AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID"

Transcriptie

1 AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID

2 AUDITPLAN KWALITEITSCRITERIA EXTERNE VEILIGHEID Doel van de Audit Criteria Aandachtsgebieden Opzet van de audit

3 o o o o o o o o o Uitvoering audit Opmerking: De eerste keer dat een audit wordt uitgevoerd omvat deze alle aspecten. Bij een meerjaren auditcyclus hoeven niet alle aspecten jaarlijks aan bod te komen, maar kunnen een of meerdere aspecten diepgaand worden beoordeeld. Documenten Het auditteam wil tijdens de audit een aantal documenten inzien. Wij verzoeken u daarom deze documenten tijdens de audit paraat te hebben of voorafgaand aan de audit aan ons toe te zenden. Het betreft de volgende documenten:

4 Betrokkenen Close out en rapportage

5 Bijlagen

6 Bijlage 1 Bijlage 1 Flowchart uitvoering audit

7 Bijlage 2 Bijlage 2 Format intern onderzoek Vooronderzoek kwaliteitscriteria ten behoeve van de kruisaudit kwaliteitscriteria

8 Bijlage 2 Opzet onderzoek

9 Bijlage 2 Strategisch beleid Er is beleid vastgesteld beleid waarin de visie, ambities en acties op het gebied van externe veiligheid zijn opgenomen. Het beleidskader is vertaald naar de structuurvisie ruimtelijke ordening en de belangen op het thema externe veiligheid zijn hierin vertaald.

10 Bijlage 2 Operationeel beleid Er is beleid vastgesteld op de uitvoering van EVtaken. Hierin zijn de visie, ambities en acties meegenomen. In dit beleid zijn in ieder geval de volgende EVtaken opgenomen: 1. Beheer van de risicoinformatie van stationaire risicobronnen, transportroutes en vliegbewegingen bij luchthavens, waarvoor de registratieverplichting geldt conform weten regelgeving. 2. Beoordeling van het aspect externe veiligheid in omgevingsvergunningen. 3. Handhaving en toezicht op het aspect externe veiligheid. 4. Beoordeling van het aspect externe veiligheid in bestemmingsplannen. 5. Verantwoording van het groepsrisico (inclusief bestuurlijke afweging). 6. Oplossen van (latente) saneringssituaties. 7. Uitvoering van risicocommunicatie waarbij externe veiligheid een onderdeel vormt. Het aspect externe veiligheid is verankerd in overig uitvoeringsbeleid (zoals verkeersbeleid, beleid openbare orde en veiligheid, bedrijventerreinenbeleid, economische beleid, ruimtelijke ordeningsbeleid, milieubeleid, etc.).

11 Bijlage 2 De veiligheidsregio s beschikken over een vastgesteld vierjarenbeleidsplan, crisisplan en rampenbestrijdingsplannen. Externe veiligheid vormt een onderdeel van deze plannen. De veiligheidsregio s beschikken over een vastgesteld risicocommunicatieplan. Externe veiligheid vormt een onderdeel van dit plan. De provincie ontwikkelt interbestuurlijk toezicht waarin externe veiligheid is opgenomen zodra dit formeel is geregeld.

12 Bijlage 2 Planning en control De noodzakelijke capaciteit en financiële middelen zijn geborgd om de EVtaken te kunnen uitvoeren en de gestelde ambities te kunnen bereiken door het uitvoeren van de opgenomen acties. De expertise op het vlak van EV voldoet aan de kwaliteitscriteria EV zoals opgenomen in de notitie Uitvoering met Ambitie kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo. Voor externe veiligheid zijn 6 taken opgenomen in de maatlat. Het betreft: 1. Inbrengen aspecten externe, en procesveiligheid in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving en het nemen van een afwijkingsbesluit (inclusief toepassing PGS richtlijnen). 2. Het bijhouden van de EVsituatie (risicokaart). 3. Vaststellen EVsituatie op basis van de Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (relatie kunnen leggen tussen risicobronnen en ruimtelijke situatie en ontwikkelingen). 4. Toetsen ontvankelijkheid kwantitatieve risicoanalyse (QRA) en het inhoudelijk beoordelen van het resultaat van een QRA. 5. Maken van QRA's in het kader van Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen), RNVGS (Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen, Buisleidingen). Advisering ten aanzien van verantwoorden groepsrisico (inclusief beheersmaatregelen).

13 Bijlage 2 Er is een EV of milieuadviseur aanwezig die als verbindende schakel fungeert tussen de taakvelden en EVspecialisten. De (basis)kennis is aanwezig om de relevantie van EV in een dossier te kunnen bepalen en de implicaties van een EVadvies volwaardig mee te kunnen nemen in de afweging.

14 Bijlage 2 De aanwezige EVdeskundigen, die bestuurlijk of ambtelijk adviseren, beschikken over de juiste competenties, waaronder inlevingsvermogen, integraal denken en werken, en oplossingsgerichtheid. Voorbereiden Het aspect EV is geborgd in de werkprocessen. Dit betekent dat de uitvoering van de EVtaken en de samenwerking tussen alle benodigde interne vakdisciplines betrokken bij het aspect EV zijn geborgd.

15 Bijlage 2 Er is een heldere rolverdeling in verantwoordelijkheden en taken van proceseigenaren en EVdeskundigen. Er is geborgd dat er voldoende expertise beschikbaar is in de diverse werkprocessen.

16 Bijlage 2 De EVspecialisten kunnen onafhankelijk toetsen, ofwel een zuiver risicobeeld schetsen. Dat wil zeggen niet bij voorbaat al ingeperkt of ingekleurd door politieke preferenties of financiële afwegingen. Binnen de organisatie is EVdeskundigheid op de locatie beschikbaar om basiskennis en ervaringsopbouw te ontwikkelen. Afstemming ten aanzien van externe veiligheid is geborgd

17 Bijlage 2 Uitvoering Uitvoering wordt gegeven aan de volgende EVtaken: Monitoring De kwaliteitscriteria zoals genoemd in het Programma Brabant Veiliger worden gemonitord.

18 Bijlage 2 Rapportage, evaluatie en bijsturing Jaarlijks wordt aan de hand van de monitoring beoordeeld in hoeverre binnen de eigen organisatie voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria en in hoeverre bijsturen binnen de organisatie noodzakelijk is. Nieuwe of gewijzigde wet en regelgeving op EVgebied wordt en borgt deze in eigen beleid en uitvoering. Strategisch beleid wordt bijgesteld indien uit de monitoring blijkt dat dit noodzakelijk is of wanneer actualisatie wettelijk gezien noodzakelijk is. De provincie rapporteert jaarlijks de Brabantse voortgang op de kwaliteitscriteria zoals genoemd in het Programma Brabant Veiliger

19 Bijlage 3 Bijlage 3 Vragen per onderwerp A. Strategisch beleidskader: B. Uitleg over beleid ev: C. Taken en bevoegdheden D. Personeel E. Toezicht en handhavingsplan F. EV bij omgevingsdienst

20 Bijlage 3 G. Risicocommunicatie H. PDCA yclus Beoordelingsaspecten:

21 Bijlage 4 Bijlage 4 Agenda audit o o o o o o o o o o

22 Bijlage 5 Bijlage 5 checklist audit (bevindingen) Nr. criterium ja nee Opmerkingen Verantwoordelijke/ Organisatieonderdeel 1. Strategisch beleid De organisatie heeft een strategisch beleidskader vastgesteld waarin de visie, ambities en acties op het gebied van externe veiligheid (EV) zijn opgenomen. Dit beleidskader is vertaald naar concrete doelen op het gebied van externe veiligheid Nr. criterium ja nee Opmerkingen Verantwoordelijke/ Organisatieonderdeel 2. Operationeel beleid Planning realisatie/ Reden niet realiseren Planning realisatie/ Reden niet realiseren Beheer van de risicoinformatie van stationaire risicobronnen waarvoor de registratieverplichting geldt conform weten regelgeving Beoordeling van het aspect externe veiligheid in omgevingsvergunningen Handhaving en toezicht op het aspect externe veiligheid Beoordeling van het aspect externe veiligheid in bestemmingsplannen Verantwoording van het groepsrisico Oplossen van (latente) saneringssituaties Uitvoeren van risicocommunicatie waarbij EV een onderdeel Beoordelen van het aspect externe veiligheid in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (RO).

23 Bijlage 5 Nr. criterium ja nee Opmerkingen Verantwoordelijke/ 3. Planning & control De organisatie heeft alle noodzakelijke capaciteit en financiële middelen geborgd om de EVtaken te kunnen uitvoeren en de gestelde ambities te kunnen bereiken door het uitvoeren van de opgenomen acties. De expertise op het vlak van EV bij de organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria EV zoals opgenomen in de maatlat externe veiligheid en de eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma (KPMG). Criteria zoals opgenomen in Maatlat EV Inbrengen aspecten externe, en procesveiligheid in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving en het nemen van een afwijkingsbesluit (inclusief toepassing PGS richtlijnen). Het bijhouden van de EVsituatie (risicokaart). Vaststellen EVsituatie op basis van de Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (relatie kunnen leggen tussen risicobronnen en ruimtelijke situatie en ontwikkelingen). Toetsen ontvankelijkheid kwantitatieve risicoanalyse (QRA) en het inhoudelijk beoordelen van het resultaat van een QRA. Maken van QRA's in het kader van Bevi, Bevb, Bevt (RNVGS) Advisering ten aanzien van verantwoorden groepsrisico (inclusief beheersmaatregelen). Organisatieonderdeel Planning realisatie/ Reden niet realiseren

24 Bijlage 5 Nr. criterium ja nee Opmerkingen Verantwoordelijke/ Organisatieonderdeel 3. Planning & control Bij de organisatie is een EV of milieuadviseur aanwezig die als verbindende schakel fungeert tussen de taakvelden en EVspecialisten. Bij de organisatie is de (basis)kennis aanwezig om de relevantie van EV in een dossier te kunnen bepalen en de implicaties van een EVadvies volwaardig mee te kunnen nemen in de afweging. De aanwezige EVdeskundigen die bestuurlijk of ambtelijk adviseren bij de organisatie, beschikken over de juiste competenties, waaronder inlevingsvermogen, integraal denken en werken, en oplossingsgerichtheid. Nr. criterium ja nee Opmerkingen Verantwoordelijke/ Organisatieonderdeel 4. Voorbereiden De organisatie heeft het aspect EV geborgd in de werkprocessen. Dit betekent dat de uitvoering van de EVtaken en de samenwerking tussen alle benodigde interne vakdisciplines betrokken bij het aspect EV zijn geborgd. Binnen de organisatie is een heldere rolverdeling in verantwoordelijkheden en taken van proceseigenaren en EVdeskundigen. De organisatie heeft geborgd dat er voldoende expertise beschikbaar is in de diverse werkprocessen. Planning realisatie/ Reden niet realiseren Planning realisatie/ Reden niet realiseren

25 Bijlage 5 Nr. criterium ja nee Opmerkingen Verantwoordelijke/ Organisatieonderdeel 4. Voorbereiden De EVspecialisten kunnen onafhankelijk toetsen, ofwel een zuiver risicobeeld schetsen. Dat wil zeggen niet bij voorbaat al ingeperkt of ingekleurd door politieke preferenties of financiële afwegingen. Bij de organisatie is EVdeskundigheid op de locatie beschikbaar om basiskennis en ervaringsopbouw te ontwikkelen. Afstemming ten aanzien van externe veiligheid is geborgd. Planning realisatie/ Reden niet realiseren

26 Bijlage 5 Nr. criterium ja nee Opmerkingen Verantwoordelijke/ 5. Uitvoering De organisatie geeft uitvoering aan de EVtaken: Organisatieonderdeel Planning realisatie/ Reden niet realiseren In omgevingsvergunningen is het aspect externe veiligheid meegenomen. De omgevingsvergunningen worden gehandhaafd op het aspect externe veiligheid. Deze taak wordt sedert 2013 uitgevoerd door de omgevingsdienst. In de opdrachtverlening wordt geborgd dat het aspect externe veiligheid wordt meegenomen in de omgevingsvergunningen. In verkeersbesluiten wordt het aspect externe veiligheid meegenomen. Bij evenementen wordt het aspect externe veiligheid meegenomen. Het aspect externe veiligheid wordt meegenomen bij planontwikkeling en bestemmingsplannen. Verantwoording van het groepsrisico in die gevallen dat dat vereist is. Bij elke verantwoording van het groepsrisico vindt een bewuste bestuurlijke afweging en besluitvorming plaats van risico s in de relatie tot de omvang van rampen.

27 Bijlage 5 Nr. criterium ja nee Opmerkingen Verantwoordelijke/ 5. Uitvoering Organisatieonderdeel Planning realisatie/ Reden niet realiseren Nr. criterium ja nee Opmerkingen Verantwoordelijke/ 6. Monitoring Organisatieonderdeel Planning realisatie/ Reden niet realiseren Nr. criterium ja nee Opmerkingen Verantwoordelijke/ 7. Evaluatie en bijsturing Organisatieonderdeel Planning realisatie/ Reden niet realiseren

28 Bijlage 6 Bijlage 6 Presentatie close out Close out Toets kwaliteitscriteria Toetsing kwaliteitscriteria Doel: 1. Vaststellen of voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria voor externe veiligheid 2. Wederzijdse opbouw en uitwisseling van kennis Opzet audit 1. Audit team afkomstig van Gemeente.. Provincie.. Omgevingsdienst. Begeleider 2. Planning toets en maken afspraken 3. Toetsing per onderdeel Big 8 door: Interviews Beoordeling documenten Elementen Big 8 1. Strategisch beleidskader 2. Operationeel beleidskader 3. Planning en control 4. Voorbereiding 5. Uitvoering 6. Monitoring 7. Evaluatie en raoortage Constateringen/bevindingen: Strategisch beleidskader Positieve constateringen Aandachtspunten Tekortkomingen

29 Bijlage 6 Constateringen/bevindingen: Operationeel beleidskader Positieve constateringen Aandachtspunten Tekortkomingen Constateringen/bevindingen: Planning & controle Positieve constateringen Aandachtspunten Tekortkomingen Constateringen/bevindingen: Voorbereiding Positieve constateringen Aandachtspunten Tekortkomingen Constateringen/bevindingen: Uitvoering Positieve constateringen Aandachtspunten Tekortkomingen Constateringen/bevindingen: Monitoring Positieve constateringen Aandachtspunten Tekortkomingen

30 Bijlage 6 Constateringen/bevindingen: Evaluatie & rapportage Positieve constateringen Aandachtspunten Tekortkomingen Opvolging Plan van aanpak Interne audit Opmerkingen Vragen?

31 Bijlage 7 Bijlage 7 Format auditrapport Verslag audit Auditonderwerp: Kwaliteitscriteria externe veiligheid Datum verslag:

32 Samenvatting: In opdracht van de [opdrachtgever] is door een auditteam bestaande uit medewerkers van [organisatie waaruit mederwerkers afkomstig zijn] een audit uitgevoerd. Doel van de audit is te beoordelen in hoeverre [opdrachtgever] voldoet aan de kwaliteitseisen voor de uitvoering van de taken op het gebied van externe veiligheid. De kwaliteitscriteria zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van het Programma Brabant Veiliger Uitvoeringsprogramma Door [opdrachtgever] is ddmmjjjj een verklaring afgegeven dat voldaan wordt aan de genoemde kwaliteitscriteria. Het auditteam heeft een goed beeld kunnen krijgen van de mate waarin wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria. De audit heeft in een goede en open sfeer plaatsgevonden. Het beeld is [algemeen beeld auditteam]. De kwaliteitscriteria volgen uit het big 8 model. Binnen dit model moet de cyclus plan do check act worden doorlopen. [beoordeling plandocheckact]. Verbeteractie worden aanbevolen voor de volgende onderwerpen: [verbeteracties opsommen] 32

33 Inhoudsopgave 1. Gegevens audit blz. 2. Auditprogramma blz. 3. Bevindingen blz. 4. Resultaten blz. 5. Conclusie blz. 33

34 1. Gegevens audit Auditdag(en): ddmmjjjj Closeout: ddmmjjjj Auditors: naam 1 (organisatie 1), naam 2 (organisatie 2), naam n (organisatie n) Begeleider audit vanuit [opdrachtgever]: naam. Doel van de audit is te beoordelen in hoeverre de [opdrachtgever] voldoet aan de kwaliteitseisen voor de uitvoering van de taken op het gebied van externe veiligheid. De kwaliteitscriteria zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van het Programma Brabant Veiliger Uitvoeringsprogramma s Door de [opdrachtgever is op ddmmjjjj] een verklaring afgegeven dat voldaan wordt aan de genoemde kwaliteitscriteria. 2. Auditprogramma In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van uitgevoerde interviews. 1 e auditdag ddmmjjjj auditors: tijdstip geïnterviewde functie onderwerp 2 e auditdag ddmmjjjj auditors: tijdstip geïnterviewde functie onderwerp 34

35 3. Bevindingen In dit hoofdstuk zijn de bevindingen per interview weergegeven. Bij elke bevinding is aangegeven op welk onderdeel van de kwaliteitscriteria de bevinding betrekking heeft. Per bevinding zijn de beoordeling en geadviseerde actie vermeld. De beoordeling is weergegeven als: + : in orde/geregeld, /+ : niet in orde, maar actie is reeds ingezet, +/ : geregeld, maar geadviseerd wordt situatie nader te beschouwen, : niet in orde, verbeteractie is nodig. Bij elke actie is vermeld of deze betrekking heeft op: documentatie (D), geschiktheid (S) of implementatie (I). Geïnterviewde: Onderwerp bevinding Beoordeling/actie Geïnterviewde: Onderwerp bevinding Beoordeling/actie 35

36 Geïnterviewde: Onderwerp bevinding Beoordeling/actie Geïnterviewde: Onderwerp bevinding Beoordeling/actie Geinterviewde Onderwerp bevinding Beoordeling/actie 36

37 4. Resultaten In dit hoofdstuk zijn de resultaten van dit audit vermeld gerelateerd aan de kwaliteitscriteria zoals die zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van het Programma Brabant Veiliger Uitvoeringsprogramma De criteria zijn ontleend aan de zogenaamde big 8 model. Dit model omvat 7 stappen: strategisch beleidskader, operationeel beleidskader, planning en control, voorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie en rapportage. Iedere stap doorloopt een plan do check act cyclus. Door het herhaald doorlopen van de cyclus wordt een continue verbetering van de prestaties gerealiseerd. De cyclus moet daarvoor wel gesloten zijn. Per stap is aangegeven wat goed is geregeld (plus) en welke aandachtspunten er zijn. Per aandachtspunt zijn aanbevelingen vermeld. 1. Strategisch beleidskader plus aandachtspunt aanbeveling 2. Operationeel beleidskader plus aandachtspunt aanbeveling 37

38 3. Planning en control plus aandachtspunt aanbeveling 4. Voorbereiding plus aandachtspunt aanbeveling 5. Uitvoering plus aandachtspunt aanbeveling 38

39 6. Monitoring plus aandachtspunt aanbeveling plus 7. Evaluatie en rapportage aandachtspunt aanbeveling 5. Conclusie Het auditteam heeft een goed beeld kunnen krijgen van de mate waarin wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria. De audit heeft in een goede en open sfeer plaatsgevonden. Het beeld is [algemeen beeld auditteam]. De kwaliteitscriteria volgen uit het big 8 model. Binnen dit model moet de cyclus plan do check act worden doorlopen. [beoordeling plandocheckact]. Verbeteractie worden aanbevolen voor de volgende onderwerpen: [verbeteracties opsommen] 39

40 40

Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010

Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010 Opstellen plan voor Brabantse samenwerking EV na 2010 Georganiseerde veiligheid contouren voor het borgen van externe veiligheid in beleid en uitvoering van gemeenten in Noord-Brabant Petra de Paauw projectleider

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Notitie bestuurlijke verklaring kwaliteitscriteria Externe Veiligheid gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven Notitie bestuurlijke verklaring kwaliteitscriteria Externe Veiligheid gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Notitie bestuurlijke verklaring kwaliteitscriteria Externe Veiligheid gemeente Eindhoven Voor het opstellen van de bestuurlijke verklaring Externe Veiligheid is gebruik gemaakt van de

Nadere informatie

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 JAARCONGRES VBWTN 2013 VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 Robert Forkink, Oranjewoud Han van den Broeke, Yacht 24 oktober 2013 EVEN VOORSTELLEN Han van den Broeke Yacht Robert Forkink Oranjewoud

Nadere informatie

Externe Veiligheid Document: Afdeling: Team: Opgesteld door: Verantwoordelijk Afdelingshoofd Portefeuillehouder: Datum:

Externe Veiligheid Document: Afdeling: Team: Opgesteld door: Verantwoordelijk Afdelingshoofd Portefeuillehouder: Datum: Externe Veiligheid Document: Jaarverslag 2012 en Jaarplan 2013 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Team: Team Veiligheid en Brandweer Opgesteld door: Martijn Verstappen, trainee Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Programma Brabant Veiliger

Programma Brabant Veiliger Programma Brabant Veiliger 2011-2014 Voorwoord De afgelopen 6 jaar hebben wij ons gericht op een kwaliteitsimpuls en een blijvende verbetering van beleid en uitvoering op het gebied van externe veiligheid

Nadere informatie

Actualisatie beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen

Actualisatie beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen Actualisatie beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen Boudewijn de Hoop Henk Tomassen Inhoud presentatie 1. Waar gaat het over bij Externe Veiligheid (EV)? 2. Toetsingskaders EV 3. Risicoprofiel

Nadere informatie

Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP)

Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) Nulmeting regionale brandweer Zuidoost-Brabant taakinhoudelijk deel (taakvervulling volgens PVPP) versie november 2002 Gemeente: Ingevuld 1 door + functie: Telefoon: email: Definitie pro-actie: Pro-actie

Nadere informatie

Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria Gemeente Ridderkerk

Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria Gemeente Ridderkerk Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria Gemeente Ridderkerk 1 Inleiding Voor een goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn door VNG, IPO en het Rijk (I&M) landelijke

Nadere informatie

GEMEENTE WERKENDAM Uitvoeringsbeleid externe veiligheid

GEMEENTE WERKENDAM Uitvoeringsbeleid externe veiligheid Auteur P. Verstraten Datum 22 maart 2012 GEMEENTE WERKENDAM Uitvoeringsbeleid externe veiligheid Pagina 2 van 47 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 1.1. Stand van zaken 2010 5 1.2 Huidige stand van zaken 5 1.3.

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

Zelfevaluatie VTH kwaliteitscriteria 2.1

Zelfevaluatie VTH kwaliteitscriteria 2.1 Zelfevaluatie VTH kwaliteitscriteria 2.1 en het verbeterplan. Alblasserdam, 4 februari 2014 Ronald Visser, directeur Omgevingsdienst (OZHZ) Uitvoeringsorganisatie Vergunningverlening, toezicht, handhaving

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Externe veiligheid en ruimtelijke ordening Rolverdeling overheden. Yde Hamstra Coördinator externe veiligheid provincie Zuid-Holland

Externe veiligheid en ruimtelijke ordening Rolverdeling overheden. Yde Hamstra Coördinator externe veiligheid provincie Zuid-Holland Externe veiligheid en ruimtelijke ordening Rolverdeling overheden Yde Hamstra Coördinator externe veiligheid provincie Zuid-Holland Inhoud Aanleiding, resultaat, projectteam Aanpak De nieuwe Wro Ontwikkelingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl: Aanvraagformulier Uitvoeringsregel itvoeringsregeling ing Externe Veiligheid 2013 nr.12.0012711 Toelichting Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Nadere informatie

Verbeterplan Implementatie Kwaliteitscriteria 2.1

Verbeterplan Implementatie Kwaliteitscriteria 2.1 Verbeterplan Implementatie Kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Datum: 15-12-2013 ODMH/BWT gemeente Gouda Inleiding Voor een goede uitvoering van vergunningverlening,

Nadere informatie

Regiodagen 2014. Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH

Regiodagen 2014. Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH Regiodagen 2014 Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH Inleiding Kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH Kwaliteitscriteria 2.1 De uitvoering van VTH-taken door de gemeenten en provincies in het omgevingsrecht te professionaliseren

Nadere informatie

1 DOELSTELLING GEMEENTELIJK EV-BELEID.

1 DOELSTELLING GEMEENTELIJK EV-BELEID. 1 DOELSTELLING GEMEENTELIJK EV-BELEID. Het doel van het project gemeentelijk extern veiligheidsbeleid is dat de Overijsselse gemeenten een beleidskader vaststellen voor het omgaan met externe veiligheidsproblematiek.

Nadere informatie

Reflectief Practicum

Reflectief Practicum Reflectief Practicum Het reflectief practicum VVE! Een nieuw onderdeel van het intern kwaliteitszorgsysteem 1. Interne VVE-audits; de koppelpartners kijken bij elkaar in de keuken. 2. Externe VVE-audits;

Nadere informatie

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017 Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH 18 april 2017 Historie Kwaliteitscriteria zijn niet nieuw Implementatietraject vanaf 2013 Wet VTH onderdeel Omgevingswet Vaststellen verordening met een kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Programma Brabant Veiliger 2011-2014 Uitvoeringsprogramma 2012

Programma Brabant Veiliger 2011-2014 Uitvoeringsprogramma 2012 Programma Brabant Veiliger 2011-2014 Uitvoeringsprogramma 2012 Voorwoord Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, moeten daar veilig mee omgaan. En de overheid die toeziet of dat goed gebeurt, mag

Nadere informatie

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving?

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? 16 april 2009 Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? Welke eisen worden aan de gemeente gesteld? Wat gaan

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Maart 2015 Nummer 6773 Onderwerp Beleidsregel groepsrisicoverantwoording in inpassingsplannen 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid

Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid Zaaknummer : 155718 Raadsvergaderin : 12 januari 2016 agendapunt : g Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid Collegevergadering : 23 november 2015 agendapunt

Nadere informatie

PZH dd Artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening

PZH dd Artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZUID-HOLLAND VAN 16 DECEMBER 2014, PZH- PZH- 2014-485413763, HOUDENDE EEN BELEIDSREGEL WAARIN INVULLING WORDT GEGEVEN AAN HET INZETTEN VAN BEVOEGDHEDEN OP BASIS VAN

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. externe veiligheid

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. externe veiligheid Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith externe veiligheid INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader

Nadere informatie

Toolbox beleidsvisie externe veiligheid

Toolbox beleidsvisie externe veiligheid Toolbox beleidsvisie externe veiligheid Introductie 1 september 010 > 1.1 Wat is de voorbereiding? 1. Waarom is de voorbereiding belangrijk? 1. Hoe voer ik de voorbereiding uit? - bepaal hoe uitgebreid

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Externe Veiligheid: de Basis Beginselen. Ir. D.J. de Boer

Externe Veiligheid: de Basis Beginselen. Ir. D.J. de Boer Externe Veiligheid: de Basis Beginselen Ir. D.J. de Boer d.j.deboer@saxion.nl EV de Basis Beginselen: vooruitblik 1. Gericht op (het voorkomen) van dodelijke slachtoffers (niet zijnde werknemers) als gevolg

Nadere informatie

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk Notitie Aan Gemeente Schiedam, t.a.v. Bas Hovens Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei 2015 21933243 L.C. Luijendijk Onderwerp Externe veiligheid Harga Midden Inleiding De gemeente Schiedam

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-gravenhage Nr. 45697 22 maart 2017 Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 Het college van burgemeester

Nadere informatie

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI 2015 655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012

Nadere informatie

Managementrapportag e Zelfevaluatietool Kwaliteitscriteria 2.1. MasterMeester. Gemeente Boxtel

Managementrapportag e Zelfevaluatietool Kwaliteitscriteria 2.1. MasterMeester. Gemeente Boxtel 2013 Managementrapportag e Zelfevaluatietool Kwaliteitscriteria 2.1 MasterMeester Gemeente Boxtel 0 Managementrapportage zelfevaluatietool gemeente Boxtel Voor u ligt een managementrapportage van de individuele

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN 2011-2014

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN 2011-2014 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN 2011-2014 Programmabureau Externe Veiligheid Fryslân mei 2011 Document vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân op 30 augustus

Nadere informatie

Memo externe veiligheid

Memo externe veiligheid Memo externe veiligheid Aan : Tiny van Hoek Organisatie : Gemeente Midden Drenthe Van : Henk Zwiers Team : Advies Betreft : Omgevingsvergunning in strijd handelen met bestemmingsplan Datum : 27 juli 2016

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 ROC FRIESE POORT Kernwaarden van ROC Friese Poort Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat zijn kernwaarden van ROC Friese Poort?... 3 2. Meten is weten: Hoe kan

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding

Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding Secretariaat: Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn Tel. (055) 527 24 01 secretariaat.smo@veluwe.nl Onderzoeksopzet Muskusrattenbestrijding Datum 17 augustus 2010 Opgemaakt door Waterschap Veluwe Beheers- en

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni Agendapunt : 4.e. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur,

Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni Agendapunt : 4.e. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur, Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni 2017 Agendapunt : 4.e Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Rapportage december 2016 In december 2016 zijn het DB en het OGP geïnformeerd in

Nadere informatie

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C Memo Ter attentie van Volker Wessels Vastgoed Datum 21 mei 2012 Distributie Projectnummer 12.0305 Onderwerp Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C VolkerWessels is voornemens ongeveer 140 woningen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Definitief toetsdocument met bevindingen toets zelfevaluatie kwaliteitscriteria 2.1

Definitief toetsdocument met bevindingen toets zelfevaluatie kwaliteitscriteria 2.1 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Definitief toetsdocument met bevindingen toets zelfevaluatie kwaliteitscriteria 2.1 Dit rapport heeft 25 pagina s 2013 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap,

Nadere informatie

NOTITIE EXTERNE VEILIGHEID

NOTITIE EXTERNE VEILIGHEID NOTITIE EXTERNE VEILIGHEID 1 INHOUD 1 Waarom deze notitie? 2 Wettelijk kader en rol provincie Groningen 3. Risicosituatie in Ten Boer 4. Conclusies bijlage 1: begrippen bijlage 2: besluiten en regelingen

Nadere informatie

Rapportage Interne Audit - Toetsingskader Veilig Thuis 2015-23 februari 2016

Rapportage Interne Audit - Toetsingskader Veilig Thuis 2015-23 februari 2016 Auditgegevens Organisatie Jeugdbescherming Noord/ Het Kopland Datum 23 februari 2016 Afdeling Veilig Thuis Groningen Onderwerp Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Auditor 1 T. Sikkema Document(en) Auditor

Nadere informatie

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 RIS296472 BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, de burgemeester van Den Haag, ieder voor zover

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

Notitie. : Ruimtelijke onderbouwing, Kantoor Containerterminal Prinses Amaliahaven Beschouwing externe veiligheid. Inleiding

Notitie. : Ruimtelijke onderbouwing, Kantoor Containerterminal Prinses Amaliahaven Beschouwing externe veiligheid. Inleiding Notitie Aan : J. Jannink (Royal Haskoning) Van : L. Rombouts (Royal Haskoning) Datum : 1 juni 2011 Kopie : - Onze referentie : 9W7876.01/N0001_EV/versie 0/Nijm Betreft : Ruimtelijke onderbouwing, Kantoor

Nadere informatie

Inherent veiliger werken. Inherent veiliger werken

Inherent veiliger werken. Inherent veiliger werken Inherent veiliger werken Inhoud presentatie: Inherent veiliger werken Provincie Zeeland: Provinciaal veiligheid beleid: Inherent veiligheid beleid als onderdeel van de milieuvergunning Inherent veiligheid

Nadere informatie

Advies: geadviseerd wordt om in te stemmen met het verbeterplan kwaliteitscriteria wabo, zodat dit doorgestuurd kan worden aan de provincie Utrecht

Advies: geadviseerd wordt om in te stemmen met het verbeterplan kwaliteitscriteria wabo, zodat dit doorgestuurd kan worden aan de provincie Utrecht VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M.J. Goossens Tel.nr. : Datum: 14 april 2014 8683 Team: VTH Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: goossens N.a.v. (evt. briefnrs.): n.v.t. Onderwerp:

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen projectnr. 169666 revisie 01 24 februari 2010 Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever d' Olde Kamp Fam. Van Zanten Dwingelerweg

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn memo aan: van: Van Wijnen Projectontwikkeling t.a.v. de heer P. Birkhoff Bas Hermsen c.c.: datum: 16 maart 2016 betreft: Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn 1. Aanleiding In Doorn

Nadere informatie

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding Notitie Project Projectnummer : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld : 15-170 EV Betreft : Externe veiligheid Behandeld door : Patricia Coenen 1 Inleiding Plangroep Heggen verzorgd de gedeeltelijke herbestemming

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking Adviseur : Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : POLR/8154A312 Aantal pagina s

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Gors. Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Gors. Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Gors Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.kiwa.nl Auditrapport

Nadere informatie

Internal Audit Charter

Internal Audit Charter Interne Audit Dienst Versie 3.0 (vervangt bij vaststelling door RvB vorige versie 2.0) Pagina 1 van 5 Artikel 1 Het doel, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de internal auditfunctie zijn in dit

Nadere informatie

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal juni 2017 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Inhoud jaarverslag... 4 2 Vergunningen en meldingen...

Nadere informatie

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Externe Veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Opdrachtgever: Aldi Roermond BV Dhr. O. Lebon Postbus 1335 6040 KH Roermond Betreft: Projectnummer: Externe veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d.

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. 12 augustus 2006 Inleiding De Rekenkamercommissie van de gemeente Oostzaan

Nadere informatie

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 17 mei 2016 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Aan de leden van de raad,

Nadere informatie

Aantoonbaar in control op informatiebeveiliging

Aantoonbaar in control op informatiebeveiliging Aantoonbaar in control op informatiebeveiliging Agenda 1. Introductie key2control 2. Integrale interne beheersing 3. Informatiebeveiliging 4. Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten 5. Demonstratie ISMS

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

Externe veiligheid ontwikkeling Eindhoven Airport

Externe veiligheid ontwikkeling Eindhoven Airport Notitie Contactpersoon Dennis Ruumpol Datum 4 mei 2015 Kenmerk N011-1220869RUD-rlk-V03-NL 1 Inleiding In het kader van de aanvraag veranderingsvergunning voor de ontwikkeling op het voorplein, is het aspect

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Handreiking basiskennis externe veiligheid

Handreiking basiskennis externe veiligheid Handreiking basiskennis externe veiligheid Inhoud HANDREIKING BASISKENNIS EXTERNE VEILIGHEID.... 3 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Normering... 3 1.3 Risicoregister en risicokaart... 4 2. Externe

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

*15.0012085* 15.0012085

*15.0012085* 15.0012085 ADVIESNOTA AAN COMMISSIE RUIMTE Onderwerp en inhoud Adviesnota Postregistratienummer *15.0012085* 15.0012085 Vertrouwelijk Sector Afdeling Medewerk(st)er/tel Nee Grondgebiedzaken M. Smit 333 MS Gezien

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

7.d. Uitvoeren van kwaliteitsaudits

7.d. Uitvoeren van kwaliteitsaudits Normblad bodembeheer 8002 Beheersing, controle en Pagina 1 van 4 7.d. Uitvoeren van kwaliteitsaudits Doelstelling Een interne audit is een belangrijk instrument om: a. het kwaliteitssysteem in zijn geheel

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015 Opdrachtgever: PlanROS Contactpersoon: Dhr. S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Beleidsstuk Toepassing Kwaliteitscriteria 2.1.

Beleidsstuk Toepassing Kwaliteitscriteria 2.1. Beleidsstuk Toepassing Kwaliteitscriteria 2.1. Bouwtaken gemeente Zoetermeer Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Voor technische vragen kunt u zich wenden tot: Naam : Mevrouw I.J.Dassen Telefoonnummer:

Nadere informatie

Afschrift: Spoelma, Heinen, Bekkers, S3H, Projectbureau EV.,

Afschrift: Spoelma, Heinen, Bekkers, S3H, Projectbureau EV., Bijlage 1 Aan Afschrift: Spoelma, Heinen, Bekkers, S3H, Projectbureau EV., Notitie beoordeling externe veiligheid ten behoeve van het Bestemmingsplan Buitengebied Het Woud Regio Stedendriehoek Projectbureau

Nadere informatie

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Referentie 20122015-04 Rapporttitel Herstructurering Biedermeier Mariaberg

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

17IK systematisch toezicht (algemeen, hetzelfde voor alle gemeenten); reality-checks (blijkt uit de praktijk ook dat de gemeenten en

17IK systematisch toezicht (algemeen, hetzelfde voor alle gemeenten); reality-checks (blijkt uit de praktijk ook dat de gemeenten en Provincie Noord-Brabant 17IK.00354 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Informatieavond Marcogas

Informatieavond Marcogas Informatieavond Marcogas Welkom Doel informatiebijeenkomst Introductie aanwezige partijen Ontwikkelingen Marcogas (Gemeente) Veiligheidsaspecten (Veiligheidsregio) Externe Veiligheid (Omgevingsdienst)

Nadere informatie

Gelders Uitvoeringsprogramma. Externe Veiligheid (GUEV) 2011-2014

Gelders Uitvoeringsprogramma. Externe Veiligheid (GUEV) 2011-2014 Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (GU) 2011-2014 Actualisatie 2012 Veiligheidsregio s Veiligheidsregioís Noord- en Oost-Gelderland Gelderland-Midden Gelderland-Zuid OLDEBROEK HATTEM WGR-regio

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen Notitie 20112327-05 MER Beneden-Lek (Bergambacht) Externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen 1 Inleiding In opdracht van Consortium 2.0 1 is een

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

Memo. memonummer 1 datum 26 februari J. Eskens. Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr Notitie Externe veiligheid

Memo. memonummer 1 datum 26 februari J. Eskens. Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr Notitie Externe veiligheid Memo memonummer 1 datum 26 februari 2015 aan ProRail van J. Eskens kopie M. Mutsaers project Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr. 268405 betreft Notitie Externe veiligheid Wettelijk kader Externe

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen

Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen Jaarprogramma 2009 Externe Veiligheid Drenthe in hoofdlijnen Waar is aandacht voor externe veiligheid goed voor? Het lijkt

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Ligging plangebied

BIJLAGE 1 Ligging plangebied BIJLAGE 1 Ligging plangebied 12 Bijlage: Ligging plangebied BIJLAGE 2 Ligging gezoneerd industrieterrein De Lage Meren BIJLAGE 3 Technische beoordeling externe veiligheid Technische beoordeling externe

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen revisie 00 maart 2011 Auteur: Tom van der Linde Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Gemeente Vught datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014

Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 Provincie Fryslan mei 2011 Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 dossier : AD3299.100.100 registratienummer : GO-GR20110065 versie

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie