ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid"

Transcriptie

1 BRUSSELS ZAKBOEKJE 2007 adressengids voor welzijn en gezondheid een uitgave van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad vzw Leopold II-laan 204 bus Brussel tel fax in samenwerking met Pro Medicis Brussel vzw Feronstraat Brussel Gsm

2 2

3 De nieuwe editie 2007 van het Brussels Zakboekje, Adressengids voor Welzijn en Gezondheid, is een handige wegwijzer en informatiebron om ruim 1500 voorzieningen op te zoeken die - in de brede betekenis van het woord - sociale hulp of gezondheidszorg in het Nederlands verlenen in het Brusselse hoofdstedelijke gewest. Een jaarlijkse actualisatie is geen overbodige luxe. Elk jaar zijn er tal van adreswijzigingen, nieuwe diensten en beleidsontwikkelingen waardoor de inhoud van deze adressengids voor welzijn en gezondheid grondig wijzigt. Hoe een dienst of bepaald aanbod voor een doelgroep opzoeken? Het aanbod in deze gids is overzichtelijk gegroepeerd volgens sector of specifieke doelcategorie. U krijgt meteen een beeld van het ganse aanbod. De indeling vindt u in de hierna volgende INHOUDSTAFEL. Vindt u bepaalde instellingen niet meteen of zoekt u een bepaald aanbod voor een bepaalde doelgroep? Raadpleeg dan het uitgebreide REGISTER achteraan (blz. 218) waar de trefwoorden en alle voorzieningen met hun variante benamingen alfabetisch staan gerangschikt. Namen beginnend met 'De', 'Het', 'Den', staan op het volgend (zelfstandig) naamwoord. Als leeswijzer bij deze gids geven we u volgende aandachtspunten mee: Bij de adressen zijn de telefoon-, gsm- en faxnummers vermeld, naast -adressen en websites. Zijn de openingsuren niet vermeld, dan zijn deze voorzieningen steeds tijdens de normale kantooruren (9u tot 17u) toegankelijk of bereikbaar. Wanneer de gegevens van een organisatie reeds op een andere plaats zijn vermeld, wordt verwezen naar de bladzijde waar u deze vindt. Bij een aantal rubrieken zijn er "zie ook"-verwijzingen vermeld om het zoeken van de juiste dienst voor een bepaalde doelgroep of hulpaanbod te vergemakkelijken. Wanneer de taaltoegankelijkheid niet is gepreciseerd, betreft het duidelijk een Nederlandstalige organisatie. Een tweetalige, voor Nederlandstaligen voldoende toegankelijke voorziening wordt aangeduid met (N/F). Een tweetalige, overwegend Franstalige voorziening is te herkennen aan de aanduiding (F/N). Instellingen waar u in de praktijk niet in het Nederlands terecht kan of die een Franstalige erkenning hebben, zijn weggelaten. In principe zijn enkel Brusselse organisaties opgenomen. Omdat sommige voorzieningen slechts in beperkte mate of helemaal niet in het hoofdstedelijke gebied voorhanden zijn, wordt hier af en toe van afgeweken. In een aantal gevallen is slechts één dienst voor heel Vlaanderen én Brussel beschikbaar. Initiatieven met een tijdsgebonden karakter of een informeel plaatselijke werking werden niet opgenomen. De geactualiseerde informatie gebeurt op basis van wat de (in de gids opgenomen) diensten ons doorgeven. Als er, ondanks onze inspanningen om correcte informatie te publiceren, nog een onjuistheid vermeld staat of gegevens ontbreken, kan u ons altijd contacteren. Nieuwe actualisaties van deze gids kan u raadplegen op onze website onder de rubriek "Publicaties". Voor aanvullende informatie kan u tijdens de kantooruren terecht op het Brussels Infopunt voor Welzijn en Gezondheid van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad (BWR), Tel Wenst u gedetailleerdere informatie over de organisaties, dan kan u de Sociale Kaart via onze website consulteren: De redactie februari 2007 WOORD VOORAF 3

4 Inhoudstafel 1 algemene sociale dienstverlening DRINGENDE HULPVERLENING (24 OP 24U) 10 A) Algemene diensten 10 B) Crisisopvang ALGEMEEN WELZIJNSWERK - CENTRAAL 11 A) Centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) 11 B) Sociale diensten 16 C) Thuislozenzorg ALGEMEEN WELZIJNSWERK - LOKAAL 26 A) OCMW - sociale diensten 26 B) Gemeentelijke sociale diensten - Sociale Actie 28 C) Contactcentra van Brussel 30 D) Gemeenschapscentra MAATSCHAPPELIJK OPBOUWWERK / BUURTWERK ARMOEDEBESTRIJDING VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE 38 2 lichamelijke gezondheidszorg DRINGENDE MEDISCHE HULPVERLENING 41 A) Wachtdiensten 41 B) Ziekenvervoer 42 C) Telefonische hulpverlening HUISARTSEN TANDARTSEN KINESITHERAPEUTEN THUISVERPLEEGKUNDIGEN MEDISCHE HULPDIENSTEN ANDERE MEDISCH-SOCIALE CONSULTATIES ZIEKENFONDSEN 52 A) Christelijke ziekenfondsen 52 B) Liberale ziekenfondsen 53 C) Neutrale ziekenfondsen 55 D) Onafhankelijke ziekenfondsen 55 E) Socialistische ziekenfondsen 56 F) Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering NIET DRINGEND ZIEKENVERVOER SPECIFIEKE AANDOENINGEN 58 A) Aids en Seksueel Overdraagbare Aandoeningen 58 B) Tuberculose 59 C) Kanker 60 D) Hartlijders 60 E) Multiple Sclerose DAGVERZORGINGSCENTRA ALTERNATIEVE GENEESKUNDE ZIEKENBEZOEK 61 A) Als je thuis bent 61 B) Je verblijft in een instelling PALLIATIEVE ZORG 63 A) Thuisverzorging 63 B) Dagcentra 63 4

5 C) Ziekenhuisopname ZIEKENHUIZEN EN VERZORGINGSINSTELLINGEN 63 A) Dagcentra en hersteloorden 64 B) Rust- en verzorgingstehuizen ZELFHULP ANDERE TELEFONISCHE INFORMATIE / HULPVERLENING INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE 74 3 geestelijke gezondheidszorg DRINGENDE HULPVERLENING CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PSYCHIATRISCHE THUISZORG DAGCENTRA 80 A) Dagverzorgingscentra voor dementerenden 80 B) Dagactiviteitencentra voor psychiatrische patiënten HUISVESTING PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN 81 A) Beschut wonen 81 B) Tehuizen voor psychiatrische patiënten INITIATIEVEN VOOR VERSLAAFDEN 83 A) Ambulant - Dagcentra voor verslaafden 83 B) Residentieel - Opvang- en ontwenningscentra voor verslaafden 83 C) Andere ZELFHULP TELEFONISCHE INFORMATIE / HULPVERLENING INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE 87 4 thuiszorg THUISZORGMELDPUNTEN (24U/24U) LOKALE DIENSTENCENTRA REGIONALE DIENSTENCENTRA DIENSTEN VOOR GEZINSZORG OPPASDIENSTEN DAGVERZORGINGSCENTRA CENTRA VOOR KORTVERBLIJF GEBRUIKERS EN MANTELZORGERS 95 (VERENIGINGEN VAN -) ANDERE DIENSTVERLENING 96 A) Thuisverpleging 96 B) Warme maaltijden aan huis 97 C) Thuiszorgmateriaal 99 D) Kraamhulp en kraamzorg 100 E) Ergotherapie 100 F) Psychiatrische thuiszorg 101 G) Palliatieve thuiszorg VLAAMSE ZORGKASSEN INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE relaties en seksualiteit LEVENS- EN GEZINSVRAGEN ALLEENSTAANDEN (VERENIGINGEN VOOR -) ECHTSCHEIDING 104 A) Echtscheidingsbemiddeling 104 B) Verenigingen 105 C) Juridisch advies 105 5

6 5.4. HOMOSEKSUALITEIT BIJZONDERE SITUATIES 106 A) Abortus 106 B) Prostitutie 106 C) Vrouwenmishandeling ANDERE ZELFHULP TELEFONISCHE INFORMATIE / HULPVERLENING INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE opleiding en tewerkstelling OPLEIDING EN VORMING 111 A) Basiseducatie 111 B) Middenstandsorganisaties 111 C) Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding 112 D) Socio-professionele inschakeling 113 E) Tweedekansonderwijs ARBEIDSBEMIDDELING TEWERKSTELLINGS- EN WERKERVARINGSINITIATIEVEN 122 A) Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) 122 B) Privé-initiatieven VAKBONDEN ANDERE ZELFHULP INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE huisvesting WOONINFODIENSTEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ WONINGFONDS SOCIALE VERHUURKANTOREN HUURDERSVERENIGINGEN ANDERE rechtshulp en justitie JUSTITIE EN MEDEWERKERS GERECHT 136 A) Advocaten 136 B) Notarissen 136 C) Gerechtsdeurwaarders 136 D) Diensten van Federale en Lokale Politie 137 E) Rechtbanken 139 F) Strafinrichtingen 142 G) Justitiehuizen PARA-JUSTITIËLE DIENSTEN 142 A) Justitieel welzijnswerk 142 B) Daderhulp 143 C) Slachtofferbejegening (politie- en veiligheidscontracten) 143 D) Slachtofferhulp 144 E) Slachtoffer - daderbemiddeling ANDERE 145 A) Consumentenorganisaties 145 B) Informatie en advies 146 6

7 9 kinderen en jongeren INTEGRALE JEUGDHULP 148 A) Kind en Gezin 148 B) Bijzondere Jeugdbijstand 150 C) Gehandicaptenzorg 154 D) Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) 154 E) Algemeen welzijnswerk 155 F) Centrum voor leerlingenbegeleiding 155 G) Centrum voor geestelijke gezondheidszorg HCA - HERSTELGERICHTE EN CONSTRUCTIEVE AFHANDELING KINDEROPVANG 156 A) Kinderdagverblijven en peutertuinen 156 B) Onthaalgezinnen 163 C) Initiatieven Buitenschoolse Opvang - IBO 163 D) Dagopvang 164 E) Opvang in bijzondere situaties 165 F) Dagopvang van zieke kinderen 166 G) Informatie- en ontmoetingscentra voor ouders met kinderen ONDERWIJS 168 A) Nederlandstalig onderwijs (info over -) 168 B) Gelijke Onderwijskansen 168 C) Deeltijds onderwijs 168 D) Deeltijdse vorming 168 E) Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 169 F) Studentenvoorzieningen 170 G) Andere JEUGDVOORZIENINGEN 171 A) Jongeren informatiepunten (JIP) 171 B) Jongerenorganisaties / jeugdvoorzieningen 172 C) Werking maatschappelijk kwetsbare jeugd (WMKJ) 173 D) Koepels jeugdbewegingen JEUGDBRIGADES KINDERMISHANDELING 176 A) Hulpverlening 176 B) Opsporing en preventie ZELFHULP TELEFONISCHE INFORMATIE / HULPVERLENING INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE personen met een handicap GEHANDICAPTENVERENIGINGEN / -ORGANISATIES 181 A) Algemeen 181 B) Gehoorgestoord 182 C) Mentaal 182 D) Motorisch 183 E) Sport 183 F) Visueel CENTRA VOOR DIAGNOSE EN BEHANDELING 184 A) Raadpleging erfelijke aandoeningen, ontwikkelingsneurologie 184 B) Revalidatiecentra VROEG- EN THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN BUITENGEWOON ONDERWIJS 187 A) Kleuter- en lager onderwijs 187 B) Beroepsonderwijs 188 C) Centra voor Leerlingenbegeleiding voor buitengewoon onderwijs 190 7

8 OBSERVATIE EN BEHANDELING MEDISCH PEDAGOGISCHE INSTITUTEN TEWERKSTELLING EN DAGBESTEDING 192 A) Oriëntatie 192 B) Opleiding en vorming 192 C) Tewerkstelling 193 D) Dagcentra WOONVOORZIENINGEN 196 A) Begeleid wonen 196 B) Huisvesting 197 C) Zelfstandig wonen 197 D) Beschermd wonen 197 E) Kortverblijf 198 F) Pleegzorg 198 G) Tehuizen voor volwassen gehandicapten ANDERE (OF SPECIFIEKE) DIENSTVERLENING 201 A) Aangepast vervoer 201 B) Luisterbibliotheek 202 C) Geestelijke Gezondheidszorg 202 D) Hulpmiddelen 202 E) Studies TELEFONISCHE INFORMATIE / HULPVERLENING INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE senioren SENIORENORGANISATIES DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR SENIOREN INFORMATIE EN/OF BEMIDDELINGSDIENST BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS RUSTHUIZEN ANDERE INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE etnisch-culturele minderheden INTEGRATIECENTRA INTEGRATIEWERKINGEN ONTHAALBUREAU VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS DOELGROEP SPECIFIEKE WERKINGEN 211 A) Vluchtelingen en mensen zonder papieren 211 B) Zigeuners, voyageurs, woonwagenbewoners en Roma GEZONDHEID RECHTSHULP RACISMEBESTRIJDING TOLKEN / VERTAALDIENSTEN ONDERWIJS EN SCHOOLOPBOUWWERK TAALLESSEN VOOR ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN 215 A) Algemeen 215 B) Taalaanbieders 215 C) Taalstimulering en -ontmoeting VERENIGINGEN VAN ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN 217 A) Koepelorganisatie 217 B) Landelijke verenigingen en Hoofdstedelijke verbonden 217 C) Lokale verenigingen 218 D) Migrantenconsulent ANDERE 219

9 INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE 219 A) Voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest 219 B) Voor Vlaanderen overheidsdiensten BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VLAAMSE OVERHEID FEDERALE OVERHEID VERZELFSTANDIGDE DIENSTEN 228 A) Vlaamse diensten (zie blz 223) 228 B) Federale diensten 228 Register 231 9

10 1 algemene sociale dienstverlening 1.1. DRINGENDE HULPVERLENING (24 op 24u) A) Algemene diensten BRANDWEER Tel 100 FEDERALE POLITIE Tel 101 LOKALE POLITIE Tel 101 RODE KRUIS BRUSSEL-HOOFDSTAD Tel 105 DE VLAAMSE HULPDIENST Tel Fax Zie ook: 2.1. LICHAMELIJKE GEZONDHEIDSZORG - DRINGENDE MEDISCHE HULPVERLENING (blz. 41) B) Crisisopvang CASU (F/N) Vestje Brussel Tel Fax u/24u. 365 dagen per jaar open. De diensten van Casu zijn gratis en laagdrempelig. Missies: een groen nummer, een mobiele nachtploeg, een onthaalhuis in crisissituaties en een psychosociale ploeg. CENTRUM VOOR DRINGEND ONTHAAL ARIANE (N/F) Tel Fax u/24u. capaciteit: 40 plaatsen Tijdelijke residentiële opvang in crisissituaties. NACHTASIEL HOEKSTEEN (N/F) Nieuwland Brussel Tel + Fax Dagelijks van 20u - 8u. Nachtasiel voor thuislozen. Capaciteit: 48 bedden. 10

11 1.2. ALGEMEEN WELZIJNSWERK - CENTRAAL A) Centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) ALGEMEEN STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK Diksmuidelaan 36 (correspondentie-adres nr. 50) 2600 Berchem Tel Fax Website Koepelorganisatie van de centra voor algemeen welzijnswerk. AUTONOME CENTRA CAW ARCHIPEL Maatschappelijke zetel: Kogelstraat Brussel Tel Fax Gsm Werkdagen: 9u - 12u30. Algemeen welzijnswerk. Justitieel welzijnswerk, slachtofferhulp, hulpverlening aan daders van seksueel geweld, schuldbemiddeling (aanvraag), thuislozenzorg. Specifieke projecten: Vrijdag en Trajectbegeleiding (Noordwijk). Deelwerkingen: - Thuislozenzorg CAW ARCHIPEL - ALBATROS (zie blz. 22) CAW ARCHIPEL - FOYER LEGER DES HEILS (zie blz. 22) CAW ARCHIPEL - HUIS VAN VREDE (zie blz. 20, 22) CAW ARCHIPEL - PUERTO vzw (zie blz. 20) CAW ARCHIPEL - DE SCHUTTING (zie blz. 21) CAW ARCHIPEL - VRIENDEN VAN HET HUIZEKE (zie blz. 23) - Sociale dienstverlening CAW ARCHIPEL - GROOT EILAND Groot eiland Brussel Groot Eiland Brussel Tel Fax Werkdagen: 9u - 17u, maandag tot 20u, maandagavond en buiten normale werkuren op afspraak. Algemene sociale dienstverlening 11

12 Sociaal Centrum Noordwijk Antwerpsesteenweg Brussel Tel Fax Permanentie: maandag, donderdag: 9u30-11u30, dinsdag: 9u - 11u30: Permanentie in Lokaal Dienstencentrum De Harmonie Harmoniestraat Brussel Laagdrempelige sociale dienst voor buurtbewoners. Administratieve hulp, hulp rond verblijfsvergunningen, financiële begeleiding. Wegwijzer Anderlecht d'aumalestraat Anderlecht Tel Fax Maandag, vrijdag: 9u - 11u, woensdag: 14u - 16u. Lokale eerstelijnshulpverlening, integrale gezinsbegeleiding. Budgetbegeleiding is beperkt. Centrum voor levens- en gezinsvragen (blz. 103) Computeratelier (zie blz. 116) Cultuur en Ontmoeting met 'Vrijdag' (zie blz. 104) Dienst schuldbemiddeling (zie blz. 18) Iter Daderhulp (zie blz. 143) Justitieel welzijnswerk (zie blz. 142) Slachtofferhulp (zie blz. 144) CAW ARCHIPEL - WELKOM Mommaertstraat 22 (Correspondentieadres: Werkhuizenstraat 25) 1080 Sint-Jans-Molenbeek Tel Fax Werkdagen: 9u - 12u30, 13u30-17u (vrijdag tot 17u30), dinsdag: 9u - 12u, 14u - 18u. Individuele hulpverlening, integrale begeleiding, informatie en advies, crisisinterventie, algemene sociale dienstverlening, meer specifiek voor allochtonen/vluchtelingen. CAW MOZAÏEK Maatschappelijke zetel Sint-Katelijneplein Brussel Tel Fax Website Dienstverlening: onthaal, psychosociale begeleiding, preventie en beleidssignalering. Doelgroep: kinderen, jongeren en volwassenen met psychosociale vragen en problemen, minderjarigen in crisissituaties, jongvolwassenen met nood aan woonbegeleiding, jongens en mannen in de prostitutie, mensen zonder papieren en asielzoekers. Deelwerkingen 12 CAW MOZAÏEK - ADOPTIE Grétrystraat Brussel Tel Fax Website Verhuis voorzien in 2007 (datum nog te bepalen): Cellebroersstraat Brussel Tel Fax Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek in het kader van Interlandelijke Adoptie.

13 CAW MOZAÏEK - BEGELEIDING Pleinlaan Brussel Tel Fax Bereikbaar na verwijzing: Opvoedingsondersteuning, crisishulp minderjarigen, straathoekwerk, ondersteuning vrijwilligers, kinder- en jongerentelefoon, juridisch advies, scheidings- en ouderschapsbemiddeling. Campus Etterbeek, VUB, Toegang 7, Gebouw Y Triomflaan 1 (Postadres: Pleinlaan 2) 1040 Etterbeek Tel Fax Campus Jette, ingang polikliniek, AZ Jette Laarbeeklaan Jette Tel + Fax Centrum Brussel, Grétrystraat Brussel Tel Fax Maandag, donderdag: 9u30-18u (*), dinsdag, woensdag: 13u - 18u (*), vrijdag: 9u30-17u (* in zomer-, kerst- en paasvakantie elke werkdag tot 17u) CAW MOZAÏEK - ONTHAAL (zie ook blz. 133) Grétrystraat Brussel Tel Fax Algemene onthaalactiviteiten o.a. informatie, uitklaring van vragen, advies en instap naar begeleiding. Adzon - straathoekwerk Grétrystraat Brussel Tel Fax Website Dokterspermanentie - SOA: woensdag: 19u - 21u; straathoekwerk: 20u - 2u. Richt zich tot jongeren (voornamelijk jongens en mannen) met een multi-probleem profiel, actief in de prostitutiescène van Brussel-centrum. Staat bijkomend open voor personen die deze scène op een of andere wijze frequenteren of een verhoogd risico hebben om in de prostitutie terecht te komen. Straathoekwerk, centrumwerk, preventie, begeleiding op vlak van gezondheid en basishygiëne, internetwerk. Specifiek onthaal studenten en personeel VUB en associatie Campus Etterbeek, VUB, Toegang 7, Gebouw Y Triomflaan 1 (Postadres: Pleinlaan 2) 1040 Etterbeek Tel Fax Campus Jette, ingang polikliniek, UZ Brussel Laarbeeklaan Jette Tel + Fax Centrum Brussel, Grétrystraat Brussel Tel Fax Maandag, donderdag: 9u30-18u (*), dinsdag, woensdag: 13u - 18u (*), vrijdag: 9u30-17u (* in zomer-, kerst- en paasvakantie elke werkdag tot 17u) CAW MOZAÏEK - PREVENTIE Grétrystraat Brussel Tel Fax Website Preventieprojecten, vormingprogramma's naar specifieke doelgroepen (excl. onderwijs), consultfunctie naar intermediairen (incl. onderwijs). CAW MOZAÏEK - WOONBEGELEIDING (vroeger Asiel en Araña) (zie blz. 17, 18) Anspachlaan Brussel Tel Fax

14 Zie ook: B) Sociale diensten - Centra voor maatschappelijk werk (blz. 16) 5.1. LEVENS- EN GEZINSVRAGEN (blz. 103) IN HET KADER VAN DE ZIEKENFONDSEN (INGEBOUWDE CENTRA) CAW - DIENST MAATSCHAPPELIJK WERK - CHRISTELIJKE MUTUALITEIT SINT- MICHIELSBOND - SMB Haachtsesteenweg Haren Tel Fax Website Informatie, advies en bemiddeling inzake vragen en problemen n.a.v. ziekte, handicap of (zware) zorgbehoevendheid. Organisatie, coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging. Inschrijving Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Indicatiestelling voor de Vlaamse Zorgverzekering. WEKELIJKSE ZITTINGEN: 1000 Brussel Lakensestraat 156 Tel Woensdag: 9u30-12u Schaarbeek Helmetsesteenweg 326 Tel Maandag: 9u - 12u Anderlecht Sint-Guidostraat 48 B Tel Donderdag: 9u - 12u Sint-Agatha-Berchem Koning Albertlaan 11 Tel Vrijdag: 9u30-12u Jette Lakenselaan 6 Tel Dinsdag: 9u - 12u. CAW PARTENA Anspachlaan 1 bus Brussel Tel Fax Website Maandag tot donderdag: 9u - 17u, vrijdag: 9u - 16u. CAW VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS BRABANTIA Ninoofsesteenweg Anderlecht Tel Fax Maandag: 9u - 12u en op afspraak. FEDERATIE VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN VAN BRABANT CAW - SECTIE BRUSSEL (F/N) Zuidstraat Brussel Tel Fax Website Maandag tot donderdag: 9u - 12u (op afspraak), 12u45-16u30, vrijdag: 9u - 12u, 12u45-15u. PERMANENTIES: 1070 Anderlecht I Bergensesteenweg Anderlecht Tel Maandag: 9u - 12u Anderlecht II Sint-Guido Corso Anderlecht Tel Donderdag: 9u - 12u Elsene Vleurgatsesteenweg 19 Tel Woensdag, vrijdag: 9u - 12u Etterbeek Waversesteenweg 704 Tel Dinsdag: 9u30-12u, vrijdag: 9u30-12u Ganshoren Keizer Karellaan 105 Tel Vrijdag: 9u - 12u. 14

15 1090 Jette Pierre Timmermansstraat 1 Tel Donderdag: 9u - 12u Koekelberg St.Annakerkstraat 48 Tel Dinsdag: 9u - 11u Laken De Wandstraat 129 Tel Donderdag: 13u30-16u Neder-over-Heembeek Fr. Vekemansstraat 190 Tel Woensdag: 9u - 12u Schaarbeek Maarschalk Fochlaan 57 Tel Dinsdag: 13u30-16u30, vrijdag: 9u - 12u Sint-Agatha-Berchem Steenweg op Gent 1160 Tel Dinsdag: 13u30-16u Sint-Gillis Waterloosesteenweg 134 Tel Maandag: 9u - 12u, donderdag: 14u - 16u Sint-Jans-Molenbeek Gentsesteenweg 122 Tel Maandag, vrijdag: 9u - 12u Sint-Joost-ten-Node Rogierlaan 87 (Schaarbeek) Tel Donderdag: 13u30-16u Ukkel Alsembergsesteenweg 736 Tel Dinsdag: 9u - 12u Vorst Brusselsesteenweg 51 Tel Maandag, dinsdag: 9u - 12u, woensdag: 14u - 15u30. LANDSBOND VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN Sint-Huibrechtsstraat Sint-Pieters-Woluwe Tel Fax Website LIBERALE MUTUALITEIT VAN BRABANT - CAW (N/F) Koninginneplein Schaarbeek Tel Fax Website Werkdagen: 8u15-16u, vrijdag tot 15u30. Informatie, advies en bemiddeling, voornamelijk m.b.t. problemen inzake ziekte en invaliditeit. PERMANENTIE: Paleizenstraat Sint-Joost-Ten-Node Tel MRB - MUTUALITEIT VAN DE RELIGIEUZEN VAN BELGIË (N/F) Postbus Haren Tel Fax Werkdagen: 9u - 16u, vrijdagnamiddag gesloten. 15

16 CENTRUM VOOR TELE-ONTHAAL TELE-ONTHAAL VLAAMS-BRABANT - AFDELING BRUSSEL (CAW) Postbus Brussel Tel 106 (noodnummer) Tel + Fax website Telefonisch 24u/24u en via de website (chat): woensdag tot vrijdag: 19u - 22u, woensdag: 14u - 17u. Telefonische opvang en ondersteuning van mensen met persoonlijke zorgen en relatieproblemen, al dan niet in crisistoestand. B) Sociale diensten CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK (CMW) CENTRUM VOOR HULP AAN PERSONEN BRABANTIA (F/N) Liefdadigheidstraat Sint-Joost-ten-Node Tel + Fax Altijd op afspraak. Eerstelijnsdienst i.v.m. de allochtonenproblematiek. Brabantia omvat een veelheid van onderscheiden sociale diensten, sommige naar allochtonen en andere naar kansarmen (wijkgebonden) gericht. CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK WESTLAND (N/F) Hof Ter Ophemhoek 14 bus Anderlecht Tel Fax Maandag, dinsdag, donderdag: 8u15-16u15, woensdag: 13u - 16u15, vrijdag: 8u15-12u30. Telefonisch bereikbaar: elke werkdag: 8u15-16u15. Sociale en psychosociale hulp. EUROMUT - CMW (F/N) Louis Mettewielaan Sint-Jans-Molenbeek Tel Fax Website Werkdagen: 9u - 16u, dinsdagvoormiddag gesloten Uitleendienst: Léon Théodorstraat 89, 1090 Jette Tel Fax Website Werkdagen: 8u30-12u30, 13u30-16u30, dinsdagvoormiddag gesloten. SOCIAAL ONTHAALCENTRUM E.H. FROIDURE (F/N) Amerikaansestraat Elsene Tel Fax Website Werkdagen: 8u30-12u30, 13u - 16u30. Animaties vinden plaats in de Amerikaansestraat 103, 1050 Elsene. Sociale dienstverlening, kinderanimatie, huiswerkbegeleiding, animatie voor volwassenen, psychosociale begeleiding, juridisch advies. DE GROENE POORT - CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK (F/N) Haeckstraat 44 A 1080 Sint-Jans-Molenbeek Tel Fax Werkdagen: 8u30-12u, 13u - 17u. Sociale dienst voor buurtbewoners en bewoners uit andere gemeentes. 16

17 ALGEMENE SOCIALE EN WIJKDIENSTEN BIJ ONS / CHEZ NOUS (N/F) Kartuizersstraat Brussel Tel + Fax Website users.skynet.be/cheznous.bijons Maandag tot zaterdag: 11u - 18u, derde dinsdag van de maand: 11u - 22u. Sociale permanentie: werkdagen: 11u - 18u. Sociale dienst voor kansarmen en thuislozen. Inloophuis. Bieden maaltijden aan (voor 1 euro), tweedehandskledij en hygiënische producten. Uitvalsbasis voor werkgroep Ressort. BRUSSEL ONTHAAL - OPEN DEUR (N/F) Taborastraat Brussel Tel Fax Website site.voila.fr/bruxellesaccueil Maandag tot en met zaterdag: 10u - 18u. Onthaal- en informatiedienst voor passanten op doorreis. Eerste informatie over religie. CARITAS MOLENBEEK (F/N) Vierwindenstraat Sint-Jans-Molenbeek Tel + Fax Permanenties: maandag tot woensdag: 9u - 11u, donderdag: 9u30-11u, 14u - 17u. Sociale dienst voor buurtbewoners. DIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING VAN SOCIALE HUURDERS VZW Dansaert Bedrijvencentrum Aalststraat Brussel Tel Fax Begeleiding van sociale huurders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. SOCIALE DIENST VAN KUREGEM (F/N) Van Lintstraat Anderlecht Tel Fax Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: 9u - 11u of op afspraak. Polyvalente sociale dienst: onthaal, voedselhulp, kleding voor kinderen, alfabetisering. SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST VAN DE GEZINSBOND (zie blz 147) SOCIALE DIENSTEN VOOR ALLOCHTONEN CARITAS INTERNATIONAL (N/F) Liefdadigheidstraat Sint-Joost-ten-Node Tel Fax Website Maandag, dinsdag, woendag, vrijdag: 8u30-12u30, 13u30-16u30, donderdag: 13u30-16u30. Begeleiden van 'nieuwe migranten': asielzoekers, uitgeprocedeerden, erkende vluchtelingen en mensen zonder papieren. LA MAISON AFRICAINE - SOCIALE DIENST VOOR STUDENTEN VAN DE DERDE WERELD (F/N) Elzas Lotharingenstraat Elsene Tel Fax Werkdagen: 8u30-12u30, 14u - 17u, 19u - 22u, zaterdag, zondag: 19u - 22u. Foyer doorlopend open voor de doelgroep. Advies en begeleiding bij vragen i.v.m. academische oriëntatiemogelijkheden, tewerkstelling, psychologische en aanpassingsmoeilijkheden. 17

18 PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM - POLYVALENTE SOCIALE DIENST (N/F) Cansstraat Elsene Tel Fax Werkdagen: 9u - 13u, 13u30-17u, uitsluitend op afspraak. Sociale dienst, schuldbemiddelingsdienst, familiale hulpdienst, naai- en breiclub, sociale kruidenierszaak. PERMANENTIES: BABBELKOT (F/N) Cansstraat Elsene Tel Fax Werkdagen: 12u - 14u (middagmaal). Ontmoetingsplaats voor mensen die zich eenzaam voelen, sociaal restaurant. DE BOETIEK (F/N) Cansstraat Elsene Tel Fax Dinsdag: 9u - 17u, donderdag: 14u - 17u. Verkoop van tweedehandskleding en -meubelen. (meubelen: enkel op dinsdag en donderdag: 14u30-17u). WIJKMAATSCHAPPELIJK WERK (F/N) Poststraat Schaarbeek Tel Fax Werkdagen: 8u30-12u30, 13u30-16u, donderdag: 12u - 18u. RELIGIEUZE MORELE BIJSTAND BRUSSEL ONTHAAL - OPEN DEUR (zie blz. 17) CENTRUM MORELE DIENSTVERLENING - BRUSSEL Stalingradlaan Brussel Tel Fax Website p/a Centrum voor Morele Dienstverlening Vilvoorde - Vlaanderenstraat Vilvoorde Tel Fax p/a Centrum voor Morele Dienstverlening - Jetselaan Jette Tel Morele bijstand, vrijzinnige plechtigheden. PAROCHIES: Zie telefoongids onder de rubriek PAROCHIES SCHULDBEMIDDELING CAW ARCHIPEL - GROOT EILAND - DIENST SCHULDBEMIDDELING Groot Eiland Brussel Tel Fax Consultaties op afspraak. CAW ARCHIPEL - WEGWIJZER (zie blz. 12) 18

19 CENTRUM VOOR BEGELEIDING EN VORMING VOOR VOLWASSENEN (CBVV) - DE SOCIALE PERMANENTIE - SCHULDENBEMIDDELING (F/N) Fortstraat Sint-Gillis Tel Fax Permanenties voor personen die nog geen dossier hebben: maandag: 13u - 16u, daarbuiten op afspraak. Dienst voor personen van Sint-Gillis die niet geholpen worden door het OCMW. Analyse van het maandelijks vast budget, onderhandeling betalingsplan, informatie over de wet betreffende de collectieve schuldenregeling. DIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING VAN SOCIALE HUURDERS VZW Barthelémylaan Brussel Tel Fax Schuldbemiddeling voor sociale huurders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. LEGER DES HEILS - DIENST VOOR SCHULDBEMIDDELING (N/F) Sint-Annakerkstraat Koekelberg Tel Fax Website Personen geconfronteerd met een overmatige schuldenlast. MODELWIJK (F/N) Prins Leopoldsquare Laken Tel Fax Werkdagen: 8u - 12u, 13u - 17u. Permanenties: maandag, dinsdag, donderdag: 8u30-11u30. Sociale dienst en schuldbemiddelingsdienst. OCMW BRUSSEL - DIENST SCHULDBEMIDDELING (F/N) Antwerpsesteenweg Brussel Tel Fax Uitsluitend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u en van 13u tot 17u (op vrijdag tot 15u). OCMW SCHAARBEEK - DIENST SCHULDBEMIDDELING (F/N) Haachtsesteenweg 176 (Correspondentieadres: Vifquinstraat 2) 1030 Schaarbeek Tel Fax Op afspraak. Nooit op vrijdagvoormiddag. OCMW SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE - DIENST SCHULDBEMIDDELING (F/N) Karrestraat Sint-Lambrechts-Woluwe Tel Fax Op afspraak. OCMW SINT-PIETERS-WOLUWE - DIENST SCHULDBEMIDDELING (F/N) Stoeterijlaan Sint-Pieters-Woluwe Tel Fax Maandag, dinsdag, donderdag: 8u30-17u, woensdag: 8u30-12u. Op afspraak. OCMW UKKEL - DIENST SCHULDBEMIDDELING (F/N) Alsembergsesteenweg Ukkel Tel Fax Werkdagen: op afspraak. OCMW VORST - DIENST SCHULDBEMIDDELING (F/N) Jean-Baptiste Van Péstraat Vorst Tel Fax Werkdagen: 9u - 12u, 14u - 17u, vrijdag tot 13u. PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM - POLYVALENTE SOCIALE DIENST (zie blz. 18) Zie ook: 1.3. A) OCMW - Sociale Diensten (blz. 26) 19

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid BRUSSELS ZAKBOEKJE 2010 adressengids voor welzijn en gezondheid een uitgave van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad vzw Blekerijstraat 25, bus 5 1000 Brussel tel 02-414 15 85 fax 02-414 17 19 E-mail

Nadere informatie

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid BRUSSELS ZAKBOEKJE 2012 adressengids voor welzijn en gezondheid bijgewerkte versie april 2012 een uitgave van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad vzw Lakensestraat 76 bus 3 1000 Brussel tel 02-414

Nadere informatie

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid BRUSSELS ZAKBOEKJE 2013 adressengids voor welzijn en gezondheid een uitgave van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad vzw Lakensestraat 76 bus 3 1000 Brussel tel 02-414 15 85 fax 02-414 17 19 E-mail

Nadere informatie

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING PUBLICATIEPLAN 1. ALGEMEEN 1.1. OVERHEDEN EN INSTELLINGEN 1.1.1. Europese Commissie Helios II 1.1.2. Federale Overheden 1.1.3. Gewestelijk 1.1.4. Provinciaal 1.1.5. Regionaal 1.1.6. Intercommunaal 1.1.7.

Nadere informatie

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid BRUSSELS ZAKBOEKJE 2014 adressengids voor welzijn en gezondheid een uitgave van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad vzw Lakensestraat 76 bus 3 1000 Brussel tel 02-414 15 85 fax 02-414 17 19 E-mail

Nadere informatie

SOCIALE VOORZIENINGEN IN BRUSSEL ROND ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE

SOCIALE VOORZIENINGEN IN BRUSSEL ROND ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE SOCIALE VOORZIENINGEN IN BRUSSEL ROND ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE 1. Dienstencentra 1. NASCI Dienstencentrum voor het kind vzw d Anethanstraat 4 1030 Brussel (Schaarbeek) Tel : 02/216 88 85 Fax : 02/216 88

Nadere informatie

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid BRUSSELS ZAKBOEKJE 2015 adressengids voor welzijn en gezondheid een uitgave van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad vzw Lakensestraat 76 bus 3 1000 Brussel tel 02-414 15 85 fax 02-414 17 19 E-mail

Nadere informatie

1. Algemene Sociale Hulp- en Dienstverlening

1. Algemene Sociale Hulp- en Dienstverlening 1. Algemene Sociale Hulp- en Dienstverlening 1.1. TELEFONISCHE HULPVERLENING...16 1.2. CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK...17 1.3. WELZIJNSBUREAUS OCMW GENT...17 1.4. SOCIALE INFOPUNTEN...19 1.5. DIENSTENCENTRA...20

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT Gelieve deze fiche volledig in te vullen en te mailen naar info@tvgent.be. Voor enkele gegevens (bijv. sectoren en deelsectoren) in deze fiche verwijzen we naar annex die u op het einde van de fiche vindt.

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

Informatie en advies

Informatie en advies Waar vind ik informatie en nuttige diensten? DEELNEMEN AAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL LEVEN In Wallonië en Brussel bieden vele verenigingen je niet alleen individuele diensten aan (zoals begeleiding en sociaal-medisch-psychologische

Nadere informatie

Welzijn en gezondheid in Brussel. Sociale Kaart & Zakboekje

Welzijn en gezondheid in Brussel. Sociale Kaart & Zakboekje Welzijn en gezondheid in Brussel Sociale Kaart & Zakboekje Brusselse sociale kaart www.bwr.be/soka Brusselse sociale kaart: wat en waarom Brusselse sociale kaart: wat? Informatie over diensten en instellingen

Nadere informatie

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid SIS-kaart dringende medische hulp handicap gezinsplanning mutualiteit medisch centrum apotheek ziekenhuis dokter van wacht Gezondheid Ik leef in België. Heb ik recht op gezondheidszorg? In België heeft

Nadere informatie

Update Sociale Kaart van Gent 2006

Update Sociale Kaart van Gent 2006 WIJZIGINGEN Hoofdstuk 2 Update Sociale Kaart van Gent 2006 p. 18-19 Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen - Dienst Maatschappelijk Werk - Brugse Poort - Maandag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR WELZIJN TASK FORCE BRUSSEL, 2011

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR WELZIJN TASK FORCE BRUSSEL, 2011 SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR WELZIJN TASK FORCE BRUSSEL, 2011 Deze omgevingsanalyse wil in eerste instantie de sociale voorzieningen op het gebied van welzijn, gezondheid en gezin in het Brusselse

Nadere informatie

even op adem komen www.west-vlaanderen.be kortverblijf voor personen met een handicap

even op adem komen www.west-vlaanderen.be kortverblijf voor personen met een handicap even op adem komen kortverblijf voor personen met een handicap Voor meer info kan je terecht bij: Provinciehuis Boeverbos - Dienst Welzijn Koning Leopold III-laan 41-8200 Sint-Andries T 050 40 32 93 -

Nadere informatie

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde CAW Artevelde - 6 -jaargang 12 nr. 4 Op 6 februari 1995 werd vzw Pluralistisch Centrum Welzijnswerk regio Gent geboren onder het goeddunkend oog van Kris Coenegrachts en Patrick Seys. In de wieg lagen

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN 2 32 Oriëntatiegids NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN In Brussel leer je op verschillende plaatsen Nederlands. In dit hoofdstuk informeren we je over waar je Nederlands kan leren en oefenen. We leggen in paragraaf

Nadere informatie

WONINGFONDS. van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST. C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN. van een HUURWONING

WONINGFONDS. van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST. C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN. van een HUURWONING / / ( ) S.K. WONINGFONDS van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN van een HUURWONING Gelieve bij iedere aanvraag het aanslagbiljet van de personenbelasting met betrekking

Nadere informatie

INDIVIDUELE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

INDIVIDUELE OPVANG VAN ASIELZOEKERS INDIVIDUELE OPVANG VAN ASIELZOEKERS i.s.m. Aide Aux Personnes Déplacées, Caritas International, CAW De Terp, CAW Mozaïek woonbegeleiding, CAW Visserij afdeling t Eilandje, CAW Visserij afdeling De Schreiboom,

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR HET TRANSVERSALE THEMA ARMOEDE TASK FORCE BRUSSEL, 2011

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR HET TRANSVERSALE THEMA ARMOEDE TASK FORCE BRUSSEL, 2011 SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR HET TRANSVERSALE THEMA ARMOEDE TASK FORCE BRUSSEL, 2011 1. Armoede 1.1. Demografische schets De economische rijkdom van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 is geografisch

Nadere informatie

Kluwer Sociale Kaart. Inhoud.1. A. Algemene sociale dienstverlening

Kluwer Sociale Kaart. Inhoud.1. A. Algemene sociale dienstverlening Kluwer Sociale Kaart Inhoud A. Algemene sociale dienstverlening Afdelingen van het Leger des Heils (4) Centra voor ambulant welzijnswerk (46) CAW Centrum voor algemeen welzijnswerk in het kader van de

Nadere informatie

[TELE-ONTHAAL IN CIJFERS]

[TELE-ONTHAAL IN CIJFERS] [TELE-ONTHAAL IN CIJFERS] JAARVERSLAG 24 7. 69.42 7.78 68.895 69.874 22.5 7.99 6. 9.59 6.76 JAARVERSLAG 24 76.2 7.44 75.979 74.998 75.644 25.86 2.77 22.2 6.799.45 ALGEMEEN +. Aantal oproepen en gesprekken

Nadere informatie

Bij wie kan je terecht? laatste wijziging: september 2014

Bij wie kan je terecht? laatste wijziging: september 2014 Bij wie kan je terecht? laatste wijziging: september 2014 Het woord vermoeden van dementie is gevallen. Het eigen-aardig gedrag en de vergeetproblemen krijgen nu een naam. Als mantelzorger van een persoon

Nadere informatie

Jeugdzorg in ontwikkeling

Jeugdzorg in ontwikkeling Jeugdzorg in ontwikkeling Prof. Dr. J. Vanderfaeillie De Maeyer Skrållan Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie 21-2-2014 pag. 2 Inhoud Aanleiding voor

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Aanbod volwassenenonderwijs o op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs o Op HBO5 niveau ( tussen

Nadere informatie

Fietsvaardigheidslessen voor volwassenen. Niki Constantinidou. 30 (voor 5 lessen, gebruik fiets en helm inbegrepen) Voor wie:

Fietsvaardigheidslessen voor volwassenen. Niki Constantinidou. 30 (voor 5 lessen, gebruik fiets en helm inbegrepen) Voor wie: Fietsvaardigheidslessen voor volwassenen Heb je al lang niet meer gefietst? Ben je wat bang geworden in het verkeer? Of je hebt zopas leren fietsen, maar je voelt je nog niet zeker genoeg om al het verkeer

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR DE TRANSVERSALE THEMA S

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR DE TRANSVERSALE THEMA S SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR DE TRANSVERSALE THEMA S ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN, INBURGERING EN INTEGRATIE TASK FORCE BRUSSEL, 2011 1. Etnisch-culturele minderheden, inburgering en integratie In

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

1. De partnerrelatie. 1.1 Een relatie in evolutie

1. De partnerrelatie. 1.1 Een relatie in evolutie Mensen zijn sociale wezens. De meeste mensen hebben behoefte aan contact en aan samenleven met anderen. Zowel gezins- en familieleden als vrienden zijn waardevolle schakels in uw sociale netwerk. Dat netwerk

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/579 19 december 2002 Besluit houdende de aanvulling en wijziging van collegebesluit nr. 02/19 houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2002 in het kader van het Sociaal

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Welkom in het. Welzijnshuis

Welkom in het. Welzijnshuis Welkom in het Welzijnshuis skl_ocmw_broch.indd 1 3/11/14 09:40 Onthaal met snelbalie In het Welzijnshuis hoeft u niet op zoek te gaan naar de juiste dienst. Zodra u binnenkomt, ziet u de onthaalbalie recht

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Herhuisvestingstoelage

Herhuisvestingstoelage Directie Huisvesting Vooruitgangsstraat 80, bus 1 1035 Brussel Herhuisvestingstoelage Personen die de situatie van dakloosheid verlaten Toelichting Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegelidbesluit nr. 08/131 17 december 2008 Besluit houdende de subsidiëring van scholen in het kader van het project verrijken van de taalleeromgeving via ondersteunende materialen Het Collegelid, Gelet

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

dementiewijzer Watermaal-Bosvoorde

dementiewijzer Watermaal-Bosvoorde dementiewijzer Watermaal-Bosvoorde 1 Voorwoord Als iemand te maken krijgt met dementie roept dit veel vragen op bij de betrokkene en zijn omgeving. Dementie heb je immers niet alleen. Het is belangrijk

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR GEZIN

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR GEZIN SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR GEZIN TASK FORCE BRUSSEL, 2011 Deze omgevingsanalyse wil in eerste instantie de sociale voorzieningen op het gebied van welzijn, gezondheid en gezin in het Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

VERNIEUWDE AANVRAAG tot het BEKOMEN van een HUURWONING

VERNIEUWDE AANVRAAG tot het BEKOMEN van een HUURWONING / / ( ) c.c. WONINGFONDS van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST VERNIEUWDE AANVRAAG tot het BEKOMEN van een HUURWONING Gelieve volgende documenten bij uw aanvraag te voegen: 1) Een fotokopie recto/verso

Nadere informatie

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Elke dag worden mensen slachtoffer van een misdrijf Historiek Slachtofferhulp Eerste

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Wil je er graag bij zijn? Deelname is gratis! Reserveren is wel aangeraden.

Wil je er graag bij zijn? Deelname is gratis! Reserveren is wel aangeraden. http://www.brusselbazaar.be/ Je zocht op: Thema: Taal Verhalen in twee talen Op woensdag 21 september is de eerste tweetalige voorstelling van het nieuwe schooljaar! Om 14u stipt wordt er zowel in het

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Herhuisvestingstoelage

Herhuisvestingstoelage Directie Huisvesting Vooruitgangsstraat 80, bus 1 1035 Brussel Herhuisvestingstoelage Personen die de situatie van dakloosheid verlaten Toelichting Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

infobrochure OCMW roeselare

infobrochure OCMW roeselare infobrochure OCMW roeselare OCMW roeselare is er voor jou! Iedereen is welkom zonder onderscheid te maken op basis van cultuur, nationaliteit, religie,... OCMW Roeselare is er voor jou! Je kan bij ons

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Wegwijs in het Nederlandstalige zorgaanbod voor personen met een handicap in Brussel

Wegwijs in het Nederlandstalige zorgaanbod voor personen met een handicap in Brussel Uitgave van het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg - BWR i.s.m. het Brussels Aanmeldingspunt voor personen met een handicap Wegwijs in het Nederlandstalige zorgaanbod voor personen met een handicap

Nadere informatie

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum Sint Antonius een aangepaste woonomgeving. Deze folder wil je, in t kort, laten kennismaken

Nadere informatie

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid Familie in armoede in de stad *** Reglement Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement Hoofdstuk 1: Doel van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt de doelstelling, de deelnemingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgië.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

Partnergeweld is een strafbaar feit!!!

Partnergeweld is een strafbaar feit!!! Partnergeweld is een strafbaar feit!!! Tal van vrouwen leven dag in dag uit met pijn en angst in hun relatie Beledigingen, scheldpartijen, vernederingen je wordt belachelijk gemaakt en gekleineerd Je mag

Nadere informatie

MIJN ZAAK UITBOUWEN Gids over de overheidssteun voor handelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

MIJN ZAAK UITBOUWEN Gids over de overheidssteun voor handelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7. En voor informatie in uw buurt... Sint-Lambrechts-Woluwe Dienst Middenstand : Paul Hymanslaan 2 1200 Brussel. T 02 761 27 12 Sint-Pieters-Woluwe Middenstand : Charles Thielemanslaan 193 1150 Brussel.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

dementiewijzer Anderlecht

dementiewijzer Anderlecht dementiewijzer Anderlecht 1 Voorwoord Als iemand te maken krijgt met dementie roept dit veel vragen op bij de betrokkene en zijn omgeving. Dementie heb je immers niet alleen. Het is belangrijk om correcte

Nadere informatie

Voetbal Grand Slam zomer. Voetbal Grand Slam zomer. Voetbal Grand Slam zomer

Voetbal Grand Slam zomer. Voetbal Grand Slam zomer. Voetbal Grand Slam zomer Je zocht op: Voor wie: Kinderen en Jongeren Thema: Voetbal Voetbal Grand Slam zomer 4/7/2016-8/7/2016 Voetbal Grand Slam zomer 11/7/2016-15/7/2016 Voetbal Grand Slam zomer 25/7/2016-29/7/2016 1 / 8 Voetbal

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO Therapeuten voor Jongeren ONTSTAAN DE STANDAARD 04 09 2009 GUY TEGENBOS TEJO Gent: de start TEJO Therapeuten voor Jongeren De

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

Collectohaltes 2014 - Per gemeente

Collectohaltes 2014 - Per gemeente Collectohaltes 2014 - Per gemeente Nummer Halte Straat PC Gemeente 004 AMBIORIX Ambiorixsquare, 13 1000 BRUSSEL 006 ANNEESSENS Fontainasplein, 9-11 1000 BRUSSEL 009 THURN EN TAXI Havenlaan (tegenover Tour

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Huisvesting Vooruitgangstraat, 80 bus 1 1035 Brussel Verhuis-, Installatie- en Huurtoelage Besluit

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Informatieavond opvanginitiatief aan de Rigakaai. 21 december 2015

Informatieavond opvanginitiatief aan de Rigakaai. 21 december 2015 Informatieavond opvanginitiatief aan de Rigakaai 21 december 2015 Sprekers Rudy Coddens OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding Evert Jan Witteveen Directeur Opvangregio

Nadere informatie

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! THUISZORGCENTRUM Een helpende hand voor jong en oud! Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! uéén centraal oproepnummer 078 15 60 30 Alle dagen, de klok rond bereikbaar!

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Welzijn. Voorstel tot opheffing van 14 subsidiereglementen.

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Psychische problemen : waar kan ik terecht?

Psychische problemen : waar kan ik terecht? Psychische problemen : waar kan ik terecht? Marc Vermeire Dag van de Zorg 17 maart 2012 1 Voorkomen van psychische stoornissen (ESEMeD-studie 2002) 10,7 % stoornis voorbije jaar (850.000 6 % angststoornis

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN CAW PIRAMIDE EN CAW STIMULANS HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD EN ZIJN VANAF 01/01/2014 CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN

Nieuwsbrief CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN CAW PIRAMIDE EN CAW STIMULANS HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD EN ZIJN VANAF 01/01/2014 CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN Nieuwsbrief CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN Februari 2014 CAW PIRAMIDE EN CAW STIMULANS HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD EN ZIJN VANAF 01/01/2014 CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf 7 rechten van het slachtoffer Recht op een correcte en tactvolle behandeling Recht op het krijgen van informatie Recht op het

Nadere informatie

Welkom! infoavond Zedelgem

Welkom! infoavond Zedelgem Welkom! Tijdelijk noodopvangcentrum voor asielzoekers te Loppem Mensen op de vlucht: een beeld Opvang asielzoekers door Rode Kruis Vlaanderen Tijdelijk Noodopvangcentrum te Loppem Vragenronde Mensen op

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

De ID-dag. 19 mei 2015. Een Inspiratie-Doedag over empowerment in huisvesting

De ID-dag. 19 mei 2015. Een Inspiratie-Doedag over empowerment in huisvesting De ID-dag 19 mei 2015 Een Inspiratie-Doedag over empowerment in huisvesting Dagprogramma Meewerkende organisaties Atelier Caricole Atelier Caricole is een groep mensen die dakloos zijn of het geweest zijn

Nadere informatie

SociaAl huren in gent

SociaAl huren in gent SociaAl huren in gent Wat is een sociale huurwoning? Dit is een woning voor mensen met een beperkt inkomen en die aan een aantal voorwaarden voldoen. Een sociale huurwoning is een studio, appartement of

Nadere informatie