Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Passie voor leren! begroting en scholingsplan"

Transcriptie

1 Passie voor leren! begroting en scholingsplan

2 1

3 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan aan. We hebben de begroting en het scholingsplan gebundeld in het document Passie voor leren! In Passie voor leren! verwoorden we de speerpunten voor het schooljaar De leerlingen en de medewerkers op de Accentscholen ontvangen hiermee maximale ontplooiingskansen. Accent vertrouwt op de eigen kracht en trekt waar nodig samen op met partners in de omgeving. We willen samen het beste voor de leerlingen en de medewerkers op de Accentscholen bereiken. In het document Passie voor leren! wordt dit verder geconcretiseerd. Juni 2014 Hennie van Schilt en Peter Putman 2

4 3

5 Beleidsbegroting Voorwoord Aalten, juni De begroting is gebaseerd op de koers en de hoofdlijnen van beleid zoals beschreven in ons Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! Recht doen aan kinderen houdt voor ons in dat LEREN centraal staat. Voor leerlingen én voor medewerkers draait het om maximale ontplooiing. Samen leren om samen verder te komen in ontwikkeling. Leren van en met elkaar loopt als een rode draad door alle scholen van Accent. Wij vinden het belangrijk dat kinderen bewust betrokken raken bij hun eigen ontwikkeling. Dit vraagt van leerkrachten alertheid om talenten bij kinderen te herkennen en hen uit te dagen die volledig te benutten. In een wereld waarin veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen, vinden wij dat in ons onderwijs het accent moet liggen op de verwerving van de basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen). Op deze wijze wordt bij kinderen de noodzakelijke basis gelegd om maximaal voorbereid te zijn voor een toekomst in een steeds complexere samenleving. Het bieden van een warm stabiel pedagogisch klimaat op onze scholen is daarbij voorwaardenscheppend. Accent zet met deze begroting duidelijke lijnen uit voor het nieuwe schooljaar Peter Putman, voorzitter College van Bestuur. 4

6 Inhoudsopgave A. Begroting in doelstellingen 1. Onderwijs & identiteit 2. Innovatie a. ICT b. AccentAcademie en opleidingen 3. Personeel 4. Beheer a. Huisvesting b. Financiën c. Gecoördineerde inkoop B. Begroting in cijfers 1. Uitgangspunten 2. Begroting Meerjarenbegroting 4. Investeringen C. Begroting in beleidskaders 1. Financieel beleid 2. Beleidsafspraken 3. Commissie Don 4. Risicoparagraaf 5. Vermogensbeheer 5

7 A. Begroting in doelstellingen 1. Onderwijs & identiteit Wat willen we bereiken? Wanneer? Additionele kosten / investeringen Vervolg op Ruim Baan Niet begroot. Wordt indien mogelijk gefinancierd uit meevallers binnen begroting. Topklas jong professionals Begin , onderdeel van CIO. Koppels leerkrachten die Geen. deelnemen aan Vierslagleren Begeleiding en coaching voor Geen. oproepkrachten en poolers Vorming één of twee scholenkoppels Geen. Jaarlijkse monitoring van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen Voldoende tussenopbrengsten van alle AccentScholen Gemiddelde opbrengst CITOeindtoets 537,2 20% best scorende leerlingen heeft score van 545 sept/okt 2014 Kwaliteitsmonitor; Geen. november totaalrapportage maart 2015 De lat omhoog Ultimo , onderdeel CIO. April , onderdeel CIO. April 2015 Geen. Implementatie Passend Onderwijs Met ontvangen middelen van swv Passend Onderwijs. Vorming en borging IKC , onderdeel Kwaliteitsimpuls. Implementatie pestpreventie , onderdeel Kwaliteitsimpuls. Implementatie actiepunten Geen. tevredenheidsonderzoeken Implementatie 5- gelijkeschooldagenmodel Extra kosten gerealiseerd in met Ruim Baan. DirecteurenTweeDaagse 2015 Voorjaar Schoolplan Voorjaar

8 Ruim baan voor jong professionals Volgens de laatste prognoses zal het leerlingenaantal binnen de scholen van Accent de komende jaren nog verder terug lopen en daardoor zijn er in de toekomst minder leraren nodig. Tegelijk neemt de vergrijzing van ons onderwijspersoneel toe. Om een evenwichtige leeftijdsopbouw van onderwijspersoneel in de scholen te kunnen realiseren, is het belangrijk om ondanks de krimp toch jonge leerkrachten binnen te krijgen. Goed onderwijs is namelijk gediend met een evenwichtige leeftijdsopbouw van onze medewerkers. Het is van belang dat een goede doorstroming plaatsvindt. In het afgelopen schooljaar heeft Accent dat gerealiseerd door extra middelen in te zetten. Dit heeft ongeveer 10 extra banen voor jonge medewerkers opgeleverd. In het schooljaar gaan we wederom proberen om hiervoor extra budget vrij te maken. Topklas jong professionals In het schooljaar gaan we werken met een TOPKLAS voor startende leerkrachten. Leerkrachten die voor het eerst groepsverantwoordelijkheid krijgen, worden uitgenodigd voor deze TOPKLAS JONG PROFESSIONALS. De Topklas wordt begeleid door een directeur van een Accent-Academische opleidingsschool en twee interne opleiders. De jong professionals gaan zich verdiepen in het leren van kinderen, het analyseren van data en de gevolgen van het planmatig handelen. Tijdens diverse bijeenkomsten zal er volop gelegenheid zijn om van en met elkaar te leren. Vierslagleren Startende en ervaren leerkrachten zullen in in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen aan het Vierslagleren. Vierslagleren biedt zowel de startende als de ervaren leerkracht de mogelijkheid om een masteropleiding te volgen. De ervaren leerkracht wordt tijdens de opleiding gedurende twee dagen per week vervangen door de startende leerkracht. De startende leerkracht krijgt hiervoor salaris en volgt op andere dagen in de week de masteropleiding. De opleidingen worden vergoed door de Lerarenbeurs. Na het behalen van de masteropleiding krijgt de startende leerkracht een vast dienstverband voor twee dagen per week en de ervaren leerkracht gaat weer volledig terug naar zijn klas. Op deze wijze snijdt het mes aan twee kanten. 7

9 Het begeleiden en coachen van oproepleerkrachten en poolers Voor het begeleiden en coachen van startende leerkrachten is het protocol voor ondersteuning van de jong professional opgesteld. Omdat de meeste leerkrachten starten als oproepleerkracht of pooler organiseert Accent in twee informatiemiddagen speciaal voor deze groep medewerkers. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de poolers en oproepleerkrachten informatie over nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen binnen de AccentScholen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Professionaliseren is leren van en met elkaar. Op verzoek kan door de interne opleiders ondersteuning worden geboden aan startende leerkrachten. Daarnaast kunnen zowel poolers als oproepkrachten gebruik maken van de opleidingsmogelijkheden van de AccentAcademie. Scholenkoppel De basisscholen t Warmelinck en De Klimop vormen vanaf 1 augustus 2014 een nieuw scholenkoppel. Een scholenkoppel heeft één directeur, één internbegeleider, één ict-er, één interne opleider en één team. De schoolteams werken intensief samen om het leren met en van elkaar te versterken. Ook in het schooljaar ligt het in de lijn der verwachting dat er één of twee scholenkoppels worden gevormd. Kwaliteitsimpuls De Kwaliteitsimpuls is een ambitieus professionaliseringsplan voor de medewerkers van Accent. Deze impuls heeft als doel de onderwijsopbrengsten van de kinderen te verhogen door medewerkers maximale ontplooiingskansen te bieden. De Kwaliteitsimpuls wordt met één jaar verlengd. De Kwaliteitsimpuls is zichtbaar in de uitvoerende werkzaamheden van de AccentAcademie. Kwaliteitsmonitor In de Kwaliteitsmonitor leggen de schooldirecteuren verantwoording af over de resultaten en de voortgang van het onderwijs. In het najaar van 2014 kan voor het eerst, naast de bestaande beoordelingen onvoldoende en voldoende, de beoordeling goed ontvangen worden. De beoordeling goed wordt alleen toegekend als de school voldoet aan een aantal extra kwalificaties. Bijvoorbeeld de school biedt extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning, de leeropbrengsten van de school zijn bovengemiddeld, de school scoort op tevredenheidsonderzoeken hoger dan landelijk en de school bereikt duidelijke vorderingen ter verbetering van de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. De lat omhoog Accent brengt sinds 2012 de onderwijsopbrengsten en de streefdoelen op school- en Accentniveau in beeld met het instrument DE LAT OMHOOG. Het instrument wordt steeds afgestemd op de gewijzigde eisen van Cito. Het instrument DE LAT OMHOOG zal vanaf gebruiksvriendelijker worden. 8

10 Doelstelling voor schooljaar : De tussenopbrengsten van alle AccentScholen dienen voldoende te zijn. De gemiddelde opbrengst van de Cito-eindtoets dient 537,2 te zijn in april % van best scorende leerlingen dient een score van 545 of hoger te hebben. Cito-eindscore Landelijk gemiddelde Accent gemiddelde ,2 535, ,1 536, ,7 535, ,7 536, (ambitie) 535,0 537,2 Onderwijskwaliteit De kwaliteit van de school wordt in de periodes september/oktober 2014 en februari/maart 2015 gemonitord met de instrumenten KWALITEITSMONITOR en DE LAT OMHOOG. Het College van Bestuur bezoekt in beide periodes alle scholen en spreekt met de schooldirecteur over de behaalde resultaten, de streefdoelen en de visie op schoolontwikkeling. Naar aanleiding van deze schoolbezoeken stelt het CvB aan de hand van de KWALITEITSMONITOR en DE LAT OMHOOG een totaalrapportage op. Deze rapportage dient als verantwoording naar de Raad van Toezicht en wordt besproken met de GMR. Passend Onderwijs De wetgeving Passend onderwijs gaat per 1 augustus 2014 van start. Basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs cluster 3 (leerlingen met leerproblemen) en cluster 4 (leerlingen met gedragsproblemen) vormen de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. De Accentscholen zijn verdeeld over twee regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: samenwerkingsverbanden Doetinchem en Oost-Achterhoek. Passend Onderwijs betekent kwalitatief goed onderwijs waarbij het onderwijs zo gewoon mogelijk en zo dichtbij mogelijk georganiseerd wordt. De samenwerkingsverbanden Doetinchem en Oost Achterhoek hebben ieder een ondersteuningsplan opgesteld waarin naast de ondersteuningsmogelijkheden van alle scholen de toewijzing van leerlingen naar (speciale) voorzieningen in afstemming met externe partners als gemeenten en jeugdzorg zijn beschreven. Met ingang van 1 augustus 2014 krijgen de schoolbesturen zorgplicht voor iedere leerling. Dit betekent dat Accent voor elke leerling een passende plek moet realiseren. Rugzakjes voor kinderen verdwijnen. De middelen voor ondersteuning van de kinderen die voorheen een rugzak hadden, gaan naar de samenwerkingsverbanden. Accent maakt afspraken met het Speciaal Onderwijs om de expertise op de Accentscholen te kunnen waarborgen. 9

11 Doorontwikkeling brede scholen Accent kent acht brede scholen (CBS Barlo, De Klimop, t Möllenveld, Emmaschool, t Warmelinck, De Höve, de Broekhof en de Meeander) en één Integraal Kind Centrum (IKC De Bosmark). In een brede school werken professionals van de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk en het primair onderwijs samen om kinderen maximale ontplooiingskansen te bieden. De Bosmark is sinds augustus 2013 het eerste IKC van Accent. De directeur van het IKC geeft leiding aan de medewerkers van de kinderopvang en de school. Een ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen wordt gewaarborgd doordat de afstemming van doorgaande leerlijnen vanzelfsprekend is. De Broekhof is in gesprek met kinderopvangorganisatie Bambi over de vorming van een IKC. In het najaar van 2014 wordt hierover meer duidelijkheid verwacht. De Meeander optimaliseert de brede schoolvorming door het thematisch werken aan inhoudelijke thema s voor alle medewerkers centraal te stellen. De vorming van een IKC voor de Meeander is daarbij op termijn het hoogste doel. Pestpreventie Accent zet zich in om preventief te kunnen handelen ten aanzien van pesten. Hiervoor is en wordt beleid voor pestpreventie opgesteld. Het beleid geeft de waarde van pedagogisch leiderschap en het werken aan het welbevinden van leerlingen weer. De scholen stellen een anti-pestcoördinator aan, maken gebruik van een anti-pestprogramma en monitoren de sociale veiligheid van leerlingen. Basisarrangementen onderwijsinspectie De minimale voorwaarde voor een AccentSchool is dat het voldoet aan de gestelde voorwaarden uit het basisarrangement van de onderwijsinspectie. Alle AccentScholen hebben de focus op leren. Het opbrengstgericht werken wordt geoptimaliseerd door data-analyses uit te voeren en deze te vertalen naar het dagelijks handelen van de leerkrachten. Ondersteuning vindt plaats door de inzet van collegiale intensieve ondersteuners (CIO s) vanuit de AccentAcademie. Bevordering tevredenheid leerlingen, medewerkers en ouders De actiepunten uit de tevredenheidsonderzoeken van het schooljaar worden in het schooljaar ten uitvoer gebracht. 5-gelijkeschooldagenmodel Accent ziet het 5-gelijkeschooldagenmodel als het schooltijdenmodel dat kinderen de beste ontwikkelingskansen biedt. Het model geeft kinderen rust en continuïteit gedurende de schooldag. Waar het kan, wordt het 5-gelijkeschooldagenmodel ingevoerd op de scholen. Per 1 augustus 2014 wordt het 5-gelijkeschooldagenmodel ingevoerd op De Broekhof, Hoeksteen Gendringen en t Möllenveld. 10

12 DirecteurenTweeDaagse 2015 De DirecteurenTweeDaagse 2015 staat in het teken van het leidinggeven in de 21 e eeuw. De rol van de schoolleider is cruciaal bij het verbeteren van de leerlingprestaties. De actiepunten in het boek The principal van Michael Fullan staan hierbij centraal. Schoolplan Het schoolplan wordt in het voorjaar van 2015 opgesteld. Het kwaliteitskwadrant (onderwijs & identiteit, innovatie & opleidingen, personeel en financiën & beheer) en de wettelijke eisen vormen hiervoor het uitgangspunt. 2. Innovatie a. ICT Wat willen we bereiken? Wanneer? Additionele kosten / investeringen Goed functionerende techniek en netwerk Start schooljaar Investering in schooljaar Scholing voor medewerkers en ICT-coördinatoren , onderdeel AccentAcademie. Continue vernieuwing apparatuur Implementatie Private cloud Geen, inbegrepen bij licentiekosten. ICT-scholing De plaats van ICT in het onderwijs wordt steeds belangrijker en omvangrijker. Zowel op het onderwijsinhoudelijke als het administratieve vlak is ICT onmisbaar geworden. Dit betekent dat Accent mee moet groeien met deze ontwikkelingen. Naast het technisch op orde hebben van de infrastructuur en het netwerk is groei in kennis, vaardigheden en inzichten van groot belang. Bij de start van schooljaar wordt de laatste hand gelegd aan het volledig goed functioneren van de techniek en het netwerk. Hiermee zullen alle technische beperkingen die in schooljaar aan het licht zijn gekomen tot het verleden behoren. Vanaf wordt ingestoken op (verplichte) scholing voor alle medewerkers en voor de ICT coördinatoren in het bijzonder. Het doel is: kennis en vaardigheid rondom gebruik en werking van DE KLAS.NU3 vergroten en werken aan een solide ICT basis voor alle medewerkers van Accent. 11

13 Investeringen Om up-to-date te blijven wat betreft hardware wordt gekozen om te investeren in devices voor leerlingen, leerkrachten en ondersteuning. Jaarlijks wordt bekeken wat de beste aanschaf is in de lijn van de ontwikkelingen. Hiermee wordt de continue vernieuwing van apparatuur gerealiseerd waardoor kinderen en leerkrachten leren werken met de nieuwste techniek. In het meerjareninvesteringsoverzicht zijn voor schooljaar de volgende investeringen opgenomen: Leerling devices: Leerkracht/digibord computers: Administratie en Ondersteuning: Vervanging digiborden De investering in hardware om de infrastructuur en de verbinding binnen een schoolgebouw te realiseren, is afgerond in het schooljaar Voor de drie scholen waar nog geen snelle internet verbinding mogelijk is, geldt dat zij daarop overstappen zodra deze beschikbaar is. Hierbij is het gebruik van een satellietverbinding een mogelijkheid die wordt onderzocht. De jaarlijkse kosten De kosten van het netwerk worden niet meer berekend op het aantal werkplekken maar op basis van het aantal leerlingen op school. In schooljaar wordt hiervoor per leerling 14,35 exclusief btw gerekend. Het aantal leerlingen op wordt als uitgangspunt voor het hele schooljaar gebruikt. De licentiekosten voor alle software en de kosten van de internetverbinding liggen op schoolniveau. Private cloud De bedoeling is dat Accent (scholen, diensten en bestuursbureau) vanaf het schooljaar op eenzelfde wijze gaat werken binnen de private cloud van Accent. Dit vergemakkelijkt de interne communicatie en het beheer, delen en uitwisselen van informatie. Om dit gerealiseerd te krijgen zal met de start van schooljaar de transitie gemaakt worden naar Office 365. De daaropvolgende ontwikkeling zal zijn om te gaan werken met SharePoint. SharePoint zorgt ervoor dat informatie-uitwisseling nog makkelijker kan plaatsvinden. 12

14 b. AccentAcademie en opleidingen Wat willen we bereiken? Wanneer? Additionele kosten / investeringen Collegiale intensieve ondersteuning (CIO). Professionalisering directeuren: Multileren, masteropleiding, stages, studiereis. Professionalisering internbegeleiders: Onderdeel van Kwaliteitsimpuls. opleidingsaanbod op maat, tandemleren. Professionalisering leerkrachten: opleidingsaanbod op maat door Onderdeel van Kwaliteitsimpuls. AccentAcademie. Acht opleidingsscholen Met ontvangen middelen van Iselinge. CIO-ICT AccentAcademie De AccentAcademie richt zich op de duurzame ontwikkeling van het onderwijs door schoolteams, directeuren, internbegeleiders, individuele medewerkers en ouders een aanbod op maat te bieden. Het aanbod is in het voorjaar van 2014 geëvalueerd en de wensen voor zijn kenbaar gemaakt. Het aanbod voor bestaat uit een veelheid van trainingen en coachingstrajecten. Scholen worden ondersteund om hogere leeropbrengsten bij de leerlingen te realiseren. Collegiale intensieve ondersteuners (dit kunnen alle medewerkers van Accent zijn) worden daarbij vraaggestuurd ingezet. Alle cursussen uit het aanbod zullen voor accreditatie aan de Onderwijscoöperatie worden aangeboden. Door het volgen van geaccrediteerde cursussen kunnen cursisten punten verdienen voor hun register (lerarenregister en schoolleidersregister). De AccentAcademie voor directeuren De directeuren nemen in het schooljaar deel aan een drietal bijeenkomsten Multileren (leren door middel van intervisie). Elke directeur brengt een professioneel werkbezoek aan een andere school en bespreekt dit tijdens het Multileren. De groepen Multileren worden gecoacht door een professional. Dit om het leren leren te bevorderen. Directeuren kunnen een masteropleiding volgen bij een erkend opleidingsinstituut. Daarnaast is het mogelijk om stage binnen of buiten het onderwijs te lopen. Een studiereis naar het buitenland 13

15 behoort tot de mogelijkheden. De aldus verworven inzichten worden gedeeld met de directeuren en de medewerkers van Accent. De AccentAcademie voor internbegeleiders Er is een speciaal aanbod voor internbegeleiders gericht op onderwijsinhoudelijke thema s zoals technisch- en begrijpend lezen, spelling, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Internbegeleiders leren samen met hun directeuren tijdens bijeenkomsten Tandemleren. Onderdelen van de ontwikkelagenda van de scholen zullen onderwerp van gesprek zijn. Twee schooldirecteuren met hun internbegeleiders vormen samen een groep Tandemleren. De AccentAcademie voor leerkrachten Het aanbod richt zich op de optimalisering van de didactische en pedagogische vaardigheden van de leerkracht. De ontplooiingskansen van kinderen zijn daarbij steeds het uitgangspunt. Ruim twintig trainingen voor schoolteams en een tiental trainingen voor individuele medewerkers worden aangeboden. De AccentAcademie voor leerkrachten die het schooldirecteurschap ambiëren Leerkrachten die het schooldirecteurschap ambiëren, kunnen hiervoor de cursus Oriëntatie op leiderschap volgen. De cursus wordt op locatie gegeven aan zes leerkrachten en geeft invulling aan de volgende vragen: Wat is leiderschap, zou ik het kunnen en zou ik het willen? Het gaat hier om een cursus ter oriëntatie en het geeft geen garantie ten aanzien van een schoolleidersfunctie bij Accent. De AccentAcademie voor ouders Voor ouders worden vier informatieavonden georganiseerd. Actuele thema s zoals hoogbegaafdheid, dyslexie, gedragsvraagstellingen van kinderen en opvoedingsvraagstukken worden besproken. Opleidingsscholen Acht Accentopleidingsscholen leiden in overleg met de Hogeschool Iselinge een 60-tal Pabostudenten op tot leerkracht basisonderwijs. Hiervan zijn twee Accentopleidingsscholen zelfs academische opleidingsschool. De acht opleidingsscholen richten zich op de volgende schoolontwikkelthema s: De leerlijn Engels PO-VO, hoogbegaafdheid, woordenschat en begrijpend lezen, ICT met kleuters, groepsdoorbrekend werken, implementatie nieuwe media en sociaal leren. De acht opleidingsscholen worden in het najaar van 2014 beoordeeld ten behoeve van het keurmerk Opleidingsschool. 14

16 ICT-kennis en vaardigheden ICT wordt ingebed in een rijke leeromgeving en stimuleert zo het leren van de leerling. Leerkrachten kunnen met de ICT-mogelijkheden leerlingen op hun eigen niveau laten werken. Om optimaal gebruik te maken van de ICT-mogelijkheden in het onderwijs biedt de AccentAcademie diverse scholingsmogelijkheden. Medewerkers dienen minimaal te voldoen aan een aantal basisvaardigheden. Deze worden inzichtelijk gemaakt met behulp van een vragenlijst. Het aanbod wordt afgestemd op de basisvaardigheden. Medewerkers die (nog) niet voldoen aan deze vaardigheden volgen een spoedcursus om achterstanden in te halen. Alle medewerkers volgen minimaal zes scholingsuren ICT. ICT-coördinatoren, schooldirecteuren en leerkrachten met affiniteit voor ICT in het onderwijs worden ingezet als trainer. ICT-coördinatoren ontvangen een scholingstraject op maat. 3. Personeel Wat willen we bereiken? Wanneer? Additionele kosten / investeringen Stimuleren mobiliteit mobiliteitsstages Voortzetting samenwerking met Geen. Essentius: Matchpoint Vervangingen en eigen risicodrager. Vervangingsbudget voor scholen ,50 per leerling. Gesprekkencyclus in Youforce Geen. Stimuleren halen gymbevoegdheid. Implementatie Start Geen. werktijdenregeling en nieuw taakbeleid. Evaluatie in voorjaar 2015 Volledige invoering functiemix, streefdoel 40% LB (bao) en 14% leraren LC (sbao). Ultimo Geen. Personeelsbeleid Het integraal personeelsbeleid van Accent maakt het mogelijk dat wensen en verwachtingen van werknemers gelijke tred houden met de doelen die de school zich stelt. Anders gezegd het 15

17 persoonlijk ontwikkelingsperspectief van werknemers in het onderwijs moet sporen met de inhoudelijke en organisatorische doelstellingen van de scholen. We verwachten dat medewerkers zich geprikkeld, gemotiveerd en dus gestimuleerd voelen doordat Accent als werkgever rekening houdt met de ontwikkeling van de medewerker. Groeiende motivatie en toenemende doelmatigheid zullen de door werknemers ervaren werkdruk moeten verminderen. Met ons integraal personeelsbeleid wil we zorgen voor goede werkomstandigheden en een stimulerend werkklimaat zodat personeelsleden voelen dat er naar hen wordt omgekeken. Mobiliteit Door mobiliteit worden nieuwe ideeën opgedaan, kan expertise gedeeld worden en zijn medewerkers op meerdere scholen inzetbaar. Door mobiliteit zijn mensen langer duurzaam inzetbaar. De volgende acties zullen in worden ingezet: Voor nieuwe medewerkers wordt externe mobiliteit binnen Accent verplicht gesteld. Dit houdt in dat na drie schooljaren de medewerker op een andere AccentSchool aan de slag gaat. Op bovenschools niveau wordt een matchpoint mobiliteit ingericht om mobiliteitsmatches tot stand te brengen. Aan dit matchpoint kan de medewerker (in vaste dienst) zijn mobiliteitswensen kenbaar maken waarop vervolgens het matchpoint gaat proberen om de mobiliteitsmatch tot stand te brengen. In heeft iedere medewerker (in vaste dienst) die gebruik heeft gemaakt van vrijwillige mobiliteit een extra periodiek op zijn salaris gekregen. Voor het schooljaar gaan we bekijken of we dit kunnen herhalen. Accent ondersteunt ook medewerkers bij externe mobiliteit buiten Accent door financieel mee te werken aan detacherings- en stageplaatsen bij andere organisaties/bedrijven. Voorwaarde hierbij is dat er daadwerkelijke gerichtheid is op outplacement. Accent past ook demotiebeleid toe. Dit betekent teruggaan van een hogere naar een lagere functie met bijbehorende lagere salarisschaal, bijvoorbeeld van groepsleerkracht naar onderwijsassistent. De terugval in salaris kan normaliter worden opgevangen met loonsuppletie. Eigen Risicodrager vervangingen (ERD) Accent is sinds 1 augustus 2013 samen met Essentius eigen risicodrager (ERD) voor de vervangingen. De samenwerking tussen Accent en Essentius maakt het mogelijk eigen risicodrager te zijn voor de vervanging van zieke medewerkers. De twee besturen beschikken over een eigen MATCHPOINT VERVANGINGEN waarbij de kern wordt gevormd door een 20-tal poolers in vaste dienst. Naast de poolers beschikt het matchpoint over een 60-tal oproepkrachten die kunnen worden ingezet wanneer er geen poolers meer beschikbaar zijn. Door een strak ziekteverzuimbeleid wordt het ziekteverzuim beheerst. Het streven van Accent is het ziekteverzuim te consolideren rond de 4%. Naast het registreren van verzuim richt het ziekteverzuimbeleid zich met name op begeleiding, controle en bevordering van een snelle terugkeer van medewerkers. 16

18 Door dit ziekteverzuimbeleid en een terughoudend verlofbeleid wordt de inzet van vervanging beperkt. Dit leidt tot een financieel voordeel voor Accent. Dit financiële voordeel wordt doorgesluisd naar de scholen waarmee scholen knelpunten in de eigen organisatie kunnen oplossen. Het vervangingsbudget Met het vervangingsbudget, dat scholen ontvangen met ingang van schooljaar , zijn scholen zelf verantwoordelijk voor het calamiteitenverlof (de CAO PO onder artikel 8.8 opgenomen overig kort buitengewoon verlof (imperatief) ). Met dit budget kan de vervanging van het calamiteitenverlof worden bekostigd. Daarnaast kan het budget worden gebruikt om knelpunten in de organisatie op te lossen, bijvoorbeeld voor extra personele inzet bij toetsen of schoolkamp. Gesprekkencyclus De gesprekkencyclus vormt het hart van het personeelsbeleid van Accent. De gesprekkencyclus van Accent bestaat uit een drietal gesprekken, namelijk: Doelstellingengesprek, Voortgangsgesprek(ken), Beoordeling. In de gesprekkencyclus gaat het erom wensen en mogelijkheden van de medewerker en de organisatie op elkaar af te stemmen. Concrete afspraken worden gemaakt die aan het einde van de cyclus worden beoordeeld. De gespreksverslagen en beoordelingen worden digitaal opgeslagen in Youforce. Stimuleren behalen gymbevoegdheid Startende leerkrachten beschikken niet meer automatisch over de gymbevoegdheid. Hiervoor moet een aparte leergang worden doorlopen. Binnen de Accentscholen worden de gymlessen nagenoeg allemaal gegeven door de eigen groepsleerkracht omdat het aantrekken van een vakdocent lichamelijke opvoeding financieel vaak niet haalbaar is. Scholen hebben er dus belang bij dat startende leerkrachten beschikken over de gymbevoegdheid. Door het beschikbaar stellen van een financiële tegemoetkoming zal Accent ook in het behalen van de gymbevoegdheid stimuleren. Werktijdenregeling en taakbeleid Accent voert per 1 augustus 2014 het nieuwe taakbeleid in, waarbij de normjaartaak en het taakbeleid nauwgezet met elkaar zijn verbonden. De normjaartaak is een overzicht waarop staat hoeveel uren elke medewerker per jaar moet werken en hoe deze uren verdeeld zijn over lesuren, deskundigheidsbevordering en taken. Taakbeleid is het realiseren van een optimale afstemming van het takenpakket van de school enerzijds en de capaciteiten en de beschikbare tijd van de medewerkers anderzijds om de onderwijskundige, strategische en organisatorische doelstellingen van de school te realiseren. Met taakbeleid willen we het werk binnen de school zo evenwichtig mogelijk verdelen. 17

19 Voor alle Accentmedewerkers (fulltimers en parttimers) geldt vanaf 1 augustus 2014, voor een proefperiode van één schooljaar, een nieuwe werktijdenregeling. Alle medewerkers zijn iedere werkdag (van maandag t/m vrijdag) van 8.00 uur tot uur op school om het leren van en met elkaar te bevorderen. In het voorjaar van 2015 wordt geëvalueerd of de proef wordt omgezet in definitief beleid. Aan deze nieuwe werktijdenregeling liggen de volgende argumenten ten grondslag: 1. Accent is een lerende organisatie. Accentmedewerkers zijn professionals die van en met elkaar leren. Dit kan optimaal gerealiseerd worden gedurende de tijden dat Accentmedewerkers aanwezig zijn op school. Juist dan is er tijd en ruimte voor ontmoeting, overleg en leren. 2. Accent streeft een evenwichtig taakbeleid na waarbij medewerkers efficiënt omgaan met de beschikbare uren maar hen ook tegelijkertijd beschermt tegen overbelasting. 3. De arbeidstijdenwet schrijft voor iedere medewerker verplicht een urenregistratie voor. Als er wordt gewerkt met een uniforme werktijdenregeling (van 8.00 uur tot uur) behoeft er geen urenregistratie per medewerker te worden gevoerd. Om de normjaartaak van alle medewerkers inzichtelijk te maken en het werk zo evenwichtig mogelijk te verdelen is per 1 augustus 2014 een digitale rekenmodule beschikbaar voor alle Accent medewerkers. Functiemix In het Convenant Leerkracht van Nederland is vastgelegd dat scholen extra geld krijgen om leraren in hogere salarisschalen te plaatsen. Het streven is om leraren carrièremogelijkheden te bieden en daarmee het onderwijsniveau van de school te verhogen. Voor de invoering van de functiemix hebben we het invoeringsplan De leraar maakt het verschil ontwikkeld. Vanaf 1 augustus 2011 zijn de eerste vier fases van de functiemix ingevoerd. In is besloten de vijfde en laatste fase voorlopig even uit te stellen om de ingevoerde functies volledig tot hun recht te laten komen en medewerkers de mogelijkheid te geven zich verder te bekwamen. In pakken we de draad weer op om de functiemix volledig in te voeren met als streefdoel 40% leraren in de LB schaal in het basisonderwijs en 14% leraren in de LC schaal in het speciaal basisonderwijs. 18

20 4. Beheer a. Huisvesting Wat willen we bereiken? Wanneer? Additionele kosten / investeringen Verbetering schoolgebouwen Nieuwbouw PWA via gemeente. Onderhoud schoolgebouwen via gemeenten en via Meerjarig Onderhouds Programma. Voor Meeander Heelweg is extra opgenomen. Heroriëntatie beheer en onderhoud, waaronder nieuw integraal Meerjarig Onderhouds Programma extra dotatie onderhoudsvoorziening, jaarlijks onderhoud scholen/coördinatie. Aanpassing kantoorhuisvesting. Zomer meubilair, via Onderhoudsvoorziening. Schoolgebouwen De huisvesting van onze scholen vraagt altijd aandacht. Naast grootschalige vernieuwingen is onze aandacht eveneens gefocust op kwaliteitsverbeteringen van diverse locaties. De nieuwbouw van de MFA (Multi Functionele Accommodatie) Pelkpark in Winterswijk waar onze Prins Willem Alexanderschool onderdeel van uitmaakt, zal in november 2014 in gebruik worden genomen. Vanwege het multifunctionele karakter wordt de accommodatie beheerd door een Vereniging van Eigenaren, waarin Accent participeert. De initiatieven om in het dorp Gendringen een passende vorm van huisvesting te vinden voor de Hoeksteen in samenhang met de locatie van Essentius hebben vooralsnog niet tot concrete oplossingen geleid. Voor de nevenvestiging Meeander Heelweg is een kwaliteitsverbetering in voorbereiding. Hiermee wordt de functionaliteit van het schoolgebouw vergroot. In het kader van algehele kwaliteitsverbeteringen worden ad hoc kleinschalige activiteiten ingezet, in combinatie met onderhoud. Heroriëntatie beheer en onderhoud door overheveling buitenschilonderhoud Vanaf 2015 worden de rijksmiddelen voor het onderhoud van de zogenaamde buitenschil naar de schoolbesturen overgeheveld. Dit betekent dat per 2015 het gehele beheer- en onderhoudspakket 19

21 van schoolgebouwen bij de schoolbesturen ligt. Voor de buitenschil wordt een structureel budget van ± aan onze lumpsum toegevoegd. De voorbereidende werkzaamheden zijn thans in volle gang. De wijziging vraagt allereerst om een geheel nieuw integraal MOP (Meerjaren OnderhoudsPlan) inclusief financiële paragraaf. Daarnaast wordt deze wijziging aangegrepen voor een algehele heroriëntatie van beheer en onderhoudszaken in brede zin. De onderwijshuisvestingstaak van de gemeenten zal zich in praktische zin voornamelijk beperken tot (ver-)nieuwbouw en schade bij calamiteiten. In begrotingsjaar wordt het extra budget aan rijksmiddelen van (7/12 x ) als volgt ingezet: dotatie aan de onderhoudsvoorziening vanwege de meerkosten voor groot onderhoud van de buitenschil budget voor jaarlijks onderhoud scholen. Hieruit kunnen onder meer de eenmalige kosten voor het samenstellen en implementeren van een integraal MOP worden gefinancierd. Afhankelijk van de financiële paragraaf uit het nieuw op te zetten integrale MOP zal het budget voor jaarlijks onderhoud scholen alsmede de dotatie aan de onderhoudsvoorziening vanaf schooljaar nader worden bepaald. In de eerste jaren moet een buffer worden gevormd om groot constructief onderhoud op lange(re) termijn op te kunnen vangen. Het is de bedoeling om naast het reguliere onderhoud ook aandacht te schenken aan extra duurzaamheidsmaatregelen zoals klimaat-, isolatie- en ventilatieverbeteringen (frisse scholen). In het verlengde van de uitvoering van (groot) onderhoud kunnen genoemde extra maatregelen in de vorm van een kwaliteitsimpuls worden uitgevoerd. Bij de samenstelling van een nieuw MOP gaan we gebruik maken van een speciaal softwareprogramma. Ten aanzien van algehele doordecentralisatie van huisvesting zijn er landelijk ontwikkelingen waarbij de onderhandelingspositie van schoolbesturen lijkt te verbeteren. Thans kunnen gemeentebesturen eenzijdig bepalen in hoeverre doordecentralisatie bespreekbaar is. In de nieuwe gewenste situatie zullen ook rechten voor schoolbesturen ontstaan. Kantoorhuisvesting Aangezien de marktsituatie voor een verkoop van ons kantoorpand onveranderd slecht is, wordt gekozen voor een efficiencyslag binnen de huidige muren. De aanpassing van ons huidige bestuursbureau zal tijdens de zomervakantie van 2014 zijn beslag krijgen. 20

22 b. Financiën Wat willen we bereiken? Wanneer? Additionele kosten / investeringen Up to date houden Geen. administratieve organisatie. Processen efficiënter inrichten, Geen. onderzoek insourcing administratie. Keuze accountant. Najaar 2014 Geen. Administratieve organisatie Onze doelstelling is uiteraard om de administratieve organisatie up to date te houden. Organisatorische en inhoudelijke wijzigingen zoals benoemd in deze BeleidsBegroting dienen verwerkt te worden in de administratieve organisatie. Een voorbeeld hiervan is de overheveling van het onderhoud van de buitenschil. Efficiency processen Een andere structurele doelstelling is om de administratieve processen zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren, mede omdat als gevolg van krimp van het aantal leerlingen de beschikbare financiële middelen kleiner worden. Voor het jaar dient daarbij gedacht te worden aan de processen rondom gecoördineerde inkoop en Ruim Baan. Daarnaast wordt periodiek het eventuele insourcen van de financiële en/of salarisadministratie onderzocht. Keuze accountant Sinds geruime tijd is Deloitte de accountant van Accent. Overwogen wordt om in het najaar te kiezen voor een nieuwe accountant. Deze kijkt weer met een frisse blik naar de organisatie. Daarnaast kan wellicht een kostenvoordeel gerealiseerd worden. 21

23 c. Gecoördineerde inkoop Wat willen we bereiken? Wanneer? Additionele kosten / investeringen Implementatie nieuw schoonmaakcontract, borging in de organisatie. Contractmanagement. 1 september , onderdeel overige personele lasten. Dient ook voor eventuele externe ondersteuning bij andere inkooptrajecten. Onderzoek Inkoop telefonie Geen. Eventuele externe ondersteuning dekken vanuit lopende begroting. Onderzoek Inkoop ICT Geen. Eventuele externe ondersteuning dekken vanuit lopende begroting. Inmiddels zijn diverse trajecten met succes uitgevoerd dan wel in volle bewerking (schoonmaak). De doelstelling is om per 1 september 2014 het contract met een nieuwe schoonmaakleverancier te realiseren. Dit contract dient geborgd en gemonitord te worden in de organisatie. De volgende trajecten zijn naar verwachting telefonie en ICT. Wellicht komt aanbesteding ook bij de uitvoering van het thema Beheer en onderhoud aan de orde. In dat geval zal op onderdelen professionele hulp gewenst zijn. B. Begroting in cijfers 1. Uitgangspunten Bij het opstellen van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Het reguliere resultaat van de exploitatie moet gemiddeld nul zijn, dat wil zeggen een sluitende begroting. Wegens de krimp van het aantal leerlingen wordt nieuw personeel via payroll of als zzp er aangenomen. De financiële ruimte (het surplus aan vermogen boven de benodigde financiële buffer) wordt de komende jaren verder teruggebracht tot nihil. Daarom worden commissie Don aanvragen die niet begroot zijn niet meer in behandeling genomen, tenzij sprake is van een calamiteit dan wel elders in de lopende begroting voldoende ruimte is om de extra uitgave te compenseren. Verondersteld is dat het NOA-akkoord en Herfstakkoord een vervolg krijgen. In de begroting is een bate opgenomen van Deze wordt voor centraal ingevuld en voor door de scholen ( 90 per leerling). 22

24 Het samenwerkingsverband Accent wordt beëindigd. Per 1 augustus 2014 gaat de Wet Passend Onderwijs in en zijn we verplicht aangesloten bij twee samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. De bijdrage vanuit de nieuwe samenwerkingsverbanden aan de scholen is het komend schooljaar verhoogd van 55 naar 62 per leerling. Daarnaast wordt een bedrag van respectievelijk gealloceerd naar zware zorgleerlingen in het speciaal en regulier basisonderwijs. Daar staat tegenover dat de leerlinggebonden financiering vervalt. De afgelopen jaren is jaarlijks gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening, waarbij rekening wordt gehouden met een verhoging van de dotatie naar het oorspronkelijke niveau van per jaar per Door de overheveling van het onderhoud van de buitenschil naar de schoolbesturen moet het Meerjarenonderhoudsplan en de hiervoor benodigde onderhoudsvoorziening opnieuw vastgesteld worden. Dit gebeurt in het najaar van Vooralsnog hebben we in de begroting de dotatie aan de onderhoudsvoorziening verhoogd met , zijnde de verwachte extra bekostiging in de periode januari tot en met juli 2015 minus voor coördinatiekosten. Accent heeft de ambitie het eigen risicodragerschap voor het vervangen voort te zetten. Het eigen risicodragerschap levert naar verwachting een voordeel op dat weer ten goede aan de scholen komt. Dit betekent voor komend schooljaar dat scholen een zogenaamd Vervangingsbudget ontvangen van 37,50 per leerling (in totaal ). Door de extra ontvangen middelen in december 2013 is het mogelijk het project Ruim Baan te initiëren. De lasten hiervan worden onttrokken uit de ultimo 2013 te vormen bestemmingsreserve Professionalisering. In de begroting is een bedrag van aan loonkosten opgenomen. We hebben geconstateerd dat goed werkende ICT en een goede beheersing van ICTvaardigheden steeds belangrijker worden. Dit zal structureel meer geld vragen. Zo wordt het aanbod van de AccentAcademie aangevuld met ICT-opleidingen en is opgenomen in de centrale begroting voor ICT-ondersteuning. Ook wordt de komende jaren meer geïnvesteerd in ICT en zijn de jaarlijkse ICT-kosten verhoogd met per jaar. In de begroting zijn de lonen per 1 augustus 2014 verhoogd met 1%. Dit is ook de inzet van de PO-raad bij de onderhandelingen met de vakbonden voor een nieuwe CAO. Daarnaast is verondersteld dat deze loonkostenstijging ook in de bekostiging wordt verwerkt. Beide zaken zijn onzeker. Per 1 januari 2014 is Accent geen eigenrisicodrager meer voor de WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten). Publiek verzekerd via het UWV bleek de laagste verzekeringspremie op te leveren. Het voordeel van de lagere premie wordt naar rato van de loonkosten verdeeld over centraal en de scholen. Begin 2012 is het bestuursakkoord afgesloten tussen het ministerie en de PO-raad. Om de ambities uit dit akkoord te realiseren wordt geld beschikbaar gesteld middels de prestatiebox. De prestatiebox loopt vier jaar en vervangt de bestemmingsbox. De subsidie voor cultuureducatie is in de prestatiebox ondergebracht. Een deel van de prestatiebox wordt centraal besteed voor professionalisering van de schooldirecteuren, CIO-begeleiding en co- 23

25 teaching. Een ander deel wordt door de scholen besteed aan het trainen van leerkrachten in opbrengstgericht werken. Dit maakt allemaal deel uit van DE LAT OMHOOG. Sinds is de bekostiging uitgebreid met een professionaliseringsbudget voor directeuren. Dit budget van in totaal per jaar wordt op centraal niveau beheerd. Het wordt toegevoegd aan het professionaliseringsbudget voor directeuren zoals beschreven in Kwaliteitsimpuls , Bestuursakkoord Primair Onderwijs (Leraar 2020) en het CAO De vijfde en laatste fase van de functiemix wordt per 1 augustus 2014 ingevoerd. 2. Begroting Het resultaat voor het schooljaar is begroot op negatief. In onderstaande tabel is de winst- en verliesrekening weergegeven inclusief resultaatbestemming. Begroting Begroting Begroting (x 1.000) Centraal Scholen Totaal Totaal Totaal Baten Lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Resultaatbestemming Reguliere exploitatie scholen Reguliere exploitatie centraal Reguliere exploitatie samenwerkingsverband Accent Algemene reserve voor bapo-lasten Bestemmingreserves verbouw en meubilair (centraal) Bestemmingreserves buiteninrichting (scholen) Bestemmingsreserve Professionalisering (centraal) 383- Kwaliteitsimpuls 1-zorgroute Prestatiebox - centrale deel Commissie Don Totaal resultaat Het totaal resultaat voor Accent bedraagt negatief, bestaande uit een negatief resultaat van centraal en een negatief resultaat van bij de scholen. 24

26 Het negatieve resultaat van centraal wordt voor onttrokken uit de Bestemmingsreserves Professionalisering en verbouw en meubilair. Gecorrigeerd hiervoor is het resultaat positief. Het negatieve resultaat van de scholen wordt voor veroorzaakt door uitgaven in het kader van de commissie Don: o Specifieke plannen , zoals een multidisciplinair team bij nieuwhessen, instroomgroepen bij diverse scholen en kwaliteitsimpuls in het onderwijs, o Gefaseerd terugbrengen van de formatie bij dalende leerlingaantallen , o Tijdelijke tekorten door bijvoorbeeld groei van leerlingen en overgang naar Passend Onderwijs Meerjarenbegroting In het onderwijs wordt steeds meer aandacht geschonken aan het goed vooruit kijken. Zo zijn onderwijsinstellingen verplicht om een continuïteitsparagraaf op te nemen in het jaarverslag inclusief een meerjarenbegroting van drie toekomstige jaren. In de volgende tabel is de meerjarenbegroting opgenomen, gebaseerd op de genoemde uitgangspunten in paragraaf 1. De meerjarenbegroting is bottom-up opgebouwd met informatie van de scholen. Meerjarenbegroting (x 1.000) Baten Lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Resultaatbestemming Reguliere exploitatie scholen Reguliere exploitatie centraal Bestemmingreserves verbouw, meubilair (centraal) Bestemmingreserves buiteninrichting (scholen) Bestemmingsreserve Professionalisering (centraal) Prestatiebox - centrale deel Commissie Don Totaal resultaat Door de daling van het aantal leerlingen neemt de bekostiging voor centraal ook af. In de meerjarenbegroting is tot en met rekening gehouden met een bate vanuit het NOA- en Herfstakkoord. De mate van voortzetting van het NOA- en Herfstakkoord vanaf is 25

27 bepalend of bij de huidige stand van de bovenschoolse voorzieningen vanaf besparingen gerealiseerd moeten worden. Dit verklaart het huidige negatieve resultaat in en De scholen passen hun formatie aan aan het dalende aantal leerlingen. Hierdoor blijft de begroting van de scholen sluitend. In de meerjarenbegroting is verondersteld dat het eigen risicodragerschap voor vervangingen gecontinueerd wordt. Per 1 januari 2015 wordt het onderhoud van de buitenschil overgeheveld naar de schoolbesturen. We verwachten een jaarlijkse bate van Vooralsnog gaan we ervan uit dat jaarlijks gedoteerd moet worden aan de onderhoudsvoorziening en beschikbaar is voor jaarlijks onderhoud. 4. Investeringen De investeringen voor de komende vier schooljaren zijn als volgt: Investeringen (x 1.000) Gebouwen en terreinen ICT Meubilair Overige inventaris Leermiddelen Totaal investeringen Voor de toekomst wordt rekening gehouden met een structureel hoger bedrag aan investeringen in ICT als gevolg van een nieuwe visie op ICT in het onderwijs. De investeringen in zijn toegelicht in paragraaf 2.a ICT. Vanaf wordt de jaarlijkse investering in digiborden geïntensiveerd. In hoeft (tijdelijk) niet geïnvesteerd te worden in administratieve ondersteuning. De hogere investeringen in meubilair in betreft voor de inrichting van de nieuwbouw van de PWA in Winterswijk en voor de inrichting van Meeander Heelweg. 26

28 C. Begroting in Beleidskaders 1. Financieel beleid De begroting is gebaseerd op het OC&W-voorschrift jaarverslaggeving voor de sector Primair Onderwijs en op de uitgave Bekostigingsstelsel Basisonderwijs, programma s van eisen voor het jaar De totale bekostiging van het Ministerie van OC&W bestaat uit een aantal verschillende budgetten, zoals lumpsumvergoeding Personeel en lumpsumvergoeding Materiële instandhouding. Sommige vergoedingen c.q. budgetten hebben het karakter van een kalenderjaarvergoeding, anderen een schooljaarvergoeding. AccentScholengroep werkt sinds schooljaar met een begroting en jaarrekening op basis van schooljaren. Door te werken met een begroting en jaarrekening op schooljaar kan er een goede match plaatsvinden tussen de periode (schooljaar), het beleid, de activiteiten, de personele formatie en de financiën. Zeker voor de schooldirecteuren is dit een verbetering. De financiële verantwoording naar het Ministerie blijft helaas verplicht op basis van het kalenderjaar. De personele inkomsten zijn gebaseerd op de lumpsumvergoeding personeel schooljaar op basis van de tarieven van DUO van april Hierbij wordt uitgegaan van de laatst bekende gemiddelde personeelslast (GPL), zoals vastgesteld tijdens de jaarrekeningcontrole De vergoeding voor materiële instandhouding wordt jaarlijks aangepast om de prijsveranderingen op te vangen. Daarbij wordt uitgegaan van het prijsstijgingspercentage volgens de Macro Economische Verkenningen. De volgende personele componenten komen voor rekening van centraal en worden niet ten laste gebracht van de schoolbegrotingen: ouderschapsverlof, BAPO, jubilea, arbodienstverlening, spaarverlof, re-integratietrajecten, werving en selectie, jubileumgratificaties, personeelszorg (waaronder lief en leed), integraal personeelsbeleid, AccentOnderwijsdag, DirecteurenTweeDaagse, outplacement, ontslagprocedures, wachtgeld, coördinatie en loonkosten ICT, RI & E trajecten, scholing directeuren en invalleerkrachten, vertrouwenspersoon. Per 1 augustus 2012 worden daar de kosten van het vervangen van zwangeren en vangnetters WAO en WIA aan toegevoegd. Dit is een gevolg van het wegvallen van de imbu-regeling per 1 augustus 2012 waarbij het ministerie de administratieve verwerking van het vervangen van zwangeren en vangnetters WAO en WIA gewijzigd heeft. In het verleden werd vervanging rechtstreeks gedeclareerd en bleven vervangingskosten en ziekte-uitkeringen buiten de exploitatierekening. Nu worden de loonkosten van de vervanger verantwoord op reguliere loonkosten en wordt onder uitkeringen ziektewet de ontvangen uitkeringen verantwoord. Deze nieuwe werkwijze leidt tot hogere loonkosten omdat met name de pensioenpremies niet door de uitkering gedekt worden. Per 1 augustus 2013 is Accent Eigen Risicodrager voor het vervangen. De verplichte afdracht aan het Vervangingsfonds is vrijwel geheel komen te vervallen. Daar staat tegenover dat alle vervangingskosten voor eigen rekening zijn. Bij een relatief laag ziekteverzuim zullen de kosten van 27

29 het vervangen lager zijn dan de afdracht aan het Vervangingsfonds. Met het bovenstaande worden alle mogelijke personele risico s op centraal niveau gelegd. Om deze componenten centraal te kunnen bekostigen wordt een deel van de rijksbijdragen gealloceerd naar centraal. Met ingang van schooljaar is de allocatiemethodiek hiervoor vereenvoudigd. Er wordt middels één allocatiepercentage een bedrag van de materiële instandhouding en het pab-budget ingehouden ten behoeve van centraal (50,5%) en de OPD (4%). De materiële lasten worden in de begroting zo goed mogelijk geschat op basis van gegevens uit het lopende jaar, voorgaande jaar en de laatst bekende gegevens voor het begrotingsjaar. Het materiële uitgavenpatroon van scholen wordt bepaald door beïnvloedbare en nietbeïnvloedbare kosten. Vooral de niet-beïnvloedbare kosten kunnen de scholen voor grote financiële problemen zetten. De niet-beïnvloedbare kosten die afhankelijk zijn van de staat van onderhoud van het schoolgebouw, zoals het planmatig onderhoud (groot en jaarlijks onderhoud) van de schoolgebouwen en de onderwijshuisvesting zijn al gecentraliseerd en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de school. De kosten van de volgende zaken zijn ook gecentraliseerd en vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke scholen: ICT infrastructuur, werkomgeving en beheer, verzekeringen, administratie- en beheerslasten, GMR faciliteiten, vermogensbeheer. Een uitzondering hierop geldt voor het schoolschoonmaakbeheer. Dit wordt wel centraal aanbesteed maar blijft een (financiële) verantwoordelijkheid van de afzonderlijke scholen. 2. Beleidsafspraken Voor alle scholen zijn voor de onderdelen meubilair en leermiddelen zogenaamde Meerjaren Investerings Programma s (MIP s) opgesteld. De schooldirecteuren kunnen op basis van deze, door het College van Bestuur goedgekeurde, MIP s investeringen doen. Ten aanzien van de jaarlijkse begrotingen worden overschrijdingen zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan. Indien de begroting van een school negatief sluit is hiervoor, na argumentatie van de schooldirecteur, toestemming verleend door het College van Bestuur. Budgetbewaking is een verantwoordelijkheid van de schooldirecteuren. Het College van Bestuur toetst op basis van ontvangen rapportages van CABO. Het opheffen van niet-efficiënte situaties in de huisvesting van scholen (met name dislocatie en leegstand) is op onderwijskundige en materiële gronden een continu aandachtspunt. De Algemene Schoolreserve bedraagt ongeveer 6 % van de jaarlijkse baten in de schoolbegroting. Er is beleid geformuleerd omtrent het aantal digiborden. Jaarlijks wordt aan de hand van de 1 oktober telling per school het aantal genormeerde groepen bepaald. Scholen die groeien in aantal genormeerde groepen krijgen één of meerdere digiborden inclusief beamer/pc. Scholen die krimpen in aantal genormeerde groepen leveren één of meerdere digiborden (inclusief beamer/pc) in. Als er geen wens voor een digibord bestaat, blijft het bestaande bord (voorlopig) op de (krimpende) school hangen. Een school die terugloopt in aantal genormeerde 28

30 groepen maar feitelijk één of meerdere niet-genormeerde groepen in de lucht houdt, mag de digiborden behouden voor de time-being. 3. Commissie Don Eind september 2009 heeft de Commissie Don een rapport uitgebracht over het financieel beleid van onderwijsinstellingen. De belangrijkste consequentie van dit rapport is het op een verantwoorde manier verlagen van de kapitalisatiefactor conform het advies van de commissie Don. De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het balanstotaal (-/- gebouwen en terreinen) en de totale baten. Een te hoge kapitalisatiefactor kan wijzen op het inefficiënt benutten van het kapitaal, bijvoorbeeld door excessief spaargedrag. Voor grote instellingen is de bovengrens bepaald op 35%. In juni 2010 is de notitie Accent en de commissie Don verschenen. Hierin is een plan van aanpak opgenomen om de kapitalisatiefactor op een verantwoorde manier te laten dalen tot 35% van de jaarlijkse baten. Om de kapitalisatiefactor te verlagen tot 35% is een bedrag beschikbaar (de financiële ruimte) om extra uit te geven bovenop de reguliere begroting. Belangrijk is dat dit eenmalige uitgaven betreft en niet structureel mag worden. Daarnaast dienen de scholen de algemene reserve te laten dalen richting 6% van de jaarlijkse baten. Inmiddels weten we dat de totale algemene reserve te laag wordt indien alle scholen hun reserve terugbrengen tot 6%. Daarom wordt het verloop van de reserves goed gemonitord zodat tijdig aangegeven kan worden wanneer de scholen geen extra uitgaven meer mogen doen. Niet begrote commissie Don aanvragen worden niet meer behandeld, tenzij het een calamiteit betreft dan wel elders ruimte is in de lopende begroting. 4. Risicoparagraaf De administratieve organisatie van AccentScholengroep is goed op orde. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de procuratieregeling (wie mag tot welk bedrag verplichtingen aangaan) en de planning en control-cyclus (van het opstellen van een begroting tot de bewaking ervan). Alle financiële risico s die de afzonderlijke scholen kunnen oplopen, worden op bestuurlijk (centraal) niveau gedragen en zijn middels de vorming van reserves, voorzieningen en het afsluiten van verzekeringen in voldoende mate afgedekt. De volgende voorzieningen zijn getroffen: Voorziening spaarverlof, Voorziening Jubilea, Voorziening Onderhoud gebouwen. De volgende (Bestemmings)reserves zijn gevormd: Algemene reserve is in principe vrij beschikbaar, Herwaarderingsreserve voor meubilair ( eerste waardering ) zal in circa tien jaar vanaf 2005 worden afgeschreven. 29

31 Bestemmingsreserve voor verbouw van scholen. Hiertoe wordt de eventuele bijdrage vanuit de scholen direct overgeheveld naar centraal. Afschrijving vindt vervolgens centraal plaats zodat de scholen er geen rekening meer mee hoeven te houden in hun exploitatie. Bestemmingsreserve voor de afschrijving van buiteninrichting. Hierdoor kunnen de betreffende scholen rekening houden met deze specifieke afschrijvingslast die gefinancierd is met commissie Don geld. Bestemmingsreserve Professionalisering waarin de extra middelen uit december 2013 zijn opgenomen. De commissie Don heeft aangegeven dat een financiële buffer minimaal 5% van de jaarlijkse baten dient te bedragen, hetgeen ongeveer 0,8 miljoen betekent voor AccentScholengroep. Deze buffer moet bestaan uit overliquiditeit en kredietfaciliteiten. Uit de laatste risicoworkshop is een benodigde financiële buffer van gebleken. Deze is aanwezig. 5. Vermogensbeheer Het vermogensbeheer is eind 2009 in eigen hand genomen waardoor de kosten voor het uitvoeren van het vermogensbeheer omlaag zijn gaan. Uitvoering vindt plaats door de controller onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van Bestuur. De portefeuille is sinds begin 2013 in lijn met de regeling Beleggen en Belenen en eenvoudig te beheren. De portefeuille is ondergebracht bij de Rabobank. Uit kostenoverwegingen vindt het beheer van de portefeuille sinds 1 januari 2014 door onszelf plaats op basis van het vastgestelde treasurystatuut. Belangrijk is om een rentevisie te ontwikkelen op basis waarvan zo hoog mogelijke rentebaten gerealiseerd kunnen worden. Tevens is het van belang het renterisico te minimaliseren door de producten op verschillende momenten in de tijd te laten vrijvallen. Hiervoor wordt jaarlijks een liquiditeitsplanning gemaakt, gebaseerd op de meerjarenbegroting en de plannen als gevolg van de commissie Don. 30

32 31

33 Passie voor leren! AccentAcademie

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 In juni 2013 is de begroting 2013-2014 vastgesteld. De begroting omvat inhoudelijke en financiële doelstellingen. De inhoudelijke doelstellingen zijn ingedeeld in

Nadere informatie

Lekker leren! Begroting en Aanbod AccentAcademie 2015-2016

Lekker leren! Begroting en Aanbod AccentAcademie 2015-2016 Lekker leren! Begroting en Aanbod AccentAcademie 2015-2016 1 Lekker leren! Voor u ligt het gebundelde exemplaar van de begroting en het aanbod van de AccentAcademie voor het schooljaar 2015-2016. Het heeft

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Monitor Strategisch Beleidsplan 2013 2017

Monitor Strategisch Beleidsplan 2013 2017 Monitor Strategisch Beleidsplan 2013 2017 Recht doen aan kinderen Het Strategisch beleidsplan 2013-2017 Recht doen aan kinderen! wordt twee keer per jaar gemonitord op de volgende vier kwaliteitsdomeinen.

Nadere informatie

Beleidsbegroting en Zorgplan Accent 2013-2014

Beleidsbegroting en Zorgplan Accent 2013-2014 1 Kinderen vóór Beleidsbegroting en Zorgplan Accent 2013-2014 Kinderen vóór Hierbij bieden we u met genoegen de beleidsbegroting en het zorgplan 2013-2014 aan. We hebben de beleidsbegroting en het zorgplan

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Raad van Toezicht. Voorzitter College van Bestuur. 3 december 2014. Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014

Raad van Toezicht. Voorzitter College van Bestuur. 3 december 2014. Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014 Aan Van Datum Betreft Raad van Toezicht Voorzitter College van Bestuur 3 december 2014 Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014 In deze Bestuursrapportage worden de kwalitatieve ontwikkelingen in

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl Kennisgroep financiën Onderwerpen - Financiële consequenties akkoorden: hoe in begroting verwerken - Kosten bestuursakkoord en cao Referentiemodel en kosten cao Pensioenpremies - Buitenkant onderhoud -

Nadere informatie

Accent kijkt verder! Beleidsbegroting & zorgplan 2012-2013

Accent kijkt verder! Beleidsbegroting & zorgplan 2012-2013 Accent kijkt verder! Beleidsbegroting & zorgplan 2012-2013 Accent Kijkt verder Hierbij bieden we u met genoegen de beleidsbegroting en het zorgplan 2012-2013 aan. We hebben de beleidsbegroting en het zorgplan

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Monitor Strategisch Beleidsplan

Monitor Strategisch Beleidsplan Monitor Strategisch Beleidsplan 2013 2017 Recht doen aan kinderen Het Strategisch beleidsplan 2013-2017 Recht doen aan kinderen! wordt twee keer per jaar gemonitord op de volgende vier kwaliteitsdomeinen.

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen!

Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! 2013 2017 Voorwoord Inleiding Recht doen aan kinderen! Voor u ligt het nieuwe strategische beleidsplan 2013-2017 van AccentScholengroep. Het plan zet de

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen!

Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! update Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! 2017 2019 Voorwoord Recht doen aan kinderen! Voor u ligt de update van het Strategische beleidsplan 2013-2017 Recht doen aan kinderen! voor de schooljaren

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2016... 3 1.3 Toelichting op de begroting

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2015-2019 Groeien en Leren Verbinden en Versterken Voor u ligt het derde strategisch beleidsplan van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB). Met

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT SCHOLING

ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT SCHOLING \ INLEIDING Het beleid ten aanzien van nascholing en professionalisering (kort: scholing) is belangrijk. Dit schoolspecifieke gedeelte omvat de volgende onderdelen: ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM V E R S L A G van de ontwikkelingen binnen Stg. BOOM voor het jaar 2013 2014 Het verslag betreft vooral de onderwijsresultaten, personele en financiële ontwikkelingen en de huisvesting. Ondanks het teruglopende

Nadere informatie

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot Workshop AVS-congres 15 Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot 1 Programma 1. Kennismaking 2. Wat zijn de verwachtingen? 3. Krimp in Nederland 4. Krimp in de Achterhoek 5. Situatie OPONOA in vogelvlucht

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014 CAO PO 2014 Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli 2014 1 juli 2015 & Bestuursakkoord PO Vastgesteld 10 juli 2014 Agenda samenhang cao en bestuursakkoord modernisering cao PO belangrijkste

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds?

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds? Algemene Vereniging Schoolleiders In het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs Vervanging in de school In deze notitie vindt u van alles over de vervanging en de spelregels met het vervangingsfonds

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting 2013-2017 Opgesteld door: Trees Galama en Ingeborg Stegeman Datum: 18 november 2013 Versie: versie 1.0 Route: BT: DO:12.11.2013 GMR:12.11.2013 Bestuur: 19.11.2013 18.12.2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Schoolbesturen krijgen een grote pot geld voor onder meer salarissen, leermiddelen, schoonmaak en onderhoud. Deze pot, de lumpsum, kunnen ze grotendeels naar eigen inzicht besteden.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO CAO en de St. KOE Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen advies over de CAO En... de CAO

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel De school voert een actief veiligheidsbeleid. Het laatste veiligheidsplan is geschreven op 13-05-2013 Hierin staat

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Oost-Groningen CURSUSJAAR 2010-2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden financiering

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Door financieel adviseur Bé Keizer, VOS/ABB De pilot begint op 1 augustus 2009 en houdt in dat scholen uit het Vervangingsfonds mogen stappen. Ze mogen zelf bepalen hoe

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Nu OCW een aangepaste regeling bekostiging personeel 2014-2015 heeft gepubliceerd, kan bepaald worden wat de financiële consequenties

Nadere informatie

Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit!

Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit! Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit! De Achterhoekse bevolking vergrijst, ontgroent en krimpt. In het basisonderwijs komen de gevolgen hiervan eerder en harder aan dan in andere sectoren. Het

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Onderwijs 4. Kwaliteit van ons onderwijs 9. Medewerkers 11. Huisvesting 14. Financiën 16.

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Onderwijs 4. Kwaliteit van ons onderwijs 9. Medewerkers 11. Huisvesting 14. Financiën 16. AccentScholengroep Schooljaarverslag 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Onderwijs 4 Kwaliteit van ons onderwijs 9 Medewerkers 11 Huisvesting 14 Financiën 16 RvT en GMR 18 AccentScholengroep Christelijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen 1. Nieuwe cao PO Onderhandelaarsakkoord Zoals bij de meesten bekend zal zijn is er een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6956 Onderwerp : begroting Scholengroep OPRON 2013 Stadskanaal, 7 juni 2013 Beslispunt Instemmen met de begroting 2013 van de Scholengroep OPRON

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015 School SBO de Vonder Schoolleider Barbara Schram Datum Januari 2015 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeterdoelen voor het jaar

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: december 2012 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool 1 ACCENT en de opleidingsschool Visie op opleiden Accentscholen staan midden in een dynamische samenleving. Van de medewerkers in de scholen wordt verwacht dat ze blijvend inzetbaar zijn. Accent voert

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer Al in 2009 voortekenen daling kapitalisatiefactor 0,5 0,48 0,46 0,44 PO VO 0,42 0,4 0,38 2006 2007 2008 2009 Kapitalisatiefactor

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Beoogde Aanpak vanuit de regiegroep

Beoogde Aanpak vanuit de regiegroep Aanname en identiteit VCOG en IDENTITEIT e vanuit de regiegroep Bewijs 2 de en 3 de fase van de plan Identiteitsgebonden (leerkracht) competenties maken expliciet onderdeel uit van het aannamebeleid. De

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie