Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statenvoorstel nr. PS/2014/146"

Transcriptie

1 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij / A.J. van der Knaap T M Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop van aandelen in Attero NV Bijlagen I. Ontwerpbesluit nr. PS/2014/ (bijgevoegd) II. Aanbevelingsbrief AHC inzake de voorgenomen verkoop aandelen Attero NV III. Aanbevelingsbrief Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Attero NV IV. Model van de Toetredingsakte Ter inzage onder oplegging van geheimhouding liggen bij de griffie de volgende bijlagen: V. Offer, Sale and Purchase Agreement Attero en Waterland (SPA) VI. Nederlandse vertaling van de SPA VII. Fairness opinie van ABN AMRO Samenvatting van het voorgestelde besluit Dit statenvoorstel is een vervolg op het besluit dat bij de verkoop van Essent in 2009 is genomen, namelijk dat ook het onderdeel Essent Milieu (het huidige Attero) zou worden verkocht.voor continuering van de deelneming ontbreekt het provinciaal publiek belang. Op 7 december 2013 heeft de aandeelhouderscommissie van Attero unaniem besloten in te stemmen met het onderhandelingsresultaat van het verkoopproces. Attero en de koper, te weten Waterland Private Equity Investment B.V. hebben de Offer, Sale and Purchase Agreement ondertekend. Vervolgstap in het verkoopproces is dat alle aandeelhouders individueel moeten beslissen of zij hun aandelen willen vervreemden aan Waterland. Gelet op het deelnemingenbeleid (PS/2008/279) gevoegd bij art ste lid onder e Pw, juncto art e lid Pw, worden Provinciale Staten gevraagd eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

2 Inleiding en probleemstelling In 2009 is een aantal onderdelen van Essent NV niet verkocht aan RWE AG. Eén van die onderdelen was Essent Milieu, heden (als gevolg van een naamswijziging) Attero. Bij het verkoopproces van Essent was het de bedoeling ook dit onderdeel te verkopen, aangezien afvalverwerking niet als een provinciale (kern)taak wordt gezien. Omdat de verkoop toen niet kon worden geëffectueerd, is destijds besloten Attero vooralsnog als zelfstandige deelneming aan te houden en met verkoop te wachten tot een later moment. In vervolg hierop heeft meermalen overleg plaatsgevonden tussen de aandeelhouderscommissie van Attero (AHC) en het bedrijf over toekomstscenario's van het bedrijf. In 2013 is aanleiding gezien de mogelijkheid van verkoop opnieuw te bezien, gezien gewijzigde marktomstandigheden en het gewijzigde profiel van Attero. Daaropvolgend is een verkoopproces ingericht, waarover wij u 19 juni 2013 hebben medegedeeld. U bent op 9 december 2013, vooruitlopend op het persbericht, geïnformeerd over de unanieme instemming met het onderhandelingsakkoord door de AHC en het voorlopige akkoord dat Attero en Waterland bereikt hebben. De voorgenomen transactie is voorgelegd en goedgekeurd door de Ondernemingsraad van Attero, VAR (onderdeel van Attero) en de Autoriteit Consument & Markt. Daarnaast zijn de vakbonden en de SER geïnformeerd. De ondertekening van de Offer, Sale and Purchase Agreement Attero en Waterland (SPA; de finale overeenkomst tussen Waterland en Attero over de verkoop van de onderneming) heeft inmiddels plaatsgevonden. Het proces van accepteren van het bod kan nu gestart worden. Hiervoor moeten alle aandeelhouders individueel beslissen of zij hun aandelen willen vervreemden aan Waterland. Gelet op het deelnemingenbeleid vragen wij uw Staten eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Overwegingen De historische context Wij zien het voorliggende Statenvoorstel als voorlopig sluitstuk van het verkoopproces van Essent. Alvorens wij onze standpunten toelichten, volgt kort/bondig de historie. Op 25 juni 2008 hebben uw Staten ingestemd met de 'toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent' (PS/2008/460). Een nieuwe toekomststrategie was van belang tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent in een apart netwerkbedrijf ten gevolge van de Wet Onafhankelijk Netwerkbeheer en een productie- en leveringsbedrijf. Er was op termijn geen rol meer weggelegd voor regionale publieke aandeelhouders in een internationaal opererend productie- en leveringsbedrijf. Ter uitvoering van het Statenbesluit voornoemd hebben uw Staten d.d. 6 mei 2009, bij Statenbesluit (PS/2009/234) en als gevolg van de verkoop van de aandelen in Essent aan RWE, instemming verleend 18,71% aandeelhouder te worden in de afvalverwerker Essent Milieu. Essent Milieu werd namelijk niet verkocht aan RWE, omdat het niet tot de kernactiviteit van RWE werd gerekend. Het was evenwel de bedoeling ook dit onderdeel te verkopen, aangezien afvalverwerking niet als provinciale (kern)taak wordt gezien. De omstandigheden van toen hebben ertoe geleid dat de verkoop niet kon worden geëffectueerd, maar naar een later moment is doorgeschoven. Essent Milieu is als gevolg van de afsplitsing in 2009 een zelfstandige onderneming geworden, die in eerste instantie verantwoordelijk is voor voortzetting van haar bestaande activiteiten op het gebied van afvalverwerking. Daarbij is de naam Essent Milieu gewijzigd naar Attero. Attero heeft bij aanvang onderstreept dat het bedrijf in een lastige markt opereert, en dat mede daarom met de aandeelhouders een inhoudelijke discussie over de te volgen strategie moest worden gevoerd (zie PS/2010/189). Ons aandeelhouderschap is vervolgens gericht geweest op het behoud van aandeelhouderswaarde, in verband met een eventuele verkoop (PS/2010/735). Statenvoorstel nr. PS/2014/146 3

3 Vanaf de verzelfstandiging van Attero is door de AHC regelmatig gesproken met de Raad van bestuur (RvB) en Raad van Commissarissen (RvC) over de toekomst van het bedrijf. In eerste aanleg is ervoor gekozen het bedrijf in de gelegenheid te stellen zich te positioneren als zelfstandig bedrijf. Op 18 juni 2010 is in de Algemene Vergadering (AV) de strategie vastgesteld. Hierbij is gekozen voor het model van publiek dienstverlener. Zowel de AHC als het bedrijf hebben zich laten adviseren over uitwerking van deze toekomststrategie. Op basis van deze adviezen hebben AHC en bedrijf geconstateerd dat een transitie naar een publiek dienstverlenerschap het best zou kunnen worden bereikt door de provinciale aandelen over te dragen aan gemeentelijke klanten. De inzet hiervan was de aandelen van Attero over te dragen aan gemeenten, zodat deze hun opdrachten tot afvalverwerking ondershands (dus zonder aanbestedingsprocedure) aan Attero zouden kunnen verlenen. In 2011 en 2012 heeft Attero, met zijn gemeentelijke klanten, in een intensief proces de mogelijkheid onderzocht van samenwerking via dit model van publiek dienstverlener. Op 1 november 2012 is gebleken dat er onvoldoende draagvlak was bij de gemeentelijke klanten. Hierover hebben wij u op 6 november 2012 geïnformeerd (PS/2012/958). In vervolg daarop heeft wederom (meermalen) overleg plaatsgevonden tussen de AHC en de RvB en de RvC over mogelijke toekomstscenario's. In 2013 is aanleiding gezien de mogelijkheid van verkoop opnieuw te bezien, gezien gewijzigde marktomstandigheden en het gewijzigde profiel van Attero. Daaropvolgend is een verkoopproces ingericht (PS/2013/548). Standpunt met betrekking tot de vervreemding van de aandelen Attero Holding NV Zoals hierboven opgemerkt, is al bij de verkoop van Essent besloten dat ook het onderdeel Essent Milieu (het huidige Attero) zou worden verkocht. Uw Staten hebben destijds wensen en bedenkingen over dit totale verkoopproces kenbaar gemaakt. De omstandigheden van toen hebben ertoe geleid dat de verkoop niet kon worden geëffectueerd, maar naar een later moment is doorgeschoven. Intussen is ons actieve aandeelhouderschap vooral gericht geweest op behoud van de aandeelhouderswaarde in verband met een eventuele verkoop. Wij hebben als lid van de AHC, met de RvB, de RvC, medio 2013 gemeend dat er goede redenen zijn om de mogelijkheid van verkoop van Attero opnieuw te verkennen. Aan het besluit tot het inrichten van een proces van mogelijke verkoop lagen ondermeer de volgende overwegingen ten grondslag: Gewijzigde marktomstandigheden. Attero is een afvalverwerkend bedrijf in een internationaliserende markt. Het bedrijf richt zich op maximale terugwinning, hergebruik en nuttige toepassing van grondstoffen uit afval. Attero behoort tot de marktleiders op het gebied van opwekken van (duurzame) energie uit diverse afvalstromen, verwerking van gft-afval en beheer van stortplaatsen. Het is een van de grootste producenten van groen gas. Meer en meer richt het zich op het terugwinnen van herbruikbare materialen. De markt is daarbij de laatste tijd meer internationaal geworden. Naast verwerking van huishoudelijk afval zijn voor Attero bedrijfsafval en de import van afval strategisch meer van belang geworden. Met deze gewijzigde strategie herpositioneert Attero zich op een markt, waar in Nederland overcapaciteit is ontstaan als gevolg van enerzijds beleid (het voorkomen van afval) in combinatie met het bijbouwen van afvalenergiecentrales. Het profiel van Attero. Als gevolg van genoemde ontwikkelingen, wijzigt het profiel van het bedrijf. Attero is een bedrijf dat steeds meer concurreert op de internationale, private markt. Een dergelijk profiel sluit minder aan op een bedrijf met alleen publieke aandeelhouders. Afgezet tegen het Deelnemingenbeleid Overijssel (PS/2008/279) ontbreekt voor continuering van onze deelneming het provinciaal publiek belang. De kernactiviteit van Attero (afvalverwerking) correspondeert niet met het provinciale beleid respectievelijk takenpakket, gevoegd bij het feit dat deze kernactiviteit zich (inmiddels) niet op regionaal maar op internationaal niveau afspeelt. Daarbij geldt dat de provincie niet het aangewezen publiek lichaam is de beschikbaarheid, betaalbaarheid en klanttevredenheid van afvalverwerking voor haar inwoners te moeten/willen garanderen. 4 Statenvoorstel nr. PS/2014/146

4 Standpunt met betrekking tot het verloop van het ingerichte verkoopproces Om er voor te zorgen dat het verkoopproces zorgvuldig en verantwoord verloopt, heeft de AHC veel aandacht besteed aan de inrichting van de totale procesarchitectuur. Hierbij heeft de AHC zich laten bijstaan door de juridische adviseurs van Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn en door de financiële adviseurs van ABN AMRO. Het gehele verkoopproces heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking tussen RvB, RvC en AHC. Bij de inrichting van het verkoopproces zijn onder meer de volgende stappen gezet: De RvB, RvC en de AHC hebben een Protocol van Samenwerking opgesteld, waarin de spelregels voor samenwerking tussen partijen in dit proces voor mogelijke verkoop zijn vastgesteld. Onderdeel van de spelregels is de vorming van een gemengde Kerngroep geweest, bestaande uit vertegenwoordigers van de RvB, RvC en AHC. Deze Kerngroep leidde het verkoopproces afgestemd met de RvB, RvC en AHC. Bovendien is afgesproken dat voor een aantal belangrijke stappen (zoals selectie van partijen die doorgaan naar een volgende biedingsronde) in het verkoopproces de instemming van de AHC noodzakelijk was. De AHC heeft in overleg met de RvC en de RvB een Toetsingskader opgesteld. In dit kader zijn randvoorwaarden en criteria weergegeven op basis waarvan biedingen en geïnteresseerde partijen met elkaar vergeleken kunnen worden. De vastgestelde criteria luiden als volgt: Continuïteit: marktpositie en ervaring van de bieder solide financiële structuur van de combinatie bij voorkeur integrale verkoop (inclusief stortplaatsen, nazorg en zekerstellingen) mate van zekerheid op nakomen nazorgverplichtingen stortplaatsen Toekomst van Attero positie van Attero binnen het bedrijf van bieder mate van bereidheid voortzetting strategie Attero en doen van benodigde investeringen corporate Governance Werkgelegenheid mate van behoud van huidige niveau van werkgelegenheid en huidige niveau van arbeidsvoorwaarden Marktconforme prijs middels transparant proces moet er gekomen worden tot een marktconforme prijs zo min mogelijk garanties en vrijwaringen in de koopovereenkomst Stabiliteit investerder voldoende financiële middelen om de bieding gestand te kunnen doen Strategie investeerder beleid bieder (ten aanzien van onder meer duurzaamheid en innovatie) en kwaliteit van dienstverlening Nette koper voorkeur voor solide partij met goede reputatie gegeven de publieke belangen en risico op reputatieschade Executierisico geen belemmeringen door de Autoriteit Consument & Markt (ACM, voorheen NMa), die eventueel ingrijpende remedies vragen om aan de voorwaarden te kunnen voldoen De RvB heeft in overleg met de RvC en de AHC geïnventariseerd of er partijen zijn die geïnteresseerd zijn in mogelijke overname van Attero. Deze partijen zijn in de gelegenheid gesteld hun interesse in opvolgende biedingsronden nader te onderbouwen. Statenvoorstel nr. PS/2014/146 5

5 Verloop van het proces Het verkoopproces onder de codenaam Project Amsterdam is een zeer vertrouwelijk traject geweest. Deze vertrouwelijkheid moest geborgd worden gelet op de belangen van Attero en de geïnteresseerde bedrijven. De AHC is tijdens het proces op alle cruciale momenten geïnformeerd en geconsulteerd conform het Protocol van Samenwerking. Het verkoopproces is gevoerd door middel van een zogenaamde gecontroleerde veiling. Dat is een competitief traject waarin door middel van opvolgende stappen marktpartijen in de gelegenheid worden gesteld aandelen in een onderneming te kopen, waarbij de groep van marktpartijen die mogen deelnemen aan het traject bij iedere stap kleiner wordt, maar wel steeds gedetailleerde informatie over de onderneming verkrijgt. Op een gecontroleerde veiling is het aanbestedingsrecht niet van toepassing en geldt evenmin anderszins een dwingend normatief kader. De stakeholders bij Attero zijn daarentegen vrij geweest die gecontroleerde veiling naar eigen wensen en inzichten in te richten. Bij de verkoop van Essent aan RWE is het op vergelijkbare wijze gedaan. Hieronder zijn de stappen van de gecontroleerde veiling bij Project Amsterdam beschreven. Het verkoopproces is gestart met het maken van een informatiepakket voor geïnteresseerden. Vervolgens is een onderzoek gedaan naar mogelijke kopers. Op basis van analyses en wederzijdse discussies is een groot aantal bedrijven benaderd. Hier is een mix gezocht naar strategische en financiële partijen. AHC is betrokken geweest bij de afweging welke partijen zouden worden benaderd. Die afweging heeft plaatsgevonden aan de hand van het Toetsingskader. Vervolgens is op 19 juni 2013 op basis van de door partijen aangegeven interesse een geheimhoudingsovereenkomst gestuurd naar die partijen. Na ondertekening van die overeenkomst hebben die partijen een informatie memorandum over Attero en haar onderneming ontvangen. Dat informatiepakket is geaccordeerd door de AHC. Aan de geïnteresseerde partijen is verzocht uiterlijk op 24 juli 2013 een niet-bindend bod uit te brengen op Attero. De Kerngroep en de AHC hebben de niet-bindende biedingen beoordeeld in het licht van het Toetsingskader. Dat heeft er toe geleid dat unaniem de beslissing is genomen op 13 september 2013 dat een aantal partijen naar de volgende ronde zou mogen doorgaan. Die partijen hebben vervolgens toegang gekregen tot de digitale dataroom met informatie over Attero en haar onderneming. Ook is aan die partijen een concept van de SPA ter beschikking gesteld en zijn bijeenkomsten met specialisten van de marktpartijen en Attero voor verschillende werkstromen (financieel, technisch, juridisch en stortplaatsen) georganiseerd. Adviseurs van de AHC zijn steeds bij die bijeenkomsten aanwezig geweest. Op 18 november 2013 zijn bindende biedingen uitgebracht op Attero. De Kerngroep en de AHC hebben de biedingen beoordeeld rekening houdend met het Toetsingskader. Dat heeft er toe geleid dat unaniem de beslissing is genomen dat finale onderhandelingen ingegaan zouden worden. Die onderhandelingen hadden betrekking op de te ondertekenen SPA waarin de voorwaarden van de koop zijn vastgelegd. Die finale onderhandelingen zijn gevoerd door het onderhandelingsteam. De onderhandelingen hebben geleid tot een eindresultaat met de overgebleven marktpartijen. Dat resultaat is voorgelegd aan de Kerngroep. Vervolgens is dat resultaat ter accordering aan de AHC voorgelegd op 7 december De AHC heeft unaniem met het resultaat ingestemd. Dat betekent dat de AHC heeft ingestemd met Waterland als beoogde koper van Attero. Wij zijn alles overziend van mening dat er sprake was van een: voor de stakeholders bij Attero transparant verkoopproces; efficiënt verkoopproces; eerlijk verkoopproces; verkoopproces waarbij vertrouwelijkheid over de inhoud en het verloop in acht is genomen. 6 Statenvoorstel nr. PS/2014/146

6 Standpunt met betrekking tot de uitkomst van het ingerichte verkoopproces De uitkomst is de resultante van een marktgedreven biedingsproces met betrokkenheid van financiële en strategische partijen. Attero en Waterland hebben uiteindelijk elkaar gevonden en een overeenkomst gesloten, de zogenaamde SPA. Deze overeenkomst (inclusief de Nederlandse vertaling) liggen onder oplegging van (voorlopige) geheimhouding ter inzage bij de Griffie. Geheimhouding van specifieke transactie-elementen is noodzakelijk en ook gebruikelijk in dit soort processen. De positie van Attero moet worden beschermd. Daarnaast moet de positie van Waterland bewaakt worden (het is in het bedrijfsbelang van Waterland dat voorwaarden waaronder Waterland transacties doet, niet openbaar bekend wordt). De AHC oordeelt op basis van het toetsingskader positief over de keuze van Attero voor Waterland dat de geboden prijs, die gekwalificeerd kan worden als een marktconforme prijs tegen fair value, De AHC baseert zich hierbij op zowel de adviseurs van Attero als op de eigen onafhankelijke adviseurs. Ter inzage onder (voorlopige) geheimhouding ligt de fairness opinie van ABN AMRO die het oordeel van de AHC bevestigt. Wij onderschrijven het oordeel van de AHC. Als bijlage bij dit Statenvoorstel hebben wij de Aanbevelingsbrief AHC inzake de voorgenomen verkoop aandelen Attero NV bijgevoegd waarin de AHC adviseert de aandelen te verkopen. De overeenkomst tussen Attero en Waterland wordt hierna op hoofdpunten toegelicht. Daarnaast lichten wij toe waarom voor Waterland is gekozen als koper. Over Waterland Waterland is een onafhankelijke participatiemaatschappij die ondernemingen terzijde staat bij het realiseren van hun groeiambities. Waterland richt zich op investeringen in bedrijven met een omzet tussen 20 miljoen en 500 miljoen, en stelt zich op als actief ondersteuner van de groeistrategieën die samen met het management van de ondernemingen worden ontwikkeld. Inmiddels heeft Waterland in meer dan 250 ondernemingen geïnvesteerd. Het beheerde vermogen van Waterland bedraagt momenteel 2,5 miljard; het Waterland fonds van waaruit de investering in Attero zal plaatsvinden heeft een omvang van 1,1 miljard. Waterland is gevestigd in Nederland (Bussum), België (Antwerpen), Duitsland (Düsseldorf en München) en Polen (Warschau). Toekomst van de Attero organisatie Met Waterland krijgt Attero een eigenaar die financieel solide is en die heeft aangegeven te willen investeren in Attero. Met Attero als platform wil Waterland haar duurzaamheiddoelstellingen verder realiseren. Zij willen Attero als stand alone bedrijf handhaven, het heeft op voorhand geen plannen voor kostenmaatregelen en is bereid het sociaal plan na te leven. Gerealiseerde waarde Het bod van Waterland is een faire en marktconforme prijs, namelijk 170 miljoen. Bovenop de prijs komt 5% rentetoeslag tot aan completion (definitieve verkoop na akkoord aandeelhouders, begin mei 2014) vanaf de effective date (30 juni 2013). In mindering op de verkoopprijs komen de transactiekosten die gemaakt zijn na 30 juni 2013 (effective date). De genoemde 5% rentetoeslag en de transactiekosten heffen elkaar op. In de overeenkomst is opgenomen dat de verkopende aandeelhouders in het eerste jaar voor een bedrag van 13,5 miljoen aansprakelijk zijn voor garanties en andere aansprakelijkheden in het algemeen. Na een jaar zal dit bedrag verlaagd worden met 9,5 miljoen voor een periode van nog eens vier jaar. Deze bedragen zijn voor de aandeelhouders gemaximeerd tot deze hoogte. Alles boven deze bedragen is voor rekening van Waterland. De garantie- en aansprakelijkheidsbedragen worden gereserveerd op een geblokkeerde rekening (Escrow). Deze Escrow wordt ondergebracht in een bestaande BV namelijk Claim Staat Vennootschap. Het is een bestaande deelneming, die opgericht is ten tijde van de verkoop van Essent. De BV kent dezelfde aandelenverhouding als bij Attero en er is geen medewerking van derden noodzakelijk voor het gebruik van Claim Staat Vennootschap ter afwikkeling van de verkoop van Attero. Uiteindelijk na vijf jaar komt naar evenredigheid van het aandelenbezit aan de aandeelhouders het deel vrij wat niet aan claims ingeroepen is. Daarnaast komt de dividenduitkering over het boekjaar 2013 ten gunste aan Waterland. Statenvoorstel nr. PS/2014/146 7

7 Per saldo heeft Waterland ten opzichte van de andere bieders een beduidend betere prijs geboden. De verkoopprijs valt binnen de range die externe adviseurs berekend hebben op de verschillende verkoopmomenten (ten tijde van transitie naar publieke dienstverlener en nu) van Attero. Gezien de marktontwikkelingen waar rekening mee moet worden gehouden en de overcapaciteit op de markt staan de tarieven van afvalverwerking onder druk. Het management van Attero heeft daarom een plan opgesteld om te bezuinigen. Het gaat dan om het succesvol importeren van afval, het (terug) winnen van nieuwe aanbestedingen, prijsontwikkelingen, etc. Vanwege het bovenstaande is er geen garantie dat de aandelen in de toekomst tegen een hogere prijs verkocht kunnen worden. Dat zal ook het op korte termijn opnieuw starten van een verkoopproces in de weg staan. Daarnaast heeft Waterland aangegeven voldoende middelen te kunnen generen om nieuwe markten te kunnen verkennen. Daarmee denken zij de benodigde impuls te kunnen geven om de continuïteit te kunnen garanderen. Deze impuls had anders van de huidige aandeelhouders moeten komen. Uitgangspunt van de onderhandelingen is altijd geweest om zo min mogelijk nakomende garanties en verplichtingen als verkopende aandeelhouder op ons te nemen. Waterland neemt de omvangrijke financiële verplichtingen voor nazorg en eindafwerking voor stortplaatsen over en vraagt hier tegenover geen garantie en/of vrijwaringen van het bevoegd gezag. Zij heeft daarnaast een minimum aan garanties en vrijwaringen bedongen waardoor er sprake is van een geringe en snel aflopende Escrow. Risico's en onzekerheden Wij onderkennen, naast ons positieve oordeel over de overeenkomst tussen Attero en Waterland, ook onzekerheden. Zo dient minimaal 80% van de aandelen Attero aangeboden te worden aan Waterland. Mocht dat percentage niet gehaald worden dan kan Waterland haar bod intrekken. Dit brengt verder geen kosten of verplichtingen met zich. Het scheppen van duidelijkheid over deze onzekerheid ligt geheel in handen van de aandeelhouders. De aandeelhouders die hun aandelen niet aanbieden, blijven aandeelhouder van Attero en blijven dus in de toekomst delen in de bedrijfsrisico's van Attero. Zij hebben dan wel een minderheidspositie en zijn afhankelijk van Waterland. Waterland heeft namelijk doorslaggevende invloed op aandeelhoudersbesluiten over bijvoorbeeld statuten, benoemingen en dividenduitkeringen. De risico s van de verkopende aandeelhouders zijn, zoals bij het onderdeel gerealiseerde waarde is aangegeven, beperkt tot de afspraken zoals deze zijn gemaakt in de Escrowregeling. Financiële gevolgen Als één na grootste aandeelhouder hebben wij een belang van 18,71% in Attero. Zoals aangegeven bij de gerealiseerde waarde moet de verkoopprijs verhoogd worden met een 5% rentetoeslag en verlaagd met de transactiekosten die voor rekening komen van de verkopende aandeelhouders. Deze opbrengsten en kosten zijn nagenoeg gelijk waardoor de verkoopprijs ongeveer 170 miljoen zal zijn. Onzekerheid is er gedurende vijf jaar over de bedragen die als garantie in de Escrow worden gestort. Uiteindelijk zal de verkoopopbrengst voor provincie Overijssel circa 31,8 miljoen zijn minus ons aandeel in de mogelijke claims die ten laste van de Escrow zullen komen. Attero staat thans gewaardeerd op op de provinciale balans. Het verschil tussen de verkoopopbrengst en de waardering van Attero op de provinciale balans, valt vrij naar de Algemene Dekkingsreserve. Besluitvorming daartoe wordt ingezet bij het eerstvolgende reguliere moment van de P&C-cyclus. In de Kerntakenbegroting is meerjarig een incidentele (incidenteel vanwege de onzekerheid over de hoogte van het bedrag) dividenduitkering opgenomen van 1,4 miljoen. In het onderhandelingsakkoord is vastgelegd dat over het boekjaar 2013 de dividenduitkering ten gunste komt aan Waterland. Dit betekent dat in de Kerntakenbegroting van 2014 ten onrechte een dividenduitkering is opgenomen van 1,4 miljoen. Vanaf Kerntakenbegroting 2014 en verder het meerjarig perspectief volgt een neerwaartste bijstelling van 1,4 miljoen. Besluitvorming daartoe wordt ingezet bij het eerstvolgende reguliere moment van de P&C-cyclus. 8 Statenvoorstel nr. PS/2014/146

8 Conclusie Voorliggende Statenvoorstei is het voorlopig sluitstuk van het verkoopproces van Essent in 2009, namelijk dat ook het onderdeel Essent Milieu (het huidige Attero) zou worden verkocht. Het provinciaal publiek belang ontbreekt voor continuering van deze deelneming. Gezien het ordentelijk verloop van het verkoopproces en de markconformiteit van de verkoopprijs tegen fair value zien wij geen bezwaren van overwegende aard per heden over te gaan tot vervreemding van de aandelen Attero. Voorstel Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage I verwoord. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, MW. DRS. A.TH.B. BDLEVELD-SCHOUTE secretaris, DHR. MR. H.A. TIMMERMAN Statenvoorstei nr. PS/2014/146

9 10 Statenvoorstel nr. PS/2014/146

10 Bijlage I Ontwerpbesluit nr. PS/2014/ Provinciale Staten van Overijssel, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d met kenmerk 2014/ , Overwegende 1. dat bij Statenbesluit (PS/2009/234), als gevolg van de verkoop van de aandelen in Essent NV aan RWE AG, tevens instemming is verleend 18,71% aandeelhouder te worden in de afvalverwerker Essent Milieu Holding BV; 2. dat bij de verkoop van de aandelen in Essent NV (PS/2009/234) het evenwel de bedoeling was ook dit onderdeel (Essent Milieu Holding BV) te verkopen, aangezien afvalverwerking niet als provinciale (kern)taak wordt gezien. De omstandigheden van toen hebben ertoe geleid dat de verkoop niet kon worden geëffectueerd, maar naar een later moment is doorgeschoven; 3. dat Essent Milieu Holding BV als gevolg van de afsplitsing onder 1. voornoemd in 2009 een zelfstandige onderneming is geworden, die in eerste instantie verantwoordelijk is voor voortzetting van haar bestaande activiteiten op het gebied van afvalverwerking. De naam Essent Milieu daarbij is gewijzigd naar Attero; 4. dat Atttero Holding NV bij aanvang heeft onderstreept dat het bedrijf in een lastige markt opereert, en dat mede daarom met de aandeelhouders een inhoudelijke discussie over de te volgen strategie moest worden gevoerd (zie PS/2010/189); 5. dat een eerste poging tot juridische herstructurering van Attero Holding NV, zodat gemeentelijke klant-aandeelhouders tot quasi inbesteding van hun afvalcontracten konden overgaan (volgens het model publieke dienstverlener), in 2012 is gestrand (zie PS/2012/958); 6. dat in vervolg daarop wederom (meermalen) overleg heeft plaatsgevonden tussen de aandeelhouders van Attero Holding NV en het bedrijf over mogelijke toekomstscenario's. In 2013 is aanleiding gezien de mogelijkheid van verkoop opnieuw te bezien, gezien gewijzigde marktomstandigheden en het gewijzigde profiel van Attero Holding NV. Daaropvolgend is een verkoopproces ingericht (zie PS/2013/548); 7. dat het ingerichte verkoopproces inmiddels succesvol kan worden afgerond, en alle aandeelhouders individueel moeten beslissen of zij hun aandelen willen vervreemden; Statenvoorstel nr. PS/2014/146 11

11 8. dat voor Attero indachtig het Deelnemingenbeleid Overijssel (PS/2008/279) het provinciaal publiek belang ontbreekt voor continuering van de deelneming. Gezien het ordentelijk verloop van het verkoopproces en de markconformiteit van de verkoopprijs tegen fair value zijn er geen bezwaren van overwegende aard per heden over te gaan tot vervreemding van de aandelen Attero. 9. dat gelet op art ste lid onder e Pw, juncto art e lid Pw, Provinciale Staten gevraagd moeten worden eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken; Besluiten in te stemmen met het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten om verkopende partij te worden bij, en als zodanig toe te treden tot, de SPA d.d. 5 februari 2014 waarbij de provincie haar aandelen in Attero Holding NV aanbiedt en verkoopt aan Waterland. Zwolle, Provinciale Staten voornoemd, voorzitter, griffier, 12 Statenvoorstel nr. PS/2014/146

12

13

14

15 Attero Holding NV energiek met milieu Aandeelhouders Attero Holding NV u, contactpersoon telefoon 5 februari Voorgenomen verkoop aandelen Aictero Holdin~ NV k~r. F.T.M Smu(ders (088) Geachte aandee[houder, Op 9 december 2013 bent u door de voorzitter van de aandee[houderscommissie van Attero (de "AHC ) op de hoogte gesteld van het feit dat de AHC, Attero Ho[ding N.V. ("Attero") en Recydeco B.V., een aan Water[and Private Equity Investment B.V. ge[ieerde partij, ("Waterland") overeenstemming hadden bereikt over de voorwaarden voor een bod door Water[and op de aandelen in Attero (het "Bod"). Om het Bod daadwerkelijk te kunnen uitbrengen en over te kunnen gaan tot het ondertekenen van de voorwaarde[ijke Offer, Sa[e and Purchase Agreement (de "OSPA") was het door[open van een consu[tatietraject met de ondernemingsraad en vakbonden van Attero noodzakelijk. De ondernemingsraad van Attero heeft, met inachtneming van het oordee[ van de vakbonden, positief geadviseerd over de voorgenomen verkoop van Attero aan Water[and. Het consu[tatietraject is daarmee afgerond. Na ontvangst van het positieve advies van de ondernemingraad hebben Attero en Water[and de OSPA getekend. In deze OSPA zijn het Bod en de VOOlwaarden van het Bod (en daarmee de verkoop van Attero aan Water[and) vastge[egd. Voor een nadere toelichting op het Bod en de betreffende voorwaarden verwijzen wij u graag naar de brief van de AHC van 5 februari 2014 en de als bij[age 1. bij deze brief toegevoegde toelichting. Naast het voorgaande informeren wij u graag dat de Autoriteit Consument ~ Markt (de "ACM") bij beschikking van 13 januari 2014 te kennen heeft gegeven dat voor de voorgenomen verkoop van de aandelen in Attero aan Waterland geen vergunning is vereist. Hiermee is de melding van de voorgenomen verkoop aan de ACM afgerond en kan voor wat betreft de ACM de voorgenomen verkoop doorgang vinden. Uitkomst verkooptraiect De keuze voor Waterland als potentië[e koper van de aandelen in Attero, alsmede de voorwaarden voor het Bod, zijn tot stand gekomen door middel van een competitief traject waartoe meerdere potentië[e kopers zijn toegelaten. De potentië[e kopers en hun respectievelijke biedingen zijn steeds beoordeeld aan de hand van vooral door de AHC en Attero bepaalde randvoorwaarden en een toetsingskader. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de voorkeur voor Water[anti als beoogde koper van Attero. Meander MH ARNHEM Postbus AC HAELEN Telefoon: (088) E-mair: Internet: ING IBAN NL921NGB BIC INGBNL2A KvK: BTW nr: NL óB01

16 Voor een nadere toelichting op het traject dat heeft geleid tot de voorgenomen verkoop van Attero aan Water[and, de randvoorwaarden en het tootsingskader verwijzen wij u graag naar de brief van de AHC van 5 februari 2014 en de als bijlage 1. bij deze brief toegevoogde toeuchting. Watedand als beoogde nieuwe eiqenaar van Attero Waterl, and heeft vier groeithemals: (i) vergrijzing, (il) diensten ~ outsourcing, (iii) vrije tijd E ].uxe en (ir) duurzaamheid. Attero past vo[ledig in het groeithema duurzaamheid. Attero streeft groei in duurzaamheid na bij zowel recycling als bij de afva[energiecentrales waardoor Attero meer en meer een grondstoffenproducent wordt. Deze stratesie past in de duurzaamheidstrategie van Water[anti. Water[anti heeft aangegeven de koop van Attero te benaderen als een platforminvestering waarbij Attero zelfstandig blijft opereren en niet als een onderdeel in een groter geheel opsaat. Er is ~{een aanleiding om te verwachten dat de voorgenomen verkoop van Attero aan Watedand directe of indirecte negatieve gevolgen voor het personeel van de Attero groep met zich mee zal brengen. Waterland heeft aangegeven dat het haar intentie is te investeren in duurzaamheid en de verdere versterking van de concurrentiekracht van Attero door het doen van iavesteringen in de bestaande activiteitenportfolio, maar ook in mogelijke nieuwe activiteiten. De verwachting is dat Attero met Waterland een kapitaalkrachtige aandeelhouder zal hebben, met de mogeujkbeid om additionele kapitaalinjecties te doen in Attero, waardoor het aantal strategische opties voor Attero verder verruimd wordt. Wij zijn van mening dat de beoogde verkoop van Attero aan Waterland goed is voor Attero, zijn medewerkers en zijn klanten. Zij leidt ertoo dat Attero zich onverminderd kan blijven richten op duurzame ontwikkelingen in de verwerking van afva[stromen, recycling en regionale samenwerking met klanten. 8ovendien kan Attero zijn strategie tot verbreding van zijn portefeuille met verschillende afva~stromen verder uitrotlen, Aanbevelin~l van het Bod Het door[open competilieve verkoopproces, de voorwaarden voor het Bod en de verkoop van uw aandelen, alsmede de inteaties van Water[and als nieuwe eigenaar van Attero en alle overige omstandigheden in osenschouw nemende, zijn wij van mening dat de prijs die Water[anti voor de aandelen in Attero biedt fair en marktconform is en dat de uiteindelijke verkoop van Attero aan Water[and in het beste belang van Attero en zijn stakeholders is. Namens de Raad van Bestuur en de Raad van Coulmissarisseo van At/ero willen wij u dan ook van rte aanbeve[en om in te gaan op het Bod en daarmee uw aandelen in Attero aan te bieden aan ~rland. /~r. P.M. Vincent Algemeen Directeur Drs. J. P.l~Húber ts Voorzitter

17 Bijlage IV: Model van de Toetredingsakte Versie van 5 februari 2014 DEZE TOETREDINGSAKTE (Deed of Acceptance) met betrekking tot de Overeenkomst inzake Aanbod, Verkoop en Koop voor het bod, de verkoop en koop van aandelen in het aandelenkapitaal van Attero Holding N.V. (respectievelijk de "Overeenkomst" en de "Vennootschap") de dato 2014, is ondertekend door [invullen naam gemeente / provincie] (de "Aanvaardende Aandeelhouder"). OVERWEGENDE DAT: A. Koper en de Vennootschap de Overeenkomst op 5 februari 2014 zijn aangegaan, uit hoofde waarvan Koper een Aanbod aan elke Aandeelhouder heeft gedaan om alle door de betreffende Aandeelhouder gehouden Aandelen in het geplaatste en uitstaande aa n- delenkapitaal van de Vennootschap te verwerven, welke Aandelen vermeld worden naast zijn naam in Schedule 2 van de Overeenkomst, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de "Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder"), onder de bepalingen en condities zoals opgenomen in de Overeenkomst (de "Beoogde Transactie"). B. Het Aanbod conform de Overeenkomst kan worden aanvaard door een Aandeelhouder met betrekking tot de Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder die voor of uiterlijk op de Vervaldatum Aanbod (eventueel verlengd in overeenstemming met artikel van de Overeenkomst) een Toetredingsakte heeft ondertekend, tenzij op de Vervaldatum Aanbod aan de Aanbiedingsvoorwaarde is voldaan, in welk geval het Aanbod tot vijf (5) Werkdagen voor de Completion Datum door een Aandeelhouder kan worden aanvaard. C. Een Aandeelhouder die een Toetredingsakte heeft ondertekend partij wordt bij de Overeenkomst in de hoedanigheid van een Verkoper en alle rechten verkrijgt en aan alle verplichtingen van een Verkoper gehouden is die in de Overeenkomst worden vermeld, en de Overeenkomst met betrekking tot die Aandeelhouder dienovereenkomstig zal worden geïnterpreteerd. D. De Aanvaardende Aandeelhouder het Aanbod voor de Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder onherroepelijk en onvoorwaardelijk wenst te aanvaarden o n- der de bepalingen en condities vermeld in de Overeenkomst en deze Toetredingsakte. WORDT HIERBIJ OVEREENGEKOMEN EN ERKEND: 1. Definities en interpretatie 1.1. In deze Toetredingsakte: a. tenzij de context anders vereist hebben met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Toetredingsakte dezelfde betekenis als hun, in de Overeenkomst gedefinieerde en met een hoofdletter geschreven, Engelse equivalent; en b. wordt met een verwijzing naar de Overeenkomst bedoeld een verwijzing naar de Overeenkomst zoals van tijd tot tijd gewijzigd. 1

18 Bijlage IV: Model van de Toetredingsakte Versie van 5 februari Aanvaarding van het Aanbod en toetreding tot de Overeenkomst 2.1. De Aanvaardende Aandeelhouder: a. aanvaardt hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, het Aanbod met betrekking tot de Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder en stemt hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, ermee in om die Aandelen op de Completion Datum aan de Koper te verkopen en te leveren onder de bepalingen en condities vermeld in de Overeenkomst; b. verklaart hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, aan Koper en de Vennootschap dat hij in alle opzichten gebonden is aan de Overeenkomst als ware de Aanvaardende Aandeelhouder als Verkoper partij bij de Overeenkomst en dat hij zal voldoen aan alle verplichtingen die aan die partij bij de Overeenkomst worden o p- gelegd, en zoals daaraan op en vanaf de datum hiervan dient te worden voldaan; c. verklaart hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, aan Koper dat hij, getuige de besluitvorming van Verkoper aangehecht als Bijlage 1, deze Toetredingsakte rechtsgeldig heeft ondertekend en rechtsgeldig heeft besloten: (i) om het Aanbod onherroepelijk en onvoorwaardelijk te aanvaarden en de Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder aan Koper te verkopen en te leveren onder de voorwaarden vermeld in de Overeenkomst en deze Toetredingsakte; (ii) om deze Toetredingsakte te ondertekenen en partij te worden bij de Overeenkomst als Verkoper en alle rechten en verplichtingen van een Verkoper onder de Overeenkomst te aanvaarden; en (iii) om een onvoorwaardelijke en onherroepelijke beperkte volmacht te verlenen onder de voorwaarden vermeld in Bijlage 2 bij deze Toetredingsakte (de "Volmacht"); d. erkent hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, dat, na zijn aanvaarding van het Aanbod, de Overeenkomst gewijzigd of aangepast kan worden in overeenstemming met het bepaalde in artikel van de Overeenkomst; e. erkent hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, dat bepaalde van zijn rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst onmiddellijk, nadat de betaling zoals vermeld in Artikel d van de Overeenkomst heeft plaatsgevonden, overgedragen worden aan de Verkopers SPV in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 18.1 van de Overeenkomst, na welke overdracht deze rechten en verplichtingen uitsluitend afdwingbaar zijn door en tegenover de Verkopers SPV in plaats van de Aanvaardende Aandeelhouder Deze Toetredingsakte is opgemaakt ten behoeve van: a. de partijen bij de Overeenkomst op de datum van de Overeenkomst; en b. elke andere persoon of personen (waaronder andere Aandeelhouders) die na de datum van de Overeenkomst (ongeacht of dit voor of na de datum van deze Toetredingsakte geschiedt) met inachtneming van de bepalingen van de Overeenkomst enige rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst kan aanvaarden en vervolgens doen gelden. 2

19 Bijlage IV: Model van de Toetredingsakte Versie van 5 februari Volmacht Om het verdere transactieproces en de completion van de Beoogde Transactie te facil i- teren zal de Aanvaardende Aandeelhouder door de Volmacht (Power of Attorney) rechtsgeldig te ondertekenen op hetzelfde moment als deze Toetredingsakte, een onvoorwaardelijke en onherroepelijke beperkte volmacht, verlenen aan elk van de personen vermeld in de Volmacht, om alle handelingen die in de Volmacht worden vermeld namens hem te verrichten, met inbegrip van, om misverstanden te voorkomen, de bevoegdheid om in te stemmen met wijzigingen en aanpassingen van de Overeenkomst. 4. Rechtsmiddelen De Aanvaardende Aandeelhouder ziet af van en doet afstand van zijn rechten om ontbinding van deze Toetredingsakte te vorderen op grond van het bepaalde in artikel 6:265 e.v. BW, om vernietiging van deze Toetredingsakte te vorderen of deze Toetredingsakte anderszins geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zowel in rechte als door een buitengerechtelijke verklaring. 5. Kennisgevingen Voor de doeleinden van de Overeenkomst worden het adres en andere gegevens van de Aanvaardende Aandeelhouder voor kennisgevingen geacht hetzelfde te zijn als het adres en andere gegevens: a. voor en op Completion: van de Kerngroep (the Steering Committee); en b. na Completion: van de Verkopers SPV (Sellers' SPV), zoals vermeld in artikel 19.3 van de Overeenkomst. 6. Overige bepalingen Deze Toetredingsakte en de Volmacht worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Ter voorkoming van misverstanden wordt hierbij bepaald dat elk geschil met betrekking tot deze Toetredingsakte en de Volmacht dient te worden beslecht in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 20 van de Overeenkomst. ONDERTEKEND VOOR: Naam: [invullen naam gemeente / provincie] Door: Functie: Datum: 2014 Plaats:, Nederland 3

20 Bijlage IV: Model van de Toetredingsakte Versie van 5 februari 2014 Tekeninstructie De ondertekening dient plaats te vinden in aanwezigheid van een van de (kandidaat -) notarissen van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., of in aanwezigheid van een andere Nederlandse (kandidaat-)notaris. De betrokken (kandidaat-)notaris dient uw handtekening aan de hand van uw geldig identiteitsbewijs, waarvan een kopie aan deze Toetredingsakte dient te worden gehecht, te legaliseren. De kopie van uw identiteitsbewijs dient voorzien te zijn van een verklaring door de betrokken (kandidaat-)notaris dat uw identiteit conform de vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ( WWFT ) is vastgesteld 4

I. tot de verkoop van alle door Gulpen-Wittem gehouden aandelen in Attero aan Waterland, volgens de voorwaarden vastgelegd in de SPA;

I. tot de verkoop van alle door Gulpen-Wittem gehouden aandelen in Attero aan Waterland, volgens de voorwaarden vastgelegd in de SPA; Ons kenmerk G.14.00641 *G.14.00641* B&W-besluit Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem besluiten: overwegende dat: - Gulpen-Wittem heeft ontvangen van de aandeelhouderscommissie van Attero Holding

Nadere informatie

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon]

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] PROJECT AMSTERDAM VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] De ondergetekende: naam : rechtsvorm : publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht statutaire zetel : adres :

Nadere informatie

Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten

Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten Memo Onderwerp Verantwoordingsnotitie Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten behoeve van beslissing van aandeelhouders over verkoop

Nadere informatie

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 2014-609 Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 april 2014 - Provinciale Staten op 16 april 2014 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Onderwerp Verantwoordingsnotitie Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V.

Onderwerp Verantwoordingsnotitie Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. Memo Onderwerp Verantwoordingsnotitie Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten behoeve van beslissing van aandeelhouders over verkoop

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 14/439. Raad. Onderwerp: Voorgenomen verkoop Attero Holding N.V.

Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 14/439. Raad. Onderwerp: Voorgenomen verkoop Attero Holding N.V. svoorstel, Verzoek aan de raad op grond van artikelen 160, lid 1 sub e en 169, lid 4 van de Gemeentewet (het kenbaar maken van wensen en bedenkingen over ontwerpbesluit college) Onderwerp: Voorgenomen

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Openbare Werken Regnr 2014-3207 B&W dd 1-4-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen DT

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie Economische Zaken en Bestuur, 21 maart 2014 PS-vergadering : 11 april 2014

Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie Economische Zaken en Bestuur, 21 maart 2014 PS-vergadering : 11 april 2014 Statenvoorstel / A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie Economische Zaken en Bestuur, 21 maart 2014 PS-vergadering : 11 april 2014 Onderwerp Voorgenomen verkoop aandelen Attero Aan Provinciale

Nadere informatie

2 5 A Ub. 2 015. Reconstructie verkoopproces Attero

2 5 A Ub. 2 015. Reconstructie verkoopproces Attero provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II www.provinciegroningen.nl info@provinclegronlngen.nl

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

Nutreco N.V. Postbus 299 3800 AG Amersfoort The Netherlands. Vereniging VEB NCVB t.a.v. de heer Paul Koster, Directeur Postbus 240 2501 CE DEN HAAG

Nutreco N.V. Postbus 299 3800 AG Amersfoort The Netherlands. Vereniging VEB NCVB t.a.v. de heer Paul Koster, Directeur Postbus 240 2501 CE DEN HAAG Vereniging VEB NCVB t.a.v. de heer Paul Koster, Directeur Postbus 240 2501 CE DEN HAAG Nutreco N.V. Postbus 299 3800 AG Amersfoort The Netherlands T. +31 33 422 6100 www.nutreco.com Datum 4 november 2014

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen met de verkoop van de aandelen van de N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven r++ gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer 34 Inboeirnummer OOT000506 Beslisdatum BfkW 15 februari 2000 Dossiemummer 007.503 Raadsbijlage Voorstel om in beginsel in te stemmen

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Datum voorstel : 24 maart 2009 Raadsvergadering d.d. : 21 april 2009 Volgnummer : 2009R0015, agendanummer 7 Taakveld : Directie Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven:

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: I. Analyse fase: 1. Vaststelling ondernemings-strategie en missie 2. Vaststelling van de financierings-structuur II. Search fase: 3. Search van overname-kandidaten

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Voor u ligt een raadsstuk inzake de uitvoering van de Toekomststrategie

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

en notarissen & Droogleever Pels Rijeken Fortu ij n advocaten Stuurgroep Governance Havenschap Moerdijk t.a.v. de voorzitter, de heer L.W.L.

en notarissen & Droogleever Pels Rijeken Fortu ij n advocaten Stuurgroep Governance Havenschap Moerdijk t.a.v. de voorzitter, de heer L.W.L. New Babylon Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC Den Haag Postbus 11756 2502 AT Den Haag telefoon (070) 515 30 00 www.pelsrijcken.nl Pels Rijeken & Droogleever Fortu ij n advocaten en notarissen Stuurgroep Governance

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI266.OOI inboeknummer osbstor3o4 Dossiernummer 523.354 6 juni soos Raads voorhangbrief Betreft verkoop NRE 1 Inleiding Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief

Nadere informatie

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V.

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. OVEREENKOMST tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. Concept d.d. 30 november 2003 DE ONDERGETEKENDEN: 1. De STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Verkeer en Waterstaat),

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Samenvatting. Consument,

Samenvatting. Consument, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-164 d.d. 28 mei 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mevrouw mr. J.J. Guijt, secretaris) Samenvatting Adviesrelatie. Consument heeft

Nadere informatie

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009 Vergadering 12 mei 2009 Gemeenteraad Onderwerp : Uitvoering toekomstrategie Essent: voorgenomen verkoop aandelen Essent PLB aan RWE AG. B&W vergadering : 31 maart 2009 Dienst / afdeling : MO.CF & MO.BJZ

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V.

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREEN VISION HOLDING en GREEN VISION

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake voorwaardelijke verkoop REAAL N.V. aan Anbang Insurance Group Co. Limited

Betreft: Advies inzake voorwaardelijke verkoop REAAL N.V. aan Anbang Insurance Group Co. Limited De Minister van Financiën Postbus 20201 2500 EE Den Haag Lange Houtstraat 26 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.nlfi.nl T +31 (0) 70 20 50 600 Nummer 2015/58 Den Haag, 15 februari 2015

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend 1-1 Naam voorstel Nummer SERV-187 Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis B.V. Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december

Nadere informatie

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Griffie Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Datum commissievergadering : - Document nummer : 2765009 Behandelend ambtenaar : Lia Nelis Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/Sociaal Economisch

Nadere informatie

Aandeelhouderscommissie Eneco

Aandeelhouderscommissie Eneco Ter attentie van de aandeelhoudersvertegenwoordigers van Eneco Groep N.V. in de Colleges van Burgemeester en Wethouders Rotterdam, 25 april 2017 Aankondiging van het consultatieproces over het aandeelhouderschap

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Statenvergadering: 6 maart 2003 Onderwerp: Eigendomsoverdracht provinciale gronden in museale kuststrook te Lelystad aan gemeente Lelystad. 1. Wij stellen u voor: I. Aan de gemeente

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten College Samenvatting: Inleiding: Het doel van de gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord Brabantse (HNG) is: - het toezien op de juiste nakoming van de overname overeenkomst; - het verifiëren

Nadere informatie

Den Haag, 23 juni Betreft: Verkoop Propertize. Geachte heer Dijsselbloem,

Den Haag, 23 juni Betreft: Verkoop Propertize. Geachte heer Dijsselbloem, De Minister van Financiën Postbus 20201 2500 EE Den Haag Lange Houtstraat 26 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.nlfi.nl T +31 (0) 70 20 50 600 Nummer 2015/159 Den Haag, 23 juni 2016 Betreft:

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 1&/ZO\l /5S. Dat. ontv.: - 7 JUL 2011. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 1&/ZO\l /5S. Dat. ontv.: - 7 JUL 2011. Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl postbus@o. nl Provinciate Staten van O PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. 1&/ZO\l /5S Dat. ontv.: -

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

Aan dtkv. 10 juni 2015 17 juni 2015

Aan dtkv. 10 juni 2015 17 juni 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): 2015/027730 2015/027741 2015/029746 Uw brieven

Nadere informatie

Te tekenen op 1 februari 2016 SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ VILLA FLORA B.V.

Te tekenen op 1 februari 2016 SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ VILLA FLORA B.V. Te tekenen 1 februari 2016 SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ VILLA FLORA B.V. 1 februari 2017 1. INLEIDING Dit is een besluit van de aandeelhouders van en tezamen

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN JOINT VENTURE OVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 Doel... 4 2 Oprichting en inbreng...

Nadere informatie

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com Stemrechtregeling Finaal aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 DEZE STEMRECHTREGELING (de Overeenkomst) is oorspronkelijk aangegaan op 26 mei 2003 en wordt hierbij gewijzigd en luidt thans als volgt. Partijen:

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST tussen Stichting Taxaties en Validaties en «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Taxaties en Validaties, een stichting, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone B en W-nummer 15.0613; besluit d.d. 30-6-2015 BB-nummer 15.058 Onderwerp Enexis Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1 juli 2015 in te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 29 maart 2011: Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 12 mei 2011 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aandelenverkoop Intergas energie BV Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Nederland Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring

Nadere informatie

Onderwerp : Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

Onderwerp : Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten Raadsvergadering : 17 maart 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten Samenvatting voorstel Het doel van de gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

1. Benoeming van de heer T.F.J. Vanlancker als lid van de Raad van Bestuur (stempunt)

1. Benoeming van de heer T.F.J. Vanlancker als lid van de Raad van Bestuur (stempunt) Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 8 september 2017 om 14:00 uur in het Hilton Amsterdam Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag.

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13 maart 2013 NUMMER PS PS2013PS01 AFDELING Directie COMMISSIE ---- STELLER R. Andringa DOORKIESNUMMER 030-2582213 REGISTRATIENUMMER 80DF82D4 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: verkoop Huis ter Kleef BBV nr: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: verkoop Huis ter Kleef BBV nr: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: verkoop Huis ter Kleef BBV nr: 2015/503783 1. Inleiding De gemeente heeft in 2012 besloten (STZ/VG 2012/418433) om het niet strategisch bezit (panden die niet meer voor beleidsdoelen

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda ^ ; ^ ^ Onderwerp Aandelenverkoop NUON. Beslispunten het voornemen uit te spreken het Flevolandse aandelenpakket in NUON te verkopen aan Vattenfall; op basis

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie ons kenmerk: afdeling: WEB0704616/27 Economie bijlage(n): behandeld door: 2 (statenvoorstel + statuten)

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

Te tekenen voorafgaand aan ondertekensessie van 1 februari 2016

Te tekenen voorafgaand aan ondertekensessie van 1 februari 2016 SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ VILLA FLORA B.V. aangaan (o.a.) van de Raamovereenkomst 1. INLEIDING Dit is een besluit van de aandeelhouders van en tezamen alle

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 12 maart 1996 is tussen de gemeente Nijmegen, ING Vastgoed

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Voordracht 49. Haarlem, 25 mei 2000

Voordracht 49. Haarlem, 25 mei 2000 Voordracht 49 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: Afwikkeling verkoop UNA Bijlagen: - ontwerp-besluit - concept-statuten Stichting Afwikkeling UNA - concept Nadere Overeenkomst Inleiding Bij besluit van 5

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG). Nummer:

Onderwerp: Voorstel tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG). Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG). Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 13 november 2007

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

III Het besluit die op 29 november 2012 genomen wordt, kenbaar te maken aan de GR Slibverwerking 2009.

III Het besluit die op 29 november 2012 genomen wordt, kenbaar te maken aan de GR Slibverwerking 2009. agendapunt B.11 1153179 Aan Verenigde Vergadering EINDEVALUATIE VAN AFWEGINGSKADER OPT-OUT REGELING INZAKE AANDEELHOUDERSCHAP VAN DE GR SLIBVERWERKING BIJ HVC Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 29-11-2012

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer B. Whiteman Fort Amsterdam 17 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/023478 Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer:

Nadere informatie

10 MEI Aan de Aandeelhouders. Meike Geerts Fiscale afwikkeling Alliander. Geachte heer, mevrouw,

10 MEI Aan de Aandeelhouders. Meike Geerts   Fiscale afwikkeling Alliander. Geachte heer, mevrouw, Part of VATTE NFALL ^ ^gekomen; N.V. Nuon Energy Postbus 41920,1009 Aan de Aandeelhouders 10 MEI 2012 Bezoekadres Spalderweg 20 1096 BA Amsterdam Postadres Postbus 41920 1009 DC Amsterdam Telefoon +31

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Klager heeft een woning gekocht. Beklaagde trad daarbij op als makelaar voor verkoper B. Verkoper B weigerde

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

2016/ Uw brief van: 28 september 2016 Ons nummer: Willemstad, 31 oktober 2016

2016/ Uw brief van: 28 september 2016 Ons nummer: Willemstad, 31 oktober 2016 Aan De Raad van Ministers Dtkv: De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Mevr. R. Larmonie-Cecilia Prinsenstraat 86 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/038349 Uw brief

Nadere informatie

ALLONGE CONCEPT v. 27.11.2013 SOK ZENKELDAMSHOEK

ALLONGE CONCEPT v. 27.11.2013 SOK ZENKELDAMSHOEK ALLONGE CONCEPT v. 27.11.2013 SOK ZENKELDAMSHOEK De ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Hof van Twente, hierna te noemen de Gemeente, in deze zaak vertegenwoordigd door haar

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

Doel van vandaag. Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM

Doel van vandaag. Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM Doel van vandaag I Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM II Voorbereiding goedkeuring verkoop DNWG door aandeelhouders op 12 juni 2017

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Governance reglement. N.V. Waterbedrijf Drenthe

Governance reglement. N.V. Waterbedrijf Drenthe Governance reglement N.V. Waterbedrijf Drenthe Inhoud Vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van N.V. Waterbedrijf Drenthe Inleiding Hoofdstuk 1 Beoordeling AnderWater activiteiten

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN DE A. Brief van de Bondsrepubliek Duitsland Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de teksten

Nadere informatie

DEELNEMERSOVEREENKOMST

DEELNEMERSOVEREENKOMST 1 DEELNEMERSOVEREENKOMST De ondergetekende(n): 1. Naam en (alle) voorletters * (m/v Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats* Telefoonnummer* E-mailadres* Geboortedatum en plaats BSN-nummer/Sofi-nummer

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSCONVENANT

AANDEELHOUDERSCONVENANT AANDEELHOUDERSCONVENANT I. Inleiding Eneco Holding N.V. (Eneco) heeft haar productie-, leverings- en handelsbedrijf in energie (het Energiebedrijf) gesplitst van haar infrastructuur- en netbeheerdersbedrijf

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Nederlands Arbitrage Instituut MEDIATIONAANVRAAG

Nederlands Arbitrage Instituut MEDIATIONAANVRAAG Secretariaat Nederlands Arbitrage Instituut Postbus 21075, 3001 AB Rotterdam Telefoon: 010 2816969 Aert van Nesstraat 25 J-K, 3012 CA Rotterdam Fax: 010 2816968 E-mail: zorgcontractering@nai-nl.org Website:

Nadere informatie

Raad van Toezicht Oost van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen en Vastgoeddeskundigen NVM

Raad van Toezicht Oost van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen en Vastgoeddeskundigen NVM Eigen belang. Makelaar koopt zelf. Klager was geïnteresseerd in een woning die beklaagde in verkoop had. Uiteindelijk heeft klager een eindbod uitgebracht van EUR 228.000,-- onder voorwaarde van financiering

Nadere informatie

Titel : Wet Markt en Overheid; bepalen welke economische activiteiten zijn aan te merken als zijnde van algemeen belang in de zin van de Wet

Titel : Wet Markt en Overheid; bepalen welke economische activiteiten zijn aan te merken als zijnde van algemeen belang in de zin van de Wet College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 10-12-2013 NUMMER PS PS2014BEM02 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Ageeth Nijkamp DOORKIESNUMMER 2714 DOCUMENTUMNUMMER 80EEBE0B PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/601

Statenvoorstel nr. PS/2009/601 Statenvoorstel nr. PS/2009/601 Openbaar lichaam Interprovinciale Ziektekostenregeling in liquidatie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 16 juni 2009 2009/0079355 dhr. P.H Seesing Tel 038 499 89 15 PH.Seesing@Overijssel.nl

Nadere informatie

Vastelling Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) Shared Service Center Zuid-Limburg

Vastelling Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) Shared Service Center Zuid-Limburg GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 7033 16 januari 2017 Vastelling Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) Shared Service Center Zuid-Limburg De colleges van burgemeester

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Een huis kopen in de 21 e eeuw

Een huis kopen in de 21 e eeuw Een huis kopen in de 21 e eeuw Wat is Bieden en Wonen? U bent geïnteresseerd in een huis dat door de verkoper bij opbod op internet verkocht zal worden. Het kopen via Bieden en Wonen heeft belangrijke

Nadere informatie