geexploiteerd (garagebedrijt). Hessing Yacht hield zich kennelijk - kortheidshalve -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "geexploiteerd (garagebedrijt). Hessing Yacht hield zich kennelijk - kortheidshalve -"

Transcriptie

1 Datum uitspraak: 9 januari 2012 B.V., ahe gevestigd te Utrecht, aan de (3543 AC) Proostwetering Gegevens getailleerde: Hessing Holding B.V., Hessing De But B.V., Hessing Service 53. Faillissementsnummer: 16/12/17 F, 16/12/18 F, 16/12/19 F, 16/12/20 F, 16/12/21 F Faillissementsverslag Nummer: 15 Datum: 11 september 2015 Center B.V., Hessing s Autobedrijven B.V. en Hessing Yacht 1980), Hessing De Bitt B.V. ( HDB )(opgericht in 1976), Hessing s Autobedrijven ( HA )(opgericht in 1978), Hessing Service Center( HSC )(opgericht in 1977) en Hessing Yacht B.V. ( HY )(opgericht in Verslagperiode: 6 juni direct en indirect verband mee houdt (Hessing s Autobedrijven). In geexploiteerd (garagebedrijt). Hessing Yacht hield zich kennelijk kortheidshalve de in en verkoop van auto s in het luxe segment en alles wat daar Hessing Service Center werd een bijbehorend service centrum bezig met de in en verkoop van vaartuigen. Hessing Holding fungeerde als houdstermaatschappij, terwiji in Hessing Silt B.V. teitelijk geen activiteiten (meer) plaats vonden. in Hessing Autobedrijven) 4 september 2015 Hessing De Bilt: 0,5 uur Hessing Autobedrijven: 0,7 uur Hessing Service Center: 0,7 uur Hessing Yacht: 0,7 uur Hessing De But: 15,7 uur Hessing s Autobedcijven: 98.4 uur Hessing Service Center: 26,6 uur Hessing Yacht: 103,1 uur Dit versiag betreft de (afwikkeling van de) faillissemen ten van Hessing Holding B. V. ( HH ) (opgericht in Algemeen vermeld, staan deze beschrijvingen cursief gedrukt. De nieuwe beschrijvingen zijn omkaderd. [7or zover er in dit versiag zaken vermeld staan die de curator reeds in een eerder verslag heeft Totaal: 832,5 uur Bestede uren totaal Hessing Holding: 588,7 uur Totaal 9,1 uur Bestede ucen in verslagperiode: Hessing Holding: 6,5 uur vennootschappen dan de gefailleerde vennootschappen behoren Omzetgegevens: De omzet van de totale groep, waartoe ook andere (Aerenbergh B.V., Aerenbergh Pensioen B.V. en Ridderoord B.V.), bedroeg in 2010 EUR , (netto) en EUR , Personeel gemiddeld aantal: 40 (verdeeld over Hessing Holding, Hessing Service Center en Activiteiten onderneming: De gefailleerde vennootschappen hielden zich met name bezig met Curator: mr. J. Westerhof Rechtercommissaris: mc. D.M. Staal

2 Aihoewel de topholding van de HessingGroep, Aerenbergh B.V. ( Aerenbergh ) eveneens binnen de mc. J. Westerhof tot curator (d.d. 2 februari 2012), maakt de afwikke!ing van dat faillissement geen dee! ult van het onderhavige verslag. De curator za! het verslag dat betrekking heeft op Aerenbergh uiterlijk op 2 maart a.s. indienen. verslagperiode failliet werd verklaard, met benoeming van mr. Y Sneevliet tot tech tercommissaris en faillissemen t. 1994) CUe viji gefailleerde vennootschappen hierna gezamenlijk: de gefailleerde ). Op 4januari 2012 werdaan de gefailleerde surseance van betaling verleend, die op 9januari 2012 werd omgezet in (andere) auto s in het luxe segment, maar de Iaatstejaren wetden nog slechts auto s van de merken direct en indirect samenhangt. In het verleden werden zowel Amerikaanse auto s verhande!d, als Autobedrijf(HA, HSC) 3& Service Ce4ter 8.V Hsg.s AutthiirTfref B.V. ereer Pen E.V. H H eg EN. L door Aerenbergh, wier aandelen op haar beurt worden qehouden door Stichting Administratiekantoor Pensioen B.V., die overigens beide niet in staat van fai!iissement verkeren. Op 2 februari 2012 is, zoals hierboven gemeld, Aerenbergh fail!iet verk!aard. De heer F.M. Hessing is onmiddellijk bestuurder van geiailleerde. Zie voor de volledigheid onderstaand overzicht (per datum taillissement). Aerenbergh. Aerenbergh houdt 00k de aandelen in het kapitaal van Ridderoord B. V. en Aerenbergh HH houdt alle aande!en in de vier gefailleerde vennootschappen. De aandelen in HH worden gehouden Stichhng AmtrtiEkantoo Areriberch By. Hessg Bitt B. V. Hessiig Yadt By. De gefail!eerde houdt zich sinus haar oprichting bezig met de handel in auto s en a!ies wat daarmee Organisatie

3 de Utrecht (aan de A2). Het pand, dat in eigendom toebehoort aan HH herbergt zowe! een showroom a(s activiteiten plaats. Voorzover thans bekend, is deze vennootschap leeg. HH fun geerde binnen de HessingGroep als (tussen)houdstermaatschappij. In HDB von den geen een inpandige garage (voor onderhouds en service werkzaamheden). de exciusieve dealercontracten. De activiteiten vonden plaats in het pand aan de Rroostwetering 53 te Maserati, Rolls Royce, Lamborghini, Bentley en Bugatti verhandeld. Gefailleerde bezat voor deze merken Hessing Holding, Hessing De Bilt en Hessing Yacht naar auto s van de eerdergenoemde merken. worden opgemaakt dat na 2008 de omzet significant is afgenomen als gevoig van een afgenomen vraag Financiële achtergrond een verlies noteerde van respectievelijk EUR , en EUR ,. Uit de jaarrekeningen kan Uit de geconsolideerdejaarrekening van Aerenbergh blijkt dat de gehele Hessinggroep in 2009 en 2010 opbrengst bedraagt EUR ,, welk bedrag inmiddels is ontvangen op de boedeirekening. In de afgelopen verslagperiode is de sloep door middel van een internetveiling (B VA) verkocht. De netto verslagperiode mogelijkheden zijn om deze op een andere wijze te verkopen. De sloep is nog altijd niet verkocht. De curator zal deze ter veiling aanbieden tenzij er in de komende curator houdt terzake de verkoop van het object een vinger aan de pols. De sloep Bluf is inmiddels in opdracht van de curator in de verkoop genomen door Waler & Wafer. De nemen. geclaimd. Met toestemming van de rechtercommissaris zal de curator in de komende verslagperiode de (betrekkelijk geringe) vordering van Scherpel voldoen (ex art. 60 lid 2 Fw) om de sloep vervolgens in be2it te nemen. Wafer & Waler zal in opdracht van de curator de verkoop van het vaartuig ter hand Op de kapiteinssloep Bluf heeft Scherpel Jachthaven B. V. (winterstailing) een recht van reten tie boedelbijdrage van EUR 5.000,. Er is inmiddels een koper gevonden. De curator verwacht dat het hypotheekhouder) zich inmiddels tot de curator gewend. Met toestemming van de rechtercommissaris maar teitelijk door de Bank, die derhalve alle werkzaamheden en kosten in het kader van het verkooptraject voor zijn rekening neemt. Terzake de onderhandse verkoop voldoet de bank een bijbehorende boedelbijdrage van EUR 5.000, is ontvangen op de boedeirekening. In de derde verslagperiode is hetjacht Kristellen verkocht voor een bedrag van EUR ,59. De vaartuig in de komende verslagperiode zal worden verkocht. HY: In het kader van de verkoop van het jacht Kristellen heeft de Barclays Bank (eerste is met de bank algesproken dat het schip onderhands zal worden verkocht, formeel door de curator, De Barclays Bank heeft zich vooraisnog nog niet tot de curator gewend, als gevolg waarvan nog niet pandrecht gevestigd op roerende zaken en rech ten die behoren bi], of verband houden met het vaartuig. van Cannes. De Barclays Bank (Londen) heeft hetjacht gefinancierd en er een scheepshypotheek op van HY staan. Een kapiteinssloep (ligplaats Loosdrecht) en een jacht, type Ferretti 550, genaamd met gevestigd van EUR , te vermeerderen met EUR , (rente en kosten). 00k is er een bekend is hoe groot de vordering van de bank is en op welke wijze zi] haar zekerheidsrechten wenst ult te kortweg handel in schepen. Inmiddels is duidelijk geworden dat er twee vaartuigen op naam Kristellen. Dit jachtligt in een jachthaven in The ole sur Mer, een dorpje in ZuidFrankrijk onder de rook winnen. In 1994 werd HY opgericht, die zich gelet op de inschrijving in het handelsregister kennelijk bezig hield

4 faillissement. Omdat het onderzoek nog in voile gang is, kunnen hiero vet nog geen delinitieve uitspraken Naar zeggen van de directie is het faillissement mede ontstaan als gevoig van een teruglopende vraag significant terwiji de kosten op niveau bieven. Uiteindelijk kon daardoor niet meer wotden voldaan aan naar auto s in het exciusieve segment. De omzetten binnen de HessingGroep daalden daardoor worden gedaan. Er is door de curator inmiddels een onderzoek ingesteld naar de onderliggende oorzaken van het Oorzaak/aanleiding faillissement geinvesteerd in vaartuigen. Aihoewel deze vaartuigen op het eerste gezbcht geen zakelijk belang onttrokken door de heer Hessing (lening en tekeningcourant) en dat er voor ongeveer 1,5 mb is ontvangen. Voot dat standpunt is overigens in de administtatie geen onderbouwing gevonden. dien den, heeft de bestuurder van gefailleerde verklaard dat deze werden gebruikt om daarop klan ten te Ook is gebleken dat in de petiode tot datum faillissement voor bijna 4 mb aan de vennootschappen is periode zelfs oplopend van 3, 7 mio tot 33,7 mio. Zonder herwaarderingsresetves daalde met name in de laatste jaren toenamen. Door de herwaarderingen beschbkte de Hessinggroep steevast over een positief eigen vermogen. In de de normale bedrijfsvoering was de Hessinggroep dus al vele jaren verlieslatend, waarbij de verliezen het eigen vermogen in diezelfde periode echtet van / 1,7 mio tot / 3,7 mb. Gelet op het resultaat ubt is vermin derd. afgerond. Uit dat onderzoek is gebleken dat de Hessinggroep a! vanaf 2004 (structureel) operationeel Ridderoord) werden geactiveerd. Zo blijkt dat ultimo 2010 de boekwaarde van project Park Bloeyendaal aan de Proostwetering werden herwaarderingsreserves geactiveerd. Het pand zeif is ultimo 2010 verlies leed. Deze operationele verliezen waren in de jaarrekeningen van gefailleerde niet direct conclusie wotden getrokken dat 2,25 mio is gefinancierd met korte middelen, waardoor het werkkapitaal zichtbaar omdat steevast herwaarderingsreserves met betrekking tot het vastgoed (met name geactiveerd (ontwikkelingskosten Park Bloeyendaal). Ook ten aanzien van het bedrijispand van Hessing geactiveerd voor een bedrag van 10 mb. Exciusief herwaarderingen bedroeg de investering in dit pand ongeveer 8 mb. Gelet op het felt dat slechts een hypotheek ter hoogte van 5,75 mio is gevestigd kan de 51 mio bedroeg. Qok werd ultimo 2012 ondet de post Onderhanden projecten een bedrag van 16 mb In de afgelopen verslagperiode heelt de curator zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement op 5januari 2012 ingehaald door de aan gefailleerde verleende surseance van betaling. Tenslotte werd handelsvoorraad voertuigen van HA. Als gevoig daarvan begon de bedrijfsvoering van de autotak van waarvan de andere groepsmaatschappijen zich hoofdelijk verbonden. Omdat de Ieningnemers niet werkkapitaal) de financieringsovereenkomst met de gefailleerde beëindigde werd het faillissement Aicredis Finance ontstane conflict over de (terug)betaling van een door Aicredis verstrekte lening. Aicredis Finance verstrekte in 2008 een financiering van EUR 10 mb aan HA, voor de terugbetaling voldeden aan hun (tetug)betalingsvetplichtingen, heeft Alctedis beslag Ia ten leggen op de gehele Voot de ditecte aanleiding van het faiflissement wordt vetwezen naat het tussen de gefailleetde en de gefailleerde ernstige haperingen te vertonen. Nadat ook de Rabo bank (als financier van het feitelijk onafwendbaar. Aictedis had inmiddels ook een faillissementsvetzoek ingediend, maar die wetd de surseance op 9januari 2012 omgezet in een faillissement. verplichtingen te voldoen. gefailleerde veel ruimte te geven om aan de uit hoofde van verstrekte financieringen voortvloeiende de kottlopende en Ian glopende verplichtingen. Daatnaast bieken betrokken financiers niet gene gen om

5 uit de onderneming is verdwenen, tegenover welke kosten geen inkomsten stonden, omdat het project de betalingsonmacht van de Hessinggroep en het daarop volgende failhissement. de aanschaf van de vaartuigen, die niet overtuigend zakelijk zijn verantwoord, hebben bijgedragen aan investering(en) in het pand aan de Proostwetering en de privéopnames door de heer Hessing aismede structurele operation ele verliezen werden geleden, kon de Hessinggroep uiteindelijk niet meer voldoen niet van de grand is gekomen. Aangezien de financieringskosten zeer substantieel waren, terwiji er oak aan haar kortlopende verplichtingen. Uiteindelijk moet worden vastgesteld dat ook de substantiële Ult het bovenstaande volgt dat onder de noemer ontwikkelingskosten (Park Bloeyendaal) ruim 16 mb hoe veelheid banden op een externe lacatie opgeslagen. Vanzelfsprekend zijn er crediteuren die een sets winterbanden van derden aangetroffen in het pand van getailleerde. Oak is er een grate aangetraffen die door particulieren aan gefailleerde in consignatie waren gegeven. Oak zijn er diverse Het betreft auto s die voor onderhaud bij gefailleerde waren gestald. Daarnaast zijn er enkele auto s In en random het pand van gefailleerde zijn diverse auto s aangetroffen waarop derden rechten claim en. Rechten derden waarvan de romp is verkacht voor een bedrag van EUR 2.500, (md. 81W). Tussen de curator en de retentar is inmiddels een koopovereenkomst tot stand gekomen, op basis verkoop en overdracht van de romp in de komende verslagperiade kunnen warden vo!tooid. willen kopen. De curator is hierover met de retentor in anderhandeling. Naar verwachting zal de De curator heeft de romp inmiddels formeel opgeeist. De retentor heeft kenbaar gemaakt de romp te ramp. Dit zal mede afhankelijk zijn van eventueel te ontvangen biedingen van gegadigden. De curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen over het a! dan niet opeisen van de een eventuele opeising van die zaak (art. 60 lid 2 Ew) de romp Ia ten taxeren. In de komende romp opportuun is. verslagperiode onderzoekt de curator of de romp verkocht kan warden en dus of het opeisen van de openstaande facturen een beroep gedaan op een recht van retentie. De curator heeft in het kader van HY heeft een romp van eenjacht, dat in opdracht van HY werd gebouwd, in stalling en heeft terzake In de afgelopen verslagperiode heeft K&M Yachtbuilders zich tot de curator gewend. Deze crediteur van vooraisnog niet bekend. Op naam van HY staan voorzover thans bekend twee vaartuigen. Andere activa op naam van HY zijn werknemers in het kader van de bedrijfsvoering. Er is een voorraad onderdelen (voornamelijk van de vijf door gefailleerde verhandelde merken), kantoorinventaris, intellectuele eigendomsrechten (merken en domeinnamen) en een debiteurenportefeullle aangetroffen. Op datum faillissement waren er geen lopende opdrachten. Tenslotte behoort, zoals gezegd, ook het pand aan de Proostwetering 53 tot de aangetraffen. Deze behoren eveneens in eigendom toe aan gefailleerde en werden gebruikt door bestemd was voar de verkoop. Ook zijn er diverse reguliere persanenauto s (Alfa Romeo s etc.) In het pand van gefailleerde aan de Proostwetering is een handelsvoorraad (luxe) voertuigen van de Activa merken Maserati, Lamborghini, Roll Royce en Bentley), die in eigendom toebehoort aan gefailleerde en boedel. werknemers zijn inmiddels met machtiging van de rechtercommissaris door de curator ontslagen. Bij gefailleerde waren op datum faillissement 46 person en in dienst (HH: 6, HSC: 34 en HA: 6). Alle Personeel

6 beroep hebben gedaan op eigendomsvoorbehoudclausules in toepasselljke (leverings)con tracten. De eigendomsvootbehoud claims, de consignatieovereenkomsten, de retournering van winterbanden en onderhoud bij gefailleerde bevonden. De rech ten van derden zijn inmiddels afgewikkeld. Daartoe behoorde het afwikkelen van diverse van derden hierna meer onder het kopje Doorstart. bettetfende tech the bbenden zijn door de curator gecontacteerd. Over de afwikkeling van deze rechten rechten van derden zijn bij aanvang van het faillissement door de curator gem ventariseerd en de andere eigendommen en retournering van auto s van kianten die zich in het kader van reparatie en/of gevallen tot zeer serieuze biedingen. Uitebndelijk is met de LouwmanGroep (specifiek: Dome Vast goed Louwman )) overeenstemming bereikt over een algehele doorstart van de onderneming. Dit omdat het Gedurende een week heeft de curator gesprekken gevoerd met diverse gegadigden. Dit leidde in enkele Wassenaar B. V. en Beukendaal X B. V. (thans: Lou wman Exclusive Cars B. V.), hierna gezamenlijk: met het oog op een doorstart, of een verkoop van de onderneming van gefailleerde. Daarbij is als uitgangspunt genomen de verkoop van het gehele actief bij voorkeur met (gedeeltehjk) behoud van instandhouding van (een deel van) de onderneming tot de hoc gste opbrengst zou leiden. In het kader aangegeven de uit winning van haar pandrech ten zelf ter hand te willen nemen. Direct nadat de surseance werd verleend heeft de curator zich ingespannen om de markt te verkennen werkgelegenheid. Oft omdat op voorhand al duidelijk was dat een verkoop van het geheel met hoedanigheid van respectievelijk hypotheekhouder (ontroerend goed Proostwetering 53) en pandhouder (vorderingen, IErechten, voorraad en inventaris). De voorraad auto s (verpand aan Aicredis) maakte overigens geen deel uit van de (voorgenomen) transactie, omdat Alcredis a! in een vroeg stadium had van de verkoop is de curator nauw opgetrokken met de FGH Bank en met de Rabobank in hun Doorstart 58 lid 1 Fw heeft gesteld, is nog niet vernomen van de Barclays Bank. Het op naam van HY staandejacht Kristellen is bezwaard met een eerste recht van hypotheek van de Barclays Bank (Londen), die het vaartuig heeft gefinancierd. Aihoewel de curator een termijn ex artikel bestaat tussen FGH en de Rabobank een wederzijdse zekerhedenregeling. bodem verhuurconstructie toe gepast. Als ge voig van de bodem verh uurconstructie waren de werkplaats Rabo bank voor datum faillissement met medewerking van Van Beusekom Taxateurs de intellectuele eigendomsrechten. 00k heeft de Rabobank een tweede recht van hypotheek gevestigd op pandrecht gevestigd op uitstaande vorderingen, inventaris, magazijnvoorraden en (voorzover mogelijk) (garage) en de ruimte waar de voorraden waren opgeslagen niet toe gankelljk voor de curator. Overigens het pand. Teneinde de aan haar (bezitloos) verpande bodemzaken in vuistpand te nemen heeft de De Rabo bank financierde het werkkapitaal van gefailleerde. Als zekerheid heeft de Rabo bank een Proostwetering. Als zekerheid heeft de FGH Bank een eerste recht van hypotheek verkregen op dit pand. De FGH Bank is betrokken als financier van de nieuwbouw van het pand van gefailleerde aan de van Ridderoord B. V. bedrijfsauto s). Ook heeft Aicredis een tweede recht van hypotheek verkregen op het onroerend goed gevestigd op bovengenoemde voorraad auto s (zowel de handelsvoorraad luxe voertuigen, als de heeft verstrekt van EUR 10 mb. Als zekerheid hiervoor heeft Aicredis (onder meer) een pandrecht Er zijn vier financiële instellingen betrokken als financiers van diverse onderdelen van gefailleerde. Banken en zeketheden Hierboven is al kort gerefereerd aan de positie van Alcredis Finance, die aan gefailleerde een lening

7 De deal met Louwman beheist de verkoop van vrijwel het gehele actief van HH, HSB, HA en HDB, meet Deal Louwman aantal werknemers van gefailleerde een dienstbetrekking aan te zullen bieden. verbond en Louwman, overigens net als enkele andere gegadigden, bovendien aangaf een substan flee! bod van Louwman significant hoget was dan de biedingen van de andere gegadigden (en de getaxeerde waarde), zij geen wezenlijke voorwaarden (bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud) aan het bod consolidatiestaat van de desbetreffende vennootschappen (per 31 december 2011)blijkende het restant ad EUR ,12 is overgemaakt op de faillissementsrekening van HH. opgeteld en de met de aldus verkregen boekwaarde corresponderende bedragen zijn overgemaakt op de boedelrekeningen van de betreffende vennootschappen. Op de faillissementsrekening van HA is overgemaakt EUR ,, In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich beziggehouden met de feitelijk afwikkeling van de In de afgelopen verslagperiode heeft de curator afgerekend met Louwman in het kader van de getroffen op de faillissementsrekening van HSC een bedrag ad EUR , en boekwaarde van machines, installaties, inventaris en debiteuren. Deze boekwaarden zijn bij elkaar drie resterende failliete vennootschappen (HH, HA en HSC) verdeeld op basis van de uit de commerciële Omdat HY in de onderhavige transactie geen rol speelt en HDB leeg is, is de boedelopbrengst over de de Rabobank in vuistpand genomen bodemzaken en EUR ,12 voor goodwill. van de boedel gekomen. Dit totaalbedrag kan worden onderverdeeld in EUR , voor de niet door restantbedrag (na aftrek kosten en honorarium notaris) ad EUR ,12 is uiteindelljk ten goede volledig voldaan (uit boo fde van de wederzijdse zekerhedenregeling tussen beide banken). Het (EUR ,15). 00k de restantvordering van de EGH Bank ten bedrage van EUR ,63 is hypotheekhouder) gekomen. Van de restant opbrengst is de Rabo bank (als pandhouder) geheel voldaan op EUR , (kk), zijnde de huidige WOZwaarde en is volledig ten goede van de FGH Bank (als De totaal betaalde koopsom bedraagt EUR ,. De koopsom van het pand is daarbij vastgesteld Koopsom en verdeling Proostwetering). Qok heeftlouwman de door de curator betaalde proceskosten (ad EUR 1.739,48, kort EUR 3.748,96 overgemaakt op de boedelrekening van HH (door de boedel voorgeschoten energiekosten betalingen van debiteuren (na datum deal), die conform de overeenkomst tussen de curator en deal. Er is een bedrag van EUR ,85 overgemaakt aan Louwman in verband met ontvangen geding tegen Meijers Staathouw) overgemaakt op de boedeirekening van HR Louwman ten goede van Iaatstgenoemde diende te komen. Daarnaast heeft Louwman een bedrag van Louwman van diverse contra cten met bijvoorbeeld nutsleveranciers, en hostingproviders verkoop van de onderneming aan Louwman. In dat kader zijn tech ten van derden afgewikkeld (zie hierboven). Ook heeft de curator werkzaamheden verricht in het kader van het op naam zetten van (domeinnamen). van de curator. Dit proces verloopt over het algemeen voorspoedig. aangeboden. Met Louwman is voorts overeengekomen dat zij de tech ten van derden, op goederen die onderdeel zijn van de transactie, afwikkelt, vanzelfsprekend in overleg met en onder het toeziend oog Louwman een groot aantal voormalig werknemers van gefailleerde een nieuwe dienstbetrekking vorderingen), in tellectuele eigendomsrechten en goodwill (klantenbestand, domeinnamen etc.). De activa van HY (twee vaartuigen) maakten geen onderdeel ult van de transactie. Daarnaast heeft specifiek: het pand, de magazijnvoorraad, de inventaris, de vorderingen (behoudens intercompany

8 HY: EUR ,17 HSC: EUR ,33 HH: EUR ,13 HA: EUR ,30 HDB: EUR 297,90 Boedelsaldo: Het door curator gerealiseerde boedelsaldo bedraagt per heden (per gefailleerde): Administratie en onderzoek leveren van hun eigendom, verloopt dit proces over het algemeen voorspoedig. Overigens is met Alcredis afgesproken dat zij in overleg met Louwman (beide behorende tot de LouwmanGroep ) het retourneren van niet onder haar pandrecht vallende auto s, die zich thans nog gevallen discussie is ontstaan met vermeend rechthebbenden, die er niet volledig in slaagden bewijs te we! bevinden in (of rondom) het pand aan de Proostwetering ter hand zal nemen. A!hoewe! in enke!e voorgedaan. De curator houdt een vinger aan de po!s. Er hebben zich in bet kader van de beslaglegging door Alcredis geen noemenswaardige ontwikkelingen Rv. Alhoewel de curator geen direct be!ang heeft houdt hi] terzake een vinger aan de pols. Aicredis verlof gekregen voor het leggen van executoriaa! bes!ag tot afgifte ex artikel 496 Jo 500 Jo 475 bepaald dat de beslagen onrechtmatig waren. Aihoewel de curator in dit geding is betrokken is hi] niet verschenen omdat tegen hem, noch tegen de boedel een vordering was ingesteld. Inmiddels heeft artikel 496Jo 499 Rv, hetgeen niet is gelukt aangezien de rechter op vordering van die derden heeft haar pandrech ten nog niet uitgewonnen, omdat die zich onder derden bevonden. In het kader daarvan heeft Aicredis in eerste instantie getracht die auto s onder zich te nemen middels beslaglegging ex HA: Alcredis heeft ten aanzien van enkele voertuigen die dee! uitmaakten van het wagenpark van HA pols. De aangepaste vordering van Aicredis is nog niet ontvangen. De curator houdt terzake een vinger aan de zal de curator bier achteraan gaan. De curator heeft nog geen aangepaste vordering van Alcredis ontvangen. In de komende verslagperiode afwachting van de aangepaste restantvordering yen Aicredis. curator en met toestemming van de rechtercommissaris onderhands verkocht. De curator is in In de algelopen verslagperiode heeft Aicredis de Iaatste aan haar verpande auto in overleg met de getaxeerde onderhandse verkoopwaarde), welk bedrag in mindering strekt op de totale vordering van Louwman gelleerde vennootschap voor een bedrag van EUR , (overeenkomende met de Aicredis. over de onderhandse verkoop door Iaatstgenoemde van de aan haar verpande voertuigen aan een aan De curator heelt (met toestemming van de rechtercommissaris) met Aicredis overeenstemming bereikt Pandrecht Aicredis en uitwinning een spaarrekening, om daarmee een grotere renteopbrengst te creëren. De curator heeft een bedrag van EUR , van de boedelrekening van HH overgebracht naar

9 ondorzoeksbureau De Block Nederpol & Partners. Inmiddels is aan De Block Nederpel & Partners genomen dee! bovindt zich nog in het pand aan de Proostwetering en is daar veiliggesteld. onderzoek za! mooten blijken of de administratie voldoet aan de daaraan hi] wet en jurisprudon tie gesteldo olsen. 00k zullen onder meer de rekeningcourantposities in kaart worden gebracht en zal eon eveneens opdracht gegoven om do administra tie aan een eorste onderzoek te ondorwerpen. Ult dit De fysieke administratie van gefailleerde is deels door de curator in beslag genomen. Het niet in beslag De digitalo administra tie van gefailloorde is inmiddels in opdracht van de curator voilig gesteld door Komende verslagperiode hot faillissement. Daarnaast zal do curator zich bezighouden met do feitolijke auronding van do doors tart (bijvoorbeeld: ovorschri]von domeinnamen, merkroch ten etc.). Ook verwacht do curator in do komendo nader onderzoek. 00k zal do curator zich in do komonde vorslagporiodo verdiepen in do oorzaken van van do Block Nedorpel & Partners. Op basis van die eorsto bovindingen zal de curator zich boradon op In do komonde verslagporiodo verwacht do curator do eorsto rosultaton to ontvangon van hot onderzoek B. V. fail/lot verklaard. In dat faillissoment is movrouw mr. E.L. Zetteler aangestold tot curator. Do hoer Hossing is op 1 9 november]!. op verzoek van do curator in hot faillissement van Aorenborgh vers(agperiode nadere executiemaatrogolen nemen. Do oxecutiomaatrogo/on van do curator hobben tot niots go/old. Do curator zal in do komonde bestuurdersaansprakoli]khoid met do daarop evontueel to nomen vervolgmaatre ge/en. Gelet op do vervo/gmaatregolen in onderha vige faillissomon ten. waarschi]nlijke aiwozigheid van (kenbaar) verhaal zal eon eventueol in rechte vastgestelde vonnis ton uitvoor wordon gelegd. Hot rosu!taat hiervan hoe ft invloed op do evontueel to nemen togen do bestuurdor to exocuteron. Hot is do curator vooraisnog gobleken dat de bostuurdor goon aansprako!ijkheid immers niot tot onig rosultaat voor do boode! loidon. Zoals gozegd zal hot gewozen (nader) verhaa! biedt. Gelet daarop acht de curator hot op dit moment niet opportuun kosten ten detrimente van do boodol te makon, door eon nader vervoig onderzook in to ste/ion naar eventuelo In hot faillissemont van Aorenbergh is do curator mom onteel doende hot in zi]n voordeel gowezon vonnis gepresen toerd. onderzook van Nederpel Do Block & Partners zal om die redon in oen later versiag worden Het onderzoek naar eventuolo bestuursaansprakelijkheid is nog niet algerond. De resultaten ult het versiag de resultaten van dit onderzoek presenteren. Het onderzoek door Nederpol De Block & Partners is nog gaande. De curator zal in een volgend openbaar topholding van de HessingGroep ) uit hoofde van een geidlonings en rekeningcourantovereenkomst een vordering bestaat op de hoer F.M. Hessing van ruim EUR 3,6 mb. De curator van Aerenbergh B.V. deze vordoring belast. Voor moor gedotailleerde informatie wordt verwozen naar het twoode oponbaar versiag van Aerenborgh B. V. dat op of rondom 5 juni a.s. za! worden gepubliceerd. We! kan inmiddels worden bevestigd dat uit het onderzoek is geblekon dat vanuit Aerenbergh B.V. (do curator verwacht in het komende verslag do eersto con c!usies te kunnen presentoren. heeft zich (in over/eq en samenspraak met SNS Property Finance als pandhouder) met do incasso van volledig afgerond. Reden waarom hierover nog geen definitieve uitspraken kunnen worden gedaan. De Het in opdracht van de curator door Nedorpel De Block & Partners verrichte onderzoek is nog niet beoordeeld of er zaken zijn die nader (vervo!g)onderzoek vorgen. aansluiting worden gemaakt tussen dejaarrekoningen en de digitale administratie. Daarnaast wordt

10 het overige vinden de gebruikelijke (afwikkelings)werkzaamheden plaats. zullen afronden, een en ander in overleg met Louwman en Aicredis. Verder staan (onder meet) op het de curator het onderzoek voortzetten naar de stand van de administratie, de rekeningcourantposities, de oorzaken van het faillissement, eventueel paulianeus handelen en bestuursaansprakelijkheid. Voor In de komende verslagperiode verwacht de curator de verkoop van Kristellen af te ronden. Daarnaast zal hetjacht KristeIlen. Voor het overige vinden de gebruikelijke (afwikkelings)werkzaamheden plaats. programma: de verkoop van de sloep (HY) en indien van toepassing (en in overleg met Barclays Bank) verslagperiode de afwikkeling van rechten van derden (eigendomsvoorbehoud, consignatie etc.) te aangespannen bodemprocedure zijn conclusie van antwoord genomen. Daarna bee ft de curator curator algerond. de procedure door de curator van Meijers Staalbouw. Voor het overige zijn de werkzaamheden van de overeenkomstig artikel 27 Ew aan de rechtbank verzocht om bet geding te schorsen. De curator verwacht in de komende verslagperiode duidelijkheid te verknijgen over het al dan niet overnemen van vernomen dat Meijens Staalbouw d.d. 25 maart ji. fallilet is verklaard. De curator heeft in reactie daanop In de afgelopen verslagperiode heeft de curator terzake de door Meijers Staalbouw tegen hem Inmiddels heeft de curator de dagvaarding van Meijers Staalbouw ontvangen. De curator dient zich de werkzaamheden van de curator afgerond. uitenlijk 12 maart a.s. te stellen en zal daarna zijn conclusie van antwoord nemen. Voor het ovenige zijn onder8.1 hierna. vordering ziet op beweerdelijk geleden schade die bet gevolg zou zijn van het te laat retourneren door de ontwikkelingen terzake af. Zie ook de in een eerder openbaar verslag gemaakte opmerkingen hiero vet curator van de door Meijers ten behoeve van gefailleerde gestelde bank garantie. De curator wacht de van) Meijers Staalbouw B. V. de curator evenwel rechtsmaatregelen aangezegd. De aanleiding hiervoor is de gemotiveerde bet wisting door de curator van een door Meüers ingediende boedelvordering. Deze De werkzaamheden van de curator zijn afgerond. In de afgelopen verslagperiode heeft (de raadsman geen noemenswaardige werkzaamheden te zullen hoeven verrichten. Hessing. 00k zal de curator de sloep ter veiling aanbieden (HA). Voor bet overige verwacht de curator In de komende verslagperiode zal de curator nadere executiemaatregelen nemen jegens de heer noemenswaardige werkzaamheden te zullen hoe yen uitvoeren. de even tuele opeising en verkoop van de romp. Voor het overige verwacht de curator geen oorzaken en eventuele bestuursaansprakelijkheid. Daarnaast zal de curator een beslissing nemen over In de komende verslagperiode zal de curator zich blijven bezighouden met bet onderzoek naar de van de rechtercommissaris ex artikel 69 Fw. Voor het ovetige verwacht de curator geen Meijers Staalbouw ingesteld hoger beroep ex artikel 67 Fw plaats naar aanleiding van een beschikking opeising en verkoop van de romp. Daarnaast vindt op 5 december a.s. de behandeling van een door bestuursaansprakelijkheid voortzetten. Voor het overige houdt de curator zich bezig met de eventuele noemenswaardige werkzaamheden te zullen hoe yen uitvoeren. In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de oorzaken en eventuele (afwikkelings)werkzaamheden plaats. (onder meer) de oorzaken van het faillissement en eventuele bestuursaansprakelijkheid en indien van toepassing nadere maatregelen nemen. Voor het avenge vinden de gebruikelijke In de komende verslagperiode zal de curator zich onverminderd bezighouden met het onderzoek naar

11 de vorderingen van Meijers Staalbouw bevestigd de ptocedute tegen de curator niet over te zullen de werkzaamheden van de curator afgerond. dat het griffierecht tijdig was voldaan. In de komende verslagperiode zal over het a! dan niet tijdig betalen van het griffierecht worden geoordeeld. De curator wacht dat oordeel at. Voor het overige zijn juiste wijze is geadministreerd bij de Rechtbank, heeft de curator nog een akte moeten nemen ter bewijs nemen. Omdat het door de curator ttjdig betaalde griffierecht in die procedure kennelljk niet op een In de afgelopen verslagperiode hebben de curatoren van Meijers Staalbouw, aismede de pandhouder op aandelen in HH worden gehouden door Aerenbergh, wier aandelen op haar beurt worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Aerenbergh. Aerenbergh houdt 00k de aandelen in 1.4 Lopende procedures over de door Meijers geplaatste staalconstructie van het pand aan de Proostwetering. Gefail!eerde 1.2 Winst en verlies schadeplichtig is. Meijers op haar beurt heeft gesteld dat gefailleerde verricht meerwerk dient te vervo!gstappen in dit dossier. aan Louwman beraadt de curator zich tezamen met (de advocaat van) Louwman op Iigt thans voor bi] het Hot Amsterdam. Gelet op de overdracht van de vorderingen van gefailleerde 1.3 Balanstotaal 1.1 Directie en organisatie voldoen. Voor beide vorderingen zijn bankgaranties over en weer gesteld. De procedure bevindt het kapitaal van Ridderoord B. V. en Aerenbergh Pensioen B. V., die overigens beide niet in staat heeft aangespannen tegen Meijers Staalbouw B. V. verdient aandacht. Het betreft een discussie heeft zich op het standpunt gesteld dat deze onjuist is geplaatst en dat Meijers daardoor De curator is bekend met diverse Iopende procedures. Met name de procedure die gefail!eerde 2009: IEU!? ,(geconsolideerd voorde gehele groep)en 2010: / EUR , (geconsolideerd voor de qehele groep). 2009: EUR : EUR van faillissement verkeren. De heer F.M. Hessing is onmiddeflijk bestuurder van getailleerde. HH houdt alle aandelen in de andere gefailleerde vennootschappen (HA, HSC, HY en HDB). De 1. Inventarisatie tijdstip voor een veriticatievergadering te bepalen in de faillissementen waarin een uitdeling zal taillissementen zijn afgerond, zal de curator de rechtercommissaris verzoeken om een datum en plaatsvinden. zijn betwisting van de vordering van Meijers van ,. Omdat de werkzaamheden in deze De curator heeft het voorstel van de rechthebbende op de vordering van de hand gewezen en handhaaft hierover in de komende verslagperiode in onderhandeling treden. De curator heeft inmiddels een voorstel ontvangen van de rechthebbende op de vordering en zal Staalbouw op de betwisting door de curator van die vordering en houdt ter zake daarvan een vinger aan De curator is nog in afwachting van de reactie van de rechthebbende op de vordering van Meijers het overige heeft de curator de vordering van Meijers Staathouw van EUR (zie ook onder 8.6) betwist. De curator is in afwachting van de reactie daarop van de curatoren van Meijers Staalbouw, verslagperiode de curator ontslagen van instantie. De procedure is daarmee ten einde gekomen. Voor Inzake de procedure van Meijers Staalbouw tegen de curator heeft de rechtbank in de afgelopen dan we! (indien van toepassing) de pandhouder op die vordering. de pols. Voor het overige verwacht de curator geen werkzaamheden te zullen hoeven verrich ten.

12 hetgeen inmiddels is gebeurd. De curator beschouwt de kwestie thans als afgerond. bi] vonnis van 16 maart ji. geoordeeld dat de bankgarantie geretourneerd diende te worden, Iaatstgenoemde is overgedragen, heeft hi] de procedure gevoerd in nauw over/eq en samenspraak met Louwman. De kosten zijn daarbij ook voor rekening van Louwman gekomen. De rechter heeft Omdat de onderliggende vordering van HH in het kader van de transactie met Louwman aan die van de curator retournering van een ten behoeve van HH qestelde bank garan tie vorderde. De curator is in de afgelopen verslagperiode in kort geding betrokken door Meijers Staalbouw B. V. 3.2 Verkoopopbrengst Onroecende zaken 3.3 Hoogte hypothecaire vordering EUR , (kk) Zie onder algemeen. 3.1 Beschrijving 3. Activa 2.2 Aantal in jaar voot faillissement 2.3 Datum ontslagaanzegging Werkzaamheden: zie bijlage. 11 januari Aantal ten tijde van faillissement Personeel 1.6 Huur eventuele restitutie van (vooruitbetaalde) verzekeringspenningen. 1.5 Verzekeringen gelijk gesteld. Zie onder algemeen. De curator heeft dit in onderzoek. Zie onder algemeen. betreffende kopieerapparaten, textiel, etc. Deze huurovereenkomsten zullen zoveel mogelijk en In de afgelopen verslagperiode vond de behandeling van het beroep ex artikel 67 Ew plaats dat bestaat dat voortzetting niet tot enig resultaat voor de boedel zal leiden. topende verzekeringen worden zoveel mogelijk beëindigd, waarbij de curator aanspraak maakt op overleg en consultatie met de diverse betrokken advocaten van gefailleerde) de verwachting door Meijers Staalbouw was ingesteld tegen de curator. De curator is daarbij grotendeels in het ten spoedigste worden beëindigd. 1.7 Oorzaak taillissement De andere aangetroffen procedures worden qeen van alle voortgezet door de curator, omdat (na De curator heeft dit in onderzoek. Vooraisnog zi]n enkele huurovereenkomsten aangetroffen (EUR 2.675,60) is overgemaaktop de boedeirekening van HH. veroordeeld in de kosten van het geding. In het kader van het deskundigenonderzoek is voor het ongeli]k gestelde parti] (vanwege het niet overnemen van de procedure door de curator), niet over te nemen. De procedure in conventie is geschorst. De procedure staat thans op de rol datum faillissement door HII een bedrag van EUR , in depot gestort. Het restant daarvan Terzake de hoofdprocedure tegen Meijers heeft de curator besloten de procedure in reconventie voor arrest bij het Hof. lnzake bovengenoemde procedure heeft het Hof inmiddels arrest gewezen. Daarin is HH als de in

13 geen boedelbijdrage overeengekomen, omdat de EGH Bank a/s hypotheekhouder volledig is qelost. Werkzaamheden: zie bijiage. is ten goede gekomen van de boedel. Het na uit winning van de zekerheidsrechten van FGH Bank (onder meer voortvloeiende uit de Niet van toepassing. Alhoewel bet onroerend goed onderhands door de curator is verkocht, is 3.4 Boedelbijdrage tussen de Rabobank en EGH Bank bestaande wederzijdse zekerhedenregeling) resterende surplus EUR ,63. commissaris is met de bank algesproken dat het schip onderhands za! worden verkocht, lormeel kader van het verkooptraject voor zijn rekening neemt. Terzake de onderhandse verkoop voldoet door de curator, maar feitelijk door de Bank, die derhalve alle werkzaamheden en kosten in het 3.12 Beschrijving hypotheekhouder)zich inmiddels tot de curator gewend. Met toestemming van de rechter Op naam van HY staan twee vaartuigen. Verwezen wordt naar het gestelde onder algemeen. HY: In het kader van de verkoop van bet jacht Kristellen heeft de Barclays Bank (eerste Overige activa 3.9 Beschrijving verkocht aan Louwman. boedelbijdrage overeengekomen omdat de Rabo bank (a/s pandhouder) vo/ledig is gelost en het na Werkzaamheden: zie bijiage. uit winning resterende surplus ten goede is gekomen van de boedel. Niet van toepassing. A/hoe wel de voorraad onderhands door de curator is verkocht, is geen 3.11 Boedelbijdrage Zie onder algemeen. Voorraden/onderhanden werk andere zaken aangetroffen. Deze voorraad is a/s onderdeel van de hierboven genoemde transactie 3.10 Verkoopopbrengst!n het pand van gefailleerde is een grote aan de Rabobank verpande voorraad onderdelen en van de deal met Louwman afgerekend. van de fiscus dee/s gefrustreerd. Gelet even we! op het gegenereerde boedelactief, zal de fiscus De Rabobank heeft de bodemverhuurconstructie toe gepast. De Rabobank bee ft op die manier de uitwinning resterende surplus ten goede is gekomen van de boedel. Niet van toepassing. Alhoewel de inventaris onderhands door de curator is verkocht, is geen Zie onder algemeen. verpand was aan de Rabobank is verkocht aan Louwman (zie ook onder algemeen ). 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage hierdoor naar verwachting niet benadeeld worden. De bodemzaken die niet in vuistpand zijn Er is diverse inventaris aangetroffen in het pand aan de Proostwetering. Deze inventaris, die 3.5 Beschrijving boed&bijdrage overeengekomen omdat de Rabo bank (a/s pandhouder) volledig is gelost en bet na 3.8 Bodemvoortecht fiscus bezitloos aan haar verpande bodemzaken in vuistpand genomen. Daardoor is het bodemvoorrecht genomen zijn gewaardeerd op EUR , (onderhandse verkoopwaarde) en zijn a/s onderdee! Werkzaamheden: zie bijlage. Bedrijtsmiddelen

14 verwacht dat het vaartuig in de komende verslagperiode zal worden verkocht. verslagperiode de (betrekkelijk geringe) vordering van Scherpel voldoen (ex art. 60 lid 2 Fw) om ontvangen op de boedeirekening. De sloep Bluf is door Wafer & Wajer in de verkoop genomen. Zie onder algemeen. Hetfacht Kristellen is verkocht en de boedelbifdrage ad EUR 5.000, is van het vaartuig ter hand nemen. Op de kapiteinssloep Bluf heeftscherpeljachthaven B.V. (winterstalling)een recht van retentie de bank een boedelbijdrage van EUR 5.000,. Er is inmiddels een koper gevonden. De curator geclaimd. Met toestemming van de rechtercommissaris zal de curator in de komende de sloep vervolgens in bezit te nemen. Wafer & Wafer zal in opdracht van de curator de verkoop 5.1 Vorderingen van bank(en) 5. Bank/zekerheden 4.1 Omvang debiteuren 4.3 Boedelbijdrage boedelbijdrage overeengekomen, omdat de Rabobank als pandhouder volledig is gelost. Het na goede gekomen van de boedel. Werkzaamheden: zie bijiaqe. uit winning van de zekerheidsrechten van de Rabobank (en FGH Bank) resterende surplus is ten 4. Debiteuren Niet van toepassing. Alhoewel de debiteuren onderhands door de curator zifn verkocht, is geen Zie onder algemeen. 4.2 Opbtengst Op datum faillissement bedroeg de portefeuille uitstaande vorderingen op derden bifna EUR 2 00k. een door laatstgenoemde voor datum faillissement gemaakte beroeps lout ten nadele van HA. Werkzaamheden: zie bijlage. Zie hierboven en onder algemeen Verkoopopbrengst van HA. Dit betreft een uitbetaling door de verzekeraar van een Belgische notaris in verband met In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van EUR ,67 ontvangen op de boedeirekening waarvan de romp is verkocht voor een bedrag van EUR 2.500, (md. BTW). Tussen de curator en de retentor is inmiddels een koopovereenkomst tot stand gekomen, op basis De curator verwacht de opgeëiste romp in de komende verslagperiode te zullen kunnen verkopen. van de romp. Dit zal mede afhankelifk zifn van eventueel te ontvangen biedingen van gegadigden. De curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen over het al dan niet opeisen algemeen. en heeft terzake openstaande facturen een beroep gedaan op een recht van reten tie. Zie onder crediteur van HY heeft een romp van een facht, dat in opdracht van HY werd gebouwd, in stalling In de afgelopen verslagperiode heeft K&M Yachtbuilders zich tot de curator gewend. Deze boedeirekening. netto opbrengst bedraagt EUR ,, welk bedrag inmiddels is ontvangen op de In de afgelopen verslagperiode is de sloep door middel van een intern etveiling (B VA) verkocht. De komende verslagperiode mogelijkheden voordoen om de sloep op een andere wifze te verkopen. De sloep is nog altifd niet verkocht. De curator zal deze ter veiling aanbieden, tenzij zich in de

15 Alcredis heeft haar pandrechten (op de voorraad auto s) inmiddels grotendeels uitgewonnen en de voorlopig erkend in de faillissementen van alle failliete vennootschappen in verband met de qefailleerde entiteiten) bedraagt voorlopig EUR ,45 en is inmiddels ingediend en opbrengst ervan in mindering op haar totaalvordering gebracht. Deze vordering (hoofdelljk op alle gegenereerde opbrengst. omvang van die vordering zal afhangen van de uitwinning van haar pandrechten en daardoor ,15. Beide banken zijn volledig voldaan. De vordering van Alcredis is nag niet bekend. De De vordering van de FGH Bank bedroeg EUR ,63; die van de Rabobank EUR Doorstact Niet van toepassing. Voortzetten 6. Doorstart/voortzetten Werkzaamheden: zie bijiage. recht van hypotheek gevestigd op het onroerend goed aan de Utrechtseweg te De But, op welke retentierecht geclaimd. Verwezen wordt naar het gestelde onder In overleg en in samenspraak met Louwman zijn de eigendomsvoorbehoud claims afgewikkeld. In de afgelopen verslagperiode heeft K&M Yachtbuilders zich tot de curator gewend en een Zie onder algemeen. Zie hierboven. de rechtercommissaris) voldaan. Daarna heeft Wajer & Waler de sloep onder zich genomen am De uitstaande vordering van Scherpel Jachthaven 8. V. is door de curator (met toestemming van van het vaartuig ter hand nemen. Niet van toepassing. de sloep vervolgens in bezit te nemen. Waler & Waler zal in opdracht van de curator de verkoop geclaimd. Met toestemming van de rechtercommissaris zal de curator in de komende Op de kapiteinssloep Bluf heeft Scherpel Jachthaven B. V. (winterstalling) een recht van reten tie a fge wikkeld. De FGH Bank heeft een eerste recht van hypotheek gevestigd op het onroerend goed aan de Er zijn enkele leasecontracten aangetroffen. Deze zijn inmiddels beëindigd. Er hebben zich diverse crediteuren tot de curator gewend die menen goederen te hebben geleverd Er zijn (nag) geen leasecontracten aangetrotfen. 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zeketheden gevestigd. Daarnaast heeft de Rabobank een pan drecht gevestigd op inventaris, voorraden, vorderingen en enkele intellectuele eigendomsrechten van gefailleerde. Aicredis heeft een 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Redamerechten 5.8 Retentierechten verslagperiode de (betrekkelijk geringe) vordering van Scherpel voldoen (ex art. 60 lid 2 Fw) am deze in opdracht van de curator te verkopen. contra ctueel overeengekomen hoofdelijkheid. Proostwetering 53. De Rabo bank heeft op dat onroerend goed een tweede recht van hypotheek pandrecht gevestigd op de voorraad auto s van gefailleerde. Daarnaast heeft Alcredis een tweede grand Ridderoord B.V. voornemens was Park Bloeyendael te verwezentliken. 5.4 Separatistenpositie onder eigendomsvoorbehoud. In overleg en in samenspraak met Louwman warden deze claims

16 Zie onder algemeen. Zie onder algemeen. Omdat de bi] de deal betrokken banken beide zijn gelost en een groot dee! 6.4 Boedelbijdrage EUR 8,1 mb. 6.3 Opbrengst 6.2 Verantwoording Zie onder algemeen. 6.1 Beschrijving HH EUR ,42 Het UWV heeft de volgende boedelvorderingen ingediend: onder a!gemeen. inmiddels zeif ook gefailleerd, de curator in rechte betrokken, Verwezen wordt naar het gestelde In reactie op de afwijzing van deze boedelvordering door de curator heeft Meijers Staalbouw, 8. Crediteuren Door Meijers Staalbouw B.V. is een boedelvordering ad EUR ,87 ingediend in het de hand gewezen. De door Meijers Staalbouw B. V. ingediende boedelvordering is door de curator gemotiveerd van 8.1 Boedelvorderingen faillissement van HH. Deze vordering ziet op schade als gevoig van het niet retourneren door de komende verslagperiode zal de curator zich over deze vordering buigen. curator van de bankgarantie, waarover 00k de eerdergenoemde procedure werd gevoerd. In de van thans bekende crediteuren heeft geleid. Er is de curator vooralsnog niet gebleken van (on)verplichte rechtshandelbngen die tot benadeling Aangezien de curator in het kader van de executie van het vonnis tegen de bestuurder van In onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen Dejaarrekening zijn tijdig gedeponeerd. ]aarrekening over 2009 be vat wel een accountantsverklaring. Dejaarrekening over 2010 was nog niet gepubliceerd en be vat geen accountantsverklaring. De 7.4 Stottingsverplichting aandelen (nader) verhaal biedt, acht hi] het op dit moment niet opportuun een uitgebreid onderzoek in te 7.6 Paulianeus handelen De curator heeft geconstateerd dat voldaan is aan de boekhoudplicht. In onderzoek. In onderzoek. In onderzoek. In onderzoek. 7.1 Boekhoudplicht 7.3 Goedkeuring verk). Accountant 7.5 Onbehoorlijk bestuut gefailleerde (in het faillissement van Aerenbergh) heeft geconstateerd dat de bestuurder geen stellen naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. Werkzaamheden: zie bijlage. 7. Rechtmatigheid Niet van toepassing. Werkzaamheden: zie bijiage. van de koopsom ten goede is gekomen van de boedel was een boedelbijdrage niet opportuun.

17 HSC EUR ,51 De fiscus heeft de volgende vorderingen ingediend: HSC EUR , (LB) HH EUR , (LB en 08) totaa! EUR , Preferente vorderinq van de fiscus HA EUR ,42 HH EUR ,87 HY: 3 HY: EUR ,98 HA: 41 HDB: 6 HA: EUR ,58 HDB: EUR ,54 HSC: 46 HSC: EUR ,43 HH: EUR 485,39, HSC: EUR 1.604,05, HA: EUR 617,87 HH: 33 HH: EUR ,42 volgende totaalbedra gent In totaal is er een bedrag van EUR ,95 aan concurrente vorderingen ingediend voor de totaal EUR , Andere preterente crediteuren 8.6 Bedrag concurrente crediteuren HA EUR ,15 HSC EUR ,43 Het UWV heeft de volgende preferente vorderingen ingediend: voor de volgende totaalbedra gent 8.3 Preterente vordering van het UWV Naast de fiscus zijn de curator preferente vorderingen bekend van betrokken pensioenfondsen 8.5 Aantal concurrente crediteuren gefailleerde vennootschappen ingediend: In totaal hebben 129 crediteuren hun vordering bij de curator van de vijf verschillende laste van HH met een bedrag van EUR , heeft verlaagd tot EUR , (excl. heffingsrente). In samenwerking met PWC heeft de curator bewerkstelligd dat de fiscus zijn vordering 08 ten EUR 4.981,)). Tegen de op te leggen naheffingsaanslag voor de periode zal in verlaagde aanslag (EUR 2.970, (zonder boete) in plaats van EUR , (pius een boete van samenwerking met PWC nader gemotiveerd bezwaar worden gemaakt. Het bezwaar tegen de heffing 08 over het eerste kwartaal 2012 heeft geleid tot een sterk naheffingsaanslagen 08. voormalig fiscalist van HH) bezwaar maken tegen de ten laste van HH opgelegde Met toestemming van de rechtercommissaris zal de curator in samenwerking met PWC (de totaal EUR , HA EUR , (motorrijtuigenbelasting, 8PM en LB)

18 niet bestaande vorderingen. Aihoewel deze vordering als voorlopig erkend is genoteerd, zal de verificatievergadering definitief uitlaten over de gegoedheid van deze vordering. curator zich ter gelegenheid van (en ter voorbereiding op) een eventueel te houden van door HH (voor datum taillissement) gelegde en gehandhaafde beslagen voor volgens Meijers in het faillissement van HH ingediend. De vordering is gebaseerd op schade als gevolg eetdet ingediende vordering bee ft Meijers Staalbouw B. V. een tweede vordering ad EUR EUR ,45, vooralle qefailleerde vennootschappen (vijf maahis genoteerd. Naast deal Daarbij moet worden aangetekend dat de hoofdelijke vordering van Alcredis, voor een bedrag van t, 11 septemb 2015 Lerkzamhen: zie bijiage. Over drie maanden na heden. 9.3 Indiening volgend verslag een verificatievergadering te bepalen in de faillissementen waar een uitdeling kan plaatsvinden. verslagperiode zal de curator de rechtercommissaris verzoeken om een datum en tijdstip voor De werkzaamheden van de curator in deze faillissementen zijn afgerond. In de komende Nog niet bekend. 9.1 Termijn atwikkeling taillissement 9.2 P an van aanpak 9. Overig Zie onder algemeen. Naar verwachting zal een uitdeflng kunnen plaatsvinden aan de crediteuren. 8.7 Vetwachte wijze van afwikkeling Werkzaamheden: zie bijlage. algemeen. Zie voor de vordering van Meijers Staalbouw en de bet wisting daarvan door de curator onder

19 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 9september 2015 in het faillissement van: Hessing Holding B.V. faillissementsnummer F.16/12/17 datum uitspraak rechtercommissaris mr. D.M. Staal curator mr. J. Westerhof betrekking hebbend op versiag nrs. 151 A. BATEN subtot. mci. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas bank giro 205,50 205,50 2. opbrengsten verkopen opbrengsten verkopen kosten ivm verkoop , ,12 3. debiteuren prefaillissement debiteuren boedeldebiteuren 2.675, ,60 4. overige baten boedelbijdrage restitutie belastingdienst rente ,96 642, ,70 5. totaal ,58 642, ,92 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN I BOEDELSCHULDEN subtot. mci. BTW mutaties totaai Terug te ontvangen BTW salaris curator Administratie gas / water / electra kosten tlv Aerenbergh B.V. kosten tlv Hessing Yacht B.V. procedure Meijers Staalbouw , , ,00 147, , , , ,00 147, ,50 6. totaal , ,79 C. THANS NOG BESCHIKBAAR.., totaal A totaal B , ,79 642, , ,79 7. saldo boedeirekening ,79 642, ,13

20 Voorlopig erkende crediteuren inzake het faillissement van Hessing Holding B.V. naam boedel preferent concurrent opmerking uwv ,67 Belastingdienst Utrecht000i!kantoor Utrecht Pensloenfonds Metaal en Techniek 485, (laag preterente vordering) Aicredis Finance B.V ,45 Aerenbergh Pensioen B.V ,00 jsstaalbouw B.V ,94 betwist: PriceWaterhouseCoopers Belasting adv. NV ,77 Afim B.V ,52 BERK0Schoonmaakdiensten B.V ,46 EVB Eneco Business B.V ,89 Gemeente Utrecht, dienst Burgetzaken ,43 CMS,Derks & Star Busman ADP Dealer! Kerridge Automotive Systems 4.410,42 StedirNetbeheer B.V ,03! Van VlietGroep Milieu Dienstverleners 2.780,34 ARea 2.659,08 I Shell de Wetering 2.337,02 DUTCHWORKS 2.182,46 Transmissie Service Center B.V ,38 Aqua + Sprinklersystemen B.V ,73 ADP Nederland B.V ,20 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 1.286,18 Niscayah B.V ,43 Jansen Beveiliging! JBA Security 875,44 Nespresso Nederland B.V. j 690,90 Novaqraaf Nederland BV 648,55 Vitens 549,84 Atlantic Telecom Business B.V. 375,26 Prevoba ongediertebestrijding 304,64 :C0l0IlaZa B.V. 269,20 Apply B.V. 211,52 Kamer van Koophandel MiddenNederland 138,16 ICS Vertex 84,49 De Vries & Co. Stempelfabriek 74,14 Turien & Co Assuradeuren 61,58 Totaal , , ,42

21 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 9september 2015 in het faillissement van: Hessing Service Center B.V. faillissementsnummer F.16/12/19 datum uitspraak rechtercommissaris mr. D.M. Staal curator mr. J. Westerhof betrekking hebbend op versiag nrs. A. EATEN subtot. incl BTW mutaties totl At te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas bank giro 2. opbrengsten verkopen opbrengsten verkopen kosten ivm verkoop , ,00 3. debiteuren praefailhssement debiteuren boedeldebiteuren 4. overige baten boedel bijdrage restitutie belastingdienst rente ,77 485, ,60 5. totaal ,04 485, ,60 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN I BOEDELSCHULDEN subtot. mci. BTW mutaties totaai Terug te ontvangen BTW salaris curator publicatiekosten uittreksel gas / water! electra verzekeringen fiscus uwv 1.592,78 552, ,78 552,49 95,89 6. totaal 2.145, ,27 95,89 C. THANS NOG BESCHIKBAA totaal A totaal B , ,73 485, , ,27 7. saldo boedeirekening ,77 485, ,33

22 Kalibra International B.V ,77 Tools Center Hans Beek I 1.587,58 EVB [vyniging 2.184,84 EVB VendriglJsselstein B.V ,12 Hbema Tielman automaterialen 2.996,06 Kemetyl Nederland B.V ,05 njc Bridge ,15 DeRooij Autoschade ,25 Profile Tytecentet Verkade ,37 Alcreclis Finance By ,45 Be[astingdienst UtrechtGooi/kantoor Utrecht ,00 uwv , , ,93 laagpref en 9.772,99 conc. boed&: ,59 hoogpref.; Pref: 8.003,77 hoogp, laagp.[ inaam boedel preferent concurrent opmerking Pensloenfonds Metaal en Techniek 1.604, ,33 Totaal , , ,43 DeSchakel B.V ,05 lnterf Ion Holland By. 343,61 Federal Express Europe Inc. 249,49 Centraal Justitieel Incassobureau 25,00 Multirent By. 533,51 lreplicars B.V. 428,40 Nomot B.V. 270,96 Broekhuis Ford Zeist 260,25 Prem Tech CarComplete By. 146,01 Profile Tyrecenter Mario Verkade 55,64 Metallit GmbH 312,96 Tyre City By. 65,45 MDM Motorsport 593,32 BCX CARing Supplies 423,34 EN FINANCE /TEA Nederland BV 279,48 De Reclamemakers Utrecht B.V. 202,30 DHL Finance Services B.V. 91,50 ROW 115,40 Kent Nederland B.V. 726, 52 Linde Gas Benelux B.V. 723,53 EVB First Light By. 213,21 EVB Swissvax Benelux 747,00 C. & B.V. Fa van Straaten Zn 1.157,27 I CARTEC Opheusden 807,62 Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V ,59 Brammer Utrecht B.V. 445,49 EVB Hageman, Tech.handelsburo 1 416,80 Friesland V.R.B. B.V. 180,98 Lebon & Gimbrair B.V ,35 Wurth Nederland B.V. 609,65 WashTec 182,86 Restyle Haaglanden 1.279,25 Technocon B.V. 304,39 Forte Midden Nederland 1.283,23 Voorlopig erkende crediteuren inzake het failhssement van Hessing Service Center B.V.

23 in het faillissement van: Hessing s Autobedrijven B.V. faillissementsnummer F. 16/12/20 datum uitspraak betrekking hebbend op versiag nrs. 15 A. BATEN subtot. mci. BTW mutaties totaal At te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas curator mr. J.Westerhof rechtercommissaris mr. D.M. Staal TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 9september 2015 bank , ,47 giro 2. opbrengsten verkopen opbrengsten verkopen ,00 kosten ivm verkoop ,00 3. debiteuren prefaulissement debiteuren boedeldebiteuren 1.052, ,73 4. overige baten boedelbijd rage verzekering uitkering rente 5. totaal B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN salaris curator 19% salaris curator 21% uittreksel gas water electra / / onderzoek administratie fiscus Uwv 6. totaai , , ,93 C. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A ,20 368, ,26 totaal B , ,96 7. saido boedeirekening ,24 368, ,30 595,32 I BOEDELSCHULDEN subtot. mci. BTW , , , ,54 mutaties ,64 595,32 totaai 368, , ,26 Terug te ontvangen BTW ,64 103, , ,67

24 UWV , ,15 pref en 5.747,81 conc. PrefaiII.vord 674,88 hoogpref en ,27 pref. Automotive M. Koolen ,00 De heer J.J.H. de Rooij ,00 Automobili Lamborghini SpA ,06 RollsRoyce Motorcars I ,36 Gassan Diamonds ,00 isorko&swane advocaten ,04 Exportbedrijf Babajan ,00 rtati West Europe SAS ,00 ratis.p.a. t ,94 Alcredis Finance B.V ,45 fsioenfonds Metaal en Techniek 617,87 836,05 (laag preferente vordeting) Belastingdienst UtrechtGooi/kantoor Utrecht ,00 boedelvord: hoogpref; [edel preferent concurrent opmerking Totaal , , ,58 R.D.C. Datacentrum B.V. 319,03 Mood media Netherlands B.V. 51,22 De Gemeente Silt ,40 Gemeente Utrecht ,90 Parkmanagement Grontmij Nederland B.V. 580, 52 AutoScout24 Nederland B.V. 277,28 Gemeente Hilversum 53,60 Inspection Oranjewoud 1.918,88 Vodafone Libertel B.V. 172,75 VDS Gielissen Interiors & Exhibitions 4.284,00 RollsRoyce Enthusiasts Club 185,00 Centraal Justitieel lncassobureau 1.286,00 B.V. Creditforce 1.183,61 Autodata Nederland B.V ,30 [anoma Media b.v. Wegener Media Ventions BV/ Autotrack 560,49 Suit Supply 798,00 Daddy Creative Communications GmbH 924,00 UNIGLOBE /ALLIANCE TRAVEL 1.021,08 P. van Beek autotransport 1.588,65 RDW 645,21 461,72 Yes Telecom Netherlands B.V ,13 City Tec B.V. 384,39 E.B.V. Expertise Bureau Verbeek By 6.188,00 Initial B.V ,59 Up & Running B.V ,25 EVB Bconsult NV ,00 Services BV 1.963,50 Deheer A.J. Oostveen ,00 De heer M. van Hout ,00 Vooriopig erkende crediteuren inzake het faillissement van Hessing s Autobedrijven By.

25 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 9september 2015 in het faillissement van: Hessing Yacht B.V. faillissementsnummer F.16/12/21 datum uitspraak rechtercommissaris mr. D.M. Staal curator mr. J. Westerhof betrekking hebbend op versiag nrs. 15 A BATEN subtot mci BTW mutatmes totaal At te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas bank 9iro 2. opbrengsten verkopen opbrengsten verkopen kosten ivm verkoop , , ,88 3. debiteuren praefaillissement debiteuren boedeldebiteuren 4. overige baten boedelbijdrage restitutie belastingdienst rente 5.000,00 565,47 40, ,00 606, totaal ,87 40, ?5, ,88 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN I BOEDELSCHULDEN subtot. mci. BTW mutaties totaai Terug te ontvangen BTW salaris curator publicatiekosten uittreksel gas / water / electra stalling / verzekering sloep taxatie uwv , , , , , ,37 953,88 194,27 6. totaal , , ,15 C. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A ,87 40, ,19 totaal B , ,02 7. saldo boedeirekening ,85 40, ,17

26 rotaal 1.030, ,98 Barclays Marine Finance Lengers Yachts 5.V ,45 [dis Finance B.V Jachtwert By I naam boedel preferent concurrent opmerking Voorlopig erkende crediteuren inzake het faillissement van Hessing Yacht By.

27 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 9 september2015 in het faillissement van: Hessing De BUt B.V. faihissementsnummer C/16/12/18 F datum uitspraak rechtercommissaris mr. D.M. Staal curator mr. J. Westerhof betrekking hebbend op versiag nrs. is A BATEN subtot mci BTW mutatis totaai Af te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas banksaldo giro 2. opbrengsten verkopen opbrengsten verkopen kosten ivm verkoop 3. debiteuren praefaillissement debiteuren boedeldebiteuren 4. overige baten boedelbijdrage restitutie belastingdienst rente 244,00 53,90 244,00 53,90 5. totaal 245,26 297,90 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN I BOEDELSCHULDEN subtot. mci. BIW mutaties totaai Terug te ontvangen BTW salaris curator publicatiekosten uittreksel gas I water I electra verzekeringen fiscus Uwv 6. totaal. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A 246,52 totaalb 297,90 7. saldo boedeirekening 246,52 297,90

28 Totaal ,54 üti4 IT Solutions By. 326,06 ROW 342,00) Berendsen Textiel Service B.V. 483,08 Centraal Justitieel lncassobureau Aicredis Finance B.V ,45 boedel preferent concurrent opmerking Goodyear Dunlopn Tires Nederland Voorlopig erkende crediteuren inzake het failtissement van Hessing De B1t B.V.