Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING"

Transcriptie

1 Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012

2

3 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING 12 IV.1 BALANS PER 31 DECEMBER IV.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN IV.3 TOELICHTING OP DE JAARREKENING 14 IV.3.1 Toelichting algemeen 14 IV.3.2 Grondslagen van waardering 14 IV.3.3 Grondslagen van resultaatbepaling 15 IV.4 TOELICHTING OP DE BALANS 16 IV.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 24 V OVERIGE GEGEVENS 32 Bijlagen 3

4 I Algemene gegevens De Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken (FCB) is opgericht in 1992 en gevestigd te Utrecht. Initiatiefnemers tot de oprichting waren de sociale partners in de branches Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK). De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Naam en vestigingsplaats Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Koningin Wilhelminalaan LA Utrecht Samenstelling Bestuur in 2011 De Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken wordt bestuurd door sociale partners. De volgende werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in 2011 zitting in het bestuur en de Stuurgroep: SAMENSTELLING BESTUUR EN STUURGROEP Bestuur Stuurgroep (tot en met 1 december 2011) Namens de werkgeversorganisaties: MOgroep - Mevrouw A. van Beek (vanaf 8 februari 2011, penningmeester) Jeugdzorg Nederland - De heer T. Klijn (van 8 februari 2011 tot 1 september 2011) - Mevrouw B. Tijhuis (vanaf 1 september 2011) - Mevrouw B. van Riessen - Mevrouw M. Verheul (plaatsvervanger, namens W&MD) - De heer F. Witteveen (namens Jeugdzorg) - Mevrouw B. Tijhuis (plaatsvervanger, namens Jeugdzorg tot 1 september 2011) - Mevrouw E. Fuhring vanaf 1 september 2011 Brancheorganisatie Kinderopvang - De heer K. Molenaar (tot 1 juni 2011) - Mevrouw P. de Bruijn - Mevrouw R. Hensen (tot 1 mei 2011) - Mevrouw T. Dekker ( namens Kinderopvang) - De heer A. Soldaat (plaatsvervanger, namens Kinderopvang) 4

5 Namens de werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV - Mevrouw I. van der Weiden - De heer H Wijers (voorzitter) - - De heer B. Hoogendam - De heer M. van Maanen CNV Publieke Zaak - Mevrouw L. Smits - Mevrouw M. Waling Onafhankelijk voorzitter - De heer F. Klützow (tot 18 februari 2011) - De heer G. van Rozendaal (van 1 mei 2011 tot 1 oktober 2011) - De heer F. Klützow (tot 18 februari 2011) - De heer G. van Rozendaal (van 1 mei 2011 tot 1 oktober 2011) Het bestuur heeft de rol van de stuurgroep eind 2011 beëindigd. Deze stopzetting van de werkzaamheden van de stuurgroep is ingegeven door de afspraken in de nieuwe CAO FCB De bestuursleden ontvangen voor het bijwonen van bestuursvergaderingen een vergoeding. Deze vacatiegeldregeling is afgeleid van de SER-vacatiegeldregeling. Doel van de stichting FCB is de arbeidsmarktorganisatie voor de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Het doel van FCB is de branches zodanig te ondersteunen dat zij optimaal kunnen functioneren bij een veranderende arbeidsmarkt. In de statuten van FCB is de volgende doelomschrijving weergegeven: De Stichting heeft ten doel het bevorderen, (doen) uitvoeren en (eventueel) (mede-) financieren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van: - een optimale werking van de arbeidsmarkt in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang; - goede arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang; - een goede uitvoering en een optimaal functioneren van de arbeidsvoorwaarden vervat in de CAO s Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang; - een optimale werking van de Wet op de ondernemingsraden in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang; - en stelt haar diensten beschikbaar aan alle werkgevers en werknemers in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. De Stichting stelt zich mede ten doel het (doen) innen en beheren van gelden en het verwerven van fondsen c.q. subsidies ter financiering van voornoemd doel. De activiteiten van FCB bestaan, binnen het doel van de Stichting uit het bevorderen, (doen) uitvoeren en (eventueel) (mede) financieren van: a. het geven van algemeen toegankelijke (zakelijke) informatie en voorlichting over (de arbeidsvoorwaarden als vervat in) de in het eerste lid genoemde CAO s en/of andere voor deze sectoren relevante (wettelijke) voorschriften op arbeidsvoorwaardenterrein en/of het verzorgen van algemene publiciteit betreffende de arbeidsvoorwaarden in deze sectoren; b. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van door partijen bij het caooverleg gemaakte afspraken, met het doel de belangen te dienen van de werkgever en de werknemer; 5

6 c. het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, met dien verstande dat kosten van caopartijen betreffende het eigenlijke cao-overleg worden uitgezonderd; d. het verrichten en publiceren van onderzoek ten behoeve van het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van de werknemer; e. het overigens verrichten en publiceren van onderzoek binnen de doelstelling van de Stichting, voor zover zulks door het bestuur ter verwezenlijking van die doelstelling wenselijk wordt geacht; f. - het verrichten van scholings- en vormingsactiviteiten ten behoeve van de werknemer teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt en de employability van de werknemer in de sector te bevorderen; - het verrichten van beroepsgerichte scholingsactiviteiten ten behoeve van de werknemer en het bevorderen van de kwaliteit hiervan en de deelneming hieraan, teneinde de vakbekwaamheid in de sector te bevorderen; - het verrichten van scholingsactiviteiten ten behoeve van de werkgever en van de ondernemingsraad casu quo personeelsvertegenwoordiging, teneinde een goede toepassing van uit de CAO voortvloeiende overlegverplichtingen op ondernemingsniveau en arbeidsvoorwaarden te bevorderen; g. het leveren van de door de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (wettelijk) verschuldigde financiële bijdrage in de kosten van het functioneren van de op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) ingestelde Bedrijfscommissie die onder andere werkt voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, met het doel een juiste werking van de WOR in deze sectoren te bevorderen en de werkzaamheden van de Bedrijfscommissie voor iedere werkgever en werknemer toegankelijk te doen zijn. De Bedrijfscommissie heeft tot taak: - het geven van (zakelijke) informatie en voorlichting over de toepassing en uitleg van de WOR; - het verrichten van advisering en bemiddeling bij geschillen tussen een werkgever en de ondernemingsraad casu quo personeelsvertegenwoordiging; h. de behandeling van aan arbeidsverhoudingen in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang gerelateerde verzoeken tot cao-dispensatie, - interpretatie, geschilbeslechting en bemiddeling. 6

7 II BESTUURSVERSLAG Ontwikkelingen FCB en Activiteitenverslag 2011 wat het laatste jaar van de CAO FCB 2009 t/m Het jaar waarin meer focus en support werd geboden met meer samenhangende dienstverlening aan werkgevers en werknemers in branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang en gerichte ondersteuning van innovatie in de drie branches was ook het jaar waarin sociale partners met elkaar gingen bespreken wat zij voor de toekomst voor rol van FCB zagen weggelegd. In 2011 heeft FCB in het kader van vier programma s haar werkzaamheden uitgevoerd passend binnen de doelstellingen van FCB. Het gaat daarbij om werkzaamheden op het terrein van arbeidsmarktinformatie, instroom en mobiliteit, gezond en veilig werken en ontwikkeling van organisatie en medewerkers. Daarnaast hebben de drie cao-tafels ook een aantal activiteiten uitgevoerd in het kader van arbeidsvoorwaarden en sociaal beleid die vallen onder de verantwoordelijkheid van FCB. Al deze werkzaamheden die FCB in 2011 heeft uitgevoerd staan vermeld in de bijlage van de jaarrekening gegroepeerd naar de doelstellingen van FCB. Hiermee wordt in het kort een beeld geschetst van de beoogde doelen en behaalde resultaten in Voor werkgevers en werknemers in het werkveld van de drie branches is een digitaal jaarverslag gemaakt over 2011 die in mei 2012 wordt gepresenteerd. Hierin staan een aantal werkzaamheden van FCB in 2011 nader uitgelicht. Verder is daar een verkorte versie te vinden van de jaarrekening van FCB en een vooruitblik voor Bestuursbesluiten Het bestuur heeft ten behoeve van de activiteiten in 2011 besloten dat deze zoveel mogelijk gefinancierd worden vanuit de cao-heffing in hetzelfde jaar of voorgaande jaren. De jaarrekening is daarmee ook op deze manier ingericht en verantwoord. Daarmee wijkt zij enigszins af van de jaarrekening van Dit besluit is genomen nadat de begroting voor 2011 was vastgesteld. In 2011 heeft het bestuur uitvoerig stilgestaan bij wenselijke ontwikkelingen bij een eventueel nieuwe CAO FCB per 1 januari Zij heeft ertoe besloten dit vast leggen in een document kader voor de onderhandeling voor sociale partners. Daarin is een aantal wijzigingen voorgesteld gericht op een andere sturing en inrichting van FCB. Het beeld van het bestuur was als volgt: 1. Er komt een adviesraad die het bestuur adviseert over de lange termijn ontwikkelingen voor de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Daarbij geeft hij aan welke richting hij ziet en welke rol FCB hierin zou kunnen vervullen. 2. Er komen programmacommissies die het bureau adviseren om te komen tot een praktische invulling van programma s. Per programmalijn is er een programmacommissie: Arbeidsmarktinformatie, Instroom en mobiliteit en Gezond en veilig werken. De kaders voor de werkzaamheden van het bureau en de programmacommissie worden gegeven door het bestuur. De programmacommissies adviseren het bureau zodat de producten en diensten goed bij de praktijk aansluiten. 3. Sociale Partners aan de cao-tafels Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang krijgen van het Bestuur financiële ruimte om invulling te geven aan de vierde 7

8 programmalijn Ontwikkeling van organisatie en medewerkers. Tot en met 2011 lag de verantwoordelijkheid van de invulling van dit onderdeel bij FCB. Dat wordt per 1 januari 2012 overgedragen aan de cao-tafels. Het Bestuur stelt hiervoor de kaders en randvoorwaarden vast. Dit kader voor de onderhandelingen is ingebracht in de onderhandelingen tussen de bestuurspartijen, tevens sociale partners van FCB over een nieuwe CAO FCB. Deze onderhandelingen van sociale partners hebben geleid tot een akkoord, dat vervolgens is voorgelegd aan de achterbannen van de bestuurspartijen. Alle achterbannen hebben ingestemd zodat het akkoord is omgezet in een CAO FCB. De nieuwe CAO FCB heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 december Er zijn afspraken gemaakt over de aansturing van FCB, het inrichten van een adviesraad en programmacommissies, overdracht van programma vier ontwikkeling organisatie en medewerkers naar de drie cao-tafels. Naast de hierboven genoemde structuurwijzigingen is in het cao-akkoord door de bestuurspartijen de volgende opdracht aan het bestuur van FCB meegegeven: - FCB werkt branchespecifiek en vraaggericht; - FCB werkt aan het verder versterken van het draagvlak binnen de branches en bij de afnemers van diensten en producten; - Het accent komt te liggen op het bieden van dienstverlening aan werkgevers en werknemers, die praktisch en toepasbaar moet zijn. De premie is gedurende de looptijd vastgesteld op 0,086% van de loonsom per jaar van de ondernemingen die vallen onder de werkingssfeer van de CAO FCB. Het gekozen heffingspercentage leidt bij een ambitieniveau van 6,5 mln. euro per jaar tot een afbouw van de reserves van FCB tot 6,5 mln. euro per 1 januari Daarmee is voldaan aan de wens van de achterban: interen op de reserves. Op grond van deze CAO FCB liggen de afspraken over de aansturing, financiering en focus van FCB voor de periode 2012 t/m 2014 vast. De CAO FCB is aangemeld bij het Ministerie van SZW, een aanvraag voor algemeen verbindendverklaring is ingediend. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het werkplan voor 2012 en de begroting voor Verder zijn profielen voor de adviesraad en programmacommissies opgesteld en kaders voor de uitvoering voor een extra deel van de doelstellingen door de cao-tafels vastgelegd. Dit heeft geresulteerd in een nieuw bestuursreglement dat in maart 2012 is vastgesteld. Jaarrekening 2011 Deze jaarrekening geeft de financiële positie van FCB in 2011 weer. Het bestuur heeft ten behoeve van de activiteiten in 2011 besloten dat deze zoveel mogelijk gefinancierd worden vanuit de cao-heffing in hetzelfde jaar of voorgaande jaren. Daarmee worden de activiteiten per doelstelling van FCB gerubriceerd en als zodanig verantwoord. Na vaststelling door het bestuur wordt de jaarrekening aan het ministerie van SZW aangeboden. Waar noodzakelijk is de indeling van dit verslag aangepast ten opzichte van 2010 ten einde beter inzicht in de cijfers te krijgen. 8

9 Begroting 2012 In onderstaande tabel staat de begroting van het jaar Het financiële kader van 2012 is vastgesteld op 6,5 miljoen. Daarnaast zijn er doorlopende projecten van voor 2012 die in 2012 uitgevoerd worden. Ook zijn er projecten met (co-)financiering. In onderstaand overzicht de totale begroting voor 2012: Baten: Projecten met financiering cao- bijdragen aangeslotenen Rente baten Vrijval voorziening Lasten: Kosten werkplan Kosten cao tafel Kosten projecten met financiering Kosten bedrijfsbureau Vergoeding aan bestuurspartijen Saldo Treasurybeleid Conform het treasury-statuut wordt in de jaarrekening teruggekeken op het treasury-beleid van het betreffende jaar. Tevens wordt vooruitgekeken naar de komende jaren. FCB kent een treasury-commissie die bestaat uit 3 personen. Dit zijn de directeur, penningmeester en de controller. Twee keer per jaar rapporteert de commissie aan het bestuur over de uitvoering van het treasury-beleid van FCB. Eenmaal beknopt in de jaarrekening en éénmaal uitgebreider in het najaar. De liquiditeitspositie op 31 december 2011 ( ) kunt u vinden onder punt 6 in de toelichting op de balans. In onderstaande tabel staat een overzicht van de liquiditeitsbegroting. Vanaf 1 januari 2012 is er een nieuwe drie jarige CAO FCB afgesloten. Het heffingspercentage is vanaf 1 januari 2012 voor de direct aangeslotenen 0,086%. Voor de organisaties die geen lid zijn van één van de werkgeversorganisaties is het heffingspercentage in ,0637%. Deze organisaties betalen vanaf 5 april 2012, de datum van het AVV besluit is het laatste jaar waarin FCB middelen ontvangt van het Sectorfonds Welzijn. Daarnaast ontvangt FCB middelen voor de projecten met subsidie. Zie hiervoor bovenstaande begroting. Het heffingspercentage voor de cao-bijdrage is over 2013 en 2014 gelijk voor leden en niet-leden van de werkgeversorganisaties en bedraagt 0,086%. De uitgaven en inkomsten voor de jaren 2013 en 2014 zijn conform het financieel kader van In de bestuursvergadering van 8 maart 2012 is besloten om voor 2013 en 2014 ook te bestemmen voor stimulering binnen het programma Kwaliteitsimpuls. Dit is in onderstaande tabel verwerkt. Tevens lopen er projecten van 2011 en eerder door in Liquiditeitsprognose: Beginsaldo Inkomsten Uitgaven Eindsaldo De totale rente opbrengsten in 2011 zijn (zie punt 16 bij toelichting op de staat van baten en lasten). In 2012 wordt de rente per kwartaal of aan het einde van het jaar ontvangen. De te 9

10 verwachten renteresultaten in 2012 zullen lager zijn dan in Dit heeft te maken met de dalende liquide middelen gedurende De verwachting is wel dat de rente weer iets zal stijgen. Alle middelen die FCB heeft staan op de rekening courant of één van de spaarrekeningen zijn vrij opneembaar. Daardoor kan FCB te allen tijde kosteloos beschikking hebben over haar geld. Doordat er voor de jaren 2012 tot en met 2014 een nieuwe CAO FCB is afgesproken is het mogelijk een gedeelte van de middelen voor langere tijd vast te zetten. Dit is relevant omdat de rentes op deposito s voor korte en lange termijn hoger zijn dan spaarrentes. Voordat de middelen echt voor langere termijn (meer dan twee jaar) wordt uitgezet zal er eerst naar het benodigde weerstandsvermogen van FCB gekeken worden. Hiervoor zullen diverse scenario s geschetst worden. FCB heeft haar geldmiddelen op 3 verschillende banken staan. Dit is Van Lanschot, de Rabobank en de ABN AMRO bank. Omdat FCB het debiteuren risico op belegde middelen wil minimaliseren, is er in het treasury statuut opgenomen dat FCB haar middelen onder brengt bij een bank met minimaal een A- rating. Van Lanschot heeft op dit moment een A-rating. FCB zal de ontwikkelingen van de ratings volgen zodat tijdig een eventueel besluit genomen kan worden om middelen elders onder te brengen. Het openstaande debiteurensaldo is per 31 december Hiervan heeft betrekking op debiteuren cao-bijdragen. Voor debiteuren van voorgaande jaren ( ) is een voorziening opgenomen van Deze voorziening is voor debiteuren die bezwaar hebben ingediend op de naheffing 2010 waardoor een lagere bijdrage wordt verwacht. 10

11 III Eigen vermogen FCB kent een bestemmingsreserve cao-bijdragen en een bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid. Deze bestemmingsreserves vormen het eigen vermogen van FCB. FCB ontvangt cao-heffingen van alle werkgevers in de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Met deze heffingsbijdrages van werkgevers verricht FCB werkzaamheden binnen de statutaire doelomschrijving van FCB. Dat zijn activiteiten binnen de vier programmalijnen vanuit het werkplan van FCB, Arbeidsmarktinformatie, Instroom en mobiliteit, gezond en veilig werken en ontwikkeling van organisatie en medewerkers. Daarnaast worden door de drie cao tafels activiteiten geïnitieerd op het terrein van onderdelen van de doelstelling van FCB. Daarnaast verwerft FCB subsidies en voert zij betaalde opdrachten uit in opdracht van derden die passen binnen de doelstellingen van FCB De activiteiten die niet (meer) uit de cao-heffing bekostigd kunnen worden, worden bekostigd vanuit de bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid. 11

12 IV Jaarrekening IV.1 Balans per 31 december Activa 1. Materiële vaste activa Totaal vast activa Nog te ontvangen subsidies Debiteuren Overige vorderingen Rekening courant Welzijn Totaal vlottende activa Liquide middelen Totaal activa Passiva 7. Bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid Bestemmingsreserve cao-bijdragen Bestemmingsfonds/Geoormerkte middelen Totaal eigen vermogen Nog te besteden subsidies Crediteuren Schulden op korte termijn Totaal kortlopende schulden Totaal passiva

13 IV.2 Staat van baten en lasten 2011 Begroting 2011 Resultaat 2011 Resultaat 2010 Baten 13. Baten projecten Baten aangeslotenen cao-bijdragen Baten aangeslotenen cao-bijdragen voorgaande jaren 16. Overige baten Totaal baten Lasten 17. Doelstelling 3.2.a Doelstelling 3.2.b Doelstelling 3.2.c Doelstelling 3.2.e Doelstelling 3.2.f Doelstelling 3.2.g Doelstelling 3.2h Lasten projecten Lasten cao-bijdragen Uitvoeringslasten Lasten geoormerkte middelen Totaal lasten Saldo van baten en lasten Bestemming saldo baten en lasten 7. Naar bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid 8. Naar bestemmingsreserve cao-bijdragen Naar bestemmingsfonds / geoormerkte middelen

14 IV.3 Toelichting op de jaarrekening Activiteiten De activiteiten van FCB bestaan uit het ondersteunen van sociale partners en werknemers en werkgevers in de branches Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) bij het beleid ten aanzien van optimale werking van de arbeidsmarkt, goede arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden, medezeggenschap, en scholing. IV.3.1 Toelichting algemeen De activiteiten van de stichting worden geïnitieerd vanuit het bestuur van FCB waarin de MOgroep, Jeugdzorg Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang (werkgeversorganisaties) en ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak (werknemersorganisaties) in de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang zitting hebben en op initiatief van sociale partners van de drie CAO s. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving. IV.3.2 Grondslagen van waardering Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarde. Winsten of transacties worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd; verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of tegen lagere bedrijfswaarde. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. 14

15 IV.3.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben of waarin de activiteiten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur Op de aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Het resultaat wordt gevormd door het verschil tussen de beschikbare en bestede middelen. Bestedingen projecten De bestedingen inzake projecten worden verantwoord op basis van de werkelijke realisatie. Baten en lasten uit hoofde van toegekende subsidies Toegekende subsidies worden verantwoord voor de aan het boekjaar toe te kennen bedragen. De subsidieafrekening wordt verantwoord in het jaar waarin de subsidievaststelling plaatsvindt. Kosten De kosten worden berekend op basis van de historische kosten en aan de desbetreffende periode toegerekend. Pensioenen Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Belastingen De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 15

16 IV.4 Toelichting op de balans ACTIVA Materiële vaste activa Automatisering Overige inventaris Software Het verloop over 2011 is als volgt: Auto- Overige matisering inventaris Software Totaal Boekwaarde 1 januari Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde 31 december Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 31 december De automatisering en software wordt in 3 jaar afgeschreven. De inventaris wordt in 5 jaar afgeschreven. De verzekerde waarde van de computers is en van de inventaris is

17 VLOTTENDE ACTIVA Nog te ontvangen subsidies Nog te ontvangen subsidies VWS instroom Nog te ontvangen subsidies VWS slimmer werken Nog te ontvangen subsidies ESF Nog te ontvangen Goed Ingericht Nog te ontvangen middelen BKK Nog te ontvangen middelen MKB Leercultuur De nog te ontvangen subsidie is het verschil tussen de gerealiseerde lasten en de ontvangen voorschotten. De post Nog te ontvangen subsidies ESF bestaat voor uit het project ESF N392 Scholing en voor uit het project ESF N567 subsidie BBL en EVC. 3. Debiteuren Debiteuren cao-bijdragen Overige debiteuren Voorziening debiteuren De debiteuren cao-bijdragen bestaat voor uit debiteuren met betrekking tot de bijdrage 2011 en voor uit debiteuren van voorgaande jaren. Voor het afhandelen van bezwaren van de naheffing 2010 is een voorziening debiteuren opgenomen voor een bedrag van

18 Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen rente Nog te ontvangen cao-bijdragen Netto lonen en reiskosten Vooruitbetaalde projectkosten Nog te factureren De post Nog te ontvangen cao-bijdragen betreft de retour ontvangen loonsomopgaveformulieren in 2012 tot en met 29 februari 2012 ( ) vermeerderd met een schatting van voor het aantal organisaties welke nog niet gereageerd heeft. 5. Rekening courant Welzijn Rekening Courant Welzijn Van het Sectorfonds Welzijn ontvangt FCB jaarlijks (tot en met 2012) middelen. Deze middelen ontvangt FCB omdat FCB een deel van de huurverplichting en een deel van het personeel van het Sectorfonds Welzijn heeft overgenomen. Jaarlijks wordt door het Sectorfonds Welzijn een afrekening opgesteld. Bij het opstellen van de jaarrekening van FCB is het definitieve bedrag van de afrekening over 2011 nog niet bekend. Daarom is een schatting opgenomen. Voor 2011 is de schatting Liquide middelen Bank rekening-courant Bank bonus spaarrekening Van de post Liquide middelen zijn de bedragen op de rekening-courant en de spaarrekeningen ter vrije beschikking van de stichting. Het uitzetten van overtollige middelen geschiedt volgens de richtlijnen van het treasury-statuut. In hoofdstuk II van de jaarrekening, het bestuursverslag, kunt u meer lezen over het treasury-beleid. 18

19 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Bestemmingsreserve Arbeidsmarktbeleid Saldo per 1 januari Mutatie boekjaar Saldo per 31 december Per saldo wordt aan de bestemmingsreserve Arbeidsmarktbeleid een bedrag van toegevoegd. Deze bestemmingsreserve is voor activiteiten die vallen onder de statutaire doelbepaling (pagina 5 onder Algemene gegevens) van FCB, maar niet uit de bestemmingsreserve cao-bijdragen betaald kunnen of mogen worden. Dit zijn activiteiten niet vallen onder het toetsingskader van het ministerie van SZW voor een algemeen verbindend verklaarde CAO. 8. Bestemmingsreserve cao-bijdragen Saldo per 1 januari Mutatie boekjaar Saldo per 31 december De afname van de Bestemmingsreserve cao-bijdragen wordt veroorzaakt door het saldo van baten en lasten. Deze bestemmingsreserve is bestemd voor het verrichten van activiteiten conform de statutaire doelbepaling. Het bestuur heeft besloten om de activiteiten van FCB voor zover mogelijk te bekostigen en te verantwoorden vanuit de bestemmingsreserve cao-bijdragen. 9. Bestemmingsfonds / Geoormerkte middelen Egalisatieregeling Kinderopvang Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen Saldo per 31 december Royalties Jeugdzorg Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen 0 Saldo per 31 december Royalties Kinderopvang Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen 0 0 Saldo per 31 december Subtotaal bestemmingsfonds / geoormerkte middelen

20 Subtotaal vorige pagina Royalties W&MD Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen 0 0 Saldo per 31 december Griffierecht Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen 0 Saldo per 31 december St. Bas Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen Saldo per 31 december SKW Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen Saldo per 31 december Arbeidsvoorwaardenprojecten CAO-tafel WMD Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen 0 0 Saldo per 31 december Arbeidsvoorwaardenprojecten CAO-tafel JZ Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen 0 0 Saldo per 31 december Arbeidsvoorwaardenprojecten CAO-tafel KO Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen Saldo per 31 december Totaal bestemmingsfonds / geoormerkte middelen

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 Datum: 16 juni 2014 17 JUNI zm (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoelsinden: 17 JUNI

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE SAMENWERKENDE BRANCHES IN DE DETAILHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE SAMENWERKENDE BRANCHES IN DE DETAILHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE SAMENWERKENDE BRANCHES IN DE DETAILHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS Januari 2007 Tussen - de Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (BODEPA), gevestigd te Den Haag;

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012 Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld Jaarverslag 2012 Inhoud 2 sverslag 2012 Toelichting op de 3 sverslag 4 7 2012 9 Toelichting op de 11 12 15 20 22 Stichting Reprorecht is in 1974 opgericht door

Nadere informatie

Rekeningschema voor zorginstellingen

Rekeningschema voor zorginstellingen Basis Rekeningschema Het Rekeningschema is opgesteld door, in samenwerking met de vertegenwoordigers van de brancheverenigingen Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Geestelijke Gezondheidszorg Nederland,

Nadere informatie