Faillissementsverslag Nummer: 14 Datum: 12juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faillissementsverslag Nummer: 14 Datum: 12juni 2015"

Transcriptie

1 HVG Faillissemensverslag Nummer: 14 Daum: 12juni 215 Gegevens gefailleerde: Aerenbergh B.V., sauair gevesigd e De Bij, feielijk gevesigd e Urech, aan de (3543 AC) Proosweering 53. Faillissemensnummer: F.16/12/63 Daum uispraak: 2 februari 212 Curaor: mr. J. Weserhof Recher-commissaris: mr. D.M. Saal Acivieien onderneming: Omegegevens: Personeel gemiddeld aanal: Beleggingsinselling in financiële aciva en handel in eigen onroerend goed. De ome van de oale groep, waaroe ook andere vennooschappen dan de gefailleerde vennooschap behoren (Aerenbergh Pensioen B.V., Hessing Holding BV., Hessing De Bil B.V., Hessing Service Cener B.V., Hessing s Auobedrijven B.V. Hessing Yach B.V. en Ridderoord B.V.), bedroeg in 21 EUR ,-- (neo) en EUR ,-- in 29. geen Verslagperiode: 2B februari - 5juni 215 Besede uren in verslagperiode: 2,6 uur Besede uren oaal 236,9 uur Algemeen Aerenbergh B. V. is opgerich in 198 door de heer F.M. Hessing en fungeer als houdsermaaschappij van de Hessing-Groep. Enig aandeelhouder van gefailleerde is Siching Adminisraiekanoor Aerenbergh, die word besuurd door de heer F.M. Hessing. Laasgenoemde is eveneens besuurder van gefailleerde. Gefailleerde houd alle aandelen in Aerenbergh Pensioen 8. V. en Ridderoord 8. V. Dee beide vennooschappen ijn nie faillie verklaard. Daarnaas houd gefailleerde alle aandelen in Hessing Holding 8. V., die op haar beur alle aandelen houd in Hessing De Bil 8. V., Hessing s Auobedrijven 8. V. Hessing Service 8. V. en Hessing Yach 8. V. Hessing Holding 8. V. en alle vennooschappen waarvan ijde aandelen houd ijn op 9januari212 reeds in saa van faillissemen verklaard, waarbij ondergeekende is aangeseld o curaor. Ten aanien van dee faillissemenen word verween naar hp:// areas/corporae-recoverv---lnsolvency/public-repors op welke sie he eerse openbare verslag is geplaas. Voor een overich van de Hessing-Groep word verween naar ondersaande organogram.

2 HVG 3.erenber:hs.~. A~rsner;h PensîD?fl Rir:~rr~5.~. Aerenbergh Pensioen B.V. en Ridderoord B.V. Aerenbergh Pensioen 8. V. is naar he nu lijk 7eeg. In Ridderoord B. V. werd Park Bloeyendael onwikkeld, een ogenaamde gaed communiy. Dee ommuurde wijk, me woningen in he luxe segmen, moes verrijen op he oude errein van Hessing aan de Urechseweg in De Bil, da in eigendom oebehoor aan Ridderoord 8. V. Er is echer nog geen seen gelegd en volgens de besuurder van gefailleerde besaan er ook geen verplichingen en opiche van derden die ich in he verleden als kandïdaa-kopers o Ridderoord hebben gewend. Ridderoord beschik overigens ook nog nie over een bouwvergunning. Bij de Raad van Sae loop momeneel een procedure om dee vergunning alsnog in onherroepelijke en onvoorwaardelijke vorm e verkrijgen. Op 21 februarijl. vond hierover een iing plaas. De uispraak van de Raad van Sae word binnen es weken na 21 februari 212 (begin april) verwach. Inmiddels heef de Raad van Sae op 28maar JI. uispraak gedaan in bovengenoemde kwesie. De wee ingediende hoger beroepen ijn ongegrond verklaard, als gevolg waarvan de verleende bouwvergunning en vrijselling voor he woningbouwplan onherroepelijk ijn. Banken/financiers SNS Propery Finance geld als belangrijkse financier van he projec. Haar vordering (die overigens nog nie formeel door de curaor is onvangen, maar volgens de bank ongeveer EUR 23 mio bedraag) is eker geseld me een eerse rech van hypoheek op he onroerend goed aan de Urechseweg in De Bil. Me de bank heef de curaor besproken da voor wa beref de keue omren de definiieve (verkoop-)sraegie me berekking o he onroerend goed word gewach o de bouwvergunning onvoorwaardelijk en onherroepelijk is geworden.

3 ING Alcredis Finance is eveneens berokken als financier. Alhoewel ij financiële middelen (EUR 1 mio) direc aan Hessing s Auobedrijven versreke er financiering van haar voorraad, word nie uigesloen da dee gelden feielijk werden aangewend voor de onwikkeling van Park Bloeyendael. De curaor heef di in onderoek. Alcredis heef een weede rech van hypoheek gevesigd op he onroerend goed van Ridderoord (Urechseweg, De Bi/). Vordering Alcredis en SNS Propery Fïnance Zowel A/credis als de bank hebben inmiddels een vordering ingediend bij de curaor van respecievelijk EUR ,45 en EUR ,19. Uiwinning hypoheek- en pandrechen SNS Propery Finance Terake de uiwinning van de hypoheekrechen van de bank ijn de curaor en de bank overeengekomen da laasgenoemde o 3 juni a.s. de mogelijkheid heef om elf o een verkoop van he onderpand e komen. Als da onder resulaa blijf ullen de curaor en de bank nadere afspraken maken. In de komende verslagperiode al hierover dus een beslissing worden genomen. Op 12 juni f1. is ook Ridderoord 8. V. faillie verklaard, waarbij mr. J. Weserhof is aangeseld o curaor. Omda Ridderoord de eigenaar is van he bovengenoemde onroerend goed (waarop door SNS Propery Finance en Alcredis een rech van hypoheek is gevesigd) word voor de uiwinning van de ekerheidsrechen en he verdere verloop van de verkoop in algemene in verween naar de openbare verslagen van Ridderoord. He weede openbare verslag van Ridderoord al op of rond 13 okober a.s. worden gepubliceerd. Voor nu word volsaan me een vermelding da de curaor de ermijn voor ui winning door SNS Propery Finance heef verlengd o he einde van 212. Indien de bank dan haar onderpand nog alijd nie heef verkoch al opnieuw me de bank in overleg worden gereden. In de afgelopen periode is de curaor gesui op een weeal vorderingen van gefailleerde op de heer Hessing in privé erake een rekening-couranverhouding alsmede een door hem me gefailleerde gesloen leningsovereenkoms en bedrage van in oaal circa 3,8 miljoen. Dee vorderingen ijn verpand aan SNS Propery Finance. De curaor is in opdrach van de pandhouder doende dee vorderingen e incasseren. Daaroe is inmiddels beslag gelegd en is een bodemprocedure gesar. Alhoewel de heer Hessing versek heef laen gaan, heef ijn raadsman inmiddels aangegeven voornemens e ijn da versek e uiveren. Voor wa beref de kosen en boedelbijdrage behorende bij dee procedure/incasso spraken de curaor en de bank af da de bank de werkaamheden van de door de curaor in di dossier gemaake uren vergoed egen he in di dossier van oepassing ijnde faillissemensarief, alsmede alle gemaake en e maken verschoen (beslagkosen, griffierechen, deurwaarderskosen, eceera). Voors onvang de boedel een vergoeding van 1% over he e incasseren bedrag me een maximum van 2.,-- waarop in mindering al srekken he door de bank beaalde honorarium en verschoen. He versek van de heer Hessing is inderdaad geuiverd en de raadsman van de heer Hessing heef inmiddels de conclusie van anwoord genomen. De procedure saa nu voor ussenvonnis. De curaor wach he verdere verloop van de procedure af. Inmiddels is door de rechbank een compariie van parijen gelas. Dee vind plaas in de komende verslagperiode, op 21januari a.s. De execuie van he vonnis egen de besuurder van gefailleerde heef inmiddels geleid o een opbrengs van grofweg EUR 7.,-. He is de curaor vooralsnog gebleken da de besuurder geen

4 HVG (nader) verhaal bied. De curaor bein ich in de komende verslagperiode op evenueel e nemen vervolgmaaregelen. Overigens heef de besuurder van gefailleerde hoger beroep ingeseld egen he en gunse van de curaor geween vonnis. De curaor heef ich geseld en wach verdere onwikkelingen af, He door de heer Hessing kor voor diens faillissemen ingeselde hoger beroep is ambshalve geschors, volgens de Rechbank op grond van arikel 29 Fw. De curaor heef herhaaldelijk overleg gevoerd me de curaor van de heer Hessing over he al dan nie overnemen (indien mogelijk) van he hoger beroep. In de afgelopen verslagperiode heef de curaor van de heer Hessing bevesigd de procedure nie over e (kunnen) nemen. De heer Hessing heef evenwel (bij monde van ijn advocaa en me goedvinden van ijn curaor) bevesigd elf o overneming van he hoger beroep over e gaan. De curaor al in de komende verslagperiode de juisheid van die beslissing en de consequenies daarvan voor de boedel onderoeken en o nodig sappen ondernemen. Gele op de aankondiging van de (advocaa van de) heer Hessing da hij, nada ijn faillissemen al ijn afgewikkeld, he hoger beroep egen de curaor al vooreen, ach laasgenoemde ich vooralsnog genoodaak he onderhavige faillissemen aan e houden en einde verweer in he hoger beroep e (kunnen) voeren. In de afgelopen verslagperiode hebben de reguliere execuiemaaregelen van de curaor nie o nader resulaa geleid. In de komende verslagperiode al de curaor verder srekkende execuiemaaregelen nemen eneinde he vonnis e execueren. Op 19 novemberjl. is de heer Hessing op veroek van de curaor faillie verklaard. Daarbij is mevrouw mr. E.L. Zeeler aangeseld o curaor. In de komende verslagperiode al de curaor afrekenen me SNSPF in he kader van de door hem namens de bank geroose inspanningen erake de incasso van de vordering van de bank op de heer Hessing. Ook al de curaor nader onderoek verrichen naar de ooraken van he faillissemen. In de afgelopen verslagperiode heef de curaor de afrekening voor de bank opgeseld. In de komende verslagperiode verwach de curaor daarover me de bank o overeensemming e komen. In de afgelopen verslagperiode is in he kader van de afrekening me de bank een bedrag van EUR ,47 overgemaak aan Properie (voorheen SNSPF). Overigens heef de curaor vasgeseld da de heer Hessing kor voor daum faillissemen (eind 211) een aan hem in eigendom oebehorende onverdeelde helf van een onroerende aak e Bilh oven heef overgedragen aan ijn echgenoe mevrouw De Wi, waarbij de bealingsverpliching van laasgenoemde is omgee in een verpliching ui geldlening. Inmiddels is eveneens bekend geworden da mevrouw De Wi he onroerend goed inmiddels heef verkoch aan een derde; er is evenwel nog nie overgedragen. Mogelijk ijn door dee ransacie credieuren in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld. De curaor heef e.e.a. in onderoek en voer hierover overleg me (de raadslieden van) de heer Hessing en me de (raadsman van) kopers. In de afgelopen verslagperiode is me oesemming van de recher-commissaris en na overleg me de bank (als pandh ouder op de vordering van gefailleerde op de heer Hessing) ussen de curaor en de heer Hessing en me vrouw De Wi een schikking o sand gekomen en aanien van de verkoop (voor daum faillissemen) van de onroerende aak en he geconsaeerde paulianeue karaker daarvan. De curaor heef besloen in e semmen me de voorgenomen ransacie door mevrouw De Wi en de eerder aangekondigde vernieiging (van de ransacie ussen de heer Hessing en mevrouw De Wi) acherwege e laen. Daarbij is overeen gekomen da mevrouw De Wi me de onvangen koopsom de vordering van

5 HiS de heer Hessing ui hoofde van de ussen beiden besaande leningovereenkoms al voldoen. Da is inmiddels gebeurd, doorda de noaris na onvangs van de volledige koopsom een bedrag van EUR 7k is gaan houden voor de heer Hessing en he overige deel voor diens echgenoe. Als onderdeel van de schikking heef de curaor ensloe conservaoir beslag gelegd op di aan de heer Hessing oekomende deel van de door koper beaalde koopsom op de kwalieisrekening van de noaris. Ooraak/aanleiding faillissemen Er is door de curaor inmiddels een onderoek ingeseld naar de onderliggende ooraken van he faillissemen. Omda he onderoek nog in volle gang is, kunnen hierover nog geen definiieve uispraken worden gedaan. Voor de direce aanleiding van he faillissemen word verween naar he ussen de gefailleerde (en de andere groepsvennooschappen) en Alcredis Finance onsane conflic over de (erug)bealing van de door Alcredis versreke lening. Voor de erugbealing van de door Alcredis Finance versreke financiering van EUR 1 mio hadden de andere groepsmaaschappijen, waaronder gefailleerde, ich hoofdelijk verbonden. Als reacie op he nie erugbealen van de uisaande lening, heef Alcredis he faillissemen van gefailleerde aangevraagd. In he kader van he onderoek naar de ooraken van he faillissemen alsmede de (sand van de) adminisraie en evenuele besuursaansprakelijkheid word de curaor bijgesaan door onderoeksbureau Nederpel De Block & Parners. He onderoek is nog in volle gang. Reden waarom de curaor hierover nog geen uispraken kan doen. De curaor verwach hierover in een volgend openbare verslag meer openheid van aken e kunnen geven. He onderoek is nog nie volledig afgerond. In een van de komende verslagen verwach de curaor de onderoeksresulaen e kunnen preseneren. Naar eggen van de direcie is he faillissemen van de Hessing-Groep, waarvan gefailleerde deel uimaak, mede onsaan als gevolg van een eruglopende vraag naar auo s in he exclusieve segmen. De omeen binnen de Hessing-Groep daalden daardoor significan erwijl de kosen op niveau bleven. Uieindelijk kon daardoor nie meer worden voldaan aan de koriopende en langlopende verplichingen. Daarnaas bleken berokken financiers nie genegen om gefailleerde veel ruime e geven om aan de ui hoofde van versreke financierin gen voorvloeiende verplichingen e voldoen. He onderoek naar evenuele besuurdersaansprakelijkheid word berokken bij he algemene onderoek in da kader binnen de gehele Hessing-groep. Verween word naar he mees recene openbaar verslag inake de faillissemenen van Hessing Holding B. V. c.s. Gele op de hiervoor genoemde afweigheid van kenbaar verhaal, ach de curaor he op di momen nie opporuun kosen en derimene van de boedel e maken door een nader vervolg onderoek in e sellen naar evenuele besuurdersaansprakelijkheid me de daarop evenueel e nemen vervolgmaaregelen. Als gevolg van de waarschijnlijke afweigheid van (kenbaar) verhaal al een evenueel in reche vasgeselde aansprakelijkheid immers nie o enig resulaa voor de boedel leiden. In de afgelopen verslagperiode heef de curaor ijn onderoek naar de ooraken van he faillissemen afgerond. Ui da onderoek is gebleken da de Hessing-groep al vanaf 24 (srucureel) operaioneel verlies leed. Dee operaionele verlieen waren in de jaarrekeningen van gefailleerde nie direc ichbaar omda seevas herwaarderingsreserves me berekking o he vasgoed (me name Ridderoord) werden geaciveerd. Zo blijk da ulimo 21 de boekwaarde van projec Park Bloeyendaal 51 mio bedroeg. Ook werd ulimo 212 onder de pos Onderhanden projecen een bedrag van 16 mio geaciveerd (onwikkelingskosen Park Bloeyendaal). Ook en aanien van he bedrijfspand van Hessing

6 HVG aan de Proosweering werden herwaarderingsreserves geaciveerd. He pand elf is ulimo 21 geaciveerd voor een bedrag van 1 mio. Exclusief herwaarderin gen bedroeg de invesering in di pand ongeveer 8 mio. Gele op he fei da slechs een hypoheek er hooge van 5,75 mio is gevesigd kan de conclusie worden gerokken da 2,25 mio is gefinancierd me kore middelen, waardoor he werkkapiaal is verminderd. Door de herwaarderin gen beschike de Hessing-groep seevas over een posiief eigen vermogen, In de periode elfs oplopend van 3, 7 mio o 33,7 mio. Zonder herwaarderingsreserves daalde he eigen vermogen in dieelfde periode echer van -1-1, 7 mio o 1-3, 7 mio. Gele op he resulaa ui de normale bedrijfsvoering was de Hessing-groep dus al vele jaren verlieslaend, waarbij de verlieen me name in de laase jaren oenamen. Ook is gebleken da in de periode o daum faillissemen voor bijna 4 mio aan de vennooschappen is onrokken door de heer Hessing (lening en rekening-couran) en da er voor ongeveer 1,5 mio is geïnveseerd in vaaruigen. Alhoewel dee vaaruigen op he eerse geich geen akelijk belang dienden, heef de besuurder van gefailleerde verklaard da dee werden gebruik om daarop klanen e onvangen. Voor da sandpun is overigens in de adminisraie geen onderbouwing gevonden. Ui he bovensaande volg da onder de noemer onwikkelingskosen (Park Bloeyendaal) ruim 16 mio ui de onderneming is verdwenen, egenover welke kosen geen inkomsen sonden, omda he projec nie van de grond is gekomen. Aangeien de financieringskosen eer subsanieel waren, erwijl er ook srucurele operaionele verlieen werden geleden, kon de Hessing-groep uieindelijk nie meer voldoen aan haar koriopende verplichingen. Uieindelijk moe worden vasgeseld da ook de subsaniële invesering(en) in he pand aan de Proosweering en de priv4-opnames door de heer Hessing alsmede de aanschaf van de vaaruigen, die nie overuigend akelijk ijn veranwoord, hebben bijgedragen aan de bealingsonmach van de Hessing-groep en he daarop volgende faillissemen. Financiële achergrond Ui de geconsolideerde jaarrekening van Aerenbergh blijk da de gehele Hessing-groep in 29 en 21 een verlies noeerde van respecievelijk EUR ,-- en EUR ,--. Ui de jaarrekeningen kan worden opgemaak da na 28 de ome significan is afgenomen. Adminisraie De fysieke adminisraie van gefailleerde is deels door de curaor in beslag genomen. He nie in beslag genomen deel bevind ich nog in he pand aan de Proosweering en is daar veiliggeseld. De digiale adminisraie is veiliggeseld. Nu in he faillissemen naar alle waarschijnlijkheid een uideling al plaasvinden, al de curaor ich in de komende verslagperiode inhoudelijk buigen over de vordering van Meijers Saalbouw (hans elf ook gefailleerd d.d. 25maar ji.). Dee vordering is gebaseerd op schade als gevolg van door Hessing Holding (voor daum faillissemen) gelegde en gehandhaafde beslagen voor volgens Meijers nie besaande vorderingen. Alhoewel de vordering als voorlopig erkend is genoeerd, slui de curaor nie ui da die voor (gedeelelijke) bewising in aanmerking kom. Alle overige werkaamheden van de curaor ijn afgerond. Nadere besudering van de vordering van Meijers Saalbouw heef vooralsnog o he oordeel geleid da die voor bewising in aanmerking lijk e komen. In de komende verslagperiode al de curaor daarover een definiief oordeel vellen.

7 HVG De curaor heef de vordering van Mejers Saalbouw inmiddels bewis. De curaor is in afwaching van de reacie van de pan dhouder op de bereffende vordering, dan wel (indien die vordering nie bewaard is me een pandrech) van de cura oren van Meijers Saalbouw. De curaor heef nog nie inhoudelijk vernomen van de rechhebbende op de vordering en houd een vinger aan de pols. Overigens word - oals in he vorige verslag aan gekondigd - he faillissemen aangehouden, aangeien de advocaa van de besuurder heef verklaard he hoger beroep egen de curaor voor e een De curaor heef inmiddels een voorsel onvangen van de rechhebbende op de vordering en al hierover in de komende verslagperiode in onderhandeling reden. Daarnaas word he faillissemen nog alijd aangehouden, aangeien de advocaa van de besuurder heef verklaard he hoger beroep egen de curaor voor e ullen een. 1. Invenarisaie 1.1 Direcie en organisaie Siching Adminisraiekanoor Aerenbergh houd alle aandelen in gefailleerde. De heer F.M. Hessing is onmiddellijk besuurder van gefailleerde. 1.2 Wins en verlies 29: -1- EUR ,-- (geconsolideerd voor de gehele groep) en 21: -/- EUR ,-- (geconsolideerd voor de gehele groep). 1.3 Balansoaal 29: EUR : EUR Lopende procedures Gefailleerde is voorover hans bekend nie berokken in enige procedure. 1.5 Verekeringen Er ijn geen verekeringen aangeroffen. Indien er in de oekoms lopende verekeringen worden aangeroffen, ullen dee oveel mogelijk beëindigd. 1.6 Huur Er ijn geen huurovereenkoms aangeroffen. 1.7 Ooraak faillissemen Zie onder algemeen. De curaor heef di in onderoek. Zie onder algemeen. 2. Personeel Nie van oepassing. 3. Aciva Onroerende aken Zie onder algemeen. Gefailleerde bei - voor over nu bekend - geen onroerende aken. Bedriifsmiddelen Nie van oepassing. Voorraden/onderhancjen werk Nie van oepassing. OveriQe aciva 3.12 Beschrijving

8 HVG Gefailleerde houd alle aandelen in Ridderoord 8. V., die op haar beur eigenaar is van he onroerend goed aan de Urechseweg in De Bil. Op he onroerend goed is een eerse rech van hypoheek gevesigd door SNS Propery Finance en een weede door Alcredis Finance. Zie voor een uigebreide uieeneing over de huidige sand van aken en de afspraken me de bank onder algemeen. Voor de ui winning van de ekerheidsrechen op he onroerend goed in De Bil (eigendom van Ridderoord) van SNS Propery Finance en Alcredis en he verdere verloop van de verkoop van he onroerend goed in algemene in word verween naar de reeds gepubliceerde en oekomsige openbare verslagen van Ridderoord Verkoopopbrengs Nog nie bekend/nie van oepassing. Werkaamheden: ie bijlage. 4. Debieuren Zoals onder algemeen is opgemerk, besaa er vanui gefailleerde een weeal vorderingen op de heer Hessing. In opdrach van de pandhouder rach de curaor dee vorderingen e incasseren. Inmiddels is door de rechbank op 21januari a.s. een compariie van parijen gelas. Zie onder algemeen. De curaor al ich in de komende verslagperiode belasen me de execuie van he hierboven genoemde vonnis. De curaor al ich in de komende verslagperiode blijven beig houden me de execuie van he hierboven genoemde vonnis. 5. Bank/ekerheden 5.1 Vorderingen van bank(en) De vorderingen van Alcredis en SNS Propery Finance ijn nog nie ingediend. De omvang van die vorderingen al afhangen van de ui winning van de ekerheden. Alcredis heef inmiddels een vordering ingediend van EUR ,45. Dee vordering heef ij ook in de faillissemenen van de overige Hessing-enieien ingediend die alle hoofdelijk voor de schuld aan Alcredis ijn verbonden. Ook SNS Propery Finance heef een vordering ingediend van EUR , Leaseconracen Er ijn geen leaseconracen aangeroffen. 5.3 Beschrijving ekerheden SNS Propery Finance heef een eerse rech van hypoheek gevesigd op he onroerend goed aan Urechseweg e De Bil. Daarnaas heef Alcredis Finance een weede rech van hypoheek gevesigd op dee grond. 5.4 Separaisenposiie Zie onder algemeen. 5.5 Boedelbijdragen (nog) nie van oepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Nie van oepassing. 5.7 Reclamerechen Nie van oepassing. 5.8 Reenierechen

9 HiS Nie van oepassing. Werkaamheden: ie bijlage. 6. Doorsar/vooreen Nie van oepassing. 7. Rechmaigheid 7.1 Boekhoudplich De curaor heef geconsaeerd da voldaan is aan de boekhoudplich. 7.2 Depo jaarrekeningen In onderoek. De jaarrekening ijn ijdig gedeponeerd. 7.3 Goedkeuring verkl. Accounan In onderoek. De jaarrekening over 21 was nog nie gepubliceerd en beva geen accounansverklaring. De jaarrekening over 29 beva wel een accounansverklaring. 7.4 Soringsverpliching aandelen Nie van oepassing. 7.5 Onbehoorlijk besuur In onderoek. Zie onder algemeen. 7.6 Paul ianeus handelen In onderoek. Er is vooralsnog nie gebleken van enig paulianeus handelen. Werkaamheden: ie bijlage. 8. Credieuren 8.1 Boedelvorderingen Naas he salaris en de verschoen van de curaor, ijn er (nog) geen boedelvorderin gen bekend. 8.2 Preferene vordering van de fiscus De fiscus heef (nog) geen vorderingen ingediend. De fiscus heef een vordering van EUR 2.673, ingediend. 8.3 Preferene vordering van he UWV He UWV heef geen vordering in gediend. Dee word ook nie verwach. 8.4 Andere preferene credieuren Er ijn de curaor geen preferene credieuren bekend. 8.5 Aanal concurrene credieuren De vordering van Meijers Saalbouw van EUR ,- was door de curaor nog nie geplaas op de lijs van voorlopig erkende concurrene credieuren, omda de curaor me (de raadsman van) de bereffende credieur in gesprek was over de ge goedheid en de omvang van dee vordering. Ook de vordering van Meijers Saalbouw is geplaas op de lijs van voorlopig erkende concurrene credieuren, In oaal hebben hans vier credieuren een vordering ingediend. Zie voor de vordering van Meijers Saalbouw en de bewising daarvan door de curaor onder algemeen. In oaal hebben vijf credieuren een vordering ingediend. 8.6 Bedrag concurrene credieuren EUR , Verwache wije van afwikkeling Op di momen is nog onduidelijk op welke wije he faillissemen al worden afgewikkeld. De curaor verwach da in di faillissemen een uideling al plaasvinden.

10 HiS Werkaamheden: ie bijlage. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissemen Nog nie bekend. 9.2 Plan van aanpak In de komende verslagperiode al de curaor in onderhandeling reden me de curaoren van Meijers Saalbouw in verband me de bewising door de curaor van de vordering van Meijers Saalbouw op gefailleerde en he inmiddels onvangen voorsel. Daarnaas wach de curaor de onwikkelingen er ake van he door de heer Hessing ingeselde hoger beroep en de vooreing ervan af. Voor he overige verwach de curaor geen werkaamheden e ullen hoeven verrichen. 9.3 Indiening volgend verslag Over drie maanden na heden. ~aamheden: ie bijlage. h, ~12~15

11 TUSSENTIJDS FINANC!EEL VERSLAG DATUM: in he faillissemen van: faili issemensnummer daum uispraak recher-commissaris curaor berekking hebbend op verslag nrs. ~nberghb.v. F mr D Nl Saal ~.Weserhof TFM sub ies ~ngeroffen middelen kas bank giro opbrengsen verkopen opbrengsen verkopen kosen ivm verkoop REEDS BETAALDE VERSCHTTEN 8. / BOEDELSCHULDEN salaris curaor 19% salaris curaor 21% uireksel gas / waer / elecra proceskosen griffierech kamer van koophandel subo. mci. BTW muaies oaal Teru9 e onvangen BTW

12 CI )1 >.I -, -. S S.2 - ) ) c c o.= - <o> ~ i~.= ) C 1 IL.. ~ ia i~ in. ~ I~oI< ~ loo I-~ fl4 o I~ ~Io ;: ~~±_~J~.,, ),.c c ~ ~ c =, -, LS N c Zlj ~ flrlljr) = 2, il ij 4~U~ i~ 1!. -..J < S, -J. ~ -.4 -~ 4) S ~ o o njj -~I <1 i ~ <I - ij, + o oo -) fl4 il - %~ fl,. ij -, il ~ ) sc~, il S S- o ) ~ C c o ~ c,- ~j.2 D c, CON a o, -cao S o D ij C ) C.2 a OC: ij il, (DI ~1 il I, -4 co il,- <, ij il il ol-. il ~ -.4 C 4 il,. <, ( ~iii fiji ! ~ ~iii i iii~ uu~ ul jgg~ 1111 fihifil i~ii 9<. q Wil 1<9 Oii!oO 119

13 1~! c 1 ~~ >~I 3 S S, al c S - ) c - c -.= L. 1 o = WO-, ~ c = 4-) -, 3 o - D, ~, J ~ Q = ~% N in., ( 3, , ÇP2J.~ ~ ~ ~ is ~ I:~ I~. I~CMf.~ ~ I, I, 5_ri b~j 2. ) j3f -~I af <1 al ~ of, ( 3 as 3 -,, WO -4 () S..,. 3 2 ij - - S ( ~j; C ) : ) O O 4 D ij ) o 3 = il In. 22 o J 6) o,- <, W 2 W W (Pl a -. ij < 4., fl D (Do, ~o 2 o ~ () I~J fi ~IIJ ~ ijli ~I~l 1 ~ ~Ill II Ii~ Di~ II! ! ! LSO9SrSO~S1N ~ MIS ~ A}J Will Ok{ViV NS~

14 Voorlopig erkende credieuren inake he faillissemen Aerenbergh BV. naam Belasingdiens SNS_Propery Finance Alcredjs Finance B.V Meijers_Saalbouw Aerenbergh Pensioen BV. Pricewaerhoucecoopers Accounans NV. Toaal