SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT"

Transcriptie

1 SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT

2 VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en oud. Mensen die een naam hebben en die er mogen zijn! Mensen die weten dat het bij SIKO altijd om onderwijs gaat, om onze leerlingen te laten leren wat zij nodig hebben om succesvol te kunnen zijn in hun leven! Het jaar 2012 stond voor SIKO in het teken van: aanpakken. Aanpakken: van personeelsdossiers die er soms al jaren liggen en die tot een einde gebracht moeten worden om verder te kunnen gaan. Aanpakken: van de kwaliteit van het onderwijs door ons vooral te gaan focussen op hogere leeropbrengsten. H Aanpakken om SIKO scholen de voorwaarden te bieden om zich vanuit eigen kracht verder te kunnen ontwikkelen tot een krachtige wijkschool. In 2012 is ook nagedacht over de toekomst van SIKO en haar scholen; herbezinning op onze christelijke ( katholieke) identiteit, de ideale en optimale schoolgrootte en de samenwerking met partners in de kinderopvang, al dan niet in een Integraal Kindcentrum, maar minstens in een krachtige wijkschool. Thema s in de bestuurlijke agenda die om doelstellingen vragen die gerealiseerd moeten worden. We zijn blij dat de versterking en verjonging van het totale directiecollectief zich heeft mogen voortzetten. Het onderwijskundig leiderschap van de SIKO directeur is van het grootste belang voor de verdere ontwikkeling van de SIKO school. In 2012 is hiermee grote vooruitgang geboekt. Ik dank ieder die zich in 2012 heeft ingezet voor SIKO en haar scholen Schiedam, 1 mei 2013 Theo Riemersma, algemeen directeur 2

3 ORGANISATIE Structuur: Het bestuur van SIKO is het bevoegd gezag over 11 basisscholen in Schiedam en Vlaardingen. (9 brinnummers ) Per 1 augustus 2010 is de Governancewet voor het onderwijs in werking getreden, ook wel de wet goed onderwijs, goed bestuur" genoemd. In 2012 heeft het bestuur zich bezig gehouden met het opstellen van een bestuurlijke agenda met de thema s voor de komende jaren M.b.t. scheiding tussen bestuur en toezicht heeft het bestuur van SIKO voorlopig gekozen voor de feitelijke scheiding. Hierbij oefent de algemeen directeur taken en bevoegdheden uit namens het formele bestuur. Deze volmacht aan de algemeen directeur wordt vastgesteld in een managementstatuut. Het bestuur bestaat uit vijf leden. (31 december 2012) De algemeen directeur is de voorzitter van het directeurenberaad. Het directeurenberaad heeft een vooral adviserende rol naar de algemeen directeur en komt in 2012 zestien keer bijeen. Daarnaast vindt er vier keer een directieoverleg plaats, een tweedaagse voor directies ( 15 en 16 maart) en een studiedag over financieel beleid ( 5 oktober) In september 2012 wordt het SIKO activiteitenplan met de focus op de onderwijskwaliteit vastgesteld, met 27 actiepunten Ondersteuning bestuurskantoor Op het bestuurskantoor zijn naast een full time algemeen directeur in parttime functie werkzaam: een adjunct algemeen directeur, een secretaresse, een P & O adviseur, een bovenschoolse I.C.T.-er en opleidingscoördinator. Totale bezetting WTF per 31 december 2012: 3,5 WTF (vgl. 2011: 3,8 WTF : 4,2 WTF). Het administratiekantoor Groenendijk in Sliedrecht ondersteunt de algemene directie en de directeuren van de scholen. Deze administratieve en beleidsmatige ondersteuning betreft salaris- en personeelsadministratie, formatiebeheer en financiën. WPS scholenbeheer in Schiedam ondersteunt SIKO op het gebied van huisvesting. Leden schoolbestuur (31 december 2012) G.C.M.J. van Rooij voorzitter Mevr. I. Reijntjens Mevrouw J. Donkers Dhr. J.J.C. Krabbendam Dhr. D. Pons Algemeen directeur Dhr. B.T. Riemersma Adjunct algemeen directeur Dhr. H.W. Schepen ( bedrijfsvoering) Het team van 't Meesterwerk verenigd met het team van de Taha Houssain school in Oujda in Marokko. (studiereis naar Marokko van 27 april t/m 7 mei 2012)

4 Directeuren Dhr. J.J. Posthoorn Sint Bernardus 12 RM Dhr. J.J. Posthoorn Sint Willibrordus 11 BQ Mevr. C. Segers Sint Jan 11 OJ Dhr. D. de Bas Sint Jozef 11 ZQ Mevr. C. van Collenburg (*) De Regenboog 08 SP Dhr. M. de Lange De Hoeksteen 11 QH Dhr. A.J. Claassens t Meesterwerk 09 ST Dhr. W.M. van der Hart De Vlinder 08 UO Dhr. H.W. Schepen t Palet 09 VR * plaatsvervangend directeur, m.i.v. 1 maart 2013 benoemd tot directeur. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: (31 december 2012) - Dhr. J. Buckens voorzitter - Dhr. Bart Vreugdenhil secretaris Missie en visie: SIKO onderwijs met een plus Met plussen wil SIKO een meerwaarde bieden aan het onderwijs. Samen vormen de scholen SIKO en kunnen binnen dit geheel hun eigen verschil maken. Werkwijze en strategie om beleidsdoelen te halen SIKO heeft gekozen voor het zgn. integraal directeurschap. De directeuren voeren kader stellend SIKO beleid uit op hun school. De lijnen zijn kort en transparant en de organisatie kan binnen de gegeven kaders daadkrachtig opereren. De algemeen directeur legt op hoofdlijnen verantwoording af aan het bestuur. Dit gebeurt d.m.v. een kwartaal managementrapportage. De uitvoering van beleid verloopt via een vaste werkwijze. Het bestuur vergadert vier keer in het kalenderjaar. Dat gebeurt samen met de directie van SIKO. De algemeen directeur stelt, in overleg met de voorzitter van het bestuur, de agenda op. Het bestuur stelt beleid vast en evalueert het gevoerde beleid aan de hand van: Begroting, activiteitenplan, jaarrekening en jaarverslag Het strategisch beleidsplan ( Werken aan de toekomst) en bestuursformatieplan Het bespreken van de managementrapportages Operationeel beleid Op schoolniveau heeft de directie de dagelijkse leiding en legt daarover verantwoording af aan de algemeen directeur. Een aantal keren per jaar vindt werkoverleg plaats tussen de directeur en de algemeen directeur over verschillende zaken. Vanuit het directeurenberaad kan een directeur zitting hebben in één of meerdere commissies of werkgroepen. 4

5 Medezeggenschap Elke school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel en ouders evenredig vertegenwoordigd zijn. De directeur van de school voert overleg met de MR over school specifieke zaken, waarmee de M.R. vervolgens instemt, dan wel adviseert. Voor bovenschoolse zaken is de directie van SIKO gesprekspartner van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. (GMR) Van iedere MR is een personeelslid en een ouder afgevaardigd naar deze GMR. In 2012 heeft de GMR vijf keer vergaderd. M.i.v. het schooljaar heeft Astrid Verlinde het voorzitterschap overgedragen aan Jeroen Buckens. Ook maakt de G.M.R. vanaf dat moment gebruik van het intranet De G.M.R. stemde in/adviseerde positief over: Instemmen met uitvoering Convenant Con in Schiedam Instemmen met het herleiden van de LC functie ( functiemix) naar de LB functie Instemmen met bestuursformatieplan Instemmen met extra periodiek I.B. ers in de LB functie Positief geadviseerd over het managementstatuut Positief geadviseerd over de SIKO begroting 2012 Positief geadviseerd over vakantierooster Instemmen met uitvoering ARBO beleid. Verder is de G.M.R. geïnformeerd over allerlei ontwikkelingen binnen SIKO Tweedaagse SIKO directies in Kerkrade. ('klaar voor een SIKO keurmerk?') Tijd voor informeel contact tijdens directie 2 daagse, maart (Carolien van G.M.R. Collenburg (Regenboog) en Astrid van Gussekloo (de Vlinder) 5

6 De Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad van SIKO bestond in 2012 uit de volgende vanuit de lokale MR-en afgevaardigde leden: Oudergeleding Personeelsgeleding St. Bernardus Astrid Verlinde Brigitte Hemmes ` (voorzitter tot juni) Yolande Verbeek t Palet Annelies van Malkenhorst Bart Vreugdenhil (secretaris) De Hoeksteen Peter van Waart Leo Arkenbout St. Jan Esther Hertog Dominique Bosua St. Jozef Jeroen Buckens Heleen van der Laan (voorzitter vanaf juni) t Meesterwerk Ummu Mermer Rachid el Hahaoui De Regenboog, Kitty Hoogstrate Machteld van Roon De Vlinder Uno Koesomoe Joedo Sylvia Zandbergen St. Willibrordus Dam Onstenk Susanne de Zeeuw Als vertegenwoordiger van het bevoegde gezag trad op Theo Riemersma, die samen met Henk Schepen ook als adviseur van de GMR, de G.M.R. vergaderingen bijwoonde. Op het gebied van personeelszaken is door de nieuwe personeelsmedewerker Patricia Veltman een voortvarende start gemaakt met het wegwerken van achterstallig onderhoud. De GMR heeft een uitgebreide presentatie gekregen van de voornemens op personeelsgebied. De te bereiken doelen die werden benoemd konden op instemming van de GMR rekenen. O.A. verdere implementatie van de Wet Poortwachter binnen SIKO, het voeren van integraal personeelsbeleid en het aanbrengen van samenhang daarin. De begroting vergde de nodige toelichting van de adviseurs alvorens deze door de GMR doorgrond kon worden. De GMR heeft bij zijn positieve advies zorgen uitgesproken over de oplopende tekorten die in de meerjarenbegroting zijn te zien. Zeker in het licht van de te verwachten bezuinigingen vanuit de rijksoverheid. Het meerjaren bestuursformatieplan is eveneens van een positief advies voorzien. Duidelijk is geworden dat ook hier de meerjarige prognoses zorgelijk zijn. Een stabiliserend leerlingenaantal en geen groei in de schoolbudgetten. Dit terwijl de administratieve lasten van de scholen groeien en niet voorzien kan worden in administratief ondersteunend personeel. De uitslagen van de Quick scan, een inventariserend werkbelevingsonderzoek onder het personeel, die binnen de GMR zijn besproken brachten aan het licht dat er binnen SIKO sprake is van toenemende druk op het personeel door mondiger ouders en soms agressie. Er is binnen SIKO nog geen overkoepelend voorgeschreven beleid over de omgang daarmee. Daarnaast werd geobserveerd dat ontevredenheid onder het personeel op sommige scholen ook gepaard ging met lagere CITO-scores. Een punt van aandacht voor de GMR. Over de cyclus van functioneringsgesprekken was men overwegend niet positief. CITO scores. Op verzoek van de GMR zijn SIKO-breed de CITO scores van de scholen gepresenteerd. GMR leden konden deze agenderen bij de lokale scholen. Er zijn grote verschillen te zien tussen de scholen die de GMR zorgen baren. Het bevoegd gezag deelt 6

7 deze zorgen. Er is een aanvang gemaakt met het focus project om de onderwijsopbrengsten te verhogen. Jeroen Buckens Voorzitter GMR Aandacht voor interessante voordrachten tijdens directie 2 daagse ( 't Palet in Vlaardingen, directeur Henk Schepen, Locatiedirecteur Hanneke van Rossem (Holy) en Kees Harmsen (centrum) Patricia Veltman, P & O deelt tijdens directie tweedaagse met directies haar ideeën en opvattingen over goed personeelsbeleid. Communicatie In 2012 heeft SIKO een nieuwe website, en intranet in gebruik genomen. Qua vormgeving en verbetering van communicatie is hier sprake van een kwaliteitsslag. Hans Posthoorn (directeur van de Sint Bernardus en de Sint Willibrordus): - In 2012 heeft SIKO zijn focus gericht op kwalitatief goed onderwijs. Er is ook een start gemaakt om SIKO op alle fronten duurzamer te maken. Ton Claassens (directeur van t Meesterwerk): : een jaar waarin SIKO de tijd heeft genomen om zaken te herijken, vast te leggen en te borgen. Hierdoor zijn SIKO scholen in staat om zich voortdurend te richten op kwalitatief goed onderwijs: het keurmerk van SIKO. 7

8 Ondertekening van de contracten met LIO (samen opleiden houdt ok in van en met elkaar leren) SIKO lezing in het zoldertheater van de sint Jozefschool, prof. Paul Zoontjes over 'vrijheid van onderwijs'. ONDERWIJS Marktaandeel SIKO telt op 1 oktober 2012 (officiële teldatum) : 3020 leerlingen In Schiedam heeft SIKO een marktaandeel van : 34 % ( was 33%) In Vlaardingen heeft SIKO een marktaandeel van : 14 % ( was 13%) (bijlage 3 bij dit jaarverslag) Voor een overzicht van de leerlingenaantallen per school in de afgelopen jaren, de prognoses voor de komende jaren en het marktaandeel in Schiedam en Vlaardingen: zie bijlage 1,2 en 3 van dit jaarverslag. Henk Schepen (directeur van t Palet en adjunct algemeen directeur SIKO): t Palet: De voorbereidingen voor een nieuwe school voor Palet Centrum en duidelijke plannen voor verbouw van Palet Holy Meer expertise t.a.v. opbrengst gericht werken door de boeiende scholing d.m.v. het Kabell project. SIKO: Belangrijkst speerpunt: kwaliteit van het onderwijs SIKO blijft een financieel gezonde organisatie Aandacht voor de gebouwen: aantal, duurzaam, onderhoud Nieuwe gezichten in het bestuur en directeurencollectief Marc de Lange (directeur van De Hoeksteen): - SIKO heeft zich in 2012 verder geprofessionaliseerd; vooral op de gebieden personeelsbeleid, interne communicatie, digitalisering en opbrengsten. Er is meer zicht gekomen op de toegevoegde waarde en soms noodzaak van SIKO gezamenlijkheid. 8

9 Eigen profiel school vergroot herkenbaarheid Dat verscheidenheid meer kleur geeft aan SIKO blijkt zeker uit de huidige profilering van de scholen. De individuele inkleuring die scholen geven aan hun eigen profiel vergroot niet alleen de herkenbaarheid, maar zorg ook voor de wenselijke en nodige nuanceverschillen naast het gezamenlijk doel: het verzorgen van goed onderwijs, daarbij een hoge kwaliteit nastrevende. De Hoeksteen: optreden van het groot Hoeksteen Orkest tijdens jubileum week. De individuele basisscholen hebben de volgende profilering: Sint Bernardus een kleinschalige wijkschool waar prestaties en plezier goed samen gaan. een dynamische buurtschool waar in een veilige sfeer een stevige basis wordt gelegd de Sint Jan verbindt! Sint Jozefschool: ruimte om te groeien een krachtige wijkschool van zeven tot zes, waar kinderen en hun familie terecht kunnen om te leren, gebruik te maken van de vele faciliteiten die de school heeft en een plek te hebben waar alle geloven de ruimte krijgen. 9

10 t Palet Centrum een school waar, in een goed schoolklimaat, wordt gewerkt aan optimale ontwikkeling van elke leerling t Palet Holy een school met een enthousiaste en positieve uitstraling, met een fijne sfeer en kwalitatief goed onderwijs een school met een uitdagende en rijke leeromgeving voor alle leerlingen Leren voor je Léven een duurzame school in de wijk waar kinderen zich thuis voelen, waar "met" en "van" elkaar leren hoog in het vaandel staat een Brede Wijkschool gericht op hoge opbrengsten, waarbij het kind centraal staat 10

11 Ontwikkelingen binnen SIKO N.a.v. de door de inspectie toebedeelde toezichtarrangementen zet SIKO zich in 2012 in om er voor te zorgen dat er op de scholen meer opbrengst gericht wordt gedacht en gewerkt met betere resultaten. De eindopbrengsten op een aantal SIKO scholen zijn reden voor zorg. SIKO oriënteert zich op het Focusproject. ( Universiteit van Twente) en besluit tot deelname met 9 scholen. 9 SIKO scholen beginnen m.i.v. het schooljaar met het Focusproject 2 SIKO scholen waren reeds eerder gestart met het Kabell project dat te vergelijken is met Focus. Scholing Vanaf augustus 2012 werden er op alle SIKO scholen een aantal studiemiddagen door Focus en Kabell georganiseerd. Het gaat hier om kennis over het leerlingvolgsysteem, werken met groepsplannen en het kunnen analyseren van toets gegevens met als doel om hogere opbrengsten te kunnen realiseren. Daarnaast was er een studie tweedaagse over Opbrengst Gericht Werken voor 2 scholen. Verder was er veel teamscholing en individuele scholing op het gebied van oplossingsgericht werken, opbrengst gericht werken, begrijpend lezen, meerbegaafdheid en specialismen ( lezen en rekenen). Ook zijn scholingsmiddelen ingezet voor verschillende coaching trajecten. SIKO lezing Op 8 september verzorgt prof. Paul Zoontjens de SIKO lezing: Over vrijheid van onderwijs gesproken Bijeenkomsten voor I coaches en opleidingscoördinatoren Voor de I.C.T. -ers en de schoolopleiding coördinatoren zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Het thema voor een gezamenlijke studiedag voor I.B. ers en I.C.T. ers is werken in Esis B. Lerarenbeurs 4 werknemers hebben in 2012 een lerarenbeurs aangevraagd die ook toegewezen zijn. ( vgl. 2008, 2009 en 2010 en 2011: resp. 7, 8 en 12 en 9 lerarenbeurzen gehonoreerd) CITO en LVS Alle scholen maken, naast de methode gebonden toetsen, gebruik van het CITOleerlingvolgsysteem. De afspraak is gemaakt dat alle SIKO scholen minstens die toetsen afnemen die de inspectie gebruikt ter beoordeling van de M en E toetsen. In april en september zijn de trendanalyses die gemaakt zijn, resp. n.a.v. de CITO M. en E. toetsen door de algemeen directeur met de directies en Intern Begeleider besproken. Er is gebruik gemaakt van een speciaal hiervoor gemaakt format. 11

12 CITO eindtoets 2012: 5 scholen scoren boven de gestelde norm (vgl. 2011: 4 scholen) 6 scholen scoren onder de gestelde norm (vgl. 2011: 7 scholen) Inspectietoezicht In 2012 kregen de volgende SIKO scholen inspectiebezoek: - De Regenboog Groenoord ( onderzoek naar kwaliteitsverbetering in het kader van het traject van intensief toezicht) t Palet Holy ( vierjaarlijks bezoek) Sint Bernardus ( vierjaarlijks bezoek) De Vlinder ( onderzoek naar kwaliteitsverbetering in het kader van het traject van intensief toezicht) Bestuurlijk overleg met inspectie: Met de inspectie is op 10 september 2012 bestuurlijk overleg gevoerd. Onderwerp van gesprek was de staat van het onderwijs op de SIKO scholen. De volgende toezichtarrangementen werden toegekend: Scholen met een basisarrangement: - Regenboog Woudhoek - de Vlinder - Sint Bernardus - t Palet Holy - Sint Jozef Scholen met een basisarrangement met attendering: - Sint Willibrordus - Sint Jan Scholen met een basisarrangement met waarschuwing: - De Hoeksteen - t Palet Centrum School met een aangepast arrangement zwak: - t Meesterwerk School met een aangepast arrangement zeer zwak: - Regenboog Groenoord N.a.v. de uitkomsten van dit bestuurlijk overleg en bespreking van de resultaten van de E toetsen heeft de algemeen directeur een notitie geschreven over de staat van het onderwijs op de SIKO scholen : kwaliteit onderwijs in de watertrappelstand. Bespreking van deze notitie leidt tot verschillende plannen van aanpak en afspraken die moeten leiden tot verbetering van de onderwijskwaliteit en verhoging van de leerresultaten. I.C.T Het jaar 2012 kan wat ICT betreft gekarakteriseerd worden als Na(ast) inhoud de uitvoering. Een aantal zaken welke in 2011 zijn voorbereid of gesignaleerd, zijn in 2012 verder uitgewerkt. Een aantal zaken heeft een procesmatig karakter. Deze zullen ook nog in 2013 doorlopen. Een aantal zaken speelt op schoolniveau. De Bovenschools ICT-coach heeft bij deze zaken een adviserende en soms uitvoerende taak gehad. 12

13 Zonder volledig te zijn, kunnen we in willekeurige volgorde de volgende activiteiten noemen. In gebruik nemen nieuwe websites Na de voorbereidingen eind 2011 zijn in januari 2012 de nieuwe websites van SIKO en haar scholen on line gegaan. De eerste maanden van 2012 is door de scholen gebruikt om, voor zover nog nodig, de content verder aan te vullen. Vormgeving en gebruik Intranet De eerste maanden van het jaar zijn gebruikt om het Intranet verder vorm te geven. In deze vormgeving is uitgegaan van een combinatie van documentopslag (op SIKO- niveau en op niveau van elke school), werken in groepen en het kunnen gebruiken van een forum. In de loop van 2012 is het Intranet door het grootste deel van de scholen voorzien van content en wordt het steeds verder in gebruik genomen. DeKlas.nu - versie 3 Na 4 tevreden jaren bij het gebruik van DeKlas.nu - versie 2 zijn de zeven scholen welke hun netwerk hebben laten installeren en beheren door Heutink-ICT overgestapt op de nieuwe versie van het systeem DeKlas.nu: DeKlas.nu-versie 3. De overstap is in zijn algemeenheid voorspoedig gegaan; voor één school is extra aandacht nodig geweest. Voor de achtste van de negen SIKO-scholen is de overstap naar Heutink-ICT DeKlas.nu 3 in de tweede helft van het jaar voorbereid. Hierbij kwam het belang voor de school van het contracteren van een professionele educatieve netwerkleverancier en -beheerder naar voren. omgeving Met de overstap naar DeKlas.nu 3 is ook de overstap gemaakt naar de omgeving van Microsoft een Cloudoplossing gebaseerd op Exchange en voor educatieve partijen door Microsoft gratis ter beschikking gesteld. Aan het eind van 2012 is deze omgeving gemigreerd naar de Office365- omgeving. Ook een aantal van de domeinnamen van SIKO en haar scholen zijn hierbij naar een nieuwe beheerder gemigreerd. Het volledig gebruik van deze omgevingen, zowel in de Cloud als op de lokale devices, is afhankelijk van de kennis van de gebruikers. Gebleken is dat deze niet altijd (voldoende) aanwezig is. ESIS en Taakgroep ESIS Gezien twee ontwikkelingen is een meer centrale aansturing van het gebruik van ESIS als digitaal leerling administratie en -volgsysteem binnen de SIKOscholen belangrijk geacht. Enerzijds zijn het de voordelen van een gezamenlijk gebruik van ESIS in bijvoorbeeld de ondersteuning op basis van de uit ESIS op te vragen resultaten voor de algemeen directeur in zijn rol als intern toezichthouder, duidelijkheid door een zoveel als mogelijk zelfde werkwijze voor collega s welke gebruik maken van interne mobiliteit en het naadloos uit kunnen wisselen van leerling gegevens bij overstap van een leerling van de ene naar de andere SIKO-school. Anderzijds is het de start van het Focus- en Kabelproject. Beide projecten sturen op opbrengsten. Vanuit de wens tot gebruik van ESIS is het van belang om ESIS ook daadwerkelijk te gebruiken bij invoer van resultaten, gebruik van formats, enzovoort. Besluiten ten aanzien van het gebruik van ESIS zijn in een directieberaad eind oktober 2012 medegedeeld. Besloten is dat uiterlijk eind 2013 elke SIKO-school ESIS als leerling administratie en -volgsysteem in gebruik heeft. Om de invoering van ESIS SIKO-breed te ondersteunen, is een taakgroep ESIS opgericht. Deze taakgroep begeleidt enerzijds de inhoudelijke kant van de invoering en 13

14 anderzijds biedt de taakgroep gebruikersondersteuning, direct of als tussenpersoon (keyuser) in contacten met Rovict, de uitgever van ESIS. ICT-vaardigheden Vooral bij het gebruik van ESIS bij het invoeren van toetsresultaten en het maken van analyses en bezien van opbrengsten, blijkt dat een aantal SIKO-collega s nog onvoldoende over de nodige digitale vaardigheden beschikt. Op verzoek van de ICT-commissie buigen de ICT-coaches zich over de concrete invulling van gewenste ICTvaardigheden bij collega s. Zodra daar een overzicht van beschikbaar is, wordt besproken hoe deze aan te brengen. Experiment BIC-books De Bovenschools ICT-coach participeert in een Bovenschools ICT-netwerk. Dit netwerk kent zgn. BIC-books: netbook-achtige devices. Op twee scholen is een periode geëxperimenteerd met op elke school 10 netbooks in een groep. Voor de twee scholen staat vast dat meerdere kleine devices in een groep een meerwaarde kunnen hebben. Of dat netbooks moeten zijn, zoals gebruikt, of dat we aan moeten sluiten bij ontwikkelingen in de sfeer van tablets, is daarbij nog een open vraag. Een en ander is en blijft natuurlijk afhankelijk van de beschikbare financiën. Veiligheid In 2012 is in de ICT-commissie aandacht besteed aan de beveiliging van data en aansluitingen bij gebruik door externen. SIKO en haar scholen zijn verantwoordelijk voor de toevertrouwde data en de door haar aangegane aansluitingen. Personeel in (loon)dienst is vanuit goed werknemerschap verplicht vertrouwelijk met data om te gaan en geen misbruik te maken van de gebruikte systemen. Voor externe gebruikers echter ligt er geen arbeidsrechtelijk geregelde oplossing. In de oplossingensfeer hebben we concreet gedacht aan toegang tot datasystemen als ESIS door externe deskundigen en begeleiders, gebruik van de netwerken en inlog op webbased applicaties door stagiaires en gebruik van de internetaansluitingen door externe partijen als inpandige kinderopvang of speelzalen. Protocollen en verklaringen zijn of worden opgesteld om goed gebruik hiervan door externen af te dekken. Social Media en Social media en zijn systemen welke niet meer weg te denken zijn uit de hedendaagse praktijk. Zowel in de privésfeer als werk gerelateerd hebben SIKO-medewerkers hiermee te maken. Vanuit de positie van de meeste werknemers van SIKO is de scheidslijn tussen privé en werk dun en diffuus. Vanuit een opzet voor gebruik en sociale media is door de directies van de scholen gesproken hoe als werknemer van een onderwijsstichting om te gaan met sociale media en . Samenwerking De SIKO-scholen kennen functies en taken als Intern Begeleider, ICT-coach, Opleidingscoördinator, enzovoort. Bovenschools wordt, ook door de Bovenschools ICTcoach, samenwerking tussen de personen welke deze functies / taken invullen gestimuleerd. Zo is er een studiedag georganiseerd betreffende ESIS waarbij zowel de Intern Begeleiders vanuit de inhoud als de ICT-coaches vanuit de techniek aanwezig zijn geweest. Samen met de Bovenschools Opleidingscoördinator zijn voorbereidingen getroffen om ook in het schooljaar een activiteit te organiseren ten behoeve van stagiaires waarbij samenwerking gezocht wordt tussen opleidingscoördinatoren en ICT-coaches. 14

15 Enkele kengetallen Bovenstaande is niet volledig en uitputtend. Het geeft een overzicht van een aantal krenten in de pap. Daarnaast zijn er natuurlijk de gebruikelijke zaken gepasseerd, zoals onder meer: 6 bijeenkomsten van de ICT-coaches SIKO-scholen onder leiding van de Bovenschools ICT-coach bezoek IPON door ICT-coaches SIKO o.l.v. de Bovenschools ICT-coach - afgesloten met een gezellig gezamenlijk etentje en bezoek terugkomdag Heutink-ICT voor de ICTcoaches welke hun netwerk laten beheren door Heutink-ICT studiereis Bovenschools ICT-coach Londen, Groot Brittannië, rond Bett-beurs (seminar, scholenbezoek, bezoek Bett-beurs, netwerkcontacten met collega s) 2012 sept. Scholentour 1ste jaars studenten op t Palet-Holy, groot succes. Juli 2012: sloop schoolgebouw 't Palet - Centrum 15

16 Kwaliteitsbeleid kwaliteitssysteem SIKO werkt aan een kwaliteitssysteem waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen intern en extern kwaliteitsbeleid. Voor het intern kwaliteitsbeleid is de school zelf verantwoordelijk. Voor uitvoering van extern kwaliteitsbeleid betekent dit: 2 keer in de vier jaar de quick scan uit de Risico Inventarisatie (medewerker tevredenheid) 1 keer in de vier jaar een onderzoek naar oudertevredenheid 1 keer in de vier jaar een onderzoek naar leerling tevredenheid. In december 2012 is besloten om op alle scholen voor intern kwaliteitsbeleid uit te gaan van de indicatoren die de inspectie hanteert bij inspectiebezoeken. De daarbij behorende systematiek zal in 2013 nader worden uitgewerkt. Klachtenregeling: In 2012 zijn er geen officiële klachten tegen SIKO ingediend. Medewerker tevredenheidonderzoek ( ARBO beleid) In het kader van de zgn. Risico-inventarisatie en evaluatie hebben 10 SIKO scholen de quick scan welzijn personeel uitgevoerd. ( 2011 en 2012) N.B. op de Vlinder is een zgn. cultuuronderzoek gedaan. In deze quick scan worden vragen gesteld over: - De mate van tevredenheid over de direct leidinggevende Scholingsmogelijkheden - Functioneringsgesprekken - Vrienden wel dan niet aanraden om op deze school te gaan werken - Mate van belasting, het beslag dat door het werk gelegd wordt op vrije tijd - Mate van belasting door leerlingen die zich voortdurend misdragen en intimiderend gedrag van ouders - Mate van belasting door klimatologische omstandigheden Waar sprake is van zgn. opvallende scores wordt door directeuren een Plan van Aanpak gemaakt bepaalde zaken aan te pakken, c.q. te verbeteren. Dit zal moeten blijken uit de resultaten van het eerstvolgend onderzoek. N.B. de beleidsmedewerker P & O heeft in 2012 een ARBO commissie ingesteld, waar afspraken, procedures en tijdpaden SIKO breed bewaakt gaan worden en alle SIKO scholen bovenschools ARBO beleid gaan uitvoeren vanuit gemaakte afspraken. Techniek middag i.s.m. studenten van het Maasland College op de Hoeksteen 16

17 De ontwikkeling van de SIKO krachtige wijkschool Een van de hoofdthema s uit de strategische notitie Werken aan de Toekomst, is de ontwikkeling van de SIKO krachtige wijkschool. In 2015 moet deze doelstelling ( maatwerk voor iedere SIKO school) bereikt zijn. - De krachtige wijkschool brengt samenhang aan en creëert een integrale aanpak van het onderwijs en haar omgeving in het belang van optimale ontwikkeling (kansen) van kinderen. - Krachtige wijkscholen hebben als doel om alle kansen voor brede ontwikkeling van onze leerlingen te benutten en bij te dragen aan talentontwikkeling. - Krachtige w ijkscholen betrekken ouders bij de school en ondersteunen hen in hun opvoedingstaak, zodat kinderen opgroeien in een stimulerende omgeving ( school ouders omgeving) - De ambitie van SIKO is, dat alle scholen voldoen aan de criteria voor een SIKO krachtige wijkschool ( onderwijs in relatie tot haar omgeving) Kritische succesfactoren zijn: - Maatwerk per school - Partners en samenwerking gericht op maatschappelijke meerwaarde - Middelen vanuit diverse bronnen - Huisvesting Ook in 2012 streeft SIKO naar verregaande samenwerking met Komkids, Mundo en SKV om onderwijs en opvang meer en meer met elkaar te verbinden, door aanbieding van dag arrangementen. Conclusies die we aan het einde van 2012 over deze ontwikkeling kunnen trekken: - De ontwikkeling van de SIKO krachtige wijkschool is een autonome schoolontwikkeling waar iedere directeur de bandbreedte voor de school verkent. ( van integraal kindcentrum tot een buurtschool met de minimale gewenste samenwerking met partners) - Onder de directeuren zijn een aantal ondernemende voortrekkers - Stichtingen voor kinderopvang verkeren in zware tijden en zijn terughoudend in investeringen - De meeste scholen staan nog aan het begin van geïntegreerde samenwerking - SIKO mag in deze regio de boot niet missen met deze ontwikkeling - SIKO moet meer heldere regie voeren in de ontwikkeling van de SIKO krachtige wijkschool en mag dit niet laten afhangen van individuele directeuren. - Op een aantal scholen strekt een onderzoek naar de vraag van ouders over dag arrangementen tot aanbeveling. t Meesterwerk, de sint Jan, de sint Willibrordus en de Regenboog Groenoord ontvangen van de gemeente Schiedam in 2012 nog extra middelen om het Brede Schoolbeleid te kunnen uitvoeren: gericht op het bestrijden van taalachterstanden, aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen en ouderbetrokkenheid. Dit beleid bepaalt voor een groot deel de bandbreedte van de SIKO krachtige wijkschool. De Regenboog Groenoord en t Meesterwerk nemen deel aan het project Verlengde Leertijd. 17

18 SIKO en KomKids kinderopvang zetten het kind centraal! De samenwerking tussen KomKids en SIKO is in 2012 verder naar elkaar gegroeid. Kinderen en ouders merken dit in toenemende mate dat kinderopvang en school steeds beter verbonden zijn. Twee organisaties met een gezicht naar buiten. Dit is zichtbaar in de dagelijkse overdracht vanuit school naar de BSO, de doorgaande leerlijn vanuit de peuterspeelzalen maar ook op verschillende gelegenheden zoals ouderavonden, OC vergaderingen, inloopochtenden van de peuterspeelzaal medewerkers die aan ouders van school aangeboden worden. Er worden wederzijds initiatieven ontplooit om elkaar in de samenwerking op te zoeken. In de tussenschoolse opvang op de Vlinder zorgen medewerkers van KomKids dat kinderen een fijne lunchtijd hebben. De kinderen van de Bernardus school hebben deelgenomen aan poppenkastproject dat georganiseerd is door kinderen van de BSO van Kc Katja. Bij de Regenboog is de peuterspeelzaal, tussen en naschoolse opvang binnen de school gekomen en worden er workshops aan ouders aangeboden. SIKO en KomKids medewerkers hebben elkaar beter leren kennen. Dit zorgt voor vakinhoudelijk waardering om met elkaar te werken aan een krachtige wijkvoorziening waarin de kinderen van ouders centraal staan. Deze samenwerking zetten we naar de toekomst graag door. Yde Dragstra, directeur/bestuurder SIKO en Kinderopvang Mundo Samenwerken met de scholen van het SIKO is een avontuur. Een ontdekkingsreis met als doel de kinderen niet alleen een leuke herinnering te geven aan hun lagere schooltijd, maar hen vooral de best mogelijke bagage mee te geven voor hun toekomst. Samenwerking en dan bedoel ik echte samenwerking, is niet vanzelfsprekend. Daar moeten goede voorwaarden voor zijn en je moet elkaar de ruimte geven. Dat doen de samenwerkingspartners van het SIKO. Wij zijn er welkom, er is vertrouwen en we worden gewaardeerd. Allemaal elementen die goed zijn voor de ontwikkeling van ons partnerschap. Het gevolg hiervan is dat er bij de St Jozefschool een doorlopende leerlijn is, waar Kinderopvang Mundo ook een duidelijk rol in vervult. Al langere tijd verzorgen wij de Buitenschoolse Opvang en sinds 2012 ook de Tussenschoolse Opvang. Met ingang van 2013 zullen we hier gezamenlijk een integraal kindcentrum van gaan maken, bestaande uit Basisschool, Kinderdagverblijf, Instroomgroep, Tussenschoolse Opvang, Naschoolse Opvang en wellicht op kort termijn de Voorschool. Met het Meesterwerk hebben we al een aantal jaren een dergelijke samenwerking, die zelfs nog verder wordt uitgediept. Al langere tijd zijn we bezig met de voorbereiding van een nieuw schoolconcept: De Familyschool. In dit concept is er educatie voor iedereen van 0 tot 100 jaar, tussen 7 en 17 uur, zowel in het gebouw als in de buitenruimtes. Afgelopen jaar hebben we hier met veel plezier aan gewerkt, komend jaar gaan we verder met de realisatie. 18

19 Met de St Jan mogen we in 2013 plannen gaan uitwerken. Naast de huidige Buitenschoolse Opvang zijn er al langere tijd grote wensen en gesprekken over een intensieve samenwerking. De positieve start die we hier in 2012 hebben gemaakt zal ongetwijfeld zijn vruchten afwerpen bij het maken van de plannen. We zijn erg blij met de ruimte die we krijgen van de scholen om onze diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten op het kind, de school en het gezin. Van onze kant investeren we dan ook graag om ons partnerschap goed en in ontwikkeling te houden. Dit doen we door marteriele investeringen als bijvoorbeeld een bijdrage voor de keuken in t Meesterwerk en de St. Jan of de coördinatie van de Tussenschoolse Opvang tegen kostprijs, maar ook met immateriële zaken. In 2013 investeren we weer veel energie, daadkracht en vertrouwen in ons partnerschap om samen te blijven ontwikkelen! Monique Dongelmans, Directeur-Bestuurder Kinderopvang Mundo Hoe kijkt de SKV terug op de samenwerking met SIKO in Vlaardingen in 2012? 2012 was voor de kinderopvang een zeer roerig jaar. Een jaar waarin de crisis en de bezuinigingen van de overheid steeds meer hun weerslag kregen op de bedrijfsvoering van de kinderopvang en ook op de SKV. Wij hebben het afgelopen jaar te maken gehad met een flinke vraaguitval. Hierop hebben wij geanticipeerd door interne maatregelen te nemen om de gevolgen van deze uitval te ondervangen. Naast deze maatregelen vinden wij het van groot belang dat wij een perspectief blijven bieden voor ouders, kinderen en medewerkers. Het perspectief waar de SKV zich de komende jaren op richt is de vorming van integrale kind centra met het basisonderwijs. Wij vinden het belangrijk om met elkaar voorzieningen te creëren waar kinderen centraal staan en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een pedagogische en didactische doorgaande lijn. Ondanks alle hectiek in de kinderopvang hebben wij daar in 2012 hard aan gewerkt, ook met de SIKO scholen in Vlaardingen Al jaren zijn wij met t Palet Centrum in voorbereiding om te komen tot nieuwbouw in het centrum. Dat is een lang traject geweest met onzekere periodes, maar in 2012 werd duidelijk dat het gerealiseerd kon worden en inmiddels is in februari 2013 de eerste paal geslagen. Een mooi en uniek project, genaamd het stadsleven. In het stadsleven is ruimte voor basisschool 't Palet, voor kinderopvang van SKV en voor 28 appartementen die worden verhuurd aan Middin voor mensen met een beperking. Vooruitlopend op het nieuwe gebouw werken de SKV en t Palet Centrum al samen in tijdelijke huisvesting, BSO Pino is daar onderdeel van. Parallel aan de bouw werken wij er naartoe dat, bij ingebruikname van het gebouw, we een integraal kindcentrum hebben staan met een doorgaande lijn. Om dat te realiseren worden er werkgroepen ingesteld waarin medewerkers van zowel t Palet als SKV zitting hebben. We leren elkaar zo steeds beter kennen. Als SKV zijn we erg blij met de samenwerking en hebben we er alle vertrouwen in dat we met elkaar een uniek IKC kunnen opzetten midden in het centrum. In de wijk Holy hebben wij in 2012 met basisschool de Hoeksteen gebrainstormd over de ontwikkeling naar een IKC. Dat heeft geresulteerd in een nieuwbouwbouwplan dat we aan de wethouder hebben toegelicht en is ingediend bij de Gemeente Vlaardingen. Het nieuwbouwplan maakt het mogelijk om peuters en buitenschoolse opvang te huisvesten 19

20 in de Hoeksteen. Ook zijn de ouders, via een ouderavond en behoefte onderzoek, betrokken bij de plannen voor een IKC. In 2013 verwachten wij duidelijkheid vanuit de Gemeente Vlaardingen over de haalbaarheid van het stukje nieuwbouw. Bij t Palet Holy hebben we in 2012 gesprekken gevoerd over de mogelijkheid van het huisvesten van peuters in de school. Al met al ervaren wij de samenwerking met SIKO als zeer prettig. Vanuit een inhoudelijke missie, namelijk de ontwikkeling van kinderen, vinden wij elkaar in de diverse trajecten. En vooral die inhoudelijke missie is belangrijk voor de kinderen in Vlaardingen! Daar staan zowel SIKO als SKV voor. Claudia Doesburg, directeur / bestuurder SKV Samen opleiden in de school: SIKO heeft twee convenantpartners op het gebied van samen opleiden. Samen met de Thomas More Hogeschool en het ROC Zeeland draagt SIKO de verantwoordelijkheid om aanstaande leerkrachten in het basisonderwijs te professionaliseren door middel van aangeboden stageplaatsen en de daarbij behorende passende begeleiding. Stuurgroep: De stuurgroep van Thomas More hogeschool bestaat uit een aantal bestuur partners. In Opleidingscoördinatoren: Elke SIKO school heeft een opleidingscoördinator die doormiddel van intervisie bijeenkomsten, klassenbezoeken, coaching gesprekken etc. inhoud geeft aan het werkplekleren binnen SIKO. In de praktijk blijkt dat juist aan het opleiden in de school in combinatie met de rol van coach/begeleider steeds meer eisen worden gesteld. De landelijk geformuleerde criteria voor de opleidingsschool en de eisen aan de kwaliteit van de opleidingscoördinatoren vragen om een volwaardig antwoord dat we in samenwerking met de expertise van de Thomas More Hogeschool denken te kunnen vertalen naar een kwalitatief aanbod voor studenten. De Pabo Thomas More hogeschool biedt vanaf 2012 professionaliseringsbijeenkomsten aan voor opleidingscoördinatoren. In de eerste bijeenkomst stond het thema Samen Opleiden op Maat centraal. Er is gekeken naar mogelijk invullingen voor de rol van opleidingscoördinator in de school in een A, B en C scenario voor Samen Opleiden (Educom Keurmerk Samen Opleiden). Educom Keurmerk Samen Opleiden: Naar aanleiding van diverse vanuit het ministerie van OCW geïnitieerde ontwikkelingen en afspraken in het verleden en in navolging op een aantal andere landelijke initiatieven, is vanuit het Educom samenwerkingsverband (een samenwerking tussen de Pabo s van de Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hogeschool Zeeland en Pabo Thomas More Hogeschool) het initiatief ontstaan een gezamenlijk kwaliteitskeurmerk voor opleidingsscholen te ontwikkelen met als doelstelling het opleiden in de basisschool een belangrijke en centrale plaats in het curriculum in te laten nemen. Enerzijds binnen reguliere voltijd en deeltijd opleidingstrajecten, en anderzijds binnen specifiek vormgegeven duale leertrajecten. De ontwikkeling van een Keurmerk voor opleidingsscholen biedt mogelijkheden om de noodzakelijke kwaliteit van het leren van de student in de dagelijkse onderwijspraktijk middels heldere afspraken en transparante 20

21 kwaliteitszorg te verhogen en te borgen. Daarnaast biedt een keurmerk voor opleiden in de onderwijspraktijk voor de betrokken school in een ruimere externe context mogelijkheden in het kader van de eigen kwaliteitszorg en marketing. Lio (leraar in opleiding) sollicitatieprocedure: Nieuw in de sollicitatieprocedure van Lio studenten is het geven van een proefles op de gewenste school. Naderhand zijn de opleidingscoördinatoren het gesprek aangegaan. Deze invulling van solliciteren is als zeer prettig ervaren en zal in de komende jaren een vervolg krijgen. OC studiedag: SIKO heeft afgelopen november een studiedag georganiseerd voor haar opleidingscoördinatoren. Verschillende vraagstukken zijn deze dag aan bod gekomen. Welke begeleidingsbehoeften hebben specifieke doelgroepen? Hoe ziet onze organisatie eruit, welke thema s vinden wij belangrijk voor de toekomst. De rode draad van de dag was Relatie, Competentie en Autonomie hoe geven wij daar binnen SIKO invulling aan. Er is een vergelijking getrokken tussen ons bestuur en de SKOR (Stichting Katholiek Onderwijs Riviersteden). Er is gesproken over de feminisering binnen het onderwijs. Hoe kunnen we het tij keren en de stages voor jongens aantrekkelijker maken. Mooie, verhelderende discussies zijn gevoerd. Het doel van de middag was een gezamenlijk kader van beoordelen, begeleiden en coachen versterken aan de hand van een intervisiebijeenkomst. Welke coaching vragen stellen wij en aan welke vaardigheden moeten specifieke doelgroepen voldoen. Een zeer leerzame dag. Overzicht aangeboden stageplaatsen: Stageplaatsen Thomas More Hogeschool: - 83 vervulde stageplaatsen in het eerste en tweede semester - 11 studenten zijn voortijdig gestopt met de stage Lio plaatsen Thomas More Hogeschool: - 12 Lio studenten gecontracteerd - 10 van de 12 studenten zijn afgestudeerd binnen SIKO - 7 studenten zijn benoemd als invaller of hebben een contract voor bepaalde tijd Hogeschool Rotterdam: - 1 Voltijd Pabo student - 1 Pedagogiek student Hogeschool Inholland: - 2 Pedagogiek studenten Lobos studenten CIOS Goes: - 5 Lobos studenten (lerarenondersteuner bewegingsonderwijs en sport) MBO studenten SPW/ Onderwijsassistent: - 32 studenten van het Zadkine en het Albeda Maatschappelijke stage/ snuffelstage VMBO: - 35 leerlingen uit het voortgezet onderwijs maakten kennis met het basisonderwijs d.m.v. een snuffelstage 21

22 Zorg en Passend Onderwijs - Samenwerkingsverband De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2012 ingestemd met het wetsvoorstel Passend Onderwijs. Hiermee krijgen leerlingen die extra aandacht nodig hebben een betere kans binnen het regulier primair onderwijs, of, als dit nodig is, op een school voor speciaal onderwijs. In het kader van Passend O nderwijs heeft ook Sportactiviteit op de Regenboog -Woudhoek iedere SIKO school een zgn. ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit ondersteuningsprofiel, hetgeen een levend document is, staat welke ondersteuning de school leerlingen te bieden heeft. SIKO maakt deel uit van het Samenwerkingsverband, In dit samenwerkingsverband leggen de samenwerkende schoolbesturen in een ondersteuningsplan afspraken vast hoe wij: - Het passend onderwijs in onze regiogaan inrichten - Het geld voor extra ondersteuning besteed gaat worden - Leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen kunnen worden - Ouders geinformeerd worden Om m.i.v. het schooljaar Passend Onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat de zorg op iedere SIKO school op orde is. In 2012 is aandacht besteed aan organisatie, personeel en inhoud op het gebied van zorg. WSNS en de voorbereidingen op de invoering van het passend onderwijs Het samenwerkingsverband WSNS3801 heeft zich in 2012 volop voorbereid op de invoering van de wet Passend Onderwijs. Uiterlijk 1 november 2013 is de bestuurlijke samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs vastgelegd in de statuten en reglementen en zal de nieuwe organisatie draaien onder de nieuwe naam Stichting Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, onderwijs dat past. De voorbereidingen voor het schrijven van het ondersteuningsplan van het SWV Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, onderwijs dat past, zijn volop in gang. 1 mei 2014 zal het plan opgestuurd worden naar de inspectie van onderwijs na afstemming met de gemeenten. ( 1 februari 2014) en het voortgezet onderwijs en instemming van de ondersteuningsplanraad ( OPR) De onderwerpen die beschreven gaan worden zijn de afspraken die gemaakt worden met de zorgpartners en onderwijspartners over de omslag van indiceren naar arrangeren, het instellen van een (commissie) van deskundigen in het kader van het afgeven van een toelaatbaarheid verklaring voor de onderwijszorgarrangementen en een bezwarencommissie. De inrichting voor de ondersteuningstoewijzing zal op 1 augustus 2014 klaar zijn. Kengetallen Het SWV heeft nu in het totaal leerlingen ( 31 december 2012) 13 leerlingen zijn vanuit SIKO scholen verwezen naar het SBO 22

23 08 leerlingen zijn vanuit SIKO scholen naar het SO verwezen. In 2012 hebben de SIKO scholen 24 leerlingen met een LGF ( leerlinggebonden financiering) De doelstelling van het SWV Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, onderwijs dat past : Het hoofddoel dat het SWV nastreeft is ieder kind Passend Onderwijs aanbieden, als het even kan op de reguliere school in de buurt. Het Netwerk van het SWV Schiedam- Vlaardingen-Maassluis zorgt dan ook voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, gericht op een ononderbroken leerlijn voor ieder kind. Het uitgangspunt is de onderwijsbehoefte van het kind en de leerkracht en de directe betrokkenheid van de ouders Strategische Doelstellingen (We = team WSNS) We zorgen ervoor dat alle leerlingen die aan onze scholen zijn toevertrouwd een juiste plek krijgen. We leveren onze maximale bijdrage zodat leerkrachten optimaal in staat zijn aan al deze leerlingen goed onderwijs en goede zorg te bieden. We zorgen er dus voor dat alle medewerkers op de scholen de ondersteuning en professionalisering krijgen die ze willen of die nodig is en leveren hierin een gedeelde financiële bijdrage. We besteden maximale tijd, inzet en middelen aan het vergroten van het vakmanschap van onze eigen medewerkers en de leerkrachten op de scholen. We streven voorts naar: leerlingen die naar speciale lesplekken gaan zoals het SBO en SO omdat ze daar echt thuis horen. We zoeken naar en bemiddelen in een structurele oplossing voor de wachtlijstproblematiek. Alle kinderen zitten op school. Ouders zijn tevreden. We zorgen er voor dat de jonge kinderen in ons samenwerkingsverband goed opgevangen kunnen worden. Actueel (toegespitst op de wet passend Onderwijs) De mogelijkheden om leerlingen uit het S(B)O terug te plaatsen op een reguliere school geven (financieel) nieuwe kansen voor beleid. We streven ernaar om de huidige rugzakfinanciering vanaf 2014 effectief in te zetten met een overgangsregeling naar de nieuwe inzet van middelen. We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor verschillende arrangementen. We streven ernaar dat de arrangementen van de scholen terug te vinden zijn in de ondersteuningsprofielen (van de scholen). De preventieve en persoonlijke zorg wordt vooral door de WSNS er op school gewaarborgd. De meerwaarde van deze werkwijze is: de samenwerking met de intern begeleiders en directeuren wordt als waardevol ervaren. De intern begeleiders, maar ook leerkrachten vinden het bijzonder fijn dat ze met alle onderwijsvragen bij de WSNS er terecht kunnen waardoor er sneller gehandeld kan worden. Er hoeven geen vragenlijsten ingevuld te worden en langs allerlei loketten gegaan te worden. School en de ouders worden persoonlijk op de hoogte gebracht wat het meest wenselijke is voor het kind en het wordt geregeld. De intern begeleiders ervaren het als waardevol dat ze nu een vast aanspreekpunt hebben. Hierdoor worden de lijnen korter, kan er beter afgestemd worden op elkaar en een vast overlegmoment kan verwezenlijkt worden. Deze momenten 23

24 zorgen er voor dat er veel gelegenheid is voor veel input waardoor er diepgang ontstaat in de totstandkoming van de handelingsadviezen. Deze adviezen zijn meestal zowel voor de leerkracht als voor de intern begeleiders en soms ook voor de directeuren en schoolbestuurders. Ook de samenwerking met de externe partners worden hierdoor aangehaald en versterkt. Doordat de WSNS er nu veel meer kennis krijgt van de werkwijze en standpunten van de school kan hij of zij zich ook veel meer richten op de preventieve acties die de school kan uitvoeren. Hierdoor komt de signalering en de daaraan gekoppelde handelingen beter tot stand en wordt de rol van de ouders veel zichtbaarder en als belangrijk ervaren. Door het meedenken en stimuleren van het team krijgt de WSNS er meer zicht op de succesfactoren in de zorg voor leerlingen, waardoor er adequaat en op tijd gereageerd kan worden op eventuele hiaten en problemen. De intern begeleiders ontdekken via de WSNS er steeds meer welke leerling zich beter op een SBO setting ontwikkelt of op een SO setting. Er wordt hierdoor ook bewuster gekozen welke onderwijssetting voor het kind het beste is en dat kan ook betekenen dat er niet voor een les plek in het speciaal onderwijs wordt gekozen maar voor het aanvragen van een speciale ondersteuning zoals bv ambulante begeleiding. Hierdoor ontdekt de school welke leerlingen ze kunnen opvangen en in de toekomst willen opvangen. Hun visie en missie worden hierdoor concreter. Relatie SWV en SIKO: Op alle SIKO scholen draaien nu de ondersteuningsteams en schuiven ook de ouders aan. De zorgstructuur komt steeds meer duidelijk in beeld en ouders worden daarbij in een vroeger stadium betrokken. De preventieve insteek wordt door alle scholen onderstreept, de handelingsplannen worden meer als hulpmiddel ingezet en scholen zijn zich steeds meer bewust dat ze helder moeten hebben wat ze op dit moment kunnen en wat ze in de toekomst willen. Hiervoor kan het ondersteuningsprofiel ingezet worden. Alle SIKO scholen hebben de ondersteuningsprofielen ingevuld en deze worden met behulp van de WSNS er steeds concreter gemaakt. Het samenwerkingsverband ziet deze profielen als werkdocumenten. Aandachtspunten voor de scholen zijn en blijven: communicatie met ouders, zich niet laten leiden door angst maar door welbewuste keuzes en professionele distantie en concretiseren van de ondersteuningsprofielen. Daarnaast ook de aandacht voor ontwikkelingsperspectieven is van belang. Wat leveren de netwerken op? In de netwerkbijeenkomsten delen we de kennis en ervaringen met elkaar waarmee het kennisniveau van de aanwezigen verhoogd wordt. Brengen we de scholen in contact met de externe partners waardoor de school in staat is om voor de leerling die extra aandacht nodig heeft een bredere aanpak te organiseren op school of indien wenselijk in overleg met centrum jeugd en gezin. Zo proberen we in de netwerken een sluitende keten te vormen waarin niemand tussen wal en het schip komt te vallen en organisaties langs elkaar heen werken. Marianne van Kalmthout Reijnen, directeur/bestuurder WSNS 24

25 Rianne Tax (directeur van de Vlinder in Schiedam) - SIKO, een organisatie waar we gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn en op weg zijn naar een duurzame kwaliteit van het onderwijs. Carolien van Collenburg (plaatsvervangend directeur van de Regenboog Woudhoek en Groenoord) - Het jaar 2012 werd een bewogen jaar voor de Regenboog. SIKO als organisatie heeft hier een grote rol gespeeld in betrokkenheid, ondersteuning, begeleiding en facilitering. Het jaarmotto Samen sterk kreeg hiermee een werkelijke inhoud. Dolf de Bas (directeur van de Sint Jozef) - De Jozefschool heeft in 2012 gewerkt aan een versnelde invoering van het Focusproject aansluitend op de onderwijskundige ontwikkeling van Opbrengstgericht Werken op de Jozef. De versnelde focuswerkwijze heeft kennis opgeleverd die de bovenschoolse I.C.T. er heeft kunnen inzetten bij de inrichting van de leerlingvolgsystemen voor alle SIKO scholen. afstemming van deze inrichting geeft zicht op de opbrengsten van alle SIKO scholen en stelt het bestuur in staat om de kwaliteit van het onderwijs te verantwoorden aan intern en extern toezichthouder. Cécile Segers (directeur van de Sint Jan) - In 2012 hebben we veel ingezet om onze kwaliteit beter in beeld te brengen hoe deze te borgen. We moeten nu verder onze kwaliteiten ontwikkelen. Ik heb ervaren dat de samenwerking tussen directies en scholen sterk gegroeid is. Een SIKO PLUS! Sport en spelmiddag op Regenboog - Groenoord 25

26 HUISVESTING De volgende zaken uit 2012 zijn noemenswaardig: Er wordt actie ondernomen voor een asbestinventarisatie van alle SIKO gebouwen ouder dan Project Schieveste: er wordt een presentatie gegeven aan de wethouder van de gemeente Schiedam. Uiteindelijk wordt het project afgeblazen ( ). Palet-Centrum: In juli 2012 verhuizen de resterende 7 groepen naar de tijdelijke huisvesting aan de Groen van Prinstererstraat. De gebouwen aan de Afrol worden gesloopt. Daglichtadvies: t.a.v. een onderzoek hiernaar op de Hoeksteen wordt dit negatief geadviseerd. De huisvestingsaanvragen 2013: - Gevelkozijnen St. Bernardus. - Dakbedekking Regenboog Groenoord. - Afsluitbaar maken van de speelplaats St. Jan. M.b.t. oriëntatie op een visie op huisvesting basisonderwijs Schiedam (interview door Dhr. P. Lemmen, gemeentelijke opdracht) Het is helder dat er voor SIKO geen noodzaak is om scholen op te heffen. De noodlokalen t Meesterwerk worden gedemonteerd en afgevoerd. Onder aanvoering van Hans Posthoorn wordt het project Duurzaamheid voor SIKO scholen vormgegeven. Met de directeur van het Fonds Schiedam/Vlaardingen wordt gesproken over cofinanciering ( ). Hoeksteen: Er is een budget beschikbaar gesteld door de gemeente Vlaardingen voor vervanging van de twee noodlokalen. SIKO wil graag de mogelijkheid bestuderen rondom de vorming van een Integraal Kind Centrum aan de Olmendreef. Palet-Holy: Verdere planvorming voor de renovatie van het hoofdgebouw (IOV gelden). WPS start het communicatiesysteem Digi-loket. Regenboog-Groenoord: Met de gemeente Schiedam wordt besloten de noodlokalen per te sluiten Verhuur van ongebruikte ruimten aan BSO en/of PSZ: Een beleidsnotitie is in de maak. 26

27 De onderhoudsbegroting 2013 wordt na enkele wijzigingen goedgekeurd. Met GGS Beveiliging wordt een contract gesloten rondom alle beveiliging van de scholen in Schiedam. Doordecentralisatie: (de gelden rechtstreeks van VNG naar de schoolbesturen) met de Vlaardingse schoolbesturen wordt een onderzoek ingesteld. Op de dag van de leraar (4 oktober) ontvangen alle leerkrachten een gecertificeerde ARBO stoel. Op alle scholen vindt een Risico& Inventarisatie/Evaluatie t.a.v. alle ARBO zaken plaats. COMMISSIE HUISVESTING: Maandelijks vergadert de commissie huisvesting over verschillende huisvestingsaangelegenheden. De commissie is samengesteld uit twee directeuren, een extern deskundige en de algemeen directeur. INTENTIES voor de komende jaren: 1. aandacht voor het binnenklimaat in de scholen 2. uitstraling van de schoolgebouwen 3. optimalisering van de huisvesting als belangrijke voorwaarde om er onderwijs te kunnen aanbieden dat voldoet aan de doelstellingen die hiervoor geformuleerd zijn in de notities: SIKO Krachtige Wijkschool en de vorming van Integrale Kind Centra. 4. veilige schoolgebouwen en schoolomgeving 5. uitwerking van het integraal huisvestingsplan van Schiedam op SIKO niveau 6. Apart speerpunt: SIKO met zuinige en duurzame schoolgebouwen. Op de sint Willibrordus wordt veel gekookt in de nieuwe keuken Leerlingen van de Sint Willibrordus maken de wijk schoon. 27

28 PERSONEEL Goed onderwijs staat of valt met werkplezier Stichting interconfessioneel en Katholiek Onderwijs wil zich als stichting positief onderscheiden van andere werkgevers. De ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie staan centraal. De betrokkenheid van medewerkers is groot. ARBO SIKO heeft in 2012 haar ARBO en Verzuimbeleid aangepast. Zij heeft om het Arbo beleid te coördineren een Arbocommissie gestart. Dit maakt het mogelijk om beter te profiteren van kennis op dit terrein over de scholen heen. Geconstateerd is dat elke school zowel haar quick scan als plan van aanpak in het kader van de Arbo op orde heeft. ARBO Contract In 2011 heeft SIKO gebruik gemaakt van de dienstverlening van Bedrijfsartsen5. Zij werkt nog beter dan voorheen volgens de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter. Verzuimregistratie en registratie van reintegratietraject De verzuimmelding loopt via de directeuren van de scholen. Het verzuim wordt geregistreerd in Raet; het personeelsinformatiesysteem. SIKO heeft door technische oorzaken het verzuimregistratiesysteem in 2012 nog niet kunnen verbeteren. Zij verwacht in 2013 met het systeem Verzuimmanager van start te kunnen gaan. Verzuim en re-integratie In 2012 kende SIKO een verzuim van 4,48%. Dit is vergelijkbaar met het verzuim in Bij SIKO is het verzuim dus niet gestegen zoals wel landelijk in het PO de trend is (2010 6,1% en ,5%). Positief is ook dat SIKO een zeer laag kortdurend verzuim kent van 0,5%. Daar waar het verzuim op een school hoog is, kan het niet op tijd vinden van vervanging spanning opleveren op school en bij de zieke medewerker, wat het herstel kan belemmeren. SIKO erkent dit probleem en speelt hier alert op in door een kwalitatief goede invalpool van leerkrachten die bij vervanging kunnen worden ingezet. Opmerkelijk is het groot aantal medewerkers dat in het primair onderwijs uitvalt wegens burn out klachten. SIKO probeert hierbij door vroegtijdige begeleiding deze medewerkers zo snel en vakkundig mogelijk te ondersteunen en te re-integreren. Meer algemeen is re-integratie een intensief traject waarin toegewerkt wordt naar een optimaal herstel. Het traject wordt ingekaderd door de Wet Verbetering Poortwachter. Als een medewerker 6 weken arbeidsongeschikt is wordt een Plan van Aanpak opgesteld om te komen tot een zo goed mogelijk herstel. Dit gebeurt aan de hand van een probleemanalyse van de bedrijfsarts door de P&O adviseur, de directeur en de medewerker. Indien wenselijk 28

29 wordt extra hulp bij de re-integratie ingeschakeld bijvoorbeeld specialistische begeleiding. Bij SIKO is deze verzuimbegeleiding vastgelegd in een verzuimprotocol. Over 2012 kan verder het volgende worden gemeld met betrekking tot re-integratie: Voor 3 medewerkers is in 2012 een WIA aanvraag ingediend. Bij alle medewerkers is deze inmiddels toegekend. SMT Overleg In 2012 is het SMT overleg vervangen door een intensief overleg met de directeur aan de hand van specifieke verzuimtrajecten. Coaching In 2012 heeft SIKO geen gebruik gemaakt van haar eigen opgeleide Life coaches. Dit betekent niet dat er geen behoefte is geweest aan coaching. Zeker 11 coachtrajecten zijn in 2012 begonnen. Daarnaast zijn er 3 outplacementtrajecten geweest en drie trajecten in het kader van tweede spoor. Personeelssamenstelling, ontslag en FPU Op 31 december 2012 werkten er 273 medewerkers bij SIKO, waarvan 21 op basis van een contract voor bepaalde tijd. Dit is vrijwel hetzelfde aantal als in Op basis van de leerlingaantallen was er bij SIKO gelukkig slechts sprake van een geringe daling in aantal leerlingen en in de formatie. Deze trend zal naar verwachting ook in 2013 te zien zijn. Het aantal parttimers is in 2012 licht gestegen van 61% naar 62%. Het aantal mannen bij SIKO is verder gedaald van 45 in 2011 naar 41 in Momenteel is 15% van de personeelsleden man. Dit baart SIKO zorgen. In 2012 is een goede doorstroom en instroom gerealiseerd doordat medewerkers op eigen verzoek en door te pensioneren SIKO verlieten. Mede daarom was ook de formatie relatief gemakkelijk rond te krijgen. Er is nog één medewerker; werkzaam in de administratieve ondersteuning, door een opheffing van werkzaamheden bij de NAR momenteel nog niet herplaatst. Naar verwachting kan dit in 2013 worden opgelost. Functiemix LA/LB Het aantal LB medewerkers in 2012 met 7 gestegen van 32 naar 39. Dit betekent een stijging in percentage van het totaal WTF aan leerkrachten van 17,25 % naar 20,42 %. SIKO streeft ernaar haar medewerkersbestand verder te professionaliseren en verwacht daarmee haar kwaliteit van onderwijs verder te kunnen verbeteren. SIKO realiseert zich dat leerkrachten niet altijd een dergelijke structurele investering in de eigen professionalisering kunnen maken, maar zij stelt het zeer op prijs als medewerkers dat wel doen en wil dit ook verder stimuleren. 29

30 Van SIKO medewerkers wordt verwacht dat wij de vier SIKO competenties bijhouden en verder ontwikkelen: Samenwerken ik lever een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat Identiteit ik respecteer de waarden en normen vanuit de identiteit van SIKO Kind ik houd van kinderen en ken hun leefwereld Ontwikkeling ik blijf mij voortdurend verder ontwikkelen en professionaliseren JAARMOTTO 2012: Leerlingen uit groep 5 van de sint Bernardus aan de slag met een collage. Leerlingen uit groep 1 t/m 4 van de sint Bernardus geven een lente voorstelling op het plein om geld in te zamelen voor de vastenactie 30

31 31

32 FINANCIEN Financiën op balansdatum: Het boekjaar 2012 is afgesloten met een geconsolideerd positief resultaat van ,00 (boekjaar 2011 gaf een positief exploitatieresultaat van boekjaar 2010 gaf een positief exploitatieresultaat van boekjaar 2009 gaf een positief exploitatieresultaat van boekjaar 2008 gaf een negatief exploitatieresultaat van boekjaar 2007 gaf een negatief exploitatieresultaat van boekjaar 2006 gaf een positief exploitatieresultaat van Analyse van de financiën op balansdatum: De liquiditeitspositie was 1,75 en derhalve goed te noemen. Opm. 1: Onze beleid richt zich op de norm: 1 of groter dan 1 Opm. 2: 2011 was 1,59, 2010 was 1,36, 2009 was 1,25, 2008 was 1,40, 2007 was 1,93, 2006 was 2,01, 2005 was 1,83. Liquiditeit geeft aan in welke mate men in staat geacht wordt om op korte termijn aan alle verplichtingen te voldoen. Een liquiditeitsratio van 1 wordt als voldoende aangemerkt. Definitie: Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden. De solvabiliteit was 66,71 % en derhalve goed te noemen. Opm. 1: Bedrijfseconomisch ligt dit op minimaal 20%. Het onderwijs hanteert de norm minimaal 50%. Opm. 2: 2011 was 66,60% 2010 was 62,86 %, 2009 was 62,62 %, 2008 was 64,13 %, 2007 was 60,92 %, 2006 was 63,60 %, 2005 was 63,11 %. Solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd met eigen of vreemd vermogen. Definitie: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door totaal vermogen x 100%. Het weerstandsvermogen was 11,30 % en derhalve goed te noemen. Opm. 1: SIKO houdt als norm aan tussen de 9 % en 14 %. Opm. 2: 2011 was 12,70 % 2010 was 9,69 %, 2009 was 8,97 %, 2008 was 10,30 %, 2007 was 12,38 %, 2006 was 13,65 %, 2005 was 10,80 %. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen. Definitie: Het vrije deel van het eigen vermogen minus (materiële) vaste activa uitgedrukt in een percentage van de jaarlijkse rijksbijdrage. 32

33 De rentabiliteit bedroeg 0,10 %. Opm. 1: 2011 was 2,83 % 2010 was 0,03 %, 2009 was 0,09 %, 2008 was -0,65 %, 2007 was -0,37 %, 2006 was 2,42 %, 2005 was -1,15 %. Rentabiliteit in het bedrijfsleven vaak winst- of verliesgevendheid genoemd. In de non-profitsector (onderwijs) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de kosten. Definitie: resultaat uit de gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone bedrijfsvoering. De kapitalisatiefactor bedroeg 35,92 %. Opm. 1: 2011 was 34,57 % 2010 was 33,81 %, 2009 was 34,06 %, 2008 was 34,92 %. Dit kengetal geeft de verhouding weer van het geïnvesteerd vermogen tot de gerealiseerde omzet. Definitie: Balanstotaal c.q. het totaal kapitaal (exclusief de boekwaarde eventuele gebouwen en terreinen) gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten) maal 100%. De verhouding tussen personele lasten en materiële lasten bedroeg in 2012 respectievelijk 81,06 % en 18,94 %. Opm. 1: in 2011 resp. 82,18 % en 17,82 % in 2010 resp. 82,01 % en 17,99 %, in 2009 resp. 82,13 % en 17,87 %, in 2008 resp. 82,41 % en 17,59 %, in 2007 resp. 81,17 % en 18,83 %, in 2006 resp. 81,62 % en 18,38%, in 2005 resp. 84,24 % en 15,76 % Ook leren maatschappelijk betrokken zijn: kerstliedjes zingen tijdens de viering van de seniorenclub Vastenactie 2012 Palet-Holy: sponsorloop voor het goede doel Palet-Holy feesten die aansluiten bij de actualiteit 33

34 Gang van zaken gedurende het verslagjaar Analyse exploitatiesaldo Het exploitatieresultaat in 2012 was ,00 (positief). Dit bedrag wordt gevormd door het verschil van de totale baten en de totale lasten van alle afzonderlijke scholen evenals die van het SIKO bovenschoolse verschil. Hierin opgenomen zijn ook alle private gelden (Schoolfonds ouders: resultaat ouderbijdragen, kamp en schoolreisgelden, totaal Schoolfonds school: resultaat overblijfgelden, personeel, acties, activiteiten en overige ). N.B. Het merendeel van de ouderbijdragen,kamp- en schoolreisgelden komt als inkomsten binnen in de tweede helft van het kalenderjaar, terwijl de uitgaven in de meeste gevallen plaatsvinden in de eerste helft van het kalenderjaar. Analyse van de realisatie 2012 t.o.v. de begroting 2012: - Het positieve resultaat is in hoofdlijnen te verklaren uit: De verbeterde cycli van planning en control hebben gedurende de kwartalen in 2012 (Maraps en Marapgesprekken) geleid tot verbeterde bewaking van de geldstromen bij schooldirecties. Gedurende het jaar vonden zgn. MARAP gesprekken plaats. Zes weken na elk kwartaal maakte onze controller een kwartaalrapportage, waarbij werkelijke baten en lasten werden vergeleken met de begrote baten en lasten per brinnummer. In de gesprekken werden de opvallende zaken besproken. - Niet begrote inkomsten van de subsidie Prestatiebox. Tijdens het maken van de begroting 2012 was nog geen informatie bekend van de subsidies prestatiebox. Deze inkomsten zitten nu wel in de realisatie Echter hier zijn ook uitgaven op gedaan. - De zgn. groeiformatieregeling vond in 2012 op bestuursniveau plaats. Voor SIKO hebben we hier een rekenmodel voor ontwikkeld, waarbij de groeischolen ook de meeste inkomsten ontvangen. - Op een aantal scholen waren de vergoedingen voor energiekosten en onderhoudskosten onvoldoende. Vanaf 2009 hanteert SIKO de afspraak dat schoolse overschrijdingen, vergeleken met de energievergoeding, tot 50% bovenschools verrekend worden. - Ontschotting tussen personele en materiële uitgaven heeft weinig plaatsgevonden. - De personele uitgaven op diverse SIKO scholen zijn meegevallen, deels doordat de formatie van het schooljaar 2012/2013 lager is uitgevallen. - Hogere bovenschoolse uitgaven werden veroorzaakt door Hogere kosten van vertrekkende leerkracht (afkoopsom) flinke toename van aanvragen ouderschapsverlof toename van kosten van re-integratie- en coaching kosten bij vertrek; outplacement personele kosten op contractbasis (payroll) langdurige trajecten die in SIKO belang bovenschools worden opgelost hogere kosten onderhoud installaties. 34

35 Analyse van de realisatie 2012 t.o.v. de realisatie 2011: Het grote verschil tussen deze 2 kalenderjaren is vooral te verklaren uit de berekende en begrote werkgeverslasten in de salarissen. In de begroting van 2011 was nog uitgegaan van hogere werkgeverslasten. Vanaf 2011 is gebruik gemaakt van de informatie die we konden gebruiken vanuit de begrotingsmodule van RAET. Hiermee konden we realistischer de salarissen begroten. Voorzieningen: PERSONEEL: - spaarverlof: van naar per 31/12/ jubilea: van naar per 31/12/2012 Totaal: van naar per 31/ OVERIG: - onderhoud: van naar per 31/12/2012 Totale voorzieningen van naar per 31/12/2012. Bestemming exploitatieresultaat 2012: Uitgaande van het positieve exploitatieresultaat van : Algemene reserve -/ Reserve personeel Reserve ouderbijdragen -/ Reserve schoolfonds N.B. Per zijn de NAR-activiteiten (naschoolse activiteiten) gestopt. Per zijn de reserves van NAR ( ) gemuteerd naar de personele reserve. Financieel beleid: De belangrijkste kenmerken van het gevoerde financieel beleid waren: Een middelgrote stichting met een gezonde schaalgrootte. 9 brinnummers / 11 basisscholen die werken aan de uitvoering van integraal personeelsbeleid, een kwaliteitssysteem onderhouden en zich naar buiten willen verantwoorden over de resultaten van hun onderwijs met plussen. - Schooldirecteuren die verantwoordelijk zijn voor hun financieel beleid. - Elke SIKO school blijft financieel gezond (zie: financieel beleidsplan). - Veel investeren in scholing, lerende organisaties, blijvende ontwikkeling van personeelsleden. - Verdere uitvoering van het strategisch beleidsplan; een voortzetting en verbetering van het financieel meerjarenbeleid. - Zoveel mogelijk middelen naar de scholen, met een zekere mate van terughoudendheid in het genereren van bovenschoolse middelen, (criterium: waar dit vooral kansrijk en effectief voor de scholen is. ) 35

36 - Het op peil houden van voorzieningen. - De materiele en personele reserves werden tot en met 2012 bijgehouden per brinnummer. Met ingang van worden deze reserves in de jaarrekening weergegeven als SIKO reserves. In de controlcyclus worden de diverse historische resultaten van de brinnummers nog wel bijgehouden. De private reserves blijven wel geoormerkt per brinnummer. - Rentetoedeling: Het beleggingsresultaat, ontstaan door het totaal bedrag van de private reserves ouders, wordt voor 2% rente toebedeeld aan de private gelden ouders, onder aftrek van de bedragen > 5000 van de eigen schoolbankrekeningen. - Het steeds meer gebruik maken van managementsrapportages. - Goede communicatie en duidelijke afspraken tussen SIKO en het administratiekantoor (planning & control). Een transparante communicatie naar de Medezeggenschapsraden en GMR. - Kansen scheppen door het verkrijgen van subsidies, ook die met een cofinanciering - Het contract met de ARBO unie is per beëindigd. M.i.v is een contract gesloten met BedrijfsArtsen5. De kosten zijn teruggelopen. Hierdoor was het mogelijk meer te investeren in de preventieve sfeer (coaching, re-integratie). - De ontwikkelingen bij Participatiefonds en Vervangingsfonds worden nauwgezet gevolgd. 't Meesterwerk: in 2012 is de aanleg van de speelnatuurtuin gestart. Leren staat centraal om leren en praktijk te verbinden in het kader van duurzaamheid 't Meesterwerk: het kunstproject dat alles te maken had met het heelal, heeft o.a. deze prachtige 'buitenaardse' wezens voortgebracht. 36

37 Sint Jozef: spelen met je nieuwe klasgenoten in groep 3, augustus 2012 Sint Jozef: opbrengstgericht werken: goede resultaten vier je samen, dus met de hele groep Risicobeheersing en toezicht Teneinde de risico s zoveel mogelijk te beperken hanteert de school een planning & control cyclus waarbij de directie de ontwikkeling van de financiële prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur en GMR. De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de begrotingen die voorafgaand aan elk jaar door de schooldirecties worden opgesteld en ter fiattering aan de algemeen directeur worden voorgelegd. Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat voldoende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is gebruik gemaakt van een standaardrisicoprofiel. Het aanbevolen weerstandsvermogen ligt tussen de 9% en 14%. Tussen SIKO en haar administratieve dienstverlener, Groenendijk Onderwijs Administratie, is daarnaast een contract (Service Level Agreement) van toepassing. Sint Jan: groep 8 leest voor aan groep ½: Samen Lezen. Sint Jan: Open podium: samen vieren. In de sint Jacobuskerk heeft iedere bouw van de Vlinder de kerstviering gevierd met inbreng van de kinderen en de aanwezigheid van veel ouders. 37

38 Analyse kasstroom Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het exploitatieresultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - Vorderingen Kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Mutaties leningen u/g Overige investeringen financiele vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen (1/1) Mutatie liquide middelen (boekjaar) Eindstand liquide middelen (31/12)

39 Begroting 2013 Baten Begroting 2013 Realisatie 2012 Begroting 2012 (Rijks)bijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totale Lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat Treasury Het ministerie van OCW heeft op 25 juli 2001 de regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek gepubliceerd (Uitleg 18ª). Op basis hiervan heeft het bestuur van SIKO een treasurystatuut opgesteld d.d. september De primaire doelstelling van SIKO is het verzorgen van onderwijs aan kinderen op scholen welke onder het bevoegd gezag van de stichting vallen. Het doel van treasury binnen de stichting is het verkrijgen van een zo hoog mogelijk rendement over de financiële middelen tegen aanvaardbare risico s en is dienend aan deze primaire doelstelling. Treasurymanagement: De bovenschoolse directie van SIKO is verantwoordelijk voor het Treasurymanagement van SIKO. Het treasurybeleid is in een statuut vastgelegd ( bijlage 9 en 9A). Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. Deze afweging wordt meegenomen in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. In de praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door gebruik te maken van deposito s en spaarrekeningen. Verantwoording beleid en uitvoering SIKO op dit punt: Na 6 ½ jaar Lumpsum kan in het jaarverslag 2012 gemeld worden dat SIKO met haar scholen alle praktische en noodzakelijke gevolgen van Lumpsum prioriteit hebben gegeven. Vanaf 2007 was als doel gesteld om kritisch te kijken naar het rendement over de financiële middelen. De directie van SIKO is in overleg getreden met de huisbankier en heeft zich laten adviseren, ook in overleg met het administratiekantoor. Dit heeft geleid tot aankoop van diverse obligaties/deposito s In principe zal door treasury structureel een zo laag mogelijk saldo van direct beschikbare en dus liquide middelen worden nagestreefd. Het is dus ook van groot belang om te werken met betrouwbare liquiditeitsgegevens. Per 1 februari 2008 is van huisbankier veranderd en wordt, conform de statuten, een optimalere belegging gerealiseerd. 39

40 Toekomstparagraaf Tijdens de bestuursvergadering, d.d. 18 oktober 2012 is afgesproken dat de directie van SIKO een bestuurlijke agenda zal opstellen als leidraad voor de toekomst van SIKO. Voor deze notitie is gebruik gemaakt van een toekomstnotitie SIKO in De volgende thema s bepalen de bestuurlijke agenda: - De identiteit van de Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs in Schiedam en Vlaardingen. ( SIKO) - De verdere ontwikkeling van de SIKO krachtige wijkschool. - De optimale schoolgrootte - De kwaliteit van het onderwijs - De bestuurlijke inrichting van SIKO Het bestuur wil aan deze thema s een aantal doelstellingen verbinden die in september 2015 gerealiseerd moeten zijn. Deze thema s bepalen het toezicht kader van het bestuur. Belangrijk is het dat hier doelstellingen aan verbonden worden en er prestatieafspraken met de algemene directie worden gemaakt. De managementrapportage moet hierop worden afgestemd. uitwerking van de thema s. De identiteit van SIKO. De grondslag van SIKO staat niet ter discussie. Van bestuur en directie wordt verwacht dat zij vanuit de christelijke identiteit besturen en toezicht houden en leiding geven aan deze organisatie. De identiteit moet breder geformuleerd worden. SIKO wil beginnen bij de gelovige mens. Niet alleen katholiek maar vooral interconfessioneel. Hierdoor is er plaats voor meerdere religies binnen onze stichting. Om de grondslag van SIKO breder te formuleren wordt een werkgroep geformeerd die hiervoor voorstellen zal doen die moeten leiden tot een dialoog binnen SIKO. De uitkomst zal leiden tot een statutenwijziging per 1 september

41 De verdere ontwikkeling van de SIKO krachtige wijkschool. De SIKO krachtige wijkschool is een beleidsnotitie die door het bestuur is vastgesteld. De verdere ontwikkeling van de SIKO krachtige wijkschool is één van de twee strategische speerpunten in de strategische notitie werken aan de toekomst, Voor SIKO betekent de ontwikkeling van de krachtige wijkschool maatwerk. Wel ligt er voor iedere directeur de verplichting om de bandbreedte van de krachtige wijkschool te bepalen. Dit betekent : met de juiste partners in zorg, in voor -, tussen -, en naschoolse opvang, een aanbod kunnen doen aan ouders en leerlingen. Een behoeftepeiling onder ouders kan daarin worden meegenomen. We realiseren ons dat niet iedere SIKO school deel uit gaat maken van een Integraal Kind Centrum zoals men dat nu in Nederland voor ogen heeft. Het bestuur wil scholen die die richting wel uitgaan hierin stimuleren. m.i.v. het schooljaar moet iedere SIKO school een wijkschool zijn met zin en betekenis in de wijk. van smalle wijkschool tot Integraal Kindcentrum. De optimale schoolgrootte Waar het leerlingenaantal in de komende jaren flink gaat dalen in Nederland, dus ook in Schiedam en Vlaardingen moet SIKO hier op anticiperen. We kunnen gerust stellen dat wanneer we een goede onderwijskwaliteit willen blijven nastreven en opbrengst gericht willen werken scholen een minimale schoolgrootte van 180 leerlingen ( exclusief gewicht) moeten hebben. (hierbij is gelet op bedrijfsvoering, organisatie en onderwijskwaliteit) Over de toekomst van de Regenboog Groenoord en de sint Jan, maar ook van t Meesterwerk moeten uitspraken gedaan worden. Verder moet er rekening gehouden worden met andere leerlingenstromen wanneer ook andere schoolbesturen scholen laten fuseren, zelfs mogelijk opheffen. ( sint Willibrordus, wanneer PRIMO de Gorzen gaat sluiten) Een goede relatie met de gemeente Schiedam en de gemeente Vlaardingen, verantwoordelijk voor huisvesting, staat daarbij voorop, waar het initiatief voor verder handelen bij SIKO moet blijven. De kwaliteit van het onderwijs op de SIKO scholen ( per 31 december 2012) - 5 scholen hebben een basisarrangement. - 2 scholen hebben een basisarrangement met attendering ( een jaar onvoldoende opbrengsten) 41

42 - 2 scholen hebben een basisarrangement met waarschuwing ( twee jaar onvoldoende opbrengsten) - Een zwakke school; - Een zeer zwakke school. De scholen met een basisarrangement met waarschuwing, de zwakke en de zeer zwakke school werken met een Plan van Aanpak om de gesignaleerde tekortkomingen weg te werken. Er is veel aandacht voor opbrengst gericht werken en onderwijskundig leiderschap. Op iedere SIKO school zal een zgn. nulmeting worden uitgevoerd. ( deels met steun van de gemeente Schiedam, deels zelf). In 2014 moeten alle SIKO scholen minimaal een basisarrangement hebben om van daaruit de hoogst haalbare opbrengsten te kunnen genereren. Het kwaliteitssysteem op de scholen moet hier op zijn afgestemd. De bestuurlijke inrichting van SIKO Het bestuur van SIKO heeft uitgesproken om m.i.v. 1 januari 2014 het Raad van Toezichtmodel te willen invoeren. In dit geval vormt de algemene directie van SIKO het College van Bestuur. Het is belangrijk dit te doen vanuit de Code Goed Bestuur, het Governance model en hiervoor externe expertise in te huren. Hiervoor moet een zorgvuldig traject worden doorlopen. De Statuten van SIKO moeten aan de nieuwe bestuurlijke inrichting worden aangepast. 42

43 VERSLAG INTERN TOEZICHT2012 NAAM ORGANISATIE SIKO WERKGEVERNUMMER Inhoud Algemeen Taken en bevoegdheden Verslag over afgelopen jaar Algemeen Het bestuur van SIKO past de Code goed bestuur van de PO Raad toe. Gekozen is daarbij voor de feitelijke scheiding tussen bestuur en toezicht conform artikel 5 lid 2 onder c. Een aantal van haar bevoegdheden heeft het toezicht door middel van een Managementstatuut gemandateerd aan de algemeen directeur. Samenstelling ( per 31 december 2012) Feitelijke scheiding Toezicht bestaat uit de volgende personen Voorzitter De heer drs. G.C.J.M. van Rooij huisarts Lid Mevrouw ir. J. Donkers consultant Lid Mevrouw I. Reijntjens directeur/bestuurder bibliotheek Lid De heer drs. D. Pons arts/directielid zorgverzekeraar Lid de heer mr. J.J.C. Krabbendam notaris Taken en bevoegdheden De verantwoording van alle taken en bevoegdheden liggen als gevolg van de feitelijke scheiding bij het toezichthoudend orgaan. Door middel van het Managementstatuut zijn echter een grootdeel van deze taken en bevoegdheden gemandateerd aan de algemeen directeur. Verslag van het afgelopen jaar Het bestuur heeft in het jaar 2012 vijf keer vergaderd, te weten op 26 januari, 25 april, 21 juni, 18 oktober. Daarnaast was er een bijeenkomst op 29 augustus in het kader van het opstellen van een bestuurlijke agenda en een bijeenkomst met de directeuren op 13 november over de toekomst van SIKO. Vergadering 26 januari 2012 Besproken zijn de volgende zaken: - Vaststellen verslag bestuursvergadering 27 oktober Invoering Raad van Toezicht per Werving nieuwe bestuursleden - Managementstatuut - Managementrapportage 4de kwartaal Presentatie van Ton Claassens, directeur t Meesterwerk over de gelovige school 43

44 Besluiten: 1. Het bestuur dechargeert mevrouw J. de Leede van haar bestuurslidmaatschap van SIKO 2. Het bestuur kiest 1 januari 2014 als datum waarop de overstap wordt gemaakt naar het Raad van Toezichtmodel 3. De heer van Rooij vertegenwoordigt SIK0 in het bestuur van de Bonifatiusstichting 4. De heer D. Pons vertegenwoordigt SIKO in de Raad van Toezicht van Avonturijn. 5. De Begroting 2012 wordt vastgesteld. Vergadering 25 april 2012 Besproken zijn de volgende zaken: - Vaststellen verslag bestuursvergadering 26 januari Benoeming nieuw bestuurslid - Benoeming nieuwe voorzitter - Managementstatuut - Bestuursformatieplan Managementrapportage 1ste kwartaal Concept jaarrekening Akte einde gebruik m.b.t. schoolgebouw t Palet Centrum Besluiten: 1 Het bestuur benoemt mevrouw I. Reijntjens tot bestuurslid SIKO 2. Het bestuur benoemt G. van Rooij tot voorzitter van het bestuur van SIKO. 3. Het bestuur besluit het huidig managementstatuut gedurende het kalenderjaar 2012 te laten vigeren 4. Het bestuur keurt het bestuursformatieplan goed 5. Het bestuur gaat akkoord met de akte einde gebruik en met de Overeenkomst einde gebruik school Vergadering 21 juni 2012 Besproken zijn de volgende zaken: - Afscheid van scheidend voorzitter, mevrouw M. Kaptein - Tussentijdse rapportage Regenboog Groenoord - Toekomst notitie en SWOT analyse - Allocatiemodel - Managementstatuut en directiestatuut - SIKO jaarverslag Benoeming nieuw bestuurslid - Besluiten 1. Het bestuur dechargeert mevrouw M. Kaptein van haar bestuurslidmaatschap 2. Het bestuur neemt het voorgenomen besluit het Managementstatuut en het Directiestatuut te laten vigeren tot 1 januari 2014, met inachtneming van de aanbevelingen ( commissie Pons / Riemersma 3. Het bestuur benoemt de heer J.J.C. Krabbendam tot lid van het bestuur 44

45 Vergadering 18 oktober 2012 Besproken zijn de volgende zaken: - Vaststelling verslag bestuursvergadering 21 juni 2011; - Overleg bestuur met wethouder n.a.v. uitlatingen van de wethouder over een SIKO school. - Managementrapportage 3de kwartaal Bespreking notitie de staat van het onderwijs op de SIKO scholen. Besluiten 1. Het bestuur stelt het managementstatuut en directiestatuut vast na positief advies van de G.M.R. 2. Het bestuur bespreekt een concept bestuurlijke agenda in haar vergadering van januari

46 Bijlage 1 Aantal leerlingen per 1 oktober teldatum Sint Bernardus De Hoeksteen Sint Jan Sint Jozef t Meesterwerk t Palet De Regenboog De Vlinder Sint Willibrordus Totaal In vergelijking met de teldatum 1 oktober 2011 daalt het aantal leerlingen per 1 oktober 2012 met 19 leerlingen = 0,59%. in en uitstroomgegevens 31 dec / 31 dec december Instroom uitstroom 4 jarigen met PSZ jarigen zonder PSZ jarigen Peuter anders > 4jarigen andere schoolkeuze > 4jarigen verhuizing > 4jarigen anders leerlingen groep TOTAAL december

47 Bijlage 2 Prognoses 2012 t/m St. Bernardus Hoeksteen St. Jan St. Jozef t Meesterwerk t Palet - Holy t Palet Centrum De Regenboog Woudhoek De Regenboog Groenoord De Vlinder St. Willibrordus Totaal

48 Bijlage 3 Vlaardingen deelname percentage PC openbaar 14 PC openbaar Siko overig Avonturijn Siko overig Avonturijn Schiedam deelname percentage PC 8 10 PC 33 openbaar Siko 34 openbaar Siko 47 islamitisch 48 islamitisch 48

49 Bijlage 4 BAPO gebruikers op peildatum: Classificatie 52 t/m en ouder Classificatie 52 t/m en ouder DIR 1 4 DIR OOP 1 1 OOP OP OP

50 Bijlage 5 Verdeling Man en Vrouw per Salarisschaal Datum: Rapportnr: R-ON a Peildatum: St. voor Interconf.(rk/pc) en Kath. onderwijs Schaal Man/Vrouw Aantal Totale WTF Gem. WTF man/vrouw man/vrouw man/vrouw LB Man 5 5,2002 1,0400 Vrouw 35 27,6046 0,7887 Subtotaal 40 32,8048 0,8201 LA Man 19 18,3022 0,9633 Vrouw ,9892 0,7499 Subtotaal ,2914 0,7742 DC Man 5 4,8090 0,9618 Subtotaal 5 4,8090 0,9618 DA Man 3 3,0000 1,0000 Vrouw 3 2,9025 0,9675 Subtotaal 6 5,9025 0,9838 AB Vrouw 4 3,8338 0,9585 Subtotaal 4 3,8338 0,9585 DC U Vrouw 1 1,0000 1,0000 Subtotaal 1 1,0000 1,0000 DE Man 1 1,0860 1,0860 Subtotaal 1 1,0860 1,0860 DD Man 1 0,6430 0,6430 Subtotaal 1 0,6430 0,6430 onbekend Vrouw 1 0,8680 0,8680 Subtotaal 1 0,8680 0,8680 DB Man 1 1,0860 1,0860 Vrouw 1 1,0000 1,0000 Subtotaal 2 2,0860 1, Man 6 5,6325 0,9388 Vrouw 6 3,6415 0,6069 Subtotaal 12 9,2740 0, Man 1 1,0000 1,0000 Vrouw 25 12,4408 0,4976 Subtotaal 26 13,4408 0, Vrouw 1 0,5975 0,5975 Subtotaal 1 0,5975 0, Vrouw 3 2,5113 0,8371 Subtotaal 3 2,5113 0, Vrouw 3 1,9791 0,6597 Subtotaal 3 1,9791 0, Vrouw 1 0,6200 0,6200 Subtotaal 1 0,6200 0,6200 Totaal ,7472 0,

51 51

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG DE FOCUS OP EEN DUURZAME TOEKOMST

SIKO JAARVERSLAG DE FOCUS OP EEN DUURZAME TOEKOMST SIKO JAARVERSLAG 2013 DE FOCUS OP EEN DUURZAME TOEKOMST 1 Voorwoord: Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs (SIKO). Ook als bestuur blikken wij terug

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Schoolondersteuningsprofiel 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK School : Het Drieluik Plaats : Almere BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling : 26 februari 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

SIKO agenda 2014 2015

SIKO agenda 2014 2015 SIKO agenda 2014 2015 September 2014: maandag 01 september eerste schooldag in schooljaar 2014-2015 woensdag 03 september directeurenberaad ma 8 wo 10 september startgesprekken met directeuren dinsdag

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina 2. 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3

Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina 2. 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3 Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 2 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3 2.1 Wat doet de MR? 2.2 Samenstelling 2.3 Werkwijze 3. Scholing Pagina 4 4. Behandelde

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Schoolondersteuningsprofiel 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. De Eskampen Plaats : Peize BRIN nummer : 11IQ C1 Onderzoeksnummer : 196412 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 29 augustus 2013 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag MR de Bongerd

Jaarverslag MR de Bongerd Jaarverslag MR de Bongerd Schooljaar 2009-2010 Medezeggenschapsraad de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam mr@bongerd.edu.amsterdam.nl Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOGAVE 2 1 INLEIDING. 3 2 VERGADERINGEN

Nadere informatie

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 RKBS Sint Jozef Schiedam Datum: 10 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam RKBS Sint Jozef Schoolnaam RKBS Sint Jozef Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Meander Plaats : Hendrik-Ido-Ambacht BRIN-nummer : 12GN Onderzoeksnummer : 120272 Datum schoolbezoek : 7 oktober 2010 Rapport

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 INHOUD 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 5. Onderwerpen en prioriteiten 6. Hoe gaan we te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. concept - september of

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. concept - september of De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2013-2014 concept - september 2014 mrtoermalijn@yahoo.nl of medezeggenschapsraad@toermalijn.net

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs De rol van de leider en de MR in de cyclus van het Medezeggenschap: sterker, beter, passend Jan Stuijver Medezeggenschap: sterker, beter, passend 1 Medezeggenschap: sterker, beter, passend 2 Drie niveaus

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel JAARVERSLAG MR 2014-2015 Basisschool De Bareel Inleiding In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0095 Rv. nr.: 12.0095 B en W-besluit d.d.: 18-9-2012 B en W-besluit nr.: 12.0802 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beleidsuitgangspunten voorschoolse voorzieningen en de relatie

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT

SIKO JAARVERSLAG IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT SIKO JAARVERSLAG 2014 IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT 1 Inhoudsopgave Blz. 03 voorwoord voorzitter bestuur Blz. 05 voorwoord algemeen directeur Blz. 06 organisatie Blz. 08 jaarverslag G.M.R. Blz. 09 besluitenlijst

Nadere informatie

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Schooljaar 2014-2015 Inhoud Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Bijeenkomsten Speerpunten Vreedzame school Ouderbetrokkenheid Bevlogenheid in het onderwijs Onderwerpen

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE EUROPASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE EUROPASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE EUROPASCHOOL School : de Europaschool Plaats : Hengelo (Ov) BRIN-nummer : 23RX Onderzoeksnummer : 89955 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 14 maart

Nadere informatie

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken.

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken. Voorwoord In het kader van de WMS (wet op medezeggenschapsraden) artikel 7 is de MR verplicht om aan het begin van een nieuw schooljaar een jaarverslag te schrijven over het afgelopen schooljaar. Hierin

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk!

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Waalwijk, maart 2017 Inhoudsopgave 2 1. Informatie over Leerijk! 3 1.1. Organisatie 1.2. Positie van de GMR 1.3. Missie

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 Matthijsje Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 8 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr.

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr. Inhoud Uitnodiging OPR Stichting nieuwe Samenwerkingsverband De eerste stap is gezet Monitor ministerie OC&W juni 2013, nr. 4 Uitnodiging OPR Op 9 oktober 2012 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs door

Nadere informatie

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? In schooljaar 2012-2013 hebben we onze visie zoals dat zo mooi heet her (r)ijkt. Belangrijk is dat je met elkaar een toekomstbeeld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15MH00 De Poolster

Schoolondersteuningsprofiel. 15MH00 De Poolster Schoolondersteuningsprofiel 15MH00 De Poolster Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Jaarplan MR 2015-2016

Jaarplan MR 2015-2016 Christelijke Basisschool 'De Kraanvogel' Medezeggenschapsraad mr@dekraanvogel.nl Inleiding Jaarplan MR 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van de Medezeggenschapsraad (MR) CB 'De Kraanvogel'. Het jaarplan

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Boomladder. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Boomladder. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Boomladder schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2017-2018 5. Onderwerpen en

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik VERSLAG VOORTGANGSGESPREK obs De Fuik Plaats : Den Ilp BRIN nummer : 11SO C1 Onderzoeksnummer : 289464 Datum onderzoek : 4 juli 2016 Datum vaststelling : 3 oktober 2016 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE 1

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie