Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Buitengewoon Secundair Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Buitengewoon Secundair Onderwijs"

Transcriptie

1 Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Buitengewoon Secundair Onderwijs

2 INHOUD WOORD VOORAF... 3 DEEL 1. DE STRUCTUUR VAN HET BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS DEEL 2. DE BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN EN DE WEDDENSCHALEN... 4 HOOFDSTUK I. DE THEORIE Het bekwaamheidsbewijs bepaalt welke bevoegdheid het personeelslid kan krijgen in het secundair onderwijs Algemeen Welk ambt Als leraar Waaruit bestaat een bekwaamheidsbewijs? Leraar ASV, directeur, adjunct-directeur en coördinator DBSO Leraar BGV, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Buitenlandse en niet-vlaamse studiebewijzen De carrièremogelijkheden, rechten en plichten hangen af van de categorie van het Algemeen De vereiste bekwaamheidsbewijzen De voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen De andere bekwaamheidsbewijzen Besluit SPECIALE GEVALLEN Overgangsmaatregelen De gelijkwaardigheid van bepaalde bekwaamheidsbewijzen van godsdienstige of ideologische aard HOOFDSTUK II. DE PRAKTIJK De bevoegdheid bepalen Van vak naar diploma Van diploma naar vak De salarisschaal bepalen DEEL 3. HET PRESTATIESTELSEL Algemeen DEEL 4. DE BEZOLDIGING EN PRESTATIES VAN GELIJKGESTELDE UREN Gebruikte afkortingen Bronvermelding....28

3 WOORD VOORAF Een personeelslid uit een school moet altijd beschikken over een bekwaamheidsbewijs: een basisdiploma, een bewijs van pedagogische bekwaamheid, eventueel nuttige ervaring. Voor de school is het bekwaamheidsbewijs van belang omdat het de inzetbaarheid van het personeelslid bepaalt: welk ambt kan iemand uitoefenen, welke vakken mag een leraar geven en in welke graad en welke onderwijsvorm mag hij staan? Voor het personeelslid heeft het bekwaamheidsbewijs nog een andere functie: het is een van de belangrijkste elementen die bepalen welke salarisschaal hem of haar toegekend zal worden. Op 1 september 1990 werd het huidige stelsel van vereiste, voldoend geachte en andere bekwaamheidsbewijzen ingevoerd. Met dit systeem wou de overheid enerzijds garanties inbouwen voor de kwaliteit van het onderwijs (bijvoorbeeld door een bewijs van pedagogische bekwaamheid te eisen voor ieder personeelslid dat wil vast benoemd worden), en anderzijds een soepel aanwervingsbeleid door de school mogelijk maken (gelijk salaris, zowel voor vereiste als voor voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen). Deel 1 van de cursus geeft een overzicht van de structuur van het buitengewoon secundair onderwijs. Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen wordt uitgelegd in deel 2 van de cursus. U vindt eerst een theoretische uitleg over de bekwaamheidsbewijzen, de onderwijsbevoegdheid en de carrièremogelijkheden van de personeelsleden. Daarnaast vindt u ook praktische uitleg over hoe men de bevoegdheid en de salarisschaal kan bepalen. Het prestatiestelsel bepaalt hoeveel uren een personeelslid moet presteren om een voltijdse betrekking te hebben. Een overzicht van de verschillende mogelijkheden vindt u in deel 3 van de cursus. Voor uren die geen lesuren zijn en voor sommige specifieke opdrachten zijn geen eigen bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen voorzien. Zij moeten voor de bezoldiging gelijkgesteld worden met een opdracht in functie van het bekwaamheidsbewijs waarover betrokkene beschikt. Toepassingsgebied Deze reglementering is van toepassing op alle personeelsleden het buitengewoon secundair onderwijs met uitzondering van opleidingsvorm 4. Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 3

4 DEEL 1. DE STRUCTUUR VAN HET BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS Men onderscheidt de volgende types: 1. TYPE 1 Het type 1 van buitengewoon onderwijs dat aangepast is aan de opvoedingsbehoeften van kinderen en adolescenten met licht mentale handicap is bestemd voor de leerlingen, die niet tot de pedagogische achterblijvers kunnen worden gerekend en bij wie het multidisciplinair onderzoek een licht mentaal ontwikkelingstekort en/of een licht mentale stoornis vaststelt. 2. TYPE 2 Het type 2 van buitengewoon onderwijs dat aangepast is aan de opvoedingsbehoeften van kinderen en adolescenten met matig en/of ernstig mentale handicap, is bestemd voor leerlingen, die niet gerekend kunnen worden tot de kinderen en adolescenten van type 1 en bij wie het multidisciplinair onderzoek een matig en/of ernstig mentaal ontwikkelingstekort en/of een matig of ernstig mentale stoornis is vastgesteld. 3. TYPE 3 Het type 3 van buitengewoon onderwijs dat aangepast is aan de opvoedingsbehoeften van kinderen en adolescenten met karakterstoornissen is bestemd voor leerlingen bij wie het multidisciplinair onderzoek structurele en/of functionele stoornissen in het affectief-dynamisch en relationeel aspect van de persoonlijkheid vaststelt, die dermate ernstig zijn dat ortho-pedagogische en psychotherapeutische maatregelen voor hen noodzakelijk zijn. 4. TYPE 4 Het type 4 van buitengewoon onderwijs dat aangepast is aan de opvoedingsbehoeften van kinderen en adolescenten met lichamelijke gebreken, is bestemd voor leerlingen met andere fysieke letsels dan visuele en auditieve letsels, en bij wie het multidisciplinair onderzoek vaststelt dat zij het onderwijs in een gewone school niet kunnen volgen omwille van de medische en paramedische behandelingen en orthopedagogische voorzieningen die zij regelmatig nodig hebben. 5. TYPE 5 Het type 5 van het buitengewoon onderwijs dat aangepast is aan de opvoedingsbehoeften van zieke kinderen en adolescenten, is bestemd voor leerlingen die lijden aan een lichamelijke aandoening en behandeld worden in een ziekenhuis of preventorium. 6. TYPE 6 Het type 6 van buitengewoon onderwijs dat aangepast is aan de opvoedingsbehoeften van visueel gehandicapte kinderen en adolescenten, is bestemd voor de leerlingen die wegens blindheid of slechtziendheid regelmatig Pagina 4 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

5 medische en paramedische behandelingen en/of orthopedagogische voorzieningen nodig hebben. 7. TYPE 7 Het type 7 van buitengewoon onderwijs dat aangepast is aan de opvoedingsbehoeften van auditief gehandicapte kinderen en adolescenten, is bestemd voor de leerlingen die wegens doofheid of slechthorendheid regelmatig medische en paramedische behandelingen en/of orthopedagogische voorzieningen nodig hebben. 8. TYPE 8 Het type 8 wordt niet georganiseerd op het niveau van het buitengewoon secundair onderwijs. A. OPLEIDINGSVORMEN Het buitengewoon secundair onderwijs wordt in vier opleidingsvormen ingedeeld, elk met hun eigen doelstelling. A 1. OPLEIDINGSVORM 1: SOCIALE AANPASSING Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu; hij kan georganiseerd worden voor de types 2, 3, 4, 6 en 7. Vanaf het schooljaar kunnen leerlingen met een OV1-attest ook ingeschreven worden in type 5. A 2. OPLEIDINGSVORM 2: SOCIALE AANPASSING EN ARBEIDSGESCHIKTMAKING. Deze opleidingsvorm geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu; hij kan georganiseerd worden voor de types 2, 3, 4, 6 en 7. Vanaf het schooljaar kunnen leerlingen met een OV2-attest ook ingeschreven worden in type 5. A 3. OPLEIDINGSVORM 3: BEROEPSONDERWIJS Deze opleidingsvorm geeft een sociale en beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu; hij kan georganiseerd worden voor de types 1, 3, 4, 6 en 7. Vanaf het schooljaar kunnen leerlingen met een OV3-attest ook ingeschreven worden in type 5.Binnen opleidingsvorm 3 worden verschillende opleidingen georganiseerd. De opleidingsvorm drie omvat drie fasen plus een facultatieve integratiefase : 1 de observatiefase : omvat het eerste leerjaar en is beperkt tot één volledig schooljaar; Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 5

6 2 de opleidingsfase : omvat ten minste twee schooljaren; 3 de kwalificatiefase : omvat ten minste twee schooljaren; 4 de facultatieve integratiefase : is bedoeld voor leerling die het getuigschrift van een opleiding hebben behaald. Deze fase omvat één volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding. A 4. MODULAIR OPLEIDINGSVORM 3 Het experiment modulair onderwijs wordt momenteel ingericht in 3 scholen. Het modulair onderwijs wordt georganiseerd per studiegebied zonder opdeling in fasen of leerjaren. De betrokken studiegebieden zijn : auto, bouw, grafische communicatie en media, handel, hout, koeling en warmte, lichaamsverzorging, mechanica-elektriciteit, personenzorg, textiel, voeding. Elk studiegebied bundelt een reeks opleidingen. Eenzelfde opleiding kan in verschillende studiegebieden voorkomen. Elke opleiding omvat algemene en sociale vorming en beroepsgerichte vorming. De algemene en sociale vorming wordt hetzij niet-modulair hetzij gedeeltelijk modulair georganiseerd. De beroepsgerichte vorming wordt modulair georganiseerd. In elke opleiding komen een of meer modules voor. Een module is het kleinste te certificeren deel van een opleiding, dat overeenstemt met een bepaalde inhoud. In modules komen geen afzonderlijke vakken voor. Eenzelfde module kan in verschillende opleidingen voorkomen. A 5. OPLEIDINGSVORM 4: ALGEMEEN, BEROEPS-, KUNST- EN TECHNISCH ONDERWIJS Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op de integratie in het actieve leven. Hij kan georganiseerd worden voor de types 3, 4, 5, 6 en 7. Binnen opleidingsvorm 4 worden verschillende studierichtingen georganiseerd, die overeenkomen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs. Vanaf het schooljaar kunnen ook leerlingen van OV1, OV2 en OV3 ingeschreven worden in type 5. Leerlingen afkomstig uit het gewoon secundair onderwijs krijgen altijd een attest voor OV4. Pagina 6 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

7 De onderstaande tabel geeft aan welke combinaties van type en opleidingsvorm er mogelijk zijn. Type Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Opleidingsvorm OV 1 X X X X X OV 2 X X X X X OV 3 X X X X X OV 4 X X X X X Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 7

8 DEEL 2. DE BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN EN DE SALARISSCHALEN HOOFDSTUK 1. DE THEORIE 1.1. Het bekwaamheidsbewijs bepaalt welke onderwijsbevoegdheid het personeelslid kan krijgen in het secundair onderwijs Algemeen Het bekwaamheidsbewijs bepaalt tot welk ambt een personeelslid toegang heeft en voor de leraren BGV eveneens welke vakken hij mag geven, in welke graad en in welke onderwijsvorm Welk ambt? Een job in het onderwijs betekent niet noodzakelijk een job als leraar. Er worden verschillende ambten ingericht in het buitengewoon secundair onderwijs: Onderwijzend personeel Bestuurspersoneel Opvoedend hulppersoneel Ondersteunend personeel Paramedisch personeel leraar ASV en ASV L.O. leraar BGV godsdienstleraar lraar niet confessionele zedenleer directeur adjunct-directeur technisch adviseur technisch adviseur-coördinator studiemeester-opvoeder in een internaat administratief medewerker opvoeder kinesitherapeut kinderverzorger logopedist verpleger arts orthopedagoog psycholoog ergotherapeut maatschappelijk werker Voorbeelden: - een personeelslid met een basisdiploma van ten minste hoger secundair onderwijs mag het ambt van opvoeder uitoefenen; een bewijs van pedagogische bekwaamheid is niet vereist; Pagina 8 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

9 - voor het ambt van directeur van een school voor buitengewoon secundair, is een basisdiploma van bachelor en een bewijs van pedagogische bekwaamheid vereist Als leraar Voor leraren BGV bepaalt het bekwaamheidsbewijs welk vak hij mag geven Voorbeeldeen leraar BGV met het diploma van hoger secundair technisch onderwijs (HSTO) elektromechanische onderhoudstechnieken + BPB + 3 jaar NE mag o.m. mechanica geven 1.2. Waaruit bestaat een bekwaamheidsbewijs? Leraar ASV, directeur en adjunct-directeur Elementen waaruit het bekwaamheidsbewijs kan bestaan: - een basisdiploma - een bewijs van pedagogische bekwaamheid Basisdiploma s Soorten Een basisdiploma is het studiebewijs dat behaald werd na het beëindigen van een opleiding. Enkele voorbeelden van basisdiploma s zijn: - diploma van bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs - diploma van master Er zijn verschillende soorten van basisdiploma s: brevetten, diploma s, getuigschriften... Niveau De basisdiploma s hebben ook een verschillend niveau, afhankelijk van de studieduur: niveau basisopleiding van één cyclus, van twee cycli Voor de leraar ASV en voor de directiefuncties worden geen studiebewijzen van het niveau secundair onderwijs aanvaard Bewijs van pedagogische bekwaamheid Een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) geeft aan dat de houder ervan een pedagogische scholing gevolgd heeft. Soorten Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 9

10 De bewijzen van pedagogische bekwaamheid die geldig zijn in het buitengewoon secundair onderwijs, zijn strikt omschreven. Het zijn o.a. 1 : - het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 2 (GVSOgroep 2); - het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 1 (GVSOgroep 1); - het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid; - het diploma van onderwijzer; - het diploma van kleuteronderwijzer; - het diploma van bachelor in het onderwijs: lager onderwijs; - het diploma van bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs; - het diploma van de voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs en remedial teaching; - het diploma van bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs; - het diploma van bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs; - het diploma van leraar, uitgereikt door en specifieke lerarenopleiding, zoals bepaald in het decreet van 15 december 2006 betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen, met uitzondering van het diploma van leraar dans Leraar BGV, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Elementen waaruit een bekwaamheidsbewijs kan bestaan: - een basisdiploma - een bewijs van pedagogische bekwaamheid - nuttige ervaring Basisdiploma s Zie punt Studiebewijzen van het niveau secundair onderwijs of lager kunnen ook in aanmerking komen. Met enkel een basisdiploma van het algemeen secundair onderwijs krijgt men geen volwaardige onderwijsbevoegdheid. Met sommige studiebewijzen van het technisch en het beroepssecundair onderwijs kan dat wel voor bepaalde vakken van leraar BGV. Bijkomende vakkennis moet dan wel verworven zijn via de 'nuttige ervaring'. Voor studiebewijzen van het niveau hoger secundair onderwijs (HSO) of derde graad van het secundair onderwijs is 3 jaar nuttige ervaring vereist. Voor studiebewijzen van het lager secundair onderwijs (LSO) of tweede graad, is 6 jaar nuttige ervaring nodig. Ook zonder basisdiploma maar met 9 jaar nuttige ervaring kan men onderwijsbevoegdheid krijgen voor BGV bewijs van pedagogische bekwaamheid 1 De studiebewijzen met de vroegere benamingen van deze opleidingen blijven uiteraard gelden als bewijs van pedagogische bekwaamheid. Voor een volledige opsomming raadpleegt u het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijs. Pagina 10 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

11 Zie punt Nuttige ervaring De nuttige ervaring (NE) is de periode waarin een personeelslid van het onderwijs als werknemer of als zelfstandige een beroep of ambacht heeft uitgeoefend buiten het onderwijs. Indien deze praktijkervaring bijgedragen heeft tot het verwerven van vakkennis voor het vak dat onderwezen wordt, kan zij erkend worden als nuttige ervaring. Er zijn wel enkele voorwaarden: o.a. dat de diensten moeten bezoldigd geweest zijn en onderworpen aan de RSZ-regeling. De nuttige ervaring wordt erkend per specialiteit. Zij bepaalt welke vakken de leraar BGV mag geven. De diensten die erkend zijn als nuttige ervaring, tellen eveneens mee voor de geldelijke anciënniteit (maximum 10 jaar). Voorbeeld 1: Een beginnend leraar BGV heeft een diploma van het hoger secundair technisch onderwijs (HSTO) haartooi en een bewijs van pedagogische bekwaamheid.: Hij heeft vijf jaar als kapper gewerkt, hij mag het vak haartooi en schoonheidszorgen geven. Bovendien zal voor zijn opdracht BGV haartooi en schoonheidszorgen in zijn startsalaris al vijf jaar anciënniteit verrekend worden. Voorbeeld 2: Een leraar heeft een diploma HSTO handel en een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Hij heeft gedurende drie jaar diensten gepresteerd die erkend worden voor de specialiteit verkoop en kantoortechnieken. De diensten worden erkend voor de specialiteit verkoop en kantoortechnieken. Hij mag het vak verkoop en kantoortechnieken geven, maar niet het vak handel in het gewoon secundair onderwijs. Voor zijn opdracht BGV verkoop en kantoortechnieken wordt drie jaar anciënniteit in zijn salaris verrekend. Om te weten of de diensten erkend worden als nuttige ervaring moet een aanvraag gestuurd worden naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). Wij raden de kandidaat-leerkrachten aan om de procedure te starten via een secundaire school voor buitengewoon onderwijs, zelfs vooraleer te solliciteren of te starten met een lerarenopleiding. De school kan dan de kandidaat helpen om te bepalen voor welke vakken hij nuttige ervaring kan aanvragen en kan hem de nodige modelformulieren en attesten bezorgen. Meer uitleg over de reglementering en over de procedure van erkenning van de nuttige ervaring vindt u in de cursus nuttige ervaring Buitenlandse en niet-vlaamse studiebewijzen In principe moeten de studiebewijzen uitgereikt zijn door een door de staat of door de gemeenschap georganiseerde, gesubsidieerde of erkende onderwijsinstelling of door erkende examencommissies. Buitenlandse diploma s worden ook aanvaard Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 11

12 indien zij voldoen aan de Europese richtlijnen of indien zij gelijkwaardig verklaard worden met een Vlaams studiebewijs. De professionele erkenning in de Europese Economische Ruimte (conformiteitsattest) Onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 2 die een erkend lerarendiploma behaalden in de Europese Economische Ruimte, kunnen hun bekwaamheidsbewijs professioneel laten erkennen voor zover ze voldoen aan de Europese Richtlijnen terzake. Het conformiteitsattest vermeldt o.a. het onderwijsambt met de vakken en de leerjaren waarvoor betrokkene onderwijsbevoegdheid heeft en de daaraan verbonden salarisschaal. De professionele erkenning wordt verleend door NARIC-Vlaanderen. Deze erkenning kan aangevraagd worden door het formulier professionele erkenning. U vindt dit formulier op De academische gelijkwaardigheiderkenning De academische gelijkwaardigheiderkenning is een officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van twee diploma s. Op basis van de gelijkwaardigheid met een Vlaams studiebewijs kunnen de onderwijsbevoegdheden worden vastgesteld. De academische gelijkwaardigheiderkenning wordt verleend in naam van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs. U vindt het aanvraagformulier op Aanvragen voor het secundair onderwijs worden gestuurd naar NARIC-Vlaanderen. Contactgegevens: Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) NARIC-Vlaanderen Hendrik Consciencegebouw Toren A - 6 de verdieping Koning Albert II-laan Brussel Taalvereisten Om in het Nederlandstalig onderwijs les te geven moet de leraar voldoen aan de taalvereisten. Deze taalvereisten slaan uiteraard op de kennis van het Nederlands als onderwijstaal. De voorwaarden hiervoor zijn opgebouwd op basis van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Het ERK kent drie niveaus van taalkennis, waarbij: - niveau A het taalkennisniveau van de basisgebruiker is, - niveau B het niveau van de onafhankelijke gebruiker is - en niveau C het niveau van de vaardige gebruiker is. Elk van die 3 niveaus kent telkens twee tussenniveaus, wat resulteert in de niveaus A1, A2, B1, B2, C1 en C2 en waarbij A1 het laagste niveau is en C2 het hoogste. 2 De Europese Economische Ruimte bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Pagina 12 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

13 De vereiste taalkennis kan volgens volgend schema worden weergegeven. Onderwijsniveau Secundair onderwijs Personeelslid Aanstelling in een ambt van het bestuursen onderwijzend personeel Een aanstelling uitsluitend als leraar in een levende vreemde taal Aanstelling in een ambt dat niet tot het bestuurs- en onderwijzend personeel behoort Vereist niveau van taalkennis C1 B2 B2 Het Europees Referentiekader voor Talen kent een oplopende gradatie van taalvaardigheid (waarbij A1 het laagste kennisniveau is, en C2 het hoogste). Dit impliceert dat wie het bewijs levert van zijn taalkennis op een welbepaald ERKniveau, per definitie ook het bewijs heeft geleverd van zijn taalkennis op lager gelegen niveaus. Een personeelslid waarvan de aanwerving steunt op een bekwaamheidsbewijs dat behaald is aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling of op een bekwaamheidsbewijs dat behaald is in het Nederlands, voldoet aan de taalvereisten voor Nederlands als onderwijstaal. Het Nederlandstalig studiebewijs mag ook een onderdeel zijn van het bekwaamheidsbewijs. Wie bv. als leraar wordt aangesteld op basis van een anderstalig diploma aangevuld met een Nederlandstalig bewijs van pedagogische bekwaamheid, voldoet aan de taalvereiste. Nuttige ervaring als onderdeel van het bekwaamheidsbewijs geldt niet als een bewijs van de vereiste taalkennis. Voorbeelden: Een leraar ASV is in het bezit van een diploma van bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs behaald aan de Hogeschool Gent. Dit is een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs het studiebewijs werd in het Nederlands behaald. Via dit bekwaamheidsbewijs levert het personeelslid het bewijs van de vereiste kennis van de onderwijstaal. Een leraar Israëlitische godsdienst is Rabbijn of bedienaar van de eredienst en beschikt over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs afgeleverd door de examencommissie van de Yeshiva Tichonit te Antwerpen, dat goedgekeurd werd door het CICB. Deze leraar voldoet aan de taalvereiste vermits zijn aanstelling eveneens steunt op een pedagogisch bekwaamheidsbewijs dat werd afgeleverd door een Nederlandstalige instelling. Een leraar belast met het vak bakkerij, heeft een Bulgaars bekwaamheidsbewijs dat gelijkgesteld werd met 'LSTO' en een Franstalig bewijs van pedagogische Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 13

14 bekwaamheid. Daarnaast werd ook zijn relevante nuttige ervaring opgedaan bij een werknemer in Vlaanderen erkend voor 6 jaren. Aangezien de aanstelling niet steunt op Nederlandstalige studiebewijzen voldoet deze leraar niet aan de taalvereisten ook al is zijn nuttige ervaring behaald bij een werknemer in Vlaanderen. De directeur/inrichtende macht moet dan ook een tijdelijke taalafwijking aanvragen. Als het personeelslid in het ambt wordt aangesteld op basis van een anderstalig studiebewijs, maar dit personeelslid is daarnaast in het bezit van een Nederlandstalig studiebewijs dat voor dat ambt bij de vereiste, voldoend geachte of 'andere' bekwaamheidsbewijzen is opgenomen, kan dat studiebewijs gebruikt worden om de vereiste kennis van het Nederlands te bewijzen. Voorbeeld: Een leraar ASV heeft een Engelse Master of Mathematics en een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Deze studiebewijzen zijn gelijkwaardig verklaard met Master in de wiskunde en een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Hij was reeds in het bezit van een Nederlandstalig studiebewijs van ten minste HOKT. Deze leraar voldoet aan de taalvereisten vermits dit Nederlandstalig studiebewijs een 'ander' bekwaamheidsbewijs is voor het ambt van leraar ASV. Als het personeelslid in het ambt wordt aangesteld op basis van een anderstalig studiebewijs, kan hij zijn vereiste kennis aantonen via: - een Vlaams studiebewijs dat het vereiste niveau van kennis van het Nederlands aantoont; - een niet-vlaams studiebewijs dat het vereiste niveau van kennis van het Nederlands aantoont; - een getuigschrift van een examencommissie. Meer informatie vindt u in de omzendbrief van 19 januari 2010 vereiste taalkennis bij een aanstelling in het onderwijs (referentie pers/2010/01) De carrièremogelijkheden, rechten en plichten hangen af van de categorie van het bekwaamheidsbewijs Algemeen Een bio -ingenieur in de landbouwkunde + BPB mag als leraar BGV in opleidingsvorm 3 Agrarische technieken geven. Een licentiaat handelswetenschappen + BPB mag daar verkoop- en kantoortechnieken geven... Dit is evident, zij geven immers het vak waarvoor ze opgeleid zijn. Zij hebben voor dat vak een vereist bekwaamheidsbewijs. De reglementering laat voor beiden echter toe dat zij ook bijvoorbeeld Voeding geven. Voor dit vak hebben zij een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs. Ook wanneer zij nog geen pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben, kunnen zij al Voeding geven. Ze hebben dan een ander bekwaamheidsbewijs. Pagina 14 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

15 De bekwaamheidsbewijzen worden ingedeeld in categorieën: - de vereiste bekwaamheidsbewijzen (VE) - de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen (VO) - de andere bekwaamheidsbewijzen (AND). Afhankelijk van de categorie van bekwaamheidsbewijs waarmee de leraar een bepaald vak geeft, verschillen zijn carrièremogelijkheden en zijn rechten en plichten t.o.v. dat vak De vereiste bekwaamheidsbewijzen Wat? Een vereist bekwaamheidsbewijs voldoet aan drie voorwaarden: 1. De basisdiploma s zijn behaald binnen de specialiteit van het vak dat onderwezen wordt. 2. Niveau van het basisdiploma Leraar ASV: Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (GLSO, GVSO-groep1) en lager onderwijs (onderwijzer) Bachelor (PBA) + BPB Master (licentiaat)+ BPB Leraar BGV: - Master + BPB - Bachelor (PBA) + BPB - HSO + BPB + 3 jaar NE 3. Bewijs van Pedagogische Bekwaamheid (BPB) Om een vereist bekwaamheidsbewijs te hebben voor de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel is een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) noodzakelijk. Dat bewijs van pedagogische bekwaamheid moet behaald worden via een opleiding die voorbereidt op lesgeven in het secundair onderwijs (gewoon of buitengewoon). De diploma s van onderwijzer, van kleuteronderwijzer, van bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs, van bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs of van bachelor in het onderwijs: lager onderwijs zijn ook geldig in het buitengewoon secundair onderwijs. Voorbeelden: - een master in de geologie + BPB heeft een vereist bekwaamheidsbewijs voor leraar ASV; Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 15

16 - een HSTO hout met 3 jaar nuttige ervaring hout + BPB heeft een vereist bekwaamheidsbewijs voor leraar BGV hout OV3 Met een vereist bekwaamheidsbewijs voor een of meerdere vakken, wordt de leraar BGV geacht in staat te zijn om deze vakken te kunnen onderwijzen: de vakkennis is verworven via de basisopleiding of via de nuttige ervaring, de pedagogische bekwaamheid via de opleiding die voorbereidt op lesgeven in het buitengewoon secundair onderwijs. Carrière Aanstelling De leraar BGV kan aangesteld worden voor alle vakken waarvoor hij een vereist bekwaamheidsbewijs heeft. Bezoldiging Er wordt een salarisschaal toegekend afhankelijk van het diplomaniveau Voorrang bij een tijdelijke aanstelling Het tijdelijk personeelslid kan voorrang krijgen voor een aanstelling, vanaf het moment dat hij 720 dagen gepresteerd heeft gespreid over drie schooljaren 3. Hij krijgt dan een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Voor het personeelslid dat minder dan halftijds aangesteld is, moet het aantal dagen verdubbeld worden. Vaste benoeming Het personeelslid met een vereist bekwaamheidsbewijs kan vast benoemd worden (in een organiek ambt). Vanaf het ogenblik van de vaste benoeming als leraar BGV, geldt de benoeming automatisch voor alle vakken waarvoor men binnen hetzelfde ambt een vereist bekwaamheidsbewijs heeft. Voorbeeld: Een leraar BGV heeft een diploma HOKT hout en een BPB; daarmee heeft hij een vereist bekwaamheidsbewijs voor de vakken hout en bouw. Hij wordt belast met een opdracht van 24 uur hout (VE) en wordt benoemd voor deze opdracht. De vaste benoeming geldt voor de vakken hout én bouw, zelfs al heeft hij dit laatste vak nog nooit gegeven. Vaste benoeming: een recht én een plicht De school moet aan het vast benoemd personeelslid ieder jaar de opdracht van vaste benoeming garanderen voor zover er voldoende uren voorhanden zijn. Indien er in de school uren zijn waarvoor de vaste benoeming geldt, moet de school deze uren geven; het personeelslid moet deze uren aanvaarden, ook al gaat het 3 Meer uitgebreide en precieze uitleg hierover vindt u in de cursussen over vaste benoemingen en over de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking en reaffectatie. Pagina 16 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

17 voor een leraar BGV om vakken die hij nog nooit zou gegeven hebben tenzij hiervoor een lagere salarisschaal of een lagere geldelijke anciënniteit zou gelden. Voorbeeld: Een leraar BGV met een bekwaamheidsbewijs GVSO groep 1 voeding/verzorging + BPB wordt aangesteld voor 24 uur voeding en wordt benoemd voor deze opdracht. Het volgende schooljaar zijn er maar 15 uren voeding meer beschikbaar maar er zijn wel nog 7 uren gezinstechnieken en 2 uren verzorging. De school moet deze uren geven aan deze leraar; hij moet deze uren aanvaarden, wil hij zijn vaste benoeming voor deze negen uren behouden De voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen Wat? 1. De basisdiploma s zijn behaald buiten de specialiteit van het vak dat onderwezen wordt of het ambt dat wordt uitgeoefend. 2. Niveau van het basisdiploma: Het niveau van het basisdiploma is hetzelfde als bij de vereiste bekwaamheidsbewijzen. Bovendien zijn voor het ambt van leraar BGV diploma s van het niveau LSO + BPB + 6 jaar NE en 9 jaar NE + BPB voorzien. Niveau van het basisdiploma Leraar ASV -Kleuteronderwijzer + onderwijzer Ten minste Master + BPB Ten minste Bachelor (PBA) + BPB LSO + BPB + 6 jaar NE 9 jaar NE + BPB Vakkennis van de leraar BGV Het basisdiploma geeft geen garantie over de vakkennis van de leraar BGV. Het is immers behaald in een andere specialiteit dan het vak dat hij onderwijst. Deze vakkennis kan verworven zijn via een andere weg: bedrijfscursussen, postacademische opleidingen, navorming, nuttige ervaring, persoonlijke interesse De directie beoordeelt samen met de leraar of hij geschikt is om bepaalde vakken te onderwijzen.carrière Aanstelling Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 17

18 Men kan aangesteld worden voor alle vakken en ambten waarvoor men een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heeft. Een school is vrij om te kiezen tussen een kandidaat met een vereist of met een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs. Bezoldiging Er wordt een salarisschaal toegekend afhankelijk van het diplomaniveau Deze salarisschaal is dezelfde als bij de vereiste bekwaamheidsbewijzen. Voorrang bij een tijdelijke aanstelling Ook met een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs kan men een aanstelling van doorlopende duur krijgen. De berekening van de dienstanciënniteit gebeurt echter per ambt en per vak binnen het ambt van leraar BGV, waardoor er meer kans is dat het personeelslid dubbel zolang moet werken vooraleer hij voorrangsgerechtigd is. Vaste benoeming Men kan vast benoemd worden. De benoeming geldt binnen het ambt van leraar BGV enkel voor het vak waarvoor men benoemd is met een VO en bovendien voor alle vakken waarvoor men binnen hetzelfde ambt een vereist bekwaamheidsbewijs heeft. Voorbeeld: Een leraar BGV heeft een diploma HOKT hout en een BPB; daarmee heeft hij een vereist bekwaamheidsbewijs voor de vakken hout en bouw in opleidingsvorm 3 Hij wordt belast met een opdracht van - 15 uur hout (VE) - 5 uur Elektriciteit (VO) en hij wordt benoemd voor deze opdracht. De vaste benoeming geldt voor hout, bouw en elektriciteit. Vaste benoeming: een recht én een plicht De rechten en plichten gelden voor alle vakken waarvoor men benoemd is. Een school kan een leraar BGV niet verplichten om een vak te geven waarvoor hij een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heeft indien hij hiervoor niet vast benoemd is. De leraar kan nooit het recht opeisen om een dergelijk vak te geven, tenzij hij er expliciet voor vast benoemd is. Voorbeeld: Een leraar BGV met diploma HOKT hout wordt aangesteld voor 24 uur hout en wordt benoemd voor deze opdracht. Het volgende schooljaar zijn er maar 15 uren hout meer beschikbaar maar er zijn wel nog 9 uren elektriciteit De school moet hem deze uren niet geven; hij moet deze uren niet aanvaarden De andere bekwaamheidsbewijzen Pagina 18 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

19 Wat? De categorie andere bekwaamheidsbewijzen laat toe om uitzonderlijk iemand aan te stellen die (nog) niet voldoet. Er zijn twee soorten van andere bekwaamheidsbewijzen. 1. De kandidaat voldoet eigenlijk niet aan de voorwaarden om les te geven, bijvoorbeeld omdat hij niet over het geschikte basisdiploma beschikt of omdat hij onvoldoende nuttige ervaring heeft. 2. Het basisdiploma en eventueel de nuttige ervaring zijn in orde, maar de kandidaat heeft nog geen bewijs van pedagogische bekwaamheid. Vakkennis en pedagogische bekwaamheid Er is geen enkele garantie van vakkennis en van pedagogische bekwaamheid. De andere bekwaamheidsbewijzen zijn bedoeld als uitzonderingsmaatregel. De carrièremogelijkheden en de rechten en plichten zijn beperkt. Carrière Aanstelling De andere bekwaamheidsbewijzen zijn bedoeld als noodoplossing. Een aanstelling is mogelijk in drie gevallen: 1. voor een interim van maximum 97 dagen; 2. voor een interim van meer dan 97 dagen, indien de school geen kandidaat vindt met een vereist of een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs (verklaring op eer); 3. wanneer de kandidaat een ander bekwaamheidsbewijs heeft omdat hij nog niet in het bezit is van een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Dan mag hij aangeworven worden voor de duur die nodig is om het bewijs van pedagogische bekwaamheid te behalen, vermeerderd met één schooljaar. Bezoldiging Het personeelslid wordt betaald aan een lagere salarisschaal dan personeelsleden met een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs. Zodra hij - door het behalen van het BPB of van het geschikte basisdiploma - een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heeft, ontvangt hij de aan de vereiste of voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen gerelateerde salarisschaal. Voorrang bij een tijdelijke aanstelling Zolang de leraar tewerkgesteld is met een ander bekwaamheidsbewijs, kan hij geen aanstelling van doorlopende duur krijgen. Op het ogenblik dat het personeelslid een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs verwerft, tellen de diensten die met Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 19

20 een ander bekwaamheidsbewijs zijn gepresteerd mee voor de berekening van de dienstanciënniteit die nodig is voor de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Vaste benoeming Er is geen vaste benoeming mogelijk Besluit Ieder personeelslid presteert in een ambt op basis van één van de drie categorieën van bekwaamheidsbewijzen. Wie voor een bepaald vak of ambt een vereist bekwaamheidsbewijs heeft, heeft in principe voor heel wat andere vakken of ambten een voldoend geacht of een ander bekwaamheidsbewijs. Pagina 20 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

21 1.4. SPECIALE GEVALLEN Overgangsmaatregelen Bij een wijziging van de reglementering is het mogelijk dat de bekwaamheidseisen verstrengd worden, of dat de salarisschaal voor sommige personeelsleden verlaagd wordt. Overgangsmaatregelen zorgen ervoor dat bepaalde personeelsleden die al in dienst waren vóór de verstrenging van de reglementering kunnen blijven fungeren onder dezelfde voorwaarden als vroeger. Personeelsleden met overgangsmaatregelen hebben dus meer bevoegdheden of een hogere salarisschaal dan de organieke regeling zou doen vermoeden. Er werden overgangsmaatregelen toegekend: - bij de inwerkingtreding van het besluit in 1990voor Islamitische godsdienst (2001) - voor sommige personeelsleden vanaf 2002 naar aanleiding van de herstructurering van opleidingsdvorm 3. Welke overgangsmaatregelen er toegekend zijn, onder welke voorwaarden en volgens welke procedure vindt u terug in de verschillende omzendbrieven De gelijkwaardigheid van bepaalde bekwaamheidsbewijzen van godsdienstige of ideologische aard Het besluit van de Vlaamse regering van stelt de gelijkwaardigheid vast van bepaalde bekwaamheidsbewijzen van godsdienstige of ideologische aard met de vereiste of de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen. Hiertoe moet een bewijs van geschiktheid worden geleverd. Dit kan door de overlegging van een getuigschrift van - priesterschap wanneer het de bedienaar van de eredienst-priester betreft; - rabbijn of bedienaar van de eredienst, afgeleverd door het Centraal Israëlisch Consistorie van België. Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 21

22 HOOFDSTUK 2. DE PRAKTIJK 2.1. De bevoegdheid bepalen Hoe weten we welke bekwaamheidsbewijzen voldoen voor welke vakken en voor welke ambten? De lijst van de vereiste, voldoend geachte en andere bekwaamheidsbewijzen is per ambt, vak en onderwijsvorm vastgelegd bij besluit. Deze lijst is verwerkt in het elektronisch programma BBSO. Het programma is on-line beschikbaar via het internet op de website U kunt opzoekingen doen in twee richtingen Van vak naar diploma U kunt per vak (of per ambt) nagaan welke de vereiste, de voldoend geachte of de andere bekwaamheidsbewijzen zijn. Klik hiervoor in het gedeelte van vak naar diploma (of van ambt naar diploma) het gewenste vak of ambt aan Van diploma naar vak U kunt ook vertrekken vanuit het bekwaamheidsbewijs en opzoeken welke vakken men daarmee mag geven of welke ambten kunnen uitgeoefend worden. Hiervoor is enige kennis van de studiebewijzen vereist. Opgelet: eenzelfde studiebewijs kan onder verschillende benamingen voorkomen. Het diploma van master in de wiskunde bijvoorbeeld vindt u terug als master in de wiskunde, en voldoet tevens aan de omschrijvingen ten minste HSO, ten minste PBA, Om een volledig beeld te krijgen van de onderwijsbevoegdheden zoekt u dus best ook onder deze omschrijvingen. Voorbeeld: Het diploma van gegradueerde autotechnieken zoekt u onder HOKT autotechnieken + BPB om de vereiste bekwaamheidsbewijzen te vinden, onder HOKT + BPB en ten minste PBA + BPB om de voldoend geachte bakwaamheidsbewijzen te vinden en onder ten minste PBA om de andere bekwaamheidsbewijzen te vinden. Het diploma van professionele bachelor autotechnologie zoekt u onder PBA autotechnologie + BPB om de vereiste bekwaamheidsbewijzen te vinden, onder PBA + BPB en ten minste PBA + BPB om de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen te vinden en onder ten minste PBA om de andere bekwaamheidsbewijzen te vinden. Pagina 22 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

23 De vereiste bekwaamheidsbewijzen Bij de vereiste bekwaamheidsbewijzen vindt u 1. ofwel de titel of graad, bijvoorbeeld master, bachelor in het onderwijs, ofwel het niveau van het studiebewijs, bijvoorbeeld HSTO, PBA + 2. de gevolgde specialiteit, bijvoorbeeld wiskunde, elektriciteit + 3. BPB 4. desgevallend het aantal jaren vereiste nuttige ervaring. Wilt u weten voor welke vakken een leraar BGV een vereist bekwaamheidsbewijs heeft, zoek dan via van diploma naar vak onder het specifieke diploma. Het BPB Het BPB is bij de vereiste bekwaamheidsbewijzen voor leraar BGV met o.a.: - het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 2; - het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 1; - het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid / diploma van leraar (SLO) - het diploma van bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs; - het diploma van de voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs en remedial teaching; - VoorbeeldenPBA mechanica + BPB HSTO elektriciteit + BPB + 3 jaar nuttige ervaring De voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen Bij de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen vindt u (behalve enkele uitzonderingen) GEEN individuele diploma s. De studiebewijzen zijn gegroepeerd volgens het niveau, zonder vermelding van de specialiteit. Voorbeelden - ten minste master + BPB onder ten minste master wordt begrepen: alle basisdiploma s van een opleiding van twee cycli: de licentiaat, bio-ingenieur, industrieel ingenieur, - ten minste PBA + BPB onder ten minste PBA wordt begrepen: alle diploma s van een basisopleiding van één cyclus, diploma s van master, burgerlijk ingenieur - LSBO + BPB + 6 jaar nuttige ervaring onder LSBO wordt begrepen: studiebewijzen van het lager secundair onderwijs of van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs, uitgezonderd het algemeen secundair onderwijs. Het BPB Het BPB is bij de voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen voor leraar BGV met, o.a 6.: 6 Voor een volledige opsomming raadpleegt u artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 23

24 - het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 2; - het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 1; - het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid / diploma van leraar (SLO) - het diploma van onderwijzer - het diploma van kleuteronderwijzer - het diploma van bachelor in het onderwijs: lager onderwijs; - het diploma van bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs; - het diploma van de voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs en remedial teaching; - het diploma van bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs; - het diploma van bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs De andere bekwaamheidsbewijzen Bij de andere bekwaamheidsbewijzen vindt u ook enkel diploma s gegroepeerd volgens de soort en het niveau. Voorbeelden - LSTO - ten minste HSO - ten minste PBA - 3 jaar nuttige ervaring 2.2. De salarisschaal bepalen Naast het bepalen van de onderwijsbevoegdheid heeft het bekwaamheidsbewijs een tweede belangrijke functie: het is een van de belangrijkste elementen die bepalen op welke salarisschaal het personeelslid recht heeft. Ook wordt de salarisschaal toegekend afhankelijk van het ambt en het niveau van het diploma. De bijlagen bij het besluit vermelden naast de bekwaamheidsbewijzen eveneens de toe te kennen salarisschalen. Zij zijn opgenomen in het programma BBSO. Wanneer u in het programma een salarisschaalcode aanklikt, krijgt u de brutobelastbare bedragen. U kunt ook berekenen hoeveel de bedrijfsvoorheffing in een specifieke situatie zal zijn zodat u zelf het netto-belastbaar inkomen kunt berekenen. onderwijs. Pagina 24 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

25 DEEL 3. HET PRESTATIESTELSEL Algemeen De opdracht van een personeelslid wordt uitgedrukt in de vorm van een breuk. De teller is het aantal gepresteerde uren; de noemer is het aantal uren dat iemand moet presteren voor een voltijdse betrekking. Het prestatiestelsel dat nu van toepassing is in het buitengewoon secundair onderwijs wordt geregeld door het besluit van 14maart 2003 betreffende de vaststelling van de prestaties in het buitengewoon secundair onderwijs. Het prestatiestelsel wordt samengevat in onderstaande tabel. Voor de duidelijkheid worden het minimum en maximum aantal lesuren vermeld. minimum maximum leraar ASV leraar NCZ godsdienstleraar leraar BGV Technisch adviseur Technisch adviseurcoördinator Maatschappelijk werker orthopedagoog psycholoog kinderverzorger Verpleger Ergotherapeut arts logopedist Legende - minimum: het minimum aantal uren dat het personeelslid moet presteren voor een voltijdse betrekking - maximum: het maximum aantal uren dat telt als voltijdse betrekking; de uren boven het minimum en onder of gelijk aan het maximum zijn plage-uren en worden niet bezoldigd Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 25

26 DEEL 4. DE BEZOLDIGING EN PRESTATIES VAN GELIJKGESTELDE UREN Voor sommige opdrachten krijgt de school een grote autonomie bij de keuze van het personeelslid en de manier waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Dit is het geval voor - 1. de uren die geen lesuren zijn :bijzonder pedagogische taken - bijscholingklassenraad - klassendirectie - geïntegreerd onderwijs - 2. vakken die voor de betaling moeten gelijkgesteld worden met een ander vak:gok-uren - extra-uren voor ICT-coördinatie Voor de bezoldiging moeten deze uren gelijkgesteld worden met een ambt en desgevallend een vak en of specialiteit, in functie van het bekwaamheidsbewijs van het personeelslid. Het ambt moet niet noodzakelijk voorkomen in de school waar het personeelslid aangesteld wordt; de gelijkstelling is immers fictief en dient enkel als indicatie voor de betaling. Pagina 26 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

27 GEBRUIKTE AFKORTINGEN AND ander bekwaamheidsbewijs ASO algemeen secundair onderwijs ASV algemen en sociale vorming BBSO programma bekwaamheidsbewijzen gewoon secundair onderwijs BPB bewijs pedagogische bekwaamheid BSO beroepssecundair onderwijs DBSO deeltijds beroepssecundair onderwijs BGV beroepsgerichte vorming GOK gelijke onderwijskansen GVSO-groep 1 geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 1, vroeger GLSO, geagregeerde voor het lager secundair onderwijs GVSO-groep 2 geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 2, vroeger GHSO, geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, en GVO, geaggregeerde voor het onderwijs HBO HOKT hoger beroepsonderwijs hoger onderwijs van het korte type HOLT HSBO HSBS hoger onderwijs van het lange type hoger secundair beroepsonderwijs hoger secundaire beroepsschool HSO hoger secundair onderwijs HSTO hoger secundair technisch onderwijs ICT informatie- en communicatietechnologie KSO kunstsecundair onderwijs KV kunstvak LSBO lager secundair beroepsonderwijs LSO lager secundair onderwijs LSTO lager secundair technisch onderwijs NE nuttige ervaring PBA professioneel gerichte bachelor NCZ niet confessionele zedenleer Se-n-Se TSO secundair na secundair onderwijs technisch secundair onderwijs OV Opleidingsvorm VE vereist bekwaamheidsbewijs VO voldoend geacht bekwaamheidsbewijs Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs Pagina 27

28 BRONVERMELDING - Wet van tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving - Decreet van betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs Decreet van betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra - Decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen - Decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV - Koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestaties in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra. Besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs Besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijs - Besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van bepaalde bekwaamheidsbewijzen van godsdienstige of ideologische aard met de vereiste of de voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen in de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen Besluit van de Vlaamse regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars Pagina 28 Bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen en prestaties in het gewoon secundair onderwijs

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Gewoon Secundair Onderwijs

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Gewoon Secundair Onderwijs Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Gewoon Secundair Onderwijs AgODi Opleiding schoolsecretariaten februari 2012 INHOUD WOORD VOORAF... 5 DEEL 1. DE STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar Inleiding Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Doel van deze mededeling

Aandachtspunten schooljaar Inleiding Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Doel van deze mededeling Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 1. Inleiding 1.1. Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Vereiste bekwaamheidsbewijzen Wie voor algemene en sociale vorming, voor (een specialiteit van) beroepsgerichte

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2004 Inleiding Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

3.1. Aanstelling met een ander bekwaamheidsbewijs: berekening periode vrijstelling van verklaring op eer

3.1. Aanstelling met een ander bekwaamheidsbewijs: berekening periode vrijstelling van verklaring op eer Aandachtspunten schooljaar 2003-2004 1. Inleiding Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2005 Oorspronkelijk meegedeeld in Mededeling betreffende bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen in het gewoon secundair onderwijs en voor de godsdienstleraren en leermeesters

Nadere informatie

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar 2001-2002 Oorspronkelijke titel: Islamitische godsdienst voorbereiding van het schooljaar 2001-2002, basis-

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2007-2008 1. Aandachtspunten vanaf het schooljaar 2007-2008 1.1. Bachelor-Master-structuur (BaMa) Als gevolg van het invoeren van de BaMa-structuur in het hoger onderwijs worden

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Inhoud : 1. Gemeenschappelijke bepalingen 1.1. Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) 1.2. Licentiaat + GHSO of GVO wordt licentiaat + BPB 1.3. Ambten van het medisch,

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2005-2006 1. Actualisatie 1.1. Opname van nieuwe bekwaamheidsbewijzen. Er worden vereiste en voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen toegevoegd aan een aantal vakken en ambten

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Deeltijds Kunstonderwijs

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Deeltijds Kunstonderwijs Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Deeltijds Kunstonderwijs WOORD VOORAF... 3 DEEL 1. DE BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN EN DE SALARISSCHALEN... 4 HOOFDSTUK I. DE THEORIE... 4 I.1. Waaruit

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2013-2014 Oorspronkelijk meegedeeld in Actualisering Bekwaamheidsbewijzen gewoon secundair onderwijs vanaf 1 september 2013 referentie : SO/2013/03 Publicatiedatum : (29/07/2013,

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur:

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Voor het ambt van directeur is een vereist bekwaamheidsbewijs nodig: Ten minste bachelor + BPB Uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen Werken in het secundair onderwijs Tips voor een vlotte start van een onderwijscarrière Inhoud 1. Situering onderwijs in Vlaanderen 2. Onderwijsbevoegdheid 3. Klaar voor de start? 4. Meer info? 1. Situering

Nadere informatie

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

BIJLAGE I. Bekwaamheidsbewijzen en weddeschalen voor de leermeesters godsdienst en voor de godsdienstleraars

BIJLAGE I. Bekwaamheidsbewijzen en weddeschalen voor de leermeesters godsdienst en voor de godsdienstleraars BIJLAGE I Bekwaamheidsbewijzen en weddeschalen voor de leermeesters godsdienst en voor de godsdienstleraars Periode: van 01/09/1990 tot en met 31/08/2006 Islamitische godsdienst Vereiste Code dd. 4 GVSO-groep

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

Vlaainse Regering. DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-xiii-mozaïek, artikel IX.

Vlaainse Regering. DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-xiii-mozaïek, artikel IX. ' Vlaainse Regering. Ontwerp van besluit van de Viaamse Regering betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie

Nadere informatie

nr. 2 van KATHLEEN HELSEN datum: 25 september 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs - Erkenning nuttige ervaring

nr. 2 van KATHLEEN HELSEN datum: 25 september 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs - Erkenning nuttige ervaring SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2 van KATHLEEN HELSEN datum: 25 september 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Erkenning nuttige ervaring

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Oorspronkelijk meegedeeld in de Mededeling betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen in het gewoon secundair onderwijs vanaf 1 september 2002 referentie:

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2014-2015 Oorspronkelijk meegedeeld in Actualisering van de bekwaamheidsbewijzen en invoering van het ambt van leraar nietconfessionele zedenleer in het gewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING MAART 2012. Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING MAART 2012. Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING Nuttige Ervaring OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN NUTTIGE ERVARING WOORD VOORAF Deze cursus heeft tot doel u duidelijk te maken: wat verstaan wordt onder nuttige ervaring waarvoor nuttige ervaring belangrijk

Nadere informatie

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET 1 Wat is het? Een inrichtende macht werft personeelsleden aan: Met werkingsmiddelen Vlaamse ondersteuningspremie Eigen middelen (enkel deeltijds kunstonderwijs)

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen 1. Kandideringsprocedure 1.1. Op welke manier kan ik solliciteren voor een job in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Elke school en instelling

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Smessaert, Josée Rottiers en Marijke Wilssens 2013-2014

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO BuSO BVJ CLB CVO DBSO DKO EVC EVK GAS GGS GO GOK GON HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 14 maart 2017 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Personeelsleden secundair onderwijs:

Nadere informatie

"' ( )& & * + "' ( %, + %& +. "' & & "! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4

' ( )& & * + ' ( %, + %& +. ' & & ! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4 !" # $%& "' ( )& & * + "' ( %, + * "',- %& +. "' & /&.* & "! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4 # !"#!$%& INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 VERKLARING VAN GEBRUIKTE CODES EN AFKORTINGEN... 3 AFKORTINGEN... 3 CODES

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs Dienstorder Secundair Onderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie n1516ap06_03 Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38 36 amaryllis.pieteraerens@brun ette.brucity.be Openbaar Onderwijs

Nadere informatie

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? GO! in Vlaanderen: 3 onderwijsnetten GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gesubsidieerd

Nadere informatie

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 1 Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 2 Voorbeeld 1: definitie van hetzelfde ambt - SVWO Een personeelslid met als bekwaamheidsbewijs Bachelor grafische en digitale media + BPB is

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET Stuk 248 (1995-1996) Nr. 9 VLAAMS PARLEMENT ZITTING 1995-1996 2 APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET houdende tijdelijke beperking inzake programmatie en benoeming in sommige onderwijssectoren IN EERSTE LEZING

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar in het gewoon so

Vakken en bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van leraar in het gewoon so Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL 02 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2006-042 Datum: 2006-03-24 Gewijzigd: 2015-11-04 Contact: dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen,

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

Op Stapel januari Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel januari Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-01 25 januari 2016 25-01-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

2/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST 2/24 PROTESTANTSE GODSDIENST

2/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST 2/24 PROTESTANTSE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 15 Limburg Noord GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 15001 GO! BS de Brug ZORGCOÖRDINATOR (PBA)

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs,

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs, Dienstorder Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie Aan te geven door de laatste zender (dienst AB) Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38

Nadere informatie

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542.

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542. Wijzigingen in de reglementering met betrekking tot het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met ingang van 01/09/2015 Sedert de aanvang van dit schooljaar werden een

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vacante betrekkingen Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vacante betrekkingen Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G Vacante betrekkingen 2015 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nummer Volume Opmerking Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G 1000 9 u Basisschool Brugge Centrum

Nadere informatie

Op Stapel juni Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juni Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-09 14 juni 2017 14-06-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen:

Nadere informatie

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust 1000 Basisschool D'Oefenschool 4 uur 1001 Basisschool D'Oefenschool 8 uur Pagina 1/25 1002 Basisschool D'Oefenschool 13 uur ORTHODOXE GODSDIENST 1003 Basisschool D'Oefenschool 8 uur ICT-COÖRDINATOR (HSO)

Nadere informatie

Goedgekeurde lijst RVB dd. 10.03.2016 Vacante betrekkingen 2016

Goedgekeurde lijst RVB dd. 10.03.2016 Vacante betrekkingen 2016 1 Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 16 Midden-limburg GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1601001 Basisschool HerckerHof ONDERWIJZER

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010. Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Centrale administratie van

Nadere informatie

Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit Logistiek personeel Klasse 4

Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit Logistiek personeel Klasse 4 Functiegroep Vereiste kwalificaties gelijkgesteld personeel Niet toegelaten Anciënniteit Logistiek personeel Klasse 4 geen bij wijze van overgangsmaatregel de hierna vermelde alle gepresteerde arbeidsdagen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2013 SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Titel: Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op

Nadere informatie

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1 2 Overzicht programma 1. Indiensttreding 1. Reglementering 2. Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 3. Mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1000 Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 12 ADITE

SCHOLENGROEP 12 ADITE SCHOLENGROEP 12 ADITE Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2015: mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Het secretariaat

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

pagina 1 van 52 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Volume Opmerking Vak/Specialiteit

pagina 1 van 52 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Volume Opmerking Vak/Specialiteit Vacante betrekkingen 2014 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Ambt Volume Opmerking Vak/Specialiteit 1000 2 u Basisschool De Springplank ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-08 28 mei 2015 28-05-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

MEDEDELING. De verdeling van de betrekkingen; reaffectatie en wedertewerkstelling

MEDEDELING. De verdeling van de betrekkingen; reaffectatie en wedertewerkstelling Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-071 datum : 2003-07-16 gewijzigd : 2015-07-09 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Reglementering Begrippen Procedure Bezoldiging Mededeling Overzicht programma 2 Reglementering Decreet van 09/04/1992 Besluit Vlaamse Regering 29/04/1992 Omzendbrief

Nadere informatie

Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad

Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad Dienst CUR Guimardstraat 00 BRUSSEL + 07 06 0 www.katholiekonderwijs.vlaanderen DOCUMENT Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad 07-0- Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste

Nadere informatie

Betreft : vakantverklaring. Brussel, 13 oktober Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Betreft : vakantverklaring. Brussel, 13 oktober Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, TP 2011-2012 06 / 01 Betreft : vakantverklaring Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, Brussel, 13 oktober 2011. In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van

Nadere informatie

Betreft : vacantverklaring. Brussel, 11 mei Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Betreft : vacantverklaring. Brussel, 11 mei Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, TP 2011-2012 06 /03 Betreft : vacantverklaring Brussel, 11 mei 2012. Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van 27 maart

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-147- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV10-155 Brugge 10/09/2010 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten )

VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) 1. DOSSIER (35 punten) VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) Kandidatuur wordt vooraf getoetst aan de decretale voorwaarden in verband met Mutatie,

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2011-2012.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2011-2012. Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2011-2012. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

Casussen. 1. Aanstellingen

Casussen. 1. Aanstellingen Casussen 1. Aanstellingen Het CVO De eeuwige student is op zoek naar een lesgever Italiaans, richtgraad 1 voor een bijkomende module die zal ingericht worden vanaf september. Volgende kandidaten sturen

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau)

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) 1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naargelang van het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor aanwerving:

Nadere informatie

De globale puntenenveloppe

De globale puntenenveloppe De globale puntenenveloppe DE GLOBALE PUNTENENVELOPPE De globale puntenenveloppe...1 1. Algemeen...2 2. Berekening van de globale puntenenveloppe...3 2.1. Parameters voor de berekening...3 2.2. Berekeningswijze

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen VI.6. MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen 1

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid, bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet.

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen?

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? 1 2 Inhoud info-avond 1. Huidige structuur secundair onderwijs 1. Gewoon secundair onderwijs 2. Buitengewoon secundair onderwijs 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? Huidige structuur secundair

Nadere informatie

OVERZICHT VACANTVERKLARING 2015

OVERZICHT VACANTVERKLARING 2015 Nummer: 1001 BS Europa Bredene Volume: 2/24 Leermeester godsdienst Katholieke godsdienst R Nummer: 1002 BS Europa Bredene Volume: 2/24 Leermeester godsdienst Protestantse godsdienst R Nummer: 1003 BS Europa

Nadere informatie

Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van

Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van Terbeschikkingstelling Wegens Ontstentenis Van Betrekking, De Reaffectatie, De Wedertewerkstelling En De Toekenning Van Een Wachtgeld Of Wachtgeldtoelage Voor Het Gewoon En Buitengewoon Secundair Onderwijs

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 november 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00899 Onderwerp: Vakantie- en prestatieregeling voor personeel ressorterend onder "Statuut Rechtspositie Personeelsleden

Nadere informatie

LAUREAATSCHAP inspecteurs-adviseurs niet-confessionele zedenleer. 2010

LAUREAATSCHAP inspecteurs-adviseurs niet-confessionele zedenleer. 2010 LAUREAATSCHAP inspecteurs-adviseurs niet-confessionele zedenleer. 2010 Oproep tot kandidaturen De Raad voor Inspectie en Begeleiding niet-confessionele zedenleer v.z.w. organiseert een reeks proeven in

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 600401 GO! Basisschool De Blokkendoos LEERMEESTER

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/388 24 oktober 2002 Besluit houdende toekenning van de weddebijslag van 15% voor bepaalde personeelsleden van het buitengewoon onderwijs met volledig leerplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Nadere informatie