Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Passie voor leren! begroting en scholingsplan"

Transcriptie

1 Passie voor leren! begroting en scholingsplan

2 1

3 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan aan. We hebben de begroting en het scholingsplan gebundeld in het document Passie voor leren! In Passie voor leren! verwoorden we de speerpunten voor het schooljaar De leerlingen en de medewerkers op de Accentscholen ontvangen hiermee maximale ontplooiingskansen. Accent vertrouwt op de eigen kracht en trekt waar nodig samen op met partners in de omgeving. We willen samen het beste voor de leerlingen en de medewerkers op de Accentscholen bereiken. In het document Passie voor leren! wordt dit verder geconcretiseerd. Juni 2014 Hennie van Schilt en Peter Putman 2

4 3

5 Beleidsbegroting Voorwoord Aalten, juni De begroting is gebaseerd op de koers en de hoofdlijnen van beleid zoals beschreven in ons Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! Recht doen aan kinderen houdt voor ons in dat LEREN centraal staat. Voor leerlingen én voor medewerkers draait het om maximale ontplooiing. Samen leren om samen verder te komen in ontwikkeling. Leren van en met elkaar loopt als een rode draad door alle scholen van Accent. Wij vinden het belangrijk dat kinderen bewust betrokken raken bij hun eigen ontwikkeling. Dit vraagt van leerkrachten alertheid om talenten bij kinderen te herkennen en hen uit te dagen die volledig te benutten. In een wereld waarin veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen, vinden wij dat in ons onderwijs het accent moet liggen op de verwerving van de basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen). Op deze wijze wordt bij kinderen de noodzakelijke basis gelegd om maximaal voorbereid te zijn voor een toekomst in een steeds complexere samenleving. Het bieden van een warm stabiel pedagogisch klimaat op onze scholen is daarbij voorwaardenscheppend. Accent zet met deze begroting duidelijke lijnen uit voor het nieuwe schooljaar Peter Putman, voorzitter College van Bestuur. 4

6 Inhoudsopgave A. Begroting in doelstellingen 1. Onderwijs & identiteit 2. Innovatie a. ICT b. AccentAcademie en opleidingen 3. Personeel 4. Beheer a. Huisvesting b. Financiën c. Gecoördineerde inkoop B. Begroting in cijfers 1. Uitgangspunten 2. Begroting Meerjarenbegroting 4. Investeringen C. Begroting in beleidskaders 1. Financieel beleid 2. Beleidsafspraken 3. Commissie Don 4. Risicoparagraaf 5. Vermogensbeheer 5

7 A. Begroting in doelstellingen 1. Onderwijs & identiteit Wat willen we bereiken? Wanneer? Additionele kosten / investeringen Vervolg op Ruim Baan Niet begroot. Wordt indien mogelijk gefinancierd uit meevallers binnen begroting. Topklas jong professionals Begin , onderdeel van CIO. Koppels leerkrachten die Geen. deelnemen aan Vierslagleren Begeleiding en coaching voor Geen. oproepkrachten en poolers Vorming één of twee scholenkoppels Geen. Jaarlijkse monitoring van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen Voldoende tussenopbrengsten van alle AccentScholen Gemiddelde opbrengst CITOeindtoets 537,2 20% best scorende leerlingen heeft score van 545 sept/okt 2014 Kwaliteitsmonitor; Geen. november totaalrapportage maart 2015 De lat omhoog Ultimo , onderdeel CIO. April , onderdeel CIO. April 2015 Geen. Implementatie Passend Onderwijs Met ontvangen middelen van swv Passend Onderwijs. Vorming en borging IKC , onderdeel Kwaliteitsimpuls. Implementatie pestpreventie , onderdeel Kwaliteitsimpuls. Implementatie actiepunten Geen. tevredenheidsonderzoeken Implementatie 5- gelijkeschooldagenmodel Extra kosten gerealiseerd in met Ruim Baan. DirecteurenTweeDaagse 2015 Voorjaar Schoolplan Voorjaar

8 Ruim baan voor jong professionals Volgens de laatste prognoses zal het leerlingenaantal binnen de scholen van Accent de komende jaren nog verder terug lopen en daardoor zijn er in de toekomst minder leraren nodig. Tegelijk neemt de vergrijzing van ons onderwijspersoneel toe. Om een evenwichtige leeftijdsopbouw van onderwijspersoneel in de scholen te kunnen realiseren, is het belangrijk om ondanks de krimp toch jonge leerkrachten binnen te krijgen. Goed onderwijs is namelijk gediend met een evenwichtige leeftijdsopbouw van onze medewerkers. Het is van belang dat een goede doorstroming plaatsvindt. In het afgelopen schooljaar heeft Accent dat gerealiseerd door extra middelen in te zetten. Dit heeft ongeveer 10 extra banen voor jonge medewerkers opgeleverd. In het schooljaar gaan we wederom proberen om hiervoor extra budget vrij te maken. Topklas jong professionals In het schooljaar gaan we werken met een TOPKLAS voor startende leerkrachten. Leerkrachten die voor het eerst groepsverantwoordelijkheid krijgen, worden uitgenodigd voor deze TOPKLAS JONG PROFESSIONALS. De Topklas wordt begeleid door een directeur van een Accent-Academische opleidingsschool en twee interne opleiders. De jong professionals gaan zich verdiepen in het leren van kinderen, het analyseren van data en de gevolgen van het planmatig handelen. Tijdens diverse bijeenkomsten zal er volop gelegenheid zijn om van en met elkaar te leren. Vierslagleren Startende en ervaren leerkrachten zullen in in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen aan het Vierslagleren. Vierslagleren biedt zowel de startende als de ervaren leerkracht de mogelijkheid om een masteropleiding te volgen. De ervaren leerkracht wordt tijdens de opleiding gedurende twee dagen per week vervangen door de startende leerkracht. De startende leerkracht krijgt hiervoor salaris en volgt op andere dagen in de week de masteropleiding. De opleidingen worden vergoed door de Lerarenbeurs. Na het behalen van de masteropleiding krijgt de startende leerkracht een vast dienstverband voor twee dagen per week en de ervaren leerkracht gaat weer volledig terug naar zijn klas. Op deze wijze snijdt het mes aan twee kanten. 7

9 Het begeleiden en coachen van oproepleerkrachten en poolers Voor het begeleiden en coachen van startende leerkrachten is het protocol voor ondersteuning van de jong professional opgesteld. Omdat de meeste leerkrachten starten als oproepleerkracht of pooler organiseert Accent in twee informatiemiddagen speciaal voor deze groep medewerkers. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de poolers en oproepleerkrachten informatie over nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen binnen de AccentScholen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Professionaliseren is leren van en met elkaar. Op verzoek kan door de interne opleiders ondersteuning worden geboden aan startende leerkrachten. Daarnaast kunnen zowel poolers als oproepkrachten gebruik maken van de opleidingsmogelijkheden van de AccentAcademie. Scholenkoppel De basisscholen t Warmelinck en De Klimop vormen vanaf 1 augustus 2014 een nieuw scholenkoppel. Een scholenkoppel heeft één directeur, één internbegeleider, één ict-er, één interne opleider en één team. De schoolteams werken intensief samen om het leren met en van elkaar te versterken. Ook in het schooljaar ligt het in de lijn der verwachting dat er één of twee scholenkoppels worden gevormd. Kwaliteitsimpuls De Kwaliteitsimpuls is een ambitieus professionaliseringsplan voor de medewerkers van Accent. Deze impuls heeft als doel de onderwijsopbrengsten van de kinderen te verhogen door medewerkers maximale ontplooiingskansen te bieden. De Kwaliteitsimpuls wordt met één jaar verlengd. De Kwaliteitsimpuls is zichtbaar in de uitvoerende werkzaamheden van de AccentAcademie. Kwaliteitsmonitor In de Kwaliteitsmonitor leggen de schooldirecteuren verantwoording af over de resultaten en de voortgang van het onderwijs. In het najaar van 2014 kan voor het eerst, naast de bestaande beoordelingen onvoldoende en voldoende, de beoordeling goed ontvangen worden. De beoordeling goed wordt alleen toegekend als de school voldoet aan een aantal extra kwalificaties. Bijvoorbeeld de school biedt extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning, de leeropbrengsten van de school zijn bovengemiddeld, de school scoort op tevredenheidsonderzoeken hoger dan landelijk en de school bereikt duidelijke vorderingen ter verbetering van de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. De lat omhoog Accent brengt sinds 2012 de onderwijsopbrengsten en de streefdoelen op school- en Accentniveau in beeld met het instrument DE LAT OMHOOG. Het instrument wordt steeds afgestemd op de gewijzigde eisen van Cito. Het instrument DE LAT OMHOOG zal vanaf gebruiksvriendelijker worden. 8

10 Doelstelling voor schooljaar : De tussenopbrengsten van alle AccentScholen dienen voldoende te zijn. De gemiddelde opbrengst van de Cito-eindtoets dient 537,2 te zijn in april % van best scorende leerlingen dient een score van 545 of hoger te hebben. Cito-eindscore Landelijk gemiddelde Accent gemiddelde ,2 535, ,1 536, ,7 535, ,7 536, (ambitie) 535,0 537,2 Onderwijskwaliteit De kwaliteit van de school wordt in de periodes september/oktober 2014 en februari/maart 2015 gemonitord met de instrumenten KWALITEITSMONITOR en DE LAT OMHOOG. Het College van Bestuur bezoekt in beide periodes alle scholen en spreekt met de schooldirecteur over de behaalde resultaten, de streefdoelen en de visie op schoolontwikkeling. Naar aanleiding van deze schoolbezoeken stelt het CvB aan de hand van de KWALITEITSMONITOR en DE LAT OMHOOG een totaalrapportage op. Deze rapportage dient als verantwoording naar de Raad van Toezicht en wordt besproken met de GMR. Passend Onderwijs De wetgeving Passend onderwijs gaat per 1 augustus 2014 van start. Basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs cluster 3 (leerlingen met leerproblemen) en cluster 4 (leerlingen met gedragsproblemen) vormen de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. De Accentscholen zijn verdeeld over twee regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: samenwerkingsverbanden Doetinchem en Oost-Achterhoek. Passend Onderwijs betekent kwalitatief goed onderwijs waarbij het onderwijs zo gewoon mogelijk en zo dichtbij mogelijk georganiseerd wordt. De samenwerkingsverbanden Doetinchem en Oost Achterhoek hebben ieder een ondersteuningsplan opgesteld waarin naast de ondersteuningsmogelijkheden van alle scholen de toewijzing van leerlingen naar (speciale) voorzieningen in afstemming met externe partners als gemeenten en jeugdzorg zijn beschreven. Met ingang van 1 augustus 2014 krijgen de schoolbesturen zorgplicht voor iedere leerling. Dit betekent dat Accent voor elke leerling een passende plek moet realiseren. Rugzakjes voor kinderen verdwijnen. De middelen voor ondersteuning van de kinderen die voorheen een rugzak hadden, gaan naar de samenwerkingsverbanden. Accent maakt afspraken met het Speciaal Onderwijs om de expertise op de Accentscholen te kunnen waarborgen. 9

11 Doorontwikkeling brede scholen Accent kent acht brede scholen (CBS Barlo, De Klimop, t Möllenveld, Emmaschool, t Warmelinck, De Höve, de Broekhof en de Meeander) en één Integraal Kind Centrum (IKC De Bosmark). In een brede school werken professionals van de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk en het primair onderwijs samen om kinderen maximale ontplooiingskansen te bieden. De Bosmark is sinds augustus 2013 het eerste IKC van Accent. De directeur van het IKC geeft leiding aan de medewerkers van de kinderopvang en de school. Een ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen wordt gewaarborgd doordat de afstemming van doorgaande leerlijnen vanzelfsprekend is. De Broekhof is in gesprek met kinderopvangorganisatie Bambi over de vorming van een IKC. In het najaar van 2014 wordt hierover meer duidelijkheid verwacht. De Meeander optimaliseert de brede schoolvorming door het thematisch werken aan inhoudelijke thema s voor alle medewerkers centraal te stellen. De vorming van een IKC voor de Meeander is daarbij op termijn het hoogste doel. Pestpreventie Accent zet zich in om preventief te kunnen handelen ten aanzien van pesten. Hiervoor is en wordt beleid voor pestpreventie opgesteld. Het beleid geeft de waarde van pedagogisch leiderschap en het werken aan het welbevinden van leerlingen weer. De scholen stellen een anti-pestcoördinator aan, maken gebruik van een anti-pestprogramma en monitoren de sociale veiligheid van leerlingen. Basisarrangementen onderwijsinspectie De minimale voorwaarde voor een AccentSchool is dat het voldoet aan de gestelde voorwaarden uit het basisarrangement van de onderwijsinspectie. Alle AccentScholen hebben de focus op leren. Het opbrengstgericht werken wordt geoptimaliseerd door data-analyses uit te voeren en deze te vertalen naar het dagelijks handelen van de leerkrachten. Ondersteuning vindt plaats door de inzet van collegiale intensieve ondersteuners (CIO s) vanuit de AccentAcademie. Bevordering tevredenheid leerlingen, medewerkers en ouders De actiepunten uit de tevredenheidsonderzoeken van het schooljaar worden in het schooljaar ten uitvoer gebracht. 5-gelijkeschooldagenmodel Accent ziet het 5-gelijkeschooldagenmodel als het schooltijdenmodel dat kinderen de beste ontwikkelingskansen biedt. Het model geeft kinderen rust en continuïteit gedurende de schooldag. Waar het kan, wordt het 5-gelijkeschooldagenmodel ingevoerd op de scholen. Per 1 augustus 2014 wordt het 5-gelijkeschooldagenmodel ingevoerd op De Broekhof, Hoeksteen Gendringen en t Möllenveld. 10

12 DirecteurenTweeDaagse 2015 De DirecteurenTweeDaagse 2015 staat in het teken van het leidinggeven in de 21 e eeuw. De rol van de schoolleider is cruciaal bij het verbeteren van de leerlingprestaties. De actiepunten in het boek The principal van Michael Fullan staan hierbij centraal. Schoolplan Het schoolplan wordt in het voorjaar van 2015 opgesteld. Het kwaliteitskwadrant (onderwijs & identiteit, innovatie & opleidingen, personeel en financiën & beheer) en de wettelijke eisen vormen hiervoor het uitgangspunt. 2. Innovatie a. ICT Wat willen we bereiken? Wanneer? Additionele kosten / investeringen Goed functionerende techniek en netwerk Start schooljaar Investering in schooljaar Scholing voor medewerkers en ICT-coördinatoren , onderdeel AccentAcademie. Continue vernieuwing apparatuur Implementatie Private cloud Geen, inbegrepen bij licentiekosten. ICT-scholing De plaats van ICT in het onderwijs wordt steeds belangrijker en omvangrijker. Zowel op het onderwijsinhoudelijke als het administratieve vlak is ICT onmisbaar geworden. Dit betekent dat Accent mee moet groeien met deze ontwikkelingen. Naast het technisch op orde hebben van de infrastructuur en het netwerk is groei in kennis, vaardigheden en inzichten van groot belang. Bij de start van schooljaar wordt de laatste hand gelegd aan het volledig goed functioneren van de techniek en het netwerk. Hiermee zullen alle technische beperkingen die in schooljaar aan het licht zijn gekomen tot het verleden behoren. Vanaf wordt ingestoken op (verplichte) scholing voor alle medewerkers en voor de ICT coördinatoren in het bijzonder. Het doel is: kennis en vaardigheid rondom gebruik en werking van DE KLAS.NU3 vergroten en werken aan een solide ICT basis voor alle medewerkers van Accent. 11

13 Investeringen Om up-to-date te blijven wat betreft hardware wordt gekozen om te investeren in devices voor leerlingen, leerkrachten en ondersteuning. Jaarlijks wordt bekeken wat de beste aanschaf is in de lijn van de ontwikkelingen. Hiermee wordt de continue vernieuwing van apparatuur gerealiseerd waardoor kinderen en leerkrachten leren werken met de nieuwste techniek. In het meerjareninvesteringsoverzicht zijn voor schooljaar de volgende investeringen opgenomen: Leerling devices: Leerkracht/digibord computers: Administratie en Ondersteuning: Vervanging digiborden De investering in hardware om de infrastructuur en de verbinding binnen een schoolgebouw te realiseren, is afgerond in het schooljaar Voor de drie scholen waar nog geen snelle internet verbinding mogelijk is, geldt dat zij daarop overstappen zodra deze beschikbaar is. Hierbij is het gebruik van een satellietverbinding een mogelijkheid die wordt onderzocht. De jaarlijkse kosten De kosten van het netwerk worden niet meer berekend op het aantal werkplekken maar op basis van het aantal leerlingen op school. In schooljaar wordt hiervoor per leerling 14,35 exclusief btw gerekend. Het aantal leerlingen op wordt als uitgangspunt voor het hele schooljaar gebruikt. De licentiekosten voor alle software en de kosten van de internetverbinding liggen op schoolniveau. Private cloud De bedoeling is dat Accent (scholen, diensten en bestuursbureau) vanaf het schooljaar op eenzelfde wijze gaat werken binnen de private cloud van Accent. Dit vergemakkelijkt de interne communicatie en het beheer, delen en uitwisselen van informatie. Om dit gerealiseerd te krijgen zal met de start van schooljaar de transitie gemaakt worden naar Office 365. De daaropvolgende ontwikkeling zal zijn om te gaan werken met SharePoint. SharePoint zorgt ervoor dat informatie-uitwisseling nog makkelijker kan plaatsvinden. 12

14 b. AccentAcademie en opleidingen Wat willen we bereiken? Wanneer? Additionele kosten / investeringen Collegiale intensieve ondersteuning (CIO). Professionalisering directeuren: Multileren, masteropleiding, stages, studiereis. Professionalisering internbegeleiders: Onderdeel van Kwaliteitsimpuls. opleidingsaanbod op maat, tandemleren. Professionalisering leerkrachten: opleidingsaanbod op maat door Onderdeel van Kwaliteitsimpuls. AccentAcademie. Acht opleidingsscholen Met ontvangen middelen van Iselinge. CIO-ICT AccentAcademie De AccentAcademie richt zich op de duurzame ontwikkeling van het onderwijs door schoolteams, directeuren, internbegeleiders, individuele medewerkers en ouders een aanbod op maat te bieden. Het aanbod is in het voorjaar van 2014 geëvalueerd en de wensen voor zijn kenbaar gemaakt. Het aanbod voor bestaat uit een veelheid van trainingen en coachingstrajecten. Scholen worden ondersteund om hogere leeropbrengsten bij de leerlingen te realiseren. Collegiale intensieve ondersteuners (dit kunnen alle medewerkers van Accent zijn) worden daarbij vraaggestuurd ingezet. Alle cursussen uit het aanbod zullen voor accreditatie aan de Onderwijscoöperatie worden aangeboden. Door het volgen van geaccrediteerde cursussen kunnen cursisten punten verdienen voor hun register (lerarenregister en schoolleidersregister). De AccentAcademie voor directeuren De directeuren nemen in het schooljaar deel aan een drietal bijeenkomsten Multileren (leren door middel van intervisie). Elke directeur brengt een professioneel werkbezoek aan een andere school en bespreekt dit tijdens het Multileren. De groepen Multileren worden gecoacht door een professional. Dit om het leren leren te bevorderen. Directeuren kunnen een masteropleiding volgen bij een erkend opleidingsinstituut. Daarnaast is het mogelijk om stage binnen of buiten het onderwijs te lopen. Een studiereis naar het buitenland 13

15 behoort tot de mogelijkheden. De aldus verworven inzichten worden gedeeld met de directeuren en de medewerkers van Accent. De AccentAcademie voor internbegeleiders Er is een speciaal aanbod voor internbegeleiders gericht op onderwijsinhoudelijke thema s zoals technisch- en begrijpend lezen, spelling, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Internbegeleiders leren samen met hun directeuren tijdens bijeenkomsten Tandemleren. Onderdelen van de ontwikkelagenda van de scholen zullen onderwerp van gesprek zijn. Twee schooldirecteuren met hun internbegeleiders vormen samen een groep Tandemleren. De AccentAcademie voor leerkrachten Het aanbod richt zich op de optimalisering van de didactische en pedagogische vaardigheden van de leerkracht. De ontplooiingskansen van kinderen zijn daarbij steeds het uitgangspunt. Ruim twintig trainingen voor schoolteams en een tiental trainingen voor individuele medewerkers worden aangeboden. De AccentAcademie voor leerkrachten die het schooldirecteurschap ambiëren Leerkrachten die het schooldirecteurschap ambiëren, kunnen hiervoor de cursus Oriëntatie op leiderschap volgen. De cursus wordt op locatie gegeven aan zes leerkrachten en geeft invulling aan de volgende vragen: Wat is leiderschap, zou ik het kunnen en zou ik het willen? Het gaat hier om een cursus ter oriëntatie en het geeft geen garantie ten aanzien van een schoolleidersfunctie bij Accent. De AccentAcademie voor ouders Voor ouders worden vier informatieavonden georganiseerd. Actuele thema s zoals hoogbegaafdheid, dyslexie, gedragsvraagstellingen van kinderen en opvoedingsvraagstukken worden besproken. Opleidingsscholen Acht Accentopleidingsscholen leiden in overleg met de Hogeschool Iselinge een 60-tal Pabostudenten op tot leerkracht basisonderwijs. Hiervan zijn twee Accentopleidingsscholen zelfs academische opleidingsschool. De acht opleidingsscholen richten zich op de volgende schoolontwikkelthema s: De leerlijn Engels PO-VO, hoogbegaafdheid, woordenschat en begrijpend lezen, ICT met kleuters, groepsdoorbrekend werken, implementatie nieuwe media en sociaal leren. De acht opleidingsscholen worden in het najaar van 2014 beoordeeld ten behoeve van het keurmerk Opleidingsschool. 14

16 ICT-kennis en vaardigheden ICT wordt ingebed in een rijke leeromgeving en stimuleert zo het leren van de leerling. Leerkrachten kunnen met de ICT-mogelijkheden leerlingen op hun eigen niveau laten werken. Om optimaal gebruik te maken van de ICT-mogelijkheden in het onderwijs biedt de AccentAcademie diverse scholingsmogelijkheden. Medewerkers dienen minimaal te voldoen aan een aantal basisvaardigheden. Deze worden inzichtelijk gemaakt met behulp van een vragenlijst. Het aanbod wordt afgestemd op de basisvaardigheden. Medewerkers die (nog) niet voldoen aan deze vaardigheden volgen een spoedcursus om achterstanden in te halen. Alle medewerkers volgen minimaal zes scholingsuren ICT. ICT-coördinatoren, schooldirecteuren en leerkrachten met affiniteit voor ICT in het onderwijs worden ingezet als trainer. ICT-coördinatoren ontvangen een scholingstraject op maat. 3. Personeel Wat willen we bereiken? Wanneer? Additionele kosten / investeringen Stimuleren mobiliteit mobiliteitsstages Voortzetting samenwerking met Geen. Essentius: Matchpoint Vervangingen en eigen risicodrager. Vervangingsbudget voor scholen ,50 per leerling. Gesprekkencyclus in Youforce Geen. Stimuleren halen gymbevoegdheid. Implementatie Start Geen. werktijdenregeling en nieuw taakbeleid. Evaluatie in voorjaar 2015 Volledige invoering functiemix, streefdoel 40% LB (bao) en 14% leraren LC (sbao). Ultimo Geen. Personeelsbeleid Het integraal personeelsbeleid van Accent maakt het mogelijk dat wensen en verwachtingen van werknemers gelijke tred houden met de doelen die de school zich stelt. Anders gezegd het 15

17 persoonlijk ontwikkelingsperspectief van werknemers in het onderwijs moet sporen met de inhoudelijke en organisatorische doelstellingen van de scholen. We verwachten dat medewerkers zich geprikkeld, gemotiveerd en dus gestimuleerd voelen doordat Accent als werkgever rekening houdt met de ontwikkeling van de medewerker. Groeiende motivatie en toenemende doelmatigheid zullen de door werknemers ervaren werkdruk moeten verminderen. Met ons integraal personeelsbeleid wil we zorgen voor goede werkomstandigheden en een stimulerend werkklimaat zodat personeelsleden voelen dat er naar hen wordt omgekeken. Mobiliteit Door mobiliteit worden nieuwe ideeën opgedaan, kan expertise gedeeld worden en zijn medewerkers op meerdere scholen inzetbaar. Door mobiliteit zijn mensen langer duurzaam inzetbaar. De volgende acties zullen in worden ingezet: Voor nieuwe medewerkers wordt externe mobiliteit binnen Accent verplicht gesteld. Dit houdt in dat na drie schooljaren de medewerker op een andere AccentSchool aan de slag gaat. Op bovenschools niveau wordt een matchpoint mobiliteit ingericht om mobiliteitsmatches tot stand te brengen. Aan dit matchpoint kan de medewerker (in vaste dienst) zijn mobiliteitswensen kenbaar maken waarop vervolgens het matchpoint gaat proberen om de mobiliteitsmatch tot stand te brengen. In heeft iedere medewerker (in vaste dienst) die gebruik heeft gemaakt van vrijwillige mobiliteit een extra periodiek op zijn salaris gekregen. Voor het schooljaar gaan we bekijken of we dit kunnen herhalen. Accent ondersteunt ook medewerkers bij externe mobiliteit buiten Accent door financieel mee te werken aan detacherings- en stageplaatsen bij andere organisaties/bedrijven. Voorwaarde hierbij is dat er daadwerkelijke gerichtheid is op outplacement. Accent past ook demotiebeleid toe. Dit betekent teruggaan van een hogere naar een lagere functie met bijbehorende lagere salarisschaal, bijvoorbeeld van groepsleerkracht naar onderwijsassistent. De terugval in salaris kan normaliter worden opgevangen met loonsuppletie. Eigen Risicodrager vervangingen (ERD) Accent is sinds 1 augustus 2013 samen met Essentius eigen risicodrager (ERD) voor de vervangingen. De samenwerking tussen Accent en Essentius maakt het mogelijk eigen risicodrager te zijn voor de vervanging van zieke medewerkers. De twee besturen beschikken over een eigen MATCHPOINT VERVANGINGEN waarbij de kern wordt gevormd door een 20-tal poolers in vaste dienst. Naast de poolers beschikt het matchpoint over een 60-tal oproepkrachten die kunnen worden ingezet wanneer er geen poolers meer beschikbaar zijn. Door een strak ziekteverzuimbeleid wordt het ziekteverzuim beheerst. Het streven van Accent is het ziekteverzuim te consolideren rond de 4%. Naast het registreren van verzuim richt het ziekteverzuimbeleid zich met name op begeleiding, controle en bevordering van een snelle terugkeer van medewerkers. 16

18 Door dit ziekteverzuimbeleid en een terughoudend verlofbeleid wordt de inzet van vervanging beperkt. Dit leidt tot een financieel voordeel voor Accent. Dit financiële voordeel wordt doorgesluisd naar de scholen waarmee scholen knelpunten in de eigen organisatie kunnen oplossen. Het vervangingsbudget Met het vervangingsbudget, dat scholen ontvangen met ingang van schooljaar , zijn scholen zelf verantwoordelijk voor het calamiteitenverlof (de CAO PO onder artikel 8.8 opgenomen overig kort buitengewoon verlof (imperatief) ). Met dit budget kan de vervanging van het calamiteitenverlof worden bekostigd. Daarnaast kan het budget worden gebruikt om knelpunten in de organisatie op te lossen, bijvoorbeeld voor extra personele inzet bij toetsen of schoolkamp. Gesprekkencyclus De gesprekkencyclus vormt het hart van het personeelsbeleid van Accent. De gesprekkencyclus van Accent bestaat uit een drietal gesprekken, namelijk: Doelstellingengesprek, Voortgangsgesprek(ken), Beoordeling. In de gesprekkencyclus gaat het erom wensen en mogelijkheden van de medewerker en de organisatie op elkaar af te stemmen. Concrete afspraken worden gemaakt die aan het einde van de cyclus worden beoordeeld. De gespreksverslagen en beoordelingen worden digitaal opgeslagen in Youforce. Stimuleren behalen gymbevoegdheid Startende leerkrachten beschikken niet meer automatisch over de gymbevoegdheid. Hiervoor moet een aparte leergang worden doorlopen. Binnen de Accentscholen worden de gymlessen nagenoeg allemaal gegeven door de eigen groepsleerkracht omdat het aantrekken van een vakdocent lichamelijke opvoeding financieel vaak niet haalbaar is. Scholen hebben er dus belang bij dat startende leerkrachten beschikken over de gymbevoegdheid. Door het beschikbaar stellen van een financiële tegemoetkoming zal Accent ook in het behalen van de gymbevoegdheid stimuleren. Werktijdenregeling en taakbeleid Accent voert per 1 augustus 2014 het nieuwe taakbeleid in, waarbij de normjaartaak en het taakbeleid nauwgezet met elkaar zijn verbonden. De normjaartaak is een overzicht waarop staat hoeveel uren elke medewerker per jaar moet werken en hoe deze uren verdeeld zijn over lesuren, deskundigheidsbevordering en taken. Taakbeleid is het realiseren van een optimale afstemming van het takenpakket van de school enerzijds en de capaciteiten en de beschikbare tijd van de medewerkers anderzijds om de onderwijskundige, strategische en organisatorische doelstellingen van de school te realiseren. Met taakbeleid willen we het werk binnen de school zo evenwichtig mogelijk verdelen. 17

19 Voor alle Accentmedewerkers (fulltimers en parttimers) geldt vanaf 1 augustus 2014, voor een proefperiode van één schooljaar, een nieuwe werktijdenregeling. Alle medewerkers zijn iedere werkdag (van maandag t/m vrijdag) van 8.00 uur tot uur op school om het leren van en met elkaar te bevorderen. In het voorjaar van 2015 wordt geëvalueerd of de proef wordt omgezet in definitief beleid. Aan deze nieuwe werktijdenregeling liggen de volgende argumenten ten grondslag: 1. Accent is een lerende organisatie. Accentmedewerkers zijn professionals die van en met elkaar leren. Dit kan optimaal gerealiseerd worden gedurende de tijden dat Accentmedewerkers aanwezig zijn op school. Juist dan is er tijd en ruimte voor ontmoeting, overleg en leren. 2. Accent streeft een evenwichtig taakbeleid na waarbij medewerkers efficiënt omgaan met de beschikbare uren maar hen ook tegelijkertijd beschermt tegen overbelasting. 3. De arbeidstijdenwet schrijft voor iedere medewerker verplicht een urenregistratie voor. Als er wordt gewerkt met een uniforme werktijdenregeling (van 8.00 uur tot uur) behoeft er geen urenregistratie per medewerker te worden gevoerd. Om de normjaartaak van alle medewerkers inzichtelijk te maken en het werk zo evenwichtig mogelijk te verdelen is per 1 augustus 2014 een digitale rekenmodule beschikbaar voor alle Accent medewerkers. Functiemix In het Convenant Leerkracht van Nederland is vastgelegd dat scholen extra geld krijgen om leraren in hogere salarisschalen te plaatsen. Het streven is om leraren carrièremogelijkheden te bieden en daarmee het onderwijsniveau van de school te verhogen. Voor de invoering van de functiemix hebben we het invoeringsplan De leraar maakt het verschil ontwikkeld. Vanaf 1 augustus 2011 zijn de eerste vier fases van de functiemix ingevoerd. In is besloten de vijfde en laatste fase voorlopig even uit te stellen om de ingevoerde functies volledig tot hun recht te laten komen en medewerkers de mogelijkheid te geven zich verder te bekwamen. In pakken we de draad weer op om de functiemix volledig in te voeren met als streefdoel 40% leraren in de LB schaal in het basisonderwijs en 14% leraren in de LC schaal in het speciaal basisonderwijs. 18

20 4. Beheer a. Huisvesting Wat willen we bereiken? Wanneer? Additionele kosten / investeringen Verbetering schoolgebouwen Nieuwbouw PWA via gemeente. Onderhoud schoolgebouwen via gemeenten en via Meerjarig Onderhouds Programma. Voor Meeander Heelweg is extra opgenomen. Heroriëntatie beheer en onderhoud, waaronder nieuw integraal Meerjarig Onderhouds Programma extra dotatie onderhoudsvoorziening, jaarlijks onderhoud scholen/coördinatie. Aanpassing kantoorhuisvesting. Zomer meubilair, via Onderhoudsvoorziening. Schoolgebouwen De huisvesting van onze scholen vraagt altijd aandacht. Naast grootschalige vernieuwingen is onze aandacht eveneens gefocust op kwaliteitsverbeteringen van diverse locaties. De nieuwbouw van de MFA (Multi Functionele Accommodatie) Pelkpark in Winterswijk waar onze Prins Willem Alexanderschool onderdeel van uitmaakt, zal in november 2014 in gebruik worden genomen. Vanwege het multifunctionele karakter wordt de accommodatie beheerd door een Vereniging van Eigenaren, waarin Accent participeert. De initiatieven om in het dorp Gendringen een passende vorm van huisvesting te vinden voor de Hoeksteen in samenhang met de locatie van Essentius hebben vooralsnog niet tot concrete oplossingen geleid. Voor de nevenvestiging Meeander Heelweg is een kwaliteitsverbetering in voorbereiding. Hiermee wordt de functionaliteit van het schoolgebouw vergroot. In het kader van algehele kwaliteitsverbeteringen worden ad hoc kleinschalige activiteiten ingezet, in combinatie met onderhoud. Heroriëntatie beheer en onderhoud door overheveling buitenschilonderhoud Vanaf 2015 worden de rijksmiddelen voor het onderhoud van de zogenaamde buitenschil naar de schoolbesturen overgeheveld. Dit betekent dat per 2015 het gehele beheer- en onderhoudspakket 19

21 van schoolgebouwen bij de schoolbesturen ligt. Voor de buitenschil wordt een structureel budget van ± aan onze lumpsum toegevoegd. De voorbereidende werkzaamheden zijn thans in volle gang. De wijziging vraagt allereerst om een geheel nieuw integraal MOP (Meerjaren OnderhoudsPlan) inclusief financiële paragraaf. Daarnaast wordt deze wijziging aangegrepen voor een algehele heroriëntatie van beheer en onderhoudszaken in brede zin. De onderwijshuisvestingstaak van de gemeenten zal zich in praktische zin voornamelijk beperken tot (ver-)nieuwbouw en schade bij calamiteiten. In begrotingsjaar wordt het extra budget aan rijksmiddelen van (7/12 x ) als volgt ingezet: dotatie aan de onderhoudsvoorziening vanwege de meerkosten voor groot onderhoud van de buitenschil budget voor jaarlijks onderhoud scholen. Hieruit kunnen onder meer de eenmalige kosten voor het samenstellen en implementeren van een integraal MOP worden gefinancierd. Afhankelijk van de financiële paragraaf uit het nieuw op te zetten integrale MOP zal het budget voor jaarlijks onderhoud scholen alsmede de dotatie aan de onderhoudsvoorziening vanaf schooljaar nader worden bepaald. In de eerste jaren moet een buffer worden gevormd om groot constructief onderhoud op lange(re) termijn op te kunnen vangen. Het is de bedoeling om naast het reguliere onderhoud ook aandacht te schenken aan extra duurzaamheidsmaatregelen zoals klimaat-, isolatie- en ventilatieverbeteringen (frisse scholen). In het verlengde van de uitvoering van (groot) onderhoud kunnen genoemde extra maatregelen in de vorm van een kwaliteitsimpuls worden uitgevoerd. Bij de samenstelling van een nieuw MOP gaan we gebruik maken van een speciaal softwareprogramma. Ten aanzien van algehele doordecentralisatie van huisvesting zijn er landelijk ontwikkelingen waarbij de onderhandelingspositie van schoolbesturen lijkt te verbeteren. Thans kunnen gemeentebesturen eenzijdig bepalen in hoeverre doordecentralisatie bespreekbaar is. In de nieuwe gewenste situatie zullen ook rechten voor schoolbesturen ontstaan. Kantoorhuisvesting Aangezien de marktsituatie voor een verkoop van ons kantoorpand onveranderd slecht is, wordt gekozen voor een efficiencyslag binnen de huidige muren. De aanpassing van ons huidige bestuursbureau zal tijdens de zomervakantie van 2014 zijn beslag krijgen. 20

22 b. Financiën Wat willen we bereiken? Wanneer? Additionele kosten / investeringen Up to date houden Geen. administratieve organisatie. Processen efficiënter inrichten, Geen. onderzoek insourcing administratie. Keuze accountant. Najaar 2014 Geen. Administratieve organisatie Onze doelstelling is uiteraard om de administratieve organisatie up to date te houden. Organisatorische en inhoudelijke wijzigingen zoals benoemd in deze BeleidsBegroting dienen verwerkt te worden in de administratieve organisatie. Een voorbeeld hiervan is de overheveling van het onderhoud van de buitenschil. Efficiency processen Een andere structurele doelstelling is om de administratieve processen zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren, mede omdat als gevolg van krimp van het aantal leerlingen de beschikbare financiële middelen kleiner worden. Voor het jaar dient daarbij gedacht te worden aan de processen rondom gecoördineerde inkoop en Ruim Baan. Daarnaast wordt periodiek het eventuele insourcen van de financiële en/of salarisadministratie onderzocht. Keuze accountant Sinds geruime tijd is Deloitte de accountant van Accent. Overwogen wordt om in het najaar te kiezen voor een nieuwe accountant. Deze kijkt weer met een frisse blik naar de organisatie. Daarnaast kan wellicht een kostenvoordeel gerealiseerd worden. 21

23 c. Gecoördineerde inkoop Wat willen we bereiken? Wanneer? Additionele kosten / investeringen Implementatie nieuw schoonmaakcontract, borging in de organisatie. Contractmanagement. 1 september , onderdeel overige personele lasten. Dient ook voor eventuele externe ondersteuning bij andere inkooptrajecten. Onderzoek Inkoop telefonie Geen. Eventuele externe ondersteuning dekken vanuit lopende begroting. Onderzoek Inkoop ICT Geen. Eventuele externe ondersteuning dekken vanuit lopende begroting. Inmiddels zijn diverse trajecten met succes uitgevoerd dan wel in volle bewerking (schoonmaak). De doelstelling is om per 1 september 2014 het contract met een nieuwe schoonmaakleverancier te realiseren. Dit contract dient geborgd en gemonitord te worden in de organisatie. De volgende trajecten zijn naar verwachting telefonie en ICT. Wellicht komt aanbesteding ook bij de uitvoering van het thema Beheer en onderhoud aan de orde. In dat geval zal op onderdelen professionele hulp gewenst zijn. B. Begroting in cijfers 1. Uitgangspunten Bij het opstellen van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Het reguliere resultaat van de exploitatie moet gemiddeld nul zijn, dat wil zeggen een sluitende begroting. Wegens de krimp van het aantal leerlingen wordt nieuw personeel via payroll of als zzp er aangenomen. De financiële ruimte (het surplus aan vermogen boven de benodigde financiële buffer) wordt de komende jaren verder teruggebracht tot nihil. Daarom worden commissie Don aanvragen die niet begroot zijn niet meer in behandeling genomen, tenzij sprake is van een calamiteit dan wel elders in de lopende begroting voldoende ruimte is om de extra uitgave te compenseren. Verondersteld is dat het NOA-akkoord en Herfstakkoord een vervolg krijgen. In de begroting is een bate opgenomen van Deze wordt voor centraal ingevuld en voor door de scholen ( 90 per leerling). 22

24 Het samenwerkingsverband Accent wordt beëindigd. Per 1 augustus 2014 gaat de Wet Passend Onderwijs in en zijn we verplicht aangesloten bij twee samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. De bijdrage vanuit de nieuwe samenwerkingsverbanden aan de scholen is het komend schooljaar verhoogd van 55 naar 62 per leerling. Daarnaast wordt een bedrag van respectievelijk gealloceerd naar zware zorgleerlingen in het speciaal en regulier basisonderwijs. Daar staat tegenover dat de leerlinggebonden financiering vervalt. De afgelopen jaren is jaarlijks gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening, waarbij rekening wordt gehouden met een verhoging van de dotatie naar het oorspronkelijke niveau van per jaar per Door de overheveling van het onderhoud van de buitenschil naar de schoolbesturen moet het Meerjarenonderhoudsplan en de hiervoor benodigde onderhoudsvoorziening opnieuw vastgesteld worden. Dit gebeurt in het najaar van Vooralsnog hebben we in de begroting de dotatie aan de onderhoudsvoorziening verhoogd met , zijnde de verwachte extra bekostiging in de periode januari tot en met juli 2015 minus voor coördinatiekosten. Accent heeft de ambitie het eigen risicodragerschap voor het vervangen voort te zetten. Het eigen risicodragerschap levert naar verwachting een voordeel op dat weer ten goede aan de scholen komt. Dit betekent voor komend schooljaar dat scholen een zogenaamd Vervangingsbudget ontvangen van 37,50 per leerling (in totaal ). Door de extra ontvangen middelen in december 2013 is het mogelijk het project Ruim Baan te initiëren. De lasten hiervan worden onttrokken uit de ultimo 2013 te vormen bestemmingsreserve Professionalisering. In de begroting is een bedrag van aan loonkosten opgenomen. We hebben geconstateerd dat goed werkende ICT en een goede beheersing van ICTvaardigheden steeds belangrijker worden. Dit zal structureel meer geld vragen. Zo wordt het aanbod van de AccentAcademie aangevuld met ICT-opleidingen en is opgenomen in de centrale begroting voor ICT-ondersteuning. Ook wordt de komende jaren meer geïnvesteerd in ICT en zijn de jaarlijkse ICT-kosten verhoogd met per jaar. In de begroting zijn de lonen per 1 augustus 2014 verhoogd met 1%. Dit is ook de inzet van de PO-raad bij de onderhandelingen met de vakbonden voor een nieuwe CAO. Daarnaast is verondersteld dat deze loonkostenstijging ook in de bekostiging wordt verwerkt. Beide zaken zijn onzeker. Per 1 januari 2014 is Accent geen eigenrisicodrager meer voor de WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten). Publiek verzekerd via het UWV bleek de laagste verzekeringspremie op te leveren. Het voordeel van de lagere premie wordt naar rato van de loonkosten verdeeld over centraal en de scholen. Begin 2012 is het bestuursakkoord afgesloten tussen het ministerie en de PO-raad. Om de ambities uit dit akkoord te realiseren wordt geld beschikbaar gesteld middels de prestatiebox. De prestatiebox loopt vier jaar en vervangt de bestemmingsbox. De subsidie voor cultuureducatie is in de prestatiebox ondergebracht. Een deel van de prestatiebox wordt centraal besteed voor professionalisering van de schooldirecteuren, CIO-begeleiding en co- 23

25 teaching. Een ander deel wordt door de scholen besteed aan het trainen van leerkrachten in opbrengstgericht werken. Dit maakt allemaal deel uit van DE LAT OMHOOG. Sinds is de bekostiging uitgebreid met een professionaliseringsbudget voor directeuren. Dit budget van in totaal per jaar wordt op centraal niveau beheerd. Het wordt toegevoegd aan het professionaliseringsbudget voor directeuren zoals beschreven in Kwaliteitsimpuls , Bestuursakkoord Primair Onderwijs (Leraar 2020) en het CAO De vijfde en laatste fase van de functiemix wordt per 1 augustus 2014 ingevoerd. 2. Begroting Het resultaat voor het schooljaar is begroot op negatief. In onderstaande tabel is de winst- en verliesrekening weergegeven inclusief resultaatbestemming. Begroting Begroting Begroting (x 1.000) Centraal Scholen Totaal Totaal Totaal Baten Lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Resultaatbestemming Reguliere exploitatie scholen Reguliere exploitatie centraal Reguliere exploitatie samenwerkingsverband Accent Algemene reserve voor bapo-lasten Bestemmingreserves verbouw en meubilair (centraal) Bestemmingreserves buiteninrichting (scholen) Bestemmingsreserve Professionalisering (centraal) 383- Kwaliteitsimpuls 1-zorgroute Prestatiebox - centrale deel Commissie Don Totaal resultaat Het totaal resultaat voor Accent bedraagt negatief, bestaande uit een negatief resultaat van centraal en een negatief resultaat van bij de scholen. 24

26 Het negatieve resultaat van centraal wordt voor onttrokken uit de Bestemmingsreserves Professionalisering en verbouw en meubilair. Gecorrigeerd hiervoor is het resultaat positief. Het negatieve resultaat van de scholen wordt voor veroorzaakt door uitgaven in het kader van de commissie Don: o Specifieke plannen , zoals een multidisciplinair team bij nieuwhessen, instroomgroepen bij diverse scholen en kwaliteitsimpuls in het onderwijs, o Gefaseerd terugbrengen van de formatie bij dalende leerlingaantallen , o Tijdelijke tekorten door bijvoorbeeld groei van leerlingen en overgang naar Passend Onderwijs Meerjarenbegroting In het onderwijs wordt steeds meer aandacht geschonken aan het goed vooruit kijken. Zo zijn onderwijsinstellingen verplicht om een continuïteitsparagraaf op te nemen in het jaarverslag inclusief een meerjarenbegroting van drie toekomstige jaren. In de volgende tabel is de meerjarenbegroting opgenomen, gebaseerd op de genoemde uitgangspunten in paragraaf 1. De meerjarenbegroting is bottom-up opgebouwd met informatie van de scholen. Meerjarenbegroting (x 1.000) Baten Lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Resultaatbestemming Reguliere exploitatie scholen Reguliere exploitatie centraal Bestemmingreserves verbouw, meubilair (centraal) Bestemmingreserves buiteninrichting (scholen) Bestemmingsreserve Professionalisering (centraal) Prestatiebox - centrale deel Commissie Don Totaal resultaat Door de daling van het aantal leerlingen neemt de bekostiging voor centraal ook af. In de meerjarenbegroting is tot en met rekening gehouden met een bate vanuit het NOA- en Herfstakkoord. De mate van voortzetting van het NOA- en Herfstakkoord vanaf is 25

27 bepalend of bij de huidige stand van de bovenschoolse voorzieningen vanaf besparingen gerealiseerd moeten worden. Dit verklaart het huidige negatieve resultaat in en De scholen passen hun formatie aan aan het dalende aantal leerlingen. Hierdoor blijft de begroting van de scholen sluitend. In de meerjarenbegroting is verondersteld dat het eigen risicodragerschap voor vervangingen gecontinueerd wordt. Per 1 januari 2015 wordt het onderhoud van de buitenschil overgeheveld naar de schoolbesturen. We verwachten een jaarlijkse bate van Vooralsnog gaan we ervan uit dat jaarlijks gedoteerd moet worden aan de onderhoudsvoorziening en beschikbaar is voor jaarlijks onderhoud. 4. Investeringen De investeringen voor de komende vier schooljaren zijn als volgt: Investeringen (x 1.000) Gebouwen en terreinen ICT Meubilair Overige inventaris Leermiddelen Totaal investeringen Voor de toekomst wordt rekening gehouden met een structureel hoger bedrag aan investeringen in ICT als gevolg van een nieuwe visie op ICT in het onderwijs. De investeringen in zijn toegelicht in paragraaf 2.a ICT. Vanaf wordt de jaarlijkse investering in digiborden geïntensiveerd. In hoeft (tijdelijk) niet geïnvesteerd te worden in administratieve ondersteuning. De hogere investeringen in meubilair in betreft voor de inrichting van de nieuwbouw van de PWA in Winterswijk en voor de inrichting van Meeander Heelweg. 26

28 C. Begroting in Beleidskaders 1. Financieel beleid De begroting is gebaseerd op het OC&W-voorschrift jaarverslaggeving voor de sector Primair Onderwijs en op de uitgave Bekostigingsstelsel Basisonderwijs, programma s van eisen voor het jaar De totale bekostiging van het Ministerie van OC&W bestaat uit een aantal verschillende budgetten, zoals lumpsumvergoeding Personeel en lumpsumvergoeding Materiële instandhouding. Sommige vergoedingen c.q. budgetten hebben het karakter van een kalenderjaarvergoeding, anderen een schooljaarvergoeding. AccentScholengroep werkt sinds schooljaar met een begroting en jaarrekening op basis van schooljaren. Door te werken met een begroting en jaarrekening op schooljaar kan er een goede match plaatsvinden tussen de periode (schooljaar), het beleid, de activiteiten, de personele formatie en de financiën. Zeker voor de schooldirecteuren is dit een verbetering. De financiële verantwoording naar het Ministerie blijft helaas verplicht op basis van het kalenderjaar. De personele inkomsten zijn gebaseerd op de lumpsumvergoeding personeel schooljaar op basis van de tarieven van DUO van april Hierbij wordt uitgegaan van de laatst bekende gemiddelde personeelslast (GPL), zoals vastgesteld tijdens de jaarrekeningcontrole De vergoeding voor materiële instandhouding wordt jaarlijks aangepast om de prijsveranderingen op te vangen. Daarbij wordt uitgegaan van het prijsstijgingspercentage volgens de Macro Economische Verkenningen. De volgende personele componenten komen voor rekening van centraal en worden niet ten laste gebracht van de schoolbegrotingen: ouderschapsverlof, BAPO, jubilea, arbodienstverlening, spaarverlof, re-integratietrajecten, werving en selectie, jubileumgratificaties, personeelszorg (waaronder lief en leed), integraal personeelsbeleid, AccentOnderwijsdag, DirecteurenTweeDaagse, outplacement, ontslagprocedures, wachtgeld, coördinatie en loonkosten ICT, RI & E trajecten, scholing directeuren en invalleerkrachten, vertrouwenspersoon. Per 1 augustus 2012 worden daar de kosten van het vervangen van zwangeren en vangnetters WAO en WIA aan toegevoegd. Dit is een gevolg van het wegvallen van de imbu-regeling per 1 augustus 2012 waarbij het ministerie de administratieve verwerking van het vervangen van zwangeren en vangnetters WAO en WIA gewijzigd heeft. In het verleden werd vervanging rechtstreeks gedeclareerd en bleven vervangingskosten en ziekte-uitkeringen buiten de exploitatierekening. Nu worden de loonkosten van de vervanger verantwoord op reguliere loonkosten en wordt onder uitkeringen ziektewet de ontvangen uitkeringen verantwoord. Deze nieuwe werkwijze leidt tot hogere loonkosten omdat met name de pensioenpremies niet door de uitkering gedekt worden. Per 1 augustus 2013 is Accent Eigen Risicodrager voor het vervangen. De verplichte afdracht aan het Vervangingsfonds is vrijwel geheel komen te vervallen. Daar staat tegenover dat alle vervangingskosten voor eigen rekening zijn. Bij een relatief laag ziekteverzuim zullen de kosten van 27

29 het vervangen lager zijn dan de afdracht aan het Vervangingsfonds. Met het bovenstaande worden alle mogelijke personele risico s op centraal niveau gelegd. Om deze componenten centraal te kunnen bekostigen wordt een deel van de rijksbijdragen gealloceerd naar centraal. Met ingang van schooljaar is de allocatiemethodiek hiervoor vereenvoudigd. Er wordt middels één allocatiepercentage een bedrag van de materiële instandhouding en het pab-budget ingehouden ten behoeve van centraal (50,5%) en de OPD (4%). De materiële lasten worden in de begroting zo goed mogelijk geschat op basis van gegevens uit het lopende jaar, voorgaande jaar en de laatst bekende gegevens voor het begrotingsjaar. Het materiële uitgavenpatroon van scholen wordt bepaald door beïnvloedbare en nietbeïnvloedbare kosten. Vooral de niet-beïnvloedbare kosten kunnen de scholen voor grote financiële problemen zetten. De niet-beïnvloedbare kosten die afhankelijk zijn van de staat van onderhoud van het schoolgebouw, zoals het planmatig onderhoud (groot en jaarlijks onderhoud) van de schoolgebouwen en de onderwijshuisvesting zijn al gecentraliseerd en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de school. De kosten van de volgende zaken zijn ook gecentraliseerd en vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke scholen: ICT infrastructuur, werkomgeving en beheer, verzekeringen, administratie- en beheerslasten, GMR faciliteiten, vermogensbeheer. Een uitzondering hierop geldt voor het schoolschoonmaakbeheer. Dit wordt wel centraal aanbesteed maar blijft een (financiële) verantwoordelijkheid van de afzonderlijke scholen. 2. Beleidsafspraken Voor alle scholen zijn voor de onderdelen meubilair en leermiddelen zogenaamde Meerjaren Investerings Programma s (MIP s) opgesteld. De schooldirecteuren kunnen op basis van deze, door het College van Bestuur goedgekeurde, MIP s investeringen doen. Ten aanzien van de jaarlijkse begrotingen worden overschrijdingen zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan. Indien de begroting van een school negatief sluit is hiervoor, na argumentatie van de schooldirecteur, toestemming verleend door het College van Bestuur. Budgetbewaking is een verantwoordelijkheid van de schooldirecteuren. Het College van Bestuur toetst op basis van ontvangen rapportages van CABO. Het opheffen van niet-efficiënte situaties in de huisvesting van scholen (met name dislocatie en leegstand) is op onderwijskundige en materiële gronden een continu aandachtspunt. De Algemene Schoolreserve bedraagt ongeveer 6 % van de jaarlijkse baten in de schoolbegroting. Er is beleid geformuleerd omtrent het aantal digiborden. Jaarlijks wordt aan de hand van de 1 oktober telling per school het aantal genormeerde groepen bepaald. Scholen die groeien in aantal genormeerde groepen krijgen één of meerdere digiborden inclusief beamer/pc. Scholen die krimpen in aantal genormeerde groepen leveren één of meerdere digiborden (inclusief beamer/pc) in. Als er geen wens voor een digibord bestaat, blijft het bestaande bord (voorlopig) op de (krimpende) school hangen. Een school die terugloopt in aantal genormeerde 28

30 groepen maar feitelijk één of meerdere niet-genormeerde groepen in de lucht houdt, mag de digiborden behouden voor de time-being. 3. Commissie Don Eind september 2009 heeft de Commissie Don een rapport uitgebracht over het financieel beleid van onderwijsinstellingen. De belangrijkste consequentie van dit rapport is het op een verantwoorde manier verlagen van de kapitalisatiefactor conform het advies van de commissie Don. De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het balanstotaal (-/- gebouwen en terreinen) en de totale baten. Een te hoge kapitalisatiefactor kan wijzen op het inefficiënt benutten van het kapitaal, bijvoorbeeld door excessief spaargedrag. Voor grote instellingen is de bovengrens bepaald op 35%. In juni 2010 is de notitie Accent en de commissie Don verschenen. Hierin is een plan van aanpak opgenomen om de kapitalisatiefactor op een verantwoorde manier te laten dalen tot 35% van de jaarlijkse baten. Om de kapitalisatiefactor te verlagen tot 35% is een bedrag beschikbaar (de financiële ruimte) om extra uit te geven bovenop de reguliere begroting. Belangrijk is dat dit eenmalige uitgaven betreft en niet structureel mag worden. Daarnaast dienen de scholen de algemene reserve te laten dalen richting 6% van de jaarlijkse baten. Inmiddels weten we dat de totale algemene reserve te laag wordt indien alle scholen hun reserve terugbrengen tot 6%. Daarom wordt het verloop van de reserves goed gemonitord zodat tijdig aangegeven kan worden wanneer de scholen geen extra uitgaven meer mogen doen. Niet begrote commissie Don aanvragen worden niet meer behandeld, tenzij het een calamiteit betreft dan wel elders ruimte is in de lopende begroting. 4. Risicoparagraaf De administratieve organisatie van AccentScholengroep is goed op orde. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de procuratieregeling (wie mag tot welk bedrag verplichtingen aangaan) en de planning en control-cyclus (van het opstellen van een begroting tot de bewaking ervan). Alle financiële risico s die de afzonderlijke scholen kunnen oplopen, worden op bestuurlijk (centraal) niveau gedragen en zijn middels de vorming van reserves, voorzieningen en het afsluiten van verzekeringen in voldoende mate afgedekt. De volgende voorzieningen zijn getroffen: Voorziening spaarverlof, Voorziening Jubilea, Voorziening Onderhoud gebouwen. De volgende (Bestemmings)reserves zijn gevormd: Algemene reserve is in principe vrij beschikbaar, Herwaarderingsreserve voor meubilair ( eerste waardering ) zal in circa tien jaar vanaf 2005 worden afgeschreven. 29

31 Bestemmingsreserve voor verbouw van scholen. Hiertoe wordt de eventuele bijdrage vanuit de scholen direct overgeheveld naar centraal. Afschrijving vindt vervolgens centraal plaats zodat de scholen er geen rekening meer mee hoeven te houden in hun exploitatie. Bestemmingsreserve voor de afschrijving van buiteninrichting. Hierdoor kunnen de betreffende scholen rekening houden met deze specifieke afschrijvingslast die gefinancierd is met commissie Don geld. Bestemmingsreserve Professionalisering waarin de extra middelen uit december 2013 zijn opgenomen. De commissie Don heeft aangegeven dat een financiële buffer minimaal 5% van de jaarlijkse baten dient te bedragen, hetgeen ongeveer 0,8 miljoen betekent voor AccentScholengroep. Deze buffer moet bestaan uit overliquiditeit en kredietfaciliteiten. Uit de laatste risicoworkshop is een benodigde financiële buffer van gebleken. Deze is aanwezig. 5. Vermogensbeheer Het vermogensbeheer is eind 2009 in eigen hand genomen waardoor de kosten voor het uitvoeren van het vermogensbeheer omlaag zijn gaan. Uitvoering vindt plaats door de controller onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van Bestuur. De portefeuille is sinds begin 2013 in lijn met de regeling Beleggen en Belenen en eenvoudig te beheren. De portefeuille is ondergebracht bij de Rabobank. Uit kostenoverwegingen vindt het beheer van de portefeuille sinds 1 januari 2014 door onszelf plaats op basis van het vastgestelde treasurystatuut. Belangrijk is om een rentevisie te ontwikkelen op basis waarvan zo hoog mogelijke rentebaten gerealiseerd kunnen worden. Tevens is het van belang het renterisico te minimaliseren door de producten op verschillende momenten in de tijd te laten vrijvallen. Hiervoor wordt jaarlijks een liquiditeitsplanning gemaakt, gebaseerd op de meerjarenbegroting en de plannen als gevolg van de commissie Don. 30

32 31

33 Passie voor leren! AccentAcademie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie