a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context;"

Transcriptie

1 STATUTEN VAN UNIQURE B.V. met zetel te Naarden, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 21 juni 2012 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder nummer Definities Artikel In deze statuten wordt verstaan onder: a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context; b. 'Aandelen A': aandelen A op naam in het kapitaal van de Vennootschap, elk met een nominale waarde van één euro cent (EUR 0,01); c. 'Aandelen B': converteerbare aandelen B op naam in het kapitaal van de Vennootschap, elk met een nominale waarde van één euro cent (EUR 0,01); d. 'Aandelen': de Aandelen A en Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context; e. 'Absolute Meerderheid Aandelen A': een positieve stem van de houders van Aandelen A die ten minste éénenvijftig procent (51%) van de geplaatste Aandelen A vertegenwoordigen; f. 'Absolute Meerderheid Aandelen B': een positieve stem van de houders van Aandelen B die ten minste éénenvijftig procent (51%) van de geplaatste Aandelen B vertegenwoordigen; g. 'Absolute Meerderheid van Aandeelhouders': een positieve stem van de houders van Aandelen die ten minste éénenvijftig procent (51%) van de geplaatste Aandelen vertegenwoordigen; h. 'Activiteiten': alle activiteiten van de Groep; i. 'Algemene Vergadering': zowel het orgaan gevormd door de Aandeelhouders als de bijeenkomst van dat orgaan; j. 'Besluit van de Algemene Vergadering': een besluit van de Algemene Vergadering genomen in of buiten vergadering; k. 'Bestuur': het bestuur van de Vennootschap, benoemd overeenkomstig artikel 13.1; l. 'Bestuurder': een lid van het Bestuur; m. 'Commissaris A': lid van de Raad van Commissarissen, benoemd overeenkomstig artikel 17.3; VVK/ / v1 (1)

2 n. 'Commissaris B': lid van de Raad van Commissarissen, benoemd overeenkomstig artikel 17.4; o. 'Commissaris': lid van de Raad van Commissarissen; p. 'Gekwalificeerde Meerderheid Aandelen A': een positieve stem van houders van Aandelen A die ten minste tweederde van de geplaatste Aandelen A vertegenwoordigen; q. 'Gekwalificeerde Meerderheid van Aandeelhouders': een positieve stem van de Aandeelhouders die ten minste tweederde van de geplaatste Aandelen vertegenwoordigen; r. 'Groep': de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen; s. 'Groepsvennootschap': een lid van de Groep; t. 'Raad van Commissarissen': de raad van commissarissen van de Vennootschap, benoemd overeenkomstig artikel 17; u. 'Vennootschap': de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uniqure B.V., met zetel te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer ; v. 'Vergadering Aandelen A': zowel het orgaan gevormd door de houders van Aandelen A als de bijeenkomst van dat orgaan; w. 'Vergadering Aandelen B': zowel het orgaan gevormd door de houders van Aandelen B als de bijeenkomst van dat orgaan De definities beschreven in artikel 1.1 zullen van toepassing zijn zowel op het enkelvoud als het meervoud van de gedefinieerde begrippen Alle verwijzingen naar 'artikelen' zullen geacht worden te verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij anders aangegeven. Naam en zetel Artikel De naam van de vennootschap luidt: uniqure B.V De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam. Doel Artikel 3. Het doel van de vennootschap is: het onderzoeken, ontwikkelen, produceren en commercialiseren van producten, diensten en technologie op het gebied van (bio-)farmacie; het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen van VVK/ / v1 (2)

3 vennootschappen en andere ondernemingen en het verlenen van adviezen en andere diensten; het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten, alsmede van registergoederen; het beleggen van vermogen; het verstrekken van zekerheden voor schulden van rechtspersonen of andere vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn of voor schulden van derden; het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Kapitaal Artikel Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen negenhonderd duizend euro (EUR ) en is verdeeld in éénhonderd éénenzeventig miljoen vierhonderd zesduizend driehonderd elf ( ) aandelen A en achttien miljoen vijfhonderd drieënnegentigduizend zeshonderd negenentachtig ( ) converteerbare aandelen B, elk met een nominale waarde van één cent (EUR 0,01) De Aandelen luiden op naam en zijn per soort doorlopend genummerd van 1 af met aanduiding van de letter van de betreffende soort. Door de vennootschap kunnen geen aandeelbewijzen worden afgegeven Overeenkomstig de bepalingen van artikel 23 kunnen Aandelen B worden geconverteerd in Aandelen A. Uitgifte Artikel 5. Als gevolg van een conversie zal het aantal Aandelen A in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap worden verhoogd en het aantal Aandelen B verlaagd met het aantal geconverteerde Aandelen B. De Aandelen A kunnen niet geconverteerd worden in Aandelen B Uitgifte van Aandelen kan slechts geschieden krachtens een besluit van de Algemene Vergadering, onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Vergadering Aandelen A, dat tevens de koers en eventueel verdere voorwaarden van uitgifte bevat. Voor de uitgifte van Aandelen is voorts vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die zijn plaats van vestiging in Nederland heeft. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. Bij uitgifte van Aandelen moet daarop het nominale bedrag worden gestort Mits met de goedkeuring van de Vergadering Aandelen A kan de Algemene Vergadering haar bevoegdheid als in artikel 5.1 en artikel 5.3 bedoeld overdragen aan een ander VVK/ / v1 (3)

4 vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen Bij uitgifte van aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van de door hem gehouden Aandelen. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering dat onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring van de Vergadering Aandelen A Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen (inclusief maar niet beperkt tot optierechten en warrants), maar is niet van toepassing op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent. Eigen aandelen Artikel De Vennootschap kan volgestorte Aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten die daarvoor zijn uitgegeven om niet verkrijgen, met inachtneming van artikel 2:207 Burgerlijk Wetboek en slechts ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, genomen met de voorafgaande goedkeuring van de Vergadering Aandelen A Met betrekking tot vervreemding van door de Vennootschap gehouden eigen Aandelen is het bepaalde in artikel 5 van deze statuten van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat vervreemding beneden pari is toegestaan. Het bepaalde in artikel 11 is niet van toepassing op de vervreemding van door de Vennootschap gehouden eigen Aandelen. De goedkeuring voor de overdracht als bedoeld in artikel 2:195 lid 4 Burgerlijk Wetboek ligt besloten in het besluit tot overdracht van de door de Vennootschap gehouden eigen Aandelen Onder het begrip Aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. Kapitaalvermindering Artikel De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelen of door het bedrag van de Aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met dien verstande dat het besluit tot statutenwijziging waarbij de nominale waarde van de Aandelen B wordt verlaagd is genomen met voorafgaande goedkeuring van de Vergadering Aandelen B. In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Het gestorte kapitaal mag na vermindering niet minder bedragen dan het ten tijde van het besluit ingevolge de wet voorgeschreven minimumkapitaal Een besluit tot intrekking van Aandelen kan slechts betreffen: VVK/ / v1 (4)

5 Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; alle Aandelen van een soort waarvan alle Aandeelhouders van die soort instemmen; of alle Aandelen van een soort met terugbetaling Vermindering van het bedrag van Aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering Voor elk besluit van de Algemene Vergadering genoemd in dit artikel is voorafgaande goedkeuring van de Vergadering Aandelen A vereist. Aandeelhoudersregister Artikel Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van het aantal en de soort van de door hen gehouden Aandelen, de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder Aandeel gestorte bedrag. In het aandeelhoudersregister worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik op Aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede met vermelding of hen het aan de Aandelen verbonden stemrecht of de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen toekomen Het register wordt regelmatig bijgehouden Iedere Aandeelhouder of vruchtgebruiker is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de Vennootschap bekend is Indien een Aandeelhouder of vruchtgebruiker tevens een elektronisch adres aan de Vennootschap bekend heeft gemaakt ten einde dit elektronische adres, tezamen met de overige in de artikel 8.1 genoemde gegevens, in het register op te nemen, wordt dit elektronische adres mede geacht bekend te zijn gemaakt met als doel het ontvangen van alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een Algemene Vergadering langs elektronische weg. Het in de voorgaande zin ten aanzien van de oproepingen voor een Algemene Vergadering bepaalde is voor de vruchtgebruiker slechts van toepassing voor zover aan deze vruchtgebruiker vergaderrechten toekomen. Een elektronisch verstuurde boodschap dient leesbaar en reproduceerbaar te zijn. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen VVK/ / v1 (5)

6 Artikel Op Aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. Op Aandelen kan geen recht van pand worden gevestigd Slechts de Aandeelhouder heeft het stemrecht op de Aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd In afwijking van het in artikel 9.2 bepaalde komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel deze bepaling als, bij overdracht van het vruchtgebruik, de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Geen medewerking aan certificering Artikel 10. De Vennootschap kan geen medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van Aandelen in haar kapitaal. Blokkeringsregeling Artikel Overdracht van Aandelen kan slechts geschieden nadat voor de voorgenomen overdracht de goedkeuring van de Vergadering Aandelen A is verkregen. Een beperking omtrent de overdraagbaarheid van Aandelen zoals bedoeld in dit artikel geldt niet indien de houder krachtens de wet tot overdracht van zijn Aandeel aan een eerdere houder verplicht is. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Aandelen tevens begrepen het recht tot het nemen van Aandelen (inclusief maar niet beperkt tot optie-rechten en warrants) De goedkeuring wordt verzocht bij schrijven gericht aan de Vennootschap, onder opgave van het aantal Aandelen waaromtrent de beslissing wordt verzocht en van de naam van degene aan wie de verzoeker wenst over te dragen Het verzoek wordt geacht te zijn ingewilligd: indien niet binnen een termijn van drie maanden een beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht; dan wel indien niet gelijktijdig met een afwijzing van het verzoek, door de Vergadering Aandelen A aan de verzoeker opgave wordt gedaan van (een) gegadigde(n) die bereid en in staat is (zijn) om alle Aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen Wordt de goedkeuring verleend of wordt deze geacht te zijn verleend, dan kan de door de verzoeker voorgenomen overdracht vrijelijk geschieden gedurende een termijn van drie maanden na ontvangst van een bericht van goedkeuring, van een bericht dat als een goedkeuring moet worden aangemerkt of na het verstrijken van de in artikel 11.3 genoemde termijn. VVK/ / v1 (6)

7 11.5. De Vennootschap mag slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn De prijs waartegen de koper(s) aangewezen door de Vergadering Aandelen A de Aandelen mag (mogen) kopen zal door partijen in onderling overleg worden vastgesteld. Echter, op verzoek van de verzoeker zal de prijs worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige die wordt benoemd door de kantonrechter van de Rechtbank, binnen wier arrondissement de Vennootschap haar zetel heeft De kosten van de benoeming van de deskundige en zijn honorarium komen ten laste van de verzoeker en de benoemde koper(s). Tenzij anders overeengekomen door de verzoeker en koper(s) komen de totale lasten voor de helft aan de verzoeker en voor de helft aan de koper(s), met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken tot één maand, nadat hem de door de deskundige vastgestelde prijs is medegedeeld. In zulks geval komen de totale kosten, zoals genoemd in artikel 11.6 ten laste van de verzoeker. Levering van aandelen en beperkte rechten Artikel 12. Voor de levering van een Aandeel of de vestiging of overdracht van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die zijn plaats van vestiging in Nederland heeft. Bestuur Artikel De Vennootschap heeft een Bestuur, bestaande uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van twee of meer Bestuurders Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een bindende voordracht, op te maken door de Vergadering Aandelen A. De bindende voordracht wordt opgemaakt binnen twee maanden na het ontstaan van een vacature. Maakt de Vergadering Aandelen A geen of niet tijdig gebruik van haar recht een bindende voordracht op te maken, dan is de Algemene Vergadering vrij in de benoeming Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen Bestuurders kunnen te allen tijde door de Raad van Commissarissen worden geschorst Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden, tenzij tot ontslag wordt besloten in welk geval die termijn kan doorlopen tot aan het einde van de dienstbetrekking De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere Bestuurder afzonderlijk, bepaald door de Algemene vergadering met de voorafgaande goedkeuring van de Vergadering Aandelen A. VVK/ / v1 (7)

8 Artikel Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap Het Bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en, door verlening van volmacht, zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door het Bestuur te bepalen Het Bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. Onverminderd andere statutaire bepalingen brengt iedere Bestuurder één stem uit Het Bestuur kan een intern reglement vaststellen, waarbij in aanvulling op hetgeen daaromtrent in de statuten wordt bepaald, regels worden gegeven omtrent de wijze van vergaderen en de wijze van besluitvorming van het Bestuur. Het reglement kan tevens een taakverdeling tussen de Bestuurders bevatten Iedere Bestuurder kan zich, telkens voor een bepaalde vergadering, in de Bestuursvergaderingen uitsluitend door een medebestuurder doen vertegenwoordigen Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle Bestuurders zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard Met inachtneming van het in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderworpen alle besluiten van het Bestuur omtrent: a. elke wijziging, of voorstel tot wijziging, van statuten van een Groepsvennootschap; b. het initiëren of schikken van een materiële rechtzaak of arbitrage of bemiddeling door een Groepsvennootschap, waarbij onder materieel dient te worden verstaan een belang of claim dat van strategisch belang is voor de Groep of dat een monetaire waarde heeft van ten minste éénhonderdduizend euro (EUR ,--); c. elk voorstel aan de Algemene Vergadering waarbij het honorarium, inclusief bonussen en opties, van de Bestuurders substantieel verandert; d. het ontslaan of benoemen van (register)accountants voor elke Groepsvennootschap, anders dan het herbenoemen van de bestaande (register)accountant; e. het honorarium van de (register)accountant van de Vennootschap; f. de goedkeuring of enige wijziging in het verslagleggingsbeleid van een Groepsvennootschap; g. wijziging van het einde van het financiële jaar van een Groepsvennootschap; h. niet-project gerelateerde kapitaaluitgaven die in één transactie, of een gerelateerde serie van transacties, het bedrag van vijftigduizend euro (EUR ,--) overschrijden maar lager zijn dan éénhonderdduizend euro (EUR ,--) die niet zijn opgenomen in een goedgekeurd business plan of budget. VVK/ / v1 (8)

9 14.8. Met inachtneming van het in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de Vergadering Aandelen A onderworpen alle besluiten van het Bestuur omtrent: a. tenzij gespecificeerd in een goedgekeurd business plan van de Vennootschap, het aangaan van substantiële leningen en leningovereenkomsten (inclusief uitgifte van schuldbewijzen) door een Groepsvennootschap die het bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (EUR ,--) overschrijden; b. tenzij gespecificeerd in een goedgekeurd business plan van de Vennootschap, het aangaan, opzetten of sluiten van een substantiële branch, vestiging, agentschap of onderneming van een Groepsvennootschap; c. tenzij gespecificeerd in een goedgekeurd business plan van de Vennootschap, het aangaan van een substantiële joint-venture, partnerschap of winstdelingsovereenkomst of licentieovereenkomst door een Groepsvennootschap; d. tenzij gespecificeerd in een goedgekeurd business plan van de Vennootschap, de uitbreiding of ontwikkeling van de Groep of elk van haar activiteiten anders dan door een Groepsvennootschap; e. het vaststellen of wijzigen van het business plan en budget; f. het vestigen of doen van afstand van waardepapier of (afgezien van hetgeen geschiedt in het kader van de gewone bedrijfsvoering en voor zover overeenkomend met hetgeen gebruikelijk is) het verlenen van garanties door een Groepsvennootschap die een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (EUR ,--) overschrijdt; g. tenzij gespecificeerd in een goedgekeurd business plan van de Vennootschap, elke substantiële verwerving of vervreemding door een Groepsvennootschap; h. de benoeming en het ontslag van een commissaris of bestuurder van een Groepsvennootschap (anders dan de Vennootschap); i. niet-project gerelateerde kapitaaluitgaven die in één transactie, of gerelateerde serie van transacties, het bedrag van éénhonderdduizend euro (EUR ,--) overschrijden die niet zijn opgenomen in een goedgekeurd business plan of budget; j. het vaststellen of substantieel wijzigen van een bestuurders beloningsschema van Groepsvennootschap (anders dan de Vennootschap) Met inachtneming van het in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de Vergadering Aandelen A, welke besluiten slechts genomen kunnen worden door een Gekwalificeerde Meerderheid Aandelen A, onderworpen alle besluiten van het Bestuur omtrent: a. elke verandering in het aandelenkapitaal van een Groepsvennootschap (anders dan van de Vennootschap); b. tenzij gespecificeerd in een goedgekeurd business plan van de Vennootschap, elke VVK/ / v1 (9)

10 substantiële verandering in de aard of de naam van de activiteiten van de Groep; c. het aangaan, beëindigen of veranderen van een overeenkomst of afspraak door een Groepsvennootschap met een houder van Aandelen A, anders dan financieringsovereenkomsten; d. een uitkering ten laste van reserves (anders dan geheel intra-group) door een Groepsvennootschap; e. transacties door een Groepsvennootschap buiten de normale gang van zaken; f. het ondernemen van stappen om insolventie of ontbinding van een Groepsvennootschap te bewerkstelligen (inclusief de aanvraag van surseance van betaling of de aanvraag van faillissement door een Groepsvennootschap) Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen en/of Vergadering Aandelen A is tevens onderworpen een besluit van het Bestuur tot het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een Groepsvennootschap voor zover het betreft een besluit van de Algemene Vergadering van de desbetreffende vennootschap welk besluit is gerelateerd aan de zaken genoemd in dit artikel Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of Bestuurders niet aan Het Bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering niet bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Artikel 15. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer Bestuurders berust het Bestuur van de Vennootschap bij de overblijvende Bestuurders dan wel de enig overgebleven Bestuurder. Ingeval van belet of ontstentenis van alle Bestuurders berust het Bestuur van de Vennootschap tijdelijk bij twee door de Raad van Commissarissen, al dan niet uit haar midden, daartoe aangewezen personen. Slechts een Commissaris zoals bedoeld in artikel 17.3 kan worden benoemd overeenkomstig het bepaalde in de vorige zin. Vertegenwoordiging Artikel De Vennootschap wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. Behalve aan het Bestuur komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging slechts toe aan twee gezamenlijk handelende Bestuurders In alle gevallen waarin de Vennootschap een tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:256 Burgerlijk Wetboek heeft met één of meer Bestuurders wordt zij vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in de tweede zin van artikel 16.1, onverminderd hetgeen dwingendrechtelijk in Boek 2 Burgerlijk Wetboek is bepaald. VVK/ / v1 (10)

11 In alle gevallen waarin de Vennootschap een direct of indirect tegenstrijdig belang heeft met een Bestuurder in privé, behoeft het bestuursbesluit tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in de voorgaande zin tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of Bestuurders niet aan. Raad van Commissarissen Artikel De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit maximaal zeven (7) Commissarissen welke de titel Commissaris A of Commissaris B hebben, met dien verstande dat er te allen tijde ten minste één Commissaris B meer is dan dat er Commissarissen A zijn. Met inachtneming van de vorige zin zal het exacte aantal Commissarissen bepaald worden door de Vergadering Aandelen A. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot Commissaris De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met deze verbonden onderneming. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens Commissarissen A worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een bindende voordracht op te maken door de Vergadering Aandelen A. Voorafgaand aan de voordracht wordt de Vergadering aandelen B geraadpleegd met betrekking tot de identiteit en kwalificaties van de potentiële kandidaten. Elk substantieel bezwaar tegen een potentiële kandidaat zal in aanmerking worden genomen bij het doen van de daadwerkelijke voordracht Commissarissen B worden benoemd door de Algemene Vergadering De beslissing en afwijkingen omtrent de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere Commissaris worden bepaald door de Algemene Vergadering met de voorafgaande goedkeuring van de Vergadering Aandelen A Een Commissaris treedt af na afloop van de Algemene Vergadering waarin de jaarrekening wordt behandeld, in het jaar waarin sinds zijn laatste benoeming vier jaren zijn verstreken. Aftredende Commissarissen zijn terstond herbenoembaar. Commissarissen kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen. VVK/ / v1 (11)

12 Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden De Raad van Commissarissen heeft te allen tijde het recht van toegang tot alle gebouwen en lokaliteiten bij de Vennootschap in gebruik, alsmede het recht van inzage met betrekking tot alle boeken en bescheiden van de Vennootschap en het recht alle bezittingen van de Vennootschap te controleren. De Raad van Commissarissen kan een of meer personen uit haar midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen De Raad van Commissarissen benoemt één van de Commissarissen A tot voorzitter De Raad van Commissarissen zal ten minste twee commissies hebben, zijnde de auditcommissie en de remuneratie- en benoemingscommissie, welke benoemd worden door de Raad van Commissarissen uit haar midden De Algemene Vergadering kan alsdan ook een Commissaris benoemen tot gedelegeerd Commissaris, welk lid meer in het bijzonder is belast met het plegen van regelmatig overleg met het Bestuur omtrent de gang van zaken in de Vennootschap De Raad van Commissarissen vergadert ten minste zes (6) keer per jaar. Additionele vergaderingen kunnen worden gehouden zulks de voorzitter van de Raad van Commissarissen wenselijk acht of één of meer Commissarissen zulks wensen of het Bestuur zulks verzoekt De Raad van Commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. Iedere Commissaris brengt één stem uit. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen de beslissende stem Iedere Commissaris kan zich, telkens voor een bepaalde vergadering, in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen uitsluitend door een medelid doen vertegenwoordigen Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen ook via telefoon- dan wel videoconferentie plaatsvinden De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle leden van de raad zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard Wanneer tegenover Aandeelhouders of het Bestuur moet blijken van een besluit van de Raad van Commissarissen, zal daarvan genoegzaam blijken uit de handtekening van hetzij de voorzitter van de Raad van Commissarissen, hetzij de gedelegeerd Commissaris zoals bepaald in artikel Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag Artikel Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het Bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en de VVK/ / v1 (12)

13 winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt. De jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders en Commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt. Tenzij artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt, maakt het Bestuur binnen voornoemde termijn een jaarverslag op Indien en voor zover het dienaangaande in de wet bepaalde op de Vennootschap van toepassing is, zal door de Algemene Vergadering opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek teneinde de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening en, indien opgemaakt, het jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen. Een besluit van de Algemene Vergadering tot het benoemen of ontslaan van voornoemd deskundige wordt genomen met een Gekwalificeerde Meerderheid van Aandeelhouders De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering De Vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens bij het handelsregister, indien en voor zover de wet dit voorschrijft. Winstbestemming Artikel Na voorafgaande goedkeuring van de Vergadering Aandelen A is de Algemene Vergadering bevoegd te besluiten uitkeringen te doen of (een deel van) de winst toe te voegen aan de reserves blijkende uit de door de Algemene Vergadering vastgestelde jaarrekening, en/of het uitkeren van interim-dividenden inclusief uitkeringen ten laste van de reserves. De Vennootschap kan slechts uitkeringen doen aan haar Aandeelhouders voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte kapitaal van de Vennootschap, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee De vordering tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaarstelling. Algemene vergaderingen Artikel Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden. VVK/ / v1 (13)

14 20.2. De Bestuurders en de Commissarissen hebben een raadgevende stem in de Algemene Vergadering De oproeping van vergadergerechtigden geschiedt door het Bestuur, een Bestuurder, de Raad van Commissarissen, of een Commissaris Waar in deze statuten sprake is van vergaderrechten dienen daaronder te worden verstaan, het recht om in persoon of vertegenwoordigd door een persoon door middel van een schriftelijke volmacht de Algemene Vergadering bij te wonen en het recht zich te richten tot de vergadering. Aandeelhouders en vruchtgebruikers die stemrecht hebben, hebben het recht de vergaderingen bij te wonen. Certificaathouders hebben geen vergaderrechten De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft, in Naarden of in Haarlemmermeer (Schiphol) Een Algemene Vergadering kan wettige besluiten nemen ook al heeft geen of geen tijdige oproeping plaatsgehad, mits de statutaire vereisten in acht zijn genomen met betrekking tot het nemen van rechtsgeldige besluiten. Voorafgaand aan het besluit van de Algemene Vergadering dienen de Bestuurders en Commissarissen in de gelegenheid gesteld te worden daarin het woord te voeren De besluiten van de Algemene Vergaderingen worden genomen door de Absolute Meerderheid van Aandeelhouders tenzij deze statuten of de wet anders bepalen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs Indien het Bestuur dit heeft bepaald en zulks bij de oproeping is vermeld, is iedere Aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de Aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging Het in artikel 20.8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op andere vergadergerechtigden, met dien verstande dat deze vergadergerechtigden het stemrecht niet kunnen uitoefenen indien hen dit niet toekomt Voor de toepassing van artikelen 20.4 en 20.8 wordt eveneens voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd Het Bestuur is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. VVK/ / v1 (14)

15 Indien het Bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt Indien zulks bij de oproeping is vermeld kunnen stemmen voorafgaande aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. Artikel 21. Aldus uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Met inachtneming van artikel 2:238 Burgerlijk Wetboek kan besluitvorming door Aandeelhouders ook op andere wijze dan in een Algemene Vergadering plaatsvinden. De laatste zin van artikel 20.6 is van toepassing. Algemene Vergaderingen Aandelen A en Algemene Vergaderingen Aandelen B Artikel Vergaderingen van de Vergadering Aandelen A en de Vergadering Aandelen B worden bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel Besluiten van de Vergadering Aandelen A worden genomen door een Absolute Meerderheid Aandelen A, tenzij anders vermeld in de onderhavige statuten en toepasbare wetgeving Besluiten van de Vergadering Aandelen B worden genomen door een Absolute Meerderheid Aandelen B, tenzij anders vermeld in de onderhavige statuten en toepasbare wetgeving De bepalingen van artikelen 20 en 21 zijn van overeenkomstige toepassing. Conversie Artikel Aandelen B kunnen worden geconverteerd in Aandelen A overeenkomstig een besluit genomen door het Bestuur en met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Vergadering Aandelen A, welk besluit slechts kan worden genomen door een Gekwalificeerde Meerderheid Aandelen A De houder van Aandelen B die (een deel van) de door hem gehouden aandelen B wenst te converteren in Aandelen A stuurt een kennisgeving aan het Bestuur per aangetekende post, in welke kennisgeving is opgenomen het aantal Aandelen B dat hij wenst te converteren en de datum van conversie, welke datum niet eerder zal zijn dan vijf (5) werkdagen nadat het Bestuur voornoemde kennisgeving heeft ontvangen, tenzij anders door de houder van Aandelen B en het Bestuur nader overeengekomen Eén Aandeel B kan slechts worden geconverteerd in één (1) Aandeel A per de datum zoals genoemd in artikel Het Bestuur maakt zo spoedig mogelijk na conversie de benodigde aantekeningen in het aandeelhoudersregister en verzorgt de registratie in het handelsregister. VVK/ / v1 (15)

16 Statutenwijziging, juridische fusie, splitsing, ontbinding of vereffening Artikel Met inachtneming van de bepalingen van de onderhavige statuten kan de Algemene Vergadering besluiten tot wijziging van de statuten, tot juridische fusie, tot splitsing of tot ontbinding van de Vennootschap Ingeval tot ontbinding van de Vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door het Bestuur tenzij de Algemene Vergadering andere vereffenaars benoemt. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald van de vereffenaar of de vereffenaars Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht Het saldo van de winstreserves wordt aan Aandeelhouders in verhouding tot ieders recht uitgekeerd Elk Besluit van de Algemene Vergadering waarnaar in dit artikel wordt verwezen kan slechts worden genomen met een Gekwalificeerde Meerderheid van Aandeelhouders. VVK/ / v1 (16)

17 STATUTEN van uniqure B.V. zoals deze luiden sedert 21 juni 2012.

18 ARTICLES OF ASSOCIATION OF UNIQURE B.V. (informal translation) having its seat in Naarden, as these read after the execution of the deed of amendment of the articles of association executed on 21 June 2012 before P.H.N. Quist, civil-law notary in Amsterdam. The company is registered in the trade register under number Definitions Article In these articles capitalised terms shall have the meaning ascribed to these terms as follows: a. 'Shareholders' shall mean the holders of Class A Shares and the holders of Class B Shares unless the contrary has been stated explicitly or appears from the context; b. 'Class A Shares' shall mean registered class A Shares in the capital of the Company, each with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01); c. 'Class B Shares' shall mean registered convertible class B Shares in the capital of the Company, each with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01); d. 'Shares' shall mean both the Class A Shares and the Class B Shares unless the contrary has been stated explicitly or appears from the context; e. 'Absolute Class A Majority' shall mean the affirmative vote of the holders of Class A Shares representing at least fifty-one percent (51%) of the issued and outstanding Class A Shares; f. 'Absolute Class B Majority' shall mean the affirmative vote of the holders of Class B Shares representing at least fifty-one percent (51%) issued and outstanding Class B Shares; g. 'Absolute Shareholder Majority' shall mean an affirmative vote of the Shareholders representing at least fifty-one percent (51%) of the issued and outstanding Shares; h. 'Business' shall mean all activities of the Group; i. 'General Meeting' shall mean the body corporate formed by the Shareholders or the meeting of said body, as the case may be; j. 'GM Resolution' shall mean a resolution of the General Meeting, adopted in a meeting or outside a meeting, as the case may be; k. 'Management Board' shall mean the Management Board of the Company appointed in accordance with article 13.1; VVK/ / v1 (1)

19 l. 'Management Board Member' shall mean a member of the Management Board; m. 'Supervisory Board Members A' shall mean the members of the Supervisory Board appointed in accordance with article 17.3; n. 'Supervisory Board Members B' shall mean the members of the Supervisory Board appointed in accordance with article 17.4; o. 'Supervisory Board Member' shall mean a member of the Supervisory Board; p. 'Qualified Class A Majority' shall mean the affirmative vote of the holders of Class A Shares representing at least two third of the issued and outstanding Class A Shares; q. 'Qualified Shareholder Majority' shall mean the affirmative vote of the Shareholders representing at least two third of the issued and outstanding Shares; r. 'Group' shall mean the Company and its subsidiaries; s. 'Group Company' shall mean a member of the Group; t. 'Supervisory Board' shall mean the supervisory board of the Company appointed in accordance with article 17; u. 'Company' shall mean the private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) uniqure B.V., having its seat in Amsterdam and registered with the trade register under number ; v. 'Class A Meeting' shall mean the body corporate formed by the holders of Class A Shares or the meeting of said body, as the case may be; w. 'Class B Meeting' shall mean the body corporate formed by the holders of Class B Shares or the meeting of said body, as the case may be The definitions described in article 1.1 shall apply both to the singular and the plural of the concepts defined All references to 'articles' shall be deemed to be a reference to articles in these articles of association, unless it is indicated otherwise. Name and seat Article The name of the Company is: uniqure B.V The Company has its seat in Amsterdam. Objects Article 3. The objects of the Company are: VVK/ / v1 (2)

20 to research, develop, produce and commercialise products, services and technology in the (bio-)pharmaceutical sphere; to participate in, to finance, to collaborate with, to conduct the management of companies and other enterprises and to provide advice and other services; to acquire, use and/or assign industrial and intellectual property rights and real property; to invest funds; to provide security for the debts of legal persons or of other companies with which the Company is affiliated in a group or for the debts of third parties; to undertake all that is connected to the foregoing or in furtherance thereof, all in the widest sense of the words. Capital and Shares Article The company's authorised capital amounts to one million nine hundred thousand euros (EUR 1,900,000) and is divided into one hundred and seventy-one million four hundred and six thousand three hundred and eleven (171,406,311) Class A shares and eighteen million five hundred and ninety-three thousand six hundred and eighty-nine (18,593,689) convertible Class B shares, each with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) The Shares shall be registered and numbered per class consecutively from 1 upwards with denomination of the letter corresponding with the relevant class of Shares. The Company shall not issue share certificates Pursuant to the provisions of article 23 Class B Shares may be converted into Class A Shares. As a result of such conversion the number of Class A Shares included in the authorised share capital of the Company shall be increased, and the number of Class B Shares included in the authorised share capital of the Company shall be decreased with the number of the converted Class B Shares. Class A Shares may not be converted into Class B Shares. The issue of Shares Article Subject to the prior approval of the Class A Meeting, the issue of Shares may only be effected through a resolution of the General Meeting, which shall also set out the price and the other terms and conditions of issue, if any. Furthermore, the issue of Shares requires a notarial deed to that effect, executed before a civil-law notary, officiating in the Netherlands. The issue price may not be below par. Upon subscription for Shares the nominal amount must be paid up. VVK/ / v1 (3)

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V.

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. - 1 - STATUTEN VAN AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. ED/6001613/269943.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 5 januari 2005 voor een waarnemer van Mr

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter

CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter DATUM [ ] Voorafgaand aan het passeren van deze akte zal de layout worden gewijzigd in een notariële opmaak, door (i) dit voorblad te

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V. ------------ Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds

Nadere informatie

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V.

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere

Nadere informatie

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V.

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. DATUM 29 oktober 2013 (1) VOORGESTELDE NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. Nog niet van kracht 1. NAAM EN ZETEL 1.1. De naam van de vennootschap

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage Blad 1 STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:, gevestigd te s-gravenhage Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4.

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4. 20150280 1 Doorlopende tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Renpart Retail XI Bewaar B.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage, zoals deze luiden sedert de

Nadere informatie

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP. - 1 - OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP. Op dertig maart tweeduizend zes, verschijnt voor mij, mr. Anne-Mijke Dorothée Wesseling, hierna te noemen: notaris, als waarnemer voor mr. Martine Bijkerk, notaris

Nadere informatie

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Oprichting Spaar BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @ B.V.. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen in, zich op andere

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: 1.1.1 een "Aangesloten Instelling": een aangesloten instelling in de

Nadere informatie

1.1. De naam van de vennootschap is: SynVest Beleggingsfondsen N.V.

1.1. De naam van de vennootschap is: SynVest Beleggingsfondsen N.V. STATUTEN VAN SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN N.V. met zetel te Veenendaal, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van oprichting verleden op 18 juli 2014 voor een waarnemer van mr. P.H.N. Quist, notaris

Nadere informatie

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDING PROPOSED AMENDMENTS underscored text indicates proposed changes

ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDING PROPOSED AMENDMENTS underscored text indicates proposed changes CURRENT ARTICLES OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDING PROPOSED AMENDMENTS underscored text indicates proposed changes EXPLANATION Naam. Zetel. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Fugro

Nadere informatie

Statuten Fastned B.V.

Statuten Fastned B.V. Statuten Fastned B.V. Doorlopende tekst van de statuten van Fastned B.V. zoalsdeze voor het laatst zijn vastgesteld op 7 maart 2014 verleden voor notaris Nick van Buitenen. NAAM EN ZETEL 1.1. De vennootschap

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 5 april 2013 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Convectron Natural Fusion N.V.

Convectron Natural Fusion N.V. Convectron Natural Fusion N.V. Statuten van de naamloze vennootschap Convectron Natural Fusion N.V., gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010, en geldend op 21 juni 2010.

Nadere informatie

- 1 - VOS INVESTMENT BEHEER B.V.

- 1 - VOS INVESTMENT BEHEER B.V. - 1 - STATUTEN VAN VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GJ/6007664/10177500.dlt met zetel te Maastricht, zoals deze luiden na een akte van oprichting verleden op 12 mei 2010 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016

S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016 S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016 Naam. Zetel. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Achmea Investment Management B.V. Zij is

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN ALTICE N.V.

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN ALTICE N.V. VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN ALTICE N.V. Dit document opgezet als een drieluik bevat de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Altice N.V. (de "Vennootschap"). In de linker kolom zijn de huidige

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V.

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V. 1 VOORBEELD STATUTEN BV OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V. Heden, @@ tweeduizend en zestien, verschenen voor mij, XXXXXXXXX, notaris te XXXX: 1. XXXXXXXXX, wonende te XXXXXXXX, geboren te XXXXXXX,

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V.

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van ARCADIS N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. De middelste kolom

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.)

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ]

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ] 272987/RB/MR Versie datum 13-06-2017 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. ASR

S T A T U T E N : 1. ASR S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De naam van de vennootschap is: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Zij is gevestigd te Utrecht. Doel. Artikel 2. De vennootschap heeft ten doel: a) het optreden

Nadere informatie

doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012

doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012 doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

STATUTEN ASR NEDERLAND BELEGGINGSBEHEER N.V.

STATUTEN ASR NEDERLAND BELEGGINGSBEHEER N.V. STATUTEN ASR NEDERLAND BELEGGINGSBEHEER N.V. Naam. Zetel. Artikel 1. De naam van de vennootschap is: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Zij is gevestigd te Utrecht. Doel. Artikel 2. De vennootschap heeft

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN ALLIANDER N.V. (d.d.

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1.

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1. Doorlopende tekst van de statuten van BE Semiconductor Industries N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging, voor een waarnemer van mr. D.J. Smit, notaris

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. 3946NH

STATUTENWIJZIGING ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. 3946NH 1 STATUTENWIJZIGING ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. 3946NH Op * verscheen voor mij, Mr Oskar Nicolaas Gietema, notaris te Arnhem: *. De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van de besloten

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Intertrust N.V. Statuten

Intertrust N.V. Statuten Intertrust N.V. Statuten STATUTEN VAN INTERTRUST N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 19 oktober 2015 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015

Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015 Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015 Vanuit het oogpunt van efficiëntie en praktijkondersteuning

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Artikel 1. Begripsbepalingen aandeel aandeelhouder afhankelijke maatschappij algemene vergadering

HOOFDSTUK I. Artikel 1. Begripsbepalingen aandeel aandeelhouder afhankelijke maatschappij algemene vergadering 1 Volledige en doorlopende tekst van de statuten van Coop Holding B.V. na de akte van statutenwijziging verleden op 14 december 2009 voor mr. B. H.Th. Terhorst, notaris te Amsterdam. HOOFDSTUK I. Artikel

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag)

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) 1 AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) Op DATUM is voor mij, NAAM NOTARIS, notaris met plaats van vestiging PLAATS, verschenen: [ kandidaat-notaris/paralegal]., te dezen handelend

Nadere informatie

STATUTEN. Naam, zetel. Artikel 1 1.1 De vennootschap draagt de naam: [NAAM]. 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Roermond.

STATUTEN. Naam, zetel. Artikel 1 1.1 De vennootschap draagt de naam: [NAAM]. 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Roermond. STATUTEN Naam, zetel Artikel 1 1.1 De vennootschap draagt de naam: [NAAM]. 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Roermond. Doel Artikel 2 2.1 Het doel van de vennootschap is: a. het (laten) ontwerpen

Nadere informatie

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering LEIDRAAD SPAAR BV In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet uitputtend. In het voorkomende geval kun

Nadere informatie

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208) het "Wetsvoorstel"

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208) het Wetsvoorstel Additionele vragen inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende

Nadere informatie

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING 1 Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1.1 De vennootschap is genaamd: AerCap Holdings N.V. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2 Het doel van de vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V. STATUTEN VAN BALLAST NEDAM N.V. met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 23 juni 2017 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS 1 STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS STATUTEN zoals deze luiden met ingang van 17 februari 2015 BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE Artikel 1

Nadere informatie

het bestuur van de Vennootschap. Bestuurder Een lid van het Bestuur. Bestuursreglement

het bestuur van de Vennootschap. Bestuurder Een lid van het Bestuur. Bestuursreglement 1 STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. Algemene

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 18 JANUARI 2013 0094007-0000001 AMCO:5381555.2 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie....3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam

Nadere informatie

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 Naam. Zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: AMG Advanced Metallurgical Group

Nadere informatie

Statuten per 5 februari 2009 van de naamloze vennootschap ING Verzekeringen N.V. Handelsregister Amsterdam, nr

Statuten per 5 februari 2009 van de naamloze vennootschap ING Verzekeringen N.V. Handelsregister Amsterdam, nr blz. 1 Naam en zetel Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam en heeft haar zetel te s- Gravenhage. 1.2. Op de vennootschap zijn van toepassing de artikelen 2:158 tot en met 2:161a en 2:164 Burgerlijk

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING 1 Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1.1 De vennootschap is genaamd: AerCap Holdings N.V. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2 Het doel van de vennootschap

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN DRUP/MBRO/MAEB/DMS#9316760-9316764 5142155/40052178 VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN De ondergetekende, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verklaart

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL ARTIKEL

NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 VOLLEDIG DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: Stichting Jembatan Senang, gevestigd in de gemeente Woensdrecht, zoals deze luiden m.i.v. 12 oktober 2015. NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 1. De stichting

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CONSTELLIUM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CONSTELLIUM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CONSTELLIUM N.V. ALGEMEEN Doel van de statutenwijziging is de aanpassing van de statuten ten gevolge van: - het verwijderen van alle verwijzingen naar preferente aandelen; -

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V.

STATUTENWIJZIGING KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. \Kempen\Capital\Statutenwijziging MM\991.15683 STATUTENWIJZIGING KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. Op achttien juli tweeduizend is voor mij mr. Rudolf van Bork, notaris met plaats van vestiging Rotterdam,

Nadere informatie

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP 810479.001 OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP Op datum verscheen voor mij, naam notaris, notaris te Rotterdam: -------------------- ***; -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's Gravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze

Nadere informatie

2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP 1 2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP Heden, #, verscheen voor mij, #, notaris gevestigd te #: # ten deze handelend in zijn#haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan deze

Nadere informatie

Huidige statuten Voorgestelde wijzigingen Toelichting versie 4 januari 2017

Huidige statuten Voorgestelde wijzigingen Toelichting versie 4 januari 2017 EL.HL / 1014552 16.0617 / NOT2016-0557 Concept van 4 januari 2017 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te

Nadere informatie

STATUTEN: RBS Holdings N.V.

STATUTEN: RBS Holdings N.V. 1 BJK/RL/L-179775 STATUTEN: Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap draagt de naam: RBS Holdings N.V. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen

Nadere informatie

BESLOTEN VENNOOTSCHAP Steinerbos B.V.

BESLOTEN VENNOOTSCHAP Steinerbos B.V. ONTWERP 21200490 sr/ lh 51318 10/9/2012 BESLOTEN VENNOOTSCHAP Steinerbos B.V. Heden, + twee duizend twaalf, verscheen voor mij, mr Sylvia Josien Hendrikje HAGEMANN-RIETBROEK, notaris te Heerlen: + handelende

Nadere informatie

RZ/LV versie: 2 STATUTENWIJZIGING WSF INVEST I B.V.

RZ/LV versie: 2 STATUTENWIJZIGING WSF INVEST I B.V. 20150133 1 RZ/LV versie: 2 STATUTENWIJZIGING WSF INVEST I B.V. Heden, tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te 's-gravenhage: mevrouw, De comparante verklaarde het

Nadere informatie

AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING Concept Linklaters LLP/22/03/2016 Gedateerd 2016 USG People N.V. (nieuwe naam: USG People B.V.) AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING Linklaters LLP World Trade Centre Amsterdam Zuidplein 180 1077 XV

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING - 1-25637/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING STATUTEN ------------------------------------------------------------------- Artikel 1 - Naam en zetel ---------------------------------------------------------

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam,

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam, VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam, zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de algemene vergadering van de vennootschap te houden te Amsterdam op

Nadere informatie

c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Commandiet B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. Het deelnemen in,

Nadere informatie