MOBILITEITSPLAN SINT - LAUREINS BELEIDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOBILITEITSPLAN SINT - LAUREINS BELEIDSPLAN"

Transcriptie

1 MOBILITEITSPLAN SINT - LAUREINS SPOOR 2 VERBREDEN EN VERDIEPEN BELEIDSPLAN Brugge, september 2010

2 INHOUD 1. INLEIDING 1.1. SNELTOETS 1.2. VERKENNINGSFASE 1.3. UITWERKINGSFASE 1.4. BELEIDSPLAN 1.5. PARTICIPATIETRAJECT 2. INFORMATIEF DEEL 2.1. GLOBALE DOELSTELLINGEN OP VLAAMS EN PROVINCIAAL NIVEAU EN OPERATIONELE DOELSTELLING VOOR SINT - LAUREINS 2.2. WERKDOMEINEN A - B - C EN CONCLUSIES STAP 1-6 STAPPENPLAN VERBREDEN/VERDIEPEN 2.3. BESLUITEN FASE 2 UITWERKINGSNOTA 2.4. KNELPUNTEN, KANSEN EN DOELSTELLINGEN STAP 1-6 STAPPENPLAN VERBREDEN/VERDIEPEN THEMA 1: WERKDOMEIN A: RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN THEMA 2: WERKDOMEIN B: VERKEERSNETWERKEN THEMA 3: WERKDOMEIN C: FLANKERENDE MAATREGELEN 2.5 TOELICHTING VAN HET MOBILITEITSSCENARIO MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 1

3 3. RICHTINGGEVEND DEEL 3.1. WERKDOMEIN A: RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN HUN MOBILITEITSEFFECTEN RUIMTELIJKE PLANNING GRS STRATEGISCHE RUIMTELIJKE PROJECTEN MET VOORBEELDFUNCTIE EN/OF GROTE INVLOED OP VERKEER EN MOBILITEIT 3.2. THEMA B: NETWERKEN CATEGORISERING WEGEN MAATREGELEN OP DE LOKALE WEGEN OPENBAAR VERVOER PARKEREN FIETSEN VOETGANGERS EN VERKEERSLEEFBAARHEID 3.3. THEMA C: FLANKERENDE MAATREGELEN 4. ACTIEPLAN 4.1. ACTIEPROGRAMMA A-B-C 4.2. VOORSTEL VOOR ORGANISATIE EN EVALUATIE 4.3. VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN GEMEENTELIJKE BELEIDSPLANNEN OF BELEIDSDOCUMTENTEN BIJLAGEN 1. SAMENSTELLING GBC 2. PROCESVERLOOP 3. VERSLAGEN GBC 4. VERSLAGEN PAC 5. GEMEENTERAADSBESLUIT EN VERSLAG PARTICIPATIETRAJECT MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 2

4 1. INLEIDING De gemeente Sint - Laureins is een landelijke gemeente, gelegen in het krekengebied van het Meetjesland en telt vandaag inwoners; Sint - Laureins 2.842, Watervliet 1.684, Sint Jan in Eremo/Bentille 1.008, Sint-Margriete 640 en Waterland-Oudeman 458. De oppervlakte van de gemeente is ha. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) omschrijft de gemeente als aantrekkelijke gemeente in het landelijke gebied, waarbij de landelijkheid geen uitdoving kan betekenen. Het is een streven naar de uitbouw van aangename en leefbare kernen, elk met hun eigen karakteristieken en kwaliteiten, omgeven door waardevol landschap waar landbouw en natuur belangrijke componenten zijn. Het landschap en de natuurelementen vormen op zich de basis voor een toeristisch - recreatieve ontplooiing van de gemeente. Het mobiliteitsplan van Sint - Laureins werd conform verklaard op 27 mei Basismobiliteit conform het decreet werd in Sint - Laureins ingevoerd in Het uitwerken van het mobiliteitsplan doorloopt 4 fasen: De sneltoets De verkenningsfase De uitwerkingsfase Het geactualiseerd beleidsplan. MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 3

5 1.1. SNELTOETS De sneltoets heeft als doel het mobiliteitsplan van 2002 te toetsen op zijn actualiteitswaarde en richting te geven aan het toekomstige gemeentelijke mobiliteitsbeleid. In de sneltoets zijn de te verbreden en te verdiepen thema s aangegeven: WERKDOMEIN A: RUIMTELIJK BELEID A1GRS A2 RUP s A3 strategische projecten, N49, rong rond Eeklo A4 deelruimten, Godshuis, KMO zone, containerpark A5 specifieke beschermingszones WERKDOMEIN B: VERKEERSNETWERKEN B1 Verblijfsgebieden en voetgangersnetwerk, trage wegen B2 Bovenlokaal fietsnetwerk B3 Lokaal fietsnetwerk B4 Openbaar vervoer B5 Categorisering bovenlokale wegen B6 Categorisering lokale wegen B7 Routes zwaar vervoer B8 Snelheidsplan B9 Parkeerbeleid en parkeerplan te actualiseren te actualiseren te verdiepen te verdiepen te actualiseren te verbreden te actualiseren te actualiseren te actualiseren te actualiseren te actualiseren te verdiepen te verdiepen te actualiseren WERKDOMEIN C: FLANKERENDE MAATREGELEN C1 Vervoersmanagement met bedrijven, scholen, evenementen te actualiseren C3 Campagnes: belgerinkel, te actualiseren C4 Marketing, informatie, promotie naar doelgroepen te actualiseren C5 Handhaving te actualiseren C6 Beleidsondersteuning en gemeentelijke organisatie te actualiseren C7 Grensoverschrijdende aspecten te actualiseren De sneltoets werd op 18 februari 2008 gunstig geadviseerd. In de uitwerkingsfase gebeurt voor elk van de geselecteerde thema s het nodige verdere onderzoek en worden concepten voorgesteld en afgewogen. Er wordt een voorstel van conclusie gemaakt. Dit is de uitwerking van stap 5 van het stappenplan verbreden/verdiepen en resulteert in de uitwerkingsnota. De uitwerkingsnota werd voorgelegd aan de PAC op 18 mei MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 4

6 In de laatste fase wordt het beleidsplan van het mobiliteitsplan aangepast. Hierbij worden de nieuwe voorstellen vanuit de onderzochte thema s geïntegreerd en wordt ook het actieprogramma geactualiseerd. Het beleidsplan is het eindresultaat van stap 6 tot en met 9 van het stappenplan verbreden/verdiepen. Conform de bestaande richtlijnen en conform het bestaande beleidsplan wordt dit uitgeschreven via de drie klassieke werkdomeinen A-B-C. het nieuwe beleidsplan vertrekt dus van het bestaande beleidsplan, zoals conform verklaard op de PAC in 2002, maar integreert uiteraard de bevindingen van de uitwerkingsnota VERKENNINGSFASE In de verkenningsfase is voor de te actualiseren thema s de problematiek nader omschreven, werden doelstellingen geformuleerd en de onderzoeksopzet aangegeven. Dit is de uitwerking van stap 1 tot en met stap 4 van het stappenplan verbreden/verdiepen en resulteert in de verkenningsnota. De verkenningsnota geeft een overzicht over de wijzigingen in de planningscontext tussen het mobiliteitsplan en het ruimtelijk structuurplan Het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan, goedgekeurd op 27 oktober 2005, is nog steeds actueel en conform met de plandocumenten van hogere overheden. Uit de plandocumenten en de toetsing met hogere plandocumenten blijkt dat: zowel de gewenste ruimtelijke ontwikkeling binnen het duurzame scenario en de gewenste ruimtelijke structuur van het GRS volledig gelijklopend zijn, de concepten voor de doortochten en de uitwerking daarvan in het GRS overeenstemmen, categorisering en gewenste verkeerstructuur in het mobiliteitsplan en het GRS op elkaar afgestemd zijn, en het fietsroutenetwerk overeenstemt. Het ambitieniveau van de gemeente voor de herziening van het mobiliteitsplan wordt omschreven in het bestuurlijke beleidsprogramma. In het beleidsprogramma worden de doelstellingen voor het mobiliteitsbeleid van Sint - Laureins als volgt geformuleerd: Tijdens de vorige bestuursperiode werden talrijke acties gevoerd rond verkeersveiligheid: voor 55-plussers was er de opfrisbeurt Mobi+, voor de leerlingen van de school Mobibuzz en gratis veiligheidsvestjes, fietshelmen en fietslichtjes. Verder de invoering van variabele zones 30 schoolomgeving, het voeren van controles op het dragen van de autogordel. Verkeersveiligheid blijft een belangrijk item waar we de komende jaren verder werk willen van maken. Op 27 mei 2002 werd het gemeentelijke mobiliteitsplan conform verklaard. In de toekomst zullen we verder werken aan de realisatie van de gekozen maatregelen. We denken in de eerste plaats aan de heraanleg van de doortochten in de verschillende dorpskernen, het afleiden van het zwaar vervoer waar kan. De verkenningsnota werd voorgelegd aan de PAC op 17 november MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 5

7 1.3. UITWERKINGSFASE De derde fase bestaat uit de uitwerkingsnota. Hier wordt de onderzoeksopzet van de verkenningsnota ingevuld en het plan van aanpak per thema en doelstelling uitgewerkt: verkeersveiligheid bereikbaarheid ruimtelijke ontwikkelingen verkeersnetwerken en ondersteunende en flankerende maatregelen en dit conform de sneltoets. De uitwerkingsnota werd voorgelegd aan de PAC op 18 mei BELEIDSPLAN Vertrekkend van het duurzaam mobiliteitsscenario werden de krachtlijnen, maatregelen en de verantwoordelijkheden aangegeven voor de geïntegreerde acties op korte, middellange en lange termijn. Het beleidsplan wordt (conform het mobiliteitsdecreet) opgedeeld in een informatief gedeelte en een richtinggevend gedeelte Het informatief gedeelte bestaat uit: Globale doelstellingen Werkdomeinen A - B - C en conclusies stap 1-6 stappenplan verbreden Besluiten fase 2 uitwerkingsnota Toelichting van het mobiliteitsscenario Het richtinggevend gedeelte bestaat uit een overzicht van de drie werkdomeinen: ruimtelijke ontwikkelingen en hun effecten op de mobiliteit van de netwerken per modus en van de ondersteunende maatregelen en uit het actieprogramma per werkdomein A- B- C. MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 6

8 1.5. PARTICIPATIETRAJECT Op keurde de gemeenteraad het participatietraject goed, dat bepaalt op welke manier de bevolking inspraak krijgt in de opmaak van het mobiliteitsplan. Voor het participatietraject heeft de gemeente volgende procedure gevolgd: In het gemeentelijk infoblad De Klaroen en op de gemeentelijks website werd een hoorzitting aangekondigd. Op deze hoorzitting op 18 maart 2010 werd een toelichting gegeven over het ontwerp mobiliteitsplan. 2. INFORMATIEF DEEL 2.1. GLOBALE DOELSTELLINGEN OP VLAAMS EN PROVINCIAAL NIVEAU EN OPERATIONELE DOELSTELLING VOOR SINT - LAUREINS De doelstellingen zijn geordend in volgorde van schaalniveau: Doelstellingen op Vlaams en Provinciaal niveau: Vanuit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden algemeen een aantal doelstellingen naar voor geschoven die moeten leiden tot een duurzame mobiliteit : Op een selectieve en billijke wijze de verplaatsingsmogelijkheden voor alle doelgroepen naar alle doelgebieden waarborgen Ondanks de toenemende mobiliteit, de verkeersleefbaarheid minstens op het huidige niveau handhaven De trendmatige daling van de verkeersonveiligheid verder zetten Op een selectieve wijze de bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten waarborgen Het versterken van de natuur- en milieukwaliteit. Operationele doelstelling voor Sint - Laureins zijn (basis mobiliteitsplan 2002): Het vrijwaren van de ruimtelijke en milieukwaliteiten van het Krekengebied, het verhogen van de verkeersleefbaarheid, aandacht voor de zwakke weggebruiker en de bewoner, met als concrete doelstelling; het ontmoedigen van sluipverkeer door de kernen en het weren van vrachtverkeer in de kernen, voorzien van een comfortabele verblijfsomgeving voor de bewoners, verhogen van de verkeersveiligheid; het verlagen van de snelheid in de verblijfsgebieden en op conflictpunten, het voorzien in veilige fietsverbindingen, het voorzien in veilige voetgangersvoorzieningen op gevaarlijke plaatsen, de onderlinge bereikbaarheid in de gemeenten verbeteren; met als concrete doelstellingen; het zoeken van mogelijke alternatieven en betere ontsluitingsroutes voor vracht- en autoverkeer, het gebruik van de fiets aantrekkelijker maken door het aanleggen en verbeteren van fietspaden, het openbaar vervoer verbeteren om gebruik ervan te stimuleren. MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 7

9 2.2. WERKDOMEINEN A - B - C EN CONCLUSIES STAP 1-6 STAPPENPLAN VERBREDEN/VERDIEPEN WERKDOMEIN A: RUIMTELIJK BELEID CONCLUSIES A1GRS Beleidsscenario mobiliteitsplan is afgestemd op GRS A2 RUP s Beperkte of geen invloed op de interne verkeersintensiteiten A3 strategische projecten, N49, ring rond Eeklo Enkel de ombouw van de N49 tot autosnelweg heeft invloed op de verkeersintensiteiten in de gemeente A4 deelruimten, Godshuis, KMO zone, containerpark Parkeermanagement voor Godshuis; de andere projecten zijn beperkt en niet significant voor de verdere groei van de verkeersintensiteiten A5 specifieke beschermingszones Er zijn geen gemeentelijke ingrepen met invloed op specifieke beschermingszones voorzien WERKDOMEIN B: VERKEERSNETWERKEN B1 Verblijfsgebieden, voetgangersnetwerk, trage wegen Herinrichting kernen deelgemeenten en uitbouw zone 30. Met de provincie werd een overeenkomst afgesloten om een inventaris van de trage wegen op te maken. B2 Bovenlokaal fietsnetwerk Conform provinciaal fietsnetwerk B3 Lokaal fietsnetwerk Aanvulling met volgende trage wegen B4 Openbaar vervoer Invoering basismobiliteit in 2002 B5 Categorisering bovenlokale wegen Conform RSV en PRS Oost-Vlaanderen B6 Categorisering lokale wegen Conform GRS, behoud huidige categorisering B7 Routes zwaar vervoer Grensoverschrijdend vrachtverkeer in richting Kaprijke B8 Snelheidsplan Lokale aanpassing 70 en 50 km/u later integrale invoering zone 70 B9 Parkeerbeleid en parkeerplan Het huidig parkeerbeleid kan behouden blijven; parkeer managementmaatregelen voor Godshuis bij grote manifestaties WERKDOMEIN C: FLANKERENDE MAATREGELEN C1 Vervoersmanagement Parkeermanagement Godshuis C3 Campagnes: belgerinkel, Campagnes worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd C4 Marketing, informatie, promotie naar doelgroepen Via infoblad en gemeentelijke website C5 Handhaving In afspraak met politiezone C6 Beleidsondersteuning en gemeentelijke organisatie Activering werking verkeerscommissie en mobiliteitsambtenaar C7 Grensoverschrijdende aspecten Routes vrachtverkeer in richting N49/E34 MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 8

10 2.3. BESLUITEN FASE 2 UITWERKINGSNOTA In de uitwerkingsnota werden per thema d relevante onderzoeksgegevens gerapporteerd en oplossingsrichtingen (scenario s) met de leden van de GBC besproken. De volgende tabel geeft een overzicht over deze thema s, onderzoeksopzet en de belangrijkste conclusie van het onderzoek. uit te werken thema onderzoeksopzet conclusies onderzoek RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN ruimtelijke uitvoeringsplannen en strategische projecten inschatting verkeersimpact ruimtelijke ontwikkelingen, toetsing ongevallen GIS bestaande gegevens: programma ruimtelijke ontwikkelingen, gewenste routes vrachtverkeer GRS onderzoek: raming verkeersproductie doel: zicht op toekomstige verkeersintensiteiten Uit de gegevens van AWV blijkt dat in Sint-Laureins zeer lage verkeersintensiteiten geteld werden en er derhalve geen structureel verkeersprobleem bestaat. Dag- intensiteiten van 3 à voertuigen (en lager) zijn weliswaar voor Sint-Laureins relatief hoog, maar in vergelijking met andere gemeenten nog steeds beperkt. In het algemeen kan men stellen dat de intensiteiten op het lokale wegennet gestegen zijn. De groei is echter niet buitengewoon en ligt in de algemene tendensen op lokale wegen van gemeenten in het buitengebied. Enkel de Leemweg kent een groei met meer dan 200 voertuigen in de avondspits. Ook de intensiteit op de verbinding tussen Bentille en Kaprijke is duidelijk gestegen. Alle verkavelingen samen produceren samen ca. 80 personenwagens in het avondspitsuur. Deze spreiden zich over het gehele wegennet en betekenen geen significante extra belasting voor de lokale wegen in Sint-Laureins. Met de te verwachten bedrijven op het lokale bedrijventerrein is een verkeersproductie van 9 vrachtwagens en 46 personenwagens per dag te verwachten MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 9

11 NETWERKEN categorisering wegen impact regionale ontwikkelingen en N49/E34 meting aantal, frequentie en snelheid autoen vrachtverkeer toetsing ongevallen GIS bestaande gegevens: tellingen gemeente, politie en AWV, onderzoek: aanvullende tellingen op de gemeentegrens en in de kernen van de deelgemeenten doel: afstemmen gebruik netwerken en categorisering toetsing streefbeelden N49, bestaande gegevens: tellingen AWV, MER E34 e.a. studierapporten onderzoek: impact op Sint-Laureins doel: uitwerken van maatregelen op het gemeentelijke wegennet na realisatie E34 fiets- en voetgangersnetwerk toetsing trage wegen GIS provincie Oost Vlaanderen en evaluatie fietsnetwerk bestaande gegevens: trage wegen en ongevallen GIS, snelheidsmetingen, bestaande fiets- en wandelroutes, functioneel en recreatief fietsnetwerk onderzoek: toetsing bestaande netwerken met mogelijkheden en aanvullingen door trage wegen doel: vervolledigen van netwerken voor voetgangers en fietsers Concreet betekent dit volgende selectie: LOKALE WEG I: N434, N455 en N456, Bentillestraat - Kerzelaarstraat LOKALE WEG II: Moershoofde, Dorpsstraat, Caatsweg, Vaakweg, Kruiskensstraat, Celiekerkweg, Nieuwstraat, Kerkstraat, Drijdijk, St.-Janspolderdijk, St.-Jansstraat, Calusstraat, Veldstraat, Blekkersdijk, Maagd van Gent, Kloosterstraat, Wilhelmusstraat, Christoffelpolder, Bellekensstraat. Uit onderzoek blijkt duidelijk dat weliswaar ook door de kern van Sint-Laureins zelf grensoverschrijdend vrachtverkeer in richting N49 rijdt, de belangrijkste verbinding is echter deze doorheen Kaprijke op de N456. Uit onderzoek van de verschillende netwerken voor fietsers, samen met de buurtwegen, blijkt dat Sint -Laureins al over een zeer dicht netwerk voor fietsers beschikt. Enkel op de N434 gebeurden twee ongevallen met fietsers. De andere ongevallenlocaties zijn verspreid. Sint - Laureins bezit een zeer fijnmazig netwerk van fietsroutes. Na het onderzoek van de Provincie en het Regionaal Landschap Meetjesland worden de geselecteerde trage wegen opgenomen in het fietsroutenetwerk. De gemeente zal in de toekomst nog meer over de kwaliteit van deze fietsroutes waken en met de verschillende initiatiefnemers en betrokken besturen, en verder uitbouwen. De gemeente wenst zo nog de volgende fietspaden aan te leggen: langs de N455 tussen Sint - Laureins en Sint - Margriete langs het Leopoldkanaal. Voor de aanleg van beide fietspaden is het wenselijk dat het provinciaal fietsroutenetwerk BFF wordt aangepast. MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 10

12 openbaar vervoer vrachtverkeer snelheidsplan PARKEERBELEID parkeerbeleid toetsing realisatie basismobiliteit en netmanagement De Lijn, bestaande gegevens: basismobiliteit onderzoek: toekomstplan De Lijn doel: optimalisatie aanbod openbaar vervoer onderzoek routes vrachtverkeer bestaande gegevens: tellingen vrachtverkeer onderzoek: actualisatie routes vrachtverkeer doel: uitwerken van milderende maatregelen i.v.m. het vrachtverkeer toetsing bestaande snelheidregimes en beleidsplan gedifferentieerd snelheidsbeleid, toetsing ongevallen GIS bestaande gegevens: bestaande snelheidsregimes, aanvullende politiereglementen, snelheidsmetingen onderzoek: toetsing en afstemming huidig ruimtegebruik en gewenste ruimtelijke structuur met snelheidsregimes doel: actualisatie snelheidsplan toetsing projecten en parkeersignalisatie bestaande gegevens: parkeeronderzoek mob-plan onderzoek: parkeerbezetting 2009 in de directe omgeving Godshuis; Dorpsstraat, Het huidig openbaar vervoer voldoet met de belbus aan het decreet basismobiliteit. Extra marktritten zorgen ook voor een betere verbinding met Eeklo en met aansluitingen op de trein. Het busnetwerk wordt in de mobiliteitsvisie 2020 gedragen door een net van snelbussen en verbindende buslijnen. Het spoorgebonden en verbindende busnetwerk wordt aangevuld met een fijnmazig net van ontsluitende buslijnen. Deze buslijnen zorgen voor de verbinding naar Eeklo. Uit eigen tellingen in januari 2009 en door een inschatting van het gebruik van de in de streefbeeldstudie weerhouden complexen blijkt dat door de inrichting van de N49 als E34 een verschuiving van ca. 300 vrachtwagens per etmaal in richting complex Kaprijke of Eeklo, Maldegem te verwachten is. Op alle locaties samen werden in 2008 in totaal voertuigen tijdens verspreide controles s morgens, overdag, s namiddags en s avonds gecontroleerd. Alle locaties situeren zich in de bebouwde kom of 50 km/uur zone. Het gemiddelde overtredingspercentage is 2.4.% (331 voertuigen in overtreding); dit is eigenlijk een te verwaarlozen percentage. Uit deze metingen blijkt dat op de Leemweg bij het buitenrijden in de zone 30, 52 voertuigen van de 112 sneller rijden dan 70 km/u. Gericht toezicht zal dit ongewenst snelheidsgedrag ongetwijfeld gunstig beïnvloeden. De gemiddelde parkeerbezetting in de kern van Sint- Laureins is ca 75%. Met de parkeercapaciteit rond het Godshuis heeft Sint-Laureins overdag geen parkeerprobleem. In de deelgemeenten is de bezetting nog lager. Enkel evenementen in het Godshuis zorgen voor extra parkeerdruk; zo stijgt de bezetting s nachts tot bijna 100% MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 11

13 FLANKERENDE MAATREGELEN flankerende maatregelen Leemweg en op bestaande parking Godshuis doel: in kaart brengen parkeerproblematiek in de kernen van de gemeente onderzoek penetratiegraad campagnes per doelgroep bestaande gegevens: geen onderzoek: via bevoorrechte getuigen, loketdiensten van de gemeente doel: zicht op infoaanbod aan bewoners op de verschillende parkings van het Godshuis. Met de exploitanten van het Godshuis zijn afspraken gemaakt om bij grotere activiteiten (met meer dan 300 deelnemers) met shuttlebussen de parkeervraag op ander locaties op te vangen en de gasten naar het Godshuis te vervoeren. Per jaar informeren zich 2 personen aan het loket vrije tijd en 4 personen aan het loket bevolking en burgerlijke stand over het openbaar vervoer. Een keer per jaar wordt een infoavond voor nieuwe inwoners gehouden; op deze avond wordt ook informatie over het openbaar vervoer in Sint-Laureins meegegeven De huidige functionele en toeristische signalisatie is adequaat en doeltreffend TABEL 2: PLAN VAN AANPAK EN CONCLUSIES ONDERZOEK MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 12

14 2.4. KNELPUNTEN, KANSEN EN DOELSTELLINGEN STAP 1-6 STAPPENPLAN VERBREDEN/VERDIEPEN THEMA 1: WERKDOMEIN A: RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN PROBLEEMSTELLING: Voor de komende jaren worden in Sint Laureins verschillende kleinschalige nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gepland; er dient onderzocht te worden welke de te verwachten verkeersimpact is van deze ontwikkelingen en hoe deze zones het best op multimodale wijze kunnen ontsloten worden. DOELSTELLING: Sint Laureins verder ontwikkelen als duurzame, leefbare en mobiele gemeente met het faciliteren van voetgangers en fietsers, kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer. Dit betekent in eerste instantie het verder zetten van het huidige beleid THEMA 2: WERKDOMEIN B: VERKEERSNETWERKEN PROBLEEMSTELLING: De volgende jaren staan een aantal herinrichtingprojecten in het meerjarenprogramma van Sint Laureins, deze zijn opgenomen in de actietabel. Vooral de herinrichting van de N49/A11 zal gevolgen hebben op de mobiliteit in Sint Laureins. Hiervoor is afstemming met de afbakening van de verblijfsgebieden, de verkeersnetwerken en het snelheidsregime noodzakelijk. DOELSTELLING: Het verkeersveilig inrichten van de verblijfsgebieden ondersteunen met een aangepast snelheidsregime. De verkeersleefbaarheid zal verder verbeterd worden en de verblijfsgebieden als zone 30 worden concreet afgebakend en uitgebouwd. Doelstelling is het afstemmen van het gebruik van de wegen op de categorisering met als hoofdtaak de verbindende, ontsluitende of enkel toegang gevende (erf)functie van de weg. De gemeente wenst de kernen van de deelgemeenten te vrijwaren van zwaar verkeer en een onderscheid te maken tussen doorgaand - regionaal verkeer en lokaal zwaar verkeer. In het beleidsplan zal een selectie van routes opgenomen worden met tonnagebeperkingen of zonale beperkingen waar enkel bestemmingsverkeer toegelaten wordt. Doel is het conditioneren van het vrachtverkeer op de gewenste routes. Hiervoor is afstemming met de buurgemeenten en het Vlaams Gewest gewenst : Dit kan echter nog niet opgenomen worden aangezien de N456 geselecteerd is als route voor uitzonderlijk vervoer en dit momenteel nog een louter federale bevoegdheid is. MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 13

15 Een goed uitgebouwd en veilig fietsroutenetwerk moet zowel functionele als recreatieve fietsverplaatsingen bevorderen. Zo kan dit netwerk een alternatief vormen voor de autoverplaatsingen tussen de kernen van Sint Laureins en de buurgemeenten en het buitengebied. Dit betekent dat de netwerken opgenomen in het mobiliteitsplan worden en bij elke herinrichting obstakelvrije, begaan- en berijdbare voet- en fietspaden gerealiseerd moeten worden THEMA 3: WERKDOMEIN C: FLANKERENDE MAATREGELEN PROBLEEMSTELLING: De algemene sensibiliseringscampagnes uit het verleden verder continueren en actualiseren. DOELSTELLING: Opzetten van specifieke acties naar doelgroepen, betere bewegwijzering voor het vrachtverkeer en de uitbouw van beleidsondersteunings- en handhavingsinitiatieven. MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 14

16 2.5 TOELICHTING VAN HET MOBILITEITSSCENARIO Sint - Laureins wil de landschappelijke en open ruimte kwaliteiten van krekengebied maximaal behouden en door het mobiliteitsbeleid versterken. Met het duurzame scenario van het oude mobiliteitsplan van 2002 als basis, bouwt het huidige scenario verder op de in dit scenario aangegeven uitgangspunten: Met dit duurzaam mobiliteitsbeleid schrijft de gemeente zich in in het tot stand komen van een verblijfs- en verkeersomgeving die ondanks toenemende mobiliteit: de daling van de verkeersonveiligheid verder aangestuurd wordt, verkeersleefbaarheid, ruimtelijkje kwaliteit en verblijfkwaliteit gewaarborgd en verder ontwikkeld wordt, verplaatsingsmogelijkheden en de toegankelijkheid van verkeers- en vervoerssysteem voor alle doelgroepen gegarandeerd wordt, zones voor economische activiteiten bereikbaar blijven, het duurzaamheidprincipe bij de inrichting en beheer van het openbaar domein centraal staat en natuur- en milieukwaliteit bewaakt wordt. Concreet betekent dit: functionele en ruimtelijke versterking van de kernen, verhoging identiteit door kwalitatieve inrichting van het openbaar domein, conditioneren van het vrachtverkeer op de gewenste routes. Sint - Laureins kan zich zo verder als duurzame, leefbare en mobiele gemeente ontwikkelen met het faciliteren van voetgangers en fietsers, verbetering van het openbaar vervoer en kwalitatieve herinrichting van de dorpskommen. Dit betekent in eerste instantie het verder zetten van het huidige beleid met: een geconcentreerde ruimtelijke ontwikkeling van de kernen, functies op wandel- en fietsafstand door een fijnmazig fietsnetwerk en veilige schoolroutes, de ontsluiting gebieden voor economische activiteiten en vrijwaren van de kernen van vrachtverkeer, een snelheidsbeleid; verdere inrichting van de kernen en zone 30 gebieden, integrale invoering van zone 70 voor wegen buiten de bebouwde kom in overleg met de buurgemeenten en het Vlaams Gewest., en een parkeerbeleid met het faciliteren van bezoekers en bewoners. De gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente hebben een laag dynamisch karakter met een beperkte invloed op de mobiliteit. Nieuwe projecten sluiten aan op het bestaande woonweefsel en respecteren de schaal en draagkracht van de omgeving. Het mobiliteitsplan 2010 legt de nadruk op het realiseren van een verkeersleefbare en veilige gemeente. Met de huidige categorisering van de wegen streeft de gemeente ernaar het gebruik van de wegen af te stemmen op de door de categorisering aangegeven bestemming van deze wegen. Zelfs na realisatie van de E34, met de gewenste volwaardige parallelle structuur, zullen geen extra routes ontstaan die deze categorisering in gedrang brengen. MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 15

17 Voor het vrachtverkeer is enkel de route Watervliet Kaprijke - E34 voor het grensoverschrijdend vrachtverkeer geselecteerd. Alle andere wegen behouden hun lokale functie. Sint - Laureins streeft naar een basismobiliteit, door een bediening van buslijnen en belbus, en naar een volwaardige uitrusting van de haltes. Naast het functionele gebruik van de bus zal de gemeente verder inspelen op de promotie van de bus voor het recreatief verkeer. Multi - modale bereikbaarheid van de dorpskernen en recreatieve voorzieningen staat hierin centraal. Sint - Laureins zal verder de parkeerdruk monitoren en bij evenementen met een groot aantal bezoekers vervoermanagement maatregelen uitwerken. Verder wordt er bijzondere aandacht besteed aan de uitbouw van het al zeer fijnmazig fietsnetwerk en aan verkeersleefbaarheidsingrepen. Met de herinrichting van de kernen wordt de zone 30 verder gematerialiseerd. Het aangepaste snelheidsplan van Sint - Laureins concretiseert het gewenste rijgedrag. Voor alle wegen in het buitengebied wordt de integrale zone 70 - regeling onderzocht. Flankerende maatregelen moedigen het gebruik van bus en fiets aan. Het beleidsplan gaat uit van vijf basisdoelstellingen: verbeteren van de verkeersleefbaarheid, verbeteren van de verkeersveiligheid, het in stand houden van de bereikbaarheid van de kernen, het grensoverschrijdend vrachtverkeer bundelen op welbepaalde routes, het stimuleren van bus en fiets, mn. de multi - modale bereikbaarheid van recreatieve activiteiten. MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 16

18 FIG 1: DUURZAAM MOBILITEITSSCENARIO MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 17

19 3. RICHTINGGEVEND DEEL 3.1. WERKDOMEIN A: RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN HUN MOBILITEITSEFFECTEN RUIMTELIJKE PLANNING GRS Het GRS legt de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Sint - Laureins vast en werd goedgekeurd door de bestendige deputatie op 27 oktober Het ruimtelijk beleid is vastgelegd in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Hier worden een aantal uitgangspunten weergegeven die als achtergrond gehanteerd worden bij de opmaak van het mobiliteitsplan: functionele en ruimtelijke versterking van de dorpskernen, verhoging identiteit door kwalitatieve inrichting van het openbaar domein. De gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente hebben een laag dynamisch karakter met een beperkte invloed op de mobiliteit. Nieuwe projecten sluiten aan op het bestaande woonweefsel en respecteren de schaal en draagkracht van de omgeving. Het mobiliteitsplan bevestigt de ruimtelijke en verkeerskundige keuzen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en wijkt er niet van af. Vanuit het huidige mobiliteitsplan zijn geen wijzigingen aan het GRS noodzakelijk. MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 18

20 FIG 2: GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR GRS SINT-LAUREINS, brongemeente Sint-Laureins, er zijn staan geen betere leesbare bestaande ter beschikking MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 19

21 STRATEGISCHE RUIMTELIJKE PROJECTEN MET VOORBEELDFUNCTIE EN/OF GROTE INVLOED OP VERKEER EN MOBILITEIT Binnen de planperiode van het huidige mobiliteitsplan worden de volgende ruimtelijke projecten uitgevoerd, die van invloed zijn op de mobiliteit in Sint - Laureins. PROV. SPORTCENTRUM DE BOEREKREEK CULTURELE SITE DE MEET MILIEUPARK RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN GODSHUIS N49/E34 FIG 3: PROJECTEN MET INVLOED OP DE MOBILITEIT MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 20

22 gemeentelijke projecten programma invloed op mobiliteit RUP Lokaal bedrijventerrein en recreatiegebied Lokaal bedrijventerrein van 3 ha, uit te breiden tot 5ha + voetbalterrein + jeugdterrein Vlamingstraat/Dorpsstraat/Goochelaarsstraat 9 vrachtwagens en 46 personenwagens per dag. Deze inschatting is op basis van het te verwachten tewerkstellingprofiel van deze bedrijven RUP Recreatiegebieden 5 bestaande terreinen Bestaande terreinen, geen bijkomende invloed op mobiliteit Verkavelingen Watervliet binnengebied Ketterijstraat, Stee, Kloosterstraat, Lauwerijnstraat (uitrit Ketterijstraat 33): 22 loten (al vergund) Bentille binnengebied tussen Sint-Jansstraat en Bisdomstraat (uitrit Sint-Jansstraat tussen huisnr. 56 en 58): 24 loten Sint-Laureins binnengebied tussen Dorpsstraat, Kantijnstraat, Leopoldlaan (uitrit Kantijnstraat tussen huisnr. 6 en 14): 39 loten Bentille gebied tussen gepland milieupark en bestaande verkaveling Warande (uitrit Bisdomstraat tussen huisnr. 35 en 37): ruim 40 loten Bentille binnengebied bestaande verkaveling Warande (tussen Warande 27B en Bisdomstraat 26): 9 loten Alle verkavelingen samen produceren samen ca. 80 personenwagens in het avondspitsuur. Deze spreiden zich over het gehele wegennet en betekenen geen significante extra belasting voor de lokale wegen in Sint - Laureins Godshuis hotel 64 kamers, feestzalen en conferentiecentrum tot personen Max. 450 personenwagens en parkeren. Het Godshuis zelf heeft slechts een 200-tal parkeerplaatsen, afwenteling op woonstraten in de omgeving is niet gewenst Milieupark 1ha bezoekers per jaar, gezien de spreiding over het jaar zullen enkel bepaalde dagen bv in het voorjaar of herfst iets drukker zijn Culturele site De Meet vergadervoorziening en gemeenschapscentrum voor 150 personen 65 personenwagens in de avonduren. Voor de bezoekers is een eigen (beperkte) parkeervoorziening aangelegd. regionale ontwikkelingen programma invloed op mobiliteit N49/E34 omvorming tot autosnelweg met parallelwegen Behoud afrit Kaprijke en ontsluiting van Sint-Laureins via ontsluitingsweg verbrandingsoven Eeklo Prov. sportcentrum De Boerekreek sport infrastructuur en toeristisch onthaal Tijdens het jaar, vooral in de vakantieperioden en in het weekend zijn er verschillende sportkampen met in bezoekers. Ook hier is te verwachten dat recreatief verkeer tijdens de vakantieperiode en in het weekend een beperkte invloed zal hebben op het verkeer TABEL 3: LOKALE EN REGIONALE PROJECTEN MET INVLOED OP DE MOBILITEIT MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 21

23 3.2. THEMA B: NETWERKEN CATEGORISERING WEGEN Voor de categorisering van de wegen wordt uitgegaan van de gewenste functie van de weg ten aanzien van de bereikbaarheid enerzijds en de leefbaarheid anderzijds. Aan de wegcategorie wordt dan de gewenste inrichting van de weg gekoppeld. De categorisering is opgebouwd vanuit de opties voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Sint - Laureins en de huidige en gewenste verkeersinfrastructuur. De wegenhiërarchie betekent niet dat de verblijfsfunctie op de wegen verschillend gewaardeerd wordt, enkel dat de maatregelen en middelen om de verkeersleefbaarheid te verbeteren niet overal dezelfde zijn. Zo zal voor lokale wegen I (buiten de bebouwde kom), die een verbindende functie hebben de aanleg van fietspaden streefdoel zijn. Met de huidige categorisering van de wegen streeft de gemeente ernaar het gebruik van de wegen af te stemmen op de door de categorisering aangegeven bestemming van deze wegen. Zelfs na realisatie van de E34, met de gewenste volwaardige parallelle structuur, zullen geen extra routes ontstaan, die deze categorisering in het gedrang brengen. Voor het vrachtverkeer is enkel de route Watervliet Kaprijke - E34 voor het grensoverschrijdend vrachtverkeer geselecteerd. Alle andere wegen behouden hun lokale functie. Concreet betekent dit volgende selectie: LOKALE WEG I: N434, N455 en N456, Bentillestraat - Kerzelaarstraat LOKALE WEG II: Moershoofde, Dorpsstraat, Caatsweg, Vaakweg, Kruiskensstraat, Celiekerkweg, Nieuwstraat, Kerkstraat, Drijdijk, St.-Janspolderdijk, St.-Jansstraat, Calusstraat, Veldstraat, Blekkersdijk, Maagd van Gent, Kloosterstraat, Wilhelmusstraat, Christoffelpolder, Bellekensstraat. MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 22

24 FIG 4: CATEGORISERING WEGEN MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 23

25 MAATREGELEN OP DE LOKALE WEGEN Uit het onderzoek blijkt dat toekomstige lokale projecten en ontwikkelingen een beperkte groei van de auto-intensiteit tot gevolg zullen hebben. Alle verkavelingen die kerngericht ingeplant worden en het lokale bedrijventerrein zorgen voor een groei met niet meer dan 100 voertuigen in de avondspits. Deze spreiden zich over het gehele wegennet. Twee activiteiten zorgen voor extra verkeer s avonds: het Godshuis en de culturele site De Meet. Met de verdere uitbouw van het provinciaal sportcentrum De Boerekreek zal het recreatieve verkeer in deze omgeving toenemen. Ook hier is te verwachten dat recreatief verkeer tijdens de vakantieperiode en in het weekend een beperkte invloed zal hebben op het verkeer in Sint - Laureins. Parkeren wordt op eigen terrein opgelost, zodat omliggende wegen niet belast worden. Met de te verwachten spreiding van het verkeer met bestemming milieupark zal ook geen extra overlast ontstaan. De afbakening van de zone 30 blijft beperkt tot de schoolomgevingen. Bij de herinrichting van de dorpen zal de verlaging van de snelheid structureel worden afgedwongen. De volgende jaren zijn binnen de meerjarenplanning van Sint-Laureins een aantal concrete infrastructuurprojecten voorzien of reeds in uitvoering. Sint-Jan-in-Eremo Moerstraat en Kerselaar (aanleg nieuw fietspad) in uitvoering (fietsfonds) Sint-Jan-in-Eremo Sint-Jansstraat herinrichting in dorp Sint-Jan (fietsfonds) Sint-Jan-in-Eremo Sint-Jansstraat aanleg vrijliggend fietspad in bocht aan Boerekreek: (fietsfonds) Fase B heraanleg dorp (Vlasgaard, Warande, Sint-Jansstraat) Watervliet Munte heraanleg Watervliet Veldstraat en Menneken wegenis Watervliet Calusstraat herstel Sint-Laureins Vlamingstraat + Groeneweg + Comercaatsweg (rio) Sint-Laureins Kantijnstraat (rio) Sint-Laureins Dorpsstraat heraanleg Sint-Magriete doortocht. Verder blijkt dat door de in de streefbeeldstudie weerhouden complex Kaprijke en door de inrichting van de N49 als E34 een verschuiving van ca. 300 vrachtwagens per etmaal in richting complex Kaprijke of Eeklo, Maldegem te verwachten is. De gemeente Sint - Laureins zal, in overleg met de Nederlandse buurgemeenten en de andere betrokken gemeenten, erop aandringen dat de verbinding Oostburg Ijzendijke Philippine (N676 en N680) als interne lokale verbinding in Nederland en vandaar uit via Aardenburg (N251 en N252) en via Zelzate de meest aangewezen verbinding voor vrachtverkeer in richting E34 is. - In Watervliet wenst de gemeente Sint-Laureins een tonnagebeperking van 7,5 ton in te voeren, waardoor zwaardere vrachtwagens worden geweerd. Op alle andere wegen - In Watervliet wenst de gemeente Sint-Laureins een tonnagebeperking van 7,5 ton in te voeren, waardoor zwaardere vrachtwagens worden geweerd. Op alle andere wegen MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 24

26 In Watervliet wenst de gemeente Sint-Laureins een tonnagebeperking van 7,5 ton in te voeren, waardoor zwaardere vrachtwagens worden geweerd.. Op alle andere wegen in Sint - Laureins wordt enkel lokaal vrachtverkeer getolereerd. kruispunt in Knesselare N44 met tonnagebeperking richting Beernem De N456 ter hoogte van Watervliet is een route voor uitzonderlijk vervoer. Dit is momenteel nog een louter federale bevoegdheid. De mogelijkheden voor een tonnagebeperking zullen wel worden onderzocht naar analogie met de doortocht in Knesselare richting Beernem (ook een route voor uitzonderlijk vervoer) waar op de N44 door AWV de nodige signalisatie is aangebracht. MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 25

27 ROUTES GRENSOVERSCHRIJDEND VRACHTVERKEER IN RICHTING E34 TONNAGEBEPERKING VRACHTVERKEER 7.5T ENKEL PLAATSELIJKE BEDIENING > 7.5T FIG 5: GRENSOVERSCHRIJDENDE ASPECTEN, VRACHTVERKEER, GEWENSTE ROUTES VANUIT NEDERLAND EN OP HET GRONDGEBIED VAN SINT-LAUREINS MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 26

28 OPENBAAR VERVOER Het huidig openbaar vervoer voldoet met de belbus aan het decreet basismobiliteit. Extra marktritten zorgen ook voor een betere verbinding met Eeklo en met aansluitingen op de trein. In de Mobiliteitsvisie 2020 zijn de volgende verbindingen opgenomen voor de gemeente Sint - Laureins. FIG 6: MOBILITEITSVISIE 2020 Er zijn geen spoorgebonden verbindingen ingetekend voor de gemeente Sint - Laureins in de mobiliteitsvisie Volgende assen kunnen echter van belang voor de gemeente op vlak van overstappen: Light-train Maldegem - Eeklo - Gent MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 27

29 Het busnetwerk wordt in de mobiliteitsvisie gedragen door een net van snelbussen en verbindende buslijnen. Het spoorgebonden en verbindende busnetwerk wordt aangevuld met een fijnmazig net van ontsluitende buslijnen. Deze buslijnen zorgen voor de verbinding naar de gemeente Eeklo. Voor de gemeente Sint - Laureins omvat de mobiliteitsvisie 2020 volgende lijnen: Ontsluitende buslijnen Eeklo Sint-Laureins - Oostburg Eeklo Kaprijke - Watervliet Frequentie 30 spits 60 dal 30 spits 60 dal TABEL 4: ONTSLUITENDE BUSLIJNEN Daarnaast blijven de huidige functionele relaties, zoals een functionele ontsluiting van Sint-Jan-in-Eremo en Waterland-Oudeman naar Eeklo, behouden.. In de mobiliteitsvisie 2020 wordt de verbinding Watervliet Kaprijke (lijn 57) niet doorgetrokken naar Gent, maar zal deze verbinding geven aan de light-train Eeklo Gent in Eeklo. Daarnaast wordt de lijn 57 opgewaardeerd tot een uurdienst. De lijn 62 Eeklo Sint-Laureins Sint-Margriete wordt in het wensnet doorgetrokken tot Oostburg. Daarnaast wordt ook deze lijn opgewaardeerd naar een uurfrequentie. De functionele bediening van Sint-Jan-in-Eremo en Waterland-Oudeman door lijn 63 blijft behouden. Behoud belbus Meetjesland. De gemeente zal verder aan de kwaliteit van de haltevoorzieningen en het comfort voor wachtende reizigers werken. Waar mogelijk en te verantwoorden worden steeds schuilhuisjes voorzien. Belangrijk is de ook de samenhang tussen het busnet en het fietsrouteplan. Op de belangrijkste knooppunten zullen kwalitatieve fietsstallingen voorzien worden. De gemeente zal samen met De Lijn een informatie - campagne over de belbus starten en samen met middenstand een toegankelijkheidskaart opmaken waar vooral de nadruk op het gebruik van de bus, de bereikbaarheid van scholen, winkels, bibliotheek en andere openbare functie en de recreatieve voorzieningen, zoals het provinciaal sportcentrum De Boerekreek komt te leggen PARKEREN Het parkeeronderzoek geeft aan, dat in de toekomst geen parkeerduur beperkende maatregelen nodig zijn. De parkeercapaciteit is ruim voldoende; hiervoor zijn geen drastische maatregelen nodig; vrij parkeren kan behouden blijven. Met het Godshuis zijn afspraken gemaakt om via shuttlebussen ongewenst parkeergedrag in de omgeving te minimaliseren. MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 28

30 FIETSEN Sint - Laureins bezit een zeer fijnmazig netwerk van fietsroutes. Op basis van het onderzoek van het Regionaal Landschap zullen in de toekomst nog enkele trage wegen aan dit netwerk toegevoegd worden: deze trage wegen moeten een aanvulling zijn van het lokale en provinciale netwerk, zij moeten de kernen in het buitengebied met elkaar verbinden, en het toeristische netwerk aanvullen. Na het onderzoek van de Provincie en het Regionaal Landschap Meetjesland worden de dan geselecteerde trage wegen opgenomen in het fietsroutenetwerk. In samenwerking met de Provincie en met het Regionaal Landschap Meetjesland wordt een trage wegenplan opgesteld. De gemeente zal in de toekomst nog meer over de kwaliteit van deze fietsroutes waken en met de verschillende initiatiefnemers en betrokken besturen, en verder uitbouwen. De gemeente wenst zo nog de volgende fietspaden aan te leggen: langs de N455 tussen Sint - Laureins en Sint - Margriete langs het Leopoldkanaal. Voor de aanleg van beide fietspaden is het wenselijk dat het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk BFF wordt aangepast. MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 29

31 FIG 6: FIETSNETWERKEN (met voorgestelde aanpassing BFF: N455 ipv Hontseindestraat, Leopoldkanaal) MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 30

32 VOETGANGERS EN VERKEERSLEEFBAARHEID Met de afbakening van de variabele zones 30 in de schoolomgeving van de verschillende kernen, heeft Sint - Laureins al een aanzet gegeven tot structurele herinrichting van deze kernen tot verblijfsgebied. In de meerjarenplanning zijn herinrichtingsplannen opgenomen, om in de volgende jaren systematisch de verkeer- en ruimtelijke kwaliteit van Sint - Laureins te verbeteren. In het GRS zijn daarvoor richtinggevende concepten opgenomen. Samenhangend met de wegencategorisering en de hiervoor beschreven inrichtingsprincipes dienen tevens de wenselijke snelheidsregimes per wegcategorie aangegeven te worden. - hoofdwegen: 120 km/u - primaire wegen: 90 km/u of 70 km/u - secundaire wegen70 km/u buiten de bebouwde kom (90 km/u in een aantal uitzonderlijke gevallen) en 50 km/u binnen de bebouwde kom - lokale wegen: 70 km/u buiten de bebouwde kom en 50 km/u binnen de bebouwde kom - 30 km/u: schoolomgevingen en afgebakende zones Indien een nieuwe federale verkeerswet voorziet dat een algemeen principe van 70 km/u zal worden ingevoerd (i.p.v. een algemeen principe van 90km/u nu) dan zal de gemeente Sint - Laureins dit beleid volgen. De Vlaamse Overheid is reeds geruime tijd voorstander van een algemene invoering van 70 km/u. De gemeente wacht op een aanpassing van het verkeersreglement voor de algemene invoering van een snelheidsbeperking van 70 km/u op wegen buiten de bebouwde kom Selectieve uitbouw verkeersleefbare kernen tot zone 30 Uitbreiding afbakening bebouwde kommen FIG 7: GEWENSTE SNELHEDEN STREEEFBEELD OP MIDDEL - LANGE TERMIJN MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 31

33 De huidige afbakening van de bebouwde kommen zal worden uitgebreid tot de volledige kern van de (deel)gemeenten. Volgende lokale aanpassingen worden voorgesteld: in Sint-Laureins; Moershoofde tot aan de Nederlandse grens (in Nederland is vanaf hier de zone 60 van toepassing), Vlamingstraat tot Groeneweg, Groeneweg, Comer - Graafjansdijk tot Hoogstuk, Hoogstuk, Poortwachter, Comercaatsweg tot Goochelaarsstraat, Goochelaarsstraat tot Comercaatsweg, Caatsweg, Sint-Margriete; Sint-Magrietestraat tot aan de Molenkreekstraat, Bentille; wijk Warande, Graafjansdijk en Bisdomstraat. Op de Mariapolderdijk vanaf de Lathouwerstraat en de Ketterijstraat, Mollekot en Calusdijk, Maagd van Gent in Watervliet wordt de snelheid beperkt tot 50 km/u. met de politiezone worden afspreken gemaakt over de handhaving van deze snelheden. Voor de wegen buiten de bebouwde kom streeft de gemeente naar een integrale zone 70 regeling (als algemene regel in het Vlaams Gewest) op alle wegen omwille van de functie die deze wegen in het fietsroutenetwerk hebben. MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 32

34 FIG 8: NIEUWE AFBAKENING BEBOUWDE KOM EN SNELHEIDSBEPERKING 50 KM/U MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 33

35 FIG 9: SNELHEIDSREGIMES GEWENSTE TOESTAND MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 34

36 3.3. THEMA C: FLANKERENDE MAATREGELEN De gemeente zal het bestaande beleid i.v.m. de informatie en sensibilisering voor het gebruik van het openbaar vervoer voortzetten (info aan nieuwe bewoners, toeristen via de loketten en de toeristische dienst en de stedenbouwkundige ambtenaar). In afspraak met de politiezone worden gerichte en preventieve snelheidscontroles uitgevoerd en gecommuniceerd. Met gerichte acties zal het fietsen verder gepromoot worden. In samenwerking met de scholen wordt verder gewerkt aan het sensibiliseren van het gebruik van de fiets en het samen rijden om met de wagen naar school te komen. Jaarlijks voorziet de gemeente gratis veiligheidsvestjes en fietshelmen voor alle leerlingen, en worden nog één aantal andere actie georganiseerd: voor 55- plussers de opfrisbeurt Mobi+, voor de leerlingen van de school Mobibuzz, met belgerinkel naar de winkel, stappen, werkgroep veilig op de weg, ik kyoto, kaart toeristische routes, toegankelijkheidskaart, kaart veilige schoolroutes, car- en fietspoolen scholen MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 35

37 4. ACTIEPLAN De laatste fase van het mobiliteitsplan is het actieprogramma. De tijdshorizon van het actieplan is 10 jaar. het Actieprogramma A-B-C is uitgeschreven volgens de werkdomeinen A-B-C. De belangrijkste acties uit het plan van 2002 die intussen gerealiseerd zijn, blijven in de tabel aangeduid, met de vermelding PM De tabellen zijn een actualisatie van het mobiliteitsplan De belangrijkste acties uit het beleidsplan 2002 werden overgenomen in het huidige actieprogramma, aangevuld met de sneltoets. Acties die intussen gerealiseerd zijn in voorbereiding of in uitvoering, blijven in de tabel aangeduid, met als vermelding PM ACTIEPROGRAMMA A-B-C Het wordt opgebouwd op basis van de 3 werkdomeinen: werkdomein A: ruimtelijke ontwikkelingen en hun beleidseffecten, werkdomein B: netwerken, werkdomein C: ondersteunende maatregelen. Per actie wordt aangegeven: nummer van de actie; inhoud van de actie; locatie van de actie; tijdshorizon; korte termijn KT (0-3 jaar); middellange termijn MLT (4-6 jaar); lange termijn LT (+6 jaar tot 10 jaar); initiatiefnemers; betrokken partners; kostenraming: voor (minimaal de) KT-acties, hoofddoelstelling waarin de actie kadert; prioriteit: hoog, gemiddeld of laag. PM afgewerkt, gerealiseerd of lopend. De actiepunten van het huidige beleidsplan zijn aangegeven en aangevuld volgens de opties van het strategisch meerjarenprogramma infrastructuur van de gemeente. In dit meerjarenprogramma zijn de acties concreet omschreven: MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 36

38 Sint-Jan-in-Eremo Moerstraat en Kerselaar (aanleg nieuw fietspad) reeds in uitvoering (fietsfonds), Sint-Jan-in-Eremo Sint-Jansstraat herinrichting fietspad (fietsfonds) Sint-Jan-in-Eremo Sint-Jansstraat aanleg vrijliggend fietspad in bocht aan Boerekreek: (fietsfonds), heraanleg dorp Sint-Jan-in Eremo (Vlasgaard, Warande, Sint-Jansstraat) volgens het doortochtenprinciep in ontwerp, Watervliet Munte heraanleg binnen bestaand profiel, Watervliet Veldstraat en Menneken heraanleg wegenis binnen bestaand profiel, Watervliet Calusstraat herstel bestaande wegenis, Sint-Laureins Vlamingstraat + Groeneweg + Comercaatsweg wegens rioleringswerken heraanleg binnen bestaand profiel, Sint-Laureins Kantijnstraat heraanleg binnen bestaand profiel, Sint-Laureins Dorpsstraat heraanleg volgens het doortochtenprinciep, Sint-Magriete heraanleg volgens het doortochtenprinciep in ontwerp. MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 37

39 NR ACTIE LOCATIE DOELSTELLING TIMING RAMING PRIORITEIT INITIATIEFNEMER PARTNERS WERKDOMEIN A A1 Uitvoering GRS Alle Leefbaarheid PM Gemeente deelgemeenten A2 Opmaak RUP s met Alle Leefbaarheid PM Gemeente relatie mobiliteit deelgemeenten A3 Realisatie streefbeeld Meetjesland Bereikbaarheid PM AWV N49 en veiligheid A4 Optimalisatie Sint-Laureins Leefbaarheid PM Privésector verkeersafwikkeling Godshuis A5 Ontwikkeling lokaal Sint-Laureins Bereikbaarheid KT Gemeente bedrijventerrein Goochelaarstraat A6 Ontwikkeling Bentille Bereikbaarheid PM Gemeente milieupark A7 Afwerking woonproject Warande Bentille Leefbaarheid MLT Gemeente Volkshaard en A8 A9 WERKDOMEIN B B1 B2 Herlocalisatie voetbalterrein Celiekerkweg Herlocalisatie jeugdterrein Smissestraat Sint-Jan-in-Eremo Moerstraat + Kerselaar: aanleg nieuw fietspad Sint-Jan-in-Eremo Sint-Jansstraat: herinrichting in dorp Sint-Jan Sint-Laureins Leefbaarheid KT Gemiddeld Gemeente Sint-Laureins Leefbaarheid MLT Gemiddeld Gemeente Sint-Jan-in- Eremo Sint-Jan-in- Eremo Leefbaarheid en veiligheid PM privésector KT Hoog Gemeente MOW AWV Provincie, Aquafin B3 Sint-Jan-in-Eremo Sint-Jansstraat: aanleg vrijliggend fietspad in Sint-Jan-in- Eremo Veiligheid KT Hoog Gemeente MOW AWV Provincie MOBILITEITSPLAN SINT LAUREINS BELEIDSPLAN 38

Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. mei 2009. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. mei 2009. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Algemeen: een actieplan vanuit vijf verschillende invalshoeken...3

Nadere informatie

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1 Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1 Procedure verschillende stappen Procedure Vlaamse overheid gevolgd: Evaluatie vorig mobiliteitsplan

Nadere informatie

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing Actieprogramma ABC Werkdomein Ruimtelijk beleid A.1: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Uitvoering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 0,00 Gemeente A.2: ruimtelijke uitvoeringsplannen BPA De Bergen

Nadere informatie

Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in te

Nadere informatie

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Achtergrond...3 1.2. Doel...3 2.

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Bindende bepalingen

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS. ONTWERP GRS Bindende bepalingen GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN SINT - LAUREINS ONTWERP GRS Bindende bepalingen Identificatienummer : 00287314/kja Datum Status/beschrijving revisie Paraaf 15.11.2002 Voorontwerp GRS 2002 10.02.2004

Nadere informatie

13.4 Gewenste verkeer- en vervoersstructuur

13.4 Gewenste verkeer- en vervoersstructuur 166/183 43-03/26000512 13.4 Gewenste verkeer- en vervoersstructuur De gewenste verkeer- en vervoersstructuur is de gewenste samenhang tussen alle ruimten in de gemeente die min of meer gekoppeld zijn aan

Nadere informatie

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Achtergrond...3 1.2. Doel...3

Nadere informatie

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in

Nadere informatie

WIELSBEKE MOBILITEITSPLAN SPOOR 2 VERBREDEN EN VERDIEPEN BELEIDSPLAN. definitieve nota na publieke consultatie

WIELSBEKE MOBILITEITSPLAN SPOOR 2 VERBREDEN EN VERDIEPEN BELEIDSPLAN. definitieve nota na publieke consultatie WIELSBEKE MOBILITEITSPLAN SPOOR 2 VERBREDEN EN VERDIEPEN BELEIDSPLAN definitieve nota na publieke consultatie info@kepplerconsulting.be www.kepplerconsulting.be i.s.m. het STUDIEBUREAU DEMEY Brugge, september

Nadere informatie

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK - van een integrale aanpak van verkeersonveiligheid, - kan rekenen op een draagvlak bij weggebruikers èn bij politie ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK

Nadere informatie

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C Project Gent Sint Pieters Mober zone B (excl. B1) en C AGENDA Studiegebied Mober Huidige verkeerssituatie Zone B (excl. B1) en C: programma, verkeersgeneratie en parkeren Mobiliteitseffecten Flankerende

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Kaart 1 Knelpunten wegencategorisering GEMEENTE BEGIJNENDIJK. gemeentegrenzen gemeentegrens Begijnendijk

BELEIDSPLAN. Kaart 1 Knelpunten wegencategorisering GEMEENTE BEGIJNENDIJK. gemeentegrenzen gemeentegrens Begijnendijk bovenlokaal sluipverkeer lokaal sluipverkeer vrachtverkeer doortocht Kaart 1 Knelpunten wegencategorisering Algemeen: Handhaving nelheidsmaatregelen olledige zone 50 muv invalswegen? onveilig kruispunt

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 2. Stappenplan verbreden-verdiepen Overzicht...4

Nadere informatie

west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be

west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05441 H e u v e l l a n d v e r b r e d e n v e r d i e p e n b e l e i d s p l a n d e c e

Nadere informatie

Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 1 : Oriëntatienota. maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 1 : Oriëntatienota. maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 1 : Oriëntatienota maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid INHOUD 1. Inhoud van de oriëntatienota...2 2. Procedure...5 1. Inhoud van de oriëntatienota

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou Structuurplan "De Watounaar" Bewonersplatform Watou. Ruimtelijke Ordening Watou. De diverse planinstrumenten van toepassing op het grondgebied van Poperinge. Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk 5/05/2015 Profiel Sint-Niklaas 1 van de 13 Vlaamse centrumsteden Kernstad en 3 deelgemeenten 74.000 inwoners

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Participatiestrategie Doelstellingen Een gedragen netwerk creëren Doelgroepen Gemeentebesturen Buurprovincies Vlaams Gewest (verschillende

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg

ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg Contactgroep Limburgse Industrieregio s s CLI 19 november 2010 Limburg Arch.. Valère Donné, Provinciale mobiliteitscoördinator BMV-Limburg

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet?

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Ook bij minder weer Wat cijfers Gent = 250,000 inwoners UGent + Hoge scholen = > 65,000 students Gemiddeld 2,6 fietsen per huishouden > 200,000 fietsbewegingen per

Nadere informatie

Opmaak mobiliteitsplan stad Deinze. Inspraakvergadering 6 juni. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Deinze / juni 2012 / 1

Opmaak mobiliteitsplan stad Deinze. Inspraakvergadering 6 juni. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Deinze / juni 2012 / 1 Opmaak mobiliteitsplan stad Deinze Inspraakvergadering 6 juni VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Deinze / juni 2012 / 1 Procedure verschillende stappen Evaluatie bestaand mobiliteitsplan met sneltoets gekozen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN SCHILDE actietabel

GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN SCHILDE actietabel Het mobiliteitsplan van de gemeente Schilde dateert van begin 2004. Om de conformiteit van het mobiliteitsplan te verlengen, werd op 20 oktober 2008 een sneltoets uitgevoerd door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie.

Nadere informatie

GEMEENTE INGELMUNSTER

GEMEENTE INGELMUNSTER GEMEENTE INGELMUNSTER MOBILITEITSPLAN SPOOR 3 BELEIDSPLAN info@kepplerconsulting.eu www.kepplerconsulting.eu Brugge, november 2010 INHOUD 1. INLEIDING 1.1. SNELTOETS 1.2. BELEIDSPLAN 2. DUURZAAM MOBILITEITSSCENARIO

Nadere informatie

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Inhoud Achtergrond Strategische doelstelling verkeersveiligheid Operationele doelstellingen

Nadere informatie

1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN

1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN 1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN Kortenberg bestaat uit verschillende kernen, de 5 deelgemeentes; Meerbeek, Everberg, Kwerps, Erps en Kortenberg. De deelkernen worden omkaderd door de nog

Nadere informatie

Geachte Burgemeester en Schepenen,

Geachte Burgemeester en Schepenen, Geachte Burgemeester en Schepenen, Met dit bezwaarschrift motiveren wij ons standpunt dat wij in het geheel niet akkoord kunnen gaan met de voorgestelde maatregel in het herziene mobiliteitsplan 1 waarbij

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Themabijeenkomst 20 juli 2016 Ing. Bart van Kruisbergen : Even voorstellen Agenda 1. Opening wethouder (5 min) 2. Toelichting doel, werkwijze en proces (5 min) 3.

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

De realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

De realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Indicatorgegevens Naam Definitie Realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk De realisatiegraad van het bovenlokaal

Nadere informatie

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Wat betekent de politie inzake verkeer Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Algemeen kader 1 De Lokale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische politie sedert de Wet van 07/12/1998 tot

Nadere informatie

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan Maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 2. Stappenplan verbreden-verdiepen Overzicht...5

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Bredene

Actieplan Verkeersveiligheid Bredene Actieplan Verkeersveiligheid Bredene Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Bredene. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt, die

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren en behouden van een veiligheidscultuur in de gemeente Ledegem. De grootste vraag waarop het actieplan verkeersveiligheid

Nadere informatie

Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Programma. Fietsbeleid 18/02/2013. Wat kan de Provincie voor U betekenen?

Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Programma. Fietsbeleid 18/02/2013. Wat kan de Provincie voor U betekenen? Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Wat kan de Provincie voor U betekenen? Programma Gebiedsgerichte mobiliteit Beleid trage wegen Beheer Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk (BFF) BFF werd opgemaakt

Nadere informatie

Persbericht. Omvorming N49 naar A11 op het grondgebied van Maldegem. Wijziging streefbeeld N49

Persbericht. Omvorming N49 naar A11 op het grondgebied van Maldegem. Wijziging streefbeeld N49 Persbericht Omvorming N49 naar A11 op het grondgebied van Maldegem Wijziging streefbeeld N49 Maldegem, 30 november 2015 De N49, de zogenaamde expresweg tussen Antwerpen en Westkapelle (Knokke), dateert

Nadere informatie

M o b i l i t e i t s p l a n B e e r s e l.

M o b i l i t e i t s p l a n B e e r s e l. M o b i l i t e i t s p l a n B e e r s e l. C o n f o r m v e r k l a a r d d o o r d e P A C 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 D e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d d o o r d e g e m e e n t e r a a d

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan.

Ook de wijk rond Pierstraat wacht al jaren op een volwaardige busverbinding. Die vraag wordt dan ook opgenomen in het mobiliteitsplan. Kontich gaat voor een beter aanbod van openbaar vervoer Dat het gemeentebestuur een voorstander is van de tramdoortrekking naar de park & ride aan de E19 is ondertussen wel bekend. Die visie wordt ook

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Duurzame mobiliteit hoeft niet noodzakelijk veel te kosten of veel tijd in beslag te nemen. Heel wat maatregelen zijn heel eenvoudig en hebben toch

Nadere informatie

Fietssnelweg Leuven-Tienen. Infomoment CC de borre Bierbeek 12/09/2016

Fietssnelweg Leuven-Tienen. Infomoment CC de borre Bierbeek 12/09/2016 Fietssnelweg Leuven-Tienen Infomoment CC de borre Bierbeek 12/09/2016 Fietssnelweg Leuven-Tienen Fietssnelwegen in Vlaanderen Sinds enkele jaren sterke inzet op uitbouw fietssnelwegen door provincie Vlaams-Brabant.

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Agenda 1. Opening en terugkoppeling proces 19:00 19:10 2. Toelichting beleidsgedeelte GVVP 19:10 19:30 3. Stellingen

Nadere informatie

Parkeerproblematiek Vrachtwagens. Raf Venken

Parkeerproblematiek Vrachtwagens. Raf Venken Parkeerproblematiek Vrachtwagens Raf Venken 1 Studie parkerende vrachtwagens in woonkernen in Haspengouw VOEREN 2 Context Oorzaak Vrachtwagens van werknemers uit logistieke sector Parkeren dicht bij huis

Nadere informatie

Vernieuwen mobiliteitsplan. Persmoment - 15 september 2017

Vernieuwen mobiliteitsplan. Persmoment - 15 september 2017 Vernieuwen mobiliteitsplan Persmoment - 15 september 2017 Verwelkoming Dirk Gistelinck Schepen van verkeer, mobiliteit, wegen en openbare werken Waarom een nieuw mobiliteitsplan? Belangrijk voor gemeentebestuur

Nadere informatie

GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE

GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE GEMEENTE LIERDE RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BINDEND GEDEELTE GRS LIERDE BINDEND GEDEELTE I INHOUD 1. VOORSTEL BINDENDE BEPALINGEN 2 1.1. WOON- EN LEEFSTRUCTUUR 2 1.2. RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR 3 1.3.

Nadere informatie

STAPPENPLAN. "Verbreden en Verdiepen"

STAPPENPLAN. Verbreden en Verdiepen VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN BELEID MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID STAPPENPLAN "Verbreden en Verdiepen" in het kader van de bijsturing van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Nadere informatie

Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne. Infoavond Kuurne

Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne. Infoavond Kuurne Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne Infoavond 27-01-2010 Kuurne Inhoudstafel Situering Waarom werken? => huidige knelpunten Doelstellingen project Fasering van de werken uitleg fase per fase Overige projecten

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen. Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011

Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen. Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011 Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011 Overzicht presentatie 1. Inleiding 2. Educatie en sensibilisatie 3. Trage Wegen 4. Fietsinfrastructuur Overzicht presentatie

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Toelichting proces, onderzoeken en advies Aletta Koster 11 december 2017 Open Opbouw presentatie 1. Aanleiding & doel 2. Wat is een snelle fietsroute?

Nadere informatie

GLABBEEK. Trage wegen - mogelijke relaties en oversteekvoorzieningen voor de woonkern Bunsbeek. Figuur B8. Legende. Legende

GLABBEEK. Trage wegen - mogelijke relaties en oversteekvoorzieningen voor de woonkern Bunsbeek. Figuur B8. Legende. Legende recreatieve fietsroute wandelnetwerk bestaande wegennet K P hoofdkern kasteelpark kerk en centra school voetbalterrein skatepark parochiecentrum natuurreservaat "De Paddepoel" belangrijke OV-halte jeugdhuis

Nadere informatie

Samen een openbaar vervoernetwerk uitbouwen

Samen een openbaar vervoernetwerk uitbouwen Samen een openbaar vervoernetwerk uitbouwen Beheersovereenkomst Gemeentelijke plannen: Mobiliteit, Ruimtelijk Infrastructuur, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Mobiliteitsdecreet Meer... Decreten en

Nadere informatie

Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 1: Brecht Schilde

Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 1: Brecht Schilde RAPPORT Dienst Mobiliteit Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 1: Brecht Schilde Gemeenten Brecht,

Nadere informatie

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte)

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte) : : Schoolomgeving Sint-Michiel Aanwezig ig: Op de bijeenkomst van de Gecomove van 31 maart 2017 werd de schoolomgeving van Sint-Michiel besproken. De Gecomove heeft toen volgend advies geformuleerd: De

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeersonderzoek Expo DATUM 1-2-2016 PROJECTNUMMER C05057.000035 ONZE REFERENTIE 078794434 0.8 VAN Anton van Meulen AAN Delta Development Group KOPIE AAN Nienke Spiegelenberg 1 Inleiding Hoeve

Nadere informatie

Beleidsplan. 10 juli 2012. Steenokkerzeel

Beleidsplan. 10 juli 2012. Steenokkerzeel M o b i l i t e i t s p l a n S t e e n o k k e r z e e l. Beleidsplan 10 juli 2012 Steenokkerzeel D+A Consult 1 juli 2012 P21914 fase versie document datum revisie 3 A Versie ambtelijke werkgroep feb.

Nadere informatie

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark)

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Toelichting ontwerp PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Infoavond 13 december 2016 Algemene toelichting i.k.v. voorlopige vaststelling door provincieraad

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

Mobiliteit in het Interfluvium tussen Leie en Schelde

Mobiliteit in het Interfluvium tussen Leie en Schelde 1,25 Mobiliteit in het Interfluvium tussen Leie en Schelde De studie is gemaakt in opdracht van het provinciebestuur West-Vlaanderen. De mobiliteitsstudie is onder meer gebaseerd op verkeerstellingen in

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 1. Inleiding 1.1. Achtergrond 1.2. Doel De evaluatie van het gemeentelijke mobiliteitsplan

Nadere informatie

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota December 2010 COLOFON Opdrachtgever: Turnhout Project: RUP De Hoogt Opdrachthouder: Projectteam: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen

Nadere informatie

SITUERING VAN HET PROJECT

SITUERING VAN HET PROJECT SITUERING VAN HET PROJECT Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne leggen fietspaden aan en vernieuwen de rijweg in de Langestraat, Repingestraat en Vollezelestraat

Nadere informatie

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM WAT KAN BETER? De huidige N8 zorgt voor heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en

Nadere informatie

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Joris Willems PCVO Limburg - Hogeschool voor Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvolimburg.be) DEEL 2 DUURZAAM VERKEERS_ EN MOBILITEITSBELEID IN

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN PITTEM

MOBILITEITSPLAN PITTEM MOBILITEITSPLAN PITTEM Beleidsplan: ter goedkeuring op de auditcommissie Gemeentebestuur Pittem Markt 1 8740 PITTEM Pittem, 18 februari 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 6 1.1 DOEL VAN HET BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Minder-hindertoets. Volgnr: case 3. Minder-hindertoets case 3 1

Minder-hindertoets. Volgnr: case 3. Minder-hindertoets case 3 1 Minder-hindertoets Volgnr: case 3 Minder-hindertoets case 3 1 Essentiële karakteristieken van de wegtypes Minder-hindertoets TYPE WEG TYPE I TYPE II TYPE III Categorie / wegklasse Hoofd- / primaire weg

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE VERKEERSVEILIGHEID LIMBURG. Sven Lieten 10/10/14 Anna Bijns

PROVINCIALE COMMISSIE VERKEERSVEILIGHEID LIMBURG. Sven Lieten 10/10/14 Anna Bijns PROVINCIALE COMMISSIE VERKEERSVEILIGHEID LIMBURG Sven Lieten 10/10/14 Anna Bijns Overzicht programma 1. Visie 2. Doel PCV 3. Samenstelling 4. Werking 5. Procedure 6. formulering advies 7. TV3V 8. voorbeelden

Nadere informatie

Mobiliteitscontext in Vlaanderen

Mobiliteitscontext in Vlaanderen Mobiliteitscontext in Vlaanderen Joris Willems PCVO Handel afdeling Verkeerskunde (HSV) Diepenbeek (www.pcvohandel.be/verkeerskunde) Mobiliteit en ruimtelijke ordening: hoe zit dat eigenlijk? Voorbeeld:

Nadere informatie

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy Binnen bebouwde kom t Goy Programma 19.45 Inloop 20.00 Opening door Wethouder Kees van Dalen 20.15 Toelichting verkeerskundigen 20.45 Kosten 20.50 Informatie aan tafels en invullen formulieren 21.25 Slotwoord

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Plattelandsacademie. Inspiratieavond Dorpenbeleid

Plattelandsacademie. Inspiratieavond Dorpenbeleid Plattelandsacademie Inspiratieavond Dorpenbeleid Situering 86km² 42000 inwoners 17% woongebied 5 deelgemeenten 11 kerkdorpen Masterplan voor het centrum een ontwerpvisie Masterplan Heeft geen bindende

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsbeleid in Vlaanderen

Verkeersveiligheidsbeleid in Vlaanderen Verkeersveiligheidsbeleid in Vlaanderen Gilbert Bossuyt 26-11-2003 HUIDIGE VLAAMSE SITUATIE (2001) 848 verkeersdoden (binnen 30 dagen) 6.573 doden en zwaar gewonden 44.643 slachtoffers 32.073 letselongevallen

Nadere informatie

WAAROM KOMT DE AANKOMST- EN VERTREKBUNDEL IN ZWANKENDAMME?

WAAROM KOMT DE AANKOMST- EN VERTREKBUNDEL IN ZWANKENDAMME? WAAROM KOMT DE AANKOMST- EN VERTREKBUNDEL IN ZWANKENDAMME? In het plan-mer (milieueffectrapport) werden verschillende locaties voor de vertrek- en aankomstbundel voorgesteld en onderzocht: Pelikaan, Ramskapelle,

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving

Conceptnota voor nieuwe regelgeving ingediend op 706 (2015-2016) Nr. 1 15 maart 2016 (2015-2016) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Marino Keulen, Gwendolyn Rutten, Mathias De Clercq, Herman De Croo, Emmily Talpe en Bart Somers betreffende

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING...2

Inhoudstafel INLEIDING...2 ontwerp ruimtelijk structuurplan Turnhout Inhoudstabel Inhoudstafel INLEIDING...2 DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE...8 INLEIDING: ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE CONTEXT...11 HOOFDSTUK I: SITUERING & GESCHIEDENIS...12

Nadere informatie

Infovergadering woongebied Gitsestraat. 6 maart 2017

Infovergadering woongebied Gitsestraat. 6 maart 2017 Infovergadering woongebied Gitsestraat 6 maart 2017 Agenda 1. Welkom en inleiding 2. Algemene situering 3. Thema Mobiliteit 4. Thema Waterhuishouding/-beheersing 2 2. Algemene situering Afbakening regionaalstedelijkgebied

Nadere informatie

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid Ambtelijk advies over het verkeersbeleid Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid 1 Programma 20:00 uur Welkom Gerard Abrahamse, wethouder Verkeer Toelichting op stappen in besluitvorming

Nadere informatie

Synthese in 10 krachtlijnen

Synthese in 10 krachtlijnen Synthese in 10 krachtlijnen 1. Mobiliteit functioneert als motor voor een duurzame en bereikbare stad. 2. Het historisch centrum weert het doorgaand verkeer en krijgt een groter voetgangersgebied. 3. Gent

Nadere informatie

BELANG EN KANSEN VOOR HET HOMOGENISEREN VAN SNELHEDEN OP HET WEGENNET IN VLAANDEREN.

BELANG EN KANSEN VOOR HET HOMOGENISEREN VAN SNELHEDEN OP HET WEGENNET IN VLAANDEREN. BELANG EN KANSEN VOOR HET HOMOGENISEREN VAN SNELHEDEN OP HET WEGENNET IN VLAANDEREN. 11.09.2013 Johan De Mol, Dirk Lauwers, Dominique Gillis Instituut Duurzame Mobiliteit Universiteit Gent http://www.planning.ugent.be

Nadere informatie

Meerjaren Investerings Programma Mobiliteit (MIPMo )

Meerjaren Investerings Programma Mobiliteit (MIPMo ) 16-04-2012 Meerjaren Investerings Programma Mobiliteit 2013-2016 (MIPMo 2013-2016) Methode en prioriteiten Dienst Stadsbeleid Afdeling Leefomgeving, Wonen en Economie Contactpersoon R. Kraus Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Memo Aan : Aan de fracties van de politieke partijen Ede Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2013 Onderwerp : Verlegging

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Lokaal fietsbeleid en de provincies

Lokaal fietsbeleid en de provincies Lokaal fietsbeleid en de provincies Provinciaal fietsbeleid Provinciaal mobiliteitsbeleid mobiliteitsdecreet: gewijzigd op 1 maart 2013 provinciaal mobiliteitscharter = afsprakenkader tussen provincies

Nadere informatie