Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statenvoorstel nr. PS/2014/146"

Transcriptie

1 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij / A.J. van der Knaap T M Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop van aandelen in Attero NV Bijlagen I. Ontwerpbesluit nr. PS/2014/ (bijgevoegd) II. Aanbevelingsbrief AHC inzake de voorgenomen verkoop aandelen Attero NV III. Aanbevelingsbrief Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Attero NV IV. Model van de Toetredingsakte Ter inzage onder oplegging van geheimhouding liggen bij de griffie de volgende bijlagen: V. Offer, Sale and Purchase Agreement Attero en Waterland (SPA) VI. Nederlandse vertaling van de SPA VII. Fairness opinie van ABN AMRO Samenvatting van het voorgestelde besluit Dit statenvoorstel is een vervolg op het besluit dat bij de verkoop van Essent in 2009 is genomen, namelijk dat ook het onderdeel Essent Milieu (het huidige Attero) zou worden verkocht.voor continuering van de deelneming ontbreekt het provinciaal publiek belang. Op 7 december 2013 heeft de aandeelhouderscommissie van Attero unaniem besloten in te stemmen met het onderhandelingsresultaat van het verkoopproces. Attero en de koper, te weten Waterland Private Equity Investment B.V. hebben de Offer, Sale and Purchase Agreement ondertekend. Vervolgstap in het verkoopproces is dat alle aandeelhouders individueel moeten beslissen of zij hun aandelen willen vervreemden aan Waterland. Gelet op het deelnemingenbeleid (PS/2008/279) gevoegd bij art ste lid onder e Pw, juncto art e lid Pw, worden Provinciale Staten gevraagd eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

2 Inleiding en probleemstelling In 2009 is een aantal onderdelen van Essent NV niet verkocht aan RWE AG. Eén van die onderdelen was Essent Milieu, heden (als gevolg van een naamswijziging) Attero. Bij het verkoopproces van Essent was het de bedoeling ook dit onderdeel te verkopen, aangezien afvalverwerking niet als een provinciale (kern)taak wordt gezien. Omdat de verkoop toen niet kon worden geëffectueerd, is destijds besloten Attero vooralsnog als zelfstandige deelneming aan te houden en met verkoop te wachten tot een later moment. In vervolg hierop heeft meermalen overleg plaatsgevonden tussen de aandeelhouderscommissie van Attero (AHC) en het bedrijf over toekomstscenario's van het bedrijf. In 2013 is aanleiding gezien de mogelijkheid van verkoop opnieuw te bezien, gezien gewijzigde marktomstandigheden en het gewijzigde profiel van Attero. Daaropvolgend is een verkoopproces ingericht, waarover wij u 19 juni 2013 hebben medegedeeld. U bent op 9 december 2013, vooruitlopend op het persbericht, geïnformeerd over de unanieme instemming met het onderhandelingsakkoord door de AHC en het voorlopige akkoord dat Attero en Waterland bereikt hebben. De voorgenomen transactie is voorgelegd en goedgekeurd door de Ondernemingsraad van Attero, VAR (onderdeel van Attero) en de Autoriteit Consument & Markt. Daarnaast zijn de vakbonden en de SER geïnformeerd. De ondertekening van de Offer, Sale and Purchase Agreement Attero en Waterland (SPA; de finale overeenkomst tussen Waterland en Attero over de verkoop van de onderneming) heeft inmiddels plaatsgevonden. Het proces van accepteren van het bod kan nu gestart worden. Hiervoor moeten alle aandeelhouders individueel beslissen of zij hun aandelen willen vervreemden aan Waterland. Gelet op het deelnemingenbeleid vragen wij uw Staten eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Overwegingen De historische context Wij zien het voorliggende Statenvoorstel als voorlopig sluitstuk van het verkoopproces van Essent. Alvorens wij onze standpunten toelichten, volgt kort/bondig de historie. Op 25 juni 2008 hebben uw Staten ingestemd met de 'toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent' (PS/2008/460). Een nieuwe toekomststrategie was van belang tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent in een apart netwerkbedrijf ten gevolge van de Wet Onafhankelijk Netwerkbeheer en een productie- en leveringsbedrijf. Er was op termijn geen rol meer weggelegd voor regionale publieke aandeelhouders in een internationaal opererend productie- en leveringsbedrijf. Ter uitvoering van het Statenbesluit voornoemd hebben uw Staten d.d. 6 mei 2009, bij Statenbesluit (PS/2009/234) en als gevolg van de verkoop van de aandelen in Essent aan RWE, instemming verleend 18,71% aandeelhouder te worden in de afvalverwerker Essent Milieu. Essent Milieu werd namelijk niet verkocht aan RWE, omdat het niet tot de kernactiviteit van RWE werd gerekend. Het was evenwel de bedoeling ook dit onderdeel te verkopen, aangezien afvalverwerking niet als provinciale (kern)taak wordt gezien. De omstandigheden van toen hebben ertoe geleid dat de verkoop niet kon worden geëffectueerd, maar naar een later moment is doorgeschoven. Essent Milieu is als gevolg van de afsplitsing in 2009 een zelfstandige onderneming geworden, die in eerste instantie verantwoordelijk is voor voortzetting van haar bestaande activiteiten op het gebied van afvalverwerking. Daarbij is de naam Essent Milieu gewijzigd naar Attero. Attero heeft bij aanvang onderstreept dat het bedrijf in een lastige markt opereert, en dat mede daarom met de aandeelhouders een inhoudelijke discussie over de te volgen strategie moest worden gevoerd (zie PS/2010/189). Ons aandeelhouderschap is vervolgens gericht geweest op het behoud van aandeelhouderswaarde, in verband met een eventuele verkoop (PS/2010/735). Statenvoorstel nr. PS/2014/146 3

3 Vanaf de verzelfstandiging van Attero is door de AHC regelmatig gesproken met de Raad van bestuur (RvB) en Raad van Commissarissen (RvC) over de toekomst van het bedrijf. In eerste aanleg is ervoor gekozen het bedrijf in de gelegenheid te stellen zich te positioneren als zelfstandig bedrijf. Op 18 juni 2010 is in de Algemene Vergadering (AV) de strategie vastgesteld. Hierbij is gekozen voor het model van publiek dienstverlener. Zowel de AHC als het bedrijf hebben zich laten adviseren over uitwerking van deze toekomststrategie. Op basis van deze adviezen hebben AHC en bedrijf geconstateerd dat een transitie naar een publiek dienstverlenerschap het best zou kunnen worden bereikt door de provinciale aandelen over te dragen aan gemeentelijke klanten. De inzet hiervan was de aandelen van Attero over te dragen aan gemeenten, zodat deze hun opdrachten tot afvalverwerking ondershands (dus zonder aanbestedingsprocedure) aan Attero zouden kunnen verlenen. In 2011 en 2012 heeft Attero, met zijn gemeentelijke klanten, in een intensief proces de mogelijkheid onderzocht van samenwerking via dit model van publiek dienstverlener. Op 1 november 2012 is gebleken dat er onvoldoende draagvlak was bij de gemeentelijke klanten. Hierover hebben wij u op 6 november 2012 geïnformeerd (PS/2012/958). In vervolg daarop heeft wederom (meermalen) overleg plaatsgevonden tussen de AHC en de RvB en de RvC over mogelijke toekomstscenario's. In 2013 is aanleiding gezien de mogelijkheid van verkoop opnieuw te bezien, gezien gewijzigde marktomstandigheden en het gewijzigde profiel van Attero. Daaropvolgend is een verkoopproces ingericht (PS/2013/548). Standpunt met betrekking tot de vervreemding van de aandelen Attero Holding NV Zoals hierboven opgemerkt, is al bij de verkoop van Essent besloten dat ook het onderdeel Essent Milieu (het huidige Attero) zou worden verkocht. Uw Staten hebben destijds wensen en bedenkingen over dit totale verkoopproces kenbaar gemaakt. De omstandigheden van toen hebben ertoe geleid dat de verkoop niet kon worden geëffectueerd, maar naar een later moment is doorgeschoven. Intussen is ons actieve aandeelhouderschap vooral gericht geweest op behoud van de aandeelhouderswaarde in verband met een eventuele verkoop. Wij hebben als lid van de AHC, met de RvB, de RvC, medio 2013 gemeend dat er goede redenen zijn om de mogelijkheid van verkoop van Attero opnieuw te verkennen. Aan het besluit tot het inrichten van een proces van mogelijke verkoop lagen ondermeer de volgende overwegingen ten grondslag: Gewijzigde marktomstandigheden. Attero is een afvalverwerkend bedrijf in een internationaliserende markt. Het bedrijf richt zich op maximale terugwinning, hergebruik en nuttige toepassing van grondstoffen uit afval. Attero behoort tot de marktleiders op het gebied van opwekken van (duurzame) energie uit diverse afvalstromen, verwerking van gft-afval en beheer van stortplaatsen. Het is een van de grootste producenten van groen gas. Meer en meer richt het zich op het terugwinnen van herbruikbare materialen. De markt is daarbij de laatste tijd meer internationaal geworden. Naast verwerking van huishoudelijk afval zijn voor Attero bedrijfsafval en de import van afval strategisch meer van belang geworden. Met deze gewijzigde strategie herpositioneert Attero zich op een markt, waar in Nederland overcapaciteit is ontstaan als gevolg van enerzijds beleid (het voorkomen van afval) in combinatie met het bijbouwen van afvalenergiecentrales. Het profiel van Attero. Als gevolg van genoemde ontwikkelingen, wijzigt het profiel van het bedrijf. Attero is een bedrijf dat steeds meer concurreert op de internationale, private markt. Een dergelijk profiel sluit minder aan op een bedrijf met alleen publieke aandeelhouders. Afgezet tegen het Deelnemingenbeleid Overijssel (PS/2008/279) ontbreekt voor continuering van onze deelneming het provinciaal publiek belang. De kernactiviteit van Attero (afvalverwerking) correspondeert niet met het provinciale beleid respectievelijk takenpakket, gevoegd bij het feit dat deze kernactiviteit zich (inmiddels) niet op regionaal maar op internationaal niveau afspeelt. Daarbij geldt dat de provincie niet het aangewezen publiek lichaam is de beschikbaarheid, betaalbaarheid en klanttevredenheid van afvalverwerking voor haar inwoners te moeten/willen garanderen. 4 Statenvoorstel nr. PS/2014/146

4 Standpunt met betrekking tot het verloop van het ingerichte verkoopproces Om er voor te zorgen dat het verkoopproces zorgvuldig en verantwoord verloopt, heeft de AHC veel aandacht besteed aan de inrichting van de totale procesarchitectuur. Hierbij heeft de AHC zich laten bijstaan door de juridische adviseurs van Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn en door de financiële adviseurs van ABN AMRO. Het gehele verkoopproces heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking tussen RvB, RvC en AHC. Bij de inrichting van het verkoopproces zijn onder meer de volgende stappen gezet: De RvB, RvC en de AHC hebben een Protocol van Samenwerking opgesteld, waarin de spelregels voor samenwerking tussen partijen in dit proces voor mogelijke verkoop zijn vastgesteld. Onderdeel van de spelregels is de vorming van een gemengde Kerngroep geweest, bestaande uit vertegenwoordigers van de RvB, RvC en AHC. Deze Kerngroep leidde het verkoopproces afgestemd met de RvB, RvC en AHC. Bovendien is afgesproken dat voor een aantal belangrijke stappen (zoals selectie van partijen die doorgaan naar een volgende biedingsronde) in het verkoopproces de instemming van de AHC noodzakelijk was. De AHC heeft in overleg met de RvC en de RvB een Toetsingskader opgesteld. In dit kader zijn randvoorwaarden en criteria weergegeven op basis waarvan biedingen en geïnteresseerde partijen met elkaar vergeleken kunnen worden. De vastgestelde criteria luiden als volgt: Continuïteit: marktpositie en ervaring van de bieder solide financiële structuur van de combinatie bij voorkeur integrale verkoop (inclusief stortplaatsen, nazorg en zekerstellingen) mate van zekerheid op nakomen nazorgverplichtingen stortplaatsen Toekomst van Attero positie van Attero binnen het bedrijf van bieder mate van bereidheid voortzetting strategie Attero en doen van benodigde investeringen corporate Governance Werkgelegenheid mate van behoud van huidige niveau van werkgelegenheid en huidige niveau van arbeidsvoorwaarden Marktconforme prijs middels transparant proces moet er gekomen worden tot een marktconforme prijs zo min mogelijk garanties en vrijwaringen in de koopovereenkomst Stabiliteit investerder voldoende financiële middelen om de bieding gestand te kunnen doen Strategie investeerder beleid bieder (ten aanzien van onder meer duurzaamheid en innovatie) en kwaliteit van dienstverlening Nette koper voorkeur voor solide partij met goede reputatie gegeven de publieke belangen en risico op reputatieschade Executierisico geen belemmeringen door de Autoriteit Consument & Markt (ACM, voorheen NMa), die eventueel ingrijpende remedies vragen om aan de voorwaarden te kunnen voldoen De RvB heeft in overleg met de RvC en de AHC geïnventariseerd of er partijen zijn die geïnteresseerd zijn in mogelijke overname van Attero. Deze partijen zijn in de gelegenheid gesteld hun interesse in opvolgende biedingsronden nader te onderbouwen. Statenvoorstel nr. PS/2014/146 5

5 Verloop van het proces Het verkoopproces onder de codenaam Project Amsterdam is een zeer vertrouwelijk traject geweest. Deze vertrouwelijkheid moest geborgd worden gelet op de belangen van Attero en de geïnteresseerde bedrijven. De AHC is tijdens het proces op alle cruciale momenten geïnformeerd en geconsulteerd conform het Protocol van Samenwerking. Het verkoopproces is gevoerd door middel van een zogenaamde gecontroleerde veiling. Dat is een competitief traject waarin door middel van opvolgende stappen marktpartijen in de gelegenheid worden gesteld aandelen in een onderneming te kopen, waarbij de groep van marktpartijen die mogen deelnemen aan het traject bij iedere stap kleiner wordt, maar wel steeds gedetailleerde informatie over de onderneming verkrijgt. Op een gecontroleerde veiling is het aanbestedingsrecht niet van toepassing en geldt evenmin anderszins een dwingend normatief kader. De stakeholders bij Attero zijn daarentegen vrij geweest die gecontroleerde veiling naar eigen wensen en inzichten in te richten. Bij de verkoop van Essent aan RWE is het op vergelijkbare wijze gedaan. Hieronder zijn de stappen van de gecontroleerde veiling bij Project Amsterdam beschreven. Het verkoopproces is gestart met het maken van een informatiepakket voor geïnteresseerden. Vervolgens is een onderzoek gedaan naar mogelijke kopers. Op basis van analyses en wederzijdse discussies is een groot aantal bedrijven benaderd. Hier is een mix gezocht naar strategische en financiële partijen. AHC is betrokken geweest bij de afweging welke partijen zouden worden benaderd. Die afweging heeft plaatsgevonden aan de hand van het Toetsingskader. Vervolgens is op 19 juni 2013 op basis van de door partijen aangegeven interesse een geheimhoudingsovereenkomst gestuurd naar die partijen. Na ondertekening van die overeenkomst hebben die partijen een informatie memorandum over Attero en haar onderneming ontvangen. Dat informatiepakket is geaccordeerd door de AHC. Aan de geïnteresseerde partijen is verzocht uiterlijk op 24 juli 2013 een niet-bindend bod uit te brengen op Attero. De Kerngroep en de AHC hebben de niet-bindende biedingen beoordeeld in het licht van het Toetsingskader. Dat heeft er toe geleid dat unaniem de beslissing is genomen op 13 september 2013 dat een aantal partijen naar de volgende ronde zou mogen doorgaan. Die partijen hebben vervolgens toegang gekregen tot de digitale dataroom met informatie over Attero en haar onderneming. Ook is aan die partijen een concept van de SPA ter beschikking gesteld en zijn bijeenkomsten met specialisten van de marktpartijen en Attero voor verschillende werkstromen (financieel, technisch, juridisch en stortplaatsen) georganiseerd. Adviseurs van de AHC zijn steeds bij die bijeenkomsten aanwezig geweest. Op 18 november 2013 zijn bindende biedingen uitgebracht op Attero. De Kerngroep en de AHC hebben de biedingen beoordeeld rekening houdend met het Toetsingskader. Dat heeft er toe geleid dat unaniem de beslissing is genomen dat finale onderhandelingen ingegaan zouden worden. Die onderhandelingen hadden betrekking op de te ondertekenen SPA waarin de voorwaarden van de koop zijn vastgelegd. Die finale onderhandelingen zijn gevoerd door het onderhandelingsteam. De onderhandelingen hebben geleid tot een eindresultaat met de overgebleven marktpartijen. Dat resultaat is voorgelegd aan de Kerngroep. Vervolgens is dat resultaat ter accordering aan de AHC voorgelegd op 7 december De AHC heeft unaniem met het resultaat ingestemd. Dat betekent dat de AHC heeft ingestemd met Waterland als beoogde koper van Attero. Wij zijn alles overziend van mening dat er sprake was van een: voor de stakeholders bij Attero transparant verkoopproces; efficiënt verkoopproces; eerlijk verkoopproces; verkoopproces waarbij vertrouwelijkheid over de inhoud en het verloop in acht is genomen. 6 Statenvoorstel nr. PS/2014/146

6 Standpunt met betrekking tot de uitkomst van het ingerichte verkoopproces De uitkomst is de resultante van een marktgedreven biedingsproces met betrokkenheid van financiële en strategische partijen. Attero en Waterland hebben uiteindelijk elkaar gevonden en een overeenkomst gesloten, de zogenaamde SPA. Deze overeenkomst (inclusief de Nederlandse vertaling) liggen onder oplegging van (voorlopige) geheimhouding ter inzage bij de Griffie. Geheimhouding van specifieke transactie-elementen is noodzakelijk en ook gebruikelijk in dit soort processen. De positie van Attero moet worden beschermd. Daarnaast moet de positie van Waterland bewaakt worden (het is in het bedrijfsbelang van Waterland dat voorwaarden waaronder Waterland transacties doet, niet openbaar bekend wordt). De AHC oordeelt op basis van het toetsingskader positief over de keuze van Attero voor Waterland dat de geboden prijs, die gekwalificeerd kan worden als een marktconforme prijs tegen fair value, De AHC baseert zich hierbij op zowel de adviseurs van Attero als op de eigen onafhankelijke adviseurs. Ter inzage onder (voorlopige) geheimhouding ligt de fairness opinie van ABN AMRO die het oordeel van de AHC bevestigt. Wij onderschrijven het oordeel van de AHC. Als bijlage bij dit Statenvoorstel hebben wij de Aanbevelingsbrief AHC inzake de voorgenomen verkoop aandelen Attero NV bijgevoegd waarin de AHC adviseert de aandelen te verkopen. De overeenkomst tussen Attero en Waterland wordt hierna op hoofdpunten toegelicht. Daarnaast lichten wij toe waarom voor Waterland is gekozen als koper. Over Waterland Waterland is een onafhankelijke participatiemaatschappij die ondernemingen terzijde staat bij het realiseren van hun groeiambities. Waterland richt zich op investeringen in bedrijven met een omzet tussen 20 miljoen en 500 miljoen, en stelt zich op als actief ondersteuner van de groeistrategieën die samen met het management van de ondernemingen worden ontwikkeld. Inmiddels heeft Waterland in meer dan 250 ondernemingen geïnvesteerd. Het beheerde vermogen van Waterland bedraagt momenteel 2,5 miljard; het Waterland fonds van waaruit de investering in Attero zal plaatsvinden heeft een omvang van 1,1 miljard. Waterland is gevestigd in Nederland (Bussum), België (Antwerpen), Duitsland (Düsseldorf en München) en Polen (Warschau). Toekomst van de Attero organisatie Met Waterland krijgt Attero een eigenaar die financieel solide is en die heeft aangegeven te willen investeren in Attero. Met Attero als platform wil Waterland haar duurzaamheiddoelstellingen verder realiseren. Zij willen Attero als stand alone bedrijf handhaven, het heeft op voorhand geen plannen voor kostenmaatregelen en is bereid het sociaal plan na te leven. Gerealiseerde waarde Het bod van Waterland is een faire en marktconforme prijs, namelijk 170 miljoen. Bovenop de prijs komt 5% rentetoeslag tot aan completion (definitieve verkoop na akkoord aandeelhouders, begin mei 2014) vanaf de effective date (30 juni 2013). In mindering op de verkoopprijs komen de transactiekosten die gemaakt zijn na 30 juni 2013 (effective date). De genoemde 5% rentetoeslag en de transactiekosten heffen elkaar op. In de overeenkomst is opgenomen dat de verkopende aandeelhouders in het eerste jaar voor een bedrag van 13,5 miljoen aansprakelijk zijn voor garanties en andere aansprakelijkheden in het algemeen. Na een jaar zal dit bedrag verlaagd worden met 9,5 miljoen voor een periode van nog eens vier jaar. Deze bedragen zijn voor de aandeelhouders gemaximeerd tot deze hoogte. Alles boven deze bedragen is voor rekening van Waterland. De garantie- en aansprakelijkheidsbedragen worden gereserveerd op een geblokkeerde rekening (Escrow). Deze Escrow wordt ondergebracht in een bestaande BV namelijk Claim Staat Vennootschap. Het is een bestaande deelneming, die opgericht is ten tijde van de verkoop van Essent. De BV kent dezelfde aandelenverhouding als bij Attero en er is geen medewerking van derden noodzakelijk voor het gebruik van Claim Staat Vennootschap ter afwikkeling van de verkoop van Attero. Uiteindelijk na vijf jaar komt naar evenredigheid van het aandelenbezit aan de aandeelhouders het deel vrij wat niet aan claims ingeroepen is. Daarnaast komt de dividenduitkering over het boekjaar 2013 ten gunste aan Waterland. Statenvoorstel nr. PS/2014/146 7

7 Per saldo heeft Waterland ten opzichte van de andere bieders een beduidend betere prijs geboden. De verkoopprijs valt binnen de range die externe adviseurs berekend hebben op de verschillende verkoopmomenten (ten tijde van transitie naar publieke dienstverlener en nu) van Attero. Gezien de marktontwikkelingen waar rekening mee moet worden gehouden en de overcapaciteit op de markt staan de tarieven van afvalverwerking onder druk. Het management van Attero heeft daarom een plan opgesteld om te bezuinigen. Het gaat dan om het succesvol importeren van afval, het (terug) winnen van nieuwe aanbestedingen, prijsontwikkelingen, etc. Vanwege het bovenstaande is er geen garantie dat de aandelen in de toekomst tegen een hogere prijs verkocht kunnen worden. Dat zal ook het op korte termijn opnieuw starten van een verkoopproces in de weg staan. Daarnaast heeft Waterland aangegeven voldoende middelen te kunnen generen om nieuwe markten te kunnen verkennen. Daarmee denken zij de benodigde impuls te kunnen geven om de continuïteit te kunnen garanderen. Deze impuls had anders van de huidige aandeelhouders moeten komen. Uitgangspunt van de onderhandelingen is altijd geweest om zo min mogelijk nakomende garanties en verplichtingen als verkopende aandeelhouder op ons te nemen. Waterland neemt de omvangrijke financiële verplichtingen voor nazorg en eindafwerking voor stortplaatsen over en vraagt hier tegenover geen garantie en/of vrijwaringen van het bevoegd gezag. Zij heeft daarnaast een minimum aan garanties en vrijwaringen bedongen waardoor er sprake is van een geringe en snel aflopende Escrow. Risico's en onzekerheden Wij onderkennen, naast ons positieve oordeel over de overeenkomst tussen Attero en Waterland, ook onzekerheden. Zo dient minimaal 80% van de aandelen Attero aangeboden te worden aan Waterland. Mocht dat percentage niet gehaald worden dan kan Waterland haar bod intrekken. Dit brengt verder geen kosten of verplichtingen met zich. Het scheppen van duidelijkheid over deze onzekerheid ligt geheel in handen van de aandeelhouders. De aandeelhouders die hun aandelen niet aanbieden, blijven aandeelhouder van Attero en blijven dus in de toekomst delen in de bedrijfsrisico's van Attero. Zij hebben dan wel een minderheidspositie en zijn afhankelijk van Waterland. Waterland heeft namelijk doorslaggevende invloed op aandeelhoudersbesluiten over bijvoorbeeld statuten, benoemingen en dividenduitkeringen. De risico s van de verkopende aandeelhouders zijn, zoals bij het onderdeel gerealiseerde waarde is aangegeven, beperkt tot de afspraken zoals deze zijn gemaakt in de Escrowregeling. Financiële gevolgen Als één na grootste aandeelhouder hebben wij een belang van 18,71% in Attero. Zoals aangegeven bij de gerealiseerde waarde moet de verkoopprijs verhoogd worden met een 5% rentetoeslag en verlaagd met de transactiekosten die voor rekening komen van de verkopende aandeelhouders. Deze opbrengsten en kosten zijn nagenoeg gelijk waardoor de verkoopprijs ongeveer 170 miljoen zal zijn. Onzekerheid is er gedurende vijf jaar over de bedragen die als garantie in de Escrow worden gestort. Uiteindelijk zal de verkoopopbrengst voor provincie Overijssel circa 31,8 miljoen zijn minus ons aandeel in de mogelijke claims die ten laste van de Escrow zullen komen. Attero staat thans gewaardeerd op op de provinciale balans. Het verschil tussen de verkoopopbrengst en de waardering van Attero op de provinciale balans, valt vrij naar de Algemene Dekkingsreserve. Besluitvorming daartoe wordt ingezet bij het eerstvolgende reguliere moment van de P&C-cyclus. In de Kerntakenbegroting is meerjarig een incidentele (incidenteel vanwege de onzekerheid over de hoogte van het bedrag) dividenduitkering opgenomen van 1,4 miljoen. In het onderhandelingsakkoord is vastgelegd dat over het boekjaar 2013 de dividenduitkering ten gunste komt aan Waterland. Dit betekent dat in de Kerntakenbegroting van 2014 ten onrechte een dividenduitkering is opgenomen van 1,4 miljoen. Vanaf Kerntakenbegroting 2014 en verder het meerjarig perspectief volgt een neerwaartste bijstelling van 1,4 miljoen. Besluitvorming daartoe wordt ingezet bij het eerstvolgende reguliere moment van de P&C-cyclus. 8 Statenvoorstel nr. PS/2014/146

8 Conclusie Voorliggende Statenvoorstei is het voorlopig sluitstuk van het verkoopproces van Essent in 2009, namelijk dat ook het onderdeel Essent Milieu (het huidige Attero) zou worden verkocht. Het provinciaal publiek belang ontbreekt voor continuering van deze deelneming. Gezien het ordentelijk verloop van het verkoopproces en de markconformiteit van de verkoopprijs tegen fair value zien wij geen bezwaren van overwegende aard per heden over te gaan tot vervreemding van de aandelen Attero. Voorstel Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage I verwoord. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, MW. DRS. A.TH.B. BDLEVELD-SCHOUTE secretaris, DHR. MR. H.A. TIMMERMAN Statenvoorstei nr. PS/2014/146

9 10 Statenvoorstel nr. PS/2014/146

10 Bijlage I Ontwerpbesluit nr. PS/2014/ Provinciale Staten van Overijssel, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d met kenmerk 2014/ , Overwegende 1. dat bij Statenbesluit (PS/2009/234), als gevolg van de verkoop van de aandelen in Essent NV aan RWE AG, tevens instemming is verleend 18,71% aandeelhouder te worden in de afvalverwerker Essent Milieu Holding BV; 2. dat bij de verkoop van de aandelen in Essent NV (PS/2009/234) het evenwel de bedoeling was ook dit onderdeel (Essent Milieu Holding BV) te verkopen, aangezien afvalverwerking niet als provinciale (kern)taak wordt gezien. De omstandigheden van toen hebben ertoe geleid dat de verkoop niet kon worden geëffectueerd, maar naar een later moment is doorgeschoven; 3. dat Essent Milieu Holding BV als gevolg van de afsplitsing onder 1. voornoemd in 2009 een zelfstandige onderneming is geworden, die in eerste instantie verantwoordelijk is voor voortzetting van haar bestaande activiteiten op het gebied van afvalverwerking. De naam Essent Milieu daarbij is gewijzigd naar Attero; 4. dat Atttero Holding NV bij aanvang heeft onderstreept dat het bedrijf in een lastige markt opereert, en dat mede daarom met de aandeelhouders een inhoudelijke discussie over de te volgen strategie moest worden gevoerd (zie PS/2010/189); 5. dat een eerste poging tot juridische herstructurering van Attero Holding NV, zodat gemeentelijke klant-aandeelhouders tot quasi inbesteding van hun afvalcontracten konden overgaan (volgens het model publieke dienstverlener), in 2012 is gestrand (zie PS/2012/958); 6. dat in vervolg daarop wederom (meermalen) overleg heeft plaatsgevonden tussen de aandeelhouders van Attero Holding NV en het bedrijf over mogelijke toekomstscenario's. In 2013 is aanleiding gezien de mogelijkheid van verkoop opnieuw te bezien, gezien gewijzigde marktomstandigheden en het gewijzigde profiel van Attero Holding NV. Daaropvolgend is een verkoopproces ingericht (zie PS/2013/548); 7. dat het ingerichte verkoopproces inmiddels succesvol kan worden afgerond, en alle aandeelhouders individueel moeten beslissen of zij hun aandelen willen vervreemden; Statenvoorstel nr. PS/2014/146 11

11 8. dat voor Attero indachtig het Deelnemingenbeleid Overijssel (PS/2008/279) het provinciaal publiek belang ontbreekt voor continuering van de deelneming. Gezien het ordentelijk verloop van het verkoopproces en de markconformiteit van de verkoopprijs tegen fair value zijn er geen bezwaren van overwegende aard per heden over te gaan tot vervreemding van de aandelen Attero. 9. dat gelet op art ste lid onder e Pw, juncto art e lid Pw, Provinciale Staten gevraagd moeten worden eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken; Besluiten in te stemmen met het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten om verkopende partij te worden bij, en als zodanig toe te treden tot, de SPA d.d. 5 februari 2014 waarbij de provincie haar aandelen in Attero Holding NV aanbiedt en verkoopt aan Waterland. Zwolle, Provinciale Staten voornoemd, voorzitter, griffier, 12 Statenvoorstel nr. PS/2014/146

12

13

14

15 Attero Holding NV energiek met milieu Aandeelhouders Attero Holding NV u, contactpersoon telefoon 5 februari Voorgenomen verkoop aandelen Aictero Holdin~ NV k~r. F.T.M Smu(ders (088) Geachte aandee[houder, Op 9 december 2013 bent u door de voorzitter van de aandee[houderscommissie van Attero (de "AHC ) op de hoogte gesteld van het feit dat de AHC, Attero Ho[ding N.V. ("Attero") en Recydeco B.V., een aan Water[and Private Equity Investment B.V. ge[ieerde partij, ("Waterland") overeenstemming hadden bereikt over de voorwaarden voor een bod door Water[and op de aandelen in Attero (het "Bod"). Om het Bod daadwerkelijk te kunnen uitbrengen en over te kunnen gaan tot het ondertekenen van de voorwaarde[ijke Offer, Sa[e and Purchase Agreement (de "OSPA") was het door[open van een consu[tatietraject met de ondernemingsraad en vakbonden van Attero noodzakelijk. De ondernemingsraad van Attero heeft, met inachtneming van het oordee[ van de vakbonden, positief geadviseerd over de voorgenomen verkoop van Attero aan Water[and. Het consu[tatietraject is daarmee afgerond. Na ontvangst van het positieve advies van de ondernemingraad hebben Attero en Water[and de OSPA getekend. In deze OSPA zijn het Bod en de VOOlwaarden van het Bod (en daarmee de verkoop van Attero aan Water[and) vastge[egd. Voor een nadere toelichting op het Bod en de betreffende voorwaarden verwijzen wij u graag naar de brief van de AHC van 5 februari 2014 en de als bij[age 1. bij deze brief toegevoegde toelichting. Naast het voorgaande informeren wij u graag dat de Autoriteit Consument ~ Markt (de "ACM") bij beschikking van 13 januari 2014 te kennen heeft gegeven dat voor de voorgenomen verkoop van de aandelen in Attero aan Waterland geen vergunning is vereist. Hiermee is de melding van de voorgenomen verkoop aan de ACM afgerond en kan voor wat betreft de ACM de voorgenomen verkoop doorgang vinden. Uitkomst verkooptraiect De keuze voor Waterland als potentië[e koper van de aandelen in Attero, alsmede de voorwaarden voor het Bod, zijn tot stand gekomen door middel van een competitief traject waartoe meerdere potentië[e kopers zijn toegelaten. De potentië[e kopers en hun respectievelijke biedingen zijn steeds beoordeeld aan de hand van vooral door de AHC en Attero bepaalde randvoorwaarden en een toetsingskader. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de voorkeur voor Water[anti als beoogde koper van Attero. Meander MH ARNHEM Postbus AC HAELEN Telefoon: (088) E-mair: Internet: ING IBAN NL921NGB BIC INGBNL2A KvK: BTW nr: NL óB01

16 Voor een nadere toelichting op het traject dat heeft geleid tot de voorgenomen verkoop van Attero aan Water[and, de randvoorwaarden en het tootsingskader verwijzen wij u graag naar de brief van de AHC van 5 februari 2014 en de als bijlage 1. bij deze brief toegevoogde toeuchting. Watedand als beoogde nieuwe eiqenaar van Attero Waterl, and heeft vier groeithemals: (i) vergrijzing, (il) diensten ~ outsourcing, (iii) vrije tijd E ].uxe en (ir) duurzaamheid. Attero past vo[ledig in het groeithema duurzaamheid. Attero streeft groei in duurzaamheid na bij zowel recycling als bij de afva[energiecentrales waardoor Attero meer en meer een grondstoffenproducent wordt. Deze stratesie past in de duurzaamheidstrategie van Water[anti. Water[anti heeft aangegeven de koop van Attero te benaderen als een platforminvestering waarbij Attero zelfstandig blijft opereren en niet als een onderdeel in een groter geheel opsaat. Er is ~{een aanleiding om te verwachten dat de voorgenomen verkoop van Attero aan Watedand directe of indirecte negatieve gevolgen voor het personeel van de Attero groep met zich mee zal brengen. Waterland heeft aangegeven dat het haar intentie is te investeren in duurzaamheid en de verdere versterking van de concurrentiekracht van Attero door het doen van iavesteringen in de bestaande activiteitenportfolio, maar ook in mogelijke nieuwe activiteiten. De verwachting is dat Attero met Waterland een kapitaalkrachtige aandeelhouder zal hebben, met de mogeujkbeid om additionele kapitaalinjecties te doen in Attero, waardoor het aantal strategische opties voor Attero verder verruimd wordt. Wij zijn van mening dat de beoogde verkoop van Attero aan Waterland goed is voor Attero, zijn medewerkers en zijn klanten. Zij leidt ertoo dat Attero zich onverminderd kan blijven richten op duurzame ontwikkelingen in de verwerking van afva[stromen, recycling en regionale samenwerking met klanten. 8ovendien kan Attero zijn strategie tot verbreding van zijn portefeuille met verschillende afva~stromen verder uitrotlen, Aanbevelin~l van het Bod Het door[open competilieve verkoopproces, de voorwaarden voor het Bod en de verkoop van uw aandelen, alsmede de inteaties van Water[and als nieuwe eigenaar van Attero en alle overige omstandigheden in osenschouw nemende, zijn wij van mening dat de prijs die Water[anti voor de aandelen in Attero biedt fair en marktconform is en dat de uiteindelijke verkoop van Attero aan Water[and in het beste belang van Attero en zijn stakeholders is. Namens de Raad van Bestuur en de Raad van Coulmissarisseo van At/ero willen wij u dan ook van rte aanbeve[en om in te gaan op het Bod en daarmee uw aandelen in Attero aan te bieden aan ~rland. /~r. P.M. Vincent Algemeen Directeur Drs. J. P.l~Húber ts Voorzitter

17 Bijlage IV: Model van de Toetredingsakte Versie van 5 februari 2014 DEZE TOETREDINGSAKTE (Deed of Acceptance) met betrekking tot de Overeenkomst inzake Aanbod, Verkoop en Koop voor het bod, de verkoop en koop van aandelen in het aandelenkapitaal van Attero Holding N.V. (respectievelijk de "Overeenkomst" en de "Vennootschap") de dato 2014, is ondertekend door [invullen naam gemeente / provincie] (de "Aanvaardende Aandeelhouder"). OVERWEGENDE DAT: A. Koper en de Vennootschap de Overeenkomst op 5 februari 2014 zijn aangegaan, uit hoofde waarvan Koper een Aanbod aan elke Aandeelhouder heeft gedaan om alle door de betreffende Aandeelhouder gehouden Aandelen in het geplaatste en uitstaande aa n- delenkapitaal van de Vennootschap te verwerven, welke Aandelen vermeld worden naast zijn naam in Schedule 2 van de Overeenkomst, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de "Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder"), onder de bepalingen en condities zoals opgenomen in de Overeenkomst (de "Beoogde Transactie"). B. Het Aanbod conform de Overeenkomst kan worden aanvaard door een Aandeelhouder met betrekking tot de Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder die voor of uiterlijk op de Vervaldatum Aanbod (eventueel verlengd in overeenstemming met artikel van de Overeenkomst) een Toetredingsakte heeft ondertekend, tenzij op de Vervaldatum Aanbod aan de Aanbiedingsvoorwaarde is voldaan, in welk geval het Aanbod tot vijf (5) Werkdagen voor de Completion Datum door een Aandeelhouder kan worden aanvaard. C. Een Aandeelhouder die een Toetredingsakte heeft ondertekend partij wordt bij de Overeenkomst in de hoedanigheid van een Verkoper en alle rechten verkrijgt en aan alle verplichtingen van een Verkoper gehouden is die in de Overeenkomst worden vermeld, en de Overeenkomst met betrekking tot die Aandeelhouder dienovereenkomstig zal worden geïnterpreteerd. D. De Aanvaardende Aandeelhouder het Aanbod voor de Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder onherroepelijk en onvoorwaardelijk wenst te aanvaarden o n- der de bepalingen en condities vermeld in de Overeenkomst en deze Toetredingsakte. WORDT HIERBIJ OVEREENGEKOMEN EN ERKEND: 1. Definities en interpretatie 1.1. In deze Toetredingsakte: a. tenzij de context anders vereist hebben met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Toetredingsakte dezelfde betekenis als hun, in de Overeenkomst gedefinieerde en met een hoofdletter geschreven, Engelse equivalent; en b. wordt met een verwijzing naar de Overeenkomst bedoeld een verwijzing naar de Overeenkomst zoals van tijd tot tijd gewijzigd. 1

18 Bijlage IV: Model van de Toetredingsakte Versie van 5 februari Aanvaarding van het Aanbod en toetreding tot de Overeenkomst 2.1. De Aanvaardende Aandeelhouder: a. aanvaardt hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, het Aanbod met betrekking tot de Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder en stemt hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, ermee in om die Aandelen op de Completion Datum aan de Koper te verkopen en te leveren onder de bepalingen en condities vermeld in de Overeenkomst; b. verklaart hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, aan Koper en de Vennootschap dat hij in alle opzichten gebonden is aan de Overeenkomst als ware de Aanvaardende Aandeelhouder als Verkoper partij bij de Overeenkomst en dat hij zal voldoen aan alle verplichtingen die aan die partij bij de Overeenkomst worden o p- gelegd, en zoals daaraan op en vanaf de datum hiervan dient te worden voldaan; c. verklaart hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, aan Koper dat hij, getuige de besluitvorming van Verkoper aangehecht als Bijlage 1, deze Toetredingsakte rechtsgeldig heeft ondertekend en rechtsgeldig heeft besloten: (i) om het Aanbod onherroepelijk en onvoorwaardelijk te aanvaarden en de Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder aan Koper te verkopen en te leveren onder de voorwaarden vermeld in de Overeenkomst en deze Toetredingsakte; (ii) om deze Toetredingsakte te ondertekenen en partij te worden bij de Overeenkomst als Verkoper en alle rechten en verplichtingen van een Verkoper onder de Overeenkomst te aanvaarden; en (iii) om een onvoorwaardelijke en onherroepelijke beperkte volmacht te verlenen onder de voorwaarden vermeld in Bijlage 2 bij deze Toetredingsakte (de "Volmacht"); d. erkent hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, dat, na zijn aanvaarding van het Aanbod, de Overeenkomst gewijzigd of aangepast kan worden in overeenstemming met het bepaalde in artikel van de Overeenkomst; e. erkent hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, dat bepaalde van zijn rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst onmiddellijk, nadat de betaling zoals vermeld in Artikel d van de Overeenkomst heeft plaatsgevonden, overgedragen worden aan de Verkopers SPV in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 18.1 van de Overeenkomst, na welke overdracht deze rechten en verplichtingen uitsluitend afdwingbaar zijn door en tegenover de Verkopers SPV in plaats van de Aanvaardende Aandeelhouder Deze Toetredingsakte is opgemaakt ten behoeve van: a. de partijen bij de Overeenkomst op de datum van de Overeenkomst; en b. elke andere persoon of personen (waaronder andere Aandeelhouders) die na de datum van de Overeenkomst (ongeacht of dit voor of na de datum van deze Toetredingsakte geschiedt) met inachtneming van de bepalingen van de Overeenkomst enige rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst kan aanvaarden en vervolgens doen gelden. 2

19 Bijlage IV: Model van de Toetredingsakte Versie van 5 februari Volmacht Om het verdere transactieproces en de completion van de Beoogde Transactie te facil i- teren zal de Aanvaardende Aandeelhouder door de Volmacht (Power of Attorney) rechtsgeldig te ondertekenen op hetzelfde moment als deze Toetredingsakte, een onvoorwaardelijke en onherroepelijke beperkte volmacht, verlenen aan elk van de personen vermeld in de Volmacht, om alle handelingen die in de Volmacht worden vermeld namens hem te verrichten, met inbegrip van, om misverstanden te voorkomen, de bevoegdheid om in te stemmen met wijzigingen en aanpassingen van de Overeenkomst. 4. Rechtsmiddelen De Aanvaardende Aandeelhouder ziet af van en doet afstand van zijn rechten om ontbinding van deze Toetredingsakte te vorderen op grond van het bepaalde in artikel 6:265 e.v. BW, om vernietiging van deze Toetredingsakte te vorderen of deze Toetredingsakte anderszins geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zowel in rechte als door een buitengerechtelijke verklaring. 5. Kennisgevingen Voor de doeleinden van de Overeenkomst worden het adres en andere gegevens van de Aanvaardende Aandeelhouder voor kennisgevingen geacht hetzelfde te zijn als het adres en andere gegevens: a. voor en op Completion: van de Kerngroep (the Steering Committee); en b. na Completion: van de Verkopers SPV (Sellers' SPV), zoals vermeld in artikel 19.3 van de Overeenkomst. 6. Overige bepalingen Deze Toetredingsakte en de Volmacht worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Ter voorkoming van misverstanden wordt hierbij bepaald dat elk geschil met betrekking tot deze Toetredingsakte en de Volmacht dient te worden beslecht in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 20 van de Overeenkomst. ONDERTEKEND VOOR: Naam: [invullen naam gemeente / provincie] Door: Functie: Datum: 2014 Plaats:, Nederland 3

20 Bijlage IV: Model van de Toetredingsakte Versie van 5 februari 2014 Tekeninstructie De ondertekening dient plaats te vinden in aanwezigheid van een van de (kandidaat -) notarissen van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., of in aanwezigheid van een andere Nederlandse (kandidaat-)notaris. De betrokken (kandidaat-)notaris dient uw handtekening aan de hand van uw geldig identiteitsbewijs, waarvan een kopie aan deze Toetredingsakte dient te worden gehecht, te legaliseren. De kopie van uw identiteitsbewijs dient voorzien te zijn van een verklaring door de betrokken (kandidaat-)notaris dat uw identiteit conform de vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ( WWFT ) is vastgesteld 4

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14)

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Inhoud Blz. Specificaties vaste activa en lange passiva 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

rechtspraak ondernemingsrecht

rechtspraak ondernemingsrecht 2009, 63 RECHTBANK ARNHEM (VOORZIENINGENRECHTER) 10 juli 2009, nr. 185101 / KG ZA 09-319 (Mr. R.J.B. Boonekamp) BW art. 2:87b,, 121, 195b; EG Verdrag art. 56 LJN BJ2214 Uitleg van statuten. Kwaliteitseis.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 182 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

Printing Holding en Roto Smeets Group kondigen voorgenomen openbaar bod aan op alle gewone aandelen van Roto Smeets Group

Printing Holding en Roto Smeets Group kondigen voorgenomen openbaar bod aan op alle gewone aandelen van Roto Smeets Group Dit is een gezamenlijke openbare mededeling van Printing Holding B.V. (de Bieder ) en Roto Smeets Group N.V. ( RSG ) ingevolge artikel 5 lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft. Deze mededeling en

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws 2014 1 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: -

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: - De Naamlooze Vennootschap, Proxy solicitation Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: - Proxy solicitation Mr. L.J.

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN Commissieleden: A.W. Kist, F.J.M. Crone, D.F. Hudig, N.G. Ketting, T. de Swaan, R. Willems 26 juni 2008 INHOUD SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN...4 1. INLEIDING...11

Nadere informatie

Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties

Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties Mr. L.P. KeIjzer Discussies over risicoallocatie en zekerheidstelling worden steeds vaker opgelost of voorkomen met een Warranty

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie