Bepaling van de vormstabiliteit ontwerpversie, nog niet voor publicatie vatbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bepaling van de vormstabiliteit ontwerpversie, nog niet voor publicatie vatbaar"

Transcriptie

1 Bepaling van de vormstabiliteit ontwerpversie, nog niet voor publicatie vatbaar Eigen aan de Belgische verkeerswetgeving: vormstabiele lading Vormstabiliteit van de transportverpakking is een belangrijke eis die in de recentste Belgische wetgeving inzake ladingzekering is opgenomen. Deze eis wordt niet opgelegd aan de vervoerders of chauffeurs. Enkel verpakkers en/of verladers moeten hieraan voldoen. Zelfs voor verpakkers en/of verladers die in het buitenland gevestigd zijn en hun goederen, over de landsgrenzen heen, op Belgisch grondgebied versturen. Bij vaststelling van overtreding van deze eis, bij wegcontrole of naar aanleiding van een ongeval, zal een boetevordering opgemaakt worden voor de verpakker en/of de verlader. Vermoedelijk zal het in de praktijk evenwel niet zo eenvoudig zijn om buitenlandse verpakkers en/of verladers tot betaling van boetes te dwingen. Voor de Belgische verzenders en/of verpakkers is dit daarentegen wel het geval. In de praktijk is er sedert het invoeren van deze vereist al meermaals proces-verbaal opgesteld naar aanleiding van wegcontrole waarbij de verpakker niet kon aantonen dat de transportverpakking niet. Foto 1: Schade door niet-vormstabiele lading Bij vaststelling van een overtreding inzake vormstabiliteit is het natuurlijk ook steeds mogelijk dat de verbalisant oordeelt dat het risico bij verder zetten van het transport te groot is. De ganse vrachtwagen zal dan ter plaatse geïmmobiliseerd wordt. Het vervoerstraject verder zetten zal alleen kunnen nadat de gebreken ter plaatse hersteld zijn. De directe kosten voor het ter plaatse corrigeren van de vormstabiliteit of de indirecte kosten die daaruit voortvloeien voor de vervoerder kunnen natuurlijk wel naar de verpakker en/of afzender doorgerekend worden. Het uitbreiden van de verkeerswetgeving met een eis inzake vormstabiliteit was het gevolg van de industriële tendens om steeds lichtere verpakking aan te wenden. Minder en lichtere verpakking verlaagt de verpakkingskost en de milieubelasting veroorzaakt door verpakkingsafval. Daarentegenover verhoogt de onstabiliteit van de lading tijdens het transport. Onstabiele lading geeft aanleiding tot ladingverlies. En ladingverlies veroorzaakt goederenschade, verkeersfiles, en ultiem zelfs kwetsuren en overlijdens. In de voorbereiding tot het uitwerken van deze wetgeving inzake ladingzekering kwam o.a. foto 2 aan bod. Deze foto legt duidelijk de noodzaak aan vormstabiliteit van de transportverpakking bloot. Foto 2: Niet-vormstabiele lading Achteraan in de vrachtwagen staan als laatste lading 2 palletten met elk een 200 litervat. Aan de linkerzijde is het vat vastgezet op de pallet en is de transportverpakking vermoedelijk vormstabiel. Aan de rechterzijde is het vat vrijstaand, want niet vastgezet en bijgevolg niet vormstabiel. Bij een krachtig remmanoeuver voor een stoplicht, zal de pallet niet voorwaarts kunnen bewegen aangezien ze wordt tegengehouden door de andere palletten, die op hun beurt door het kopschot van de vrachtwagen worden tegengehouden. Het vat op zichzelf daarentegen wordt door geen enkele hindernis tegen gehouden en kan schuiven (of kantelen) of kantelen in alle richtingen. De transportverpakking, bestaande uit de pallet en het losstaand vat, is bijgevolg niet vormstabiel. Deze transportverpakking kan bij normale transportkrachten, zoals o.a. een krachtig remmanoeuver, ernstige beschadiging of zelfs lekkage van het vat veroorzaken en daardoor ernstige verkeershinder veroorzaken. Over vormstabiliteit is weinig literatuur beschikbaar. Ook geen buitenlandse literatuur. Vormstabiliteit is immers (voorlopig) alleen in de Belgische wetgeving expliciet opgenomen. Op het ogenblik van het opstellen van de wetgeving was ook het begrip vormstabiliteit nog niet opgenomen in de technische woordenschat en is het niet opgenomen bij de definities van artikel 1 van het Koninklijk Besluit ladingzekering van 27 april Door het ontbreken van een definitie voor vormstabiliteit gebruikt het Koninklijk Besluit Ladingzekering van 27 april 2007 een algemene omschrijving van de eis dat de goederen voldoende stevig moeten omhuld zijn om een goede ladingzekering mogelijk te maken. 1

2 Wettelijke omschrijving van de eis naar vormstabiliteit van de transportverpakking De tekst van de wetgeving luidt als volgt: [quote] 27 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen Art. 4. In het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 1987, 20 juli 1990, 18 september 1991, 16 juli 1997, 9 oktober 1998, 14 mei 2002, 4 april 2003, 26 april 2004 en 9 januari 2007 wordt een artikel 45bis ingevoegd, luidend als volgt : «Artikel 45bis. Lading van de voertuigen : specifieke voorschriften voor de voertuigen van groep C. 45bis. 3. Indien de primaire verpakking van een goed niet voldoende stevig is voor een veilig transport van de goederen, dan moet de verpakker en/of verlader de goederen bijkomend omhullen met een transportverpakking die stevig genoeg is om een goede ladingzekering mogelijk te maken.. [unquote] Er bestaan evenmin geen technische normen die het onderwerp vormstabiliteit specifiek behandelen. Om aan deze leemte tegemoet te komen wordt de problematiek verder toegelicht. Vormen van transportverpakking Lading die moet vervoerd worden is, voor het gemak en snelheid van behandeling en transport, meestal samengesteld en verpakt als een laadeenheid. De laadeenheid bestaat uit enerzijds een dragende component, anderzijds één of meerdere verpakkingen of ladingonderdelen en tenslotte ook een omhullend verpakkings-materiaal om het geheel vormstabiel te houden. De wetgever omschrijft dit verpakkingsmateriaal als transportverpakking. Het gemak van een laadeenheid is dat ze door een vorkheftruck kan opgenomen, vervoerd en al dan niet gestapeld kan worden. Het nadeel is dat er voortaan ook aandacht moet gegeven aan de vormstabiliteit van laadeenheid. Het begrip laadeenheid krijgt in het dagelijks leven nog heel wat andere verwoordingen. O.a. in de ADR-regelgeving wordt o ook oververpakking als omschrijving gebruikt. oververpakking, een omsluiting die gebruikt wordt om één of meerdere colli te bevatten en om een eenheid te vormen die tijdens het vervoer gemakkelijker gemanipuleerd en gestouwd kan worden. Voorbeelden van oververpakkingen zijn : a) een laadvlak, zoals een pallet, waarop meerdere colli geplaatst of gestapeld worden en die door middel van banden uit kunststof, krimp- of rekfolie of andere geschikte middelen vastgezet worden, of b) een beschermende buitenverpakking zoals een kist of een mand ; Met wat goede wil zou ook transportverpakking als alternatieve verwoording voor laadeenheid kunnen dienen. Maar doordat de wetgeving met transportverpakking reeds het omhullend materiaal aangeeft wordt dit moeilijk. De dragende component van een laadeenheid kan meerdere vormen aannemen: pallet, bak of bok. Op de volgende foto s zijn enkele voorbeelden van diverse transportverpakkingen gevoegd. Foto 3: gepallettiseerde transportverpakking Foto 4: een bak als transportverpakking Foto 5: lading die in een bok is geplaatst 2

3 Bij een laadeenheid kan de afmeting van het vloeroppervlak van de lading verschillen van de dragende componten. Lading die op een pallet is gestapeld kan gelijk lopen met het palletoppervlak. Ze kan ook groter of kleiner zijn. Een transportverpakking is blootgesteld aan transportkrachten Lading die vervoerd wordt is blootgesteld aan transportkrachten. Zo zal bij het uitvoeren van een krachtig remmanoeuver, lading in voorwaartse richting geduwd worden door de resulterende krachten. Bij het snel door de bocht gaan wordt lading in zijwaartse richting bewogen door de resulterende krachten. Om te verhinderen dat lading zou schuiven kunnen diverse methodes van ladingzekering toegepast worden. Deze ladingzekeringsmethodes zijn gericht op het zekeren van de laadeenheden, en niet op de individuele lading op een drager. Bij dezelfde transportkrachten zal, als het dragend element zodanig is bevestigd dat het zelf niet kan bewegen op de laadvloer, de lading gaan bewegen op het dragende element of ten opzicht van elkaar. Vormstabiel maken houdt in dat de lading niet ten opzichte van het dragend element of ten opzichte van elkaar kan verschuiven Volgende tekeningen stellen de problematiek grafisch voor: Rusttoesttand Tekening 1: Op elke pallet bevindt zich een vrijstaande lading. De palletten zijn ingeklemd en hebben geen bewegingsruimte Tekening 2: Door een noodrem is er een voorwaartse restkracht ontstaan op de lading die gaat schuiven bovenop de palletten, doordat ze vrijstaand is. De palletten kunnen zelf niet schuiven op de laadvloer omdat ze ingeklemd zijn Rusttoesttand Tekening 3: Op elkaar gelegen platen zijn plaat per plaat vrijliggend en blijven op elkaar liggen zolang er geen transportkrachten optreden Tekening 4: Door een noodrem kan er een voorwaartse restkracht ontstaan op elke individuele plaat. De restkracht is voor de bovenste plaat het grootst, aangezien de wrijvingskracht tussen de twee bovenste platen het kleinst is. Het beperkte gewicht van de bovenste plaat wordt omgezet in een beperkte wrijvingskracht. De onderaan gelegen platen ondervinden meer wrijvingskracht tussen elkaar, aangezien er meer gewichtskracht wordt omgezet in wrijvingskracht Meer wrijvingsweerstand betekent minder restkracht en bijgevolg minder beweging Bijvoorbeeld: wanneer een palletlading wordt ingesloten worden alle palletten zodanig naast elkaar gezet dat er onvoldoende vrije ruimte is om te bewegen en worden de restkrachten opgevangen door de 3

4 wand van de vrachtwagen. Wanneer een voertuig krachtig remt zullen de palletten een voorwaartse drukkracht uitoefenen. Maar de veroorzaakte drukkracht kan de palletten niet in beweging zetten, aangezien er geen bewegingsruimte is. De palletten zijn immers naast elkaar gezet en zijn sterk genoeg om de duwkrachten op te vangen. Het kopschot moet dan sterk genoeg zijn om de duwkracht van alle palletten samen op te vangen. Ladingzekering is algemeen gericht op het verhinderen van beweging van de transportverpakking. De lading die zich in de transportverpakking bevindt wordt echter eveneens blootgesteld aan de transportkrachten en zal bij krachtig remmen eveneens een voorwaartse drukkracht ondervinden. De transportverpakking moet dan zodanig ontworpen zijn dat ze dezelfde voorwaartse drukkracht waaraan de pallet is blootgesteld, kan opvangen en de goederen bijgevolg op hun plaats blijven staan op de pallet. De Belgische wetgeving wil met dit voorschrift voorkomen dat vrijstaande lading die op een pallet, in een bak of een bok vervoerd wordt, tijdens het transport zou schuiven of kantelen. bij plotseling remmen of andere transportversnellingen, terwijl de pallet, bak of bok zelf niet beweegt als gevolg van insluiting. Methoden om een laadeenheid vormstabiel te maken Om een laadeenheid vormstabiel te beschouwen heeft de regelgever zich niet gericht naar voorschrijven van types van transportverpakking, maar wel naar het bekomen van een vormstabiel resultaat bij het uitvoeren van een test. Hierna volgt de methode om te bepalen of de primaire verpakking/transportverpakking al dan niet voldoende stevig is voor een veilig transport: Bij de bepaling van de methode is rekening gehouden met volgende referenties: Het KB ladingzekering geeft een definitie van het begrip primaire verpakking dat in artikel 45 bis 3 wordt aangewend in de omschrijving van de verplichting om vormstabiliteit te vereisen. KB van 27 april 2007 [quote] Artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 1987, 20 juli 1990, 18 september 1991, 16 juli 1997, 9 oktober 1998, 14 mei 2002, 4 april 2003, 26 april 2004 en 9 januari 2007, wordt aangevuld als volgt : «Primaire verpakking», verpakking die de goederen als eerste omsluit.». [unquote] Bij een volgende herziening van de wettekst zou het wellicht nuttig zijn om vormstabiliteit als begrip in te voeren in de omschrijving van 45 bis 3 van het Koninklijk Besluit Ladingzekering. En de inhoud van het begrip vormstabiliteit zou dan kunnen opgenomen worden bij de definities. Het Koninklijk Besluit Ladingzekering stelt dat voor de praktische uitvoering van de wettelijke eisen, de Europese Richtlijnen voor Beste Praktijken over het Zekeren van Lading voor Wegtransport aanvaard worden als correcte uitvoering van de algemene voorschriften. [quote] 45bis. 6. Voor een lading die op een voertuig van groep C omsloten, vastgezet of gestouwd wordt in overeenstemming met de voorschriften van de «Europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van lading voor wegtransport», opgesteld onder auspiciën van de Europese Commissie, geldt dat het ladingzekeringssysteem voldoet aan de eisen van artikel 45bis.4, eerste lid.». [unquote] De Europese Richtlijnen voor Beste Praktijken over het Zekeren van Lading voor Wegtransport bieden volgende, inzake vormstabiliteit relevante, technische informatie: Europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van lading voor wegtransport. Ref.: Eerste Nederlandstalige uitgave: 17 mei

5 Foto 6: onvoldoende vormstabiliteit [quote] Krimpfolie en wikkelfolie Kleinere eenheden kunnen gemakkelijk en effectief op de pallets worden gezekerd met behulp van wikkelfolie. Een wikkelfolie is gemakkelijk aan te brengen en de gewenste vormstijfheid voor de volledige pallet wordt verkregen door het geschikte aantal wikkels te gebruiken. Bij krimpfolie wordt een plastic kap over de geladen pallet aangebracht, die daarna wordt verhit zodat het plastic krimpt en de lading meer stijfheid verleent. De pallet kan worden beschouwd als een stabiele transporteenheid als de geladen pallet in staat is om weerstand te bieden aan een kantelhoek van ten minste 26 zonder enige merkbare vervorming. [unquote] De Engelse basistekst gebruikt de omschrijving: without any significant deformation. [quote] 6. Gestandaardiseerde of deels gestandaardiseerde lading (geometrische vormen) Paletten en rolcontainers Wanneer dozen van gelijke of kleinere afmetingen dan de pallet op een pallet worden geladen, vormt de pallet een ladingdrager vergelijkbaar met een laadruimte zonder zijborden. Er moet worden gezorgd dat de lading niet kan schuiven of kantelen ten opzichte van de pallet door sjormiddelen te gebruiken zoals de sjormiddelen die hierboven beschreven worden. De wrijvingscoëfficiënten tussen de oppervlakken van de lading en van de pallet zijn daarom belangrijk bij de berekening van de ladingzekering. Er moet ook rekening worden gehouden met de verhouding van de hoogte/breedte en het gewicht van de geladen pallet (hier komt het gewicht van de geladen pallet overeen met het gewicht van een laadsectie zie paragraaf 1.3.5: Kantelen). Elk middel kan worden gebruikt om de lading te zekeren op de pallet, bv. sjorren, krimpfolie, enz., mits de pallet in staat is om weerstand te bieden aan een zijwaartse kantelhoek van ten minste 26 zonder aanzienlijke tekenen van vervorming (zie paragraag 3.5.5). [unquote] In de Engelse basistekst staat deze omschrijving als without any significant sign of distortion In de tekst van de Europese Richtlijnen voor Beste Praktijken over het Zekeren van Lading voor Wegtransport wordt verwezen naar een hoek van minimaal 26 tussen laadvloer en laadeenheid. Er is een, voor ons bruikbaar, verband tussen deze hoek van 26 waarmee de test moet worden uitgevoerd en de wrijvingsweerstand. De relatie tussen de hoek waarmee de test wordt uitgevoerd en de wrijvingscoëfficiënt wordt toegelicht in de Europese norm EN :2004. Foto 6: onvoldoende vormstabiliteit EN : 2004 Vastzetvoorzieningen voor lading op wegvoertuigen - Veiligheid - Deel 1: Berekening van de sjorkrachten [quote] Bijlage C (informatief) Voorbeeld van een praktische methode voor het bepalen van de wrijvingscoëfficiënt µ s De wrijvingscoëfficiënt µ s legt de relatie vast tussen het beginnen schuiven van de lading wanneer de laadvloer gekanteld wordt. Een eenvoudige methode om µ s te bepalen is om een laadvloer te kantelen waarop de lading is geplaatst en de hoek te meten tussen laadvloer en lading waarbij de lading begint te schuiven. Hierbij bekomt men de statische wrijvingscoëfficënt µ s = tan α. Grote zorg moet in het acht genomen 5

6 worden bijvoorbeeld om blokkeerinrichtingen op korte afstand van de lading te plaatsen zodat kan verhinderd worden dat, gedurende de test, lading van het platform valt. [unquote] De Europese Richtlijnen voor Beste Praktijken over het Zekeren van Lading voor Wegtransport geven echter geen technische verduidelijking van het begrip zonder aanzienlijke tekenen van vervorming. Dit is jammer en zou in een volgende versie best bijgevoegd worden. Tot zolang moet men zich behelpen met ofwel te verwijzen naar andere, aanverwante normen in het kader van ladingzekering die met het begrip vervorming omgaan, ofwel moet het begrip vervorming ingevuld worden in het kader van de doelstelling van de vormstabiliteit. De kans dat de Europese Richtlijnen voor Beste Praktijken over het Zekeren van Lading voor Wegtransport snel bijgewerkt zal worden is echter klein: De werkgroep die dit referentiewerk heeft opgesteld is ondertussen ontbonden. Deze werkgroep werd samengesteld door de Europese Commissie op vraag van Scandinavië. Door de Europese Commissie werd een budget vrijgemaakt om alle leden van de lidstaten die naar Brussel kwamen om deel te nemen aan de periodieke vergaderingen te vergoeden voor reis- en verblijfskosten, alsook om de vertaalkosten van het oorspronkelijk in het Engels opgesteld referentiedocument in alle talen van de lidstaten te dragen. Ook is de toenmalige voorzitter van de werkgroep, dhr.charles Surmont, na afloop gepromoveerd naar een andere dienst. Verwijzing naar andere normen in het kader van ladingzekering: Voor de technische vertaling van het begrip zonder aanzienlijke tekenen van vervorming zou, binnen het domein van ladingzekering, kunnen gerefereerd worden naar de vervorming die in EN 12642:2007 betreffende Het vastzetten van lading op wegvoertuigen Structuur van het koetswerk minimale eisen In deze norm komen volgende technische criteria voor die de toegelaten vervorming van structuurelementen van de laadruimte van een vrachtwagen uitdrukken: 1. geen vervormingen die het normale gebruik zouden verhinderen 2. maximaal 300mm elastische vervorming 3. geen permanente vervorming bij 85% van de totale belasting 4. max. 20mm permanente vervorming bij 100% van de totale belasting Deze waarden zijn geldig voor een courante vrachtwagenhoogte van 2,4 meter. Voor gepalletiseerde ladingen zouden de vervormingen kunnen geïntrapoleerd worden in verhouding tot de hoogte. Een andere benadering om zonder aanzienlijke tekenen van vervorming in te vullen kan gevonden worden in de doelstelling van vormstabiliteit. In de Engelstalige basistekst luidt de voorwaarde als any significant sign of distortion. Deze omschrijving is relevanter aangezien de Nederlandstalige versie slechts een vertaling is die door een vertaalbureau is gegeven aan de Engelse basistekst, zonder dat deze vertaling in tweede lezing werd beoordeeld door vakdeskundigen. En significant kan op zichzelf, afhankelijk van de context vertaald worden als: belangrijk, erg, ernstig, voornaam, zwaar, zwaarwichtig, aanmerkelijk, aanzienlijke, geruim, betekenisvol, veelbetekenend, veelzeggend. Als de begripsinvulling betekenisvol wordt gebruikt zou voor een gepalletiseerde lading kunnen gesteld worden dat de vervorming beperkt moet blijven tot binnen het gabarit van de pallet. Op dit manier zal een vervorming naastgelegen lading niet kunnen beïnvloeden. Indien testen worden uitgevoerd is het in ieder geval noodzakelijk dat bij de randvoorwaarden van de test vermeld wordt hoe dat het begrip significant wordt ingevuld. Praktisch wijze van uitvoering van de test 6

7 De testen kunnen als volgt uitgevoerd worden 1. Statische kanteltest Deze test is een uitvoering van Bijlage C van EN De test dient uitgevoerd met behulp van minimaal een heftoestel en een waterpas waarop digitaal de bereikte hoek kan aflezen worden. Bij de testopstelling mag de kantellijn tijdens het optillen aan de andere zijde niet verschuiven. De laadeenheid wordt opgetild aan één zijde tot een hellingshoek van 26 wordt bereikt. De vervorming wordt dan beoordeelt volgens de vooraf opgestelde beoordelingscriteria Foto 7: statische kanteltest met waterpas Nog eenvoudige kan het met een gewone plooimeter, aangevuld met een rekenmachine om op basis van de afmetingen, hun verhouding en uit de tangenswaarde afgeleide hoek te bepalen). Foto 8: statische kanteltest met plooimeter Bij laadeenheden met een laag zwaartepunt zal de laadeenheid tijdens de tiltest zelf nooit omkantelen. Bij hoge laadeenheden is dit wel een probleem. De lading zal bij het gewoon optillen met de vorken van een vorkheftruck kantelen voor de hellingshoek van 26 is bereikt. Er dient dan gebruik gemaakt van een kanteltafel. De laadeenheid wordt onderaan vastbevestigd op de kanteltafel, zodat deze niet kan kantelen (en ook niet kan schuiven). De vorken van de vorkheftruck zullen nu de kanteltafel aan één zijde optillen. Bij het bereiken van een hoek van 26 wordt de test gestopt. Er wordt dan genoteerd of er aanzienlijke tekenen van vervorming van de goederen op de pallet waar te nemen zijn. Practische toepassing: Een ziekenhuis dat gevaarlijk afval genereert verpakt dit in speciale verpakkingen. Deze verpakkingen worden tot een laadeenheid gebundeld op een pallet. De palletten worden afgehaald door een erkend afhaler. Het is bijgevolg de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis om de laadeenheden vormstabiel aan te bieden. Om dit te kunnen garanderen werden er statische kanteltesten uitgevoerd. De eerste kanteltesten met de toenmalig geplaatst transportverpakking in de vorm van spanlint was niet succesvol. De laadeenheid viel uit elkaar vooraleer de hellingshoek van 26 werd bereikt. Door te verder te experimenteren met het aantal spanlinten en de plaats van aanbrengen ervan kon uiteindelijk bereikt worden dat de kanteltest succesvol werd uitgevoerd. De opstelling op foto 9 toont de laadeenheid bij een hellingshoek van 26. Merk ook op dat om de schade tijdens het testen te vermijden, de pallet niet ver van een steunmuur werd geplaatst. Foto 9 : Positief resultaat bij een statische kanteltest Wie gebruik wil maken van een kanteltafel, maar er zelf geen heeft of geen wil/kan bouwen kan ook beroep doen op een gespecialiseerde firma. Door de firma Atrium werd een testtafel gebouwd waarop voor derden de statische test kan uitgevoerd worden. Op basis van de bekomen testresultaten wordt een testverslag afgeleverd. Contact dient hiervoor genomen met Pablo Coosemans, vestigingsmanager, GSM: 0477/ , Tel.: 32(0)2/ ; Fax: +32(0)11/

8 2. Dynamische test Deze test is niet beschreven in de huidige regelgeving. Het Koninklijk Besluit Ladingzekering laat echter toe om andere methoden te gebruiken. Hierbij geldt natuurlijk de universele voorwaarde dat deze wetenschappelijk verantwoord en verdedigbaar zijn. Momenteel is hiervoor een testbank met rolwagen operationeel in een gerenommeerd testinstituut te Gent. Met deze rolwagen kunnen de transportversnellingen die een lading ondervindt perfect nagebootst worden. Het nadeel van deze methode is dat ze meer gesofisticeerd is en een hogere investeringskost vereist. Het voordeel is dan weer dat de interne drukgolfbeweging die bij transportversnelling vanuit de pallet naar de bovenzijde van de lading gaat, ook op deze rolwagen wordt nagebootst. Door het filmen van de golfbeweging met hoge snelheidscamera s kan men ook de zwakheden in bv. folieomwikkeling identificeren en op deze wijze alleen al door verbeterde wikkelmethodes tot aanvaardbare oplossingen komen. Safety Consult kan voor U deze testen laten uitvoeren of diegenen die hieraan nood zouden hebben, bijstaan in het uitvoeren van deze testen. Contact dient hiervoor genomen met Willy Van Praet, , Wanneer praktische testen worden uitgevoerd, moeten de testomstandigheden en resultaten gedocumenteerd worden. Bij wegcontrole wordt in de praktijk geregeld gevraagd naar het kunnen bewijzen de transportverpakking vormvast is uitgevoerd. De gevraagde bewijsvoering kan uiteraard alleen schriftelijk gebeuren. De basis van de schriftelijke bewijsvoering is opgenomen in het ontwerp van herziening van de Europese basisnorm van ladingzekering, pr EN :2010, meer bepaald in bijlage E. pren :2010 Annex E (informative) Documenteren van praktische testen Wanneer praktische testen worden uitgevoerd, moeten de testomstandigheden en resultaten gedocumenteerd worden volgens de volgende instructies: De documentatie moet minimaal volgende informatie bevatten: - Plaats en datum van de praktische test; - Naam van de organisatie waarvoor de test werd uitgevoerd - Naam van de voor de test verantwoordelijke persoon - Omschrijving van de doelstelling van de test - Technische omschrijving van het begrip significant distortion - Lijst van de personen die de test hebben bijgewoond - Omgevingsomstandigheden waarin de test werd uitgevoerd; weersomstandigheden en temperatuur - Beschrijving van de testmethode (statisch of dynamisch) - Gebruikte beproevingsmaterieel: type van spanriemen, spanlatten, hellingsmaterieel, enz. (+voor de vormstabiliteitstest: wikkelfolie, straps, etc ) - Transportmode waarvoor de test werd uitgevoerd: weg, spoor, zeezone A, zeezone B, Zeezone C - Beschrijving van de geteste lading, met inbegrip van het type van ladingseenheid, de verpakkingswijze, de gewichten, de afmetingen, het aantal en de plaats van aanbrengen van zekeringssystemen, aangelegde voorspanningen, de wrijvingscoëfficiënt, e.d. - Beschrijving van het laadpatroon en ladingzekeringssysteem van de geteste lading - De testresultaten - Besluiten die uit de testresultaten worden getrokken met betrekking tot de vereiste beladingsconfiguratie, transportmodi en type van transporteenheid (gesloten of open type van 8

9 voertuig, container, etc. ) (dit laatste punt is minder relevant voor de vormstabiliteitstest.) - Foto s van de testopstelling en uitvoering Wat is het verschil tussen de opstelling voor het testen van de vormstabiliteit en deze voor het bepalen van de wrijvingscoëfficiënt? Er is een grote gelijkenis tussen de proefopstelling voor het bepalen van de vormstabiliteit en deze voor het bepalen van de wrijvingscoëfficiënt via statisch testen. Bij statisch testen wordt de transportverpakking onder een hoek met het aardoppervlak gebracht en er wordt gebruik gemaakt van de wetenschappelijk correcte relatie tussen de hoek waarbij beweging van de lading optreedt en de wrijvingscoëfficiënt. Als F t F w is er geen beweging en als F t >F w is er wel een beweging. Waarbij: F w = wrijvingskracht F t = traagheidskracht De wrijvingskracht is bepaald door de combinatie van de elkaar rakende materiaaloppervlakken en kan uitgedrukt worden als F w = µ s * F g Waarbij: F w = de wrijvingsweerstand µ s = de wrijvingscoëfficiënt F g = de gewichtskracht De traagheidskracht wordt in de testopstelling veroorzaakt door het hellend vlak. Bij waterpasstand van lading en laadvloer is de traagheidskracht nihil. Bij haakse stand van 90 is de traagheidskracht gelijk aan de gewichtskracht. Bij tussenin gelegen hoeken wordt de traagheidkracht bepaald als: En F t = tg α * F g Waarbij: F w = de wrijvingsweerstand α = de hoek gevormd door de lading en laadvloer enerzijds en de horizontale stand anderzijds tg α = overstaande rechthoekszijde gedeeld door de aanliggende rechthoekszijde Fg = de gewichtskracht Bijgevolg geldt dat als tg α *Fg > µ s *Fg of tg α > µ s er beweging is. Met andere woorden, van zodra er een neerwaartse schuifbeweging van de pallet of vervorming in de transportverpakking optreedt, gaan we over van tg α = µ s naar tg α > µ s. De wrijvingsweerstand is gekend uit de hoek α waarop de lading begint te schuiven. De driehoeksmeetkunde levert de tabel met de relatie tussen hoek en tangenswaarde in een rechthoekige driehoek Enkele referentiewaarden zijn: Ho k Tangenswaarde , , , , , , , ,70 3 0, , ,00 F t α F g F w ww 9

10 Bij het testen van de vormstabiliteit van een transportverpakking wordt 1. Getest bij een hoek van 26, wat overeenkomt met een wrijvingscoëfficiënt van 0,5 2. De onderzijde van de transportverpakking gekanteld zonder dat deze kan schuiven. Dit is mogelijk op 2 wijzen: ofwel wordt de onderkant (bv. van een pallet) aan één zijde opgetild door een vorkheftruck. De andere zijde van de pallet dient dan als kantellijn. Ofwel wordt de pallet op een kantelvloer geplaatst en op deze kantelvloer vastgemaakt zodat ze niet kan schuiven. De kantelbeweging wordt nu op de kantelvloer uitgevoerd, door een vorkheftruck, een takel, of andere middelen 3. Er wordt gemeten of de vervorming de gestelde vervormingscriteria al dan niet overschrijdt. 4. Is de samenstelling van het grondvlak waarop de transportverpakking staat niet van belang 5. Als eindresultaat een positief of negatief testresultaat gegeven 10 Bij het uitvoeren van een kanteltest met als bedoeling om de wrijvingscoëfficiënt te bepalen, wordt 1. De kantelhoek langzaam opgedreven en opgevolgd door een digitale afleesbare waterpas. 2. Wordt de onderkant van de transportverpakking niet vastgezet, want het is alleen de bedoeling om te meten wat de wrijvingscoëfficiënt is tussen het ondervlak van de transportverpakking en de laadvloer. 3. Is de samenstelling van het grondvlak waarop de transportverpakking staat wel van belang, want de samenstelling te zijn van de laadvloer die men wil testen. Dit betekent dat op een kantelvloer eerst de correcte vloerplaat moet aangebracht worden. Deze dient vastgezet zodat ze niet kan schuiven. Nadien wordt de transportverpakking vrijstaand aangebracht. 4. Als eindresultaat van deze test wordt de hoek gegeven waarbij de lading begint te schuiven. Van deze hoek wordt de tangenswaarde (zie omzettingstabel) genomen. Deze waarde is dan gelijk aan de wrijvingscoëfficiënt. Andere eisen inzake vormstabiliteit Tekst van de vervoersfederaties vermeldt 0,8 g. Verder uit te werken. Opgesteld door Ing.-lic. Willy Van Praet Ladingzekeringsdeskundige die meegewerkt heeft aan het opstellen aan de recentste Belgische wetgeving inzake ladingzekering, de Europese Richtlijnen voor Beste Praktijken over het Zekeren van Lading voor Wegtransport en de herziening van de basisnorm EN van het Europees Normalisatieinstituut. 10

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Een praktische leidraad voor uitbaters 3 e uitgave 1 Colofon Auteurs (1e editie): Jeroen Bos, Jan Deconinck, Peter

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING

NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING TRIER VII NAAR EEN ZESDE RICHTLIJN MOTORRIJTUIGEN VERZEKERING Een regelgeving voor aanhangwagens Moeten er speciale maatregelen voor aanhangwagens worden getroffen in het kader van een eventuele zesde

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN

BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN www.mobielbrussel.be/parkeerbeleid Voorwoord Een Gewestelijk Parkeerbeleid voor een betere mobiliteit Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN C.O.B. 25 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN Brussel, 19 november 2008 2 Bij brief

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

WATEROVERLAST EN DE ROL VAN DE VERZEKERINGSWERELD

WATEROVERLAST EN DE ROL VAN DE VERZEKERINGSWERELD WATEROVERLAST EN DE ROL VAN DE VERZEKERINGSWERELD Luc Nijs 1 SAMENVATTING: Alle inspanningen ten spijt om wateroverlast door overstromingen te vermijden, zal er steeds een risico op schade door overstromingen

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Beslissing nr. 2007-V/M-07 van 14 februari 2007

Beslissing nr. 2007-V/M-07 van 14 februari 2007 Beslissing nr. 2007-V/M-07 van 14 februari 2007 MEDE-V/M-03/0060: NV Computer Resource Management - DEV NV Computer Resource Management - TEC / CVBA Portima I. Inleiding 1. Een verzoek om voorlopige maatregelen

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen.

Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen. Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen 4 november 2014 Inhoudstafel Paragrafen A. Inleiding 01 tot 02 B. Categorieën van

Nadere informatie