MOLENGRAAFF INSTITUUT VOOR PRIVAATRECHT RAPPORTAGE DE EVALUATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOLENGRAAFF INSTITUUT VOOR PRIVAATRECHT RAPPORTAGE DE EVALUATIE"

Transcriptie

1 RAPPORTAGE WET KOOP ONROERENDE ZAKEN; DE EVALUATIE Prof. mr. A.L.M. Keirse Prof. mr. N.C. van Oostrom Mr. M.Y. Schaub Mr. C.M.J. Barendse Mr. A.M. Steegmans November 2009

2

3 RAPPORTAGE WET KOOP ONROERENDE ZAKEN; DE EVALUATIE Prof. mr. A.L.M. Keirse Prof. mr. N.C. van Oostrom Mr. M.Y. Schaub Mr. C.M.J. Barendse Mr. A.M. Steegmans November WODC, Ministerie van Justitie. Auteursrechten voorbehouden.

4

5 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... XI HOOFDSTUK I INLEIDING, VRAAGSTELLLING EN ONDERZOEKSAANPAK Wet koop onroerende zaken Onderzoekskader Evaluatie Aanleiding voor het onderzoek Context Toetsingsmaatstaf Probleemstelling en onderzoeksvragen Kernvraag Probleemstelling Onderzoeksvragen Onderzoeksaanpak Onderzoeksactiviteiten Desk- en literatuuronderzoek Interviews en expertmeetings Enquêteonderzoek Politieke en commerciële lading Rapportage... 7 HOOFDSTUK II HET SCHRIFTELIJKHEIDSVEREISTE VAN ARTIKEL 7:2 BW Ter inleiding Inhoud en reikwijdte van het vormvoorschrift Doelstellingen van het vormvoorschrift Praktische betekenis van het vormvoorschrift Problematische (praktijk-)scenario s met betrekking tot het vormvoorschrift Ter inleiding Mondelinge afspraken Gebruik en misbruik van het vormvoorschrift Nadere afspraken of wijzigingen na het opmaken van de akte Kwaliteit van de akte i

6 2.6 Analyse en oplossingsrichtingen Ter inleiding Status van mondelinge afspraken Te onderscheiden vragen Wilsovereenstemming Mondeling in plaats van schriftelijk: nietig of vernietigbaar Dwang tot schriftelijke vastlegging Rol van het leerstuk van de precontractuele redelijkheid en billijkheid Besluit Gebruik en misbruik van het vormvoorschrift Gevolgen van nadere afspraken of wijzigingen na het opmaken van de akte Ter inleiding Schriftelijk vastleggen van wijzigingen en aanvullingen Gevolgen voor de oorspronkelijke akte Wel of geen nieuwe bedenktijd Conclusie en aanbeveling Waarborgen van de kwaliteit van de akte Terminologie Ter inleiding De koop Onduidelijkheden Conclusie Een tot bewoning bestemde onroerende zaak (7:2 lid 1) en een woning (7:765 lid 1) Begripsbepaling en reikwijdte Onduidelijkheden en problemen Conclusies en aanbevelingen Een natuurlijk persoon, niet handend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (7:2 lid 1 en 7:765 lid 1 BW) Begripsbepaling en reikwijdte Onduidelijkheden Schriftelijk (7:2 lid 1, 7:766 lid 1 BW) Begripsbepaling, reikwijdte en onduidelijkheden Akte (7:2 lid 2, 7:766 lid 2 BW) Ter hand stellen (7:2 lid 2, 7:766 lid 2 BW) Elektronische communicatie Is elektronisch contracteren mogelijk? Welke eisen gelden voor elektronisch contracteren? Bezwaren tegen elektronische totstandkoming van de koop en praktijkscenario s Conclusies en aanbevelingen Uitbreiding van het vormvoorschrift Ter inleiding Koppeling aan het doel van het vormvoorschrift Waarom beperkt tot woningen en particulieren? Uitbreiding van het vormvereiste naar alle onroerende zaken Uitbreiding van het vormvereiste naar alle overeenkomsten waarbij een particulier is betrokken Uitbreiding van het vormvereiste naar overeenkomsten tussen zakelijke partijen Conclusies en aanbevelingen ii

7 2.10 Samenvattende conclusies Algemene bevindingen Gerezen problemen Oplossingsrichtingen Reikwijdte en terminologie HOOFDSTUK III DE BEDENKTIJD Ter inleiding Inhoud en reikwijdte van de bedenktijd Inhoud Toepassingsbereik Doelstellingen van de bedenktijd Werking van de bedenktijd Aanvangsmoment Ontbindingsvorm Ontvangsttheorie Afstand doen van de bedenktijd Geen terugwerkende kracht Alles of niets Praktijkervaringen met de bedenktijd Knelpunten Ter inleiding De duur van de bedenktijd Verkorting van de duur door de ontvangsttheorie Onduidelijkheid over het moment van ter hand stelling Wijzigen en aanvullen van de koopovereenkomst en de bedenktijd Afstand doen van de bedenktijd Analyse en oplossingsrichtingen Ter inleiding De duur van de bedenktijd Verzendtheorie of ontvangsttheorie? Ter hand stelling Meerdere malen bedenktijd? Parlementaire geschiedenis Situaties waarin de koopovereenkomst aangevuld, gewijzigd of opnieuw aangegeven wordt Analyse en oplossingsrichtingen Afstand van de bedenktijd Andere bevindingen Betekenis voor een beroep op algemene remedies Artikel 7:2 lid 5 BW; uitzondering van koop op een veiling Inhoud en reikwijdte van de uitzondering Vraagpunten Analyse en oplossingsrichtingen Misbruik van de bedenktijd iii

8 3.8.4 Informatieplicht van de verkoper ten aanzien van de bedenktijd Specifieke aandachtspunten met betrekking tot aanneming van werk Samenvattende conclusie HOOFDSTUK IV DE VORMERKUNG VAN ARTIKEL 7:3 BW Ter Inleiding Inhoud, rechtskarakter en reikwijdte van de Vormerkung De inhoud Het rechtskarakter van de Vormerkung Reikwijdte van de Vormerkung Doelstelling van de Vormerkung Praktische betekenis van de Vormerkung De Vormerkung in de praktijk Artikel 7:3 lid 1 BW Betekenis van de koop Uitstel van registratie Toepassingsbereik Een nog te formeren appartementsrecht Executieveiling Artikel 7:3 lid 2 BW Artikel 7:3 lid 3 BW Reikwijdte Vormerkung en overbruggingshypotheek Problemen die voortvloeien uit artikel 7:3 lid 3 sub a en b BW Problemen die voortvloeien uit artikel 7:3 lid 3 sub c BW Problemen die voortvloeien uit artikel 7:3 lid 3 sub d en e BW Problemen die voortvloeien uit artikel 7:3 lid 3 sub f BW Problemen die voortvloeien uit artikel 7:3 lid 3 sub g BW Artikel 7:3 lid 4 BW Artikel 7:3 lid 5 BW Artikel 7:3 lid 6 BW Moet Vormerkung verplicht worden gesteld? Samenvattende conclusies HOOFDSTUK V DE 5% REGELING Ter inleiding Inhoud en reikwijdte van de 5% regeling Inhoud Toepassingsbereik Doelstellingen van de 5% regeling iv

9 5.4 Werking van de 5% regeling % van de aanneemsom Duur Uitbetalen aan de aannemer Schadevergoeding verschuldigd door opdrachtgever aan aannemer Praktijkervaringen met de 5% regeling Inleiding Gebreken Knelpunten Analyse Het vrijgeven van het bedrag dat in depot staat Knelpunten Analyse Het in depot gehouden bedrag is disproportiomeel Knelpunten Analyse De 5% regeling en de oplevering ven een appartementsrecht Knelpunten Analyse Voor wie houdt de notaris de gelden in depot? Knelpunten Analyse Overige praktijkervaringen Leidt de onderhoudstermijn tot een sneller herstel van gebreken? De onderhoudstermijn van drie maanden Voldoet een bedrag ter grootte van 5% van de aanneemsom? Andere bevindingen Artikel 7:767 BW De mogelijkheid van het afwijken van artikel 7:768 BW bij standaardregeling Vervangende zekerheid Samenvattende conclusies HOOFDSTUK VI DE POSITIE VAN DE NOTARIS Ter Inleiding Het wetgevingsproces in het kort Historie De twee-wegenleer Voorstel Eenduidigheid Druk van de verkoper De notaris zal zich ontpoppen als partij-adviseur De notaris is geen deskundige op het gebied van de bouwtechnische staat van woningen Verplichte notariële interventie De moties Swildens-Rozendaal en van Walsem Marktwerking centraal v

10 6.3 Bestaande notariële monopolies De rechtvaardiging De rol van de notaris in de vastgoedpraktijk De rol van de notaris in de vastgoedpraktijk buiten Amsterdam De rol van de notaris in de vastgoedpraktijk in Amsterdam Mogelijke verklaring voor de beperking tot Amsterdam Is er reden of noodzaak voor verplichte notariële interventie in de obligatoire fase? Het rapport Hammerstein De rol van de notaris buiten de fraude De kosten van verplichte inschakeling van de notaris Samenvattende conclusies HOOFDSTUK VII VASTGOEDFRAUDE Ter inleiding Vastgoedfraude Ter inleiding De verschillende verschijningsvormen van vastgoedfraude ABC-transacties Verkoopcarrousel Hypotheekfraude Belastingontduiking Witwassen Pensioenfraude Gemeentelijke aanschrijvingen De veiling Rol van de notaris Ter inleiding Wettelijk kader Zelfregulering ABC-checklist Protocol hypotheekfraude Beleidsregel uitbetaling gelden Convenanten Intercollegiale kwaliteitstoetsing Ervaringen rol notaris Rol van de overige spelers op de vastgoedmarkt De vastgoedbedrijven De taxateur De makelaar De hypotheekhouder De overheid Mogelijkheden ter voorkoming van de fraude Ter inleiding Mogelijkheden voor de notaris Invoering van het Amsterdamse model vi

11 Inschrijving koopovereenkomst Inzage WOZ-waarde Verplichte controle identiteit met VIS Verplicht vermelden van de prijs van elk object bij pakket woningen ABC-transacties verplicht melden in de leveringsakte Economische eigendom via notariële akte Lijsten met indicatoren Controle notarissen in Kadaster op naam Mogelijkheden tuchtrechter Invoering integriteits- en kwaliteitstoets Herziening geheimhoudingsplicht Toezicht centraliseren Andere mogelijkheden Inzage WOZ-waarde andere partijen Taxateurs en makelaars Hypotheekhouders Kadaster Veilingen Uitwisseling tussen (overheids)instanties Beleggings-cv s Andere mogelijkheden uit enquêtes Samenvattende conclusies HOOFDSTUK VIII HET EMPIRISCH ONDERZOEK Ter inleiding Aanpak Interviews Enquêtes Opvragen van tarieven Resultaten eerste gezamenlijke interview: makelaars en consumentenorganisaties Algemen opmerkingen De bedenktijd en het schriftelijkheidsvereiste Het belang van de bedenktijd Is een bedenktijd van 3 dagen voldoende om een deskundige in te schakelen? Zou de bedenktijd ook voor de koper moeten gelden? De status van de mondelinge overeenkomst en de pre-contractuele fase Dient het schriftelijkheidsvereiste te gelden voor alle onroerende goederen en ook voor professionele partijen? De Vormerkung Wat moet worden ingeschreven? Kan de Vormerkung bijdragen aan de ontvlechting van de boven- en de onderwereld, en daarnaast voor meer transparantie zorgen? De Vormerkung in de bedenktijd De rol van de notaris Het Amsterdamse model De twee-wegenleer (ofwel bedenktijd, ofwel inschakeling notaris) Fraudebestrijding De 5%-regeling vii

12 8.4 Resultaten tweede gezamenlijke interview: bouwers en projectontwikkelaars Algemene opmerkingen Ervaringen van de bouwers Ervaringen binnen de KNB Ervaringen binnen het GIW Mening van de geïnterviewde wetenschappers Resultaten enquêtes Resultaten ten aanzien van het schriftelijkheidsvereiste Wijzigingen en aanvullingen nadat mondelinge overeenstemming is bereikt Uitbreiden van het schriftelijkheidsvereiste? Resultaten ten aanzien van de bedenktijd Komt het voor dat kopers zich op de bedenktijd beroepen? Doen zich problemen voor als kopers van de bedenktijd gebruik maken? Wat vindt men van de duur van de bedenktijd? Voor- en nadelen van de bedenktijd in het algemeen Moet de reikwijdte van de bedenktijd worden uitgebreid? Moet de regeling van de bedenktijd aangepast worden? Resultaten ten aanzien van de Vormerkung (inschrijven van de koopovereenkomst) Zijn kopers op de hoogte van het bestaan van de Vormerkung? Wordt door kopers van de mogelijkheid tot inschrijven gebruik gemaakt? Wordt een beroep gedaan op de bescherming van de Vormerkung? Resultaten ten aanzien van inschakeling van een deskundige en de Amsterdamse praktijk Geeft het problemen als de koopovereenkomst niet door de notaris wordt opgesteld? Schakelt de makelaar zelf een juridische deskundige in? De kosten van notariële interventie Voor- en nadelen van de Amsterdamse praktijk Zou het Amsterdamse model verplicht moeten worden? Inschakelen van deskundigen door kopers Resultaten ten aanzien van de 5% regeling Terminologie: tot bewoning bestemd Algemene bevindingen ten aanzien van het (ver)kopen van woningen Resultaten ten aanzien van vastgoedfraude Samenvattende conclusies Algemeen Resultaten interviews Ervaringen van makelaars en consumentenorganisaties Ervaringen van bouwers Ervaringen van de KNB De mening van de geïnterviewde wetenschappers Resultaten enquêtes viii

13 HOOFDSTUK IX SLOTBESCHOUWING Inleiding Vraagstelling Aanpak Resultaten Beantwoording deelvragen Het vormvoorschrift Algemene bevindingen De status van mondelinge afspraken Wijzigingen, aanvullingen en de kwaliteit van de akte Elektronisch contracteren Afbakening van de reikwijdte en inconsistente terninologie De bedenktijd Algemene bevindingen Ervaringen in de praktijken Aanbevelingen Artikel 7:3 BW, de Vormerkung Algemene bevindingen Ervaringen in de praktijk Vraagpunten Aanbevelingen De 5% regeling Algemene bevindingen Gerezen problemen Aanbeveling De positie van de notaris Algemene bevindingen Ervaringen in de praktijk Bevindingen ten aanzien van de tarieven Aanbevelingen Vastgoedfraude Algemene bevindingen Aanbevelingen De rol van de notaris bij vastgoedfraude Overzicht van conclusies en aanbevelingen Ten aanzien van het schriftelijkheidsvereiste Ten aanzien van de bedenktijd Ten aanzien van de Vormerkung Ten aanzien van de 5% regeling Ten aanzien van de positie van de notaris Ten aanzien van vastgoedfraude LEESVERVANGENDE SAMENVATTING ix

14 SUMMARY LITERATUURLIJST BIJLAGEN Bijlage 1 Samenstelling begeleidingscommissie Bijlage 2 Lijst van geïnterviewde organisaties Bijlage 3 Vragenlijst enquêtes x

15 Afkortingen: AFM Autoriteit Financiële Markten AV 1996 Algemene Voorwaarden voor de Verkoop bij Openbare Inschrijving van Registergoederen 1996 BFT Bureau Financieel Toezicht BR WOZ Basisregistratie Waarde Onroerende zaken BSN Burger Service Nummer BV Besloten Vennootschap Cv s Commanditaire vennootschappen FIU Financial Intelligence Unit Nederland Fw Faillissementswet GBA Gemeentelijke basisadministratie GIW Garantie Instituut Woningbouw IVBN Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland KNB Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie NEPROM Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelings Maatschappijen NHG Nationale Hypotheek Garantie NVB Nederlandse Vereniging van Banken NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NWWI Nederlands Woning Waarde Instituut OM Openbaar Ministerie RC Rechter Commissaris RVT Vereniging van Register Vastgoed Taxateurs SEW Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen SFH Stichting Fraudebestrijding Hypotheken SVK Stichting Vakantiekampen UAV 1989 Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van werken 1989 UBO Ultimate beneficial owner UWV Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen VBO Vereniging Bemiddeling Onroerend goed VEH Vereniging Eigen Huis VIS Verificatie Informatie Systeem VvE Vereniging van Eigenaren WBR Wet Belastingen Rechtsverkeer Wet MOT Wet melding ongebruikelijke transacties Wet OP Wet Oneerlijke handelspraktijken Wft Wet op het financieel toezicht Whc Wet handhaving consumentenbescherming Wkpb Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Wna Wet op het notarisambt WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WOZ waarding onroerende zaken Wsnp Wet schuldsanering natuurlijke personen Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme xi

16

17 I INLEIDING, VRAAGSTELLING EN ONDERZOEKSAANPAK 1.1 Wet koop onroerende zaken Op 1 september 2003 is de Wet koop onroerende zaken in werking getreden. Daarbij is titel 7.1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) aangevuld met enkele bepalingen betreffende de koop van onroerende zaken en is titel 7.12 inzake aanneming van werk vastgesteld en ingevoerd. De aanvulling in artikel 7:2 BW houdt in dat in het geval de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan voortaan schriftelijk dient te worden aangegaan. Vervolgens komt de koper het recht toe om gedurende drie dagen nadat deze een afschrift van de koopakte heeft ontvangen, de koop te ontbinden. Volgens titel 7.12 BW is deze tweeledige waarborg ook van toepassing op een overeenkomst tot aanneming van werk die strekt tot de bouw van een woning, bestaande uit een onroerende zaak of bestanddeel daarvan, voor zover dit geschiedt in opdracht van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (artikel 7:765 jo. 766 BW). Daarnaast is in artikel 7:3 BW bepaald dat als de koper van een registergoed dit wil, de koopovereenkomst in de openbare registers kan worden ingeschreven. In de titel over aanneming van werk is ook de zogenaamde 5%-regeling ingevoerd. Deze regeling, neergelegd in artikel 7:768 BW, geeft de opdrachtgever de bevoegdheid om maximaal 5% van de aanneemsom in te houden op de laatste termijn(en) in het geval dat er bij of na de oplevering blijkt dat er sprake is van gebreken bij de bouw. Dit bedrag kan de opdrachtgever in depot storten bij een notaris in plaats van het aan de aannemer te betalen. Het uitgangspunt van de invoering van deze wettelijke regeling vormde de wens de zogenoemde consumentkoper van een woning beter te beschermen. Deze regeling heeft zowel voor als na haar invoering veel pennen in beweging gebracht. Ook in het Parlement zijn gedurende het wetgevingsproces vragen gerezen over de noodzakelijkheid, wenselijkheid en deugdelijkheid van de in de wet opgenomen combinatie van waarborgen. 1.2 Onderzoekskader Evaluatie Deze rapportage betreft een onderzoek waarin de werking van de Wet koop onroerende zaken centraal staat. Geëvalueerd wordt hoe de in deze wet geboden voorzieningen in de praktijk al dan niet hebben gewerkt. Tevens wordt onderzocht waar in de praktijk eventuele behoeften ter verdere bescherming liggen Aanleiding voor het onderzoek Aan het Parlement is toegezegd dat de Wet koop onroerende zaken vijf jaar na haar inwerkingtreding wordt geëvalueerd. In september 2008 is het vijf jaar geleden dat de Wet koop onroerende zaken is ingevoerd. In dit verband heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht opdracht gegeven een evaluerend onderzoek te doen op verzoek van de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie Context Voor een goed begrip van de discussie omtrent de Wet koop onroerende zaken en de behoefte aan een evaluerend onderzoek is relevant dat ten tijde van het wetgevingsproces in het parlement is gevraagd of de aangedragen combinatie van waarborgen, bestaande uit het schriftelijkheidsvereiste, de bedenktijd en de mogelijkheid tot inschrijving van de koop in de openbare registers, wel noodzakelijk en wenselijk was gelet op het feit dat ten behoeve van de levering van de onroerende zaken al vereist is dat een transportakte 1

18 door een notaris wordt opgemaakt die vervolgens in de openbare registers wordt ingeschreven. Het antwoord van de Minister luidde dat vooropgesteld dient te worden dat de in te voeren regeling waarborgen verstrekt aan de koper in de periode voordat het tot levering is gekomen, waarbij opmerking verdient dat met het vervullen van de vereisten voor levering in de praktijk niet zelden enige maanden zijn gemoeid. De leveringsvereisten die niet zozeer de bescherming van partijen zelf ten doel hebben, als wel het verschaffen van rechtszekerheid voor latere verkrijgers (waaraan met het oog op een ordelijk verlopend rechtsverkeer in onroerende goederen en de verlening van hypothecair krediet grote behoefte bestaat), maken de bescherming van de koper in afwachting van de levering geenszins onnodig. De kritiek in de literatuur hield in dat de inschakeling van de notaris bij de transportakte te laat komt, omdat de koper en verkoper dan al gebonden zijn aan de koopakte. Verplichte inschakeling van een notaris in het kader van de totstandkoming van de koopovereenkomst zou zowel de bescherming van de consumentkoper als de rechtszekerheid beter kunnen waarborgen. Frauduleus handelen zou door de verplichte inschakeling van de notaris op het moment van de koop kunnen worden gesignaleerd, zodat partijen in dat geval nog van de koopovereenkomst kunnen afzien. De notaris moet immers dienst weigeren als hij fraudeleus handelen vermoedt en indien sprake is van twee of meer elkaar opvolgende transacties met op het eerste oog niet verklaarbare prijs- of waardeverschillen dient hij hiervan melding te maken aan de financierende bank, eventueel andere belanghebbenden en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Later werd ook in het rapport van de commissie Hammerstein (over het functioneren van het notariaat) gepleit voor tussenkomst van de notaris bij de koopovereenkomst omdat de notaris aldus effectiever zijn expertise zou kunnen inzetten ten behoeve van de contracterende partijen. Tijdens het wetgevingsproces is door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een drietal alternatieven voor de voorgestelde bedenktijd geschetst. Het eerste alternatief betrof het zogenoemde Amsterdamse model en derhalve inschakeling van de notaris bij het sluiten van de koopovereenkomst. Het tweede alternatief behelsde een protocol voor makelaars en notarissen dat bepaalt in welke omstandigheden het wel en niet nodig is om al bij de koop de notaris te raadplegen. Als derde alternatief werd de zogenoemde twee-wegenleer voorgesteld; de consument zou dan de keuze hebben tussen hetzij een (langere) bedenktijd van zeven dagen, hetzij inschakeling van de notaris bij de totstandkoming van de overeenkomst. De Minister was echter van mening dat door het invoeren van de in het wetsvoorstel neergelegde waarborgen de belangen van de consumentkoper en de rechtszekerheid voldoende gediend zouden zijn. De verplichte inschakeling van de notaris vond ook weinig steun bij de Vereniging Eigen Huis en de Ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Daarnaast is bij de behandeling van de wet aandacht besteed aan de vraag naar de eventuele wenselijkheid van uitbreiding van het voorgestelde vormvoorschrift. Tot slot heeft de Minister geëxpliciteerd dat de wet vijf jaar na inwerkingtreding wordt geëvalueerd waarbij de verschillende aangedragen discussiepunten dienen te worden meegenomen. 1.3 Toetsingsmaatstaf Een evaluatie van de wettelijke regels inzake de koop van onroerende zaken vraagt om de formulering van een toetsingsmaatstaf. Het onderzoek behelst een combinatie van een doelbereikings- en procesevaluatie. Centraal staat de vraag in welke mate de wettelijke doelstellingen die aan de invoering van de Wet koop onroerende zaken ten grondslag liggen, zijn bereikt. Deze vraag laat zich slechts beantwoorden in combinatie met inzicht in de wijze waarop de ingevoerde regels uitpakken in de praktijk. De regulering wordt aldus in de eerste plaats getoetst op haar doeltreffendheid en doelmatigheid. Wordt het doel dat men voor ogen heeft daadwerkelijk bereikt? Is een evenwichtige afweging van de belangen van de betrokken partijen gewaarborgd? De effectiviteit van de regulering wordt mede bepaald door de mate waarin er oog is (geweest) voor de maatschappelijke context. Dit speelt te meer daar de koopover- 2

19 eenkomst van onroerende zaken een structuur kent die niet alleen wordt bepaald door de vrijheid van partijen en hun onderling vertrouwen, maar in belangrijke mate ook door krachten in het maatschappelijke veld. Hierbij wordt in ogenschouw genomen dat de destijds voorgestelde regulering een eigen dynamiek kent en de omgeving verandert. Hetzelfde zal gelden voor een eventuele wetswijziging. Dit betekent dat eerst de effecten en neveneffecten van de huidige regulering worden benoemd. Aanbevelingen worden vervolgens niet voorgedragen onder de premisse van gelijkblijvende omstandigheden, maar gaan gepaard met een bespreking van de te verwachten gevolgen. Een tweede toetssteen is de externe consistentie. In hoeverre sluit de Wet koop onroerende zaken aan bij aanpalende wet- en regelgeving? Is een eventuele breuk met beginselen van contractenrecht in deze te rechtvaardigen? 1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen Kernvraag Het doel van het onderzoek is de evaluatie van de Wet koop onroerende zaken zoals in werking getreden op 1 september De kernvraag luidt: In hoeverre voldoet de werking van de Wet koop onroerende zaken in de praktijk aan de doelstelling van de wet, in het bijzonder gelet op de in literatuur, rechtspraak en praktijk gesignaleerde knelpunten en welke aanpassingen zijn eventueel wenselijk? Probleemstelling Deze evaluatie geschiedt aan de hand van een vierledige probleemstelling: (1) Is er reden tot uitbreiding van het vormvereiste van een schriftelijke koopovereenkomst, door deze ook verplicht te stellen als de koop betrekking heeft op zakelijk onroerend goed en de koper de aankoop doet in uitoefening van een beroep of bedrijf? (2) Is de bescherming die de wetgever de consumentkoper van een woning heeft gegeven met de in artikel 7:2 BW bedoelde bedenktijd van drie dagen en de in artikel 7:3 BW bedoelde mogelijkheid van inschrijving van de koopovereenkomst in de openbare registers, afdoende gebleken? (3) Heeft de 5%-regeling van artikel 7:768 BW de daarmee beoogde versterking van de positie van de consumentkoper van een nieuwbouwwoning bewerkstelligd? (4) Is er reden of noodzaak deze bedenktijd te vervangen of de bescherming uit te breiden door verplichte notariële tussenkomst in de obligatoire fase van de koopovereenkomst? Onderzoeksvragen De voornoemde vierledige probleemstelling wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: Ad (1) a. Is de invoering van het vormvereiste van schriftelijkheid zoals neergelegd in de artikelen 7:2 en 7:766 lid 1 BW doeltreffend gebleken? b. Hebben zich problemen voorgedaan bij de toepassing en sanctionering van dit vormvoorschrift? c. Is het wenselijk dat de koop op elektronische wijze tot stand kan komen? d. Zijn de voornoemde bepalingen die schriftelijkheid voorschrijven, voldoende omschreven of dient de gehanteerde definiëring te worden aangepast? e. Is er reden tot uitbreiding van het vormvereiste van een schriftelijke koopovereenkomst, ook indien de koop niet op een tot woning bestemde onroerende zaak betrekking heeft, en ook als de koper niet een consument is? En voorts als er geen sprake is van een overeenkomst tot aanneming van de bouw van een nieuwbouwwoning in opdracht van een consument? 3

20 Ad (2) a. Is de bescherming die de wetgever de consumentkoper van een woning heeft gegeven met de in artikel 7:2 BW bedoelde bedenktijd van drie dagen, afdoende gebleken. Hebben zich problemen voorgedaan bij de toepassing van de bedenktijd? b. Is de bescherming van de consumentkoper met de mogelijkheid van inschrijving van de koopovereenkomst in de openbare registers als bedoeld in artikel 7:3 BW, afdoende gebleken. Hebben zich problemen voorgedaan bij de toepassing van de mogelijkheid tot inschrijving? c. Zijn er nog andere bevindingen die relevant zijn in het kader van de bedenktijd en de mogelijkheid van inschrijving? Ad (3) a. Heeft de 5%-regeling van artikel 7:768 BW de daarmee beoogde versterking van de positie van de consumentkoper van een nieuwbouwwoning bewerkstelligd? b. Welke problemen hebben zich voorgedaan bij de toepassing en de sanctionering van de 5% regeling? d. Wordt de effectiviteit van de 5%-regeling (deels) ondermijnd door de mogelijkheid die de aannemer ter beschikking staat, om het depot te laten vrijvallen door het stellen van vervangende zekerheid bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie? e. Is de slottermijn van 5% voldoende hoog om de aannemer tot spoedig herstel te bewegen? Ad (4) a. Is er reden of noodzaak de bedenktijd te vervangen of de bescherming uit te breiden door verplichte notariële tussenkomst in de obligatoire fase van de koopovereenkomst? b. Wat leert beschouwing van het Amsterdamse model en de twee-wegenleer? Hoe is het gebruik van de Amsterdamse praktijk ontstaan, terwijl men partijen niet kan dwingen om voor deze optie te kiezen? Hoe wordt in deze praktijk de bedenktijd van drie dagen toegepast? Wordt het Amsterdamse model ook al in overige delen van Nederland toegepast? Zo nee, waarom niet? Zou de invoering van het Amsterdamse model en/of de twee-wegenleer wenselijk zijn? Brengt notariële interventie in de obligatoire fase extra kosten voor de (consument)koper mee? c. Kan verplichte notariële tussenkomst in de obligatoire fase van de koopovereenkomst een zinvolle bijdrage leveren aan het voorkomen van fraude in de wereld van onroerend goed, of zijn er daartoe andere mogelijkheden? 1.5 Onderzoeksaanpak Onderzoeksactiviteiten De beantwoording van de onderzoeksvragen geschiedt aan de hand van desk- en literatuuronderzoek, interviews, enquêteonderzoek en rapportage. Het onderzoek heeft aldus een theoretische en een empirische dimensie Desk- en literatuuronderzoek Het onderzoek is gestart met een bestudering van de parlementaire geschiedenis, literatuur en jurisprudentie van en over de Wet koop onroerende zaken. Bij de juridische analyse van literatuur en jurisprudentie ligt de nadruk op het vinden van argumenten voor of tegen een bepaalde inzet van de hier ter zake doende regelgeving. Hierbij wordt tevens uiteengezet waarover in de praktijk wordt geprocedeerd en hoe in de rechtspraak de desbetreffende regelgeving wordt geïnterpreteerd en toegepast. Daarbij vindt gevalsstudie plaats. Met betrekking tot de verschillende onderdelen van het onderzoek zijn gevaltypen onderscheiden met het doel inzicht te verkrijgen in de situaties waarin de wet wel en waarin deze niet voldoet. 4

MOLENGRAAFF INSTITUUT VOOR PRIVAATRECHT SAMENVATTING

MOLENGRAAFF INSTITUUT VOOR PRIVAATRECHT SAMENVATTING SAMENVATTING 1 Inleiding 1.1 Vraagstellling In dit rapport staat de evaluatie van de op 1 september 2003 in werking getreden Wet koop onroerende zaken centraal. De aanleiding voor het onderzoek was de

Nadere informatie

8. Vormerkung definitie

8. Vormerkung definitie 8. Vormerkung 8.1. definitie Vormerkung houdt in dat de koper van een woning (althans zijn notaris) zijn uit de koopovereenkomst voortvloeiende recht om de woning te kopen, kan laten inschrijven in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 320 Evaluatie van de Wet aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Nog eens nadenken over de bedenktijd voor particuliere huizenkopers

Nog eens nadenken over de bedenktijd voor particuliere huizenkopers PRAKTIJK M.Y. Schaub, A.L.M. Keirse, N.C. van Oostrom, C.M.J. Barendse en A.M. Steegmans * Nog eens nadenken over de bedenktijd voor particuliere huizenkopers 1. Wet koop onroerende zaken; de evaluatie

Nadere informatie

gewijzigd j/n Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.

gewijzigd j/n Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. W oek 7 estaande Tekst na wijziging 28746 jo 31065 t/m NvW 5 Tekst na wijziging 28746 jo 31065 t/m amendementen Tekst na wijziging 32426 (nr. 2) urgerlijk Wetboek oek 7, ijzondere overeenkomsten urgerlijk

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ALGEMEEN 1.1 In de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ('Implementatiewet') worden wijzigingen

Nadere informatie

A 2011 N 62 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! De Waarnemende Gouverneur van Curaçao,

A 2011 N 62 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! De Waarnemende Gouverneur van Curaçao, A 2011 N 62 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 15 de december 2011 tot aanvulling van titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake koop van onroerende zaken alsmede vaststelling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 238 Wet van 5 juni 2003 tot aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende

Nadere informatie

Bedenktijd? Zeker weten!

Bedenktijd? Zeker weten! Gepubliceerd in Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2010/104 Bedenktijd? Zeker weten! mr. C.M.H. Vlaanderen 1 1. Inleiding Op 1 september 2003 is de Wet Koop Onroerende Zaken in werking getreden. De nieuwe

Nadere informatie

2. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van andere algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van andere algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden 2017 LEMSTRA NOTARISKANTOOR TE KESTEREN Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan LEMSTRA NOTARISKANTOOR TE KESTEREN en aan de verbonden (kandidaat-)

Nadere informatie

Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM DE LOOP VAN DE PROCEDURE

Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM DE LOOP VAN DE PROCEDURE Voorlichting/belangen niet-opdrachtgever. Ontbreken schriftelijke vastlegging koopovereenkomst. Verkoop aan derde. Bevoegdheid t.a.v. schadevergoeding. Klaagster was geïnteresseerd in een woning die beklaagde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Afkortingen. vn xix

Inhoudsopgave. Voorwoord Afkortingen. vn xix Voorwoord Afkortingen vn xix Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding 1.2 Probleemstelling 1.3 Relevantie 1.4 Methode van onderzoek 1.5 Afbakening 1.6 Begripsbepalingen 1.7 Relevante regelgeving 1.8 Opbouw van het boek

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN OVER ONDERHANDELINGEN, BEZICHTIGING, BEDENKTIJD EN MEER

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN OVER ONDERHANDELINGEN, BEZICHTIGING, BEDENKTIJD EN MEER HET ANTWOORD OP UW VRAGEN OVER ONDERHANDELINGEN, BEZICHTIGING, BEDENKTIJD EN MEER De belangrijkste vragen over bezichtigingen, onderhandelingen, koopovereenkomsten en meer. Mag de vraagprijs tijdens onderhandelingen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 23 095 Aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling

Nadere informatie

Workshop. hypotheekfraude te voorkomen. Stan Commissaris en Jack de Raad, KMPG

Workshop. hypotheekfraude te voorkomen. Stan Commissaris en Jack de Raad, KMPG Workshop Hypotheekfraude toezicht notaris helpt om hypotheekfraude te voorkomen Stan Commissaris en Jack de Raad, KMPG 23 september 2010 Klein bedrag: ja Klein probleem: nee Agenda 1. Hypotheekfraude 2.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

1.1. De overeenkomst met de verkoper Verplichtingen van de vastgoedadviseur Het dossier Wanprestatie...

1.1. De overeenkomst met de verkoper Verplichtingen van de vastgoedadviseur Het dossier Wanprestatie... Inhoudsopgave 1. De verkoopopdracht 1.1. De overeenkomst met de verkoper...1 De overeenkomst van opdracht............... 1 Overeenkomst van opdracht is geen volmacht...2 Courtage.................................

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE

Nadere informatie

Riperwei 78 Tijnje MIJNBUITENPLAATS.NL. Tijnje

Riperwei 78 Tijnje MIJNBUITENPLAATS.NL. Tijnje Riperwei 78 Riperwei 78 Kenmerken Woonoppervlakte: 233m² Inhoud: 1506m³ Perceelgrootte: 3770m² Bouwjaar: 1933 Aantal slaapkamers: 3 Aantal badkamers: 2 Verwarming: CV Intergas 2012 Isolatie: Volledige

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

Informatie aan niet-opdrachtgever. Recht van erfpacht gesplitst van bloot eigendom.

Informatie aan niet-opdrachtgever. Recht van erfpacht gesplitst van bloot eigendom. Informatie aan niet-opdrachtgever. Recht van erfpacht gesplitst van bloot eigendom. Klagers waren geïnteresseerd in een appartement. Uiteindelijk is de aankoop niet doorgegaan omdat klagers er achter kwamen

Nadere informatie

de bank ambtshalve onderzoek de bank Definitieve Bevindingen

de bank ambtshalve onderzoek de bank Definitieve Bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de bank DATUM 17 maart 2006 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

34095 Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen

34095 Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen 34095 Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is

Nadere informatie

TE KOOP OUDE BAAN TE HULTEN

TE KOOP OUDE BAAN TE HULTEN Hoofdstraat 23 5121 JA Rijen telefoon: 0161-244 844 telefax: 0161-244 845 email: rijen@kinmakelaars.nl www.kinmakelaars.nl TE KOOP OUDE BAAN TE HULTEN Twee royale bouwpercelen gelegen op een prachtige

Nadere informatie

DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM

DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 10-07 DE RAAD VAN TOEZICHT GRONINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM Beweerdelijk onduidelijke koopakte opgesteld. Afspraken beweerdelijk niet correct vastgelegd.

Nadere informatie

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) Datum 24 september 2015 Betreft Nader rapport

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 29311 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten naar aanleiding van onderdelen van de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen

Nadere informatie

1E OOSTDIJKWEG 1 OOSTDIJK

1E OOSTDIJKWEG 1 OOSTDIJK 1E OOSTDIJKWEG 1 OOSTDIJK Vraagprijs 124.500,- k.k. Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend bestemd voor geadresseerde en niet bedoeld als een aanbod. Ten aanzien van de juistheid kan door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 212 Wijziging van de Wet op het notarisambt (Reparatiewet Wet op het notarisambt) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 maart 2004 Ea Het voorstel

Nadere informatie

Woningpresentatie. Middelwijkstraat 34 SOEST. Torenstraat CL SOEST Lid NVM

Woningpresentatie. Middelwijkstraat 34 SOEST. Torenstraat CL SOEST Lid NVM Woningpresentatie Middelwijkstraat 34 SOEST Torenstraat 47 3764 CL SOEST 035 601 53 60 soest@deelen.nl www.deelen.nl Lid NVM Kenmerken Bouwjaar : 1901 Woonoppervlak : 281 m² Inhoud : 1296 m³ Perceeloppervlak

Nadere informatie

J o r d a an 38 te Laren

J o r d a an 38 te Laren Jordaan 38 te Laren Aan charmante laan, op loopafstand van het Centrum van Laren, alsmede in directe omgeving van natuurgebieden, sportvelden, zwembad, (lagere)scholen en uitvalswegen, ligt deze prachtige

Nadere informatie

INFORMATIE OVERIGE VOOR U BELANGRIJKE INFORMATIE Brochure Uitnodiging Bezichtiging Kosten koper Onderzoeksplicht Voor de bieding Uitbrengen bod Gunning Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de

Nadere informatie

TARIEF VOORWAARDEN HOGE VAN GERVEN NOTARISSEN. Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. De kadasterkosten zijn vrij van BTW.

TARIEF VOORWAARDEN HOGE VAN GERVEN NOTARISSEN. Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. De kadasterkosten zijn vrij van BTW. per 1 januari 2015 TARIEF VOORWAARDEN HOGE VAN GERVEN NOTARISSEN Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW. De kadasterkosten zijn vrij van BTW. LEVERING EN HYPOTHEEK - Er is uitgegaan van de overdracht

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Woningwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Woningwet wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen

Nadere informatie

Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in

Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in De Wooncomfort Notarisservice wordt naar keuze aangeboden als een All-in dienstverlening of als budget dienstverlening. Kiest u voor het all-in

Nadere informatie

Parkeerplaats Ronsseweg, 2803, Gouda

Parkeerplaats Ronsseweg, 2803, Gouda Parkeerplaats Ronsseweg, 2803, Gouda Vraagprijs 5.500,00 kosten koper Nabij het centrum van Gouda, op steenworp afstand van het NS station, aan de Ronsseweg gelegen eigen parkeerplaats door middel van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 33 569 Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van handtekeningen van notarissen Nr. NOTA VAN WIJZIGING Het

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening en de Algemene Consumentenvoorwaarden

Opdracht tot dienstverlening en de Algemene Consumentenvoorwaarden 1. Kan de makelaar de opdracht teruggeven? Op basis van artikel 6 lid 4 van de Algemene NVM 2010 is het voor een NVM-makelaar mogelijk om op basis van gewichtige redenen de opdracht terug te geven. Als

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Juridischee Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2011:BU7412

ECLI:NL:HR:2011:BU7412 ECLI:NL:HR:2011:BU7412 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-12-2011 Datum publicatie 09-12-2011 Zaaknummer 11/03863 (CW 2629) Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie:

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Van den Berghlaan 119 2132 AB Hoofddorp Vraagprijs! 269.000 k.k.

Van den Berghlaan 119 2132 AB Hoofddorp Vraagprijs! 269.000 k.k. Van den Berghlaan 119 2132 AB Hoofddorp Vraagprijs! 269.000 k.k. Ondanks de zorg die door de makelaar aan de correcte invoer van de gegevens besteed wordt, kan Anita van Delft Makelaardij, niet verantwoordelijk

Nadere informatie

BROERENKERKPLEIN 3 TE ZWOLLE

BROERENKERKPLEIN 3 TE ZWOLLE BROERENKERKPLEIN 3 TE ZWOLLE Fotopresentatie Entree Hal Hal Fotopresentatie Woonkamer Woonkamer Woonkamer Woonkamer Fotopresentatie Woonkamer uitzicht Keuken Keuken Fotopresentatie Overloop Slaapkamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Eldik & Van Eldik Notarissen B.V.

Algemene voorwaarden Van Eldik & Van Eldik Notarissen B.V. Algemene voorwaarden Van Eldik & Van Eldik Notarissen B.V. Artikel 1 Van Eldik & Van Eldik B.V. Van Eldik & Van Eldik Notarissen is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en CONVENANT Inzake de samenwerking tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting Dutch Securities Institute ter bevordering van het integriteittoezicht en de handhaving van de deskundigheid

Nadere informatie

SOESTDIJKSEWEG NOORD *** TE BILTHOVEN

SOESTDIJKSEWEG NOORD *** TE BILTHOVEN SOESTDIJKSEWEG NOORD 482-484*** TE BILTHOVEN OMSCHRIJVING: KAVEL C In opdracht van Touchex II B.V. heeft H. van 't Hof architecten op het fraaie bosterrein "Beukenrode" ter grootte van bijna 25.000m²,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 185 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3 april 2003 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Woningpresentatie. Oude Tempellaan 2A SOESTERBERG. Torenstraat CL SOEST

Woningpresentatie. Oude Tempellaan 2A SOESTERBERG. Torenstraat CL SOEST Woningpresentatie Oude Tempellaan 2A SOESTERBERG Torenstraat 47 3764 CL SOEST 035 601 53 60 soest@deelen.nl www.deelen.nl Lid NVM Kenmerken Bouwjaar : 1906-1930 Woonoppervlak : 251 m² Inhoud : 762 m³ Perceeloppervlak

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK CONCEPT Dossiernummer: Mk/kp 16069 KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK Lloydtoren te Rotterdam De ondergetekenden: 1. FGH Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd

Nadere informatie

Vraagprijs 158.400,-- k.k.

Vraagprijs 158.400,-- k.k. BUGGENUM BERGSTRAAT 16 Schitterende bouwkavel Oppervlakte circa 1.800 m² Eventueel ook gedeelte te koop Bebouwingsvoorschriften op aanvraag Vraagprijs 158.400,-- k.k. INFORMATIE OVERIGE VOOR U BELANGRIJKE

Nadere informatie

Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling.

Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling. Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling. Klagers hebben een woning gekocht die beklaagde in verkoop had. Voordat de woning aan klagers verkocht werd, was met andere gegadigden ook al een koopovereenkomst

Nadere informatie

ANTHONIEDIJK 9B TE UTRECHT

ANTHONIEDIJK 9B TE UTRECHT ANTHONIEDIJK 9B TE UTRECHT HUURPRIJS EXCL. 910 PER MAAND OMSCHRIJVING: Nabij de Vecht in de woonwijk "Lauwerecht" komt per 1 oktober 2016 dit ruime, lichte en moderne 2 kamer appartement van 40 m2 vrij

Nadere informatie

RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE

RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE Fotopresentatie Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Fotopresentatie Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Omschrijving Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Kadastrale gegevens Gemeente

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Verkopers van goederen Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet

Nadere informatie

STATIONSSTRAAT 6 OUDELANDE

STATIONSSTRAAT 6 OUDELANDE STATIONSSTRAAT 6 OUDELANDE Vraagprijs 204.000,- k.k. Deze voormalige aardappelschuur biedt vele mogelijkheden doordat het de bestemming bedrijfswoning heeft. Dit betekent dat op deze locatie wonen en werken

Nadere informatie

Totstandkoming koopovereenkomst woning. Prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd 16 april 2015

Totstandkoming koopovereenkomst woning. Prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd 16 april 2015 Totstandkoming koopovereenkomst woning Prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd 16 april 2015 Totstandkoming koopovereenkomst van onroerende zaak Art. 6:217: aanbod en aanvaarding In beginsel geen vormvereisten

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting In het Algemeen Overleg van 11 november 2008 heb ik nadere regelgeving voor buitengerechtelijke incassokosten aangekondigd (Kamerstukken II 2008/09, 24 515, nr. 144). Bij brief van

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE ASPIRANT KOPER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE ASPIRANT KOPER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE ASPIRANT KOPER Biedingen Alle door de makelaar en verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg c.q. het uitbrengen van

Nadere informatie

Woningpresentatie. Binnendelta 0ong BLARICUM. Torenstraat CL SOEST Lid NVM

Woningpresentatie. Binnendelta 0ong BLARICUM. Torenstraat CL SOEST Lid NVM Woningpresentatie Binnendelta 0ong BLARICUM Torenstraat 47 3764 CL SOEST 035 601 53 60 soest@deelen.nl www.deelen.nl Lid NVM Kenmerken Garage : garagebox Aanvaarding : in overleg Kadastrale gegevens :

Nadere informatie

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onjuiste oppervlakte in verkoopdocumentatie.

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onjuiste oppervlakte in verkoopdocumentatie. Informatie aan niet-opdrachtgever. Onjuiste oppervlakte in verkoopdocumentatie. Klager heeft een woning gekocht die beklaagde in verkoop had. In de verkoopdocumentatie van beklaagde werd vermeld dat de

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (E.L.A. van Emden, voorzitter, terwijl mr. N. Bouwman als secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (E.L.A. van Emden, voorzitter, terwijl mr. N. Bouwman als secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-384 (E.L.A. van Emden, voorzitter, terwijl mr. N. Bouwman als secretaris) Klacht ontvangen op : 18 oktober 2015 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

Woningpresentatie. Plesmanstraat 297 SOESTERBERG. Torenstraat CL SOEST

Woningpresentatie. Plesmanstraat 297 SOESTERBERG. Torenstraat CL SOEST Woningpresentatie Plesmanstraat 297 SOESTERBERG Torenstraat 47 3764 CL SOEST 035 601 53 60 soest@deelen.nl www.deelen.nl Lid NVM Kenmerken Bouwjaar : 1960 Woonoppervlak : 50 m² Inhoud : 135 m³ Aantal kamers

Nadere informatie

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wet voorkeursrecht gemeenten Behoort bij kennisgeving aan belanghebbenden d.d. 27 januari 2010 omtrent de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Wet voorkeursrecht gemeenten 1.

Nadere informatie

TE KOOP. Nieuwbouw 2 Royale bouwkavels: Korteraarseweg 138 Ter Aar. Koopprijs vanaf 250.000,-- K.K. info@goedhartvastgoed.nl www.goedhartvastgoed.

TE KOOP. Nieuwbouw 2 Royale bouwkavels: Korteraarseweg 138 Ter Aar. Koopprijs vanaf 250.000,-- K.K. info@goedhartvastgoed.nl www.goedhartvastgoed. TE KOOP Nieuwbouw 2 Royale bouwkavels: Korteraarseweg 138 Ter Aar Koopprijs vanaf 250.000,-- K.K. Herenweg 97a 2465 AD Rijnsaterwoude 0172-50 99 73 Meerkreuk 46 2377 VM Oude Wetering 071-331 34 84 Korevaarstraat

Nadere informatie

(E) M C>> NEDERLANDSE VERENIGING VOOR. Strekking concept-wetsvoorstel. Advies. bi - br-

(E) M C>> NEDERLANDSE VERENIGING VOOR. Strekking concept-wetsvoorstel. Advies. bi - br- G) hr^ bi - br- NEDERLANDSE VERENIGING VOOR IJ] (E) M {jb / O) De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. G.A. van der Steur Postbus 20301 2500 ÈH DEN HAAG G.) S> C>> Datum 3 november 2015 Kenmerk 668160

Nadere informatie

Woningpresentatie. Belverdereweg 0ong SOEST. Torenstraat CL SOEST Lid NVM

Woningpresentatie. Belverdereweg 0ong SOEST. Torenstraat CL SOEST Lid NVM Woningpresentatie Belverdereweg 0ong SOEST Torenstraat 47 3764 CL SOEST 035 601 53 60 soest@deelen.nl www.deelen.nl Lid NVM Kenmerken Garage : garagebox Aanvaarding : in overleg Kadastrale gegevens : Soest

Nadere informatie

Noorderstationsstraat 6 a te Groningen

Noorderstationsstraat 6 a te Groningen Noorderstationsstraat 6 a te Groningen Heeft u vragen? Bel 050-8533733 of kijk op www.pandomo.nl Omschrijving Prachtige STUDIO gelegen in een fantastisch pand dat gebouwd is aan de rand van het Noorderplantsoen

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

UAV Uneto-Vni. Mr. Sjoerd J.H. Rutten. 20 januari 2012

UAV Uneto-Vni. Mr. Sjoerd J.H. Rutten. 20 januari 2012 UAV 2012 Uneto-Vni Mr. Sjoerd J.H. Rutten 20 januari 2012 UAV 2012 (I) Onderwerpen Doelstelling aanpassingen UAV 1989 Belangrijkste aanpassingen 2 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:6022883v1 UAV 2012 (II) Doelstelling

Nadere informatie

94.500,- kosten koper. Woonoppervlakte ca. 62 m 2 Vraagprijs 94.500, Edisonlaan 87 Apeldoorn TE KOOP

94.500,- kosten koper. Woonoppervlakte ca. 62 m 2 Vraagprijs 94.500, Edisonlaan 87 Apeldoorn TE KOOP 94.500,- kosten koper Woonoppervlakte ca. 62 m 2 Vraagprijs 94.500, TE KOOP Edisonlaan 87 Apeldoorn Royaal 3-kamer appartement gelegen op de 3e verdieping met balkon aan voor- en achterzijde en berging

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding Bij de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van de Implementatiewet richtlijn consumentenrechten (hierna: de implementatiewet) 1 heb ik toegezegd op korte

Nadere informatie

Doesburgseweg 23 Kavel1 - Wehl

Doesburgseweg 23 Kavel1 - Wehl Vraagprijs 230.000,-- k.k. Aanstoot Van Bavel Makelaars Stationsstraat 11 7031 BM Wehl Tel: 0314-680840 Fax: 0314-683465 E-mail: info@aanstootvanbavel.nl Omschrijving Gunstig gelegen aan de rand van het

Nadere informatie

SPOORWEGJE 11 HEINKENSZAND

SPOORWEGJE 11 HEINKENSZAND SPOORWEGJE 11 HEINKENSZAND Vraagprijs 159.000,- k.k. Dit is een buitenkans voor mensen die een klusproject niet uit de weg gaan. De woning is landelijk gelegen aan het Spoorwegje onder de rook van Heinkenszand.

Nadere informatie

Informatie niet-opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Perceelsoppervlakte.

Informatie niet-opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Perceelsoppervlakte. Informatie niet-opdrachtgever. Mededelings- en onderzoeksplicht. Perceelsoppervlakte. De koper van een woning (klager) verwijt de makelaar van de verkoper (beklaagde) dat hij bij de berekening van de woonoppervlakte

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

Vormvoorschrift bij de particuliere koop van een woning opgehelderd: de mondelinge koop van een woning tussen particulieren blijft zonder rechtsgevolg

Vormvoorschrift bij de particuliere koop van een woning opgehelderd: de mondelinge koop van een woning tussen particulieren blijft zonder rechtsgevolg Vormvoorschrift bij de particuliere koop van een woning opgehelderd: de mondelinge koop van een woning tussen particulieren blijft zonder rechtsgevolg Prof. mr. A.L.M. Keirse en mr. M.Y. Schaub* 1. Inleiding

Nadere informatie

Sleeuwijk nabij Rijksstraatweg 180 Koopsom 318,-- per m² k.k.

Sleeuwijk nabij Rijksstraatweg 180 Koopsom 318,-- per m² k.k. Sleeuwijk nabij Rijksstraatweg 180 Koopsom 318,-- per m² k.k. Zelf bouwen wilt u misschien al jaren! Maar wanneer is er grond te koop? Hier doet zich een prachtige kans voor. Op een locatie bij de entree

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van: ZW 10-516 DE RAAD VAN TOEZICHT ZWOLLE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

MOLENDIJK 24 YERSEKE Vraagprijs ,- k.k.

MOLENDIJK 24 YERSEKE Vraagprijs ,- k.k. MOLENDIJK 24 YERSEKE Vraagprijs 695.000,- k.k. Deze grote vrijstaande woning staat op een mooie plek onder aan de molendijk in Yerseke. Het object is in 1998 gebouwd als varkensfokkerij. De riante kavel

Nadere informatie

De maatschappelijke positie van de notaris in het rechtsverkeer. Focus op fraudepreventie

De maatschappelijke positie van de notaris in het rechtsverkeer. Focus op fraudepreventie De maatschappelijke positie van de notaris in het rechtsverkeer Juni 2017 Inhoud Inleiding Vijf speerpunten voor beleid en praktijk rond fraudepreventie 1. Publieke functie van de notaris 2. Aandacht voor

Nadere informatie

Woonoppervlakte ca. 50 m 2 Vraagprijs ,- kosten koper TE KOOP. Nijenbeek 61 Ugchelen

Woonoppervlakte ca. 50 m 2 Vraagprijs ,- kosten koper TE KOOP. Nijenbeek 61 Ugchelen Woonoppervlakte ca. 50 m 2 Vraagprijs 95.000,- kosten koper TE KOOP Nijenbeek 61 Ugchelen Op een geliefde, rustige locatie in Ugchelen gelegen 2 kamerappartement met tuin op het zuiden. Het appartement

Nadere informatie

Het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 BW

Het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 BW Het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 BW Door: Michelle de Kip 1 Schutblad Probleemstelling: Wat had de Hoge Raad moeten beslissen over de precontractuele gebondenheid bij de verkoop van een woning?

Nadere informatie

Woningpresentatie. Pieter de Molijnlaan 7 SOEST. Torenstraat CL SOEST Lid NVM

Woningpresentatie. Pieter de Molijnlaan 7 SOEST. Torenstraat CL SOEST Lid NVM Woningpresentatie Pieter de Molijnlaan 7 SOEST Torenstraat 47 3764 CL SOEST 035 601 53 60 soest@deelen.nl www.deelen.nl Lid NVM Kenmerken Bouwjaar : 2017 Woonoppervlak : 135 m² Inhoud : 467 m³ Perceeloppervlak

Nadere informatie

VAN HOGENDORPLAAN 62 GOES

VAN HOGENDORPLAAN 62 GOES VAN HOGENDORPLAAN 62 GOES Vraagprijs 189.000,- k.k. Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend bestemd voor geadresseerde en niet bedoeld als een aanbod. Ten aanzien van de juistheid kan door

Nadere informatie

Sloep 219 te Groningen

Sloep 219 te Groningen Sloep 219 te Groningen Heeft u vragen? Bel 050-8533733 of kijk op www.pandomo.nl Omschrijving Op leuke locatie met vrij uitzicht in de wijk Lewenborg gelegen HELFT VAN DUBBEL WOONHUIS met TUIN op het zuiden

Nadere informatie

Woningpresentatie. Van Mecklenburglaan 30 SOEST. Torenstraat CL SOEST Lid NVM

Woningpresentatie. Van Mecklenburglaan 30 SOEST. Torenstraat CL SOEST Lid NVM Woningpresentatie Van Mecklenburglaan 30 SOEST Torenstraat 47 3764 CL SOEST 035 601 53 60 soest@deelen.nl www.deelen.nl Lid NVM Kenmerken Bouwjaar : 1974 Woonoppervlak : 124 m² Inhoud : 476 m³ Perceeloppervlak

Nadere informatie

TE KOOP KAFFEBERGSWEG 0 KERKRADE. VRAAGPRIJS ,- K.K /

TE KOOP KAFFEBERGSWEG 0 KERKRADE.  VRAAGPRIJS ,- K.K / TE KOOP KAFFEBERGSWEG 0 KERKRADE VRAAGPRIJS 89.000,- K.K. U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ CORIO MAKELAARS BV Professionele ondersteuning Bij Corio Makelaars BV kunt u rekenen op professionele ondersteuning

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014 Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 17 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Tjeerd Tjepkema E-mail : ttjepkema@t-diel.nl

Nadere informatie

makelaardij ZIJL Lottinglaan 2 Zuidlaren

makelaardij ZIJL Lottinglaan 2 Zuidlaren makelaardij ZIJL Woningpresentatie Lottinglaan 2 Zuidlaren Deze informatie wordt u geheel vrijblijvend aangeboden en is met zorg samengesteld. De maatvoering van de bijgevoegde tekeningen kunnen afwijken

Nadere informatie

op de klacht van: de heer mr. P.. DE B notaris, kantoorhoudende te H, hierna te noemen: klager

op de klacht van: de heer mr. P.. DE B notaris, kantoorhoudende te H, hierna te noemen: klager Klacht van notaris tegen makelaar: beweerdelijk onjuiste advisering en ondeskundigheid. Optreden van makelaar in privé. De broer van de makelaar bezit een appartement dat hij wil verkopen. De onderhandelingen

Nadere informatie

Optie en Bod. Onduidelijke biedingsprocedure. Onderhandelen met meerdere gegadigden.

Optie en Bod. Onduidelijke biedingsprocedure. Onderhandelen met meerdere gegadigden. Optie en Bod. Onduidelijke biedingsprocedure. Onderhandelen met meerdere gegadigden. Klagers waren geïnteresseerd in een woning. I.v.m. een restschuld hadden de verkopers voor de verkoop van de woning

Nadere informatie

DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING

DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING Al geruime tijd bestaat er bij appartementseigenaren een grote behoefte aan een mogelijkheid om op een meer eenvoudige en soepele wijze de akte van splitsing aan

Nadere informatie