Beroepsprofiel Maritiem Officier (Bachelor of Maritime Operations)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepsprofiel Maritiem Officier (Bachelor of Maritime Operations)"

Transcriptie

1 Beroepsprofiel Maritiem Officier (Bachelor of Maritime Operations) Vastgesteld op 01 april 2009 door: - Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders - Nautilus International - Vereniging van waterbouwers - HBO-cluster Maritiem Officier

2 1

3 PREAMBULE ALGEMEEN Inleiding Vroeger was het zeemansleven eenvoudig! Als je naar zee wilde als officier ter koopvaardij, dan kon je stuurman, machinist of marconist worden. Die situatie heeft lang stand gehouden en is in vele maritieme landen nog steeds actueel. Nederland heeft echter in het maritieme altijd een voortrekkersrol vervuld en dientengevolge is binnen Nederland het traditionele bemanningspatroon in de jaren 80 ingrijpend gewijzigd: de functies stuurman en machinist werden samengevoegd tot de functie maritiem officier. Als gevolg van de technische ontwikkelingen en rationalisering van de bedrijfsvoering, had men op veel moderne schepen meer behoefte aan een multi-inzetbare operator en minder behoefte de specialist. Daarnaast is door de ontwikkeling op communicatiegebied en de komst van het Global Maritime Distress and Safety System(GMDSS) de functie van marconist komen te vervallen. Dit alles had consequenties voor het type zeeman en op uitdrukkelijke wens van het beroepenveld werden de opleidingen dan ook aangepast. De z.g. geïntegreerde opleiding tot maritiem officer (Marof) deed zijn intrede. De nieuwe Marof opleiding moest i.v.m. bekostiging binnen een vierjarige studietijd worden uitgevoerd. Het moest, na het behalen van de daarvoor vereiste vaartijd, leiden tot de hoogste vaarbevoegdheid in beide disciplines. Met het oog op de vereiste bevoegdheid als wachtofficier, werden tevens de 360 dagen internationaal verplichte vaarstage, het GMDSS certificaat en de andere door het STCW verdrag (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) verplichte trainingen in het programma ingepast. Door dit alles kreeg de opleiding een veel meer generalistisch karakter dan de voorheen bekende specialistische opleidingen voor de afzonderlijke disciplines. Hiermede was er vanaf 1985 in het HBO voor aanstaande zeevarenden geen andere keuze dan de volledig geïntegreerde Marof opleiding te volgen. Anno 2008 bestaat er echter naast de volledig geïntegreerd opgeleide maritiem officier wederom behoefte aan de meer specialistisch opgeleide officier met een specialisatie op nautisch of technisch gebied. Deze preambule op het beroepsprofiel van de HBO Maritiem Officier, zet uiteen welke ontwikkelingen hiertoe aanleiding hebben gegeven en hoe dit in het profiel van de afgestudeerd maritiem officier tot uiting moet komen. Aanleiding In het MBO is op initiatief van het beroepenveld reeds vanaf de instroom van 2005 mogelijk om naast de volledig geïntegreerde opleiding weer te kiezen voor een specialisatie tot stuurman of scheepswerktuigkundige. Ook in het HBO is het van belang om naast de volledig geïntegreerde opleiding, de mogelijkheid van een specialisatie in één van beide richtingen te creëren. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen: Maersk is de enige rederij die momenteel het Marof concept ten volle in de bedrijfsvoering toepast. Andere grote spelers in het beroepenveld vragen om 2

4 meer verdieping en kennis dan dat wat de Marof generalist ter beschikking heeft. De meeste buitenlandse zeevarenden (op Nederlandse schepen) zijn mono opgeleid zodat een gelijksoortige bemanningsopbouw mogelijk wordt. Er moet worden voorkomen dat studenten met de capaciteit om HBO onderwijs te volgen, genoegen nemen met MBO omdat daar wel een mono opleiding geboden wordt, dan wel mogelijk voor een geheel andere bedrijfstak kiezen. Er zijn concrete signalen dat bepaalde groepen jongeren meer aangesproken worden door de mogelijkheid geen aandacht te hoeven besteden aan onderwerpen waarvoor geen affiniteit bestaat. Daarnaast zijn de competenties in die richting dan ook niet meer in hun latere beroepsuitoefening relevant. Dit zou een additionele instroom bron betekenen waarmede de HBO aantallen vergroot zouden kunnen worden. Nu het MBO de mono variant biedt, is het wederom logisch een HBO mono variant te bieden uit oogpunt van verticale studie mobiliteit Tevens ontstaat dan het raamwerk om een verkort HBO mono variant te maken voor mogelijke MBO doorstromers. Uitvoering HBO mono De HBO opleidingen hebben destijds in overleg met werkgevers en werknemersvereniging het document "Visie op het beroep en beroepsprofiel voor de HBO Marof " geschreven. Om aansluiting met het MBO onderwijs te behouden, is hierbij ook aansluiting gezocht met het beroepsprofiel voor het MBO Marof. Het betreffende document is door de 4 HBO opleidingen, de branche verenigingen en de sociale partners bekrachtigt. Om tot een beroepsprofiel te komen waarin ook de mono HBO opleidingen aan de orde komen, lijkt het logisch om op dit profiel voort te borduren. In overleg met de branche verenigingen, de sociale partners en de overheid zal dit vervolgens worden vastgesteld. In de beschrijving van een beroepsopleiding komen na visie op het beroep en het beroepsprofiel het onderwijsprofiel en de verdere detaillering van het onderwijs. Deze onderliggende documenten zijn voor de eigen verantwoording en invulling van het betreffende opleidingsinstituut. Het is uiteraard aan elke opleiding om zelf wel of niet te kiezen voor mono varianten in de opleidingen zoals dat nu in het MBO gebeurt. Door de mogelijkheid om in het HBO m.b.v. z.g. minors verbreding en verdieping aan te brengen, zijn er onderwijskundig meer mogelijkheden ontstaan. De wijze waarop de specialisaties binnen het programma worden aangeboden, kan voor iedere school in principe verschillen. De specialisaties zullen echter binnen de croho opleiding maritiem officier moeten vallen. Om toch tot enige uniformiteit te komen, zijn er een aantal uitgangspunten: o het eerste jaar van de studie is in ieder geval volledig geïntegreerd; o de eerste stage is volledig geïntegreerd; o de naamgeving is uniform en duidelijk aangegeven op het diploma. 3

5 In alle gevallen moet minimaal aan de STCW competenties en HBO kwalificaties worden voldaan hetgeen in het beroepsprofiel wordt verwoord. Dit beroepsprofiel dient daarom een overkoepelend karakter te hebben zoals ook nu het geval. Studenten krijgen na succesvolle afronding van de studie het diploma "Bachelor of Maritime Operations". Uit het diploma (supplement )blijkt duidelijk welke specialisatie gevolgd is en aansluitend welk vaarbevoegdheidsbewijs door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) kan worden toegekend. 4

6 VISIE OP BEROEP Inleiding Om een goede beroepsvisie te kunnen formuleren, moet men eigenlijk in de toekomst kunnen kijken. Daarom wordt getracht, trends voor de komende jaren te onderkennen die van invloed zijn op het beroep, waarvoor afgestudeerden van de HBO Maritiem Officier worden opgeleid. Daarnaast kunnen, na een carrière verandering welke o.a. middels het Strategisch Personeelsmanagement Zeescheepvaart van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) wordt beschreven, eventueel vele andere beroepen worden bekleed. Een globale inventarisatie van die beroepen wordt gegeven. Vervolgens worden toekomstige ontwikkelingen daarin, evenals maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op die beroepen beschreven. Dat resulteert ten slotte in een visie op het beroep en de relevante aanverwante functies in de nabije toekomst. Deze visie is gebaseerd op overleg met de relevante afdelingen van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de brancheorganisaties Nautilus International, KVNR en de Vereniging van Waterbouwers. Ook zijn vertegenwoordigers van beroepenveld en representatieve rederijen hierbij betrokken geweest. Uiteraard vormen STCW verdrag, algemene ingenieurs competenties en algemene HBO competenties een belangrijke grondslag. Beroepsvelden Een afgestudeerde van de opleiding HBO Maritiem Officier is een ingenieur die zich primair bezig houdt met de bedrijfsvoering van een niet militair vaartuig in alle rangen en functies. Dit omvat werkzaamheden op diverse belangrijke gebieden waarbij het schip steeds in een andere context kan worden beschouwd: het schip als object kennis van scheepsbouw, inrichting, onderhoud het schip als vervoer systeem kennis van laden en stuwen, lading zorg, stabiliteit en sterkte het schip als technologisch systeem kennis van voortstuwing, hulpsystemen, elektronica, elektrotechniek en onderhoud het schip als economisch systeem kennis van transport economie, jurisprudentie, optimalisering het schip als varend systeem kennis van navigatie, bepalingen tvv. aanvaringen, milieu het schip als sociaal systeem kennis van veiligheid, hygiëne, leidinggeven, samenwerken en andere culturen Hoewel de opleiding primair gericht is op de beroepsuitoefening aan boord van een zeeschip, zijn inhoud en niveau zodanig dat mede door de opgedane ervaring op schepen, ook aan de wal gedurende of na een varende periode, hoogwaardige functies kunnen worden vervuld. Nederland als kuststaat, gelegen aan één van de drukst bevaren zeeën ter wereld, heeft een maritieme infrastructuur, waarin een afgestudeerde en ervaren officier een zeer gezochte werknemer in deze branche vormt. 5

7 De taken aan boord kunnen worden uitgevoerd als officier van niet militaire schepen in diverse bedrijfsvoeringen zoals: containervaart, droge lading vaart, off-shore en survey industrie, sleep en bergingsdiensten, zware lading transport, olie, chemicaliën,gas vervoer, passagiersvaart, zeegaande bagger schepen, high-speed-craft, roro-vaart, koel en vries schepen. Na een aantal jaren werkervaring vinden velen een vervolg carrière in de maritieme cluster. Dit kan in een grote verscheidenheid van maritiem georiënteerde beroepen en bedrijven zijn zoals: Inspecteur, adviseur op het terrein van vervoer over zee, Kader en directiefuncties in scheepvaartbedrijven, Kaderfuncties in brancheverenigingen, Kaderfuncties in de procesindustrie, Kaderfuncties bij service afdelingen van leveranciers van werktuigen, Kaderfuncties bij grote energiebedrijven, Kader- en specialistisch functies bij bedrijven voor industrieel onderhoud, Technische en nautische adviesbureaus, Surveyors bij nationale en commerciële classificatie organisaties, Project management in vervoer, Kaderfuncties in distributiecentra, Kaderfuncties in cargadoors-, op-, en overslag bedrijven, Verzekeringsinstellingen, Technisch, nautisch en algemeen onderwijs, Loodswezen, Haven management, Maritieme autoriteiten/overheid, Kwaliteit management. Dit perspectief levert een beeld op van de HBO Maritiem Officier, die kan worden getypeerd als: een leidinggevende ingenieur met hoogwaardige brede of specifieke vakkennis van diverse richtingen en een grote mate van wendbaarheid en flexibiliteit binnen het vakgebied. Ontwikkelingen Diverse maatschappelijke en economische ontwikkelingen zijn van invloed op de beroepsuitoefening van een afgestudeerde Maritiem Officier: de maatschappij wordt complexer en vraagt dus om oplossingen van steeds complexer wordende vraagstukken; 6

8 de bemanningssamenstelling aan boord van Nederlandse schepen is veelal internationaal gemengd en daardoor multicultureel, veranderingen volgen elkaar snel op, waardoor er wordt verlangd dat men zich gaat inspannen om bij te blijven leren en flexibel te zijn; zeeschepen worden steeds geavanceerder en vervoeren complexere ladingen, kwaliteitseisen en -denken nemen een voorname plaats in, en maken deel uit van, de bedrijfsvoering, dit resulteert in een toenemende aandacht voor werken volgens standaard procedures met administratieve onderbouwing, mensen en organisaties worden afhankelijker van technische producten, waardoor steeds hogere eisen aan die producten worden gesteld; aan technisch hoger opgeleiden worden hogere eisen gesteld op hun vakgebied, in management, organisatie, commercie en als intermediair; door de snelle ontwikkelingen in de techniek wordt naast een brede technische visie veelal ook een diepgaand specialisme gevraagd, aandacht voor milieu, duurzaamheid en veiligheid, vormt een steeds groter aspect in de bedrijfsvoering en wordt deels middels wet- en regelgeving afgedwongen. Hierdoor worden de volgende algemene ontwikkelingen in het vakgebied van de Maritiem Officier onderkend: door toenemende complexiteit van lading en schepen zal steeds meer van geavanceerde technologie gebruik gemaakt worden; waardoor een groter beroep zal worden gedaan op abstractievermogen terwijl probleem - en oplossingsbeschrijvingen (specificaties) formeler worden, zorg voor het (mariene) milieu zal een voornamere rol gaan spelen, aandacht voor het milieu en veiligheid leidt tot strikte regelgeving en toezicht, bedrijfseconomische aspecten zullen aan invloed winnen in de internationale concurrentie, kwaliteitszorg en denken vormen een geïntegreerd onderdeel van het dagelijks functioneren, multicultureel bewustzijn doordat de samenstelling van de bemanning steeds meer divers en internationaal is; communicatie vindt veelal in het Engels plaats, vermindering van de bemanningsomvang vergt een nadrukkelijker vorm van teamwork, werken in teamverband komt meer voor waardoor van afgestudeerden wordt verwacht dat zij samen met anderen in multidisciplinair verband tot de goede oplossingen komen waarbij het gaat om overleg, overtuiging en projectmanagement, de dienstuitoefening omvat diverse disciplines waardoor een breed inzicht wordt verwacht zowel functioneel als commercieel, door de toename van de internationale regelgeving zal een afgestudeerde aan stringentere eisen moeten voldoen ; met de bijbehorende grotere verantwoordelijkheden, het begeleiden en ondersteunen van collega's (coaching) worden belangrijkere subtaken, het kunnen reflecteren op eigen handelen in breed perspectief, zowel persoonlijk als in teamverband en in de organisatie is noodzakelijk, 7

9 kennis van huidige technieken als basis om snelle technische veranderingen in de toekomst te beheersen waarbij de noodzaak bestaat zich voortdurend professioneel te ontwikkelen. Concluderend De afgestudeerde maakt veelal onderdeel uit van een klein team wat grote verantwoordelijkheden draagt. Hij zal dus veel zelfstandig moeten kunnen werken. De bemanningsamenstelling wordt meer internationaal en meer divers. Multiculturele communicatie vormt hierdoor in toenemende mate een essentiële schakel in een veilige bedrijfsvoering ( gericht op mens, lading en milieu). Het werk wordt mondiaal verricht in een wisselend wachtenschema en in continudienst. De mobiliteit van de werkplek brengt met zich mee dat het werk in wisselende omstandigheden wordt gedaan en dat gedurende de dienst aan boord, de bemanning van het schip 24 uren per dag op het werk vertoeft. Zeevarenden zijn veelal gedurende een langere periode van huis, waarna veelal een gelijke verlofperiode volgt. Het gedrag van het schip, in weer en wind, zeegang en deining, heeft evenals het voornoemde aspect invloed op de werkbelasting aan boord. Het vergt naast beroepsspecifieke kunde ook een passende mentaliteit van de zeevarende. Een HBO maritiem officier verricht het werk in een geavanceerde en wisselende werkomgeving. Daarbij dient hij methodisch en structureel te handelen, procesgericht te denken, en systematisch en optimaliserend te werken. De taken kunnen worden onderscheiden in routinematige c.q. operationele taken (wachtlopen, onderhoud uitvoering, administratie en andere routine taken) en kritische c.q. management taken waarvoor ingenieurskwalificaties noodzakelijk kunnen zijn (belading en onderhoudsplanning, analyse van complexe situaties/vraagstukken/problemen, voorkoming van aanvaringen in afwijkende situaties, calamiteiten beheersing). Naast algemene beroepskwalificaties worden in toenemende mate ook persoonskwalificaties vereist welke door middel van persoonsgebonden certificaten worden geverifieerd. Ten slotte zijn teamwork, coaching en reflectie aspecten welke van altijd toenemend belang zijn in de hedendaagse beroepsuitoefening van de HBO Maritiem Officier. 8

10 BEROEPSPROFIEL Het beroepsprofiel geeft de eisen aan welke het werkveld stelt aan pas afgestudeerde hbo-bachelors en waar mogelijk aan hen met bijv. vijf jaar werkervaring. Het beroepsprofiel wordt door het werkveld aangegeven en specificeert op redelijk toekomstvaste wijze en in de context van het type organisatie en de beroepsgerichte functie de volgende aspecten: de essentie en centrale activiteiten van het beroep, de taken en handelingen die als regel voorkomen bij de beroepsuitoefening de mate van complexiteit, communicatie, verantwoordelijkheden en persoonlijke betrokkenheid die samenhangen met de uitoefening van het beroep. Door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en de Federatie van Werknemers in de Zeevaart (FWZ), tegenwoordig Nautilus International, is in oktober 2003 een beroepsprofiel voor de functie van Maritiem Officier opgesteld en goedgekeurd. Dit profiel is herzien en opnieuw gevalideerd in 2009, waarbij ook de Vereniging van Waterbouwers is betrokken. De inhoud daarvan luidt als volgt: Beroepscontext/ werkzaamheden De marof alle schepen (verder: marof) is werkzaam in een internationaal georiënteerde beroepsomgeving. Hij/zij vaart op schepen die zowel short sea als worldwide kunnen varen, in bijvoorbeeld de stukgoed- en droge bulkvaart, containervaart, koelvaart, tankvaart, zeesleepvaart, zware ladingvaart, de waterbouw, de offshore en de cruise/ferrysector. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verschaft een vaarbevoegdheidsbewijs op basis van het kennisbewijs Hoger of Middelbaar Maritiem Officier/wachtstuurman/wachtwerktuigkundige (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, artikel 14/15/18). Voor de afgifte van het kennisbewijs Hoger of Middelbaar Maritiem Officier voldoet de aanvrager aan de beroepsvereisten (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, hoofdstuk 4 Beroepsvereisten, 2 Beroepsvereisten handelsvaart, artikel 58/59/61). De zeevaartbemanningswet maakt onderscheid tussen de marof alle schepen en een marof kleine schepen. Dit onderscheid wordt gebaseerd op de tonnage (GT) en het vermogen in kilowatt (kw) van het schip. In dit beroepsprofiel gaat het om een marof alle schepen; er zijn dan ook geen 9

11 beperkingen in termen van GT of kw. De marof maakt deel uit van een team van scheepsofficieren en is belast met werkzaamheden in het kader van het vervoeren van goederen en het daaruit volgend uitvoeren van vooral operationele maar ook leidinggevende taken met een soms complex karakter. Daarbij werkt hij/zij samen met andere opvarenden en externe bedrijven en organisaties aan een optimale bedrijfsvoering. Rol en verantwoordelijkheden Complexiteit Typerende beroepshouding Bij de beroepsuitoefening is het uitgangspunt dat de marof (maritime officer) een multifunctioneel inzetbare scheepsofficier is, waarvan de bedrijfstak brede kennis en vaardigheden vereist. Dit in tegenstelling tot de minder brede maar diepgaandere eisen die worden gesteld aan de kennis en vaardigheden van de specialistische stuurman (nautical officer)en scheepswerktuigkundige (marine engineer officer). De maritime officer komt met name tot zijn recht op schepen waar de bedrijfsvoering is geïntegreerd of op schepen waar een aantal processen ondersteund worden door de wal. Afhankelijk van zijn of haar positie aan boord wordt door de marof leiding gegeven aan andere officieren en overige bemanningsleden. De beroepsactiviteiten worden door de marof in zowel teamverband als individueel uitgevoerd waarbij een grote mate van verantwoordelijkheid voor de veiligheid en milieubescherming van de directe en indirecte omgeving wordt geëist. Een groot deel van de taken van de marof worden volgens standaardprocedures uitgevoerd en zijn dan ook routinematig. Het schip is echter een zelfvoorzienend bedrijf. Vandaar dat de marof wordt geacht op een divers gebied in staat te zijn om probleemoplossend te kunnen handelen. Dat betekent dat de marof flexibel en inventief moet zijn. De marof werkt in onregelmatige diensten en is gedurende vaarperiodes continu aan boord. Er wordt aan boord gewerkt en gewoond. Dit impliceert naast een grote taakgerichtheid en inzet een sociale opstelling ten opzichte van andere opvarenden. Engels is daarbij veelal de gangbare 10

12 Marktontwikkelingen Wetgeving/ overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische Ontwikkelingen Internationale voertaal. De Nederlandse vloot (koopvaardij, zeesleepvaart, baggerij) had op 1 juni 2008 een omvang van circa 1600 schepen ( 940 schepen behoren tot de handelsvaart, 490 schepen tot de (zee)sleepvaart en 195 tot de baggervaart). De totale werkgelegenheid in de maritieme sector is geraamd op In de Nederlandse handelsen zeesleepvaart doen ca zeevarenden dienst, waarvan ca met Nederlandse nationaliteit ( hiervan werken 1600 personen aan de wal en de rest zeevarend).in de waterbouw (baggersector) werken circa 5100 personen 1. Voor de totale maritieme sector geldt dat veel functies een maritieme opleiding en ervaring op de vloot vereisen. Voor de komende jaren wordt verwacht dat het aantal arbeidsplaatsen voor kapiteins en officieren zal stijgen. Door de vervangingsvraag voor kapiteins en officieren die met pensioen gaan en kapiteins en officieren die een ander beroep kiezen, zal er de komende jaren een nog grotere vraag naar nieuwe officieren zijn. Door de strenger wordende regelgeving, controle en aansprakelijkheid op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden zal de marof goed bekend dienen te zijn met IMO/ILOregelgeving, Nederlandse scheepvaartwetgeving, Arbo-wetgeving en (locale) voorschriften op het gebied van veiligheid en milieu, e.d. Het volledig op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en eisen binnen het vakgebied en het handelen daarnaar zal voor de beroepsgroep een kwaliteitsvoorsprong kunnen betekenen. De permanente technologische ontwikkelingen resulteren in voortdurende aanpassingen aan de hoogtechnologische apparatuur en installaties aan boord. De marof zal in het kader van een leven lang leren zijn kennis en vaardigheden op peil moeten houden. Met de volledige invoering van de ISM-code en ISPS-code zal de marof in toenemende mate bekend moeten worden met het werken volgens procedures binnen (scheeps-) managementsystemen. Door de internationalisering van de bemanningen 1 Bron: Verantwoord varen en een vitale vloot ; Beleidsbrief zeescheepvaart juni

13 Ontwikkelingen Loopbaanmogelijkheden neemt aan boord van een schip het leven en werken met buitenlandse collega-officieren en overige bemanningsleden een steeds prominentere rol in. Een goede vaardigheid van het Engels als algemene voertaal en een goed begrip van andere culturen en sociale gewoonten zullen steeds belangrijker worden. De marof begint als officier met wachtbevoegdheid en kan na een bepaalde vaartijd en bij gebleken geschiktheid de eindfunctie van kapitein en/of hoofdwerktuigkundige bereiken voor alle schepen. Daarbij geeft hij/zij leiding aan andere scheepsofficieren en overige bemanningsleden. De marof werkt in principe aan boord van alle schepen. Voor olietankers, chemicaliëntankers, gastankers of (ro-ro) passagiersschepen zijn een aantal aanvullende deelkwalificaties vereist, gericht op ladingspecifieke onderdelen en veiligheid en milieu. Een marof met de nodige ervaring zal afhankelijk van eigen kwalificaties een functie aan wal kunnen uitvoeren in o.a. de haven- en vervoersector, maritiem verwante bedrijven en de procesindustrie. In essentie zijn dit beroepen in de maritieme sector, de transportsector of de technische sector. Hieruit voortvloeiend heeft men een aantal zgn. kerntaken onderscheiden: 1. voeren van een veilige navigatie 2. zorgen voor een veilige belading van het schip 3. beheren van het technisch bedrijf 4. plegen van stelselmatig en preventief onderhoud 5. handelend optreden bij het bestrijden van calamiteiten 6. zorgen voor een goede bedrijfsvoering van het schip In meer detail kan binnen deze kerntaken nu worden aangegeven wat van een HBO Maritiem Officier verwacht mag worden: Ad.1 op alle zeeschepen pro-actief een nautische en/of technische wachtfunctie vervullen en na een aantal jaren ervaring een management functie vervullen, zowel op zee als tijdens havenbedrijf. een reis met een zeeschip voorbereiden en uitvoeren, rekening houdend met een veilige en doelmatige navigatie in het bijzonder tav. toepassing bepalingen ter voorkoming van aanvaringen met gebruik van hedendaagse middelen en daartoe strekkende nautische en meteorologisch informatie. 12

14 met een zeeschip veilig manoeuvreren, kent de invloeden van de elementen en omgeving op het schip en kan deze informatie pro-actief interpreteren en implementeren in beslissingen en beleid Ad 2 de meest voorkomende vormen van lading op daarvoor relevante schepen laden, lossen en gedurende de reis verzorgen met in acht name van nationale en internationale regelgeving. Tevens het logistieke ladingproces beheersen waarbij flexibiliteit essentieel is. Ad 3 de aan boord voorkomende systemen, instrumenten, werktuigen en machines bedienen en heeft hierin kennis en inzicht en kan de bijbehorende informatie interpreteren en toepassen en metingen verrichten met de daarbij relevante middelen. Ad 4 reparaties en onderhoud aan apparatuur, installaties en constructies onderkennen, uitvoeren en/of managen en is in staat inspecties voor te bereiden en te begeleiden, op zee, in de haven en in dok. Ad 5 een grote mate van assertiviteit aan de dag leggen in moeilijke verkeerssituaties bij toepassing van Bepalingen tvv. Aanvaringen al dan niet in overleg met relevante instanties adequaat handelen bij ziekte of persoonlijk letsel van derden alsmede het verzorgen van patiënten en heeft inzicht in scheeps hygiëne en het voorkomen van ziektes zoals legionella besmetting en is op de hoogte van wettelijke ARBO regelingen anticiperen op mogelijk gevaarlijke situaties en handelen bij calamiteiten en leiding geven aan oefeningen daarvoor, is op de hoogte van veiligheidsmiddelen en plannen en de mogelijke gevaren die kunnen optreden Ad 6 werken met voorraad beheersingsystemen en onderhoud (programma s) en lading en andere administratie verwerken. een efficiënte bedrijfsvoering hanteren wat betreft op het schip werkende invloeden en krachten om de stabiliteit van het schip te bewaken en het onderhoud en gebruik van veiligheidsmiddelen te waarborgen. in het scheepsbedrijf een risk assessment uitvoeren en daar naar handelen, inclusief risico s voortkomend uit arbeidsinspectie regelgeving en een safety and security plan opzetten en implementeren De vermogens welke noodzakelijk zijn om de genoemde kerntaken zoals gedetailleerd weergegeven goed uit te kunnen voeren kunnen worden gegroepeerd in de algemene ingenieurs en HBO competenties t.w.: 1. Vakkundigheid gekoppeld aan resultaatgericht en bedrijfsmatig handelen waarbij hij/zij is voorbereid op en in staat om te: denken in modellen, systemen en processen om te komen tot oplossingen, analyses, evaluaties en overdracht van kennis en informatie in zowel routinematige als ongebruikelijke beroeps situaties, werken met innovatie cycli waarbij bestaand onderzoek kan worden toegepast en nieuwe ontwerpen of innovaties kunnen worden bereikt, 13

15 op te treden in diverse bedrijfsorganisatorische rollen gedurende de beroepsuitoefening zoals projectleider, adviseur, manager, ondernemer, functioneren als professional met besef voor maatschappelijke, ecologische en economische randvoorwaarden, vakoverschrijdend denken, strategisch denken, voor duurzaamheid en handelend naar fysische en bedrijfskundige concepten, methoden en middelen. 2. Gerichtheid op persoonlijke ontwikkeling, waardoor hij/zij zelfsturend is en voorbereid om te leren leren met een besef en houding gericht op leven lang leren, op zelfstandige wijze een leerdoel en leerstrategie bepalen en uitvoeren, het resultaat terug te koppelen naar het leerdoel en te reflecteren op eigen gedrag om feedback te geven en te ontvangen, eigen verantwoordelijkheid te nemen door in beroepsmatige en ethische dilemma s een afweging te maken op basis van maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden en een besluit te nemen, pro-actief te handelen, initiatief te nemen en snel aan te passen aan veranderende werkomgevingen en intrinsiek gemotiveerd op basis van doorzettingsvermogen tbv. prestatiegericht werken. 3. Sociaalcommunicatief handelen welke hem/haar in staat stelt om: zelfstandig en in een team te functioneren en volgens planning gerichte taken uit te voeren, als deskundige resultaatgerichte onderling samenhangende handelingen uit te voeren of advies uit te brengen over vakinhoudelijke of beroepsmatige aangelegenheden en over het eigen handelen verantwoording aan zichzelf en anderen af te leggen, interdisciplinair te communiceren en sociaal te functioneren in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext, leiding te geven en werknemers te stimuleren om door te zetten, fouten te tolereren en hiervan te leren, ondernemen van eigen initiatieven en een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid, een voorbeeldfunctie te vervullen naar medewerkers en zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid te tonen. 14

16 Bijlage Bachelor of Maritime Operations/ HBO maritiem officier Verantwoording specialisaties Kennisbewijs per uitstroomrichting Maritiem officier ( maritime officer ) STCW Besluit zeevaartbemanning - vaarbevoegdheid A-II/1: N operational A-II/2: N management A-IV: radio Art. 58 Hoger maritiem officier A-V/1, par 1-2: tanker fam A-III/1: T operational A-III/2: T management Stuurman ( nautical officer ) Scheepswerktuigkundige ( marine engineer officer ) A-VI/1: BT A-VI/2-1: PSC A-VI/3: AFF A-VI/4: MFA / MC A-II/1: N operational A-II/2: N management A-IV: radio A-V/1, par 1-2: tanker fam A-VI/1: BST A-VI/2-1: PSC A-VI/3: AFF A-VI/4: MFA / MC A-III/1: T operational A-III/2 T management A-V/1, par 1-2: tanker fam A-VI/1: BST A-VI/2-1: PSC A-VI/3: AFF A-VI/4: MFA / MC Art. 59 wachtstuurman Art. 61 wachtwerktuigkundige Bovenstaand schema geeft de verantwoording van de STCW vereisten in de HBO-opleiding Maritiem Officier en de specialisaties daarbinnen. Dit schema wordt gebruikt worden door de scholen voor het inrichten van het onderwijs en door V&W als leidraad voor het uitgeven van de vaarbevoegdheid bewijzen. In de eerste kolom staat de NL en EN specialisatie aangegeven. In de tweede kolom de STCW vereisen die per specialisatie van toepassing zijn op de opleiding. De derde kolom geeft de vaarbevoegdheid die de betreffende specialisatie oplevert. Het diploma dat door de scholen wordt uitgegeven krijgt een bijlage (kennisbewijs of diplomasupplement ) dat deze STCW vereisten aangeeft. De nadere programering in modulen kan per school verschillen en wordt door de scholen intern verantwoord in curriculumtabellen. 15

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 176 Besluit van 16 maart 1995, houdende wijziging van het Besluit zeevaartdiploma s en van het Bemanningseisenbesluit Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 11484

STAATSCOURANT. Nr. 11484 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11484 2 mei 2014 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 22 april 2014, nr. IENM/BSK-2014/91236, tot

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Beoordelingsmatrix wet zeevarenden

Beoordelingsmatrix wet zeevarenden Beoordelingsmatrix wet zeevarenden Postbus 4, 2280 AA Rijswijk Telefoon 088-998 48 88 Telefax 088-998 48 89 E-mail vergunningen@kiwa.nl Schipper machinist beperkt werkgebied (SMBW) bevoegdheden (art. 18,

Nadere informatie

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015 Monsterboekje Medische Keuring Aankomend gezel VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015 LVA: lijst van afkortingen ETO: Electrotechnisch Officier GT: Gross Tonnage H: Hoofdwerktuigkundige KW: Kilo

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie Monsterboekje Medische Keuring Aankomend gezel VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 05-12-2016 LVA: lijst van afkortingen ETO: Electrotechnisch Officier GT: Gross Tonnage H: Hoofdwerktuigkundige KW: Kilo

Nadere informatie

ZV1a slb-er: Jan Jaap Das ZV1b slb-er: Tjeerd Braaksma

ZV1a slb-er: Jan Jaap Das ZV1b slb-er: Tjeerd Braaksma Algemene ouderavond 1 e klas Zeevaart studenten Dinsdag 15 november 2016 ZV1a slb-er: Jan Jaap Das jj.das@noorderpoort.nl ZV1b slb-er: Tjeerd Braaksma trt.braaksma@noorderpoort.nl 1 Algemene ouderavond

Nadere informatie

KO N I N K L I J K E V E R E N I G I N G VA N N E D E R L A N D S E R E D E R S

KO N I N K L I J K E V E R E N I G I N G VA N N E D E R L A N D S E R E D E R S KO N I N K L I J K E V E R E N I G I N G VA N N E D E R L A N D S E R E D E R S Werken op zee betekent: - De hele wereld zien. - Na de zeevaartschool ben je zeker van een baan. - Een hoog salaris. - Snel

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Bemanningswetgeving en Vaarbevoegdheden

Bemanningswetgeving en Vaarbevoegdheden Bemanningswetgeving en Vaarbevoegdheden ROOD BOVEN GROEN Waarom nieuwe bemanningswetgeving: Invoering STCW 2010 incl. Manila amendments Implementatie van MLC-2006 Wegwerken van onvolkomenheden Februari

Nadere informatie

In opdracht van Nederland Maritiem Land (NML) en de aangesloten branches heeft Ecorys de maritieme arbeidsmarktenquête 2015 uitgevoerd. In 2015 is niet voor elke branche afzonderlijk een rapportage opgesteld.

Nadere informatie

autonoom varende schepen, op afstand bewaakte of bestuurde schepen, onbemand varende schepen

autonoom varende schepen, op afstand bewaakte of bestuurde schepen, onbemand varende schepen Visie KVNR op autonoom varende schepen, op afstand bewaakte of bestuurde schepen, onbemand varende schepen Introductie KVNR Collectieve belangenbehartiging van: meer dan 400 Nederlandse reders en scheepsbeheerders

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2018/2019

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2018/2019 novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2018/2019 We maken op school veel sommen. Daarnaast doe je veel met je handen. Je leert een compressor uit elkaar halen en hoe een grote motor werkt.

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Zeerecht GZV (1) Even voorstellen 2/13/2015 GVZ-1 1. Fokko Snoek. fsnoek@xs4all.nl. Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart

Zeerecht GZV (1) Even voorstellen 2/13/2015 GVZ-1 1. Fokko Snoek. fsnoek@xs4all.nl. Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart Zeerecht GZV (1) Even voorstellen Fokko Snoek Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart fsnoek@xs4all.nl Wetboek van Koophandel - Artikel 367: De kapitein, vernemende dat de vlag, waaronder

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Beroepen in beweging

Beroepen in beweging Vooraf In juni 2015 heeft de ANT haar standpunt Werkzaamheden Assisterend Personeel uitgebracht. Het document is een goede basis om in overleg met opleidingsinstituten en tandartsen tot een voor de patiënt

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij. richtlijn van het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGEN. bij. richtlijn van het Europees Parlement en de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 BIJLAGEN bij richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart

Nadere informatie

Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1. Waar komen al die regels vandaan?

Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1. Waar komen al die regels vandaan? Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1 Waar komen al die regels vandaan? De belangrijkste organisaties die zich bezig houden met maritieme regelgeving zijn: IMO (International Maritime Organization) - Veiligheid

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Beroepsprofiel Vakman gww

Beroepsprofiel Vakman gww Beroepsprofiel Vakman gww In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector en bedrijf 3 1.2 Werkomgeving

Nadere informatie

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 Keuzedeel mbo Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0226 Penvoerder: Sectorkamer specialistisch vakmanschap Gevalideerd door: Sectorkamer specialistisch

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Basisvaardigheden metaalbewerken

Basisvaardigheden metaalbewerken Keuzedeel mbo Basisvaardigheden metaalbewerken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0368 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Paritaire

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Regeling Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart 1996 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8493 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 28-2-1996, nr. 42 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING

Nadere informatie

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017 novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017 Later hoop ik een heel goede kapitein te worden. In die functie run ik zelfstandig een heel bedrijf, in de vorm van een schip. Dat houdt

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

CREATIng TOMORROw. HOgERE zeevaartschool AMsTERdAM. OplEIdIng MARITIEM OFFICIER. HvA TECHnIEK

CREATIng TOMORROw. HOgERE zeevaartschool AMsTERdAM. OplEIdIng MARITIEM OFFICIER. HvA TECHnIEK CREATIng TOMORROw 2013 2014 HOgERE zeevaartschool AMsTERdAM OplEIdIng MARITIEM OFFICIER HvA TECHnIEK HVA TECHNIEK MARITIEM OFFICIER 2013-2014 Maritiem Officier: de wereld ligt aan je voeten Dagelijks worden

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Rotterdam 25 november 2011 TKN, aanpassing aan de toekomst

Rotterdam 25 november 2011 TKN, aanpassing aan de toekomst Rotterdam 25 november 2011 TKN, aanpassing aan de toekomst Herijking TKN exameneisen en -opzet Aanleiding. Geleidelijke afname aantal examenkandidaten Aanpassing aan de tijd nodig Verzoeken uit het veld

Nadere informatie

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2017/2018

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2017/2018 novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2017/2018 Mijn droom is als kapitein op een baggerschip te varen. Ik houd van het water. Ook de afwisseling lijkt me leuk: twee maanden lang onderweg

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Concept Bemanningsplanformulier voor de zeilende passagiersvaart (Non-SOLAS)

Concept Bemanningsplanformulier voor de zeilende passagiersvaart (Non-SOLAS) Concept Bemanningsplanformulier voor de zeilende passagiersvaart (Non-SOLAS) REDERIJGEGEVENS: 1. Naam van de scheepsbeheerder (verantwoordelijk voor het bemanningsplan). 2. a. Handelsnaam scheepsbeheerder

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 22 november 2001 PE 305.739/1-17 AMENDEMENTEN 1-17 ONTWERPVERSLAG - Piia-Noora Kauppi (PE 305.739) over de mededeling van de Commissie

Nadere informatie

Informatiebulletin STCW Manila-wijzigingen

Informatiebulletin STCW Manila-wijzigingen Informatiebulletin STCW Manila-wijzigingen Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Manila Amendments Inleiding STCW Manila-wijzigingen De Manila-wijzigingen

Nadere informatie

JE NADERT EEN VAN DE ALLERMOOISTE BEROEPEN: LOODS.

JE NADERT EEN VAN DE ALLERMOOISTE BEROEPEN: LOODS. JE NADERT EEN VAN DE ALLERMOOISTE BEROEPEN: LOODS. WAT DENKT EEN LOODS IN DE BOCHT NAAR DE HAVEN? Een verraderlijke stroming vanuit het zuiden, sterke westenwind, een kwets bare jachthaven in het oosten,

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 4 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Wat past het beste bij jou?

Wat past het beste bij jou? Wat past het beste bij jou? 56 55 Vorige vraag Jouw competenties Zorgvuldigheid Je werkt heel erg nauwkeurig en gestructureerd. Het liefst met een duidelijke planning. Je bereidt altijd alles goed voor

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

INNOVATIEVE LADING AAN BOORD

INNOVATIEVE LADING AAN BOORD > INNOVATIEVE LADING AAN BOORD > WERKINA WERKENDAM WHAT S IN A NAME? Werkina ontwikkelt en produceert scheepselektrotechniek die doet wat het moet doen: werken. En dat op een intelligente, efficiënte

Nadere informatie

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Een managementsysteem maakt processen transparant en controleerbaar. Veel gebruikte (erkende) systemen binnen de expertise van Arts Safety Consultants

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 25 Besluit van 23 augustus 2001, houdende bepalingen omtrent de bemanning van zeeschepen in de handelsvaart en de zeilvaart (Besluit zeevaartbemanning

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 8 NOVEMBER 2005 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door:

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door: Beroepstypering Installatiemonteur elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Kenteq Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Functie Profiel. Manager Operatie

Functie Profiel. Manager Operatie Functie Profiel Manager Operatie Bedrijf De Amsterdamse haven is een van s werelds belangrijkste logistieke knooppunten. Het maakt deel uit van de grootste airport-seaport-city combinatie in Europa. Een

Nadere informatie

Regeling tewerkstelling niet-eu-officieren op zeeschepen onder Nederlandse vlag (2015)

Regeling tewerkstelling niet-eu-officieren op zeeschepen onder Nederlandse vlag (2015) Regeling tewerkstelling niet-eu-officieren op zeeschepen onder Nederlandse vlag (2015) 1.a. Netherlands' Maritime Employers Association, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam; b. Vereniging van Werkgevers

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Security in systemen en netwerken 2

Security in systemen en netwerken 2 Keuzedeel mbo Security in systemen en netwerken 2 behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie:

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Klant Klant & Strategie Klant Plaats in de organisatie: De teammanager Klant verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager Klant &

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671 Keuzedeel mbo Casco Lijmwerk gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0671 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 Keuzedeel mbo ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0003 Penvoerder: Sectorkamer specialistisch vakmanschap Gevalideerd door:

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Regeling tewerkstelling niet-eu-officieren op zeeschepen onder Nederlandse vlag

Regeling tewerkstelling niet-eu-officieren op zeeschepen onder Nederlandse vlag Regeling tewerkstelling niet-eu-officieren op zeeschepen onder Nederlandse vlag Netherlands' Maritime Employers Association, gevestigd en kantoor houdende te Rotterdam; Vereniging van Werkgevers in de

Nadere informatie

Hoe komen we in topvorm?

Hoe komen we in topvorm? Hoe komen we in topvorm? Niet meer vandaag maar morgen? Is de vraag Wat is onze uitdaging? 70 tot 80 procent van de verpleegkundigen zijn inservice en MBO-opgeleid 90 procent van de Nederlandse verpleegkundigen

Nadere informatie

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK BACHELORPROGRAMMA CIVIELE TECHNIEK WAT IS CIVIELE TECHNIEK? Civiel technici ontwerpen, construeren en beheren infrastructuur en grote

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9502 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 09-02-2001, nr. 29 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST REGELING ARBEIDSVOORZIENING

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan

Servicedocument Examenplan Servicedocument Eamenplan Koopvaardij NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER : Koopvaardij DOSSIERCREBO : 23202 KWALIFICATIE : KWALIFICATIECREBO : 25516 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2016 KERNTAAK : Alle VERSIE

Nadere informatie