Triodos Fair Share Fund

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Triodos Fair Share Fund"

Transcriptie

1 Triodos Fair Share Fund Jaarverslag 2014 TLIM

2 Microfinanciering is het verstrekken van financiële diensten aan mensen met lage inkomens in ontwikkelingslanden. Een financiële sector waarin iedereen tot deze diensten toegang heeft, vormt een duurzame basis voor evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling.

3 Triodos Fair Share Fund Jaarverslag 2014 Informatie voor de participanten Algemene Vergadering van Participanten 21 mei 2015 Ex-dividenddatum 27 mei 2015 Betaaldatum dividend 29 mei 2015 Triodos Investment Management is een 100% dochter van Triodos Bank en is de beheerder van Triodos Fair Share Fund.

4 Kerncijfers (bedragen in duizenden euro s) Intrinsieke waarde ultimo Aantal uitstaande participaties ultimo (in duizenden) Baten Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Valutakoersresultaten Waardeveranderingen van vorderingen -79 Lasten Bedrijfsresultaat Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Resultaat Lopende kosten ratio* 2,59% 3,09% 3,08% 3,17% 2,93% Belegd vermogen** 77,3% 77,7% 78,3% 78,8% 79,3% Ratio illiquide beleggingen ultimo*** 76,5% 76,9% 77,1% 77,4% 77,3% Per participatie (bedragen in euro s) Intrinsieke waarde ultimo 34,83 36,79 35,14 32,94 32,02 Resultaat**** 1,33 2,40 3,26 1,75 1,53 Rendement Triodos Fair Share Fund (inclusief herbelegging van dividend) 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem. 10 jaar gem. Gemiddeld sinds oprichting Intrinsieke waarde 3,9% 6,8% 6,1% 6,5% 5,5% * De lopende kosten ratio (LKR) betreft de totale kosten gedurende de afgelopen 12 maanden, exclusief de kosten van beleggingstransacties en de interestkosten gerelateerd aan de gemiddelde intrinsieke waarde gedurende de desbetreffende periode. Meer informatie is beschikbaar op pagina 46. ** Het percentage belegd vermogen wordt als volgt berekend: het volume van de beleggingen inclusief voorziening leningen en valuta-afdekkingsinstrumenten wordt gedeeld door het fondsvermogen. *** Som van illiquide beleggingen gedeeld door fondsvermogen per ultimo verslagperiode. **** Het resultaat per participatie wordt bepaald op basis van het gedurende het boekjaar gemiddeld aantal geplaatste participaties. 4

5 Inhoud Pagina Beleggen in microfinanciering 6 Bericht van de Raad van Toezicht 7 Verslag van de beheerder 8 Algemene gegevens 26 Jaarrekening 2014 Triodos Fair Share Fund 28 Overige gegevens 48 Bijlage: Overzicht van microfinancieringsinstellingen door Triodos Fair Share Fund gefinancierd per 31 december 2014 en Personalia 56 Adres en colofon 58 5

6 Beleggen in microfinanciering Triodos Fair Share Fund financiert financiële instellingen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en in Oost-Europa via leningen en participaties in het aandelenkapitaal. Triodos Fair Share Fund is opgericht in 2002 en was wereldwijd één van de eerste beleggingsfondsen die particuliere beleggers de mogelijkheid bood om in microfinanciering te investeren. Triodos Fair Share Fund wil een katalyserende rol spelen bij de ontwikkeling van de microfinancierings sector tot een volwaardig en geïntegreerd onderdeel van de financiële sector in ontwikkelingslanden. Alleen op die manier wordt de brede toegang tot krediet en andere financiële diensten in de samenleving verankerd. Zo ontstaat er een duurzame basis voor een evenwichtige sociaal economische ontwikkeling, waar ook de onderkant van de samenleving deel van uitmaakt. In de visie van Triodos Fair Share Fund onderscheiden microfinancieringsinstellingen (mfi s) zich van andere financiële instellingen door een eigen identiteit en een duurzaam profiel. Die duurzaamheid is niet alleen vanuit het perspectief van winstgevendheid en sociale impact belangrijk, maar ook vanuit de impact op het milieu en de natuurlijke leefomgeving. Door het grote aantal klanten nemen mfi s een unieke positie in en maken ze in hun dienstverlening ook de zorg voor de aarde tot speerpunt. Zij kunnen hun klanten adviseren en via hun productaanbod de mogelijkheid bieden op praktische wijze met het milieu rekening te houden. Zo dragen zij bij aan een werkelijk duurzame samenleving. Triodos Fair Share Fund is actief betrokken als financier, investeerder en als toezichthoudend bestuurder bij de ontwikkeling van financiële instellingen. Triodos Bank staat voor duurzaam bankieren en Triodos Fair Share Fund wil vanuit deze achtergrond waarde aan de financieringen toevoegen. Het fonds ziet lokale financiering, gekoppeld aan lokaal bestuur en toezicht, als een duurzaam alternatief voor buitenlandse donoren en investeerders. Haar ultieme doel is daarom om op den duur als investeerder overbodig te worden. Hoe snel dit mogelijk is zal van land tot land verschillen. Tot die tijd kan Triodos Fair Share Fund een belangrijke bijdrage leveren. 8,5 miljoen totaal aantal leningklanten bereikt door de microfinancieringsinstellingen in de portefeuille van het fonds 6

7 Bericht van de Raad van Toezicht Aan de participanten van Triodos Fair Share Fund Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2014 aan van Triodos Fair Share Fund, bestaande uit het verslag van de beheerder, de jaarrekening en de overige gegevens. Conform de voorwaarden van beheer en bewaring heeft onderzoek van de jaarrekening door accountants plaatsgevonden. De controleverklaring bij de jaarrekening over 2014 is afgegeven door KPMG Accountants NV en onder de overige gegevens opgenomen. De jaarrekening leggen wij ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering van Participanten. Het boekjaar 2014 is afgesloten met een winst van EUR 8,3 miljoen. Er wordt EUR 6,9 miljoen aan dividenduitkering voorgesteld. In mei 2014 is reeds EUR 14,6 miljoen aan interimdividend uitgekeerd. De Raad heeft erop toegezien dat de beheerder bij de uitvoering van haar beheertaak in het verslagjaar zorgvuldig met de voorwaarden van beheer en bewaring is omgegaan. Jacqueline Rijsdijk is door de Algemene Vergadering van Participanten op 25 april 2014 herbenoemd voor een periode van drie jaar. Daarnaast is Jan Willem van der Velden tijdens dezelfde vergadering benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht, eveneens voor een periode van drie jaar. Volgens het rooster van aftreden zijn Peter Cornet en Pierre Aeby aan de beurt om af te treden. Peter Cornet stelt zich herbenoembaar voor een derde termijn. Pierre Aeby stelt zich niet hernoembaar. De overige leden van de Raad spreken hun waardering uit voor de grote betrokkenheid van de heer Aeby bij het fonds. De Raad zal na zijn aftreden bestaan uit vier leden. Zeist, 8 april 2015 Pierre Aeby Peter Cornet Maartje van Putten Jacqueline Rijsdijk (voorzitter) Jan Willem van der Velden De Raad van Toezicht heeft in de verslagperiode vier keer vergaderd. De Raad heeft zich beziggehouden met het beleggingsbeleid, de gefinancierde instellingen en de ontwikkeling van het fonds. Ook was er aandacht voor de wereldwijde ontwikkelingen in de microfinancieringssector en kwamen er zaken aan de orde die betrekking hadden op het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten, de nieuwe regelgeving in het kader van de AIFMD, de uitkering van het interimdividend, risico s die het fonds loopt waaronder valutarisico en landenrisico, het halfjaarbericht, het jaarverslag en de begroting van het fonds. De Raad van Toezicht is tevreden over het gevoerde beleid en de samenwerking met de beheerder. Ook spreekt de Raad zijn waardering uit voor het behaalde resultaat en de actieve rol die het fonds heeft gespeeld in de duurzame ontwikkeling van de microfinancieringssector. 7

8 Verslag van de beheerder Dit is het twaalfde jaarverslag van Triodos Fair Share Fund. Voor Triodos Fair Share Fund was 2014 een succesvol jaar. Bestaande en nieuwe participanten investeerden in het fonds. Het fondsvermogen steeg met 25,6% tot EUR 250,9 miljoen. Dat is ruimschoots meer dan de doelstelling om in 2014 tot een fondsvermogen van EUR 230 miljoen te groeien. De beleggingen van het fonds bestaan uit financieringen (leningen en participaties) aan financiële instellingen in Afrika, Azië, Latijns- Amerika en Oost-Europa. Deze beleggingen groeiden met 24,9% tot EUR 193,9 miljoen. Het aantal participanten steeg van tot EUR 250,9 miljoen fondsvermogen ultimo 2014 De intrinsieke waarde per participatie daalde in 2014 van EUR 36,79 naar EUR 34,83. Het fonds keerde op 7 mei 2014 een dividend van EUR 3,22 per participatie uit. Dit bedrag bestaat uit een dividenduitkering over 2013 van EUR 0,77 en een interim-dividenduitkering van EUR 2,45. Op basis van de intrinsieke waarde bedraagt het rendement over het afgelopen jaar 3,9%. Dit valt binnen de prognose die vorig jaar is afgegeven. Triodos Fair Share Fund realiseerde over de afgelopen vijf jaar een gemiddeld rendement van 6,1% per jaar. Europese regelgeving Voor Triodos Investment Management, beheerder van Triodos Fair Share Fund, stond 2014 in het teken van het voldoen aan de eisen die nieuwe Europese regelgeving, gevat in de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) aan haar stelt. Zo zijn de voorwaarden en het prospectus aangepast en is er een bewaarder voor het fonds aangesteld. Deze bewaarder, BNP Paribas Securities Services S.C.A., houdt onder andere toezicht op de beleggingen en de cashflows van het fonds. Ook zijn verscheidene vormen van intern beleid zoals risicobeheersing, waarderingsbeleid en liquiditeiten beheer afgestemd op de vereisten van de AIFMD. Hierdoor opereert Triodos Fair Share Fund in lijn met deze nieuwe regels. Marktontwikkelingen Voorzichtig herstel wereldeconomie De wereldeconomie liet in 2014 tekenen van voorzichtig herstel zien. Geïndustrialiseerde landen tonen weer lichte groeicijfers, hoofdzakelijk gedreven door ruime beschikbaarheid van goedkoop krediet en minder overheidsbezuinigingen. Financiële sectoren blijven kwetsbaar voor schokken, omdat aangescherpte kapitaaleisen nog moeten worden doorgevoerd. Ontwikkelingslanden profiteerden in 2014 van de verbetering van de economische situatie in geïndustrialiseerde landen en laten nog steeds positieve groeiverwachtingen zien van 4,3% in 2015 en 4,7% in 2016 (bron: IFM, World Economic Outlook). Door de economische groei blijft de vraag naar financiële producten en diensten in deze landen en markten toenemen. Mede hierdoor zetten de financiële instellingen, ook in de portefeuille van Triodos Fair Share Fund, in 2014 hun groei voort. In de meeste landen laten deze instellingen een stabilisatie van de kwaliteit van hun krediet portefeuille zien. Het risico van overkreditering is aanwezig en voor sommige instellingen en landen geldt een iets verhoogd risico. Voor Triodos Fair Share Fund blijft dit een belangrijk aandachtspunt. Ontwikkeling van de sector In 2014 zette de stabiele groei van de investeringen in de microfinancieringssector door. Het jaarlijkse rapport van Symbiotics, het 2014 Symbiotics MIV Survey, onderbouwt dit en noemt groeipercentages 8

9 van 9% in Zuid-Azië, 13% in Latijns-Amerika, 17% in Oost-Europa & Centraal-Azië en 18% in Oost-Azië. De omvang van de investeringen in Noord-Afrika & Midden-Oosten en Sub-Sahara Afrika zijn veel lager. Een belangrijke ontwikkeling is dat deze regio's wel een sterke groei laten zien, respectievelijk 44% en 34%. De blijvende groei houdt ook in dat de financieringsbehoefte van financiële instellingen groot blijft. Internationale investeringsfondsen spelen een belangrijke rol om in deze behoefte te voorzien. Volgens het eerder genoemde rapport bedragen de totale investeringen van deze fondsen USD 9,9 miljard (EUR 9,3 miljard); ongeveer 6,5% hiervan wordt verstrekt door de microfinancieringsfondsen die beheerd worden door Triodos Investment Management, waaronder Triodos Fair Share Fund. De belangrijkste ontwikkelingen worden hierna beschreven. Technologie als belangrijke drijfveer van producten marktontwikkeling Om zich in de markt te kunnen blijven onderscheiden, is het gebruik van technologische mogelijkheden voor financiële instellingen steeds belangrijker. Door slim gebruik van beschikbare technologie kunnen organisaties met nieuwe producten de klant beter bedienen én efficiënter worden in risicobeheer en bedrijfsvoering. In verschillende landen zien we hoe organisaties hun productaanbod uitbreiden of makkelijker rurale gebieden bereiken door gebruik van technologie. Vooral in Oost-Afrika zorgt de opmars van mobiel bankieren ervoor dat traditionele businessmodellen onder druk komen te staan. Zelfs de armste boerengezinnen in de meest afgelegen streken kunnen nu geld overmaken en kleine bedragen sparen en lenen via hun mobiele telefoon. Dat heeft een enorm effect op het dagelijks leven. In de portefeuille van Triodos Fair Share Fund zet een groot deel van de microfinancieringsinstellingen (mfi s) en banken mobiele telefonie in om meer klanten te bereiken. Technologie heeft ook een effect op de ontwikkeling van alternatieve distributiekanalen. Zo worden benzinestations en kiosken als agenten van de mfi s gebruikt. Minderbevolkte gebieden kunnen zo op een efficiënte manier bediend worden. Ook in de duurzame energie- en landbouwsector zien we dat technologische ontwikkeling een belangrijke drijfveer is voor de schaalbaarheid van bedrijven. Triodos Fair Share Fund kijkt bij de beoordeling van investeringen specifiek naar de mate waarin organisaties gebruikmaken van technologische mogelijkheden. Regionale ontwikkelingen in de Kaukasus en Centraal-Azië In de Kaukasus en Centraal-Azië heeft de microfinancieringssector een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Om een verdere groei en professionalisering te realiseren, is vooral de behoefte aan aandelenkapitaal groot. In 2014 is Triodos Fair Share Fund aandeelhouder geworden in Credo in Georgië, Arvand in Tadzjikistan en KazMicroFinance in Kazachstan. Centraal-Azië voelt de impact van de economische crisis in Rusland. Die kan leiden tot een groeivertraging van de economie en de financiële sector in de omringende landen. Het IMF voorspelt een stagnatie van de Russische economie in Georgië heeft nauwelijks banden met Rusland en zal naar verwachting 5% groeien. Meer invloed heeft de Russische economie op de economieën van Azerbeidzjan (4,3% voorspelde groei), Tadzjikistan (6%) en Kirgizië (5%). Vooral vanuit de laatste twee landen zijn veel arbeiders naar Rusland geëmigreerd, waardoor de maandelijkse overboekingen naar het thuisland flink kunnen dalen. Wet- en regelgeving als kans en bedreiging Net als in Europa en de Verenigde Staten zien we ook in opkomende markten een steeds actievere overheid als het gaat om regulering van de financiële sector. In het algemeen verbeteren de kaders waarin instellingen opereren, zowel wat regelgeving en toezicht als de komst van kredietbureaus betreft. De opleving van de microfinancieringssector in India is opmerkelijk. In India reageerde de centrale bank in 2010 scherp op een crisis in de microfinancierings- 9

10 10

11 VISTAAR FINANCIAL SERVICES Vistaar Financial Services verstrekt leningen aan kleine bedrijven in India, vooral op het platteland. Dit bedrijfsegment is cruciaal voor de Indiase economie, maar heeft slechts beperkt toegang tot financiële diensten. Een belangrijke bedrijfstak is de weefsector. Mottusami begon zijn bedrijf negen jaar geleden met één mechanische weefmachine om sari s te maken. Door een lening van Vistaar Financial Services heeft hij nieuwe weefmachines kunnen kopen. Zijn bedrijf heeft inmiddels 10 medewerkers in dienst. 11

12 sector in deelstaat Andhra Pradesh en legde strikte regelgeving op met betrekking tot prijsstelling en bescherming van klanten. Afgelopen jaar zagen we echter een ander gezicht van dezelfde centrale bank toen het voor mfi s de mogelijkheid creëerde om een banklicentie te krijgen. Triodos Fair Share Fund verwelkomt deze ontwikkeling omdat klanten van mfi s in India hiermee toegang krijgen tot een breder productaanbod en daarmee beter in hun financiële behoeften kunnen voorzien. Een andere interessante ontwikkeling is dat Myanmar in 2012 na vijftig jaar isolement haar deuren voor buitenlandse investeerders opende. Sindsdien heeft Triodos Fair Share Fund de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en eind 2014 een eerste investering in een participatie gedaan om een nieuwe mfi op te zetten. In sommige landen richt de regulering zich vaak op de prijsstelling van mfi s door renteplafonds in te stellen. We zagen dat de afgelopen jaren in onder andere Zambia, Bolivia en verschillende landen in West Afrika. In een omgeving waar de renteniveaus hoog zijn, kunnen renteplafonds een positief effect hebben. De toegepaste regulering is echter vaak onvoldoende specifiek en heeft daardoor meestal ook negatieve bijeffecten op de markt en de ontwikkeling van organisaties. Eén van de gevolgen kan zijn dat instellingen zich richten op eenvoudig te bedienen klanten, waardoor klanten in rurale gebieden minder makkelijk toegang krijgen tot financiële diensten. In Colombia bijvoorbeeld is het renteplafond hoog, waardoor er geen druk is om de rentes te verlagen en het plafond in de praktijk tot minder (prijs)concurrentie lijkt te leiden. Steeds meer aandacht voor de MKB-sector Naast kredietverlening aan zeer kleinschalige bedrijfjes is er een groeiende aandacht voor kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het MKB is een belangrijke banenmotor in de economie en draagt belastingen af die als inkomsten bron gelden voor de lokale overheid. Ondernemers in deze sector hebben vaak veel moeite om een krediet af te sluiten. Naar schatting heeft meer dan de helft van het MKB in ontwikkelingslanden geen of nauwelijks toegang tot krediet- en financiële diensten (bron: IFC/Wereldbank). De totale financieringsbehoefte van dit segment wordt geschat op USD miljard. Mfi s spelen hierin een rol door mee te groeien met de kleinschalige bedrijfjes in hun portefeuille. Daarnaast zijn er financiële instellingen die zich juist op het MKB richten. Deze banken kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de financiële sector, onder andere door zich ook te richten op duurzame energie en de landbouwsector. Triodos Fair Share Fund wil daarom zowel mfi s als MKB-banken financieren. De belangrijke rol van lokale financiering Mfi s en MKB-banken mogen steeds vaker ook spaargeld aantrekken. Daarnaast krijgt het publiek in ontwikkelingslanden steeds meer vertrouwen in de financiële sector waardoor de totale hoeveelheid spaargeld groeit. Ook kunnen meer financiële instellingen obligaties plaatsen in de nationale en regionale financiële markten. Triodos Fair Share Fund speelt een actieve rol in het bevorderen van het mobiliseren van spaargelden. De groei van de balanstotalen van de instellingen en van de lokale financiering leidt er ook toe dat steeds meer instellingen voor hun overige financieringsbehoefte naar een kleiner aantal sterke (internationale) partners zoeken. Daarnaast blijft er ook een grote behoefte aan aandelenparticipaties. Triodos Fair Share Fund en de andere fondsen die door Triodos Investment Management worden beheerd, zijn gezamenlijk een betrouwbare, grote en lange-termijn partner die goed in deze behoeften kan voorzien. Duurzaamheid als kernwaarde Triodos Fair Share Fund financiert alleen die financiële instellingen die een evenwichtige balans nastreven tussen people, planet en profit. De basis van het investeringsbeleid van het fonds is verankerd in het analyse- en besluitvormingsproces. De duurzaamheidsanalyse van het fonds stelt de klant 12

13 centraal, met als belangrijke thema s transparantie, een divers productaanbod en aandacht voor het milieu. Hoe Triodos Fair Share Fund deze thema s analyseert en beoordeelt, volgt hierna, aangevuld met voorbeelden uit de portefeuille. De klant centraal Transparantie Triodos Fair Share Fund analyseert hoe de financiële instelling omgaat met overkreditering en transparantie. Het fonds evalueert ook hoe de financiële instelling de kredieten afstemt op de terugbetaalcapaciteit van klanten, welk beleid ze voert ten aanzien van rentetarieven en hoe producten en bijhorende verplichtingen aan de klant worden gecommuniceerd. De Client Protection Principles beschrijven deze aspecten gedetailleerd. Van de mfi s in de portefeuille heeft 92% (2013: 88%) deze uitgangspunten ondertekend. Verantwoorde rentetarieven Winst kan nooit het enige doel zijn bij het nastreven van een balans tussen people, planet en profit. Triodos Fair Share Fund analyseert daarom de hoogte van de rentetarieven die een financiële instelling berekent en de winst die de instelling voor ogen heeft. Het fonds toetst de rentetarieven en de beoogde winst van iedere financiële instelling aan een aantal maatstaven. Hierbij let het fonds op de producten die de instelling aanbiedt, op de economische context en op de markt waarin de instelling actief is en hoe de mfi zich tot andere aanbieders verhoudt. Financiële educatie Financiële educatie en training van (mogelijke) klanten neemt bij mfi s en banken een steeds belangrijkere plek in. Een voorbeeld hiervan is KFM LLC, uit Kazachstan, dat aan zowel klanten als niet-klanten trainingen aanbiedt om financiële zelfredzaamheid te vergroten. Na de training wordt de niet-klanten de mogelijkheid geboden om klant te worden van KFM LLC. verzekering afsluiten en geld overmaken. Een groeiend aantal financiële instellingen komt aan deze wensen tegemoet. Productdiversificatie (percentage mfi s dat andere financiële diensten aanbiedt) Betaaldiensten 68% Verzekeringsproducten 67% Spaarproducten 58% Triodos Fair Share Fund onderzoekt of de financiële instelling kredieten aan het MKB verstrekt. Dankzij de werkgelegenheid die deze bedrijven creëren en de belastingen die ze betalen, dragen ze direct bij aan de ontwikkeling van de lokale economie. Een groeiend aantal financiële instellingen in de portefeuille van het fonds richt zich op deze doelgroep. Eind 2014 financierde Triodos Fair Share Fund zeven instellingen die meer dan 50% van hun portefeuille aan het MKB verstrekken. Eén van hen is Banco Itapua dat in het zuiden van Paraguay kleine bedrijven bedient en 57% van haar portefeuille aan die doelgroep verstrekt. Diversificatie in grootte van leningen (als percentage van de totale leningenportefuille van de mfi's) Microkrediet 35% MKB-leningen 30% Consumentenkrediet 20% Andere leningen 15% Divers productaanbod Mensen willen meer dan alleen een krediet afsluiten. Ze willen ook kunnen sparen, een 13

14 Focus op specifieke doelgroepen Vrouwen hebben vaak moeilijker toegang tot financiële diensten. Hetzelfde geldt voor bewoners op het platteland. Daarom werkt Triodos Fair Share Fund samen met innovatieve financiële instellingen die juist wel oog hebben voor deze moeilijk bereikbare doelgroepen. De financiële instellingen die het fonds financiert, bedienen met name vrouwen (70% van hun klanten) en ook veel klanten in rurale gebieden (47%). Alternatieve distributiekanalen Alternatieve distributiekanalen, zoals mobiele telefonie en servicepunten of verkoopagentschappen, spelen een steeds belangrijkere rol. Dankzij deze technieken krijgen meer mensen, vooral in moeilijk te bereiken gebieden, tegen lagere kosten toegang tot financiële diensten. Banco Pichincha in Ecuador heeft in de afgelopen 18 maanden op dit gebied een ambitieus programma uitgerold met agentschappen. Deze zijn bijna allemaal ook microfinancieringsklant van de bank. Via hun winkels kunnen mensen voor USD 5 een pakket kopen met een betaalkaart voor pinautomaten en een mobiele betaalkaart. Dit leverde al nieuwe klanten op die gezamenlijk 1,5 miljard transacties deden. Agrarische sector Veel mensen in ontwikkelingslanden verdienen hun inkomen in de agrarische sector. Juist deze sector heeft zeer beperkt toegang tot adequate financiële producten. De ongewisse cashflow en hoge risico s zoals misoogsten en natuurrampen maken financiële instellingen terughoudend. Triodos Fair Share Fund stimuleert financiële instellingen juist ook in deze uitermate belangrijke sector actief te zijn en zet haar internationale netwerk in om ze hierin te ondersteunen. Het fonds onderstreept daarbij ook het belang van duurzame landbouwpraktijken. Aandacht voor het milieu Triodos Fair Share Fund brengt ook in kaart welke activiteiten de financiële instelling ontplooit om de zorg voor het milieu tot speerpunt te maken. Bewustwording is de eerste stap. Veel instellingen in de portefeuille van het fonds organiseren trainingen en andere activiteiten om zo hun klanten te informeren over de zorg voor het milieu en de rol die zij daarin kunnen spelen. Triodos Fair Share Fund analyseert eveneens of de financiële instellingen groene producten en diensten aanbieden die gericht zijn op duurzame landbouw en energie. Voorbeelden zijn leningen voor de aanschaf van een zonnepaneel, biogasinstallatie of energiezuinige oven. Milieu (percentage mfi s in portefeuille met activiteiten t.a.v. milieu) Uitsluitingslijst* 84% Green office procedures 56% Donaties ten behoeve van milieu 28% Groene kredietproducten 28% Milieutraining aan klanten 25% * lijst met uitsluitingscriteria die mfi s hanteren bij de toekenning van leningen aan klanten De impact van microfinanciering Microkrediet, spaarmogelijkheden en betaalproducten stimuleren en faciliteren microondernemers en het MKB. Uit studies blijkt dat de impact van microfinanciering op armoede niet moet worden overschat. Zoals één van de belangrijkste onderzoekers zegt: Een beetje krediet helpt, te veel krediet kan schadelijk zijn. De impact van sparen is altijd positief en bij leningen is het van groot belang dat het productaanbod voldoende groot en flexibel is om bij de behoefte van de klanten te passen. Triodos Fair Share Fund richt zich daarom op betrouwbare en verantwoorde instellingen die in de gemeenschap zijn verankerd, met zoveel mogelijk lokaal management en lokale investeerders en financiers en met een breed en innovatief aanbod van diensten. 14

15 70% percentage vrouwelijke leningklanten De tabel in de bijlage op pagina 52 t/m 55 van dit verslag laat voor iedere financiële instelling in de portefeuille van Triodos Fair Share Fund een aantal kernindicatoren zien. Voorbeelden daarvan zijn het aantal spaar- en leningklanten, het gemiddelde leningbedrag en het percentage vrouwelijke klanten en klanten op het platteland. In de tabel hieronder zijn deze en aanvullende indicatoren op fondsniveau weergegeven. Beleggingen De omvang van de investeringsportefeuille van Triodos Fair Share Fund steeg met 24,9% tot EUR 193,9 miljoen (2013: EUR 155,3 miljoen), inclusief waardering van de valutatermijncontracten. De kwaliteit van de investeringsportefeuille is goed. Wel is in 2014 een voorziening getroffen van EUR 2,25 miljoen. In de paragraaf over risico s op pagina 22 is hier meer informatie over opgenomen. Triodos Fair Share Fund heeft in 2014 in totaal 50 uitkeringen gedaan (2013: 53). Per 31 december 2014 bestond de portefeuille van Triodos Fair Share Fund uit 100 financieringen en 10 participaties aan 65 financiële instellingen in 33 landen (2013: 51 financiële instellingen in 28 landen). Per 31 december 2014 waren nog vier participaties en zes leningen toegezegd. De toegezegde investeringen zijn participaties in Dawn Myanmar Microfinance, Banco Mundo Mujer, Kompanion en BancoSol en leningen aan Acleda MFI Myanmar, Arvand, Janalakshmi Financial Services, Mitra Bisnis Keluarga en Promerica Financial Corporation. Triodos Fair Share Fund heeft in 2014 geen handelsfinancieringen of directe landbouwleningen verstrekt. Triodos Fair Share Fund is in 2014 zeer actief geweest op het gebied van participaties. Het fonds heeft haar aandelenbelang in MiBanco in Peru en ACLEDA Bank in Laos verkocht. Daarnaast verkocht Triodos Fair Share Fund een gedeelte van haar aandelen in ACLEDA Bank in Cambodja. Triodos Fair Share Fund was sinds 2004 aandeelhouder in MiBanco. Gezamelijk met de andere microfinancieringsfondsen onder beheer van Triodos Investment Management zijn alle aandelen verkocht aan Financiera Edyficar, dat onderdeel is van CrediCorp. De transactie luidt een nieuwe fase voor MiBanco in en past in de consolidatie die in Peru plaatsvindt. MiBanco speelde in de afgelopen tien jaar een zeer belangrijke rol in het bevorderen van toegang tot financiële diensten in Peru. Toen Triodos Fair Share Fund in 2008 in ACLEDA Bank in Laos investeerde, werd afgesproken dat na Kernindicatoren mfi s in de portefeuille van Triodos Fair Share Fund Totaal aantal leningklanten bereikt door mfi s in portefeuille Totaal aantal spaarklanten bereikt door mfi s in portefeuille Gemiddeld leningbedrag (EUR) Percentage vrouwelijke leningklanten 70% 61% Percentage klanten op het platteland 47% 47% Aantal werknemers in dienst van de mfi s in portefeuille

16 1 januari 2014 de aandelen verkocht konden worden aan ACLEDA Bank in Cambodja. Deze transactie heeft in 2015 plaatsgevonden. Triodos Fair Share Fund bracht in februari 2014 haar belang in ACLEDA Bank in Cambodja terug van 4,3% naar 2,2%. Het fonds verkocht deze aandelen aan een nieuwe strategische investeerder: ORIX Corporation in Japan, een financiële dienstverlener. Tegelijkertijd investeerde Triodos Fair Share Fund in 2014 in het aandelenkapitaal van vijf nieuwe instellingen: Arvand (Tadzjikistan), KazMicroFinance (Kazachstan), Dawn (Myanmar), Credo (Georgië) en Access Holding (Duitsland, een netwerk met financiële instellingen in Afrika, Centraal-Azië en de Kaukasus). De bestaande participaties in de portefeuille van het fonds ontwikkelden zich over het algemeen goed. Deelnemingen in het aandelenkapitaal van financiële instellingen zijn een belangrijk onderdeel van het investeringsbeleid van Triodos Fair Share Fund. Het geeft het fonds de mogelijkheid om direct en voor langere tijd bij de strategische koers van de instellingen betrokken te zijn. Senior medewerkers van Triodos Investment Management vertegenwoordigen het fonds in de betreffende Raad van Commissarissen van deze instellingen en brengen hiermee specifieke kennis en ervaring op het gebied van duurzaam bankieren in. Met deze bancaire inbreng onderscheidt Triodos Fair Share Fund zich duidelijk van andere investeerders in de sector. Investeringen in het aandelenkapitaal zijn vaak tijdrovende processen, veelal gedreven door complexe commerciële onderhandelingen en omvangrijke wet- en regelgeving die per land sterk kan verschillen. Bij Triodos Investment Managment, de beheerder/manager van Triodos Fair Share Fund werken daarom investment officers die de regio goed kennen samen met gespecialiseerde equity investment officers om deze processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Verdeling naar type financiering per 31 december 2014, als percentage van de portefeuille Leningen 75,3% Participaties 18,2% Achtergestelde leningen 6,5% Triodos Fair Share Fund verstrekte vorig jaar leningen aan dertien voor het fonds nieuwe instellingen: Sonata (India), Arvand (Tadzjikistan), MBK (Indonesië), Banco Pichincha (Ecuador), EMFIL (India), MicroCred (Ivoorkust), Access Bank (Nigeria), Utkarsh (India), Banco Itapua (Paraguay), Crezcamos (Colombia), Vitas (Jordanië), Enda (Tunesia) en Hamkorbank (Oezbekistan). Het fonds keerde in 2014 opnieuw een lening uit aan FDL in Nicaragua, na eerdere leningen in onder andere Gerealiseerde ratio s versus doel in 2014 en 2013 Gerealiseerd Doel In projecten belegd vermogen/fondsvermogen 77% 78% >70% Liquide middelen en andere vlottende activa/fondsvermogen 23% 23% 10-30% Participaties/fondsvermogen 15% 22% 15-40% Achtergestelde leningen en leningen Microfinanciering/fondsvermogen 67% 54% 40-75% Handelsfinanciering/fondsvermogen 0% 0% < 20% 16

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V.

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Verslag van de raad van commissarissen 3 A Verslag over het beleid

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Groeien in een tijd van uitdagingen

Jaarverslag 2009. Groeien in een tijd van uitdagingen Jaarverslag 2009 Groeien in een tijd van uitdagingen Tekst and productie Oikocredit managementteam en medewerkers, Stampa Communications Fotografie Antonio Suárez, Linde Janke (cover), Oikocredit steunverenigingen

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

MFI's. 1.132 aandeelhouders in 2014. Incofin cvso investeringsketen. Missie. 46 miljoen. Incofin cvso Jaarverslag 2014 2

MFI's. 1.132 aandeelhouders in 2014. Incofin cvso investeringsketen. Missie. 46 miljoen. Incofin cvso Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag 2014 Incofin cvso Jaarverslag 2014 2 Missie Incofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen (MFI's) in ontwikkelingslanden die aangepaste financiële diensten aanbieden aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud Jaarverslag 2009 De waarde van eenvoud Profiel SNS REAAL is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden-

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu ASN Bank Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van de directie

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie