IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact"

Transcriptie

1

2 IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact

3 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2

4 Inhoudsopgave Woord vooraf Impact Algemene informatie Organisatie Raad van Toezicht Directie Raad van Advies Gemeenschappelijke vergadering Personeel Inbedding Basisactiviteiten Bereikbaarheid en advisering Impact als netwerkorganisatie Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten Communicatie Onderzoek en Ontwikkeling Projecten Richtlijn opvang voor geüniformeerden na rampen Nafase - feiten en fictie Modelplan Nafase Internationale kennisbank Monument voor de brandweer Implementatie Richtlijn Vroegtijdige Interventies Een wereld van verschil Samen slimmer, samen sterker Update Rampenspirit Help, ik heb geholpen Resilience Monitor Family Liaison Officer EU-projecten V-NET II EUTOPA RED EURESTE IPPHEC Informed Prepared Together Standards for victims of terrorism Jaarrekening Bijlagen Bijlage I Samenstelling Raad van Toezicht Bijlage II Samenstelling Raad van Advies Bijlage III Adviezen Bijlage IV Congressen, symposia, werkconferenties & master classes Bijlage V Presentaties Bijlage VI Publicaties Bijlage VII Nederlandse Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen Bijlage VIII Europese Nieuwsbrieven Bijlage IX Impact in de media Bijlage X Inhoud digitale kennisbank Bijlage XI Gebruikte afkortingen

5 Woord vooraf 2008 stond voor Impact in het teken van de Richtlijn Vroegtijdige interventies, zoals we hem intern kortweg noemen. De officiële naam is de Multidisciplinaire Richtlijn voor vroegtijdige interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen. De totstandkoming van de Richtlijn gedurende 2007 was een enerverend proces. Met alle belangrijke beroepsverenigingen en organisaties is hard gewerkt aan consensus over een onderwerp dat vele controverses kent. Via discussie over de wetenschappelijke evidence, het bespreken van de goede praktijken en het bestuderen van de geleerde lessen van voorgaande rampen ontstond een document met aanbevelingen waarin iedereen zich kon vinden. Een knap staaltje collegiale en professionele samenwerking waarvoor de individuele belangen en stokpaardjes opzij werden gezet en waarbij het gezamenlijke belang van het maken van een Richtlijn voor de praktijk voorop stond. En zo was daar dan eind 2007 De Richtlijn : aangenomen door het ministerie van VWS en gedragen door het veld! Dat betekende voor 2008 dat we met deze Richtlijn daadwerkelijk aan de slag konden. Want een richtlijn in een boekje is nog geen werkzame richtlijn. Zo werden presentaties gehouden om de Richtlijn bekendheid te geven. Er werd over de Richtlijn gepubliceerd. In totaal zijn meer dan exemplaren door het land verspreid en u kunt de Richtlijn downloaden via onze website De volgende stap die we gaan maken is het via een formele methode daadwerkelijk implementeren van de Richtlijn. Samen met het veld gaan we de praktijk van de psychosociale zorg na rampen doorwerken aan de hand van de Richtlijn, zodat de Richtlijn in concrete handelingen kan worden vertaald. Deze uitgebreide beschrijving is niet toevallig: zij wil aangeven wat de waarde is van de makelaarsfunctie tussen kennis en praktijk. In het hele proces van de Richtlijn wordt op een prachtige manier samengebracht waar deze kennissynthese toe kan leiden. Deze richting blijven we dan ook bewandelen. In 2009 gaan we op een vergelijkbare manier met de Richtlijn met als werktitel Opvang geüniformeerden aan de slag. Ook hier zijn weer alle relevante partners samengebracht om de beschikbare wetenschappelijke literatuur, praktijkvoorbeelden en lessons learned met elkaar te bespreken. Een buitengewoon geïnspireerde en enthousiaste groep werkt hard aan een consensusdocument voor het veld. Ook hier weer een richtinggevend initiatief, gedragen door het veld. 4

6 In 2008 verschijnen ook nog vele andere mooie producten. Zo noem ik het prachtige boekje Wereld van Verschil, met spiegelinterviews met getroffenen en bestuurders, waarin lessen te leren vallen over waarom de werelden van getroffenen en bestuurders zo moeilijk bij elkaar komen. De handreiking Samen Slimmer, Samen Sterker bedoeld om de kennis, kunde en ervaring van organisaties van rampgetroffenen door te geven aan bestaande en op te richten organisaties. Het visiedocument Een monument voor de brandweer waarin de functie van herdenken wordt verkend en dat als basis zal dienen voor de oprichting van een monument voor de brandweer. Ook het Modelplan Nafase, met een model voor de lange termijn psychosociale zorg kwam gereed. Kortom de activiteiten van Impact ontplooien zich in vele richtingen, maar werken uiteindelijk allemaal dezelfde kant op: de verbetering van de psychosociale zorg na rampen. Drs. M.W.Rooze MBA directeur 5

7 1 Impact Impact is het landelijk kennis & adviescentrum voor psychosociale zorg na rampen. Zij adviseert hulpverleningsorganisaties, bestuurders en overheden en biedt een integraal basispakket aan dienstverlening voor advies in alle fasen van een ramp. Hiermee bestrijkt Impact de gehele veiligheidsketen van proactie, preventie, preparatie tot respons. Voor de geneeskundige keten waaronder de psychosociale zorg valt, betekent dit: advisering op het gebied van de voorbereiding op rampen, advies in de acute fase en in de nazorg fase. Impact is de makelaar tussen wetenschap en praktijk en biedt kennis en expertise op maat. Zij werkt vraag gestuurd, biedt concrete producten en diensten, werkt in projectvorm, is multidisciplinair georiënteerd en heeft een groot nationaal en internationaal netwerk. Impact is een organisatie met een zakelijke, heldere aanpak met een sterk communicatieve stijl. De psychosociale zorg na rampen verdient een professionele en kwalitatief sterke aanpak, gezien de kwetsbaarheid van het onderwerp. Impact maakt veel werk van haar netwerk en onderhoudt actief het contact met haar stakeholders. 6

8 2 Algemene informatie Doelstelling Impact heeft tot doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en adequaat georganiseerde psychosociale zorg na rampen. Tot het takenpakket van Impact horen het bundelen van ervaring en wetenschappelijke kennis, het inzichtelijk maken en beschikbaar stellen hiervan voor uiteenlopende doelgroepen en het bevorderen van samenwerking tussen betrokken partijen. De activiteiten van Impact zijn erop gericht het rampenbewustzijn en de 'disaster preparedness' te bevorderen. Doelgroepen Impact richt zich op hulpverleningsorganisaties, beleidsmakers, bestuurders en publiek. Daarnaast raadpleegt Impact regelmatig getroffenen. De kennis en ervaringen van getroffenen zijn nodig om te komen tot een passend zorgaanbod bij rampen. Wettelijk kader De formele verantwoordelijkheidsverdeling van de psychosociale zorg is vastgelegd in de onderstaande wetten: Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 1990 (artikel 2) Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen 1991 (artikel 2 en 5) Wet Rampen en Zware Ongevallen 1985 (Algemene bepalingen, artikel 2) Kwaliteitswet zorginstellingen 1996 Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding 2004 Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding (artikel 15) Wet bescherming persoonsgegevens 2000 Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen 1994 Wet Publieke Gezondheid 2008 Wet op de Veiligheidsregio s (in behandeling bij de Tweede Kamer). 7

9 3 Organisatie 3.1 Raad van Toezicht Impact heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is belast met de strategie en houdt conform de statuten toezicht op het beleid van de directeur, op het financiële beleid en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht staat de directeur met raad terzijde, brengt ook op eigen initiatief advies uit aan de directeur en vervult een bemiddelende rol bij vraagstukken die onderwerp zijn van bestuurlijke besluitvorming. Vergaderingen De Raad van Toezicht bestaat uit vier en vanaf december 2008 uit vijf onafhankelijke leden en komt in 2008 viermaal in vergadering bijeen. In deze vergaderingen komen de volgende onderwerpen aan de orde. Op financieel gebied: financiële positie Impact jaarrekening 2007 begroting 2008 bezwaarprocedure inzake de subsidie Op strategisch gebied: ontwikkelingen in de samenwerking met het RIVM strategische beleidskeuze diverse mogelijke samenwerkingsverbanden strategische koers van Impact voor de komende jaren. Voortgang diverse projecten waaronder Modelplan Nafase Monument voor de brandweer Help, ik heb geholpen. Bestuursinformatie De Raad van Toezicht krijgt in 2008 inzicht in het besturen van Impact op basis van de documenten op de volgende pagina. 8

10 Op financieel gebied: financiële positie Impact: Meerjarenoverzicht /Toekomstvisie Jaarrekening 2007 jaarrekening 2007 begroting 2008 bezwaarprocedure subsidie Chronologische samenvatting van verloop bezwaarprocedure met als achterliggende bijlagen de correspondentie hierover tussen VWS en Impact (brief VWS met betrekking tot vaststelling subsidiering 2007; bezwaar aangetekend door Impact; correspondentie hoorzitting bezwaarcommissie; officiële schikking in bezwaarprocedure). Op strategisch gebied: strategische koers Impact voor de komende jaren - plan van aanpak visie doorontwikkeling Impact - mogelijke samenwerkingsverbanden - draaiboek en programma Raad van Advies bijeenkomst 9 december Verantwoording van het inhoudelijke werk aan het RIVM: tertale voortgangsrapportage aan Centrum Gezondheid en Milieu (RIVM). Samenstelling Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht: zie bijlage I op pagina Directie Impact kent een directeur/bestuurder. De directeur is belast met het besturen van de stichting en heeft de dagelijkse leiding van Impact. De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De directeur/bestuurder wordt in het inhoudelijke beleid ondersteund door de Raad van Advies. De Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd advies verlenen. 9

11 3.3 Raad van Advies Impact wordt bijgestaan door een Raad van Advies. De Raad van Advies adviseert en ondersteunt de directie en geeft algemene richtlijnen voor het te voeren inhoudelijk beleid. De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter en leden van deze raad op voordracht van de directeur en na raadpleging van de zittende leden van de Raad van Advies. De directeur en de beleidsmedewerkers wonen de vergaderingen van de Raad van Advies bij. Vergaderingen De Raad van Advies bestaat uit negen à tien personen, allen inhoudelijk deskundigen, en komt in 2008 viermaal bijeen. Drie van de vier vergaderingen zijn normale adviesvergaderingen. In deze vergaderingen komen de onderstaande onderwerpen voor advies aan de orde. Project Samen slimmer, samen sterker. De doelstelling van dit project is: het ontwikkelen van een handreiking voor het opzetten, in stand houden en afbouwen van een belangenvereniging of lotgenotengroep van rampgetroffenen. Project Implementatie Multidisciplinaire Richtlijn voor vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen. Dit project is erop gericht de Richtlijn te implementeren in het praktijkveld. Project Help, ik heb geholpen. Dit project brengt de wetenschappelijke kennis in kaart over secundaire traumatisering aan de hand van het persoonlijke verhaal van een verpleegkundige. Het boek is bedoeld als leerboek voor verpleegkundigen en werkgevers. Stil Informatie en Verwijscentrum (IVC). et doel t hebben van een basisconcept van een IVC, dat binnen een dag aangepast kan worden op basis van de aard van de ramp en de kenmerken van de getroffenen, is, te kunnen voorzien in de informatiebehoefte van getroffenen van rampen in het kader van de psychosociale opvang. Psychosociale opvang van kinderen. Wat gebeurt er met kinderen in geval van een schokkende gebeurtenis of ramp? Impact is zich aan het oriënteren op de wijze waarop de psychosociale nazorg voor kinderen in Nederland georganiseerd is. Financiële en juridische aspecten bij rampen en de rol die Impact hierbij kan spelen. 10

12 Onderwerpen voor advies (vervolg) Project E-mental health. Dit project wordt geleid door het Trimbos instituut. Verschillende organisaties, waaronder Impact, werken eraan mee. Het doel van het project is het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk, individu- based E-mental health systeem voor getroffenen van rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen. Gezondheidsonderzoeken/Multidisciplinaire richtlijn vroegtijdige interventies/artikel Hobfoll Ter bespreking liggen drie documenten voor die alle drie een overzicht geven met betrekking tot de huidige inzichten en daaruit vloeiende aanbevelingen. Aan de hand hiervan wordt vergelijkenderwijs gekeken naar verschillen en overeenkomsten, zodat Impact ze beschikbaar heeft in het kader van de advisering. Een van de voorliggende documenten is het artikel Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: empirical evidence van Hobfoll SE, Watson P, Bell CC, Bryant RA, Brymer MJ, Friedman MJ, Friedman M, Gersons BP, de Jong JT, Layne CM, Maguen S, Neria Y, Norwood AE, Pynoos RS, Reissman D, (et al.). Dit artikel is verschenen in Psychiatry 70(4): , De vierde vergadering van de Raad van Advies is geheel gewijd aan de visie doorontwikkeling van Impact. Tijdens een brainstormsessie worden de leden uitgenodigd ieder hun visie te geven op mogelijke en waarschijnlijke toekomsten in het veld. Samenstelling Voor de samenstelling van de Raad van Advies: zie bijlage II op pagina Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht en Raad van Advies In de statuten van Stichting Impact is vastgelegd dat er jaarlijks een gemeenschappelijke vergadering dient plaats te vinden van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies. Deze vergadering is bedoeld om de Raad van Advies en de Raad van Toezicht de gelegenheid te geven met elkaar kennis te maken, elkaar te informeren en te bevragen over voor Impact belangrijke onderwerpen en de binding te versterken. Wat betreft de inhoud van de vergadering wordt gekozen voor een of meer onderwerpen die beide Raden aangaan en zich op het snijvlak bevinden van beider taken en verantwoordelijkheden. 11

13 De gezamenlijke bijeenkomst in 2008 is niet alleen bedoeld voor de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies maar er zijn ook genodigden van de ministeries van BZK en Defensie en het RIVM. Gastspreker is prof. dr. ir. G.A.J. Berkhout, actief op het grensvlak tussen wetenschap en bedrijfsleven. Onder de titel Hulpverlening, van concurrentie naar symbiose gaat prof. Berkhout in op slagvaardig crisismanagement en de omwenteling in de manier van denken en handelen die dit vergt. Tijdens het diner na afloop van deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij het vertrek van dhr. Blanken als voorzitter van de Raad van Toezicht van Impact, een functie die hij bekleed heeft sinds de oprichting van Impact in Personeel Medewerkers Op 31 december 2008 zijn zeven medewerkers in dienst bij Impact: een directeur (100%), twee senior beleidsmedewerkers (beiden 100%), een beleidsmedewerker (67%), een projectmedewerker (20%), een persoonlijk assistent (89%) en een secretaresse (56%). Vier van deze medewerkers werken in deeltijd en drie fulltime (zie de percentages achter de functies). De leeftijd van medewerkers varieert van 37 tot 56 jaar. Naast de genoemde medewerkers in dienst van Impact, maakt Impact nog gebruik van: een secretariaatsbureau voor het aannemen van telefonische boodschappen en administratieve ondersteuning een vertaalbureau voor het leveren van vertaalwerk een grafisch vormgever voor het ontwerpen van diverse uitingen van de huisstijl van de website en de kennisbank twee bureaus voor internet hosting, vormgeving en programmering van de website een extern accountant een communicatieadviseur externe consultants bureaus voor communicatie bureaus voor grafische vormgeving een projectmedewerker op geleide van de lopende projecten. Daarnaast zijn de financiële administratie en personeelszaken uitbesteed. Ziekteverzuim Het percentage ziekteverzuim onder de medewerkers van Impact is in 2008: 0,005%. 12

14 4 Inbedding Nederland Impact streeft naar inbedding van haar dienstverlening en producten in bestaande structuren. Impact werkt mee aan de inrichting van het Centrum Gezondheid en Milieu om tot een integrale werkwijze te komen tussen de verschillende partners die betrokken zijn bij incidenten en rampen. Het gaat hierbij om het Team Medische Milieukunde, het Centrum Gezondheidsonderzoek bij Rampen (CGOR) het Back Office Geneeskundige Informatie (BOGI), het Project Informatie Intoxicaties en Calamiteitengeneeskunde, Impact en NIVEL. Voor het ministerie van BZK treedt Impact op als het kenniscentrum dat uitwerking geeft aan het beleid aangaande de Nafase van rampen. Het ministerie van Defensie ziet Impact als landelijk kenniscentrum dat het kennisgebied psychosociale zorg na rampen vanuit civiel militaire invalshoek kan ontsluiten en beschikbaar kan maken voor het specifieke kennisdomein van defensie. De samenwerking Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid - Impact is vastgelegd in een samenwerkingsconvenant; de samenwerking wordt verder uitgebouwd in het kader van de vorming van de GHOR Academie. Impact maakt deel uit van het dagelijks en algemeen bestuur van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma. Impact maakt deel uit van het landelijke kennisplatform van het Trimbos instituut. voor de kennisfunctie zoekt Impact aansluiting bij ARQ, de koepel van organisaties voor psychotrauma, onder regie van Centrum '45. Impact werkt samen met het Veiligheidsberaad in het kader van de nafase. Europa Impact heeft als Europees doel het samenbrengen van de verschillende Europese netwerken die alle op hun eigen deelgebied actief zijn. Bijvoorbeeld Civil Protection, het psychosociale netwerk van het internationale Rode Kruis, Public Health, het netwerk van Europese psychologen en het wetenschappelijke netwerk zoals bijeen in de European Society for Traumatic Stress Studies. Hieromheen bevindt zich een wereldwijd netwerk van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), WADEM ( World Association for Disaster Medicine ), World Health Organisation en de Verenigde Naties. 13

15 Impact maakt deel uit van deze netwerken en is zich ervan bewust dat dwarsverbindingen tussen deze netwerken nodig zijn om voor het beleidsterrein van Impact een maximale opbrengst te genereren. Impact wil haar kennis en ervaring op het gebied van het onderhouden van netwerken graag inzetten voor het samenbrengen van de relevante expertise van deze internationale netwerken. De voorwaarden bij Impact zijn daarvoor aanwezig: een Engelstalige website, een internationale nieuwsbrief, kennis van de mogelijkheden voor digitale ondersteuning van deze netwerken en ervaring in het organiseren van (internationale) netwerkbijeenkomsten. EU-project Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear Door de activiteiten rond het EU-project Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear heeft Impact haar netwerk uitgebreid naar de nieuwe lidstaten en een centrale, niet meer weg te denken plek in Europa ingenomen. Standing Committee disasters and crisispsychologists Sinds begin 2006 heeft de directeur van Impact zitting in het Standing Committee disasters and crisispsychologists van de European Federation of Psychologists Associations. Het Nederlands Instituut voor Psychologen maakte deelname aan dit netwerk mogelijk. EU-projecten: subsidieaanvragen Mede als gevolg van de activiteiten binnen het EU-project Citizens and Resilience en deelname namens Nederland aan het Standing Committee of disaster and crisispsychologists van de European Federation of Psychologists Association (EFPA) blijft de kracht van Impact in Europa niet onopgemerkt. Dit resulteert in 2006 onder andere in het verzoek aan Impact om partner te worden in vier nieuwe Europese projecten. Impact ondersteunde de subsidieaanvragen voor deze projecten, die alle in 2006 zijn gehonoreerd en in 2007 zijn uitgevoerd. Het betreft de projecten: V-Net, dat leidt tot de oprichting van een Europees netwerk van Europese getroffenen van terrorisme en professionals. RED, dat zich richt op de veerkracht en het welbevinden van reddingswerkers. EURESTE, met als doel implementatie van het handbook of needs of victims in de training van zorg- en dienstverleners. EUTOPA, dat tot doel heeft te komen tot standaardisering van de psychosociale zorg na rampen in Europa, zodat onderlinge bijstand van lidstaten mogelijk wordt. 14

16 In 2008 komt daar voor Impact nog participatie in de volgende EU-projecten bij: Improve the Preparedness to give Psychological Help in Events of Crisis (IPPHEC): dit project richt zich op de psychosociale zorg die binnen ziekenhuizen wordt geboden aan getroffenen van rampen. Informed Prepared Together (IPT): in dit project worden resultaten van diverse voorgaande Europese projecten op het gebied van zorg na rampen samengebracht. Standards for Victims of Terrorism : in het kader van een project heeft INTERVICT met verschillende partners Europese richtlijnen ontwikkeld ten behoeve van de hulp aan getroffenen van terrorisme. 15

17 Basisactiviteiten en projecten Het programma van Impact bestaat uit het basisprogramma gefinancierd uit de basissubsidie plus opdrachten via aanvullende financiering. De ministeries van VWS, BZK en Defensie financieren de basissubsidie. Het ministerie van VWS is accounthouder voor het basisprogramma. Daarnaast voert Impact opdrachten via aanvullende financiering uit voor de ministeries van BZK en VWS, de Europese Commissie, Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS), het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Gratama Stichting. Impact stelt elk jaar een werkprogramma op. Dit werkprogramma bevat meerjarige programma s en nieuwe projecten. Voor de bepaling van het werkprogramma zijn de beleidskaders van de ministeries van VWS, BZK en Defensie van belang. Daarbij werkt Impact vraag gestuurd en worden de vragen vanuit het veld vertaald in concrete producten en diensten. 5 Basisactiviteiten Toelichting Het basisprogramma is het resultaat van het werk van de afgelopen zes jaar. De uitwerking in de verschillende projecten en de resultaten daarvan vormen het basispakket in de dienstverlening van Impact. De basisactiviteiten zijn: 1. Bereikbaarheid en advisering 2. Impact als netwerkorganisatie 3. Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten 4. Communicatie 5. Onderzoek en Ontwikkeling. 16

18 5.1 Bereikbaarheid en advisering Doelstelling Impact levert advies op het gebied van de psychosociale zorg na rampen en is daarvoor 24 uur per dag beschikbaar. Deze advisering omvat het volgende: ondersteuning van professionals met inhoudelijke adviezen in de uitvoering van hun werk ondersteuning van beleidsmakers in de opzet van het beleid rondom psychosociale zorg op de middellange en lange termijn advisering van bestuurders in hun besluitvorming. Het doel van 24-uurs beschikbaarheid van advies op het gebied van de psychosociale zorg na rampen is essentieel in geval van een ramp en/of calamiteit. In rampomstandigheden is behoefte aan op maat gesneden adviezen, die direct toegepast kunnen worden in de acute fase. Werkwijze Hulpverleningsorganisaties en overheden kunnen medewerkers van Impact als adviseur inschakelen. Ook is een nationaal netwerk van experts beschikbaar via de expertisedatabank. Daarnaast wordt Impact ondersteund door een Raad van Advies met gezaghebbende adviseurs, die op specialistische gebieden geconsulteerd kunnen worden. Producten 24-uurs bereikbaarheid - Impact onderhoudt een 24-uurs bereikbaarheidsdienst ten behoeve van professionals, bestuurders en overheden voor advies inzake calamiteiten en rampen - in het kader van de inzet bij calamiteiten en rampen zijn ook experts te raadplegen en beschikbaar. Dit betreft experts op het operationele niveau uit het expertisenetwerk en de adviseurs van de Raad van Advies van Impact. Advisering - Impact geeft uitgebreid advies naar aanleiding van rampen en crises aan professionals en beleidsmakers vanuit de verschillende overheden en bestuurders - Impact wordt als adviseur betrokken bij beleidsvoorbereidende advisering. Voor een overzicht van de gegeven adviezen: zie bijlage III op pagina

19 5.2 Impact als netwerkorganisatie Doelstelling Impact onderhoudt actief de relevante netwerken in de rampenhulpverlening. Impact maakt daarbij gebruik van bestaande netwerken, die zij verder ontsluit en verbindt. Dit doet Impact vanuit de overzichtsfunctie die zij heeft over het gehele multidisciplinaire veld dat verschillende beleidsterreinen bestrijkt. Voor een goede en snelle ontwikkeling van het kennisveld participeert Impact ook in het Europese en internationale netwerk. Wat doet Impact hiervoor? Inventariseren van experts uit de verschillende netwerken opzetten en onderhouden van een landelijke expertisedatabank verzorgen van netwerkdagen waarbij de laatste ontwikkelingen vanuit het wetenschappelijke veld en de ervaringen vanuit de (internationale) praktijk behandeld worden bijeenbrengen van experts uit de verschillende netwerken en de verschillende disciplines om verbindingen te leggen en een meerwaarde te creëren organiseren van in-company workshops voor deskundigheidstraining aanbieden van ondersteunende structuren voor de verschillende netwerken. Nederlandse netwerken Geestelijk verzorgers (alle denominaties) netwerk van agrohulpverlening netwerk van de GHOR burgemeesters Raad van RGF en en GHOR regio s netwerk ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid OPRON (Overleg Psychosociale Zorg na Rampen en Ongevallen Nederland) Netwerk van Militaire Geestelijke Gezondheidszorg Netwerk sleutelfiguren en organisaties grote etnische groepen in Nederland. Europees en internationaal netwerk Een belangrijk doel van Impact is het samenbrengen van de verschillende Europese netwerken die alle op hun eigen deelgebied actief zijn. Denk hierbij aan: Civil Protection, het psychosociale netwerk van het internationale Rode Kruis, Public Health, het netwerk van Europese psychologen, het wetenschappelijke netwerk zoals bijeen in de European Society for Traumatic Stress Studies. 18

20 Hieromheen bevindt zich een wereldwijd netwerk van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), WADEM ( World Association for Disaster Medicine ), World Health Organisation en de Verenigde Naties. Impact maakt deel uit van deze netwerken en communiceert met deze netwerken via een Engelstalige website en een internationale nieuwsbrief. De Europese en internationale netwerken staan garant voor een snelle opbouw van de kennis voor het Nederlandse veld. Producten Onderhouden van de expertisedatabank Het betreft: - het up-to-date houden van de experts en hun gegevens - het identificeren van nieuwe experts - de aanvulling met experts binnen de verschillende disciplines zoals maatschappelijk werkers, slachtofferhulp, adviseurs op het gebied van het openbare bestuur, communicatie-experts etc. onderhouden van de diverse netwerken Naast de specifieke netwerken zoals eerder genoemd zijn er bijvoorbeeld nog - netwerken met betrekking tot cultuur en trauma - het netwerk van de militaire GGZ - het netwerk van de kinderexperts etc. bijwonen van congressen en symposia faciliteren van het landelijk OPRON netwerk en de vergaderingen faciliteren van het netwerk agrohulpverlening faciliteren van het netwerk geestelijk verzorgers opzetten en ondersteunen van de regionale netwerken geestelijk verzorgers participeren in het Europese netwerk. Voor een overzicht van de door de directeur en de beleidsmedewerkers van Impact bezochte congressen, symposia, werkconferenties en master classes : zie bijlage IV op pagina

21 5.3 Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten Doelstelling Impact levert kennis en expertise op het gebied van psychosociale zorg na rampen. Deze kennis en expertise zijn nodig voor een goede voorbereiding van inhoud en organisatie van de psychosociale zorg. Er bestaat in de markt een behoefte aan een kenniscentrum dat al deze kennisdomeinen bestrijkt en de verzamelde kennis bundelt, borgt en ontsluit. Impact verzamelt de kennis op basis van vragen uit het veld en brengt de verschillende kennisgebieden in kaart. Impact borgt de kennis via het papieren archief, de digitale kennisbank en de specialistische bibliotheek van het kenniscentrum. Impact ontsluit de kennis via de website, de kennisbank, factsheets, presentaties en workshops. Wat doet Impact hiervoor? Bijhouden van de relevante wetenschappelijke literatuur, protocollen en richtlijnen, het verzamelen van best practices en het verzamelen van lessons learned consultatie van getroffenen van alle rampen in Nederland beheren van het digitale en het papieren archief op het gebied van psychosociale zorg na rampen. Deze archieven bestaan uit wetenschappelijke literatuur, protocollen en richtlijnen, voorlichtings- en foldermateriaal expliciteren van kennis die in hoofden van mensen zit ontsluiten van kennis ten behoeve van professionals, beleidsmakers en bestuurders verzorgen van presentaties inclusief materiaal, waaronder presentaties over de Multidisciplinaire Richtlijn vroegtijdige interventies verspreiden van kennis via de media publiceren van de verzamelde kennis in gebundelde en bewerkte vorm verzamelen van kennis op Europees en internationaal niveau ten behoeve van het Nederlandse veld door deelname aan Europese en internationale congressen. Voor een overzicht van de presentaties in 2008: zie bijlage V op pagina 68. Voor een overzicht van de publicaties in 2008: zie bijlage VI op pagina

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2005

IMPACT JAARVERSLAG 2005 IMPACT JAARVERSLAG 2005 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Handreiking Bestuurlijk handelen bij crises

Handreiking Bestuurlijk handelen bij crises Handreiking Bestuurlijk handelen bij crises Deze 'Handreiking bestuurlijk handelen bij crises' richt zich op de burgemeester en zijn of haar aandachtsgebieden tijdens crises. Van het crisismanagement in

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1.

OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1. OTO catalogus Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg Versie 1. April 2011 Onderdeel van: COLOFON Landelijk OTO platform, april 2011. Aan de totstandkoming

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Verwey-Jonker Instituut en Movisie Financier: Directie Integratie en Samenleving Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29 november 2014

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises

Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises Over deze richtlijn Deze multidisciplinaire richtlijn is een basisdocument met standaarden voor de psychosociale hulp bij rampen en

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

Restorative Justice in Europe

Restorative Justice in Europe Restorative Justice in Europe Resultaten van het veldwerk (workstream 2) Deel I: De implementatie en bekrachtiging van de Europese Slachtoffer Richtlijn: state of the art, stappenplan en groeimodel Deel

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

In de bres voor slachtofferschap

In de bres voor slachtofferschap In de bres voor slachtofferschap De impact van 20 jaar SASS Roselien Herderschee Uitgebracht door Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, mei 2015 www.sass.nl 2 Samenvatting Sinds 1994 stimuleert

Nadere informatie