KNIPSELS M.B.T. PARTICIPATIE VAN INTAKE TOT NAZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KNIPSELS M.B.T. PARTICIPATIE VAN INTAKE TOT NAZORG"

Transcriptie

1 KNIPSELS M.B.T. PARTICIPATIE VAN INTAKE TOT NAZORG Roppov werkgroep participatie - van intake tot nazorg (eerste Roppov-project ) De samenkomsten van de werkgroep van intake tot nazorg waren vooral momenten van intervisie tussen de deelnemers. Ze werden gekenmerkt door het uitwisselen van talloze ideeën en van verhalen over mogelijkheden tot participatie door cliënten. Een bedenking die steeds weer aan bod kwam bij de besprekingen was dat de grondhouding van de hulpverlener en de methodieken/technieken om cliënten te laten participeren, steeds hand in hand gaan. Wanneer je als hulpverlener wel de bedoeling (en de overtuiging) hebt om je cliënten te laten participeren maar wanneer je niet weet hoe je dit kan realiseren, dan zal je niet steeds tot participatie van je cliënt komen. Wanneer je echter alle mogelijke methodieken beheerst maar niet echt geneigd bent om je cliënt te laten participeren, zal er van participatie zéker geen sprake zijn. En zélfs wanneer je zowel de gepaste houding als de gepaste methodiek hebt, hangt het nog steeds van je cliënt af of hij/zij je inspanningen beschouwt als een aanbod tot participatie (je inspanningen heb je zelf in de hand, het effect ervan op de ander heb je niet in de hand). Van zodra je cliënt het wel degelijk als een mogelijkheid tot participatie beschouwt, participeert hij/zij. M.a.w. zelfs als hij/zij beslist om bv. niet naar een vergadering te komen, is er sprake van participatie omdat de cliënt zijn/haar inbreng heeft door niet aanwezig te zijn. (Naar analogie van je kan niet niet communiceren ) Omdat we van al die vruchtbare bijeenkomsten niet zomaar een verslag kunnen maken maar omdat we u toch willen laten kennismaken met onze werkzaamheden, volgen hier een aantal knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg. Deze zijn de neerslag van een persoonlijke brainstorming door de mensen die in november 2003 in de werkgroep zaten Het is geordend aan de hand van zes thema s en telkens opgedeeld in valkuilen en kansen (= hoe kunnen we die valkuilen ombuigen tot kansen?). Iedereen heeft de oefening op zijn eigen manier opgevat, met als achtergrond de werking in de eigen instelling. Het is zeker geen beschrijving van het proces van de werkgroep. Het is dus enkel een brainstormoefening waarvan we hopen dat die u kan inspireren in uw denken over participatie. thema s: opmaken, evalueren en bijsturen van het handelingsplan het dagelijks leven in het begeleidingstehuis individuele begeleidingsinterventies verwerven en doorgeven van informatie tevredenheidmeting klachtenprocedure Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 1

2 Opmaken, evalueren en bijsturen van handelingsplan aan de voorbereiding/ evaluatie van het HP: Cliënt slaagt er niet in om stil te staan bij zijn eigen functioneren aan de voorbereiding/ evaluatie van HP: Cliënt ziet de zinvolheid niet in. Cliënt heeft een volledig ander beeld van zijn functioneren dan de opsteller van HP. Cliënt gaat niet akkoord met de verslaggeving Jongere wenst niet aanwezig te zijn bij de bespreking met de PI ouders Ouders wensen niet aanwezig te zijn bij de bespreking van HP Tijdens de ganse hulpverleningsperiode regelmatig stilstaan bij het functioneren van de jongere. Dit hoeft niet enkel via gesprekken te gebeuren, creativiteit!!! Na afloop van deze individuele momenten samen met de jongere tot een conclusie komen. Het laatste gesprek voor het opmaken van het HP gebruiken als moment waarbij totaal overzicht gevormd wordt. HP voorstellen als hulpverleningsinstrument, het kan een bijdrage leveren om de cliënt bij zijn eigen handelen te doen stilstaan, kan hem inzicht geven. Beklemtonen dat zijn participatie een meerwaarde betekent voor het verslag Na een eerste redactie op het verslag, het verslag samen met de cliënt doornemen of zelf laten lezen zodat de meningsverschillen opgemerkt worden. Uitleggen waarom bepaalde conclusies genomen worden. Indien na gesprek hierover de meningen blijven verschillen, dit vermelden in het verslag. (Gehoord worden als cliënt betekent echter niet altijd dat de mening gevolgd moet worden). De jongere vooraf voorbereiden op de nakende vergadering, zijn inbreng voorbereiden. Wanneer er een weerstand blijft tegen de aanwezigheid van de context bij het gesprek met PI, in overleg treden met PI om afzonderlijke besprekingen te houden. Nagaan in welke mate ze willen participeren in het hulpverleningsproces van de cliënt. De ouders kunnen verkiezen om minder te participeren. zoeken naar het tempo van het netwerk. Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 2

3 Het dagelijks leven in het begeleidingstehuis We proberen voor de jongeren een herstel van het dagelijks leven mogelijk te maken vanuit een contextuele benadering met een expliciete plaats voor dialoog. We trachten door middel van een huiselijke dagstructuur zoveel als mogelijk het normale leven te benaderen en de drempel naar de thuissituatie laag te houden. Binnen de grondbeginselen van orthopedagoog Ter Horst ligt er ook een sterk accent op in dialoog gaan (= het zich als verantwoordelijk verstaan) gekoppeld aan de kleine dingen in het gewone leven, waar volgens Ter Horst de orthopedagogie begint en eindigt. De algemene regels zijn minimaal zodat er ruimte is om met iedere jongere afzonderlijk afspraken te maken. Dit kan leiden tot: - onduidelijkheid - de verleiding tot het verleggen van grenzen buiten het aanvaardbare - jongeren kunnen zich benadeeld voelen in vergelijking met bepaalde anderen De jongeren van de 2 de leefgroep koken dagelijks zelf en stellen bijgevolg het volledige menu samen voor de leefgroep. Het gevolg kan een eentonig en/of eenvoudig menu zijn. - Een minimaal geordende omgeving kan mogelijkheden aanreiken tot ontplooiing van de persoon. Er zijn uitdagingen aanwezig, die noodzakelijk zijn binnen de opvoeding. - Er kan gezocht worden naar een passend evenwicht tussen de draagkracht -en draaglast van elke individuele jongere gekoppeld aan de individuele noden aangaande structuur. - Om afzonderlijke afspraken te maken moet er samengewerkt worden. Op die manier krijgt de jongere inzicht in zichzelf, alsook inzicht in aspecten waar aan gewerkt moet worden naar de toekomst toe. Er is op die manier plaats voor een wederzijds verantwoordelijk contact in dialoog. Dit zien we als belangrijke leerschool in functie van zelfredzaamheid. - het is belangrijk dat tijdens deze kookmomenten begeleiding aanwezig is om de jongeren te ondersteunen, aan te moedigen en vooral samen te werken, opdat het kookmoment een leermoment (buiten het schoolse) wordt waar plaats is voor nieuwe uitdagingen. - Leren als een wederzijds proces van elkaar perspectief bieden binnen een leefsituatie. - Een ideaal moment om in dialoog te treden, sfeer te creëren en het kookgebeuren te ontdoen van het verplichtend karakter. - De jongeren regelmatig positief bekrachtigen voor hun geleverde werk (beloningssysteem) - De jongeren kunnen in het WE iemand uitnodigen om te komen eten. Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 3

4 In de 1 ste leefgroep kan er tijdens het WE telkens een jongere koken die dan zelf kan beslissen wat ze wil koken. Het kunnen steeds dezelfde jongeren zijn die in het WE willen koken Tijdens de groepsgesprekken geven de jongeren geen eigen agendapunten aan. Feestvieren doen wij meestal met de gehele groep, wat soms weerstand teweeg kan brengen bij jongeren die liever op WE vertrekken. Samen op vakantie gaan. Gaan enkel die jongeren mee die geen andere vakantiemogelijkheid hebben - de jongeren positief bekrachtigen voor hun geleverde werk vb.kookbon - een lerend moment binnen de leefsituatie waarbij het accent ligt op samen werken met de begeleiding en nieuwe uitdagingen aangaan, als onderdeel van de opvoeding. Deze activiteiten kunnen ook een dialoogherstellende functie hebben - De jongeren kunnen in het WE iemand uitnodigen om te komen eten, wat de sfeer van samen eten en drinken ten goede komt - een sfeer van open communicatie creëren waar het in dialoog gaan centraal staat - de jongeren regelmatig aanmoedigen in het formuleren van belangrijke thema s vanuit het groepsgebeuren. De intentie is hun medeverantwoordelijkheid geven voor de leefsituatie in al zijn facetten zoals het menu, de activiteiten, de feesten, de ruzies. Op die manier leren ze ook samen te werken en krijgt de betekenis van het groepsgesprek vorm. - Tijdens feestvieren wordt het dagelijkse leven even stilgezet, wordt de dagelijkse realiteit onderbroken. Het is dan ook belangrijk deze festiviteiten te plannen, op te nemen in onze cultuur opdat feestvieren voor de jongeren betekenis krijgt in zijn leefwereld - Er zijn voldoende mogelijkheden om in dialoog te treden tijdens de maaltijd, een spel of het geven van geschenken. Ook hier trachten we zoveel als mogelijk de jongeren vooraf bij het feest te betrekken vb. meehelpen bij de inkleding, de animatie (samen zorgen voor kan de vertrouwensrelatie enkel maar verbeteren) - op vakantie gaan is een onvervangbare manier van dialoog voeren tussen mensen, waar er plaats en tijd is om samen te werken, te spelen, te eten en drinken.. Naar dit moment kan met de hele groep uitgekeken worden en niet de betekenis van noodoplossing krijgen - De jongeren gaan erop uit om zichzelf en anderen te ontdekken. Een belangrijk exploratiemoment Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 4

5 Individuele begeleidingsinterventies Participatie overstijgt het individu. Het individu schaadt het collectief niet en omgekeerd. Niet alle betrokkenen zijn aanwezig tijdens de begeleidingsgesprekken. Dit kan verkeerdelijk geïnterpreteerd worden als het niet willen participeren. Beslissingen omtrent de begeleiding nemen in samenspraak met de cliënten, cliënten herhaaldelijk uitnodigen om op gesprek te komen, eventueel de zaken telefonisch bespreken. Betekenis verlenen d.m.v. hypothesetoetsende contactname met de cliënt(en) De verschillende cliënten hebben een andere kijk op de situatie. Hun hulpvraag verschilt. De ouders willen de jongere straffen door via het residentieel verblijf elke vrijheid in te perken. Houding u vraagt, wij draaien Hulpverlening is te sturend, ziet eigen visie als de te volgen weg Als hulpverlening optreden als een intermediair. Stimuleren van geëmancipeerde beslissingen. Meenemen als werkpunt binnen de individuele begeleiding. De betrokkenen kunnen elkaar niet vastzetten, iedereen participeert. Het begeleidingsproces steunt enerzijds op de deskundigheid van de cliënt aangezien deze expert is van zijn eigen situatie. Daarnaast staat de deskundigheid van de hulpverlening die de individuele situatie in een bredere context plaatst vanuit een wetenschappelijk gefundeerde achtergrond. Meningsverschillen mogen er zijn. Deze verschillen in de begeleidingsgesprekken openlijk bespreken en visie beargumenteren op een begrijpelijke wijze voor de cliënt, bvb. vanuit observaties. Een evenwaardige positie innemen, naast de mensen gaan staan. Iedereen doet zijn inbreng om tot een meerwaarde te komen. Met een eigen principiële houding een vervangende ouderpositie innemen. De verantwoordelijkheid omtrent de opvoeding van de minderjarige bij de ouders of de ouderfiguren stimuleren. Dit plaatsen binnen een ruimer maatschappelijke context met algemeen geldende wetten en normen. Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 5

6 Verwerven en doorgeven van informatie Voor de intake wordt info opgevraagd aan de consulent(e) om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn voor de kennismaking met de cliënt. Probleem: - achter de rug van de cliënt - vaak info waar je niets kan mee doen omdat het bv. interpretaties zijn die nog nooit met de cliënt zijn besproken. Tijdens de begeleiding wordt info opgevraagd aan externe diensten (bv. vorige school, vroegere thuisbegeleider) over de cliënt. intern doorgeven van informatie zonder medeweten van de cliënt info wordt zonder medeweten van de cliënt aan de consulent doorgegeven We zouden ons voor de intake kunnen beperken tot de hoogstnoodzakelijke informatie over de cliënt (voldoende om te kunnen uitmaken of de cliënt aan de basiscriteria tot opname voldoet: leeftijd, geslacht, ) Tijdens de intake kunnen we dan aan de cliënt zelf vragen om zijn verhaal te vertellen met ondersteuning of aanvulling van de consulent. Steeds toelating vragen/melden (CBJ/JRB) aan de cliënt om informatie op te vragen. Duidelijk uitleggen naar wie je je gaat richten en waarom. Een dergelijk gesprek zou ook kunnen in aanwezigheid van de cliënt bij intake en doorheen het begeleidingsproces blijven benoemen dat info steeds doorgegeven wordt aan alle teamleden + reden uitleggen bij intake en doorheen het begeleidingsproces blijven duidelijk maken dat er tweejaarlijks een verslag opgemaakt wordt. Steeds laten weten welke info erin staat. Steeds melden wanneer je naar de consulent belt en waarom info wordt zo maar doorgegeven aan school, DGGZ, info wordt doorgegeven aan ouders info doorgeven aan hulpverleners als de begeleiding reeds is afgerond toelating vragen om informatie door te geven (welke info, aan wie, waarom?) steeds zo veel mogelijk met het kind/jongere bespreken wat je doorgeeft en waarom je dit doet. hulpverleners die info opvragen worden doorverwezen naar de consulent Bij informatie doorgeven komen ook vaak ethische vragen naar voor. Het is zeer moeilijk om regeltjes uit te schrijven om in alle omstandigheden toe te passen. Je moet steeds zeer goed nadenken wat je doorgeeft, aan wie en waarom Het principe is dat het verwerven en doorgeven van informatie m.b.t. je cliënt doorzichtig moet zijn voor je cliënt. Maar zelfs dit principe moet/kan soms niet toegepast worden Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 6

7 Tevredenheidmeting aan de TM : TM is een ver van zijn bed show aan de TM: Cliënt begrijpt niet aan de TM: Cliënt is niet gewend aan enquêtes, neerschrijven van... aan de TM: Cliënt heeft andere prioriteiten vanuit zijn individuele probleemsituatie aan de TM: Cliënt voelt geen effect De geselecteerde items zo veel mogelijk laten aansluiten bij wat voor de cliënt hete hangijzers zijn. Vooronderzoek om dit te bepalen is een kans om hierbij stil te staan, erkenning te geven aan de cliënt doordat deze items als belangrijk genormeerd worden TM kan kansen creëren om cliënten als ervaringsexperten te benaderen, vanuit geloof in hun mogelijkheden. - Info geven over wat wel/niet de bedoeling is van de TM - zorg voor duidelijk en verstaanbaar taalgebruik TM hanteren als kans om cliënten met dergelijke systemen te laten kennismaken, slaagervaring te laten opdoen. - Zorg voor lay-out - Korte vragenlijst (hot items) - Gesloten vragen - TM kan niet gebeuren bij het begin van een begeleiding (het is geen behoefteonderzoek ). In dit stadium van de begeleiding moet vooral veel tijd gaan naar beluisteren van lasten, erkenning geven van inzet, bezig zijn met de individuele problematiek. TM is geen verplichting, cliënt heeft het recht wel/niet mee te doen. - Anderzijds kan juist de TM als hulpverleningsinstrument gebruikt worden: TM kan het bewustzijn van de cliënt versterken, inzicht geven in zijn beleving, erkenning geven aan de waarde van zijn oordeel TM kan cliënt de ervaring bieden dat hij wel invloed kan hebben,... TM kan erkenning geven aan wat cliënt als lastig ervaart - Vooraf info geven wat de bedoeling is / wat niet. - Nadien info geven omtrent wat er gebeurt met de resultaten - Info geven omtrent klachtenprocedure Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 7

8 Cliënt durft mening niet brengen uit loyauteit naar de hulpverlener (cliënt wil niet ondankbaar zijn) / uit schrik voor consequenties op de nog te krijgen hulpverlening. Hulpverlener relativeert de resultaten omdat cliënt toch sociaal wenselijke antwoorden zal geven Resultaten relativeren vanuit het subjectieve van de momentopname (jongere heeft juist een slechte dag). Van daaruit gaan zoeken naar het ideale moment om de afname te doen (en dus meer kans te hebben op tevredenheid...) Resultaten relativeren omdat cliënt geen (on)tevredenheid kan uiten over zaken die hij niet kent (bv strategieën in het hulpverleningsproces) TM kan juist ontevredenheid creëren rond items waar de cliënt anders niet zou aan gedacht hebben - Geen tevredenheid peilen over zaken die toch niet veranderbaar zijn - Team appelleren dat TM een open houding naar verbetering/verandering veronderstelt Door een kwetsbare opstelling van de hulpverlener, kan de TM kansen bieden naar gevoel van cliënten omtrent betrouwbaarheid van de hulpverlening - Info geven dat TM niet bedoeld is als evaluatie-instrument van begeleiders - TM kan anoniem gebeuren / door neutrale persoon - Hulpverlener moet zich niet uitspreken over al/niet tevreden zijn over de invulling van de TM door de cliënt, over al/niet inspanning om hieraan mee te doen. Cliënt heeft het recht niet mee te doen - geen suggestieve vragen - vermijden dat cliënt vragen kan beantwoorden met een neutrale quotering (stimuleren om te kiezen) Cliënten officieel kanaal geven om ontevredenheid te uiten op bv een slechte dag, kan misverstanden en escalaties en klachten op langere termijn ondervangen - Beperkingen van het momentane karakter vertalen naar doelstellingen vd TM (bv geen wetenschappelijke/totale doorlichting van de werking pretenderen, herhaling van antwoorden toch als belangrijke signalen zien) - te meten items selecteren vanuit wat voor cliënt hete hangijzers zijn + vanuit wat voor de cliënt wel zichtbaar/voelbaar is (niet pretenderen dat TM andere items wil meten) - Basisprincipe is ontevredenheid mag bestaan, erkenning geven, kanaal geven ( = kans om klachten op langere termijn, weerstand te ondervangen) - Bij de selectie van de te meten items ook items opnemen die waarschijnlijk positief zullen beoordeeld worden. Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 8

9 Klachtenprocedure De cliënt weet niet waar hij met een klacht terechtkan. - klachtenprocedure opnemen in de onthaalbrochure - in de loop van de begeleiding hier meermaals op terugkomen en de nodige uitleg geven - belangrijke telefoonnummers afficheren bij de telefoontoestellen - de cliënt regelmatig bevragen of hij weet waar hij terechtkan De cliënt beschikt over onvoldoende vaardigheden om een klacht te uiten. - het pedagogisch handelen van de begeleiders is gebaseerd op een pedagogisch concept waarin veel belang wordt gehecht aan emancipatorisch werken met plaats voor inspraak en participatie - als organisatie permanent in dialoog gaan met de cliënten en zorgen voor een goede samenwerking - een transparant beleid met een goede klachtenprocedure hebben De cliënt gelooft niet in verandering. - de ontvanger van de klacht houdt de cliënt op de hoogte van de afhandeling van de klacht - indien nodig worden er voorstellen gedaan naar het beleid om soortgelijke klachten in de toekomst te vermijden De cliënt durft zijn/haar klacht niet te uiten. - er worden zowel interne als externe klachtenmogelijkheden voorzien - in de loop van de begeleiding krijgt de cliënt voldoende informatie, zodat hij weet dat een klachtenregeling de relatie niet onwerkbaar hoeft te maken en dat klachten de werking op een positieve wijze kunnen stimuleren - een open communicatie wordt van bij de intake aangemoedigd Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 9

10 Het onderscheid tussen een opmerking en een klacht is vaag. - een cultuur van open communicatie veronderstelt dat met een opmerking rechtstreeks kan rekening gehouden worden en dat dit dus intern kan opgelost worden - in een organisatiecultuur waarin alles bespreekbaar is, komt het minder vaak tot een formele klacht. Als er rechtstreeks gecommuniceerd wordt, moet het niet zover komen. Hoe houd je voor een cliënt de drempel zo laag mogelijk om een klacht te formuleren? de onthaalbrochure verwijst naar de mogelijkheid tot uiten van klachten: - de cliënt kan terecht bij de verschillende hulpverleners - er wordt melding gemaakt van een vertrouwensfiguur - de klachtenprocedure wordt uitgeschreven - er wordt ook melding gemaakt van laagdrempelige organisaties, zoals JAC, kinderrechtenwinkel, Jo-lijn, Politie en Rijkswacht, Pro Deo advocaat, consulent en jeugdrechtbank Wie zijn de geschikte personen om in een klachtencommissie te zitten? Hoe meer kanalen er zijn, hoe meer klachten er geformuleerd worden. er zijn zowel interne als externemogelijkheden om klachten te uiten als lerende organisatie naar klachten kijken: - blinde vlekken worden zichtbaar gemaakt - er kunnen verbeter projecten opgestart worden Het behandelen van een klacht duurt te lang. De klachtenprocedure moet transparant en niet te zwaar zijn. Roppov, werkgroep participatie, knipsels m.b.t. participatie van intake tot nazorg 10

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be THEMABUNDEL CONTEXTBEGELEIDING: ADVIEZEN VAN OUDERS EN HULPVERLENERS (Dialoogdag 2014) Standpunten van ouders

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is IKT? 11 Goed

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure Dagbegeleiding Het Klavier kennismakingsbrochure April 2015 Voor wie? De dagbegeleiding is er voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Wanneer het dagelijks leven in jullie gezin op

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Wie kom ik tegen? 6 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8

Nadere informatie

Werken in Teamverband Vragen voor een groepsgesprek

Werken in Teamverband Vragen voor een groepsgesprek Werken in Teamverband Vragen voor een groepsgesprek Don Boscocollege Hechtel Hieronder vind je een tekst en bijbehorende vragen waarmee de gangmakers in Hechtel een gesprek op gang willen brengen in verschillende

Nadere informatie

19/10/2009. Empowerment, handvaten voor de toekomst, hoe begin je er aan? Doel van de workshop. Inhoud workshop

19/10/2009. Empowerment, handvaten voor de toekomst, hoe begin je er aan? Doel van de workshop. Inhoud workshop Empowerment, handvaten voor de toekomst, hoe begin je er aan? Werken met een Bewoner Aandachts Persoon in het rusthuis: creëren van een empowerend klimaat voor bewoner en personeel Doel van de workshop

Nadere informatie

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP 14 5. HET DECREET: www.kinderrechtswinkel.be Rechtspositie van de minderjarige www.kinderrechtswinkel.be Slotwoordje Ziezo! Het decreet is een

Nadere informatie

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen:

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen: Leidraad omgaan met klachten : klachtenprocedure Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een ouder over een aspect van de werking. Ze komt tot stand als het overleg tussen de

Nadere informatie

Ouders over tevredenheidmetingen.

Ouders over tevredenheidmetingen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Mei 2009 december 2010 Ouders over tevredenheidmetingen. Dit is een bundeling van bemerkingen

Nadere informatie

Vragen Hoe kan je veiligheid inbouwen zodat je alle leerlingen kan betrekken? Vraag Hoe kan je de ideeënbus actief en betekenisvol maken?

Vragen Hoe kan je veiligheid inbouwen zodat je alle leerlingen kan betrekken? Vraag Hoe kan je de ideeënbus actief en betekenisvol maken? Methodiek Kringgesprek Beter samen leven en meer leren in de klas. Een participatieve sfeer in de klas of op de school kan men op verschillende manieren bewerkstelligen. Werken met kringgesprekken is hierbij

Nadere informatie

3. Bouwsteen 3: Evalueren en bijsturen van de persoonlijke leerkrachtstijl

3. Bouwsteen 3: Evalueren en bijsturen van de persoonlijke leerkrachtstijl 3. Bouwsteen 3: Evalueren en bijsturen van de persoonlijke leerkrachtstijl Jo Voets, orthopedagoog, gedragstherapeut en pedagogisch directeur van het Centrum Bethanië (Genk), is al jarenlang een groot

Nadere informatie

Rechten voor ouders: verwachtingen van ouders, zoals geformuleerd in getuigenissen.

Rechten voor ouders: verwachtingen van ouders, zoals geformuleerd in getuigenissen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be December 2010 Rechten van ouders in de Bijzondere Jeugdbijstand. Vanuit het perspectief

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 :

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Verschillende instellingen in Utrecht worden gekeurd door jongeren die zelf in die instellingen hebben gewoond of nog steeds wonen. Middels deze vragenlijst willen de instellingen

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 6 Waar vind je ons? 7 Wie is wie? 8 Belangrijke nummers 9

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

Jongerencentrum Cidar V.Z.W.

Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Informatie over de Klachtenregeling, de Evaluaties van de hulpverlening, de Rechten van kinderen en ouders, de Cliëntrechten, de Rechten van kinderen in de Jeugdhulp. Inleiding

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Reader Gespreksvoering

Reader Gespreksvoering Reader Gespreksvoering Achtergrondinformatie Soorten vragen Actief Luisteren Slecht nieuws Gesprek Fasen in het gesprek Soorten Vragen In een gesprek kun je verschillende soorten vragen stellen. Al je

Nadere informatie

De paradox van de burger als uitgangspunt

De paradox van de burger als uitgangspunt GEMEENTE WINTERSWIJK De paradox van de burger als uitgangspunt De dialoog als methodiek Rhea M. Vincent 1-11-2013 In het nieuwe zorgstelsel staat de vraag van de burger centraal. De professional en de

Nadere informatie

Vroegtijdige zorgplanning VZP. WZC Sint Anna vzw Behoort tot GVO vzw (Gast Vrij Omgeven)

Vroegtijdige zorgplanning VZP. WZC Sint Anna vzw Behoort tot GVO vzw (Gast Vrij Omgeven) Vroegtijdige zorgplanning VZP WZC Sint Anna vzw Behoort tot GVO vzw (Gast Vrij Omgeven) Inleiding Gast Vrij Omgeven Ethiek binnen de dagelijkse zorg Stimul (bespreekbaar maken) Ethisch overleg Ieder zijn

Nadere informatie

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN cliëntinformatie PRIVACY & DOSSIERVOERING XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom

Nadere informatie

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Doelgroep Methodiek Thema s 11 ouders van jongeren in secundaire scholen (2014) Waarderende benadering Ouderbetrokkenheid- Communicatie Ondersteuning

Nadere informatie

Gezinsplaatsing Sociaal Centrum Opvang Kinderdienst De Mutsaard

Gezinsplaatsing Sociaal Centrum Opvang Kinderdienst De Mutsaard Gezinsplaatsing Sociaal Centrum Opvang Kinderdienst De Mutsaard Bijzondere Jeugdbijstand Op verwijzing van CBJ en JRB Kind en Gezin Gezinsondersteunende pleegzorg Gezinnen raken tijdelijk uit hun evenwicht

Nadere informatie

Project First Offenders

Project First Offenders Project First Offenders Op 1 mei 2012 startte het Parket van de Jeugdrechtbank van het gerechtelijke arrondissement Gent samen met de Dienst Maatschappelijke Zorg en de jeugdinspecteurs van politie Gent

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching

pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching BACHELOR pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching DE BEROEPSATTITUDES EN DE BEOORDELINGSCRITERIA VOOR STAGE 1 (WIE DOET WAT? WELKE BEROEPSATTITUDES EN CRITERIA? WELKE VERWACHTINGEN?) DEEL

Nadere informatie

Sterke principes: een stand van zoeken

Sterke principes: een stand van zoeken Sterke principes: een stand van zoeken Diagnostiek als hulpverlening (en omgekeerd) Dhr. W. Van Parijs Twee hervormde teams en een klinisch diagnostische eenheid Aanleiding: keuzes van de organisatie adequater/flexibeler

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Beeldvorming sociaal emotionele ontwikkeling niveau A Klasgroep: Namen van de kinderen

Beeldvorming sociaal emotionele ontwikkeling niveau A Klasgroep: Namen van de kinderen Beeldvorming sociaal emotionele ontwikkeling niveau A Klasgroep: Namen van de kinderen De leerling heeft zicht op wat hij/zij kan. (1) De leerling gaat op een gepaste manier om met dingen die hij/zij niet

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen

Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen HULPMIDDELEN In de regionale werkgroepen

Nadere informatie

Contextbegeleiding laagintensief

Contextbegeleiding laagintensief Contextbegeleiding laagintensief Functie Omschrijving Status Code Begeleiding De laagdrempelige, laagintensieve, mobiele begeleiding van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en

Nadere informatie

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding breedsporig Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat is contextbegeleiding?

Nadere informatie

VISIETEKST PSYCHODIAGNOSTIEK JEUGD Versie 1.12b Oktober 2009

VISIETEKST PSYCHODIAGNOSTIEK JEUGD Versie 1.12b Oktober 2009 VISIETEKST PSYCHODIAGNOSTIEK JEUGD Versie 1.12b Oktober 2009 i. Inleiding In het decreet van de CGG (1999) wordt gesteld dat psychodiagnostiek een taak is van de CGG. Binnen het decreet wordt deze taak

Nadere informatie

Begeleidingsverloop kortdurende thuisbegeleiding

Begeleidingsverloop kortdurende thuisbegeleiding Begeleidingsverloop kortdurende thuisbegeleiding De intentionele handelingen die we met het gezin plannen, kunnen we schematisch weergeven als volgt: - Aanmeldingsfase - Interventiefase - De veranderingsfase

Nadere informatie

Zorgbeleid Stedelijk Internaat Gent

Zorgbeleid Stedelijk Internaat Gent Zorgbeleid Stedelijk Internaat Gent Vertrekpunten DOOSG IVA : visie op zorg, HGW, pedagogisch project Stedelijk internaat Gent: visie op opvoeden, HGW, visie op zorg Missie Dag- en nachtopvang voorzien

Nadere informatie

Praten met familie 29-09- 15. Hulpverleners: Last of lust. Last / lastig. Lust. Stichting Labyrint-in Perspectief

Praten met familie 29-09- 15. Hulpverleners: Last of lust. Last / lastig. Lust. Stichting Labyrint-in Perspectief Praten met familie Francisca Goedhart, Stichting Labyrint- in Perspectief Jacklin Goudsblom, GGZ Noor Holland Noord en PIMM trainer. Hulpverleners: Last of lust Last / lastig (hulpverlener = hv) Lust (hulpverlener

Nadere informatie

Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven

Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven bij Mosae in de eigen kracht van mensen ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de mensen om hen heen te versterken, werken wij samen aan

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

10/12/2015. Uit evaluaties en klachten: nog nood aan tips voor communicatie en voor mogelijke interventies nog heel wat misverstanden.

10/12/2015. Uit evaluaties en klachten: nog nood aan tips voor communicatie en voor mogelijke interventies nog heel wat misverstanden. Studiedag peer-mediation 15 december 2015 Argumenten om voor een extra publicatie te zorgen Heel wat beleidsinstrumenten voor het voorkomen en aanpakken van vormen van geweld op scholen door scholen niet

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt, collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling Als coach kan je samen

Nadere informatie

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult.

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult. Deel 2 Kwaliteitsbeleid Deze leidraad is gebaseerd op de digitale leermodules van Kind & Gezin. Die modules zijn bedoeld om de verschillende onderdelen van het kwaliteitshandboek uit te werken. Die modules

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt én van de noden van de collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Aan de slag met de context: tips en tricks

Aan de slag met de context: tips en tricks Aan de slag met de context: tips en tricks Werkvelddag Keep Calm and Get Inspired 5 juni 2014 De huidige situatie binnen MFC s Kind ouders Gezins begeleider Context begeleider Doel van de lezing Focus

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

INFOBROCHURE MFC TRAJECT

INFOBROCHURE MFC TRAJECT INFOBROCHURE MFC TRAJECT NOVEMBER 2010 Infobrochure TRAJECT - Multi Functioneel Centrum Sporen Traject, afdeling van MFC Sporen Groot Park 7 3360 Lovenjoel 016/46.39.16 Gsm 0497/571663 traject@sporen.be

Nadere informatie

Wat maakt een goede diagnose?

Wat maakt een goede diagnose? Wat maakt een goede diagnose? 1) Relevante kenmerken in kaart brengen 2) Op een betrouwbare manier 3) Eenvoudig als het kan, verdiepend als het moet 4) Staat niet op zichzelf, maar is de start van een

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten

Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten Op elke school participeren leerlingen al op verschillende manieren. Maar hoe kan je dit participatiegehalte systematisch verhogen bij elke actie die je doet? Er

Nadere informatie

De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg

De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg Claire Meire 2014 Een sterveling draagt zijn ouders op zijn schouders. Of niet op zijn schouders. In zijn binnenste. Zijn leven lang moet

Nadere informatie

Ouders begrijpen, ouders begrenzen

Ouders begrijpen, ouders begrenzen Ouders begrijpen, ouders begrenzen Lies Ledegen Integratief kindertherapeute www.kroost.be Programma Inleiding en opwarmer Basisvaardigheden omtrent communicatie met ouders : trainen en oefenen. Doelstelling

Nadere informatie

de Belangrijkste Tekening ter Wereld

de Belangrijkste Tekening ter Wereld de Belangrijkste Tekening ter Wereld Karl Mor+er Crea+ef Expert ThinkBuzan Licensed Instructor Accredited Gebaseerd op : The Most Important Graph in the World Tony Buzan # de Belangrijkste Tekening ter

Nadere informatie

VOORSTEL PROJECT DE ROULOT 1. INLEIDING

VOORSTEL PROJECT DE ROULOT 1. INLEIDING VOORSTEL PROJECT DE ROULOT 1. INLEIDING We staan voor de uitdaging om een antwoord te zoeken voor de jongeren en kinderen die geen aansluiting vinden in het bestaande aanbod van school en werk. Dit vanuit

Nadere informatie

Bij de intake de hulpvraag analyseren ; Regelmatige contacten (telefonisch en persoonlijk) met. De patiënt en zijn familie ervaart

Bij de intake de hulpvraag analyseren ; Regelmatige contacten (telefonisch en persoonlijk) met. De patiënt en zijn familie ervaart Kernresultaatgebied : 1. Optimaliseren van de levenskwaliteit van de palliatieve in zijn thuissituatie De ervaart de meest passende begeleiding op de meest passende plaats. Bij de intake de hulpvraag analyseren

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek 4.6.1 Het functioneringsgesprek WAAROM FUNCTIONERINGSGESPREKKEN VOEREN? Ze leveren u een schat aan informatie op: Heeft uw medewerker wel nog steeds zin in de job? Is hij/zij van plan om te blijven werken

Nadere informatie

meerzijdige partijdigheid in besluitvormingsgesprekken Conferentie het belang van een eigen keuze 30 oktober 2014

meerzijdige partijdigheid in besluitvormingsgesprekken Conferentie het belang van een eigen keuze 30 oktober 2014 meerzijdige partijdigheid in besluitvormingsgesprekken Conferentie het belang van een eigen keuze 30 oktober 2014 1 Tom Hendriks thendriks@fiom.nl 2 Bedenk zelf een aantal redenen waarom vrouwen of paren

Nadere informatie

INTAKE- EN OPNAMEPROCEDURE Informatie voor de aanmelder

INTAKE- EN OPNAMEPROCEDURE Informatie voor de aanmelder INTAKE- EN OPNAMEPROCEDURE Informatie voor de aanmelder A. PROCEDURE 1. Aanmelding De kandidaat patiënt of een verwijzer kan zichzelf of een andere persoon aanmelden zowel telefonisch, per mail/brief of

Nadere informatie

Doorstart schoolraad / overgang nieuwe werkgroep. Richtvragen bij het bepalen van de visie en werking :

Doorstart schoolraad / overgang nieuwe werkgroep. Richtvragen bij het bepalen van de visie en werking : 1 Richtvragen bij het bepalen van de visie en werking : o Basisvisie en doelen : Wat is het idee achter deze werkgroep X? Wat willen we hiermee bereiken? Hoe wordt de school er sterker/beter van? Wat is

Nadere informatie

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be deontologisch kader pedagogisch advies Situering Het Limburgs netwerk opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

1. Ouders en jij: opvoedingspartners

1. Ouders en jij: opvoedingspartners 1. Ouders en jij: opvoedingspartners Ouders die jouw opvang kiezen, vertrouwen je hun kostbaarste bezit toe. Jij voedt hun kinderen mee op tijdens hun belangrijkste levensjaren, een mooie taak! EEN GOEDE

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Deskundige in animatie en activatie

Deskundige in animatie en activatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ANIMATIE Deskundige in animatie en activatie 1. Plaats in de organisatie De deskundige in animatie en activatie

Nadere informatie

Gebruikerstest voor de arbocatalogus

Gebruikerstest voor de arbocatalogus Gebruikerstest voor de arbocatalogus Het is goed om een website, voordat deze wordt opengesteld voor alle gebruikers, te laten uittesten door een aantal betrokkenen. Een mogelijkheid is het uitzetten van

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK VISIETEKST & AFSPRAKEN

VRIJWILLIGERSWERK VISIETEKST & AFSPRAKEN VRIJWILLIGERSWERK VISIETEKST & AFSPRAKEN 1. Visie Werken met vrijwilligers is een bewuste keuze in OC Cirkant. Wij geloven immers in de kracht en waarde van vrijwilligers in een sterk geprofessionaliseerde

Nadere informatie

Beoordeeld: Goedgekeurd: 19/12/03 Geldig vanaf: 19/12/03

Beoordeeld: Goedgekeurd: 19/12/03 Geldig vanaf: 19/12/03 Sporen 3.1.2.13.Functiebeschrijving Begeleider Residentiëel 19/12/03 1/5 Beoordeeld: Goedgekeurd: 19/12/03 Geldig vanaf: 19/12/03 BEGELEIDER RESIDENTIËLE WERKING Opdracht De begeleider werkt vanuit de

Nadere informatie

Bijzondere Jeugdbijstand Op verwijzing van CBJ en JRB. Kind en Gezin Gezinsondersteunende pleegzorg

Bijzondere Jeugdbijstand Op verwijzing van CBJ en JRB. Kind en Gezin Gezinsondersteunende pleegzorg Opvang Kinderdienst Bijzondere Jeugdbijstand Op verwijzing van CBJ en JRB Kind en Gezin Gezinsondersteunende pleegzorg Gezinnen raken tijdelijk uit hun evenwicht : een onverwachte ziekte, mentale of fysieke

Nadere informatie

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model Workshop: Familiegericht werken SOFA-model In de zorg staat de zorgvrager centraal, maar ook de familie is betrokken partij als iemand wordt opgenomen in het WZC. Om de zorg goed te laten verlopen, is

Nadere informatie

Samenvatting De problematiek van gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking in het gevangeniswezen

Samenvatting De problematiek van gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking in het gevangeniswezen Samenvatting De problematiek van gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking in het gevangeniswezen Dr. H.L. Kaal Drs. A.M. Negenman E. Roeleveld Prof. dr. P.J.C.M. Embregts Achtergrond onderzoek

Nadere informatie

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Artikel 1 Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij de aanbesteding waarin de ondernemer gemotiveerd aangeeft

Nadere informatie

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Opgesteld nov 2013 maart 2014 Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Vooraf In de klachtenregeling van de stichting (30 september 2014) staan elementen opgenomen over de taken en verantwoordelijkheden van de

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015

Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015 Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015 Je kunt kiezen voor een opleiding met of zonder supervisie. Om voor een diploma met supervisie in aanmerking te komen is het noodzakelijk

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

I-rater. Best Peter Crew Leader Brainwave

I-rater. Best Peter Crew Leader Brainwave Best Peter Crew Leader Brainwave I-rater Dit rapport werd gegenereerd op 24-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-11-2015. HET THALENTO I-RATER RAPPORT Het I-rater

Nadere informatie

Studiedag: in de kijker. workshop: de ergotherapeut als coach

Studiedag: in de kijker. workshop: de ergotherapeut als coach Studiedag: in de kijker workshop: de ergotherapeut als coach Opbouw workshop Korte duiding van de theorie ( theorie wordt aangehaald) Kennismaking adhv exploreren Zelf in de ervaring stappen: oefenen op

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be OUDERPARTICIPATIE: HOE EN WAAROM? THEMABUNDEL November 2014 Deze themabundel kwam tot stand op basis van

Nadere informatie

OMEGA-Vragenlijst empowerment

OMEGA-Vragenlijst empowerment OMEGA-Vragenlijst empowerment Inhoud Deze vragenlijst behandelt een aantal belangrijke levensdomeinen die gebaseerd zijn op de ontwikkelingstaken van Marcoen (2007). Er is een onderverdeling gemaakt in

Nadere informatie

KENNISMAKING. Motiveren kan je leren 23/01/2015. 5 manieren om te beïnvloeden. Wanneer Plaats Doelstelling. Beleid Vooraf Regisseurstoel Anticiperen

KENNISMAKING. Motiveren kan je leren 23/01/2015. 5 manieren om te beïnvloeden. Wanneer Plaats Doelstelling. Beleid Vooraf Regisseurstoel Anticiperen Motiveren kan je leren Marc Tack& NeleDe Laender KENNISMAKING 5 manieren om te beïnvloeden Wanneer Plaats Doelstelling Beleid Vooraf Regisseurstoel Anticiperen Modelling Permanent Gehele theater Gewenste

Nadere informatie

Omschrijving Roppov-ouderwerking. Inleiding

Omschrijving Roppov-ouderwerking. Inleiding Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Tweedaagse Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 22 april 2008 Omschrijving

Nadere informatie

Probleemanalyse Time-

Probleemanalyse Time- School:... Naam jongere:... Naam leerkracht:... Probleemanalyse Time- T.a.v. medeleerlingen Plaats in de klasgroep Anderen aanvaarden Aanvaard worden Conflicthantering Vriendschappen Individueel Zelfbeeld,

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen De Waterhoeve G.Gerritsen N.F.Gerritsen-Voogt Oosterhoutsestraat 60 6678PD Oosterhout tel.: 06-22602464 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Waterhoeve Boerderijnummer: 1341 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie