Partiële splitsing van CMB NV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partiële splitsing van CMB NV"

Transcriptie

1 Partiële splitsing van CMB NV CMB CMB NV in en Euronav NV Toelating tot notering van alle aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels en Openbaar aanbod tot verkoop van aandelen Euronav met onherleidbaar toewijzingsrecht aan de huidige aandeelhouders van CMB Georganiseerd door in samenwerking met en de loketinstellingen CBC Banque KBC Bank

2 CMB PARTIELE SPLITSING VAN CMB NV IN CMB NV EURONAV NV TOELATING TOT NOTERING VAN ALLE AANDELEN EURONAV OP DE EERSTE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS EN OPENBAAR AANBOD TOT VERKOOP VAN AANDELEN EURONAV Op 20 september 2004 en vervolgens op 26 oktober 2004 besloten de Raden van Bestuur van de Belgische beursgenoteerde naamloze vennootschap CMB NV en de Belgische naamloze vennootschap Euronav NV, beide met maatschappelijke zetel te Antwerpen, België, om aan hun aandeelhouders voor te stellen de vennootschap CMB partieel te splitsen, door afsplitsing van de Olietransportactiviteiten van CMB in de bestaande naamloze vennootschap, Euronav NV ( Euronav ). Het splitsingsvoorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone aandeelhoudersvergaderingen van CMB en Euronav te houden op 30 november De partiële splitsing van CMB zal verwezenlijkt zijn (de "Inwerkingtreding van de Partiële Splitsing") bij goedkeuring van het splitsingsvoorstel door de aandeelhouders van CMB en Euronav die ten minste 75 % van de tijdens voormelde aandeelhoudersvergaderingen geldig uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen. De partiële splitsing van CMB zal echter voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 juli Bij CMB bestaan er thans aandelen. De raad van bestuur van CMB zal aan de buitengewone algemene vergadering tevens voorstellen een aandelensplitsing met factor 5 door te voeren vóór de partiële splitsing, waardoor het totaal aantal uitstaande aandelen CMB van op gebracht zal worden. Als vergoeding voor de overgang van een deel van het vermogen van CMB naar Euronav, wordt aan de aandeelhouders van CMB per aandeel CMB één aandeel in Euronav uitgereikt, dividendbewijzen nr 1 tot 30 aangehecht. Het totale aantal nieuwe aandelen Euronav dat zal worden uitgereikt zal dus bedragen. Bij Euronav bestaan er thans aandelen. Alvorens de partiële splitsing plaatsgrijpt, zal Euronav een aandelensplitsing doorvoeren. Verwacht wordt dat de factor voor de aandelensplitsing 701,6807 zal bedragen, waardoor het aantal bestaande aandelen van Euronav op gebracht zal worden. Het totaal aantal uitstaande aandelen na aandelensplitsing van de bestaande aandelen Euronav en na uitreiking van nieuwe aandelen Euronav aan de huidige aandeelhouders van CMB is dus verwacht te bedragen. Als gevolg van de partiële splitsing, zal de huidige 100% participatie van CMB in Euronav (vóór partiële splitsing) aanzienlijk verwateren tot 16,7% van de aandelen. Deze aandelen zullen te koop worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van CMB pro rata hun aandelenbezit in CMB. Om de aandeelhouders in de mogelijkheid te stellen deze aandelen Euronav aan te kopen, overwegen de raden van bestuur van CMB en Euronav om kort na de Inwerkingtreding van de Partiële Splitsing een interimdividend van EUR 35 en 67 miljoen respectievelijk uit te keren aan de CMB en Euronav aandeelhouders. De aandelen van CMB vóór de partiële splitsing worden momenteel genoteerd op de Eerste Markt van Euronext Brussels onder het symbool "CMB". Er is een aanvraag ingediend voor de toelating tot notering van alle aandelen van Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels. Verwacht wordt dat de aandelen van Euronav genoteerd zullen worden op de Eerste Markt van Euronext Brussels onder het symbool "EURN". Afhankelijk van de goedkeuring door Euronext Brussels, wordt verwacht dat de aandelen Euronav zullen worden genoteerd en verhandeld op de eerste bankdag na de Inwerkingtreding van de Partiële Splitsing. Voorafgaand aan de notering van de aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels zal er geen publieke markt voor de aandelen Euronav zijn. De aandelen CMB na de partiële splitsing zullen verder worden genoteerd op de Eerste Markt van Euronext Brussels onder het symbool CMB. Georganiseerd door Petercam KBC Securities Met medewerking van Fortis Bank en de loketinstellingen CBC Banque KBC Bank 1

3 Op 2 november 2004 keurde de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ("CBFA") dit prospectus goed met betrekking tot de toelating tot notering van alle aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels krachtens artikel 14 van de Wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting, noch van de positie van diegene die ze uitvoert. De bekendmaking voorgeschreven door artikel 14 van de voormelde Wet werd gepubliceerd in de Belgische pers. De toelating tot notering van alle aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels en dit prospectus werden niet genotificeerd, noch ter goedkeuring voorgelegd aan, enige overheid buiten België. Dit prospectus mag derhalve buiten België niet publiek worden verspreid en er mogen geen stappen worden ondernomen die zouden inhouden, of die ertoe zouden kunnen leiden, dat de aandelen Euronav en de aandelen CMB buiten België publiek zouden worden aangeboden. Datum van dit prospectus : 2 november

4 OPSCHRIFTEN EN DISCLAIMERS Aansprakelijkheid Geen enkele verdeler, verkoper of andere persoon werd gemachtigd om informatie te verstrekken of verklaringen af te leggen die niet zijn opgenomen in dit prospectus, en indien zulke informatie verstrekt zou worden, of dergelijke verklaringen afgelegd zouden worden, mag die informatie, of mogen die verklaringen, in geen geval worden opgevat als officieel toegelaten. Verklaringen in dit document gelden op de datum van publicatie. Niettegenstaande de wetgeving terzake die in bepaalde omstandigheden aanvullingen bij dit prospectus voorschrijft, zal noch de levering van aandelen Euronav, noch hun daarop volgende toelating tot notering op de Eerste Markt van Euronext Brussels, onder geen enkel beding impliceren dat er sinds de datum van dit document geen wijziging is opgetreden in de activiteiten van CMB of Euronav, of dat de wezenlijke informatie in dit document correct blijft na de publicatiedatum van dit document. Beperkingen De distributie van dit prospectus en de aanbieding of de verkoop van de aandelen Euronav na eventuele toelating tot notering op de Eerste Markt van Euronext Brussels, kan in sommige jurisdicties wettelijk worden beperkt. Noch CMB of Euronav, noch Petercam of KBC Securities garanderen dat dit prospectus in alle jurisdicties wettelijk mag worden verdeeld, of dat de aandelen Euronav mogen worden aangeboden overeenkomstig de geldende registratie- of andere vereisten van die jurisdicties of overeenkomstig een mogelijke vrijstelling van deze vereisten, of dragen enige verantwoordelijkheid voor het vergemakkelijken van dergelijke verdeling of aanbod. De aandelen Euronav mogen derhalve niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden aangeboden of verkocht, en dit prospectus, of elke andere aankondiging of informatie, mag niet worden verdeeld of gepubliceerd in om het even welke jurisdictie, tenzij overeenkomstig de aldaar geldende wetgeving en reglementering. Dit prospectus houdt geenszins een aanbod tot verkoop, of een uitnodiging tot verwerving van, aandelen Euronav in aan personen in een jurisdictie waarin dergelijk aanbod of dergelijke uitnodiging verboden is. Personen die dit prospectus of aandelen Euronav in hun bezit krijgen, moeten zichzelf informeren over dergelijke beperkingen, en deze naleven. Dit prospectus mag niet worden overgemaakt aan het publiek in een jurisdictie buiten België waar registratie- of kwalificatievereisten of andere vereisten bestaan of zouden bestaan betreffende de toelating tot notering van de aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels of een (openbaar) aanbod van de aandelen. Het mag in het bijzonder niet publiek worden verspreid in de Verenigde Staten, Canada, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een overtreding inhouden van de financiële wetgeving of regulering in de Verenigde Staten, Canada, Japan of het Verenigd Koninkrijk, of van de financiële wetgeving of regulering in andere jurisdicties. De toelating tot notering van de aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels gebeurt buiten de Verenigde Staten in het kader van "Regulation S" van de "United States Securities Act" van 1933, met inbegrip van alle latere wetswijzigingen (hierna de "Securities Act"). De aandelen Euronav zullen niet worden geregistreerd overeenkomstig de Securities Act, en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten aan, of voor de rekening of ten voordele van, personen in de Verenigde Staten, tenzij dit gebeurt overeenkomstig een vrijstelling of in een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de Securities Act. Dit prospectus mag in het Verenigd Koninkrijk alleen worden uitgegeven of overgemaakt aan de personen beschreven in artikel 11(3) van de "United Kingdom Financial Services Act 1986 (Investment 3

5 Advertisements) (Exemptions) Order 1996" (zoals geamendeerd), of aan andere personen die op een andere manier wettig in het bezit mogen komen van dit prospectus. Dit prospectus mag in Canada of enige van zijn provincies, en in Japan of enige van zijn territoria, enkel worden overgemaakt aan personen die hierover mogen beschikken overeenkomstig de wettelijke vrijstellingen in elke bevoegde jurisdictie in Canada of Japan, of overeenkomstig een discretionaire vrijstelling door de bevoegde overheden van Canada en/of zijn provincies of van Japan en/of zijn territoria. Taal van dit prospectus Overeenkomstig de Belgische wetgeving terzake dienen CMB en Euronav dit prospectus op te stellen in het Nederlands. Met betrekking tot de toelating van de aandelen Euronav tot notering op de Eerste Markt van Euronext Brussels, heeft alleen de Nederlandstalige versie bewijskracht in België. Een Engelse en Franse vertaling van de Nederlandse versie van het prospectus werden eveneens gemaakt. CMB en Euronav hebben de overeenstemming van de Engelse en Franse vertaling met de Nederlandse versie nagekeken, en zijn hiervoor verantwoordelijk. Beschikbaarheid van het prospectus De Nederlandse versie en de Engelse en Franse vertaling van het prospectus zullen gratis ter beschikking worden gesteld van het publiek op aanvraag bij Petercam, KBC Bank, CBC Banque en Fortis Bank. Verder is er, louter ter informatie, via de websites van CMB (adres: Euronav (adres: Petercam (adres: en KBC Securities (adres: een elektronische versie van het prospectus beschikbaar op het Internet. Enkel het gedrukte prospectus dat in België werd gepubliceerd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en reglementering is rechtsgeldig. CMB en Euronav zijn niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of juistheid van het op het Internet ter beschikking gestelde prospectus. Informatie op de website van CMB en Euronav of op enige andere website maakt geen deel uit van dit prospectus. Noodzaak om een professioneel adviseur te consulteren Het publiek, met inbegrip van mogelijke beleggers, dient te vertrouwen op haar eigen oordeel over CMB, Euronav en de toelating tot notering van de aandelen op de Eerste Markt van Euronext Brussels, met inbegrip van de daarmee verbonden voordelen en risico's. Samenvattingen of beschrijvingen van wettelijke bepalingen, vennootschapsstructuren of contractuele verhoudingen, die in dit prospectus aan bod komen, worden louter ter informatie weergegeven en mogen niet worden beschouwd als enig juridisch of fiscaal advies aangaande de interpretatie of afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen of verhoudingen. In geval van twijfel over de inhoud of betekenis van de informatie in dit document, moet de lezer advies vragen van een bevoegde of professionele persoon die gespecialiseerd is in advies omtrent de verkrijging van financiële instrumenten. De aandelen Euronav werden niet aanbevolen door enige federale of nationale regulerende of toezichthoudende overheid in België of het buitenland. Toekomstgerichte uitspraken Dit prospectus bevat toekomstgerichte verklaringen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen met woorden zoals "denkt ", "is van plan", "verwacht", "voorziet" en vergelijkbare uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen impliceren gekende en ongekende risico's, 4

6 onzekerheden en andere factoren, die ervoor kunnen zorgen dat de uiteindelijke resultaten, de financiële toestand, de prestaties of realisaties van CMB en Euronav, of de resultaten van de sector, wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten, prestaties of realisaties zoals uitgedrukt of gesuggereerd in die toekomstgerichte verklaringen. In het licht van deze onzekerheden wordt het publiek ervoor gewaarschuwd niet zonder meer voort te gaan op die toekomstgerichte uitspraken. Onverminderd de toepasselijke wetgeving ter zake die in bepaalde omstandigheden toevoegingen aan dit prospectus vereist, wijzen CMB en Euronav elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit prospectus bij te werken om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen weer te geven. Verantwoordelijkheid wat betreft de relatieve waardering Petercam en KBC Securities aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de relatieve waardering van CMB en Euronav in de totale waarde van CMB vóór de partiële splitsing. De relatieve waardering werd gebaseerd op een berekening van de relatieve waarde gemaakt door Fortis Bank. 5

7 CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN HET ACTIEPLAN Acties 20 september 2004 Voorstel van de Raden van Bestuur van CMB en Euronav tot partiële splitsing van CMB door overgang van de Olietransportactiviteiten naar de bestaande vennootschap Euronav NV Opvolging door / Gevolg voor de aandeelhouders van CMB 26 oktober 2004 Goedkeuring van de splitsingsverslagen door de Raden van Bestuur van CMB en Euronav 30 november 2004 Buitengewone algemene vergaderingen van CMB en Euronav die beslissen over de - splitsing van de bestaande aandelen CMB in de verhouding van 5 voor 1 - splitsing van de aandelen Euronav in de verhouding van 701,6807 voor 1 - de partiële splitsing van CMB - het openbaar aanbod tot verkoop van aandelen Euronav 30 november 2004 Beslissing van de Raden van Bestuur van CMB en Euronav mbt de interimdividenden, te betalen op 6 december 2004 Deelneming aan de BAV Na beurssluiting, onthechting van coupon nr. 16 van de bestaande aandelen CMB. Coupon nr. 16 vertegenwoordigt het toewijzingsrecht in het kader van het openbaar aanbod tot verkoop van aandelen Euronav. Deze coupon is niet verhandelbaar op Euronext Brussels. Toekenning van bruto interimdividenden van EUR 1 per CMB aandeel en van EUR 1,6 per Euronav aandeel 1 december 2004 Publicatie in de Belgische pers van de initiële referentieprijs van het aandeel CMB en van het aandeel Euronav en van de modaliteiten van het aanbod tot aankoop van aandelen Euronav 1 december 2004 Effectenadministratie als gevolg van de aandelen- en partiële splitsing CMB Aandelen op effectenrekening: automatische aanpassing van de effectenrekening van de huidige CMB aandeelhouders aan (i) de aandelensplitsing bij CMB met factor 5 en (ii) de partiële splisting (uitreiking van een overeenkomstig aantal aandelen Euronav). Materiële aandelen: De bestaande aandelen CMB in materiële vorm kunnen worden aangeboden, mantel met coupon nr. 17 en volgende aangehecht, vanaf 1 december 2004 (i) voor onmiddellijke inboeking in de effectenrekening van CMB en Euronav aandelen (ii) voor levering van nieuwe materiële aandelen CMB (na aandelensplitsing door factor 5) en Euronav, die beschikbaar zullen zijn uiterlijk eind februari

8 1 december 2004 Notering op de Eerste Markt van Euronext Brussels van het gesplitste aandeel CMB en het Euronav aandeel 6 december 2004 Uitbetaling van interimdividend door CMB van EUR 1 bruto per aandeel en door Euronav van EUR 1,6 bruto per aandeel Start verhandeling van de gesplitste aandelen CMB en van de Euronav aandelen Coupon nr. 1 van de nieuwe CMB aandelen vertegenwoordigt het interimdividend van CMB. Coupon nr. 1 van de nieuwe Euronav aandelen vertegenwoordigt het interimdividend van Euronav 1 december 15 december 2004 Aankoopperiode van de aandelen Euronav ex-interimdividend (coupon nr. 2 en volgende aangehecht), naar verwachting in de verhouding van 1 aandeel Euronav voor 1 CMB coupon nr. 16 (vóór aandelensplitsing CMB). De aankoop zal gebeuren aan de initiële referentieprijs van het aandeel Euronav, verminderd met het bruto interimdividend Euronav dat op 6 december 2004 uitgekeerd zal worden. Publicatie van het resultaat van het aanbod tot verkoop van aandelen Euronav Uiterlijk eind februari 2004 Levering van materiële aandelen: aangezien de levering van de materiële aandelen om praktische redenen zal gebeuren ná de uitkering van de voorgenomen interimdividenden (welke vertegenwoordigd worden door coupon nr. 1), zullen de materiële aandelen CMB en Euronav geleverd worden, coupon nr. 2 en volgende aangehecht 7

9 INHOUDSTAFEL CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN HET ACTIEPLAN...6 DEFINITIES...11 SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS...13 RISICOFACTOREN...18 HOOFDSTUK I : INLICHTINGEN OVER DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR HET PROSPECTUS EN HET NAZICHT VAN DE REKENINGEN Verantwoordelijkheid voor het prospectus Nazicht van de rekeningen Terbeschikkingstelling van de documenten over de partiële splitsing van CMB Juridisch adviseur...24 HOOFDSTUK II : ALGEMENE INFORMATIE OVER DE PARTIELE SPLITSING Voorstel tot partiële splitsing van CMB Verantwoording van de partiële splitsing Algemeen Verzelfstandiging van een mature activiteit Uit elkaar groeiende financieringsbehoeften en -technieken Aandelenspecialisatie Eigen incentive plan Modaliteiten en voorwaarden van de partiële splitsing Juridische basis Toewijzing van activa en passiva aan Euronav Uitreiking van nieuwe aandelen Euronav Inwerkingtreding van de partiële splitsing Lock-up overeenkomsten Aanbod van aandelen Euronav na de partiële splitsing Waardeverhouding Aandelensplitsing Euronav Aanbod van aandelen Kosten van de aandelensplitsing, partiële splitsing en notering van de aandelen...38 HOOFDSTUK III : INLICHTINGEN OVER DE AANDELEN EURONAV EN DE OPNEMING IN DE EERSTE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS Inlichtingen over de aandelen Rechten verbonden aan de aandelen Fiscaal stelsel Financiële dienst Opneming van de aandelen Euronav in de Eerste Markt van Euronext Brussels Aanvraag tot notering van de aandelen Euronav Aanvang van de verhandeling Initiële referentieprijs van de aandelen bij aanvang van de eerste afzonderlijke notering van de aandelen Relatieve waardering van CMB en Euronav...53 HOOFDSTUK IV : INLICHTINGEN OVER EURONAV Algemene inlichtingen

10 2. Kapitaal Euronav s kapitaal vóór de partiële splitsing CMB s kapitaal vóór de partiële splitsing Euronav s kapitaal na de partiële splitsing Toegestaan kapitaal Inkoop van eigen aandelen Aandeelhouderschap Bestuur en toezicht Corporate governance overwegingen Samenstelling van de raad van bestuur en het Directiecomité Samenstelling van het Auditcomité en het Benoemings- en Remuneratiecomité Commissaris Geconsolideerde vergoeding van de raad van bestuur, het directiecomité en de commissaris Activiteiten van Euronav Activiteitendomein Sectorinformatie Strategie Investeringsbeleid Commerciële organisatie Groepsstructuur Human resources Tonnagebelasting-regime Hangende geschillen Milieuaangelegenheden Pro forma geconsolideerde rekeningen van Euronav per 31 december 2003 en per 30 juni Algemeen Bespreking en analyse van de pro forma rekeningen door het management Gedetailleerde geconsolideerde rekeningen Dividendbeleid Vooruitzichten voor het lopende boekjaar...85 HOOFDSTUK V : INLICHTINGEN OVER CMB (NA DE PARTIËLE SPLITSING) Kapitaal Geplaatst kapitaal Toegestaan kapitaal Inkoop van eigen aandelen Aandeelhouderschap Activiteiten van CMB Bocimar : Transport van droge bulk Andere activiteiten Vooruitzichten voor het lopende boekjaar...89 HOOFDSTUK VI : GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE REKENINGEN VAN CMB (VÓÓR DE PARTIËLE SPLITSING) Algemeen Geconsolideerde rekeningen van CMB per 31 december 2003 en 30 juni Bespreking en analyse van de geconsolideerde rekeningen door het management Gedetailleerde geconsolideerde rekeningen Gebeurtenissen na balansdatum 30 juni

11 BIJLAGE 1 : SPLITSINGSVOORSTEL BIJLAGE 2 : VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN CMB MET BETREKKING TOT DE SPLITSING BIJLAGE 3 : VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN COMMISSARISSEN VAN CMB AANGAANDE HET VOORSTEL TOT EEN MET FUSIE OF SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING BIJLAGE 4 : MEEST RECENTE PERSBERICHTEN

12 DEFINITIES CMB Naamloze vennootschap Belgische Scheepvaartmaatschappij Compagnie Maritime Belge in het kort CMB met maatschappelijke zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20 Olietransportactiviteiten Grootaandeelhouders De activiteiten met betrekking tot het transport van ruwe olie door grote schepen die gevoerd worden door Euronav Luxembourg, meer bepaald de deelneming in Euronav Luxembourg SA en de vordering van CMB op Euronav Luxembourg SA De vennootschappen Saverco NV en Victrix NV, die respectievelijk gehouden worden door de heer Marc Saverys en mevrouw Virginie Saverys en hun familie. Respectievelijk bezitten zij en aandelen (vóór aandelensplitsing), hetgeen overeenkomt met respectievelijk 40,48% en 15,19% van de bestaande aandelen van CMB op datum van dit prospectus Euronav De bestaande naamloze vennootschap Euronav NV met maatschappelijke zetel te Antwerpen, De Gerlachekaai 20 Euronav Groep Inwerkingtreding van de Partiële Splitsing Indicatieve Relatieve Waarde per Aandeel Euronav NV en de ondernemingen die na de Inwerkingtreding van de Partiële Splitsing onder Euronav NV vallen Verwezenlijking van de partiële splitsing bij goedkeuring van het splitsingsvoorstel door de buitengewone algemene vergaderingen van CMB en Euronav te houden op 30 november 2004 De indicatieve relatieve waarde per aandeel van CMB (na de partiële splitsing) en Euronav ten opzichte van CMB vóór de partiële splitsing, die werd vastgesteld op 45% voor Euronav en 55% voor CMB na de partiële splitsing, door de Raden van Bestuur van CMB en Euronav op basis van de marktevolutie en verwachtingen binnen de procentuele waardevork bepaald door Fortis Bank, op grond van de methodologie beschreven in Deel 2.4 van Hoofdstuk III Mochten er gebeurtenissen plaatsvinden die een belangrijke invloed hebben op de Indicatieve Relatieve Waarde per Aandeel tussen de datum van dit prospectus en de buitengewone algemene vergaderingen, houden de Raden van Bestuur zich het recht voor aan de aandeelhouders een aangepaste Indicatieve Relatieve Waarde per Aandeel mee te delen Dwt Petercam Fortis Bank Deadweight tonnage of het laadvermogen van een schip, inclusief vracht, proviand, brandstof, bemanning, enz. Petercam NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te St.Goedeleplein 19, 1000 Brussel, België Fortis Bank NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel, België 11

13 KBC Bank CBC Banque KBC Securities KBC Bank NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel, België CBC Banque NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Grote Markt 5, 1000 Brussel, België KBC Securities NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 12, 1080 Brussel, België 12

14 SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS De volgende samenvatting is gekwalificeerd in haar geheel, en moet worden gelezen in samenhang met, de gedetailleerde informatie en financiële rekeningen, met inbegrip van de toelichting daaromtrent, die elders in dit prospectus aan bod komen. De partiële splitsing van CMB CMB is een Belgische maritieme groep die sinds 1911 genoteerd is op de Eerste Markt van Euronext Brussels (voorheen de Beurs van Brussel) onder het symbool "CMB". Haar aandelen maken eveneens deel uit van de Next 150 index en van het kwaliteitssegment Next Prime. Na afsplitsing van de gastransportactiviteiten (Exmar) in 2003, bestaan de activiteiten van CMB hoofdzakelijk uit zeetransport van droge bulk via Bocimar International en ruwe olie via Euronav Luxembourg en Euronav NV. Daarnaast bezit CMB nog een aantal andere activa, hoofdzakelijk deelnemingen in onroerend goed vennootschappen, in een logistiek bedrijf en in een Ierse vliegtuigmaatschappij voor vrachtvervoer. Op 20 september 2004 en vervolgens op 26 oktober 2004 besloten de Raden van Bestuur van CMB NV en Euronav NV om aan hun aandeelhouders voor te stellen de vennootschap CMB partieel te splitsen, door afsplitsing van de Olietransportactiviteiten van CMB in de bestaande vennootschap, Euronav NV ( Euronav ). De activiteiten rond het transport van droge bulk zullen verder worden gevoerd binnen de oorspronkelijke vennootschap CMB. Het splitsingsvoorstel van CMB en van Euronav zal worden voorgelegd aan de buitengewone aandeelhoudersvergaderingen van respectievelijk CMB en Euronav te houden op 30 november De partiële splitsing van CMB zal verwezenlijkt zijn (de "Inwerkingtreding van de Partiële Splitsing") bij goedkeuring van het splitsingsvoorstel door de aandeelhouders van CMB en Euronav die ten minste 75% van de tijdens voormelde aandeelhoudersvergaderingen geldig uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen. De partiële splitsing van CMB zal echter voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 juli Bij CMB bestaan er thans aandelen. De raad van bestuur van CMB zal aan de buitengewone algemene vergadering tevens voorstellen een aandelensplitsing met factor 5 door te voeren vóór de partiële splitsing, waardoor het totaal aantal uitstaande aandelen CMB van op gebracht zal worden. Als vergoeding voor de overgang van een deel van het vermogen van CMB naar Euronav, wordt aan de aandeelhouders van CMB per aandeel CMB één aandeel in Euronav uitgereikt, dividendbewijzen nr 1 tot 30 aangehecht. Het totale aantal aandelen Euronav dat zal worden uitgereikt zal dus bedragen. Bij Euronav bestaan er thans aandelen, welke voor 100% in bezit zijn van CMB. Alvorens de partiële splitsing plaatsgrijpt, zal Euronav een aandelensplitsing doorvoeren. Verwacht wordt dat de factor voor de aandelensplitsing 701,6807 zal bedragen, waardoor het aantal uitstaande aandelen van Euronav op gebracht zal worden. Het totaal aantal uitstaande aandelen na aandelensplitsing van de bestaande aandelen Euronav en uitreiking van nieuwe aandelen Euronav aan de huidige aandeelhouders van CMB is dus verwacht te bedragen. 13

15 Als gevolg van de partiële splitsing, zal de huidige 100% participatie van CMB in Euronav aanzienlijk verwateren tot 16,7% van de aandelen. Deze aandelen zullen te koop worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van CMB pro rata hun aandelenbezit in CMB tegen de initiële referentieprijs van de Euronav aandelen verminderd met het bruto interimdividend Euronav dat men overweegt uit te keren op 6 december 2004 (zoals besproken hieronder en in Deel 4 van Hoofdstuk II). Indien de omstandigheden tussen de datum van dit prospectus en de buitengewone algemene vergaderingen substantieel zouden wijzigen, houdt de Raad van bestuur zich het recht voor de factor van de aandelensplitsing Euronav aan te passen en bijgevolg, zal ook het percentage dat CMB overhoudt in Euronav ná de partiële splitsing kunnen wijzigen. Om de aandeelhouders in de mogelijkheid te stellen deze aandelen Euronav aan te kopen, overwegen de raden van bestuur van CMB en Euronav eveneens om op 6 december 2004 een interimdividend van EUR 35 en 67 miljoen respectievelijk uit te keren aan de CMB en Euronav aandeelhouders. Elke CMB aandeelhouder krijgt EUR 1 bruto per aandeel (na aandelensplitsing door factor 5) en elke Euronav aandeelhouder EUR 1,6 bruto per aandeel. De formele beslissing hieromtrent zal genomen worden tijdens de raden van bestuur van CMB en Euronav op 30 november 2004, onmiddellijk volgend op de buitengewone algemene vergaderingen van CMB en Euronav. Euronav Euronav is gespecialiseerd in het uitbaten van tankers voor het vervoer van ruwe olie. Momenteel bestaat de Euronav vloot, in volledige of gedeeltelijke eigendom, uit 12 ruwe-olietankers van het type Very Large Crude Carriers of VLCC (> dwt), waarvan 1 in aanbouw. Daarnaast wordt de vloot van Euronav aangevuld met 8 bijkomende ingehuurde VLCCs. Euronav maakt, samen met OSG, Osprey Maritime en Reederei Nord Klaus E. Oldendorff, deel uit van de in 2000 opgerichte Tankers International pool. Samen met de pool partner OSG is Euronav mede-eigenaar van de 4 grootste dubbelwandige tankers (Ultra Large Crude Carriers of ULCC) in de wereld, met name de TI Europe, TI Asia, TI Africa en TI Oceania, van dwt elk. CMB (na de partiële splitsing) CMB zal na de partiële splitsing bestaan uit volgende divisies : Bocimar transport van droge bulk Bocimar is gespecialiseerd in het vervoer van droge bulkgoederen, voornamelijk steenkool, ijzererts en granen. Hiervoor beschikt Bocimar over een moderne vloot van zowel eigen als ingehuurde schepen, hoofdzakelijk van het type Capesize (> dwt), Panamax ( tot dwt) en Handymax (tot dwt). De vloot van Bocimar bestaat momenteel uit 15 Capesize-schepen, in volledige of gedeeltelijke eigendom. Verder heeft Bocimar nog 11 nieuwbouwschepen in bestelling. Daarnaast wordt de vloot van Bocimar International aangevuld met 24 ingehuurde schepen van het Capesize, Panamax en Handymax type. Holding Deze divisie zal hoofdzakelijk de volgende vennootschappen omvatten: CMB International (diensten), Reslea (vastgoed), Hessenatie Logistics (logistieke dienstverlening) en ACL Leasing Limited (luchtvrachtvervoer). 14

16 Notering van de aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels Opneming van de aandelen Euronav in de Eerste Markt van Euronext Brussels: Verhandeling van de aandelen Euronav: Er werd bij Euronext Brussels een aanvraag ingediend voor de toelating tot notering op de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen (onder het symbool "EURN") van Euronav. Afhankelijk van de goedkeuring door Euronext Brussels, wordt verwacht dat de aandelen Euronav afzonderlijk zullen worden genoteerd en verhandeld op de eerste bankdag na de Inwerkingtreding van de Partiële Splitsing. Voorafgaand aan de notering van de aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels zal er geen publieke markt voor de aandelen zijn. Noteringsmunt: Initiële referentieprijs van de aandelen: De aandelen Euronav worden vanaf hun notering op de Eerste Markt van Euronext Brussels verhandeld in Euro. Daar er geen publieke markt is voorafgaand aan de notering van de aandelen Euronav, zal Euronext Brussels een initiële referentieprijs voor de aandelen Euronav vastleggen, waarna de afzonderlijke verhandeling van de aandelen zal starten. Dit zal als volgt gebeuren: de initiële referentieprijs van de aandelen van Euronav zal worden vastgelegd op basis van de Indicatieve Relatieve Waarde per Aandeel, rekening houdend met de aandelensplitsing die bij CMB doorgevoerd zal worden alvorens de partiële splitsing plaatsgrijpt, en de initiële referentieprijs van de aandelen van CMB na de partiële splitsing zal worden vastgelegd als zijnde het verschil tussen de laatste slotkoers van de aandelen van CMB op de dag van de partiële splitsing, gecorrigeerd voor de aandelensplitsing bij CMB, en de initiële referentieprijs van de aandelen van Euronav. Er dient te worden opgemerkt dat de initiële referentieprijs van de respectieve aandelen niet indicatief is voor de koersen die bij de start van de afzonderlijke verhandeling van de aandelen zouden gelden. Daarenboven is de koers van de aandelen van CMB vóór de partiële splitsing niet noodzakelijk indicatief voor de koers van de aandelen van Euronav en CMB (na de partiële splitsing) na de eerste notering op de Eerste Markt van Euronext Brussels. Verwachte initiële referentieprijs voor de aandelen Euronav: Indien er geen gebeurtenissen plaatsvinden die een belangrijke invloed zouden hebben op de initiële referentieprijs tussen de datum van dit prospectus en de start van de verhandeling, wordt verwacht dat de initiële referentieprijs voor de aandelen Euronav bij de start van verhandeling op 45% van de beurskoers van CMB (vóór de partiële splitsing), gecorrigeerd voor de aandelensplitsing met factor 5, zal liggen. Aangezien de omstandigheden tegen de start van de verhandeling van de aandelen Euronav kunnen veranderen, kan de eigenlijke initiële referentieprijs die bij de start van de handel wordt vastgelegd, aangepast worden. 15

17 (Nominale) Waarde per aandeel: Dividenden en dividendbeleid van Euronav: De aandelen van Euronav zullen geen nominale waarde hebben, en zullen elk een zelfde fractie van het kapitaal van Euronav vertegenwoordigen. De aandelen van Euronav geven recht op eventuele dividenden die zullen worden uitgekeerd voor elk boekjaar dat zal lopen van 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar, te starten vanaf 1 januari Hoewel het dividendbeleid van Euronav erop gericht zal zijn om haar aandeelhouders op passende wijze te vergoeden, zullen dividenduitkeringen afhangen van de bedrijfsresultaten, de financiële situatie en de kapitaalbehoefte van Euronav en van andere factoren die door de raad van bestuur en de aandeelhoudersvergadering relevant zullen worden bevonden. De raad van bestuur van Euronav overweegt om op 6 december 2004 een interimdividend uit te keren van EUR 1,6 bruto per aandeel. Lock-up: In het kader van de fiscale ruling, hebben de Grootaandeelhouders (Saverco NV en Victrix NV) zich ertoe verbonden om tijdens een periode van 12 maanden na de eerste notering van de aandelen Euronav, 100% van de aandelen Euronav, en voor de daaropvolgende periode (na bovenvermelde periode van 12 maanden) van 24 maanden 50% van de aandelen Euronav, die ze bezitten op datum van en die voortvloeien uit de partiële splitsing, niet te koop aan te bieden, te verkopen, overeenkomsten aan te gaan om te verkopen of op enige andere wijze van de hand te doen. Echter, deze verbintenis mag niet tot gevolg hebben dat, als gevolg van de verbintenissen van de Grootaandeelhouders, er geen herstructureringen bij Euronav zouden kunnen plaatsvinden. Om deze reden zullen bovenstaande verbintenissen niet van toepassing zijn bij volgende herstructureringen: fusies en/of splitsingen van Euronav, inbrengen van aandelen en aandelenruilen. De Grootaandeelhouders gaan wel de verbintenis aan om de aandelen verkregen naar aanleiding van deze herstructureringen te onderwerpen aan dezelfde verbintenissen als hierboven vermeld. Bovendien, indien de aandelen Euronav het voorwerp uitmaken van een openbaar bod, zijn de Grootaandeelhouders vrij om op dit bod in te gaan. De voorgaande verbintenissen zijn bijgevolg niet van toepassing in het geval van een openbaar bod op de aandelen Euronav. 16

18 Verkorte geselecteerde financiële pro forma informatie betreffende Euronav Groep Onderstaande verkorte geselecteerde financiële pro forma informatie van Euronav Groep (na de partiële splitsing) voor het jaar afgesloten op 31 december 2003 en het halfjaar afgesloten op 30 juni 2004 werd opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen of Belgian GAAP. Deze informatie is gebaseerd op de pro forma geconsolideerde rekeningen van Euronav Groep (na de partiële splitsing) zoals weergegeven in Deel 6 van Hoofdstuk IV van dit prospectus. De pro forma geconsolideerde rekeningen voor het jaar afgesloten op 31 december 2003 en het halfjaar afgesloten op 30 juni 2004 werden niet geauditeerd, doch waren het voorwerp van een beperkt nazicht door het college van commissarissen, samengesteld uit Mevrouw Helga Platteau en KPMG Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Serge Cosijns, overeenkomstig de richtlijnen van het Belgisch Instituut der Bedrijfsrevisoren. De onderstaande gegevens verwijzen naar, en moeten worden gelezen in samenhang met, de pro forma geconsolideerde rekeningen en bijhorende toelichting van Euronav Groep (na de partiële splitsing) opgenomen in dit prospectus. (in mio USD) 30 juni 2004 (6 maanden) Geconsolideerde resultatenrekening 31 december 2003 (12 maanden) Omzet Bedrijfsresultaat Netto resultaat Geconsolideerde balans Vaste activa Vlottende activa Totale activa Totaal eigen vermogen Financiële schulden op meer dan één jaar Financiële schulden die binnen het jaar vervallen

19 RISICOFACTOREN Na de toelating tot notering van de aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels zijn er bepaalde risico's en onzekere factoren gekoppeld aan de handel en/of de belegging in de aandelen Euronav. Beleggers die aandelen Euronav wensen te kopen, dienen alle informatie in dit prospectus, en meer in het bijzonder de hieronder beschreven risico's, eerst vooraf aandachtig te lezen. Elk van deze en eventuele andere risicofactoren kunnen een negatieve invloed hebben op de activiteit, de concurrentiepositie en de financiële resultaten van Euronav. Als gevolg daarvan kunnen de beurskoersen van de aandelen dalen en kunnen beleggers het bedrag van hun belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. De waarschuwingen in dit prospectus zijn van toepassing op alle in dit prospectus vermelde vooruitzichten. De aandelen CMB die verder verhandeld worden op Euronext Brussels na de afsplitsing van Euronav kunnen eveneens onderhevig zijn aan bepaalde risicofactoren, zoals verder vermeld. Risico verbonden aan de partiële splitsing Na de Inwerkingtreding van de Partiële Splitsing kunnen schuldeisers van CMB bijkomende zekerheden eisen van Euronav om hun rechten veilig te stellen. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen hebben schuldeisers van CMB, waarvan de nog niet betaalde of niet vervallen vorderingen tegenover CMB dateren van voor de publicatie van de partiële splitsing van CMB in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het recht om binnen de twee maanden na deze publicatie bijkomende zekerheden van Euronav en CMB te eisen teneinde hun oorspronkelijke vorderingen of rechten te vrijwaren. De nieuwe rechtspersoon of schuldenaar (met name Euronav) kan deze vordering voor bijkomende zekerheden afweren mits voldoening van de oorspronkelijke waarde, na aftrek van het disconto. Wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt over de vordering tot bijkomende zekerheden, of de betaling van de waarde van de oorspronkelijke vordering na aftrek van het disconto, kunnen de schuldeiser en de betrokken nieuwe schuldenaar elk het geschil voorleggen aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, België, zetelend zoals in kortgeding. De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel kan bijkomende zekerheden opleggen of de vraag naar bijkomende zekerheden verwerpen, gelet op de oorspronkelijke waarborgen en voorrechten waarover de schuldeiser beschikt, of de kredietwaardigheid van de nieuwe schuldenaar. Indien de door de Voorzitter opgelegde bijkomende zekerheid niet binnen de door de Rechtbank vastgelegde termijn is gesteld, wordt de oorspronkelijke vordering onverwijld opeisbaar. In dat geval zijn zowel Euronav als CMB hoofdelijk gehouden tot nakoming van de oorspronkelijke vordering. Risico's verbonden aan de notering van aandelen Euronav Er is geen voorafgaande markt voor de aandelen van Euronav. Met uitzondering van de notering van de aandelen van CMB op de Eerste Markt van Euronext Brussels, zal er voorafgaand aan de notering van de aandelen op de Eerste Markt van Euronext Brussels, geen publieke markt voor de aandelen van Euronav zijn. Er kan niet gewaarborgd worden dat er zich enige markt voor de aandelen van Euronav zal ontwikkelen of in stand zal blijven. Verder is de initiële referentieprijs van de aandelen van Euronav waartegen de afzonderlijke verhandeling van de aandelen zal starten en die wordt vastgelegd door Euronext Brussels, niet noodzakelijk indicatief voor de prijs die bij de start van de afzonderlijke verhandeling van de aandelen zal gelden. Daarenboven kan de koers van de aandelen van CMB vóór de partiële splitsing ook niet indicatief zijn voor de prijs van de aandelen van Euronav na de eerste notering op de Eerste Markt van Euronext Brussels. 18

20 Na de notering van de aandelen van Euronav kan de prijs van deze aandelen dalen als gevolg van de verkoop of de indruk dat een verkoop zal plaatsvinden van grote aandelenvolumes. Na de notering kan de aandelenprijs van Euronav dalen als gevolg van de verkoop van een belangrijke hoeveelheid aandelen van Euronav op de publieke markt, of doordat de indruk bestaat dat een groot volume van deze aandelen te koop wordt of te koop zal worden aangeboden. Voorts dient te worden opgemerkt dat het aantal aandelen van Euronav dat na hun eerste notering beschikbaar is voor verkoop op de publieke markt zal worden beperkt door de lock-up verbintenis die werd aangegaan door de Grootaandeelhouders, met name Saverco NV en Victrix NV, zoals toegelicht in Deel 3.5 van Hoofdstuk II van dit prospectus. Naast het nadelig effect dat een prijsdaling kan hebben voor de aandeelhouders van Euronav, kan een dergelijke daling ook de mogelijkheid van Euronav bemoeilijken om nieuw kapitaal te verwerven via de uitgifte van bijkomende aandelen of andere effecten. De aandelen van Euronav kunnen een volatiel koersverloop kennen. De koers van de aandelen van Euronav kan zeer volatiel zijn en significante schommelingen ondergaan als reactie op factoren zoals de huidige en verwachte variaties in de bedrijfsresultaten van Euronav, wijzigingen in de financiële ramingen van beursanalisten, de bekendmaking door Euronav of haar concurrenten van belangrijke overnames, strategische allianties, joint ventures of kapitaaltoezeggingen, de externe financieringen, de toevoeging of het vertrek van medewerkers die een topfunctie bekleden, de verkoop van aandelen of andere effecten van Euronav op de open markt en andere gebeurtenissen of factoren die in vele gevallen buiten de controle van Euronav vallen. Bovendien waren in het verleden de beurzen in het algemeen onderhevig aan extreme koers- en volumeschommelingen die vaak geen verband hielden met, of een buitensporige reactie waren op, de bedrijfsprestaties van de ondernemingen. Er kan niet worden gewaarborgd dat de koersen behouden zullen blijven. Daarnaast kan, na de partiële splitsing, een belangrijke herschikking van de aandelen plaatsvinden waardoor de volatiliteit en liquiditeit van de aandelen hoger, dan wel lager dan gewoonlijk kan zijn. Deze en andere marktfactoren, in de brede zin van het woord, en industriële factoren kunnen de prijs van de aandelen negatief beïnvloeden, onafhankelijk van de exploitatieresultaten van Euronav. Bepaalde clausules in de statuten van Euronav en bepaalde voorschriften in de Belgische wetgeving kunnen een overname van Euronav bemoeilijken. De statuten van Euronav bevatten een aantal clausules die tot gevolg kunnen hebben dat het management van de respectieve onderneming zich kan verzetten tegen overnames, zoals: het recht van de Raad van Bestuur om in het kader van het toegestaan kapitaal bijkomende aandelen, converteerbare obligaties en warranten uit te geven tegen de volgens hem gepaste voorwaarden, met of zonder opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, of via inbreng in natura; het recht van de Raad van Bestuur om aandelen in te kopen ter vermijding van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap. Daarenboven bestaan er verschillende bepalingen in het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en sommige andere bepalingen in de Belgische wetgeving, zoals de verplichting om belangrijke participaties bekend te maken, de controle over fusies en de reglementering inzake het openbaar 19

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Leuven, België) Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen het kader van een private plaatsing aan institutionele

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel (Schaarbeek),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv

Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv Mithra wil een wereldleider worden op het gebied van vrouwengezondheid Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv De belangrijkste kenmerken in een notendop: Mithra werd in 1999 opgericht,

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group

A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group PROSPECTUS Stichting Administratiekantoor AUV (een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Cuijk, Nederland) Dit Prospectus

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

ABO-Group Environment NV

ABO-Group Environment NV ABO-Group Environment NV (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Derbystraat 255, 9051 Gent (Sint- Denijs-Westrem), België en ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen jaarverslag 2013 Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms 5000 4869 4500 4282 4362 4000 3890 3500 3483 3168 3000 2860 2643 2500 2067 2000 1952 1670 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. S.A. - Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten générales - Mars Maart

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie