KNIPSELS M.B.T. PARTICIPATIE VAN INTAKE TOT NAZORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KNIPSELS M.B.T. PARTICIPATIE VAN INTAKE TOT NAZORG"

Transcriptie

1 KNIPSELS M.B.T. PARTICIPATIE VAN INTAKE TOT NAZORG Roppov werkgroep participatie - van intake tot nazorg (eerste Roppov-project ) De samenkomsten van de werkgroep van intake tot nazorg waren vooral momenten van intervisie tussen de deelnemers. Ze werden gekenmerkt door het uitwisselen van talloze ideeën en van verhalen over mogelijkheden tot participatie door cliënten. Een bedenking die steeds weer aan bod kwam bij de besprekingen was dat de grondhouding van de hulpverlener en de methodieken/technieken om cliënten te laten participeren, steeds hand in hand gaan. Wanneer je als hulpverlener wel de bedoeling (en de overtuiging) hebt om je cliënten te laten participeren maar wanneer je niet weet hoe je dit kan realiseren, dan zal je niet steeds tot participatie van je cliënt komen. Wanneer je echter alle mogelijke methodieken beheerst maar niet echt geneigd bent om je cliënt te laten participeren, zal er van participatie zéker geen sprake zijn. En zélfs wanneer je zowel de gepaste houding als de gepaste methodiek hebt, hangt het nog steeds van je cliënt af of hij/zij je inspanningen beschouwt als een aanbod tot participatie (je inspanningen heb je zelf in de hand, het effect ervan op de ander heb je niet in de hand). Van zodra je cliënt het wel degelijk als een mogelijkheid tot participatie beschouwt, participeert hij/zij. M.a.w. zelfs als hij/zij beslist om bv. niet naar een vergadering te komen, is er sprake van participatie omdat de cliënt zijn/haar inbreng heeft door niet aanwezig te zijn. (Naar analogie van je kan niet niet communiceren ) Omdat we van al die vruchtbare bijeenkomsten niet zomaar een verslag kunnen maken maar omdat we u toch willen laten kennismaken met onze werkzaamheden, volgen hier een aantal knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg. Deze zijn de neerslag van een persoonlijke brainstorming door de mensen die in november 2003 in de werkgroep zaten Het is geordend aan de hand van zes thema s en telkens opgedeeld in valkuilen en kansen (= hoe kunnen we die valkuilen ombuigen tot kansen?). Iedereen heeft de oefening op zijn eigen manier opgevat, met als achtergrond de werking in de eigen instelling. Het is zeker geen beschrijving van het proces van de werkgroep. Het is dus enkel een brainstormoefening waarvan we hopen dat die u kan inspireren in uw denken over participatie. thema s: opmaken, evalueren en bijsturen van het handelingsplan het dagelijks leven in het begeleidingstehuis individuele begeleidingsinterventies verwerven en doorgeven van informatie tevredenheidmeting klachtenprocedure Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 1

2 Opmaken, evalueren en bijsturen van handelingsplan aan de voorbereiding/ evaluatie van het HP: Cliënt slaagt er niet in om stil te staan bij zijn eigen functioneren aan de voorbereiding/ evaluatie van HP: Cliënt ziet de zinvolheid niet in. Cliënt heeft een volledig ander beeld van zijn functioneren dan de opsteller van HP. Cliënt gaat niet akkoord met de verslaggeving Jongere wenst niet aanwezig te zijn bij de bespreking met de PI ouders Ouders wensen niet aanwezig te zijn bij de bespreking van HP Tijdens de ganse hulpverleningsperiode regelmatig stilstaan bij het functioneren van de jongere. Dit hoeft niet enkel via gesprekken te gebeuren, creativiteit!!! Na afloop van deze individuele momenten samen met de jongere tot een conclusie komen. Het laatste gesprek voor het opmaken van het HP gebruiken als moment waarbij totaal overzicht gevormd wordt. HP voorstellen als hulpverleningsinstrument, het kan een bijdrage leveren om de cliënt bij zijn eigen handelen te doen stilstaan, kan hem inzicht geven. Beklemtonen dat zijn participatie een meerwaarde betekent voor het verslag Na een eerste redactie op het verslag, het verslag samen met de cliënt doornemen of zelf laten lezen zodat de meningsverschillen opgemerkt worden. Uitleggen waarom bepaalde conclusies genomen worden. Indien na gesprek hierover de meningen blijven verschillen, dit vermelden in het verslag. (Gehoord worden als cliënt betekent echter niet altijd dat de mening gevolgd moet worden). De jongere vooraf voorbereiden op de nakende vergadering, zijn inbreng voorbereiden. Wanneer er een weerstand blijft tegen de aanwezigheid van de context bij het gesprek met PI, in overleg treden met PI om afzonderlijke besprekingen te houden. Nagaan in welke mate ze willen participeren in het hulpverleningsproces van de cliënt. De ouders kunnen verkiezen om minder te participeren. zoeken naar het tempo van het netwerk. Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 2

3 Het dagelijks leven in het begeleidingstehuis We proberen voor de jongeren een herstel van het dagelijks leven mogelijk te maken vanuit een contextuele benadering met een expliciete plaats voor dialoog. We trachten door middel van een huiselijke dagstructuur zoveel als mogelijk het normale leven te benaderen en de drempel naar de thuissituatie laag te houden. Binnen de grondbeginselen van orthopedagoog Ter Horst ligt er ook een sterk accent op in dialoog gaan (= het zich als verantwoordelijk verstaan) gekoppeld aan de kleine dingen in het gewone leven, waar volgens Ter Horst de orthopedagogie begint en eindigt. De algemene regels zijn minimaal zodat er ruimte is om met iedere jongere afzonderlijk afspraken te maken. Dit kan leiden tot: - onduidelijkheid - de verleiding tot het verleggen van grenzen buiten het aanvaardbare - jongeren kunnen zich benadeeld voelen in vergelijking met bepaalde anderen De jongeren van de 2 de leefgroep koken dagelijks zelf en stellen bijgevolg het volledige menu samen voor de leefgroep. Het gevolg kan een eentonig en/of eenvoudig menu zijn. - Een minimaal geordende omgeving kan mogelijkheden aanreiken tot ontplooiing van de persoon. Er zijn uitdagingen aanwezig, die noodzakelijk zijn binnen de opvoeding. - Er kan gezocht worden naar een passend evenwicht tussen de draagkracht -en draaglast van elke individuele jongere gekoppeld aan de individuele noden aangaande structuur. - Om afzonderlijke afspraken te maken moet er samengewerkt worden. Op die manier krijgt de jongere inzicht in zichzelf, alsook inzicht in aspecten waar aan gewerkt moet worden naar de toekomst toe. Er is op die manier plaats voor een wederzijds verantwoordelijk contact in dialoog. Dit zien we als belangrijke leerschool in functie van zelfredzaamheid. - het is belangrijk dat tijdens deze kookmomenten begeleiding aanwezig is om de jongeren te ondersteunen, aan te moedigen en vooral samen te werken, opdat het kookmoment een leermoment (buiten het schoolse) wordt waar plaats is voor nieuwe uitdagingen. - Leren als een wederzijds proces van elkaar perspectief bieden binnen een leefsituatie. - Een ideaal moment om in dialoog te treden, sfeer te creëren en het kookgebeuren te ontdoen van het verplichtend karakter. - De jongeren regelmatig positief bekrachtigen voor hun geleverde werk (beloningssysteem) - De jongeren kunnen in het WE iemand uitnodigen om te komen eten. Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 3

4 In de 1 ste leefgroep kan er tijdens het WE telkens een jongere koken die dan zelf kan beslissen wat ze wil koken. Het kunnen steeds dezelfde jongeren zijn die in het WE willen koken Tijdens de groepsgesprekken geven de jongeren geen eigen agendapunten aan. Feestvieren doen wij meestal met de gehele groep, wat soms weerstand teweeg kan brengen bij jongeren die liever op WE vertrekken. Samen op vakantie gaan. Gaan enkel die jongeren mee die geen andere vakantiemogelijkheid hebben - de jongeren positief bekrachtigen voor hun geleverde werk vb.kookbon - een lerend moment binnen de leefsituatie waarbij het accent ligt op samen werken met de begeleiding en nieuwe uitdagingen aangaan, als onderdeel van de opvoeding. Deze activiteiten kunnen ook een dialoogherstellende functie hebben - De jongeren kunnen in het WE iemand uitnodigen om te komen eten, wat de sfeer van samen eten en drinken ten goede komt - een sfeer van open communicatie creëren waar het in dialoog gaan centraal staat - de jongeren regelmatig aanmoedigen in het formuleren van belangrijke thema s vanuit het groepsgebeuren. De intentie is hun medeverantwoordelijkheid geven voor de leefsituatie in al zijn facetten zoals het menu, de activiteiten, de feesten, de ruzies. Op die manier leren ze ook samen te werken en krijgt de betekenis van het groepsgesprek vorm. - Tijdens feestvieren wordt het dagelijkse leven even stilgezet, wordt de dagelijkse realiteit onderbroken. Het is dan ook belangrijk deze festiviteiten te plannen, op te nemen in onze cultuur opdat feestvieren voor de jongeren betekenis krijgt in zijn leefwereld - Er zijn voldoende mogelijkheden om in dialoog te treden tijdens de maaltijd, een spel of het geven van geschenken. Ook hier trachten we zoveel als mogelijk de jongeren vooraf bij het feest te betrekken vb. meehelpen bij de inkleding, de animatie (samen zorgen voor kan de vertrouwensrelatie enkel maar verbeteren) - op vakantie gaan is een onvervangbare manier van dialoog voeren tussen mensen, waar er plaats en tijd is om samen te werken, te spelen, te eten en drinken.. Naar dit moment kan met de hele groep uitgekeken worden en niet de betekenis van noodoplossing krijgen - De jongeren gaan erop uit om zichzelf en anderen te ontdekken. Een belangrijk exploratiemoment Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 4

5 Individuele begeleidingsinterventies Participatie overstijgt het individu. Het individu schaadt het collectief niet en omgekeerd. Niet alle betrokkenen zijn aanwezig tijdens de begeleidingsgesprekken. Dit kan verkeerdelijk geïnterpreteerd worden als het niet willen participeren. Beslissingen omtrent de begeleiding nemen in samenspraak met de cliënten, cliënten herhaaldelijk uitnodigen om op gesprek te komen, eventueel de zaken telefonisch bespreken. Betekenis verlenen d.m.v. hypothesetoetsende contactname met de cliënt(en) De verschillende cliënten hebben een andere kijk op de situatie. Hun hulpvraag verschilt. De ouders willen de jongere straffen door via het residentieel verblijf elke vrijheid in te perken. Houding u vraagt, wij draaien Hulpverlening is te sturend, ziet eigen visie als de te volgen weg Als hulpverlening optreden als een intermediair. Stimuleren van geëmancipeerde beslissingen. Meenemen als werkpunt binnen de individuele begeleiding. De betrokkenen kunnen elkaar niet vastzetten, iedereen participeert. Het begeleidingsproces steunt enerzijds op de deskundigheid van de cliënt aangezien deze expert is van zijn eigen situatie. Daarnaast staat de deskundigheid van de hulpverlening die de individuele situatie in een bredere context plaatst vanuit een wetenschappelijk gefundeerde achtergrond. Meningsverschillen mogen er zijn. Deze verschillen in de begeleidingsgesprekken openlijk bespreken en visie beargumenteren op een begrijpelijke wijze voor de cliënt, bvb. vanuit observaties. Een evenwaardige positie innemen, naast de mensen gaan staan. Iedereen doet zijn inbreng om tot een meerwaarde te komen. Met een eigen principiële houding een vervangende ouderpositie innemen. De verantwoordelijkheid omtrent de opvoeding van de minderjarige bij de ouders of de ouderfiguren stimuleren. Dit plaatsen binnen een ruimer maatschappelijke context met algemeen geldende wetten en normen. Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 5

6 Verwerven en doorgeven van informatie Voor de intake wordt info opgevraagd aan de consulent(e) om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn voor de kennismaking met de cliënt. Probleem: - achter de rug van de cliënt - vaak info waar je niets kan mee doen omdat het bv. interpretaties zijn die nog nooit met de cliënt zijn besproken. Tijdens de begeleiding wordt info opgevraagd aan externe diensten (bv. vorige school, vroegere thuisbegeleider) over de cliënt. intern doorgeven van informatie zonder medeweten van de cliënt info wordt zonder medeweten van de cliënt aan de consulent doorgegeven We zouden ons voor de intake kunnen beperken tot de hoogstnoodzakelijke informatie over de cliënt (voldoende om te kunnen uitmaken of de cliënt aan de basiscriteria tot opname voldoet: leeftijd, geslacht, ) Tijdens de intake kunnen we dan aan de cliënt zelf vragen om zijn verhaal te vertellen met ondersteuning of aanvulling van de consulent. Steeds toelating vragen/melden (CBJ/JRB) aan de cliënt om informatie op te vragen. Duidelijk uitleggen naar wie je je gaat richten en waarom. Een dergelijk gesprek zou ook kunnen in aanwezigheid van de cliënt bij intake en doorheen het begeleidingsproces blijven benoemen dat info steeds doorgegeven wordt aan alle teamleden + reden uitleggen bij intake en doorheen het begeleidingsproces blijven duidelijk maken dat er tweejaarlijks een verslag opgemaakt wordt. Steeds laten weten welke info erin staat. Steeds melden wanneer je naar de consulent belt en waarom info wordt zo maar doorgegeven aan school, DGGZ, info wordt doorgegeven aan ouders info doorgeven aan hulpverleners als de begeleiding reeds is afgerond toelating vragen om informatie door te geven (welke info, aan wie, waarom?) steeds zo veel mogelijk met het kind/jongere bespreken wat je doorgeeft en waarom je dit doet. hulpverleners die info opvragen worden doorverwezen naar de consulent Bij informatie doorgeven komen ook vaak ethische vragen naar voor. Het is zeer moeilijk om regeltjes uit te schrijven om in alle omstandigheden toe te passen. Je moet steeds zeer goed nadenken wat je doorgeeft, aan wie en waarom Het principe is dat het verwerven en doorgeven van informatie m.b.t. je cliënt doorzichtig moet zijn voor je cliënt. Maar zelfs dit principe moet/kan soms niet toegepast worden Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 6

7 Tevredenheidmeting aan de TM : TM is een ver van zijn bed show aan de TM: Cliënt begrijpt niet aan de TM: Cliënt is niet gewend aan enquêtes, neerschrijven van... aan de TM: Cliënt heeft andere prioriteiten vanuit zijn individuele probleemsituatie aan de TM: Cliënt voelt geen effect De geselecteerde items zo veel mogelijk laten aansluiten bij wat voor de cliënt hete hangijzers zijn. Vooronderzoek om dit te bepalen is een kans om hierbij stil te staan, erkenning te geven aan de cliënt doordat deze items als belangrijk genormeerd worden TM kan kansen creëren om cliënten als ervaringsexperten te benaderen, vanuit geloof in hun mogelijkheden. - Info geven over wat wel/niet de bedoeling is van de TM - zorg voor duidelijk en verstaanbaar taalgebruik TM hanteren als kans om cliënten met dergelijke systemen te laten kennismaken, slaagervaring te laten opdoen. - Zorg voor lay-out - Korte vragenlijst (hot items) - Gesloten vragen - TM kan niet gebeuren bij het begin van een begeleiding (het is geen behoefteonderzoek ). In dit stadium van de begeleiding moet vooral veel tijd gaan naar beluisteren van lasten, erkenning geven van inzet, bezig zijn met de individuele problematiek. TM is geen verplichting, cliënt heeft het recht wel/niet mee te doen. - Anderzijds kan juist de TM als hulpverleningsinstrument gebruikt worden: TM kan het bewustzijn van de cliënt versterken, inzicht geven in zijn beleving, erkenning geven aan de waarde van zijn oordeel TM kan cliënt de ervaring bieden dat hij wel invloed kan hebben,... TM kan erkenning geven aan wat cliënt als lastig ervaart - Vooraf info geven wat de bedoeling is / wat niet. - Nadien info geven omtrent wat er gebeurt met de resultaten - Info geven omtrent klachtenprocedure Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 7

8 Cliënt durft mening niet brengen uit loyauteit naar de hulpverlener (cliënt wil niet ondankbaar zijn) / uit schrik voor consequenties op de nog te krijgen hulpverlening. Hulpverlener relativeert de resultaten omdat cliënt toch sociaal wenselijke antwoorden zal geven Resultaten relativeren vanuit het subjectieve van de momentopname (jongere heeft juist een slechte dag). Van daaruit gaan zoeken naar het ideale moment om de afname te doen (en dus meer kans te hebben op tevredenheid...) Resultaten relativeren omdat cliënt geen (on)tevredenheid kan uiten over zaken die hij niet kent (bv strategieën in het hulpverleningsproces) TM kan juist ontevredenheid creëren rond items waar de cliënt anders niet zou aan gedacht hebben - Geen tevredenheid peilen over zaken die toch niet veranderbaar zijn - Team appelleren dat TM een open houding naar verbetering/verandering veronderstelt Door een kwetsbare opstelling van de hulpverlener, kan de TM kansen bieden naar gevoel van cliënten omtrent betrouwbaarheid van de hulpverlening - Info geven dat TM niet bedoeld is als evaluatie-instrument van begeleiders - TM kan anoniem gebeuren / door neutrale persoon - Hulpverlener moet zich niet uitspreken over al/niet tevreden zijn over de invulling van de TM door de cliënt, over al/niet inspanning om hieraan mee te doen. Cliënt heeft het recht niet mee te doen - geen suggestieve vragen - vermijden dat cliënt vragen kan beantwoorden met een neutrale quotering (stimuleren om te kiezen) Cliënten officieel kanaal geven om ontevredenheid te uiten op bv een slechte dag, kan misverstanden en escalaties en klachten op langere termijn ondervangen - Beperkingen van het momentane karakter vertalen naar doelstellingen vd TM (bv geen wetenschappelijke/totale doorlichting van de werking pretenderen, herhaling van antwoorden toch als belangrijke signalen zien) - te meten items selecteren vanuit wat voor cliënt hete hangijzers zijn + vanuit wat voor de cliënt wel zichtbaar/voelbaar is (niet pretenderen dat TM andere items wil meten) - Basisprincipe is ontevredenheid mag bestaan, erkenning geven, kanaal geven ( = kans om klachten op langere termijn, weerstand te ondervangen) - Bij de selectie van de te meten items ook items opnemen die waarschijnlijk positief zullen beoordeeld worden. Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 8

9 Klachtenprocedure De cliënt weet niet waar hij met een klacht terechtkan. - klachtenprocedure opnemen in de onthaalbrochure - in de loop van de begeleiding hier meermaals op terugkomen en de nodige uitleg geven - belangrijke telefoonnummers afficheren bij de telefoontoestellen - de cliënt regelmatig bevragen of hij weet waar hij terechtkan De cliënt beschikt over onvoldoende vaardigheden om een klacht te uiten. - het pedagogisch handelen van de begeleiders is gebaseerd op een pedagogisch concept waarin veel belang wordt gehecht aan emancipatorisch werken met plaats voor inspraak en participatie - als organisatie permanent in dialoog gaan met de cliënten en zorgen voor een goede samenwerking - een transparant beleid met een goede klachtenprocedure hebben De cliënt gelooft niet in verandering. - de ontvanger van de klacht houdt de cliënt op de hoogte van de afhandeling van de klacht - indien nodig worden er voorstellen gedaan naar het beleid om soortgelijke klachten in de toekomst te vermijden De cliënt durft zijn/haar klacht niet te uiten. - er worden zowel interne als externe klachtenmogelijkheden voorzien - in de loop van de begeleiding krijgt de cliënt voldoende informatie, zodat hij weet dat een klachtenregeling de relatie niet onwerkbaar hoeft te maken en dat klachten de werking op een positieve wijze kunnen stimuleren - een open communicatie wordt van bij de intake aangemoedigd Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 9

10 Het onderscheid tussen een opmerking en een klacht is vaag. - een cultuur van open communicatie veronderstelt dat met een opmerking rechtstreeks kan rekening gehouden worden en dat dit dus intern kan opgelost worden - in een organisatiecultuur waarin alles bespreekbaar is, komt het minder vaak tot een formele klacht. Als er rechtstreeks gecommuniceerd wordt, moet het niet zover komen. Hoe houd je voor een cliënt de drempel zo laag mogelijk om een klacht te formuleren? de onthaalbrochure verwijst naar de mogelijkheid tot uiten van klachten: - de cliënt kan terecht bij de verschillende hulpverleners - er wordt melding gemaakt van een vertrouwensfiguur - de klachtenprocedure wordt uitgeschreven - er wordt ook melding gemaakt van laagdrempelige organisaties, zoals JAC, kinderrechtenwinkel, Jo-lijn, Politie en Rijkswacht, Pro Deo advocaat, consulent en jeugdrechtbank Wie zijn de geschikte personen om in een klachtencommissie te zitten? Hoe meer kanalen er zijn, hoe meer klachten er geformuleerd worden. er zijn zowel interne als externemogelijkheden om klachten te uiten als lerende organisatie naar klachten kijken: - blinde vlekken worden zichtbaar gemaakt - er kunnen verbeter projecten opgestart worden Het behandelen van een klacht duurt te lang. De klachtenprocedure moet transparant en niet te zwaar zijn. Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 10

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

INTERVISIE- SCHATKIST

INTERVISIE- SCHATKIST leren & ontwikkelen Intervisie schatkist blz. 1 van 25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 Wat is intervisie?... 3 Wat is de werkwijze in de intervisie?... 3 De spelregels van intervisie...

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Nadere informatie

beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp?

beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp? beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp? Wat werkt in de jeugdhulp? Laagdrempelige hulpverlening aan jongeren van 12-17 jaar Inhoudstafel 1. Inleiding 6 2. Sociaal werk en effectiviteit 8 2.1 Perspectieven

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan?

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Pedagogisch dossier Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Team Vertrouwenscentum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Dit dossier is een bijlage bij: KINDERSURPRISE Een filmverhaal voor tieners over

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Van eiland naar wij-land

Van eiland naar wij-land Van eiland naar wij-land Inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen 1 2 4 4 4 5 6 6 6 8 Voorwoord Inleiding rode draad Deel 1 Partnerschapsmodel Maatschappelijke evoluties

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

EEN KLARE KIJK OP JE VB of hoe je als leidingsploeg een VB eens anders kan bekijken...

EEN KLARE KIJK OP JE VB of hoe je als leidingsploeg een VB eens anders kan bekijken... of hoe je als leidingsploeg een VB eens anders kan bekijken... INHOUDSTAFEL Woord vooraf 3 Waarom een VB? 6 Waarom een proost? 8 De rol van een VB/proost 10 Valkuilen 15 Hoe vind je een VB? 19 Hoe vind

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie