VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD"

Transcriptie

1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING NR.1 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 23 mei 2014 INHOUD Blz. I. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3) Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting... 2 Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium Bruno De Lille, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Ambtenarenzaken II. Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3) Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting Bruno De Lille, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Ambtenarenzaken REGISTER

2 - 2 - GUY VANHENGEL, COLLEGEVOORZITTER BEVOEGD VOOR ONDERWIJS, VORMING EN BEGROTING Vraag nr.1 van 4 november 2013 van mevrouw Bianca Debaets Onderwijs: Beschikbare zwembadcapaciteit en het behalen van de eindtermen lichamelijke opvoeding in het lager onderwijs De eindtermen voor het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap bepalen dat op het einde van het lager onderwijs: (de leerlingen) kunnen ongeremd en spelend bewegen in het water (de leerlingen) voelen zich veilig in het water en kunnen zwemmen De realisatie van deze eindtermen veronderstelt dat er op haalbare afstand van de scholen voldoende zwembadcapaciteit wordt ter beschikking gesteld. In het Brussels hoofdstedelijk gewest is dit sinds jaren een pijnpunt. Meerdere Nederlandstalige scholen geven daaromtrent signalen en zien zich genoodzaakt te schrappen in het aantal zwemlessen, dit zelfs gedurende ganse schooljaren voor welbepaalde leerjaren. Daardoor ontstaat een onevenwichtige situatie waarbij leerlingen in de ene school al vanaf de kleuterklas zwemonderricht genieten, terwijl andere scholen hun leerlingen pas vanaf het 4de leerjaar zwemlessen kunnen aanbieden. Hoe evalueert collegevoorzitter Guy Vanhengel de zwembadcapaciteit die momenteel ter beschikking van de Nederlandstalige scholen in het Brussels hoofdstedelijk gewest wordt gesteld? Volstaat deze capaciteit om (1) de eindtermen te realiseren en (2) om over de verschillende leerjaren heen zwemlessen aan te bieden? Welke verdeelsleutel(s) worden gehanteerd om de beschikbare zwembadcapaciteit zo optimaal en billijk mogelijk te verdelen over de verschillende scholen? Hoeveel Nederlandstalige scholen in het Brussels hoofdstedelijk gewest worden momenteel geconfronteerd met een gebrek aan mogelijkheden om over meerdere leerjaren zwemonderricht aan te bieden, hetzij wegens een te geringe zwembadcapaciteit, hetzij wegens de toekenning van een aandeel in de beschikbare zwemmomenten die niet evenwichtig verdeeld zijn over de scholen? Welke oplossingen voorziet de collegevoorzitter om vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan deze problematiek tegemoet te komen? Antwoord De zwembaden, zowel die van het vrij onderwijs, de COOVI/CERIA campus, de Franstalige netten als de gemeenten bepalen zelf hoe zij de beschikbare zwemles-slots verdelen over de verschillende scholen. Een bevraging in maart 2013 bij de 3 Nederlandstalige scholen met zweminfrastructuur ( Sint-Pieterscollege, Jan-van-Ruusbroeckollege en COOVI/CERIA) gaf aan dat alvast die zwembaden optimaal gebruikt werden. Een aantal zwembaden in het Brusselse zijn momenteel in renovatie en zorgen er voor dat momenteel de andere zwembaden in Brussel en de Rand overbevraagd worden. Collegevoorzitter Guy Vanhengel kijkt dan ook uit naar de bijkomende inspanningen van de

3 - 3 - Vlaamse Regering om te investeren in deze gemeenschapsbevoegdheid. Momenteel zijn het vooral Beliris, het BHG en de gemeenten die investeren in zwembaden. Vraag nr.2 van 5 november 2013 van mevrouw Elke Van den Brandt Onderwijs: Lerarentekort in Brussel Het lerarentekort hypothekeert de toekomst van het Brussels onderwijs. Mevrouw Elke Van den Brandt interpelleerde de collegevoorzitter hier in april 2013 over. In een artikel van Brusselnieuws op 19 september 2013 trekt Spaak aan de alarmbel. Spaak is een groep gemotiveerde Brusselse leerkrachten die 3 jaar geleden al het probleem van het lerarentekort aankaartte. De pijnpunten zijn vandaag nauwelijks veranderd, de situatie is echter prangender geworden, gezien de stijging van het aantal leerlingen. Volgens mensen op het terrein staan, ondergraaft het lerarentekort de kwaliteit van het onderwijs. Zo zijn er kinderen die het weken- of maandenlang moeten stellen zonder leraar in het Nederlandstalig basisonderwijs. Zorgleerkrachten moeten in dat geval tijdelijk inspringen of leerlingen worden herverdeeld over andere klassen, met als gevolg dat de extra begeleiding wegvalt of de druk op de klassen nog toeneemt. Het is een hele uitdaging om leerkrachten in spe te laten kiezen voor Brussel en hen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. De grootstedelijke context moet in de lerarenopleiding de nodige aandacht krijgen. Leerkrachten in onze scholen krijgen is één zaak, zorgen dat ze het ook effectief volhouden, een andere. Daarom zijn begeleiding en bijstand aan beginnende leerkrachten enorm belangrijk. Mevrouw Elke Van Den Brandt blijft het daarom een spijtige zaak vinden dat de mentoruren zijn afgeschaft. Er zijn nog meer uitdagingen die in Brussel belangrijker zijn dan elders: de uitwisseling van leerkrachten tussen de 2 gemeenschappen om zo te kunnen genieten van de meerwaarde van native speakers. En vanzelfsprekend het timmeren aan meer diversiteit binnen het lerarenkorps, niet omwille van de diversiteit op zich maar omdat dit een invloed heeft op de motivatie en het welbevinden van kinderen. In de schoot van de taskforce onderwijs was een werkgroep samengesteld die zich boog over de problematiek maar de taskforce kwam voor het laatst samen in 2011 en is getorpedeerd door de klacht van de Vlaamse Regering bij het Grondwettelijk Hof. Hoeveel leerkrachten kwam het Nederlandstalig onderwijs in Brussel tekort in September 2013? Hoeveel waren er gemiddeld tekort gedurende vorig schooljaar? Werpt de campagne Word jij de leerkracht van mijn ketje vruchten af? Welke initiatieven gaat collegevoorzitter in het laatste jaar van de legislatuur nog nemen om het lerarentekort aan te pakken? En om ervoor te zorgen dat meer Brusselaars gaan voor een job in het Brussels onderwijs? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de taskforce onderwijs? Welke initiatieven worden genomen om de patstelling te doorbreken na de Vlaamse klacht bij het Grondwettelijk Hof? Is de dialoog tussen de Gemeenschappen terug hersteld? Zijn er al stappen gezet om in

4 - 4 - te gaan op de vraag uit Vlaanderen om de lerarenuitwisseling op gang te brengen (in beide richtingen)? Werden intussen contacten gelegd met de Franse Gemeenschap? Welke maatregelen neemt de collegevoorzitter om studenten in de lerarenopleiding beter voor te bereiden op hun taak? Gaat hij werk maken van een gericht ondersteuningsbeleid van de leraren op het terrein? Overweegt hij in dat geval om de mentoruren terug in te voeren? Antwoord De VGC leverde de afgelopen jaren grote inspanningen voor de promotie van het leerkrachtenberoep. Om een antwoord te bieden op de vraag over het tekort aan leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in de maand September 2013, kunnen we enkel teruggrijpen naar de vacatures die bij de VDAB worden geplaatst. Om vraag en aanbod beter op mekaar af te stemmen worden de vacatures, die door Brusselse Nederlandstalige scholen en vormings-instellingen ingediend zijn bij de VDAB, rechtstreeks zichtbaar gemaakt in de vacaturedatabank van de VGC op Het aantal en soort vacatures bij de VDAB fluctueren doorheen het jaar, maar we merken dat de afgelopen maand het aantal openstaande vacatures rond de 70 schommelt. Belangrijk om weten is dat in deze databank zowel tijdelijke, vaste, deeltijdse als voltijdse functies voorkomen. De functies kunnen bovendien erg uiteenlopen. Het gaat zowel over leerkrachten (onderwijzer, kleuterleider, leerkracht, docent, instructeur...), leidinggevende functies (directeur, coördinator) als andere functies (paramedische omkadering, secretariaatsfunctie, chauffeur, onderhoudspersoneel...). Het aantal vol- en deeltijdse vacatures voor een vaste betrekking is momenteel quasi nihil, dus uit de objectieve cijfers blijkt er geen sprake is van een disproportioneel groot leerkrachtentekort in Brussel. Nemen we het leerkrachtentekort in Brussel onder de loep, dan blijken de cijfers die daarover de laatste weken de ronde doen, helemaal niet te kloppen. De VGC weet uit een bevraging van de Nederlandstalige scholen dat het afgelopen schooljaar slechts 2,97% van de leerkrachten die in vast verband werken uit het Brusselse Nederlandstalige onderwijs is verdwenen op het totaal aantal van de leerkrachten. Dat is een verloop dat heel erg goed meevalt in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Het toont bovendien aan dat de beweringen in de pers en vanuit Vlaanderen over een uitval van 40% op 5 jaar totaal verkeerd zijn. Over een periode van 5 jaar is 82% van de Brusselse leerkrachten jonger dan 30 toch nog steeds als leerkracht aan het werk. De werkelijke uitstroom uit het beroep bedraagt 18%, vergelijkbaar met het Vlaamse uitstroomcijfer van 16%. Het Brusselse onderwijs kenmerkt zich dus ook door leerkrachten met een erg bewuste en trouwe keuze voor Brussel. Het is helemaal niet zo slecht gesteld met het beroep van leerkracht in Brussel, integendeel, het is bij uitstek een aantrekkingspool voor jonge leerkrachten. Geen enkele ander stad in Vlaanderen, stelt zoveel leerkrachten jonger dan 40 jaar tewerk. De -40-jarigen zijn zelfs de grootste groep die aan de slag is in het Brusselse Nederlandstalige onderwijs. De groei van het Nederlandstalige onderwijs in Brussel maakt immers dat jonge leerkrachten makkelijker een carrière starten in Brussel. Recente cijfers tonen een groei van zowel het totale personeelsbestand, als van het percentage benoemde personeelsleden. In 2010 was 74% vastbenoemd. In 2012 ging het al over 78,6%. De directiefuncties tonen dezelfde tendens. Het directiekorps in Brussel is daarom ook jonger dan

5 - 5 - bijvoorbeeld in Gent of Antwerpen. Denken we ook aan de ondersteuning van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en de andere organisaties die de Brusselse leerkrachten bijstaan. Sprekend is dat er opmerkelijk minder ziekteverzuim is bij de Brusselse leerkrachten, in vergelijking met bijvoorbeeld Antwerpen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie, vanuit de bevoegdheid flankerend onderwijsbeleid, blijft acties ondernemen om leerkrachten aan te trekken en te behouden. In 2011 sloot de VGC een overeenkomst met de vzw Br(ik, om jonge mensen warm te maken voor een job in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Deze samenwerking werd zichtbaar in juni 2012 bij de lancering van de campagne met de slogan Word jij de leerkracht van mijn ketje?. In de campagne zijn 3 doelgroepen prioritair: huidige leerkrachten in Brussel, de studenten uit de Nederlandstalige lerarenopleidingen in Brussel en leerlingen uit de derde graad van het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs. De campagne bestaat uit een informatie- en communicatietraject over lesgeven in Brussel, waarbij verschillende communicatiemiddelen zoals een affichecampagne, een website, een Facebookpagina, advertenties, postkaarten en placemats worden ingezet. In 2013 werd ook een radiospot gelanceerd in het kader van de campagne. Verschillende acties op het terrein vervolledigen die actieradius. Tussentijdse evaluaties van de campagne Lesgeven in Brussel voor het leerkrachtenberoep in Brussel zijn positief. Het aantal bezoekers en de responsgraad op de website en de gelijknamige Facebookpagina stijgt in de periodes waarin campagnemiddelen worden ingezet en acties plaatsvinden. Er zijn pieken van tussen 250 en 500 bezoekers op één dag. Daaruit leiden we af dat de inzet van de affiches, de advertenties en de radiospot de nodige zichtbaarheid creëert voor de boodschap van de campagne. De VGC, het OCB en Br(ik willen er dankzij deze campagne ook voor zorgen dat leerkracht zijn in Brussel een positief imago krijgt. Er werd een zogenaamde boardroom opgericht, een platform waarbij een vrijwilligersteam van leerkrachten activiteiten After Work Drinks, filmavond inricht voor de andere leerkrachten om leerkrachten samen te brengen en hen de kans te geven om expertise uit te wisselen en om het welbevinden te verhogen. In de toekomst wordt nauwer samengewerkt met het magazine Klasse voor Leraren om hun onderwijsterras in Brussel op te zetten. Nog in het kader van de campagne vond in oktober 2013 de eerste editie van het interactieve tablet-stadsspel Big City Life voor studenten plaats. 98 studenten leerkrachtenopleiding van de HUB werden 3 dagen lang op een leuke, competitieve manier, ondergedompeld in de stad, zodat ze Brussel leren kennen als een plek om les te geven, te leven en te wonen. De studenten van de Erasmushogeschool komen in het voorjaar 2014 aan de beurt. Met de hogescholen wordt onderzocht hoe studenten baat kunnen hebben bij hun inzet in de Zomerschool van het OCB. Tenslotte wordt een project ontwikkeld voor de doelgroep leerlingen van de derde graad van het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs. Doelstelling is om scholieren spelenderwijs warm te maken voor het leerkrachtenberoep door hen in contact te brengen met leerlingen van het basisonderwijs. In 2014 start de testfase waarbij we het project met enkele secundaire en basisscholen opstarten. Het meer aantrekkelijk maken en het vergroten van de actieradius van leerkrachten blijft echter een bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. Het meetellen van de elders verworven anciënniteit is een waardevolle eerste stap, alsook het aanpakken van het rigide benoemingssysteem.

6 - 6 - Vraag nr.3 van 14 november 2013 van mevrouw Bianca Debaets Onderwijs: Aantal studenten verpleegkunde Het tekort aan medisch, paramedisch en verpleegkundig personeel is een oud zeer. Landelijk en zelfs Europees raken zorgberoepen maar moeilijk ingevuld. Daarom is het van groot belang dat voldoende studenten kiezen voor een opleiding van verpleegkundige. Is de instroom van studenten in de richtingen verpleegkunde (bachelor / HBO) de laatste jaren vergroot? Graag een overzicht van het aantal inschrijvingen in de Brusselse opleidingen verpleegkunde voor de schooljaren , , , , opgesplitst per onderwijsinstelling. Graag een overzicht van het aantal afgestudeerden in de Brusselse opleidingen verpleegkunde voor de schooljaren , , , , opgesplitst per onderwijsinstelling en afstudeergebied (ziekenhuisverpleegkunde, kinderverpleegkunde, sociale verpleegkunde, geriatrische en psychiatrische verpleegkunde). Kan de collegevoorzitter dit cijfermateriaal telkens opsplitsen naar geslacht m/v? Kan hij het cijfermateriaal eveneens opsplitsen naar herkomst (gedomicilieerd in het Brussels of Vlaams Gewest)? Antwoord De cijfers waarnaar wordt vraagd zijn beschikbaar bij de Vlaamse Gemeenschap. Elk jaar wordt door de administratie van de Vlaamse Gemeenschap een vrij raadpleegbaar rapport uitgebracht Hoger Onderwijs in cijfers. Meer informatie over deze rapportering, ook die van de voorbije jaren, vindt men op Wat betreft de gegevens voor het schooljaar zijn er nog geen cijfers beschikbaar, de bevoegde administratie kan deze ook niet verstrekken zolang het rapport niet rond en gepubliceerd is. Voor verdere informatie verwijst de collegevoorzitter naar de bevoegde Vlaamse minister van Onderwijs. Vraag nr.4 van 9 januari 2014 van mevrouw Elke Van Den Brandt Onderwijs: Capaciteitsprobleem in het Brussels onderwijs In een artikel van het Nieuwsblad van 12 december 2013 leest mevrouw Elke Van den Brandt dat de heer Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Regering, een manager zal aanstellen die moet toezien op de ontwikkeling van de nodige schoolinfrastructuur in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dergelijke crisismanager zal concrete voorstellen moeten formuleren om meer plaatsen te creëren in het Brussels onderwijs om tegemoet te komen aan de sterke bevolkignsgroei.

7 - 7 - Meer investeringen in schoolinfrastructuur zijn inderdaad broodnodig als men voor elk kind een plaats wil garanderen. Er is vandaag een nijpend tekort aan schoolgebouwen en de kwaliteit van de bestaande scholen is ondermaats. Met de toenemende jonge bevolking veroorzaakt dit grote druk op alle netten en dit over de taalgrenzen heen. Bovendien werd er de laatste decennia onvoldoende geïnvesteerd in onderwijsinfrastructuur. Groen pleit voor een inhaaloperatie waarbij de capaciteit fors wordt uitgebreid, zowel in het basis- als het middelbaar onderwijs. Dit betekent nieuwe scholen bouwen, maar bestaande scholen duurzaam renoveren. Om dit te realiseren moet, zelfs in budgettair moeilijke tijden, een groter budget vrijgemaakt worden voor schoolinfrastructuur. De middelen die vandaag vanuit de bevoegde gemeenschappen worden geïnvesteerd zijn veruit ontoereikend. Welk mandaat krijgt de crisismanager? Wat is de opdracht? Welke timing wordt vooropgesteld en aan wie wordt gerapporteerd? Wat zal de verhouding zijn van de crisismanager tot de VGC? Op welke manier zal de Taskforce onderwijs, die instaat voor coördinatie tussen de verschillen beleidsniveaus worden betrokken? Zal de aanstelling van een crisismanager de timing beïnvloeden voor het opstellen van een masterplan inzake scholenbouw? Welke instantie zal de contouren bepalen van een eventueel masterplan en wie draagt de eindverantwoordelijkheid? Antwoord Het aanstellen van een manager om de capaciteitsproblematiek aan te pakken, is een beslissing die genomen werd tijdens het overleg tussen minister-president Rudi Vervoort en de Vlaamse en Franstalige ministers van onderwijs. Deze onderwijsmanager, die ook de titel van facilitator meekreeg, wordt aangesteld door de Brusselse Regering in de vzw ATO-ADT, met een rechtstreekse rapportering aan de minister-president. Deze onderwijsmanager heeft een strikte opdracht: - Monitoren van gegevens over de capaciteit van het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs; - Informeren en procedureel bijstaan van inrichtende machten bij de ontwikkeling van hun capaciteitsuitbreidingsdossier. Vooral de steden en gemeenten in het BHG kunnen dit gebruiken; - Bijdragen tot een betere coördinatie tussen de verschillende bevoegde overheden en diensten; - Samenroepen van een expertisecomité, bestaande uit gewestelijke en gemeenschapsoverheden, om eventuele knelpunten aan te duiden. Deze opdrachten worden strikt gelimiteerd door de bevoegdheden van de gemeenschappen en noch de onderwijsmanager, noch het expertisecomité heeft als taak bestaande structuren te vervangen. Aldus mag de onderwijsmanager zich enkel met bevoegdheden van het BHG inlaten. De gemeenschappen, waaronder de VGC, mogen in geen geval gehinderd worden in hun initiatieven en investeringen. De VGC zal, indien nodig, deelnemen aan het expertisecomité.

8 - 8 - Vraag nr.5 van 9 janauri 2014 van de heer Jef Van Damme Media: Campagnes van de VGC De VGC voert regelmatig campagnes. Sommige campagnes lopen over een langere termijn. Er vinden campagnes plaats in alle beleidsdomeinen, ook binnen uw bevoegdheden. Zo waren er al campagnes als alle dagen naar school of word jij de leerkracht van mijn ketje. Dit zijn maar enkele voorbeelden, er zijn uiteraard ook andere campagnes. Het is belangrijk Brusselaars te informeren en warm te maken voor een bepaalde aanpak of gedrag, maar het is ook belangrijk na te gaan of deze campagnes resultaat boeken. Graag een overzicht van alle campagnes sinds januari 2013, gevoerd door de VGC binnen uw beleidsdomein. Wat waren de doelstellingen en het doelpubliek van deze campagnes? Welke dragers werden ingezet: digitaal, print, affiche, spots, brochures? Hoe lang liepen deze campagnes? Werd voor deze campagnes een openbare aanbesteding uitgeschreven? Indien neen, waarom niet? Indien ja, aan wie werd de campagne toegewezen en op grond van welke criteria? Wat was de realisatiekost? Graag details over het budget, tijdsinvestering, distributiekanalen en oplages per campagne. Hoe werden deze campagnes geëvalueerd? Wat is de impact van elke campagne? Antwoord De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert een kwaliteitsvol, dynamisch en effectief communicatiebeleid om haar zichtbaarheid en herkenbaarheid te versterken bij de brede stadsgemeenschap. De burgers duidelijk, correct en consequent informeren over de VGCproducten, -diensten en -initiatieven maakt deel uit van dat communicatiebeleid. Een campagne is een geheel van elkaar ondersteunende communicatieacties over een bepaald onderwerp. Een campagne heeft een bepaalde duur. Het gaat om een uitgebreide reeks van acties. Bij haar campagnebeleid, gebruikt de VGC een mix van kanalen. Het onderstaande overzicht bevat per campagne de volgende onderdelen: - Korte omschrijving/korte inhoud - Doelgroep - Doel - Evaluatie en impact van de champagne - Dragers - Distributiekanalen - Looptijd - Oplage

9 - 9 - Voor de procedure van openbare aanbesteding vindt u per campagne(onderdeel) een overzicht van: - kostprijs; - gunningsprocedure; - gunningscriteria. Campagnes die niet door de VGC zelf worden uitgevoerd, zijn niet in het overzicht opgenomen (bv. Lesgeven in Brussel). Campagnes met een lage kostprijs werden a.d.h.v. een onderhandelingsprocedure toegewezen, met respect voor de wetgeving op de overheidsopdrachten. Het merendeel van de advertenties in Brussel Deze Week wordt besteld via een globale jaarlijkse opdracht, op basis van een onderhandelingsprocedure. Samen naar School in de buurt Korte inhoud: Samen naar School in de Buurt wil ouders laten kennismaken met buurtscholen. Veel ouders aarzelen immers om hun kind in een buurtschool in te schrijven, ook al biedt deze school kwaliteitsvol onderwijs. Door ouders met elkaar in contact te brengen en ouders te informeren over de meerwaarde van diversiteit in de klas, hopen de initiatiefnemers mogelijke drempels weg te werken. Zo ontstaat er een schoolpopulatie die opnieuw een weerspiegeling is van de buurt, met een waardevolle sociale, talige en culturele mix. Door ouders ook te informeren over de aanmeld- en inschrijfprocedure, kunnen ook zoveel mogelijk kinderen uit de buurt profiteren van de voorrangsregels. Het project werd dit jaar bovenlokaal georganiseerd voor gans Brussel vanuit het Onderwijscentrum Brussel. Doelgroep: Ouders op zoek naar een Nederlandstalige basisschool in de buurt. Doel: Ouders informeren en begeleiden m.b.t. schoolkeuze in een grootstedelijke en meertalige context. Evaluatie en impact van de campagne: Het project wordt in de periode januari - februari 2014 grondig geëvalueerd. Er gebeurt een interne evaluatie binnen het Onderwijscentrum Brussel op basis van: o cijfergegevens (inschrijvingen...) en vergelijking met vorig jaar; o evaluatie door ouders en directies. Nadat de aanmeldperiode afgelopen is, worden alle deelnemende ouders bevraagd over: o de activiteiten en de communicatie van SnSB; o de criteria op basis waarvan ze een school kiezen, waarbij aandacht uitgaat naar of het samen aanmelden een rol heeft gespeeld in de schoolkeuze. Tevens worden alle deelnemende directies bevraagd in de maand januari en gebeurt er een evaluatie samen met het LOP.

10 Tot slot wordt het aantal bezoeken aan de website en het plaatsen van zoekertjes op de website geanalyseerd en vergeleken met voorgaande jaren. Aangezien de evaluatiefase nog lopende is, is het nog niet mogelijk om een antwoord te geven op de vraag naar de impact van de campagne. Dragers: Brochures, affiches en website. Distributiekanalen: Deelnemende basisscholen, kinderdagverbiijven, bibliotheken, gemeenschapscentra, consultatiebureaus, culturele organisaties, CVO s, Nederlandstalige huisartsen, sportclubs, mutualiteiten, Nederlandstalige bibliotheken en andere relevante organisaties. Looptijd: September januari Oplage: - brochures: affiches: 650 Kostprijs verspreiding: Interne organisatie. Leverancier verspreiding: Interne organisatie. Kostprijs druk: 612,26 euro (incl. btw). Drukker: Mechelse drukkerijen nv. Gunningsprocedure druk: Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Gunningscriteria druk: Aanlevertermijn, prijs, gevraagde technische specificaties. Kostprijs vormgeving: (website/brochures/affiches/contactboekjes): euro (excl. btw) Leverancier: Forest &Bold Gunningsprocedure: Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (verlenging opdracht) Gunningscriteria: Positieve evaluatie voorgaande campagnejaar

11 Promotiecampagne secundair onderwijs Korte inhoud: De promotiecampagne voor het secundair onderwijs is tweeledig: enerzijds wil zij informeren over het studieaanbod van de Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel, en anderzijds wil zij leerlingen aanmoedigen om te kiezen voor een studierichting die bij hun persoonlijkheid past, ongeacht de onderwijsvorm. De campagne houdt onder andere een website, scholengids, mailings, affiches, educatief materiaal, een roadshow en een studiekeuzebeurs in. De doe-beurs laat jongeren op een speelse wijze kennis maken met de verscheidenheid van het studieaanbod ASO, BSO, KSO en TSO in het Nederlandstalig secundair onderwijs. In het verlengde daarvan streeft de campagne ernaar om ook de doorstroommogelijkheden na het secundair onderwijs zichtbaar te maken voor de leerlingen door aan beroepenvoorlichting te doen. Aansluitend met de studiekeuzebeurs wordt in samenwerking met VDAB een halve doe-dag georganiseerd waarbij de leerlingen kunnen deelnemen aan activiteiten om in de praktijk kennis te maken verschillende beroepssectoren. Doelgroep: Leerlingen uit het 5de en het 6de leerjaar basisonderwijs en uit de 1ste graad van het secundair onderwijs in Brussel en de brede rand, hun leerkrachten en hun ouders. Doel: De nadruk van de campagne ligt op het informeren van ouders en leerlingen over het maken van een goede studiekeuze. De campagne wil ouders en leerlingen stimuleren om alle onderwijsvormen en studierichtingen te overwegen en te kiezen voor de school en studie die het beste past bij het kind. Evaluatie en impact van de campagne: Er vond een interne evaluatie plaats. Ook de scholen die deelnamen aan de studiekeuzebeurs werden bevraagd. Meer dan leerlingen en 110 scholen namen deel aan de studiekeuzebeurs. Naast de gewone verdeling van de scholengidsen, bestellen veel organisaties en particulieren jaarlijks gidsen bij. Dit bewijst het succes van de gids en de nood aan coherente informatie over de Brusselse secundaire scholen en hun aanbod. Dragers: Scholengids, website, affiches, mailings, paspoort voor de toekomst, beursboekje en advertenties. Distributiekanalen: Basisscholen, secundaire scholen, CLB s, bibliotheken, gemeenschapscentra, de Brusselse gemeenten, verenigingen (bv. Muntpunt, Centrum voor het jonge kind, Aximax, BROSO...), onderwijs- en vormingspartners (bv. Huis van het Nederlands, Brusselleer...), verspreiding op aanvraag naar organisaties en particulieren (te bestellen bij VGC administratie).

12 Looptijd: September - november 2013 (eerste informatiestroom in mei 2013). Oplage: scholengidsen affiches brieven paspoorten voor de toekomst beursboekjes flyers Kostprijs globale opdracht: euro Gunningsprocedure: Beperkte offerteaanvraag. Gunningscriteria: Positieve evaluatie voorafgaande campagnejaar. Leverancier: Absoluut bvba. Inschrijven in Brussel Korte inhoud: De informatiecampagne Inschrijven in Brussel informeert ouders over hoe ze hun kind kunnen aanmelden en inschrijven in het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs. De aanmeld- en inschrijfprocedures gelden voor alle Brusseise scholen, maar is geen eenvoudige procedure die in het kader van het gelijke kansendecreet werd uitgewerkt. De campagne probeert ouders stap voor stap te begeleiden in de acties die ze moeten/kunnen ondernemen. Bovendien heeft het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs te maken met capaciteitsproblemen. Het is dus uiterst belangrijk dat ouders goed en tijdig geïnformeerd worden zodat zij de timing kennen, weten wat de voorrangsgroepen zijn en tijdig en correct hun kind kunnen inschrijven. Doelgroep: In eerste instantie ouders, maar ook intermediaire organisaties die actief ouders ondersteunen bij het aanmelden en inschrijven. Doel: Informeren over de tijdslijn en de praktische details van de aanmeld- en inschrijfprocedures die gelden voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Evaluatie en impact van de campagne: De campagne wordt ieder jaar in samenwerking met het LOP Brussel geëvalueerd. Qua layout en look and feel zijn allen tevreden.

13 Het grootste nadeel aan de informatiecampagne is de moeilijkheid van de materie die gecommuniceerd moet worden. Stukken decreet worden moeten vertaald naar gemakkelijke taal. Ondanks veel inspanningen lukt het niet altijd voor alle ouders de boodschap duidelijk te krijgen. We merken ieder jaar dat er ouders niet bereikt worden. Anderzijds wordt een heel grote groep ouders wel bereikt. Zij kloppen met brochures aan bij intermediaire organisaties en scholen voor hulp. Dragers: Website, affiches, infobrochure, flyers, advertenties en infoavonden. Distributiekanalen: Scholen, kinderdagverblijven, huisartsen, intermediaire partnerorganisaties (Foyer, Bon, Opvoeden in Brussel...), bibliotheken en pediatrie. Looptijd: September - mei. Kostprijs vormgeving: euro Gunningsprocedure: Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Gunningiscriteria: Positieve evaluatie voorgaande campagnejaar. Kostprijs verspreiding: De verzendkosten worden betaald door Vlaamse Overheid. Leverancier verspreiding: De verspreiding gebeurt door het LOP Brussel. Kostprijs druk: Betaald door het LOP Brussel. Drukker: Beslist door LOP Brussel. Gunningsprocedures: Beslist door LOP Brussel. Gunningscriteria: Beslist door LOP Brussel. Kostprijs advertentie Brussel Deze Week: 2.586,38 euro (inclusief btw). Tevens meldt collegevoorzitter Guy Vanhengel dat alle VGC-campagnes kunnen teruggevonden worden op het internet, nl. op de website alsook op specifieke campagnesites of op de VGC-portaalsites.

14 Vraag nr.7 van 18 februari 2014 van mevrouw Bianca Debaets Onderwijs: Internaatleerlingen binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel In navolging van de schriftelijke vraag nr. 47 van 2 maart 2012 (cf. Bulletin Vragen en Antwoorden d.d. 16 mei 2012) had mevrouw Bianca Debaets graag een actualisering gekregen van het aantal leerlingen dat verblijft in één van de Nederlandstalige internaten in Brussel. Kan de collegevoorzitter voor de internaten van de scholen waarvan de VGC inrichtende macht is, tevens meedelen wat de woonplaats is van de internaatleerlingen (domicilie opgesplitst per provincie)? Antwoord Van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft de VGC de cijfers over de Brusselse internaten nog niet ontvangen, aangezien de leerlingenaantallen van het schooljaar nog niet werden geverifieerd. Wat de eigen onderwijsinstelling Kasterlinden betreft, wordt hieronder de herkomst van de internaatleerlingen weergeven (maart 2014). BHG 3 Vlaams-Brabant 19 Oost-Vlaanderen 2 Antwerpen 4 Totaal 28 Vraag nr.8 van 18 februari 2014 van mevrouw Bianca Debaets Onderwijs: Schoolverzuim in het Brussels Nederlandstalig onderwijs Het toenemend aantal spijbelaars en het hoge percentage leerlingen die tekenen van schoolmoeheid vertonen, tonen aan dat een kordate aanpak van deze problematiek een belangrijke uitdaging blijft. Een nauwkeurige en periodieke analyse van de spijbelende leerlingenpopulatie is van groot belang, teneinde doeltreffende preventiemaatregelen en begeleidingsinitiatieven te kunnen ontwikkelen. In opvolging van de schriftelijke vraag van 18 januari 2013 had mevrouw Debaets graag volgende gegevens bekomen: Kan collegevoorzitter Guy Vanhengel een overzicht geven van het aantal meldingen van problematische afwezigheden die tijdens het schooljaar vanuit het Brussels Nederlandstalig onderwijs werden gesignaleerd (relatief schoolverzuim)? Is er een stijging/daling merkbaar tegenover het voorgaande schooljaar? Hoeveel dossiers werden doorgestuurd naar het parket? Kan hij deze cijfers opsplitsen naargelang: - Het aantal spijbelende leerlingen dat les volgt in het Basis- en Secundair Onderwijs - Geslacht van de spijbelende leerlingen - Woonplaats (domicilie binnen of buiten het BHG)

15 Leeftijd van de spijbelende leerling - Het aantal leerlingen dat aantikt op één van de GOK-indicatoren. Kan hij dit cijfer opsplitsen volgens het aantal GOK-leerlingen met (a) thuistaal niet Nederlands; (b) laag opleidingsniveau moeder; (c) trekkende bevolking; (d) thuisloos; (e) schooltoelage? Heeft de collegevoorzitter geactualiseerde cijfers van het aantal leerplichtige Brusselse jongeren die tijdens het schooljaar in geen enkele school waren ingeschreven (absoluut schoolverzuim)? Heeft hij daaromtrent reeds cijfers ontvangen van de Gemeenschappelijke Cel voor de controle op de niet-ingeschreven leerlingen in het BHG? Hoeveel dossiers werden doorgestuurd naar het parket? Hoeveel ouders van leerlingen die schoollopen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel moesten het afgelopen schooljaar een schooltoelage terugbetalen wegens problematisch schoolverzuim? Is er een significante stijging/daling merkbaar tegenover voorgaand schooljaar? Antwoord Uit de meest recente cijfers van de Vlaamse Gemeenschap blijkt dat het aantal problematische afwezigheden bij Brusselse leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in absolute aantallen toeneemt, maar proportioneel, ten opzicht van de totale schoolbevolking stabiel blijft in vergelijking met vorig schooljaar. aantal alle % school leerplichtige % school meldingen leerlingen populatie leerlingen populatie BaO 60 < 1% 60 < 1% SO 706 5% 418 3% BaO 70 < 1% 70 < 1% SO 740 5% 437 3% Enkele kenmerken van leerlingen die problematisch afwezig zijn. Geslacht Jongens Meisjes BaO SO Woonplaats BHG niet-bhg BaO 62 8 SO Opgedeeld per leeftijd

16 BaO SO GOK-indicatoren Totaal aantal leerlingen basisonderwijs Thuisloos 0 0 Trekkende bevolking 2 5 Laag opleidingsniveau moeder Thuistaal niet Nederlands Schooltoelage GOK-leerlingen Totaal aantal leerlingen gewoon secundair onderwijs Thuisloos 2 3 Trekkende bevolking Laag opleidingsniveau moeder Thuistaal niet Nederlands Schooltoelage GOK-leerlingen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de leerplichtcontrole in het Brussels hoofdstedelijk gewest voor (situatie op 27 februari 2014). De Gemeenschappelijke Cel - Vlaamse en Franse Gemeenschap - vertrekt van een lijst uit het rijksregister van de leerplichtigen in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Deze lijst wordt vergeleken met de

17 leerlingenbestanden van de beide gemeenschappen. Na deze stap bleven de leerplichtigen over die niet direct worden teruggevonden. Daarom wordt er in eerste instantie aan de ouders en in tweede instantie aan de gemeenten gevraagd waarom de kinderen niet teruggevonden werden. Na de verwerking van alle antwoorden blijven er een aantal leerlingen over die niet in orde zijn met de leerplicht en waarvan het dossier naar het parket wordt doorgestuurd. Schooljaar Aantal vermeende niet ingeschreven leerplichtigen Aantal antwoorden van de ouders op de brieven van de gemeenschappelijke cel Aantal dossiers overgemaakt aan de gemeenten 968 Aantal antwoorden van de gemeenten 789 Aantal dossiers doorgestuurd naar het parket 71 De dienst Studietoelagen van de Vlaamse Gemeenschap heeft geen zicht op het aantal ouders in het Brussels Nederlandstalig onderwijs dat hun schooltoelage moest terugbetalen wegens problematische afwezigheid. Vraag nr.9 van 18 februari 2014 van mevrouw Bianca Debaets Onderwijs: Inschrijvingen in de academies van het deeltijds kunstonderwijs Het Brussels hoofdstedelijk gewest telt 11 Nederlandstalige academies, 8 voor muziek en 3 voor beeldende kunsten. Er zijn 2 soorten academies: Academies voor muziek, woord & dans en Academies voor beeldende kunst. In het Brussels hoofdstedelijk gewest kunnen de kinderen van 6 en 7 jaar ook al lessen volgen in het DKO. Deze pre-academielessen worden gesubsidieerd door de VGC. In opvolging van de vraag nr.35 van 28 juni 2011 had mevrouw Bianca Debaets graag vernomen: Hoeveel leerlingen telt het Nederlandstalig deeltijds kunstonderwijs in Brussel? Is het mogelijk deze cijfers mee te delen sinds , en deze cijfers op te splitsen per academie? Hoeveel leerlingen hebben pre-academielessen aangevat en met goede vrucht voleindigd, dit sinds (en opgesplitst per jaar)? Hoeveel leerlingen hebben beeldende kunsten aangevat? Is het mogelijk deze cijfers op te splitsen naargelang de graad (Lagere Graad, Middelbare Graad, Hogere Graad, Hogere Graad), dit sinds ? Voor welke specialisatie wordt / werd geopteerd (schilderkunst, tekenkunst, fotokunst, )? Hoeveel van de leerlingen die beeldende kunsten volgen in het Brussels Nederlandstalig deeltijds kunstonderwijs, zijn gedomicilieerd in het Brussels hoofdstedelijk gewest? Graag deze aantallen in absolute cijfers en in percentages, en dit sinds

18 Kan collegevoorzitter Guy Vanhengel de instroom van leerlingen die les volgen in de beeldende kunsten in het Brussels NL DKO en gedomicilieerd zijn in Vlaanderen opsplitsen naar de verschillende Vlaamse provincies, en dit eveneens sinds ? Kan hij de instroom van leerlingen die les volgen in de beeldende kunsten in het Brussels Nederlandstalig DKO opsplitsen naargelang geslacht? Hoeveel leerlingen die een opleiding aanvatten in de beeldende kunsten in het Brussels Nederlandstalig DKO, behalen het eindattest van de Lagere Graad? Hoeveel van deze geslaagde leerlingen schuiven door naar de Middelbare Graad, en vervolgens naar de Hogere Graad? Hoeveel leerlingen behalen tenslotte het eindattest van de Hogere Graad? Graag deze aantallen in absolute cijfers en in percentages. Hoeveel leerlingen hebben een opleiding binnen een academie muziek, woord & dans aangevat? Is het mogelijk deze cijfers op te splitsen naargelang de graad (Lagere Graad, Middelbare Graad, Hogere Graad), dit sinds ? Voor welke kunstvorm wordt daarbij geopteerd (muziek / woordkunst / dans), dit graag eveneens sinds ? Hoeveel van de leerlingen die les volgen binnen een Brusselse Nederlandstalige academie voor muziek, woord & dans zijn gedomicilieerd in het Brussels hoofdstedelijk gewest? Graag deze aantallen in absolute cijfers en in percentages, en sinds ? Kan de collegevoorzitter instroom van leerlingen die les volgen in een Brusselse Nederlandstalige academie voor muziek, woord & dans en gedomicilieerd zijn in Vlaanderen opsplitsen naar de verschillende Vlaamse provincies, en dit eveneens sinds ? Kan hij de instroom van leerlingen die les volgen in een Brusselse Nederlandstalige academie voor muziek, woord & dans opsplitsen naargelang geslacht? Hoeveel leerlingen die een opleiding aanvatten in een Brusselse Nederlandstalige academie voor muziek, woord & dans halen het eindattest van de Lagere Graad? Hoeveel van deze geslaagde leerlingen schuiven door naar de Middelbare Graad, en vervolgens naar de Hogere Graad? Hoeveel leerlingen behalen tenslotte het eindattest van de Hogere Graad? Graag deze aantallen in absolute cijfers en in percentages. Welk budget voorziet de VGC voor het deeltijds kunstonderwijs, dit sinds ? Hoe wordt dit budget verdeeld over (a) de verschillende academies; (b) over de verschillende kunstvormen? Antwoord In zijn antwoord beperkt de heer Guy Vanhengel zich tot beleidsvragen waarvoor de VGC een engagement heeft opgenomen. Wat het cijfermateriaal over het deeltijds kunstonderwijs (DKO) aangaat, verwijst hij naar de vrij consulteerbare Statistische Jaarboeken van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Wat de cijfers betreft, springt vooral de groei van het aantal cursisten in het oog. In zijn er cursisten, in zijn er cursisten.

19 De Vlaamse Gemeenschap voorziet vanaf de leeftijd van 6 jaar DKO-lessen voor beeldende kunsten. Recentelijk werd die instapleeftijd ook voor Dans ingevoerd. De Vlaamse Gemeenschap heeft de instapleeftijd van 8 jaar behouden voor DKO-lessen Muziek en Woord. De VGC geeft via de pre-academielessen aan Brusselse kinderen de kans om gebruik te maken van het Nederlandstalig DKO-aanbod Muziek, Woord en Dans. Door de organisatie van de pre-academielessen voor het Nederlandstalig DKO stromen beduidend meer kinderen binnen in het eerste leerjaar van de lagere graad in het Nederlandstalig DKO en zijn deze kinderen met een inhoudelijke voorsprong goed gelanceerd om de doelstellingen te behalen in de lagere graad. De pre-academielessen hebben geen selecterende, maar een voorbereidende en wervende functie. Er zijn bijgevolg geen slaagcijfers. Het budget van de VGC voor het DKO is op te delen in enerzijds subsidies voor de preacademielessen en anderzijds subsidies voor promotie voor het DKO. Daarnaast kan het DKO, net als andere scholen, op gezette tijden een subsidievraag indienen voor uitrusting. De middelen die de VGC voorziet voor pre-academielessen zijn aanvullend bij wat de Vlaamse Gemeenschap voor DKO voorziet. De middelen worden onder de academies verdeeld op basis van het aantal ingeschreven leerlingen en het aantal ingerichte cursussen. Schooljaar Aantal lln pre-academielessen Subsidie VGC 2013/ euro 2012/ euro 2011/ euro 2010/ euro Het budget promotie omvat jaarlijks terugkerende promotieprojecten van alle Brusselse Nederlandstalige DKO s vanuit een samenwerkingsverband over alle Nederlandstalige Brusselse academies en kunstvormen heen: de Startavond van de Dag van het DKO i.s.m. Stad Brussel en de Kunstenhappening i.s.m. het Brussels Operettetheater (BOT). Schooljaar Subsidie VGC 2013/2014 nog te bepalen 2012/ euro 2011/ euro 2010/ euro Net als andere scholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kunnen ook de academies gebruik maken van subsidiemiddelen in het kader van uitrusting. Deze subsidies bedroegen in ; euro, en euro in het schooljaar Een deel van het algemeen communicatiebudget VGC - Advertentieruimte in Brussel Deze Week - wordt ook aan het DKO besteed. Dat varieert van de beschikbare advertentieruimte en de tarieven. Het gaat om ongeveer euro per jaar.

20 Vraag nr.10 van 18 februari 2014 van mevrouw Bianca Debaets Onderwijs: Stadsklassen in Brussel Naar analogie met bos-, zee- en boerderijklassen bieden meerdaagse stadsklassen leerlingen die buiten de stad opgroeien de mogelijkheid om de vertrouwde schoolomgeving te verlaten en zelf te proeven van de stad en van de vele aspecten van stedelijkheid. Stadsklassen maken kinderen en leerkrachten vertrouwd met de veelzijdigheid van het leven in de stad en met de vele mogelijkheden van de stad als boeiende leeromgeving. Zowel het regeerakkoord van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie als de Beleidsnota Brussel van Minister Pascal Smet onderstrepen het belang van stadsklassen als formule om de stad bekend te maken bij leerlingen en leerkrachten. Kan collegevoorzitter Guy Vanhengel een overzicht geven van het aantal leerlingen (zowel basis- als secundair onderwijs) dat sedert 2010 in het Brussels gewest van stadsklassen heeft kunnen genieten? Uit welke regio s in Vlaanderen zijn de klassen afkomstig? Met welke organisaties of diensten werd samengewerkt om deze stadsklassen te organiseren? Is deze lijst de laatste jaren uitgebreid? Hoe wordt er concreet gewerkt om een interessant aanbod voor scholen uit te werken? In welke mate werd het concept van stadsklassen reeds geëvalueerd? Wat kwam voort uit deze conclusies? Welke initiatieven heft de collegevoorzitter genomen om het concept van stadsklassen ook de komende jaren verder uit te bouwen? Via welke kanalen promoot hij het concept in Vlaanderen? Hoeveel (financiële) middelen worden hiervoor specifiek vrijgemaakt? Is de leerlinggebonden subsidie van euro voor de deelname van de Brusselse scholen de afgelopen jaren behouden geweest? Hoe worden de koepels betrokken bij de organisatie van stadsklassen, o.a. voor de communicatie en de verspreiding van informatie rond stadsklassen naar de scholen? Welke scholen vormen de eerste doelgroep van deze klassen? Hoe wordt er gewerkt om nieuwe doelgroepen te bereiken? In Bulletin Nr. 2 d.d. 1 juni 2011 verklaarde de collegevoorzitter initiatieven te ontwikkelen om in de Brusselverkenningsactiviteiten ook de ouderbetrokkenheid te bevorderen. Hoe werd sindsdien de ouderbetrokkenheid gestimuleerd? Ook voor Brusselse schoolteams werd een specifiek Brusselverkenningsaanbod ontwikkeld (Stadskracht). Hoeveel schoolteams en leerkrachten namen intussen hieraan deel? Antwoord In Brussel zijn er 2 organisaties die stadsklassen organiseren. GO!4 Brussels biedt een driedaags of vijfdaags verblijf in Bussel aan voor de 2de en 3de graad basisonderwijs en voor de 1ste graad secundair onderwijs. Voor de 3de graad secundair onderwijs wordt een vijfdaags educatief verblijf aangeboden. Dit aanbod staat ook open voor niet-go! scholen. De leerlingen overnachten in het internaat De Tuinen te Ganshoren.

21 JES organiseert voor de 3de graad lager onderwijs een driedaags of vijfdaags verblijf in het jeugdverblijfcentrum De Waterman te Sint-Jans-Molenbeek. Voor de Brusselse scholen organiseert JES een specifiek aanbod Brusselverkenning en Stadskracht die zich richten naar leerlingen, leerkrachten en ouders. Sinds 2010 namen leerlingen deel aan stadsklassen in Brussel. Beide organisaties geven aan dat de deelnemende scholen uit Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams- Brabant komen, met een grote vertegenwoordiging uit de eerste twee provincies. Sinds 2010 namen Brusselse leerlingen deel aan de Stadsverkenning voor Brusselse Scholen. GO!4 Brussels en JES werken met elkaar samen om een aanbod te ontwikkelen. Hun voornaamste partners zijn Bronks Jeugdtheater, School zonder Racisme, VRT, tvbrussel, Cinematec, het Brussels en Federaal Parlement, Natuurpunt, Green vzw, de Gemeenschapscentra, Buurtsport Brussel. Daarnaast worden bezoeken gebracht aan quasi alle relevante Brusselse musea, eredienst-gebouwen, kinderboerderij Jette, het Rood Klooster, Nationale Bank van België, enz. In het kader van de schoolbuurtverkenning met Brusselse leerlingen en leerkrachten is het belang van de Brede Scholen de laatste 2 jaar sterk toegenomen en is er geregeld samenwerking met de Brede Schoolmedewerkers. Beide organisaties organiseren een evaluatie bij de deelnemende scholen via formulieren en gesprekken. Aangezien de vraag het aanbod overtreft, wordt er geen actieve promotie gevoerd voor het reguliere aanbod. Voor het specifieke aanbod voor Brusselse scholen is er een denktank die geregeld het aanbod opvolgt, evalueert en indien nodig bijstuurt. Voor dit aanbod wordt promotie gevoerd. Vanuit de Vlaamse Gemeenschap worden de stadsklassen voor Vlaamse scholen niet meer rechtstreeks gesubsidieerd. De Waterman krijgt wel nog een subsidie als jeugdverblijfcentrum. Het specifieke aanbod Stadsverkenning Brussel voor Brusselse scholen van JES wordt door de VGC gesubsidieerd in het kader van de subsidies voor het educatieve aanbod van aanbieders voor Brusselse scholen. Voor het schooljaar bedroeg de subsidie euro. Daarnaast kunnen de Brusselse scholen zelf een financiële tussenkomst aanvragen in het kader van de VGC-subsidies voor educatieve initiatieven van Brusselse scholen. Deze regeling vervangt de leerlinggebonden subsidies die vroeger via de aanbieder werden toegekend. Naar aanleiding van de subsidiëring van het specifieke aanbod voor Brusselse scholen, werd aan JES gevraagd om het aanbod te ontwikkelen in overleg met de algemene directie Onderwijs en Vorming, de Brusselse onderwijspartners (onder meer de onderwijsnetten) en de Brusselse onderwijsondersteuners (OCB en VBB). Deze partners zijn vertegenwoordigd in de denktank. JES organiseert Brusselverkenningsinitiatieven voor ouders van leerlingen in Brusselse scholen. De beste methodiek om ouderbetrokkenheid te bevorderen, is om deze te koppelen aan het reguliere aanbod voor de scholen. Afhankelijk van de vragen, noden en mogelijk-

22 heden van de school werden er enkele trajecten rond ouderbetrokkenheid opgezet, bijvoorbeeld met Citizenne, het OCB en organisaties die vrijetijdsactiviteiten organiseren en/of gezinsondersteuning bieden. Met Stadskracht van JES wordt expliciet de kaart van de leerkrachten getrokken. Dit is ingegeven door de overtuiging dat de kennis die de leerkrachten opdoen via de schoolbuurtontdekkingen op lange termijn zowel de leerkrachten als de leerlingen ten goede komt. De deelname aan Stadskracht van het aantal leerkrachten is gegroeid. Dit schooljaar nemen 267 leerkrachten uit 17 scholen deel.

23 BRIGITTE GROUWELS, COLLEGELID BEVOEGD VOOR WELZIJN, GEZONDHEID, GEZIN, MEDIA EN PATRIMONIUM Vraag nr.1 van 6 november 2013 van mevrouw Greet Van Linter Gezondheid: Ondervoeding bij senioren in Brussel Uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen (UA) en het Ziekenhuis Network Antwerpen (ZNA) blijkt dat ongeveer 1 op de 10 ouderen ondervoed is. Heel wat ouderen zijn zich er zelf niet van bewust dat ze ondervoed zijn. Ook hun omgeving, het verzorgend personeel en de dokters zien het probleem van de ondervoeding vaak niet. Als men ouder wordt, heeft men minder trek om te eten en smaakt het eten vaak ook minder goed. Maar het is erg belangrijk dat ouderen goed blijven eten, want als ze ondervoed raken, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Indicatoren van ondervoeding zijn een gewichtsverlies van meer dan 10% in de laatste 6 maanden of meer dan 5% in de laatste maand of een BMI van minder dan 20. De onderzoekers stellen vast dat er extra alertheid nodig is na hospitalisatie, bij depressie en dementie. Het is uiterst belangrijk om (de kans op) ondervoeding vroegtijdig op te sporen, zodat zo snel mogelijk een behandeling kan opgestart worden. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat het uiterst belangrijk is dat een routinematig screening in alle milieus (thuissituatie, in een WZC, in hospitalen) gebeurt met gevalideerde screeningsmethodes. De klinische blik van gezondheidsprofessionals is niet betrouwbaar om ondervoede patiënten te detecteren. 54% van de ondervoede patienten wordt door de gezondheidswerkers op basis van hun klinische blik niet als ondervoed herkend. De situatie is nog erger bij de patienten zelf: maar liefst 87% van de ondervoede patiënten vindt zichzelf niet ondervoed! Bestaan er Brusselse cijfers over ondervoeding bij senioren? Wordt in de door de Vlaamse gemeenschap erkende woon- en dagverzorgingscentra en lokale dienstencentra routematig gescreend op ondervoeding? Bestaat dezelfde praktijk in het kader van de thuiszorg? Welke maatregelen heeft de VGC in het kader van de gezondheidszorg en preventie getroffen om de ondervoeding bij ouderen te bestrijden? Antwoord Voor Brussel zijn er amper prevalentiecijfers over ondervoeding beschikbaar. Indien er cijfers zijn, gaan deze meestal over een te kleine patiëntengroep. In de studie waar wordt naar verwezen, werden ook geen specifieke cijfers voor Brussel opgenomen. Enkel in een recent onderzoek door de Universiteit Gent over ondervoeding binnen geriatrische afdelingen van algemene en universitaire ziekenhuizen, konden cijfers worden teruggevonden voor Brussel. Uit de studie blijkt dat 33% van de patiënten in Brussel ondervoed is en 43% van de patiënten een risico loopt op ondervoeding. Brussel scoort hiermee niet slechter dan andere regio s in Vlaanderen.

24 Op dit ogenblik wordt er noch in de lokale dienstencentra, noch in de thuiszorg systematisch gescreend naar ondervoeding bij ouderen. Wel worden medewerkers gestimuleerd om aandacht te hebben voor dit probleem. Zo woonden de verpleegkundigen van de thuiszorgdiensten recent een vorming bij over de observatie en de specifieke klachten van deze risicogroep. Ook binnen de lokale dienstencentra wordt er extra aandacht besteed aan deze thematiek, de problematiek werd recent besproken op het forum van de Brusselse Ondersteuning Dienstencentra (BOD). Binnen de lokale dienstencentra zal verder onderzocht worden op welke wijze zij het best aan adequate doorverwijzing kunnen doen, wanneer er een vermoeden van ondervoeding bij hun gebruikers is. De Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt niet over gegevens betreffende de opvolging van deze problematiek binnen de woon- en dagverzorgingscentra erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Collegelid Brigitte Grouwels zal deze informatie dan ook opvragen bij haar Vlaamse collega, minister Jo Vandeurzen. Vraag nr.2 van 6 november 2013 van mevrouw Greet Van Linter Welzijn: Vlaamse thuiszorg in Brussel De Staten-Generaal Woonzorg Brussel van 13 december 2012 maakte duidelijk dat er belangrijke verschillen bestaan tussen de verschillende thuiszorgdiensten. De door de Cocof en GGC subsidiabele thuiszorguren worden bijna voor de volledige 100% ingevuld. De door de VGC gesponsorde thuiszorguren worden slechts voor 73% ingevuld met als gevolg dat er bijna uren Vlaamse zorg niet worden gebruikt. Bovendien zijn er belangrijke verschillen in de gebruiksbijdrage door de zorgbehoevende. Een gebruiker van de Vlaamse poetshulp betaalt minimaa1 5,83 euro/u en maximaal 17,50 euro /u, terwijl de Cocof- en GGC-poetshulp varieert tussen 0,71 euro /u en 7,41 euro /u. Een gebruiker van de Vlaamse gezinszorg betaalt minimaa1 3,76 euro /u en maximaal 14,28 euro /u, terwijl de Cocof- en GGC-gezinszorg varieert tussen 0,41 euro /u en 7,41 euro /u. Waarom worden de door de VGC gesponsorde thuiszorguren slechts voor 73% ingevuld? Welke maatregelen werden er getroffen om de bijna Vlaamse zorguren te gebruiken? Hoe vallen de significante prijsverschillen tussen de Vlaamse thuiszorg (zie voorgaande voorbeelden) en de Cocof- en. GGC-thuiszorg te verklaren? Welke maatregelen werden getroffen om de prijzen van de Vlaamse thuiszorg op het niveau van de Cocof en de GGC te brengen? Klopt het dat de uitgestelde invoering van een maximumfactuur in de thuiszorg door het Vlaams Woonzorgdecreet tot gevolg heeft dat Brusselse Vlamingen die niet zijn aangesloten bij de Vlaamse zorgkas de volledige prijs voor thuiszorg zullen betalen in tegenstelling tot zij die wel bij de Vlaamse zorgkas zijn aangesloten?

25 Antwoord Vooreerst, de Vlaamse gesponsorde thuiszorguren waarvan wordt gesproken, zijn thuiszorguren geprogrammeerd en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De VGC keert jaarlijks een subsidiebedrag van euro uit aanvullend op de middelen van de Vlaamse Gemeenschap aan de Vlaamse erkende diensten thuiszorg werkzaam in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin en Partena Gezinszorg ontvangen elk een deelbedrag op basis van de onderlinge verhouding in het effectief gepresteerde urencontingent. De invullingsgraad van 2011 bedroeg inderdaad 73,24%. De belangrijkste redenen voor dit deficit zijn: 1. De prijszetting in de regelgeving van respectievelijk de Vlaamse overheid, de GGC en de Cocof waarbij de Vlaamse thuiszorguren duurder zijn. de minimum bijdrage gezinszorg varieert van 0,71 euro/uur Cocof over 1,76 euro/uur GGC tot 3,66 euro/uur VG de maximum bijdrage gezinszorg varieert tussen 7,41 euro /uur Cocof en 7,39 euro /uur GGC tot 14,28 euro /uur VG Dit heeft te maken met overheden die, terecht, elk hun eigen accenten leggen. Om tot een transparante prijszetting te komen voor alle Brusselaars, die duurzaam is voor alle partijen en die onnodige concurrentie vermijdt, werd begin 2013 een eerste overleg tussen de 3 betrokken overheden georganiseerd. Gezien de grote prijsverschillen is een oplossing tot gelijkschakeling van de tarieven op korte termijn binnen de huidige budgettaire context niet mogelijk. 2. Onvoldoende bekendheid van de Brusselaars met de thuiszorg, wat aan Nederlandstalige zijde versterkt wordt door de versnippering van het aanbod. Om hieraan tegemoet te komen kent de VGC jaarlijks een budget toe van euro aan de betrokken Vlaamse diensten Thuiszorg om via verschillende acties hun aanbod bekend te maken. Bijkomend werd met een financiële ondersteuning van de VGC van euro een steunpunt woningaanpassing opgericht in 2011 tijdens het jaar van de woningaanpassing. Dit steunpunt is een gezamenlijk initiatief van verschillende Nederlandstalige organisaties actief op dit thema en bundelt zo alle beschikbare diensten waarop de thuiswonende hulpbehoevende oudere een beroep kan doen. 3. Te weinig bekendheid bij de zorgverstrekkers en professionele hulpverleners waardoor doorverwijzing soms ontbreekt of naar Franstalige thuiszorgdiensten gebeurt. Door intensieve samenwerking met onder meer de lokale dienstencentra, het BOT (Brussels Overleg Thuiszorg), het Huis voor Gezondheid, Kenniscentrum Woonzorg Brussel, vzw Beschut Wonen Brussel, de pilootprojecten Huizen van het Kind, en gerichte informatiecampagnes naar de ziekenhuizen, dokters, apothekers, wordt hier door de thuiszorgdiensten en de VGC elke dag aan gewerkt.

26 Op vraag van de verenigingen die werken met of voor kansarmen werd vorig jaar een taaltoegankelijke cliëntbrochure voor de Nederlandstalige thuiszorg in Brussel ontwikkeld. Wat de vraag met betrekking tot de maximumfactuur betreft, is door de Vlaamse Regering beslist dat deze tijdens de huidige regeerperiode niet zal worden geïmplementeerd. Dus de vraag stelt zich nu niet. Bij verder onderzoek naar een prijszetting, al dan niet gekoppeld aan een aansluiting bij een Vlaamse zorgkas, zal een aftoetsing met de Brusselse context zeker noodzakelijk zijn. Vraag nr.3 van 18 november 2013 van mevrouw Elke Roex Divers: Avond van Welzijn, Gezondheid en Gezin Op 22 oktober 2013 organiseerde collegelid Brigitte Grouwels in het Kaaitheater een feestavond voor organisaties die werkzaam zijn in de domeinen welzijn, gezondheid en gezin. Graag een volledig overzicht van het bestede budget, opgesplitst naar aard van de uitgave. Graag een volledig overzicht van uitgenodigden. Antwoord Op 22 oktober 2013 vond de eerste avond van Welzijn plaats in het Kaaitheater. Overzicht van het besteedde budget: Zaalkosten Kaaitheater Huur van de zaal voor één dag Vestiairekosten (2 personen) Controle en plaatsaanwijzing (3 personen) Technische medewerking Onthaal TOTAAL Optredend gezelschap (Zingalong) Auteursrechten TOTAAL Optredend gezelschap (Inspinazie) Catering - Jobi Hapjes, drank en personeel voor event Hapjes, drank en personeel voor artiesten TOTAAL 3.327,50 euro 290,40 euro 326,70 euro 1.742,40 euro 605,00 euro 6.292,00 euro ,00 euro 975,20 euro ,20 euro 1.706,60 euro ,50 euro 905,90 euro ,40 euro Uitnodigingen - Cibe Ontwerp en uitwerking Drukwerk Verzending TOTAAL 2.500,00 euro 2.489,06 euro (alg. VGC-budget) 4.989,06 euro

27 Studio Dann Aanwezigheid fotograaf + volledige publicatierechten Aankoop bloemen, wijn, batterijen,... T O T A A L 881,90 euro 165,00 euro ,16 euro Er werden 3 vormen van uitnodiging uitgewerkt: één voor organisaties, één voor de raden van bestuur, en één voor speciale gasten. 13 dagen voor het evenement werd een (digitale) campagne door herinneringsmails georganiseerd en werd een aangepaste handtekening bij de personeelsleden van de Algemene Directie Welzijn, Gezondheid & Gezin ingevoerd. In totaal kregen 357 organisaties of personen een uitnodiging. De uitnodigingen werden verstuurd naar de raden van bestuur en de teams van: Atelier Groot Eiland Begeleid Wonen Brussel vzw Brailleliga vzw Brussels Health and Education Center - Terranova vzw Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling Brussels Overleg Thuiszorg vzw Brusselse Huisartsenkring vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad vzw Cachet vzw CAW Archipel CAW Mozaïek Centrum Ambulante Diensten vzw Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel vzw Centrum voor Joods-Marokkaanse cultuur vzw Comité Kuregem D' Broej Dagverzorgingscentrum Tram 82 De Loper vzw - Centrum voor Thuisbegeleiding De Lork vzw De Overbron vzw Den Teirling vzw, dagactiviteitencentrum Espero vzw Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan Familiehulp Gehandicapten en Solidariteit Sociaal Centrum vzw MediSina v.z.w. Het Punt - Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel Home Info Huis voor Gezondheid Inclusie Vlaanderen vzw Indivo

28 Iris Thuiszorg vzw Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw Kind in Nood vzw Kinder- en Jeugdzorg Ukkel-Calevoet Kinderdienst vzw Koninklijk Instituut Woluwe LHIVING vzw Liberaal Coördinatiecentrum voor Thuiszorg en Dienstverlening vzw Liberale Thuiszorg Lokaal Dienstencentrum ADO Icarus Lokaal Dienstencentrum Aksent Evere Lokaal Dienstencentrum Aksent Schaarbeek Lokaal Dienstencentrum Chambéry vzw Lokaal Dienstencentrum Cosmos vzw Lokaal Dienstencentrum De Harmonie Lokaal Dienstencentrum De Kaai vzw Lokaal Dienstencentrum De Vaartkapoen Lokaal Dienstencentrum De Zeyp Lokaal Dienstencentrum Ellips Lokaal Dienstencentrum Forum vzw Lokaal Dienstencentrum Het Anker vzw Lokaal Dienstencentrum Lotus vzw Lokaal Dienstencentrum Parkresidentie vzw Lokaal Dienstencentrum Randstad Lokaal Dienstencentrum Vives Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg Noord Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg Zuid Medimmigrant vzw Onderweg vzw Prisma vzw Seniorencentrum Brussel Sensoa Brussel vzw Socius Solentra vzw 't Signaal vzw Terranga vzw Terre Neuve vzw Thomas More Mechelen vzw 'CIMIC' Thuiszorg Brabant vzw Tonuso Topaz Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaamse Gemeenschap, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - afdeling Welzijn en Samenleving (Eric Vercammen)

29 Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en TBC-bestrijding vzw Therapeutisch Centrum voor Kinderen Lerni Werkgroep Thuisverzorgers Wijkgezondheidscentrum Medikuregem vzw Zonnelied De Poolster A Place To Live African Legal Network Africa's Sunshine Alba Almanar Anatolian Arts Ardaps Arthis Association of Nigerians in Belgium Axcent vzw Bambou Vert Bel'Afrika Media Binfikir BON - Brussel Onthaal Nieuwkomers Bru-TAAL Buurthuis Bonnevie Camelia Centrum Etnische Minderheden en Gezondheid vzw Congo Cultures Convivium Dar Al Amal vzw De Buurtwinkel vzw De Horizon vzw De Mangoboom in Bloei EVA vzw Federatie van Marokkaanse Verenigingen Femma Intercultureel FEZA FORA vzw Forum van Etnisch-culturele Minderheden FZOVL GC De Pianofabriek Globe Aroma Golden Rose Brussels Het Meervoud Hodari vzw Huis van het Nederlands Brussel Internationaal Comité KGB Kongolese Sociaal-Culturele Gemeenschap van België Koerdisch Bureau voor Ontmoeting en Informatie

30 Koerdisch Instituut Kruispunt Migratie-Integratie vzw KUUMBA Link =Brussel Maks vzw Merhaba Met-X Minor Ndako Nasci vzw, Dienstencentrum voor het kind Onder Ons Opvang vzw PAG - ASA vzw Pigment Regionaal Integratiecentrum Foyer vzw Russisch Huis Samenlevingsopbouw Brussel Sociaal Vertaalbureau Brussel Onthaal vzw Together vzw Turkse Unie van België Unie van Turkse Verenigingen VOEM Vooruitgang Wijkpartenariaat De Schakel vzw Consultatiebureau Evere Consultatiebureau Foyer integratiecentrum Consultatiebureau Gallaitstraat Consultatiebureau Ganshoren Consultatiebureau Haren Consultatiebureau Huis der Gezinnen Consultatiebureau Neder-Over-Heembeek Consultatiebureau Nekkersdal Consultatiebureau Oudergem Consultatiebureau Schaarbeek Consultatiebureau Sint-Agatha-Berchem Consultatiebureau Sint-Gillis Consultatiebureau Vorst Consultatiebureau VUB Jette De Weeg vzw De Weeg Zuid-Brussel vzw Elmer Fac Similiter Gemeente Anderlecht - dienst kinderdagverblijven Hoofdstedelijke Peutertuin Neder-Over-Heembeek Huis der Gezinnen Inloop Dansaert

31 Kind en Gezin - Katrien Verheggen en Filip Winderickx Kind en Preventie vzw Kinderdagverblijf Arion Kinderdagverblijf Babbelutje Kinderdagverblijf Asselbergs Kinderdagverblijf Baby Dino Kinderdagverblijf Bambino Kinderdagverblijf Barbara Kinderdagverblijf De Bengeltjes Kinderdagverblijf De Blauwe Rups Kinderdagverblijf De Bloeiende Kerselaar Kinderdagverblijf De Elfjes Kinderdagverblijf De Hummeltjes Kinderdagverblijf De Hummeltjes Kinderdagverblijf De Kaarsjesboom Kinderdagverblijf De Kakkewietjes Kinderdagverblijf De Kapoentjes Kinderdagverblijf De Ketjes Kinderdagverblijf De Kleurdoos / De Madeliefjes Kinderdagverblijf De Kollebloem Kinderdagverblijf De Poesjes Kinderdagverblijf De Rakkertjes Kinderdagverblijf De Roosjes Kinderdagverblijf De Viooltjes Kinderdagverblijf De Vlindertjes Kinderdagverblijf De Zandmannetjes Kinderdagverblijf De Zonnebloem Kinderdagverblijf Elmer in de Stad Kinderdagverblijf Elmer Noord Kinderdagverblijf Elmer West Kinderdagverblijf Elmer Zuid Kinderdagverblijf Elmer Zuid - Lokale Dienst Kinderdagverblijf Engeltjes Kinderdagverblijf Floralia Kinderdagverblijf Floréal Kinderdagverblijf Harlekijntje Kinderdagverblijf Helihaven Kinderdagverblijf Helmetje Kinderdagverblijf Het Lijsternest Kinderdagverblijf Het Mezennestje Kinderdagverblijf Het Tinnen Soldaatje Kinderdagverblijf Het Toverfluitje Kinderdagverblijf Joost-e-Fien Kinderdagverblijf Kasteel Beiaard Kinderdagverblijf Kiekeboe Kinderdagverblijf Kinderdroom

32 Kinderdagverblijf Kortenbach Kinderdagverblijf Kraakje Kinderdagverblijf Lentebloempjes Kinderdagverblijf Lutgardis Kinderdagverblijf Magnolia Kinderdagverblijf Mallemuis Kinderdagverblijf Minimabo Kinderdagverblijf Mooi-bos Kinderdagverblijf Mutsaard - baby's Kinderdagverblijf Mutsaard peuters Kinderdagverblijf Nieuwkinderland Kinderdagverblijf Onze Guitjes Kinderdagverblijf Onze Vriendjes Kinderdagverblijf Pagadder Kinderdagverblijf Peperkoekenhuisje Kinderdagverblijf Pino Kinderdagverblijf Pluchke Kinderdagverblijf Prutske Kinderdagverblijf Reper-Vreven Kinderdagverblijf Richard Neybergh peuters Kinderdagverblijf Robbedoes Kinderdagverblijf Roodebeek Kinderdagverblijf Scheutje Kinderdagverblijf Schobbejakske Kinderdagverblijf Sint-Karel Kinderdagverblijf Sipiwoke Kinderdagverblijf Sloeberjungle / Filouke Kinderdagverblijf Sloeberket Kinderdagverblijf Sloeberstad / Sokidoki Kinderdagverblijf Stijntje Kinderdagverblijf Stokkel Kinderdagverblijf t Folieke Kinderdagverblijf 't Kaboutertje / t Zonnetje Kinderdagverblijf t Kapoentje Kinderdagverblijf t Plantzoentje Kinderdagverblijf t Sloeberke Kinderdagverblijf t Wanneke Kinderdagverblijf t Zandkasteeltje Kinderdagverblijf 't Zandlopertje / Zavelberg Kinderdagverblijf Toreke Kinderdagverblijf Ukelele Kinderdagverblijf Ukkepuk (Ganshoren) Kinderdagverblijf Ukkepuk (Schaarbeek) Kinderdagverblijf Unkie Punkie Kinderdagverblijf Vekemans Kinderdagverblijf VUB Campus Elsene

33 Kinderdagverblijf VUB Campus Jette Kinderdagverblijf Windekind Kinderdagverblijf Woluland Kinderdagverblijf Zavelput Kinderdagverblijf Zonnebloem Kinderdagverblijf Zonnekind Kinderdagverbljf t Jubeltuintje Kinderdagverbljf t Kruimeltje Opvoeden in Brussel vzw Pluralistisch platform jeugdzorg Scholengroep Brussel Solidariteit voor het Gezin vzw VBJK VCOK Vlaams Welzijnsverbond vzw De Buiteling vzw Dienstencentrum voor het Kind Nasci vzw Foyer - dienst preventieve zorg vzw Gemeenschapscentrum Nekkersdal - IBO Nekkersdal vzw Kinderopvang KAV - IBO Helmet vzw Sint-Goedele Brussel - kinderopvang vzw Vlaams Gemeenschapsbeleid Anderlecht - IBO KIK vzw Welvaartkapoen - IBO De Verliefde Wolk Gezinsbond De betrokken Vlaamse ministers, de collegeleden en hun teams, de VGC-raadsleden, de Vlaamse volksvertegenwoordigers uit Brussel, de Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters. Vraag nr.4 van 18 november 2013 van mevrouw Elke Roex Welzijn: Aantal Brusselaars op de Centrale Registratie Zorgvragen Het BrAP, het Brussels aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap, maakt mensen met een handicap wegwijs in het aanbod van voorzieningen. Het BrAP kan ook de zorgvraag van de cliënt op de Centrale Registratie Zorgvragen registreren. Zelfs al gaat het niet om dringende zorgvragen, toch is het aangewezen dat personen met een handicap zich laten registreren op de CRZ. De inschrijfprocedure voor de CRZ is ingewikkeld, administratief en duurt lang. De meeste (Nederlandstalige) personen met een handicap komen via het BrAP of via hun mutualiteit op de CRZ terecht. Hoe evolueert het aantal Brusselse aanvragers op de CRZ? Hoeveel Brusselaars staan er in totaal op de CRZ in 2011,2012 en 2013? Hoeveel daarvan zijn er voor het eerst in 2011,2012 en 2013 ingeschreven? Graag ook een uitsplitsing qua leeftijd. Via welke instanties worden de Brusselse aanvragers op de CRZ ingeschreven: hoeveel via het BrAP, hoeveel via de mutualiteiten hoeveel via de andere instellingen?

34 Hoeveel Brusselse dossiers werden in 2011,2012 en 2013 voorgelegd aan de provinciale Evaluatiecommissie (PEC) Vlaams-Brabant? Wat is het aandeel Brusselse dossiers t.o.v. het totaal aantal dossiers in Vlaams-Brabant? Graag een evolutie van 2011 tot heden. Hoeveel Brusselse dossiers rond zorg werden er in 2011, 2012 en 2013 goedgekeurd? Hoeveel mensen kregen nog een PEC-ticket zorg, hoeveel mensen hebben al een goedkeuring voor een Persoonlijk-assistentiebudget (PAB) gekregen of een persoonsgebondenbudget (P68)? Hoeveel personen konden met hun ticket, PAB of PGB sinds 2011 terecht in een voorziening in het Brussels gewest of bij een Brusselse organisatie. Graag ook een opsomming van de Brusselse organisaties waar Brusselaars nu beroep op doen in het kader van PAB of PGB. Antwoord Brusselse situatie CRZ: algemeen overzicht Brussels hoofdstedelijk gewest (juni 2013) Uitsplitsing CRZ naar leeftijd en prioriteitengroep (juni 2013)

35 Evolutie CRZ Brussel: Verhouding CRZ Vlaams Brabant Brussels hoofdstedelijk gewest en evolutie Er dient opgemerkt te worden dat het BrAP niet langer als contactpersoon van de CRZ optreedt voor personen met een handicap. Dit behoort nu tot de opdrachten van de Diensten Ondersteuningsplan (DOP). Een DOP onderzoekt wie welke taken voor de persoon met een handicap kan opnemen voordat de persoon in kwestie binnen de CRZ ingeschreven wordt voor handicap specifieke ondersteuning. Het BrAP wil vooral de gebruikers informeren en heeft daarvoor onder meer een telefoonpermanentie opgericht. Wat betreft het aantal Brusselse aanvragers die door de mutualiteiten en andere instellingen op de CRZ ingeschreven worden, beschikt de VGC niet over deze gegevens. De cijfergegevens over de Brusselse dossiers die werden voorgelegd aan de provinciale Evaluatiecommissie (PEC) Vlaams-Brabant werden bij het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH) opgevraagd, maar deze informatie kon niet verstrekt worden. In de onderstaande tabel worden de cijfergegevens met betrekking tot het aantal personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend door het VAPH als persoon met een handicap (PEC-erkenning) weergegeven. Dit zijn de gegevens tot en met 30 juni 2013 en bevatten zowel PEC-tickets zorg als PEC-individuele materiële bijstand.

36 Het principe van het PAB is dat de persoon met een handicap een persoonlijk assistent aanwerft. Dit wil zeggen dat de persoon met een handicap geen beroep doet op een voorziening, maar op een individu. Deze persoon behoort dus niet tot een organisatie. De VGC kan geen gegevens voor Brussel over het aantal personen met een persoonsgebonden budget (PGB) geven. Er zullen geen toekenningen PGB meer gebeuren omdat dit een experimenteel project was dat enkel in Halle en Antwerpen liep. Het VAPH streeft echter wel naar een heroriëntatie van het PGB-principe naar de persoonsvolgende financiering (PVF). Deze oefening is op dit ogenblik nog volop in ontwikkeling en dus momenteel nog niet in uitvoering. Er kan wel informatie verschaft worden met betrekking tot het aantal Brusselaars met een persoonsvolgend convenant. Een convenant is een vorm van persoonsvolgende financiering. Aan de cliënt wordt een budget toegewezen waarmee enkel ondersteuning door VAPH erkende zorgaanbieders kan worden geboden. Dit budget laat toe om tot oplossingen op maat van de zorgvrager te komen. Een voorziening kan samenwerken met zowel het natuurlijk netwerk van de persoon in kwestie als met andere (formele) welzijns- of zorgaanbieders die vervolgens een deel van de ondersteuning aan de cliënt kunnen opnemen. Het kan hier gaan om door het VAPH erkende en gesubsidieerde zorgaanbieders of andere organisaties (rust- en verzorgingstehuis, psychiatrisch centrum, thuiszorgdiensten, ).

37 Enkel de door het VAPH erkende en gesubsidieerde diensten kunnen vanuit het persoonsvolgend convenant worden betaald, tenzij het uitsluitend gaat om het bieden van oproepbare permanentie. Vraag nr.5 van 18 december 2013 van mevrouw Brigitte De Pauw Media: De nieuwe gids Brussel toegankelijk voor allen 2013 Op 3 december 2013, internationale dag voor mensen met een handicap, vond een persconferentie plaats waar de nieuwe gids Brussel toegankelijk voor allen 2013 werd voorgesteld. Het betrof de tiende editie van deze populaire gids. Deze gids, een initiatief van de vzw TMA Concept, beoordeelt de toegankelijkheid van de toeristische infrastructuur van Brussel voor mensen met een handicap. De gids is een handig hulpmiddel voor personen met een handicap die de toeristische bezienswaardigheden van het Brussels hoofdstedelijk gewest willen bezoeken. Dit initiatief kadert binnen de taak van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om projecten te ondersteunen met bijzondere meerwaarde voor de personen met een handicap in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Mevrouw Brigitte De Pauw was verbaasd toen ze geen enkele vermelding van de VGC terugvond op de uitnodiging van de persconferentie. Zo werden ook enkel de Cocof ministers Huytebroeck en Doulkeridis (respectievelijk bevoegd voor bijstand aan gehandicapte personen en toerisme) vermeld. Is de Vlaamse Gemeenschapscommissie betrokken bij de gids Brussel toegankelijk voor allen 2013? Zo ja, op welke manier?

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld?

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld? Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-491- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 55 van 27

Nadere informatie

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN 3 394 Schooljaar 2014-2015 TOTAAL AANTAL SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS (scholen met kleuteronderwijs, lager onderwijs of kleuter- én lager onderwijs) Antwerpen 90 6 96 368

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding

Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Thuis in de Stad -prijs 2011 20060623-1 Inschrijvingsformulier Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dingt u mee naar

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 671 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 2 MEI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 2 mei 2017 INTEGRAAL

Nadere informatie

BIJLAGE OVEREENKOMST. Bijlage nr. 1

BIJLAGE OVEREENKOMST. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), vertegenwoordigd door het College, waarvoor optreedt de heer Guy Vanhengel, Collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs en

Nadere informatie

Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen

Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen vergadering C164 OND17 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van 26 maart 2013 2 Commissievergadering nr. C164 OND17 (2012-2013) 26 maart 2013

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Vraag nr. 234 van 1 februari 2013 van GÜLER TURAN

Vraag nr. 234 van 1 februari 2013 van GÜLER TURAN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 234 van 1 februari 2013 van GÜLER TURAN Eenzaamheid bij jongeren Thuisonderwijs In het

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

STEM monitor Juni 2016

STEM monitor Juni 2016 monitor Juni 2016 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen van het -actieplan worden opgevolgd aan de hand van een indicatoren. Hiervoor werd de

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0291 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog bij jongeren

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 NR.2 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 1 april 2013 INHOUD Blz. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3)

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009-821- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 33 van 7

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-305- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/459 29 november 2001 Collegebesluit nr. 01/459 houdende overheidsopdracht bij onderhandelingsprocedure voor de organisatie van een wetenschappelijk onderzoek naar de verbrusseling

Nadere informatie

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs VVKSO CODIS/DOC/11/09 2011-02-07 Arbeidsmarktrapport 2010 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Secundair Onderwijs Basisonderwijs Secundair onderwijs Structuur van

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 2012

BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 2012 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Beleid Onderwijspersoneel Koning Albert II-laan 5, 2 BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 22 Basisonderwijs en Secundair Onderwijs

Nadere informatie

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 Strategie 2025 Bepaalt de sociaaleconomische prioriteiten voor Brussel tegen 2025. Is ondertekend door de bevoegde

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2008-95- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP

Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP Vlaamse Rand Monitoring anderstalige

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 607 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 12 JANUARI 2016 VRAAG Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 12 januari 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan de

Nadere informatie

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters?

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 312 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Actieplan samen tegen schooluitval Het

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 67 van 18 oktober 2013 van ANN BRUSSEEL Basis- en secundair Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten stuk ingediend op 2074 (2012-2013) Nr. 1 22 mei 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten, Irina De Knop en Fientje Moerman en de heer Sas van Rouveroij betreffende

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg.

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 818 van ELS ROBEYNS datum: 13 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zorginspectie - Gehandicaptenzorg Graag informeer ik hierbij

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA%

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA% Pagina 1 van 1 H$+3F$+/-I.;:BAAB;7AA >@J)&$3'"2./$+$-I.'4#/60$+'4K,6L6/$.L'$0L$#$2+0 '60,6#3-'63$6323!"#$$&$'()"&*+,$&-.'/&0'123'4$(5)6'+'7&))*$'()"&*+,$&-.'8)*-&)'9."-$$-'4$(5)6':-;+'

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID vrij katholiek onderwijs schooljaar 21213 Resultaten van de spoed D e Cel Gegevensbeheer van de Dienst Informatica heeft in samenspraak met de Verbonden en de diocesen opnieuw

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 577 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 9 JUNI 2015 STUDIEBEZOEK JES vzw SAMENVATTEND VERSLAG uitgebracht namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport door

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX Leerlingen BSO Slaagkansen hoger

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015.

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 557 van ANN BRUSSEEL datum: 9 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Toelatingsexamen arts en tandarts -

Nadere informatie

Deel 6. niveauoverschrijdende gegevens. Hoofdstuk 1 : Internen en internaten

Deel 6. niveauoverschrijdende gegevens. Hoofdstuk 1 : Internen en internaten Deel niveauoverschrijdende gegevens Hoofdstuk 1 : Internen en internaten Schooljaar 2009-2010 AANTAL INTERNATEN PER NET Gemeenschapsonderwijs Privaatrechtelijk Provincie Gemeente Vlaamse Gemeenschapscomm.

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS. het 7e specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg,

Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS. het 7e specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg, Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS Opleiding verpleegkunde In- en uitstroom Zowel het federaal als het Vlaams sociaal akkoord voorzien in de creatie van bijkomende jobs. Een groot aantal

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA Onthaalklassen anderstalige nieuwkomers Brussel

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere voorwaarden en procedure om subsidies toe te kennen voor projecten die cultuureducatie van onderwijsinstellingen stimuleren DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2008-299- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van de samenhuizing in de gehuurde locatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van de samenhuizing in de gehuurde locatie Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0313 25-03-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 2 Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS

nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerlingen met een handicap Speciale onderwijsleermiddelen

Nadere informatie

In het officieel onderwijs bestaat bovendien de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen voor het volgen van een levensbeschouwelijk vak.

In het officieel onderwijs bestaat bovendien de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen voor het volgen van een levensbeschouwelijk vak. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 208 van ANN BRUSSEEL datum: 4 februari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Basis- en secundair onderwijs - Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag?

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 109 van KARL VANLOUWE datum: 6 februari 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Toepassing sectorale decreten - Brussel Om tegemoet te komen aan

Nadere informatie

Ter voorbereiding van het academiejaar waren de resultaten als volgt:

Ter voorbereiding van het academiejaar waren de resultaten als volgt: VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Vraag nr. 26 van 10 september 2014 van ANN BRUSSEEL Toelatingsexamen arts

Nadere informatie

BRUSSEL gaat ervoor!

BRUSSEL gaat ervoor! BRUSSEL gaat ervoor! Inspiratienamiddag 20 februari 2014 Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Brussel!? Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/338 14 juli 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van het erfgoedconvenant voor de eindrealisatie van de Weik van t Brussels 2005 (tweede fase) en voorbereiding

Nadere informatie

GOK in het Antwerpse basisonderwijs

GOK in het Antwerpse basisonderwijs GOK in het Antwerpse basisonderwijs Telling 1 februari 2011 Sara Vertommen Datum: april 2012 Verantwoordelijke uitgever:studiedienst Stadsobservatie Inleiding 3 Hoofdstuk 1: algemene analyses op de GOK-tellingen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 23 mei 2005;

Gelet op de aanvraag van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 23 mei 2005; SCSZ/05/90 1 BERAADSLAGING NR. 05/031 VAN 10 OKTOBER 2005 M.B.T. HET DEPARTEMENT ONDERWIJS VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS BEHEERD DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

STEM monitor 2015. 9 juni 2015 RITA DUNON

STEM monitor 2015. 9 juni 2015 RITA DUNON STEM monitor 2015 9 juni 2015 RITA DUNON Doelstellingen STEM-actieplan STEM-actieplan 2012-2020 streeft op middellange termijn naar: Meer starters en afgestudeerden in STEMopleidingen en richtingen die

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0438 28-04-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Overeenkomst tussen Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de procedure

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0586 23-06-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Het College, Gelet

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs stuk ingediend op 1224 (2010-2011) Nr. 1 6 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten en Elisabeth Meuleman, de heren Boudewijn

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

PROVINCIAAL SPIJBELACTIEPLAN ANTWERPEN

PROVINCIAAL SPIJBELACTIEPLAN ANTWERPEN PROVINCIAAL SPIJBELACTIEPLAN ANTWERPEN Els Dupon netwerk STS Voorstelling Arr.Turnhout 28 november 2017 Spijbelen een zorg? SO VLAANDEREN (leerplichtig) Schooljaar 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 #lln

Nadere informatie