Kwalitatieve waarborgen voor een effectief tuchtrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwalitatieve waarborgen voor een effectief tuchtrecht"

Transcriptie

1 Kwalitatieve waarborgen voor een effectief tuchtrecht Oktober 2014 Maarten van Koolwijk Hans van Egdom

2 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 Aanleiding... 3 Proces tot op heden... 4 Kwalitatieve waarborgen... 6 De ondersteuningsagenda... 9 De scan

3 Samenvatting Elke sportbond krijgt vroeg of laat te maken met het verschijnsel tuchtrecht. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een overtreding van de regels op of rond de velden, een dopingzaak of een geval van seksuele intimidatie. In alle gevallen is het van belang dat de tuchtreglementen duidelijkheid geven over de procedure, rechten en plichten van de verdachte en strafmaat. De afgelopen jaren zien we dat sporters of andere betrokkenen steeds mondiger worden en de (financiële) belangen toenemen. De burgerlijk rechter wordt steeds vaker ingeschakeld om (de toepassing van) reglementen te beoordelen. Op dat moment is het des te meer van belang dat sportbonden zich aan de voorgeschreven regels hebben gehouden en deze regels niet in strijd met algemene rechtsbeginselen zijn. Tegelijkertijd zien we een toenemende verruwing op de sportvelden, die steeds vaker gepaard gaat met agressie en geweld. In dit kader is het essentieel dat spelers die zich op en rond het veld misdragen, op consistente wijze worden vervolgd en gestraft. De mate waarin sportbonden met tuchtrecht worden geconfronteerd loopt sterk uiteen. Voor de ene sportbond is het business as usual en werkt een team van tuchtrechters en medewerkers wekelijks aan de afhandeling van alle zaken. Een andere sportbond verwijst hoogstens eens in de tien jaar een zaak naar het Instituut Sportrechtspraak. Ondanks deze verschillen is het van belang dat de sport gezamenlijk optrekt bij het formuleren en implementeren van kwalitatieve waarborgen op het gebied van tuchtrecht. Elke sporter heeft recht op een eerlijke behandeling van zijn of haar zaak en procedures die voor de tuchtrechter eindigen hebben een negatieve uitstraling op de sport als geheel. Met het oog op het bovenstaande is er vanuit het programma Naar een Veiliger Sportklimaat een beweging op gang gekomen om kwalitatieve waarborgen te formuleren. Het gaat om een aantal basis vereisten op het gebied van tuchtrecht, waaraan elke sportbond zou moeten voldoen. De waarborgen zijn samengesteld in samenspraak met bestuurders, directeuren en medewerkers van sportbonden, juridisch deskundigen op het gebied van tuchtrecht en andere stakeholders. Elke sportbond krijgt tot 1 januari 2017 de tijd om aan alle waarborgen te voldoen. Vanaf dat moment maken de waarborgen onderdeel uit van de Minimale Kwaliteitseisen en hebben ze directe invloed op de toekenning van middelen uit de Sportagenda. Tot 1 januari 2017 worden sportbonden -indien nodig- begeleid aan de hand van een Ondersteuningsagenda. Deze Ondersteuningsagenda bevat tools en middelen om sportbonden de laatste stap richting de kwalitatieve waarborgen te laten zetten. De waarborgen worden gemeten middels een doe-het-zelf scan voor sportbonden. Hierin geven bonden elke twee jaar aan of ze aan de kwalitatieve waarborgen voldoen. Ook bevat de scan andere vragen op het gebied van tuchtrecht, waardoor we in staat zijn om de ontwikkelingen op dit gebied te volgen en beleid hierop af te stemmen. Ook kan de Ondersteuningsagenda verder worden aangepast aan de hand van deze scan. 2

4 Aanleiding Naar een Veiliger Sportklimaat De sport ondervindt in toenemende mate de negatieve gevolgen van verruwing en verharding. Dit probleem staat niet op zichzelf, maar is nauw verweven met maatschappelijke ontwikkelingen waardoor waarden en normen onder druk zijn komen te staan. De verschijnselen - van irritaties en incidenten tot excessen - zijn zo breed waarneembaar dat we van een sportbreed probleem kunnen spreken. Dit beeld wordt bevestigd door de geluiden die bonden zelf al jaren opvangen. De beeldvorming over een sport speelt een belangrijke rol in de sportkeuze. Wanneer een sport ongeschikt wordt bevonden, is dat vaak omdat er in die sport te veel agressie of geweld zou voorkomen of omdat men er negatieve verhalen over heeft gehoord. Met Naar een Veiliger Sportklimaat gaat de sportsector de komende jaren binnen de eigen invloedssfeer gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag voorkomen en aanpakken. In dit kader is het essentieel dat spelers die zich op en rond het veld misdragen, op consistente wijze worden vervolgd en gestraft. Een effectief tuchtrecht is dan ook een belangrijk onderdeel van het programma Naar een Veiliger Sportklimaat en niet voor niets benoemd als één van de zes deelprogramma s. Als gevolg hiervan moeten alle sportbonden uiterlijk in 2016 een transparant en uniform tuchtsysteem hebben dat wordt uitgevoerd door een goed georganiseerd tuchtcollege. Nut en noodzaak In de algemene vergadering van NOC*NSF van het voorjaar 2013 is besloten om kwalitatieve waarborgen te ontwikkelen voor sportbonden. Deze waarborgen moeten een impuls geven aan de verdere ontwikkeling van tuchtrecht binnen de bonden. Onderzoek en gesprekken met bonden geven het beeld dat het tuchtrecht binnen sportbonden: - verschillend is georganiseerd, - in het algemeen voldoet, - maar in een tijd dat de (financiële) belangen groter worden en personen eerder geneigd zijn hun gelijk bij de burgerlijke rechter te halen, een kwaliteitsimpuls nodig heeft. 3

5 Proces tot op heden Inventarisatie en foto 2016 De eerste stap om te komen tot een transparant en uniform tuchtsysteem voor alle bonden in 2016 is een inventarisatie van de stand van zaken geweest. Deze is in 2012 uitgevoerd aan de hand van een enquête onder sportbonden. De resultaten van deze enquête zijn getoetst in verschillende gesprekken met betrokkenen en specialisten. Ook hebben er Ronde Tafel Bijeenkomsten plaatsgevonden in 2013, waarin de uitkomsten van de enquête verder zijn geduid. Dit proces van inventarisatie heeft geleid tot een beeld van de stand van zaken, maar ook tot een schets van een gezamenlijk toekomstbeeld op het gebied van tuchtrecht. Deze foto 2016 bestaat uit de volgende bouwstenen: 1. Creëren van een vergroot bewustzijn van nut en noodzaak van tuchtrecht. 2. Uniformiteit op het gebied van de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. 3. Gezamenlijk formuleren en vaststellen van kwalitatieve waarborgen op het gebied van tuchtrecht. 4. Faciliteren van bonden bij de implementatie van de kwalitatieve waarborgen. 5. Inrichten van een sportbreed expertisepunt op het gebied van tuchtrecht. Op de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF (mei 2013) zijn deze bouwstenen vastgesteld en is besloten ze verder uit te werken. Meer informatie over de inventarisatie en de bouwstenen die in 2013 zijn vastgesteld is te vinden in het document Tuchtrecht bij sportbonden: inventarisatie, ambitie en aanbevelingen. Dit document is als aparte bijlage op te vragen. Uitwerken bouwstenen In opdracht van de ALV is het afgelopen jaar gewerkt aan het concretiseren van de bouwstenen. Hiertoe zijn verschillende activiteiten ondernomen. Concretiseren resultaten enquête De in 2012 uitgevoerde enquête geeft informatie over het huidige niveau van het tuchtrecht en de kwetsbare punten daarbinnen. Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd, waarin we de resultaten van de enquête nader hebben besproken met juridisch specialisten. In relatie tot kwalitatieve waarborgen is vooral gekeken naar het minimale niveau dat vanuit de maatschappij van de sport wordt verwacht en hoe tuchtrecht zich verhoudt tot onder andere strafrecht en civiel recht. Ronde Tafel Bijeenkomsten en Seminars In navolging op de enquête is in 2013 een serie Ronde Tafel Bijeenkomsten georganiseerd. Onderwerp van deze bijeenkomsten was het concretiseren van de kwalitatieve waarborgen. Voor deze bijeenkomsten zijn voornamelijk bondsmederwerkers en directeuren en tuchtrechters uitgenodigd. Ook waren er juridisch specialisten en vertegenwoordigers van het Instituut Sportrechtspraak aanwezig. Er zijn drie Ronde Tafel Bijeenkomsten georganiseerd, waar 50 verschillende betrokkenen hun bijdrage hebben geleverd. In totaal waren hierbij 17 verschillende bonden vertegenwoordigd. Tijdens de bijeenkomsten is gewerkt aan de kwalitatieve waarborgen. Zowel op het gebied van de inhoud als op het gebied van de implementatie. - Inhoud: Wat is het kwaliteitsniveau dat de sport zichzelf wil en kan opleggen? - Implementatie: Op welke manier kunnen de waarborgen in de sport effectief worden geïmplementeerd? Op woensdag 17 april 2013 is het eerste tuchtrechtseminar voor sportbonden georganiseerd. Ruim 130 vertegenwoordigers van sportbonden, tuchtorganen, de advocatuur en de rechterlijke macht kwamen samen. Doel van het seminar was het delen van kennis en het op gang brengen van de dialoog op het gebied van een effectief tuchtrecht. Zowel de Ronde Tafel Bijeenkomsten als het seminar zijn in 2014 herhaald, opnieuw met een grote opkomst uit alle geledingen van de sport. De uitkomsten van al deze Ronde Tafel Bijeenkomsten en Seminars staan aan de basis van de inhoud van dit document. 4

6 Financiële ondersteuning sportbonden Vanuit VSK middelen zijn 35 bonden ondersteund bij het verbeteren van de kwaliteit van statuten en reglementen. Directe aanleiding was de noodzaak voor bonden om hun regelgeving in lijn te brengen met de Minimale Kwaliteitseisen op het gebied van seksuele intimidatie. Voor een groot deel van de bonden is dit aanleiding geweest om (gedeeltelijk) aansluiting te zoeken bij het Instituut Sportrechtspraak. Ook de aanpassingen van statuten en reglementen met dit doel zijn financieel ondersteund. Waarborgen in ontwikkeling Tijdens de Ronde Tafel Bijeenkomsten in 2013 en 2014 zijn kwalitatieve waarborgen ontwikkeld en verder geconcretiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kwam een duidelijk onderscheid naar voren tussen need to have en nice to have. Aan de ene kant zijn dit waarborgen die essentieel zijn voor een sportbrede kwaliteitsimpuls, ongeacht het aantal zaken dat een bond behandelt en ongeacht de aard van deze zaken (need to have). Aan de andere kant zijn het waarborgen die weliswaar een bijdrage aan een sportbrede kwaliteitsimpuls leveren, maar waarvan nut en noodzaak niet voor elke bond evident is (nice to have). Dit onderscheid heeft vooral te maken met de grote verschillen tussen sportbonden daar waar het tuchtrecht betreft, zowel in aantal zaken als in complexiteit van deze zaken. De kwalitatieve waarborgen zijn een startpunt om te komen tot verbetering van de kwaliteit van tuchtrechtspraak. Op basis van continue monitoring van de waarborgen (zowel need als nice to have) en dialoog tussen alle betrokkenen, blijven we de kwaliteit van de tuchtrechtspraak ook na 2016 verder verbeteren. De bij de Ronde Tafel Bijeenkomsten aanwezig sportbonden kwamen met inachtneming van het bovenstaande- tot de volgende conclusies: 1. Er is een absolute ondergrens nodig om binnen de sport de kwaliteit van tuchtrecht integraal te kunnen garanderen. De kwalitatieve waarborgen verdienen om die reden een plek in de Minimale Kwaliteitseisen op het gebied van tuchtrecht. 2. Op basis van een doe-het-zelf scan moet elke bond inzicht kunnen krijgen in de stand van zaken van het tuchtrecht en de voortgang hiervan. Deze scan heeft betrekking op alle waarborgen (need to have en nice to have) en een aantal algemene vragen op het gebied van tuchtrecht. 3. Op basis van de resultaten van de scan werken NOC*NSF en de sportbonden samen aan het bereiken van de ondergrens door alle sportbonden. 4. De scan wordt periodiek (tweejaarlijks) uitgevoerd door sportbonden en stimuleert om de kwaliteit van het tuchtrecht binnen sportbonden te blijven verhogen. Deze conclusies worden in de volgende hoofdstukken uitgewerkt. Tenslotte Gezien de grote verscheidenheid waarop het tuchtrecht is georganiseerd en de mate waarin sportbonden met tuchtrecht in aanraking komen wordt een aanpak voorgestaan die uitgaat van maatwerk. Hoewel nadrukkelijk het streven is naar een integrale kwaliteit van tuchtrecht binnen de sport is de sportbond zelf de regisseur van de wijze waarop hij deze realiseert. Eenheid in verscheidenheid is het devies met zowel eisen en ondersteuning als instrumenten om hieraan invulling te geven. 5

7 Kwalitatieve waarborgen De ondergrens De kwalitatieve waarborgen in dit hoofdstuk vormen gezamenlijk de ondergrens van het tuchtrecht bij sportbonden. Alle sportbonden moeten vanaf 1 januari 2017 voldoen aan deze kwalitatieve waarborgen. In 2014 wordt in overleg met de sportbond bepaald in hoeverre de ondergrens wordt gehaald. Vervolgens wordt de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht. In 2014, 2015 en 2016 krijgen sportbonden ondersteuning vanuit NOC*NSF en haar partners om deze ondergrens te halen. Kwalitatieve waarborgen Bij het opstellen van de kwalitatieve waarborgen borduren we voort op de in de ALV van mei 2013 vastgestelde rapportage. De stand van zaken van het tuchtrecht is in deze rapportage omschreven aan de hand van negen onderdelen. Deze onderdelen zijn de basis voor de kwalitatieve waarborgen, de scan en de ondersteuningsagenda. 1. Beleidsmatige verankering van tuchtrecht binnen de sportbond. Tuchtrecht als vanzelfsprekend en integraal onderdeel van het beleid van elke sportbond. A. Alle tuchtorganen binnen de bond stellen een jaarverslag op. Dit kan afzonderlijk van elkaar of gezamenlijk gebeuren. Het jaarverslag wordt ter informatie naar bestuur en Algemene Ledenvergadering gestuurd. 2. Kwaliteit statuten en reglementen: Alle sportbonden hebben kwalitatief volwaardige statuten en reglementen voor zover het tuchtrecht betreft. Deze zijn in lijn met algemene rechtsbeginselen en niet strijdig met elkaar. A. Elke bond toetst jaarlijks de actualiteit en kwaliteit van haar statuten en reglementen op het gebied van tuchtrecht, evenals de samenhang hiertussen. 3. Onafhankelijkheid Onafhankelijkheid van tuchtrechtspraak binnen sportbonden is gegarandeerd en de schijn van partijdigheid wordt ten alle tijden vermeden. A. De functies in de verschillende tuchtorganen zijn opgenomen in het protocol van onverenigbaarheid van functies van de bond, waarbij recht wordt gedaan aan de scheiding der machten. B. Leden van tuchtorganen hebben het recht om zich terug te trekken uit de behandeling van bepaalde tuchtzaken (verschoning). Of: De bond heeft reglementair vastgelegd in welke gevallen leden van tuchtorganen niet aan de behandeling van een zaak deel mogen nemen. C. Vacatures in tuchtrechtorganen worden altijd op de bondssite gepubliceerd. 4. Toegankelijkheid Het tuchtrecht binnen de sportbond is voor haar leden zowel inhoudelijk als procedureel duidelijk, toegankelijk en transparant. A. Elke sportbond heeft een protocol in lekentaal voor de behandeling van tuchtzaken op haar website staan, inclusief een toelichting op de hiermee gepaard gaande kosten. B. Iedere sportbond heeft een duidelijke omschrijving van de manier waarop en bij wie een tuchtzaak aanhangig kan worden gemaakt op haar website staan. C. In geval van doping, SI en excessen 1 heeft elke gedaagde recht op een mondelinge behandeling van zijn zaak. 1 Het begrip excessen is niet sportbreed te definiëren. De strekking van de waarborg is dat een gedaagde zich mondeling moet kunnen verweren als het ten laste gelegde feit naar het oordeel van de bond- ernstig kan worden genoemd. 6

8 5. Beroepsmogelijkheden. Beroepsmogelijkheden zowel binnen als buiten de eigen tuchtrechtspraak staan te allen tijde open voor de leden van de sportbond. A. Tegen een uitspraak in eerste aanleg kan altijd in beroep worden gegaan bij een onafhankelijk orgaan. B. Elke uitspraak bevat indien van toepassing een toelichting op de beroepsmogelijkheden van de gedaagde, inclusief de hiermee gepaard gaande kosten. C. Bonden sluiten de mogelijkheid om naar de burgerlijke rechter en/of internationale rechtsorganen (b.v. CAS, internationale federatie) te stappen niet uit in hun statuten of reglementen. 6. Openbaarheid van tuchtzaken en uitspraken Met betrekking tot openbaarheid van tuchtrecht wordt gewerkt binnen de door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gestelde kaders met betrekking tot publicatie van en communicatie rond tuchtzaken. A. Bonden werken binnen de door het CBP gestelde kaders met betrekking tot publicatie van en communicatie rond tuchtzaken 2. Minimale Kwaliteitseisen Sportbonden krijgen tot 1 januari 2017 om aan bovenstaande kwalitatieve waarborgen te voldoen. In de tussentijd zullen ze worden ondersteund om deze ondergrens te behalen. Vanaf 2017 maken de kwalitatieve waarborgen onderdeel uit van de Minimale Kwaliteitseisen. Om de kwalitatieve waarborgen in de Minimale Kwaliteitseisen onder te brengen, zal Kwaliteitseis 15 worden aangepast. Hieronder staat de volledige eis weergegeven met vet gedrukt en cursief de beoogde toevoeging, die vanaf 1 januari 2017 in zal gaan: Minimale Kwaliteitseis 15 Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie in ieder geval naast de statuten de volgende reglementen heeft: een tuchtreglement, een dopingreglement, een regeling tegen seksuele intimidatie en een regeling voor klachten. 1) Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd tuchtreglement dat verankerd is binnen de statuten van de bond, óf is uw bond hiervoor aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR)? 2) Heeft uw bond de tweejaarlijkse scan op het gebied van tuchtrecht uitgevoerd en voldoet uw bond aan alle in de scan opgenomen kwalitatieve waarborgen op het gebied van tuchtrecht? 3) Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd dopingreglement dat voldoet aan de geldende (internationale) eisen en dat verankerd is binnen de statuten van de bond, óf is uw bond hiervoor aangesloten bij het ISR? 4) Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd reglement tegen seksuele intimidatie dat verankerd is binnen de statuten van de bond, óf is uw bond hiervoor aangesloten bij het ISR? 5) Heeft u een vertrouwenscontactpersoon aangesteld? 6) Reglement discriminatie en racisme (n.v.t.). 7) Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door het bestuur of de Algemene Leden Vergadering goedgekeurde klachtenwegwijzer? 2 Om sportbonden te helpen op de juiste manier om te gaan met openbaarmaking van tuchtrechtuitspraken, binnen de kaders van het CBP, is het advies Openbaarmaking van tuchtrechtuitspraken voor sportbonden opgesteld. Op basis van dit advies kan iedere bond de afweging maken hoe te handelen in de betreffende situatie. Dit advies is als aparte bijlage op te vragen. 7

9 Instituut Sportrechtspraak Inmiddels zijn 33 sportbonden volledig bij het Instituut Sportrechtspraak aangesloten 3. Voor deze bonden is een groot deel van de kwalitatieve waarborgen automatisch ingevuld. De scan zal hierop aan worden gepast, zodat deze sportbonden alleen de voor hen relevante vragen te zien krijgen. Concreet blijven de volgende waarborgen (in totaal 4 van de 12) over deze sportbonden: 1. Beleidsmatige verankering van tuchtrecht binnen de sportbond. Tuchtrecht als vanzelfsprekend en integraal onderdeel van het beleid van elke sportbond. A. Het ISR jaarverslag wordt ter informatie naar bestuur en Algemene Ledenvergadering gestuurd. 2. Toegankelijkheid Het tuchtrecht binnen de sportbond is voor haar leden zowel inhoudelijk als procedureel duidelijk, toegankelijk en transparant. A. Elke sportbond heeft een protocol in lekentaal voor de behandeling van tuchtzaken op haar website staan, inclusief een toelichting op de hiermee gepaard gaande kosten. B. Iedere sportbond heeft een duidelijke omschrijving van de manier waarop en bij wie een tuchtzaak aanhangig kan worden gemaakt op haar website staan. 3. Openbaarheid van tuchtzaken en uitspraken Met betrekking tot openbaarheid van tuchtrecht wordt gewerkt binnen de door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gestelde kaders met betrekking tot publicatie van en communicatie rond tuchtzaken. A. Bonden werken binnen de door het CBP gestelde kaders met betrekking tot publicatie van en communicatie rond tuchtzaken 4. 3 Naast de 33 volledig aangesloten sportbonden, zijn er op dit moment 16 sportbonden voor enkele onderdelen (bv. doping en/of SI) bij het ISR aangesloten. Voor deze bonden geldt dat ze aan alle kwalitatieve waarborgen moeten voldoen voor wat betreft de tuchtrechtonderdelen die ze zelf uitvoeren. Voor wat betreft de bij het ISR ondergebrachte onderdelen gelden de waarborgen zoals op deze pagina omschreven. 4 Om sportbonden te helpen op de juiste manier om te gaan met openbaarmaking van tuchtrechtuitspraken, binnen de kaders van het CBP, is het advies Openbaarmaking van tuchtrechtuitspraken voor sportbonden opgesteld. Op basis van dit advies kan iedere bond de afweging maken hoe te handelen in de betreffende situatie. Dit advies is als aparte bijlage op te vragen. 8

10 De ondersteuningsagenda Zoals gezegd zullen sportbonden worden ondersteund bij het implementeren van de kwalitatieve waarborgen. Dit gebeurt aan de hand van een ondersteuningsagenda die bestaat uit concrete instrumenten en/of advies voor de sportbonden die de ondergrens op dit moment nog niet halen. Ook is de ondersteuningsagenda er op gericht om de kwaliteit van het tuchtrecht bij sportbonden in algemene zin te blijven verhogen. De financiering van de ondersteuningsagenda vindt tot en met 31 december 2016 plaats vanuit het VSK budget. De projectleider VSK-tuchtrecht treedt op als makelaar om de ondersteuningsbehoefte en/of noodzaak te koppelen aan experts en/of adviseurs die de sportbond kunnen ondersteunen. De ondersteuningsagenda is samengesteld op basis van de ervaringen en input uit het proces van de afgelopen jaren. Op basis van de tuchtrecht scan voor sportbonden kan de ondersteuningsagenda verder worden aangepast of uitgebreid. De ondersteuningsagenda Voor de komende periode ziet de ondersteuningsagenda er in ieder geval als volgt uit: - Maatwerk begeleiding bij de implementatie van de kwalitatieve waarborgen op het gebied van tuchtrecht. Sportbonden kunnen hiervoor jaarlijks middelen aanvragen in rubriek van Verdelen Middelen Sportagenda. - Financiële ondersteuning voor sportbonden die aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak zoeken. - Faciliteren van kennisdeling tussen sportbonden en juridisch deskundigen en sportbonden onderling. - Organisatie van een jaarlijks tuchtrecht seminar. - Organisatie van scholingsbijeenkomsten voor tuchtrechters, waar mogelijk in samenwerking met het Instituut Sportrechtspraak. 9

11 De scan Sportbonden wordt gevraagd elke twee jaar de doe-het-zelf scan op het gebied van tuchtrecht in te vullen. Deze scan bevat primair de kwalitatieve waarborgen. Daarnaast brengt de scan de verdere stand van zaken op het gebied van tuchtrecht in kaart. Aan de hand van dit totale beeld kan beleid worden ontwikkeld om de kwaliteit van het tuchtrecht verder te verhogen en kan de ondersteuningsagenda worden aangepast. Naast de kwalitatieve waarborgen brengt de scan algemene zaken in beeld, zoals aantal tuchtzaken, bezetting tuchtorganen, signalering concrete problemen etc. Verder maken we een verdieping op de waarborgen, daar waar het de nice to have onderdelen betreft. Zoals gezegd gaat het hierbij om verbeteringen die weliswaar een bijdrage aan een sportbrede kwaliteitsimpuls leveren, maar waarvan nut en noodzaak niet voor elke bond evident is. Door een goede monitoring van deze nice to have waarborgen blijft het beeld van tuchtrecht bij sportbonden actueel. De scan De scan wordt gekoppeld aan de tweejaarlijkse scan Code Goed Sportbestuur. Door het invullen van de verschillende vragen ontstaat een spinnenweb, waarbij de bond wordt gescoord op de onderdelen: 1. Beleidsmatige verankering van tuchtrecht binnen de sportbond 2. Professionele / personele verankering van tuchtrecht 3. Tevredenheidsmeting en monitoring binnen de sportbond 4. Kwaliteit statuten en reglementen 5. Onafhankelijkheid 6. Toegankelijkheid 7. Beroepsmogelijkheden 8. Openbaarheid van tuchtzaken en uitspraken Deze onderdelen komen overeen met de rapportage tuchtrecht die op de ALV van het voorjaar 2013 is gebruikt. Aan de hand van de score per onderdeel kan een bond zien op welk terrein de meeste winst is te behalen. In overleg met de projectleider VSK-tuchtrecht, de accountmanager, contactpersonen bij andere bonden of een toekomstig expertisepunt tuchtrecht kan vervolgens worden gewerkt aan concrete verbetering hiervan. De scan is een praktische tool om het onderwerp tuchtrecht bespreekbaar te maken en dient als middel om een sportbrede benchmark op te stellen. BVT" 6" OTU" 5" 4" PPV" Maximale"score" BOND"X" 3" 2" 1" BM" 0" TMM" T" KSR" O" De sportbond in dit voorbeeld scoort bijvoorbeeld maximaal op de onderdelen BVT (beleidsmatige verankering van tuchtrecht), PPV (professionele / personele verankering), BM (beroepsmogelijkheden) en OTU (openbaarheid van tuchtzaken en uitspraken). De meeste winst is halen op het onderdeel KSR (kwaliteit statuten en reglementen). 10

Tuchtrecht bij sportbonden: inventarisatie, ambitie en aanbevelingen Februari 2013 Sports Consulting Group

Tuchtrecht bij sportbonden: inventarisatie, ambitie en aanbevelingen Februari 2013 Sports Consulting Group Tuchtrecht bij sportbonden: inventarisatie, ambitie en aanbevelingen Februari 2013 Sports Consulting Group Maarten van Koolwijk Hans van Egdom Babs Dubois van Kleef Samenvatting In deze rapportage worden

Nadere informatie

Aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak

Aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak Agendapunt 7.1 Aansluiting bij Instituut Sportrechtspraak Aanleiding Per 1 januari 2013 moeten de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden, om voor Lottofinanciering in aanmerking te komen, voldoen aan de zogenaamde

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld:

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2014 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Subsidiejaar 2012 Dit is een addendum op de in mei 2011 aangenomen Richtlijnen Sportagenda 2012 AV versie (24 januari 2012) Inleiding Inleiding Naar

Nadere informatie

A A N G I F T E F O R M U L I E R

A A N G I F T E F O R M U L I E R A A N G I F T E F O R M U L I E R voor het doen van aangifte van een overtreding overeenkomstig het Algemeen Tuchtreglement, het Tuchtreglement Dopingzaken en het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

A A N G I F T E F O R M U L I E R

A A N G I F T E F O R M U L I E R A A N G I F T E F O R M U L I E R voor het doen van aangifte van een overtreding overeenkomstig artikel 9 van het Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak. Waar een toelichting wordt verzocht

Nadere informatie

Veilig én sportief besturen. Thema-avond over het Veilig Sportklimaat Door Anco Bulk, Beweegteam Woerden 15 november 2016

Veilig én sportief besturen. Thema-avond over het Veilig Sportklimaat Door Anco Bulk, Beweegteam Woerden 15 november 2016 Veilig én sportief besturen Thema-avond over het Veilig Sportklimaat Door Anco Bulk, Beweegteam Woerden 15 november 2016 Themagebieden 1. Bewustwording en communicatie 2. Verenigingen en bestuurders 3.

Nadere informatie

De relatie tussen tuchtrecht en strafrecht bij de KNVB

De relatie tussen tuchtrecht en strafrecht bij de KNVB De relatie tussen tuchtrecht en strafrecht bij de KNVB Inleiding Recente gevallen laten zien dat de scheidslijn tussen tuchtrecht en strafrecht in de sport kleiner wordt. Er is terecht- steeds meer aandacht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 maart 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 maart 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland De Tuchtrechtspraak binnen Badminton Nederland is onafhankelijk. Er bestaan twee commissies die zich hiermee bezig houden, te weten de Tuchtcommissie

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Zuid -Holland 19 november 2014 Een leven lang met plezier sporten Ralf

Nadere informatie

NOTITIE SOCIALE OMGANGSVORMEN EN VEILIG SPORTKLIMAAT GOLFCLUB ALMKREEK

NOTITIE SOCIALE OMGANGSVORMEN EN VEILIG SPORTKLIMAAT GOLFCLUB ALMKREEK 1. INLEIDING Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Daarom vinden NOC*NSF en de sportbonden, waaronder de Nederlandse Golf Federatie (NGF), het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Leiden -5 november 2014 Door: Nathalie Verdult Aanleiding VSK De sport

Nadere informatie

VERWEERSCHRIFT. 1. Verweerder (tevens betrokkene )

VERWEERSCHRIFT. 1. Verweerder (tevens betrokkene ) VERWEERSCHRIFT naar aanleiding van een aangifte bij de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (Zie toelichting achterzijde). * Het verweerschrift wordt alleen in behandeling genomen indien gebruik

Nadere informatie

HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox? HAND LEIDING Hoe gebruik je deze verenigingsbox? WAAROM EEN VERENIGINGS BOX? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld:

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2015 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

Gedragscode Binnen de HSV Ons Genoegen-Almere wordt de onderstaande gedragscode gehanteerd:

Gedragscode Binnen de HSV Ons Genoegen-Almere wordt de onderstaande gedragscode gehanteerd: Postbus 30208 1303 AE Almere advies@hsvog.nl Inleiding: Het doel van onze hengelsportvereniging is het bevorderen van de hengelsport. Van belang hierbij is dat iedereen altijd respectvol en verantwoordelijk

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Marijke Fleuren Bestuurderscongres KNSB, 27 oktober 2012 De ideale route: inspiratie

Nadere informatie

Reglementen bondsvergadering. Seizoen 2015/ 16

Reglementen bondsvergadering. Seizoen 2015/ 16 Reglementen bondsvergadering Seizoen 2015/ 16 Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB Vastgesteld in de bondsvergadering van 19 december 2011 en laatstelijk gewijzigd in de bondsvergadering van

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat. Tuchtreglement seksuele intimidatie ( SI)

Naar een veiliger sportklimaat. Tuchtreglement seksuele intimidatie ( SI) Naar een veiliger sportklimaat Tuchtreglement seksuele intimidatie ( SI) Opdracht ministerie VWS Maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag Actieplan NOC*NSF: naar een veiliger sportklimaat Verplichting

Nadere informatie

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid...

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid... TUCHTREGLEMENT VAN DE ATLETIEK- EN RECREATIESPORTVERENIGING THOR Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 22 november 2010 Inhoud Begripsbepalingen:... 2 Artikel 1 Tuchtreglement... 2 Artikel 2

Nadere informatie

KNSB Tuchtreglement. Hoofdstuk 1. Algemeen

KNSB Tuchtreglement. Hoofdstuk 1. Algemeen KNSB Tuchtreglement Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Reikwijdte Tuchtreglement 1.1 Het KNSB Tuchtreglement is een reglement in de zin van artikel 15.2 en 15.5 van de Statuten en wordt hierna aangeduid

Nadere informatie

Rapportage Auditcommissie Seksuele Intimidatie

Rapportage Auditcommissie Seksuele Intimidatie Rapportage Auditcommissie Seksuele Intimidatie Ten behoeve van het bestuur van NOC*NSF Over de stand van zaken bij bonden ten aanzien van enerzijds het opstellen van een tuchtreglement Seksuele Intimidatie

Nadere informatie

Preventiebeleid SMHC laatste aanpassing 14 september 2015

Preventiebeleid SMHC laatste aanpassing 14 september 2015 Preventiebeleid SMHC laatste aanpassing 14 september 2015 SMHC Sneek wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. Mede naar aanleiding van een aantal

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Onderzoekscommissie Seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Onderzoeksopzet Onderzoekscommissie Seksuele intimidatie en misbruik in de sport Bijlage 1 bij: INSTELLING(SBESLUIT) EN ONDERZOEKSOPDRACHT ONDERZOEKSCOMMISSIE SEKSUELE INTIMIDATIE EN MISBRUIK IN DE SPORT Onderzoeksopzet Onderzoekscommissie Seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

7 Voorstel aansluiting Scouting Nederland bij tuchtrecht

7 Voorstel aansluiting Scouting Nederland bij tuchtrecht 7 Voorstel aansluiting Scouting Nederland bij tuchtrecht Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad te besluiten tot deelname aan een gezamenlijke registratielijst en invoering van een tuchtrechtsysteem

Nadere informatie

BIJLAGE C 2. Betreft: Voorstel voor Werkplan Ongewenste omgangsvormen 2011-2013 voor KNRB en Lidverenigingen

BIJLAGE C 2. Betreft: Voorstel voor Werkplan Ongewenste omgangsvormen 2011-2013 voor KNRB en Lidverenigingen . BIJLAGE C 2 Aan: Algemene vergadering KNRB, 26 juli 2011 Van: KNRB Bestuur Datum: 13 juli 2011 Betreft: Voorstel voor voor KNRB en Lidverenigingen Leeswijzer: De tekst van dit vergaderstuk is gelijk

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 9 mei 2016 - Inwerkingtreding op 1 januari 2017 Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven

Nadere informatie

De Bridgeclub Centraal

De Bridgeclub Centraal De Bridgeclub Centraal reorganisatievoorstel Nederlandse Bridge Bond Advies aan de algemene ledenvergadering Commissie Herstructurering Utrecht, 2 mei 2010 De bridgeclub centraal. Advies Commissie Herstructurering.

Nadere informatie

2. Waar in dit Tuchtreglement wordt gesproken van "Leden", worden de in artikel 1 lid 1 sub b en c genoemde personen hieronder mede verstaan.

2. Waar in dit Tuchtreglement wordt gesproken van Leden, worden de in artikel 1 lid 1 sub b en c genoemde personen hieronder mede verstaan. MODEL TUCHTREGLEMENT TENNISVERENIGING Definities In dit Tuchtreglement wordt verstaan onder: a. ALV : Algemene Ledenvergadering van de Vereniging; b. "Bestuur": het Bestuur van de Vereniging; c. Commissie

Nadere informatie

4 Reglement Strafzaken. Reglement Strafzaken. Versie december

4 Reglement Strafzaken. Reglement Strafzaken. Versie december 4 Reglement Strafzaken Versie december 2016 1 Inhoud 4.1 Organen binnen de tuchtrechtspraak... 3 4.1.1 Algemeen... 3 4.1.2 Strafvervolgingcommissie... 3 4.1.3 Rechtsprekende commissies... 3 4.2 Strafzaken...

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66 VERTROUWENSPERSOON z.v.v. Blauw Wit 66 Februari 2015 1 Inhoud 1. Doel en aanpak pag. 3 2. Regelement vertrouwenspersoon pag. 5 Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 februari 2015 - Holten 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN TUCHTREGLEMENT. KNSA Tuchtreglement (2016), blz. 1

POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN TUCHTREGLEMENT. KNSA Tuchtreglement (2016), blz. 1 POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN TUCHTREGLEMENT KNSA Tuchtreglement (2016), blz. 1 BEGRIPSBEPALINGEN TC Tuchtcommissie CvB Commissie van Beroep als bedoeld in art. 21 van de statuten en art. 26 van het huishoudelijk

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

3.1.6 Klachten en Bezwaren regeling

3.1.6 Klachten en Bezwaren regeling 3.1.6 Klachten en Bezwaren regeling Klachtenregeling ongewenst gedrag Artikel 1: de stichting: medewerker: cliënt: ongewenst gedrag: klacht: verweerder bestuurder: vertrouwenspersoon: Klachten commissie:

Nadere informatie

Advies Openbaarmaking van tuchtrechtuitspraken voor sportbonden

Advies Openbaarmaking van tuchtrechtuitspraken voor sportbonden 1/8 Advies Openbaarmaking van tuchtrechtuitspraken voor sportbonden Inleiding Jaarlijks worden er door Nederlandse sportbonden duizenden tuchtrechtuitspraken gedaan. Een tuchtrechtelijke uitspraak bevat

Nadere informatie

Erkenningseisen organisaties klachtencommissies

Erkenningseisen organisaties klachtencommissies Erkenningseisen organisaties klachtencommissies Code: ERKKC Versienummer: 1 Geldig per 17 december 2015 Secretariaat SEMH: Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn tel: 0172 414 814 fax: 020 524 8118 www.semh.info

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

Veilig Sportklimaat Hockeyclub Kromme Rijn

Veilig Sportklimaat Hockeyclub Kromme Rijn Veilig Sportklimaat Hockeyclub Kromme Rijn Het bestuur van HC Kromme Rijn wil een actief en preventief beleid voeren, zodat de vereniging een sociaal veilige sportomgeving en een goede begeleiding kan

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCB)

Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCB) Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCB) Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Taakomschrijving van de CCB 5 3. Procedure voor beroep bij de CCB 6 4. Samenstelling van de CCB 8 5. Profielschets van

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas

Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas Vastgesteld door het College van Bestuur Inwerking getreden op 7 oktober 2013 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Agressie en geweld: voorvallen waarbij

Nadere informatie

UITSPRAAK VAN DE TUCHTCOMMISSIE. mr. F.A. van Brussel. [ Betrokkene ] Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond.

UITSPRAAK VAN DE TUCHTCOMMISSIE. mr. F.A. van Brussel. [ Betrokkene ] Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond. ambtelijk secretariaat Meeuwenlaan 41 1021 HS Amsterdam 2016004 T ISR T 020-846 32 31 F 020-63 63 466 E info@isr.nl lwww.isr.nl instituut sport rechtspraak UITSPRAAK VAN DE TUCHTCOMMISSIE Kamer Doping

Nadere informatie

Reglement Tuchtrechtspraak. TUCHTREGLEMENT (zoals bedoeld in artikel 31 van de statuten) Artikel 1 Tuchtrechtspraak. Artikel 2 Bevoegdheid

Reglement Tuchtrechtspraak. TUCHTREGLEMENT (zoals bedoeld in artikel 31 van de statuten) Artikel 1 Tuchtrechtspraak. Artikel 2 Bevoegdheid Reglement Tuchtrechtspraak Vastgesteld door de bondsvergadering van: 16 november 2013 Treedt in werking op 16 november 2013. Herziening vastgesteld door de bondsvergadering op 24 mei 2014. TUCHTREGLEMENT

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)

REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) A. ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: NVH of Vereniging: De Nederlandse

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD

Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD Op aanraden van NOC*NSF gaan veel sportverenigingen over op het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Voor Koninklijke UD is dit Lars Stempher. Wat houdt deze vertrouwenspersoon

Nadere informatie

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten 1. Inhoud 2. Inleiding 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Intentie van het beleid op het gebied van klachten 4. Uitvoering beleid 5. Implementatie 6. Bijlage 1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

B.N.M.H.C. Zwart- Wit. Vertrouwenspersoon. Functie- en taakomschrijving

B.N.M.H.C. Zwart- Wit. Vertrouwenspersoon. Functie- en taakomschrijving B.N.M.H.C. Zwart- Wit Vertrouwenspersoon Functie- en taakomschrijving Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doel van aanstelling van een vertrouwenspersoon... 2 3. Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

VCP is dat nou nodig? Nationale Handbaldag 2015 Vertrouwenspunt Sport

VCP is dat nou nodig? Nationale Handbaldag 2015 Vertrouwenspunt Sport VCP is dat nou nodig? Nationale Handbaldag 2015 Vertrouwenspunt Sport Ankers voor de presentatie Incident of gepland (wat kun je zoal tegenkomen?) Macht/onmacht VCP Wat is dat? Werkgebied (wie doet wat..of

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Opgave 1 Agressie op het sportveld

Opgave 1 Agressie op het sportveld Opgave 1 Agressie op het sportveld Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding In 12 raakte een grensrechter na afloop van een amateurvoetbalwedstrijd ernstig gewond

Nadere informatie

Sportief en verantwoord besturen

Sportief en verantwoord besturen Sportief en verantwoord besturen Cees van Broekhoven en Marijke Fleuren 12 februari 2011 Inleiding 11 sportbonden werken gezamenlijk en gestructureerd aan verankeren van Sportiviteit en Respect (S&R) in

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

De Veilige Sportomgeving. Sexuele Intimidatie in de sport

De Veilige Sportomgeving. Sexuele Intimidatie in de sport De Veilige Sportomgeving Sexuele Intimidatie in de sport Conny van Bentum vertrouwenspersoon / adviseur sexuele intimidatie NOC*NSF Alphen a/d Rijn juni 2009 Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel

Nadere informatie

Utrechtse Voorwaarden

Utrechtse Voorwaarden Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Inleiding De gemeente Utrecht hecht belang aan een goed bestuur van organisaties die subsidie ontvangen van de

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon ouders beleid. (Versie september 2012)

Vertrouwenspersoon ouders beleid. (Versie september 2012) Vertrouwenspersoon ouders beleid (Versie september 2012) Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Doel en uitgangspunten... 4 3 Taken en bevoegdheden vertrouwenspersoon... 5 4 Procedure... 6 5 Evaluatie en verslag...

Nadere informatie

Regiovergadering Zaalvoetbal. Voorjaar 2012

Regiovergadering Zaalvoetbal. Voorjaar 2012 Regiovergadering Zaalvoetbal Voorjaar 2012 Evaluatie aanpak excessen Seizoen 2011/ 12 Onderwerpen: Omschrijving exces Cijfers en feiten Conclusies Aanbevelingen Vragen PAGINA 3 VAN 15 Omschrijving exces

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN Vastgesteld College van Bestuur, na instemming OR dd. 16-05-2013 Klachtenregelingen ROC TOP onderwerp klacht concrete voorbeelden commissie reglement Ongewenst gedrag

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH.

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. DEFINITIES. Artikel 1. 1. Instelling: de in Nederland gevestigde vereniging genaamd: NGVH. 2.

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

UITSPRAAK VAN DE TUCHTCOMMISSIE. mr. O.J.H.M. van Eijndhoven mr. R.M. Maanicus dr. M.A. Dutrée T / [ Betrokkene ] [...] [...

UITSPRAAK VAN DE TUCHTCOMMISSIE. mr. O.J.H.M. van Eijndhoven mr. R.M. Maanicus dr. M.A. Dutrée T / [ Betrokkene ] [...] [... mtolij!< suc1 at11 innt ieuwenlaan 41 21 HS Amsterdam 2016011 T 1 S R f 020-846 32 31 F 020-63 63 466 1: info@isr.nl 1 www.isr.nl ---..1 instituut 6 l 6 ~~~~!spraak UITSPRAAK VAN DE TUCHTCOMMISSIE Kamer

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN.

BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN. BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN. PREVENTIE BELEID SEKSUELE INTIMIDATIE: DOEL: Het beleid is bedoeld om te zorgen voor een veilig klimaat binnen BC WIK, door Seksuele Intimidatie bespreekbaar te maken,

Nadere informatie

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Reglement intern tuchtrecht. Phorza 2009

Reglement intern tuchtrecht. Phorza 2009 Reglement intern tuchtrecht Phorza 2009 Reglement intern tuchtrecht Phorza De algemene ledenvergadering van Phorza, beroepsorganisatie voor sociale, (ortho)pedagogische en hulpverlenende functies: Overwegende

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Reglement Klacht en Tuchtzaken

Reglement Klacht en Tuchtzaken Reglement Klacht en Tuchtzaken Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: De vereniging: NEVOA, Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs. De algemene vergadering:

Nadere informatie

Ten behoeve van de klachtenregeling IVA opleiding en training zal de benoeming van een klachtfunctionaris geregeld worden.

Ten behoeve van de klachtenregeling IVA opleiding en training zal de benoeming van een klachtfunctionaris geregeld worden. Preambule IVA opleiding en training wil inhoud geven aan de kwaliteit van het onderwijs, bewaken dat die kwaliteit wordt gerealiseerd en vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn. Het klachtrecht

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314;

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Regeling melden Integriteitschendingen Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Gelet op artikel 125, derde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Nederlandse Tafeltennisbond

Nederlandse Tafeltennisbond Nederlandse Tafeltennisbond COMMISSIE VAN BEROEP Zaak: CvB 10-05/09-01herz d.d.: 29 juni 2010 Aan geadresseerde(n) Geachte mevrouw, mijnheer, In de bovengenoemde zaak doe ik u bijgesloten de uitspraak

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Klachtenprocedure & Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving

Klachtenprocedure & Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving Klachtenprocedure & Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving Je bent over iets binnen Arena Atletiek ontevreden? Arena Atletiek staat open voor al je ideeën, suggesties en klachten. Wij stimuleren dat je

Nadere informatie

22 oktober 2015. Privacyreglement Stichting Tuchtrecht Banken

22 oktober 2015. Privacyreglement Stichting Tuchtrecht Banken Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 3 Artikel 2: Reikwijdte Privacyreglement... 4 Artikel 3: Verantwoordelijke en bewerker... 4 Artikel 4: Doeleinden... 4 Artikel 5: Categorieën van Betrokkenen... 4

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. (tevens reglement inzake discriminatie en racisme) NEDERLANDSE BRIDGE BOND

KLACHTENREGLEMENT. (tevens reglement inzake discriminatie en racisme) NEDERLANDSE BRIDGE BOND KLACHTENREGLEMENT (tevens reglement inzake discriminatie en racisme) NEDERLANDSE BRIDGE BOND Dit reglement is door het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond vastgesteld op 24 november 2010 en treedt in

Nadere informatie

HC Voorne: Organisatie Tucht - Zaken:

HC Voorne: Organisatie Tucht - Zaken: Ontwerp december 2015 Vooraf: HC Voorne: Organisatie Tucht - Zaken: HC Voorne heeft op dit moment (seizoen 2015 2016) nog geen aparte Tucht commissie. Het behandelen van Tuchtzaken gebeurt door de arbitragecommissie

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie