Jaarverslag en jaarrekening 2014 Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen StAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en jaarrekening 2014 Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen StAB"

Transcriptie

1 Jaarverslag en jaarrekening 2014 Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen StAB Vastgesteld 3 februari 2014

2 Inhoud Inleiding en samenvatting 4 1. Organisatorische doelstellingen Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Uitvoeringsorganisatie/stichtingsbureau Bedrijventerrein Contactgroepen 5 2. Inhoudelijke doelstellingen 6 3. Inhoudelijke koepelactiviteiten Communicatie Bestuurlijk overleg Bedrijfsbezoeken Bedrijventerrein Informatiesysteem (StABIS) Samen op StAB voor een schoon bedrijventerrein Blauwdruk leegstand en participatie vastgoedeigenaren Eindejaarbijeenkomst Collectieve energie-inkoop en -besparing Collectieve surveillance Businesscases zonnepanelen Mobiliteit en bereikbaarheid Glasvezel Beleidsplan en inkomsten ná Inhoudelijke activiteiten op de bedrijventerreinen Het Broek Westervoortsedijk IJsseloord I De Overmaat Rijkerswoerd Bakenhof Beheeractiviteiten Bewegwijzeringsysteem De Overmaat/Rijkerswoerd en IJsseloord Onderhoud collectieve surveillanceborden 18

3 Bijlagen Organisatieschema StAB per 31 december 2014 Schematisch overzicht jaarplan 2014 Jaarrekening 2014 en vermogensoverzicht jaarverslag 2014, januari 2015 pagina 3 van 18

4 Inleiding en samenvatting De Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen legt jaarlijks verantwoording af over de in het voorgaande jaar uitgevoerde activiteiten in de vorm van een jaarverslag. In voorliggend jaarverslag zijn de uitgevoerde activiteiten 2014 opgenomen. Continuering versterking van de verbinding Begin 2011 is in het Beleidsplan een basis gelegd voor de activiteiten van de stichting. Het Beleidsplan kreeg de titel mee van structuur naar participatie. In 2014 is ervoor gekozen om het uitgangspunt van 2013 vast te houden, namelijk 'versterking van de verbinding'. Daarbij moest rekening worden gehouden met een afname van de financiële middelen, door het wegvallen van de subsidie van OKA. Belangrijke activiteiten in 2014: 100 individuele bedrijfsbezoeken op bedrijventerreinen Het Broek en Westervoortsedijk; intensivering van de betrokkenheid van de ondernemers via de Bedrijventerrein Contactgroepen (BC s) bij het kwaliteitsbeheer van hun bedrijventerrein; intensivering van de contacten van het StAB-bestuur met het gemeentebestuur; het ter hand nemen van de ontwikkeling van een brede visie op de open bedrijventerreinen; Economische Effect Rapportage voor bedrijventerrein Het Broek; uitwerking projectplan virtueel platform bedrijventerreinen; ontwikkeling van een visie op de beleidsperiode Doelstellingen beleidsplan en resultaten 2014 In het beleidsplan zijn de doelstellingen voor opgenomen. Voorgaande jaren zijn deze in een samenvattend overzicht met resultaten over het afgelopen jaar weergegeven. Voor de jaren 2013 en 2014 zijn de doelstellingen in het beleidsplan minder concreet uitgewerkt dan voor 2011 en Om die reden is er ook dit jaar voor gekozen om in dit jaarverslag de schematische uitwerking van het jaarplan 2014, dat gebaseerd is op het beleidsplan, als bijlage 1 toe te voegen. In het overzicht zijn de activiteiten en resultaten over 2014 in samenvattende vorm verwerkt. In de hierna volgende hoofdstukken wordt uitgebreider ingegaan op de activiteiten en resultaten Financiën Beknopte toelichting inkomsten De toekenning uit het Ondernemersfonds voor de basistaken van de stichting bedroeg voor ,- exclusief BTW. Daarnaast ontving StAB uit een donatieverzoek aan alle bedrijven en eigenaren op de open bedrijventerreinen een totale bijdrage van 6.550,-. Die donaties zijn ingezet voor een aantal niet geplande activiteiten (zie bijlage jaarrekening 2014 ). Beknopte toelichting uitgaven Uit de bijlage 'jaarrekening 2014' blijkt dat op sommige posten sprake is van een onderschrijding. Een deel van de hier vrijvallende middelen zijn op basis van bestuursbesluiten ingezet ter dekking van overschrijding op andere posten of voor financiering van niet voorziene activiteiten. Daarnaast is voor een aantal activiteiten sprake van een doorloop naar De daarbij behorende financiële middelen zijn voor 2015 gereserveerd. Hiervoor wordt verwezen naar het 'overzicht vermogen inkomsten en uitgaven', dat onderdeel uitmaakt van de bijlage 'jaarrekening 2014'. jaarverslag 2014, januari 2015 pagina 4 van 18

5 1. Organisatorische doelstellingen In het beleidsplan zijn op organisatorisch niveau voor 2014 geen specifieke doelstellingen opgenomen. De samenstelling van de stichtingsorganisatie per 1 januari 2014 is als bijlage opgenomen Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Eind 2014 telt het Algemeen Bestuur negen bestuursleden: voorzitter, penningmeester, secretaris, de voorzitter Collectieve Surveillance en de voorzitters van de BC's De Overmaat, Rijkerswoerd, Bakenhof, IJsseloord I, Het Broek en Westervoortsedijk. Een gemeentelijk adviseur woonde de vergaderingen bij. Het Algemeen Bestuur heeft in 2014 vier keer vergaderd Uitvoeringsorganisatie/stichtingsbureau De werkzaamheden van het stichtingsbureau waren in 2014 uitbesteed aan PAM Organisatieondersteuning (management), Sasweb (secretariële ondersteuning) en Kobessen BOB (bestuursadviseur en projectmanagement). De werkzaamheden van het stichtingsbureau omvatten: het aansturen van de organisatie; interne en externe coördinatie (bestuur en project-/contactgroepen); opstellen beleids- en jaarplan, jaarverslag, evaluatierapporten en overige notities; bewaken en uitvoeren van de in het beleidsplan en jaarplan vastgelegde beleid, activiteiten en projecten; financieel management (opstellen begroting, kostenramingen, debiteurenbeheer, crediteurenverificatie, begrotingsbewaking, inkomstenwerving), verslaglegging en intern en extern overleg; samenstellen nieuwsbrieven, onderhouden website, overige communicatie; organiseren, voorbereiden en uitwerken bijeenkomsten bestuur, Collectieve Surveillance, Bedrijventerrein Contactgroepen en bedrijvenbijeenkomsten Bedrijventerrein Contactgroepen In 2014 waren op alle bedrijventerreinen Bedrijventerrein Contactgroepen operationeel. De samenstelling van de BC's is ongewijzigd gebleven. Alle BC's zijn minimaal twee keer en het merendeel vier keer bijeen geweest. jaarverslag 2014, januari 2015 pagina 5 van 18

6 2. Inhoudelijke doelstellingen In 2014 waren de inbreng en wensen van de Bedrijventerrein Contactgroepen en het themakeuzemenu uit het beleidsplan wederom leidend voor de inhoudelijke activiteiten. De door de BC's opgepakte thema s zijn in het keuzemenu onderstaand vet gedrukt. De activiteiten zijn door de BC s in een jaaroverzicht verwerkt. Die overzichten zijn als bijlage bijgevoegd. In hoofdstuk 4 inhoudelijke activiteiten op de bedrijventerreinen zijn de activiteiten nader toegelicht. Naast de specifieke activiteiten op terreinniveau is er sprake van een aantal inhoudelijke koepelactiviteiten, zijnde activiteiten die breed voor alle bedrijventerreinen worden uitgevoerd. Die zijn beschreven in hoofdstuk 3 inhoudelijke koepelactiviteiten. Het keuzemenu Beheer en onderhoud Beleid en strategie Inkoop en diensten Wegonderhoud Ontsluiting en verkeersstructuur Afval Groenonderhoud Mobiliteit Energie Straatmeubilair Ruimtelijk beleid Advies (over energie, afval, personeel) Parkeervoorziening Milieu en energie Glasbewassing Beveiliging Arbeidsmarkt Personeelszaken Bewegwijzering Onderhoud private terreinen Glasvezel/ICT Inzet handhaving Veiligheid Aansluiting bij regionale ontwikkeling jaarverslag 2014, januari 2015 pagina 6 van 18

7 3. Inhoudelijke koepelactiviteiten 3.1. Communicatie Doelstelling was om in 2014 het communicatieplan uit 2013 aan te vullen en concreet uit te werken in een interne projectgroep. Met de uitwerking van de plannen voor een virtueel platform is er voor gekozen om het communicatieplan niet meer aan te passen, maar de daarin benoemde concrete activiteiten uit te voeren. De fysieke nieuwsbrief is drie keer verschenen. Dit blijft een gewaardeerd medium en zal dan ook in 2015 overeind blijven; een nieuwsbrief is voor het eerst ingezet. Deze nieuwsbrief biedt het voordeel dat gemakkelijk op de actualiteit kan worden ingesprongen en er zicht is op hoeveel ontvangers de nieuwsbrief ook daadwerkelijk openen. Dat percentage ligt op zo'n 50%; het Twitteraccount is gebruikt voor het verspreiden van actueel nieuws over de stichtingsactiviteiten. Volgers zijn nog altijd niet of nauwelijks afkomstig zijn van de bedrijventerreinen. De volgers zijn overigens wel voor StAB belangrijke partijen, bijvoorbeeld de gemeenteraadsleden; bij specifieke acties, bijvoorbeeld bij de kennismakingstoer met de raadsleden, is de publiciteit gezocht; met de ontwikkeling en bouw van een nieuwe website is een start gemaakt. Het functioneel ontwerp is gereed. Daadwerkelijke bouw wordt in 2015 opgepakt, zodat een goede koppeling met het nog te ontwikkelen virtueel platform en de database StABIS gemaakt kan worden Bestuurlijk overleg Het Dagelijks Bestuur heeft twee keer aan tafel gezeten met de wethouder Economische Zaken en afgesproken dat dit in 2015 drie keer per jaar (structureel) gebeurt. Met de gemeenteraadsleden is nader kennis gemaakt tijdens een door StAB georganiseerde bustoer over de bedrijventerreinen. Met hen is afgesproken de afzonderlijke fracties in het voorjaar van 2015 te bezoeken. De voorzitter van StAB heeft enkele maanden meegedraaid in het OKA-bestuur om te bezien of dit van toegevoegde waarde is voor de samenwerking tussen beide organisaties. Op basis van deze proefperiode heeft het bestuur van StAB besloten de voorkeur te geven aan de eerder gemaakte afspraak dat beide Dagelijks Besturen twee keer per jaar bijeenkomen voor afstemmingsoverleg Bedrijfsbezoeken In 2014 heeft het stichtingsbureau 100 bedrijfsbezoeken afgelegd op bedrijventerrein Het Broek en afrondend op Westervoortsedijk. Daarbij is in eerste instantie, conform voorgaand jaar, gekozen om de bedrijven te bezoeken die niet deelnemen aan de collectieve surveillance en te trachten hen over de streep te trekken voor deelname. Daarnaast is de bedrijven gevraagd naar plannen op hun bedrijfslocatie, wensen ten aanzien van de omgeving en belangstelling voor collectieve activiteiten. De BC's zijn periodiek geïnformeerd over de resultaten van de bedrijfsbezoeken op hun bedrijventerrein. Door de bedrijven worden de bezoeken zeer gewaardeerd. De bedrijfsbezoeken vormen dé verbindingsader tussen StAB en de bedrijven. In de één op één situatie komt veel ook voor StAB relevante informatie over tafel en is voedend voor acties van de Bedrijventerrein Contactgroepen en zal een belangrijke bron van informatie blijken voor het te ontwikkelen virtueel platform. jaarverslag 2014, januari 2015 pagina 7 van 18

8 3.4. Bedrijventerrein Informatiesysteem (StABIS) Eind 2013 is opdracht verstrekt voor de bouw van deze database, die de onderligger vormt voor het nog te ontwikkelen virtueel platform en waarin alle relevante basisinformatie over de bedrijven en de bedrijventerreinen is opgeslagen. Als gevolg van overnameperikelen binnen het bedrijf waar de opdracht aan is verstrekt, heeft de bouw ernstige vertraging opgelopen. Uiteindelijk heeft de als gevolg daarvan ontstane verslechterde samenwerking ertoe geleid dat het Dagelijks Bestuur heeft besloten deze te beëindigen. Eind 2014 dient er om die reden een nieuwe start te worden gemaakt met de bouw van dit systeem. Dit wordt gekoppeld aan gelijktijdige ontwikkeling van het virtueel platform en de website Samen op StAB voor een schoon bedrijventerrein Op vrijdagmiddag 28 maart is er, vooruitlopend op de nationale schoonmaakdag, op bijna alle StABbedrijventerreinen zwerfafval opgeruimd. Er is kg opgehaald. Er deden dit jaar beduidend meer ondernemers mee Blauwdruk leegstand en participatie vastgoedeigenaren Stimuleren blauwdruk leegstand open bedrijventerreinen In het nazomeroverleg met de wethouder Economische Zaken is gesproken over de leegstand op de open bedrijventerreinen en de daarmee samenhangende verzoeken van ondernemers en eigenaren voor flexibilisering van bestemmingsplannen. Om tot een afgewogen besluitvorming hierover te komen is met de wethouder afgesproken om het gewenste toekomstbeeld van de open bedrijventerreinen vast te leggen in een visiedocument. In het derde kwartaal van 2014 is hiermee gestart. Afronding vindt plaats eind derde kwartaal Tijdens het bezoek van het Dagelijks Bestuur aan de informatieavond voor raadsleden over de in ontwikkeling zijnde 'visie op transformatie' is met raadsleden gesproken over een nieuwe visie op bestemmen voor bedrijventerreinen. Dit krijgt een vervolg in Verhoging participatie vastgoedeigenaren In een werkgroep is een bijeenkomst gericht op vastgoedeigenaren voorbereid, die tot doel had de betrokkenheid van vastgoedeigenaren bij zaken als leegstand en collectieve stichtingsactiviteiten te vergroten. De bijeenkomst zou begin november gehouden worden. Gebrek aan belangstelling heeft ertoe geleid dat van de bijeenkomst is afgezegd en besloten om het contact in 2015 één-op-één te gaan leggen met de belangrijkste vastgoedpartijen op de bedrijventerreinen Eindejaarbijeenkomst Dit betreft een jaarlijks terugkerende bijeenkomst als afsluiting van het jaar met de leden van het Algemeen Bestuur en alle Bedrijventerrein Contactgroepen. Hiermee wordt waardering uitgesproken voor de vrijwillige inzet van de bestuurs- en BC-leden en de bijeenkomst draagt bij aan de versterking van de onderlinge contacten en samenwerking binnen de stichtingsorganisatie. De bijeenkomst is door nagenoeg alle bestuurs- en BC-leden bijgewoond en werd zeer gewaardeerd Collectieve energie-inkoop en -besparing In de bedrijfsbezoeken is specifieke energie-informatie verstrekt en vergaard en afhankelijk van de wensen van de bedrijven is deze doorgespeeld naar Kobespa, de inkooppartij waarmee StAB een overeenkomst heeft. Er is een speciale nieuwsbrief onder de bedrijven verspreid waarin ze attent zijn gemaakt op de forse besparingsmogelijkheden. Deze actie heeft geleid tot vier nieuwe deelnemers. jaarverslag 2014, januari 2015 pagina 8 van 18

9 3.9. Collectieve surveillance Via de bedrijfsbezoeken is, evenals voorgaande jaren, getracht meer ondernemers over de streep te trekken voor deelname aan de Collectieve Surveillance. Dat heeft weliswaar tot een aantal nieuwe deelnemers geleid, maar blijft nog altijd ver onder het gewenste resultaat. Bedrijven zijn voorzichtig bij het aangaan van nieuwe verplichtingen, zeker als deze niet direct ten gunste komen van de kernactiviteiten van het bedrijf. Verder is het moeilijk om dochterbedrijven met het hoofdkantoor elders in Nederland of in het buitenland te bewegen mee te doen met de collectieve surveillance. Er is daarnaast sprake van een aantal opzeggingen door bedrijfssluitingen, faillissementen en noodzakelijke besparingen. Eind 2014 waren er 130 deelnemers, dat per saldo een toename van 10 deelnemers betekent Businesscases zonnepanelen Alle bedrijven op de StAB bedrijventerreinen zijn uitgenodigd voor een quickscan 'toepassing zonnepanelen'. Daarop hebben twaalf bedrijven gereageerd. Uit de quickscans blijkt dat er voor het merendeel van de bedrijven een prima rendement is te behalen; er moet echter wel een flinke investering voor worden gedaan, waarbij de terugverdientijd ligt tussen de 6 en 12 jaar. Dit blijkt niet te passen binnen de huidige strategie van de bedrijven. Daarmee beschouwt de stichting deze activiteit als beëindigd Mobiliteit en bereikbaarheid Op alle zes de bedrijventerreinen spelen verkeersknelpunten, verkeersonveilige situaties en parkeerproblemen. De aanpak daarvan is op bedrijventerreinniveau opgepakt (zie bedrijventerreinen). Op koepelniveau zijn actuele ontwikkelingen gevolgd Glasvezel In het jaarplan 2014 is aangegeven dat StAB hierin geen initiërende rol meer zou spelen. Wel zou een vinger aan de pols worden gehouden en initiatieven steunen waar dit nodig en mogelijk was. Op bedrijventerrein Het Broek heeft StAB zich ingezet om een individueel initiatief te verbreden (zie bij bedrijventerrein Het Broek) Beleidsplan en inkomsten ná 2014 Begin 2014 is het beleidsplan uitgewerkt en vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In april is het plan aan Stichting Ondernemersfonds voorgelegd en goedgekeurd. Eind 2014 ontving het bestuur van StAB de toezegging dat voor 2015 de inkomsten zijn gegarandeerd op basis van de afspraken voor de afgelopen beleidsperiode, zijnde ,-. Daarnaast heeft het Ondernemersfonds met de goedkeuring van het nieuwe beleidsplan toegezegd het surplusverzoek van ,- voor 2015 uit eigen middelen te dekken. De extra gevraagde inkomsten aan de gemeente Arnhem voor een bedrag van ,- zijn niet gehonoreerd. In 2014 is voor het eerst aan alle ondernemers en vastgoedeigenaren op de open bedrijventerreinen gevraagd om een vrijwillige financiële bijdrage aan de stichtingsactiviteiten, waarbij een bedrag van 125,- als suggestie is meegegeven. Hierop zijn 57 donaties ontvangen voor een totaalbedrag van 6.551,25. jaarverslag 2014, januari 2015 pagina 9 van 18

10 4. Inhoudelijke activiteiten op de bedrijventerreinen 4.1. Het Broek De speerpunten op bedrijventerrein Het Broek in 2014: drie bedrijvenbijeenkomsten; verhoging betrokkenheid ondernemers; uitvoering Economische Effect Rapportage; vervolg oplossing onveilige verkeerssituaties; overlast zorgzone Oude Veerweg. Het voornemen van de Bedrijventerrein Contactgroep om grotere betrokkenheid van ondernemers op Het Broek te realiseren werpt z'n vruchten af. Meer ondernemers komen naar de bedrijvenbijeenkomsten en geven hun input op voorstellen voor verbeteringen op het bedrijventerrein. Zij spreken daarbij ook hun waardering uit voor de verbeteringen in het openbaar gebied. Dit is bereikt door verhoging frequentie bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en regelmatiger terugkoppeling van acties en successen in o.a. de digitale nieuwsbrief. De BC heeft conform haar wens in 2014 drie nieuwe leden gekregen. Drie bedrijvenbijeenkomsten Er zijn drie bijeenkomsten gehouden: een boerenkoolbijeenkomst, waarin de voorgenomen verkeersmaatregelen zijn gepresenteerd, een barbecuebijeenkomst en een ontbijtbijeenkomst waarin de resultaten van de Economische Effectrapportage met ondernemers en eigenaren zijn gedeeld. Bedrijventerrein Contactgroep De BC heeft vier keer vergaderd en bestond eind 2014 uit: Angelique van Wissen, Kroon Aannemersbedrijf, voorzitter; Steef Gerritsen, Wega Metaal; Maarten Kruitwagen, Stein Installaties; Jan Baars, Rijkaart Elektrotechniek, vertegenwoordiger CS; Michiel Terpstra, BAM Gebouwservices; Niels Bruil, BEA Vastgoed; Rob van Amerongen, Van Amerongen Berging; Louis Bootsma, Glober. Uitvoering Economische Effect Rapportage In de maanden juni en juli is een analyse uitgevoerd naar het economisch presteren van het bedrijventerrein en welke knelpunten en aandachtspunten er zijn op het terrein (zowel in openbaar gebied als op privaat terrein). De resultaten van het onderzoek zijn in een ontbijtbijeenkomst met ondernemers en vastgoedeigenaren op Het Broek gedeeld. De Bedrijventerrein Contactgroep heeft eind 2014 de eerste uitwerking voor vervolgstappen besproken. Tevens wordt er verbinding gelegd met de uit te werken visie, waarvan uiteraard ook Het Broek deel uitmaakt. jaarverslag 2014, januari 2015 pagina 10 van 18

11 Onveilige verkeerssituaties De onveilige verkeerssituaties op de Pieter Calandweg, Blankenweg, Johannes Huddeweg en Bruningweg zijn in 2014 opgelost. Eind 2014 resteren er nog enkele belijningswerkzaamheden en aanpassingen van doorgevoerde situaties die niet optimaal blijken. Overlast zorgzone Oude Veerweg Begin 2014 is aan de Oude Veerweg de Opiatenkliniek geopend. Aanvankelijk leek er weinig sprake van overlast, maar sinds de zomermaanden is er sprake de overlast flink toegenomen. Gebleken is dat dit bij bedrijven die zich oriënteren op verhuizing een de doorslaggevende factor is om van Het Broek te vertrekken. De BC's Het Broek en Westervoortsedijk blijven hierover hun zorg uitspreken in de monitoringgroep zorgvoorzieningen. Ondernemers wordt met regelmaat gevraagd gebruik te maken van de meldingsmogelijkheden bij StAB, de gemeente en de politie. Uitbreiding laadpunten elektrische auto's De wens van de BC, gevoed door geluiden afkomstig van het bedrijventerrein, om het aantal laadpunten voor elektrische auto's uit te breiden is onderzocht. Eind 2014 bleek dat hieraan eenvoudig invulling is te geven in combinatie met de gemeente Arnhem. Dit wordt in 2015 uitgevoerd. Betere match RijnIJssel/bedrijven Gedurende 2014 is er contact gehouden met de directie van ROC RijnIJssel. In afwachting van de afronding van reorganisatie bij ROC RijnIJssel was het pas eind 2014 zinnig om verder met hen in gesprek te gaan over concrete uitwerking van de samenwerking. Uitwerking van de afspraken wordt begin 2015 opgepakt. Zie daartoe het jaarplan Station Pleij Uit de quickscan is gebleken dat een station Pleij in de huidige situatie niet duurzaam inpasbaar is. Mocht het uiteindelijk toch nog realiseerbaar zijn, dan wordt het op de lange termijn. Dit betekent dat de initiatiefgroep, waar de BC in vertegenwoordigd is, geen actie meer heeft ondernomen. Pilot aansluiting glasvezel STAB heeft samen met een IT-bedrijf op initiatief van één van de ondernemers aan de Leemansweg een start gemaakt met glasvezelaanleg op de Leemansweg, Pieter Calandweg en Simon Stevinweg. De eerste aansluiting wordt binnenkort opgeleverd. Bedrijfsbezoeken Bij de uitvoering van de bedrijfsbezoeken is bevestigd dat bedrijven de kwaliteit van de openbare ruimte belangrijk vinden. Zij vragen om activiteiten die dicht bij hun dagelijkse ervaring op het bedrijventerrein liggen. jaarverslag 2014, januari 2015 pagina 11 van 18

12 4.2. Westervoortsedijk Speerpunten bedrijventerrein Westervoortsedijk: bedrijvenbijeenkomst; betrokkenheid bij bestemmingsplanontwikkeling; vervolg op aandacht voor verkeersknelpunten; overlast zorgzone Oude Veerweg. Op en rond het bedrijventerrein Westervoortsedijk zijn ingrijpende ontwikkelingen gaande die nog jaren gaan duren. Voor de ondernemers op het bedrijventerrein blijft dit niet zonder consequenties en zijn aanpassingen niet altijd voordelig voor de ondernemers. De Bedrijventerrein Contactgroep houdt oog op de ontwikkelingen en bewaakt de bedrijventerreinbelangen. Bedrijventerrein Contactgroep De BC heeft vier keer vergaderd. De BC bestond eind 2014 uit: Mári Hommersom, CCV, voorzitter; Albert Witte, ALWI Elektrotechniek; Elroy de Beijer, Autorent Midden Gelderland, vertegenwoordiger in CS; Erik Borst, Borst Vastgoed; Pieter Meijer, Peja Vastgoed. Vierde bedrijvenbijeenkomst Op 20 november 2014 is de vierde bedrijvenbijeenkomst op bedrijventerrein Westervoortsedijk gehouden. Daar is ingegaan op de bestemmingsplanontwikkelingen, werkzaamheden rond de Westervoortsedijk en gewenste verbeteringen in de infrastructuur van het bedrijventerrein. Nieuwe ondernemers op het bedrijventerrein waren aanwezig om kennis te maken met de BC, zoals bijvoorbeeld de nieuwe eigenaar van het voormalige Corusterrein/Tata Steel. Betrokkenheid BC bij ontwikkeling bestemmingsplannen en facetplan geluidzonering De Bedrijventerrein Contactgroep (BC) heeft ook in 2014 veel tijd gestoken in de betrokkenheid bij de voorbereiding van de nieuwe bestemmingsplannen en het facetplan geluidzonering. Parkeerproblematiek en infrastructurele werkzaamheden De parkeersituatie in het gebied wordt nog altijd als problematisch ervaren. Na afronding van de bedrijfsbezoeken zijn alle knelpunten en wensen geïnventariseerd en binnen de BC besproken. Dit wordt concreet verder uitgewerkt samen met de gemeente. SLIM is gevraagd om met de grotere overheidsinstanties, waarvan de werknemers voor grote parkeerdruk zorgen, in gesprek te gaan over het parkeerbeleid. Aan de Mercatorweg is de parkeerdruk verminderd door invoering van een parkeerverbod en parkeervakken. Overlast zorgzone Oude Veerweg Voor bedrijventerrein Westervoortsedijk geldt dezelfde overlastproblematiek als beschreven bij Het Broek. Ontwikkeling visie Westervoortsedijk Met de ontwikkeling van de visie (zie 3.6) is in november gestart op bedrijventerrein Westervoortsedijk. Gebleken is dat ondernemers zeer bruikbare en zinvolle ideeën hebben over de jaarverslag 2014, januari 2015 pagina 12 van 18

13 invulling van 'hun' bedrijventerrein. In aansluiting daarop is een bezoek gebracht aan de nieuwe eigenaar van het voormalige Corusterrein; een beeldbepalende locatie en belangrijke speler in de toekomst van het bedrijventerrein IJsseloord I De speerpunten op bedrijventerrein IJsseloord 1 in 2014: twee bedrijvenbijeenkomsten; vasthouden hoog investeringsniveau; uitvoering en formalisering aanpassing groenstrook zichtzijde Pleijroute (juridische) actie tegen toestaan vestiging autobedrijven IJsseloord 2. De Bedrijventerrein Contactgroep IJsseloord 1 heeft met de gemeente en ondernemers belangrijke stappen gezet om het hoge investeringsniveau op IJsseloord 1 vast te houden en de economische levenscyclus van de panden en IJsseloord 1 als geheel te verlengen. Ontwikkelingen in het derde kwartaal van 2014 hebben deze positieve samenwerking enigszins onder druk gezet. Eind 2014 waren de juridische ontwikkelingen rond de ontstane problematiek nog niet uitgekristalliseerd. De Bedrijventerrein Contactgroep De BC heeft in 2014 vier keer vergaderd en is verscheidene keren in kleiner comité bijeen geweest over specifieke onderwerpen. De BC bestond eind 2014 uit: Timmo Terpstra, Peeze Koffie, voorzitter; Niels Bruil, BEA Vastgoed, vice voorzitter; Martijn Boekhorst, ABS Boekhorst, vertegenwoordiger in CS; Joop Arendsen, Acoma; Rob Terberg, Terberg Holding; Peter Mol, Exploitatiemaatschappij Grimmol. De bedrijvenbijeenkomsten Op 21 januari 2014 werd het jaar traditiegetrouw ingeluid met een ontbijtnieuwjaarsbijeenkomst voor de bedrijven en vastgoedeigenaren bij Van der Meer Natuursteen. Op 9 oktober vond een tweede bijeenkomst plaats in het nieuwe pand van Opel Broekhuis. In de bijeenkomst zijn de ontwikkelingen op het terrein toegelicht. Aanpassing groenstrook Pleijroute De omvorming van de groenstrook langs de Pleijroute naar een volwaardige zichtstrook met parkeerfaciliteit voor de aanliggende bedrijven is in Eind 2014 resteert nog de formalisering van de herinrichting van de groenstrook en te bereiken overeenstemming over groencompensatie, mede in relatie tot het groen-blauwe raamwerk. Projectplan investeringsniveau IJsseloord 1 vasthouden De provincie Gelderland heeft bij gemeenten en ondernemers neergelegd om met inspirerende plannen te komen, die passen binnen de nieuwe aanpak voor bedrijventerreinen. In die aanpak zijn vragen en wensen vanuit ondernemers leidend. Naar aanleiding van contacten met de provincie leek een project 'vasthouden van het hoge investeringsniveau IJsseloord 1' kansrijk. Echter, de door de jaarverslag 2014, januari 2015 pagina 13 van 18

14 provincie gestelde criteria bleken niet te passen bij de behoefte van de ondernemers voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Besloten is dan ook om het opgestelde projectplan niet bij de provincie in te dienen. Station Pleij Hiervoor geldt hetzelfde als beschreven bij bedrijventerrein Het Broek. Er is derhalve in 2014 door de BC geen effort meer in Station Pleij gestoken. Bereikbaarheid en verkeersveiligheid De wens voor verbetering van de ontsluiting van het bedrijventerrein in de spits was in 2014 een terugkerend punt van aandacht en bespreking met de gemeente. Het blijft zolang dit niet is opgelost gehandhaafd als actiepunt. Verzet tegen ontwikkelingen IJsseloord 2 Vastgoedeigenaren op IJsseloord 1 hebben op in november een kort geding aangespannen tegen de gemeente Arnhem, die in hun ogen geen omgevingsvergunning had mogen verlenen voor de bouw van een autobedrijf op IJsseloord 2. Omdat de vergunningverlening grote gevolgen kan hebben voor o.a. IJsseloord 1 en het bestemmingsplan voor IJsseloord 2 de vestiging van autobedrijven niet toestaat, heeft het Algemeen Bestuur StAB besloten tegen de vergunning bezwaar te maken. Omdat StAB er veel aan gelegen is om de goede samenwerking met de gemeente voort te zetten heeft het DB, mede namens de BC IJsseloord 1, met de wethouder over de ontstane situatie gesproken. In het overleg werd duidelijk dat het college en StAB sterk van mening verschillen over de rechtmatigheid van het besluit De Overmaat Speerpunten bedrijventerrein De Overmaat 2014: monitoring en afronding verkeersmaatregelen; onderzoek pilot camerabewaking; flexibilisering vestiging publieksgerichte functie. In de afgelopen jaren is veel gedaan aan de kwaliteit van de wegen en groenvoorziening, is bewegwijzering aangebracht en is het niveau van investeringen door ondernemers op het terrein toegenomen. De uitstraling en het gevoel van veiligheid op het terrein zijn daarmee verbeterd. Aandachtspunt afgelopen jaar was hoe de meer publieksgerichte functies en de bedrijfsruimtefuncties op het bedrijventerrein goed naast elkaar kunnen blijven functioneren, zonder elkaars bedrijfsvoering negatief te beïnvloeden. De Bedrijventerrein Contactgroep De BC heeft in 2014 vier keer vergaderd. De BC bestond in 2014 uit: Eddy Gerritsen, EG Automobielen (voorzitter); Dick Mantel/Olaf Heller, Mantel Tweewielers; Aarnoud de Kuijper, T&M Solutions; Carel Derksen, Rembrandt Arnhem Beheer (vastgoedeigenaar); Hanneke Teekens, ANAC Selfstorage; Cees Jansen (bewoner en vastgoedeigenaar); jaarverslag 2014, januari 2015 pagina 14 van 18

15 Piet Opgenoort (Kia Wassink Opgenoort, vastgoedeigenaar en vertegenwoordiger in CS); Rick Terlouw, Terlouw Landrover. Onderzoek pilot camerabewaking Bedrijventerrein De Overmaat is, door de hoge deelnamegraad aan de Collectieve Surveillance, bij uitstek het bedrijventerrein om eventueel een pilot met camerabewaking uit te voeren. Op 11 december heeft Securitas in een uitgebreide presentatie verteld over de mogelijkheden en onmogelijkheden van zo'n systeem en over de voorwaarden waaraan nog moet worden voldaan om een pilot mogelijk te maken. De bedrijventerrein Contactgroep heeft in beraad genomen of een plan van aanpak daadwerkelijk uitgewerkt gaat worden. Afronding verkeersmaatregelen Er is de afgelopen twee jaar veel gebeurd om het bedrijventerrein verkeersveiliger te maken. In 2014 is her en der nog belijning aangebracht en een parkeerverbod op de parallelweg langs de A325 ingevoerd, om parkerend publiek dat naar Gelredome gaat te weren. Eind 2014 waren nog in behandeling: inrijverbod voor vrachtverkeer vanaf de Kronenburgdijk en reflectoren op de vangrail; afsluiting sluiproute naar Esso voor gemotoriseerd verkeer; extra openbare verlichting op enkele donkere plekken op het bedrijventerrein. Flexibilisering voor vestiging publieksgerichte functie Op De Overmaat speelt al enige tijd problematiek rond een gevestigd bedrijf met een publieksgerichte functie, dat buiten de bestemmingsplanvoorwaarden valt. De Bedrijventerrein Contactgroep heeft naar aanleiding van de verwikkelingen hieromtrent de gemeente gevraagd om een duidelijke quideline voor nieuw te vestigen ondernemers ter beschikking te stellen. De ondernemers binnen de BC hebben op individuele titel de ondernemer in kwestie gesteund. StAB heeft hierin geen standpunt ingenomen hangende de nog in ontwikkeling zijnde visie (zie 3.6). Glasvezelproject beëindigd In 2013 is StAB gestart met een glasvezelproject op de bedrijventerreinen De Overmaat en Rijkerswoerd in samenwerking met NDIX. Om de daadwerkelijke belangstelling voor glasvezel vast te stellen zijn alle potentieel belangstellenden op De Overmaat en Rijkerswoerd individueel door NDIX benaderd. De resultaten van de inventarisatie hebben tot de conclusie geleid dat het niet haalbaar is om glasvezel collectief te realiseren. De bedrijven die wel belangstelling hadden, zijn door NDIX benaderd voor een individuele aanbieding. Investeringsniveau verhogen De ervaringen op IJsseloord 1 met de projectaanvraag bij de provincie Gelderland zijn afgewacht. Aangezien die niet tot resultaat heeft geleid, is er door de BC geen actie meer op ondernomen. jaarverslag 2014, januari 2015 pagina 15 van 18

16 4.5. Rijkerswoerd Speerpunten bedrijventerrein Rijkerswoerd 2014: optimalisering parkeervakbelijning; uitvoering verkeersonderzoek; uitwerking businesscases zonnepanelen. De combinatie van bedrijvigheid met zwaardere milieubelasting en autosloperijen is een continu punt van aandacht binnen de BC. Daarnaast blijven ook de verkeersveiligheid en de criminaliteitspreventie topics. De vestiging van nieuwe activiteiten met een op consumenten gerichte functie is, evenals op De Overmaat, op bedrijventerrein Rijkerswoerd een actueel vraagstuk. De Bedrijventerrein Contactgroep De BC heeft in 2014 drie keer vergaderd. De BC bestond in 2014 uit: Toni Iñiguez Najdanovski, Antonio Shining Places (voorzitter); Peter Spreeuwers, Selectro, vertegenwoordiger in CS; Marc Koster, Poli Zuid; Clemens van der Weerd, Alutech Arnhem; Martijn Boekhorst, ABS Boekhorst. Uitvoering verkeersonderzoek In februari is een verkeersonderzoek uitgevoerd gericht op parkeerdruk op en ontsluiting van het terrein. De conclusie uit het onderzoek is dat, hoewel de parkeerdruk op de openbare weg op het bedrijventerrein overdag erg hoog is, er op het eigen terrein van de bedrijven nog veel plaatsen beschikbaar zijn. De ontsluiting van beide kruisingen voldoet niet op het drukste uur aan de norm, maar is onvoldoende ernstig om dure maatregelen te treffen. De ondernemers is gevraagd zoveel mogelijk op eigen terrein te parkeren, op de openbare weg in de parkeervakken te parkeren en het bedrijventerrein vaker via de Lange Akkers te verlaten. Optimalisering parkeervakbelijning In het verlengde van de resultaten van het verkeersonderzoek is met de gemeente afgesproken om de aangebrachte parkeervakbelijning verder te optimaliseren. Gebleken is dat gevaarlijke en overlast veroorzakende parkeersituaties zijn afgenomen. Met nog enkele aanvullende en corrigerende maatregelen kan dit nog verder worden verbeterd. Dit is in 2014 nog niet. Businesscases zonnepanelen Op initiatief van de BC Rijkerswoerd is de uitwerking van businesscases voor zonnepanelen in gang gezet. De resultaten hiervan worden beschreven in paragraaf Ontwikkelingen rond publieksgerichte functie In de media is veel bericht over de dansschool, die enkele jaren geleden zonder toestemming is gevestigd in een pand aan de Papenkamp. De gemeente is van mening dat een dansschool niet thuishoort op een bedrijventerrein en is een juridische procedure gestart. De mening onder de individuele ondernemers op het bedrijventerrein is verdeeld over de vestiging van de dansschool. De jaarverslag 2014, januari 2015 pagina 16 van 18

17 BC Rijkerswoerd heeft zich vooralsnog geschaard achter de mening van de gemeente, maar geeft ook aan dat flexibilisering van bestemmingsplanregels wel een nader te bespreken issue is Bakenhof Speerpunten bedrijventerrein Bakenhof 2014: barbecue bedrijvenbijeenkomst; leegstand middenterrein; Provinciale Omgevingsverordening. De BC is samen met de gemeente succesvol opgetrokken in een bezwaarprocedure tegen de Provincie om het aanscherpen van de regelgeving te voorkomen voor het grondwaterbeschermingsgebied rondom waterwingebied Sijmons. Dit zou zwaarwegende consequenties voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijven tot gevolg hebben gehad. De Bedrijventerrein Contactgroep De BC heeft in 2014 twee keer vergaderd. De BC bestond eind 2014 uit: Johan Staring, Bouwbedrijf Zegers (voorzitter) Rudi van t Sant, Ordelman (PPS vertegenwoordiger) Bas Wernsen, Creaforti Ruud Wtenweerde, Van der Velden Rioleringsbeheer Fokko Bonsma, Henk Scholten Volvo Bedrijvenbijeenkomst Tijdens de barbecue bedrijvenbijeenkomst op 21 mei was er goed nieuws te melden over de mogelijke consequenties van de Provinciale Omgevingsverordening. Er waren bovendien veel nieuwe ondernemers aanwezig. Provinciale Omgevingsverordening In oktober werd definitief bekend dat dat het bedrijventerrein in de ontwerpkaart bij de Provinciale Omgevingsverordening in zijn geheel buiten het grondwaterbeschermingsgebied valt. Het bedrijventerrein valt wel binnen de zogenaamde boringvrije zone. Tenzij een bedrijf gebruikmaakt van een bodemenergiesysteem, zijn er geen consequenties voor de bedrijfsvoering. Daarmee is het gevaar van forse consequenties voor de bedrijven op de Bakenhof geweken. Zorg om leegstand middenterrein/betrokkenheid vastgoedeigenaren De forse leegstand op het middenterrein baart de BC al geruime tijd zorgen. Er is regelmatig contact met de eigenaren om af te stemmen over dreigende verpaupering van met name het buitenterrein van de percelen en ook mogelijke invulling van de gebouwen. De BC heeft het initiatief genomen om zelf ten minste het onkruid en afval rondom deze percelen regelmatig te onderhouden. jaarverslag 2014, januari 2015 pagina 17 van 18

18 5. Beheeractiviteiten De stichting heeft een aantal fysieke objecten in beheer. Dit betreft de in 2011 e bewegwijzering op De Overmaat/Rijkerswoerd, de in 2012 e bewegwijzering op IJsseloord 1 en de op alle terreinen aanwezige collectieve surveillanceborden Bewegwijzeringsysteem De Overmaat/Rijkerswoerd en IJsseloord 1 In de loop van 2014 heeft zich een aantal bedrijven nieuw gevestigd op Rijkerswoerd en IJsseloord 1. De verwijzingsbordjes voor die bedrijven zijn uit de beheerpot gefinancierd. Deze bedrijven hebben een factuur voor 100,- per naamsvermelding ontvangen. Schoonmaak van het systeem is, conform toezegging, door Antonio Shining Places 'om niet' verricht Onderhoud Collectieve Surveillance borden Vanuit de gelabelde beheergelden van de (voorheen) PPS Beveiliging voor onderhoud en schoonmaak van de PPS-borden zijn de borden op contractbasis door een schoonmaakbedrijf periodiek schoongemaakt. jaarverslag 2014, januari 2015 pagina 18 van 18

19 Organisatieschema StAB januari-december 2014

20 Schematisch overzicht jaarplan 2014 koepelactiviteiten project/activiteit korte omschrijving status 1 Communicatie nadere uitwerking/update bestaand communicatieplan alle concrete activiteiten zijn uitgevoerd; plan is niet meer nader uitgewerkt in afwachting van ontwikkeling virtueel plaform 2 Bestuurlijk overleg toer over de bedrijventerreinen met fractievoorzitters tweejaarlijks overleg wethouder Economische Zaken overleg Gedeputeerden niet uitgevoerd 3 Bedrijfsbezoeken 100 bezoeken W'dijk, Het Broek, IJsseloord 1 4 Nieuwsbrief drie fysieke StAB nieuwsbrieven digitale nieuwsbrief 5 Beheer StABIS onderhouden en up-to-date houden bedrijventerrein informatiesysteem StAB 6 Nieuwe website ontwikkeling nieuwe website in combi met project virtueel platform het nieuwe systeem is nog niet ; bestaand systeem is upto-date gehouden functioneel ontwerp gereed, bouw nog niet om aansluiting bij nog te ontwikkelen virtueel platform te optimaliseren 7 Samen op StAB voor schone bedrijventerreinen gezamenlijk opruimen zwerfafval op alle bedrijventerreinen 8 Blauwdruk leegstand stimuleren vervaardiging blauwdruk leegstand bedrijventerreinen deelname in transformatieteam gemeente Arnhem ideeënontwikkeling vitaliteit bedrijventerreinen 9 Bijeenkomst vastgoedeigenaren verhogen betrokkenheid vastgoedeigenaren bij kwaliteitsverbetering openbare ruimte met de gemeente is op bestuurlijk niveau regelmatig overleg geweest over leegstand en transformatie; o.a. is afgesproken dat StAB een visie ontwikkelt op de open bedrijventerreinen. Daarmee is in het derde kwartaal gestart deze bijeenkomst is in gang gezet, maar bij onvoldoende belangstelling besloten te cancellen Eindejaarbijeenkomst jaarlijkse afsluiting van het jaar met BC-leden, AB en gemeente 10 Collectieve energie-inkoop verhogen deelnemersaantal collectieve energie er zijn 4 nieuwe deelnemers aangesloten

21 project/activiteit korte omschrijving status 11 Collectieve toepassing zonnepanelen Uitwerking cases voor toepassing zonnepanelen op bedrijventerreinen er zijn 12 quickscans uitgevoerd; voor de meeste bedrijven is prima rendement mogelijk, de investering past niet in de bedrijfsstrategie 12 Collectieve surveillance contractmanagement onderhouden van de communicatiekanalen signaleren/voorkomen knelpunten o.a. uitvoeren audits werven van nieuwe deelnemers onderzoeken van nieuwe mogelijkheden 13 Mobiliteit en bereikbaarheid deelname in overleg mobiliteit stadsregio niet er zijn 10 nieuwe deelnemers aangesloten opgestart onderzoek pilot camerabewaking De Overmaat 14 Glasvezel volgen ontwikkelingen regionale overheden en pilot opgestart op Het Broek 15 Financiering ná 2014 concretiseren financieringsmogelijkheden ná Beleidsplan , jaarplan 2015, jaarverslag 2014 opstellen beleidsplan nieuwe beleidsperiode opstellen jaarplan 2015 opstellen jaarverslag 2014

22 Schematisch overzicht jaarplan 2014 activiteiten bedrijventerreinen project/activiteit korte omschrijving status 1 Algemene bedrijventerreinbijeenkomst Bijeenkomst voor alle bedrijven en vastgoedeigenaren Bakenhof > 1 x bbq De Overmaat + Rijkerswoerd > geen bijeenkomst IJsseloord 1 > 2 x bijeenkomst Het Broek > 3 x bijeenkomst Westervoorsedijk > 1 x bijeenkomst 2 Bedrijventerrein Contactgroep 3 à 4 vergaderingen BC's hebben conform planning vergaderd 3 Vastgoedontwikkeling Signaleren leegstand en stimuleren herbezetting/herontwikkeling 4 Bedrijventerreinkarakteristieken Verzamelen, actualiseren en beheren van karakteristieken en gegevens bedrijventerrein tbv trends en beleid vast agendapunt in alle BC's > acties in samenspraak met gemeente structurele activiteit stichtingsbureau met voeding uit BC's en bedrijfsbezoeken 5 Up-to-date houden gegevensbestand Actualiseren en aanvullen bestaande gegevens bedrijven en vastgoedeigenaren gegevensbestand is op continue basis actueel gehouden 6 Jaarverslag 2013/jaarplan 2014 evaluatie jaaractiviteiten en benoeming activiteiten nieuwe jaar is gebeurd

23 Schematisch overzicht jaarplan 2014 specifieke bedrijventerreinactiviteiten project/activiteit korte omschrijving status IJsseloord I 1 Vasthouden hoog investeringsniveau 2 Bereikbaarheid en verkeersveiligheid 3 Verhogen aantrekkelijkheid bedrijventerrein meewerken aan, begeleiden van pitch i.k.v. Rodeloperbeleid provincie Gelderland (inclusief realisatie groenplan onder 2 en onderzoek 'maximale verkleuring grijs) verbetering ontsluiting terrein in de spits alternatieve vormen openbaar vervoer alternatieve financiering project 'opplussen openbaar groen' stimuleren opknappen gevels en panden uitvoering aanpassing groenstrook zichtzijde Pleij projectplan uitgewerkt; door BC besloten om deze niet in te dienen i.v.m. restricties provincie continu aandachtspunt onderzoek nog niet nog niet gelukt continu aandachtspunt uitvoering, formalisering moet nog gebeuren 4 Groen-blauw raamwerk besluitvorming over variant nog niet aan de orde geweest hangende formalisering groenstrook 5 Station Pleij deelname aan initiatiefgroep/stimuleren realisatie station Pleij krijgt voorlopig geen vervolg 6 Bedrijvenbijeenkomst nieuwjaarsontbijt nazomerbijeenkomst Het Broek 1 Station Pleij deelname aan initiatiefgroep/stimuleren realisatie station Pleij krijgt voorlopig geen vervolg 2 Betere match RijnIJssel/bedrijven vervolg geven aan gezamenlijke aanpak met RijnIJssel is 3 Uitbreiding laadpunten elekt. auto's project opzetten voor uitbreiding laadpunten elektrische auto's is 4 Zorgzone Oude Veerweg monitoring zorgzone Oude Veerweg, continu aandachtspunt 5 Betrokkenheid bedrijven verhogen boerenkoolavond reguliere barbecuebijeenkomst EER ontbijtbijeenkomst

24 project/activiteit korte omschrijving status 6 Economische Effect Rapportage onderzoek naar economisch presteren bedrijventerrein Het Broek Westervoortsedijk 1 Bestemmingsplan afronden betrokkenheid bestemmingsplan Fluvium- Noord/W'dijk-West 2 Verkeersknelpunten onderzoek naar/uitwerken van oplossing verkeers- en parkeerproblematiek 3 Zorgzone Oude Veerweg deelname in monitoringgroep zorgzone, continu aandachtspunt De Overmaat 1 Monitoring monitoring uitgevoerde verkeersmaatregelen 2 Verkeersmaatregelen afronding laatste restjes verkeersmaatregelen of nog in behandeling 3 Investeringsniveau verhogen bezien of resultaten onderzoek IJsseloord 1 i.k.v. Rodeloperbeleid toepasbaar zijn voor De Overmaat geconcludeerd dat dit niet wordt opgepakt (zie ook IJsseloord 1) 4 Vestigingsbeleid betrokkenheid flexibilisering vestiging publieksgerichte functie continu aandachtspunt Rijkerswoerd 1 Bereikbaarheid en verkeersveiligheid onderzoek/oplossing parkeerproblematiek monitoring belijningsmaatregelen en overlast containerplaatsing 2 Toepassing zonnepanelen onderzoek naar gezamenlijke toepassing zonnepanelen op bedrijventerrein 3 Coöperatiemogelijkheden onderzoek mogelijkheden coöperatie voor bedrijventerrein nog in onderzoek 4 Investeringsniveau verhogen bezien of resultaten onderzoek IJsseloord 1 i.k.v. Rodeloperbeleid toepasbaar zijn voor Rijkerswoerd idem De Overmaat

25 project/activiteit korte omschrijving status 5 Vestigingsbeleid betrokkenheid flexibilisering vestiging publieksgerichte functie continu aandachtspunt Bakenhof 1 Provinciale Omgevingsverordening voortzetting gezamenlijke aanpak richting provincie 2 Verkeersmaatregelen monitoring en optimalisering genomen verkeersmaatregelen en deels nog in behandeling 3 Betrokkenheid vastgoedeigenaren verhogen door aparte bijeenkomst met vastgoedeigenaren geen bijeenkomst niet ; er is op regelmatige basis individueel contact met eigenaren

26

27

28

29

30

Jaarverslag en jaarrekening 2015 Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen StAB

Jaarverslag en jaarrekening 2015 Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen StAB Jaarverslag en jaarrekening 2015 Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen StAB Vastgesteld 26 februari 2015 Inhoud Inleiding en samenvatting 4 1. De organisatie 6 1.1. Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Jaarplan en begroting 2015 Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen

Jaarplan en begroting 2015 Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen Jaarplan en begroting 2015 Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen vastgesteld 3 februari 2015 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Werkwijze en organisatie 4 3. Financiering en draagvlak 5 4. De bedrijventerreinen

Nadere informatie

bedrijventerrein nieuwsbrief

bedrijventerrein nieuwsbrief 04 2013 STICHTING ARNHEMSE BEDRIJVENTERREINEN bedrijventerrein nieuwsbrief WESTERVOORTSEDIJK HET BROEK IJSSELOORD 1 > update bestemmingsplan Fluvium-Midden/ Westervoortsedijk-West > feestelijke opening

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF

BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF EDITIE APRIL 2014 Businesscases zonnepanelen RIJKERSWOERD Steeds meer bedrijven kiezen ervoor zelf stroom op te wekken met zonnepanelen. Dit is goed voor het milieu én in veel

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF

BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF EDITIE SEPTEMBER 2014 Facetbestemmingsplan Geluidzone en Zonebeheer Industrieterrein Arnhem-Noord IJSSELOORD 1 > verhuizing Opel Broekhuis naar Ringoven zorgt voor upgrade

Nadere informatie

Jaarplan en begroting 2016 Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen

Jaarplan en begroting 2016 Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen Jaarplan en begroting 2016 Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen vastgesteld 7 december 2015 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Werkwijze en organisatie 4 3. Financiering 5 4. De bedrijventerreinen 6 4.1 Het Broek

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

bedrijventerrein nieuwsbrief

bedrijventerrein nieuwsbrief 03 2012 STICHTING ARNHEMSE BEDRIJVENTERREINEN bedrijventerrein nieuwsbrief WESTERVOORTSEDIJK HET BROEK IJSSELOORD 1 > inbreng door bedrijven op concept bestemmingsplan tot 25 november > meldpunt overlast

Nadere informatie

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven Nr Herkomst Datum start 1 Maat-regelen Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie /ondernem Zie communicatieplan. ers Via de thema nieuwsbrieven 28-11-2012 Verhogen veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis?

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? 1 Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? Dronten, februari 2012 2 1. Inleiding Binnen de gemeente Dronten is sinds 2003 discussie gevoerd over het

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Binnen het verkeersplan staan nog negen punten die nader moeten worden uitgewerkt.

Binnen het verkeersplan staan nog negen punten die nader moeten worden uitgewerkt. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik,

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, Collegevoorstel Samenvatting De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, iedereen mag er gebruik van maken. Door de jaren heen is de parkeerdruk in het gebied

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF EDITIE DECEMBER 2014

BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF EDITIE DECEMBER 2014 BEDRIJVENTERREIN NIEUWSBRIEF EDITIE DECEMBER 2014 Bezoek raadsleden enthousiast ontvangen Als er u vrijdagmiddag 26 september oog voor had zal u de chique bus die de bedrijventerreinen aandeed niet zijn

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Concept : 3 december 2014 Vastgesteld : Vergadering 11 december 2014 Opgemaakt : 15 december 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45.

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45. Stichting Bevrijding 45 Missiedocument 14 juni 2016 1. Missie, doel De stichting beschouwt als haar missie: de bevrijding van Apeldoorn en de waarde van vrijheid levendig te houden bij de inwoners van

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VOORSTEL 1. Het vaststellen van het Milieubeleidsplan 2009 2012 een het daarin opgenomen milieu-uitvoeringsprogramma 2009; 2. Het beschikbaar stellen

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J.

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J. Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Grave Gemeente Grave Stichting Centrum Management Grave Ondergetekenden, de gemeente Grave, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.H. Roolvink, burgemeester

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname

Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00869 Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname Beknopte samenvatting Op 13

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar: Uitvoeringsagenda Achterhoek

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: Uitvoeringsagenda Achterhoek gemeente Bronckhorst Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/15 15 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z25604.RD14-00795 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail

Nadere informatie

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje d.d. 18-09-2015 Voorwoord Voor u ligt de evaluatie van de Blauwe zone op het Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. De raad heeft aan het college gevraagd om de mogelijkheden

Nadere informatie

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar.

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar. Bestaande overcapaciteit aan bedrijventerreinen In de stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat een groot overaanbod aan bedrijventerreinen. Voor de periode 2016-2025 bedraagt dit minstens 150 ha. Van het bestaande

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein enlijst B&W Smallingerland - week 41-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 3 oktober 2013 BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein Belanghebbende heeft verzocht om vergoeding van planschade en schade als

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging Doelstelling van ICC Parkmanagement is het behartigen van de belangen van onze leden in ruime zin zoals op het gebied van: Het vergroten van de veiligheid op de bedrijventerreinen o.a. door 7 dagen per

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee

Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee Algemeen Eind 2013 is de Stichting Federatie Ondernemersverengingen Goeree-Overflakkee (FOGO) opgericht, met als doel de belangen van

Nadere informatie

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW Directie Inwoners Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Mem o G e h e i m Aan De leden van de gemeenteraad Datum 16 mei 2012 Van College/wethouder Van Leeuwen Onderwerp GGD ZHW Inleiding De afgelopen maanden is

Nadere informatie

Verduurzamen dor je samen

Verduurzamen dor je samen Verduurzamen doe je samen Eindrapportage Projectnummer: 0388-03-02-01-010 Correspondentienummer 4800002223 Projectsoort: ontwikkelingsproject Februari 2005 Industriële Kring Heerlen Noord Heerlen Pagina

Nadere informatie

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken Actielijst raadscommissie Fysiek en Economie t/m raadsvergadering 14 juli 2015 Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline 18.12 23-10-2012 raad Project Trambaan Maastricht

Nadere informatie

Revitalisering Stadsbedrijvenpark

Revitalisering Stadsbedrijvenpark Startbijeenkomst Revitalisering Stadsbedrijvenpark Programma 16.00 Ontvangst en welkom 16.15 Korte terugblik door projectleider Cor Staal 16.25 Presentatie voorstellen en ideeën 16.50 Ruimte voor reacties,

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Pleitnota. Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013. Oudeveste.nl. gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen

Pleitnota. Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013. Oudeveste.nl. gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen Pleitnota Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013 Oudeveste.nl gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen vertegenwoordigd door de voorzitter: Mw. mr. B. Jansen hierna: Oudeveste.nl tegen Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 436 Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud:

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud: Vergadering: 16 mei 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar H. Vlessert, 0595-447794 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Vlessert) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanleg van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt Geachte lezer, Met deze 3 e nieuwsbrief willen we u, bewoner van Alteveer Cranevelt, verder op de hoogte brengen van de vorderingen omtrent het Masterplan van Rijnstate, locatie Arnhem. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni Werklocaties Leusden Avond van Leusden 19 juni Aanleiding Toenemende leegstand Nieuwe ontwikkelingen blijven uit Druk vanuit provincie 2 Titel presentatie Centrale onderzoeksvraag Hoe positioneert Leusden

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties

Nadere informatie

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Programma 12 Milieu 12.1 Wat hebben we bereikt? 12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Ruimtelijke ontwikkeling o Milieu aspecten worden vroegtijdig betrokken bij projecten/gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Ingekomen stuk D20. Aantal bijlagen

Ingekomen stuk D20. Aantal bijlagen Ingekomen stuk D20 Aan de Raad van de Gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp:

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp: Raadsvoorstel Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp: Het wijzigen van de voorrangsregeling op rotondes binnen de bebouwde kom van Denekamp Voorgesteld raadsbesluit:

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

: Revitalisering bedrijventerrein 't Heen

: Revitalisering bedrijventerrein 't Heen Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2012-014348 Programma : Wonen en ruimte Onderwerp : Revitalisering bedrijventerrein 't Heen Katwijk, 17 juli 2012. Inleiding In 2009 is voor bedrijventerrein t Heen de

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: V. o den: 1 7 NOV 2011

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: V. o den: 1 7 NOV 2011 AFSCHRIFT Leden van de gemeenteraad van Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 28 oktober 2014 Uw brief van: 19 oktober 2014 Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.04952 I! Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het instemmen met camerabewaking in de openbare

Raadsvoorstel tot het instemmen met camerabewaking in de openbare gemeente Eindhouen Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling R a a dsnummer O8. R 8 O q.. O O Z Inboeknummer o8bstoao88 Beslisdatum B%W a8 oktober 2008 Dossiernummer 8qq asa Raadsvoorstel tot het instemmen

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. DE PARTIJEN Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. Sogeti Nederland BV, gevestigd te Vianen, vertegenwoordigd door René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen. 2. Bosal Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 20 september 2011 Onderwerp: Financiële bijdrage aan Yulius in combinatie met een subsidie aan Crescendo. Voorgesteld

Nadere informatie

Verkenning aanleg verlichting achterpaden in Leiden BESLUITEN

Verkenning aanleg verlichting achterpaden in Leiden BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkenning aanleg verlichting achterpaden in Leiden In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.0273/12 03 2002 Dienst

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november 2007

Nr Houten, 6 november 2007 Nr. 2007-077 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: VMBO Houten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten bij het voornemen van College De Heemlanden en Anna van Rijn College

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota:

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota: Sis nr(s) geregistreerde stuk(ken): 40245 blad: 1/6 datum nota: 19-06-2015 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kern, verkeer en vervoer werkdoel: 719 - Bedrijventerrein Arrisveld bestemmingsplan onderwerp:

Nadere informatie

bedrijventerrein nieuwsbrief

bedrijventerrein nieuwsbrief 02 2013 STICHTING ARNHEMSE BEDRIJVENTERREINEN bedrijventerrein nieuwsbrie WESTERVOORTSEDIJK HET BROEK IJSSELOORD 1 > stand van zaken rond bestemmingsplan Fluvium Noord-Westervoortsedijk West > planning

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2015

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het verlenen van een voorbereidingskrediet Smalle Haven

Raadsbijlage Voorstel tot het verlenen van een voorbereidingskrediet Smalle Haven gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsbijlage nummer 107 lnboeknummer OOP001872 Beslisdatum BTW 16 mei 2000 Dossiernummer 020.405 Raadsbijlage Voorstel tot het verlenen van een

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470

Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470 Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470 Sprekers: Marianne van Baaren (Secretaris Bewonersvereniging Oude Leede) MB Joe Soedirman (Coördinator Veilig Verkeer Nederland werkgroep

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

*Z00CD562684* documentnr.: INT/C/15/14823 zaaknr.: Z/C/15/17478

*Z00CD562684* documentnr.: INT/C/15/14823 zaaknr.: Z/C/15/17478 *Z00CD562684* documentnr.: INT/C/15/14823 zaaknr.: Z/C/15/17478 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Stand van zaken taakstelling huisvesting statushouders Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : R.G.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek JAARVERSLAG 2013 Stichting BIZ Schiebroek Maart 2013 Inleiding Het op BT Schiebroek vindt plaats onder toezicht van de Stichting BIZ Schiebroek. Het bedrijventerrein Schiebroek is een zogenoemde Bedrijven

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Convenant Centrummanagement Valkenswaard

Convenant Centrummanagement Valkenswaard Convenant Centrummanagement Valkenswaard Stichting Centrum-Management Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Valkenswaard, juli 2014 1 Convenant Centrummanagement Valkenswaard Gesloten tussen het college van

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

PARKMANAGEMENT ENQUÊTE Algemeen

PARKMANAGEMENT ENQUÊTE Algemeen PARKMANAGEMENT ENQUÊTE Algemeen Algemene Bedrijfsgegevens Naam Bedrijf Juridische Structuur Ondernemingsnummer Adres Postcode + Gemeente Algemeen telefoonnummer Algemeen faxnummer Algemeen emailadres Website

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie