Triodos Fair Share Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Triodos Fair Share Fund"

Transcriptie

1 Triodos Fair Share Fund Jaarverslag 2014 TLIM

2 Microfinanciering is het verstrekken van financiële diensten aan mensen met lage inkomens in ontwikkelingslanden. Een financiële sector waarin iedereen tot deze diensten toegang heeft, vormt een duurzame basis voor evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling.

3 Triodos Fair Share Fund Jaarverslag 2014 Informatie voor de participanten Algemene Vergadering van Participanten 21 mei 2015 Ex-dividenddatum 27 mei 2015 Betaaldatum dividend 29 mei 2015 Triodos Investment Management is een 100% dochter van Triodos Bank en is de beheerder van Triodos Fair Share Fund.

4 Kerncijfers (bedragen in duizenden euro s) Intrinsieke waarde ultimo Aantal uitstaande participaties ultimo (in duizenden) Baten Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Valutakoersresultaten Waardeveranderingen van vorderingen -79 Lasten Bedrijfsresultaat Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Resultaat Lopende kosten ratio* 2,59% 3,09% 3,08% 3,17% 2,93% Belegd vermogen** 77,3% 77,7% 78,3% 78,8% 79,3% Ratio illiquide beleggingen ultimo*** 76,5% 76,9% 77,1% 77,4% 77,3% Per participatie (bedragen in euro s) Intrinsieke waarde ultimo 34,83 36,79 35,14 32,94 32,02 Resultaat**** 1,33 2,40 3,26 1,75 1,53 Rendement Triodos Fair Share Fund (inclusief herbelegging van dividend) 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem. 10 jaar gem. Gemiddeld sinds oprichting Intrinsieke waarde 3,9% 6,8% 6,1% 6,5% 5,5% * De lopende kosten ratio (LKR) betreft de totale kosten gedurende de afgelopen 12 maanden, exclusief de kosten van beleggingstransacties en de interestkosten gerelateerd aan de gemiddelde intrinsieke waarde gedurende de desbetreffende periode. Meer informatie is beschikbaar op pagina 46. ** Het percentage belegd vermogen wordt als volgt berekend: het volume van de beleggingen inclusief voorziening leningen en valuta-afdekkingsinstrumenten wordt gedeeld door het fondsvermogen. *** Som van illiquide beleggingen gedeeld door fondsvermogen per ultimo verslagperiode. **** Het resultaat per participatie wordt bepaald op basis van het gedurende het boekjaar gemiddeld aantal geplaatste participaties. 4

5 Inhoud Pagina Beleggen in microfinanciering 6 Bericht van de Raad van Toezicht 7 Verslag van de beheerder 8 Algemene gegevens 26 Jaarrekening 2014 Triodos Fair Share Fund 28 Overige gegevens 48 Bijlage: Overzicht van microfinancieringsinstellingen door Triodos Fair Share Fund gefinancierd per 31 december 2014 en Personalia 56 Adres en colofon 58 5

6 Beleggen in microfinanciering Triodos Fair Share Fund financiert financiële instellingen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en in Oost-Europa via leningen en participaties in het aandelenkapitaal. Triodos Fair Share Fund is opgericht in 2002 en was wereldwijd één van de eerste beleggingsfondsen die particuliere beleggers de mogelijkheid bood om in microfinanciering te investeren. Triodos Fair Share Fund wil een katalyserende rol spelen bij de ontwikkeling van de microfinancierings sector tot een volwaardig en geïntegreerd onderdeel van de financiële sector in ontwikkelingslanden. Alleen op die manier wordt de brede toegang tot krediet en andere financiële diensten in de samenleving verankerd. Zo ontstaat er een duurzame basis voor een evenwichtige sociaal economische ontwikkeling, waar ook de onderkant van de samenleving deel van uitmaakt. In de visie van Triodos Fair Share Fund onderscheiden microfinancieringsinstellingen (mfi s) zich van andere financiële instellingen door een eigen identiteit en een duurzaam profiel. Die duurzaamheid is niet alleen vanuit het perspectief van winstgevendheid en sociale impact belangrijk, maar ook vanuit de impact op het milieu en de natuurlijke leefomgeving. Door het grote aantal klanten nemen mfi s een unieke positie in en maken ze in hun dienstverlening ook de zorg voor de aarde tot speerpunt. Zij kunnen hun klanten adviseren en via hun productaanbod de mogelijkheid bieden op praktische wijze met het milieu rekening te houden. Zo dragen zij bij aan een werkelijk duurzame samenleving. Triodos Fair Share Fund is actief betrokken als financier, investeerder en als toezichthoudend bestuurder bij de ontwikkeling van financiële instellingen. Triodos Bank staat voor duurzaam bankieren en Triodos Fair Share Fund wil vanuit deze achtergrond waarde aan de financieringen toevoegen. Het fonds ziet lokale financiering, gekoppeld aan lokaal bestuur en toezicht, als een duurzaam alternatief voor buitenlandse donoren en investeerders. Haar ultieme doel is daarom om op den duur als investeerder overbodig te worden. Hoe snel dit mogelijk is zal van land tot land verschillen. Tot die tijd kan Triodos Fair Share Fund een belangrijke bijdrage leveren. 8,5 miljoen totaal aantal leningklanten bereikt door de microfinancieringsinstellingen in de portefeuille van het fonds 6

7 Bericht van de Raad van Toezicht Aan de participanten van Triodos Fair Share Fund Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2014 aan van Triodos Fair Share Fund, bestaande uit het verslag van de beheerder, de jaarrekening en de overige gegevens. Conform de voorwaarden van beheer en bewaring heeft onderzoek van de jaarrekening door accountants plaatsgevonden. De controleverklaring bij de jaarrekening over 2014 is afgegeven door KPMG Accountants NV en onder de overige gegevens opgenomen. De jaarrekening leggen wij ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering van Participanten. Het boekjaar 2014 is afgesloten met een winst van EUR 8,3 miljoen. Er wordt EUR 6,9 miljoen aan dividenduitkering voorgesteld. In mei 2014 is reeds EUR 14,6 miljoen aan interimdividend uitgekeerd. De Raad heeft erop toegezien dat de beheerder bij de uitvoering van haar beheertaak in het verslagjaar zorgvuldig met de voorwaarden van beheer en bewaring is omgegaan. Jacqueline Rijsdijk is door de Algemene Vergadering van Participanten op 25 april 2014 herbenoemd voor een periode van drie jaar. Daarnaast is Jan Willem van der Velden tijdens dezelfde vergadering benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht, eveneens voor een periode van drie jaar. Volgens het rooster van aftreden zijn Peter Cornet en Pierre Aeby aan de beurt om af te treden. Peter Cornet stelt zich herbenoembaar voor een derde termijn. Pierre Aeby stelt zich niet hernoembaar. De overige leden van de Raad spreken hun waardering uit voor de grote betrokkenheid van de heer Aeby bij het fonds. De Raad zal na zijn aftreden bestaan uit vier leden. Zeist, 8 april 2015 Pierre Aeby Peter Cornet Maartje van Putten Jacqueline Rijsdijk (voorzitter) Jan Willem van der Velden De Raad van Toezicht heeft in de verslagperiode vier keer vergaderd. De Raad heeft zich beziggehouden met het beleggingsbeleid, de gefinancierde instellingen en de ontwikkeling van het fonds. Ook was er aandacht voor de wereldwijde ontwikkelingen in de microfinancieringssector en kwamen er zaken aan de orde die betrekking hadden op het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten, de nieuwe regelgeving in het kader van de AIFMD, de uitkering van het interimdividend, risico s die het fonds loopt waaronder valutarisico en landenrisico, het halfjaarbericht, het jaarverslag en de begroting van het fonds. De Raad van Toezicht is tevreden over het gevoerde beleid en de samenwerking met de beheerder. Ook spreekt de Raad zijn waardering uit voor het behaalde resultaat en de actieve rol die het fonds heeft gespeeld in de duurzame ontwikkeling van de microfinancieringssector. 7

8 Verslag van de beheerder Dit is het twaalfde jaarverslag van Triodos Fair Share Fund. Voor Triodos Fair Share Fund was 2014 een succesvol jaar. Bestaande en nieuwe participanten investeerden in het fonds. Het fondsvermogen steeg met 25,6% tot EUR 250,9 miljoen. Dat is ruimschoots meer dan de doelstelling om in 2014 tot een fondsvermogen van EUR 230 miljoen te groeien. De beleggingen van het fonds bestaan uit financieringen (leningen en participaties) aan financiële instellingen in Afrika, Azië, Latijns- Amerika en Oost-Europa. Deze beleggingen groeiden met 24,9% tot EUR 193,9 miljoen. Het aantal participanten steeg van tot EUR 250,9 miljoen fondsvermogen ultimo 2014 De intrinsieke waarde per participatie daalde in 2014 van EUR 36,79 naar EUR 34,83. Het fonds keerde op 7 mei 2014 een dividend van EUR 3,22 per participatie uit. Dit bedrag bestaat uit een dividenduitkering over 2013 van EUR 0,77 en een interim-dividenduitkering van EUR 2,45. Op basis van de intrinsieke waarde bedraagt het rendement over het afgelopen jaar 3,9%. Dit valt binnen de prognose die vorig jaar is afgegeven. Triodos Fair Share Fund realiseerde over de afgelopen vijf jaar een gemiddeld rendement van 6,1% per jaar. Europese regelgeving Voor Triodos Investment Management, beheerder van Triodos Fair Share Fund, stond 2014 in het teken van het voldoen aan de eisen die nieuwe Europese regelgeving, gevat in de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) aan haar stelt. Zo zijn de voorwaarden en het prospectus aangepast en is er een bewaarder voor het fonds aangesteld. Deze bewaarder, BNP Paribas Securities Services S.C.A., houdt onder andere toezicht op de beleggingen en de cashflows van het fonds. Ook zijn verscheidene vormen van intern beleid zoals risicobeheersing, waarderingsbeleid en liquiditeiten beheer afgestemd op de vereisten van de AIFMD. Hierdoor opereert Triodos Fair Share Fund in lijn met deze nieuwe regels. Marktontwikkelingen Voorzichtig herstel wereldeconomie De wereldeconomie liet in 2014 tekenen van voorzichtig herstel zien. Geïndustrialiseerde landen tonen weer lichte groeicijfers, hoofdzakelijk gedreven door ruime beschikbaarheid van goedkoop krediet en minder overheidsbezuinigingen. Financiële sectoren blijven kwetsbaar voor schokken, omdat aangescherpte kapitaaleisen nog moeten worden doorgevoerd. Ontwikkelingslanden profiteerden in 2014 van de verbetering van de economische situatie in geïndustrialiseerde landen en laten nog steeds positieve groeiverwachtingen zien van 4,3% in 2015 en 4,7% in 2016 (bron: IFM, World Economic Outlook). Door de economische groei blijft de vraag naar financiële producten en diensten in deze landen en markten toenemen. Mede hierdoor zetten de financiële instellingen, ook in de portefeuille van Triodos Fair Share Fund, in 2014 hun groei voort. In de meeste landen laten deze instellingen een stabilisatie van de kwaliteit van hun krediet portefeuille zien. Het risico van overkreditering is aanwezig en voor sommige instellingen en landen geldt een iets verhoogd risico. Voor Triodos Fair Share Fund blijft dit een belangrijk aandachtspunt. Ontwikkeling van de sector In 2014 zette de stabiele groei van de investeringen in de microfinancieringssector door. Het jaarlijkse rapport van Symbiotics, het 2014 Symbiotics MIV Survey, onderbouwt dit en noemt groeipercentages 8

9 van 9% in Zuid-Azië, 13% in Latijns-Amerika, 17% in Oost-Europa & Centraal-Azië en 18% in Oost-Azië. De omvang van de investeringen in Noord-Afrika & Midden-Oosten en Sub-Sahara Afrika zijn veel lager. Een belangrijke ontwikkeling is dat deze regio's wel een sterke groei laten zien, respectievelijk 44% en 34%. De blijvende groei houdt ook in dat de financieringsbehoefte van financiële instellingen groot blijft. Internationale investeringsfondsen spelen een belangrijke rol om in deze behoefte te voorzien. Volgens het eerder genoemde rapport bedragen de totale investeringen van deze fondsen USD 9,9 miljard (EUR 9,3 miljard); ongeveer 6,5% hiervan wordt verstrekt door de microfinancieringsfondsen die beheerd worden door Triodos Investment Management, waaronder Triodos Fair Share Fund. De belangrijkste ontwikkelingen worden hierna beschreven. Technologie als belangrijke drijfveer van producten marktontwikkeling Om zich in de markt te kunnen blijven onderscheiden, is het gebruik van technologische mogelijkheden voor financiële instellingen steeds belangrijker. Door slim gebruik van beschikbare technologie kunnen organisaties met nieuwe producten de klant beter bedienen én efficiënter worden in risicobeheer en bedrijfsvoering. In verschillende landen zien we hoe organisaties hun productaanbod uitbreiden of makkelijker rurale gebieden bereiken door gebruik van technologie. Vooral in Oost-Afrika zorgt de opmars van mobiel bankieren ervoor dat traditionele businessmodellen onder druk komen te staan. Zelfs de armste boerengezinnen in de meest afgelegen streken kunnen nu geld overmaken en kleine bedragen sparen en lenen via hun mobiele telefoon. Dat heeft een enorm effect op het dagelijks leven. In de portefeuille van Triodos Fair Share Fund zet een groot deel van de microfinancieringsinstellingen (mfi s) en banken mobiele telefonie in om meer klanten te bereiken. Technologie heeft ook een effect op de ontwikkeling van alternatieve distributiekanalen. Zo worden benzinestations en kiosken als agenten van de mfi s gebruikt. Minderbevolkte gebieden kunnen zo op een efficiënte manier bediend worden. Ook in de duurzame energie- en landbouwsector zien we dat technologische ontwikkeling een belangrijke drijfveer is voor de schaalbaarheid van bedrijven. Triodos Fair Share Fund kijkt bij de beoordeling van investeringen specifiek naar de mate waarin organisaties gebruikmaken van technologische mogelijkheden. Regionale ontwikkelingen in de Kaukasus en Centraal-Azië In de Kaukasus en Centraal-Azië heeft de microfinancieringssector een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Om een verdere groei en professionalisering te realiseren, is vooral de behoefte aan aandelenkapitaal groot. In 2014 is Triodos Fair Share Fund aandeelhouder geworden in Credo in Georgië, Arvand in Tadzjikistan en KazMicroFinance in Kazachstan. Centraal-Azië voelt de impact van de economische crisis in Rusland. Die kan leiden tot een groeivertraging van de economie en de financiële sector in de omringende landen. Het IMF voorspelt een stagnatie van de Russische economie in Georgië heeft nauwelijks banden met Rusland en zal naar verwachting 5% groeien. Meer invloed heeft de Russische economie op de economieën van Azerbeidzjan (4,3% voorspelde groei), Tadzjikistan (6%) en Kirgizië (5%). Vooral vanuit de laatste twee landen zijn veel arbeiders naar Rusland geëmigreerd, waardoor de maandelijkse overboekingen naar het thuisland flink kunnen dalen. Wet- en regelgeving als kans en bedreiging Net als in Europa en de Verenigde Staten zien we ook in opkomende markten een steeds actievere overheid als het gaat om regulering van de financiële sector. In het algemeen verbeteren de kaders waarin instellingen opereren, zowel wat regelgeving en toezicht als de komst van kredietbureaus betreft. De opleving van de microfinancieringssector in India is opmerkelijk. In India reageerde de centrale bank in 2010 scherp op een crisis in de microfinancierings- 9

10 10

11 VISTAAR FINANCIAL SERVICES Vistaar Financial Services verstrekt leningen aan kleine bedrijven in India, vooral op het platteland. Dit bedrijfsegment is cruciaal voor de Indiase economie, maar heeft slechts beperkt toegang tot financiële diensten. Een belangrijke bedrijfstak is de weefsector. Mottusami begon zijn bedrijf negen jaar geleden met één mechanische weefmachine om sari s te maken. Door een lening van Vistaar Financial Services heeft hij nieuwe weefmachines kunnen kopen. Zijn bedrijf heeft inmiddels 10 medewerkers in dienst. 11

12 sector in deelstaat Andhra Pradesh en legde strikte regelgeving op met betrekking tot prijsstelling en bescherming van klanten. Afgelopen jaar zagen we echter een ander gezicht van dezelfde centrale bank toen het voor mfi s de mogelijkheid creëerde om een banklicentie te krijgen. Triodos Fair Share Fund verwelkomt deze ontwikkeling omdat klanten van mfi s in India hiermee toegang krijgen tot een breder productaanbod en daarmee beter in hun financiële behoeften kunnen voorzien. Een andere interessante ontwikkeling is dat Myanmar in 2012 na vijftig jaar isolement haar deuren voor buitenlandse investeerders opende. Sindsdien heeft Triodos Fair Share Fund de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en eind 2014 een eerste investering in een participatie gedaan om een nieuwe mfi op te zetten. In sommige landen richt de regulering zich vaak op de prijsstelling van mfi s door renteplafonds in te stellen. We zagen dat de afgelopen jaren in onder andere Zambia, Bolivia en verschillende landen in West Afrika. In een omgeving waar de renteniveaus hoog zijn, kunnen renteplafonds een positief effect hebben. De toegepaste regulering is echter vaak onvoldoende specifiek en heeft daardoor meestal ook negatieve bijeffecten op de markt en de ontwikkeling van organisaties. Eén van de gevolgen kan zijn dat instellingen zich richten op eenvoudig te bedienen klanten, waardoor klanten in rurale gebieden minder makkelijk toegang krijgen tot financiële diensten. In Colombia bijvoorbeeld is het renteplafond hoog, waardoor er geen druk is om de rentes te verlagen en het plafond in de praktijk tot minder (prijs)concurrentie lijkt te leiden. Steeds meer aandacht voor de MKB-sector Naast kredietverlening aan zeer kleinschalige bedrijfjes is er een groeiende aandacht voor kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het MKB is een belangrijke banenmotor in de economie en draagt belastingen af die als inkomsten bron gelden voor de lokale overheid. Ondernemers in deze sector hebben vaak veel moeite om een krediet af te sluiten. Naar schatting heeft meer dan de helft van het MKB in ontwikkelingslanden geen of nauwelijks toegang tot krediet- en financiële diensten (bron: IFC/Wereldbank). De totale financieringsbehoefte van dit segment wordt geschat op USD miljard. Mfi s spelen hierin een rol door mee te groeien met de kleinschalige bedrijfjes in hun portefeuille. Daarnaast zijn er financiële instellingen die zich juist op het MKB richten. Deze banken kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de financiële sector, onder andere door zich ook te richten op duurzame energie en de landbouwsector. Triodos Fair Share Fund wil daarom zowel mfi s als MKB-banken financieren. De belangrijke rol van lokale financiering Mfi s en MKB-banken mogen steeds vaker ook spaargeld aantrekken. Daarnaast krijgt het publiek in ontwikkelingslanden steeds meer vertrouwen in de financiële sector waardoor de totale hoeveelheid spaargeld groeit. Ook kunnen meer financiële instellingen obligaties plaatsen in de nationale en regionale financiële markten. Triodos Fair Share Fund speelt een actieve rol in het bevorderen van het mobiliseren van spaargelden. De groei van de balanstotalen van de instellingen en van de lokale financiering leidt er ook toe dat steeds meer instellingen voor hun overige financieringsbehoefte naar een kleiner aantal sterke (internationale) partners zoeken. Daarnaast blijft er ook een grote behoefte aan aandelenparticipaties. Triodos Fair Share Fund en de andere fondsen die door Triodos Investment Management worden beheerd, zijn gezamenlijk een betrouwbare, grote en lange-termijn partner die goed in deze behoeften kan voorzien. Duurzaamheid als kernwaarde Triodos Fair Share Fund financiert alleen die financiële instellingen die een evenwichtige balans nastreven tussen people, planet en profit. De basis van het investeringsbeleid van het fonds is verankerd in het analyse- en besluitvormingsproces. De duurzaamheidsanalyse van het fonds stelt de klant 12

13 centraal, met als belangrijke thema s transparantie, een divers productaanbod en aandacht voor het milieu. Hoe Triodos Fair Share Fund deze thema s analyseert en beoordeelt, volgt hierna, aangevuld met voorbeelden uit de portefeuille. De klant centraal Transparantie Triodos Fair Share Fund analyseert hoe de financiële instelling omgaat met overkreditering en transparantie. Het fonds evalueert ook hoe de financiële instelling de kredieten afstemt op de terugbetaalcapaciteit van klanten, welk beleid ze voert ten aanzien van rentetarieven en hoe producten en bijhorende verplichtingen aan de klant worden gecommuniceerd. De Client Protection Principles beschrijven deze aspecten gedetailleerd. Van de mfi s in de portefeuille heeft 92% (2013: 88%) deze uitgangspunten ondertekend. Verantwoorde rentetarieven Winst kan nooit het enige doel zijn bij het nastreven van een balans tussen people, planet en profit. Triodos Fair Share Fund analyseert daarom de hoogte van de rentetarieven die een financiële instelling berekent en de winst die de instelling voor ogen heeft. Het fonds toetst de rentetarieven en de beoogde winst van iedere financiële instelling aan een aantal maatstaven. Hierbij let het fonds op de producten die de instelling aanbiedt, op de economische context en op de markt waarin de instelling actief is en hoe de mfi zich tot andere aanbieders verhoudt. Financiële educatie Financiële educatie en training van (mogelijke) klanten neemt bij mfi s en banken een steeds belangrijkere plek in. Een voorbeeld hiervan is KFM LLC, uit Kazachstan, dat aan zowel klanten als niet-klanten trainingen aanbiedt om financiële zelfredzaamheid te vergroten. Na de training wordt de niet-klanten de mogelijkheid geboden om klant te worden van KFM LLC. verzekering afsluiten en geld overmaken. Een groeiend aantal financiële instellingen komt aan deze wensen tegemoet. Productdiversificatie (percentage mfi s dat andere financiële diensten aanbiedt) Betaaldiensten 68% Verzekeringsproducten 67% Spaarproducten 58% Triodos Fair Share Fund onderzoekt of de financiële instelling kredieten aan het MKB verstrekt. Dankzij de werkgelegenheid die deze bedrijven creëren en de belastingen die ze betalen, dragen ze direct bij aan de ontwikkeling van de lokale economie. Een groeiend aantal financiële instellingen in de portefeuille van het fonds richt zich op deze doelgroep. Eind 2014 financierde Triodos Fair Share Fund zeven instellingen die meer dan 50% van hun portefeuille aan het MKB verstrekken. Eén van hen is Banco Itapua dat in het zuiden van Paraguay kleine bedrijven bedient en 57% van haar portefeuille aan die doelgroep verstrekt. Diversificatie in grootte van leningen (als percentage van de totale leningenportefuille van de mfi's) Microkrediet 35% MKB-leningen 30% Consumentenkrediet 20% Andere leningen 15% Divers productaanbod Mensen willen meer dan alleen een krediet afsluiten. Ze willen ook kunnen sparen, een 13

14 Focus op specifieke doelgroepen Vrouwen hebben vaak moeilijker toegang tot financiële diensten. Hetzelfde geldt voor bewoners op het platteland. Daarom werkt Triodos Fair Share Fund samen met innovatieve financiële instellingen die juist wel oog hebben voor deze moeilijk bereikbare doelgroepen. De financiële instellingen die het fonds financiert, bedienen met name vrouwen (70% van hun klanten) en ook veel klanten in rurale gebieden (47%). Alternatieve distributiekanalen Alternatieve distributiekanalen, zoals mobiele telefonie en servicepunten of verkoopagentschappen, spelen een steeds belangrijkere rol. Dankzij deze technieken krijgen meer mensen, vooral in moeilijk te bereiken gebieden, tegen lagere kosten toegang tot financiële diensten. Banco Pichincha in Ecuador heeft in de afgelopen 18 maanden op dit gebied een ambitieus programma uitgerold met agentschappen. Deze zijn bijna allemaal ook microfinancieringsklant van de bank. Via hun winkels kunnen mensen voor USD 5 een pakket kopen met een betaalkaart voor pinautomaten en een mobiele betaalkaart. Dit leverde al nieuwe klanten op die gezamenlijk 1,5 miljard transacties deden. Agrarische sector Veel mensen in ontwikkelingslanden verdienen hun inkomen in de agrarische sector. Juist deze sector heeft zeer beperkt toegang tot adequate financiële producten. De ongewisse cashflow en hoge risico s zoals misoogsten en natuurrampen maken financiële instellingen terughoudend. Triodos Fair Share Fund stimuleert financiële instellingen juist ook in deze uitermate belangrijke sector actief te zijn en zet haar internationale netwerk in om ze hierin te ondersteunen. Het fonds onderstreept daarbij ook het belang van duurzame landbouwpraktijken. Aandacht voor het milieu Triodos Fair Share Fund brengt ook in kaart welke activiteiten de financiële instelling ontplooit om de zorg voor het milieu tot speerpunt te maken. Bewustwording is de eerste stap. Veel instellingen in de portefeuille van het fonds organiseren trainingen en andere activiteiten om zo hun klanten te informeren over de zorg voor het milieu en de rol die zij daarin kunnen spelen. Triodos Fair Share Fund analyseert eveneens of de financiële instellingen groene producten en diensten aanbieden die gericht zijn op duurzame landbouw en energie. Voorbeelden zijn leningen voor de aanschaf van een zonnepaneel, biogasinstallatie of energiezuinige oven. Milieu (percentage mfi s in portefeuille met activiteiten t.a.v. milieu) Uitsluitingslijst* 84% Green office procedures 56% Donaties ten behoeve van milieu 28% Groene kredietproducten 28% Milieutraining aan klanten 25% * lijst met uitsluitingscriteria die mfi s hanteren bij de toekenning van leningen aan klanten De impact van microfinanciering Microkrediet, spaarmogelijkheden en betaalproducten stimuleren en faciliteren microondernemers en het MKB. Uit studies blijkt dat de impact van microfinanciering op armoede niet moet worden overschat. Zoals één van de belangrijkste onderzoekers zegt: Een beetje krediet helpt, te veel krediet kan schadelijk zijn. De impact van sparen is altijd positief en bij leningen is het van groot belang dat het productaanbod voldoende groot en flexibel is om bij de behoefte van de klanten te passen. Triodos Fair Share Fund richt zich daarom op betrouwbare en verantwoorde instellingen die in de gemeenschap zijn verankerd, met zoveel mogelijk lokaal management en lokale investeerders en financiers en met een breed en innovatief aanbod van diensten. 14

15 70% percentage vrouwelijke leningklanten De tabel in de bijlage op pagina 52 t/m 55 van dit verslag laat voor iedere financiële instelling in de portefeuille van Triodos Fair Share Fund een aantal kernindicatoren zien. Voorbeelden daarvan zijn het aantal spaar- en leningklanten, het gemiddelde leningbedrag en het percentage vrouwelijke klanten en klanten op het platteland. In de tabel hieronder zijn deze en aanvullende indicatoren op fondsniveau weergegeven. Beleggingen De omvang van de investeringsportefeuille van Triodos Fair Share Fund steeg met 24,9% tot EUR 193,9 miljoen (2013: EUR 155,3 miljoen), inclusief waardering van de valutatermijncontracten. De kwaliteit van de investeringsportefeuille is goed. Wel is in 2014 een voorziening getroffen van EUR 2,25 miljoen. In de paragraaf over risico s op pagina 22 is hier meer informatie over opgenomen. Triodos Fair Share Fund heeft in 2014 in totaal 50 uitkeringen gedaan (2013: 53). Per 31 december 2014 bestond de portefeuille van Triodos Fair Share Fund uit 100 financieringen en 10 participaties aan 65 financiële instellingen in 33 landen (2013: 51 financiële instellingen in 28 landen). Per 31 december 2014 waren nog vier participaties en zes leningen toegezegd. De toegezegde investeringen zijn participaties in Dawn Myanmar Microfinance, Banco Mundo Mujer, Kompanion en BancoSol en leningen aan Acleda MFI Myanmar, Arvand, Janalakshmi Financial Services, Mitra Bisnis Keluarga en Promerica Financial Corporation. Triodos Fair Share Fund heeft in 2014 geen handelsfinancieringen of directe landbouwleningen verstrekt. Triodos Fair Share Fund is in 2014 zeer actief geweest op het gebied van participaties. Het fonds heeft haar aandelenbelang in MiBanco in Peru en ACLEDA Bank in Laos verkocht. Daarnaast verkocht Triodos Fair Share Fund een gedeelte van haar aandelen in ACLEDA Bank in Cambodja. Triodos Fair Share Fund was sinds 2004 aandeelhouder in MiBanco. Gezamelijk met de andere microfinancieringsfondsen onder beheer van Triodos Investment Management zijn alle aandelen verkocht aan Financiera Edyficar, dat onderdeel is van CrediCorp. De transactie luidt een nieuwe fase voor MiBanco in en past in de consolidatie die in Peru plaatsvindt. MiBanco speelde in de afgelopen tien jaar een zeer belangrijke rol in het bevorderen van toegang tot financiële diensten in Peru. Toen Triodos Fair Share Fund in 2008 in ACLEDA Bank in Laos investeerde, werd afgesproken dat na Kernindicatoren mfi s in de portefeuille van Triodos Fair Share Fund Totaal aantal leningklanten bereikt door mfi s in portefeuille Totaal aantal spaarklanten bereikt door mfi s in portefeuille Gemiddeld leningbedrag (EUR) Percentage vrouwelijke leningklanten 70% 61% Percentage klanten op het platteland 47% 47% Aantal werknemers in dienst van de mfi s in portefeuille

16 1 januari 2014 de aandelen verkocht konden worden aan ACLEDA Bank in Cambodja. Deze transactie heeft in 2015 plaatsgevonden. Triodos Fair Share Fund bracht in februari 2014 haar belang in ACLEDA Bank in Cambodja terug van 4,3% naar 2,2%. Het fonds verkocht deze aandelen aan een nieuwe strategische investeerder: ORIX Corporation in Japan, een financiële dienstverlener. Tegelijkertijd investeerde Triodos Fair Share Fund in 2014 in het aandelenkapitaal van vijf nieuwe instellingen: Arvand (Tadzjikistan), KazMicroFinance (Kazachstan), Dawn (Myanmar), Credo (Georgië) en Access Holding (Duitsland, een netwerk met financiële instellingen in Afrika, Centraal-Azië en de Kaukasus). De bestaande participaties in de portefeuille van het fonds ontwikkelden zich over het algemeen goed. Deelnemingen in het aandelenkapitaal van financiële instellingen zijn een belangrijk onderdeel van het investeringsbeleid van Triodos Fair Share Fund. Het geeft het fonds de mogelijkheid om direct en voor langere tijd bij de strategische koers van de instellingen betrokken te zijn. Senior medewerkers van Triodos Investment Management vertegenwoordigen het fonds in de betreffende Raad van Commissarissen van deze instellingen en brengen hiermee specifieke kennis en ervaring op het gebied van duurzaam bankieren in. Met deze bancaire inbreng onderscheidt Triodos Fair Share Fund zich duidelijk van andere investeerders in de sector. Investeringen in het aandelenkapitaal zijn vaak tijdrovende processen, veelal gedreven door complexe commerciële onderhandelingen en omvangrijke wet- en regelgeving die per land sterk kan verschillen. Bij Triodos Investment Managment, de beheerder/manager van Triodos Fair Share Fund werken daarom investment officers die de regio goed kennen samen met gespecialiseerde equity investment officers om deze processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Verdeling naar type financiering per 31 december 2014, als percentage van de portefeuille Leningen 75,3% Participaties 18,2% Achtergestelde leningen 6,5% Triodos Fair Share Fund verstrekte vorig jaar leningen aan dertien voor het fonds nieuwe instellingen: Sonata (India), Arvand (Tadzjikistan), MBK (Indonesië), Banco Pichincha (Ecuador), EMFIL (India), MicroCred (Ivoorkust), Access Bank (Nigeria), Utkarsh (India), Banco Itapua (Paraguay), Crezcamos (Colombia), Vitas (Jordanië), Enda (Tunesia) en Hamkorbank (Oezbekistan). Het fonds keerde in 2014 opnieuw een lening uit aan FDL in Nicaragua, na eerdere leningen in onder andere Gerealiseerde ratio s versus doel in 2014 en 2013 Gerealiseerd Doel In projecten belegd vermogen/fondsvermogen 77% 78% >70% Liquide middelen en andere vlottende activa/fondsvermogen 23% 23% 10-30% Participaties/fondsvermogen 15% 22% 15-40% Achtergestelde leningen en leningen Microfinanciering/fondsvermogen 67% 54% 40-75% Handelsfinanciering/fondsvermogen 0% 0% < 20% 16

70% percentage vrouwelijke leningklanten. Beleggingen

70% percentage vrouwelijke leningklanten. Beleggingen 70% percentage vrouwelijke leningklanten De tabel in de bijlage op pagina 52 t/m 55 van dit verslag laat voor iedere financiële instelling in de portefeuille van Triodos Fair Share Fund een aantal kernindicatoren

Nadere informatie

miljoen EUR 250,9 Verslag van de beheerder Marktontwikkelingen fondsvermogen ultimo 2014

miljoen EUR 250,9 Verslag van de beheerder Marktontwikkelingen fondsvermogen ultimo 2014 Verslag van de beheerder Dit is het twaalfde jaarverslag van Triodos Fair Share Fund. Voor Triodos Fair Share Fund was 2014 een succesvol jaar. Bestaande en nieuwe participanten investeerden in het fonds.

Nadere informatie

Triodos Fair Share Fund

Triodos Fair Share Fund Triodos Fair Share Fund Jaarverslag 2014 TLIM Microfinanciering is het verstrekken van financiële diensten aan mensen met lage inkomens in ontwikkelingslanden. Een financiële sector waarin iedereen tot

Nadere informatie

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Sterke groei voor Triodos Sustainable Funds Zeist, 28 August 2014 De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV I) hebben in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Persbericht Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Zeist, 28 februari 2014 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Triodos Fair Share Fund

Triodos Fair Share Fund Triodos Fair Share Fund Jaarverslag 2015 TLIM Microfinanciering is het verstrekken van financiële diensten aan mensen met lage inkomens in ontwikkelingslanden. Een financiële sector waarin iedereen tot

Nadere informatie

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2015 Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Zeist, 27 augustus 2015 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014

Persbericht. Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014 Persbericht Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014 Zeist, 3 maart 2015 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Verslag van het bestuur

Verslag van het bestuur Verslag van het bestuur Het volume van het fonds is per ultimo 2014 EUR 97,1 miljoen (2013: EUR 101,8 miljoen), wat een daling van 4,6% betekent. Deze daling is fors minder dan in 2012 en 2013 toen het

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015

Persbericht. Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015 Persbericht Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015 Zeist, 26 februari 2016 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen is in 2015

Nadere informatie

Triodos Fair Share Fund

Triodos Fair Share Fund Triodos Fair Share Fund Jaarverslag 2016 TLIM Microfinanciering is het verstrekken van financiële diensten aan mensen met lage inkomens in ontwikkelingslanden. Een financiële sector waarin iedereen tot

Nadere informatie

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 0 Aandeelhoudersvergadering Triodos Multi Impact Fund Agenda 1. Opening 2. Verslag van het bestuur over het verlengde boekjaar 2016

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar Stabiele performance in uitdagende markten

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar Stabiele performance in uitdagende markten Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2016 Stabiele performance in uitdagende markten Zeist, 26 augustus 2016 In een tijd waarin uitdagende markten centraal staan, is het totaal aan

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Triodos Fair Share Fund Jaarverslag 2014

Triodos Fair Share Fund Jaarverslag 2014 Triodos Fair Share Fund Jaarverslag 2014 Informatie voor de participanten Algemene Vergadering van Participanten 21 mei 2015 Ex-dividenddatum 27 mei 2015 Betaaldatum dividend 29 mei 2015 Triodos Investment

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2017

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2017 Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2017 Zeist, 25 augustus 2017 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen is in de eerste zes maanden van 2017 nagenoeg stabiel gebleven

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Ondersteun ondernemers in opkomende markten. Goed voor u, goed voor hen.

Ondersteun ondernemers in opkomende markten. Goed voor u, goed voor hen. Dutch Microfund Brochure oktober 2010 Dutch Microfund is een initiatief van Annexum Ondersteun ondernemers in opkomende markten. Goed voor u, goed voor hen. 2 Huib Boissevain, directeur van Annexum heeft

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Incofin cvso: investeren in microfinanciering

Incofin cvso: investeren in microfinanciering Incofin cvso: investeren in microfinanciering Presentatie Finance Avenue 2013 Loïc De Cannière CEO Incofin Investment Management 16 november 2013 Agenda Incofin Investment Management: wie zijn we en wat

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Ondersteun ondernemers in opkomende markten. Goed voor u, goed voor hen.

Ondersteun ondernemers in opkomende markten. Goed voor u, goed voor hen. Dutch Microfund Brochure oktober 2010 Dutch Microfund is een initiatief van Annexum Ondersteun ondernemers in opkomende markten. Goed voor u, goed voor hen. 2 Huib Boissevain, directeur van Annexum heeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ASN-Novib Microkredietfonds

Jaarverslag 2013. ASN-Novib Microkredietfonds Jaarverslag 2013 ASN-Novib Microkredietfonds Jaarverslag 2013 ASN-Novib Microkredietfonds ASN-Novib Microkredietfonds Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Verslag van de raad van toezicht 8 1 Verslag van de

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inhoudsopgave 1 Belangrijke informatie 4 1.1 Definities 4 1.2 Achmea paraplu fonds A 5 1.3 Informatie over dit Prospectus 5 2 Informatie over alle Fondsen 8

Nadere informatie

Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2016 TLIM

Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2016 TLIM Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2016 TLIM Kunst en cultuur Creatieve expressie biedt nieuwe perspectieven, inspireert en slaat bruggen. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de persoonlijke

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

Incofin cvso: verstandig investeren in microfinanciering

Incofin cvso: verstandig investeren in microfinanciering Incofin cvso: verstandig investeren in microfinanciering Loïc De Cannière CEO Incofin Investment Management 15 november 2014 Agenda Microfinanciering: weg naar zelfredzaamheid Incofin Investment Management:

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Hivos-Triodos Fonds

Stichting Hivos-Triodos Fonds Stichting Hivos-Triodos Fonds Jaarverslag 2013 TLIM Microfinanciering is het verstrekken van financiële diensten aan mensen met lage inkomens. Een financiële sector waarin iedereen tot deze diensten toegang

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds. 19 mei 2016

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds. 19 mei 2016 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds 19 mei 2016 0 Ambities 2015 Meest duurzame kantorenvastgoedfonds GRESB Green Star Handhaven hoge bezettingsgraad (> 95%) 93,4% Goede gemiddelde looptijd

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2016 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 5% in 2016

Persbericht. Jaarcijfers 2016 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 5% in 2016 Persbericht Jaarcijfers 2016 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 5% in 2016 Zeist, 16 februari 2017 Bouwend op de aanhoudende vraag naar duurzame beleggingsmogelijkheden

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van het ASN-Novib Microkredietfonds

Addendum bij het Prospectus van het ASN-Novib Microkredietfonds Addendum bij het Prospectus van het ASN-Novib Microkredietfonds Dit document is een addendum bij het prospectus van ASN-Novib Microkredietfonds d.d. 15 oktober 2015 en is onlosmakelijk verbonden met het

Nadere informatie

Triodos Cultuurfonds Jaarverslag 2014 TLIM

Triodos Cultuurfonds Jaarverslag 2014 TLIM Triodos Cultuurfonds Jaarverslag 2014 TLIM Kunst en cultuur Creatieve expressie biedt nieuwe perspectieven, inspireert en slaat bruggen. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de persoonlijke ontplooiing

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

RJ-Uiting : Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten

RJ-Uiting : Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten RJ-Uiting 2017-6: Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten Algemeen RJ-Uiting 2017-6: Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten bevat de wijzigingen in hoofdstuk 615 Beleggingsentiteiten. Achtergrond

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Aandeelhoudersvergaderingen en Informele bijeenkomsten Triodos Beleggingsfondsen

Aandeelhoudersvergaderingen en Informele bijeenkomsten Triodos Beleggingsfondsen Aandeelhoudersvergaderingen en Informele bijeenkomsten Triodos Beleggingsfondsen Programma en agenda s 19 mei 2016 TLIM Triodos Renewables Europe Fund Triodos Vastgoedfonds Donderdag 19 mei 2016, 8.45

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2014 TLIM

Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2014 TLIM Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2014 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Prospectus Triodos Fair Share Fund

Prospectus Triodos Fair Share Fund Prospectus Triodos Fair Share Fund Gedateerd 1 januari 2016 Gevestigd te Zeist TLIM Belangrijke informatie. Triodos Fair Share Fund is een beleggingsfonds. Als Beheerder van Triodos Fair Share Fund treedt

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

ASN-Novib Fonds Jaarverslag 2009

ASN-Novib Fonds Jaarverslag 2009 ASN-Novib Fonds Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 ASN-Novib Fonds ASN-Novib Fonds 2009 Inhoud 1 Verslag van de raad van toezicht 4 2 Verslag van de beheerder 6 2.1 Opzet en opdracht van het fonds 7 2.2

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2017 TLIM

Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2017 TLIM Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2017 TLIM Kunst en cultuur Creatieve expressie biedt nieuwe perspectieven, inspireert en slaat bruggen. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de persoonlijke

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie