ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid"

Transcriptie

1 BRUSSELS ZAKBOEKJE 2007 adressengids voor welzijn en gezondheid een uitgave van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad vzw Leopold II-laan 204 bus Brussel tel fax in samenwerking met Pro Medicis Brussel vzw Feronstraat Brussel Gsm

2 2

3 De nieuwe editie 2007 van het Brussels Zakboekje, Adressengids voor Welzijn en Gezondheid, is een handige wegwijzer en informatiebron om ruim 1500 voorzieningen op te zoeken die - in de brede betekenis van het woord - sociale hulp of gezondheidszorg in het Nederlands verlenen in het Brusselse hoofdstedelijke gewest. Een jaarlijkse actualisatie is geen overbodige luxe. Elk jaar zijn er tal van adreswijzigingen, nieuwe diensten en beleidsontwikkelingen waardoor de inhoud van deze adressengids voor welzijn en gezondheid grondig wijzigt. Hoe een dienst of bepaald aanbod voor een doelgroep opzoeken? Het aanbod in deze gids is overzichtelijk gegroepeerd volgens sector of specifieke doelcategorie. U krijgt meteen een beeld van het ganse aanbod. De indeling vindt u in de hierna volgende INHOUDSTAFEL. Vindt u bepaalde instellingen niet meteen of zoekt u een bepaald aanbod voor een bepaalde doelgroep? Raadpleeg dan het uitgebreide REGISTER achteraan (blz. 218) waar de trefwoorden en alle voorzieningen met hun variante benamingen alfabetisch staan gerangschikt. Namen beginnend met 'De', 'Het', 'Den', staan op het volgend (zelfstandig) naamwoord. Als leeswijzer bij deze gids geven we u volgende aandachtspunten mee: Bij de adressen zijn de telefoon-, gsm- en faxnummers vermeld, naast -adressen en websites. Zijn de openingsuren niet vermeld, dan zijn deze voorzieningen steeds tijdens de normale kantooruren (9u tot 17u) toegankelijk of bereikbaar. Wanneer de gegevens van een organisatie reeds op een andere plaats zijn vermeld, wordt verwezen naar de bladzijde waar u deze vindt. Bij een aantal rubrieken zijn er "zie ook"-verwijzingen vermeld om het zoeken van de juiste dienst voor een bepaalde doelgroep of hulpaanbod te vergemakkelijken. Wanneer de taaltoegankelijkheid niet is gepreciseerd, betreft het duidelijk een Nederlandstalige organisatie. Een tweetalige, voor Nederlandstaligen voldoende toegankelijke voorziening wordt aangeduid met (N/F). Een tweetalige, overwegend Franstalige voorziening is te herkennen aan de aanduiding (F/N). Instellingen waar u in de praktijk niet in het Nederlands terecht kan of die een Franstalige erkenning hebben, zijn weggelaten. In principe zijn enkel Brusselse organisaties opgenomen. Omdat sommige voorzieningen slechts in beperkte mate of helemaal niet in het hoofdstedelijke gebied voorhanden zijn, wordt hier af en toe van afgeweken. In een aantal gevallen is slechts één dienst voor heel Vlaanderen én Brussel beschikbaar. Initiatieven met een tijdsgebonden karakter of een informeel plaatselijke werking werden niet opgenomen. De geactualiseerde informatie gebeurt op basis van wat de (in de gids opgenomen) diensten ons doorgeven. Als er, ondanks onze inspanningen om correcte informatie te publiceren, nog een onjuistheid vermeld staat of gegevens ontbreken, kan u ons altijd contacteren. Nieuwe actualisaties van deze gids kan u raadplegen op onze website onder de rubriek "Publicaties". Voor aanvullende informatie kan u tijdens de kantooruren terecht op het Brussels Infopunt voor Welzijn en Gezondheid van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad (BWR), Tel Wenst u gedetailleerdere informatie over de organisaties, dan kan u de Sociale Kaart via onze website consulteren: De redactie februari 2007 WOORD VOORAF 3

4 Inhoudstafel 1 algemene sociale dienstverlening DRINGENDE HULPVERLENING (24 OP 24U) 10 A) Algemene diensten 10 B) Crisisopvang ALGEMEEN WELZIJNSWERK - CENTRAAL 11 A) Centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) 11 B) Sociale diensten 16 C) Thuislozenzorg ALGEMEEN WELZIJNSWERK - LOKAAL 26 A) OCMW - sociale diensten 26 B) Gemeentelijke sociale diensten - Sociale Actie 28 C) Contactcentra van Brussel 30 D) Gemeenschapscentra MAATSCHAPPELIJK OPBOUWWERK / BUURTWERK ARMOEDEBESTRIJDING VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE 38 2 lichamelijke gezondheidszorg DRINGENDE MEDISCHE HULPVERLENING 41 A) Wachtdiensten 41 B) Ziekenvervoer 42 C) Telefonische hulpverlening HUISARTSEN TANDARTSEN KINESITHERAPEUTEN THUISVERPLEEGKUNDIGEN MEDISCHE HULPDIENSTEN ANDERE MEDISCH-SOCIALE CONSULTATIES ZIEKENFONDSEN 52 A) Christelijke ziekenfondsen 52 B) Liberale ziekenfondsen 53 C) Neutrale ziekenfondsen 55 D) Onafhankelijke ziekenfondsen 55 E) Socialistische ziekenfondsen 56 F) Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering NIET DRINGEND ZIEKENVERVOER SPECIFIEKE AANDOENINGEN 58 A) Aids en Seksueel Overdraagbare Aandoeningen 58 B) Tuberculose 59 C) Kanker 60 D) Hartlijders 60 E) Multiple Sclerose DAGVERZORGINGSCENTRA ALTERNATIEVE GENEESKUNDE ZIEKENBEZOEK 61 A) Als je thuis bent 61 B) Je verblijft in een instelling PALLIATIEVE ZORG 63 A) Thuisverzorging 63 B) Dagcentra 63 4

5 C) Ziekenhuisopname ZIEKENHUIZEN EN VERZORGINGSINSTELLINGEN 63 A) Dagcentra en hersteloorden 64 B) Rust- en verzorgingstehuizen ZELFHULP ANDERE TELEFONISCHE INFORMATIE / HULPVERLENING INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE 74 3 geestelijke gezondheidszorg DRINGENDE HULPVERLENING CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PSYCHIATRISCHE THUISZORG DAGCENTRA 80 A) Dagverzorgingscentra voor dementerenden 80 B) Dagactiviteitencentra voor psychiatrische patiënten HUISVESTING PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN 81 A) Beschut wonen 81 B) Tehuizen voor psychiatrische patiënten INITIATIEVEN VOOR VERSLAAFDEN 83 A) Ambulant - Dagcentra voor verslaafden 83 B) Residentieel - Opvang- en ontwenningscentra voor verslaafden 83 C) Andere ZELFHULP TELEFONISCHE INFORMATIE / HULPVERLENING INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE 87 4 thuiszorg THUISZORGMELDPUNTEN (24U/24U) LOKALE DIENSTENCENTRA REGIONALE DIENSTENCENTRA DIENSTEN VOOR GEZINSZORG OPPASDIENSTEN DAGVERZORGINGSCENTRA CENTRA VOOR KORTVERBLIJF GEBRUIKERS EN MANTELZORGERS 95 (VERENIGINGEN VAN -) ANDERE DIENSTVERLENING 96 A) Thuisverpleging 96 B) Warme maaltijden aan huis 97 C) Thuiszorgmateriaal 99 D) Kraamhulp en kraamzorg 100 E) Ergotherapie 100 F) Psychiatrische thuiszorg 101 G) Palliatieve thuiszorg VLAAMSE ZORGKASSEN INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE relaties en seksualiteit LEVENS- EN GEZINSVRAGEN ALLEENSTAANDEN (VERENIGINGEN VOOR -) ECHTSCHEIDING 104 A) Echtscheidingsbemiddeling 104 B) Verenigingen 105 C) Juridisch advies 105 5

6 5.4. HOMOSEKSUALITEIT BIJZONDERE SITUATIES 106 A) Abortus 106 B) Prostitutie 106 C) Vrouwenmishandeling ANDERE ZELFHULP TELEFONISCHE INFORMATIE / HULPVERLENING INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE opleiding en tewerkstelling OPLEIDING EN VORMING 111 A) Basiseducatie 111 B) Middenstandsorganisaties 111 C) Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding 112 D) Socio-professionele inschakeling 113 E) Tweedekansonderwijs ARBEIDSBEMIDDELING TEWERKSTELLINGS- EN WERKERVARINGSINITIATIEVEN 122 A) Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) 122 B) Privé-initiatieven VAKBONDEN ANDERE ZELFHULP INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE huisvesting WOONINFODIENSTEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ WONINGFONDS SOCIALE VERHUURKANTOREN HUURDERSVERENIGINGEN ANDERE rechtshulp en justitie JUSTITIE EN MEDEWERKERS GERECHT 136 A) Advocaten 136 B) Notarissen 136 C) Gerechtsdeurwaarders 136 D) Diensten van Federale en Lokale Politie 137 E) Rechtbanken 139 F) Strafinrichtingen 142 G) Justitiehuizen PARA-JUSTITIËLE DIENSTEN 142 A) Justitieel welzijnswerk 142 B) Daderhulp 143 C) Slachtofferbejegening (politie- en veiligheidscontracten) 143 D) Slachtofferhulp 144 E) Slachtoffer - daderbemiddeling ANDERE 145 A) Consumentenorganisaties 145 B) Informatie en advies 146 6

7 9 kinderen en jongeren INTEGRALE JEUGDHULP 148 A) Kind en Gezin 148 B) Bijzondere Jeugdbijstand 150 C) Gehandicaptenzorg 154 D) Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) 154 E) Algemeen welzijnswerk 155 F) Centrum voor leerlingenbegeleiding 155 G) Centrum voor geestelijke gezondheidszorg HCA - HERSTELGERICHTE EN CONSTRUCTIEVE AFHANDELING KINDEROPVANG 156 A) Kinderdagverblijven en peutertuinen 156 B) Onthaalgezinnen 163 C) Initiatieven Buitenschoolse Opvang - IBO 163 D) Dagopvang 164 E) Opvang in bijzondere situaties 165 F) Dagopvang van zieke kinderen 166 G) Informatie- en ontmoetingscentra voor ouders met kinderen ONDERWIJS 168 A) Nederlandstalig onderwijs (info over -) 168 B) Gelijke Onderwijskansen 168 C) Deeltijds onderwijs 168 D) Deeltijdse vorming 168 E) Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 169 F) Studentenvoorzieningen 170 G) Andere JEUGDVOORZIENINGEN 171 A) Jongeren informatiepunten (JIP) 171 B) Jongerenorganisaties / jeugdvoorzieningen 172 C) Werking maatschappelijk kwetsbare jeugd (WMKJ) 173 D) Koepels jeugdbewegingen JEUGDBRIGADES KINDERMISHANDELING 176 A) Hulpverlening 176 B) Opsporing en preventie ZELFHULP TELEFONISCHE INFORMATIE / HULPVERLENING INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE personen met een handicap GEHANDICAPTENVERENIGINGEN / -ORGANISATIES 181 A) Algemeen 181 B) Gehoorgestoord 182 C) Mentaal 182 D) Motorisch 183 E) Sport 183 F) Visueel CENTRA VOOR DIAGNOSE EN BEHANDELING 184 A) Raadpleging erfelijke aandoeningen, ontwikkelingsneurologie 184 B) Revalidatiecentra VROEG- EN THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN BUITENGEWOON ONDERWIJS 187 A) Kleuter- en lager onderwijs 187 B) Beroepsonderwijs 188 C) Centra voor Leerlingenbegeleiding voor buitengewoon onderwijs 190 7

8 OBSERVATIE EN BEHANDELING MEDISCH PEDAGOGISCHE INSTITUTEN TEWERKSTELLING EN DAGBESTEDING 192 A) Oriëntatie 192 B) Opleiding en vorming 192 C) Tewerkstelling 193 D) Dagcentra WOONVOORZIENINGEN 196 A) Begeleid wonen 196 B) Huisvesting 197 C) Zelfstandig wonen 197 D) Beschermd wonen 197 E) Kortverblijf 198 F) Pleegzorg 198 G) Tehuizen voor volwassen gehandicapten ANDERE (OF SPECIFIEKE) DIENSTVERLENING 201 A) Aangepast vervoer 201 B) Luisterbibliotheek 202 C) Geestelijke Gezondheidszorg 202 D) Hulpmiddelen 202 E) Studies TELEFONISCHE INFORMATIE / HULPVERLENING INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE senioren SENIORENORGANISATIES DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR SENIOREN INFORMATIE EN/OF BEMIDDELINGSDIENST BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS RUSTHUIZEN ANDERE INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE etnisch-culturele minderheden INTEGRATIECENTRA INTEGRATIEWERKINGEN ONTHAALBUREAU VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS DOELGROEP SPECIFIEKE WERKINGEN 211 A) Vluchtelingen en mensen zonder papieren 211 B) Zigeuners, voyageurs, woonwagenbewoners en Roma GEZONDHEID RECHTSHULP RACISMEBESTRIJDING TOLKEN / VERTAALDIENSTEN ONDERWIJS EN SCHOOLOPBOUWWERK TAALLESSEN VOOR ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN 215 A) Algemeen 215 B) Taalaanbieders 215 C) Taalstimulering en -ontmoeting VERENIGINGEN VAN ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN 217 A) Koepelorganisatie 217 B) Landelijke verenigingen en Hoofdstedelijke verbonden 217 C) Lokale verenigingen 218 D) Migrantenconsulent ANDERE 219

9 INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE 219 A) Voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest 219 B) Voor Vlaanderen overheidsdiensten BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VLAAMSE OVERHEID FEDERALE OVERHEID VERZELFSTANDIGDE DIENSTEN 228 A) Vlaamse diensten (zie blz 223) 228 B) Federale diensten 228 Register 231 9

10 1 algemene sociale dienstverlening 1.1. DRINGENDE HULPVERLENING (24 op 24u) A) Algemene diensten BRANDWEER Tel 100 FEDERALE POLITIE Tel 101 LOKALE POLITIE Tel 101 RODE KRUIS BRUSSEL-HOOFDSTAD Tel 105 DE VLAAMSE HULPDIENST Tel Fax Zie ook: 2.1. LICHAMELIJKE GEZONDHEIDSZORG - DRINGENDE MEDISCHE HULPVERLENING (blz. 41) B) Crisisopvang CASU (F/N) Vestje Brussel Tel Fax u/24u. 365 dagen per jaar open. De diensten van Casu zijn gratis en laagdrempelig. Missies: een groen nummer, een mobiele nachtploeg, een onthaalhuis in crisissituaties en een psychosociale ploeg. CENTRUM VOOR DRINGEND ONTHAAL ARIANE (N/F) Tel Fax u/24u. capaciteit: 40 plaatsen Tijdelijke residentiële opvang in crisissituaties. NACHTASIEL HOEKSTEEN (N/F) Nieuwland Brussel Tel + Fax Dagelijks van 20u - 8u. Nachtasiel voor thuislozen. Capaciteit: 48 bedden. 10

11 1.2. ALGEMEEN WELZIJNSWERK - CENTRAAL A) Centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) ALGEMEEN STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK Diksmuidelaan 36 (correspondentie-adres nr. 50) 2600 Berchem Tel Fax Website Koepelorganisatie van de centra voor algemeen welzijnswerk. AUTONOME CENTRA CAW ARCHIPEL Maatschappelijke zetel: Kogelstraat Brussel Tel Fax Gsm Werkdagen: 9u - 12u30. Algemeen welzijnswerk. Justitieel welzijnswerk, slachtofferhulp, hulpverlening aan daders van seksueel geweld, schuldbemiddeling (aanvraag), thuislozenzorg. Specifieke projecten: Vrijdag en Trajectbegeleiding (Noordwijk). Deelwerkingen: - Thuislozenzorg CAW ARCHIPEL - ALBATROS (zie blz. 22) CAW ARCHIPEL - FOYER LEGER DES HEILS (zie blz. 22) CAW ARCHIPEL - HUIS VAN VREDE (zie blz. 20, 22) CAW ARCHIPEL - PUERTO vzw (zie blz. 20) CAW ARCHIPEL - DE SCHUTTING (zie blz. 21) CAW ARCHIPEL - VRIENDEN VAN HET HUIZEKE (zie blz. 23) - Sociale dienstverlening CAW ARCHIPEL - GROOT EILAND Groot eiland Brussel Groot Eiland Brussel Tel Fax Werkdagen: 9u - 17u, maandag tot 20u, maandagavond en buiten normale werkuren op afspraak. Algemene sociale dienstverlening 11

12 Sociaal Centrum Noordwijk Antwerpsesteenweg Brussel Tel Fax Permanentie: maandag, donderdag: 9u30-11u30, dinsdag: 9u - 11u30: Permanentie in Lokaal Dienstencentrum De Harmonie Harmoniestraat Brussel Laagdrempelige sociale dienst voor buurtbewoners. Administratieve hulp, hulp rond verblijfsvergunningen, financiële begeleiding. Wegwijzer Anderlecht d'aumalestraat Anderlecht Tel Fax Maandag, vrijdag: 9u - 11u, woensdag: 14u - 16u. Lokale eerstelijnshulpverlening, integrale gezinsbegeleiding. Budgetbegeleiding is beperkt. Centrum voor levens- en gezinsvragen (blz. 103) Computeratelier (zie blz. 116) Cultuur en Ontmoeting met 'Vrijdag' (zie blz. 104) Dienst schuldbemiddeling (zie blz. 18) Iter Daderhulp (zie blz. 143) Justitieel welzijnswerk (zie blz. 142) Slachtofferhulp (zie blz. 144) CAW ARCHIPEL - WELKOM Mommaertstraat 22 (Correspondentieadres: Werkhuizenstraat 25) 1080 Sint-Jans-Molenbeek Tel Fax Werkdagen: 9u - 12u30, 13u30-17u (vrijdag tot 17u30), dinsdag: 9u - 12u, 14u - 18u. Individuele hulpverlening, integrale begeleiding, informatie en advies, crisisinterventie, algemene sociale dienstverlening, meer specifiek voor allochtonen/vluchtelingen. CAW MOZAÏEK Maatschappelijke zetel Sint-Katelijneplein Brussel Tel Fax Website Dienstverlening: onthaal, psychosociale begeleiding, preventie en beleidssignalering. Doelgroep: kinderen, jongeren en volwassenen met psychosociale vragen en problemen, minderjarigen in crisissituaties, jongvolwassenen met nood aan woonbegeleiding, jongens en mannen in de prostitutie, mensen zonder papieren en asielzoekers. Deelwerkingen 12 CAW MOZAÏEK - ADOPTIE Grétrystraat Brussel Tel Fax Website Verhuis voorzien in 2007 (datum nog te bepalen): Cellebroersstraat Brussel Tel Fax Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek in het kader van Interlandelijke Adoptie.

13 CAW MOZAÏEK - BEGELEIDING Pleinlaan Brussel Tel Fax Bereikbaar na verwijzing: Opvoedingsondersteuning, crisishulp minderjarigen, straathoekwerk, ondersteuning vrijwilligers, kinder- en jongerentelefoon, juridisch advies, scheidings- en ouderschapsbemiddeling. Campus Etterbeek, VUB, Toegang 7, Gebouw Y Triomflaan 1 (Postadres: Pleinlaan 2) 1040 Etterbeek Tel Fax Campus Jette, ingang polikliniek, AZ Jette Laarbeeklaan Jette Tel + Fax Centrum Brussel, Grétrystraat Brussel Tel Fax Maandag, donderdag: 9u30-18u (*), dinsdag, woensdag: 13u - 18u (*), vrijdag: 9u30-17u (* in zomer-, kerst- en paasvakantie elke werkdag tot 17u) CAW MOZAÏEK - ONTHAAL (zie ook blz. 133) Grétrystraat Brussel Tel Fax Algemene onthaalactiviteiten o.a. informatie, uitklaring van vragen, advies en instap naar begeleiding. Adzon - straathoekwerk Grétrystraat Brussel Tel Fax Website Dokterspermanentie - SOA: woensdag: 19u - 21u; straathoekwerk: 20u - 2u. Richt zich tot jongeren (voornamelijk jongens en mannen) met een multi-probleem profiel, actief in de prostitutiescène van Brussel-centrum. Staat bijkomend open voor personen die deze scène op een of andere wijze frequenteren of een verhoogd risico hebben om in de prostitutie terecht te komen. Straathoekwerk, centrumwerk, preventie, begeleiding op vlak van gezondheid en basishygiëne, internetwerk. Specifiek onthaal studenten en personeel VUB en associatie Campus Etterbeek, VUB, Toegang 7, Gebouw Y Triomflaan 1 (Postadres: Pleinlaan 2) 1040 Etterbeek Tel Fax Campus Jette, ingang polikliniek, UZ Brussel Laarbeeklaan Jette Tel + Fax Centrum Brussel, Grétrystraat Brussel Tel Fax Maandag, donderdag: 9u30-18u (*), dinsdag, woensdag: 13u - 18u (*), vrijdag: 9u30-17u (* in zomer-, kerst- en paasvakantie elke werkdag tot 17u) CAW MOZAÏEK - PREVENTIE Grétrystraat Brussel Tel Fax Website Preventieprojecten, vormingprogramma's naar specifieke doelgroepen (excl. onderwijs), consultfunctie naar intermediairen (incl. onderwijs). CAW MOZAÏEK - WOONBEGELEIDING (vroeger Asiel en Araña) (zie blz. 17, 18) Anspachlaan Brussel Tel Fax

14 Zie ook: B) Sociale diensten - Centra voor maatschappelijk werk (blz. 16) 5.1. LEVENS- EN GEZINSVRAGEN (blz. 103) IN HET KADER VAN DE ZIEKENFONDSEN (INGEBOUWDE CENTRA) CAW - DIENST MAATSCHAPPELIJK WERK - CHRISTELIJKE MUTUALITEIT SINT- MICHIELSBOND - SMB Haachtsesteenweg Haren Tel Fax Website Informatie, advies en bemiddeling inzake vragen en problemen n.a.v. ziekte, handicap of (zware) zorgbehoevendheid. Organisatie, coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging. Inschrijving Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Indicatiestelling voor de Vlaamse Zorgverzekering. WEKELIJKSE ZITTINGEN: 1000 Brussel Lakensestraat 156 Tel Woensdag: 9u30-12u Schaarbeek Helmetsesteenweg 326 Tel Maandag: 9u - 12u Anderlecht Sint-Guidostraat 48 B Tel Donderdag: 9u - 12u Sint-Agatha-Berchem Koning Albertlaan 11 Tel Vrijdag: 9u30-12u Jette Lakenselaan 6 Tel Dinsdag: 9u - 12u. CAW PARTENA Anspachlaan 1 bus Brussel Tel Fax Website Maandag tot donderdag: 9u - 17u, vrijdag: 9u - 16u. CAW VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS BRABANTIA Ninoofsesteenweg Anderlecht Tel Fax Maandag: 9u - 12u en op afspraak. FEDERATIE VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN VAN BRABANT CAW - SECTIE BRUSSEL (F/N) Zuidstraat Brussel Tel Fax Website Maandag tot donderdag: 9u - 12u (op afspraak), 12u45-16u30, vrijdag: 9u - 12u, 12u45-15u. PERMANENTIES: 1070 Anderlecht I Bergensesteenweg Anderlecht Tel Maandag: 9u - 12u Anderlecht II Sint-Guido Corso Anderlecht Tel Donderdag: 9u - 12u Elsene Vleurgatsesteenweg 19 Tel Woensdag, vrijdag: 9u - 12u Etterbeek Waversesteenweg 704 Tel Dinsdag: 9u30-12u, vrijdag: 9u30-12u Ganshoren Keizer Karellaan 105 Tel Vrijdag: 9u - 12u. 14

15 1090 Jette Pierre Timmermansstraat 1 Tel Donderdag: 9u - 12u Koekelberg St.Annakerkstraat 48 Tel Dinsdag: 9u - 11u Laken De Wandstraat 129 Tel Donderdag: 13u30-16u Neder-over-Heembeek Fr. Vekemansstraat 190 Tel Woensdag: 9u - 12u Schaarbeek Maarschalk Fochlaan 57 Tel Dinsdag: 13u30-16u30, vrijdag: 9u - 12u Sint-Agatha-Berchem Steenweg op Gent 1160 Tel Dinsdag: 13u30-16u Sint-Gillis Waterloosesteenweg 134 Tel Maandag: 9u - 12u, donderdag: 14u - 16u Sint-Jans-Molenbeek Gentsesteenweg 122 Tel Maandag, vrijdag: 9u - 12u Sint-Joost-ten-Node Rogierlaan 87 (Schaarbeek) Tel Donderdag: 13u30-16u Ukkel Alsembergsesteenweg 736 Tel Dinsdag: 9u - 12u Vorst Brusselsesteenweg 51 Tel Maandag, dinsdag: 9u - 12u, woensdag: 14u - 15u30. LANDSBOND VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN Sint-Huibrechtsstraat Sint-Pieters-Woluwe Tel Fax Website LIBERALE MUTUALITEIT VAN BRABANT - CAW (N/F) Koninginneplein Schaarbeek Tel Fax Website Werkdagen: 8u15-16u, vrijdag tot 15u30. Informatie, advies en bemiddeling, voornamelijk m.b.t. problemen inzake ziekte en invaliditeit. PERMANENTIE: Paleizenstraat Sint-Joost-Ten-Node Tel MRB - MUTUALITEIT VAN DE RELIGIEUZEN VAN BELGIË (N/F) Postbus Haren Tel Fax Werkdagen: 9u - 16u, vrijdagnamiddag gesloten. 15

16 CENTRUM VOOR TELE-ONTHAAL TELE-ONTHAAL VLAAMS-BRABANT - AFDELING BRUSSEL (CAW) Postbus Brussel Tel 106 (noodnummer) Tel + Fax website Telefonisch 24u/24u en via de website (chat): woensdag tot vrijdag: 19u - 22u, woensdag: 14u - 17u. Telefonische opvang en ondersteuning van mensen met persoonlijke zorgen en relatieproblemen, al dan niet in crisistoestand. B) Sociale diensten CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK (CMW) CENTRUM VOOR HULP AAN PERSONEN BRABANTIA (F/N) Liefdadigheidstraat Sint-Joost-ten-Node Tel + Fax Altijd op afspraak. Eerstelijnsdienst i.v.m. de allochtonenproblematiek. Brabantia omvat een veelheid van onderscheiden sociale diensten, sommige naar allochtonen en andere naar kansarmen (wijkgebonden) gericht. CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK WESTLAND (N/F) Hof Ter Ophemhoek 14 bus Anderlecht Tel Fax Maandag, dinsdag, donderdag: 8u15-16u15, woensdag: 13u - 16u15, vrijdag: 8u15-12u30. Telefonisch bereikbaar: elke werkdag: 8u15-16u15. Sociale en psychosociale hulp. EUROMUT - CMW (F/N) Louis Mettewielaan Sint-Jans-Molenbeek Tel Fax Website Werkdagen: 9u - 16u, dinsdagvoormiddag gesloten Uitleendienst: Léon Théodorstraat 89, 1090 Jette Tel Fax Website Werkdagen: 8u30-12u30, 13u30-16u30, dinsdagvoormiddag gesloten. SOCIAAL ONTHAALCENTRUM E.H. FROIDURE (F/N) Amerikaansestraat Elsene Tel Fax Website Werkdagen: 8u30-12u30, 13u - 16u30. Animaties vinden plaats in de Amerikaansestraat 103, 1050 Elsene. Sociale dienstverlening, kinderanimatie, huiswerkbegeleiding, animatie voor volwassenen, psychosociale begeleiding, juridisch advies. DE GROENE POORT - CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK (F/N) Haeckstraat 44 A 1080 Sint-Jans-Molenbeek Tel Fax Werkdagen: 8u30-12u, 13u - 17u. Sociale dienst voor buurtbewoners en bewoners uit andere gemeentes. 16

17 ALGEMENE SOCIALE EN WIJKDIENSTEN BIJ ONS / CHEZ NOUS (N/F) Kartuizersstraat Brussel Tel + Fax Website users.skynet.be/cheznous.bijons Maandag tot zaterdag: 11u - 18u, derde dinsdag van de maand: 11u - 22u. Sociale permanentie: werkdagen: 11u - 18u. Sociale dienst voor kansarmen en thuislozen. Inloophuis. Bieden maaltijden aan (voor 1 euro), tweedehandskledij en hygiënische producten. Uitvalsbasis voor werkgroep Ressort. BRUSSEL ONTHAAL - OPEN DEUR (N/F) Taborastraat Brussel Tel Fax Website site.voila.fr/bruxellesaccueil Maandag tot en met zaterdag: 10u - 18u. Onthaal- en informatiedienst voor passanten op doorreis. Eerste informatie over religie. CARITAS MOLENBEEK (F/N) Vierwindenstraat Sint-Jans-Molenbeek Tel + Fax Permanenties: maandag tot woensdag: 9u - 11u, donderdag: 9u30-11u, 14u - 17u. Sociale dienst voor buurtbewoners. DIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING VAN SOCIALE HUURDERS VZW Dansaert Bedrijvencentrum Aalststraat Brussel Tel Fax Begeleiding van sociale huurders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. SOCIALE DIENST VAN KUREGEM (F/N) Van Lintstraat Anderlecht Tel Fax Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: 9u - 11u of op afspraak. Polyvalente sociale dienst: onthaal, voedselhulp, kleding voor kinderen, alfabetisering. SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST VAN DE GEZINSBOND (zie blz 147) SOCIALE DIENSTEN VOOR ALLOCHTONEN CARITAS INTERNATIONAL (N/F) Liefdadigheidstraat Sint-Joost-ten-Node Tel Fax Website Maandag, dinsdag, woendag, vrijdag: 8u30-12u30, 13u30-16u30, donderdag: 13u30-16u30. Begeleiden van 'nieuwe migranten': asielzoekers, uitgeprocedeerden, erkende vluchtelingen en mensen zonder papieren. LA MAISON AFRICAINE - SOCIALE DIENST VOOR STUDENTEN VAN DE DERDE WERELD (F/N) Elzas Lotharingenstraat Elsene Tel Fax Werkdagen: 8u30-12u30, 14u - 17u, 19u - 22u, zaterdag, zondag: 19u - 22u. Foyer doorlopend open voor de doelgroep. Advies en begeleiding bij vragen i.v.m. academische oriëntatiemogelijkheden, tewerkstelling, psychologische en aanpassingsmoeilijkheden. 17

18 PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM - POLYVALENTE SOCIALE DIENST (N/F) Cansstraat Elsene Tel Fax Werkdagen: 9u - 13u, 13u30-17u, uitsluitend op afspraak. Sociale dienst, schuldbemiddelingsdienst, familiale hulpdienst, naai- en breiclub, sociale kruidenierszaak. PERMANENTIES: BABBELKOT (F/N) Cansstraat Elsene Tel Fax Werkdagen: 12u - 14u (middagmaal). Ontmoetingsplaats voor mensen die zich eenzaam voelen, sociaal restaurant. DE BOETIEK (F/N) Cansstraat Elsene Tel Fax Dinsdag: 9u - 17u, donderdag: 14u - 17u. Verkoop van tweedehandskleding en -meubelen. (meubelen: enkel op dinsdag en donderdag: 14u30-17u). WIJKMAATSCHAPPELIJK WERK (F/N) Poststraat Schaarbeek Tel Fax Werkdagen: 8u30-12u30, 13u30-16u, donderdag: 12u - 18u. RELIGIEUZE MORELE BIJSTAND BRUSSEL ONTHAAL - OPEN DEUR (zie blz. 17) CENTRUM MORELE DIENSTVERLENING - BRUSSEL Stalingradlaan Brussel Tel Fax Website p/a Centrum voor Morele Dienstverlening Vilvoorde - Vlaanderenstraat Vilvoorde Tel Fax p/a Centrum voor Morele Dienstverlening - Jetselaan Jette Tel Morele bijstand, vrijzinnige plechtigheden. PAROCHIES: Zie telefoongids onder de rubriek PAROCHIES SCHULDBEMIDDELING CAW ARCHIPEL - GROOT EILAND - DIENST SCHULDBEMIDDELING Groot Eiland Brussel Tel Fax Consultaties op afspraak. CAW ARCHIPEL - WEGWIJZER (zie blz. 12) 18

19 CENTRUM VOOR BEGELEIDING EN VORMING VOOR VOLWASSENEN (CBVV) - DE SOCIALE PERMANENTIE - SCHULDENBEMIDDELING (F/N) Fortstraat Sint-Gillis Tel Fax Permanenties voor personen die nog geen dossier hebben: maandag: 13u - 16u, daarbuiten op afspraak. Dienst voor personen van Sint-Gillis die niet geholpen worden door het OCMW. Analyse van het maandelijks vast budget, onderhandeling betalingsplan, informatie over de wet betreffende de collectieve schuldenregeling. DIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING VAN SOCIALE HUURDERS VZW Barthelémylaan Brussel Tel Fax Schuldbemiddeling voor sociale huurders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. LEGER DES HEILS - DIENST VOOR SCHULDBEMIDDELING (N/F) Sint-Annakerkstraat Koekelberg Tel Fax Website Personen geconfronteerd met een overmatige schuldenlast. MODELWIJK (F/N) Prins Leopoldsquare Laken Tel Fax Werkdagen: 8u - 12u, 13u - 17u. Permanenties: maandag, dinsdag, donderdag: 8u30-11u30. Sociale dienst en schuldbemiddelingsdienst. OCMW BRUSSEL - DIENST SCHULDBEMIDDELING (F/N) Antwerpsesteenweg Brussel Tel Fax Uitsluitend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u en van 13u tot 17u (op vrijdag tot 15u). OCMW SCHAARBEEK - DIENST SCHULDBEMIDDELING (F/N) Haachtsesteenweg 176 (Correspondentieadres: Vifquinstraat 2) 1030 Schaarbeek Tel Fax Op afspraak. Nooit op vrijdagvoormiddag. OCMW SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE - DIENST SCHULDBEMIDDELING (F/N) Karrestraat Sint-Lambrechts-Woluwe Tel Fax Op afspraak. OCMW SINT-PIETERS-WOLUWE - DIENST SCHULDBEMIDDELING (F/N) Stoeterijlaan Sint-Pieters-Woluwe Tel Fax Maandag, dinsdag, donderdag: 8u30-17u, woensdag: 8u30-12u. Op afspraak. OCMW UKKEL - DIENST SCHULDBEMIDDELING (F/N) Alsembergsesteenweg Ukkel Tel Fax Werkdagen: op afspraak. OCMW VORST - DIENST SCHULDBEMIDDELING (F/N) Jean-Baptiste Van Péstraat Vorst Tel Fax Werkdagen: 9u - 12u, 14u - 17u, vrijdag tot 13u. PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM - POLYVALENTE SOCIALE DIENST (zie blz. 18) Zie ook: 1.3. A) OCMW - Sociale Diensten (blz. 26) 19

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie

mensen zonder wettig verblijf

mensen zonder wettig verblijf Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf Regio Oostende Oktober 2012 Gebaseerd op de infogids van het Kruispunt Migratie Integratie (september 2012) en verspreid met

Nadere informatie

OP STRAAT IN ANTWERPEN

OP STRAAT IN ANTWERPEN OP STRAAT IN ANTWERPEN Editie 2015 i Een gids voor dak- en thuislozen INHOUD 1 Wie kan je helpen? 5 2 Slapen en opvang 13 3 Eten 21 4 Kleren 27 5 Hoe breng ik mijn dag door? 31 6 Adres en identiteitskaart

Nadere informatie

DE WINTEROPVANG VAN DE THUISLOZENZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2012-2013

DE WINTEROPVANG VAN DE THUISLOZENZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2012-2013 DE WINTEROPVANG VAN DE THUISLOZENZORG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2012-2013 Verslag van het Steunpunt thuislozenzorg Brussel INTRODUCTIE...2 I. Terugblik op de winter 2012/2013... 3 a. Zomer

Nadere informatie

Vrijwilligersvacatures in Brussel. Jaargang 1 Edi e 1

Vrijwilligersvacatures in Brussel. Jaargang 1 Edi e 1 Vrijwilligersvacatures in Brussel Jaargang 1 Edi e 1 Vrijwilliger Boeiend engagement Beste vrijwilliger, Graag helpen we jou bij jouw zoektocht naar een gepast vrijwilligersengagement. Deze vacaturebundel

Nadere informatie

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie

Kluwer Sociale Kaart. Inhoud.1. A. Algemene sociale dienstverlening

Kluwer Sociale Kaart. Inhoud.1. A. Algemene sociale dienstverlening Kluwer Sociale Kaart Inhoud A. Algemene sociale dienstverlening Afdelingen van het Leger des Heils (4) Centra voor ambulant welzijnswerk (46) CAW Centrum voor algemeen welzijnswerk in het kader van de

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Een open deur voor elke kleur

Een open deur voor elke kleur Een open deur voor elke kleur Werken aan toegankelijkheid van het CAW voor etnisch-culturele minderheden Katelijn Van Horebeek Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 1 Eerste druk,

Nadere informatie

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid.

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid. Leven in België Basisrechten België Wonen Gezondheid Onderwijs Familie Samen leven Geld Informatie en advies Deze brochure kan je aanvragen bij de volgende diensten: Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood.

JAARVERSLAG. Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood. JAARVERSLAG Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood.be INDEX VOORWOORD... 1 Voorstelling van de Dienst... 3

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND,

Nadere informatie

Werken met tolken. in CAW en CGG. April 2012. www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen)

Werken met tolken. in CAW en CGG. April 2012. www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen) Werken met tolken in CAW en CGG April 2012 www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen) Inhoudsopgave Opzet...3 Situering...3 Wat is sociaal tolken Wie zijn

Nadere informatie

De ID-dag. 19 mei 2015. Een Inspiratie-Doedag over empowerment in huisvesting

De ID-dag. 19 mei 2015. Een Inspiratie-Doedag over empowerment in huisvesting De ID-dag 19 mei 2015 Een Inspiratie-Doedag over empowerment in huisvesting Dagprogramma Meewerkende organisaties Atelier Caricole Atelier Caricole is een groep mensen die dakloos zijn of het geweest zijn

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g 2 0 1 3 j a a r v e r s l a g Sociaal Vertaalbureau Service d interprétariat social Dolmetscherstelle Social interpreter s service Brussel Onthaal vzw Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel Tel. : 02/511 27

Nadere informatie

N18. dheid leren. steding n geld rech- /plichten my

N18. dheid leren. steding n geld rech- /plichten my l a t i e s g e - N18 dheid leren rken dag- steding n geld rech- wo- /plichten my relaties gedheid leren BN18 Bruggen na(ar) 18: inleiding In 2010 werd met middelen van Integrale Jeugdhulp en met ondersteuning

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie

Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF)

Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF) Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF) Het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) werd in 2000 door de Europese Unie in het leven geroepen met de bedoeling om in de deelnemende

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf

Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf januari 2009 Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf v l a a m s v z w m i n d e r h e d e n c e n t r u m Vooruitgangstraat 323/bus 1 1030 Brussel T 02/205 00 50 F

Nadere informatie

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008 Bevoegde minister: Pagina 1 Subsidies aan initiatieven op het vlak van gezondheid 70 COCOF Santé De COCOF ondersteunt met dit budget eenmalige projecten. De projecten hebben tot doel de impact te verminderen

Nadere informatie

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel Jaarverslag BRUSSEL ONTHAAL VZW SOCIAAL VERTAALBUREAU 2 0 12 SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel De activiteiten van het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Op zoek naar een rusthuis!

Op zoek naar een rusthuis! Op zoek naar een rusthuis! Praktisch informatieboekje met antwoorden op uw vragen bij het zoeken naar een rusthuis. vzw Home-Info www.home-info.be Naar een rusthuis! Hoe begin ik eraan? Verantwoordelijke

Nadere informatie

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE LOKALE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN VAN: DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW,

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie