Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Pilot Koopgarant.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Pilot Koopgarant."

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Pilot Koopgarant Programma / Programmanummer Wonen / 9620 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Talis heeft het voornemen woningen uit haar betaalbare huurvoorraad te verkopen middels koopvarianten met terugkoopplicht. Aangezien dit strijdig is met afspraken over de grootte van haar betaalbare huurvoorraad, kan ons college hier in dit geval voorwaarden aan verbinden. Hierdoor wordt invulling gegeven aan meerdere beleidsdoelen: een experiment om scheefwonen tegen te gaan, realisatie van mengvormen huur-koop, het vergroot kansen op de koopmarkt en wooncarrières in de wijk, zorgt voor meer woningdifferentiatie in de wijk en het waarborgt en stimuleert energetische verbetering van de woning. Het voorstel is om toestemming te verlenen onder de in de brief aan Talis gestelde voorwaarden, medio 2011 te evalueren en de Raad hierover per brief te informeren. Ter besluitvorming door het college 1. De brief aan Talis vast te stellen. 2. De brief aan de Raad vast te stellen. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. G340, Bas Böhm, 3436 Datum ambtelijk voorstel 21 september 2010 Registratienummer Paraaf akkoord Datum Leidinggevende K. Donné, G340 Programmamanager A. Hamming Programmadirecteur B. Drummen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 26 oktober 2010 nummer: 3.6 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder CV pilot koopgarant Talis doc

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Woningcorporatie Talis heeft het voornemen om een deel van haar betaalbare huurvoorraad te verkopen middels koopvarianten met terugkoopplicht (Koopgarant). Indien de door Talis aangewezen woningen worden verkocht is dit in strijd met afspraken over de grootte van haar betaalbare huurvoorraad. Anderzijds is het in lijn met de afspraak om tussenvormen tussen huur en koop op de Nijmeegse koopmarkt te introduceren en wordt hierdoor invulling gegeven aan diverse beleidsdoelstellingen op het terrein van Wonen. 2 Juridische aspecten Afspraken tussen de gemeente en de Nijmeegse woningcorporaties zijn vastgelegd in de Stedelijke Raamovereenkomst Wonen Nijmegen Doelstelling De problematiek rondom het scheefwonen aan te pakken en invulling te geven aan diverse beleidsdoelstellingen op het gebied van Wonen. 4 Argumenten 1. Geeft invulling aan experiment om scheefwonen tegen te gaan In het coalitieakkoord geeft ons college aan dat tijdelijke koop een manier is om scheefwonen aan te pakken. Door de verkoop in MGE (maatschappelijk gebonden eigendom) geven we hier concreet invulling aan. Immers: Talis heeft door de koopgarantregeling een terugkoopplicht en de woningen worden eerst aangeboden aan zittende huurders. Huurders met een laag inkomen (de primaire doelgroep) zullen niet over de financiële mogelijkheden beschikken tot koop. Dus indien een huurder gebruik maakt van de mogelijkheid tot koop, zal dit een huurder zijn die momenteel scheefwoont. 2. Vergroot kansen voor starters en lagere middeninkomens Voor huurders die de eerste stap op de koopmarkt willen zetten zijn het moeilijke tijden. Koopgarant biedt door korting op de marktwaarde en de terugkoopplicht voor starters en huishoudens met inkomens tot (doelgroep plus) kansen op de koopmarkt. Doordat Talis bij kopers een maximum inkomen van hanteert wordt gegarandeerd dat de doelgroep wordt bereikt die nu tussen de wal en het schip gaat vallen. Per 1 januari 2011 dient op basis van Europese regelgeving immers 90% van de corporatiewoningen toegewezen te worden aan huishoudens met een inkomen onder de en de kansen op de koopmarkt zijn voor de huishoudens met een inkomen tot ook gering. 3. Zorgt voor meer woningdifferentiatie en wooncarrières in de wijk Door een minimumpercentage van 25% betaalbare huurwoningen per wijk te hanteren wordt enerzijds gewaarborgd dat het aantal huurwoningen in de wijk op peil blijft en anderszijds dat de woningdifferentiatie toeneemt. Bovendien vergroot tijdelijke verkoop de kans op het maken van wooncarrières in de wijk, één van de doelstellingen uit de Woonvisie. In onderstaande tabel staat het huidige aantal betaalbare huurwoningen (onder de eerste aftoppingsgrens) weergegeven in de wijken waar Talis het voornemen heeft woningen te verkopen. In de laatste kolom staat het aantal woningen dat Talis heeft aangewezen voor verkoop. NB. Het labelen van woningen wil niet zeggen dat woningen ook daadwerkelijk worden verkocht. Talis verwacht dat van de aangewezen woningen er daadwerkelijk circa 100 verkocht worden. Daarnaast dient Talis zich dus te houden aan een minimumpercentage van 25% betaalbare huurwoningen per wijk.

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 Zelfstandige woningen, huurwoningen (onder de eerste aftoppingsgrens) per wijk in 2009 en huurwoningen gelabeld door Talis voor tijdelijke verkoop aangewezen Wijk zelfst. woningen huurwoningen < 1e aft.grens door Talis aantal aantal % aantal % aantal % Aldenhof % % % De Kamp % % 166 7% t Broek % % % Grootstal % % % Brakkenstein % % % Bron: Stadsgetallen Gemeente Nijmegen, Talis 4. Tussenvorm huur-koop geeft invulling aan prestatieafspraak Verkoop middels koopgarant is een tussenvorm tussen huur en koop. De woningcorporatie heeft immers een terugkoopplicht. Hiermee geven we concreet invulling aan een afspraak uit de Stedelijke Raamovereenkomst Wonen : de inspanning van partijen om tussenvormen tussen huur en koop te introduceren op de Nijmeegse woningmarkt. 5. Woningen worden energetisch verbeterd en stimuleert energiebewustzijn Kopers wordt een energiepakket aangeboden, waardoor het energielabel van woningen wordt opgewaardeerd. De koop van een huis is bij uitstek een moment om (energie)maatregelen te treffen aan een woning. Door het energiepakket worden kopers extra gestimuleerd zelf ook energiebesparende maatregelen te treffen. Het energiepakket bestaat uit het aanbod om de woning op kosten van Talis te na-isoleren. Daarnaast worden kopers geattendeerd op de verschillende energiesubsidies en -leningen waar men gebruik van kan maken, waaronder de gemeentelijke duurzaamheidslening, zonnekrachtsubsidie en groene dakensubsidie. Bij de na-isolatie wordt het energielabel per complex minimaal opgewaard naar: energielabel B: Leuvensbroek 1 en 3 (huidig label: C, na-isolatie in 2015) Wedesteinbroek (huidig label: D, na-isolatie in 2011) energielabel C: Aldenhof (huidig label C, na-isolatie in 2010) Voorstenkamp (huidig label C, na-isolatie in 2017) Wellenkamp (huidig label D, na-isolatie in 2012) Oud Brakkenstein 1 en 2 (huidig label D, na-isolatie in 2013) Brakkenstein Kanunnikbuurt (huidig label D, na-isolatie in 2010) energielabel D: Grootstal 1 (huidig label D, na-isolatie in 2012) Grootstal 2A en 2B (huidig label E, na-isolatie in 2011) Brakkenstein (huidig label E, na-isolatie in 2010) In enkele gevallen wordt het huidige label niet opgewaardeerd. Energetisch worden deze complexen echter wel verbeterd. Talis heeft het streven om alle woningen naar label C op te waarderen. Met reguliere maatregelen is label C in bestaande bouw echter niet altijd haalbaar. Om dit te bereiken zal bijvoorbeeld een geheel nieuwe gevel gebouwd moeten worden. Daarnaast zijn vloeren soms onbereikbaar voor na-isolatie of wordt het energielabel gedrukt door bijvoorbeeld het aanbrengen van mechanische ventilatie. Dit komt de leefkwaliteit ten goede, maar heeft een negatief effect op het energielabel.

4 Collegevoorstel Vervolgvel 3 6. Vergroot investeringscapaciteit corporaties (Tijdelijke) verkoop van huurwoningen levert corporaties financiële middelen op. Hierdoor wordt het mogelijk voor Talis om doelstellingen op het gebied van nieuwbouw, leefbaarheid en duurzaamheid waar te maken. 5 Klimaat Door voorwaarden te stellen aan de tijdelijke verkoop worden woningen energetisch verbeterd. Door het aanbieden van een energiepakket worden kopers gestimuleerd om de woning nog verder te verbeteren. Hiermee wordt invulling gegeven aan het e-noveren van de bestaande woningvoorraad, één van de doelstellingen uit het coalitieakkoord. 6 Financiën N.v.t. 7 Communicatie Via bijgevoegd persbericht. 8 Uitvoering en evaluatie In de zomer van 2011 zullen resultaten door Talis en gemeente worden geëvalueerd en worden afspraken gemaakt over een eventueel vervolg. In de evaluatie wordt in algemene zin gekeken naar het aantal verkopen en wordt getoetst of is voldaan aan de voorwaarden. Daarnaast wordt bekeken welke resultaten de pilot heeft opgeleverd ten aanzien van: scheefwonen / wooncarrières: - hoeveel zittende huurders hebben gebruik gemaakt van de regeling? starters: - hoeveel starters (uit de wijk/nijmegen/elders) hebben gebruik gemaakt van de regeling? energiemaatregelen: - hoeveel kopers hebben gebruik gemaakt van het energiepakket? - welke energiemaatregelen zijn (of worden) getroffen door Talis en/of koper? woningdifferentiatie in de wijk: - wat is het aantal verkochte woningen per wijk? - wat is het percentage betaalbare huurwoningen per wijk? 9 Risico De afspraken over de grootte van de betaalbare huurvoorraad zijn gemaakt met alle Nijmeegse woningcorporaties (m.u.v. de SSHN). Indien andere corporaties voornemens hebben ook betaalbare huurwoningen te verkopen en dit ten koste gaat van het vastgelegde aantal betaalbare huurwoningen in Nijmegen, zal ons college met hen op eenzelfde wijze om dienen te gaan. Bijlage(n): Brief aan de gemeenteraad Brief aan Talis Persbericht

5 Directie Grondgebied Bouwen en Wonen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg PS Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 26 oktober 2010 Ons kenmerk G340/ Contactpersoon Bas Böhm Onderwerp Pilot Koopgarant Datum uw brief - Doorkiesnummer 3436 Geachte leden van de raad, Hierbij informeren wij u over de pilot Koopgarant die we samen met woningcorporatie Talis starten in het kader van het tegengaan van het scheefwonen. In het coalitieakkoord is aandacht besteed aan de problematiek van het scheefwonen. We spreken van scheefwonen als iemand in een huis woont waarvan de huur te laag is in verhouding tot het inkomen. Eén van de manieren om scheefwonen aan te pakken is door tijdelijke koop van huurwoningen. Onder tijdelijke koop verstaan we hier een verkoopvariant met terugkoopplicht door de woningcorporatie. Met Talis starten we een pilot waarbij betaalbare huurwoningen via een MGE (Maatschappelijk Gebonden Eigendom)-constructie met terugkoopplicht, in dit geval Koopgarant, onder voorwaarden verkocht kunnen worden. Allereerst geven wij u aan hoe Koopgarant werkt en om welke woningen het gaat. Vervolgens melden wij u welke andere voorwaarden wij aan verkoop verbinden en aan welke beleidsdoelstellingen wij hiermee invulling geven. Koopgarant Indien iemand een woning van een corporatie met Koopgarant koopt, krijgt de koper de garantie dat deze woning bij eventuele verkoop weer wordt teruggekocht door de corporatie. Daarnaast krijgen kopers een korting op de marktwaarde van de woning. Hierdoor is het mogelijk om woningen betaalbaar te kopen, zónder het risico dat de woning bij een eventuele verhuizing niet wordt verkocht. De ontwikkeling in de marktwaarde van de woning (winst of verlies) wordt bij terugkoop gedeeld door de corporatie en verkoper. De corporatie kan bij terugkoop vervolgens besluiten de woning opnieuw onder voorwaarden te verkopen of deze weer betaalbaar te verhuren. Het scheefwonen wordt hierdoor tegengegaan, doordat zittende huurders met een te hoog inkomen in verhouding tot de huur de mogelijkheid krijgen hun woning te kopen. Talis heeft hierbij als ondergrens een verkoopprijs van circa (inclusief korting) gesteld, waardoor huishoudens met een inkomen vanaf hier gebruik van kunnen maken. Hierdoor worden huishoudens bereikt met inkomens boven de primaire doelgroepgrens (op basis van de de Brief aan raad pilot Koopgarant

6 Gemeente Nijmegen Directie Grondgebied Bouwen en Wonen Vervolgvel 1 Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen). Indien een huurder geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot koop en de woning bij mutatie vrijkomt, zal Talis de woning aanbieden aan huishoudens met een inkomen tot Hierdoor krijgen onder meer starters en werkende jongeren een belangrijk steuntje in de rug bij het kopen van een woning in Nijmegen. Welke woningen Voor verkoop met Koopgarant heeft Talis circa eengezinswoningen aangewezen. Dit wil overigens niet zeggen dat deze woningen ook daadwerkelijk verkocht worden. Talis verwacht in een jaar circa 100 woningen te verkopen. De woningen staan in de wijken Aldenhof, De Kamp, t Broek, Grootstal en Brakkenstein. Door verkoop van woningen wordt de investeringscapaciteit van Talis vergroot en worden middelen gegenereerd voor nieuwbouw en investeringen in duurzaamheid en leefbaarheid. Door verkoop via Koopgarant wordt ook concreet invulling gegeven aan de afspraak uit de Stedelijke Raamovereenkomst Wonen Nijmegen om tussenvormen tussen huur en koop te introduceren op de Nijmeegse koopmarkt. Verkoop van deze woningen is tegelijkertijd echter in strijd met de afspraak uit de Raamovereenkomst over de grootte van de betaalbare huurvoorraad in Nijmegen. Formeel heeft de gemeente in principe geen zeggenschap over verkoop van huurwoningen door corporaties. Door de afspraak in de Raamovereenkomst is het in dit geval echter mogelijk om nadere voorwaarden te stellen. Voorwaarden Wij hebben besloten tot 1 juli 2011 toestemming tot verkoop te verlenen onder de volgende voorwaarden: 1. Bij verkoop wordt een MGE(Maatschappelijk Gebonden Eigendom)-constructie met terugkoopplicht gehanteerd. 2. Woningen worden aangeboden aan zittende huurders en bij mutatie aan huishoudens met een inkomen tot maximaal Van het totaal aantal zelfstandige woningen dient in elke wijk minimaal 25% te bestaan uit betaalbare huurwoningen. 4. Kopers wordt een energiepakket aangeboden, waardoor het energielabel van woningen wordt opgewaardeerd. Dit energiepakket bestaat uit het aanbod om de woning op kosten van Talis te na-isoleren. Daarnaast worden kopers geattendeerd op de verschillende energiesubsidies en -leningen waar men gebruik van kan maken, waaronder de gemeentelijke duurzaamheidslening, zonnekrachtsubsidie en groene dakensubsidie. Bij de na-isolatie wordt het energielabel per complex minimaal opgewaard naar: energielabel B: Leuvensbroek 1 en 3 (huidig label: C, na-isolatie in 2015) Wedesteinbroek (huidig label: D, na-isolatie in 2011) energielabel C: Aldenhof (huidig label C, na-isolatie in2010) Voorstenkamp (huidig label C, na-isolatie in 2017) Wellenkamp (huidig label D, na-isolatie in 2012) Oud Brakkenstein 1 en 2 (huidig label D, na-isolatie in 2013) Brakkenstein Kanunnikbuurt (huidig label D, na-isolatie in 2010) energielabel D: Grootstal 1 (huidig label D, na-isolatie in 2012) Brief aan raad pilot Koopgarant

7 Gemeente Nijmegen Directie Grondgebied Bouwen en Wonen Vervolgvel 2 Grootstal 2A en 2B (huidig label E, na-isolatie in 2011) Brakkenstein (huidig label E, na-isolatie in 2010) 5. In de zomer van 2011 zullen de resultaten door Talis en de gemeente worden geëvalueerd. Invulling beleidsdoelstellingen Naast het tegengaan van scheefwonen en het realiseren van meer tussenvormen huur-koop, geven wij met verkoop onder deze voorwaarden invulling aan de speerpunten uit de Woonvisie: een ongedeelde stad en bewoners binden. Door het hanteren van een minimumpercentage betaalbare huurwoningen per wijk wordt een gedifferentieerd woningaanbod per wijk gewaarborgd. Bewoners binden we doordat we het voor huurders mogelijk maken om wooncarrière in de wijk te maken. Door aanbieding van het energiepakket zorgen we ervoor dat woningen energiezuiniger worden gemaakt, zónder kosten voor de koper. Bovendien dragen we door dit pakket bij aan het energiebewustzijn van kopers. In de zomer van 2011 zullen we met Talis deze pilot evalueren en bekijken in hoeverre we daadwerkelijk invulling hebben kunnen geven aan de beleidsdoelstellingen. Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. B. van der Ploeg Brief aan raad pilot Koopgarant

8 Directie Stadsbedrijven Communicatie PERSBERICHT Datum Nummer persbericht 26 oktober L Telefoon (024) Piket (024) (buiten kantooruren) Gemeente en Talis pakken scheefwonen aan met Koopgarantwoningen Burgemeester en wethouders zijn met woningcorporatie Talis een proef overeengekomen om scheefwonen aan te pakken door de verkoop van huurwoningen met een terugkoopgarantie. Circa eengezinswoningen in de wijken Aldenhof, t Broek, Grootstal en Brakkenstein komen hiervoor in aanmerking. De proef loopt tot 1 juli Er is sprake van scheefwonen als huizen met lage huren bewoond worden door mensen die op grond van hun inkomen een hogere huur kunnen betalen. Door de woning aan deze mensen te verkopen kunnen deze mensen 'wooncarrière' in de wijk maken en krijgt de corporatie gelden beschikbaar voor het bouwen van nieuwe woningen en investeringen in duurzaamheid en leefbaarheid. Tegelijkertijd neemt het scheefwonen af. De woningen worden verkocht voor een prijs vanaf ,00. Deze prijs ligt beneden de marktwaarde. Hierdoor kunnen huishoudens met een jaarinkomen vanaf ,00 hiervan gebruik maken. Wanneer een huurder een goedkope huurwoning verlaat biedt Talis deze woning te koop aan aan huishoudens met een maximaal jaarinkomen van ,00. Hiermee krijgen vooral koopstarters en bewoners met lagere middeninkomens meer kans op een koopwoning. Wil een eigenaar van een koopgarantwoning verhuizen dan koopt Talis de woning terug. Zowel de winst als verlies wordt dan gelijk gedeeld. Het kopen van een woning is daarmee minder risicovol en Talis kan de woning op termijn weer verhuren aan huishoudens met lage inkomens. Er is tevens afgesproken dat de kopers op kosten van Talis een energiepakket krijgen aangeboden om de woning te isoleren, waardoor het energielabel verbetert en de woonlasten verlagen. Kopers kunnen tevens gebruik maken van gemeentelijke energiebesparingregelingen, zoals de duurzaamheidlening. Op deze manier wordt met de proef ook meer energiebesparing bereikt. Dit is een ander speerpunt van het gemeentebestuur. Aan het aantal te verkopen woningen per wijk is een bovengrens gesteld. Hiermee wordt door verkoop wel meer variatie in het aanbod bereikt maar ook geregeld dat er voldoende betaalbare huurwoningen overblijven in een wijk. Zo moet in elke wijk van de zelfstandige woningen minimaal 25 % bestaan uit betaalbare huurwoningen. Met deze proef gaan Talis en de gemeente dus niet alleen scheefwonen tegen. Koopkansen voor starters en lagere middeninkomens worden vergroot, door meer woningdifferentiatie kunnen er wooncarrières in de wijk worden gemaakt en tot slot worden woningen beter geïsoleerd. Talis verwacht in een jaar 100 woningen met deze regeling te verkopen. In de zomer van 2011 zullen Talis en gemeente de resultaten evalueren. \\karelstad\data\groepsdata\b\bs46\publiceren\_bis_werk\b&w voorstellen\2010 openbaar\c \c rbr g340 pilot koopgarant\101026lkoopgaranttalis.doc

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Resultaten Pilot Koopgarant.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Resultaten Pilot Koopgarant. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten Pilot Koopgarant Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Op 26 oktober 2010 is de pilot Koopgarant

Nadere informatie

Bouwen en Wonen Ingekomen stuk D1 (PA 15 februari 2012) Bureau Bouwrecht & Beleid. Datum uw brief

Bouwen en Wonen Ingekomen stuk D1 (PA 15 februari 2012) Bureau Bouwrecht & Beleid. Datum uw brief Bouwen en Wonen Ingekomen stuk D1 (PA 15 februari 2012) Bureau Bouwrecht & Beleid Aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 75 6511 PS Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 322 78 48 E-mail gemeente@

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2012 zijn met de woningcorporaties Portaal,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Openbaar Onderwerp Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Programma Stedelijke ontwikkeling, Veiligheid BW-nummer nvt Portefeuillehouder B. Velthuis, H. Bruls Samenvatting Eind 2015 is gebleken dat drie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Schriftelijke vragen VVD starterslening

Schriftelijke vragen VVD starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen VVD starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De fractie van de VVD heeft

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen.

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van de vragen van D66 aan het college over de terugkeer van de wolf in de ons omringende natuurgebieden. Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2013

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2013 Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In 2012 zijn met

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting In de

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de

Nadere informatie

Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal

Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op d.d. 3 februari 2017 hebben de corporaties

Nadere informatie

2. Reden van agendering in een kamerronde De fractie van de VVD heeft aangegeven deze brieven te willen agenderen met de volgende motivatie;

2. Reden van agendering in een kamerronde De fractie van de VVD heeft aangegeven deze brieven te willen agenderen met de volgende motivatie; Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 4 juni 2013 inzake Schriftelijke vragen starterslening Van: Het college van B&W van 4 juni 2013 Doel: Opinie vormen Toelichting:

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden, Directie Stadsbedrijven Vastgoed Bureau Juridische en Commerciële Zaken De Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024) 024 329 32 87 E-mail

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de CDA-fractie aangaande de OBGZ Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De CDA-fractie heeft ons College

Nadere informatie

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t.

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t. Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 23 80 Telefax (024)

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Openbaar. Wettelijke basis toepassen eis inkomen uit arbeid

Openbaar. Wettelijke basis toepassen eis inkomen uit arbeid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wettelijke basis toepassen eis inkomen uit arbeid Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 Portefeuillehouder H. Bruls, B. Frings, R. Helmer Samenvatting Senator

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ZSPM) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ZSPM) Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Benoeming Raad van Commissarissen Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen is de enige aandeelhouder

Nadere informatie

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt.

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie Wat betekent dat voor U?II Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 14 mei 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen CDA over brandbrief Mesdagstraat Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De CDA

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie van de SP omtrent het voormalige Weeshuis op de Hessenberg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Belastingsamenwerking. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Belastingsamenwerking. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Belastingsamenwerking Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De PvdA fractie heeft de toezegging dat

Nadere informatie

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Wij hebben toegezegd

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

Onderwerp Doornroosje graffiti (schriftelijke vragen fractie Gewoon Nijmegen)

Onderwerp Doornroosje graffiti (schriftelijke vragen fractie Gewoon Nijmegen) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Doornroosje graffiti (schriftelijke vragen fractie Gewoon Nijmegen) Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst

Nadere informatie

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Afschrift van brief aan Hermes over herintroductie dalkaartje Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Bij de behandeling

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Onderwerp Schriftelijke vragen CDA inzake vrijstelling OZB sportaccommodaties

Onderwerp Schriftelijke vragen CDA inzake vrijstelling OZB sportaccommodaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen CDA inzake vrijstelling OZB sportaccommodaties Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Mw. Teunissen

Nadere informatie

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen D66 over dagopvang ouderen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De fractie van D66

Nadere informatie

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad.

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording artikel 39 vragen fractie van de SP over misstanden kamerverhuur Nijmegen.

Beantwoording artikel 39 vragen fractie van de SP over misstanden kamerverhuur Nijmegen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording artikel 39 vragen fractie van de SP over misstanden kamerverhuur Nijmegen. Programma Wonen Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De fractie van de

Nadere informatie

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Programma / Programmanummer Kunst en cultuur / 6310 Portefeuillehouder T.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen raadsfractie Gewoon Nijmegen over oplaadpunten elektrische fietsen

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen raadsfractie Gewoon Nijmegen over oplaadpunten elektrische fietsen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen raadsfractie Gewoon Nijmegen over oplaadpunten elektrische fietsen Programma / Programmanummer Mobiliteit / 9710 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen GroenLinks over leerwerkplekken bij bedrijven Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen

Onderwerp Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen Openbaar Onderwerp Reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Sinds

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Openbaar Onderwerp Meerjarenonderhoudsplan Keizer Karel Podia Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Kunst / H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting

Nadere informatie

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In de notitie grondexploitaties 2016 van

Nadere informatie

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Collegevoorstel Embargo tot 5 maart 2015 Onderwerp Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2009

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Openbaar Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Naar aanleiding van het advies van de Commissie

Nadere informatie

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen.

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen. Openbaar Onderwerp Verkoop Arsenaal Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Delmo B.V. wil het gebouw Het Arsenaal kopen. Het Arsenaal (Arsenaalpoort 1-18) is

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie

Advies OR inzake Werkbedrijf

Advies OR inzake Werkbedrijf Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Advies OR inzake Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Ondernemingsraad heeft geadviseerd

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen VVD cf art. 39 reglement van orde inzake detailhandelactiviteiten in wijkcentrum De Schakel

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen VVD cf art. 39 reglement van orde inzake detailhandelactiviteiten in wijkcentrum De Schakel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen VVD cf art. 39 reglement van orde inzake detailhandelactiviteiten in wijkcentrum De Schakel Programma / Programmanummer Facilitaire

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Kunstgrasveld Quick 1888

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Kunstgrasveld Quick 1888 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kunstgrasveld Quick 1888 Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer BW-01194 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de politieke avond van 8 juni 2011

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar

Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp ongevraagd advies van Platform Gehandicaptenbeleid Nijmegen inzake de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering Programma / Programmanummer Inkomen/3230 IBW-nummer

Nadere informatie

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V.

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds oktober 1991 maakt de gemeente Nijmegen deel

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Rigtergroep

Raadsinformatiebrief Rigtergroep Embargo tot 5 september 2017, 17:45 uur Onderwerp Raadsinformatiebrief Rigtergroep Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 10 juli jl. is de gemeenteraad geïnformeerd

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benchmark brandweer

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benchmark brandweer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benchmark brandweer Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Bij de bespreking van de Brandweerbrief heeft een aantal

Nadere informatie

Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum

Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer W.J.A. Dijkstra Samenvatting In verband

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP conform artikel 39 - Wmo-voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten een

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022, Bestuur en Middelen / 1042 Portefeuillehouder J. van der Meer, B. Jeene

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsplanning cultuurhistorie. BW-nummer -

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsplanning cultuurhistorie. BW-nummer - Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsplanning cultuurhistorie Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer - Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Een aantal veranderingen

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie