Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14"

Transcriptie

1 1

2 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling is vastgelegd in de jaarstukken. Jaarstukken zijn de documenten met financiële en niet-financiële verantwoordingsgegevens, die op grond van wettelijke bepalingen door het bevoegd gezag van de bekostigde school moeten worden opgesteld en ingediend bij het departement. De jaarstukken gaan vergezeld van een accountantsverklaring. Met dit jaarverslag legt het bevoegd gezag van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Gorredijk en omstreken verantwoording af. In de zin van verticale verantwoording naar het ministerie van OCW en horizontaal naar de ouders, werknemers en de MR. Binnen de VPCO is gekozen voor een integrale benadering van het jaarverslag. Dat betekent het een samenvoeging is van bestuursverslag, het jaarplan en de jaarrekening en tevens de jaarverslagen van de verschillende geledingen. Met ingang 2013 is de volgorde van onderwerpen danig gewijzigd door de invoering van de continuïteitsparagraaf. Het maken van een jaarverslag voor een basisschool roept ieder jaar de vraag op of dit gaat over het cursusjaar of het kalenderjaar. Dit is en blijft een lastig punt aangezien de materiële bekostiging per kalenderjaar wordt toegekend en de personele bekostiging per cursusjaar. Daarnaast worden de onderwijskundige activiteiten in beginsel altijd per cursusjaar georganiseerd. Het jaarverslag dat nu voor ligt is geschreven over het kalenderjaar Daarbij zullen we ons bewust moeten zijn dat er in dit kalenderjaar sprake is van twee halve cursusjaren, te weten (januari t/m juli) en 2013/14 (augustus t/m december). Voor de goede orde dient er onderscheid gemaakt te worden tussen onderstaande benamingen: vorig cursusjaar = 2012/13 dit cursusjaar = 2013/14 Voor alle overige zaken zal het kalenderjaar 2013 bedoeld worden. Ik wens u veel plezier bij het lezen van het jaarverslag. Namens het bevoegd gezag, Gorredijk, 1 april 2014 Marna Jongsma voorzitter algemeen bestuur Ver. PCO te Gorredijk e.o. Martin van Dijk secretaris dagelijks bestuur Ver. PCO te Gorredijk e.o. Vereniging voor PCO te Gorredijk e.o. Postbus 69, AB Gorredijk / 06IU 2 pcbs De Librije

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE JURIDISCHE STRUCTUUR OMSCHRIJVING VAN DE DOELSTELLING VPCO GORREDIJK GEVOERD ONDERWIJSBELEID TOEKOMSTPARAGRAAF - JAARPLAN CONTINUÏTEITSPARAGRAAF GEGEVENS SET A1 PERSONEEL EN LEERLINGEN GEGEVENS SET A2 MEER JAREN BEGROTING STAAT / RAMING BATEN EN LASTEN OVERIGE RAPPORTAGES FINANCIËLE INFORMATIE GEVOERD FINANCIEEL BELEID ANALYSE FINANCIEEL RESULTAAT TREASURY VERSLAG JAARVERSLAGEN 2013 GELEDINGEN JAARVERSLAG MR JAARVERSLAG OUDERCOMMISSIE OVERIGE INFORMATIE VEREISTEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN HORIZONTALE VERANTWOORDING AFSLUITING BIJLAGEN PRESTATIEBOX / 06IU 3 pcbs De Librije

4 1 ALGEMENE INFORMATIE 1.1 JURIDISCHE STRUCTUUR De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Gorredijk en omstreken exploiteert de basisschool pcbs De Librije te Gorredijk. De vereniging is opgericht op 9 december 1968 en gevestigd in Gorredijk. De vereniging is bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden ingeschreven onder nummer De exploitatie van het onderwijs en de activiteiten van de vereniging voor PCO te Gorredijk e.o. worden geconsolideerd verantwoord. 1.2 OMSCHRIJVING VAN DE DOELSTELLING "Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat Jahwe van u vraagt: Niet anders dan recht te doen, getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met Uw God. " (Micha 6:8) Het algemene doel van ons onderwijs is, vanuit onze christelijke levensovertuiging, samen met het kind, trachten de Bijbelse normen te verstaan en ernaar te handelen in de omgang met elkaar en met de ander. Door ons werken vanuit deze normen trachten we het kind zo te begeleiden en te stimuleren op zijn weg naar volwassenheid, dat het steeds beter in staat is en bereid is te bepalen, waar het zijn krachten wil inzetten om de algemene cultuuropdracht van de mens (nl. deze aarde te bewerken en te bewaren in samenwerking met en tot welzijn van alle medeschepselen) op persoonlijke wijze gestalte te geven, daarbij zijn kritische zin t.a.v. wat echt of onecht, waar of onwaar, recht of onrecht is te scherpen, en hem bereid te maken op te komen voor verdrukten en ont-rechten, aan welke kant die zich ook bevinden. Wij streven ernaar dat het kind zich opgenomen weet in een gemeenschap, waarin ouderen en jongeren elkaar steunen, stimuleren en corrigeren, om vanuit de verwachting van Gods rijk van liefde, in deze wereld te leven. We trachten hierbij aan de kinderen over te dragen, dat je betrokkenheid toont: door middel van samenwerking, door zelf verantwoordelijk te zijn voor je gedrag, door zelf beslissingen te nemen, door er blijk van te geven dat je zelfdiscipline hebt, door te laten zien dat je respect hebt voor andermans mening, door gedrag, dat een positieve bijdrage aan de gemeenschap levert. Op De Librije zien wij als grote taak onze opdracht de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in onze maatschappij. Drie zaken spelen daarbij een belangrijke rol: 1. het aanleren van kennis en vaardigheden 2. een open houding ten opzichte van andere culturen en religies 3. veiligheid en sfeer Dit proberen we te bereiken vanuit de volgende uitgangspunten: De Librije gaat uit van een onderwijskundig model waarbij een aantal technieken in vorderingengroepen worden aangeboden (bijvoorbeeld: technisch lezen en spelling), terwijl meer creatieve aspecten klassikaal en/of in werklessen aan de orde komen. In het ontwikkelings- en prestatieniveau van de kinderen zijn dermate grote verschillen dat er binnen het systeem plaats ingeruimd wordt voor individuele begeleiding. Het budget voor extra zorg op onze school wordt dan ook ingezet voor remedial teaching. Als Protestants Christelijke school willen wij, op basis van wederzijds respect, openstaan voor kinderen en ouders met een andere culturele en/of religieuze achtergrond. Vanuit deze basis is er de kans elkaar te leren kennen en te begrijpen en daardoor, op positieve wijze, met elkaar om te gaan in onze multiculturele samenleving. We vinden het erg belangrijk dat er in de omgang met elkaar een sfeer heerst, waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich prettig en veilig voelen. Dit proberen we te bereiken door het maken van duidelijke regels en afspraken. En door aandacht te besteden aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag en discriminatie. We hanteren hiervoor respectievelijk een gedragsprotocol dat uitgaat 4

5 van een oplossingsgerichte aanpak van ongewenst gedrag en de code tegen discriminerend gedrag, beide onderdeel van het vernieuwde veiligheidsbeleid. Een belangrijke opdracht voor kinderen en leerkrachten is dus de zorg voor elkaar en de omgeving waarbij we onze visie samenvatten in het motto: samen bouwen aan respect en vertrouwen. 1.3 VPCO GORREDIJK De vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Gorredijk en omstreken exploiteert één reguliere basisschool in Gorredijk, pcbs De Librije. De vereniging hanteert de code voor Goed bestuur zoals deze door de PO-raad is vastgesteld. Op basis van deze code is bij de scheiding van het bestuur en toezicht gekozen voor het model van de functionele scheiding. Het voltallige bestuur van de schoolvereniging bestaat uit 7 leden. Het algemeen bestuur telt 5 leden waar onder de voorzitter. Het dagelijks bestuur telt 2 leden, te weten de secretaris en penningmeester. Bestuurssamenstelling Dagelijks bestuur uitvoerende bestuurders Feddy Pranger Penningmeester Martin van Dijk Secretaris Algemeen bestuur - toezichthouders Marna Jongsma Sandra Grijze Esther van Dorresteijn Dennis Feenstra Kor Klooster Voorzitter Notulist Afv. oudercommissie Onderhoud Algemeen lid Er zijn in het verslagjaar geen wijzigingen geweest in de statuten van de vereniging. In het afgelopen jaar is het aantal leden van de vereniging afgenomen met 12 leden en het aantal huisgenootleden is afgenomen met 6. Van de 174 gezinnen die de Librije eind 2013 telt zijn er 108 (= -3 ten opzichte van 2012) lid van de vereniging. Het percentage van de ouders met schoolgaande kinderen die lid zijn van de vereniging, is ten opzichte van vorig jaar, gestegen van 58% naar 62%. Op 31 december 2013 telde de vereniging 239 leden en 116 huisgenootleden SAMENWERKINGSVERBANDEN De vereniging is lid van de Vereniging Christelijke Scholen Opsterland (=VCSO) en krijgt van daaruit ondersteuning op bestuurs- en managementniveau door het Inter-Schools Managementteam(=ISM). De directeur van de Librije maakt deel uit van het ISM. Voor deze overkoepelende taak wordt hij voor 1½ dag per week bekostigd door de bij de VCSO aangesloten scholen. De Librije maakt onderdeel uit van het Weer Samen Naar School(=WSNS) samenwerkingsverband Opsterwad. Dit samenwerkingsverband bestaat uit twee kamers, te weten de kamer Wadden en de kamer Opsterland. De Librije maakt deel uit van de laatstgenoemde kamer. Binnen dit samenwerkingsverband worden de middelen ingezet om het WSNS beleid zo goed mogelijk uit te voeren. Daartoe zijn verschillende medewerkers in dienst van de groep scholen, zoals een orthopedagoog, een psycholoog en administratieve ondersteuning. Doordat het samenwerkingsverband geen school voor speciaal onderwijs bevat worden de middelen voor een belangrijk deel rechtstreeks in de scholen ingezet. De vereniging heeft haar administratieve taken voor een belangrijk deel uitbesteed aan het onderwijsadministratie bureau Meppel(=OBM). Het bestuur kan tevens gebruik maken van de overige dienstverlening van het OBM zoals advisering en juridische ondersteuning. Er is een goed overleg met de medewerkers van het OBM en de jaarlijkse evaluatie van de administratieve processen is over het algemeen positief. De afspraken worden goed nagekomen en de planning wordt gehaald. De ondersteuning bij de ontslagen en de aanvragen bij het participatiefonds waren minder sterk dan was verwacht. Vanuit de school is er voldoende mogelijkheid om feedback te geven op het kwaliteitsniveau van het OBM. Verder is de school aangesloten bij de landelijke Besturenraad, een organisatie die landelijk opkomt voor de belangen van de schoolvereniging en het bestuur ondersteuning kan bieden bij diverse / 06IU 5 pcbs De Librije

6 aangelegenheden t.a.v. de werkgeversrol van het bestuur. De school is bovendien lid van de PO-Raad. De PO-Raad onderhandelt onder meer met de werknemersorganisaties over de CAO en met de aansluiting bij de PO-Raad is de landelijke CAO automatisch ook van toepassing op de Vereniging voor PCO te Gorredijk e.o. De door de PO-Raad ontwikkelde code goed bestuur is ook van toepassing op onze schoolvereniging. 1.4 GEVOERD ONDERWIJSBELEID ONDERWIJSKUNDIGE ORGANISATIE De Librije is een klassikaal georiënteerde basisschool met daarbinnen diverse klassen- en vakdoorbrekende werkvormen. De klassikale directe instructie wordt als de meest efficiënte onderwijsvorm ingezet. Na de instructie, die werkt met 3 instructieniveaus, wordt de leerstof gedifferentieerd verwerkt en is er ruimte voor verlengde instructie en pre-teaching. De gebruikte methodieken voldoen allemaal aan de kerndoelen en worden cyclisch vervangen. De resultaten van het onderwijs worden met behulp van het leerlingvolgsysteem nauwkeurig in kaart gebracht en geanalyseerd. Op basis van deze analyse wordt het onderwijsaanbod voortdurend bijgesteld om zo goed mogelijk op de leerbehoefte van de leerlingen af te stemmen. De extra zorg faciliteiten van de Librije worden daar ingezet waar ze het meest nodig zijn. Dit gebeurt doormiddel van ondersteuning van de Interne Begeleiders, Remedial Teaching activiteiten binnen of buiten de klas en met de inzet van onderwijsassistenten en stagiaires. Binnen iedere klas zijn er kinderen die boven of onder het basisprogramma scoren. Voor kinderen met leerproblemen wordt waar nodig de leerstof aangepast en extra hulp geboden. Dat geldt tevens voor de kinderen die boven gemiddeld presteren. Deze kinderen krijgen extra leerstof aangeboden en waar dit structureel is wordt er eveneens een hulpplan opgesteld. Voor een kleine groep van deze leerlingen, die aan de daarvoor gestelde criteria voldoen, is er een aanbod met meer uitdaging buiten de klas. In het schoolplan wordt de planning van de schoolontwikkeling globaal beschreven en nader uitgewerkt in het activiteitenplan met een meerjarenplanning. De onderdelen die voor 2013 gepland stonden worden hieronder kort beschreven EVALUATIE JAARPLANNING 2013 In het kalenderjaar 2013 zijn er weer veel ontwikkelingen geweest die hieronder kort worden beschreven. Leesonderwijs De nieuwe Begrijpend Lezen methode Grip op Lezen is in dit jaar het tweede jaar ingegaan. Er is eigen een registratiebestand ontworpen om de toets resultaten in te verwerken. Deze nieuwe methodiek werkt vanuit de referentiekaders en is daarmee de tweede nieuwe methode die deze systematiek van minimumdoelen ondersteunt. De resultaten van het begrijpend lezen roepen evenwel een aantal vragen op ten aanzien van het niveau die komend jaar beantwoord zullen moeten worden. Schrijfonderwijs (=verhalen schrijven) Naar aanleiding van de inspectiebrochure over het schrijfonderwijs, lees stelonderwijs, is dit onderwerp in het team uitgebreid besproken. Begin dit jaar zijn de afspraken t.a.v. de schrijfactiviteiten besproken. De ingestelde werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt en de leerlijn in beeld gebracht. Duidelijk werd dat de taalmethode Taaljournaal de leerlijn schrijven in voldoende mate heeft uitgewerkt in de handleiding en activiteiten. Met name het activiteitenboek bevat de opdrachten die binnen dit kader aan de orde moeten komen. Het aanbod binnen de methodiek is voldoende om aan het referentiekaders 1F te kunnen voldoen. Daarnaast is er ruimte voor creatieve schrijfvormen die meer uitdaging bieden en aansluiten bij het niveau 1S. Beredeneerd aanbod onderbouw De beslismatrix op basis van de registratie binnen DORR ten aanzien van de overgang van de leerlingen is nog niet voldoende uitgewerkt. Het is vooralsnog niet gelukt om tot een sluitende aanpak te komen en bij het uitwerken blijkt dat dit mogelijk een te ambitieus doel is. Er zal voortdurend ruimte moeten blijven voor uitzonderingen op de regel. Voor de problematiek rondom de herfstkinderen en de overgang naar groep 3 moet nog verder uitgewerkt worden. Rekenen De werkgroep voor de keuze van een nieuwe rekenen methode heeft haar taak er op zitten. Het is gelukt om met ingang van augustus 2013 een nieuwe rekenmethodiek in te voeren. De keuze is gevallen op de nieuwe versie van Rekenrijk ingevoerd. Het rekenonderwijs krijgt hiermee een nieuwe impuls en zal blijven voldoen aan de kerndoelen. Met de keuze van Rekenrijk is gekozen voor een methodiek met een hoog niveau die ook beschikt over de referentiekaders. Bij de aanschaf bleek evenwel dat de investeringsbegroting veel te laag was gesteld aangezien deze nog uit ging van de aanschaf van 25 boeken en dergelijke per leerjaar, terwijl dat inmiddels 40 per leerjaar moet zijn. Invoering Passend Onderwijs / 06IU 6 pcbs De Librije

7 Passend Onderwijs zal in 2014 definitief worden ingevoerd en in 2013 is hierover veel overleg geweest op zowel financieel als onderwijs inhoudelijk gebied. Per november maakt pcbs De Librije formeel deel uit van het Samenwerkingsverband Fryslân. In december is het concept ondersteuningsprofiel van het samenwerkingsverband Fryslân in de school besproken. Binnen de kamer Opsterland wordt gewerkt aan een convenant om de verworvenheden van het huidige WSNS samenwerkingsverband Opsterwad hebben te behouden. Binnen de school is hard gewerkt aan een betere afstemming van het onderwijsaanbod op de leerling met behulp van de groepskaart in Parnassys, in samenhang met de weekplanning en het logboek in de groepsmap. Verder is een start gemaakt met de verkenning van de mogelijkheden om voor ieder kind een ontwikkelingsperspectief te maken. Daartoe is een nieuwe toets, de NSCCT, afgenomen welke in kaart moet brengen wat de capaciteiten van een kind zijn. Als dat lukt, kunnen we de afstemming nog beter vorm geven dan nu al het geval is. Code Goed Bestuur Het plan om een toezichtkader voor het toezichthoudend bestuur uit te werken is nog niet afgerond aan het einde van het verslagjaar. Er is een werkagenda gemaakt en deze is afgestemd met die van de Medezeggenschapsraad. Verder is er voor gekozen om de bevoegdhedenmatrix, die als bijlage bij de uitwerking van de code Goed Bestuur is opgesteld, als uitgangspunt te nemen. Daarmee gaan we uit van de taken en bevoegdheden van de verschillende geledingen zoals die in 2011 zijn vastgelegd. Het concept is een goed startpunt voor een meer definitieve opzet voor het toezichtkader, maar de praktijk laat zien dat ook dit een document wordt dat regelmatig bijgesteld zal moeten worden. Personeelsbeleid In augustus 2013 is de uitgestelde invoering van de Functiemix gerealiseerd. De bovenbouw coördinator stelde zijn functie beschikbaar om zich volledig toe te leggen op de werkzaamheden in groep 8, een groep die veel werk met zich meebrengt. Daarmee waren er twee vacatures, één voor de middenbouw, één voor de bovenbouw-ib-er. De sollicitatieprocedure in maart leverde helaas geen nieuwe sollicitanten op. De opzet van de schoolorganisatie is op dat moment herzien en er is besloten tot een nieuwe opzet, met een IB-er onderbouw (groep 1 t/m 3) en een IB-er bovenbouw (groep 4 t/m 8). Hierdoor zijn de taken binnen het kernteam opnieuw verdeeld en is het kernteam ingekrompen tot 3 personen. (2 IB-ers en de directeur) Het IPB beleid is vernieuwd en voorziet nu in een beleidsstuk op hoofdlijnen waarin voor details wordt doorverwezen naar de uitwerkingen op de verschillende detail uitwerkingen. Communicatiebeleid Het volledige team heeft een communicatie training gevolg van het bureau Meesterschap. De uitwerking van het communicatieplan is niet zo ver gevorderd als gepland. Aan het eind van het cursusjaar is de inventarisatie van de huidige communicatielijnen en instrumenten in beeld gebracht. De verdere uitwerking en eventuele aanpassingen in het communicatiebeleid zijn doorgeschoven naar het volgende verslagjaar. ICT Dit jaar alle beamers te vervangen door nieuwe interactieve exemplaren. Daarmee beschikken alle leerkrachten over een interactief bord. Het mooie van de keuze voor de interactieve beamers is dat we gewoon het normale whiteboard als ondergrond houden en we dus ook zonder de beamer op het bord kunnen blijven schrijven. Dat biedt meer flexibiliteit bij het werken met de borden. Voor de digibord software is een abonnement genomen op Gynzy, een online pakket dat veel kosten en tijd bespaart op het gebied van software installaties. De software bij de nieuwe methodieken kunnen we nu volop interactief benutten. Als eerste basisschool in Nederland hebben we deelgenomen aan het internationale project The Hour Of Coding. Het doel was om wereldwijd 10 miljoen kinderen kennis te laten maken met het coderen, ofwel programmeren van computer software. Een vorm van techniek die veel te weinig aandacht krijgt in het reguliere onderwijs. Met de deelname aan het internationale project hebben we gezien dat de kinderen op deze leeftijd al heel enthousiast kunnen worden gemaakt voor deze techniek. Een stuk techniek die in de komende decennia alleen maar belangrijker zal worden. Nu al spreekt men van grote tekorten op de arbeidsmarkt voor deze functies, hetgeen vooral veroorzaakt wordt door verkeerde beeldvorming over dit vakgebied. Huisvesting De in 2011 geïnstalleerde ventilatie units zorgen er voor dat het CO2 gehalte goed beneden de normwaarden blijft. Helaas blijkt dat deze installaties ondanks alle inspanning vooral in de zomer nog steeds te snel hoge temperaturen in de lokalen veroorzaken. Tevens is het energieverbruik zodanig gestegen dat de energiebesparing op de verlichting en de HR++ beglazing geen zichtbare besparing in de exploitatie oplevert. De problemen met de vloerverwarming in de nieuwbouw zijn gelukkig goed opgelost. Er zijn nog een aantal actiepunten ten aanzien van het klimaatbeheer die in 2014 aangepakt zullen moeten worden / 06IU 7 pcbs De Librije

8 1.4.3 OPBRENGSTEN De opbrengsten van het onderwijs laten zich niet eenvoudig in kaart brengen door alleen de uitstroomcijfers van groep 8 te publiceren. Het doet noch de school, noch de leerlingen recht om alleen op basis van deze cijfers conclusies te trekken over de onderwijskwaliteit. De Librije is een school waarin veel zorgleerlingen een plaats vinden en die zich binnen de groepen op een eigen niveau en tempo kunnen en mogen ontwikkelen. Kinderen leren in een heterogene groep omgaan met de onderlinge verschillen van mensen en hun capaciteiten. Er worden zelden kinderen naar het speciaal onderwijs verwezen. Pas wanneer de mogelijkheden van eigen leerlijnen binnen een groep uitgeput zijn kan, in goed overleg met de ouders, hiervan sprake zijn. Onder meer hierdoor ontstaat een sterk wisselend beeld t.a.v. de uitstroom naar het Voortgezet onderwijs. De uitstroom is sterk afhankelijk van de startcapaciteiten van de leerlingen. Het is daardoor onjuist om een gemiddeld cijfer te berekenen van de toetsresultaten van groep 8 als verantwoording van de opbrengsten. De kinderen die in juli 2013 de school verlieten hebben in principe een schoolloopbaan van 8 jaar op de Librije achter de rug. Dit jaar blijkt dat alle kinderen 8 jaar of minder over hun basisschoolloopbaan hebben gedaan. In de groep die in dit verslagjaar uitstroomde, zijn 4 van de 22 leerlingen tussentijds ingestroomd vanuit andere basisscholen. In de figuur is af te lezen hoe de groep 8 die in 2013 onze school verliet naar het VO is uitgestroomd. Van deze grote groep zijn ruim 19% van de leerlingen uitgestroomd naar Vwo/Gymnasium en ruim 24% naar HAVO/VWO. Ruim 28% stroomde uit naar (de dakpanklas) vmbo-gt/havo. Naar de afdelingen Kader theoretisch, BasisKader en basis gingen elk 9 % van de leerlingen. Dit jaar was de uitstroom naar het praktijk onderwijs opnieuw nihil. Wel ging een kleine 9% naar het vmbo-lwoo. Dit zijn vaak de kinderen die meer praktische dan theoretische kwaliteiten hebben en die desondanks een goede ontwikkeling hebben doorgemaakt. Onderstaande grafiek brengt de uitstroom naar het VO over de jaren 2001 tot en met 2013 in beeld. Vorderingen op basis van leerlingvolgsysteem Vanaf groep 3 tot en met groep 8 werden jaarlijks 2 maal de toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. Hiermee krijgen we zicht op het leerrendement van de leerlingen ten opzichte van de normlijn / 06IU 8 pcbs De Librije

9 Op basis van deze grafiek kan geconcludeerd worden dat deze groep een goede schoolloopbaan achter de rug heeft. De groei ten aanzien van de leerstof is over het algemeen genomen heel constant gebleven en ligt vrijwel de hele schoolloopbaan boven de witte normlijn. De interventie naar aanleiding van de trendanalyse in 2011 ten aanzien van spelling lijkt resultaat op te leveren nu de daling na groep 6 een halt is toegeroepen. De trendanalyse had uitgewezen dat de magere resultaten voor wat betreft spelling grotendeels terug te voeren zijn op de introductie van werkwoordenspelling in groep 6. Voor veel kinderen blijft dit een lastig onderdeel van het spellingsonderwijs, zeker voor de groep leerlingen die uitstromen naar het vmbo is dit onderwerp nog te complex. In de nieuwe referentiekaders wordt het doel voor de werkwoordspelling lager gesteld dan wij in onze methodiek doen. Desondanks willen we onze standaard hoog houden en investeren we in meer klassikale instructie op het terrein van de werkwoordspelling en krijgen de kinderen in de hoogste groepen vaker een dictee INSPECTIE Het laatste inspectieonderzoek dateert van december 2013 en is op het moment dat dit jaarverslag definitief wordt naar verwachting beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie. 1 De inspectie kan over de opbrengsten van 2013 formeel geen oordeel geven aangezien de Librije niet beschikt over een van de door de inspectie toegelaten toetsen. De inspectie heeft wel kennisgenomen van het gedetailleerde leerlingvolgsysteem dat onderhouden wordt en kwam daarbij tot de conclusie dat de resultaten geen aanleiding geven tot het wijzigen van het zogenaamde basisarrangement. De school kan in ieder geval aan de ouders voldoende duidelijk laten zien hoe de kinderen zich ontwikkelen. Het rapport is ten tijde van het schrijven van het jaarverslag nog niet definitief ALGEMENE ACTIVITEITEN Uiteraard is er een heel scala aan activiteiten die een jaarlijks terugkerend karakter hebben. Hieronder een greep uit alle activiteiten. 29 e Librijerse-Fiets-Puzzel-Tocht in de tweede schoolweek. December de kerstvieringen in alle groepen. Tien-minuten-gesprekken, voortgangsgesprekken, ouderavonden en huisbezoeken Sportactiviteiten; schoolkorf-en voetbal, de avond4daagse Open school in de laatste week in februari Paasviering in de Skâns Groep 7 en 8 bezochten het Kazemattenmuseum en Kranslegging bij de hoofdbrug Himmeldei voor groep 7 Verschillende theater voorstellingen voor de groepen 3, 7en 8 Schoolreisjes voor de groepen 1+2, 3+4 en Daags schoolkamp in Appelscha met groep 7 en / 06IU 9 pcbs De Librije

10 Sport- en spelmorgen georganiseerd door de oudercommissie op de laatste woensdag van het schooljaar, ditmaal met medewerking van de sterkste man van Nederland in de Highland games. Cultuurproject rondom het thema sport en Kinderboekenweek Sinterklaasfeest en playbackshow Afscheidsmusical van groep 8 Startavond bestuur/mr/team/oudercommissie Nieuwjaarsreceptie voor alle geledingen 1.5 TOEKOMSTPARAGRAAF - JAARPLAN 2014 Voor het nieuwe boekjaar staat weer veel op stapel. De doelstellingen en de mijlpalen in de tijdsplanning zijn nader uitgewerkt in het planschema Schoolontwikkeling en kwaliteitsbeheer, dat op school ter inzage is voor belangstellenden. Hieronder een korte beschrijving van de voorgenomen activiteiten. Leesonderwijs De resultaten van het leesonderwijs blijken in de midden- en bovenbouw lager uit te vallen dan verwacht mag worden. Deze constatering aan het begin van het cursusjaar was de start voor een nadere analyse en deze bevestigde de indruk die de leerkrachten op dit gebied hadden. Duidelijk werd dat met de invoering van de methode voor Voortgezet Technisch Lezen er te weinig leeskilometers worden gemaakt en dit een negatief effect op de leesresultaten heeft. Een kleine werkgroep heeft de taak om op zeer korte termijn een plan van aanpak te maken om de resultaten structureel te verbeteren. Het doel is om de resultaten weer minimaal op het peil terug te brengen van voor de invoering van de VTL methodiek. Ondertussen is in de aanloop tot het plan van aanpak in alle groepen extra aandacht en extra tijd voor technisch lezen ingeroosterd. Ook de resultaten van Begrijpend lezen worden nauwlettend gevolgd aangezien ook hier twijfels zijn ten aanzien van het niveau dat we konden realiseren met de voorgaande methodiek. We waren op de hoogte van de lagere normering van deze methodiek, maar we willen er zorg voor dragen dat de kinderen toch hetzelfde eindniveau kunnen halen. DORR in de onderbouw Vorig jaar is het niet gelukt om een goede beslismatrix op te stellen voor de overgang in de onderbouw. De concept versie zal in 2014 verder uitgewerkt worden en voor het eind van het jaar worden vastgesteld. De beslismatrix zal moeten voorzien in een deugdelijke onderbouwing voor de overgang of de verlengde kleutertijd. De opzet moet ook inzichtelijk zijn voor de ouders en we moeten ruimte laten voor zogenaamde bespreekgevallen aangezien kinderen zich niet in een sluitende beslismatrix laten dwingen. Rekenen De invoering van de methode Rekenrijk moet in het komende jaar verder gestalte krijgen. We zullen bij de implementatie zorgvuldig kijken naar de wijze waarop de algoritmen, die we bij de vorige versie hebben aangepast, ook in deze nieuwe versie noodzakelijk zijn. We zullen hier nader onderzoek naar doen. Ook het inpassen van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dyscalculie zullen we ter hand nemen. Tijdens het invoeringstraject zullen we de resultaten van de opbrengsten nauwkeurig in kaart brengen. ICT onderwijs In 2014 stappen we voor zowel de leerlingen als de leerkrachten over op de Office365 omgeving. Dat betekent dat we gebruik maken van de online diensten van Microsoft en we gaan meer en meer werken in de Cloud. Alle kinderen vanaf groep 6 krijgen daarvoor een account inclusief Skydrive voor het opslaan van documenten. Hierdoor kunnen de kinderen zowel thuis als op school aan bijvoorbeeld hun presentatie werken. Dat maakt het werken met USB sticks overbodig en bovendien worden de kinderen bekend met de huidige stand van de techniek gemaakt. Voor de lesinstructies zal meer en meer gebruik gemaakt gaan worden van eenvoudige korte instructiefilmpjes. Voor groep 5 zal voorlopig nog gewerkt worden op de lokale server zodat de kinderen de basisbegrippen omtrent lokaal mappenbeheer en dergelijke nog wel meekrijgen. Zorgstructuur In 2014 zal Passend Onderwijs een feit worden en de laatste voorbereidingen zullen in dit jaar uitgevoerd moeten worden. Het ontwikkelen van een SchoolOndersteuningProfiel(=SOP) voor de school dat ressorteert onder het expertisecentrum PO-Opsterland en het SWV Fryslân. Het SOP zal voor het eind van het cursusjaar klaar zijn en daarna geïntegreerd worden in het schoolplan dat in 2015 aan vernieuwing toe is. Intern zal ook verder gewerkt worden aan de afstemming van het onderwijsaanbod op de kinderen. De door de inspectie geconstateerde tekortkomingen op het gebied van het planmatig handelen zullen opgepakt worden. De doelstelling is om voor de aanvang van het volgende cursusjaar deze planmatigheid op een aanvaardbaar peil te brengen. Daarna kan de verdere uitbouw gerealiseerd worden in samenhang met het werken met ontwikkelingsprofielen / 06IU 10 pcbs De Librije

11 De uitslagen van de NSCCT toetsen zullen verwerkt worden in het SVT leerlingvolgsysteem. Samen met de Friese Plaatsingswijzer zal dit moeten leiden tot een nog beter VO-schooladvies. We zullen tevens nadrukkelijk gaan onderzoeken in hoeverre de stelling van de inspectie klopt dat ons ambitieniveau op dit punt te laag is. Dit onderzoek willen we in samenwerking met het VO oppakken. Het werken met het protocol voor hoogbegaafdheid zal verder geformaliseerd worden. De plusgroep criteria zullen verder worden aangescherpt en ook het programma aanbod zal in grote lijnen worden beschreven. Deze aanpak zal in het schoolplan vastgelegd worden. Fides In 2013 is een start gemaakt met de invoering van de werkwijze van Fides om te werken aan het zelfvertrouwen van de kinderen. Daarbij is het belangrijk om het gedrag van mensen bespreekbaar te maken met eenvoudig te hanteren voorwerpen. Door deze werkwijze in alle groepen aan te bieden in de vorm van clinics kan deze werkwijze schoolbreed worden ingevoerd. De leerkrachten ronden in 2014 hun teamcursus in dit verband af door het te presenteren aan de ouders van de school. Dit programma is een belangrijk onderdeel van onze aanpak die we ook inzetten om bijvoorbeeld pesten aan te pakken en past volledig in onze oplossingsgerichte strategie. Bestuurlijk toezichtkader Het concept toezichtkader zal verder worden uitgewerkt en worden vastgesteld. Binnen het bestuur zal de scheiding tussen bestuur en toezicht effectiever vorm krijgen door de agenda van de algemene bestuursvergaderingen hierop aan te passen. Met ingang van het volgende cursusjaar zullen de jaarplannen van Bestuur en MR vanaf het begin in elkaar geschoven worden en daarbij zal het toezichtkader medebepalend zijn voor de onderwerpen die het jaar door aan de orde zullen worden gesteld door de toezichthouders. VCSO samenwerking De samenwerking van de PC scholen in Opsterland in het VCSO zal dit jaar een nieuwe fase in gaan. De scholen zullen samen een bovenschoolse bestuursdirecteur aanstellen. Verder zullen een aantal zaken vanuit het toezicht mede door deze nieuwe functionaris gemonitord worden. De nieuwe samenwerkingsvorm zal zorgen voor nog meer onderlinge afstemming tussen de scholen op het gebied van kwaliteitsbeheer. Door hier ook van buiten school op toe te zien kan het toezichthoudend bestuur haar taak beter uitvoeren. Personeelsbeleid Met het vaststellen van het Integraal PersoneelsBeleidsplan in 2013 is de basis gelegd voor de verdere detail uitwerking van een aantal onderdelen. Een en ander is overigens deels in afwachting van de regelgeving die vanuit de nieuwe CAO verwacht wordt. Het taakbeleid zal opnieuw voor een periode van 3 jaar worden vastgesteld. Het communicatiebeleid zal verder worden uitgewerkt en vastgesteld voor het eind van het cursusjaar. We willen daarbij een aantal aanpassingen doorvoeren die verband houden met de huidige stand van zaken op het gebied van de nieuwe media. Huisvesting Onderzocht zal worden in hoeverre het mogelijk is om de structurele energiekosten naar beneden te brengen door enerzijds te besparen op het verbruik en anderzijds door het zelf opwekken van energie. Dit zal in samenhang met het verder inregelen van de klimaat installaties moeten gebeuren. Kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid is er op gericht dat we onze doelen goed stellen en bijstellen waar dat nodig blijkt. Op schoolniveau wordt gebruik gemaakt van het pakket Werken Met Kwaliteitskaarten (=WMK). Met dit instrument worden de procedures en doelen in een vierjaren cyclus bewaakt via de stappen Plan Do Check Act. Een werkcyclus die op alle werkniveaus terug te vinden is, zowel op individueel kindniveau, groepsniveau als op schoolniveau. Dit jaar zal de 4 e en laatste quickscan worden afgenomen. Daarmee kan het beleid richting het nieuwe schoolplan opnieuw voor 4 jaar worden opgesteld. Om goed zicht op de kwaliteit te houden worden de resultaten van de toetsen goed geanalyseerd zowel op groepsniveau als op schoolniveau. In 2014 zullen we voor de eerste keer de trendanalyse opstellen op basis van de nieuwe SVT toetsen van Boomtestuitgevers. De nieuwe Schoolvaardigheidstoetsen hebben de Cotan certificering gekregen. De inspectie geeft aan dat deze hiermee in principe weer voor beoordeling in aanmerking komen maar dat de inspectie eerst haar eigen normen moet bepalen voor de waardering van deze toetsen. Dit onderzoek is nu in volle gang en we wachten de resultaten daarvan af / 06IU 11 pcbs De Librije

12 2 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 2.1 GEGEVENS SET A1 PERSONEEL EN LEERLINGEN Kengetal Verslagjaar Personele bezetting in FTE Directie 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Onderwijzend personeel 13, , , ,3858 Overige medewerkers 0,9289 0,9281 0,9281 0,9281 GGL Leerlingenaantallen Onderbouw (4 7 jaar) Bovenbouw (8 13 jaar) Totaal De terugblik op de ontwikkelingen ten aanzien van de personele bezetting en de leerlingen aantallen in het boekjaar 2013 worden in dit hoofdstuk beschreven. In de Handreiking voor de continuïteitsparagraaf komen de voorgenomen aanpassingen in de formatie en leerlingen op twee plaatsen voor, we hebben er voor gekozen die toekomstige ontwikkelingen niet hier maar in hoofdstuk te beschrijven PERSONELE ONTWIKKELINGEN IN 2013 De samenstelling van het onderwijskundig team is gewijzigd door het vertrek van juf Petra de Glee die met ingang van 1 september 2013 met keuze pensioen is gegaan. De vorig jaar nieuwe ingestroomde collega s juf Judith Piersma en juf Lianne Oostenveld konden daardoor binnen de Librije werkzaam blijven. Op het gebied van de onderwijsondersteuning zijn evenwel enkele ontslagen gevallen en hebben we per 1 augustus afscheid moeten nemen van Anja van der Leij als onderwijsassistent en Fiona de Jong als Gymvakleerkracht. Eind oktober ging juf Roelien Boonstra met zwangerschapsverlof en zij werd deels vervangen door de tijdelijke leerkracht juf Nynke Hoogsteen en juf Lianne Oostenveld. Op 31 oktober is juf Roelien bevallen van een gezonde zoon Siem en ze zal begin 2014 haar lesgevende taken weer deels hervatten. Op 31 december 2013 telde de Vereniging 22 personeelsleden, waarvan 20 leden lesgevende taken hebben. De samenstelling van het team ziet er als volgt uit: 1 directeur 2 IB-ers - LB 16 groepsleerkrachten 1 remedial teacher 1 onderwijs assistent 1 tuinman Overhead Tot de overhead worden die formatie-uren gerekend, waarbij er niet met kinderen wordt gewerkt. Dit betreft onder meer de werkzaamheden die vallen onder het kernteam, directie en tuinonderhoud. De overhead is gerekend in taakuren ongeveer 12½ % van het totaal aantal formatieuren. Drie dagdelen van de directeur komen voor rekening van de Vereniging Christelijke Scholen Opsterland. Binnen het Inter- Schools Management (=ISM) verricht hij een aantal boven schoolse taken voor de aangesloten scholen. Deze uren worden door de deze scholen vergoed en maken daardoor geen deel uit van de overhead van de Librije Leeftijdsopbouw In het verslagjaar is een behoorlijke verschuiving in de leeftijdsopbouw van het team opgetreden. Zetten we de leeftijd af in de baanomvang (=wtf) dan merken we op dat voor het eerst sinds jaren de leeftijdscategorie niet / 06IU 12 pcbs De Librije

13 meer het grootst is, maar de groep 25 t/m 34 jarigen. In het vorige jaarverslag was deze wijziging al voorspeld en deze heeft zich doorgezet door het natuurlijk verloop voor wat betreft de collega die met keuze pensioen is gegaan en mede door het ontslag van twee medewerkers uit de categorie 45 t/m 54. De huidige verdeling is vanuit personeelsbeleid gezien dan wel evenwichtiger, maar onderwijskundig is er ook een stuk expertise uit de school vertrokken. Gelukkig kunnen we deels de expertise van de collega s die met keuze pensioen zijn gegaan nog inzetten doordat zij vrijwillig hun bijdrage leveren in een overdracht naar de jongere collega s die hun taken hebben overgenomen. Bij de berekening van de lumpsuminkomsten wordt de gewogen gemiddelde leeftijd als rekenfactor meegenomen. Dit getal wordt gebaseerd op de situatie op de laatste teldatum. Met dit getal wordt de school gedeeltelijk gecompenseerd voor de hogere salariskosten van oudere personeelsleden. De systematiek heeft echter een minimum van 30 jaar en een maximum van 50 jaar. Personeelsleden die ouder zijn dan 50 blijven voor dit systeem even oud en leveren dan naar verhouding niet de compensatie in loonkosten op. Het landelijk gewogen gemiddelde was volgens de regeling in de Staatcourant van ,43. De GGL van de Librije is de afgelopen jaren altijd flink hoger dan het landelijke cijfer. Dit jaar was de GGL met op 1 oktober voor het eerst lager dan voorgaande jaren. De analyse van de gevolgen is echter dat daardoor de bekostiging ook daalt en het is moeilijk vooraf in te schatten of dit overeenkomt met de lager te verwachten loonkosten, dat zal pas blijken uit de definitieve cijfers uit de jaarrekening en dan nog is het lastig om deze factor als belangrijkste aan te duiden BAPO Personeelsleden die 52 jaar worden verwerven het recht op BAPO verlof. Nevenstaande overzicht maakt zichtbaar dat er 11 BAPO gerechtigden zijn eind 2013 en dat aantal is met 1 afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Daarmee is bijna de helft van het team BAPO gerechtigd, maar lang niet iedereen neemt dit verlof daadwerkelijk op. In de afbeelding staan de cursief afgedrukte leeftijden voor daadwerkelijk opgenomen BAPO verlof, al dan niet voor de volle omvang. In 2013 zijn het aantal opgenomen BAPO uren ongeveer gelijk gebleven. Het vervallen van het BAPO verlof van de vertrokken collega viel weg tegen de opname van twee andere collega s. Deze verlofrechten worden uit de reguliere middelen bekostigd. Voor de komende 2 jaar stijgt het aantal BAPO gerechtigden niet, maar het is zeer waarschijnlijk dat de BAPO verdwijnt in de nieuwe cao die naar verwachting in 2014 gereed komt. Over welke regeling er voor in de plaats komt en hoe die bekostigd moet worden, is nog niets met zekerheid te zeggen Ziekteverzuim Na jaren van extreem laag ziekteverzuim laat de grafiek hiernaast een forse stijging zien. Het ziekte percentage is dit jaar voor onze school uitgekomen op 2,35%. Opnieuw een stijging ten opzichte van vorig jaar. Doordat er vanaf eind 2013 sprake is van 2 collega s met langdurig ziekteverzuim blijft het percentage hoger dan we gewend waren. Zetten we het percentage van 2,35% af tegen het ook stijgende landelijk gemiddelde van ruim 6%, dan blijft het nog bijzonder laag. Toch verdient het aanbeveling om in te zoomen op de oorzaken, zeker als we zien dat het grootste aantal ziekmeldingen voornamelijk voort komt uit de jongste groep medewerkers. We zullen ons moeten blijven inspannen om de werkomstandigheden zodanig te houden dat de stijging tot staan wordt gebracht. Het streven is om voor volgend jaar het percentage onder de 2 % terug te dringen. Er zal ook aandacht besteedt moeten worden aan de ervaren werkdruk, door te onderzoeken in hoeverre daar de oorzaak van de stijging gevonden kan worden. De meeste ziektemeldingen betreffen in vrijwel alle gevallen kortdurende absenties van 1 à 2 werkdagen. In de herfst bleek dat we de vervanging niet meer alleen met eigen personeel kon worden ingevuld. Er zijn enkele nieuwe vervangers aangetrokken om er zo voor te zorgen dat de continuïteit van het onderwijsleerproces van de kinderen goed gewaarborgd blijft / 06IU 13 pcbs De Librije

14 Professionele ontwikkeling Het budget voor het nascholingsbeleid is vastgesteld op 1¾ % van het leerling-afhankelijke lumpsumbudget. Voor het kalenderjaar 2013 was een bedrag van beschikbaar, waar de deskundigheidsbevordering van de schoolleiding inbegrepen was. Vanaf augustus 2013 wordt er ook gebruik gemaakt van de lerarenbeurs voor de opleiding van de Remedial Teaching leerkracht. De studie van een andere leerkracht voor Frysk is met succes afgerond in In de eerste helft van 2013 is de communicatie training van het team afgerond. In het nieuwe cursusjaar is gestart met de Fides training. Deze training is breder van opzet dan gebruikelijk aangezien naast de teamtraining ook clinics in alle groepen worden verzorgd voor de kinderen. Met Fides introduceren we een oplossingsgerichte werkwijze om gedrag bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Met het ontslag van de vakleerkracht voor gym moest tevens worden voorzien in de opleiding van de twee collega s die geen gymbevoegdheid hebben. De directeur heeft dit jaar een mediatraining gevolgd. Verder zijn de jaarlijkse trainingen gevolgd voor het op peil houden van de BHV bevoegdheden. Voor de komende jaren zal scholing in het kader van de uitvoering van de planmatige zorg de nodige aandacht krijgen om het Passend onderwijs voldoende gestalte te geven Personeelsbeleid en invoering Functiemix Alle leraren en onderwijsassistenten beschikken over een lerarenportfolio. Deze is uitgebreid met de uitslagen van de verschillende scans. 2 Van alle aanvullingen op het portfolio verstrekt de leerkracht ook een kopie aan de directie ten behoeve van het bekwaamheidsdossier. De teamleden onderhouden een Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Voor het ontwikkelen en bijhouden van het persoonlijk ontwikkelingsplan gebruiken we de webbased versie van WMK-po. Het POP en dan vooral het persoonlijk actieplan is onderdeel van de functioneringsgesprekken. Met ingang van 1 augustus 2013 telt de school 2 Interne Begeleiders die naar de LB schaal zijn bevorderd. Hiermee is de invoering van de functiemix een feit. Er wordt nog niet voldaan aan het vereiste percentage, maar de eerste stap is gezet. Het integraal personeelsbeleid is dit jaar herschreven en vastgesteld LEERLINGAANTALLEN EN FORMATIE IN 2013 Het cursusjaar was het eerste cursusjaar waarbij we het hele jaar als 11-groepenschool hebben gedraaid. Ook het cursusjaar zijn we gestart met 11 groepen waarbij er echter wel een grote verschuiving in de groepssamenstelling hebben doorgevoerd. Door het beleid om groepen beneden de 30 leerlingen te houden waren de afgelopen jaren een reeks van 4 combinatiegroepen ontstaan. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal leerlingen van een leerjaar te groot is voor 1 lokaalgroep maar te klein voor twee parallelgroepen. Waren we op dezelfde voet voortgegaan dan zouden er maar liefst 6 combinatiegroepen zijn ontstaan. Door verschillende verhuizingen en instroom konden de combinatie groepen op één na allemaal worden opgeheven. Dit was een ingrijpende operatie die echter nodig was om de formatie goed te kunnen invullen na het ontslag van twee personeelsleden in de onderwijs ondersteuning. Bij de invulling van de formatie zijn de Lumpsum financiën bepalend. In de jaarbegroting 2013 was al rekening gehouden met een negatief resultaat van ruim Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de in dit jaar doorlopende kosten van de rddf plaatsing. Daarnaast loopt in tijden van groei de T-1 bekostigingssystematiek altijd een jaar achter op de werkelijkheid. In onderstaande tabel wordt duidelijk hoe dit uitpakt. CURSUSJAAR Bekostiging uitgangspunt T-1 teldatum Werkelijk aantal leerlingen 1-10 Verschil in / = 228 llen = 239 Jan t/m juli = 11 llen 2013/ = 239 llen = 266 Aug t/m dec = 27 llen Op teldatum telde de school 239 leerlingen verspreid over 11 groepen. Daardoor zitten er gemiddeld 21 kinderen per groep terwijl de bekostiging gericht is op 24 leerlingen per groep. De indeling in 11 groepen levert daardoor ook een bijdrage aan het structurele tekort in de personele bekostiging. De positieve kant hiervan is evenwel dat de bekostiging voor het volgende cursusjaar opnieuw hoger zal zijn door de stijging van het aantal leerlingen die zich ook in 2013 stevig heeft doorgezet. 2 Zie voor de quickscan, checklist en feedbackscan / 06IU 14 pcbs De Librije

15 2.2 GEGEVENS SET A2 MEER JAREN BEGROTING MEERJARIGE BALANS 1. Activa 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Materiele vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Totale Activa Passiva 2.1 Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek Bestemmingsreserves privaat exploitatieresultaat Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totale Passiva FINANCIERINGSSTRUCTUUR De financiering van de school is in grote lijnen gelijk aan wat gebruikelijk is in het basisonderwijs. De belangrijkste bron van inkomsten komt van het Rijk en is voor het grootste deel gebaseerd op het aantal leerlingen en de daarmee samenhangende budgeten. Deze toegekende bedragen zijn allemaal terug te lezen op de overzichten die het Rijk publiceert op de website van het CFI. De stijging van het aantal leerlingen heeft in het boekjaar vooralsnog een drukkend effect op de financiering gehad. De kosten van de grotere instroom worden door de T-1 structuur immers pas later vergoed, maar deze konden gedekt worden uit de reserve. In het boekjaar 2013 is de laatste grote afrekening geweest (ruim ) met de gemeente voor wat betreft de overschrijdingsregeling. Deze verrekening besloeg de periode van 2005 t/m In die periode is het openbaar onderwijs in Opsterland verzelfstandigd onder de nieuwe naam Primo. Vanaf 2008 is er daarom praktisch geen sprake meer van een overschrijding van de kosten voor het lokale openbaar onderwijs, behalve dan de tuinonderhoudskosten. Dit is de enige post die is blijven bestaan en met de gemeente is overeengekomen dat deze gelden met ingang van 2013 jaarlijks zullen worden verrekend. Voor de Librije betekent dit een extra inkomstenbron van ongeveer De huidige financieringsstroom vanuit het Weer Samen Naar School Samenwerkingsverband Opsterwad zal met de invoering van Passend Onderwijs in 2014 een grote wijziging ondergaan. De voor Passend Onderwijs bestemde gelden zullen na afroming van een aantal posten op het niveau van het Samenwerkingsverband Fryslân rechtstreeks naar de school worden overgemaakt. Vanuit deze ontvangen gelden zal een bijdrage geleverd moeten worden aan het nieuw ingerichte zorgexpertise centrum in de gemeente. Door de verevening van de verschillen met het WSNS systeem zullen de Friese scholen de eerste jaren nog niet het volle bedrag ontvangen. De verwachting is dan ook dat de eerste twee jaar de inkomsten lager zullen liggen dan gebruikelijk was in het WSNS systeem. Als de verevening na 5 jaar is afgebouwd zal dit verschil waarschijnlijk zijn omgeslagen in een klein voordelig verschil. Het verschil is voor de Opsterlandse scholen minder voordelig dan de andere Friese scholen aangezien de 2% regeling die nu voor Opsterland van kracht is dan verdeeld wordt over heel Friesland. Een duidelijk risico dat nu bij de scholen is neergelegd betreft het zogenaamde grensverkeer. Wanneer kinderen via onze school verwezen worden naar het speciaal basisonderwijs, dan zal de bekostiging van de verdere basisschoolloopbaan van die leerling in die andere school door ons betaald moeten worden / 06IU 15 pcbs De Librije

16 Een risico dat slecht voorspelbaar is en daarom wordt er ook gewerkt aan een scenario om deze kosten als collectief van Opsterlandse scholen samen op te vangen. Er zijn in het boekjaar 2013 geen subsidies verstrekt anders dan in de bestemmingsbox, deze zijn in de bijlage verder verantwoord. Er is jaarlijks vanuit de ledengelden van de VPCO te Gorredijk een kleine opbrengst van naar schatting euro aan private inkomsten. De school heeft geen beleggingen en werkt conform het vastgestelde Treasurystatuut. Voor de komende jaren ziet het beeld voor wat betreft de inkomsten uit de leerlingenstijging er goed uit, maar de keuze voor groepen beneden de 30 zal resulteren in een structureel tekort als de bekostiging blijft zoals deze oorspronkelijk was. Door de nieuwe middelen die vanuit het Herfstakkoord binnen komen en het naar verwachting structureel worden van deze middelen geeft op dit punt weer een positief perspectief HUISVESTINGSBELEID De Librije is gehuisvest in een gebouw dat sinds de nieuwbouw in 1968 diverse malen een uitbreiding heeft ondergaan. Het ruime schoolplein biedt tal van bewegingsmogelijkheden zowel in de pauzes als tijdens de gymlessen. In 2011 heeft de school een complete renovatie van het oude gedeelte van het gebouw gerealiseerd. Deze lokalen beschikken nu over moderne verlichting, systeemplafonds, aluminium kozijnen met HR++ glas en per lokaal een WTW installatie voor de ventilatie De installatie zorgt er voor dat het CO2 gehalte in de lokalen beneden de voorgeschreven normen blijft. De installatietechniek binnen het gebouw is vrij complex met alle achter ons liggende uitbreidingen en aanpassingen. De onderlinge afstemming van de regelingen ten dienste van het klimaat beheer functioneren nog niet optimaal. In het verslagjaar zijn de nodige maatregelen getroffen, maar nog niet alle klachten zijn verholpen. De school beschikt sinds 2011 over 11 lokalen en een inpandige berging voor het buitenspelmateriaal. Het buitenspel materiaal van de kleuter, de materialen van de tuinman en de afvalcontainers vinden hun plek in deze inpandige berging. Met deze laatste uitbreiding konden de huidige 11 groepen goed huisvesten en de uitbreiding was daarmee precies op tijd gerealiseerd. Inmiddels ziet het er naar uit dat in het volgende verslagjaar een 12 e lokaal nodig zal zijn op basis van de groepen indeling, maar op basis van het Bruto Vloer Oppervlak is daar helaas nog geen recht op. Voor het komende cursusjaar ziet het er naar uit dat de 12 e groep ook enkele jaren structureel zal worden. Dat betekent dat er gezocht moet worden naar een goede oplossing van het tekort aan huisvesting MUTATIES VAN RESERVES/FONDSEN/VOORZIENINGEN Het boekjaar 2013 was opnieuw een fors tekort voorzien van ruim In de toelichting bij de begroting in het bestuursverslag 2012 is duidelijk aangegeven dat deze situatie is ontstaan na de duidelijke dip in het leerlingen aantal van De rddf plaatsing kon pas ingaan vanaf 1 augustus 2012 en heeft pas per 1 augustus 2013 geresulteerd in het ontslag van twee personeels-leden. De meerjaren begroting zou dan ook pas in 2015 weer positief kunnen zijn, er vanuit gaande dat de kosten voor de werkloosheidsuitkering gedekt zouden worden door het Participatiefonds. Nu het vergoedingsverzoek in eerste instantie is afgewezen hebben we in de begroting rekening gehouden met het scenario dat deze kosten geheel voor eigen rekening komen. Daardoor blijft het begrotingstekort na 2015 nog bestaan en heeft dit een negatief effect op de reserve van de vereniging. Bovendien zal het starten en instandhouden van een 12 e groep het exploitatieresultaat verder onder druk zetten. In de begroting zijn de middelen uit het herfstakkoord meegenomen. De gelden voor 2014 zijn feitelijk uitbetaald in december 2013, waardoor er in dat boekjaar een fiks overschot is ontstaan. De middelen kunnen echter pas in 2014 worden besteed en op advies van de PO-raad is de inzet deze middelen nu zichtbaar doordat de begroting voor 2014 een negatief resultaat laat zien. Een resultaat dat feitelijk goed wordt gemaakt door het overschot van In de jaarrekening van 2013 blijkt dat de afrekening van de overschrijdingsregeling het verwachte tekort in één keer van tafel heeft geveegd en met de daarbij komende gelden uit het Herfstakkoord is er een compleet ander beeld ontstaan dan de begroting 2013 had voorspeld. Door het onvoorspelbare beleid van het ministerie ten aanzien van deze extra middelen blijkt het onmogelijk om dicht bij de begroting te blijven. In dit geval zitten we gelukkig aan de positieve kant en wordt ons begrotingstekort omgezet in een groot positief resultaat ten gunste van de algemene reserve. Door deze gunstige ontwikkelingen is het eigen vermogen toegenomen met ongeveer De voorzieningen zijn in vergelijking met 2012 vrijwel ongewijzigd gebleven en zullen in de komende jaren langzaam verder worden opgebouwd op basis van de meer jaren begroting / 06IU 16 pcbs De Librije

17 2.3 STAAT / RAMING BATEN EN LASTEN Baten 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting Rijksbijdrage OCW Overige Overheidsbijdragen Overige Baten Totale Baten Lasten 4.1 Personele lasten Afschrijvingslasten Huisvestingslasten Overige lasten Totale Lasten Resultaat uit normale bedrijfsvoering Financiele baten en lasten Bedrijfsresultaat ONTWIKKELINGEN LEERLINGEN AANTALLEN Per 1 oktober 2013 telde de school 266 leerlingen. Het aantal leerlingen in de onderbouw en bovenbouw waren exact gelijk met beide 133 leerlingen. Dit is een stijging van 27 leerlingen ten opzichte van vorig jaar, wat feitelijk neerkomt op een hele groep extra. Gemeente breed is het aantal leerlingen als gevolg van de krimp opnieuw met 39 leerlingen teruggelopen. Binnen Gorredijk zijn de 4 openbare scholen samen teruggelopen met 2 leerlingen. Het lijkt er op dat als gevolg van het voortdurende uitstel van de nieuwbouw en de samenvoeging van de Primo scholen het deelname percentage van deze scholen nadelig wordt beïnvloedt. In nevenstaande grafiek worden de cijfers van de laatste gemeentelijke prognose (op basis van ) tot 2021 gepresenteerd. Vanaf 2021 lijkt het aantal leerlingen dan een dalende lijn in te zetten, maar blijft tot en met 2030 boven de 250 leerlingen. Dat betekent dat we de komende jaren vooreerst nog een stijging van het aantal leerlingen mogen verwachten. De trend in de huidige inschrijfaantallen bevestigt dit gegeven. Er zijn 2 leerlingen met een Leerling gebonden financiering aan het eind van het kalenderjaar Dit is het laatste boekjaar waarin deze post nog volledig meeloopt. Vanaf augustus 2014 zal met de invoering van passend onderwijs deze post in het totale budget verrekend worden. Pcbs De Librije is toegankelijk voor alle kinderen, waarvan de ouders de grondslagen van de vereniging respecteren. De onderlinge verhouding tussen wel of niet kerkelijke is sinds 2011 een waarneembare verschuiving in de kerkelijke achtergrond te zien in onderstaande grafiek. Veel ouders geven bij de inschrijving aan dat ze graag zien dat hun kinderen in aanraking komen met de verhalen uit de Bijbel, ondanks het feit dat ze zelf niet meer kerkelijk actief zijn. Deze ouders staan dus heel positief tegenover de identiteit van de school en dat betekent dat hier voor ons als school een belangrijke taak ligt om deze kinderen in contact met christelijk gedachtengoed te brengen. Het voedingsgebied van de Librije strekt zich ook uit tot de dorpen Terwispel, Lippenhuizen en Hemrik aangezien er in deze dorpen geen christelijk onderwijs is. Het grootste deel van de kinderen (93.1 %) is / 06IU 17 pcbs De Librije

18 natuurlijk afkomstig uit Gorredijk zelf. Het percentage van kinderen uit de overige dorpen (6.9 %) verandert de laatste jaren weinig. Het grootste aantal van deze kinderen komt met 4 % uit Lippenhuizen VERWACHTE PERSONELE BEZETTING De financiën beschikbaar voor de formatie voor een cursusjaar wordt gebaseerd op het aantal kinderen dat op 1 oktober in het voorgaande schooljaar de school bezochten. Hierboven is reeds geschetst welke gevolgen deze zogenaamde T-1 systematiek heeft in tijden van groei. Voor de verdeling van het aantal leerlingen over de groepen wordt onderscheid gemaakt tussen onderbouw en bovenbouw. Voor de formatie van de onderbouw streven we naar 22 tot 25 leerlingen per lokaalgroep. Voor de midden- en bovenbouw is dat aantal idealiter 25 tot 30 leerlingen. Met de herstructurering van de groepen met ingang van het cursusjaar is het aantal groepen 11 gebleven. Daarmee is het aantal combinatiegroepen teruggebracht tot 1 en toch is de maximale grootte per lokaalgroep beperkt tot 30. Het is evenwel duidelijk dat met de gehanteerde maximale aantallen het aantal groepen in 2014 zal stijgen naar 12, waarmee de bekostiging opnieuw niet toereikend zal blijken. Voor de formatie in de komende jaren zal rekening gehouden moeten worden met enige overschrijding om de groepen goed te kunnen huisvesten. Met het uitzicht op relatief stabiele en nog iets stijgende leerling aantallen zal het personeelsbestand naar verwachting voorlopig niet meer hoeven te krimpen OVERIGE ZAKEN In het verslagjaar zijn er 2 incidenten geregistreerd in het kader van de sociale veiligheid tussen de kinderen onderling en in de relatie kind-leerkracht. Beide incidenten zijn volgens protocol afgewikkeld en er is de nodige nazorg besteed aan de betrokkenen. Daarnaast zijn enkele meldingen van kleine ongevallen tijdens de schooluren, waarbij een kind naar de dokter moest. Deze zijn gelukkig allemaal zonder verdere problemen afgehandeld. Het veiligheidsplan is in 2012 door een werkgroep uit MR, bestuur en directie volledig vernieuwd en met ingang van januari 2013, na instemming van de MR, vastgesteld door het bestuur. Reserves 2.4 OVERIGE RAPPORTAGES INTERNE RISICOBEHEERSING EN CONTROLE De interne beheersing van de processen binnen de vereniging is primair een verantwoordelijkheid van het bestuur. Het totale stelsel van functiescheidingen, autorisaties, andere maatregelen en procedures zijn zodanig vorm gegeven dat de controle en de uitvoering niet in dezelfde handen zijn. Met de inbedding van het systeem van interne beheersing vanuit deze lijn, draagt het bestuur zorg voor de monitoring van de interne beheersing en de naleving daarvan door de directie het administratiekantoor Onderwijsbureau Meppel. Het bestuur ziet actief toe op het beheersen van de processen door onder meer het (laten) uitvoeren van onderzoeken op de naleving van maatregelen en procedures. De directeur, ondersteund door een adviseurs van OBM bewaakt tevens de opvolging van de door de externe accountant, medewerkers van OBM en eventuele overige partijen gedane aanbevelingen op het gebied van interne beheersing. Hierdoor kan sneller worden ingespeeld op mogelijke overschrijdingen van gedecentraliseerde budgeten. Voor 2014 worden op dit moment geen wijzigingen voorzien. Het bestuur is van mening dat het gehele stelsel van interne beheersing bijdraagt aan het rechtmatig en doelmatig realiseren van de doelstellingen van de vereniging. Er lopen momenteel geen juridische procedures en er zijn evenmin aanwijzingen voor fraude RISICO S EN ONZEKERHEDEN In december heeft de inspectie haar 2-jaarlijkse kwaliteitscontrole uitgevoerd. Deze korte controlecyclus is volgens de inspectie nodig aangezien de Librije geen eindtoets voor de opbrengsten aanlevert. De opbrengsten worden evenwel jaarlijks in een uitgebreide rapportage naar de inspectie teruggekoppeld. De inspectie constateert dat het basisarrangement van kracht blijft. Aan het eind van 2013 is het nog erg onzeker hoe de financiering van het Passend Onderwijs gaat uitpakken. Het ziet er naar uit dat we in ieder geval voorlopig te maken krijgen met een terugloop in de financiën op het gebied van de extra zorg. Dit wordt veroorzaakt door het in 2014 wegvallen van de extra inkomsten uit de 2% regeling van het Weer Samen Naar School beleid. Het expertisecentrum van Opsterwad kon daaruit goed worden bekostigd, maar wanneer we dit in de toekomst willen behouden zal hiervoor een andere dekking gevonden moeten worden. De instroom van het aantal leerlingen lijkt zich positief te ontwikkelen en op basis van de prognose van de gemeente op basis van 1 oktober 2013 voorspelt een lichte stijging voor de komende jaren / 06IU 18 pcbs De Librije

19 Het ontslag van 2 personeelsleden per 1 augustus 2013 heeft echter wel een risico in zich aangezien het aantal leerlingen juist weer is gestegen en de financiële ruimte groter werd. Gevolg is dat het participatiefonds niet automatisch tot vergoeding van de uitkeringen over zal gaan. Hiervoor zal aantoonbaar gemaakt worden dat het hier om een speciale omstandigheid gaat wat in een zogenaamd ter zake overtuigend document zal worden ingediend. Bij een definitieve afwijzing van het vergoedingsverzoek zal de school de kosten van de werkloosheid op zich moeten nemen. In de meer jaren begroting is voor de zekerheid van dit scenario uit gegaan. De verplichtingen lopen tot en met februari 2016 en de totale kosten van deze onzekere factor bedragen maximaal over de periode van 2013 t/m Verder blijkt uit de ontwikkeling van de aantallen leerlingen per groep dat we opnieuw een extra groep moeten formeren om de kinderen goed over de lokaal groepen te kunnen verdelen. Het financiële risico daarvan is dat er opnieuw sprak zal zijn van een overschrijding van de personeelskosten, zeker wanneer de hierboven genoemde werkloosheidskosten voor rekening van de school komen RAPPORTAGE TOEZICHT HOUDEND ORGAAN Het schoolbestuur is gesplitst in een dagelijks en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur voert de bestuurstaken uit en het algemeen bestuur voert de toezichthoudende taken uit. De belangrijkste kerntaken voor de dagelijkse gang van zaken zijn door het bestuur gedelegeerd aan het dagelijks bestuur en de directeur van de school. Deze afspraken zijn vastgelegd in de bevoegdhedenmatrix Voor het goed uitvoeren van de bestuurstaken en de dagelijkse leiding van de school is er regelmatig overleg tussen de dagelijks bestuursleden en de directie. De directeur en het dagelijks bestuur rapporteren hierover in de maandelijkse algemene bestuursvergaderingen aan het algemeen bestuur, de toezichthouders. In de dagelijkse leiding van de school wordt de directeur bijgestaan door de interne begeleider onderbouw en de interne begeleider bovenbouw. Samen vormen zij het kernteam. De kernteamleden zijn iedere donderdag vrij geroosterd om deze functie naast de lesgevende taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Het kernteam is afgelopen jaar teruggebracht van 4 naar 3 leden en de beide IB-ers hebben nu de LB schaal. Tot aan 1 augustus 2013 werden deze werkzaamheden nog uitgevoerd vanuit de opstelling dat dit slechts enkele taken waren die in tijd gecompenseerd werden. Met de invoering van de functiemix is dit omgezet in een nieuwe LB functie Interne begeleider. Dit jaar is er door het algemeen bestuur een aanzet gemaakt voor een toezichtkader. Dit toezichtkader is gebaseerd op de bevoegdhedenmatrix-2011 en gekoppeld aan het jaarplan van het bestuur, dat op zijn beurt is afgestemd met het jaarplan van de MR. In het verslagjaar hebben de toezichthouders de goedkeuring verleend op het Jaarverslag De meerjarenbegroting en het meerjarig formatieplan zijn eveneens tijdig goedgekeurd en in werking gezet. Er is kennisgenomen van de analyse van de onderwijs opbrengsten. Er ligt een verbeterpunt ligt bij het onderwerp Technisch lezen en er zijn afspraken gemaakt tot het opstellen van een plan van aanpak om dit punt zo snel mogelijk aan te pakken. De conclusies van de onderwijs inspectie zijn inhoudelijk beoordeeld en besproken met het dagelijks bestuur. Hieruit komen ook enkele actiepunten voort die in het nieuwe jaarplan een plek zullen krijgen. De toezichthouders hebben daarnaast diverse onderwerpen besproken tijdens de 11 bestuursvergaderingen. Ook is er kennis genomen van onderwijsinhoudelijke zaken zoals de presentatie van de invoering van het DORR registratie systeem in de kleutergroepen van de school. Tevens hebben verschillende toezichthouders klassenbezoeken afgelegd om kennis te maken met de dagelijkse gang van zaken in de school. De toezichthouders constateren dat de procedures overeenkomstig de afspraken zijn uitgevoerd en geen aanleiding geven tot specifieke correcties. 3 FINANCIËLE INFORMATIE 3.1 GEVOERD FINANCIEEL BELEID Er is sprake van een gezonde financiële situatie om het toekomstige voortbestaan van de school te garanderen. De in het verleden opgebouwde reserves zijn ondergebracht in de algemene reserve in een bestemmingsreserve personeel. Het bestuur streeft ernaar deze reserves in stand te houden en in bijzondere situaties hiervan gebruik te maken. Door de ingevoerde Lumpsum bekostiging nemen de financiële risico s toe. Dit geldt vooral voor eventueel stijgende kosten van een gemiddeld ouder personeelsbestand met mogelijkheden van BAPO verlof en andere personeelsmutaties. Uit de rente-ontvangsten en ledencontributie worden specifieke bestemmingen gefinancierd, zoals geschenken en attenties bij jubilea en andere gebeurtenissen en bijdragen voor bestuur, personeel en vrijwilligers / 06IU 19 pcbs De Librije

20 3.2 ANALYSE FINANCIEEL RESULTAAT Algemene Ontwikkeling Teldatum Aantal leerlingen Perc. onderbouw Personele Bekostiging % Schooljaar % Schooljaar % Schooljaar % Schooljaar Prognose % Schooljaar Prognose % Schooljaar Prognose % Schooljaar De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum per 1 oktober en geldt voor het daarop volgende schooljaar. Uit de ontwikkeling van het aantal leerlingen blijkt dat er na oktober 2012 eerst sprake is van een licht stijgend leerlingaantal, maar dat dit vervolgens weer zal dalen Vermogenspositie Liquiditeit 6,27 4,42 Solvabiliteit 86,0 81,6 Kapitalisatiefactor 60,5 60,8 Kapitalisatiefactor (excl. privaat) 60,4 59,9 De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van de Vereniging zijn: liquiditeit, solvabiliteit en de kapitalisatiefactor, een nieuw kengetal. De onderneming is liquide bij een ratio van 1 of meer en de onderneming is solvabel wanneer het percentage hoger dan of gelijk is aan 30%. De liquiditeit geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is om op tijd haar schulden te kunnen betalen en de solvabiliteit geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is om in geval van liquidatie aan haar verplichtingen kan voldoen. Met een liquiditeitsratio van 6,27 is het totaal van vorderingen en liquide middelen ruim voldoende om de kortlopende schulden te kunnen voldoen. De solvabiliteit is iets gestegen, en met een solvabiliteitsratio van 81,6% is het eigen vermogen ruim voldoende om de organisatie in geval van opheffing in staat te stellen aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het geïnvesteerde vermogen ten opzichte van de totale baten. Dit kengetal signaleert of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Hierbij wordt een bovengrens gehanteerd van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen. In bovenstaand overzicht is ook de kapitalisatiefactor weergegeven indien geen rekening wordt gehouden met het privaat vermogen. Het BG voldoet aan deze norm / 06IU 20 pcbs De Librije

21 Exploitatieresultaat 2013 Realisatie Begroting Realisatie Baten Rijksbijdrage OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Netto resultaat Er is sprake van een positief exploitatiesaldo in Het resultaat is beter dan begroot. Een analyse van de huidige financiële situatie leert dat er sprake is van een, naar het oordeel van de Librije, gezonde financiële basis voor de toekomst van de school. In het verleden opgebouwde reserves, die op basis van toenmalige wetgeving specifieke doelbestedingen kenden, zijn thans ondergebracht in algemene reserves. Het bestuur streeft er naar deze reserves op een naar maatschappelijke opvattingen verantwoord niveau te laten, conform de richtlijnen van de Commissie Don. Gezien de meerjarenbegroting, die voor de komende 4 jaar een klein negatief exploitatieresultaat laat zien, zullen deze reserves de komende jaren wellicht iets afgebouwd worden. Baten Verdeling Baten 8% 6% 86% V&W 3. Baten 3.1 Rijksbijdrage OCW V&W 3. Baten 3.2 Overige overheidsbijdragen V&W 3. Baten 3.5 Overige baten De totale baten zijn in hoger dan begroot. Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de vereniging in belangrijke mate afhankelijk is van de overheid (ministerie en gemeente), te weten 94% en in mindere mate van de andere inkomsten / 06IU 21 pcbs De Librije

22 Bij inkomsten van de overheid spelen het aantal leerlingen een belangrijke rol. De Rijksbijdragen OCW is per saldo hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak is de extra gelden die in december zijn uitbetaald in het kader van het herfstakkoord/onderwijsakkoord. De betreft een bedrag van Ook is de personele groei hoger uitgevallen dan begroot. Door materiële groei is verder ook de materiele instandhouding hoger dan begroot. De niet geoormerkte subsidies hebben betrekking op de verlofsubsidie, vergoeding voor rugzakleerlingen, en de prestatiebox. Ten opzichte van de begroting zijn deze gelden hoger ( 8.200) uitgevallen. Dit komt vooral door de niet begrote toekenning van het Ministerie voor de verlofsubsidie ( 3.200) en een hogere ontvangen vergoeding voor een rugzakleerling ( 5.930) De overige overheidsbijdragen zijn hoger dan begroot. Dit betreft de bijdrage van de gemeente Opsterland inzake de verzelfstandiging. Dit betreft de finale afrekening betreffende de overschrijdingsuitkering ( ), de bijdrage verzelfstandiging 2013 ( ) en bijdrage tuinonderhoud ( 7.500) De overige baten zijn per saldo hoger dan begroot. Dit betreft voornamelijk de hogere vergoeding van het SWV Lasten Verdeling Lasten 3% 6% 10% 81% V&W 4. Lasten 4.1 Personele lasten V&W 4. Lasten 4.2 Afschrijvingslasten V&W 4. Lasten 4.3 Huisvestingslasten V&W 4. Lasten 4.4 Overige lasten De totale lasten zijn in 2013 ruim hoger dan begroot. De personele lasten laten per saldo een kleine overschrijding van zien. Het aantal fte's is in ,21 fte hoger dan begroot. De overige personele lasten zijn per saldo ruim lager dan begroot en dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten woon-werk verkeer. Deze post was te hoog begroot. De kosten schoolbegeleiding zijn ruim hoger dan begroot. De kosten voor scholing en opleiding (diverse scholingstrajecten) zijn hoger dan begroot. Verder dient vanaf 2008 ook een voorziening te worden opgenomen voor de kosten van jubilea van het personeel in geval van 25 jarig of 40 jarig dienstverband binnen het onderwijs. Dit is een in 2008 nieuw gevormde voorziening. De voorziening wordt opgebouwd voor het personeel dat langer dan 10 jaar in dienst is. Daarnaast wordt rekening gehouden met een blijfkans van het personeel. Op basis van dit uitgangspunt is de vrijval op de voorziening Jubilea De afschrijvingslasten liggen precies op het niveau van de begroting. Hierover zijn verder geen bijzonderheden te vermelden. De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot. Dit betreft de kosten voor dagelijks onderhoud welke hoger zijn dan begroot, deze zijn echter wel lager dan Ook zijn de kosten energie hoger uitgevallen, dit komt door oa een afrekening van Essent De overige lasten zijn per saldo hoger dan begroot. De kosten van verzekeringen zijn hoger uitgevallen dan begroot (collectieve IPAP verzekering bij Loyalis) en dit geldt ook voor de kosten van activiteiten die met overschrijden. Dit betreft onder andere de kosten van ANWB Streetwise. Ook het totaal aan leermiddelen is hoger dan ingeschat. Verder zijn er geen opvallende zaken te benoemen / 06IU 22 pcbs De Librije

Vereniging voor PCO te Gorredijk e.o.

Vereniging voor PCO te Gorredijk e.o. Vereniging voor PCO te Gorredijk e.o. Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23UN Onderzoeksnummer : 118799 Datum schoolbezoek : 18 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

Vereniging voor PCO te Gorredijk e.o.

Vereniging voor PCO te Gorredijk e.o. Vereniging voor PCO te Gorredijk e.o. 38144-bestuursverslag-Librije-concept-5 20154 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 15DZ Arrangementsnummer : 87324 Onderzoek uitgevoerd op : 14 september 2010

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DALTONSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DALTONSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DALTONSCHOOL Plaats : Sommelsdijk BRIN-nummer : 23CB Onderzoeksnummer : 118017 Datum schoolbezoek : 12 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 04JR Onderzoeksnummer : 118519 Datum schoolbezoek : 16 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART Plaats : Hernen BRIN-nummer : 15CA Onderzoeksnummer : 119084 Datum schoolbezoek : 1 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Schuilplaats RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Schuilplaats Plaats : Putten BRIN nummer : 23ZZ C1 Onderzoeksnummer : 150592 Datum onderzoek : 15 januari 2013 Datum vaststelling : 28 maart

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij pcbs De Duif

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij pcbs De Duif RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 124249 Datum schoolbezoek : 28 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 27

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING De wet Op 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Scholengemeenschap Beyaert Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 23FW C1 Onderzoeksnummer : 195414 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Vrije School Amersfoort

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Vrije School Amersfoort RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK nbbs Vrije School Amersfoort Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 07EX C1 Onderzoeksnummer : 283456 Datum onderzoek : 23 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? Een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord heeft waarschijnlijk wel te maken met het gegeven dat de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TV Onderzoeksnummer : 118460 Datum schoolbezoek : 4 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C.B.S. DE KRULLEVAAR

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C.B.S. DE KRULLEVAAR ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C.B.S. DE KRULLEVAAR Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 16GQ Onderzoeksnummer : 120448 Datum schoolbezoek : 21 Datum vaststelling : 5 januari 2011

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. SBO De Sponder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. SBO De Sponder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij SBO De Sponder Plaats : Roosendaal BRIN-nummer : 14CK Onderzoeksnummer : 121896 Datum schoolbezoek : 19 april 2011 Rapport vastgesteld te Breda

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE STERREKIJKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE STERREKIJKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE STERREKIJKER School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer basisschool De Sterrekijker Dordrecht 12AU 111133 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 24CT Onderzoeksnummer : 125947 Datum schoolbezoek : 16 april 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus Plaats : Zoutkamp BRIN-nummer : 08BW Onderzoeksnummer : 122849 Datum schoolbezoek : 31 mei Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg VERSLAG VOORTGANGSGESPREK 8e Montessorischool Zeeburg Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 22LE C1 Onderzoeksnummer : 291877 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling : 1 februari 2017 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Samenwerkingsschool Holthuizen-Wereld Plaats : Haaksbergen BRIN-nummer : 12YQ Onderzoeksnummer : 124816 Datum schoolbezoek : 10 januari 2012

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland

Scholingsbeleid. Studiefaciliteitenregeling. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Scholingsbeleid Studiefaciliteitenregeling Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Versie 1.1: Definitief besluit 3 juni 2015 Opgesteld door: Ad Slob en Ceciel Wolfkamp Inleiding Door het stimuleren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Sprankel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Sprankel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Sprankel School/instelling: De Sprankel Plaats: Dussen BRIN-nummer: 05NM Onderzoeksnummer: 110274 Onderzoek uitgevoerd op: 12 december 2008 Conceptrapport

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Hoorn Plaats : Oudenhoorn BRIN-nummer : 13ZO Onderzoeksnummer : 121812 Datum schoolbezoek : 14 april 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Quickscan taal- en leesonderwijs

Quickscan taal- en leesonderwijs Quickscan taal- en leesonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht gr:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG MONTESSORISCHOOL WAALSDORP

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG MONTESSORISCHOOL WAALSDORP RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 MONTESSORISCHOOL WAALSDORP School : Montessorischool Waalsdorp Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 113525 Datum

Nadere informatie