding voor het onderzoek Aan het Parlement is toegezegd dat de Wet koop onroerende zaken vijf jaar na haar inwerkingtreding wordt geëvalueerd. In september 2008 is het vijf jaar geleden dat de Wet koop onroerende zaken is ingevoerd. In dit verband heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht opdracht gegeven een evaluerend onderzoek te doen op verzoek van de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie Context Voor een goed begrip van de discussie omtrent de Wet koop onroerende zaken en de behoefte aan een evaluerend onderzoek is relevant dat ten tijde van het wetgevingsproces in het parlement is gevraagd of de aangedragen combinatie van waarborgen, bestaande uit het schriftelijkheidsvereiste, de bedenktijd en de mogelijkheid tot inschrijving van de koop in de openbare registers, wel noodzakelijk en wenselijk was gelet op het feit dat ten behoeve van de levering van de onroerende zaken al vereist is dat een transportakte 1

18 door een notaris wordt opgemaakt die vervolgens in de openbare registers wordt ingeschreven. Het antwoord van de Minister luidde dat vooropgesteld dient te worden dat de in te voeren regeling waarborgen verstrekt aan de koper in de periode voordat het tot levering is gekomen, waarbij opmerking verdient dat met het vervullen van de vereisten voor levering in de praktijk niet zelden enige maanden zijn gemoeid. De leveringsvereisten die niet zozeer de bescherming van partijen zelf ten doel hebben, als wel het verschaffen van rechtszekerheid voor latere verkrijgers (waaraan met het oog op een ordelijk verlopend rechtsverkeer in onroerende goederen en de verlening van hypothecair krediet grote behoefte bestaat), maken de bescherming van de koper in afwachting van de levering geenszins onnodig. De kritiek in de literatuur hield in dat de inschakeling van de notaris bij de transportakte te laat komt, omdat de koper en verkoper dan al gebonden zijn aan de koopakte. Verplichte inschakeling van een notaris in het kader van de totstandkoming van de koopovereenkomst zou zowel de bescherming van de consumentkoper als de rechtszekerheid beter kunnen waarborgen. Frauduleus handelen zou door de verplichte inschakeling van de notaris op het moment van de koop kunnen worden gesignaleerd, zodat partijen in dat geval nog van de koopovereenkomst kunnen afzien. De notaris moet immers dienst weigeren als hij fraudeleus handelen vermoedt en indien sprake is van twee of meer elkaar opvolgende transacties met op het eerste oog niet verklaarbare prijs- of waardeverschillen dient hij hiervan melding te maken aan de financierende bank, eventueel andere belanghebbenden en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Later werd ook in het rapport van de commissie Hammerstein (over het functioneren van het notariaat) gepleit voor tussenkomst van de notaris bij de koopovereenkomst omdat de notaris aldus effectiever zijn expertise zou kunnen inzetten ten behoeve van de contracterende partijen. Tijdens het wetgevingsproces is door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een drietal alternatieven voor de voorgestelde bedenktijd geschetst. Het eerste alternatief betrof het zogenoemde Amsterdamse model en derhalve inschakeling van de notaris bij het sluiten van de koopovereenkomst. Het tweede alternatief behelsde een protocol voor makelaars en notarissen dat bepaalt in welke omstandigheden het wel en niet nodig is om al bij de koop de notaris te raadplegen. Als derde alternatief werd de zogenoemde twee-wegenleer voorgesteld; de consument zou dan de keuze hebben tussen hetzij een (langere) bedenktijd van zeven dagen, hetzij inschakeling van de notaris bij de totstandkoming van de overeenkomst. De Minister was echter van mening dat door het invoeren van de in het wetsvoorstel neergelegde waarborgen de belangen van de consumentkoper en de rechtszekerheid voldoende gediend zouden zijn. De verplichte inschakeling van de notaris vond ook weinig steun bij de Vereniging Eigen Huis en de Ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Daarnaast is bij de behandeling van de wet aandacht besteed aan de vraag naar de eventuele wenselijkheid van uitbreiding van het voorgestelde vormvoorschrift. Tot slot heeft de Minister geëxpliciteerd dat de wet vijf jaar na inwerkingtreding wordt geëvalueerd waarbij de verschillende aangedragen discussiepunten dienen te worden meegenomen. 1.3 Toetsingsmaatstaf Een evaluatie van de wettelijke regels inzake de koop van onroerende zaken vraagt om de formulering van een toetsingsmaatstaf. Het onderzoek behelst een combinatie van een doelbereikings- en procesevaluatie. Centraal staat de vraag in welke mate de wettelijke doelstellingen die aan de invoering van de Wet koop onroerende zaken ten grondslag liggen, zijn bereikt. Deze vraag laat zich slechts beantwoorden in combinatie met inzicht in de wijze waarop de ingevoerde regels uitpakken in de praktijk. De regulering wordt aldus in de eerste plaats getoetst op haar doeltreffendheid en doelmatigheid. Wordt het doel dat men voor ogen heeft daadwerkelijk bereikt? Is een evenwichtige afweging van de belangen van de betrokken partijen gewaarborgd? De effectiviteit van de regulering wordt mede bepaald door de mate waarin er oog is (geweest) voor de maatschappelijke context. Dit speelt te meer daar de koopover- 2

19 eenkomst van onroerende zaken een structuur kent die niet alleen wordt bepaald door de vrijheid van partijen en hun onderling vertrouwen, maar in belangrijke mate ook door krachten in het maatschappelijke veld. Hierbij wordt in ogenschouw genomen dat de destijds voorgestelde regulering een eigen dynamiek kent en de omgeving verandert. Hetzelfde zal gelden voor een eventuele wetswijziging. Dit betekent dat eerst de effecten en neveneffecten van de huidige regulering worden benoemd. Aanbevelingen worden vervolgens niet voorgedragen onder de premisse van gelijkblijvende omstandigheden, maar gaan gepaard met een bespreking van de te verwachten gevolgen. Een tweede toetssteen is de externe consistentie. In hoeverre sluit de Wet koop onroerende zaken aan bij aanpalende wet- en regelgeving? Is een eventuele breuk met beginselen van contractenrecht in deze te rechtvaardigen? 1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen Kernvraag Het doel van het onderzoek is de evaluatie van de Wet koop onroerende zaken zoals in werking getreden op 1 september De kernvraag luidt: In hoeverre voldoet de werking van de Wet koop onroerende zaken in de praktijk aan de doelstelling van de wet, in het bijzonder gelet op de in literatuur, rechtspraak en praktijk gesignaleerde knelpunten en welke aanpassingen zijn eventueel wenselijk? Probleemstelling Deze evaluatie geschiedt aan de hand van een vierledige probleemstelling: (1) Is er reden tot uitbreiding van het vormvereiste van een schriftelijke koopovereenkomst, door deze ook verplicht te stellen als de koop betrekking heeft op zakelijk onroerend goed en de koper de aankoop doet in uitoefening van een beroep of bedrijf? (2) Is de bescherming die de wetgever de consumentkoper van een woning heeft gegeven met de in artikel 7:2 BW bedoelde bedenktijd van drie dagen en de in artikel 7:3 BW bedoelde mogelijkheid van inschrijving van de koopovereenkomst in de openbare registers, afdoende gebleken? (3) Heeft de 5%-regeling van artikel 7:768 BW de daarmee beoogde versterking van de positie van de consumentkoper van een nieuwbouwwoning bewerkstelligd? (4) Is er reden of noodzaak deze bedenktijd te vervangen of de bescherming uit te breiden door verplichte notariële tussenkomst in de obligatoire fase van de koopovereenkomst? Onderzoeksvragen De voornoemde vierledige probleemstelling wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: Ad (1) a. Is de invoering van het vormvereiste van schriftelijkheid zoals neergelegd in de artikelen 7:2 en 7:766 lid 1 BW doeltreffend gebleken? b. Hebben zich problemen voorgedaan bij de toepassing en sanctionering van dit vormvoorschrift? c. Is het wenselijk dat de koop op elektronische wijze tot stand kan komen? d. Zijn de voornoemde bepalingen die schriftelijkheid voorschrijven, voldoende omschreven of dient de gehanteerde definiëring te worden aangepast? e. Is er reden tot uitbreiding van het vormvereiste van een schriftelijke koopovereenkomst, ook indien de koop niet op een tot woning bestemde onroerende zaak betrekking heeft, en ook als de koper niet een consument is? En voorts als er geen sprake is van een overeenkomst tot aanneming van de bouw van een nieuwbouwwoning in opdracht van een consument? 3

20 Ad (2) a. Is de bescherming die de wetgever de consumentkoper van een woning heeft gegeven met de in artikel 7:2 BW bedoelde bedenktijd van drie dagen, afdoende gebleken. Hebben zich problemen voorgedaan bij de toepassing van de bedenktijd? b. Is de bescherming van de consumentkoper met de mogelijkheid van inschrijving van de koopovereenkomst in de openbare registers als bedoeld in artikel 7:3 BW, afdoende gebleken. Hebben zich problemen voorgedaan bij de toepassing van de mogelijkheid tot inschrijving? c. Zijn er nog andere bevindingen die relevant zijn in het kader van de bedenktijd en de mogelijkheid van inschrijving? Ad (3) a. Heeft de 5%-regeling van artikel 7:768 BW de daarmee beoogde versterking van de positie van de consumentkoper van een nieuwbouwwoning bewerkstelligd? b. Welke problemen hebben zich voorgedaan bij de toepassing en de sanctionering van de 5% regeling? d. Wordt de effectiviteit van de 5%-regeling (deels) ondermijnd door de mogelijkheid die de aannemer ter beschikking staat, om het depot te laten vrijvallen door het stellen van vervangende zekerheid bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie? e. Is de slottermijn van 5% voldoende hoog om de aannemer tot spoedig herstel te bewegen? Ad (4) a. Is er reden of noodzaak de bedenktijd te vervangen of de bescherming uit te breiden door verplichte notariële tussenkomst in de obligatoire fase van de koopovereenkomst? b. Wat leert beschouwing van het Amsterdamse model en de twee-wegenleer? Hoe is het gebruik van de Amsterdamse praktijk ontstaan, terwijl men partijen niet kan dwingen om voor deze optie te kiezen? Hoe wordt in deze praktijk de bedenktijd van drie dagen toegepast? Wordt het Amsterdamse model ook al in overige delen van Nederland toegepast? Zo nee, waarom niet? Zou de invoering van het Amsterdamse model en/of de twee-wegenleer wenselijk zijn? Brengt notariële interventie in de obligatoire fase extra kosten voor de (consument)koper mee? c. Kan verplichte notariële tussenkomst in de obligatoire fase van de koopovereenkomst een zinvolle bijdrage leveren aan het voorkomen van fraude in de wereld van onroerend goed, of zijn er daartoe andere mogelijkheden? 1.5 Onderzoeksaanpak Onderzoeksactiviteiten De beantwoording van de onderzoeksvragen geschiedt aan de hand van desk- en literatuuronderzoek, interviews, enquêteonderzoek en rapportage. Het onderzoek heeft aldus een theoretische en een empirische dimensie Desk- en literatuuronderzoek Het onderzoek is gestart met een bestudering van de parlementaire geschiedenis, literatuur en jurisprudentie van en over de Wet koop onroerende zaken. Bij de juridische analyse van literatuur en jurisprudentie ligt de nadruk op het vinden van argumenten voor of tegen een bepaalde inzet van de hier ter zake doende regelgeving. Hierbij wordt tevens uiteengezet waarover in de praktijk wordt geprocedeerd en hoe in de rechtspraak de desbetreffende regelgeving wordt geïnterpreteerd en toegepast. Daarbij vindt gevalsstudie plaats. Met betrekking tot de verschillende onderdelen van het onderzoek zijn gevaltypen onderscheiden met het doel inzicht te verkrijgen in de situaties waarin de wet wel en waarin deze niet voldoet. 4

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen Eindrapport Evelien Brouwer

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein.

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. Een afstudeeronderzoek naar de juridische waarde van de akte van beëdiging van de beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. 2013

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

Naar een andere verdeling verantwoordelijkheid in de bouw

Naar een andere verdeling verantwoordelijkheid in de bouw Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Onderzoek naar privaatrechtelijke verbeteringsmogelijkheden van de bouwkwaliteit Instituut voor Bouwrecht Februari 2013 EINDRAPPORT INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE

ONDERZOEKSRAPPORTAGE 2011 Hogeschool van Amsterdam HBO-Rechten Onderzoeksgroep 3 Winnie Postema (Voorzitter), Sanne Duineveld, Bob van t Hul, Rachid Bouchallikht, Kevin Mulder (Notulist), Joris de Winkel (Eindredacteur) 12-1-2011

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING. - eindrapport - drs. J.E. Soethout. Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr.

EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING. - eindrapport - drs. J.E. Soethout. Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING - eindrapport - drs. J.E. Soethout Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. 1066 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011 De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 893 Vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet verevening

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie