Richtlijnen voor de behandeling van alcoholproblemen Samenvatting van de aanbevelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen voor de behandeling van alcoholproblemen Samenvatting van de aanbevelingen"

Transcriptie

1 Richtlijnen voor behanling van alcoholproblemen Samenvatting van en Gebaseerd op Guilines for the treatment of alcohol problems. Summary of recommendations. (2009) ontwikkeld door the ustralian Government epartment of Health and geing V, Vereniging voor lcohol- en anre rugproblemen vzw Vanrlinnstraat 15, 1030 Brussel

2 Colofon Vertaling Vertaalbureau lfabet V Verantwoorlijke uitgever F. Matthys, Vanrlinnstraat 15, 1030 Brussel 2011 V, Vereniging voor lcohol- en anre rugproblemen vzw Vanrlinnstraat 15, 1030 Brussel T F Met steun van het Fonds tot bestrijding van verslavingen lle rechten voorbehoun. Niets uit ze uitgave mag worn verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonr voorafgaan toestemming van auteur. 2

3 INLEIING e oorspronkelijke richtlijn werd zo getrouw mogelijk vertaald. 1 V is dan ook niet verantwoorlijk voor inhoud van ze richtlijn. eze kern werd vertaald in het kar van het project Kwaliteitsbevorring in Verslavingszorg, gesubsidieerd door het fonds ter bestrijding van verslavingen. In ze publicatie vindt u een vertaling van kernen horend bij richtlijn Guilines for the treatment of alcohol problems die ontwikkeld werd door the ustralian Government epartment of Health and geing e kernen kan gezien worn als een samenvatting van bovenstaan richtlijnen. e kernen zijn op duilijke en gestructureer wijze aangebon. Indien u graag uitgebreire informatie wil kan u ze vinn in oorspronkelijke richtlijn. 1 Bron: Guilines for the treatment of alcohol problems. Summary of recommendations. (2009) epartment of Health and geing. Sydney 3

4 KERNNBEVELINGEN Screening 3.1 Screening op risiconiveaus van alcoholgebruik en geschikte interventiesystemen zoun in huisartsenpraktijk en in spoeddiensten op grote schaal moeten worn toegepast. 3.2 Screening op risiconiveaus van alcoholgebruik en geschikte interventiesystemen zoun in ziekenhuizen op grote schaal moeten worn toegepast. 3.3 Screening op risiconiveaus van alcoholgebruik en geschikte interventiesystemen zoun in het algemeen welzijnswerk en eerstelijnsgezondheidszorg op grote schaal moeten worn toegepast. 3.4 Screening op risiconiveaus van alcoholgebruik en geschikte interventiesystemen zoun op werkplekken waar gebruik van alcohol een hoog veiligheidsrisico inhoudt op grote schaal moeten worn toegepast. 3.5 UIT is het meest precieze screeninginstrument dat tegenwoordig beschikbaar is en aanbevolen wordt voor gebruik bij algemene bevolking. 3.6 Bij zwangere vrouwen is een hoeveelheid- en frequentieschatting aanbevolen om alle alcoholgebruik op te sporen. Bij ze bevolkingsgroep kunnen vragenlijsten T-CE en TWEK worn gebruikt om alcoholgebruik op te sporen op niveaus die voor foetus een beduind risico van alcoholgerelateer scha kunnen inhoun. 3.7 Rechtstreekse metingen van alcohol in am en/of het bloed kunnen nuttige markers zijn van een recent gebruik en voor beoorling van intoxicatie. Niveau van evintie I II 4

5 3.8 Indirecte biologische markers (leverfunctietests of koolhydraatficiënte transferrine) mogen alleen als aanvulling op anre screeningmaatregelen worn gebruikt, aangezien ze een lagere sensitiviteit en specificiteit hebben voor opsporing van risicopersonen dan gestructureer vragenlijsten zoals UIT. 5

6 Uitgebrei assessment 3.9 Het assessment moet het volgen bevatten: een interview met patiënt, gestructureer vragenlijsten, een lichamelijk onrzoek, klinische onrzoeken en relevante anamnestische gegevens. e lengte van het assessment moet worn afgewogen tegen noodzaak om patiënt in behanling te houn en onmidllijke non te behanlen Er moet een kwantitatieve voorgeschienis van het alcoholgebruik worn opgemaakt e motivatie om het gedrag te veranren moet worn beooreld aan hand van rechtstreekse vraagstelling, hoewel een duilijk uitgedrukte motivatie slechts een beperkte impact heeft op het resultaat van behanling. B Niveau van evintie I II 3.12 Het assessment van alcoholgerelateer problemen van patiënt, diagnose en ernst van afhankelijkheid moeten worn opgetekend Er moet stelselmatig een assessment van alcoholgerelateer lichamelijke gezondheidsproblemen worn uitgevoerd. Een arts moet patiënten onrzoeken die een risico op lichamelijke gezondheidsproblemen lopen Er moet stelselmatig een assessment van geestelijke gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld angst, pressiesymptomen en zelfmoordrisico, worn uitgevoerd, evenals een onrzoek van geestelijke gezondheidstoestand. Een doorverwijzing naar een specialist voor verr onrzoek kan nodig zijn indien er een vermoen van ernstige psychiatrische problemen bestaat Een screening op cognitieve dysfuncties moet worn uitgevoerd indien clinicus vermoedt dat patiënt aan een cognitieve stoornis lijdt. Een doorverwijzing naar een klinische psycholoog of een neuropsycholoog voor verr onrzoek kan aangewezen zijn. e noodzaak van een formele cognitieve evaluatie wordt normalerwijze uitgesteld 6

7 tot patiënt een aantal weken abstinent is Verslagen van anre behanlaars moeten in beoorling worn opgenomen wanneer inconsistenties waarschijnlijk lijken, indien mogelijk met toestemming van patiënt en met inachtneming van wettelijke en ethische grenzen e sociale onrsteuning van patiënt moet worn beooreld en die informatie moet in het behanlplan worn opgenomen Clinici moeten bepalen of patiënt zorg heeft over kinren van minr dan 16 jaar en gerechtelijke richtlijnen volgen indien er twijfels bestaan over het welzijn van kinren Indien wordt vermoed dat veiligheid van patiënt of anren in gevaar is of bij een aanhoun bezorgdheid daarover, is het aangeran om het advies van een specialist in te winnen. 2 nvdr:opgemaakt vanuit ustralische juridische context 7

8 ssessment 3.20 Het assessment moet lein tot een duilijk, werzijds aanvaardbaar en uitgebreid behanlplan dat specifieke interventies omvat om aan non van patiënt tegemoet te komen e patiënten moeten betrokken worn in het formuleren van behanldoelen en het behanlplan. Niveau van evintie I 3.22 e behanlplannen moeten aangepast worn naargelang herbeoorlingen en respons op interventies (stepped-care) Er moet een evince-based behanling worn aangebon in een klinische setting met geschikte midlen die op non van patiënt zijn afgestemd lcoholafhankelijkheid is een chronische stoornis waarin patiënten terugvallen. Langetermijnzorg is dus doorgaans het meest geschikt, met zelfhulpprogramma s, eerstelijnszorg of anre ingrepen die voor patiënt aanvaardbaar zijn. 8

9 Kortduren interventies 4.1 Kortduren interventies zijn efficiënt om het alcoholgebruik te verminren bij personen met riskant alcoholgebruik en bij niet-afhankelijke drinkers die alcoholgerelateer scha ervaren, zij moeten aan ze groepen dus stelselmatig worn aangebon. 4.2 Kortduren interventies zijn niet aanbevolen voor mensen met ernstigere alcoholproblemen of een alcoholafhankelijkheid. 4.3 Kortduren interventies kunnen bestaan uit vijf componenten van afkorting FLGS: feedback, luisteren, advies, goals (doelen) en strategieën (of gelijkwaardig). evintie Ib 4.4 Kort advies kan volstaan voor mensen die meer drinken dan en van NHMRC, maar er geen nalen van onrvinn Kortduren interventies moeten worn toegepast in huisartsenpraktijk en in anre eerstelijnssettings. 4.6 Kortduren interventies moeten worn toegepast in spoeddiensten. 1a 1a 4.7 Kortduren interventies moeten worn toegepast in algemene ziekenhuizen. 4.8 Kortduren interventies kunnen worn gebruikt in het algemeen welzijnswerk maar mogen niet enige strategie zijn. 4.9 Korte interventies kunnen worn gebruikt op werkplekken waar alcoholgebruik grote veiligheidsrisico s inhoudt, maar mogen niet enige strategie zijn. 3 nvdr:opgemaakt vanuit ustralische context Vlaamse richtlijnen: 9

10 lcoholontwenning: assessment en behanlplan 5.1 Het risico van ernstige alcoholontwenning moet worn beooreld op basis van het huidige drinkpatroon, ervaringen met ontwenning uit het verlen, gecombineerd midlengebruik en lichamelijke- en psychiatrische comorbiditeit. 5.2 Een succesvolle alcoholontwenning is niet voldoen om terugval te voorkomen. Bijkomen interventies zullen nodig zijn om een stopzetting of verminring van het alcoholgebruik op lange termijn te realiseren. 5.3 Realistische doelen van clinici, patiënten en hun verzorgers bij een behanling in geval van alcoholontwenning zijn onr anre: een patroon van zwaar en regelmatig alcoholgebruik doorbreken, ontwenningssymptomen verlichten, ernstige complicaties bij ontwenning voorkomen, contacten met een voortgezette behanling voor alcoholafhankelijkheid faciliteren, hulp verlenen bij eenr welke anre problemen (bijvoorbeeld huisvesting, werkgelegenheidsdiensten). 5.4 mbulante ontwenning is geschikt voor personen met mil tot midlmatige te verwachten ontwenningsverschijnselen, een veilige thuisomgeving en sociale onrsteuning, geen geschienis van ernstige complicaties bij ontwenning en geen ernstige begelein medische, psychiatrische of anre stoornissen in midlengebruik. 5.5 Resintiële ontwenning is aangewezen voor personen met midlmatige tot ernstige te verwachten ontwenningsverschijnselen, een geschienis van ernstige complicaties bij ontwenning, ontwenning van meerre midlen, geen veilige omgeving of sociale onrsteuning, herhaal mislukte ambulante ontwenningspogingen en geen ernstige medische of psychiatrische comorbiditeit. B evintie II 10

11 5.6 Behanling met opname in een ziekenhuis is aangewezen voor mensen met ernstige complicaties bij ontwenning (zoals lirium of insulten met een ongeken oorzaak) en/of een ernstige medische of psychiatrische comorbiditeit. 5.7 Liaisondiensten die advies en overleg aanbien in verband met medicijnen tegen afhankelijkheid moeten in ziekenhuizen beschikbaar zijn om te helpen bij beoorling, het beheer en planning van het ontslag uit het ziekenhuis. 11

12 Opvolging van ernst van toxificatie evintie 5.8 Patiënten die een toxificatiekuur volgen moeten regelmatig worn opgevolgd om lichamelijke tekenen, ernst van symptomen van alcoholontwenning en algemene toestand tijns ontwenning op te volgen. 5.9 Beoorlingsschalen voor alcoholontwenning (CIW-r, WS) kunnen worn gebruikt om ernst van ontwenningsverschijnselen te beoorlen, behanling te sturen (bijvoorbeeld symptom-triggered (van symptomen afhankelijke) medicatieregimes) en communicatie tussen clinici te onrsteunen. Ze mogen echter niet als diagnostische instrumenten worn gebruikt Beoorlingsschalen voor alcoholontwenning mogen niet worn gebruikt om behanling te sturen wanneer patiënten tegelijk een ontwenningskuur voor anre midlen volgen of wanneer er een significante medische of psychiatrische comorbiditeit is. Gezondheidsprofessionals moeten een clinicus raadplegen die gespecialiseerd is in drugs en alcohol om te weten hoe opvolging en het beheer van ontwenning moeten worn aangepakt. B Ib 5.11 Scores op beoorlingsschalen voor alcoholontwenning zijn niet altijd reproduceerbaar en moeten worn gecontroleerd alvorens ze worn gebruikt om beslissingen te nemen over hoe een patiënt moet worn behanld. 12

13 Onrsteuning tijns toxificatie 5.12 Patiënten (en hulpverleners) moeten informatie krijgen over te verwachten aard en het verloop van alcoholontwenning en over strategieën om met gebruikelijke symptomen en met craving ( extreme behoefte om opnieuw alcohol te drinken) om te gaan. C evintie III 5.13 e behanling moet gebeuren in een omgeving die rustig, prikkelarm en niet-bedreigend is en waar alcohol en anre drugs niet verkrijgbaar zijn Er moet counseling worn aangebon om motivatie te behoun, strategieën aan te reiken om met symptomen om te gaan en situaties met een hoog risico te beperken. III 5.15 Clinici moeten voor zorgen voor een passen orale rehydratatie. Intraveneuze vloeistoffen kunnen noodzakelijk zijn bij ernstige hydratatie en/of bij personen die geen orale vloeistoffen verdragen. 13

14 Profylaxe van het syndroom van Wernicke 5.16 an alle patiënten die een alcoholontwenningskuur volgen, moet thiamine worn toegediend om het optren van het syndroom van Wernicke te vermijn Thiamine moet worn toegediend vóór er koolhydraten (zoals intraveneuze glucose) worn gegeven, aangezien koolhydraten een snel verbruik of een afbraak van thiamine kunnen veroorzaken en encefalopathie van Wernicke kunnen versnellen an gezon patiënten met een goe voedselinname moet oraal 300 mg thiamine per dag worn toegediend geduren 3 tot 5 dagen, met daarna 100 mg orale thiamine geduren nog eens 4 tot 9 dagen (dus in totaal moet thiamine geduren 1 tot 2 weken worn toegediend) an chronische drinkers die weinig eten en een zwakke voedingstoestand hebben, moeten parenteraal (intramusculair of intraveneus) thiaminedoses van 300 mg per dag worn toegedien geduren 3 tot 5 dagen, met daarna orale thiaminedoses van 300 mg per dag geduren verscheine weken. Voor intramusculaire toediening mag niet worn gekozen bij patiënten met coagulopathie. evintie III Ib 5.20 Thiaminesupplementen moeten blijvend worn toegediend aan alcoholafhankelijke patiënten die alcohol blijven drinken Sedativa (bijvoorbeeld benzodiazepines) mogen niet meer worn toegediend na eerste week na ontwenning. Gedragstherapie moet worn aangemoedigd om angst en slaapproblemen beter te kunnen aanpakken Clinici moeten bij behanling van ontwenning contacten vergemakkelijken met diensten die behanlingen na ontwenningsperio aanbien. III 14

15 Gebruik van benzodiazepines tijns aanpak van alcoholontwenning 5.23 Benzodiazepines zijn het aanbevolen geneesmidl voor aanpak van alcoholontwenning. In ustralië wordt diazepam aanbevolen als goun standaard en als eerstelijnsbehanling, wegens zijn snelle werking, lange halfwaartijd en bewezen effectiviteit Benzodiazepines met een kortere werkingstijd (lorazepam, oxazepam, midazolam) kunnen aangewezen zijn, wanneer clinicus zich zorgen maakt over accumulatie en te seren werking van diazepam, bijvoorbeeld bij ouren, ernstige leverziekten, een recente hoofdwon, amhalingsinsufficiëntie, patiënten met obesitas of als diagnose onduilijk is Benzodiazepines mogen na eerste week niet meer worn toegediend bij een alcoholontwenningskuur wegens het gevaar van reboundverschijnselen en afhankelijkheid iazepam moet worn toegediend in een behanlingsstrategie die gebaseerd is op symptomen (symptom-triggered), in resintiële omgevingen waar ontwenning wordt behanld en aan personen die geen bijkomen medische of psychiatrische stoornissen of stoornissen in midlengebruik hebben iazepam moet worn toegediend in een opbouwschema (20 mg 2 maal per uur tot 60 tot 80 mg of lichte sedatie) bij patiënten met een voorgeschienis van ernstige complicaties bij ontwenning (epileptisch insult, lirium), bij patiënten die ernstige alcoholontwenningsverschijnselen vertonen en/of ernstige complicaties bij ontwenning (bijvoorbeeld lirium, hallucinaties, epileptisch insult na ontwenning). B B evintie III III Ib 15

16 5.28 iazepam moet in een vaste dosis worn toegediend in ambulante omgevingen of aan personen met bijkomen medische of psychiatrische stoornissen of stoornissen in midlengebruik. C Ib 16

17 lternatieve and symptomatische medicatie in behanling van alcoholontwenning 5.29 Carbamazepine is veilig en efficiënt als alternatief voor benzodiazepines, alhoewel het midl niet doeltreffend is om verre epileptisch insulten te vermijn in zelf ontwenningsepiso. evintie 5.30 Fenotoïne en valproaat zijn niet effectief in het voorkomen van epileptisch insult bij alcoholontwenning en niet aanbevolen voor behanling ervan Nieuwere anticonvulsiva (bijv. gabapentine) zijn in ze fase niet aanbevolen wegens het beperkte klinische bewijs e toevoeging van anticonvulsiva aan benzodiazepines voor behanling van alcoholontwenning biedt geen voorlen nticonvulsiva moeten verr worn toegediend aan patiënten die ze medicatie regelmatig nemen (bijvoorbeeld voor epilepsie die niets te maken heeft met alcoholontwenning) ntipsychotische medicatie mag enkel worn gebruikt als aanvullend midl bij een geschikte benzodiazepinetherapie voor hallucinaties of lirium met agitatie. Ze mag niet worn gebruikt als enige medicatie bij ontwenning ntihypertensiva (bètablokkers) moeten worn gebruikt voor behanling van extreme hypertensie (verhoog bloeddruk) die niet heeft gereageerd op passen doses diazepam bij alcoholontwenning Een aantal symptomatische geneesmidlen kunnen worn gebruikt om specifieke symptomen te behanlen (bijvoorbeeld paracetamol voor hoofdpijn, anti-braakmidlen (anti-emetica), anti- 17

18 diarreemidlen) Elektrolytvervanging kan nodig zijn als bijkomen behanling voor patiënten met afwijken elektrolytwaarn (zoals hypomagnesiëmie (magnesiumtekort), hypokaliëmie (kaliumtekort). Hyponatriëmie (natriumtekort) mag niet op een agressieve manier worn gecorrigeerd wegens het risico van centrale pontiene myelinolyse Chloormethiazol, barbituraten, alcohol, bètablokkers, clonidine en gammahydroxyboterzuur (GHB) zijn niet aanbevolen voor normale behanling bij alcoholontwenning. 18

19 Behanling van epileptisch insult bij alcoholontwenning 5.39 Epileptische insulten bij alcoholontwenning mogen alleen worn behanld indien het klinische beeld typisch is voor insulten bij alcoholontwenning, er geen anre oorzaken van insulten worn vermoed en patiënt een voorgeschienis van insulten na alcoholontwenning heeft. In alle anre gevallen is een grondig onrzoek noodzakelijk Zware drinkers met insulten waarvan oorzaak niet is gekend, moeten in het ziekenhuis worn opgenomen en ten minste 24 uren worn geobserveerd. ie onrzoeken omvatten biochemische tests en MR neuro-imaging, eventueel ook een EEG e toediening van benzodiazepines (diazepam, lorazepam) en een strikte opvolging geduren ten minste 24 uren zijn aanbevolen na epileptisch insulten door alcoholontwenning nti-epileptica zijn niet doeltreffend om verre epileptisch insult te vermijn in zelf ontwenningsperio Een langetermijnbehanling met anti-epileptica is niet aanbevolen om verre insulten bij alcoholontwenning te vermijn. B C evintie II III 19

20 Behanling van een lirium door alcoholontwenning 5.44 Bij een lirium door alcoholontwenning zijn een opname in het ziekenhuis, een medische evaluatie en een strikte opvolging vereist e patiënt moet worn gevolgd in een rustige omgeving met een minimale sensorische stimulatie. C evintie I III 5.46 ehydratatie en verstoring van het elektrolytevenwicht moeten worn gecorrigeerd Er moeten benzodiazepines worn gebruikt om een lichte sedatie teweeg te brengen. e voorkeursbehanling bestaat erin om diazepam of lorazepam oraal toe te dienen tot het gewenste effect is bereikt. e intraveneuze toediening van diazepam of midazolam kan worn gebruikt indien een snelle sedatie nodig is ntipsychotische geneesmidlen moeten worn gebruikt om agitatie na alcoholontwenning onr controle te houn als bijkomend midl naast (en niet in plaats van) aquate doses benzodiazepines. 1a 1a 20

21 Beoorling en behanling van het syndroom van Wernicke 5.49 Clinici moeten overwegen om MR contrast neuroimaging te gebruiken indien diagnose van het syndroom van Wernicke niet klinisch is vastgesteld 5.50 lle patiënten die eenr welke symptomen van het syndroom van Wernicke vertonen, moeten worn behanld net alsof het syndroom van Wernicke werd vastgesteld lle patiënten voor wie een vermoen van het syndroom van Wernicke bestaat, moeten worn behanld met hoge doses parenterale thiamine (minstens 500 mg per dag) geduren ten minste 3 tot 5 dagen. Een intramusculaire toediening mag niet worn gebruikt voor patiënten met coagulopathie. aarna moeten geduren verscheine weken orale thiaminedoses van 300 mg per dag worn toegediend Bij patiënten van wie wordt vermoed dat ze het syndroom van Wernicke hebben, moet hypomagnesiëmie eerst worn verholpen alvorens thiaminesupplementen werkzaam kunnen zijn. evintie III III III III 21

22 Psychosociale interventies bij alcoholgerelateer stoornissen 6.1 Een stepped-care aanpak is aanbevolen als raamwerk voor keuze van psychosociale interventies, die beoorling, opvolging en uitvoering van een behanlingsplan, een regelmatige beoorling van vooruitgang en een toename van intensiteit van interventie omvat indien er geen positieve respons is op behanling. 6.2 Motivationele interviewtechnieken kunnen worn gebruikt als eerstelijns- of als alleenstaan behanling, of als aanvulling op anre behanlingstechnieken voor aanpak van ambivalente gevoelens van patiënten over veranring van hun drinkgedrag of anre gedragingen. 6.3 Zelfcontrole-technieken kunnen worn aanbevolen als behanlingsstrategie voor mensen die niet of slechts zeer weinig afhankelijk zijn en wanneer patiënt en clinicus het erover eens zijn dat het matigen van het alcoholgebruik een aangewezen doelstelling is. evintie Ib 6.4 Training van coping-vaardighen is aanbevolen voor personen die nodige vaardighen niet blijken te hebben om abstinent te worn en te blijven. 6.5 Cue exposure kan, in combinatie met anre psychosociale interventies, doeltreffend zijn om alcoholafhankelijkheid te behanlen. 6.6 Gedragstherapeutische partnerrelatietherapie die zich toelegt op het drinkgedrag als het probleem, kan effecten op het drinkgedrag na een behanling verbeteren en moet door een goed opgelei clinicus worn gegeven. 6.7 Psychosociale terugvalpreventiestrategieën zijn aanbevolen voor alle patiënten die matig tot zwaar alcoholafhankelijk zijn. Ib Ib Ib Ib 22

23 6.8 Psychosociale terugvalpreventiestrategieën worn het best toegepast zodra acute ontwenningssymptomen afgenomen zijn. 6.9 Resintiële revalidatieprogramma s kunnen efficiënt zijn voor patiënten met een matige tot ernstige afhankelijkheid die voor hun behanling een gestructureer resintiële omgeving nodig hebben C III 23

24 Farmacotherapieën voor alcoholafhankelijkheid 7.1 Farmacotherapie moet voor alle alcoholafhankelijke patiënten in aanmerking worn genomen, in combinatie met psychosociale onrsteuningsmaatregelen. 7.2 Naltrexone is aanbevolen als preventiemidl tegen een terugval voor alcoholafhankelijke patiënten. evintie 7.3. Naltrexone is niet geschikt voor mensen die afhankelijk zijn van opioïn of die opioïn als pijnstillend midl gebruiken bij een pijnstoornis 7.4 Met toediening van naltrexone moet zo snel mogelijk na afloop van ontwenning (normaal 3 tot 7 dagen na laatste alcoholische drank) worn gestart. 7.5 Naltrexone wordt normaal geduren minstens 3 tot 6 maann ingenomen. 7.6 camprosaat is aanbevolen als preventiemidl tegen een terugval voor alcoholafhankelijke patiënten. 7.7 Met toediening van acamprosaat moet zo snel mogelijk na afloop van ontwenning (normaal 3 tot 7 dagen na laatste alcoholische drank) worn gestart. 7.8 camprosaat wordt normaal geduren minstens 3 tot 6 maann ingenomen. Ib Ib 7.9 isulfiram is aanbevolen voor alcoholafhankelijke patiënten die van nabij worn gevolgd, gemotiveerd zijn om met hun alcoholgebruik te stoppen en geen contra-indicaties vertonen isulfiram wordt normaal geduren minstens 3 tot 6 maann ingenomen Een aantal geneesmidlen lijken veelbelovend om terugval in alcoholgebruik te verminren (onr B II 24

25 anre topiramaat, gabapentine, baclofen, aripiprazol); er is echter nog verr onrzoek nodig en ze zijn op dit ogenblik niet aanbevolen als eerstelijnsopties Benzodiazepines en antipressiva zijn niet aanbevolen om terugval in alcoholafhankelijkheid te vermijn Het strikt volgen van het geneesmidlenplan (medicatietrouw) kan worn verbeterd door gebruik te maken van strategieën die hier specifiek op focussen. B B II 25

26 Zelhulpprogramma s 8.1 e langdurige elname aan programma s van nonieme lcoholisten kan voor sommige patiënten een doeltreffen strategie zijn om zich te onthoun van alcohol. 8.2 Een assertieve doorverwijzing naar nonieme lcoholisten verhoogt elname en verbetert resultaten. 8.3 SMRT Recovery kan een doeltreffend zelfhulpalternatief zijn voor nonieme lcoholisten om het alcoholgebruik te verminren Zelfhulpgroepen voor gezinnen kunnen onrsteuning bien aan mensen die te maken hebben met alcoholafhankelijke personen. B evintie II I 4 nvdr: specifieke ustralische context. 26

27 Specifieke bevolkingsgroepen: adolescenten en jongeren 9.1 e NHMRC-richtlijnen bevelen aan dat geen alcohol drinken veiligste optie is voor kinren en jongeren onr 18 jaar Screening en een korte interventie voor tabak-, alcohol- en anr druggebruik moeten op geregel tijdstippen gebeuren. Binge drinking (comazuipen) en het gelijktijdige gebruik van meerre drugs komen in regel voor bij adolescente probleemdrinkers. evintie 9.3 Een bre medische en psychosociale voorgeschienis is vereist om op een doeltreffen manier met jongeren te kunnen werken. 9.4 Engagement en therapeutische relaties vereisen een begrip van ontwikkeling van adolescenten en een passen aanpak die inspeelt op hun cognitieve vaardighen en ontwikkeling. 9.5 Korte interventies kunnen geschikt zijn voor sommige jongeren die overmatig drinken en/of alcoholgerelateer nalen onrvinn. 9.6 Het is gebleken dat motivationele interviews, cognitieve gedrags- en gezinstherapieën voorlen opleveren om alcohol- en druggebruik en anre daarmee samenhangen nalen te verminren. 9.7 Er is maar een beperkt bewijs van rol van farmacotherapieën voor verminring van alcoholgebruik bij adolescenten. 9.8 Bij adolescenten die alcohol drinken, kunnen een aantal psychosociale crisissen voorkomen. In die gevallen moet worn teruggegrepen naar hulpverlening en crisisinterventies. 9.9 Geestelijke gezondheidsstoornissen, waaronr pressies, zelfmoordieën, angstgevoelens, B II 5 nvdr: specifieke ustralische context. Vlaamse richtlijnen: 27

28 seksueel misbruik en antisociaal gedrag, komen zeer geregeld voor bij jongeren met alcohol- en anre drugsproblemen en moeten in het behanlingsplan worn aangepakt. 28

29 Specifieke bevolkingsgroepen: zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven evintie 9.10 Vrouwen die zwanger zijn of zoun kunnen worn, moeten op hoogte worn gebracht van nieuwe NHMRC-richtlijnen, die aanbevelen om geen alcohol te drinken. Clinici die advies geven aan zwangere vrouwen, moeten zichzelf vertrouwd maken met risicoanalyse die in die richtlijnen wordt beschreven. Vrouwen die weinig alcohol drinken (minr dan één standaardglas per dag zonr dronkenschap) mogen ervan worn verzekerd dat er geen consistent bewijs bestaat dat dit schalijk is Vrouwen die borstvoeding geven, moeten op hoogte worn gebracht van huidige NHMRCrichtlijnen 7, die aanbevelen om geen alcohol te drinken. Indien een vrouw toch wenst te drinken, is het aangeran om borstvoeding te geven vóór ze alcohol drinkt. nrs moet worn gewacht tot het alcoholpeil terug nul is (één uur per gedronken standaardglas alcohol) alvorens opnieuw borstvoeding te geven. Het is niet nodig om daarvóór melk af te kolven of weg te gooien Korte interventies zijn aanbevolen tijns zwangerschap, indien aangewezen ook voor partner. Een opvolgingsevaluatie van respons op interventie is belangrijk Indien een vrouw tijns zwangerschap verschijnselen van dronkenschap vertoont, is het aanbevolen om haar in het ziekenhuis te laten opnemen om veiligheid van foetus en van moer na te gaan, een uitgebrei evaluatie te maken en zorg te plannen. B II 9.14 lcoholontwenningsverschijnselen tijns zwangerschap moeten in een algemeen ziekenhuis worn behanld, ialiter in een materniteitsafling voor aanstaan moers met 6 nvdr: specifieke ustralische context. 7 nvdr: specifieke ustralische context. 29

30 een hoog risico, in overleg met een team dat gespecialiseerd is in druggebruik tijns zwangerschap. Indien nodig kan diazepam worn gegeven om ontwenning onr controle te houn. In het ziekenhuis moet worn begonnen met voedingsinterventie, met inbegrip van parenterale thiamine, folaatvervanging en evaluatie van anre supplementen Vrouwen die tijns zwangerschap ernstige alcoholproblemen (en/of anre, drugsproblemen) hebben, moeten worn opgenomen in een aangepast ziekenhuis, om hun toestand te stabiliseren, een uitgebrei beoorling uit te voeren en zorg te plannen Een assertieve opvolging is aanbevolen voor prenatale zorg, behanling van midlenmisbruik, welzijnssteun en kinrbescherming Farmacotherapie om alcoholontwenning in stand te houn, kan tijns zwangerschap niet worn aanbevolen, omdat gegevens over veiligheid van die behanling onvoldoen zijn ssertieve prenatale zorg, met inbegrip van opvolging van groei en gezondheid van foetus, is aanbevolen Het beheer van zuigelingen met neonatale symptomen van alcoholontwenning moet gebeuren in overleg met een gespecialiseer afling Zuigelingen die zijn geboren nadat hun moer tijns zwangerschap regelmatig alcohol heeft gedronken, moeten zorgvuldig worn onrzocht op foetale alcoholspectrumstoornissen door een pediater die op hoogte is van voorgeschienis van moer; er moet een opvolging worn verzekerd door geschikte specialisten Een beoorling van gezinseenheid is van essentieel belang om het midlengebruik bij vrouwen te verminren. e interventie moet zich tot volledige gezinseenheid richten om het alcoholgebruik te verminren. 30

31 9.22 utochtone vrouwen moeten naar cultureel geschikte klinische diensten worn doorverwezen Een omvatten beoorling van geestelijke gezondheid is een essentieel onrel van een geïntegreerd zorgplan voor zwangere vrouwen met een alcoholprobleem. 8 nvdr;specifieke ustralische context. 31

32 Specifieke bevolkingsgroepen: ouren 9.31 Ouren moeten gescreend worn op alcoholgebruik en daarmee verbonn nalen (zoals trauma, verergering van bestaan ziekten, wisselwerking tussen verschillen geneesmidlen, geweld of fysieke verwaarlozing) en dit door een hele reeks van settingsomgevingen die gezondheids- en welzijnsdiensten aanbien Kortduren interventies moeten worn gebruikt voor ouren die riskant drinkgedrag vertonen of te maken krijgen met alcoholgerelateer risico s (bijvoorbeeld vallen, ongeschiktheid om een voertuig te besturen, wisselwerkingen tussen geneesmidlen) Een tegelijk voorkomen lichamelijke of geestelijke aandoening, medicatie, sociale omstandighen en functionele beperkingen moeten in aanmerking worn genomen bij evaluatie van ouren die drinken bstinentie kan gepaard gaan met duilijke verbeteringen van lichamelijke, geestelijke en cognitieve toestand. nrzijds kan alcoholgebruik ook een onrliggen ziekte hebben gemaskeerd. Bijgevolg moeten ernst en behanling van begelein lichamelijke en geestelijke toestand verscheine weken tot maann nadat met drinken werd gestopt worn opgevolgd. evintie 9.35 e behanling van ontwenningsverschijnselen bij oure alcoholafhankelijke personen vereist rhalve een strikte opvolging, voedingssupplementen, een zorgvuldig gebruik van sedatieve medicatie en aanpak van comorbi stoornissen. 32

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van Alcohol Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol 2009 Onder auspiciën van de Landelijke

Nadere informatie

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel ADHD dossier adhd en middelengebruik Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02 423 03 33 F 02

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Oktober 2012 Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Colofon Uitgever 2012 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl Postbus 9921 1006 AP Amsterdam telefoon (020) 410 62 22 info@psynip.nl Vormgeving Link Design, Amsterdam Druk en productie

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Medikinet 5 mg, tabletten Medikinet 10 mg, tabletten Medikinet 20 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Medikinet

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag A.M. van Hemert, A.J.F.M. Kerkhof, J. de Keijser,

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek en behandeling

Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek en behandeling Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek en behandeling Factsheet Persoonlijkheidsstoornissen Inleiding Deze factsheet geeft informatie over de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

Nadere informatie

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Een brochure voor patiënten met kanker The future of cancer therapy V o o r w o o r d Inhoudstafel Klinische Studies: Alles wat u moet weten DE EORTC en

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby s. Samenvatting

Multidisciplinaire richtlijn. Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby s. Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby s Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Advies d.d. 15 juni 2015 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Advies Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Raad voor

Nadere informatie

THE ASHTON MANUAL- Waarom en hoe te stoppen met benzodiazepinen, een handleiding. Benzodiazepinen, hoe ze werken en hoe je er vanaf komt.

THE ASHTON MANUAL- Waarom en hoe te stoppen met benzodiazepinen, een handleiding. Benzodiazepinen, hoe ze werken en hoe je er vanaf komt. THE ASHTON MANUAL- Waarom en hoe te stoppen met benzodiazepinen, een handleiding. Benzodiazepinen, hoe ze werken en hoe je er vanaf komt. Inleiding Belangrijke boodschap van professor Ahston, januari 2007

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Volwassenen Kind & Jeugd 2011-2012 Patiënteninformatie 1175685PR/1-2011/Afdeling Medische psychologie & Psychiatrie Welkom bij de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen

Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen 5 Richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bij kinderen en volwassenen 10 Initiatief Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 15 20 25 30 35 40 In samenwerking met Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandse

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2010 (28.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Samenvatting

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Samenvatting A.M. van Hemert, A.J.F.M.

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Hoeveel drink ik eigenlijk?

Hoeveel drink ik eigenlijk? Hoeveel drink ik eigenlijk? 2 >> Inhoud In deze brochure 3 Hoeveel is teveel? 4 Stap 1 Meet en weet hoeveel u drinkt 8 Stap 2 Bekijk uw score 11 Stap 3 Beslis of u wilt minderen 16 Stap 4 Maak een plan

Nadere informatie