Bepaling van de vormstabiliteit ontwerpversie, nog niet voor publicatie vatbaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bepaling van de vormstabiliteit ontwerpversie, nog niet voor publicatie vatbaar"

Transcriptie

1 Bepaling van de vormstabiliteit ontwerpversie, nog niet voor publicatie vatbaar Eigen aan de Belgische verkeerswetgeving: vormstabiele lading Vormstabiliteit van de transportverpakking is een belangrijke eis die in de recentste Belgische wetgeving inzake ladingzekering is opgenomen. Deze eis wordt niet opgelegd aan de vervoerders of chauffeurs. Enkel verpakkers en/of verladers moeten hieraan voldoen. Zelfs voor verpakkers en/of verladers die in het buitenland gevestigd zijn en hun goederen, over de landsgrenzen heen, op Belgisch grondgebied versturen. Bij vaststelling van overtreding van deze eis, bij wegcontrole of naar aanleiding van een ongeval, zal een boetevordering opgemaakt worden voor de verpakker en/of de verlader. Vermoedelijk zal het in de praktijk evenwel niet zo eenvoudig zijn om buitenlandse verpakkers en/of verladers tot betaling van boetes te dwingen. Voor de Belgische verzenders en/of verpakkers is dit daarentegen wel het geval. In de praktijk is er sedert het invoeren van deze vereist al meermaals proces-verbaal opgesteld naar aanleiding van wegcontrole waarbij de verpakker niet kon aantonen dat de transportverpakking niet. Foto 1: Schade door niet-vormstabiele lading Bij vaststelling van een overtreding inzake vormstabiliteit is het natuurlijk ook steeds mogelijk dat de verbalisant oordeelt dat het risico bij verder zetten van het transport te groot is. De ganse vrachtwagen zal dan ter plaatse geïmmobiliseerd wordt. Het vervoerstraject verder zetten zal alleen kunnen nadat de gebreken ter plaatse hersteld zijn. De directe kosten voor het ter plaatse corrigeren van de vormstabiliteit of de indirecte kosten die daaruit voortvloeien voor de vervoerder kunnen natuurlijk wel naar de verpakker en/of afzender doorgerekend worden. Het uitbreiden van de verkeerswetgeving met een eis inzake vormstabiliteit was het gevolg van de industriële tendens om steeds lichtere verpakking aan te wenden. Minder en lichtere verpakking verlaagt de verpakkingskost en de milieubelasting veroorzaakt door verpakkingsafval. Daarentegenover verhoogt de onstabiliteit van de lading tijdens het transport. Onstabiele lading geeft aanleiding tot ladingverlies. En ladingverlies veroorzaakt goederenschade, verkeersfiles, en ultiem zelfs kwetsuren en overlijdens. In de voorbereiding tot het uitwerken van deze wetgeving inzake ladingzekering kwam o.a. foto 2 aan bod. Deze foto legt duidelijk de noodzaak aan vormstabiliteit van de transportverpakking bloot. Foto 2: Niet-vormstabiele lading Achteraan in de vrachtwagen staan als laatste lading 2 palletten met elk een 200 litervat. Aan de linkerzijde is het vat vastgezet op de pallet en is de transportverpakking vermoedelijk vormstabiel. Aan de rechterzijde is het vat vrijstaand, want niet vastgezet en bijgevolg niet vormstabiel. Bij een krachtig remmanoeuver voor een stoplicht, zal de pallet niet voorwaarts kunnen bewegen aangezien ze wordt tegengehouden door de andere palletten, die op hun beurt door het kopschot van de vrachtwagen worden tegengehouden. Het vat op zichzelf daarentegen wordt door geen enkele hindernis tegen gehouden en kan schuiven (of kantelen) of kantelen in alle richtingen. De transportverpakking, bestaande uit de pallet en het losstaand vat, is bijgevolg niet vormstabiel. Deze transportverpakking kan bij normale transportkrachten, zoals o.a. een krachtig remmanoeuver, ernstige beschadiging of zelfs lekkage van het vat veroorzaken en daardoor ernstige verkeershinder veroorzaken. Over vormstabiliteit is weinig literatuur beschikbaar. Ook geen buitenlandse literatuur. Vormstabiliteit is immers (voorlopig) alleen in de Belgische wetgeving expliciet opgenomen. Op het ogenblik van het opstellen van de wetgeving was ook het begrip vormstabiliteit nog niet opgenomen in de technische woordenschat en is het niet opgenomen bij de definities van artikel 1 van het Koninklijk Besluit ladingzekering van 27 april Door het ontbreken van een definitie voor vormstabiliteit gebruikt het Koninklijk Besluit Ladingzekering van 27 april 2007 een algemene omschrijving van de eis dat de goederen voldoende stevig moeten omhuld zijn om een goede ladingzekering mogelijk te maken. 1

2 Wettelijke omschrijving van de eis naar vormstabiliteit van de transportverpakking De tekst van de wetgeving luidt als volgt: [quote] 27 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen Art. 4. In het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 1987, 20 juli 1990, 18 september 1991, 16 juli 1997, 9 oktober 1998, 14 mei 2002, 4 april 2003, 26 april 2004 en 9 januari 2007 wordt een artikel 45bis ingevoegd, luidend als volgt : «Artikel 45bis. Lading van de voertuigen : specifieke voorschriften voor de voertuigen van groep C. 45bis. 3. Indien de primaire verpakking van een goed niet voldoende stevig is voor een veilig transport van de goederen, dan moet de verpakker en/of verlader de goederen bijkomend omhullen met een transportverpakking die stevig genoeg is om een goede ladingzekering mogelijk te maken.. [unquote] Er bestaan evenmin geen technische normen die het onderwerp vormstabiliteit specifiek behandelen. Om aan deze leemte tegemoet te komen wordt de problematiek verder toegelicht. Vormen van transportverpakking Lading die moet vervoerd worden is, voor het gemak en snelheid van behandeling en transport, meestal samengesteld en verpakt als een laadeenheid. De laadeenheid bestaat uit enerzijds een dragende component, anderzijds één of meerdere verpakkingen of ladingonderdelen en tenslotte ook een omhullend verpakkings-materiaal om het geheel vormstabiel te houden. De wetgever omschrijft dit verpakkingsmateriaal als transportverpakking. Het gemak van een laadeenheid is dat ze door een vorkheftruck kan opgenomen, vervoerd en al dan niet gestapeld kan worden. Het nadeel is dat er voortaan ook aandacht moet gegeven aan de vormstabiliteit van laadeenheid. Het begrip laadeenheid krijgt in het dagelijks leven nog heel wat andere verwoordingen. O.a. in de ADR-regelgeving wordt o ook oververpakking als omschrijving gebruikt. oververpakking, een omsluiting die gebruikt wordt om één of meerdere colli te bevatten en om een eenheid te vormen die tijdens het vervoer gemakkelijker gemanipuleerd en gestouwd kan worden. Voorbeelden van oververpakkingen zijn : a) een laadvlak, zoals een pallet, waarop meerdere colli geplaatst of gestapeld worden en die door middel van banden uit kunststof, krimp- of rekfolie of andere geschikte middelen vastgezet worden, of b) een beschermende buitenverpakking zoals een kist of een mand ; Met wat goede wil zou ook transportverpakking als alternatieve verwoording voor laadeenheid kunnen dienen. Maar doordat de wetgeving met transportverpakking reeds het omhullend materiaal aangeeft wordt dit moeilijk. De dragende component van een laadeenheid kan meerdere vormen aannemen: pallet, bak of bok. Op de volgende foto s zijn enkele voorbeelden van diverse transportverpakkingen gevoegd. Foto 3: gepallettiseerde transportverpakking Foto 4: een bak als transportverpakking Foto 5: lading die in een bok is geplaatst 2

3 Bij een laadeenheid kan de afmeting van het vloeroppervlak van de lading verschillen van de dragende componten. Lading die op een pallet is gestapeld kan gelijk lopen met het palletoppervlak. Ze kan ook groter of kleiner zijn. Een transportverpakking is blootgesteld aan transportkrachten Lading die vervoerd wordt is blootgesteld aan transportkrachten. Zo zal bij het uitvoeren van een krachtig remmanoeuver, lading in voorwaartse richting geduwd worden door de resulterende krachten. Bij het snel door de bocht gaan wordt lading in zijwaartse richting bewogen door de resulterende krachten. Om te verhinderen dat lading zou schuiven kunnen diverse methodes van ladingzekering toegepast worden. Deze ladingzekeringsmethodes zijn gericht op het zekeren van de laadeenheden, en niet op de individuele lading op een drager. Bij dezelfde transportkrachten zal, als het dragend element zodanig is bevestigd dat het zelf niet kan bewegen op de laadvloer, de lading gaan bewegen op het dragende element of ten opzicht van elkaar. Vormstabiel maken houdt in dat de lading niet ten opzichte van het dragend element of ten opzichte van elkaar kan verschuiven Volgende tekeningen stellen de problematiek grafisch voor: Rusttoesttand Tekening 1: Op elke pallet bevindt zich een vrijstaande lading. De palletten zijn ingeklemd en hebben geen bewegingsruimte Tekening 2: Door een noodrem is er een voorwaartse restkracht ontstaan op de lading die gaat schuiven bovenop de palletten, doordat ze vrijstaand is. De palletten kunnen zelf niet schuiven op de laadvloer omdat ze ingeklemd zijn Rusttoesttand Tekening 3: Op elkaar gelegen platen zijn plaat per plaat vrijliggend en blijven op elkaar liggen zolang er geen transportkrachten optreden Tekening 4: Door een noodrem kan er een voorwaartse restkracht ontstaan op elke individuele plaat. De restkracht is voor de bovenste plaat het grootst, aangezien de wrijvingskracht tussen de twee bovenste platen het kleinst is. Het beperkte gewicht van de bovenste plaat wordt omgezet in een beperkte wrijvingskracht. De onderaan gelegen platen ondervinden meer wrijvingskracht tussen elkaar, aangezien er meer gewichtskracht wordt omgezet in wrijvingskracht Meer wrijvingsweerstand betekent minder restkracht en bijgevolg minder beweging Bijvoorbeeld: wanneer een palletlading wordt ingesloten worden alle palletten zodanig naast elkaar gezet dat er onvoldoende vrije ruimte is om te bewegen en worden de restkrachten opgevangen door de 3

4 wand van de vrachtwagen. Wanneer een voertuig krachtig remt zullen de palletten een voorwaartse drukkracht uitoefenen. Maar de veroorzaakte drukkracht kan de palletten niet in beweging zetten, aangezien er geen bewegingsruimte is. De palletten zijn immers naast elkaar gezet en zijn sterk genoeg om de duwkrachten op te vangen. Het kopschot moet dan sterk genoeg zijn om de duwkracht van alle palletten samen op te vangen. Ladingzekering is algemeen gericht op het verhinderen van beweging van de transportverpakking. De lading die zich in de transportverpakking bevindt wordt echter eveneens blootgesteld aan de transportkrachten en zal bij krachtig remmen eveneens een voorwaartse drukkracht ondervinden. De transportverpakking moet dan zodanig ontworpen zijn dat ze dezelfde voorwaartse drukkracht waaraan de pallet is blootgesteld, kan opvangen en de goederen bijgevolg op hun plaats blijven staan op de pallet. De Belgische wetgeving wil met dit voorschrift voorkomen dat vrijstaande lading die op een pallet, in een bak of een bok vervoerd wordt, tijdens het transport zou schuiven of kantelen. bij plotseling remmen of andere transportversnellingen, terwijl de pallet, bak of bok zelf niet beweegt als gevolg van insluiting. Methoden om een laadeenheid vormstabiel te maken Om een laadeenheid vormstabiel te beschouwen heeft de regelgever zich niet gericht naar voorschrijven van types van transportverpakking, maar wel naar het bekomen van een vormstabiel resultaat bij het uitvoeren van een test. Hierna volgt de methode om te bepalen of de primaire verpakking/transportverpakking al dan niet voldoende stevig is voor een veilig transport: Bij de bepaling van de methode is rekening gehouden met volgende referenties: Het KB ladingzekering geeft een definitie van het begrip primaire verpakking dat in artikel 45 bis 3 wordt aangewend in de omschrijving van de verplichting om vormstabiliteit te vereisen. KB van 27 april 2007 [quote] Artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 1987, 20 juli 1990, 18 september 1991, 16 juli 1997, 9 oktober 1998, 14 mei 2002, 4 april 2003, 26 april 2004 en 9 januari 2007, wordt aangevuld als volgt : «Primaire verpakking», verpakking die de goederen als eerste omsluit.». [unquote] Bij een volgende herziening van de wettekst zou het wellicht nuttig zijn om vormstabiliteit als begrip in te voeren in de omschrijving van 45 bis 3 van het Koninklijk Besluit Ladingzekering. En de inhoud van het begrip vormstabiliteit zou dan kunnen opgenomen worden bij de definities. Het Koninklijk Besluit Ladingzekering stelt dat voor de praktische uitvoering van de wettelijke eisen, de Europese Richtlijnen voor Beste Praktijken over het Zekeren van Lading voor Wegtransport aanvaard worden als correcte uitvoering van de algemene voorschriften. [quote] 45bis. 6. Voor een lading die op een voertuig van groep C omsloten, vastgezet of gestouwd wordt in overeenstemming met de voorschriften van de «Europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van lading voor wegtransport», opgesteld onder auspiciën van de Europese Commissie, geldt dat het ladingzekeringssysteem voldoet aan de eisen van artikel 45bis.4, eerste lid.». [unquote] De Europese Richtlijnen voor Beste Praktijken over het Zekeren van Lading voor Wegtransport bieden volgende, inzake vormstabiliteit relevante, technische informatie: Europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van lading voor wegtransport. Ref.: Eerste Nederlandstalige uitgave: 17 mei

5 Foto 6: onvoldoende vormstabiliteit [quote] Krimpfolie en wikkelfolie Kleinere eenheden kunnen gemakkelijk en effectief op de pallets worden gezekerd met behulp van wikkelfolie. Een wikkelfolie is gemakkelijk aan te brengen en de gewenste vormstijfheid voor de volledige pallet wordt verkregen door het geschikte aantal wikkels te gebruiken. Bij krimpfolie wordt een plastic kap over de geladen pallet aangebracht, die daarna wordt verhit zodat het plastic krimpt en de lading meer stijfheid verleent. De pallet kan worden beschouwd als een stabiele transporteenheid als de geladen pallet in staat is om weerstand te bieden aan een kantelhoek van ten minste 26 zonder enige merkbare vervorming. [unquote] De Engelse basistekst gebruikt de omschrijving: without any significant deformation. [quote] 6. Gestandaardiseerde of deels gestandaardiseerde lading (geometrische vormen) Paletten en rolcontainers Wanneer dozen van gelijke of kleinere afmetingen dan de pallet op een pallet worden geladen, vormt de pallet een ladingdrager vergelijkbaar met een laadruimte zonder zijborden. Er moet worden gezorgd dat de lading niet kan schuiven of kantelen ten opzichte van de pallet door sjormiddelen te gebruiken zoals de sjormiddelen die hierboven beschreven worden. De wrijvingscoëfficiënten tussen de oppervlakken van de lading en van de pallet zijn daarom belangrijk bij de berekening van de ladingzekering. Er moet ook rekening worden gehouden met de verhouding van de hoogte/breedte en het gewicht van de geladen pallet (hier komt het gewicht van de geladen pallet overeen met het gewicht van een laadsectie zie paragraaf 1.3.5: Kantelen). Elk middel kan worden gebruikt om de lading te zekeren op de pallet, bv. sjorren, krimpfolie, enz., mits de pallet in staat is om weerstand te bieden aan een zijwaartse kantelhoek van ten minste 26 zonder aanzienlijke tekenen van vervorming (zie paragraag 3.5.5). [unquote] In de Engelse basistekst staat deze omschrijving als without any significant sign of distortion In de tekst van de Europese Richtlijnen voor Beste Praktijken over het Zekeren van Lading voor Wegtransport wordt verwezen naar een hoek van minimaal 26 tussen laadvloer en laadeenheid. Er is een, voor ons bruikbaar, verband tussen deze hoek van 26 waarmee de test moet worden uitgevoerd en de wrijvingsweerstand. De relatie tussen de hoek waarmee de test wordt uitgevoerd en de wrijvingscoëfficiënt wordt toegelicht in de Europese norm EN :2004. Foto 6: onvoldoende vormstabiliteit EN : 2004 Vastzetvoorzieningen voor lading op wegvoertuigen - Veiligheid - Deel 1: Berekening van de sjorkrachten [quote] Bijlage C (informatief) Voorbeeld van een praktische methode voor het bepalen van de wrijvingscoëfficiënt µ s De wrijvingscoëfficiënt µ s legt de relatie vast tussen het beginnen schuiven van de lading wanneer de laadvloer gekanteld wordt. Een eenvoudige methode om µ s te bepalen is om een laadvloer te kantelen waarop de lading is geplaatst en de hoek te meten tussen laadvloer en lading waarbij de lading begint te schuiven. Hierbij bekomt men de statische wrijvingscoëfficënt µ s = tan α. Grote zorg moet in het acht genomen 5

6 worden bijvoorbeeld om blokkeerinrichtingen op korte afstand van de lading te plaatsen zodat kan verhinderd worden dat, gedurende de test, lading van het platform valt. [unquote] De Europese Richtlijnen voor Beste Praktijken over het Zekeren van Lading voor Wegtransport geven echter geen technische verduidelijking van het begrip zonder aanzienlijke tekenen van vervorming. Dit is jammer en zou in een volgende versie best bijgevoegd worden. Tot zolang moet men zich behelpen met ofwel te verwijzen naar andere, aanverwante normen in het kader van ladingzekering die met het begrip vervorming omgaan, ofwel moet het begrip vervorming ingevuld worden in het kader van de doelstelling van de vormstabiliteit. De kans dat de Europese Richtlijnen voor Beste Praktijken over het Zekeren van Lading voor Wegtransport snel bijgewerkt zal worden is echter klein: De werkgroep die dit referentiewerk heeft opgesteld is ondertussen ontbonden. Deze werkgroep werd samengesteld door de Europese Commissie op vraag van Scandinavië. Door de Europese Commissie werd een budget vrijgemaakt om alle leden van de lidstaten die naar Brussel kwamen om deel te nemen aan de periodieke vergaderingen te vergoeden voor reis- en verblijfskosten, alsook om de vertaalkosten van het oorspronkelijk in het Engels opgesteld referentiedocument in alle talen van de lidstaten te dragen. Ook is de toenmalige voorzitter van de werkgroep, dhr.charles Surmont, na afloop gepromoveerd naar een andere dienst. Verwijzing naar andere normen in het kader van ladingzekering: Voor de technische vertaling van het begrip zonder aanzienlijke tekenen van vervorming zou, binnen het domein van ladingzekering, kunnen gerefereerd worden naar de vervorming die in EN 12642:2007 betreffende Het vastzetten van lading op wegvoertuigen Structuur van het koetswerk minimale eisen In deze norm komen volgende technische criteria voor die de toegelaten vervorming van structuurelementen van de laadruimte van een vrachtwagen uitdrukken: 1. geen vervormingen die het normale gebruik zouden verhinderen 2. maximaal 300mm elastische vervorming 3. geen permanente vervorming bij 85% van de totale belasting 4. max. 20mm permanente vervorming bij 100% van de totale belasting Deze waarden zijn geldig voor een courante vrachtwagenhoogte van 2,4 meter. Voor gepalletiseerde ladingen zouden de vervormingen kunnen geïntrapoleerd worden in verhouding tot de hoogte. Een andere benadering om zonder aanzienlijke tekenen van vervorming in te vullen kan gevonden worden in de doelstelling van vormstabiliteit. In de Engelstalige basistekst luidt de voorwaarde als any significant sign of distortion. Deze omschrijving is relevanter aangezien de Nederlandstalige versie slechts een vertaling is die door een vertaalbureau is gegeven aan de Engelse basistekst, zonder dat deze vertaling in tweede lezing werd beoordeeld door vakdeskundigen. En significant kan op zichzelf, afhankelijk van de context vertaald worden als: belangrijk, erg, ernstig, voornaam, zwaar, zwaarwichtig, aanmerkelijk, aanzienlijke, geruim, betekenisvol, veelbetekenend, veelzeggend. Als de begripsinvulling betekenisvol wordt gebruikt zou voor een gepalletiseerde lading kunnen gesteld worden dat de vervorming beperkt moet blijven tot binnen het gabarit van de pallet. Op dit manier zal een vervorming naastgelegen lading niet kunnen beïnvloeden. Indien testen worden uitgevoerd is het in ieder geval noodzakelijk dat bij de randvoorwaarden van de test vermeld wordt hoe dat het begrip significant wordt ingevuld. Praktisch wijze van uitvoering van de test 6

7 De testen kunnen als volgt uitgevoerd worden 1. Statische kanteltest Deze test is een uitvoering van Bijlage C van EN De test dient uitgevoerd met behulp van minimaal een heftoestel en een waterpas waarop digitaal de bereikte hoek kan aflezen worden. Bij de testopstelling mag de kantellijn tijdens het optillen aan de andere zijde niet verschuiven. De laadeenheid wordt opgetild aan één zijde tot een hellingshoek van 26 wordt bereikt. De vervorming wordt dan beoordeelt volgens de vooraf opgestelde beoordelingscriteria Foto 7: statische kanteltest met waterpas Nog eenvoudige kan het met een gewone plooimeter, aangevuld met een rekenmachine om op basis van de afmetingen, hun verhouding en uit de tangenswaarde afgeleide hoek te bepalen). Foto 8: statische kanteltest met plooimeter Bij laadeenheden met een laag zwaartepunt zal de laadeenheid tijdens de tiltest zelf nooit omkantelen. Bij hoge laadeenheden is dit wel een probleem. De lading zal bij het gewoon optillen met de vorken van een vorkheftruck kantelen voor de hellingshoek van 26 is bereikt. Er dient dan gebruik gemaakt van een kanteltafel. De laadeenheid wordt onderaan vastbevestigd op de kanteltafel, zodat deze niet kan kantelen (en ook niet kan schuiven). De vorken van de vorkheftruck zullen nu de kanteltafel aan één zijde optillen. Bij het bereiken van een hoek van 26 wordt de test gestopt. Er wordt dan genoteerd of er aanzienlijke tekenen van vervorming van de goederen op de pallet waar te nemen zijn. Practische toepassing: Een ziekenhuis dat gevaarlijk afval genereert verpakt dit in speciale verpakkingen. Deze verpakkingen worden tot een laadeenheid gebundeld op een pallet. De palletten worden afgehaald door een erkend afhaler. Het is bijgevolg de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis om de laadeenheden vormstabiel aan te bieden. Om dit te kunnen garanderen werden er statische kanteltesten uitgevoerd. De eerste kanteltesten met de toenmalig geplaatst transportverpakking in de vorm van spanlint was niet succesvol. De laadeenheid viel uit elkaar vooraleer de hellingshoek van 26 werd bereikt. Door te verder te experimenteren met het aantal spanlinten en de plaats van aanbrengen ervan kon uiteindelijk bereikt worden dat de kanteltest succesvol werd uitgevoerd. De opstelling op foto 9 toont de laadeenheid bij een hellingshoek van 26. Merk ook op dat om de schade tijdens het testen te vermijden, de pallet niet ver van een steunmuur werd geplaatst. Foto 9 : Positief resultaat bij een statische kanteltest Wie gebruik wil maken van een kanteltafel, maar er zelf geen heeft of geen wil/kan bouwen kan ook beroep doen op een gespecialiseerde firma. Door de firma Atrium werd een testtafel gebouwd waarop voor derden de statische test kan uitgevoerd worden. Op basis van de bekomen testresultaten wordt een testverslag afgeleverd. Contact dient hiervoor genomen met Pablo Coosemans, vestigingsmanager, GSM: 0477/ , Tel.: 32(0)2/ ; Fax: +32(0)11/

8 2. Dynamische test Deze test is niet beschreven in de huidige regelgeving. Het Koninklijk Besluit Ladingzekering laat echter toe om andere methoden te gebruiken. Hierbij geldt natuurlijk de universele voorwaarde dat deze wetenschappelijk verantwoord en verdedigbaar zijn. Momenteel is hiervoor een testbank met rolwagen operationeel in een gerenommeerd testinstituut te Gent. Met deze rolwagen kunnen de transportversnellingen die een lading ondervindt perfect nagebootst worden. Het nadeel van deze methode is dat ze meer gesofisticeerd is en een hogere investeringskost vereist. Het voordeel is dan weer dat de interne drukgolfbeweging die bij transportversnelling vanuit de pallet naar de bovenzijde van de lading gaat, ook op deze rolwagen wordt nagebootst. Door het filmen van de golfbeweging met hoge snelheidscamera s kan men ook de zwakheden in bv. folieomwikkeling identificeren en op deze wijze alleen al door verbeterde wikkelmethodes tot aanvaardbare oplossingen komen. Safety Consult kan voor U deze testen laten uitvoeren of diegenen die hieraan nood zouden hebben, bijstaan in het uitvoeren van deze testen. Contact dient hiervoor genomen met Willy Van Praet, , Wanneer praktische testen worden uitgevoerd, moeten de testomstandigheden en resultaten gedocumenteerd worden. Bij wegcontrole wordt in de praktijk geregeld gevraagd naar het kunnen bewijzen de transportverpakking vormvast is uitgevoerd. De gevraagde bewijsvoering kan uiteraard alleen schriftelijk gebeuren. De basis van de schriftelijke bewijsvoering is opgenomen in het ontwerp van herziening van de Europese basisnorm van ladingzekering, pr EN :2010, meer bepaald in bijlage E. pren :2010 Annex E (informative) Documenteren van praktische testen Wanneer praktische testen worden uitgevoerd, moeten de testomstandigheden en resultaten gedocumenteerd worden volgens de volgende instructies: De documentatie moet minimaal volgende informatie bevatten: - Plaats en datum van de praktische test; - Naam van de organisatie waarvoor de test werd uitgevoerd - Naam van de voor de test verantwoordelijke persoon - Omschrijving van de doelstelling van de test - Technische omschrijving van het begrip significant distortion - Lijst van de personen die de test hebben bijgewoond - Omgevingsomstandigheden waarin de test werd uitgevoerd; weersomstandigheden en temperatuur - Beschrijving van de testmethode (statisch of dynamisch) - Gebruikte beproevingsmaterieel: type van spanriemen, spanlatten, hellingsmaterieel, enz. (+voor de vormstabiliteitstest: wikkelfolie, straps, etc ) - Transportmode waarvoor de test werd uitgevoerd: weg, spoor, zeezone A, zeezone B, Zeezone C - Beschrijving van de geteste lading, met inbegrip van het type van ladingseenheid, de verpakkingswijze, de gewichten, de afmetingen, het aantal en de plaats van aanbrengen van zekeringssystemen, aangelegde voorspanningen, de wrijvingscoëfficiënt, e.d. - Beschrijving van het laadpatroon en ladingzekeringssysteem van de geteste lading - De testresultaten - Besluiten die uit de testresultaten worden getrokken met betrekking tot de vereiste beladingsconfiguratie, transportmodi en type van transporteenheid (gesloten of open type van 8

9 voertuig, container, etc. ) (dit laatste punt is minder relevant voor de vormstabiliteitstest.) - Foto s van de testopstelling en uitvoering Wat is het verschil tussen de opstelling voor het testen van de vormstabiliteit en deze voor het bepalen van de wrijvingscoëfficiënt? Er is een grote gelijkenis tussen de proefopstelling voor het bepalen van de vormstabiliteit en deze voor het bepalen van de wrijvingscoëfficiënt via statisch testen. Bij statisch testen wordt de transportverpakking onder een hoek met het aardoppervlak gebracht en er wordt gebruik gemaakt van de wetenschappelijk correcte relatie tussen de hoek waarbij beweging van de lading optreedt en de wrijvingscoëfficiënt. Als F t F w is er geen beweging en als F t >F w is er wel een beweging. Waarbij: F w = wrijvingskracht F t = traagheidskracht De wrijvingskracht is bepaald door de combinatie van de elkaar rakende materiaaloppervlakken en kan uitgedrukt worden als F w = µ s * F g Waarbij: F w = de wrijvingsweerstand µ s = de wrijvingscoëfficiënt F g = de gewichtskracht De traagheidskracht wordt in de testopstelling veroorzaakt door het hellend vlak. Bij waterpasstand van lading en laadvloer is de traagheidskracht nihil. Bij haakse stand van 90 is de traagheidskracht gelijk aan de gewichtskracht. Bij tussenin gelegen hoeken wordt de traagheidkracht bepaald als: En F t = tg α * F g Waarbij: F w = de wrijvingsweerstand α = de hoek gevormd door de lading en laadvloer enerzijds en de horizontale stand anderzijds tg α = overstaande rechthoekszijde gedeeld door de aanliggende rechthoekszijde Fg = de gewichtskracht Bijgevolg geldt dat als tg α *Fg > µ s *Fg of tg α > µ s er beweging is. Met andere woorden, van zodra er een neerwaartse schuifbeweging van de pallet of vervorming in de transportverpakking optreedt, gaan we over van tg α = µ s naar tg α > µ s. De wrijvingsweerstand is gekend uit de hoek α waarop de lading begint te schuiven. De driehoeksmeetkunde levert de tabel met de relatie tussen hoek en tangenswaarde in een rechthoekige driehoek Enkele referentiewaarden zijn: Ho k Tangenswaarde , , , , , , , ,70 3 0, , ,00 F t α F g F w ww 9

10 Bij het testen van de vormstabiliteit van een transportverpakking wordt 1. Getest bij een hoek van 26, wat overeenkomt met een wrijvingscoëfficiënt van 0,5 2. De onderzijde van de transportverpakking gekanteld zonder dat deze kan schuiven. Dit is mogelijk op 2 wijzen: ofwel wordt de onderkant (bv. van een pallet) aan één zijde opgetild door een vorkheftruck. De andere zijde van de pallet dient dan als kantellijn. Ofwel wordt de pallet op een kantelvloer geplaatst en op deze kantelvloer vastgemaakt zodat ze niet kan schuiven. De kantelbeweging wordt nu op de kantelvloer uitgevoerd, door een vorkheftruck, een takel, of andere middelen 3. Er wordt gemeten of de vervorming de gestelde vervormingscriteria al dan niet overschrijdt. 4. Is de samenstelling van het grondvlak waarop de transportverpakking staat niet van belang 5. Als eindresultaat een positief of negatief testresultaat gegeven 10 Bij het uitvoeren van een kanteltest met als bedoeling om de wrijvingscoëfficiënt te bepalen, wordt 1. De kantelhoek langzaam opgedreven en opgevolgd door een digitale afleesbare waterpas. 2. Wordt de onderkant van de transportverpakking niet vastgezet, want het is alleen de bedoeling om te meten wat de wrijvingscoëfficiënt is tussen het ondervlak van de transportverpakking en de laadvloer. 3. Is de samenstelling van het grondvlak waarop de transportverpakking staat wel van belang, want de samenstelling te zijn van de laadvloer die men wil testen. Dit betekent dat op een kantelvloer eerst de correcte vloerplaat moet aangebracht worden. Deze dient vastgezet zodat ze niet kan schuiven. Nadien wordt de transportverpakking vrijstaand aangebracht. 4. Als eindresultaat van deze test wordt de hoek gegeven waarbij de lading begint te schuiven. Van deze hoek wordt de tangenswaarde (zie omzettingstabel) genomen. Deze waarde is dan gelijk aan de wrijvingscoëfficiënt. Andere eisen inzake vormstabiliteit Tekst van de vervoersfederaties vermeldt 0,8 g. Verder uit te werken. Opgesteld door Ing.-lic. Willy Van Praet Ladingzekeringsdeskundige die meegewerkt heeft aan het opstellen aan de recentste Belgische wetgeving inzake ladingzekering, de Europese Richtlijnen voor Beste Praktijken over het Zekeren van Lading voor Wegtransport en de herziening van de basisnorm EN van het Europees Normalisatieinstituut. 10

WETGEVING & TOELICHTING EN PRACTISCHE GEVOLGEN VAN LADINGZEKERING

WETGEVING & TOELICHTING EN PRACTISCHE GEVOLGEN VAN LADINGZEKERING RING ROND GENT 2008: IS DIT VEILIG VERVOER?? WETGEVING & TOELICHTING EN PRACTISCHE GEVOLGEN VAN LADINGZEKERING Door Ing.-lic. W.Van Praet Technisch adviseur bij het opstellen van het KB Ladingzekering

Nadere informatie

KB Ladingvervoer LP/ NAVB-CNAC 2

KB Ladingvervoer LP/ NAVB-CNAC 2 27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van

Nadere informatie

ladingzekering Efficiënte ladingzekering Upex 13/02/2013 Belang van ladingzekering Technologische basisbegrippen

ladingzekering Efficiënte ladingzekering Upex 13/02/2013 Belang van ladingzekering Technologische basisbegrippen Efficiënte ladingzekering Upex 15 februari 2013 M. Juwet 1500 studenten master industriële wetenschappen Industrieel ingenieur (bachelor: 3 jaar + master: 1 jaar) Eindige elementen en inverse methodes

Nadere informatie

Verzekeringsmakelaar GRAS SAVOYE BELGIUM nv STEFAN DECKERS Manager Marine & Transport

Verzekeringsmakelaar GRAS SAVOYE BELGIUM nv STEFAN DECKERS Manager Marine & Transport Verzekeringsmakelaar GRAS SAVOYE BELGIUM nv STEFAN DECKERS Manager Marine & Transport Uitbreidingstraat 42-46 bus 6 B-2600 Antwerpen (Berchem) Tél +32 3 285 91 11 Fax +32 3 285 91 19 e-mail : stefan.deckers@grassavoye.be

Nadere informatie

Opleiding en advies in ladingzekering en logistiek www.athetys.eu Brussel - Vilvoorde - Tessenderlo. Seminarie ladingzekering 20/10/2009

Opleiding en advies in ladingzekering en logistiek www.athetys.eu Brussel - Vilvoorde - Tessenderlo. Seminarie ladingzekering 20/10/2009 Opleiding en advies in ladingzekering en logistiek www.athetys.eu Brussel - Vilvoorde - Tessenderlo Seminarie ladingzekering 20/10/2009 1 www.athetys.eu 2 27 april 2007: KB Ladingzekering www.athetys.eu

Nadere informatie

27 april 2007: KB Ladingzekering

27 april 2007: KB Ladingzekering 27 april 2007: KB Ladingzekering 1 Over ATRIUM Transport en veiligheid Opleidingen bij ons in Ham, Heusden-Zolder (klaverblad Lummen), Brussel, Dendermonde, Beveren, Antwerpen, Gent (Merelbeke), Mechelen,

Nadere informatie

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy - Verplichte boorddocumenten - Rijbewijs - Toepassingsgebied vakbekwaamheid en vrijstellingen - Nieuwe alcoholwet ( professionele bestuurder ) - Ladingzekerheid HINP Uyttendaele Davy versie december 2014

Nadere informatie

Ladingzekering - 18 juli 2012

Ladingzekering - 18 juli 2012 Ladingzekering - 18 juli 2012 Basiskennis van Ladingzekeren De 3 belangrijkste stappen bij Ladingzekering: 1. Lading opsluiten 2. Wrijving verhogen (met antislipmatjes) 3. Lading vastzetten met spanmiddelen

Nadere informatie

LADINGZEKERING Peter Saey Preventieadviseur - Adviseur ladingzekering

LADINGZEKERING Peter Saey Preventieadviseur - Adviseur ladingzekering LADINGZEKERING Peter Saey Preventieadviseur - Adviseur ladingzekering Copyright, alle rechten voorbehouden. Niets van deze hand-outs of presentatie mag worden gepubliceerd, gekopieerd en/of verspreid zonder

Nadere informatie

Ladingzekerheid Hoe gaat een transport -en logistieke dienstverlener ermee om? Transport Maenhout Maenhout logistics Filip Cremer - Steven Verlinde

Ladingzekerheid Hoe gaat een transport -en logistieke dienstverlener ermee om? Transport Maenhout Maenhout logistics Filip Cremer - Steven Verlinde Ladingzekerheid Hoe gaat een transport -en logistieke dienstverlener ermee om? Transport Maenhout Maenhout logistics Filip Cremer - Steven Verlinde 1 Voorstelling Maenhout Praktisch Voorvallen Gevolgen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nestbare vaten

Gebruiksaanwijzing Nestbare vaten Gebruiksaanwijzing Nestbare vaten Oktober 2014 Wassen Onderstaand wasvoorschrift is van toepassing op het reinigen van alle CurTec verpakkingen die zijn vervaardigd uit polyethyleen en polypropyleen. De

Nadere informatie

5.4.1.1.1 I 14 I niveau 1 500 euro. 5.4.1.1.1 of 5.4.1.1.16

5.4.1.1.1 I 14 I niveau 1 500 euro. 5.4.1.1.1 of 5.4.1.1.16 1/ vervoerdocument richtlijn risico nu morgen 1.1 geen enkele aanduiding over het gevaarlijke karakter (of de gevaarseigenschappen) van de vervoerde goederen 5.4.1.1.1 I 14 I niveau 1 500 1500 1.2 onmogelijke

Nadere informatie

Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS

Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op komkommers van de variëteiten (cultivars)

Nadere informatie

VR DOC.0977/2BIS

VR DOC.0977/2BIS VR 2017 0610 DOC.0977/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

MIDDENSPANNINGSBORD HET MODULAIR CONCEPT

MIDDENSPANNINGSBORD HET MODULAIR CONCEPT MIDDENSPANNINGSBORD HET MODULAIR CONCEPT Hijs- & transporthandleiding MEDIUM VOLTAGE SWITCHGEAR, BUILT TO LAST SGC nv - SwitchGear Company - Moorstraat 24 - B-9850 Nevele, BELGIE Tel: +32 (0)9/321.91.12

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 14.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 RICHTLIJN 2004/112/EG VAN DE COMMISSIE van 13 december 2004 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 95/50/EG van de Raad

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

De Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

De Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd: ( ) Artikel XIV De Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt 71, tweede en derde lid, en 92, tweede

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen Miinimale afmeting 250 mm 5.5.1 Afgeschaft Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen 5.5.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot laadtransporteenheden onder fumigatie (UN-nummer 3359) 5.5.2.1 Algemeenheden

Nadere informatie

BIJLAGE AANHANGSEL. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE AANHANGSEL. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.10.2015 COM(2015) 512 final ANNEX 1 PART 2/2 BIJLAGE AANHANGSEL bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in het Administratief Comité

Nadere informatie

SafetyPlan bvba tel. +32-(0) Marjoleinstraat 32 fax.+32-(0)

SafetyPlan bvba tel. +32-(0) Marjoleinstraat 32 fax.+32-(0) SafetyPlan bvba Veiligheidsuitrusting & Advies voor het Vervoer van Gevaarlijke Stoffen Lijst van de inbreuken en de te innen men. Inhoud 1. Vervoerdocument en identiteitsbewijs 2. Keuringsdocument 3.

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Kracht. Prestatie. Passie. Ladingzekeringsgids. Veiligheidsrichtlijnen voor het transport van palletten met zakken cement. Holcim (België) N.V.

Kracht. Prestatie. Passie. Ladingzekeringsgids. Veiligheidsrichtlijnen voor het transport van palletten met zakken cement. Holcim (België) N.V. Kracht. Prestatie. Passie. Ladingzekeringsgids Veiligheidsrichtlijnen voor het transport van palletten met zakken cement Holcim (België) N.V. Veiligheid van de lading Veiligheid van de lading Veiligheid

Nadere informatie

Road Standards Zekering Voorschriften. Voorschriften voor de zekering van staal producten voor extern wegvervoer.

Road Standards Zekering Voorschriften. Voorschriften voor de zekering van staal producten voor extern wegvervoer. Road Standards Zekering Voorschriften Voorschriften voor de zekering van staal producten voor extern wegvervoer. Tata Steel Supply Chain Europe Revisie 1.0 NL Outbound Afdeling Datum : 01/08/2015 Geldig

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens Tarieven geldig van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 Opgelet: de informatie hieronder is enkel van toepassing voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor het

Nadere informatie

5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359)

5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359) HOOFDSTUK 5.5 BIJZONDERE BEPALINGEN 5.5.1 (Geschrapt) 5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359) 5.5.2.1 Algemeen 5.5.2.1.1 Gegaste laadeenheden (UN 3359) die geen andere

Nadere informatie

VALCKE PREFAB BETON nv

VALCKE PREFAB BETON nv jan VALCKE PREFAB BETON nv Historiek : in 1930 opgericht door Charles Valcke te Vlamertinge Omzet 2009 : 52 miljoen Euro Tewerkstelling : 400 werknemers Werkgebied : België + Frankrijk Realisaties : 150

Nadere informatie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

Dossier: Wat is het verschil tussen P 650 (ADR) en PI 650 (IATA)?

Dossier: Wat is het verschil tussen P 650 (ADR) en PI 650 (IATA)? DECEMBER 2015 Dossier: Wat is het verschil tussen P 650 (ADR) en PI 650 (IATA)? Verpakking instructie 650 van zowel ADR als IATA legt een aantal eisen op aan de verpakking voor het vervoer van biologische

Nadere informatie

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken.

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken. MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 8 APRIL 2008 BETREFFENDE DE STANDAARDISERING VAN DE CONTAINERSLEDES DIE BESTEMD ZIJN VOOR DE OPENBARE BRANDWEER EN DE CIVIELE BESCHERMING. (B.S. 11.06.2008) Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

A WAY OF LIVING LADING ZEKEREN. Standaards voor professionals, wees alert!

A WAY OF LIVING LADING ZEKEREN. Standaards voor professionals, wees alert! V G W M A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Lading die tijdens het transport van of uit een voertuig valt, kan grote gevolgen hebben. Omstanders kunnen er

Nadere informatie

LADINGZEKERHEID. Machine stilleggen en vergrendelen (sleutel verwijderen) 112 en leidinggevende verwittigen

LADINGZEKERHEID. Machine stilleggen en vergrendelen (sleutel verwijderen) 112 en leidinggevende verwittigen LADINGZEKERHEID 1. Waarschuwing en algemene richtlijnen Bij nood Machine stilleggen en vergrendelen (sleutel verwijderen) 112 en leidinggevende verwittigen OPGEPAST De lading correct laden en zekeren vraagt

Nadere informatie

ADVIES VAN ANTALIS REK- EN KRIMPFOLIE HET BELANG VAN DE JUISTE FOLIE WELKE SOORTEN FOLIE ZIJN BESCHIKBAAR? WELKE FOLIE VOOR WELKE TOEPASSING?

ADVIES VAN ANTALIS REK- EN KRIMPFOLIE HET BELANG VAN DE JUISTE FOLIE WELKE SOORTEN FOLIE ZIJN BESCHIKBAAR? WELKE FOLIE VOOR WELKE TOEPASSING? HET BELANG VAN DE JUISTE FOLIE WELKE SOORTEN FOLIE ZIJN BESCHIKBAAR? WELKE FOLIE VOOR WELKE TOEPASSING? Geblazen (Blown) rekfolie Deze folie is zeer sterk. Dezelfde als handmatige folie, standaardfolie

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Initieel en Verlenging - Extern

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Initieel en Verlenging - Extern Opgesteld door: CCV Wijzigingen zijn cursief weergeven Categorie: Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: Dekkingsgraad toetstermen: 94% Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen VBGS(V) Schriftelijk

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Draingoten MINI/TOP/MAXI

PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Draingoten MINI/TOP/MAXI PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Draingoten MINI/TOP/MAXI 1. SAMENVATTING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN a. TRANSPORT/LADINGZEKERING Alle transport van onze producten dienen te gebeuren conform de Europese

Nadere informatie

Deze lijst omvat alle Logistieke Hulpmiddelen. Deze lijst bevat verschillende categorieën die hierna worden toegelicht.

Deze lijst omvat alle Logistieke Hulpmiddelen. Deze lijst bevat verschillende categorieën die hierna worden toegelicht. Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013 Versie: 11-12-2012 Deze lijst omvat alle Logistieke Hulpmiddelen. Deze lijst bevat verschillende categorieën die hierna worden toegelicht. De afbakening van de Lijst

Nadere informatie

Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013

Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013 Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013 Versie: 21-12-2012 Deze lijst omvat alle Logistieke Hulpmiddelen. Deze lijst bevat verschillende categorieën die hierna worden toegelicht. De afbakening van de lijst

Nadere informatie

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN ARAD 06 Deel V Titel II Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen Hoofdstuk II Wegvoertuigen in beweging 1. ALGEMEEN 935 1) De bestuurders moeten

Nadere informatie

ATRIUM aanbod vakbekwaamheid

ATRIUM aanbod vakbekwaamheid CODE 95 De nascholingsplicht voor chauffeurs C/CE en D/DE is van kracht sedert 1 september 2009. Elke bus- of vrachtwagenchauffeur die na deze datum zijn vakbekwaamheid behaald heeft, moet per 5 jaar 35

Nadere informatie

Europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van lading voor wegtransport

Europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van lading voor wegtransport 17 mei 2006 Europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van lading voor wegtransport EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ENERGIE EN VERVOER Voorwoord door Dhr. Jacques Barrot, vice-voorzitter

Nadere informatie

Technische fiche. Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering. huis-aan-huiscommunicatie

Technische fiche. Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering. huis-aan-huiscommunicatie Technische fiche Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering huis-aan-huiscommunicatie Drukwerk specificaties maximaal formaat Afmetingen De hoogte

Nadere informatie

PROCEDURE ifast juni 2015 versie 3

PROCEDURE ifast juni 2015 versie 3 PROCEDURE ifast juni 2015 versie 3 1. Inleiding Deze procedure beschrijft de regels die gelden bij de goedkeuring van voertuigen volgens de procedure ifast. Deze regels gelden ook voor de buitenlandse

Nadere informatie

Beveiliging van liften

Beveiliging van liften Beveiliging van liften Agenda KB van 9 maart 2003, gewijzigd door het KB van 10 december 2012 Historiek Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Definities, periodiciteiten, Risicoanalyse in de praktijk

Nadere informatie

2. De wettelijke bepaling op Palliatieve Support Teams (PST s)

2. De wettelijke bepaling op Palliatieve Support Teams (PST s) 2. De wettelijke bepaling op Palliatieve Support Teams (PST s) Alvorens met dit hoofdstuk te starten moeten er eerst twee zaken worden toegelicht. Ten eerste moet met de bespreking van de wettelijke bepaling

Nadere informatie

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding Hoe de formulieren correct invullen? Om toegang te krijgen tot uw aangifte ga naar: https://forma.ivcie.be en geef uw gebruikersnaam en

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Verholen goten

PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Verholen goten PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN: Verholen goten 1. SAMENVATTING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN a. TRANSPORT/LADINGZEKERING Alle transport van onze producten dienen te gebeuren conform de Europese richtlijn

Nadere informatie

Waarschuwingspanelen van gedragen machines voor land- of bosbouwgebruik en van uitzonderlijke voertuigen

Waarschuwingspanelen van gedragen machines voor land- of bosbouwgebruik en van uitzonderlijke voertuigen Waarschuwingspanelen van gedragen machines voor land- of bosbouwgebruik en van uitzonderlijke voertuigen Betreft: 1) Koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Sedert 11 april 2007 zijn nieuwe regels van toepassing m.b.t. de rij- en rusttijden voor het wegvervoer (Koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST DIENST ECONOMIE AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING De instructies opgenomen in de bijlage bij dit formulier aandachtig lezen alvorens het

Nadere informatie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest ****** Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mobiliteitscel

Brussels Hoofdstedelijk Gewest ****** Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mobiliteitscel Koninklijk Besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen. Van commentaar

Nadere informatie

Bijlage VI - Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving

Bijlage VI - Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving Bijlage VI - Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving (Bijlage VI van het Ministerieel Besluit van 2 april 2007) Inhoud 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Instructiekaart veilig werken welzijn op het werk

Instructiekaart veilig werken welzijn op het werk LADINGZEKERHEID 1. Waarschuwing en algemene richtlijnen Bij nood Machine stilleggen en vergrendelen (sleutel verwijderen) 112 en boswachter verwittigen OPGEPAST De lading correct laden en zekeren vraagt

Nadere informatie

Laadvoorschriften. Service Centre Maastricht. Inhoudsopgave

Laadvoorschriften. Service Centre Maastricht. Inhoudsopgave Laadvoorschriften Service Centre Maastricht Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 1.1 Verantwoordelijkheid 2 1.2 Toepassing 2 1.3 Inspectie 2 1.4 Handelswijze chauffeurs 2 2 Eisen aan Voertuigen 3 2.1 Introductie

Nadere informatie

1. Kleur van de voertuigen, van de aanhangwagens, van de opleggers en van de containers

1. Kleur van de voertuigen, van de aanhangwagens, van de opleggers en van de containers MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 17 AUGUSTUS 2011 BETREFFENDE DE VEILIGHEIDS- EN IDENTIFICATIEMARKERING VAN DE VOERTUIGEN VAN MEER DAN 2,5 TON, VAN DE AANHANGWAGENS MET EEN TOTAAL GEWICHT VAN MEER DAN 3,5

Nadere informatie

4G/20.5/S/17 B/

4G/20.5/S/17 B/ Januari 2017 DOSSIER: UN-kenmerk op verpakkingen Nog veel té vaak zien we UN-kenmerken, waarvan de juistheid ver te zoeken valt, vandaar dat het eens hoog tijd werd om hier een artikel aan te wijden. Alle

Nadere informatie

Invloeden van schok en trillingen op product en verpakkingen

Invloeden van schok en trillingen op product en verpakkingen Invloeden van schok en trillingen op product en verpakkingen Er zijn diverse invloeden die schade kunnen veroorzaken aan producten tijdens transport. Temperatuur, luchtvochtigheid, trillingen en schokken.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

1 van 6 12/03/2008 14:19

1 van 6 12/03/2008 14:19 1 van 6 12/03/2008 14:19 19/07/2000 Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg (B.S., 26 juli 2000,

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 -------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 7, 3

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning

Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011 Gewijzigd in de gemeenteraad van 17 december 2012, 27 mei 2015, 15 december 2015 en 21

Nadere informatie

TUSSEN... (kring) met zetel te... (adres) vertegenwoordigd door... (naam)

TUSSEN... (kring) met zetel te... (adres) vertegenwoordigd door... (naam) LOKO CENTRAAL CONTRACT BESTELWAGEN KU LEUVEN 's Meiersstraat 5-3000 Leuven tel.: 016/22 31 09 loko@loko.be http://www.loko.be CONTRACT TUSSEN... (kring) met zetel te......... (adres) vertegenwoordigd door...

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK

RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK 1. LOSSE folderverspreiding Bladzijde 2 en 3 2. GESEALDE folderverspreiding Bladzijde 4 en 5 3. SEPARATE folderverspreiding Bladzijde 6 en 7 1. LOSSE folderverspreiding

Nadere informatie

SAMENSTELLEN EN ONTBINDEN VAN SNIJDENDE KRACHTEN

SAMENSTELLEN EN ONTBINDEN VAN SNIJDENDE KRACHTEN II - 1 HOODSTUK SAMENSTELLEN EN ONTBINDEN VAN SNIJDENDE KRACHTEN Snijdende (of samenlopende) krachten zijn krachten waarvan de werklijnen door één punt gaan..1. Resultante van twee snijdende krachten Het

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

Energiebesparing koffieverpakkingen

Energiebesparing koffieverpakkingen Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

mei 2008 LADING ZEKEREN VGWM G ezo n dh eid Veiligh eid V G W M A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 LADING ZEKEREN VGWM G ezo n dh eid Veiligh eid V G W M A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 V G W M VGWM Milie u We lzijn G ezo n dh eid Veiligh eid A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Lading die tijdens het transport van of uit een voertuig

Nadere informatie

Ladingzekering. Handboek van Transport en Logistiek Nederland voor het goed vastzetten van lading

Ladingzekering. Handboek van Transport en Logistiek Nederland voor het goed vastzetten van lading Ladingzekering Handboek van Transport en Logistiek Nederland voor het goed vastzetten van lading mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1 Transport en Logistiek Nederland Boris

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: Theorie VBGS(V) Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Schriftelijk Note: In dit document bestrijkt het begrip tank de volgende uitgebreide

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017 A D V I E S Nr. 2.044 ------------------------------ Zitting van dinsdag 18 juli 2017 ----------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering

Nadere informatie

Schuiven van een voertuig in een bocht met positieve verkanting

Schuiven van een voertuig in een bocht met positieve verkanting Voertuigtechniek Technisch Specialist LESBRIEF Schuiven van een voertuig in een bocht met positieve verkanting Deze lesbrief behandelt positieve verkanting en centripetale kracht in relatie tot het schuiven

Nadere informatie

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want Sterkteberekening Dissel berekenen op afschuiving. Uitleg over de methode Om de dissel te berekenen op afschuiving moet men weten welke kracht de trekker kan uitoefenen op de bloemkoolmachine. Daarvoor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem. Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen

24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem. Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen 24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen De markt: wie heeft welke rol? Wat is bevrachter / operator

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

4.0 Opstellen van de verhuislift

4.0 Opstellen van de verhuislift 4.0 Opstellen van de verhuislift 4.1.0 Waarschuwingen Verhuisliften moeten volgens aanwijzingen van de fabrikant door ter zake kundig personeel worden op- en afgebouwd. De lift moet worden opgesteld op

Nadere informatie

Transportverpakkingen

Transportverpakkingen Dossier Transportverpakkingen De technologische vooruitgang nog beter benutten Rekfolie is een van de meest gebruikte transportverpakkingen. Om de producten op pallets onder de best mogelijke omstandigheden

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Handelspraktijken Voorv. Prod. A03 Brussel, 23.09.2008 MH/AB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT OMZETTING VAN DE RICHTLIJN 2007/45/EG

Nadere informatie

PassePartout. Vloer voor speciale toepassingen

PassePartout. Vloer voor speciale toepassingen PassePartout Vloer voor speciale toepassingen PARTNER IN VLOEROPLOSSINGEN VAN ONTWERP TOT REALISATIE Productomschrijving De PassePartout wordt gebruikt in combinatie met holle vloerelementen voor het realiseren

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 1 van 18 november 1996 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging

Nadere informatie

Instructie lading zekeren bij SAB-profiel bv (versie ) Algemeen vooraf voor de chauffeur/verlader: Ladingzekering van Binnendozen

Instructie lading zekeren bij SAB-profiel bv (versie ) Algemeen vooraf voor de chauffeur/verlader: Ladingzekering van Binnendozen Instructie lading zekeren bij SAB-profiel bv (versie 4-11-2016) Algemeen vooraf voor de chauffeur/verlader: draag de vereiste Persoonlijke beschermingsmiddelen; volg de SAB veiligheidsinstructies; loop

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere

Nadere informatie

beleid remtestinrichtingen

beleid remtestinrichtingen beleid remtestinrichtingen In dit document wordt een toelichting gegeven omtrent de toepassing en plaatsing van remtestinrichtingen. Dit document is informatief van aard en wordt gezien als een groeidocument.

Nadere informatie

Tekst Inhoudstafel Begin

Tekst Inhoudstafel Begin 27 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximum-gehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen. (NOTA : Raadpleging

Nadere informatie

transport en logistiek CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

transport en logistiek CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-BB 2015 gedurende 250 minuten transport en logistiek CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 17 opdrachten. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem

De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem In dit artikel wordt de logica van de ISA s besproken in relatie met het interne controlesysteem. Hieronder worden de componenten van het interne

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr

STAATSCOURANT. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30107 14 september 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 september 2015, nr. 2015-0000245143,

Nadere informatie

Aandachtig de onderrichtingen als bijlage gevoegd bij dit formulier lezen alvorens dit formulier in te vullen.

Aandachtig de onderrichtingen als bijlage gevoegd bij dit formulier lezen alvorens dit formulier in te vullen. AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN ATTEST VAN DE GEMEENTE DAT, DESGEVALLEND, HET BESTAAN VAN HINDER TEN GEVOLGE VAN WERKEN VAN ALGEMEEN NUT BEVESTIGT. Aandachtig de onderrichtingen als bijlage

Nadere informatie

Belangrijkste gegevens van het dossier

Belangrijkste gegevens van het dossier Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris Ref : Accom AFWIJKING 2006/9 Samenvatting van het advies dd. 21 september 2006 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus HIKempen Geel

Katholieke Hogeschool Kempen Campus HIKempen Geel Katholieke Hogeschool Kempen Campus HIKempen Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2 de jaar Bedrijfsbeheer optie Expeditie, Distributie en Transport Transportverzekering: Vergelijking

Nadere informatie

VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming

VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming 2.1 2.2 2.3 2.4 R 2,5 min 25 max 150 max 250 min 30 max Buitenzijde laadeenheid 1.3 1.2 3.1 3.2 5.2 Zijaanzicht 2.1 2.2 2.3

Nadere informatie

nota datum : 01/10/2010

nota datum : 01/10/2010 nota datum : 01/10/2010 Auteur(s) : ML Vertaler : Aantal bladzijden : Aantal bijlagen : Interne referentie : ML.10.06/4 Path name : Titel : Rondschrijven betreffende de opleiding en examen voor veiligheidsadviseur

Nadere informatie