Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8"

Transcriptie

1 FLANDERS KNOWLEDGE AREA Jaarverslag 2014

2 Inhoud Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8 1. Beleidskader Flanders Knowledge Area: missie en strategie Actieplan Mobiliteit Brains on the move Actieplan Academische Diplomatie Studeren in Vlaanderen Study in Flanders Zomercampussen Gezamenlijke opleidingen Stage lopen in het buitenland Reconfirm Regional Consortia for Internship Mobility Consortium Stage na afstuderen Wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen Research in Flanders - werkplan Research in Flanders - themabrochures Research in Flanders - presentatiefilms Research in Flanders - communicatie- en PR-materiaal Research in Flanders - website Research in Flanders - werkplan Handleidingen over internationalisering Handboek Internationalisering Studeer in het buitenland Handleiding Internationale competenties in het curriculum Adviezen m.b.t. dossiervorming en beleid Mobiliteit

3 Flanders Knowledge Area - Jaarverslag ISCED-codes Counselors Internationalise-ring in het curriculum E-QuATIC Beurzenprogramma s voor Vlaamse en buitenlandse studenten Reconfirm Leonardo da Vinci Erasmus The Washington Center Generiek beurzenstelsel Transition Belgium / Flanders Fellowship Programme ASEM-DUO Belgium / Flanders Programme Science without Borders Master Mind Scholarships Beurzenprogramma s nationale overheden Informatie-, debat- en overlegplatformen Fora Internationale competenties in het curriculum, round up & ways forward Mobility windows Good Practices Workshop, Breda Conferenties en beurzen Internationale netwerkbeurzen APAIE Conference and Exhibition, Zuid-Korea Nafsa, Verenigde Staten EAIE-Conference en beurs, Tsjechië Internationale recruteringsbeurzen European Higher Education Fair, Hong Kong European Higher Education Fair, Japan China Education Expo European Higher Education Fair, Vietnam Europos, Brazilië European Higher Education Fair, India Informatiebeurzen aan Vlaamse hogeronderwijsinstellingen

4 10. Internationale samenwerking Collectiviteit bilaterale samenwerking Top Amérique Latine Zending naar de Verenigde Staten Internationale delegaties en academische diplomatie Ontvangst delegatie uit Kameroen Ontvangst delegatie uit Vietnam Academische diplomatie Zendingen Internationale netwerken Alumninetwerk Diplomatie Ondersteuning en omkadering van het I & O-netwerk VLUHR bestuurscomité Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking Forum ADINSA Organisatie Flanders Knowledge Area vzw Bestuur Huisvesting Kantoorinfrastructuur Secretariaat Financiering Communicatie Cijfers en statistieken Overzicht beurzenprogramma s Website Flanders Knowledge Area: aantal bezoekers Website Study in Flanders: aantal bezoekers Website Study in Flanders: top 20 van landen van waaruit de website wordt bezocht App Study in Flanders: aantal sessies Website Research in Flanders: aantal bezoekers Website Handboek Internationalisering: aantal bezoekers

5 Flanders Knowledge Area - Jaarverslag Website Studeer in het buitenland: aantal bezoekers Website Reconfirm: aantal bezoekers Samenstelling bestuursorganen, overlegplatformen en secretariaat Algemene vergadering Raad van bestuur Werkgroepen ingesteld door de raad van bestuur Werkgroep Buitenlandse events & branding Werkgroep Research in Flanders Overlegplatformen opererend onder de bevoegdheid van de raad van bestuur Consortiumoverleg Stage na afstuderen Ad hoc werkgroep Windows for mobility: windows of opportunity? Redacties Studeer in het buitenland Handboek Internationalisering Handleiding Internationale competenties in het curriculum Themadossiers Research in Flanders Stuurgroep Good Practices Workshop I & O netwerk ondersteund door het secretariaat Flanders Knowledge Area VLUHR BC I & O VLUHR secretariaat I & O VLUHR I & O ad hoc werkgroep Strategische nota Adviesgroep Mobiliteit Forum ADINSA Ad hoc werkgroep ADINSA thematisch forum Secretariaat Vertegenwoordiging van Flanders Knowledge Area in externe organisaties ACA Selectiecomité The Washington Center Selectiecomité ASEM-DUO Belgium / Flanders 63 Verwijzingen - meer informatie 64 Colofon

6 - 6 -

7 Flanders Knowledge Area - Jaarverslag 2014 Inzetten op vereenvoudigde structuren De universiteiten en hogescholen vervullen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Zij kunnen hun taak alleen aan indien zij kunnen rekenen op een correcte financiering en een leefbare autonomie 1. Dat is de kernboodschap van het Memorandum dat op 27 februari 2014 wordt gepubliceerd door de Vlaamse universiteiten en hogescholen. Het Memorandum wordt breed verspreid, o.a. aan de politieke partijen in de aanloop van de verkiezingen in mei. Wat betreft het werkveld Internationalisering wordt in het memorandum gesteld: De universiteiten en de hogescholen ondersteunen het initiatief voor het opzetten van vereenvoudigde structuren voor Internationalisering. In die structuren moet het hoger onderwijs de leiding nemen. Universiteiten en hogescholen bepleiten een coördinatie van de initiatieven voor Internationalisering waarbij een aansturende rol wordt weggelegd voor het hoger onderwijs. Een eerste stap in de realisatie van vereenvoudigde structuren, betreft de herstructurering van de bestaande bestuurs- en overlegplatformen op het niveau van de Vlaamse Universiteitenen Hogescholenraad (VLUHR), en de vastlegging van de inhoudelijke, structurele en operationele verhouding tussen de entiteiten: bestuurscomité Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking (BC I & O), secretariaat Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS), vzw Flanders Knowledge Area, forum ADINSA. In de schoot van het BC I & O wordt een ad hoc werkgroep Strategische nota opgericht. De opdracht van de werkgroep is om een advies te formuleren over de bestuursstructuur. De leden van de werkgroep zijn: voorzitter en ondervoorzitter van het BC I & O, voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur van Flanders Knowledge Area, de directeur van VLIR-UOS, de secretaris-generaal van VLIR en de secretaris-generaal van VLHORA. Tijdens verschillende overlegmomenten worden de mogelijke organisatieschema s besproken. De scenario s worden overgemaakt aan de raad van bestuur van VLUHR die, in de context van het bredere debat inzake governance, een beslissing zal nemen over de toekomstige bestuursstructuren. Ook de plaats van Flanders Knowledge Area zal worden bepaald. Een van de doelstellingen van de implementatie van deze nieuwe structuren dient dan ook te zijn dat de groei van het secretariaat wordt onderkend, dat bestuurlijke doelstellingen en operationele opdrachten naadloos op elkaar aansluiten, dat rapportage- en instructielijnen duidelijk worden gedefinieerd, dat de goede banden met de (financierende) overheden nog worden versterkt. Johan Cloet, voorzitter VLUHR BC I & O 1 Memorandum 2014, universiteiten en hogescholen VLUHR VLIR VLHORA: docs/ vluhr-brochure-vs15-7 -

8 Groei In het voorwoord van het Jaarverslag 2013 werd opgelijst wat sinds de naamsverandering van de vzw, zowel op zakelijk als operationeel niveau aan nieuwe projecten en initiatieven werden geïntroduceerd. Het nieuwe betrof de implementatie van de naam Flanders Knowledge Area en de opstart van nieuwe projecten. Verschillende van die projecten werden opgestart naar aanleiding van de uitvoering, ondersteuning en omkadering van de acties beschreven in het Actieplan Mobiliteit van de Vlaamse regering, Brains on the move. Het inschrijven van die taken in de opdracht van Flanders Knowledge Area versterkt het kantoor als dienstverlenende entiteit, maar ondersteunt en bevestigt tevens de in synergie en complementariteit opgestelde projectstructuur. Met synergie en complementariteit wordt bedoeld dat de diverse projecten van Flanders Knowledge Area nooit autonoom bestaan, maar elkaar versterken en telkens verschillende werkvelden bedienen, binnen het brede domein van Internationalisering. Zo komt in het project Studeer in het buitenland niet alleen studie aan bod, maar ook de stage en, zo ontstaat het tweeluik Study in Flanders Research in Flanders waarbij beide platformen Vlaanderen promoten als excellente onderwijs- en onderzoeksregio. Was in 2013 in de werking van Flanders Knowledge Area veel nieuw vast te stellen, in 2014 kan de werking het best worden samengevat als: substantiële, organische groei, zowel in omvang als in kwaliteit van de projecten. De vraag aan Flanders Knowledge Area om het logistiek kader voor het faciliteren van nieuwe projecten te creëren, getuigt van vertrouwen maar stelt de organisatie voor verschillende uitdagingen. Die uitdagingen vragen om structurele oplossingen en versterking. Flanders Knowledge Area wordt in 2014 geconfronteerd met enkele van die uitdagingen. Aan Flanders Knowledge Area wordt gevraagd om de acties van het Actieplan Mobiliteit te operationaliseren: deze werkzaamheden sluiten zeer goed aan bij de doelstelling, missie en strategie van de vzw. Tegelijkertijd dringt een reflectie over de missie en strategie in het kader van de bredere opdracht zich op. Bij voorkeur gebeurt die reflectie en (her)definiëring in de context van meerjarenplanning en in het kader van de bestaande of de te hertekenen bestuursstructuur. Deze uitdaging wordt geconstateerd in 2014 en zal in 2015 in de bestuursdebatten aan bod moeten komen. Bij nieuwe projecten horen nieuwe middelen. Tools en werkprocessen dienen ontwikkeld te worden om alles vlot en efficiënt te laten verlopen en om de dienstverlening t.a.v. het brede netwerk van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen optimaal te bedienen. Toch gaat dit niet alleen om het installeren van een nieuwe software op enkele computers of, om het uittekenen van een flow chart. Aan bestuurders en medewerkers wordt creativiteit en inzicht gevraagd om met de beschikbare financiële middelen performante dienstverlening op te zetten. Een derde uitdaging is eenvoudig te benoemen: meer werk betekent meer nood aan personeel. In 2014 worden voor het secretariaat Flanders Knowledge Area bijkomend twee medewerkers aangeworven. Het secretariaat heeft nu in totaal vijf - 8 -

9 Flanders Knowledge Area - Jaarverslag 2014 personeelsleden in dienst, zonder dat er evenwel een voldoende garantie is op continuïteit. In voorliggend jaarverslag wordt in een eerste deel teruggegrepen naar de missie en strategie van Flanders Knowledge Area en worden het Actieplan Mobiliteit en het Actieplan Academische Diplomatie gesitueerd. Deze strategische documenten vormen het kader van de werking van Flanders Knowledge Area vandaag de dag. De rest van het verslag is ingedeeld met hoofdstukken die verwijzen naar werkvelden: studeren in Vlaanderen, stage lopen in het buitenland, wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, handleidingen over internationalisering, adviezen m.b.t. dossiervorming en beleid, beurzenprogramma s voor Vlaamse en buitenlandse studenten, informatie-, debat- en overlegplatformen, conferenties en beurzen, internationale samenwerking, internationale delegaties en Academische Diplomatie, internationale netwerken. Bedoeling van deze decimale indeling is het aan de lezer vragen van aandacht voor de diversiteit aan dossiers die door Flanders Knowlegde Area worden beheerd, en het onderkennen van de groei die de organisatie sinds haar ontstaan gestaag heeft doorgemaakt. Dit rapport is het zesde verslag dat wordt geschreven over de jaarwerking van de koepelorganisatie voor internationalisering in het Vlaamse hoger onderwijs. De reeks verslagen geeft aan dat er sinds de oprichting van de vzw is gewerkt aan succesvolle projecten, dat er veel gerealiseerd is, en dat de organisatie aanzienlijk is gegroeid. Mag deze tekst, vanwege Flanders Knowledge Area, dan ook de input zijn voor de governance-debatten die vandaag de dag binnen de diverse bestuursstructuren van het Vlaams hoger onderwijs worden gevoerd. Piet Van Hove, voorzitter raad van bestuur Flanders Knowledge Area vzw - 9 -

10 1. Beleidskader 1.1 Flanders Knowledge Area: missie en strategie Flanders Knowledge Area vzw heeft tot doel bij te dragen tot de internationalisering van het Vlaams hogeronderwijs- en onderzoekslandschap, door complementair en faciliterend op te treden ten opzichte van de inspanningen tot internationalisering van de individuele instellingen, en complementair aan de inspanningen van en in overleg met de bevoegde departementen van de Vlaamse overheid, in te staan voor de coördinatie van instellingsoverschrijdende initiatieven en door eigen inspanningen te leveren om het Vlaams hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek duidelijk te positioneren op internationale fora 2. Het is de missie van Flanders Knowledge Area vzw om initiatieven m.b.t. mobiliteit van studenten en docenten, onderzoekssamenwerking, internationaal georiënteerd onderwijsaanbod en internationale rekrutering te ondersteunen, in complementariteit met de hogeronderwijsinstellingen, en daar waar mogelijk en wenselijk een overkoepelende rol te spelen. De dienstverlenende taak van Flanders Knowledge Area is van wezenlijk belang voor de instellingen. Flanders Knowledge Area ondersteunt de hogeronderwijsinstellingen en neemt, waar mogelijk, initiatieven om het internationaliseringsproces van de instellingen te faciliteren. Een en ander hertaalt zich in volgende strategische doelstellingen: (1) het ondersteunen en stimuleren van het internationaliseringsproces van de instellingen, (2) het stimuleren van uitgaande mobiliteit. Het doel, de missie en de strategische doelstellingen kunnen als volgt worden samengevat: Flanders Knowledge Area ondersteunt, via diverse projecten en programma s, de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs. De representatieve taak van Flanders Knowledge Area situeert zich op drie niveaus, waarbij er telkens naar gestreefd wordt de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs mee vorm te geven, te promoten en te sturen. Concreet betekenen deze doelstellingen dat Flanders Knowledge Area instaat voor: (1) het promoten van het Vlaams hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in het buitenland, (2) het fungeren als centraal aanspreekpunt, (3) het realiseren van de basisvoorwaarden voor internationalisering. 2 Statuten Flanders Knowledge Area vzw 12 december 2012, artikel

11 Flanders Knowledge Area - Jaarverslag Actieplan Mobiliteit Brains on the move In september 2013 keurt de Vlaamse regering het Actieplan Mobiliteit, Brains on the move, goed. Het hoofddoel van het Actieplan Mobiliteit is om studenten internationale en interculturele competenties te laten verwerven via kwalitatieve mobiliteit. Het actieplan focust niet enkel op de Europese hogeronderwijsruimte, maar streeft naar wereldwijde mobiliteit. Dat wordt niet enkel geconcretiseerd met individuele mobiliteit en bijbehorende beurssystemen, maar ook via structurele internationalisering binnen de hogeronderwijsinstellingen. Vanaf het academiejaar kan er naast het adviseren, informeren en begeleiden van studenten op weg naar het buitenland structureel binnen het curriculum een mobility window ingebouwd worden in de bachelor- en masteropleidingen. Het organiseren van gezamenlijke opleidingen over de grenzen heen, werkt zowel de inkomende als de uitgaande mobiliteit in de hand. Een international classroom in zoveel mogelijk opleidingen zal ook studenten die niet mobiel zijn internationale en interculturele competenties meegeven. Het Actieplan maakt ook werk van internationale zomercampussen en intensieve vormingsprogramma s, en een verbetering van het onthaalbeleid voor buitenlandse studenten. Vanaf het academiejaar komen er ook beurzen voor inkomende internationale topstudenten. Andere acties zijn: een nieuwe communicatie- en rekruteringscampagne over studeren in Vlaanderen, en een informatieportaal voor Vlaamse studenten die in het buitenland gaan studeren. Naast het streven naar een evenwichtige mobiliteit tussen inkomende en uitgaande studenten stipuleert het plan ook verschillende acties omtrent internationale stages. Om de uitwisseling naar het buitenland te financieren, wordt er in de eerste plaats voor gekozen om mobiliteitsbeurzen aan studenten te geven in plaats van het financieren van de universiteiten en hogescholen. Naast het generiek stelsel van mobiliteitsbeurzen blijft het specifiek stelsel mobiliteitsbeurzen lopen (uitwisseling met Aziatische landen via ASEM-DUO, stages in de Verenigde Staten via het Washington Center for Internships and Academic Seminars, uitwisselingen met vier transitielanden en uitwisselingen via de bilaterale akkoorden tussen Vlaanderen en een aantal prioritaire partnerlanden). Flanders Knowledge Area ondersteunt en omkadert diverse acties. Verderop in dit verslag zullen de projecten en programma s die zijn opgezet in uitvoering van het Actieplan worden gemarkeerd met een logo. De financiering voor deze omkadering en ondersteuning wordt door de Vlaamse overheid overgemaakt aan de Vlaamse Universiteiten- en Hogescholenraad (VLUHR). De uitvoering van het beheer wordt gedelegeerd aan Flanders Knowledge Area, operationele entiteit van VLUHR (zie voor financieel overzicht 14.5)

12 1.3 Actieplan Academische Diplomatie Tijdens de vergadering van het VLUHR bestuurscomité Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking van 25 april 2013 werd door de secretaris-generaal van het departement Internationaal Vlaanderen het Actieplan Academische Diplomatie voorgesteld. Eén van de in de nota genoemde prioriteiten betreft de uitbouw van Flanders Knowledge Area vzw. In dat verband worden het project Research in Flanders en de ondersteuning van de deelname van universiteiten en hogescholen aan de buitenlandse zendingen van de minister-president en de leden van de Vlaamse regering genoemd. Flanders Knowledge Area heeft het opzetten en de uitbouw van het project Research in Flanders opgenomen, en coördineert de deelname van vertegenwoordigers van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen aan zendingen. Hiervoor ontvangt Flanders Knowledge Area een jaarlijkse financiering van het departement Internationaal Vlaanderen. Ten behoeve van deze opdrachten is het opzetten van een internationaal netwerk belangrijk en is de samenwerking met andere koepelorganisaties cruciaal. Over de projecten en realisaties die in de context van deze doelstellingen door Flanders Knowledge Area worden uitgevoerd en omkaderd, leest u meer in de hoofdstukken 4, 11 en

13 2. Studeren in Vlaanderen Flanders Knowledge Area - Jaarverslag Study in Flanders Het project Study in Flanders werd opgestart in 2006 en werd, na oprichting STUDY IN FLANDERS van Flamenco [Flanders Knowledge Area] geïntegreerd in de projectwerking van de vzw. Doelgroep van het project zijn buitenlandse studenten, wetenschappers, docenten en onderzoekers. Het belangrijkste informatiekanaal van het project is de website: be. Op de website worden de studiemogelijkheden in Vlaanderen opgelijst dat zijn: de niet- Nederlandstalige geaccrediteerde opleidingen aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen. Per hogeronderwijsinstelling is een fiche beschikbaar met informatie over de instelling, de verwijzing naar de website, en opgave van de contactgegevens. Algemene informatiepagina s geven toelichting en uitleg over Vlaanderen als aantrekkelijke, historisch rijke regio in het hart van Europa. Ook zijn pagina s beschikbaar met uitleg over het Vlaams hogeronderwijssysteem en de aandachtspunten voor de buitenlandse student die een verblijf in Vlaanderen overweegt en plant. In januari 2014 beslist de raad van bestuur om de brochure Study in Flanders niet langer te publiceren. De lijst met opleidingsprogramma s zal exclusief beschikbaar zijn op de website van Study in Flanders en niet meer in druk worden gepubliceerd. Op de beursstanden van Study in Flanders zal de website toegankelijk zijn via internetverbinding. De informatie kan online worden opgezocht. Hiervoor worden, binnen de infrastructuur van de beursstand, tablets voorzien. Op de beursstanden zullen flyers / postkaarten met vermelding van de URL worden verdeeld. Opvallend is echter dat het aantal bezoekers van de website Study in Flanders in 2014 voor het eerst in zeven jaar aanzienlijk terugloopt (zie grafiek 15.3). In 2015 zal een doorstart van het project worden uitgewerkt. 2.2 Zomercampussen De Vlaamse overheid (departement Onderwijs & Vorming) kent een financiering toe aan maximum vijf zomercampussen, georganiseerd aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. Het financieringsprogramma wordt beheerd door Flanders Knowledge Area. De financiering bedraagt maximum ,- per zomercampus, per jaar. Het programma Zomercampussen beoogt de samenwerking te bevorderen tussen Vlaamse hogeronderwijsinstellingen en instellingen binnen en buiten de Europese hogeronderwijsruimte. Het programma is gericht op Vlaamse en buitenlandse studenten en dient in opzet en organisatie aan te sluiten bij initiatieven in het kader van en het verwerven van internationale / interculturele competenties

14 In 2014 wordt financiering toegekend aan volgende zomercampussen: Vrije Universiteit Brussel, Curatorship and Museum Management, Universiteit Hasselt, Seamless Retail Design: Integrating the Spatial, Experiential and Digital, Hogeschool Gent, Evidence-based Practice in Healthcare: Improving Outcomes and Quality of Life, Antwerp Management School, i.s.m. Universiteit Antwerpen, Summer School in Fashion Management, Hogeschool West-Vlaanderen, Technical Creative Summerschool. Het programma wordt verlengd in De oproep 2014 (academiejaar ) wordt op 15 december 2014 gelanceerd. Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend vóór 1 maart De in 2014 georganiseerde zomercampussen kunnen, op basis van het eindverslag, een continueringsfinanciering ontvangen. De selectiecommissie zal hierover beslissen in januari Gezamenlijke opleidingen De Vlaamse overheid (departement Onderwijs & Vorming) kent een aanloopsubsidie toe aan bachelor- / masteropleidingen die gezamenlijk worden aangeboden met één of meer buitenlandse instellingen. Het financieringsprogramma wordt beheerd en ondersteund door Flanders Knowledge Area. Het programma beoogt de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen te stimuleren om kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden, gezamenlijk met één of meerdere buitenlandse instellingen binnen en buiten de EEA-zone, waarbij studentenmobiliteit en eventueel docentenmobiliteit voorzien is. De subsidies bedragen maximum 5.000,- per jaar per gezamenlijke opleiding, verlengbaar voor drie jaar. Per jaar worden drie nieuwe opleidingen aanvaard. In 2014 worden drie aanvragen ingediend. De selectiecommissie kent daaraan geen financiering toe. Het programma wordt verlengd in 2015, waarvoor de oproep op 15 december 2014 wordt gelanceerd. Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend vóór 31 maart

15 3. Stage lopen in het buitenland Flanders Knowledge Area - Jaarverslag Reconfirm Regional Consortia for Internship Mobility Het Reconfirm-project heeft als doel een centrale administratie op te zetten voor het beheer en de opvolging van stagemobiliteit (stage na diplomering), en het opzetten en uitbouwen van regiokantoren. Het project wordt gefinancierd in het kader van het Europees LLP-programma Transfer of Innovation, Leonardo da Vinci. De projectpartners zijn: Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Flanders Knowledge Area, Technische Universiteit Eindhoven, Nottingham Trent University, SOP, PSA Antwerp, Stad Antwerpen. Looptijd van het project: 1 oktober september Omwille van de administratieve afwikkeling en het opzetten van enkele initiatieven naar aanleiding van de oprichting op Vlaams niveau van het consortium Stage na afstuderen (zie verder), wordt het project verlengd tot 31 maart In het kader van het project werd een platform gecreëerd t.b.v. stagemobiliteit na diplomering. Bedrijven kunnen hun gegevens invoeren in een databank. Via een gepersonaliseerde inlogcode kunnen door de bedrijven vacatures worden gepost. Studenten kunnen de vacaturedatabank online raadplegen. Parallel aan het systeem wordt een administratief opvolgingssysteem geïmplementeerd voor het beheer van de financieringsaanvragen voor stages van Vlaamse studenten. Deze financieringsaanvragen betreffen het Europees project Leonardo da Vinci. Vanaf juni 2014 wordt dat het project: Erasmus +. In 2014 wordt het systeem, aan de hand van de dossiers van Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen (beiden partner in het project), getest. Vanaf juni 2014 wordt het systeem aangevuld en geoperationaliseerd t.b.v. de opvolging van de Erasmus + - beurzen. De volledige administratieve en operationele opvolging en omkadering gebeurt door het secretariaat Flanders Knowledge Area. Stand van zaken: 284 bedrijven hebben in 2014 binnen het Reconfirm-platform een profiel aangemaakt. In 2014 worden 75 vacatures gepubliceerd. Tijdens de periode van zes maanden waarmee de projectduur wordt verlengd, zal in overleg met de projectpartners worden onderzocht op welke manier kan worden aangesloten bij de werking van bestaande (internationale) consortia teneinde het netwerk, inclusief het stageaanbod, uit te breiden. Alle projectpartners zullen op het moment van afsluiten van het project een exploitatieovereenkomst onderschrijven. In die overeenkomst zullen de modaliteiten worden

16 vastgelegd inzake het beheer, de commerciële engagementen en de financiële afspraken, alsook de rechten en plichten van alle partners / consortia die zich bij het gebruik van de data-informatie aansluiten. Op 24, 25 en 26 september 2014 heeft de derde partnermeeting plaats in Brussel, in de kantoren van Flanders Knowledge Area. Volgende punten worden besproken: technische werking van de beheerstool, organisatie van het slotevent Vlaanderen, disseminatie en communicatie, Handleiding Consortium. Op dinsdag 18 november 2014 heeft aan de Universiteit Antwerpen het slotevenement voor Vlaanderen plaats. Het event wordt georganiseerd i.s.m. departement Onderwijs & Vorming. De keynote wordt uitgesproken door Robert Voorhamme, voorzitter Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In een panelgesprek heeft een debat plaats over de diverse aspecten van stage: de rol van het bedrijfsleven, de meerwaarde van een buitenlandse stage op de arbeidsmarkt, het verwerven van extra competenties, de rol van de overheid in het faciliteren van de stages. De panelleden zijn: Herman Baert, KU Leuven; Frederik De Decker, Universiteit Gent; Ingrid Martens, VDAB; Noël Vercruysse, departement Onderwijs & Vorming; Mieke Vermeiren, Agoria. Tijdens workshops over administratieve processen, communicatie en kwaliteit van de stage, worden enkele specifieke aspecten van de stages en van de omkadering besproken. 3.2 Consortium Stage na afstuderen In januari 2014 neemt Flanders Knowledge Area het initiatief om een overleg te plannen met alle betrokken instanties teneinde het potentieel van Reconfirm maximaal te profileren, uit te werken en in te zetten. Een en ander in functie van de continuering van het project, maar tevens anticiperend op de invulling van één van de acties geformuleerd in het Actieplan Mobiliteit om te voorzien in een op Vlaams niveau gecentraliseerd stageplatform. Volgende instanties / secretariaten nemen deel aan het overleg: Flanders Knowledge Area, Epos, departement Onderwijs & Vorming, vertegenwoordigers van universiteiten en hogescholen. In het kader van het nieuw Europees programma Erasmus + wordt de mogelijkheid geboden om consortia op te richten die in de vorm van een samenwerkingsverband mobiliteitsprogramma s beheren en omkaderen. Resultaat van genoemd overleg is dat aan de raad van bestuur van Flanders Knowledge Area de oprichting van een consortium wordt voorgelegd. Tijdens de vergadering van januari 2014 beslist de raad van bestuur om een consortiumaanvraag in te dienen. Het consortium zal betreffen: het opzetten van een platform Stage na afstuderen. Coördinator van het consortium is Flanders Knowledge Area. Alle Vlaamse hogeronderwijsinstellingen kunnen bij het initiatief aansluiten

17 Flanders Knowledge Area - Jaarverslag 2014 In uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur van 20 januari 2014 wordt een projectaanvraag ingediend in het kader van het programma Erasmus +. Parallel wordt een projectaanvraag ingediend voor stagemobiliteit (geraamd aantal maanden: 850). Met uitzondering van Vrije Universiteit Brussel en de Hogere Zeevaartschool sluiten alle Vlaamse universiteiten en hogescholen bij het initiatief aan. Het secretariaat Flanders Knowledge Area ontvangt op 6 juni 2014 het bericht dat de accreditatie wordt toegekend aan het mobiliteitsconsortium in het hoger onderwijs. Deze accreditatie wordt verleend voor drie jaren. Hiermee kan het consortium deelnemen aan de actie mobiliteitsprojecten in het hoger onderwijs van het Erasmus + - programma. Op 23 juni 2014 ontvangt het secretariaat Flanders Knowledge Area de goedkeuring van de mobiliteitsaanvraag voor 850 maanden stagemobiliteit. Het totaal budget bedraagt ,- dat is: ,- OSgelden (organisational support) en ,- beschikbaar voor stagebeurzen. De financiering heeft een looptijd van twee jaar (1 juni 2014 tot en met 31 mei 2016). Tijdens de vergadering van de raad van bestuur van september 2014 wordt beslist om bestaande overlegplatformen inzake stagemobiliteit niet langer naast elkaar te laten bestaan, maar om te voorzien in een overlegplatform dat de brede context van de stagemobiliteit kan bespreken / overleggen. De bestaande overlegplatformen gaan op in het consortiumoverleg dat onder de bevoegdheid van Flanders Knowledge Area zal opereren

18 4. Wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen 4.1 Research in Flanders - werkplan 2014 knowledge makes the difference ><our RESEARCH IN FLANDERS In het kader van het project Research in Flanders wordt gewerkt aan informatie- en PR-materiaal voor de promotie van het Vlaams wetenschappelijk onderzoek in het buitenland. De campagne richt zich tot een buitenlands doelpubliek van diplomaten, bedrijfsleiders, politici, academici, onderzoekers, studenten. Flanders Knowledge Area ontvangt hiervoor, sinds 2013, een financiering vanwege het departement Internationaal Vlaanderen. In het werkplan 2014 zijn volgende acties en prioriteiten opgenomen: uitwerken van een standaardpresentatie over het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, realiseren van één of meer korte promotiefilms, verder ontwikkelen van de reeks themabrochures, maken van banners / flyers voor gebruik op beurzen en andere events. de zomermaanden 2014 de vlotte opvolging van het project gestagneerd. Vanaf het najaar 2014 wordt, in overleg met de werkgroep die het project omkadert, een doorstart gemaakt. Volgende initiatieven worden genomen: De in maart 2014 door de raad van bestuur toegewezen gunning voor layout en drukwerk van de brochures wordt behouden. De werkgroep Research in Flanders zal het project blijven omkaderen. Van de werkgroep wordt inhoudelijke input verwacht. Er wordt een redactie samengesteld. De redactie volgt de publicatie van de themabrochures nauwgezet op, inclusief de eindredactie. Teneinde de tweede schrijf van het budget 2014 te kunnen ontvangen, wordt op 10 december 2014 een tussentijds verslag betreffende de opvolging van het project gestuurd aan het departement Internationaal Vlaanderen. De bestedingen tot die datum betreffen volgende uitgavenposten: PRmateriaal; realisatie korte presentatiefilms; redactie, vertaling, lay-out en druk van de themabrochures nummers 1 tot en met 4; onderhoud website; werkingskosten kantoor en personeel. Tijdens de vergadering van de raad van bestuur van september 2014 wordt de doorstart van het project en de realisatie van de informatiedragers besproken. Door de complexiteit van de thematiek, en de betrokkenheid van een breed werkveld is in

19 Flanders Knowledge Area - Jaarverslag Research in Flanders - themabrochures In 2013 werd gestart met de redactie en publicatie van een reeks themabrochures. De brochures dienen de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen op een aantrekkelijke manier te presenteren voor een breed internationaal doelpubliek. Naast de elektronische publicatie op de website van het project (www.researchinflanders.be) zullen de boekjes ook in druk verschijnen. Deze publicaties zullen worden meegenomen met prinselijke en ministeriële zendingen en kunnen worden verdeeld op beurzen. De publicaties zullen ook ter beschikking worden gesteld aan diplomatieke posten en de kantoren van de vertegenwoordigers van de Vlaamse regering in het buitenland. In maart 2014 wordt door de raad van bestuur, op basis van een vergelijkende offerteronde, de gunning voor de lay-out en het drukwerk van de themabrochures toegewezen aan de firma Deltacommunications. Sinds het najaar wordt samengewerkt met het vertaalbureau AdVerbum. Het bureau zal instaan voor de vertaling naar het Engels van de in het Nederlands geschreven teksten, en de taalrevisie van de teksten die door de freelance journalisten in het Engels worden aangeleverd. Conform deze afspraken worden de reeds opgeleverde brochures, in overleg met de respectieve journalisten, herwerkt. In december 2014 starten de vormgevers met de lay-out. In januari 2015 zullen de eerste vier edities van de reeks worden gepubliceerd: Urban Planning, Materials Science, Research in Times of Crisis, Industrial Design. Via de leden van de werkgroep (voor samenstelling zie ) wordt aan de hogeronderwijsinstellingen informatie opgevraagd voor de realisatie van de volgende vier brochures. Volgende thema s zullen vanaf januari 2015 worden uitgewerkt: Innovating the Arts, Food, World War I, Healthy Ageing. In oktober 2014 wordt een format, ontwikkeld door journalist Frank Willemse, aangekocht. Het format bevat een voorstel voor lay-out en een voorstel inzake de inhoudelijke indeling van de brochures. Deze aanpak sluit aan bij het magazineconcept en komt tegemoet aan diverse doelstellingen: bereiken van een breed lezerspubliek, aantrekkelijk presenteren van het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, appelleren aan het wow-effect

20 4.3 Research in Flanders - presentatiefilms 4.4 Research in Flanders - communicatie- en PR-materiaal Bedoeling van het initiatief om presentatiefilms te maken is om één of meer dynamische, aantrekkelijke clips te realiseren die op de website Research in Flanders kunnen worden gepubliceerd, en kunnen worden vertoond bij presentaties tijdens zendingen en / of deelname aan hogeronderwijsen wetenschapsbeurzen. In het najaar 2014 wordt, op basis van een vergelijkende offerteronde, de realisatie van een algemene presentatiefilm gegund aan de firma Fijne Beeldwaren. De realisatie van een korte thematische presentatiefilm over toponderzoekers in Vlaanderen wordt toegewezen aan de firma Feita. De eerste brainstormvergaderingen hebben plaats in december Oplevering van de themaclip wordt verwacht in februari Oplevering van de presentatiefilm wordt verwacht in mei In 2014 worden banners gemaakt waarop het project wordt gepresenteerd met logo, fotocollage en URL. Er worden eveneens flyers in de vorm van postkaarten aangemaakt. De banners worden opgezet in de beursstanden van Flanders Knowledge Area en de flyers worden tijdens de beurzen verdeeld aan geïnteresseerden en bezoekers van de stand. De flyers zijn eveneens opgenomen in de informatiepakketten die aan de diplomatieke posten ter beschikking worden gesteld. Vanaf januari 2015 zal gestart worden met de realisatie van een clip over (een specifiek gegeven van) het wetenschappelijk onderzoek aan de Vlaamse hogescholen. knowledge makes the difference ><our RESEARCH IN FLANDERS

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht juni 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 Missie...2 1.2 Visie...3 1.3 Strategische doelen 2010...3 1.4 Governance...5 2. Onderwijs... 6 2.1 Een aantrekkelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW 2012-06-22 - v1.0 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 Inhoudelijk verslag... 5 2 Financieel verslag... 5 3 Afkortingen... 6 A INKOMSTEN...

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 1 Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012 1

Jaarverslag 2011-2012 1 Jaarverslag 2011-2012 1 2 Het SIHO Promotoren: Frederik D Hulster Hogeschool West-Vlaanderen Prof. dr. Caroline Andries Vrije Universiteit Brussel Prof. dr. Geert Van Hove Universiteit Gent Rita Bleys

Nadere informatie

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk Projectgroep: 00 Interne werking Budget RTC: 198.000,00 Cofinanciering: 0,00 0,00% 198.000,00 Projectnaam: 00 Interne werking mag voor de eigen werking die bestaat uit enerzijds (niet projectgebonden)

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Een nieuwe Vlaamse diplomatie in. Naar een efficiënt buitenlands netwerk

Een nieuwe Vlaamse diplomatie in. Naar een efficiënt buitenlands netwerk Een nieuwe Vlaamse diplomatie in Een veranderende wereld: Naar een efficiënt buitenlands netwerk Advies 2013/16 9 juli 2013 Colofon samenstelling: SARiV Freddy Evens (Secretaris) Roos Van de Cruys Boudewijnlaan

Nadere informatie

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 Design Academy Eindhoven jaarverslag 2010 inhoudsopgave jaarverslag 2010 Voorwoord van het College van Bestuur Verslag van de Raad van Toezicht 5 7 Algemeen Design

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

jaarplan 2012 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving

jaarplan 2012 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving jaarplan 2012 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving Antwerpen, 7 juni 2013 Inhoud 0 Inleiding... 3 SD 1 Kennis opbouw over het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving en kennisverspreiding...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie

Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie Notitie t.b.v. het Nederlands-Vlaams platform voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie 1. Inleiding 1.1 Strategisch belang 1.2 Knelpunten

Nadere informatie

beleidsplan 2010-2013

beleidsplan 2010-2013 Vlaams Architectuurinstituut vzw beleidsplan 2010-2013 Subsidieaanvraag binnen het Kunstendecreet voor het geheel van de werking 30-9-2008 Inhoud INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 7 1.1 Identiteit van de

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2011 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Algemeen beeld... 5 1.1 Inleiding...5 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 1.3 Realisatie Strategisch Programma 2007-2010 In het teken van

Nadere informatie