J. van Mierlo Jr., S. J. Strophische Gedichten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J. van Mierlo Jr., S. J. Strophische Gedichten"

Transcriptie

1 LEUVENSE TEKSTUITGAVEN 446 J. van Mierlo Jr., S. J. lihad EWIJCH Strophische Gedichten Keurboekerij, Grote Markt, 17, Leuven

2

3

4

5 Ritmata haywigis

6

7 I I y, al es nu die winter cout vn Cort die daghe ende die nachte langhe, Ons naket saen een somer stout Die ons vte dien bedwanghe.5 Schiere sal bringhen : dat es in schine Bi desen nuwen fare; Die asel brinct ons bloemen fine ; Dat es een teken openbare. Ay, vale, vale mules, _zo Ghi alle die nuwen ti Je Si dixero, non satis est Om minne wilt veesen blide. II cap 2 ag Ende die van fieren moede sijn, Wat storme hen dore die minne -[5 Ontmoet, ontfaense also fijn Alse. ((dit es Baer ic al an winne Ende winnen sal/; god gheue mi al Datter minnen best become; Na haere ghenuech.ten weghe mesual. XC[UJ C. 20 Si mi die meeste vrome.»

8 4 -- I Ay, vale, vale milies, Ghi alle die auontuere Si dixero, non satis est Wilt doghen om minnen natuere. III 25 Ay, wat salic doen, alendech wijf? Met rechte maghic tghelucke wel haten Mi rouwet wel sere mijn lijf: Jc en mach minnen noch laten. Te rechte mi es beide fel, 3o Gheluc ende auontuere; Jc dole, mijns en es niemant cl; Dat scijnt teghen natuere. Ay, vale, vale milies; V allen laet dies ontfaermen 35 Si dixero, non satis est 49C Dat minne mi dus laet carmen! Ay, ic was ie op die minne stout, Sint icse ierst hoerde noemen, Ende verliet mi op hare vri ghewout; 40 Dies willen mi alle doemen : Vriende ende vreemde, ionghe ende out, Dien ic in allen sinnen IV

9 I-- 5 Diende ye, ende was van herten hout, Ende onste hen allen der minnen. 45 Ay, vale, vale milies; jc rade hen datsi nïene sparen, Si dixero, non satis est Hoe ic hebbe gheuaren. Ay arme, ic en mach mi seluen niet.5o Doen lenen noch steruen! Ay, soete god, wat es mi ghesciet Dat mi die liede bederuen? Lietense u mi allene doch slaen, Ghi soudet best gheraden.55 Na rechte al dat ic hebbe mesdaen, Ende bleuen buten scaden! Ay, vale, vale milies Die gode niet ghewerden en laten, Si dixero, non satis est ^6o Ende niet en minnen, ende haten. v 62 b. xcuij d VI Die wile dat si sijn ouer mi, Wie sal hare liet dan minnen? Si ghinghen bat hare weghe vri, Daer si v leerden kinnen ;

10 6 I-- 65 Si willen v te hulpen staen ; Met mi dies clene behoeuen. Ghi cont na recht soenen ende slaen, Ende met claerre waerheit proeuen. Ay, vale, vale mikes, 7o Alle die met gode plechten, Si dixero, non satis est jn soenen ende in rechten. VII Ay, salamon ontradet dat were, xcv a;. Dat wij niet en ondersoeken 75 Die dinghen die ons sijn te sterc, 49 d^ Noch dat wi niet en roeken Hogher dinghen dan wij sijn, Dat wij die ondereenden, Ende laten ons die minne fijn 8o Vri maken ende benden. Ay, vale, vale mules, Die ter hogher minnen rade Si dixero, non satis est - Vol clemt van grade te grade. VIII 85 Der menschen sinzne sijn so clene, Daer mach god wel vele bouen ;

11 I 7 God es van allen wijs allene : Dies salmen alles hem louen, Ende laten hem sijn ambacht doen, go Jn wreken ende in ghedoghen ; Hem en es gheen were so verre ontvloen En comt hem al vore oghen. Ay, vale, vale milies, 62 c. Die hen der minnen volgheuen, Si dixero, non satis est Ende haren oghen ghenoech volleuen. Ix God moet ons gheuen nuwen sin Ter edelre minnen ende vrie, XCV b. Dat wij so nuwe leuen daer in, 100 Dat ons die minne benedie. Ende nuwe make met nuwen smake, Die si can nuwe volgheuen ; Die minne es nuwe gheweldeghe orsate Dien, die der minnen al nuwe volleuen. io5 Ay, vale, vale milies, Dat nuwe der nuwer minnen, Si dixero, non satis est Dat nuwe wilt nuwe bekinnen.

12 g _ I -. De titel Ritmata haywïgis alleen in C in den rand. I. C heeft 9 reg. hooge A ; de drie eerste verzen zijn door een punt gescheiden,- A en B 3 regels kooge roode A 2 de daghe ; de nacht 5 A sciere duidelijk genoeg B saen : heeft ei als a gelezen en de verkorting van er misvat voor die van n; B dats nv A seine 7 hasel bringhet C heeft sine : liet streepje in 't midden dat s van f onderscheidt werd vergeten 8 B opp. 9 millies (zoo telkens) io B die in nuwen tide 12 Omme II. 14 dote de i5 A ontfaense : se erb. v. a. h. al soe oo ras. B alsoe 16 ane 18 B best come 19 haerre ghenoechten 22 auenture 24 B minne ; nature III. 25 ell. 26 wel tgh. 28 B no B beide wel 3o auonture 3i niement 32 ieghen nature 34 ontfermen 37 B na minne : laet doorgehaald IV. 37 C ie erb. B ye; de m. 38 eerst 39 vrie 41 ionc 42 C Dien uit Dies 43 A ie B ye was ende v. h. out 46 niet en V. 51 B zuete 52 de A Lieten si v mi all. B Lieten si mi v all. 55 recht A misdaen VI. 63 B weghen 65 A hulpe 66 cleine 72 s. noch in... VII. 73 C Hij; salomon B dat ontbr. 74 B wy ; ne A ondersueken B..zueken 77 A Hoghere B hoge dingen dat wi 78 B wy 78 B de m. 82 der h. 84 A g van grade telkens erb. VIII. 85 A sinen B sinnen; soe B cleene 86 wel vele god 91 soe; ontfloen 92 v. die ogen IX. 97 A moete 99 wi soe I00 ()hebenedie 102 Dienio6 B D. n. dat nuwe der minnen.

13 2 I Tsaermeer sal in corten tide -IJ. Tsap vanden wortelen opwaert slaen ; Daer bi sal, verre ende wide, Bempt ende cruut sijn loef ontfaen ; 5 Dies soe hebben wij sekeren waen Die voghele werden blide. Die gheet in minnen te stride 5o a. Hi sal verwinnen saen, Op dat hi niet en mide. II 10 Die niet en spaent vore hoghe minne, Hi es aen alle sine werke vroet ; Die minne es Joncfrouwe ende coninghinne, Die meneghen maect hoghen moet;xcv Soe doet hi al hare goet, -15 Set toe cracht ende sinne, Daer minne dat werc ane kiene : Hoe welt si hare teersten doet, Hi es die minne verwinne.

14 10 II III Maer daeromme es si minne ende vrouwe 20 Dat si es moeder van alre doghet ; Si es drachtich ende draecht allene die trouwe Daer ghi alle die mint v bi vermoget; Si heuet ons alleen verhoghet Ende ghebetert alle rouwe ; 25jc bidde hare dat si ons bescouwe, 62 d. Ende groyen doe die ioghet ; Datse ons al minne voltrouwe. IV Soe suete es minne in hare natuere, Dat si alle andere cracht verwint ; 3o Die mint hi doghet swaer auontuere : Eer hi hem ane minnen sede bekint, Dat hi van hare al si ghemint, Soe smaect hi bettere ende suere ; Hine mach ghedueren ene uere, 35 Eerne minne al in minnen bint Ende in ghebrukene vuere. v Die om ghebruken in minnen haket Hi sal vejwinnen al sine noet ; Hine mach niet steruen die Minne gheraket, 40 Haren name amor es : vander doot -- xcv <I.

15 II Ii Die dade dat die minne gheboet Ende daerinne niet en ghebrake. Si es welde van alre sake ; Minne es dat leuende broet 45 Ende bouen alle ghenuechte in smake. VI Mj sijn mine nuwe sanghe so b. Jn toe in groten wenene bracht Die ic hebbe ghesonghen langhe Ende van minnen scone hertracht. 5o Al hebbic te clene ghewracht Mi doet wel wee ende anghe Dat ic niet ne omme vanghe Die onuerwonnen cracht jn ghebrukenne van 1Winnen bedwanghe. VII 55 Ic mach wel vander minnen fine Voert swighen mine daghe meer, Daer ic blide plash bi te sine In singhenne in sprekenne wilen eer, Doen mij hare rike gheleer 6o Dede bliscap in scine, Daer ic nv doghe pine Ende van herten seer: Dies oudic ende dwine.

16 12 II VIII Dus heuet mi der Minnen pine verquolen 65 Dat ic in toe niet meer en doech Die mi ierst leide te harer scolen Daer ic hare wise wondre soech, Ende si mi sider die onttoech Ende mi vele heuet verholen. 70 Doch willic gherne al dolen; Want minne niene loech Dat si mi heuet beuolen. 63 a. XCVJ a. Woude mi minne nuwe daghe Gheuen die mi sijn so out, 75 Soe soudic swighen mielie claghe Die nu es soe menichfout, Ende vri hare leuen stout, Daert mi nu es al waghe. Hoe gherne ic dat saghe, 8o Die minne doe hare vri ghewout Ane mi, alst hare behaghe. Al doet mi soe ouer sere Dat ic mi minnen ellendich weet, Die minne doet alle haren vrienden ere 85 Die hare met trouwen szjnn ghereet ; Ix x

17 II r 3 Soe dat si, in lief, in leet, Verstaen hare rike ghelere. so ^. Die dat werken sonder kere, Ende die minne al in minnen beueet, go Si bleuen in hare rike ghehere. XCVJb. XI Ghelijc dat ons die scone rose Metten dauwe comt vten dorne ghegaen, So sal die mint dore alle bose Met toeuerlaet hare storme ghestaen ; g5 Hi sal vri, al sonder waen, Dore wassen alle nose ; Dies heeft die hertelose Sijn deel wel saen ghedaen, Daer vri sijn die amorose. Yoo R/n. Die de minne wilt ommeuaen, Hi moet scuwen alle die lose; Al es nv soete hare cose, Men sal bekinnen saen Dat valsch es hare ghelose.

18 14 - II -- I. 4 Beemt 5 wi 6 C blide : i erb. II. io B spart 12 ane 12 B jonfr. A conincginne 14 soe dat hi bouen al B hoer; tiersten III. 20 doecht 21 draghet 23 A allene B allen 24 allen r. 25 A hare staat bov, alle doorgek, A ons staat boven v doorg eh. IV. 28 Hoe s. ; nature 3o swage auonture A heeft i, r. nota 3i minne 33 smaket C betere : t erb. B sure 34 ure 35 A in minne 3g ghebruken A wure C heeft boven u van suere, uere, vuere een klein rondeke. V. 37 A onghebruken B om ghebr.. uit omghebr.* ; minne 38 sinen 39 dien m. 4o A doet 41 B de m. 43 B zaken VI. 47 A J toe B J. toe; wene 49 A scoene ; zoowel A en B, als C, hebben hertracht (afgeleid van trachten i. e, uitdenken, ersinnen) : de verkeerde lezing hertcracht der vroegere uitgaven is daardoor ontstaan dat de verkorting voor ra verkeerd geplaatst werd tusschen c en h en dan weer eene c vóór h werd bijgev. 5o A hebic ; cleine 53 onuerwonnene 54 ghebrukene ; minne VII. 55 in B geen teeken van nieuwe strophe 56 B vort 57 D. ic bi bl. pl. t. 58 singhene A sprekene B springhene 59 mi; B haer 6o blijssc. B schine 6i C ic erb. VIII. 65 i toe 66 eerst A haerre B harre 67 wonder 68 C mi i. r.;,ontoech 71 niet en IX. 74 soe 75 B mire A clagen B elage : heeft verkorting weggekrast 77 B haer 8o, De m. ; vrie X. 83 B ic nv m. 84 al h, XI. go C hare : a erb. 92 vte den doerne 93 soe 94 toeuerlate g77 heuet ioo Rn. ontbr.; omvaen ioi C scouwen : o geexp. ; al de io2 suete 104 A Naere B hare

19 ,rc] DJe tekenne doen ons wel in scine IIJ 63 b. Voghele, bloemen, land, die dach, Dat si verwinnen selen hare pine Die te winter zere wach. 5 Want hem die zomer troesten mach, Soe staet hem blide saen te sine, Daer ic moet doghen swaren slach. jc waer oec blide, gaue mi dat minne: Ghelucke, dat nie met mi en plach. II zo Ay, wat dedic den ghelucke Dat het mi ye was so onhout? xcvjc. Dat het mijn natuere so sere verdrucket Bouen alle menschen menichfout? Dat het mi trouwe niet en veegout, t5 En ware som wile met enen tucke? Nu mach lichte het was mijn scout. Des willic dolen wt minen stucke : Die minne doe met mi haer vri ghewout.

20 Y6 -- III III Mochtic mi op die minne betrouwen, 20 Het mocht mi noch in staden staen : Wat si mi doghen dade in trouwen Dat ic dies ware in goeden waen Dat minne in trouwen hadde ghedaen, 5odh Ende si mine noot dan woude bescouwen, 25 Mocht sijn dan ware mi niet te saen; Want mi es die scilt so sere dore houwen, Hine can in toe niet meer slaghe ontfaen. Iv Dje dit al mochte verstaen in goede, Hi hadde dat mi es onghereet : 3o Jn scaden, in scanden, in wedermoede, Om minne al doghen sondes wreet Ende om alle cost, also ghemeetxcvj d. Alse : ((dit sij n mijn beste spoede» ; Alse een die niet bat en weet. 35 Die dus dede, hi hiete die vroede; Jc en bens niet, dats mi leet. 63 c v Alse nv den troest, alse nv die wonde Gheeft die minne, die vele des can; Na grote slaghe gheeft si ghesonde ; 4o Hoe soude hem ghehoeden dies ieman

21 -III- '7 Die toe set al dat hi ye ghewan? Nochtan heelt Si henz hare conde ; Den enen gheeft si, dien sijs an, Die suete cussenne van haren monde ; 45 Den anderen sleet si inden ban. Ay, deus! wie sal den ghenen absolueren Die de minne te banne doet? Si selue : wilt hi ieghen haer playderen, Dat hi haer doe so stout ghemoet, 5o Dat bijt al houde vore groten spoet Pine ende yoyen in een hanteren, Ende bijt al effene neme vore goet So leertenne minne iubileren Ende maectenne al haers wonders vroet. VI VII 55 Na groten storme wordet dweder scone; XCVIJ a. Dat went ons dicke wel in scijn ; Bi wilen belghen ende daerna soene Doet die minne ghestade sijn. Dien minne met allen proeft so fijn 6o Hi wendt bi minnen pine so coene, Dat hi sweert : «minne, ic ben al dijn; Jc en hebbe niet el dan di te verdoene ; Ay, edele minne, sidi al mijn!» 5i a. 2

22 x 8 -III- VIII Lyet mi tghelucke in minnen ghenesen 65 Dat mi ye heuet so ghehaet, je soude noch der minnen al minne wesen Op dat mijn wee iet hadde te bat; So woudic in haer diepe ghewat Alle mijn vonnesse verlesen, 70 Ende minnen in minne gheuen staet. Waere mine natuere so hoghe gheresen, Soe soude mijn hongher wesen sat. mij sijn inder minnen cost te lat : 63g. Des sijn wi hare te vremde in desen; 75 Dus bliuen wi arm; wet alle dat: Die der minnen ware na hare ghetesen, Si gaue hem hare rike ende haren scat. xcvij b,

23 -III-- z 9 I. i tekene 3 B haer et de w. 5 B Dat hem de z. A de somer -8 ware 9 A met mi ontbr., staat in B i. r.* II. 10 B dede in ii Dattet ; soe 12 Dattet mine nature soe 14 Dattet C heeft bi boven met 17 vte i8 A hare vrie B hare gewout ; vri ontbr. III. 20 mochte 21 want s. m. 24 minen 25 dat en 26 soe A doerh. B dorh. 27 Hi en B canre toe A i toe IV. 28 C Bode 31 Omme 32 Alsoe 33 A mine 34 als 35 dade A hete V. 37 de w. 38 A Gheuet; de m. 39 gheuet 4o B gehueden; yeman 43 gheuet q.q. cussene 45 sleetse VI. 48 C deus : e erb. 47 Dien 48 A hare pleideren B pleyderen.49 C hi erb. ; hare A soe 5o B voer 5i A yoye B yoie C een : e erhh. 5z B vor 53 soe leertene 54 maectene VII. 55 werdet dat w. 56 B schijn 58 de m. 59 Die m. B proeuet B prueuet mer allen soe f. 6o wert; soe 6z swert VIII. 64 Ljete 65 soe ghehaedt 66 B der ontbr. 67 iet h. bat. 68 Soe ; hare 69 al mine vonnessen 70 A en B stat (duidelijk: ook ver-,eischt de zin stat gheuen.) 71 Ware; soe 73 R. 74 A vreemde

24 Nv sal die tijt ende die voghele droeuen ;.r^^^ Dies en sal hi niet behoeuen Die hem met waerheiden wilt voeghen Te werkenne in hogher trouwen raet : 5 Hi sal sinen lieue met trouwen ghenoeghen ;. Dat es dat alre rijcste toeuerlaet. Hoe dat el metten tide steet, Die metten werken in waerheit gheet Hem es alle vren wel ghereet zo Bloyen, bliscap, somer, ende Bach. Hi es altoes nuwe ende van niede heet; Hem en doet meer winter wederslach. III Dje hem met trouwen in waerheit gheuet Ende met waarheden dan trouwe leuet, 5 Dat verhoelne word wordt hem gheseghet, Dat niemant vremders en mach verstaen, Dan diet van smake gheuoelt al heuet Ende in hoech gheruchte scilentie ontfaen. II

25 IV 21 IV Na neder stille ende hoech gherochte, o Volcomenne troeste ende anxtelike sochte; Ondanc hebbe hem daer teghen duchte, xcvi1 Sint dat al heuet dus groet ghewin. Die edele bloemen metten vrochte Verstaet ende merct, vri edel sin. v 5 Ay, edele sinne, waer sidi henen? Hoe moghedi v dus neder ghelenen, Die langhe ghetoent hebt ende ghescenen: 5x b. Not Ocht ghi op trouwen altoes moest teren, Ocht ghi van trouwen ie wordt gherenen, 3o Hoe moghedi v met min gheneren? VI Uele esser gheroepen ende scone ghetoent 6{ a. Nofr Ende luttel vercoren (wat hulpet verscoent?) Die lose sijn selue doch meest ghehoent Als trouwe na werke sal ghelden al 35 Ende si hare vriende alle Groent Met dat si es ende veesen sal. VII Maer, vri edele sinne ende wel gheboren Beide gheroepen ende vercoren,

26 22 -IV- En spaert cost noch pine daervoren 4o Te leuenne in hogher trouwen vlijt ; V leuen si al heylich toren Tote ghi uws liefs gheweldich sijt. VIII Ay, herten, en laat v niet vernoyen U meneghe snerten : v sal saen bloyen; 45 Ghi sult alle storme dore royen, xcvr.. d. Tote dat ghi court in dat weldeghe lalt Daer lief in lief sal al dore vlogen Dies si hier edele trouwe v pant. God moete den edelen redennen gheuen 5o Die hen verlichte dellendeghe leuen, Die nv ghequetset sijn ende sere verdreuen Onder der wreder vre;ader slach. Alse lief in lief sal werden verheuen, Hoe wel dat hela dat liken mach. Ix

27 Iv 23 i. i de v. 3 A waerheyden C voeghen : e erb. q. werkene 6 Dats II, 8 C werken i. r. io A blijsc. B blijssc. ii A van erbov. nie : e erb. III. 13 gheeft 14 waerheiden A trouwen i5 woert wort C wordt : t erb. i6 nieman A vreemders 17 C diet : t erb. z8 A silentie B silencie IV, ig ends ontbr. ; gheruchte 20 volcomene troest B anxtelec 21 B die daer : die erb. bijgev. ; iegen 23 B edel 2q. verstant ende mere V. 26 B moegdi 28 Ochte B wilt t. 29 Ochte; ye; wort 3o A deze regel staat ben. i. r. van andere hand B moegdi: men VI. 3i A essere 32 A lett. ; hulpt 34 Alse VII. 37 Mer 39 B spart 40 leuene 41 Uwe B alle; heilich 42 uwes A lief VIII. 44 Uwe Bvontbr. 47seltB dor IX. edele redenen 52 B wredere vremde A vreemdere 54 Hoe w,. het hem dan 1. m,

28 5 A1 droeuet die tijt ende die vogheline,.l. Dan darf niet doen die herte fine Die dore minne wilt doghen pine; Hi sal weten ende kinnen al Suete ende wreet, Lief ende leet - Wat men ter minnen pleghen sal. II Die fiere, die daer toe sijn ghedeghen Dat si onghecuster minnen pleghen, 10 Si selen in allen weghen daer ieghen Stout sijn ende coene, Ende al ghereet te ontfane Si troest, si slaes, van minnen doene. 5^ c, III i5 Der minnen pleghen es onghehoert, Als hi wel kint dies heuet becoert. Want si in midden den troest testoert, 64 b,

29 v Hine can ghedueren : XCVij a. Dien minne gheraect, 20 hi ghesmaect Vele onghenoemder vren. Bi wilen heet, bi wilen cout ; Bi wilen bloede, bi wilen bout Hare onghedueren es menichfout. 2 5 Die minne al maent Die grote scout Haerre riker ghewout Daer Si ons toe spaent. v Bi wilen lief, bi wilen leet; 3o Bi wilen verre, bi wilen ghereet Die dit met trouwen van minnen versteet, Dat es jubileren : Hoe minne versleet Ende omme veet 35 Jn een hanteren. IV VI Bi wilen gbenedert, bi wilen ghehoghet ; Bi wilen veyborghen, bi wilen vertoghet; Eer selc van minnen went ghesoghet.

30 26 -- V Doghet hi grote avontuere, 40 Eer hi gheraect Daer hi ghesmaect Der minnen natuere. VII Bi wilen licht, bi when swaer; Bi wilen doncker, bi wilen claer; 45 Jn vrien troest, in bedwonghenne vaer, jn nemen ende in gheuen, Moeten die sinne, XCVIJ b. Die dolen in minne, Altoes hier leuen. I. i die ontbr. ; C heeft 5-6 oo één regel, zoo ook i3 en 14. II. 9 Datse io A wege B alle wege 12 te ontbr. ; ontfaen III. i5 B onghehort i6 B heeft tweemaal xcvx j; Alse B becort 17 B testoert : e erb. i8 B gheduren C 19-2o éé'n ree. 21 B onghemoeder, zoo ook A maar met unetum delers onder 't laatste beentje van m. IV. 23 blode 24 B ongeduren 27 B hare VI. 37 getoget 38 A Eer sel B selc verbet. uit sal, ook verbet. uit sel* A ghesoeghet 39 B groet ; auontuu re 42 nature VII. 49. donker 45 A bedwongenen B bedwonghen

31 Ais ons onsteet die marte Verquicken alle dinghen Ende alle crude 'ontspringhen Ende werden sciere groene. 5 Also doet die begheerte Ende die minne sonderlinghe ; Want si wilt al verdinghen, Ende werden in minnen soe coene, Dat si hare al in minnen gheue 10 Ende minne met minnen leue : Dat hare dies iet ontbleue Des hadsi grote smerte. II Die op beghint te gane Sie dat hi niet en verliest i5 Den ernst van goeden werken, Ende dienen dore die ere van minnen, Ende leue in hoghen wane Van dat sijn herte kiest. Minne salve wel ghesterken : 64 c- 2o Hi sal sijn lief ghewinnen;

32 28 VI-- Want minne niene can Hare selue ontsegghen nieman, Sine gheue hem dat si hem an Ende meer dan daer sine selue toe spane. III 25 Die minne met wane draghet Dien heuet noch rijm bedwonghen, Dat hi niet en can ghegroyen XCVIJ C. Alset ghenoecht der minnen; So gheuoelt hi Der edelre minnen waghe; 3o Daer en wendt gheen loef ontspronghen; Hi en mach oec niet wel bloyen Daer en si die sonne bi, Dat es : gherechte minne, Die bloyen doet die sinne. 35 Verliest hi ochte winne, Dats hem altoes behaghe. Die metter iongher ioghet Ane minne doet beghin, Ende hare al es onderdaen, 40 Ende gheuet al sine cracht, Ende dat orcondet metter doghet, Ende daer toe doet al den sin : Iv

33 -VI- 29 Hi sal al vri ontfaen Die onghehoerde macht; 45 Dat sal hi wel volbringhen, 52 a.. En sal hem niet ontlinghen Hi sal noch die minne dwinghen Ende wesen al hare voghet. v Waer vindic der minnen iet, So Die mi wt mi doet dolen, Na mijnre herten ghenoeghen, Dat ic soete mine pine. Al volghic hare, si vliet; Al dolic in hare scolen, 55 Si en wille mi in al voeghen;xcvij d. Het wert mi saen in scine. Ay, ic spreke van herten no,et ; Mijn wederstoet die es te groet, Ende mi es daruen der minnen een doet: 6o Want ic en macher ghebruken niet. VI Sint ic al minnen soude, Wan gaue si mi al minne?64 d- Doch na mijn, clene begheren Dat ware mi ghenoechte clene;

34 3o --VI- 65 Doch hebbic omme minnen houde Verteert al mine sirene ; Ic en weet wies mi gheneren ; Si weet wel wat ic meene. Want ic hebbe so dat mine verleuet, 70 Jc en hebbe el niet sine gheuet, Ende al gaue si iet, hongher bleuet : Want ict gheheel al woude. VII Ay, hoe maghic dan ghedueren, Ende si die dit meer leuen, 75 Dat ons die minne gheet vore Ende hare seluen aldus onthout. Ay, suetste alre creaturen, Dat ghi mi v niet en wilt volgheuen xcviija. So vele als mi uwes behore, 8o Dat en maket mi niet so stout; Maer ic claghe van -uwen vrienden, Die v ye met trouwen dienden, Ende ye gherne hare wesen ontsienden Om sueticheit uwer natueren. R/n Nu sijn si in swaren bande 52 b. Ende vreemde in haers selfs lande Daer dolen si in de hande Der vremder auontueren.

35 VI 3c I. i A Alse; de merte 2 dinghe 5 Alsoe; de begherte 6 B de m. 8 minne 9 B haer iø B minnen m, m, 1. ii B iet ontbr. II. i 5 erenst x6 diene B doer 21 B na want: si doorgels.; niet en a2 seluen A ieman B yeman III. C staat oo 2 reg., ook in A en B punt na minnen. 28 soe 3o wert IV. 37 A ioecht B ioegt 41 A oercondet; doecht 47 de m. 48 voeghet V. q.9 vinde ic B yet 5o B Die nv; vte 5i miese 52 D. iet (B yet) suete.(b zuete) m. p. C soecte 53 volch ic 54 dole ic 59 A der minne ene B i 6o B in macher VI. 6i B minne 63 A cleine B clene verand. uit cleine 64 A ghenoech te o anderen reg. B ghenoech te 65 C houde : u erb. B om g6 vertert B al minne z. 67 B mi wies 68 A mene 69 soe 7o Si en 71 B yet VII. 73 B gheduren 7q. B diet 75 A de m. 76 haer 77 creaturen 79 soe; alse 8o A soe 82 A ie 83 B haer 84 Omme suetheit ; naturen R 85 B in haren zware; banden 86 vremde B hars 87 B in die V88 vreemder auonturen

36 f i j den nuwen 1 are - VI J G3 p B4Hoept men der nuwer tide Die nuwe bloemen sal brenghen Ende nuwe bliscap menichfout. 5 Die doghet om minne vare Hi mach wel leuen blide : Sine sal hem niet ontlinghen; Want minnen rike ghewout Es nuwe ende wel ghemate, To Ende suete inden ghelate, Ende suetet met orsate Alle nuwe sware. 65 a. II Ay, hoe nuwe waer mi die ghene Die nuwer minnen diende 15 Met nuwer rechter trouwen, xcvnj. Also nuwe te rechte al soude Teerst dat hem minne verscene : So haddi luttel vriende ; Dat dorste hem luttel rouwen, 20 Hadde hi der minnen houde;

37 Want si gheuet dat nuwe goet Dat maect den nuwen moet, Die in al nuwen doet Daer minne nuwe in gherene. VII Ay, die minne es nuwe alle vren Ende si vernuwet alle daghe ; Si maect die nuwe nieboren Altoes in nuwen goede. 0 wij! hoe mach die oude ghedueren, 3o Die hem vore minne versaghet Hi leeft wel out in thoren, Altoes in cleinen spoede ; Want hi es vanden nuwen ontweghet, Ende hem es dat nuwe ontseghet, 35 Dat in nuwe minne gheleghet, jn nuwer minner minne natuere. III IV Ay, waer es nv nuwe minne, 52c. Met haren nuwen goede? Want mi doet mine ellende 40 Te menich nuwe wee; XCViIJ Mi smelten mine sinne jn minnen oerwoede; 3

38 34 V-'II- Die afgront daer si mi in sende Die es dieper dan die zee ; 45 Want hare nuwe diepe afgronde Die vernuwet mi die wonde: jc en soeke meer ghesonde, Eer icse mi nuwe al kink. v Maer die nuwe oude vroede, 5o Die nuwe hen minnen gheuen, Ende nuwe hen dan niet en sparen, Die hetic nuwe ende out; Si leuen in hoghen moede; Want si hen ane minne cleuen, 55 Ende met niede altoer ane staren;65b. Dies wast in minnen hare ghewout; Want si moeten alse nuwe hen wenen, Ende alse oude op minnen lenen, Daerse lief wilt legden henen 6o Met nuwen moede in nuwen woede. VI Die nuwer minnen scolen Met nuwer minnen volghen, Na nuwer minnen rade, jn nuwer trouwen ere,

39 VII Si scinen dicke in dolen ; Nochdan sijn si diepst verrswolghen J n minnen onghenade, xcvilj a. Daer si na swelters sere; Ende so comt dat nuwe Clare -70 Met allen nuwen ware, Ende brenghet nuwe openbare Dat mi hadde stille beuoelen. VII Ay, hoe suete es,nuwe melden :. Al gheuet nuwen kere 75 Ende menich nuwe doghen, Het es nuwe toeuerlaet ; Want minne saelt ons wel ghelden 5Zd. Met groter nuwer ere ; Die minne salre ons met doen hoghen 8o Jn minnen hoechste raet, Daer dat nuwe gheheel sal sijn Jn nuwen ghebrukene fijn, Alse : ((nuwe minne es al mijn». Ay, dit nuwe ghesciet te selden R/n Alle die dit nuwe scouwen, Ende hen met vreetden nuwen vernuwen, Hen selen die nuwe mestruwen.

40 36 VII- I. 3 bringhen q. A blijsc. B blissc. 5 Omme 6 C leuenen : en geexp. ii B oesate II. i 3 ware nv de i6 alsoe 17 Tierst B versceende i8 soe hadde hi A lett. ig A lett. 22 A macket B maket 24 Daer minne ( 13 minnen) nu in B ghereene III. 25 de 27 de 28 B gode 29 o wi 3o versaghe 3i leuet ; toren 32 te cl. C cleyen 35 inde n. 36 minner ant by. ; minnen nature IV. 42 A oerew. B oerenwoede 46 A de w. 47 sueke 48 A nu al B mi nv (nv doorgehaald, i. r. : nuwe) C al erb. V. 5o B minne 54 A hem 56 haer 57 A alle B al doorgek, en verbet. i. r. alse 58 alse; minne 59 leiden 6o M. n. woede in nuwe woeden VI. 64 B eere 66 Nochtan 69 soe 71 bringhet B opp. 72 C beuoelen : e erb. ; beuolen VII. 74 nuwe 78 B eere 8o B hoechsten 85 R.; scuwen Na 88 volgt in A en B: Ende met allen nuwen scelden

41 E3 Die tijt vernuwet ende te gheet Die oude die langhe heuet ghestaen. Die in minnen dienste ware ghereet Van hare soudi Toen ontfaen : 5 Nuwen troest ende nuwe cracht; Dat hi hare minde niet minnen macht, Met minnen so worde hi minne saen. II Hets onghehoert te werdenne minne. Die minne wilt werden hine sal niet sparen, 10 Hets wesen bouen alle sinne; Hi sal met al in al doreuaren ; Die minne woent so diepe ints vaders scoet, Die dienst sal wesen herde groet CIXb. Daer minne hare werc sal openbaren. III 15 Der ontfermherticheit cost ende die scout derwet Gheldet die minnare int beghin; Na dat hi dese ghewout beset Comt hi in ouer groet ghewin ;

42 38 VIII Hi werct alle were sonder scinen, 20 Hi doghet al leet sunder pinen : Dits leuen bouen menschen sin. IV ]Die minne wilt werden, hi werct groot werc; Want hine faelgeert in ghenen sinnen ; Hi es onuerwonnen ende euen stare 25 Daer hi der minnen minne mach winnen Eest in sieke, eest in ghesonde, jn blende, in cropele, ende in ghewonde : Dat sal hi ouer scout bekinnen. V Den vremden dienen, den armen gheuen, 3o Den sereghen troesten als hi mach, s3ao Den vrienden Gods met trouwen leuen jn heyleghen, in men schen, nacht ende dach, Met alre macht, bouen ghereken; cix ^. Dunct hem dat hem der eracht mach ghebreken, 35 Verlate heng voert op minnen sach. VT Jn groter minnen toez,terlaet Vercrychtmen al dies men behoeft Si gheuet den ongheleerden raet ; Si troest den ghenen die hem bedroeft;

43 - VIII Es sine sake in hare allene Ende en wilt hi anderen troest engene, Dats een teken dat hi hare ghenoeghet. R/n Die allene minne wilt pleghen Met alder herten ende alden sinne, 45 Hi heet al met al beleghen Dat hi hare seluen al bekinne. I. In A en B is dit liet twintigste stulp, zoodat de volgende één nummer ver zijn 3 dienst 4 B Na h. A soude hi loon 5 A troost 6 A m. -sclioven minne m. 7 B soe II. 8 ongehort; werdene io A allen i2 A De m. A soe A in svader scoot B in tsvader z3 A harde groot 14 minnen haer w. III. z5 ontfarmecheit ; de se. z6 A de mindere B de minnere verb, uit mindere* B int n hewin 17 datti 18 A groot 19 al w. wel sonder Sc. 21 A b. m. sign B zin verb. uit zijn* IV. 22 B wer,^et ; groet 23 A failiert B faeliert A sinne 26 eest V. 3o alse 32 A heligen B heilegen 33 b. tgereken 34 dunket 35 A verlaten 13 verlate (uit..ten) B vort B der erb. VI. 36 C touerlaet 37 vercrighet 39 A h. droeft 4o haer 41 vuilti B gheene 42 A r tekin datti R. 43 a. wilt minnen Pl. 45 heuet 46 haer

44 A ltoes mach men van minnen singhen, VIIIJ Eest herfst, eest winter, eest linten, eest zomer, Ende leghen hare ghewout verdinghen ; XCIXa Want en onsteet hare niemen vromer. 5 Maer wi, traghe, segghen dicke in comer : «Soude si mi also na bedwinghen, 65c. J c mach mi metten ghenen minghen Die rasten hebben gheploen, Ende bliuen thuus ; waer mochtic 10 Caen omme mijn verdoen?» De nedere metten armen linnen Die sijnt die den cost ontsien, Dat si hen scouwen van der minnen, Daer hen al Boet af sonde ghescien ; 15 Ocht si hen vanden dienste ontien, Nemen dat sire ane winnen ; Trouwe salse toenen ende arm doen kinnen Vore der minnen rike al bloet; Dese sijnt die dat hare verdaden 20 Son er der minnen noet. II

45 lx _.._. 4' III Die gherne woude doghen tsuete ellende Die weghe ter hogher minnen lant, Hi vonde sijn lief, sijn rike, ten ende : Dies gheeft die trouwe zeghel ende pant; 53 b. XCIX b. 25 Nu es menich dorpre so truwant, Hi neemt dat hem es naest ghehende, Ende blijft vore minne die onbekinde Metter truwanten cleet ; Soe en heeft hi vorme noch ere, 3o Daer minne dat hare bi versteet. Scone ghelaet ende scone cleder Ende scone redene scieren den man; Al doghen om minne Ende niet te wreder Dat es scone ghelaet die dat wel can; 35 Die werke sijn die cleder dan, Met nuwen niede ende niet te ghemeder, Ende den vremden te aller noet ghereder Dan ane sijns selfs bekinnen ; Dats varuwe die tekene scieren 40 Alre meest vore hogher minnen. v Vorwaerdeghe wort ende grote ghic/iten Buten huus ende sconen cost daer binnen Iv

46 42 Ix Eren den man meest ende verlichten; Hier bi machmen-zne best bekinnen; 45 Also eest oec met hen die minnen, 65 d. xczx Eest dat si index waerheit stichten, Ende met scoenre cost daer binnen dichten, Alsoet minnen best betame Ende gheuen al minne om minne:notabene 5o Die ghichte es minne best bequame. VI Ic segghe van minnen ende rade Ghecierden cost ende hoghe daet ; Dat trouwe soude ghelden dat minne verflade, Nota bene Dats meneghen cleyne toeuerlaet 55 Die inden bande van minnen staet, jn ongebrukenne ende in onghenade «Die minne bent altoos al somt si spade)) Dats daer toe mine saghe; Die hare volghen, si lillen Nota 6o Meneghenn nacht bi daghe. VII Wie soude van minnen altoes geprisen Die gheuet bi daghe so meneghen nacht? Dien si soude Gleden, eren ende spisen 53c. Dien doet si al vte sijnre macht; 65 Die gherne goude der minnen pacht, xclx d.

47 _ Ix Soudsi in allen rechte wisen, Ende met trouwen zeghele so hoghe doen risen Daer liet mochte lief hantieren, Ende in allen ghebrukene van minnen 70 Eren ende chieren. VIII Dat scoenste hanteren dat minnen dochte Dat ware lief met lieue so dore mint, Dat lief met minnen so lief dore sochte, Dat hein el niet en ware bekint 75 Dan : «ic ben die minne met minnen verwint.» Maer hi waer meer verwonnen dien minne veruochte Ende dan in minenen te niette werden mochte, Die cracht ghinghe als te voren Die hoghe materie daeraf wendt minne 8o Van yersten gheboren. Ix Maer wij, lichte cope metten lichten sine, Ons duncken minnen vare swaer Wij sijn nieloep met clenen ghewinne; 66 a. Dies daruen wij minnen Clare waer. Ca. 85 Jc weet, al en wetict niet al daer Daer mens ghebruket in `veelden van minnen; Maer verlichte redenne doet al bekinnen

48 44 Ix Hoe men minnen ghenoech volsteet Daer en es redenne te waer ego Noch werc te swaer ende al nuwe ghereet. R/n Die vroech hare claer Hebben openbaer Ende saen hare bliscap kinnen, Ende glorieren daer binnen, 95 Eest dat hen wel vergheet, So hebbense, god weet! Vele beteren coep der minnen Dan icker noch weet. I. C 2 Eest uit Eist B erfst ; lenten 4 onstect 6 souden si ; alsoe (in B erb.) io om II. i5 Ocht r9 C sijnt : t erb. die i. r. III. 21 tsuete 23 inde 24 A Des C Die B Dies; gheuet 25 dorpere soe 26 nemt 27 bliuet B die on/br. 28 A truantien B truwantien 29 heuet 3o hoer IV. 31 B cleeder 32 B redenen ; cieren 33 B wreeder 35 de cl. 36 B ghemeeder 37 A vreemden A alre B ghereeder 39 Dat es ; eieren V. 41. Vorwerdeáhe A woert C bhiften 45 Alsoe A hem 47 B sconer 5o minnen VI. 52 e. heersche daet 54 B D. m. : tweem., eens doorgelz. ; cleine 55 B banne 56 ong..ene VII. 62 soe 64 sieve 66 A souden si B soude uit en* 67 A soe 7o cieren VIII. 72 waer; met lief soe 73 soe 74 B en si wert b. 76 Mer; die m. 79 materie A wert rood doors/v.. doornen., of hier nieuw vers te beginnen? (B i. r.) 8o iersten IX. 8z wi 33 met 1. z. 82 dunken 83 wi ; cleinen 84 dame wi 83 al ne 84 B weelden van on/br. 87 redene 88 B gnoech 89 Daer nes redene 90 ira C oft twee regels, in A en B niet gescheiden R. gz B claer openbaer : hebben on/br. 93 B haer ; blijscap 96 soe

49 I0 ievoghele hebben langhe geswegen -X- D Die blide waren hier te voren Hare bliscap es gheleghen, Dies si den somer hebben verloren;53d 5 Si souden herde saen glieseghen, Hadden sine weder ghecreghen ; Want si hebbenne vore al versoren, Ende daer toe worden si gheboren : Dat machmen dan an hen wel horen. II io Ic swighe vander voghele claghe : C b. Hare vroude, hare pine, es saen vergaen ; Ende claghe dat mi meer meshaghe : Die minne, daer wij na souden staen, Dat ons verweghet hare edele waghe, i 5 Ende nemen vremde na ghelaghe; Sone mach ons minne niet ontfaen; Ay, wat ons nederheit heeft ghedaen! Wie sal ons die ontrouwe verslaen?

50 46 x III Die moghende netter sterker handt 20 Op hen verlatic mi noch sere, Die altoes werken in minnen bandt Ende en ontsien pine, noch leet, noch kere, Sine willen doreuaren al dat lant Dat minne met minnen in minne ye vant 25 Hare fine herte es so ghere ; Die weten wat minne met minnen Tere 66b. Ende hoe minne die minne met minnen ere. Iv Waer omme soude dan ieman sparen, Ochtemen minne met minnen verwinnen mach,c c. 3o Hine soude met niede in storme doreuaren Op toeuerlaet van minnen sach, Ende minnen ambacht achterwaren? Soe soude hein die edelheit openbaren. Ay, daer verclaert der minnera dach 35 Daer men vore minne nie pine en ontsach Noch van minnen nie pine en verwach. v Dicke roepie hulpe alse die onuerloeste «Lief, wanneer ghi comen selt, So noepti mi met nuwen troeste, 40 So ridic minen hoghen telt.

51 x Ende pleghe mijns liefs als alre vroeste. Ochte die van, porden, van suden, van oesters Van westen al ware in mijnre ghewelt.» So werdic saen te uoete gheuelt : 45 Ay, wat holpe mijn ellende vertelt! I. i De v. C ghesonghen 3 blijsc. 5 A en B gheseg;hen C ghenesen 7 sine hebben 9 ontbr. in A en B II. i i B haer tweern. ; te gaen 13 wi i5 A vreemde 16 omvaen 17 heuet III. ig hant 21 bont 22 A onsiet B ontsien : n uit t verb. B keere 25 ghehere 27 A de m. B ende minne hoe de minne m. m. e. IV. B iemen 29 B men met minne B met minnen i. st. 3z B hatter waren 33 B oppenb. 35 nye: vore wordt herhaald na pine 36 nye V. 37 B onuerloetste : t geexj. 38 soe B met uwen 40 soe A minnen h. t. B minen : uit minnen 41 C als erb.; alse B vroetste 42 A noerden ; oeste 43 west; miese 44 soe B voet 45 C hoipe i. r.; mine

52 II 1\T u es dit nuwe iaer xi car Ontstaen, dats openbaer, Met sconen nuwen tide, Ons naket openbaer groet vaer; 5 Ons baert een vaer so swaer. Beide verre ende wide ; cd. Ende ic singhe met nuwen rouwe: Daer veilen wrachte edele trouwe, Dat ic daerr nv loesheit scouwe; zo Dies es mijn herte onblide. Wat wondere eest dat ic douwe Ende rouwe om minne bouwe! Die minne es alles vrouwe; Ende wij dolen bi hare side. i5 Hier ende ouer al Sie ic ongheual Toter hoechster minnen, Also ic nv claghen sal. II

53 -XI- 49 So Wert die berch wel dal, 20 Na mijn versionen. Want al heeft mi scade veriaghet, Ende ic ben die node claghet, Ende diet licht allene verdraghet, Dats mij behoert in binnen ; 25 Maer wie dat hem versaghet, Ende der minnen pine meshaghet, Ende omme vremde troeste vraghet, Hi sal wel spade verwinnen. III Al claghic in nuwen tide 3o Dat ic ben onblide, Hets langhe int linghen. Men siet in elke side Die scape lopen wide; Maer dat es ghehinghen. 35 Ende die sinne dien minne verscene CJ a. Met dat si willen ghernene Ende dan vore plurnen draghen stene Dat doetse sere verghinghen. Hilden si hen allene 54 b. Nota 40 Ende vri ter minnen lene Ende aen andere troeste enghene, Die minne soude hen minne wel bringhen 4

54 5 0 --XI- Ic en beent niet allene, Noch oec die liede ghemene, 45 Die dus sere dolen ; Maer die vanden riken lene, Si sijnt die ic mene, Die de minne te haerre scolen Gheleit heuet meneghen dach, 5o Ende gheleert den wisen slach, Ende te doelne op minnen sach Ende pine die si hem heeft beuolen; Ende si soeken hare ghelach Ende nemen vremt beiach 55 Dat hen scaden mach, Dier sueter minnen verstolen. Dus nemen wi vremde saken, Omme dat naerre smaken: Dat es ons grote scade. CJ b. 6o Ons vernoyet dat haken Ende dat langhe ellendeghe waken Om minnen sad e ; Maer mochten wij die hoechste staghen Op clemmen ten eersten daghen, 65 Ende wij dat wij minden saghen, Iv u

55 - XI - 51 So waren wijs sciere in rade. Maer omme dat ons om minnen behaghen Vernoeit die bordenne draghen, 66d. So nemen wi die naeste ghelaghen, 7o Ende scuwen der minnen dade. VI Dat ware een alte neder sin, Die om cranc na ghewin Hem soe verdeylde Dat hine wiste meer noch min 75 Wat hoghe minne heuet in; Maer diere in verseylde Hi woende op haren diepsten gronde Ende si toende hem al hare conde, So dat si hem in corter stonde 54 c, 8o Der begheerten wonden al heilde. Ende die minnen te rechte stonde Ende minne met minnen bonde, Jc segghe hem dat hi wonde Gherechte minne die hem veilde. Cj c. VII 85 Ochte wij ons minne ontbliuen laten Ende wi ons seluen so verhaten, Ende ons minnen duncket pine: Die minne saelt ons wel orsaten,

56 52 x.1 Ende doen ons dolen in vremden straten, 90 Dat ons doch wel scine Dat wij bi onsen scoude Verliesen die edele houde, Die ons minne gheuen soude, Dezer si met sadet hare fine g5 Ende wij raste soeken te houde. Nu ic te sceldenne boude jc wane ic cume woude Dat ons minne meer gherine. R/n Want onse seden oude ioo Tonen ons vore minne so cou e ; Wat holpt dan dat ict woude, Sint dat ons arm steet te sine. I. i C En es 2 onstaen dat es B opp. 5 soe 6 A Bide 8 B edelen io A ombl, i2 om mine b. II. z 8 Alsoe 19 soe A de b. 21 heuet 24 mi C mijn maar n geexp. 27 Om A vreemde III. 29 A claghe ic 3o A ombl. 35 B die B verscoenen 37 C dan erb-. B steene 39 Hielden A hem 41 ane 42 De m. IV. 43 A bent 4q. A de B die ontbr. lieden 46 B rike 52 heuet 53 B si (uit sij) sueken 54 A vreemt 55 Ende dat h. 56 B Der A beuolen (doorgek. na minnen) V. 57 A vreemde 58 Om 6o vernoyt 62 Omme B minne scade (zit st.) 63 wi B staden 64 A clemen B iersten 65 A wi B ivy 66 soe ware 67 omdat 68 vernoyt; bordene 69 soe VI. 73 verdeilde 76 Mer A verseilde 77 B woende in h, 79 soe Bo begherten wonde 8i De m. m. 84 A ook hi VII. 85 wi 86 soe 87 B minne ; dunket 89 A vreemden gi wi 95 wi; sueken 96 sceldene gg R. ioo soe 102 staet

57 N I2 I v es die edele tijt gheboren.^^. Die ons bloemen sal brenghen int lapt ; So sijn die edele die sijn vercoren Te draghenne dat ioc, der minnen bant : cj d. 3 Hen bloeit altoes die trouwe in hant, Ende edele bloemen met diere vrocht; Daer weidt met trouwen dwort doresocht ; 67. Daer bliuet die minne ghestade Met eenre vrienscap al dore knocht -10 Jnt hoechste van minnen rade. II «Mijn ioc es soete, mine bordene es licht», Seghet selue die minnare es der minnen. Dit word hadde hi in minnen ghedicht; Daer buten en mach ment niet waer kinnen, x5 Alsoe ic mi can versinnen. So es hen lichte bordene swaer, Ende si doghen meneghen vremden vaer 54a. Die buten minnen wonen; want der knechte wet es vaer, 20 Maer minne es wet der sonen.

58 54 XII III Welc es die bordenne licht in minnen, Ende dat ioc dat soe soete smaket? Dat es dat edele draghen van binnen, Daer minne die lieue met gheraect, 25 Ende met enen wille so enich maect, Met enen wesenne, sonder keer; Begherten diepheit scept emmermeer cij Ende dat sceppen drincket al die minne ; Die scout, die minne maent der minnen, 3o Gheet bouenz menschen sinne. Iv Het ne mochte nie herte noch sin gheraden Hoe hi sijn lief met minnen ane staert, Dien minne met minnen heeft verladen Want hi ene vre niet en spaert 35 Eer hi met minnen al doreuaert Hine stare met trouwen in minnen fijn ; want sine vonnessen moeten al sijn Ghelesen in minnen anscine, Ende daer siet hi claer waer sonder schijn 40 Jn meneghe suete pine. v Hi siet in claerheden dat die mint Met volre waerheit pleghen moet;

59 - XII - 55 Als hi met waerheiden dan bekint Dat hi der minnen te lettel doet, 67 b. 45 Verstormt met pinen sijn hoghe moet; Want in minnen anscine nemt hi al Hoe minne der minnen pleghen sal: Ende dat vonnesse suet die pine, LIJ b. Ende doet hem gheuen al om al, 5o Om der minnen ghenoech te sine. VI Die hen in minnen ghenoech dus gheuen, Wat groter wondere sal hen ghescien! Si selen met minnen ane minne een cleuen Ende selen met minnen al minne dore sien, 55 Ende met haren verhoelnen -aderen al tien jn conduut daer minnen haer minne al scincket Ende net winnen hare vriende al dronken drinket, 55 a. jn wondre vore haren woeden : Dat blijft den vreetden al ontwincket, 6o Ende openbaer den vroeden. VII God geue hen allen die minne begheren Dat si der minnen also ghereden, Dat si al op hare rike teren, Dat Si minne in hare moghen minne gheleden; 65 So en mach hen biden vremden wreden

60 56 -- X I I -- Nemmer messchien, sine lenen so vri Alse «ic al minnen ende minne al mi.» Wat mach hen dan meer veerren? Want in hare ghenaden staen si : cij. Die swine, die mane, die sterren. I. bringhen 3 soe zoo telkens 4 draghene 5 bloyet ; de A trouwe ben. verb, uit minne 6 A bloem 7 Wert; woert A doer B dor 8 de 9 A vreentscap B eere vrientscap (i uit e)* II. ii A soete : slot e erb. B zuete i3 woert i5 B ict 17 A vrenden 8 B woenen 20 A Mer III. 21 de bordene B der m. -z suete B edel 24 lieue de minne m. gh. 26 wesene 28 drinket; al de In. 29 ter m. 3o sinnen IV. In deze strophe ontbreekt in A en B reg. 35 : reg. 32 komt na reg. 33 Dien m. 33 B die; heuet 34 B een B spart 38 B anschine 39 scijn V. 41 claerheiden 43 Alse B v.-arh. 44 B luttel 45 A verstoermt A hoghen 46 A neemt 47 de p. 5o Omme B gnoech. VI. 5t B in ontbr. B gnoech 53 A had minne: e geexp., erb. n B minne an minnen (dit laatste i. r.) 54 B doer 55 B verhoelne B al doge tien 55 A Jnt : t erb. B Jnt ; d. minne A hare; scinket 57 C heeft Ende met vriende minnen hare vriende Al droncken drincket 58 B vor ; hare w, 59 A Dit; bliuet A vreemden A ontwiket B ontwinket 6o B opp. VII. 64 Datse m. i. h. minne moghe gh. 65 B en ontbr. A vreemden B wreeden 66 A mescien B messcien 68 C dan erb. B hen meer dan w. 69 A haerre

61 z3 if en mach er nuwer tide Op den nuwen dach Wel hopen in elke side, Altoes alst nu wel mach. 5 Die minne bekint den meneghen slack, Dien ic dore hare lide. So leuic voert op minnen sach, Met droeuere herten blide. I XIIJ II Al haddic nuwe iare io Ende nuwen tijt ende groene, Nochtan leuede ic met vare 67 c. jn al minen doene Met vollen nuwen ongheroene, Het en si dat mi minne hare openbare i5 Ende hare seluen gheheel gheue in verdoene jn allen nuwen Clare. III Het waer hein nv wel ongherede Die nu woude pleghen trouwen;

62 58 -- XIII Hem soude ghescien wel lede 20 Met meneghen nuwen rouwen Soudenne die vrernde wrede blouwen Jn meneghe nuwe vede, Eer hi dat lantscap mochte stouwen Daer minne haren vrient doet ghelede. cis d. Iv 25 Ay, hoert ghi, nuwe liede, Die nv minnen wilt pleghen, 55b- Ende merket wat ic v diede Ende wacht v wel daer ieghen : Diere es vele die seinen ochte si neghen 3o Daer men hen minne riede, Ende dolen vter trouwen in vrenzden weghen: Dat saghic dat ghesciede. v Selke wanen in minne hebben groot gheual ; 35 Hen scijnt in allen sinne Nota Ghebloyt berth ende dal; Maes als men ter waerheit gripen sal, So esser luttel inne : Ane werken van trouwen proeft men al, 40 Ocht men ane minne iet wanne.

63 XIII 5g vi Het es te ellendich leuen Hier sonder lief dus lanc ; Dat doet ons dicwile sneuen Ende brenghet ons in meneghen wanc. 45 Waerdt tijt, ic wists der minnen danc Woude si ons dat wesen gheuen, Dat ons gheleide in minnen bedwanc Ane hare natuere een cleuen. CIIJ a. VII Wi connen ons wel vermeten: 5o «Du mij, lief, ende ic di ;» Behaghen heuet ons beseten, Ghenoechte maect ons vri, Ende wij moghen ghedueren, ay mi! Dade ons minne eens weten 55 Dat edele - wesèn Wine nochtens vre vergheten. dat Si Si, 67 d. VIII Nv merket, ghi alle vroede, Hoe der minnen cracht es groet Si heuet die gheweldeghe roede 6o Ouer al dat God gheboet ; Si brachte heng seluen ter doet;

64 6o XIII-- Vore minne en es gheen hoede; Werket in minnen trouwe Ende werdt hare ghenoet, Ende dore smaket hare edele goede. 65 R/n Wien minne ie van binnen scoet,55 c. Hi es van so fieren moede; Wat hi ghedoghet in wederstoet Hets hem ten besten spoede. I. 7 soe (zoo altijd) leue ic B vort 8 droeuer II. leefdic ii A na met : sware doorgels. 12 A tone B minnen tone 14 A d. minne mi B opp. i5 B haer III. 17 ware 18 trouwe 19 B leede 20 B rouwe (uit.,wen) 21 SOUdene; de A vreende 22 veede IV. 25 A nv i. r. 3i A vreemden 32 C heeft i boven a van Dat V : oo één reg. A Hen uit Hem 38 A lettel 39 B prueft 4o A Ochte VI. 43 C dicwille B dicke bringhet 45 Waert B wiste; d. trouwen d. 48 B ane uit ende ; nature VII. A mijn B mi uit mijn 5r B ons h. : naaar orde herst. 53 B wi B gheduren 54 C en B eens : s erb. VIII. A u (N bij 't rubriceeren vergeten, staat i. r.) B Nu i. r. A geboed 6 i toter d. 62 A ghene 63 went A hare i. r. R. 65 ye A stoet B scoet uit st.

65 W en blijdsten tide vanden iare, XIIJ TDat alle voghel singhen Clare, ciij b.. Ende die nachtegale openbare Ons maket hare bliscap cont, 5 So heeft die herte meest sware Die edele mine heuet ghewont. Hoe mach die edel sin gheduren Ja, edelst alre creaturen, Diet hoechste moet minnen bi naturen, 10 Ende dan sijn lief niene heuet; Alsenne der minnen strale ruren So gruwelt hem dat hi leuet. II III In allen tiden als ruert die strale Meerret hi die wonde ende brenghet quale; z5 Alle die minnen kinnent wale Dat emmer deen moet sijn Suetecheit ochte smerte ochte beide te male jn dreeft vore minnen anschijn.

66 62 -- x I v -- IV Hoe mach hen gruwelen dan die minnen 2o Ende hen dus in minnen verloren kinnen! Si sijn verwonnen dat si verwinnen Dat onuerwonnen groot, C[IJC. Dat hen alle vren doet beghinnen Dat leuen in nuwer doot. v 25 Hier ne mach hare minne dan niet gheweren Men moet hare rike, hare cracht verteren Hoese oec te niete in minnen veruaren ; Dats den vremden oncont; So si die zale hogher begharen, 68a. 3o So diepere wielt die grout. In recht van minnen es op ghedreghen ; Die den slach sleet wert selue ghesleghen ; Dat licht werdt euen sware gheweghen ; Die cracht wert ierst verwonnen; 35 Dat rike comt ons hier selue ieghen Vore alle die minnen connen. VI VII Maer dier es luttel die om al minne al minnen Ende noch men, die minne met minnen versionen 55.

67 - XI V - 63 Dies selense alte spade ghewinnen 40 Dat rike ende den hoghen raet, Ende dat kinnesse dat minne doet kinnen ciijd. Dien die hare ter scolen gaet. VIII Hets Tammer groet dat wij dus dolen, Ende ons die hoghe wise blijft verholen 45 Die minne den meesteren heeft beuolen Die lesen in minne fijn; Die hoechste lesse inder minnen scolen Dats hoe men minnen ghenoech mach sijn. Ix Maer die wel te voren termineren, 5o Al eest dat si dan iubileren Ende met salueerne feesteren Hare lief in cortere stont, Op dat si met doghenne concorderen, Hen wert die scole wel cont. x 55 Maer die hier met lieue willen iuweren Ende met gheuoelne dan balleren, Ende met ghenoechten daerinne baseren, Jc segghe hen wel te voren : Si moeten hen wel met doechden chieren, Ochte daer es die scole verloren.

68 64 -- XIV -- VI Maer die met waerheiden in minnen dichten Ende met Clare redene dan verlichten, Daer sal die minne hare scole in stichten: Die selen meestere wesen 65 Ende ontfaen der minnen hoechste ghichten ciuj a. Die wonden sonder ghenesen. XII Die minne dus ghicht met haren wonden Ende toent die wijtheit hare conden, 68 b. Die nied houdse open ende onghebonden 70 Daer se minne met storme dore slet ; Al gruwelt hem dan den onghesonden, Dat en darf ons wonderen niet. XIII Die minne met allen dus heuet dorewaden Met diepen honghere, met vollen saden, 75 Hem en mach dorren noch bloyen scaden Noch hulpen tijt en gheen : Jnt diepste ghewat, ten hoechsten graden Blijft hare wesen in een. 56 a.

69 xlv - 65 I. i blijtsten 2 A vogelen B vogele 3 B opp. 4 blijsc. 5 soe (zoo telkens) A de h. 6 ghewont II. 7 edele to niet en ii Alsene ; rueren III. i3 A tide; alse B de z 4 Meeret; bringet i 7 ochte; ochte z8 dreft (in B ft oo ras.) A aenscijn B anschijn IV. 20 A minne 21 onuerwonne; groet 24 A doet V. 25 B Hierne : ne erb. 27 A nieute B i, m. t. nieute 2g de B hogere 3o de VI. 32 sleet i. m. in A en B* 33 wert B zwaer A gheweghen : wegh verb. 34 De ; eerst 35 A en B hier of haer (?) 36 B minne VII. 37 diere; lettel A diere 38 B met minne 4o dien h. VIII. 43 wi 44 bliuet C verloren (B schijnt verholen uit verloren verbet. te hebben) 45 heuet 46 minnen 48 A minne IX. 51 E. m. feesteerne salueren 52 A cortex B cortter 53 doghene 54 B de X. 55 B iubileren 57 daerin basieren 58 A segghen 59 cieren 6o de XI. 62 claerre redenen 63 A sal (uit sel) ; de B haer XII. 68 B harre 69 A niet B niedt (uit niet) 7o B dor XI II, 73 B Dien B dor 75 B no C bloyen : o erb. 77 A Int : t erb. C ghewat erb. 78 bliuet 5

70 IJ 1 es die tijt blide ouer al -av NoLi AEnde al es groene berch ende dal, Dat went hem wel clene in seine Die ter minnen heuet ongheual ; 5 jc en weet wies hi verbliden sal; Hem es alle bliscap pine. Dat en es gheen wonder: Alse hi es sonder ciij b. Sijns liefs, na sijn begheren, 10 Ende hi niet en heuet Daer hi bi leuet, Waerop soude hi dan teren? Die op minne teret al sonder spoet, Wat hi ghedoghet in orewoet i5 Dat mach allene bekinnen Die hem ter minnen verlaet al goet, Ende dan van hare bliuet ongheuoet. Hem es wel wee ter minnen; Want hi bernet sware.20 Jn hope ende in vare IT

71 xv 67 Altoes met nuwen vren ; Want al sijn begheren Es voeden ende teren Ende ghebruken minnen natueren. III -25 Die dus in hongher van minnen leuen Ende noch ghebruken es ontbleuen, Ay wie mach hen ghelouen? Want si hen een ane minne al cleuen. Als hen dan minne haerre soude al gheuen, 3o So wordet een beroeuen, Ende so roertse een vaer. Ay, amabaer! Waer salic arme henen? Eert mi dus quam, 35 Ay, vtinam! 6S c. H adde si mi doch doet gherenen! CIIIJ e, IV Dit es een wee wel onbekint ; Het ne wendt van vremden nie ghemint Ghenoechten eest te sware : 40 Want si hare alle vren daertoe went mob, Dat si hare an ghebruken bindet jn vriheiden sonder vare.

hertaling Albert Verwey (soms iets herschikt) [of een eigen variante] Hadewijch s 7e visioen

hertaling Albert Verwey (soms iets herschikt) [of een eigen variante] Hadewijch s 7e visioen Hadewijch s 7e visioen te enen cinxendage wart mi vertoont in de dageraat, ende men sanc mettenen in de kerke ende ic was daar; ende mijn herte ende mijn aderen ende alle mine leden schudden ende beveden

Nadere informatie

V- ^ f i I I I i i C Vier Maria Legenden 5* Vier Maria Legenden De Ivoren Toren Apeldoorn J Van een heilich vader / Daer was een heilich vader in eenre vergaderinghe ende dese was coster ende diende

Nadere informatie

[C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6]

[C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6] [C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6] Nu is ghecomen den meydach, ende doen quam Floris in root purper gecleed[t], om dat hi den rooden roose gelijken soude, ende dat

Nadere informatie

Die coninc vraecht: Hoe comt dat men wint gevoelt ende niene sien en mach?

Die coninc vraecht: Hoe comt dat men wint gevoelt ende niene sien en mach? Hieronder volgen uit de Sidrac alle eenentwintig vragen die op pagina 110 van Wereld in woorden opgesomd worden, inclusief de complete antwoorden. Sidrac blijkt inderdaad een allesweter. Die coninc vraecht:

Nadere informatie

tekst: Mariken van Nieumeghen fragment: Hoe Emmeken haer sondich leven een luttel beclaecht

tekst: Mariken van Nieumeghen fragment: Hoe Emmeken haer sondich leven een luttel beclaecht tekst: Mariken van Nieumeghen fragment: Hoe Emmeken haer sondich leven een luttel beclaecht r. 590 O memorie, verstandenisse, waerdii dinckende Op dleven, daer ick mi nu int ontdraghe, Het soude u duncken

Nadere informatie

Dander Martijn. De tweede Martijn.

Dander Martijn. De tweede Martijn. Dit is een van de zogenoemde strofische gedichten van Jacob van Maerlant (zie Stemmen op Schrift pag. 544 en, voor de Eerste Martijn, pag. 521-2, 535 en 543). De gesprekspartners, de vrienden Jacob en

Nadere informatie

Vanden winter ende vanden somer

Vanden winter ende vanden somer editie P. Leendertz jr. bron, Abele spelen In: Instituut voor Nederlandse Lexicologie (samenstelling en redactie), Cd-rom Middelnederlands. Sdu Uitgevers/Standaard Uitgeverij, Den Haag/Antwerpen 1998.

Nadere informatie

Esmoreit. editie P. Leendertz Jr.

Esmoreit. editie P. Leendertz Jr. editie P. Leendertz Jr. bron, Abele spelen In: Instituut voor Nederlandse Lexicologie (samenstelling en redactie), Cd-rom Middelnederlands. Sdu Uitgevers/Standaard Uitgeverij, Den Haag/Antwerpen 1998.

Nadere informatie

A lso nam Ogier vele sciere [241] vanden spere dat baniere ende scoerdet vore Broyiers oghen. Dat en conste Broyier niet ghedoghen. Hi quam daerbi uten keere ende vinc ghereet te sinen spere 16950 ende

Nadere informatie

O Mdat het verhaal vergeten is

O Mdat het verhaal vergeten is O crux lignum triumphale [1r] O Kruis, zegevierend Hout Hier vintmen bescreuen hoe dat they lighe cruys quam tot BREDA É O Mme dat die reden es uergheten, Ende luttel liede sijn, diet weten, Hoe theylighe

Nadere informatie

Het Gruuthuse Manuscript. Middeleeuwse liedjes. Het Gruuthuse Manuscript Adellijke cultuur Hoofse literatuur

Het Gruuthuse Manuscript. Middeleeuwse liedjes. Het Gruuthuse Manuscript Adellijke cultuur Hoofse literatuur Het Gruuthuse Manuscript Middeleeuwse liedjes Adellijke cultuur Hoofse literatuur Dirk Bouts, Het laatste avondmaal (1464) Het Gruuthuse Manuscript www.kb.nl à Gruuthuse handschri: Hans Memling, dhr. en

Nadere informatie

Die legende des heileghen bisscops Sinte Nyclaes

Die legende des heileghen bisscops Sinte Nyclaes Die legende des heileghen bisscops Sinte Nyclaes Nycholaus was portere 1 der stat van Patera. Ende hi was gheboren van heyleghen ende rike lieden. Sijn vader hiet Epyphanius ende sijn moeder hiet Johanna.

Nadere informatie

Pelgrimagie der menscherliker natueren

Pelgrimagie der menscherliker natueren editie Ingrid Biesheuvel bron, (handschrift ms. germ. fol. 624 van de Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz te Berlijn.) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_pel003pelg01_01/colofon.htm

Nadere informatie

33054 vogel sijn vlucht gedaen heeft also dat. 33055 men daer gheen teyken en siet daer die. 33056 vogelen gheulogen hebben ende het wer-

33054 vogel sijn vlucht gedaen heeft also dat. 33055 men daer gheen teyken en siet daer die. 33056 vogelen gheulogen hebben ende het wer- Folio 217r 33017 Hier beghint het xij. boeck ende spreect 33018 vande vogelen int ghemeen ende int spe- 33019 ciael 33020 Dat i. capitel vande vogelen int gemeen 1 33021 ENde want nv die trac- 33022 taet

Nadere informatie

Niclaes Peeters. Editie J.G.R. Acquoy

Niclaes Peeters. Editie J.G.R. Acquoy Hier beghinnen de sermonen oft wtlegghingen op alle de evangelien vander vasten, metter passien, alsomen die inder kercken houdt zeer costelijck wtgeleyt Niclaes Peeters Editie J.G.R. Acquoy bron Niclaes

Nadere informatie

Van Sente Paula der weduwen van Roemen

Van Sente Paula der weduwen van Roemen Van Sente Paula der weduwen van Roemen Paula was een edel vrouwe van Roemen. Haer leven bescreef Ieronimus in desen woerden: Waert dat al mijn leden worden verwandelt in tongen ende alle mijn lede spraeken,

Nadere informatie

N u volghede Charloot met sporen [101] den herte na, dat emmer voren 4985 wel was ene boghescote. Dat verdroot seere Charlote. Hi verhaeste 1 sijn pert meer dant ghelede. 2 Hets dicke gheseit te menegher

Nadere informatie

Alfa. literaire teksten uit de nederlanden. Lanseloet. van Denemerken. een abel spel. bezorgd door. Hans van Dijk. Amsterdam University Press

Alfa. literaire teksten uit de nederlanden. Lanseloet. van Denemerken. een abel spel. bezorgd door. Hans van Dijk. Amsterdam University Press Alfa literaire teksten uit de nederlanden Lanseloet van Denemerken een abel spel bezorgd door Hans van Dijk Amsterdam University Press LANSELüET VAN DENEMERKEN Alfa Literaire teksten uit de Nederlanden

Nadere informatie

z o e t & w r e e d d e l i e f d e v a n h a d e w i j c h e n i b n a r a b i

z o e t & w r e e d d e l i e f d e v a n h a d e w i j c h e n i b n a r a b i z o e t & w r e e d d e l i e f d e v a n h a d e w i j c h e n i b n a r a b i Zoet & Wreed d e l i e f d e v a n h a d e w i j c h e n i b n a r a b i Al treuren het seizoen en de vogeltjes, dat mag

Nadere informatie

Vanden sacramente van Aemsterdam.

Vanden sacramente van Aemsterdam. Het wonder dat Willem van Hildegaersberch in deze sproke verhaalt, voltrok zich in maart 1345 in een woning aan de Kalverstraat. Nog ieder jaar vindt in die maand in Amsterdam de Stille Omgang plaats,

Nadere informatie

De jeeste van Walewein

De jeeste van Walewein Veel meer over Walewein en ettelijke andere Arturromans is te vinden in het grote derde hoofstuk van Frits van Oostrom, Stemmen op schrift. Amsterdam 2007. De jeeste van Walewein Vanden coninc Arture Es

Nadere informatie

In het volgende fragment lezen wij hoe de boerenzoon Ferguut op weg gaat naar het hof van koning Artur, aangezien hij zo graag ridder van de Ronde Tafel wil worden. Nadat de koning hem tot ridder heeft

Nadere informatie

Bijlage I: Parafrase en analyse van relevante passages uit boek VI van Van den proprieteyten der dinghen (VDPDD)

Bijlage I: Parafrase en analyse van relevante passages uit boek VI van Van den proprieteyten der dinghen (VDPDD) Bijlage I: Parafrase en analyse van relevante passages uit boek VI van Van den proprieteyten der dinghen (VDPDD) Van den proprieteyten der dinghen (VDPDD) Infant/Kindertijd (0 7 jaar) Informatie over leeftijdsfase

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For

Nadere informatie

Beatrijs. Tekst en vertaling

Beatrijs. Tekst en vertaling Editie H. Adema bron H. Adema (ed.),. Taal & Teken, Leeuwarden 1988 (derde druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_bea001beat38_01/colofon.php 2012 dbnl / H. Adema t.o. 3 Eerste handschrift

Nadere informatie

Wat die mensche es, ende vander bitterheyt der hellen, ende vander zuetecheyt des hemelrijcs. Cap. 43.

Wat die mensche es, ende vander bitterheyt der hellen, ende vander zuetecheyt des hemelrijcs. Cap. 43. Jan van Boendale eindigt zijn tussen 1330 en 1340 geschreven Jans teesteye (zie Wereld in woorden p. 158 e.v.) met heel fraaie verzen over de nietigheid van al het aardse, in schril contrast met de hemelse

Nadere informatie

.vij xiiij A iij b c xi d PETRONILLE virgine.vij

.vij xiiij A iij b c xi d PETRONILLE virgine.vij [schutblad] Tsomer stic vander GULDEN LEGENDE [B].ij. [-4r] d Van pinxteren..i. vij e VRBANI pape.vij vi f g BEDE presbiteri.vij xiiij A iij b c xi d PETRONILLE virgine.vij KL Iunius heuet dies.xxx. luna.xxviij.

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK VAN. 111,1133WE Ell ONDER REDACTIE VAN. Dr. H. E. MOLTZER. Hoogleeraar te Groningen, Dr. JAN TE WINKEL

BIBLIOTHEEK VAN. 111,1133WE Ell ONDER REDACTIE VAN. Dr. H. E. MOLTZER. Hoogleeraar te Groningen, Dr. JAN TE WINKEL BIBLIOTHEEK VAN 111,1133WE Ell ONDER REDACTIE VAN Dr. H. E. MOLTZER Hoogleeraar te Groningen, EN Dr. JAN TE WINKEL Praeceptor aan het Gymnasium te Groningen. MET MEDEWERKING VAN Prof. W. G. BRILL, Prof.

Nadere informatie

oe Namels van Bavier hoorde [162] Karels redene ende sine woorde wart hi van herten seere gram.

oe Namels van Bavier hoorde [162] Karels redene ende sine woorde wart hi van herten seere gram. A lse doe 1 saghen die Sarrasine [161] doot haren heere, ginghen si hem pinen 2 dapperleke 3 te vliene. Daer en was gheen so coene, hi en wilde te dien stonden wel hebben geweest sijnre verde. 11130 Die

Nadere informatie

Wat de name bediet. Donnosel 1

Wat de name bediet. Donnosel 1 Wat de name bediet Donnosel 1 kinderkinne heet men also bi drien reidenen: omme donnoselheit van leivenne, van reidenen ende van der pinen, ende omme donnoselheit die si behilden. Men heetse onnosel van

Nadere informatie

Göttingen, theol. 160 proloog, Cant. 1,1-615 -

Göttingen, theol. 160 proloog, Cant. 1,1-615 - Göttingen, theol. 160 proloog, Cant. 1,1-615 - Göttingen theol. 160 varianten proloog basishs.: * H1: Gö, Göttingen, NStUB, theol. 160 collatiehss.: * O: De, Deventer, SAB, 101 F F2 Ha2, Den Haag, KB,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

1. Van enen brueder in welkes hande die kroemen verwandelt weren in peerlen

1. Van enen brueder in welkes hande die kroemen verwandelt weren in peerlen Tien korte exempelen, over gewone mensen, arm en rijk, jong en oud, allemaal bedoeld om er een godsdienstige waarheid mee te verduidelijken. Zie over exempelen en mirakels Wereld in woorden pag. 302 e.v.

Nadere informatie

Omme dat die mensche na der scrifturen coninc es der creaturen, es dus van hem mijn beghin.

Omme dat die mensche na der scrifturen coninc es der creaturen, es dus van hem mijn beghin. Uit de talloze beschrijvingen die Maerlants Der naturen bloeme telt, volgen hier de fragmenten over de mens en diens zeven levenstijdperken, over de valk en de uitgebreide vogelgeneeskunde die erop volgt,

Nadere informatie

exemplaar Huis Bergh, Hs. 4.

exemplaar Huis Bergh, Hs. 4. Getijdenboek van Geert Groote (1340-1384) exemplaar Huis Bergh, Hs. 4. Diplomatische editie bezorgd door dr. Willem Kuiper & Matthijs Holwerda M.A. Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde Universiteit

Nadere informatie

I n den salighen name Marie, [90]

I n den salighen name Marie, [90] Deel 2 Ogiers outheit (versregels 4137-23731) I n den salighen name Marie, [90] die moeder es ende maghet vrie willic nu beghinnen dichten. Ende dat ic mi niet en moete ontvruchten, 1 4140 des moghe mi

Nadere informatie

De oudste preken in het Nederlands

De oudste preken in het Nederlands De oudste preken in het Nederlands Limburgse sermoenen in het begaardenconvent 3 hss.: Brussel, KB, II 112 (Servaaskopiist); Brussel, KB, IV 138; Weert, Minderbroeders, 10 (Johannes Test) Relatie met

Nadere informatie

Editie W.J.A. Jonckbloet

Editie W.J.A. Jonckbloet Editie W.J.A. Jonckbloet bron W.J.A. Jonckbloet (ed.),. P.N. van Kampen, Amsterdam 1859 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_bea001beat10_01/colofon.php 2011 dbnl III Aan Dr. M. de Vries,

Nadere informatie

Psallentes Koningskind

Psallentes Koningskind Zondag 14 december 2014 Antwerpen, Elzenveld, 11 uur Psallentes Koningskind 1 Om ten volle en ongestoord van de muziek te kunnen genieten vragen wij u even te controleren of uw gsm uitgeschakeld is. We

Nadere informatie

Ponthus ende die schoone Sydonie

Ponthus ende die schoone Sydonie Een schoone ende amoruese historie van Ponthus ende die schoone Sydonie welcke waren beyde van coninclijker afcoemsten: Ponthus des conincx Tybours sone, coninck van Galissiën ende Sidonie des conincx

Nadere informatie

Bruylofs-gedicht, ter eeren van den E. Gosuinus de Wit, ende joffr. Elizabeth de l'homell

Bruylofs-gedicht, ter eeren van den E. Gosuinus de Wit, ende joffr. Elizabeth de l'homell Bruylofs-gedicht, ter eeren van den E. Gosuinus de Wit, ende joffr. Elizabeth de l'homell vergadert in den houwelijcken staet, den 27 februarij M.DC.L. binnen 's Gravenhage Lucas van de Poll bron Lucas

Nadere informatie

Van Pylatus. Hoe Pylatus doot sloeg des conincs soen van Vrancrijck. 1. Doesborch 1528: spelden

Van Pylatus. Hoe Pylatus doot sloeg des conincs soen van Vrancrijck. 1. Doesborch 1528: spelden Van Pylatus Pylatus Pontius, een rechter ghestelt over dat Joetsche volcke, is mede gherekent van den.ix. quaetsten, omdat hi dat alderbeste goet dat in den hemel ende in der eerden is, so deerlijc, so

Nadere informatie

Hs. Stockholm KB A 159 (26vb-28ra) Hs. Amsterdam Universiteitsbibliotheek VI B 14 (40rb-42rb) Vanden onnoselen kinderen. Wat de name bediet

Hs. Stockholm KB A 159 (26vb-28ra) Hs. Amsterdam Universiteitsbibliotheek VI B 14 (40rb-42rb) Vanden onnoselen kinderen. Wat de name bediet Hs. Stockholm KB A 159 (26vb-28ra) Hs. Amsterdam Universiteitsbibliotheek VI B 14 (40rb-42rb) Vanden onnoselen kinderen Wat de name bediet Donnosel 1 kinderkinne heet men also bi drien reidenen: omme donnoselheit

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

Een nieuw lied op de zeven hooftzonden: en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de

Een nieuw lied op de zeven hooftzonden: en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de jonkheid om te lezen, zynde een spiegel om de zouden te vlieden bron : en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de jonkheid om te lezen,

Nadere informatie

LANSELOET VAN DENEMERKEN

LANSELOET VAN DENEMERKEN .i.f. f\\m/...\/\hn.../.../.!!!.nl.nr na/l...l..a...r.\.!./f.!\nfifn\_ t a LANSELOET VAN DENEMERKEN 1 UITGEGEVEN DOOR i= Dr. P. LEENDERTZr.1 DERDE DRUK HERZIEN DOOR Dr. C. C. DE BRUIN ^ n n Nederlandse

Nadere informatie

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1 A. de Jager Wees toch stil Gedichtenbundel Wees toch stil 1 Wees toch stil O, wees toch stil, als God u hier wil leiden op wegen die u niet verstaat. Blijf gelovig steeds Zijn hulp verbeiden; bij Hem is

Nadere informatie

De vroegste tekst, nieuwe bewerking en nabeschouwing door. *001 Ot. (;abrie. mill. Ambo

De vroegste tekst, nieuwe bewerking en nabeschouwing door. *001 Ot. (;abrie. mill. Ambo B eatrijs s De vroegste tekst, nieuwe bewerking en nabeschouwing door *001 Ot (;abrie mill Ambo BEATRIJS BEATRIJS de vroegste tekst / nieuwe bewerking en nabeschouwing door abriel Smit AMBOBOEKENIBAARN

Nadere informatie

'i' ontstaan, een verschijnsel dat vooral in het Brabants voorkomt (Van Loey 1980b, 15b).

'i' ontstaan, een verschijnsel dat vooral in het Brabants voorkomt (Van Loey 1980b, 15b). Proloog Handschrift Wenen [7r] Hier beghint de legende vander heilegher maget Sinte Godelieve: / Als men screef ons Heeren jaer M / ende vierentachtentich, als paus / te Roome was Hildebrant ende / daer

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Spiegel der monniken

Spiegel der monniken Spiegel der monniken Editie van de Middelnederlandse vertaling van het eerste boek van de Profectus religiosorum door Roel van den Assem, Eefje Been, Afra Boot, Fleur van Geenen, Jelmer Dijkstra, Jorik

Nadere informatie

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 55

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 55 Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 55 bron. E.J. Brill, Leiden 1936 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_tij003193601_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 Bij een Reinaert-debat

Nadere informatie

Sigle: Le Aufbewahrungsort: Universiteit Leiden Bibliotheken Signatur: Hs. Ltk. 226

Sigle: Le Aufbewahrungsort: Universiteit Leiden Bibliotheken Signatur: Hs. Ltk. 226 Sigle: Le Aufbewahrungsort: Universiteit Leiden Bibliotheken Signatur: Hs. Ltk. 226 Le1_58r,01 Le1_58r,02 heren alſo als ſi ancelmus ghe= Le1_58r,03 o en aer ar maria ie Le1_58r,04 moeder ons heren: Le1_58r,05

Nadere informatie

VIJF VERGETEN LIEDJES"

VIJF VERGETEN LIEDJES VIJF VERGETEN LIEDJES" DOOR P. C. BOUTENS. I. BIJ DE LAMP. Bij de lamp blijf ik alleen. Waar uw kus en lach verdween, Sluit de stilte rond mij heen Tot den effen glans waarin, Liefelijkste droombegin,

Nadere informatie

Dits tprieel van Troyen

Dits tprieel van Troyen Stemmen op Schrift (pag. 291 en verder) handelt over Segher Diengotgaf, Tprieel van Troyen. Jacob van Maerlant laste dit verhaal in in zijn Historie van Troyen. De gedeelten tussen vierkante haken in onderstaand

Nadere informatie

hertaling Albert Verwey (soms iets herschikt) [of een eigen variante] Hadewijch s visioen I, partim

hertaling Albert Verwey (soms iets herschikt) [of een eigen variante] Hadewijch s visioen I, partim Hadewijch s visioen I, partim [1] het was in enen sondaghe ter octauen [2] van pentecosten dat men mi onsen here [3] heymelike te minen bedde brochte, om [4] dat ic gheuoelde soe grote treckinghe van binnen

Nadere informatie

Valentijn ende Oursson,

Valentijn ende Oursson, Een schone ende wonderlijcke historie van Valentijn ende Oursson, de twee edele vrome ridders, sonen vanden mogenden keyser van Griecken ende neven vanden edelen koningh Pepijn, doen ter tijt koningh van

Nadere informatie

Ende hoer hier al dat hercomen Over de oogmerken en functies van de proloog

Ende hoer hier al dat hercomen Over de oogmerken en functies van de proloog Caroline De Witte Academiejaar 2008-2009 3 e bachelor Nederlands- Engels Nederlandse Letterkunde V Remco Sleiderink Geschiedschrijving tijdens de Grote Hongersnood Ende hoer hier al dat hercomen Over de

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

Het nieuwe christelyk en geestelyk uur-slag

Het nieuwe christelyk en geestelyk uur-slag bron. z.n., z.p. ca. 1800 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie042nieu01_01/colofon.php 2013 dbnl 1. Stem: Daar was een meisje jong van jaaren. EEn ider mag in deze Tijden, De Goedheid

Nadere informatie

Roman van Antiochië (fragmenten Wenen, Brussel/Gent en Leuven)

Roman van Antiochië (fragmenten Wenen, Brussel/Gent en Leuven) Roman van Antiochië (fragmenten Wenen, Brussel/Gent en Leuven) editie G.H.M. Claassens bron. In: Instituut voor Nederlandse Lexicologie (samenstelling en redactie), Cd-rom Middelnederlands. Sdu Uitgevers/Standaard

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Kolossenzen 1 vers 15 t/m 23 Gebed des Heeren vers 10 (Schoolpsalm) Psalm 19 vers 1 en 4 Psalm 33 vers 7 Psalm 135 vers 3 en 12 Lied 33

Nadere informatie

WILHELMINAKERK SOEST-ZUID STARTZONDAG 20 SEPTEMBER 2015 AFSCHEID EN BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS

WILHELMINAKERK SOEST-ZUID STARTZONDAG 20 SEPTEMBER 2015 AFSCHEID EN BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS WILHELMINAKERK SOEST-ZUID STARTZONDAG 20 SEPTEMBER 2015 AFSCHEID EN BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtdrager van dienst: Wim van Assenbergh, Frederique Lucas Lector: Pieternel

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Karel ende Elegast. editie A.M. Duinhoven

Karel ende Elegast. editie A.M. Duinhoven editie A.M. Duinhoven bron In: Instituut voor Nederlandse Lexicologie (samenstelling en redactie), Cd-rom Middelnederlands. Sdu Uitgevers/Standaard Uitgeverij, Den Haag/Antwerpen 1998. Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

Het verhaal van de Visser van Parijs, besproken in Wereld in Woorden pagina 422 e.v., volgt hier in zijn geheel.

Het verhaal van de Visser van Parijs, besproken in Wereld in Woorden pagina 422 e.v., volgt hier in zijn geheel. Het verhaal van de Visser van Parijs, besproken in Wereld in Woorden pagina 422 e.v., volgt hier in zijn geheel. Dits vanden vesscher van Parijs Ende van sinen wive, sijts wijs Vraye rime ende scone woert

Nadere informatie

T&T KLASSIEKEN / VERTAALDE TEKSTUITGAVEN

T&T KLASSIEKEN / VERTAALDE TEKSTUITGAVEN T&T KLASSIEKEN / VERTAALDE TEKSTUITGAVEN Middeleeuwen Karel en Elegast Beatrijs Lanseloet van Denemarken (gevolgd door die Hexe) Mariken van Nieumeghen Lanceloet en het hert met de witte voet Elckerlijc

Nadere informatie

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk Voorbereid door gemeenteleden Aanvang 19.30 uur dinsdag 11 april 2017 Sterk en dapper Sterk en dapper is jezelf, anderen en situaties accepteren.

Nadere informatie

Vindplaats: Toonkunstbibliotheek Amsterdam, 212 E 20, Gulde-iaers Feest-Dagen, 1635 I.S.V.W. Pagina 1157, Microfilm: UB Amsterdam

Vindplaats: Toonkunstbibliotheek Amsterdam, 212 E 20, Gulde-iaers Feest-Dagen, 1635 I.S.V.W. Pagina 1157, Microfilm: UB Amsterdam Wij vyeren heden Wij vyeren heden is een Sint-Nicolaaslied uit Gulde-iaers-feestdagen (1635, pag. 1157) van Johannes Stalpaert van der Wiele, I.S.V.W. (1579-1630). Vindplaats: Toonkunstbibliotheek Amsterdam,

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

TWEE LOFLIEDEREN OP DE ROTTERDAMSCHE BIERBROUWERIJEN.

TWEE LOFLIEDEREN OP DE ROTTERDAMSCHE BIERBROUWERIJEN. 215 mij met alle eerbied noeme versoeke veel complimenten aan de familie, U.H.W.Geb. ootmoedige Dienaar en Zoon J. M. COLLOT D' ESCURY. Rotterdam, 19 April 1783. Versoeke vriendelijk met uw antwoord dese

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Afscheids-lied van een jonkman aan zyn beminde, dewelke zig op het schip bevind, en met de expeditie moet tegen Engeland

Afscheids-lied van een jonkman aan zyn beminde, dewelke zig op het schip bevind, en met de expeditie moet tegen Engeland Afscheids-lied van een jonkman aan zyn beminde, dewelke zig op het schip bevind, en met de expeditie moet tegen Engeland bron Afscheids-lied van een jonkman aan zyn beminde, dewelke zig op het schip bevind,

Nadere informatie

Rouw-klagt over het droevig afsterven van de wel edele vrouwe mevrouwe Margareta Rosa, weduwe

Rouw-klagt over het droevig afsterven van de wel edele vrouwe mevrouwe Margareta Rosa, weduwe Rouw-klagt over het droevig afsterven van de wel edele vrouwe mevrouwe Margareta Rosa, weduwe wijlen de wel edele heer Hendrick In 't 77ste jaar haars ouderdoms, in den heere ontslapen den 15. february

Nadere informatie

Na hoirre vulre onnutter zede. Doe Troeyen ghewonnen wart, Waren die Griecken dandre hart, Om dat him tvolck vander stede Menighen groten schade

Na hoirre vulre onnutter zede. Doe Troeyen ghewonnen wart, Waren die Griecken dandre hart, Om dat him tvolck vander stede Menighen groten schade In het vierde boek van Der minnen loep illustreert Dirc Potter zijn beschouwing over mannelijk en vrouwelijk overspel (zie Wereld in woorden pag. 475) met de liefdesgeschiedenis van Clytemnestra, Agamemnon

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: 1 Timotheüs 1 vers 18 t/m 1 Timotheüs 2 vers 15 Lied 410 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 21 vers 5 (Schoolpsalm) Gezang 323 vers 1, 7

Nadere informatie

ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST. Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur

ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST. Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur Voorganger: ds. A. Groeneveld Organist: Simon Marbus Koster: Bert de Bruin Orgelspel Welkom

Nadere informatie

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van

Nadere informatie

Gesproken: wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest

Gesproken: wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest ZANGzondag Bethel 300815 Lezing: 1 kon 17,7-24 Thema: betrouwbaar? Voorgangers: Muziek: Ad Stolk, Marloes Dankers Woord: Tineke Zijlstra Orgelspel Voorbereiding Het is stil in de kerk, stilte spreekt Welkom

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Der naturen bloeme. Jacob van Maerlant. editie M. Gysseling

Der naturen bloeme. Jacob van Maerlant. editie M. Gysseling Der naturen bloeme Jacob van Maerlant editie M. Gysseling bron Der naturen bloeme In: Instituut voor Nederlandse Lexicologie (samenstelling en redactie), Cd-rom Middelnederlands. Sdu Uitgevers/Standaard

Nadere informatie

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam)

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam) Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Het verval van het lichaam is niet iets waar we graag aan denken. Ieder mens hoopt dat een lijdensweg hem bespaart blijft.

Nadere informatie

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE É / OEI owe lib J 1' É I I t I I VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS r É VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE '9Y3 Voor K. H. R. de Josselin de Jong

Nadere informatie

Van den vos Reynaerde, Reynaert I

Van den vos Reynaerde, Reynaert I Van den vos Reynaerde, Reynaert I editie J. Janssens, R. van Daele, V. Uyttersprot bron In: Instituut voor Nederlandse Lexicologie (samenstelling en redactie), Cd-rom Middelnederlands. Sdu Uitgevers/Standaard

Nadere informatie

Sigle: Le Aufbewahrungsort: Universiteit Leiden Bibliotheken Signatur: LTK 226

Sigle: Le Aufbewahrungsort: Universiteit Leiden Bibliotheken Signatur: LTK 226 Sigle: Le Aufbewahrungsort: Universiteit Leiden Bibliotheken Signatur: LTK 226 [58r,01] hier beghint die paſſie ons heren alſo als ſi ancelmus ghe= openbaert wart van maria die moeder ons heren: Ancelmus

Nadere informatie

hoort hoe Karel quam [233]

hoort hoe Karel quam [233] D oe die dag lichten began [231] quam Broyier, die sterke man, ter porten ghereden van Parijs ende riep, dies bem ic wijs: 16360 Hoort, ghi, Karel, coninc rike, sendet ute promptelike 1 te mi enen campioen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst. Voorganger is dhr. A.Verstoep

Welkom in deze dienst. Voorganger is dhr. A.Verstoep Welkom in deze dienst Voorganger is dhr. A.Verstoep Schriftlezingen: Genesis 1 vers 1 t/m 5 Johannes 1 vers 1 t/m 5 Openbaringen 1 vers 1t/m 8 en 9 t/m 18 Lied 72 vers 1, 2 en 3 (Op Toonhoogte) Psalm 68

Nadere informatie

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 Transcriptie van document: RHCE Schepenbank Heeze Leende en Zesgehuchten, A-0210, nr.1653, fol. 42 t/m 44 gedateerd 11 mei 1714: Regel nummer tekst interpretatie

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên,

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên, 36 : Psalm 75: 1 U alleen, U loven wij; Ja wij loven U, o Heer', Want Uw Naam, zo rijk van eer, Is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, Al de wond ren Uwer hand. 37: Y4C 133: 1, 2, 3 Mijn

Nadere informatie

Programma Dodenherdenking Lopik-dorp 2009

Programma Dodenherdenking Lopik-dorp 2009 Graag aandacht voor het volgende. Uit respect voor alle oorlogs- en geweldslachtoffers vragen wij u om niet uw rug richting het monument te draaien. Programma Dodenherdenking Lopik-dorp 2009 I II III IV

Nadere informatie

IE EE~S1 E BLIS WILLEM SMULDERS, P VAN MARIA VIJFTIEND'EEUWSCH MYSTERIESPEL. itandaard-boekhandel 1 N. V. DEKKER & VAN DE. NIJMEGEN-UTREC"T-f~

IE EE~S1 E BLIS WILLEM SMULDERS, P VAN MARIA VIJFTIEND'EEUWSCH MYSTERIESPEL. itandaard-boekhandel 1 N. V. DEKKER & VAN DE. NIJMEGEN-UTRECT-f~ IE EE~S1 E BLIS VAN MARIA VIJFTIEND'EEUWSCH MYSTERIESPEL BEWERKT DOOR WILLEM SMULDERS, P itandaard-boekhandel 1 N. V. DEKKER & VAN DE ~RUSSEL-ANTWERPEN VEGTenJ. W.VANLEEUWE?\1 TEUVEN 1Q31 NIJMEGEN-UTREC"T-f~

Nadere informatie

Het plaatwerk aan de Spaarndamsche sluizen.

Het plaatwerk aan de Spaarndamsche sluizen. Het plaatwerk aan de Spaarndamsche sluizen. Als een algemeene regel van waterschapsrecht mag worden (aanvaard, de besturen der lichamen, welke belast met waterkeering in zooverre schouw hielden op onderhoud

Nadere informatie

LITURGIE voor de kinderdienst op zondag 15 februari Oude Jeroenskerk Noordwijk. Thema: Spoorzoekers: Bram: David Baak

LITURGIE voor de kinderdienst op zondag 15 februari Oude Jeroenskerk Noordwijk. Thema: Spoorzoekers: Bram: David Baak LITURGIE voor de kinderdienst op zondag 15 februari Oude Jeroenskerk Noordwijk Thema: Spoorzoeken Voorganger: Organist: Spoorzoekers: ds Ad van Houwelingen Jaco van Leeuwen Sara: Sanne Heemskerk Bram:

Nadere informatie

Liturgie middagdienst Hemelvaartsdag 2011 donderdag 2 juni 2011

Liturgie middagdienst Hemelvaartsdag 2011 donderdag 2 juni 2011 Liturgie middagdienst Hemelvaartsdag 2011 donderdag 2 juni 2011 Thema: De zon gaat op!! Locatie: Gereformeerde Bethelkerk Aanvang: 15:45 uur Met medewerking van: ds. W.J.W. Scheltens, gesproken woord Organisten:

Nadere informatie

Orde van de dienst op de 17e zondag na Pinksteren 23 september anno Domini 2012. Startzondag

Orde van de dienst op de 17e zondag na Pinksteren 23 september anno Domini 2012. Startzondag Orde van de dienst op de 17e zondag na Pinksteren 23 september anno Domini 2012 Startzondag Kom ik goed over? De speech op de berg als lichtend voorbeeld Deze dienst is voorbereid in samenwerking met de

Nadere informatie