1. Vermogensplanning: Gesplitste koop (art. 9 W.Succ.): (alweer) nieuw standpunt van fiscale administratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Vermogensplanning: Gesplitste koop (art. 9 W.Succ.): (alweer) nieuw standpunt van fiscale administratie"

Transcriptie

1 Inhoud 1. Vermogensplanning: gesplitste koop nieuw fiscaal standpunt 2. Wie betaalt er welke kosten bij de verkoop van een woning? 3. Fiscaalvriendelijke incorporatie van belaste reserves 1. Vermogensplanning: Gesplitste koop (art. 9 W.Succ.): (alweer) nieuw standpunt van fiscale administratie Eric Spruyt, notaris-vennoot Berquin Notarissen, docent KU Leuven, docent HUB & Fiscale Hogeschool, Brussel Ter opfrissing Het verhaal van de gesplitste aankoop is ondertussen gekend. In het kader van vermogensplanning kopen de ouders voor het vruchtgebruik een onroerend goed en hun kinderen de blote eigendom van hetzelfde goed. Tijdens hun leven kunnen de ouders, als vruchtgebruikers, dan het gekochte goed zelf benutten ( bijvoorbeeld appartement aan de kust) of genieten van de huuropbrengsten (bijvoorbee ld investeringsgoed). Bij het overlijden van de ouders groeit het vruchtgebruik automatisch aan bij de blote eigendom en worden de kinderen volle eigenaar van het goed en dit zonder successierechten te betalen. Op de verkrijging van vruchtgebruik uit erfenis zijn namelijk geen successierechten verschuldigd. De fiscus stapt in dit verhaal slechts onder bepaalde voorwaarden mee. In principe beschouwt ze deze constructie als niet-bestaande en doet ze alsof het onroerend goed toch in volle eigendom tot de erfenis van de ouders behoort. Fiscaal-technisch lost art. 9 W.Succ. dit op door bij wijze van fictie te doen alsof de kinderen-blote eigenaars als bijzonder legaat het onroerend goed geërfd hebben. Toch kon er vanouds ontsnapt worden aan art. 9 W.Succ. Aan volgende voorwaarden moest gecumuleerd voldaan zijn: a) De kinderen moeten op de sterfdag van de ouders bewijzen dat ze over geld beschikten om destijds hun deel blote eigendom in de koop te financieren. b) Ze moesten bovendien aantonen dat ze dat 'eigen' geld daartoe ook effectief aangewend hebben. c) Het prijsaandeel vruchtgebruik versus blote eigendom moet correct berekend worden, met name rekening houdend met de sterftetabellen en de coëfficiënten die deze opleveren. Waar knelde niettemin vaak het schoentje? De kinderen hadden zelf geen geld om hun deel blote eigendom te kopen. Niet getreurd. De vermogensplanners hadden een pasklare oplossing. De ouders schenken gewoon voorafgaand aan de koopakte aan hun kinderen de geldsom nodig voor de betaling van het prijsaandeel overeenstemmend met de blote eigendom. Over de voorafgaande schenking [- 1 -]

2 Lange tijd lag de fiscus niet wakker van dergelijke voorafgaande schenking in het kader van een gesplitste koop. De voorafgaande schenking werd aanvaard en art. 9 W.Succ. werd niet toegepast bij later overlijden van de ouders-vruchtgebruikers. Vermaarde hoge fiscale ambtenaren schreven al lange tijd geleden dat dergelijke voorafgaande schenking geen enkel fiscaal probleem stelde en de werking van art. 9 W.Succ. ontzenuwde (VAN ACOLEYEN, O, Successierecht, Deel 1, uitgave Fiscale Hogeschool, 1976, nr. 141, p. 181). De fiscale administratie zelf besliste in het verleden tot tweemaal toe dat dergelijke voorafgaande schenking toegelaten was (Beslissing van 10 juli 2002, Rec.gén.enr.not., 2004/2, nr , p. 84; Beslissing van 13 december 2007, nr. E.E./ , Rep RJ, S9/06-03). So far, so good. Nieuwe antimisbruikbepaling & Beslissing 19 april 2013 Op 1 juni 2012 trad in het registratie- en successierecht de nieuwe algemene antimisbruikbepaling in werking (art. 18, 2 W.Reg. en art. 106 W.Succ., zoals gewijzigd door de Programmawet van 29 maart 2012, B.S. 6 april 2012, ed. 3). Via deze weg wil de fiscus bestrijden dat de belastingplichtige zich door toedoen van 'gekunstelde constructies' buiten de fiscale doelstelling van fiscale wetteksten plaatst. Toen de fiscus in haar daaropvolgende circulaire nr. 8/2012 van 19 juli 2012 ( Rec.gén.enr.not., 2012/7, nr , ; zie ook in haar inmiddels beruchte 'zwarte lijst' oplijstte welke constructies ter vermijding van registratie- en/of successierechten zij voortaan op grond van de antimisbruikbepaling zou aanvechten, bleek dat de gesplitste koop gepaard gaande met een schenking vooraf door de vruchtgebruiker voortaan toch aanleiding zou geven tot de toepassing van art. 9 W.Succ. De verrichting werd dus als fiscaal misbruik gekwalificeerd. Maar een klein jaar later komt de nieuwe circulaire nr. 5/2013 van 10 april 2013 uit ( Rec.gén.enr.not., 2013/6, nr , ; zie ook Wat blijkt? De gesplitste koop met voorafgaande schenking staat niet langer op de 'zwarte' lijst. Het is dus niet langer misbruik. Maar de vreugde is van korte duur. Enkele dagen later maakt de fiscale administratie een nieuwe fiscale beslissing kenbaar: de Beslissing van 19 april 2013 (nr. E.E./98.937, Rep RJ, S 9/06-07; Rec.gén.enr.not., 2013/6, nr , p. 278; zie ook die uitwerking zou krijgen voor aankopen vanaf 1 september Uit die beslissing blijkt dat de voorafgaande schenking bij gesplitste koop vanaf dan toch niet meer zou kunnen. De fiscus, zich beroepend op de oude parlementaire stukken die aan de basis liggen van art. 9 W.Succ., is de mening toegedaan dat ze haar visie volledig moet herzien. Er wordt beslist dat de aanwezigheid van een voorafgaande schenking in feite een bevestiging is van het wettelijk vermoeden van bedekte bevoordeling vervat in art. 9 W.Succ. Het allernieuwste standpunt: Beslissing 18 juli 2013 Het stond in de sterren geschreven dat de beslissing van 19 april 2013 geen lang leven zou lijden. Vrij snel na het uitbrengen van laatstgenoemde beslissing ontstond er namelijk tumult in de Kamercommissie Financiën en Begroting. De koerswijziging werd door diverse leden van deze commissie op de korrel genomen (Mond. Vr. nr en Carl Devlies, en Veerle Wouters, Luk Van Biesen, Olivier Maingain en Hagen Goyvaerts, 15 mei 2013, Kamercommissie Fin., Criv 53 Com 746, 16-21). De kritiek vond gehoor bij de Minister van Financiën die stelde dat hij zijn administratie zou verzoeken 'het geheel van de problematiek aan een bijkomend nieuw onderzoek te onderwerpen en om haar standpunt bij te stellen ' (Integraal Verslag, Kamercommissie voor Financiën, 15 mei 2013, CRIV 53 COM 746, 16 e.v.). Ondertussen nam de fiscus aangevuurd door de Minister van Financiën - een nieuwe beslissing: de Beslissing van 18 juli 2013, nr. E.E./98.937, Rep RJ, S9.06, [- 2 -]

3 Wat zegt de nieuw beslissing? Een voorafgaande schenking wordt voortaan wel aanvaard als tegenbewijs voor de toepassing van art. 9 W.Succ. in 2 gevallen: 1. Als de voorafgaande schenking aan de heffing van het registratierecht voor schenkingen werd onderworpen. 2. Als wordt aangetoond dat de begunstigde van de schenking vrij over de gelden heeft kunnen beschikken, wat bijvoorbeeld het geval kan zijn als wordt aangetoond dat de schenking door de verkrijger van het vruchtgebruik niet specifiek bestemd was voor de financiering van de aankoop van de blote eigendom in het kader van de gesplitste aankoop. In de beslissing wordt 'of' gebruikt, beide gevallen hoeven dus niet cumulatief vervuld te worden. Eerste uitzondering: geregistreerde schenking Een schenking van de benodigde geldsom vooraf door de vruchtgebruiker mag dus voortaan op voorwaarde dat ze onderworpen wordt aan schenkingsrechten (op roerende goederen). Deze vallen best mee en bedragen in rechte lijn 3% (3,3% in het Waals Gewest). Deze schenkingsrechten zullen sowieso opeisbaar zijn als de schenking gebeurt via Belgisch notaris (toepassing van art. 19,1 W. Reg.). In de beslissing wordt niettemin de tussenkomst van de Belgische notaris niet geëist. Dus ook een voorafgaande schenking die in se belastingvrij is, zoals die ten overstaan van een buitenlands (bijvoorbeeld Nederlands of Zwitsers) notaris, net als de handgift en bankgift, komen in aanmerking op voorwaarde dat men in deze gevallen spontaan tot aanbieding ter registratie van de schenking overgaat. Tweede uitzondering: begiftigde heeft vrij over de geschonken gelden kunnen beschikken Kan men aantonen dat de begunstigde van de schenking vrij over de gelden heeft kunnen beschikken, dan is de schenking bij machte de werking van art. 9 W.Succ. te ontkrachten. Uit de schenking mag dus niet blijken dat de schenker in de schenking opgelegd heeft dat het geschonken geld moet dienen voor de financiering van het deel blote eigendom in het kader van een op stapel staande gesplitste aankoop. Als dit 'moeten' in het 2e uitzonderingsgeval uit de schenking of de omstandigheden eigen aan het dossier kan afgeleid worden, zal dit niet aanvaard worden. Een dergelijk 'moeten' zal volgens ons manifest aanwezig zijn wanneer de schenking van het geld gepaard gaat met een last die er in bestaat het geschonken geld verplicht aan te wenden voor de aankoop van blote eigendom. Dus schenkingen onder dergelijke last zijn absoluut 'not done' als men het 2e uitzonderingsgeval wenst toe te passen en aan schenkingsrechten wil ontsnappen. Maar er zullen ook veel rand- en dus twijfelgevallen zijn. Wat als een schenking van geld pakweg 1 jaar geleden plaatsvond en nadien volgt toch een gesplitste koop met het geld? Is 1 jaar voldoende om aan te tonen dat er geen band is tussen de schenking en de gesplitste koop en het geld dus niet 'specifiek' daarvoor bestemd was? Er wordt ook al her en der 'gefluisterd' dat het raadzaam is om er voor te zorgen dat het geschonken geld niet exact overeenstemt met het prijsaandeel dat de blote eigenaar moet betalen in de koop. Daarbij rijst dan inderdaad de vraag of de fiscus zal aanvaarden dat wanneer de prijs voor de blote eigendom bijvoorbeeld 100 bedraagt en de blote eigenaar krijgt 80 geschonken en financiert met eigen spaargeld [- 3 -]

4 20, het 2e toepassingsgeval uitwerking zal hebben. We betwijfelen dat. En waar ligt in zulke gevallen dan wel de grens? Hoe groot moet de 'gap' dan wel zijn tussen het geschonken bedrag en de prijs overeenstemmend met de blote eigendom? Een oeverloos debat waarbij elke mogelijke oplossing noodzakelijkerwijs arbitrair is. Het is duidelijk dat het 1e uitzonderingsgeval, de geregistreerde voorafgaande schenking, in de praktijk de grootste rechtszekerheid zal bieden! Inwerkingtreding Wat de inwerkingtreding betreft, wordt in de nieuwe beslissing van 18 juli 2013 gesteld dat het kersverse standpunt toepasselijk is op alle rechtshandelingen gedaan vanaf 1 september En bovendien wordt gepreciseerd dat deze nieuwe beslissing de vorige beslissing van 19 april 2013 vervangt. Er mag aangenomen worden dat onder 'rechtshandeling' zoals het geval was met de vorige beslissing van 19 april de gesplitste koop moet verstaan worden. De datum van de authentieke aankoopakte is dus bepalend. *************** [- 4 -]

5 2. Wie betaalt er welke kosten bij de verkoop van een woning? Alexis Lemmerling, notaris-vennoot Berquin Notarissen Algemeen principe: de koper betaalt de kosten Dat de koper niet enkel de prijs van de woning moet betalen, maar ook de daarbij horende kosten, is bekend. Zo betaalt de koper ook: registratierechten (10% in Vlaanderen, 12,5% in Brussel en Wallonië) btw (bij nieuwbouw) erelonen en kosten van de notaris voor het verlijden van de verkoopakte kosten van het hypotheekkantoor, zodat de aankoopakte tegenover iedereen afdwingbaar is Gaat de koper daarnaast ook een hypothecair krediet aan om de aankoop te financieren, dan betaalt de koper uiteraard ook de daarmee gepaard gaande registratierechten, erelonen en kosten. Verkoper betaalt de vastgoedmakelaar Indien de woning verkocht wordt via een vastgoedmakelaar, dan worden zijn/haar erelonen en kosten gedragen door de verkoper. Het is namelijk de verkoper die een beroep doet op de makelaar, en er een contract mee afsluit. Kiest de koper een eigen makelaar (wat eerder uitzonderlijk is), dan betaalt de koper uiteraard zijn/haar 'eigen' makelaar. De verkoper kan uiteraard vrij overeenkomen met de koper dat deze laatste de kosten van de vastgoedmakelaar op zich neemt, ook al is hij/zij hier wettelijk gezien niet toe gehouden. Indien partijen dit beslissen, dan zal de koper niet enkel registratierechten verschuldigd zijn op de prijs, maar ook op het bedrag van de kosten van de makelaar. De fiscus redeneert namelijk dat de koper blijkbaar bereid is om niet enkel de verkoopprijs te betalen voor de woning, maar daarnaast ook een extra last op de schouders wil nemen (de ko sten van de makelaar) die zij of hij eigenlijk niet verschuldigd is. Daardoor blijft de werkelijke waarde van de woning niet beperkt tot de koopprijs, maar moeten de kosten van de makelaar bij deze prijs opgeteld worden. Op die totale som worden dan de registratierechten berekend. Administratieve attesten zijn ten laste van de verkoper Bij het te koop stellen van een woning komen ook steeds meer administratieve verplichtingen kijken. Zo moet de verkoper al bij de tekoopstelling van het pand beschikken over: bodemattest energieprestatiecertificaat (EPC) proces-verbaal van keuring van de elektrische installaties en binnenkort ook een as-builtattest Al deze attesten vallen ten laste van de verkoper. Het is namelijk de verkoper die wettelijk verplicht is al deze informatie aan de koper te bezorgen. Zo is het ook met de verplichte inlichtingen van de syndicus, die bij de verkoop van een appartement aan de koper moeten worden bezorgd. Rekent de syndicus hiervoor kosten aan, dan vallen deze ten laste van de verkoper. Eenzelfde verhaal met de [- 5 -]

6 stookolietank: moet er een conformiteitsattest (onder meer inzake lekdichtheid en overbevulbeveiliging) aangevraagd worden, dan betaalt de verkoper hiervoor. Ook 'leveringskosten' zijn ten laste van de verkoper Dat de verkoper moet instaan voor de kosten van haar of zijn vastgoedmakelaar en de opmaak van de administratieve attesten, klinkt de meesten wellicht nog bekend in de oren. Maar er zijn ook nog andere kosten die de verkoper moet betalen, de zogenaamde 'leveringskosten'. Deze kosten zijn noodzakelijk om een onroerend goed te kunnen verkopen en alle wettelijke verplichtingen na te komen die op de verkoper rusten. De notaris heeft deze informatie nodig om de onderhandse verkoopovereenkomst ('compromis') te kunnen opstellen. Denk onder meer aan de volgende kosten en vergoedingen (verschuldigd aan de notaris of vastgoedmakelaar): verkavelingsakte, basisakte en, in het kader hiervan, plannen, afpalingen en metingen stedenbouwkundige inlichtingen kadastrale stukken schrappen van bestaande hypotheek ('handlichtingskosten') Is de verkoper bijvoorbeeld eigenaar van een volledig appartementsgebouw en wil zij/hij 1 enkel appartement verkopen? Dan zal zij of hij de kosten van de 'statuten' (basisakte) van het gebouw moeten dragen. Hetzelfde geldt voor de verkoper van een perceel bouwgrond dat deel uitmaakt van een groter geheel. Hierbij draagt de verkoper dus alle kosten van de verkaveling: niet enkel de verkavelingsvergunning, maar ook de verkavelingsakte. Bij een latere doorverkoop van het voormelde appartement of perceel bouwgrond, zal deze kost uiteraard niet opnieuw ten laste vallen van de verkoper, aangezien er slechts eenmaal een basisakte of een verkavelingsakte moet opgesteld worden. Besluit Anders dan vroeger, is het niet meer zomaar de koper die alle kosten van de verkoop betaalt. De koper staat nog altijd in voor het gros van de kosten (onder meer de belangrijks te kost, zijnde de registratierechten), maar de verkoper moet ook rekening houden met bepaalde, weliswaar beperktere kosten bij de tekoopstelling van zijn of haar pand [- 6 -]

7 3. Fiscaalvriendelijke incorporatie van belaste reserves Peter Van Melkebeke, notaris-vennoot Berquin Notarissen I. Vaststelling van het maximale vastklikbare bedrag Belaste reserves die zijn goedgekeurd door een algemene vergadering ten laatste gehouden op 31 maart 2013 kunnen, tegen een belasting van 10%, via een tussentijdse dividenduitkering worden onttrokken aan de vennootschap, voor zover en in de mate dat het verkregen bedrag onmiddellijk terug wordt ingebracht in het kapitaal van de vennootschap. Het maximale bedrag van belaste reserves dat mag worden uitgekeerd, kan nooit meer zijn dan deze die blijken uit een jaarrekening goedgekeurd ten laatste op 31 maart Bovendien mag de uitkering ook niet hoger zijn dan de belaste reserves zoals die blijken uit een door een latere algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening, mocht dergelijke latere algemene vergadering hebben plaatsgevonden. Daarnaast moet bij de uitkering de zogenaamde 'balanstoets' gebeuren conform het vennootschapsrecht. Dit betekent dat het bedrag dat wordt uitgekeerd ook niet hoger mag zijn dan het maximaal uitkeerbare bedrag aan winsten zoals dat wordt bepaald door de artikelen 320 (voor bvba), 429 (voor cvba) en 617 (voor nv en Comm. VA) van het Wetboek van vennootschappen. Voor een vennootschap met een boekjaar dat gelijkloopt met het kalenderjaar en haar gewone algemene vergadering bijvoorbeeld in mei houdt, betekent dit dat de belaste reserves zoals die blijken uit de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 en goedgekeurd in mei 2012 kunnen worden weerhouden voor de hier bedoelde uitkering, voor zover dat die belaste reserves niet meer bedragen dan de belaste reserves zoals die blijken uit de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 en goedgekeurd in mei II. Beslissing tot uitkering en inhouding van 10% roerende voorheffing Eens het maximale vastklikbare bedrag is vastgesteld, is het aan een (bijzondere) algemene vergadering om te beslissen welk bedrag uiteindelijk zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders/vennoten. Dat bedrag kan uiteraard lager zijn dan het maximale bedrag. In de meeste gevallen zal dit moeten gebeuren via een bijzondere algemene vergadering omdat de gewone algemene vergadering die de jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar heeft goedgekeurd, al heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: een vennootschap met boekjaar gelijklopend met het kalenderjaar, heeft haar laatste gewone algemene vergadering gehouden in mei Er moet dus in de komende weken/maanden een bijzondere algemene vergadering worden samengeroepen om alsnog een (tussentijds) dividend uit te keren. Het bedrag dat door de algemene vergadering tot uitkering wordt bestemd, zal een heffing ondergaan van 10% roerende voorheffing, te voldoen door de vennootschap zoals bij elke dividenduitkering. Deze roerende voorheffing moet in de regel aan de fiscus aangegeven en betaald worden binnen 15 dagen na de beslissing van de algemene vergadering tot uitkering. [- 7 -]

8 III. Beslissing tot kapitaalsverhoging notariële tussenkomst Conform de overgangsmaatregel moet het door de aandeelhouders of vennoten verkregen bedrag (na inhouding van de voorheffing, dus 90% van het uitgekeerde bedrag) vervolgens onmiddellijk ingebracht worden in het kapitaal van de vennootschap en dat tijdens het laatste belastbare tijdperk dat afsluit vóór 1 oktober Uit de administratieve circulaire van 1 oktober 2013 kan worden afgeleid dat deze verplichting per aandeelhouder of vennoot wordt bekeken en dat er ook geen verplichting is om het volledige verkregen bedrag (na inhouding van de voorheffing) in het kapitaal in te brengen. Het nietingebrachte deel van de belaste reserves zal dan de overgangsmaatregel niet kunnen genieten en een heffing van 25% roerende voorheffing ondergaan. Ook de verplichting tot 'onmiddellijke' inbreng werd door de administratieve circulaire ingevuld en zal met de nodige souplesse worden toegepast. 'Onmiddellijk' betekent: zonder verwijl met inachtneming van de vennootschapsrechtelijke bepalingen. In een addendum van 13 november 2013 aan de administratieve circulaire van 1 oktober 2013 aanvaardt de administratie voor vennootschappen die hun boekjaar afsluiten tussen 1 oktober 2013 en 30 maart 2014 dat de kapitaalsverhoging zelf ten laatste plaatsvindt op 31 maart Bij een kapitaalsverhoging in geld betekent dit in eerste instantie dat een bijzondere (onderhandse) algemene vergadering tot de tussentijdse dividenduitkering beslist, waarbij de vennootschap overgaat tot de betaling van de roerende voorheffing. Vervolgens zal het aan de vennoten/aandeelhouders uitgekeerde bedrag zonder verwijl op hun rekening worden gestort, waarna deze vennoten/aandeelhouders dan vervolgens op hun beurt meteen het verkregen bedrag op een geblokkeerde bankrekening op naam van de vennootschap plaatsen en de bankinstelling overgaat tot de aflevering van een bankattest. Vervolgens moet zo snel als mogelijk een tweede algemene vergadering (deze keer een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris) samengeroepen worden die dan tot de kapitaalsverhoging in geld zal beslissen. Eventueel kan beroep gedaan worden op de versoepeling opgenomen in het addendum van 13 november De 'vastklik'-operatie kan ook gebeuren via een kapitaalsverhoging in natura. De redactie van 1 enkel notarieel proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap volstaat in dat geval. Deze vergadering beslist in eerste instantie tot uitkering van een tussentijds dividend, maar zonder effectieve uitkering. Daardoor ontstaat in hoofde van elke aandeelhouder/vennoot een vordering op de vennootschap en wordt vervolgens deze vordering in het kapitaal ingebracht. Vooraf zal de vennootschap een bedrijfsrevisor moeten aanstellen of aan zijn commissaris moeten vragen om een inbrengverslag op te maken. Ook het bestuursorgaan moet een verslag opstellen in het kader van de inbreng in natura. Eén en ander moet voorbereid worden voor men naar de notaris kan stappen om de buitengewone algemene vergadering te houden. Ook belangrijk: de kapitaalsverhoging moet plaatsvinden tijdens het laatste belastbare tijdperk dat afsluit vóór 1 oktober Voor vennootschappen die per kalenderjaar afsluiten, is dus onmiddellijke actie nodig omdat hun laatste belastbare tijdperk vóór 1 oktober 2014 afsluit op 31 december [- 8 -]

9 Gezien de versoepeling opgenomen in het addendum van 13 november 2013 is er nu iets meer ademruimte voor de kapitaalverhoging zelf. IV. Nazorg Met de beslissing tot tussentijdse dividenduitkering gevolgd door een kapitaalsverhoging is de kous jammer genoeg niet af. Enkele zaken moeten nog in acht genomen worden. 1. Onttrekking van de vastgeklikte reserves Eens ingebracht in het kapitaal kunnen de reserves er 'gratis' via kapitaalsvermindering terug uitgehaald worden, maar er is wat geduld nodig: Voor kmo-vennootschappen: in de zin van art. 15 van het Wetboek van vennootschappen kan die belastingvrije kapitaalsvermindering pas gebeuren 4 jaar na de kapitaalsverhoging in het kader van de vastklikoperatie. Bij andere vennootschappen moet men zelfs 8 jaar wachten. Doet men dit niet? Dan is er alsnog een bijkomende heffing verschuldigd van 15, 10 of 5% naargelang het jaar waarin de kapitaalsvermindering wordt doorgevoerd. Ook belangrijk om weten is dat elke kapitaalsvermindering die de vennootschap doorvoert eerst wordt aangerekend op het via de vastklikoperatie ingebrachte kapitaal. 2. Ongewijzigde dividendpolitiek Er moet ook nagegaan worden wat de dividendpolitiek van de vennootschap was van de laatste 5 belastbare tijdperken. De dividendratio die blijkt uit die jaren, moet ook op het lopende belastbare tijdperk worden toegepast. De berekening is vrij ingewikkeld en daarom eerder iets voor boekhouders, accountants en fiscalisten. Het komt erop neer dat ofwel de eerstvolgende gewone algemene vergadering conform het bekomen dividendratio verplicht is een dividend uit te keren dat dan onderworpen zal worden aan 25% roerende voorheffing, ofwel, indien deze dividendratio niet wordt bereikt, zal de vennootschap een afzonderlijke aanslag ondergaan van 15% op het verschil tussen het al dan niet uitgekeerde dividend en de dividendratio. 3. Latere uitgekeerde dividenden De wetgever heeft er ook voor gezorgd dat er niet van 2 walletjes kan gegeten worden. Hebben we te maken met inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen, dan zijn de dividenden die later worden uitgekeerd en verbonden zijn aan die nieuwe aandelen onderworpen aan een heffing van 15%, voor zover een reeks van regeltjes in acht wordt genomen. Dat is evenwel niet het geval voor dividenden verbonden aan aandelen uitgegeven in het kader van een vastklikoperatie. Die dividenden zijn onderworpen aan een heffing van 25%. V. Conclusie Het gaat hier om een interessante, maar ingewikkelde maatregel waarbij een nauwe samenwerking noodzakelijk is tussen bestuursorgaan, boekhouder, accountant, fiscalist en notaris. Het is ook belangrijk er op tijd mee te starten, ook al is er nu iets meer ruimte gekomen voor de afspraak met de [- 9 -]

10 notaris voor het houden van de buitengewone algemene vergadering die zal beslissen tot kapitaalverhoging! Opmerking: wenst u na het lezen van deze tekst meer concrete informatie? Jammer genoeg kan Berquin Notarissen cvba u niet via adviseren. U kunt eventueel wel telefonisch een afspraak maken met één van onze juristen of notarissen. [- 10 -]

Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken

Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken De laatste weken is er heel wat inkt gevloeid omtrent de nieuwe circulaire waarin de Administratie de vernieuwde lijsten publiceerde met

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen. Volgens artikel 537 WIB 92 wordt het tarief van de roerende voorheffing

Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen. Volgens artikel 537 WIB 92 wordt het tarief van de roerende voorheffing Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen Inhoud 1. Beslissing dividenduitkering door algemene vergadering... Boeking van interim/tussentijds dividend... 2. Betaalbaarstelling... 3.

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

Eric Spruyt 23.09.2012

Eric Spruyt 23.09.2012 Op late(re) leeftijd vastgoed kopen is niet zo n goed idee, althans niet op het vlak van de successierechten. De kinderen zullen het huis of appartement immers aantreffen in de erfenis van de ouders en

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop De zgn. gesplitste aankoop van een onroerend goed door ouders en kinderen is een efficiënte manier om later veel successierechten te besparen. Nu de fiscus

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10%

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% In onze vorige nieuwsbrief kwam de overgangsmaatregel aan bod opgenomen in de programmawet van 28 juni 2013 waarmee, voor vennootschappen die niet

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32 Inhoud 1. Voorwoord 11 2. De schenking 13 A. Algemeen 13 Vraag 1 Wat is een schenking? 13 B. Vorm en voorwerp van de schenking 15 Vraag 2 Onder welke vorm kan men een schenking verrichten? 15 Vraag 3 Zijn

Nadere informatie

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene anti-misbruikbepaling op het gebied van registratie- en successierechten

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB)

Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) Transactie waarbij erfpachtrecht wordt overgedragen aan partij X, direct gevolgd door de verkoop van het bezwaarde eigendomsrecht

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht

Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht Circulaire nr. 5/2013 (vervangt Circ. Nr. 8/2012) dd. 10.04.2013 Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene

Nadere informatie

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen.

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen. Naar aanleiding van de nakende verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, overwegen heel wat bedrijfsleiders om hun vennootschap te ontbinden en te vereffenen. Zij hebben nog tot en met

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland... Voor Nederbelgen heeft schenken over het algemeen pas zin als men meer dan tien jaar weg is uit Nederland. De

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Fiscaal misbruik in vermogensstructurering en successieplanning Brussel, 20 oktober 2012 J. Ruysseveldt 2 Agenda Nieuwe fiscale misbruikbepaling inzake registratie- en successierechten

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland...?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft- com:office:office" /> Voor Nederbelgen heeft schenken

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Omzendbrief 2014/2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex

Nadere informatie

BTW OP VERKOOP VAN GROND

BTW OP VERKOOP VAN GROND BTW OP VERKOOP VAN GROND Sinds 1 januari 2011 is de verkoop van grond in bepaalde gevallen onderworpen aan btw in plaats van aan registratierechten. Dit is het geval wanneer een terrein dat bij een nieuw

Nadere informatie

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd.

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd. Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25 procent. Wie dat hogere tarief wil vermijden, is er maar beter als de kippen bij. Heel wat vennootschappen moeten

Nadere informatie

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 1.1. Hoe luidt die antimisbruikbepaling precies?...

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Er wordt verwezen naar de Circulaire nr. 4 van 4 mei 2012. Huidige circulaire wijzigt in niets deze eerste circulaire. * * *

Er wordt verwezen naar de Circulaire nr. 4 van 4 mei 2012. Huidige circulaire wijzigt in niets deze eerste circulaire. * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Sector registratie Dienst VI - Directies VI/8&9 Dossier nr. EE/L.214 Antimisbruikbepaling Toepassing gevallen fiscaal

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

De gecertificeerde maatschap onderworpen aan de kaaimantaks. De rulingcommissie schept duidelijkheid in twee beslissingen

De gecertificeerde maatschap onderworpen aan de kaaimantaks. De rulingcommissie schept duidelijkheid in twee beslissingen De gecertificeerde maatschap onderworpen aan de kaaimantaks De rulingcommissie schept duidelijkheid in twee beslissingen Gerd D. GOYVAERTS 1 Zoals algemeen bekend en aanvaard werd een burgerlijke maatschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief www.moorestephens.be Onderwerp Successieplanning: gesplitste aankoop terug in de running Datum 14 augustus 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Vermogensplanning & de antimisbruikbepaling: of over een aangekondigde tsunami die er geen blijkt te zijn

Vermogensplanning & de antimisbruikbepaling: of over een aangekondigde tsunami die er geen blijkt te zijn VERMOGEN // 29.06.2012 Vermogensplanning & de antimisbruikbepaling: of over een aangekondigde tsunami die er geen blijkt te zijn Auteurs: Jan Sandra, Stijn Lamote Tot voor 1 juni 2012 was geen antimisbruikbepaling

Nadere informatie

RECENTE ONWIKKELINGEN INZAKE SUCCESSIEPLANNING

RECENTE ONWIKKELINGEN INZAKE SUCCESSIEPLANNING 1 RECENTE ONWIKKELINGEN INZAKE SUCCESSIEPLANNING De voorbije maanden waren er op het vlak van de Vlaamse fiscaliteit weer diverse wijzigingen die hun belang hebben voor successieplanning. Wij selecteerden

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

BTW en grond. Guido De Wit IFA 15 februari BTW en grond. Regeling vóór Grond

BTW en grond. Guido De Wit IFA 15 februari BTW en grond. Regeling vóór Grond Guido De Wit IFA 15 februari 2011 Regeling vóór 2011 Grond > BTW was nooit verschuldigd op verkoop van grond (ook als tezamen met gebouw). > Op verkoop van grond waren alleen registratierechten verschuldigd.

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN NL FR Enquête Trefwoord Contact Sitemap Help Zoek: 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN De

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Het artikel van Cazimir Advocaten dd. 23/01/2017 over de update inzake erfbelasting kunnen wij u niet onthouden. Beding van aanwas en terugvalling (Standpunt

Nadere informatie

De anti-misbruikbepaling in de registratie- en successierechten Invloed op technieken van successieplanning

De anti-misbruikbepaling in de registratie- en successierechten Invloed op technieken van successieplanning De anti-misbruikbepaling in de registratie- en successierechten Invloed op technieken van successieplanning door Karl Ruts, Leo Stevens & Cie A. TOEPASSELIJKE WETTEKSTEN ANTI-MISBRUIKBEPALINGEN Door de

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

De registratierechten

De registratierechten De registratierechten Elke aankoop van een gebouw moet geregistreerd worden. Bijgevolg moeten er registratierechten op betaald worden [55]. De aankoop van een onroerend goed moet geregistreerd worden,

Nadere informatie

OPEN VRAGEN. VRAGENLIJST n r I VERGELIJKEND EXAMEN 2011. Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag)

OPEN VRAGEN. VRAGENLIJST n r I VERGELIJKEND EXAMEN 2011. Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag) VERGELIJKEND EXAMEN 2011 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag) VRAGENLIJST n r I OPEN VRAGEN Deze eerste vragenlijst bevat acht vragen. De antwoorden worden op 25 punten gequoteerd.

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten MEERWAARDE OP AANDELEN Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten Fiscaal regime Capita Selecta Roerende voorheffing Toekomstige meerwaarde op aandelen Liquidatieboni Overdracht van aandelen Familiaal

Nadere informatie

ROEREND SCHENKEN Alles over de handgift en de bankgift!

ROEREND SCHENKEN Alles over de handgift en de bankgift! Alles over de handgift en de bankgift! Iven De Hoon ALLES OVER DE HANDGIFT EN DE BANKGIFT! 1. Waarom schenken?... 3 2. Moet een schenking niet via een notaris te gebeuren?... 3 De handgift... 5 1. Kan

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Hoeveel registratierechten bent u verschuldigd bij de toebedeling van onroerende goederen n.a.v. de vereffening van uw vennootschap?

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr.

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 3 december 2003 ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN Zie : 1948 (2003-2004) Nr. 1 :

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

Blijft de lage rente U teisteren?

Blijft de lage rente U teisteren? Turnhout, 2 mei 2015 Blijft de lage rente U teisteren? Moneytalk 22/04/15 Weet d at er toch veiliger en rendabelere formules zijn!! Geef even een seintje Vanaf 27 april verlaagt ING de basisrente van het

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Schenkbelasting in Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF 2015) Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen?

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? OCMW Geraardsbergen Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? Bent u begaan met de maatschappij? Zeker en vast! Heeft u er al eens aan gedacht om een gift

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf Inleiding Algemeen De vennootschap 27. A. Doelstellingen van de Wet Afschaffing Toondereffecten 15

Inhoud. Woord vooraf Inleiding Algemeen De vennootschap 27. A. Doelstellingen van de Wet Afschaffing Toondereffecten 15 Inhoud Woord vooraf 11 1. Inleiding 13 2. Algemeen 15 A. Doelstellingen van de Wet Afschaffing Toondereffecten 15 B. De gefaseerde afschaffing van effecten aan toonder 17 3. De vennootschap 27 A. Tijdskader

Nadere informatie

Burgerlijke maatschap in het vizier van de Vlaamse Belastingdienst. Nicolas Lauwers

Burgerlijke maatschap in het vizier van de Vlaamse Belastingdienst. Nicolas Lauwers 17 mei 2017 1 Burgerlijke maatschap in het vizier van de Vlaamse Belastingdienst Nicolas Lauwers 2 Bron: De Tijd zaterdag 29 april 2017 3 Overzicht 1 Burgerlijke maatschap kenmerken 2 Uitganspunt 3 VLABEL

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie