Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906"

Transcriptie

1 Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK Verslag over 2013

2 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per aandelenklasse 6 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid 9 Sustainability investing 13 Risicobeheer 15 Verklaring omtrent de bedrijfsvoering 16 Verslag van het gehouden toezicht 16 Overname aandelen Robeco Groep N.V. door ORIX Corporation 17 Jaarrekening 18 Balans 18 Winst- en verliesrekening 19 Kasstroomoverzicht 19 Toelichtingen 20 Algemeen 20 Overname aandelen Robeco Groep N.V. door ORIX Corporation 20 Risico s financiële instrumenten 20 Waarderingsgrondslagen 22 Grondslagen resultaatbepaling 22 Toelichting op de balans 24 Toelichting op de winst- en verliesrekening 28 Spreiding van het vermogen 31 Valutatabel 32 Effectenportefeuille 33 Overige gegevens 35 Resultaatbestemming 35 Voorstel resultaatbestemming 35 Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten 35 Belangen van bestuurders 35 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 36 Robeco N.V. 2

3 Robeco N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland) Contactgegevens Mr. D.H. Cross (secretaris) Coolsingel 120 Postbus 973 NL-3000 AZ Rotterdam Tel Fax Internet: Directie (tevens beheerder) Robeco Institutional Asset Management B.V. Directieleden: Drs. L.M.T. Boeren Drs. H.W.D.G. Borrie Drs. R.M.S.M. Munsters Drs. H.A.A. Rademaker Mr. J.B.J. Stegmann Fondsmanagers Drs. M.R. Glazener Drs. B.P. de Haan Betaalkantoor ABN AMRO Bank N.V. Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Fund agent Rabo Securities Europalaan KS Utrecht Accountant Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Robeco N.V. 3

4 Algemene informatie Juridische aspecten Robeco N.V. (het fonds ) is een in Nederland gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. Het fonds is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) als bedoeld in de Richtlijn Beleggingsinstellingen d.d. 13 juli 2009 (Richtlijn 2009/65/EG). Voor icbe s zijn er ter bescherming van de belegger (onder meer) restricties gesteld aan het beleggingsbeleid. Introductie aandelenklassen In het wijzigingsbesluit Financiële Markten 2014 is bepaald dat het Nederlandse distributeurs van beleggingsinstellingen alleen nog onder strenge voorwaarden is toegestaan provisies/distributievergoedingen te ontvangen. In verband daarmee heeft het fonds een aandelenklasse geïntroduceerd met een lagere beheervergoeding (zonder distributievergoeding). Vooruitlopend daarop is in de op 2 november 2012 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten om de statuten van het fonds dienovereenkomstig te wijzigen. De akte van statutenwijziging is gepasseerd op 17 januari De gewone aandelen zijn verdeeld over twee series, welke beide zijn opengesteld. Een serie wordt steeds aangeduid als een aandelenklasse. Deze series betreffen de volgende aandelenklassen: Aandelenklasse A: Robeco Aandelenklasse B: Robeco - EUR G (opengesteld op 25 januari 2013, tot 16 september 2013 genoemd: Robeco Privilege). De gewone aandelen die geplaatst waren op het moment van passeren van de akte van statutenwijziging zijn in één serie ondergebracht (aandelenklasse Robeco), zonder dat daarbij (andere) wijzigingen werden doorgevoerd. Verscheidene Nederlandse distribiteurs hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aandelen met distributievergoeding (Robeco) te verwisselen voor aandelen zonder distributievergoeding (Robeco - EUR G). Het moment waarop dit heeft plaatsgevonden, verschilde per distributeur. Toerekening aandelenklassen De administratie van het fonds is zo ingericht dat toerekening van resultaten aan de verschillende aandelenklassen op dagbasis pro rato geschiedt. De plaatsingen en opnamen van eigen aandelen worden per aandelenklasse geregistreerd. De verschillen tussen de diverse aandelenklassen komen tot uitdrukking in toelichtingen 13 tot en met 15 op de jaarrekening. Fiscale aspecten Het fonds heeft op basis van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting de status van een fiscale beleggingsinstelling en is 0% vennootschapsbelasting verschuldigd, mits het fonds de voor uitkering vastgestelde winst in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitkeert binnen acht maanden na afloop van het boekjaar en aan de overige relevante voorschriften wordt voldaan. Verhandelbaarheid gewone aandelen Het fonds is een open-end beleggingsinstelling die, behoudens bijzondere omstandigheden, op dagelijkse basis gewone aandelen uitgeeft of inkoopt tegen de intrinsieke waarde met een beperkte op- of afslag. Deze op- of afslag dient alleen ter dekking van de kosten die door het fonds moeten worden gemaakt voor het toe- of uittreden van beleggers. Het vigerende op- of afslagpercentage bedraagt maximaal 0,35%. Een eventueel overschot of tekort komt geheel ten goede aan c.q. ten laste van het fonds. De aandelenklasse Robeco is genoteerd aan Euronext Amsterdam 1, segment Euronext Fund Service. Daarnaast zijn er beursnoteringen te Berlijn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Luxemburg, München, Parijs, Wenen en Zürich. De aandelenklasse Robeco EUR G is genoteerd aan Euronext Amsterdam 1, segment Euronext Fund Service. 1 Afhankelijk van de distributeur kan in Robeco of Robeco- EUR G belegd worden. Robeco N.V. 4

5 Essentiële beleggersinformatie en prospectus Voor Robeco N.V. zijn een prospectus en essentiële beleggersinformatie opgesteld met informatie over het fonds, de kosten en de risico s. Beide documenten zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het fonds en via Informatie- en betaalkantoor in Zwitserland RobecoSAM AG, Josefstrasse 218, CH-8005 Zürich, is aangewezen als vertegenwoordiger in Zwitserland. Essentiële beleggersinformatie, het prospectus, de statuten, de (half)jaarverslagen alsmede een overzicht van alle aan- en verkopen in de effectenportefeuille van het fonds gedurende de verslagperiode zijn kosteloos verkrijgbaar bij deze vennootschap. Als betaalkantoor voor het fonds in Zwitserland fungeert UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich. Informatie- en betaalkantoor in Duitsland State Street Bank GmbH - Frankfurt Branch ( Agent Fund Trading), Solmsstrasse 83, D Frankfurt am Main is aangewezen als betaalkantoor in Duitsland. Informatiekantoor voor Duitsland is Robeco Deutschland, Taunusanlage 17, D Frankfurt am Main. Het prospectus, de statuten en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij dit informatiekantoor. De prijzen waartegen aandelen worden ingekocht en verkocht worden in de Börsenzeitung gepubliceerd. Financiële dienst in België CACEIS Belgium N.V., Havenstraat 86C Bus 320, 1000 Brussel, is aangewezen als instelling die in België de financiële dienst verzorgt. Vertalingen Dit verslag wordt ook in de Duitse en Engelse taal gepubliceerd. Slechts de originele uitgave in de Nederlandse taal is rechtsgeldig en wordt aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd. Robeco N.V. 5

6 Kerncijfers per aandelenklasse Overzicht Robeco Gemiddeld Performance in % op basis van: Beurskoers 1,2 21,3 13,9 7,1 19,8 33,1 15,4 Intrinsieke waarde 1,2 20,3 15,5 6,7 19,6 30,0 15,1 MSCI World Index 3 21,9 14,7 1,8 20,1 26,7 15,9 Dividend in euro s 4 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 Vermogen 5 3,3 4,1 3,9 4,4 4,1 Robeco - EUR G Performance in % op basis van: Beurskoers 1,2 16,7 Intrinsieke waarde 1,2 17,4 MSCI World Index 3 18,5 Dividend in euro s 4 0,80 Vermogen 5 0,4 1 Een mogelijk verschil tussen de performance op basis van de beurskoers en de intrinsieke waarde wordt veroorzaakt doordat de laatste beurskoers van de rapportageperiode en de intrinsieke waarde op een verschillend tijdstip worden vastgesteld. De laatste beurskoers van de rapportageperiode wordt vastgesteld op de laatste beursdag van de desbetreffende rapportageperiode waarbij de om 6 uur s morgens bekende gegevens met betrekking tot de waardering worden gehanteerd. De intrinsieke waarde is gebaseerd op de waarderingen zoals bekend aan het einde van die beursdag. 2 Indien dividenduitkering plaatsvindt in enig jaar, dan wordt rekening gehouden met een herbelegging van het uitgekeerde dividend. 3 Voor de valutaomrekening wordt gebruikgemaakt van de koersen van World Market Reuters. 4 Het dividend heeft betrekking op genoemd boekjaar en wordt uitgekeerd in het daaropvolgend boekjaar betreft voorstel. 5 In miljarden euro s. 6 Betreft de periode 25 januari tot en met 31 december Robeco N.V. 6

7 Verslag van de directie Algemene inleiding Economie Het jaar 2013 was voor de wereldeconomie een weerbarstig jaar, waarin zich een duidelijkere divergentie aftekende tussen ontwikkelde landen en opkomende markten. Waar de Verenigde Staten, Europa en Japan duidelijk een versnelling lieten zien, zakte het groeitempo van de opkomende markten juist terug. Het was ook een jaar waarin de Westerse landen de afbouw van de schuldenlast in de publieke- en private sector in trager tempo continueerden. De periferie van de Eurozone liet de eerste signalen van herstel zien na de door de Trojka (ECB, IMF en EC) opgelegde stringente bezuinigingen en structurele hervormingen. De sleutelrol in de huidige macro-economische constellatie bleek wederom weggelegd voor centrale banken. De centrale bank van Japan was in 2013 nadrukkelijk aanwezig met haar kwantitatieve verruiming, gericht op een (succesvol gebleken) verzwakking van de yen. De Fed kondigde juist de afbouw van haar onconventionele maatregelen aan. De ECB verkreeg een nieuw mandaat als supranationale toezichthouder in de nog te vormen Europese bankenunie en verlaagde in november onverwachts de rente in een poging de disinflatoire trend in de Eurozone een halt toe te roepen. Het aanhoudend ruimhartige monetaire beleid van centrale banken, en de Fed in het bijzonder, vertaalde zich in 2013 meer nadrukkelijk dan in voorgaande jaren in stijgende huizenprijzen, beurskoersen en aantrekkende industriële activiteit. Lagere energieprijzen gaven rugwind, mede als gevolg van een vlucht in oliewinning in de Verenigde Staten door de exploitatie van schaliegas- en teerzandvelden. Gunstige inflatiecijfers ondersteunden tevens een strategie van een ruim monetair beleid. In het voorjaar van 2013 werd het herstel in de VS meer zichtbaar, hetgeen zich vertaalde in een geleidelijk oplopende reële kapitaalmarktrente. De kapitaalmarktrente steeg echter pas beduidend in reactie op een uitspraak van Fed president Bernanke, die op 22 mei voor het eerste doelde op de start van de afbouw van kwantitatieve verruiming, mogelijk in de nazomer van Uiteindelijk liet de feitelijke aankondiging van de graduele afbouw ( tapering ) langer op zich wachten dan de markten op basis van Bernanke s uitspraak in mei anticipeerden. Een besluit tot afbouw in september werd onverwachts uitgesteld, mede vanwege de zorgwekkende politieke patstelling in Washington over de begroting, automatische bezuinigingen en verhoging van het schuldplafond. Republikeinen en Democraten wisten uiteindelijk geen compromis te bereiken over Obamacare, wat in oktober uitmondde in een 16- daagse gedeeltelijke sluiting van de overheid. De economische gevolgen van het politieke onvermogen bleken echter beperkt waardoor er uiteindelijk in december toch een besluit van de Fed kwam om in januari 2014 te starten met het verminderen van de maandelijkse obligatie-aankopen van USD 85 miljard naar USD 75 miljard. De stijgende kapitaalmarktrente in de VS bleef niet zonder gevolgen voor opkomende markten. Het verbeterde groeiperspectief in ontwikkelde markten zorgde voor een sterke kapitaaluitstroom uit de meer liquide opkomende markten richting ontwikkelde markten. Dit had tot gevolg dat de valuta s van opkomende markten een sterke depreciatie kenden ten opzichte van de dollar. Naast de ontvankelijkheid voor kapitaaluitstroom bleek tevens dat het onderliggend herstel van opkomende markten broos was. Problemen aan de aanbodzijde van de economieën (inflexibele arbeidsmarkt (Zuid-Afrika), achterstallige infrastructuur (India en Brazilië)) en politieke instabiliteit stonden een groeiversnelling in de weg. China liet hervormingsbereidheid zien in het Derde Partijberaad. Xi Jingping, de in 2012 verkozen president van China, kondigde onder andere maatregelen aan om overinvestering tegen te gaan en de transitie van een exportgerichte economie naar een meer consumptiegerichte infrastructuur te begeleiden. Tegelijkertijd gaven de Chinese monetaire autoriteiten meer verkrappende signalen af in de geldmarkt om excessieve kredietverlening van Chinese banken tegen te gaan. Het Chinese beleid geeft gaandeweg steeds meer blijk van aandacht voor kwaliteit van de economische structuur in plaats van kwantiteitsgerichte groei. Vooruitzichten voor de aandelenmarkten 2013 was een sterk jaar voor de wereldwijde aandelenmarkten met een totaalrendement van 17,5% voor de MSCI World Index All Countries gemeten in euro s. Deze rendementsontwikkeling werd vooral gedragen door ontwikkelde Robeco N.V. 7

8 aandelenmarkten. Opkomende markten bleven met een negatief rendement van 6,9% in euro s beduidend achter. Opvallend was dat de winstontwikkeling achterbleef bij de koersbeweging waardoor waarderingen van aandelen verder zijn opgelopen. De koersontwikkeling werd gedreven door optimisme over het herstel in de VS en de Eurozone, het ruime monetaire beleid en de succesvolle start van Abenomics, het nieuwe economische beleid van Japan. Tevens was een verbetering in het sentiment ten aanzien van risicovolle activa waarneembaar. Wij verwachten dat de aandelenrendementen in 2014 die van het sterke 2013 waarschijnlijk niet zullen overtreffen. Als gevolg hiervan zal de koersbeweging in onze visie minder steil lopen dan afgelopen jaar. De geleidelijke reductie van het ruimhartige monetaire beleid van de Fed is weliswaar een signaal dat de economische groei voldoende aantrekt, maar de grote vraag voor beleggers is of deze voldoende sterk is om de verwachte winstgroei te genereren. De ruimte voor nog hogere koers-winstverhoudingen is intussen meer beperkt. Toch zullen beleggers, in lijn met achterliggend jaar, ten dele genoegen nemen met achterblijvende winstgroei. Ten eerste zijn de opportuniteitskosten van beleggen in aandelen laag door de ruime liquiditeit en de aanhoudende zoektocht naar extra rendement. Gematigd stijgende lange rentes in ontwikkelde markten, zoals Robeco deze in haar visie voor 2014 verwacht, maken obligaties en rentegevoelige activa relatief onaantrekkelijk. Ten tweede wijzen stijgende reële rentes op een aantrekkende conjunctuur, wat zich doorgaans vertaalt in winstgroei voor bedrijven. Gezien onze verwachting van aantrekkende groei in 2014, vooral in de VS en Europa, is de opgelopen waardering in ontwikkelde markten niet excessief. De onderliggende winstgroei zal zich in onze visie meer zijwaarts bewegen. Een verdere expansie van historisch hoge winstmarges is niet waarschijnlijk en evenmin een terugkeer naar het historisch gemiddelde. De nog steeds aanwezige onderbezetting in de mondiale economie biedt werknemers nog onvoldoende onderhandelingsmacht om loonkosten significant te laten oplopen. Tevens blijven de rentelasten voor bedrijven vooralsnog beperkt door verminderde hefboomfinanciering en ingeperkte herfinancieringsrisico s. De waardering van aandelen in opkomende markten oogt relatief gunstig. Daarbij lijkt de groeivertraging in opkomende markten zich komend jaar niet verder door te zetten. Het gematigde herstel in opkomende markten blijft echter kwetsbaar vanwege politieke onzekerheid door een reeks van verkiezingen in o.a. Brazilië, India, Indonesië en Zuid-Afrika. In China kan de ingezette transitie van een exportgeleide economie naar een meer consumptiegericht groeimodel onzekerheid met zich brengen, aangezien deze gepaard gaat met een lagere structurele groei. Een stijgende kapitaalmarktrente in de VS kan verdere depreciatie van valuta s in opkomende markten uitlokken. Ons basisscenario van aantrekkende mondiale groei met aanhoudend ruim monetair beleid blijft naar onze mening gunstig voor risicovolle activa. Alternatieve scenario s, die de voorkeur voor risicovolle activa gedurende 2014 zouden kunnen wijzigen, kunnen zich op verschillende wijze manifesteren. De aanleiding daartoe kan worden gevormd door een synchroon economisch herstel in de G3 landen begin 2014, een aanhoudende deflatoire trend in Europa, een sterke groeivertraging in China en een recessie in Japan na de forse btw-verhoging in het voorjaar van Beleggingsresultaat Beleggingsresultaat per aandelenklasse Aandelenklasse Koers in EUR x 1 31/12/2013 Koers in EUR x 1 31/12/2012 Uitgekeerd dividend april 2013 Robeco 0,80 Beleggingsresultaat verslagperiode in % 1 - Beurskoers 27,90 23,73 21,3 - Intrinsieke waarde 28,12 24,07 20,3 Robeco - EUR G - Beurskoers 28,87 24, ,7 - Intrinsieke waarde 29,09 24, ,4 1 Indien dividenduitkering plaatsvindt in enig jaar, dan wordt rekening gehouden met een herbelegging van het uitgekeerde dividend. 2 Introductiekoers 25 januari Robeco N.V. 8

9 In de verslagperiode heeft de portefeuille van Robeco N.V. een licht negatief resultaat behaald ten opzichte van de benchmark van 0,1% (vóór aftrek van kosten). Van de genoemde 0,1% was 0,6% het gevolg van het aandelenselectiebeleid en +0,5% was het gevolg van het allocatiebeleid inzake futures. Het sectorallocatie- en valutabeleid droegen neutraal bij aan performance ten opzichte van de benchmark. In veel sectoren werd een rendement behaald dat boven de relevante benchmark lag: defensieve consumentengoederen, energie, financiële instellingen, industriële dienstverlening, materialen, telecommunicatie en nutsbedrijven. In cyclische consumentengoederen, gezondheidszorg en informatietechnologie bleef het resultaat achter bij de benchmark. Het profiteren van langetermijntrends is een van de pijlers van de beleggingsfilosofie van het fonds Robeco. In de sector consumentengoederen kozen wij bij de invulling van deze langetermijntrends steeds voor het aandeel dat volgens ons waarderingsmodel het meeste opwaarts potentieel had. Wij kwamen daarbij vaak uit bij het lager gewaardeerde alternatief, zoals Expedia in plaats van Priceline in de subsector internet retail en ebay in plaats van Amazon in de subsector internet services. In de gezondheidzorg kozen we binnen de subsector biotechnologie aanvankelijk alleen voor het lager gewaardeerde Amgen. Pas later in het jaar werd daar Celgene Corporation aan toegevoegd. Dit bedrijf heeft veel hogere groeiverwachtingen maar is ook aanzienlijk hoger gewaardeerd. Aangezien de markt in 2013 bereid was om veel te betalen voor groei, behaalden aandelen met de hoogste groeiverwachting een betere performance ondanks het feit dat ze hoger gewaardeerd waren. Cyclische consumentengoederen was de beste sector in 2013 en materialen de slechtste sector. Beleggingsbeleid De beleggingsfilosofie van het fonds Robeco is gebaseerd op drie pijlers. 1. Het profiteren van langetermijntrends Structurele veranderingen beïnvloeden de dynamiek van bestaande industrieën en leiden tot de opkomst en groei van nieuwe industrieën; het vroegtijdig herkennen van dergelijke trends leidt tot outperformance. 2. Het gebruik maken van gedragspatronen Gedrag van beleggers dat is gebaseerd op motieven als angst en hebzucht zorgt voor inefficiënties in de markt, en daarvan maakt Robeco N.V. door middel van een systematisch proces gebruik. Het fonds Robeco onderscheidt zich van andere fondsen door gebruik te maken van een door de Robeco Groep zelf ontwikkeld model dat aandelen rangschikt op volgorde van verwacht rendement, de zogenaamde kwantitatieve rangschikking. 3. Het benutten van ESG-factoren Ondernemingen die de ESG-factoren negeren en als gevolg daarvan een lage duurzaamheidsscore krijgen, lopen een verhoogd risico. In ons proces wordt dat vertaald in lager verwacht rendement dan anders het geval zou zijn. Ondernemingen die rekening houden met milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur zullen op de lange termijn de winnaars zijn. ESG-informatie vormt een belangrijk element in het beleggingsproces van het Robeco-fonds. De duurzaamheidscriteria van dochteronderneming RobecoSAM en de scores van bedrijven op deze criteria vormen een belangrijke input voor de analyse van potentiële beleggingen. De beleggingshorizon van Robeco N.V. is gericht op de lange termijn. Wij kiezen aandelen waarvan wij denken dat andere beleggers die veelal een oriëntatie op de kortere termijn hebben de langetermijn waardecreatie onderschatten. Bij de selectie gebruiken wij onze fundamentele kennis van de sectoren en hanteren wij duurzaamheidscriteria. Aandelen als Baidu (+69,7% in euro s sinds de opname in portefeuille in mei 2013), Kabel Deutschland(+71%) en Deutsche Post (+65%) waren de grootste stijgers in portefeuille. Baidu is de Chinese Google met diverse internetdiensten, Kabel Deutschland is een Duits kabelbedrijf dat werd overgenomen door Vodafone en Deutsche Post is succesvol met transport van onder andere pakketten. Aandelen die de hoogste bijdragen aan het resultaat ten opzichte van de benchmark leverden, waren: Vodafone (+58%), Google (+52%) en MetLife (+60%, Amerikaanse verzekeraar) vanwege de combinatie van een overweging en een goed rendement. Robeco N.V. 9

10 Energie In de sector energie hebben we een neutrale positie, waarbij de nadruk ligt op aandelen van ondernemingen die diensten en apparatuur leveren aan olie- en gasproducenten. Binnen de sector zien we een aantal langetermijntrends. Grote nieuwe olie- en gasvondsten vinden met name plaats in diep water zoals in de Golf van Mexico, ver uit de kust van Brazilië onder dikke lagen zout, in de wateren rond Afrika of in ijskoude en onherbergzame gebieden rond de Noordpool. We spelen op deze langetermijntrend in door te beleggen in Anadarko (een exploratie- en productieonderneming), dat een sterke positie heeft in de Golf van Mexico en een aantal grote gasvondsten deed aan de oostkust van Afrika. De verwachting bestaat dat, wanneer dergelijke velden ontwikkeld worden, juist de toeleveranciers van onderwater- en zeebodeminstallaties profiteren, zoals ons portefeuillebelang Cameron. De opkomst van schaliegas en -olie is ook een duidelijke trend, met name in Noord-Amerika. Hess wint schalieolie in North Dakota en laat daar een duidelijke groei zien. Aangezien Hess de infrastructuur daarvoor al heeft aangelegd, is er in de toekomst minder inzet van kapitaal nodig en dat is goed voor de waardecreatie van het bedrijf. Een andere langetermijntrend is die van LNG (Liquefied Natural Gas). De vraag hiernaar is met name in Azië erg sterk en ons belang in British Gas profiteert van deze vraag. De onderneming beschikt niet alleen over een grote productiecapaciteit, maar heeft ook een sterke handelspositie. British Gas kan arbitreren tussen laaggeprijsd Noord-Amerikaans schaliegas en de hoge prijzen die in Japan voor gasimporten betaald worden. Het bedrijf scoort goed op ESG-factoren, getuige een hoge RobecoSAM score, al was het maar omdat gas een minder vervuilende grondstof is dan olie. In het raffinagesegment in de Verenigde Staten profiteert Valero van het prijsverschil tussen lichte en zware olie en de onderneming heeft daarnaast een sterke exportpositie voor dieselproducten. Basismaterialen Van de sector basismaterialen hebben we de weging teruggebracht tot een onderwogen positie. Binnen de sector is chemie nog steeds onze favoriet. Met de overweging in chemie spelen wij in op een aantal langetermijntrends. De chemieondernemingen in de portefeuille bieden oplossingen voor milieu- en efficiencyproblemen in andere bedrijfstakken. Zo levert Akzo Nobel verven voor schepen waarmee de waterweerstand wordt verminderd, evenals het brandstofverbruik en de uitstoot van CO 2. DSM wil in % van de productportefeuille uit Eco+ producten laten bestaan. Het Eco+ concept betreft producten die zowel voor het milieu als voor de economische toegevoegde waarde van klanten gunstig uitpakken. Tevens hebben wij aandelen als Syngenta en Agrium in portefeuille. Deze bedrijven bieden mogelijkheden om de productiviteit in de landbouw te verhogen en daarmee de duurzaamheid van de wereldwijde voedselvoorziening te bestendigen. We verkochten Monsanto vanwege het bereiken van het koersdoel. Met LyondellBasell hadden wij een chemieonderneming die profiteert van de langetermijntrend van goedkoop schaliegas in de Verenigde Staten, maar toen dit voordeel zich had vertaald in de koers hebben wij het aandeel verkocht. Gedurende het jaar hebben we belangen Sealed Air en Boliden opgenomen in portefeuille. Sealed Air is een toonaangevende producent van flexibele verpakkingen met een overtuigend winstverbeteringsprogramma. Boliden is een Zweeds metaalbedrijf dat uitblinkt in het recyclen van e-scrap ("elektronica-afval"). Boliden nam de plaats in van Freeport McMoran, dat aanvankelijk een pure koperproducent was maar haar strategie verlegde met de vorming van een energiedivisie. Deze wijziging van de strategie was de aanleiding om het belang te verkopen. Industriële dienstverlening In de sector industriële dienstverlening hebben we een onderwogen positie. De sector wordt gekenmerkt door een veelheid aan ondernemingen die zeer diverse eindmarkten bedienen. Binnen de sector spelen we in op de langetermijntrend van automatisering. Steeds vaker worden fabrieken, ook in opkomende markten, voorzien van controlesystemen en gestuurd door software. In China stegen de loonkosten de afgelopen jaren aanzienlijk, hetgeen de vervanging van arbeid door machines dichterbij heeft gebracht. Binnen de sector spelen wij in op deze trend met belangen in industriële conglomeraten zoals Siemens, General Electric en ABB. In een tijdperk waarin aankopen steeds vaker via het internet plaatsvinden, is efficiënte distributie belangrijk en ons belang in Deutsche Post profiteert van deze ontwikkeling. Daarnaast leggen we de nadruk op laatcyclische ondernemingen uit subsectoren als constructie & ontwerp en machinebouw (Parker Hannifin, Ingersoll Rand en JGC).Tevens hebben wij een belang in 3M, een goed geleide onderneming die in vrijwel alle divisies hoge en stabiele marges haalt. 3M haalt ook een hoge score bij RobecoSAM, met name op het gebied van het ontwikkelen van menselijk kapitaal en een excellent langetermijn beheer van kas en kapitaal. Beide ESG-factoren kunnen de langetermijn financiële prestaties van het bedrijf positief beïnvloeden. Na het bereiken van ons koersdoel hebben we het belang in het Franse constructiebedrijf Vinci begin 2013 verkocht. We hebben medio 2013 onze positie in Volvo verkocht op grond van lage groeivooruitzichten en een Robeco N.V. 10

11 slechte score op de kwantitatieve rangschikking. Op de toenemende vraag naar geavanceerde beveiligingssystemen wordt ingespeeld door onze portefeuillebelangen Tyco (beveiligingsapparatuur) en ADT (beveiligingsdiensten). Cyclische consumentengoederen In de sector cyclische consumentengoederen hebben we een marktgewogen positie. Binnen de sector leggen we de nadruk op mediabedrijven, luxegoederen bedrijven en discount detailhandelsbedrijven. Mediabedrijven laten kabelondernemingen steeds meer betalen voor programmarechten. In de mediasector beleggen we in ondernemingen als Walt Disney en Twenty-First Century Fox die een goede programmering bieden aan de kijkers. In 2013 hebben we de weging in de kabelsector verminderd. Binnen deze sector woedt een overnamestrijd. Onze belangen in Kabel Deutschland en Virgin Media werden in 2013 overgenomen. Door het overnamebod te accepteren en het vrijgekomen bedrag niet opnieuw te investeren in de sector hebben we de weging in de kabelondernemingen verminderd. Ook onze resterende belangen in dit segment, Comcast en Ziggo, maken onderdeel uit van de consolidatieslag. In de detailhandel vindt een duidelijke splitsing plaats: consumenten winkelen òf in het hoogste òf in het laagste segment en laten het middensegment links liggen. Wij beleggen in TJX, een winkelketen die vooral goedkope kleding aanbiedt en in Dollar General, een keten van buurtwinkels die op een goedkope wijze voorziet in de eerste levensbehoeften. In het hoge segment beleggen we in merkproducten die tegemoet komen aan de aspiraties van status, kwaliteit en vakmanschap (Prada, Richemont en Burberry). Defensieve consumentengoederen In de sector defensieve consumentengoederen hebben we een neutrale positie. De weging in deze sector hebben we teruggebracht met de verkoop van onze belangen in Philip Morris International (tabak) en Diageo (drank). Binnen de sector spelen we in op een aantal trends. We beleggen in aandelen van ondernemingen met sterke merken en goede distributienetwerken in opkomende markten. We leggen daarbij de nadruk op productcategorieën waarvan de groei in opkomende markten accelereert zoals tandpasta, chocolade, kauwgom en bier. Ondernemingen die deze producten voeren zijn L Oréal, Colgate-Palmolive, Mondelez en SAB Miller. Een volgende langetermijntrend waar we op inspelen is Health & Wellness. In een vergrijzende wereld waarin de kosten voor gezondheidszorg stijgen, wordt preventie steeds belangrijker. Aandelen in portefeuille die op deze trend inspelen zijn CVS Caremark, Nestlé en Reckitt Benckiser. In volwassen markten is productinnovatie cruciaal voor omzetgroei. Als ondernemingen omzetgroei realiseren en tegelijkertijd de kosten onder controle weten te houden, dan zijn zij in staat om de extra winst die aldus ontstaat te herinvesteren in marketing, onderzoek en ontwikkeling. Deze investering leidt dan tot hernieuwde omzetgroei en zo ontstaat er een positief vliegwiel. Voorbeelden van portefeuillebelangen met bewezen productinnovatiecapaciteiten zijn Henkel en Reckitt Benckiser. Gezondheidszorg In de sector gezondheidszorg hebben we de overweging gedurende het jaar verminderd. Een aantal grote farmaceuten (zoals onze portefeuillebelangen Abbott Laboratories en Pfizer) hield de eigen bedrijfsstructuur opnieuw tegen het licht en verkocht niet-kernactiviteiten of bracht deze apart naar de beurs. De groei in opkomende markten bleef echter achter bij de verwachting, terwijl omkoopschandalen de reputatie van de industrie geen goed deden. Vooral GlaxoSmithKline stond negatief in de belangstelling. Dit aandeel hebben wij door succesvolle toepassing van ons ESG beleid vermeden. De langetermijntrends binnen de sector zien wij als volgt: innovatie en specialisatie (focus op bepaalde ziektegebieden) zijn belangrijk. Voorts moeten medicijnen steeds meer worden afgestemd op het individu. De productiviteit van onderzoek en ontwikkeling van de sector verbetert, na een reeks van magere jaren. Binnen een aantal ziektebeelden werd significante vooruitgang geboekt, voornamelijk op het gebied van kanker. Om van deze trend te profiteren, hebben wij Roche (toonaangevend in kankeronderzoek) en Celgene (gespecialiseerd in bloedkanker) in portefeuille. De uitgaven aan gezondheidszorg nemen in veel landen in de wereld verder toe. Vergrijzing speelt hierbij een belangrijke rol, maar op korte termijn ook de invoering van de Affordable Care Act, waardoor een groot aantal voorheen onverzekerde Amerikanen toegang krijgen tot de gezondheidszorg. HCA (Amerika's grootste ziekenhuisgroep), Mednax (gespecialiseerde personeelverschaffer in ziekenhuizen) en DaVita (actief op het gebied van nierdialyse en coördinatie van zorg) zijn bedrijven die hiervan profiteren. Op lange termijn helpen deze bedrijven de kosten van de zorg beheersbaar te maken. Robeco N.V. 11

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE Algemene informatie 1 Verslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 6 Toelichtingen

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 20 juni 2013) prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V.

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Verslag van de raad van commissarissen 3 A Verslag over het beleid

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7 inhoud redactie Frank G.W.M. van den Bergh Marleen A. Creton ir. Yvo J.E. Dahmen Bart Groot mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel Maaike K.F. Schrauwen hoofdredactie drs. Jacqueline B.M.

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

CHEQ. Responsible Investing

CHEQ. Responsible Investing CHEQ Kwartaaluitgave 24 Mei 2007 Responsible Investing = De koers van het klimaat = Stuwende kracht achter duurzaamheid in de financiële wereld = People, planet, profit prikkels = Hoe kun je klimaatverandering

Nadere informatie