Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING"

Transcriptie

1 Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012

2

3 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING 12 IV.1 BALANS PER 31 DECEMBER IV.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN IV.3 TOELICHTING OP DE JAARREKENING 14 IV.3.1 Toelichting algemeen 14 IV.3.2 Grondslagen van waardering 14 IV.3.3 Grondslagen van resultaatbepaling 15 IV.4 TOELICHTING OP DE BALANS 16 IV.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 24 V OVERIGE GEGEVENS 32 Bijlagen 3

4 I Algemene gegevens De Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken (FCB) is opgericht in 1992 en gevestigd te Utrecht. Initiatiefnemers tot de oprichting waren de sociale partners in de branches Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK). De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Naam en vestigingsplaats Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Koningin Wilhelminalaan LA Utrecht Samenstelling Bestuur in 2011 De Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken wordt bestuurd door sociale partners. De volgende werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in 2011 zitting in het bestuur en de Stuurgroep: SAMENSTELLING BESTUUR EN STUURGROEP Bestuur Stuurgroep (tot en met 1 december 2011) Namens de werkgeversorganisaties: MOgroep - Mevrouw A. van Beek (vanaf 8 februari 2011, penningmeester) Jeugdzorg Nederland - De heer T. Klijn (van 8 februari 2011 tot 1 september 2011) - Mevrouw B. Tijhuis (vanaf 1 september 2011) - Mevrouw B. van Riessen - Mevrouw M. Verheul (plaatsvervanger, namens W&MD) - De heer F. Witteveen (namens Jeugdzorg) - Mevrouw B. Tijhuis (plaatsvervanger, namens Jeugdzorg tot 1 september 2011) - Mevrouw E. Fuhring vanaf 1 september 2011 Brancheorganisatie Kinderopvang - De heer K. Molenaar (tot 1 juni 2011) - Mevrouw P. de Bruijn - Mevrouw R. Hensen (tot 1 mei 2011) - Mevrouw T. Dekker ( namens Kinderopvang) - De heer A. Soldaat (plaatsvervanger, namens Kinderopvang) 4

5 Namens de werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV - Mevrouw I. van der Weiden - De heer H Wijers (voorzitter) - - De heer B. Hoogendam - De heer M. van Maanen CNV Publieke Zaak - Mevrouw L. Smits - Mevrouw M. Waling Onafhankelijk voorzitter - De heer F. Klützow (tot 18 februari 2011) - De heer G. van Rozendaal (van 1 mei 2011 tot 1 oktober 2011) - De heer F. Klützow (tot 18 februari 2011) - De heer G. van Rozendaal (van 1 mei 2011 tot 1 oktober 2011) Het bestuur heeft de rol van de stuurgroep eind 2011 beëindigd. Deze stopzetting van de werkzaamheden van de stuurgroep is ingegeven door de afspraken in de nieuwe CAO FCB De bestuursleden ontvangen voor het bijwonen van bestuursvergaderingen een vergoeding. Deze vacatiegeldregeling is afgeleid van de SER-vacatiegeldregeling. Doel van de stichting FCB is de arbeidsmarktorganisatie voor de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Het doel van FCB is de branches zodanig te ondersteunen dat zij optimaal kunnen functioneren bij een veranderende arbeidsmarkt. In de statuten van FCB is de volgende doelomschrijving weergegeven: De Stichting heeft ten doel het bevorderen, (doen) uitvoeren en (eventueel) (mede-) financieren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van: - een optimale werking van de arbeidsmarkt in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang; - goede arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang; - een goede uitvoering en een optimaal functioneren van de arbeidsvoorwaarden vervat in de CAO s Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang; - een optimale werking van de Wet op de ondernemingsraden in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang; - en stelt haar diensten beschikbaar aan alle werkgevers en werknemers in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. De Stichting stelt zich mede ten doel het (doen) innen en beheren van gelden en het verwerven van fondsen c.q. subsidies ter financiering van voornoemd doel. De activiteiten van FCB bestaan, binnen het doel van de Stichting uit het bevorderen, (doen) uitvoeren en (eventueel) (mede) financieren van: a. het geven van algemeen toegankelijke (zakelijke) informatie en voorlichting over (de arbeidsvoorwaarden als vervat in) de in het eerste lid genoemde CAO s en/of andere voor deze sectoren relevante (wettelijke) voorschriften op arbeidsvoorwaardenterrein en/of het verzorgen van algemene publiciteit betreffende de arbeidsvoorwaarden in deze sectoren; b. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van door partijen bij het caooverleg gemaakte afspraken, met het doel de belangen te dienen van de werkgever en de werknemer; 5

6 c. het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, met dien verstande dat kosten van caopartijen betreffende het eigenlijke cao-overleg worden uitgezonderd; d. het verrichten en publiceren van onderzoek ten behoeve van het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van de werknemer; e. het overigens verrichten en publiceren van onderzoek binnen de doelstelling van de Stichting, voor zover zulks door het bestuur ter verwezenlijking van die doelstelling wenselijk wordt geacht; f. - het verrichten van scholings- en vormingsactiviteiten ten behoeve van de werknemer teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt en de employability van de werknemer in de sector te bevorderen; - het verrichten van beroepsgerichte scholingsactiviteiten ten behoeve van de werknemer en het bevorderen van de kwaliteit hiervan en de deelneming hieraan, teneinde de vakbekwaamheid in de sector te bevorderen; - het verrichten van scholingsactiviteiten ten behoeve van de werkgever en van de ondernemingsraad casu quo personeelsvertegenwoordiging, teneinde een goede toepassing van uit de CAO voortvloeiende overlegverplichtingen op ondernemingsniveau en arbeidsvoorwaarden te bevorderen; g. het leveren van de door de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (wettelijk) verschuldigde financiële bijdrage in de kosten van het functioneren van de op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) ingestelde Bedrijfscommissie die onder andere werkt voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, met het doel een juiste werking van de WOR in deze sectoren te bevorderen en de werkzaamheden van de Bedrijfscommissie voor iedere werkgever en werknemer toegankelijk te doen zijn. De Bedrijfscommissie heeft tot taak: - het geven van (zakelijke) informatie en voorlichting over de toepassing en uitleg van de WOR; - het verrichten van advisering en bemiddeling bij geschillen tussen een werkgever en de ondernemingsraad casu quo personeelsvertegenwoordiging; h. de behandeling van aan arbeidsverhoudingen in de sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang gerelateerde verzoeken tot cao-dispensatie, - interpretatie, geschilbeslechting en bemiddeling. 6

7 II BESTUURSVERSLAG Ontwikkelingen FCB en Activiteitenverslag 2011 wat het laatste jaar van de CAO FCB 2009 t/m Het jaar waarin meer focus en support werd geboden met meer samenhangende dienstverlening aan werkgevers en werknemers in branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang en gerichte ondersteuning van innovatie in de drie branches was ook het jaar waarin sociale partners met elkaar gingen bespreken wat zij voor de toekomst voor rol van FCB zagen weggelegd. In 2011 heeft FCB in het kader van vier programma s haar werkzaamheden uitgevoerd passend binnen de doelstellingen van FCB. Het gaat daarbij om werkzaamheden op het terrein van arbeidsmarktinformatie, instroom en mobiliteit, gezond en veilig werken en ontwikkeling van organisatie en medewerkers. Daarnaast hebben de drie cao-tafels ook een aantal activiteiten uitgevoerd in het kader van arbeidsvoorwaarden en sociaal beleid die vallen onder de verantwoordelijkheid van FCB. Al deze werkzaamheden die FCB in 2011 heeft uitgevoerd staan vermeld in de bijlage van de jaarrekening gegroepeerd naar de doelstellingen van FCB. Hiermee wordt in het kort een beeld geschetst van de beoogde doelen en behaalde resultaten in Voor werkgevers en werknemers in het werkveld van de drie branches is een digitaal jaarverslag gemaakt over 2011 die in mei 2012 wordt gepresenteerd. Hierin staan een aantal werkzaamheden van FCB in 2011 nader uitgelicht. Verder is daar een verkorte versie te vinden van de jaarrekening van FCB en een vooruitblik voor Bestuursbesluiten Het bestuur heeft ten behoeve van de activiteiten in 2011 besloten dat deze zoveel mogelijk gefinancierd worden vanuit de cao-heffing in hetzelfde jaar of voorgaande jaren. De jaarrekening is daarmee ook op deze manier ingericht en verantwoord. Daarmee wijkt zij enigszins af van de jaarrekening van Dit besluit is genomen nadat de begroting voor 2011 was vastgesteld. In 2011 heeft het bestuur uitvoerig stilgestaan bij wenselijke ontwikkelingen bij een eventueel nieuwe CAO FCB per 1 januari Zij heeft ertoe besloten dit vast leggen in een document kader voor de onderhandeling voor sociale partners. Daarin is een aantal wijzigingen voorgesteld gericht op een andere sturing en inrichting van FCB. Het beeld van het bestuur was als volgt: 1. Er komt een adviesraad die het bestuur adviseert over de lange termijn ontwikkelingen voor de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Daarbij geeft hij aan welke richting hij ziet en welke rol FCB hierin zou kunnen vervullen. 2. Er komen programmacommissies die het bureau adviseren om te komen tot een praktische invulling van programma s. Per programmalijn is er een programmacommissie: Arbeidsmarktinformatie, Instroom en mobiliteit en Gezond en veilig werken. De kaders voor de werkzaamheden van het bureau en de programmacommissie worden gegeven door het bestuur. De programmacommissies adviseren het bureau zodat de producten en diensten goed bij de praktijk aansluiten. 3. Sociale Partners aan de cao-tafels Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang krijgen van het Bestuur financiële ruimte om invulling te geven aan de vierde 7

8 programmalijn Ontwikkeling van organisatie en medewerkers. Tot en met 2011 lag de verantwoordelijkheid van de invulling van dit onderdeel bij FCB. Dat wordt per 1 januari 2012 overgedragen aan de cao-tafels. Het Bestuur stelt hiervoor de kaders en randvoorwaarden vast. Dit kader voor de onderhandelingen is ingebracht in de onderhandelingen tussen de bestuurspartijen, tevens sociale partners van FCB over een nieuwe CAO FCB. Deze onderhandelingen van sociale partners hebben geleid tot een akkoord, dat vervolgens is voorgelegd aan de achterbannen van de bestuurspartijen. Alle achterbannen hebben ingestemd zodat het akkoord is omgezet in een CAO FCB. De nieuwe CAO FCB heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 december Er zijn afspraken gemaakt over de aansturing van FCB, het inrichten van een adviesraad en programmacommissies, overdracht van programma vier ontwikkeling organisatie en medewerkers naar de drie cao-tafels. Naast de hierboven genoemde structuurwijzigingen is in het cao-akkoord door de bestuurspartijen de volgende opdracht aan het bestuur van FCB meegegeven: - FCB werkt branchespecifiek en vraaggericht; - FCB werkt aan het verder versterken van het draagvlak binnen de branches en bij de afnemers van diensten en producten; - Het accent komt te liggen op het bieden van dienstverlening aan werkgevers en werknemers, die praktisch en toepasbaar moet zijn. De premie is gedurende de looptijd vastgesteld op 0,086% van de loonsom per jaar van de ondernemingen die vallen onder de werkingssfeer van de CAO FCB. Het gekozen heffingspercentage leidt bij een ambitieniveau van 6,5 mln. euro per jaar tot een afbouw van de reserves van FCB tot 6,5 mln. euro per 1 januari Daarmee is voldaan aan de wens van de achterban: interen op de reserves. Op grond van deze CAO FCB liggen de afspraken over de aansturing, financiering en focus van FCB voor de periode 2012 t/m 2014 vast. De CAO FCB is aangemeld bij het Ministerie van SZW, een aanvraag voor algemeen verbindendverklaring is ingediend. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het werkplan voor 2012 en de begroting voor Verder zijn profielen voor de adviesraad en programmacommissies opgesteld en kaders voor de uitvoering voor een extra deel van de doelstellingen door de cao-tafels vastgelegd. Dit heeft geresulteerd in een nieuw bestuursreglement dat in maart 2012 is vastgesteld. Jaarrekening 2011 Deze jaarrekening geeft de financiële positie van FCB in 2011 weer. Het bestuur heeft ten behoeve van de activiteiten in 2011 besloten dat deze zoveel mogelijk gefinancierd worden vanuit de cao-heffing in hetzelfde jaar of voorgaande jaren. Daarmee worden de activiteiten per doelstelling van FCB gerubriceerd en als zodanig verantwoord. Na vaststelling door het bestuur wordt de jaarrekening aan het ministerie van SZW aangeboden. Waar noodzakelijk is de indeling van dit verslag aangepast ten opzichte van 2010 ten einde beter inzicht in de cijfers te krijgen. 8

9 Begroting 2012 In onderstaande tabel staat de begroting van het jaar Het financiële kader van 2012 is vastgesteld op 6,5 miljoen. Daarnaast zijn er doorlopende projecten van voor 2012 die in 2012 uitgevoerd worden. Ook zijn er projecten met (co-)financiering. In onderstaand overzicht de totale begroting voor 2012: Baten: Projecten met financiering cao- bijdragen aangeslotenen Rente baten Vrijval voorziening Lasten: Kosten werkplan Kosten cao tafel Kosten projecten met financiering Kosten bedrijfsbureau Vergoeding aan bestuurspartijen Saldo Treasurybeleid Conform het treasury-statuut wordt in de jaarrekening teruggekeken op het treasury-beleid van het betreffende jaar. Tevens wordt vooruitgekeken naar de komende jaren. FCB kent een treasury-commissie die bestaat uit 3 personen. Dit zijn de directeur, penningmeester en de controller. Twee keer per jaar rapporteert de commissie aan het bestuur over de uitvoering van het treasury-beleid van FCB. Eenmaal beknopt in de jaarrekening en éénmaal uitgebreider in het najaar. De liquiditeitspositie op 31 december 2011 ( ) kunt u vinden onder punt 6 in de toelichting op de balans. In onderstaande tabel staat een overzicht van de liquiditeitsbegroting. Vanaf 1 januari 2012 is er een nieuwe drie jarige CAO FCB afgesloten. Het heffingspercentage is vanaf 1 januari 2012 voor de direct aangeslotenen 0,086%. Voor de organisaties die geen lid zijn van één van de werkgeversorganisaties is het heffingspercentage in ,0637%. Deze organisaties betalen vanaf 5 april 2012, de datum van het AVV besluit is het laatste jaar waarin FCB middelen ontvangt van het Sectorfonds Welzijn. Daarnaast ontvangt FCB middelen voor de projecten met subsidie. Zie hiervoor bovenstaande begroting. Het heffingspercentage voor de cao-bijdrage is over 2013 en 2014 gelijk voor leden en niet-leden van de werkgeversorganisaties en bedraagt 0,086%. De uitgaven en inkomsten voor de jaren 2013 en 2014 zijn conform het financieel kader van In de bestuursvergadering van 8 maart 2012 is besloten om voor 2013 en 2014 ook te bestemmen voor stimulering binnen het programma Kwaliteitsimpuls. Dit is in onderstaande tabel verwerkt. Tevens lopen er projecten van 2011 en eerder door in Liquiditeitsprognose: Beginsaldo Inkomsten Uitgaven Eindsaldo De totale rente opbrengsten in 2011 zijn (zie punt 16 bij toelichting op de staat van baten en lasten). In 2012 wordt de rente per kwartaal of aan het einde van het jaar ontvangen. De te 9

10 verwachten renteresultaten in 2012 zullen lager zijn dan in Dit heeft te maken met de dalende liquide middelen gedurende De verwachting is wel dat de rente weer iets zal stijgen. Alle middelen die FCB heeft staan op de rekening courant of één van de spaarrekeningen zijn vrij opneembaar. Daardoor kan FCB te allen tijde kosteloos beschikking hebben over haar geld. Doordat er voor de jaren 2012 tot en met 2014 een nieuwe CAO FCB is afgesproken is het mogelijk een gedeelte van de middelen voor langere tijd vast te zetten. Dit is relevant omdat de rentes op deposito s voor korte en lange termijn hoger zijn dan spaarrentes. Voordat de middelen echt voor langere termijn (meer dan twee jaar) wordt uitgezet zal er eerst naar het benodigde weerstandsvermogen van FCB gekeken worden. Hiervoor zullen diverse scenario s geschetst worden. FCB heeft haar geldmiddelen op 3 verschillende banken staan. Dit is Van Lanschot, de Rabobank en de ABN AMRO bank. Omdat FCB het debiteuren risico op belegde middelen wil minimaliseren, is er in het treasury statuut opgenomen dat FCB haar middelen onder brengt bij een bank met minimaal een A- rating. Van Lanschot heeft op dit moment een A-rating. FCB zal de ontwikkelingen van de ratings volgen zodat tijdig een eventueel besluit genomen kan worden om middelen elders onder te brengen. Het openstaande debiteurensaldo is per 31 december Hiervan heeft betrekking op debiteuren cao-bijdragen. Voor debiteuren van voorgaande jaren ( ) is een voorziening opgenomen van Deze voorziening is voor debiteuren die bezwaar hebben ingediend op de naheffing 2010 waardoor een lagere bijdrage wordt verwacht. 10

11 III Eigen vermogen FCB kent een bestemmingsreserve cao-bijdragen en een bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid. Deze bestemmingsreserves vormen het eigen vermogen van FCB. FCB ontvangt cao-heffingen van alle werkgevers in de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Met deze heffingsbijdrages van werkgevers verricht FCB werkzaamheden binnen de statutaire doelomschrijving van FCB. Dat zijn activiteiten binnen de vier programmalijnen vanuit het werkplan van FCB, Arbeidsmarktinformatie, Instroom en mobiliteit, gezond en veilig werken en ontwikkeling van organisatie en medewerkers. Daarnaast worden door de drie cao tafels activiteiten geïnitieerd op het terrein van onderdelen van de doelstelling van FCB. Daarnaast verwerft FCB subsidies en voert zij betaalde opdrachten uit in opdracht van derden die passen binnen de doelstellingen van FCB De activiteiten die niet (meer) uit de cao-heffing bekostigd kunnen worden, worden bekostigd vanuit de bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid. 11

12 IV Jaarrekening IV.1 Balans per 31 december Activa 1. Materiële vaste activa Totaal vast activa Nog te ontvangen subsidies Debiteuren Overige vorderingen Rekening courant Welzijn Totaal vlottende activa Liquide middelen Totaal activa Passiva 7. Bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid Bestemmingsreserve cao-bijdragen Bestemmingsfonds/Geoormerkte middelen Totaal eigen vermogen Nog te besteden subsidies Crediteuren Schulden op korte termijn Totaal kortlopende schulden Totaal passiva

13 IV.2 Staat van baten en lasten 2011 Begroting 2011 Resultaat 2011 Resultaat 2010 Baten 13. Baten projecten Baten aangeslotenen cao-bijdragen Baten aangeslotenen cao-bijdragen voorgaande jaren 16. Overige baten Totaal baten Lasten 17. Doelstelling 3.2.a Doelstelling 3.2.b Doelstelling 3.2.c Doelstelling 3.2.e Doelstelling 3.2.f Doelstelling 3.2.g Doelstelling 3.2h Lasten projecten Lasten cao-bijdragen Uitvoeringslasten Lasten geoormerkte middelen Totaal lasten Saldo van baten en lasten Bestemming saldo baten en lasten 7. Naar bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid 8. Naar bestemmingsreserve cao-bijdragen Naar bestemmingsfonds / geoormerkte middelen

14 IV.3 Toelichting op de jaarrekening Activiteiten De activiteiten van FCB bestaan uit het ondersteunen van sociale partners en werknemers en werkgevers in de branches Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) bij het beleid ten aanzien van optimale werking van de arbeidsmarkt, goede arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden, medezeggenschap, en scholing. IV.3.1 Toelichting algemeen De activiteiten van de stichting worden geïnitieerd vanuit het bestuur van FCB waarin de MOgroep, Jeugdzorg Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang (werkgeversorganisaties) en ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak (werknemersorganisaties) in de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang zitting hebben en op initiatief van sociale partners van de drie CAO s. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving. IV.3.2 Grondslagen van waardering Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarde. Winsten of transacties worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd; verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of tegen lagere bedrijfswaarde. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. 14

15 IV.3.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben of waarin de activiteiten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur Op de aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Het resultaat wordt gevormd door het verschil tussen de beschikbare en bestede middelen. Bestedingen projecten De bestedingen inzake projecten worden verantwoord op basis van de werkelijke realisatie. Baten en lasten uit hoofde van toegekende subsidies Toegekende subsidies worden verantwoord voor de aan het boekjaar toe te kennen bedragen. De subsidieafrekening wordt verantwoord in het jaar waarin de subsidievaststelling plaatsvindt. Kosten De kosten worden berekend op basis van de historische kosten en aan de desbetreffende periode toegerekend. Pensioenen Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Belastingen De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 15

16 IV.4 Toelichting op de balans ACTIVA Materiële vaste activa Automatisering Overige inventaris Software Het verloop over 2011 is als volgt: Auto- Overige matisering inventaris Software Totaal Boekwaarde 1 januari Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde 31 december Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 31 december De automatisering en software wordt in 3 jaar afgeschreven. De inventaris wordt in 5 jaar afgeschreven. De verzekerde waarde van de computers is en van de inventaris is

17 VLOTTENDE ACTIVA Nog te ontvangen subsidies Nog te ontvangen subsidies VWS instroom Nog te ontvangen subsidies VWS slimmer werken Nog te ontvangen subsidies ESF Nog te ontvangen Goed Ingericht Nog te ontvangen middelen BKK Nog te ontvangen middelen MKB Leercultuur De nog te ontvangen subsidie is het verschil tussen de gerealiseerde lasten en de ontvangen voorschotten. De post Nog te ontvangen subsidies ESF bestaat voor uit het project ESF N392 Scholing en voor uit het project ESF N567 subsidie BBL en EVC. 3. Debiteuren Debiteuren cao-bijdragen Overige debiteuren Voorziening debiteuren De debiteuren cao-bijdragen bestaat voor uit debiteuren met betrekking tot de bijdrage 2011 en voor uit debiteuren van voorgaande jaren. Voor het afhandelen van bezwaren van de naheffing 2010 is een voorziening debiteuren opgenomen voor een bedrag van

18 Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen rente Nog te ontvangen cao-bijdragen Netto lonen en reiskosten Vooruitbetaalde projectkosten Nog te factureren De post Nog te ontvangen cao-bijdragen betreft de retour ontvangen loonsomopgaveformulieren in 2012 tot en met 29 februari 2012 ( ) vermeerderd met een schatting van voor het aantal organisaties welke nog niet gereageerd heeft. 5. Rekening courant Welzijn Rekening Courant Welzijn Van het Sectorfonds Welzijn ontvangt FCB jaarlijks (tot en met 2012) middelen. Deze middelen ontvangt FCB omdat FCB een deel van de huurverplichting en een deel van het personeel van het Sectorfonds Welzijn heeft overgenomen. Jaarlijks wordt door het Sectorfonds Welzijn een afrekening opgesteld. Bij het opstellen van de jaarrekening van FCB is het definitieve bedrag van de afrekening over 2011 nog niet bekend. Daarom is een schatting opgenomen. Voor 2011 is de schatting Liquide middelen Bank rekening-courant Bank bonus spaarrekening Van de post Liquide middelen zijn de bedragen op de rekening-courant en de spaarrekeningen ter vrije beschikking van de stichting. Het uitzetten van overtollige middelen geschiedt volgens de richtlijnen van het treasury-statuut. In hoofdstuk II van de jaarrekening, het bestuursverslag, kunt u meer lezen over het treasury-beleid. 18

19 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Bestemmingsreserve Arbeidsmarktbeleid Saldo per 1 januari Mutatie boekjaar Saldo per 31 december Per saldo wordt aan de bestemmingsreserve Arbeidsmarktbeleid een bedrag van toegevoegd. Deze bestemmingsreserve is voor activiteiten die vallen onder de statutaire doelbepaling (pagina 5 onder Algemene gegevens) van FCB, maar niet uit de bestemmingsreserve cao-bijdragen betaald kunnen of mogen worden. Dit zijn activiteiten niet vallen onder het toetsingskader van het ministerie van SZW voor een algemeen verbindend verklaarde CAO. 8. Bestemmingsreserve cao-bijdragen Saldo per 1 januari Mutatie boekjaar Saldo per 31 december De afname van de Bestemmingsreserve cao-bijdragen wordt veroorzaakt door het saldo van baten en lasten. Deze bestemmingsreserve is bestemd voor het verrichten van activiteiten conform de statutaire doelbepaling. Het bestuur heeft besloten om de activiteiten van FCB voor zover mogelijk te bekostigen en te verantwoorden vanuit de bestemmingsreserve cao-bijdragen. 9. Bestemmingsfonds / Geoormerkte middelen Egalisatieregeling Kinderopvang Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen Saldo per 31 december Royalties Jeugdzorg Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen 0 Saldo per 31 december Royalties Kinderopvang Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen 0 0 Saldo per 31 december Subtotaal bestemmingsfonds / geoormerkte middelen

20 Subtotaal vorige pagina Royalties W&MD Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen 0 0 Saldo per 31 december Griffierecht Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen 0 Saldo per 31 december St. Bas Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen Saldo per 31 december SKW Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen Saldo per 31 december Arbeidsvoorwaardenprojecten CAO-tafel WMD Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen 0 0 Saldo per 31 december Arbeidsvoorwaardenprojecten CAO-tafel JZ Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen 0 0 Saldo per 31 december Arbeidsvoorwaardenprojecten CAO-tafel KO Saldo per 1 januari Dotaties Onttrekkingen Saldo per 31 december Totaal bestemmingsfonds / geoormerkte middelen

Stichting TE UTRECHT JAARREKENING. Utrecht, 10 april 2014. Baker Tilly Berk N.V. voor waarmerkingsdoeleinden. datum. paraaf ~- /6/ / /é.

Stichting TE UTRECHT JAARREKENING. Utrecht, 10 april 2014. Baker Tilly Berk N.V. voor waarmerkingsdoeleinden. datum. paraaf ~- /6/ / /é. Stichting FCB TE UTRECHT JAARREKENING 2013 Utrecht, 10 april 2014 Baker Tilly Berk N.V. ~- datum /6/ / /é.sj; Inhoudsopgave! ALGEMENE GEGEVENS 2 II BESTUURSVERSLAG 4 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

FCB TE UTRECHT JAARREKENING

FCB TE UTRECHT JAARREKENING stichting FCB TE UTRECHT JAARREKENING 2014 Utrecht, 16 april 2015 Baker Tilly Berk N.V. waarmerkingsdoeteinden paraaf Inhoudsopgave ALGEMENE GEGEVENS BESTUURSVERSLAG 4 EIGEN VERMOGEN 11 ly IV. 1 IV.2 Iv.3

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking resultaat) A C T I V A VASTE ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 1. Materiële vaste activa Inventaris 1.213 1.838 Automatisering 428 857

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016 Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 in Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste Activa Inventaris 3.808 - Vlottende

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

STICHTING RECYCLING TECHNOLOGISCHE APPARATUUR. te Leusden. Rapport inzake de jaarrekening 2011

STICHTING RECYCLING TECHNOLOGISCHE APPARATUUR. te Leusden. Rapport inzake de jaarrekening 2011 STICHTING RECYCLING TECHNOLOGISCHE APPARATUUR te Leusden Rapport inzake de jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blz. RAPPORT Fiscale positie 3 JAARVERSLAG 4 Verschillenanalyse 5 JAARREKENING Grondslagen voor

Nadere informatie

Balans 2 Staat van Baten en Lasten 3 Toelichting 4

Balans 2 Staat van Baten en Lasten 3 Toelichting 4 Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2014 (verkort) INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans 2 Staat van Baten en Lasten 3 Toelichting 4 Accrap1 Jr1438901 verkort VERKORTE BALANS (in euro's)

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2013 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2013 5 1.3 Staat van baten en lasten 7 1.4 Toelichting op de balans per 31

Nadere informatie

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio Rapportage le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Rapport inzake le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Inhoud Algemeen Balans per 3juni 216 Rekening van baten en lasten over jan-juni

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. "Toon Hermans Huis Ede"

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. Toon Hermans Huis Ede Jaarrekening 2016 Stichting Inloophuis Gelderse Vallei "Toon Hermans Huis Ede" INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum VERKORTE JAARCIJFERS 2015 Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans 10 9101 PZ Dokkum De gegevens zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2015 van de stichting. blad Inhoudsopgave 1 Algemeen 2

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 -

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1. Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2014 5 1.3 Staat

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31-12-16 31-12-15 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris (1) 1.407 3.857 VLOTTENDE ACTIVA (loopptijd korter

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting NES AMMIM. Nederland

Stichting NES AMMIM. Nederland Stichting NES AMMIM Nederland Jaarrekening 2014 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1. Gegevens van de rechtspersoon 3 2. Bestuursverslag 4 3. Bestuursverklaring 5 Jaarrekening 1. Balans 31 december 2014 (2013)

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond concept Jaarrekening 2015 FAM! EXPERTISECENTRUM VOOR VROUWENVRAAGSTUKKEN te Roermond Inhoudsopgave jaarrekening 2015 pagina Bestuursverslag 1 Balans per 31 december 2015 4 Exploitatierekening over 2015

Nadere informatie

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan 3 2288 EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Inhoudsopgave Blz. Algemeen 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Stichting Sluyterman van Loo VERKORTE JAARREKENING 2012 Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen 12.422.001 12.623.001 Vlottende activa Vorderingen 547.455 394.428

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1. inrichting / inventaris 102.194 119.047 1.2.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Cultuurkust, Harderwijk Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2013 B. Staat van baten en laten over het jaar 2013 C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Rapport. inzake : Jaarrekening 2016 Stichting Museumpark Archeon Alphen aan den Rijn. datum : 27 mei 2017

Rapport. inzake : Jaarrekening 2016 Stichting Museumpark Archeon Alphen aan den Rijn. datum : 27 mei 2017 Rapport inzake : Jaarrekening 2016 Stichting Museumpark Archeon datum : 27 mei 2017 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (in euro, na winstverdeling) 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Reserves

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen FODOK Postbus GD Houten JAARREKENING 2015

Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen FODOK Postbus GD Houten JAARREKENING 2015 Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen FODOK Postbus 354 3990 GD Houten JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1.1 Aard van de activiteiten 1 1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel 1 1.3 Boekjaar

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

CONCEPT JAARREKENING. Stichting Open Monumentendag. Amsterdam, juli 2015

CONCEPT JAARREKENING. Stichting Open Monumentendag. Amsterdam, juli 2015 JAARREKENING 2014 Stichting Open Monumentendag Amsterdam, juli 2015 INHOUDSOPGAVE Balans blz. 2 Staat van baten en lasten blz. 3 Toelichting op de balans blz. 4 Toelichting op de staat van baten en lasten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Het Begint met Taal (voorheen: Stichting Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties) gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2014 INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Special Arts Nederland te Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2013 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda HS/R13GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Toelichting

Nadere informatie

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden. Pagina 1

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden. Pagina 1 RAPPORT betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen JAARRAPPORT Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Exploitatierekening over 2013

Nadere informatie