Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906"

Transcriptie

1 Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK Verslag over 2013

2 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per aandelenklasse 6 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid 9 Sustainability investing 13 Risicobeheer 15 Verklaring omtrent de bedrijfsvoering 16 Verslag van het gehouden toezicht 16 Overname aandelen Robeco Groep N.V. door ORIX Corporation 17 Jaarrekening 18 Balans 18 Winst- en verliesrekening 19 Kasstroomoverzicht 19 Toelichtingen 20 Algemeen 20 Overname aandelen Robeco Groep N.V. door ORIX Corporation 20 Risico s financiële instrumenten 20 Waarderingsgrondslagen 22 Grondslagen resultaatbepaling 22 Toelichting op de balans 24 Toelichting op de winst- en verliesrekening 28 Spreiding van het vermogen 31 Valutatabel 32 Effectenportefeuille 33 Overige gegevens 35 Resultaatbestemming 35 Voorstel resultaatbestemming 35 Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten 35 Belangen van bestuurders 35 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 36 Robeco N.V. 2

3 Robeco N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland) Contactgegevens Mr. D.H. Cross (secretaris) Coolsingel 120 Postbus 973 NL-3000 AZ Rotterdam Tel Fax Internet: Directie (tevens beheerder) Robeco Institutional Asset Management B.V. Directieleden: Drs. L.M.T. Boeren Drs. H.W.D.G. Borrie Drs. R.M.S.M. Munsters Drs. H.A.A. Rademaker Mr. J.B.J. Stegmann Fondsmanagers Drs. M.R. Glazener Drs. B.P. de Haan Betaalkantoor ABN AMRO Bank N.V. Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Fund agent Rabo Securities Europalaan KS Utrecht Accountant Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Robeco N.V. 3

4 Algemene informatie Juridische aspecten Robeco N.V. (het fonds ) is een in Nederland gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. Het fonds is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) als bedoeld in de Richtlijn Beleggingsinstellingen d.d. 13 juli 2009 (Richtlijn 2009/65/EG). Voor icbe s zijn er ter bescherming van de belegger (onder meer) restricties gesteld aan het beleggingsbeleid. Introductie aandelenklassen In het wijzigingsbesluit Financiële Markten 2014 is bepaald dat het Nederlandse distributeurs van beleggingsinstellingen alleen nog onder strenge voorwaarden is toegestaan provisies/distributievergoedingen te ontvangen. In verband daarmee heeft het fonds een aandelenklasse geïntroduceerd met een lagere beheervergoeding (zonder distributievergoeding). Vooruitlopend daarop is in de op 2 november 2012 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten om de statuten van het fonds dienovereenkomstig te wijzigen. De akte van statutenwijziging is gepasseerd op 17 januari De gewone aandelen zijn verdeeld over twee series, welke beide zijn opengesteld. Een serie wordt steeds aangeduid als een aandelenklasse. Deze series betreffen de volgende aandelenklassen: Aandelenklasse A: Robeco Aandelenklasse B: Robeco - EUR G (opengesteld op 25 januari 2013, tot 16 september 2013 genoemd: Robeco Privilege). De gewone aandelen die geplaatst waren op het moment van passeren van de akte van statutenwijziging zijn in één serie ondergebracht (aandelenklasse Robeco), zonder dat daarbij (andere) wijzigingen werden doorgevoerd. Verscheidene Nederlandse distribiteurs hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aandelen met distributievergoeding (Robeco) te verwisselen voor aandelen zonder distributievergoeding (Robeco - EUR G). Het moment waarop dit heeft plaatsgevonden, verschilde per distributeur. Toerekening aandelenklassen De administratie van het fonds is zo ingericht dat toerekening van resultaten aan de verschillende aandelenklassen op dagbasis pro rato geschiedt. De plaatsingen en opnamen van eigen aandelen worden per aandelenklasse geregistreerd. De verschillen tussen de diverse aandelenklassen komen tot uitdrukking in toelichtingen 13 tot en met 15 op de jaarrekening. Fiscale aspecten Het fonds heeft op basis van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting de status van een fiscale beleggingsinstelling en is 0% vennootschapsbelasting verschuldigd, mits het fonds de voor uitkering vastgestelde winst in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitkeert binnen acht maanden na afloop van het boekjaar en aan de overige relevante voorschriften wordt voldaan. Verhandelbaarheid gewone aandelen Het fonds is een open-end beleggingsinstelling die, behoudens bijzondere omstandigheden, op dagelijkse basis gewone aandelen uitgeeft of inkoopt tegen de intrinsieke waarde met een beperkte op- of afslag. Deze op- of afslag dient alleen ter dekking van de kosten die door het fonds moeten worden gemaakt voor het toe- of uittreden van beleggers. Het vigerende op- of afslagpercentage bedraagt maximaal 0,35%. Een eventueel overschot of tekort komt geheel ten goede aan c.q. ten laste van het fonds. De aandelenklasse Robeco is genoteerd aan Euronext Amsterdam 1, segment Euronext Fund Service. Daarnaast zijn er beursnoteringen te Berlijn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Luxemburg, München, Parijs, Wenen en Zürich. De aandelenklasse Robeco EUR G is genoteerd aan Euronext Amsterdam 1, segment Euronext Fund Service. 1 Afhankelijk van de distributeur kan in Robeco of Robeco- EUR G belegd worden. Robeco N.V. 4

5 Essentiële beleggersinformatie en prospectus Voor Robeco N.V. zijn een prospectus en essentiële beleggersinformatie opgesteld met informatie over het fonds, de kosten en de risico s. Beide documenten zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het fonds en via Informatie- en betaalkantoor in Zwitserland RobecoSAM AG, Josefstrasse 218, CH-8005 Zürich, is aangewezen als vertegenwoordiger in Zwitserland. Essentiële beleggersinformatie, het prospectus, de statuten, de (half)jaarverslagen alsmede een overzicht van alle aan- en verkopen in de effectenportefeuille van het fonds gedurende de verslagperiode zijn kosteloos verkrijgbaar bij deze vennootschap. Als betaalkantoor voor het fonds in Zwitserland fungeert UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich. Informatie- en betaalkantoor in Duitsland State Street Bank GmbH - Frankfurt Branch ( Agent Fund Trading), Solmsstrasse 83, D Frankfurt am Main is aangewezen als betaalkantoor in Duitsland. Informatiekantoor voor Duitsland is Robeco Deutschland, Taunusanlage 17, D Frankfurt am Main. Het prospectus, de statuten en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij dit informatiekantoor. De prijzen waartegen aandelen worden ingekocht en verkocht worden in de Börsenzeitung gepubliceerd. Financiële dienst in België CACEIS Belgium N.V., Havenstraat 86C Bus 320, 1000 Brussel, is aangewezen als instelling die in België de financiële dienst verzorgt. Vertalingen Dit verslag wordt ook in de Duitse en Engelse taal gepubliceerd. Slechts de originele uitgave in de Nederlandse taal is rechtsgeldig en wordt aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd. Robeco N.V. 5

6 Kerncijfers per aandelenklasse Overzicht Robeco Gemiddeld Performance in % op basis van: Beurskoers 1,2 21,3 13,9 7,1 19,8 33,1 15,4 Intrinsieke waarde 1,2 20,3 15,5 6,7 19,6 30,0 15,1 MSCI World Index 3 21,9 14,7 1,8 20,1 26,7 15,9 Dividend in euro s 4 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 Vermogen 5 3,3 4,1 3,9 4,4 4,1 Robeco - EUR G Performance in % op basis van: Beurskoers 1,2 16,7 Intrinsieke waarde 1,2 17,4 MSCI World Index 3 18,5 Dividend in euro s 4 0,80 Vermogen 5 0,4 1 Een mogelijk verschil tussen de performance op basis van de beurskoers en de intrinsieke waarde wordt veroorzaakt doordat de laatste beurskoers van de rapportageperiode en de intrinsieke waarde op een verschillend tijdstip worden vastgesteld. De laatste beurskoers van de rapportageperiode wordt vastgesteld op de laatste beursdag van de desbetreffende rapportageperiode waarbij de om 6 uur s morgens bekende gegevens met betrekking tot de waardering worden gehanteerd. De intrinsieke waarde is gebaseerd op de waarderingen zoals bekend aan het einde van die beursdag. 2 Indien dividenduitkering plaatsvindt in enig jaar, dan wordt rekening gehouden met een herbelegging van het uitgekeerde dividend. 3 Voor de valutaomrekening wordt gebruikgemaakt van de koersen van World Market Reuters. 4 Het dividend heeft betrekking op genoemd boekjaar en wordt uitgekeerd in het daaropvolgend boekjaar betreft voorstel. 5 In miljarden euro s. 6 Betreft de periode 25 januari tot en met 31 december Robeco N.V. 6

7 Verslag van de directie Algemene inleiding Economie Het jaar 2013 was voor de wereldeconomie een weerbarstig jaar, waarin zich een duidelijkere divergentie aftekende tussen ontwikkelde landen en opkomende markten. Waar de Verenigde Staten, Europa en Japan duidelijk een versnelling lieten zien, zakte het groeitempo van de opkomende markten juist terug. Het was ook een jaar waarin de Westerse landen de afbouw van de schuldenlast in de publieke- en private sector in trager tempo continueerden. De periferie van de Eurozone liet de eerste signalen van herstel zien na de door de Trojka (ECB, IMF en EC) opgelegde stringente bezuinigingen en structurele hervormingen. De sleutelrol in de huidige macro-economische constellatie bleek wederom weggelegd voor centrale banken. De centrale bank van Japan was in 2013 nadrukkelijk aanwezig met haar kwantitatieve verruiming, gericht op een (succesvol gebleken) verzwakking van de yen. De Fed kondigde juist de afbouw van haar onconventionele maatregelen aan. De ECB verkreeg een nieuw mandaat als supranationale toezichthouder in de nog te vormen Europese bankenunie en verlaagde in november onverwachts de rente in een poging de disinflatoire trend in de Eurozone een halt toe te roepen. Het aanhoudend ruimhartige monetaire beleid van centrale banken, en de Fed in het bijzonder, vertaalde zich in 2013 meer nadrukkelijk dan in voorgaande jaren in stijgende huizenprijzen, beurskoersen en aantrekkende industriële activiteit. Lagere energieprijzen gaven rugwind, mede als gevolg van een vlucht in oliewinning in de Verenigde Staten door de exploitatie van schaliegas- en teerzandvelden. Gunstige inflatiecijfers ondersteunden tevens een strategie van een ruim monetair beleid. In het voorjaar van 2013 werd het herstel in de VS meer zichtbaar, hetgeen zich vertaalde in een geleidelijk oplopende reële kapitaalmarktrente. De kapitaalmarktrente steeg echter pas beduidend in reactie op een uitspraak van Fed president Bernanke, die op 22 mei voor het eerste doelde op de start van de afbouw van kwantitatieve verruiming, mogelijk in de nazomer van Uiteindelijk liet de feitelijke aankondiging van de graduele afbouw ( tapering ) langer op zich wachten dan de markten op basis van Bernanke s uitspraak in mei anticipeerden. Een besluit tot afbouw in september werd onverwachts uitgesteld, mede vanwege de zorgwekkende politieke patstelling in Washington over de begroting, automatische bezuinigingen en verhoging van het schuldplafond. Republikeinen en Democraten wisten uiteindelijk geen compromis te bereiken over Obamacare, wat in oktober uitmondde in een 16- daagse gedeeltelijke sluiting van de overheid. De economische gevolgen van het politieke onvermogen bleken echter beperkt waardoor er uiteindelijk in december toch een besluit van de Fed kwam om in januari 2014 te starten met het verminderen van de maandelijkse obligatie-aankopen van USD 85 miljard naar USD 75 miljard. De stijgende kapitaalmarktrente in de VS bleef niet zonder gevolgen voor opkomende markten. Het verbeterde groeiperspectief in ontwikkelde markten zorgde voor een sterke kapitaaluitstroom uit de meer liquide opkomende markten richting ontwikkelde markten. Dit had tot gevolg dat de valuta s van opkomende markten een sterke depreciatie kenden ten opzichte van de dollar. Naast de ontvankelijkheid voor kapitaaluitstroom bleek tevens dat het onderliggend herstel van opkomende markten broos was. Problemen aan de aanbodzijde van de economieën (inflexibele arbeidsmarkt (Zuid-Afrika), achterstallige infrastructuur (India en Brazilië)) en politieke instabiliteit stonden een groeiversnelling in de weg. China liet hervormingsbereidheid zien in het Derde Partijberaad. Xi Jingping, de in 2012 verkozen president van China, kondigde onder andere maatregelen aan om overinvestering tegen te gaan en de transitie van een exportgerichte economie naar een meer consumptiegerichte infrastructuur te begeleiden. Tegelijkertijd gaven de Chinese monetaire autoriteiten meer verkrappende signalen af in de geldmarkt om excessieve kredietverlening van Chinese banken tegen te gaan. Het Chinese beleid geeft gaandeweg steeds meer blijk van aandacht voor kwaliteit van de economische structuur in plaats van kwantiteitsgerichte groei. Vooruitzichten voor de aandelenmarkten 2013 was een sterk jaar voor de wereldwijde aandelenmarkten met een totaalrendement van 17,5% voor de MSCI World Index All Countries gemeten in euro s. Deze rendementsontwikkeling werd vooral gedragen door ontwikkelde Robeco N.V. 7

8 aandelenmarkten. Opkomende markten bleven met een negatief rendement van 6,9% in euro s beduidend achter. Opvallend was dat de winstontwikkeling achterbleef bij de koersbeweging waardoor waarderingen van aandelen verder zijn opgelopen. De koersontwikkeling werd gedreven door optimisme over het herstel in de VS en de Eurozone, het ruime monetaire beleid en de succesvolle start van Abenomics, het nieuwe economische beleid van Japan. Tevens was een verbetering in het sentiment ten aanzien van risicovolle activa waarneembaar. Wij verwachten dat de aandelenrendementen in 2014 die van het sterke 2013 waarschijnlijk niet zullen overtreffen. Als gevolg hiervan zal de koersbeweging in onze visie minder steil lopen dan afgelopen jaar. De geleidelijke reductie van het ruimhartige monetaire beleid van de Fed is weliswaar een signaal dat de economische groei voldoende aantrekt, maar de grote vraag voor beleggers is of deze voldoende sterk is om de verwachte winstgroei te genereren. De ruimte voor nog hogere koers-winstverhoudingen is intussen meer beperkt. Toch zullen beleggers, in lijn met achterliggend jaar, ten dele genoegen nemen met achterblijvende winstgroei. Ten eerste zijn de opportuniteitskosten van beleggen in aandelen laag door de ruime liquiditeit en de aanhoudende zoektocht naar extra rendement. Gematigd stijgende lange rentes in ontwikkelde markten, zoals Robeco deze in haar visie voor 2014 verwacht, maken obligaties en rentegevoelige activa relatief onaantrekkelijk. Ten tweede wijzen stijgende reële rentes op een aantrekkende conjunctuur, wat zich doorgaans vertaalt in winstgroei voor bedrijven. Gezien onze verwachting van aantrekkende groei in 2014, vooral in de VS en Europa, is de opgelopen waardering in ontwikkelde markten niet excessief. De onderliggende winstgroei zal zich in onze visie meer zijwaarts bewegen. Een verdere expansie van historisch hoge winstmarges is niet waarschijnlijk en evenmin een terugkeer naar het historisch gemiddelde. De nog steeds aanwezige onderbezetting in de mondiale economie biedt werknemers nog onvoldoende onderhandelingsmacht om loonkosten significant te laten oplopen. Tevens blijven de rentelasten voor bedrijven vooralsnog beperkt door verminderde hefboomfinanciering en ingeperkte herfinancieringsrisico s. De waardering van aandelen in opkomende markten oogt relatief gunstig. Daarbij lijkt de groeivertraging in opkomende markten zich komend jaar niet verder door te zetten. Het gematigde herstel in opkomende markten blijft echter kwetsbaar vanwege politieke onzekerheid door een reeks van verkiezingen in o.a. Brazilië, India, Indonesië en Zuid-Afrika. In China kan de ingezette transitie van een exportgeleide economie naar een meer consumptiegericht groeimodel onzekerheid met zich brengen, aangezien deze gepaard gaat met een lagere structurele groei. Een stijgende kapitaalmarktrente in de VS kan verdere depreciatie van valuta s in opkomende markten uitlokken. Ons basisscenario van aantrekkende mondiale groei met aanhoudend ruim monetair beleid blijft naar onze mening gunstig voor risicovolle activa. Alternatieve scenario s, die de voorkeur voor risicovolle activa gedurende 2014 zouden kunnen wijzigen, kunnen zich op verschillende wijze manifesteren. De aanleiding daartoe kan worden gevormd door een synchroon economisch herstel in de G3 landen begin 2014, een aanhoudende deflatoire trend in Europa, een sterke groeivertraging in China en een recessie in Japan na de forse btw-verhoging in het voorjaar van Beleggingsresultaat Beleggingsresultaat per aandelenklasse Aandelenklasse Koers in EUR x 1 31/12/2013 Koers in EUR x 1 31/12/2012 Uitgekeerd dividend april 2013 Robeco 0,80 Beleggingsresultaat verslagperiode in % 1 - Beurskoers 27,90 23,73 21,3 - Intrinsieke waarde 28,12 24,07 20,3 Robeco - EUR G - Beurskoers 28,87 24, ,7 - Intrinsieke waarde 29,09 24, ,4 1 Indien dividenduitkering plaatsvindt in enig jaar, dan wordt rekening gehouden met een herbelegging van het uitgekeerde dividend. 2 Introductiekoers 25 januari Robeco N.V. 8

9 In de verslagperiode heeft de portefeuille van Robeco N.V. een licht negatief resultaat behaald ten opzichte van de benchmark van 0,1% (vóór aftrek van kosten). Van de genoemde 0,1% was 0,6% het gevolg van het aandelenselectiebeleid en +0,5% was het gevolg van het allocatiebeleid inzake futures. Het sectorallocatie- en valutabeleid droegen neutraal bij aan performance ten opzichte van de benchmark. In veel sectoren werd een rendement behaald dat boven de relevante benchmark lag: defensieve consumentengoederen, energie, financiële instellingen, industriële dienstverlening, materialen, telecommunicatie en nutsbedrijven. In cyclische consumentengoederen, gezondheidszorg en informatietechnologie bleef het resultaat achter bij de benchmark. Het profiteren van langetermijntrends is een van de pijlers van de beleggingsfilosofie van het fonds Robeco. In de sector consumentengoederen kozen wij bij de invulling van deze langetermijntrends steeds voor het aandeel dat volgens ons waarderingsmodel het meeste opwaarts potentieel had. Wij kwamen daarbij vaak uit bij het lager gewaardeerde alternatief, zoals Expedia in plaats van Priceline in de subsector internet retail en ebay in plaats van Amazon in de subsector internet services. In de gezondheidzorg kozen we binnen de subsector biotechnologie aanvankelijk alleen voor het lager gewaardeerde Amgen. Pas later in het jaar werd daar Celgene Corporation aan toegevoegd. Dit bedrijf heeft veel hogere groeiverwachtingen maar is ook aanzienlijk hoger gewaardeerd. Aangezien de markt in 2013 bereid was om veel te betalen voor groei, behaalden aandelen met de hoogste groeiverwachting een betere performance ondanks het feit dat ze hoger gewaardeerd waren. Cyclische consumentengoederen was de beste sector in 2013 en materialen de slechtste sector. Beleggingsbeleid De beleggingsfilosofie van het fonds Robeco is gebaseerd op drie pijlers. 1. Het profiteren van langetermijntrends Structurele veranderingen beïnvloeden de dynamiek van bestaande industrieën en leiden tot de opkomst en groei van nieuwe industrieën; het vroegtijdig herkennen van dergelijke trends leidt tot outperformance. 2. Het gebruik maken van gedragspatronen Gedrag van beleggers dat is gebaseerd op motieven als angst en hebzucht zorgt voor inefficiënties in de markt, en daarvan maakt Robeco N.V. door middel van een systematisch proces gebruik. Het fonds Robeco onderscheidt zich van andere fondsen door gebruik te maken van een door de Robeco Groep zelf ontwikkeld model dat aandelen rangschikt op volgorde van verwacht rendement, de zogenaamde kwantitatieve rangschikking. 3. Het benutten van ESG-factoren Ondernemingen die de ESG-factoren negeren en als gevolg daarvan een lage duurzaamheidsscore krijgen, lopen een verhoogd risico. In ons proces wordt dat vertaald in lager verwacht rendement dan anders het geval zou zijn. Ondernemingen die rekening houden met milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur zullen op de lange termijn de winnaars zijn. ESG-informatie vormt een belangrijk element in het beleggingsproces van het Robeco-fonds. De duurzaamheidscriteria van dochteronderneming RobecoSAM en de scores van bedrijven op deze criteria vormen een belangrijke input voor de analyse van potentiële beleggingen. De beleggingshorizon van Robeco N.V. is gericht op de lange termijn. Wij kiezen aandelen waarvan wij denken dat andere beleggers die veelal een oriëntatie op de kortere termijn hebben de langetermijn waardecreatie onderschatten. Bij de selectie gebruiken wij onze fundamentele kennis van de sectoren en hanteren wij duurzaamheidscriteria. Aandelen als Baidu (+69,7% in euro s sinds de opname in portefeuille in mei 2013), Kabel Deutschland(+71%) en Deutsche Post (+65%) waren de grootste stijgers in portefeuille. Baidu is de Chinese Google met diverse internetdiensten, Kabel Deutschland is een Duits kabelbedrijf dat werd overgenomen door Vodafone en Deutsche Post is succesvol met transport van onder andere pakketten. Aandelen die de hoogste bijdragen aan het resultaat ten opzichte van de benchmark leverden, waren: Vodafone (+58%), Google (+52%) en MetLife (+60%, Amerikaanse verzekeraar) vanwege de combinatie van een overweging en een goed rendement. Robeco N.V. 9

10 Energie In de sector energie hebben we een neutrale positie, waarbij de nadruk ligt op aandelen van ondernemingen die diensten en apparatuur leveren aan olie- en gasproducenten. Binnen de sector zien we een aantal langetermijntrends. Grote nieuwe olie- en gasvondsten vinden met name plaats in diep water zoals in de Golf van Mexico, ver uit de kust van Brazilië onder dikke lagen zout, in de wateren rond Afrika of in ijskoude en onherbergzame gebieden rond de Noordpool. We spelen op deze langetermijntrend in door te beleggen in Anadarko (een exploratie- en productieonderneming), dat een sterke positie heeft in de Golf van Mexico en een aantal grote gasvondsten deed aan de oostkust van Afrika. De verwachting bestaat dat, wanneer dergelijke velden ontwikkeld worden, juist de toeleveranciers van onderwater- en zeebodeminstallaties profiteren, zoals ons portefeuillebelang Cameron. De opkomst van schaliegas en -olie is ook een duidelijke trend, met name in Noord-Amerika. Hess wint schalieolie in North Dakota en laat daar een duidelijke groei zien. Aangezien Hess de infrastructuur daarvoor al heeft aangelegd, is er in de toekomst minder inzet van kapitaal nodig en dat is goed voor de waardecreatie van het bedrijf. Een andere langetermijntrend is die van LNG (Liquefied Natural Gas). De vraag hiernaar is met name in Azië erg sterk en ons belang in British Gas profiteert van deze vraag. De onderneming beschikt niet alleen over een grote productiecapaciteit, maar heeft ook een sterke handelspositie. British Gas kan arbitreren tussen laaggeprijsd Noord-Amerikaans schaliegas en de hoge prijzen die in Japan voor gasimporten betaald worden. Het bedrijf scoort goed op ESG-factoren, getuige een hoge RobecoSAM score, al was het maar omdat gas een minder vervuilende grondstof is dan olie. In het raffinagesegment in de Verenigde Staten profiteert Valero van het prijsverschil tussen lichte en zware olie en de onderneming heeft daarnaast een sterke exportpositie voor dieselproducten. Basismaterialen Van de sector basismaterialen hebben we de weging teruggebracht tot een onderwogen positie. Binnen de sector is chemie nog steeds onze favoriet. Met de overweging in chemie spelen wij in op een aantal langetermijntrends. De chemieondernemingen in de portefeuille bieden oplossingen voor milieu- en efficiencyproblemen in andere bedrijfstakken. Zo levert Akzo Nobel verven voor schepen waarmee de waterweerstand wordt verminderd, evenals het brandstofverbruik en de uitstoot van CO 2. DSM wil in % van de productportefeuille uit Eco+ producten laten bestaan. Het Eco+ concept betreft producten die zowel voor het milieu als voor de economische toegevoegde waarde van klanten gunstig uitpakken. Tevens hebben wij aandelen als Syngenta en Agrium in portefeuille. Deze bedrijven bieden mogelijkheden om de productiviteit in de landbouw te verhogen en daarmee de duurzaamheid van de wereldwijde voedselvoorziening te bestendigen. We verkochten Monsanto vanwege het bereiken van het koersdoel. Met LyondellBasell hadden wij een chemieonderneming die profiteert van de langetermijntrend van goedkoop schaliegas in de Verenigde Staten, maar toen dit voordeel zich had vertaald in de koers hebben wij het aandeel verkocht. Gedurende het jaar hebben we belangen Sealed Air en Boliden opgenomen in portefeuille. Sealed Air is een toonaangevende producent van flexibele verpakkingen met een overtuigend winstverbeteringsprogramma. Boliden is een Zweeds metaalbedrijf dat uitblinkt in het recyclen van e-scrap ("elektronica-afval"). Boliden nam de plaats in van Freeport McMoran, dat aanvankelijk een pure koperproducent was maar haar strategie verlegde met de vorming van een energiedivisie. Deze wijziging van de strategie was de aanleiding om het belang te verkopen. Industriële dienstverlening In de sector industriële dienstverlening hebben we een onderwogen positie. De sector wordt gekenmerkt door een veelheid aan ondernemingen die zeer diverse eindmarkten bedienen. Binnen de sector spelen we in op de langetermijntrend van automatisering. Steeds vaker worden fabrieken, ook in opkomende markten, voorzien van controlesystemen en gestuurd door software. In China stegen de loonkosten de afgelopen jaren aanzienlijk, hetgeen de vervanging van arbeid door machines dichterbij heeft gebracht. Binnen de sector spelen wij in op deze trend met belangen in industriële conglomeraten zoals Siemens, General Electric en ABB. In een tijdperk waarin aankopen steeds vaker via het internet plaatsvinden, is efficiënte distributie belangrijk en ons belang in Deutsche Post profiteert van deze ontwikkeling. Daarnaast leggen we de nadruk op laatcyclische ondernemingen uit subsectoren als constructie & ontwerp en machinebouw (Parker Hannifin, Ingersoll Rand en JGC).Tevens hebben wij een belang in 3M, een goed geleide onderneming die in vrijwel alle divisies hoge en stabiele marges haalt. 3M haalt ook een hoge score bij RobecoSAM, met name op het gebied van het ontwikkelen van menselijk kapitaal en een excellent langetermijn beheer van kas en kapitaal. Beide ESG-factoren kunnen de langetermijn financiële prestaties van het bedrijf positief beïnvloeden. Na het bereiken van ons koersdoel hebben we het belang in het Franse constructiebedrijf Vinci begin 2013 verkocht. We hebben medio 2013 onze positie in Volvo verkocht op grond van lage groeivooruitzichten en een Robeco N.V. 10

11 slechte score op de kwantitatieve rangschikking. Op de toenemende vraag naar geavanceerde beveiligingssystemen wordt ingespeeld door onze portefeuillebelangen Tyco (beveiligingsapparatuur) en ADT (beveiligingsdiensten). Cyclische consumentengoederen In de sector cyclische consumentengoederen hebben we een marktgewogen positie. Binnen de sector leggen we de nadruk op mediabedrijven, luxegoederen bedrijven en discount detailhandelsbedrijven. Mediabedrijven laten kabelondernemingen steeds meer betalen voor programmarechten. In de mediasector beleggen we in ondernemingen als Walt Disney en Twenty-First Century Fox die een goede programmering bieden aan de kijkers. In 2013 hebben we de weging in de kabelsector verminderd. Binnen deze sector woedt een overnamestrijd. Onze belangen in Kabel Deutschland en Virgin Media werden in 2013 overgenomen. Door het overnamebod te accepteren en het vrijgekomen bedrag niet opnieuw te investeren in de sector hebben we de weging in de kabelondernemingen verminderd. Ook onze resterende belangen in dit segment, Comcast en Ziggo, maken onderdeel uit van de consolidatieslag. In de detailhandel vindt een duidelijke splitsing plaats: consumenten winkelen òf in het hoogste òf in het laagste segment en laten het middensegment links liggen. Wij beleggen in TJX, een winkelketen die vooral goedkope kleding aanbiedt en in Dollar General, een keten van buurtwinkels die op een goedkope wijze voorziet in de eerste levensbehoeften. In het hoge segment beleggen we in merkproducten die tegemoet komen aan de aspiraties van status, kwaliteit en vakmanschap (Prada, Richemont en Burberry). Defensieve consumentengoederen In de sector defensieve consumentengoederen hebben we een neutrale positie. De weging in deze sector hebben we teruggebracht met de verkoop van onze belangen in Philip Morris International (tabak) en Diageo (drank). Binnen de sector spelen we in op een aantal trends. We beleggen in aandelen van ondernemingen met sterke merken en goede distributienetwerken in opkomende markten. We leggen daarbij de nadruk op productcategorieën waarvan de groei in opkomende markten accelereert zoals tandpasta, chocolade, kauwgom en bier. Ondernemingen die deze producten voeren zijn L Oréal, Colgate-Palmolive, Mondelez en SAB Miller. Een volgende langetermijntrend waar we op inspelen is Health & Wellness. In een vergrijzende wereld waarin de kosten voor gezondheidszorg stijgen, wordt preventie steeds belangrijker. Aandelen in portefeuille die op deze trend inspelen zijn CVS Caremark, Nestlé en Reckitt Benckiser. In volwassen markten is productinnovatie cruciaal voor omzetgroei. Als ondernemingen omzetgroei realiseren en tegelijkertijd de kosten onder controle weten te houden, dan zijn zij in staat om de extra winst die aldus ontstaat te herinvesteren in marketing, onderzoek en ontwikkeling. Deze investering leidt dan tot hernieuwde omzetgroei en zo ontstaat er een positief vliegwiel. Voorbeelden van portefeuillebelangen met bewezen productinnovatiecapaciteiten zijn Henkel en Reckitt Benckiser. Gezondheidszorg In de sector gezondheidszorg hebben we de overweging gedurende het jaar verminderd. Een aantal grote farmaceuten (zoals onze portefeuillebelangen Abbott Laboratories en Pfizer) hield de eigen bedrijfsstructuur opnieuw tegen het licht en verkocht niet-kernactiviteiten of bracht deze apart naar de beurs. De groei in opkomende markten bleef echter achter bij de verwachting, terwijl omkoopschandalen de reputatie van de industrie geen goed deden. Vooral GlaxoSmithKline stond negatief in de belangstelling. Dit aandeel hebben wij door succesvolle toepassing van ons ESG beleid vermeden. De langetermijntrends binnen de sector zien wij als volgt: innovatie en specialisatie (focus op bepaalde ziektegebieden) zijn belangrijk. Voorts moeten medicijnen steeds meer worden afgestemd op het individu. De productiviteit van onderzoek en ontwikkeling van de sector verbetert, na een reeks van magere jaren. Binnen een aantal ziektebeelden werd significante vooruitgang geboekt, voornamelijk op het gebied van kanker. Om van deze trend te profiteren, hebben wij Roche (toonaangevend in kankeronderzoek) en Celgene (gespecialiseerd in bloedkanker) in portefeuille. De uitgaven aan gezondheidszorg nemen in veel landen in de wereld verder toe. Vergrijzing speelt hierbij een belangrijke rol, maar op korte termijn ook de invoering van de Affordable Care Act, waardoor een groot aantal voorheen onverzekerde Amerikanen toegang krijgen tot de gezondheidszorg. HCA (Amerika's grootste ziekenhuisgroep), Mednax (gespecialiseerde personeelverschaffer in ziekenhuizen) en DaVita (actief op het gebied van nierdialyse en coördinatie van zorg) zijn bedrijven die hiervan profiteren. Op lange termijn helpen deze bedrijven de kosten van de zorg beheersbaar te maken. Robeco N.V. 11

Met gemak betrouwbaar en verantwoord beleggen

Met gemak betrouwbaar en verantwoord beleggen INVESTMENT OPPORTUNITY december 2013 Voor professionele adviseurs DE ROL VAN ESG IN HET BELEGGINGSPROCES VAN HET FONDS ROBECO Met gemak betrouwbaar en verantwoord beleggen Ondernemingen die rekening houden

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906

Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906 Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906 Verslag over 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten

Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten Ook in 2017 groeien opkomende landen harder dan de ontwikkelde economieën. Bedrijven in opkomende markten profiteren bovendien van de oplevende

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Robeco N.V. Verslag over 2012

Robeco N.V. Verslag over 2012 Robeco N.V. Verslag over 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 Algemene inleiding 6 Beleggingsresultaat 7 Beleggingsbeleid 8 Sustainability investing 10 Risicobeheer

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Robeco Afrika Fonds N.V.

Robeco Afrika Fonds N.V. Robeco Afrika Fonds N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24432814 Verslag over 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

DD Equity Fund Bridging financial and social return

DD Equity Fund Bridging financial and social return DD Equity Fund Bridging financial and social return Maandbericht: november 2015 Profiel Het DD Equity Fund (DDEF) belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van kwaliteitsondernemingen die voorop

Nadere informatie

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om?

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om? Because we care Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies. Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

September 2010. op voorwaarde. het kader van. lang na aanvang licht van dalende zwakke cijfers

September 2010. op voorwaarde. het kader van. lang na aanvang licht van dalende zwakke cijfers Alleen bedoeld voor professionele beleggers September 2010 KWARTAALRAPPORTAGE 3 de kwartaal 2012 BNP Paribas OBAM N.V. Rendement Internationale Marktontwikkelingen Nieuws over het monetaire beleid overtroefde

Nadere informatie

Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906

Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906 Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906 Halfjaarbericht juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553

Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Robeco Hollands Bezit N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht KvK 24001553 Verslag over 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per aandelenklasse 6 Verslag

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg

Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg Algemeen 1. Waarom gaat Rorento verhuizen? 2. Waarom gaat Rorento verhuizen naar Luxemburg, en niet bijv. naar

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 12 MEI 2015 AMSTERDAM Inhoud 1. Introductie DoubleDividend Management B.V. 2. Kenmerken DD Property Fund N.V. (voorheen: ActivInvestor Real Estate N.V.) & beleggingsproces

Nadere informatie

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN Sander Zondag, CIO OBAM Investment Centre Grip op je Vermogen, 19 April 2013 2 Agenda Quiz - op zoek naar de wereldwijde belegger Wereldwijd vs NL belegger OBAM film AGENDA

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK

Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK Robeco N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 24041906 Halfjaarbericht juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate 2 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Nog steeds een stap voor op een stijgende markt

Nog steeds een stap voor op een stijgende markt UPDATE VAN DE PORTEFEUILLEMANAGER Februari 2015 Voor professionele beleggers ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND Nog steeds e stap voor op e stijgde markt Christopher Hart, fondsmanager Betere macrovooruitzicht

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. 1.12.2016 Voorstel tot wijziging voorwaarden van deelname De directie (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V., (hierna

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie