Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds"

Transcriptie

1 Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013

2 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan BA Utrecht Beheerder ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan BA Utrecht Bewaarder Stichting ASR Bewaarder Archimedeslaan BA Utrecht Administrateur ASR Nederland N.V. Afdeling Financial Markets Archimedeslaan BA Utrecht Accountant KPMG Accountants N.V. Laan van Langerhuize DS Amstelveen Datum van oprichting 18 december Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds

3 - 3 - Inhoudsopgave Profiel... 4 Verslag van de Beheerder... 6 Algemeen... 6 Ontwikkelingen op vastgoedmarkten Economische ontwikkelingen Vooruitzichten Overzicht fondsrendement Overige ontwikkelingen Informatiememorandum Ontwikkelingen in wet- en regelgeving In Control statement Verantwoordelijkheidsverklaring Financieel jaarverslag Balans Intrinsieke waarde Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening Overige informatie Controleverklaring van de onafhankelijke accountant I - Specificatie beleggingen Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds 3

4 Profiel Structuur ASR Europees Vastgoed Basisfonds (hierna het Fonds ) is een beleggingsfonds dat ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. (hierna de Beheerder ) aanbiedt. Het Fonds is op 18 december 2012 opgericht en is opgericht voor onbepaalde tijd. Voorheen heette het Fonds ASR NGM Europees Vastgoed Basisfonds om aan te duiden dat de Nieuwe Generatie Mixfondsen ( NGM ) ten behoeve van het a.s.r. Levenbedrijf Individueel gaan participeren in het Fonds. Op 22 juli 2013 is de naamgeving aangepast nadat bekend werd dat de nieuwe Werknemers Pensioen Mixfondsen ten behoeve van het a.s.r. pensioenbedrijf tevens zullen participeren in het Fonds. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in (certificaten) van het ASR Property Fund N.V. (hierna ASR Property Fund ). ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. (hierna: ANB) is de Beheerder van het Fonds. ANB is een 100% dochter van ASR Nederland N.V. welke als geheel onder toezicht staat, onder andere van de Nederlandsche Bank ( DNB ). Het Fonds is een zogenaamd Fonds voor gemene rekening met een open-end structuur en heeft geen rechtspersoonlijkheid. Om deze reden schrijft de Wet op het financieel toezicht (hierna Wft ) voor dat een Fonds voor gemene rekening een onafhankelijke bewaarder (hierna Bewaarder ) heeft die juridisch eigenaar is van de activa van het Fonds. Als Bewaarder van het Fonds treedt op Stichting ASR Bewaarder. Deelname in het Fonds kan uitsluitend plaatsvinden via een verzekeringsproduct van ASR Levensverzekering N.V. Via ASR Levensverzekering N.V. wordt (indirect) belegd in het Fonds, die op haar beurt deelnemingsrechten houdt in ASR Property Fund. Activa die tot het Fonds behoren worden collectief belegd voor rekening en risico van de Participanten, volgens een door de Beheerder bepaald en uitgevoerd beleggingsbeleid teneinde Participanten in de opbrengst van de beleggingen te doen delen op de manier zoals beschreven in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring. De Voorwaarden van Beheer en Bewaring zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Beheerder, de Bewaarder en een Participant en creëren geen overeenkomst tussen de Participanten onderling en beogen niet (anderszins) een samenwerking tussen de Participanten. De Participanten zijn, via een verzekeringsproduct van ASR Levensverzekering N.V., economisch gerechtigd tot de activa van het Fonds in verhouding tot de door hen gehouden Participaties. Voor het Fonds is het regime voor Vrijgestelde Beleggingsinstelling ( VBI ) in de zin van artikel 6a van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 van toepassing. Aan de voorwaarden voor de toepassing van dit regime wordt voldaan. Het Fonds is volgens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, artikel 28 een kwalificerende aandeelhouder voor het ASR Property Fund, zijnde een Fiscale Beleggingsinstelling ( FBI ). Het Fonds zal geen dividend uitkeren. Het Fonds is gevestigd ten kantore van de Beheerder ter Utrecht. Beleggingen Het Fonds belegt hoofdzakelijk in (certificaten van) het ASR Property Fund. Het beleggingsbeleid is erop gericht om op langere termijn een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met het rendement van de benchmark (van het ASR Property Fund). De benchmark is samengesteld uit 65% direct vastgoed en 35% indirect vastgoed. 4 Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds

5 - 5 - De samengestelde benchmark is als volgt: Benchmark direct vastgoed: 65% ROZ-IPD Index; en Benchmark indirect vastgoed: o 17,5% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 Capped; en o 17,5% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 ex UK Capped. ASR Property Fund N.V. ASR Property Fund is een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid statutair gezeteld en hoofdkantoor houdend aan de Pythagoraslaan 2 te Utrecht. ASR Property Fund is opgericht en ingeschreven in het handelsregister op 1 maart Het streven is om het totale fondsvermogen volledig te beleggen. Leningen zijn toegestaan tot 5% van het fondsvermogen. Deze financieringsruimte zal niet structureel worden benut om met geleend geld te beleggen. Gedurende het verlengde boekjaar 2013 zijn er geen leningen afgesloten door het Fonds. In afwijking van deze benchmark belegt het Fonds bewust niet in vastgoedfondsen die genoteerd zijn op beurzen die gevestigd zijn in de perifere eurolanden (Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje). Wel zijn er vastgoedbedrijven, waarin het ASR Property Fund belegt, die genoteerd zijn op beurzen in de stabielere Europese landen maar in hun onderliggende portefeuilles investeringen hebben in de perifere eurolanden. Het Fonds heeft hierdoor ultimo 2013 voor circa 5% van de vastgoed aandelenportefeuille exposure naar de perifere eurolanden. ASR Property Fund wordt als beleggingsinstelling in de zin van de Wft gekwalificeerd en heeft een closed-end structuur. Er rust zodoende geen plicht op het Fonds om aandelen in haar kapitaal al dan niet ter tijdelijke belegging uit te geven of in te kopen, dan wel te verkopen. Een closed-end beleggingsmaatschappij biedt zijn beleggers dus niet zelf de mogelijkheid hun belegging liquide te maken; beleggers zijn hiervoor aangewezen op de verkoop aan derden. Het Fonds streeft ernaar om 65% van alle activa te beleggen in onroerende goederen (direct vastgoed) en 35% aan onroerend goed gerelateerde aandelen (indirect vastgoed), derivaten, liquiditeiten en overige activa. De beleggingen in vastgoed richten zich met name op Nederlands vastgoed in de sectoren woningen, winkels en kantoren. Het indirecte deel wordt belegd in beursgenoteerde vastgoedfondsen die voornamelijk beleggen in Europa. Eventuele valutarisico s worden afgedekt, indien de portefeuillebeheerder dit noodzakelijk acht. Voor het Fonds is een Informatiememorandum ASR Europees Vastgoed Basisfonds beschikbaar via de website van de Beheerder, Daarin staat uitgebreide informatie over het Fonds. Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds 5

6 Verslag van de Beheerder Algemeen Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2013 aan van het ASR Europees Vastgoed Basisfonds over de periode 18 december 2012 tot en met 31 december ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is de Beheerder van het Fonds. Opstartkapitaal Om het Fonds bij de start voldoende omvang te geven is op 18 december 2012 tijdelijk door ASR Levensverzekering N.V. 73,8 miljoen en door ASR Schadeverzekering N.V. 8,2 miljoen opstartkapitaal in dit Fonds geïnvesteerd. Samenstelling directie De directie van de Beheerder bestaat uit de heren J.T.M. Julicher, D. Gort en G.C. Mattu. De bestuurders zijn goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten. In februari 2014 heeft instroom van participanten plaatsgevonden via een verzekeringsproduct van ASR Levensverzekering N.V. waarna het opstartkapitaal van ASR Levensverzekering is terugbetaald door het Fonds. Wet financieel toezicht ( Wft ) Deelname in het Fonds kan uitsluitend geschieden via een verzekeringsproduct van ASR Levensverzekering N.V. Op grond van artikel 1:1 van de Wft als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen staat het Fonds niet onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten en hoeft niet te worden voldaan aan de vereisten van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen ( Bgfo ). Desalniettemin heeft de Beheerder besloten om vrijwillig zoveel als mogelijk te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Wft voor onder toezicht staande beleggingsinstellingen. Doelstelling van het Fonds Het Fonds beoogt Participanten via een verzekeringsproduct van ASR Levensverzekering N.V. een beleggingsmogelijkheid te bieden in een actief en professioneel beheerde vastgoedportefeuille. Het beleggingsbeleid is erop gericht om op langere termijn een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met het rendement van de benchmark (van het ASR Property Fund N.V.). Performance van het Fonds Het Fonds behaalde een positief totaal rendement van 0,48% in Het positieve rendement werd behaald door het indirect resultaat (7,4%). Het directe resultaat leverde een negatieve bijdrage aan het fondsresultaat van -1,0%. Risico s bij het deelnemen in het Fonds Beleggen impliceert het aangaan van transacties in financiële instrumenten. Aan het beleggen in het onderhavige fonds en aan het gebruik van financiële instrumenten zijn risico s verbonden. De belangrijkste risico categorieën, verbonden met transacties in financiële instrumenten, zijn onderstaand opgenomen. Aangezien het Fonds hoofdzakelijk belegt in (certificaten van) het ASR Property Fund, zijn de ondergenoemde risico s tevens van toepassing op het Fonds. Marktrisico Marktrisico betreft het risico van fluctuaties op de financiële markten, oftewel fluctuatie van aandelenkoersen, rentetarieven, wisselkoersen, grondstofprijzen en derivaten gekoppeld aan deze producten. 6 Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds

7 - 7 - De aandelenkoersen van de beursgenoteerde vastgoedaandelen kunnen wereldwijd of op de beurzen in Europa dalen. De beleggingsrisico s worden beperkt door het aanbrengen van spreiding over landen en sectoren. Als gevolg van beleggingen in direct vastgoed en beursgenoteerde aandelen loopt de onderneming marktrisico. Renterisico Het renterisico is het risico van rentefluctuaties op de waarde van de activa en passiva van het Fonds. Het directe vastgoed van het ASR Property Fund wordt gewaardeerd tegen marktwaarde. Daardoor is de impact van renteschommelingen aanzienlijk voor de waarde van het vastgoed. Een dalende of stijgende rente kan het rendement van het Fonds respectievelijk positief of negatief beïnvloeden. De rentevergoeding bedraagt de gemiddelde eenmaands Euribor plus 100 basispunten. acht neemt bij de selectie van tegenpartijen voor zowel directe als indirecte vastgoedbeleggingen, kan niet worden uitgesloten dat een tegenpartij in gebreke blijft. Het kredietrisico voor het ASR Property Fund heeft vooral betrekking op de volgende zaken: - vorderingen uit hoofde van huur- en servicekosten van debiteuren; - dividendbelastingvorderingen; - te vorderen bedragen (zowel investeringsbedragen als dividend) uit hoofde van indirecte vastgoedbeleggingen. Kasstroomrisico Kasstroomrisico is het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een financieel instrument zullen fluctueren in omvang. Het Fonds heeft geen externe financiering. Hierdoor is het risico van rentewijzigingen op de kasstroom zeer beperkt. Valutarisico De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. De koers van de euro kan stijgen ten opzichte van een andere valuta waarin de prijs van een belegging wordt uitgedrukt. Bij het Fonds komt dit alleen voor bij bepaalde beleggingen in liquide vastgoedaandelen. Op 31 december 2013 is door ASR Property Fund 72 miljoen belegd in vastgoedaandelen in niet eurolanden, zijnde het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Kredietrisico Kredietrisico is het risico dat een tegenpartij niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen. De waarde van activa wordt beïnvloed door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de betreffende tegenpartij. De kredietwaardigheid wordt bepaald door het inschatten van de kans op tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen door de tegenpartij. Hoewel het ASR Property Fund de nodige voorzichtigheid in Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat er niet kan worden voldaan aan actuele (en potentiële) verplichtingen of het leveren van onderpand op de vervaldatum. Het beheer van liquiditeitsrisico is een combinatie van (1) het beheren van financieringsbronnen en (2) het bewaken van een portefeuille, bestaande uit bezittingen waarvoor een marktvraag bestaat en die geliquideerd kunnen worden als dekking tegen onverwachte ontwrichtingen van kasstromen. Het Fonds bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen, met als doel het garanderen dat het Fonds voldoende contanten en liquide middelen aanhoudt om te allen tijde aan de huidige en toekomstige financiële verplichtingen te voldoen. Zowel in normale als in abnormale omstandigheden. Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking aan het Fonds. Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds 7

8 Bewaarnemingsrisico Het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer van die activa. Tegenpartijrisico Het risico dat bij de afwikkeling van een transactie de tegenpartij niet aan zijn verplichtingen voldoet, waardoor betaling of levering van financiële instrumenten niet, niet op tijd of niet zoals verwacht plaatsvindt. Operationeel risico Het risico dat schade ontstaat als gevolg van tekortschietende interne processen en systemen, menselijke onvoorziene fouten of externe gebeurtenissen. Huurrisico Huurprijzen kunnen onder druk komen te staan in economisch slechte tijden. Hierdoor zal in de markt de leegstand toenemen, waardoor huurprijzen van de geëxploiteerde vastgoedobjecten van het ASR Property Fund zullen dalen. Het huurrisico wordt in belangrijke mate beperkt door het aangaan van huurcontracten voor meerjarige periodes. Hierdoor staat de jaarlijkse huur voor langere tijd vast. Tevens wordt getracht de huurperiodes te spreiden, waardoor zo min mogelijk huurcontracten tegelijkertijd aflopen. huurovereenkomsten of faillissement van huurders. Ter beperking van het leegstandsrisico streeft het ASR Property Fund naar zoveel mogelijk spreiding in de looptijd van haar huurovereenkomsten. Daarnaast wordt de solvabiliteit van potentiële huurder beoordeeld alvorens deze in aanmerking komt voor een huurcontract, om het risico op betalingsachterstanden te beperken. Verhandelbaarheidsrisico De Certificaten van Aandelen van ASR Property Fund zijn beperkt verhandelbaar, eenmaal per dag is er handel in de aandelen mogelijk. De verkoopprijs kan lager zijn dan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag. Rendementsrisico Het risico bestaat dat het verwachte rendement op een belegging zich niet heeft gerealiseerd op het moment dat de belegging wordt verkocht. Daarnaast staat het niet vast dat het Fonds zijn beleggingsdoelstelling zal halen. Het rendement van het Fonds is afhankelijk van de waardeontwikkeling en directe opbrengsten van de beleggingen. De waarde van de beleggingen in direct vastgoed fluctueert met de marktwaarde van de vastgoedobjecten. Wijzigingen in de marktwaarden van vastgoedobjecten kunnen het gevolg zijn van vraag en aanbod van op de vastgoedmarkt, dan wel de staat waarin het vastgoedobject verkeert. Inflatierisico Inflatie is afhankelijk van diverse economische factoren en heeft invloed op onder andere de huur en exploitatiekosten. Als de werkelijke inflatie lager is dan het gehanteerde percentage van prognoseberekeningen zal het rendement lager zijn dan geprognotiseerd. De waarde van de beleggingen in vastgoedaandelen fluctueert met de koerswijzigingen van vastgoedaandelen. Koerswijzigingen kunnen als oorzaak hebben systematische risicofactoren of specifieke risicofactoren die gelden voor individuele vastgoedondernemingen Leegstandrisico De bezettingsgraad van het geëxploiteerde Direct Vastgoed kan afnemen door beëindiging van 8 Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds

9 - 9 - Inzicht in risico s Het jaarverslag heeft onder meer als functie om inzicht te verschaffen in risico's die zich ultimo verslagperiode voordoen. Dit inzicht is het beste te verkrijgen door het in samenhang beoordelen van het verslag van het Fonds Het opgenomen overzicht in de bijlage van de Specificaties van de Beleggingen biedt informatie inzake beleggingen in certificaten van aandelen van ASR Property Fund N.V. De informatie inzake mate van spreiding van beleggingen op het gebied van zowel regio en valuta als per individuele naam, is te vinden in het gepubliceerd Jaarverslag 2013 van ASR Property Fund N.V. Het Jaarverslag is te verkrijgen via: en Wat betreft afgeleide financiële instrumenten zijn, voor zover deze instrumenten onderdeel van de portefeuille op verslagmoment uitmaken, specificaties opgenomen in de toelichting van de balans en/of winst en verliesrekening, voor zover relevant. Per 31 december 2013 had het Fonds geen posities in derivaten. Het onderliggend fonds, ASR Property Fund N.V. maakt geen gebruik van derivaten. Risicobeheer De Beheerder van het Fonds, bewaakt met behulp van een systeem van risicobeheersingsmaatregelen dat het Fonds in het algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder blijft voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in de interne beleggingsrichtlijnen zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de meer fonds specifieke interne uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer opgesteld ten aanzien van de mate van spreiding van de portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren waarmee zaken worden gedaan en de liquiditeit van beleggingen. Zo zal een brede en goede spreiding van de beleggingen naar verwachting een dempend effect hebben op onderkende prijsrisico's, terwijl selectie op kredietwaardigheidsniveau en limietbewaking de mogelijkheid scheppen om kredietrisico's te beheersen. Liquiditeitsrisico's kunnen worden beperkt door hoofdzakelijk in courante, beursgenoteerde effecten te beleggen. Door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten is het mogelijk om prijsrisico's zoals valuta- en renterisico's af te dekken of te sturen. De bedrijfsvoering van de beheerder, voor zover die van toepassing is op de activiteiten van de beleggingsinstelling, is mede gericht op het beheersen van operationele risico's. De beheerder heeft (een deel van de) activiteiten uitbesteed aan a.s.r. Financiële Markten. De beheerder heeft in het kader van risicobeheer vastgesteld dat a.s.r. Financiële Markten voor het jaar 2013 een ISAE 3402 verklaring heeft verkregen. Stembeleid Binnen ASR Nederland N.V. is mede namens de Beheerder een commissie ingesteld, die verantwoordelijk is voor de vaststelling van de stembepaling. Deze commissie beoordeelt de agenda van de aandeelhoudersvergaderingen en stelt zijn standpunt per agendapunt vast. Vervolgens wordt door de commissie zorgvuldig beoordeeld of de vergadering fysiek zal worden bezocht, of dat een volmacht afgegeven wordt aan het bestuur van de onderneming of aan een andere partij. ASR Nederland laat mede namens de Beheerder haar invloed als aandeelhouder gelden door gebruik te maken van haar stemrecht. Indien het uitoefenen van het stemrecht niet of nauwelijks in het belang van de uiteindelijke gerechtigden is, dit buitensporige kosten met zich brengt, of dit op andere gronden onwenselijk is, kan worden besloten het stemrecht niet uit te oefenen. In het huidige boekjaar is er tot op heden geen actief stembeleid uitgeoefend. Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds 9

10 Duurzaamheid ASR Nederland N.V. ondertekende eind 2011 de United Nations Principals for Responsible Investment (hierna UNPRI ) en onderschrijft daarmee de wereldwijde standaard van best practices, met het doel om maatschappelijk verantwoord beleggen (hierna MVB ) te stimuleren. Bij het beheer van het Fonds wordt gestreefd om te voldoen aan de UNPRI. Dit geldt zowel voor het direct vastgoed als voor de vastgoedaandelen. De exploitatie van het Fonds vindt zoveel mogelijk plaats in samenwerking met toeleveranciers die binnen hun bedrijfsvoering en geleverde diensten invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast wordt waar mogelijk de huurder gestimuleerd om maatregelen te nemen om het energieverbruik te reduceren. Voor het direct vastgoed participeert het Fonds in de Global Real Estate Sustainability Benchmark. Dit is een wereldwijde benchmark waarmee het beleid van aanbieders van vastgoedfondsen onderling wordt vergeleken. 10 Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds

11 Ontwikkelingen op vastgoedmarkten Economische ontwikkelingen Conjuncturele ontwikkelingen De Nederlandse economie heeft zich in 2013 niet weten te herstellen. In 2013 was er sprake van een economische krimp van 0,8% (bron: CBS). Ondanks de krimp zijn de eerste tekenen van herstel zichtbaar geworden in het derde en vierde kwartaal. De groei van de economie in de laatste twee kwartalen was met name ingegeven door gestegen investeringen van bedrijven en overheid en door de export. De consumptieve bestedingen zijn echter het gehele jaar achtergebleven en heeft met name de detailhandel hard geraakt. Ondanks de verbeterde trend is op jaarbasis fors minder (-4,9%) geïnvesteerd door overheid, bedrijven en consumenten. In vergelijking met de economie in Europa, blijft de groei van de Nederlandse economie achter. In Europa (Eurozone) was tevens een daling zichtbaar van (-0,5%). In 2013 werd een groot deel van de inflatie (2,5%) veroorzaakt door overheidsmaatregelen. Eind 2012 werd de btw verhoogd en in 2013 stegen de assurantie- en energiebelastingen en de accijnzen op alcohol en tabak. Ten opzichte van Europa ligt de inflatie fors hoger (0,8%). De werkgelegenheid nam in Nederland het afgelopen jaar wederom af (2,0%) (bron: CBS). Het afgelopen jaar is de werkloosheid, conform Europese maatstaven (ILO), opgelopen tot 6,9%. Daarmee blijft het percentage ruim onder het niveau van Europa (12,0%). Direct vastgoed: de beleggingsmarkt Het beleggingsvolume in Nederlands direct commercieel vastgoed steeg in 2013 met ruim 0,9 miljard naar ruim 4,9 miljard (bron: JLL). Dat is een toename van 17%. Deze stijging is met name in het tweede halfjaar van 2013 gerealiseerd door enkele omvangrijke beleggingsportefeuilletransacties. Het transactievolume lag in de eerste helft van 2013 nog circa 13% onder het niveau van De toename is mede het gevolg van kapitaalstoevloeiing van internationale beleggers. Deze partijen kochten overwegend grotere beleggingsportefeuilles, waardoor het gemiddelde transactievolume fors toenam. Vooral industrieel en logistiek vastgoed waren verantwoordelijk voor een substantiële stijging van 0,4 miljard in 2012 tot 0,8 miljard in De beleggingen in woningen namen met 2% toe tot 1,0 miljard. Op de kantorenmarkt steeg het beleggingsvolume in 2013 met 0,4 miljard tot 1,6 miljard. De toename is met name te danken aan internationale beleggers die grote beleggingsportefeuilles hebben gekocht. Dit was overigens in 2012 ook al het geval, toen drukten drie transacties een stempel op het totaal. Het afgelopen jaar waren twee grote disposities van CBRE Global Investors grotendeels verantwoordelijk voor de hoge eindstand. Zij verkochten twee kantoorportefeuilles van beide meer dan 100 miljoen aan enerzijds Goldman Sachs in combinatie met OVG en anderzijds Blackstone. Het totale beleggingsvolume in winkelvastgoed bedroeg in 2013 circa 670 miljoen (bron: JLL). Ten opzichte van 2012 is dit een daling van circa 40%. Deze forse daling is juist het gevolg van het ontbreken van omvangrijke portefeuilletransacties, zoals in voorgaande jaren het geval was (Unibail- Rodamco en Corio). Het totaal rendement op vastgoed lag in 2013 volgens de IPD/ROZ Vastgoedindex van de Investment Property Databank (IPD) op -0,1% (alle Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds 11

12 vergelijkbare objecten). Het direct rendement kwam het afgelopen jaar uit op 5,4% en de waardegroei van winkels was negatief, namelijk -5,2%. Het totaal rendement voor winkels kwam uit op 1,6% (bron: IPD). Het direct rendement kwam het afgelopen jaar uit op 5,9% en de waardegroei van winkels was negatief, namelijk -4,0%. Het totaal rendement voor kantoren kwam uit op - 3,8%. Het negatieve rendement kwam geheel voor rekening van de waardeontwikkeling. Deze bedroeg het afgelopen jaar -10,0%. Het direct rendement steeg in 2013 ten opzichte van 2012 met 0,1% naar 6,7%. Direct vastgoed: de ontwikkelingen Stijging online detailhandelsverkopen zet door: Fysieke retailers ondervonden het afgelopen jaar wederom moeilijkheden als gevolg van verminderde consumenten uitgaven en een toename van online verkopen. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder werd tot en met november 2013 door huishoudens 2,1% minder besteed aan goederen en diensten. Een omzetdaling van 4,7% is te zien in de non-food sector, tegenover een groei van 1,7% in de food sector. Winkels in consumentenelektronica en doe-het-zelf winkels hebben het erg zwaar, een teruggang in de omzet van respectievelijk 9,1% en 8,2%. Internetwinkels en postorderbedrijven lieten daarentegen een omzetstijging zien van 9,3% (bron: CBS). Door de aanhoudende omzetdaling nam het aantal faillissementen in de detailhandel ook in 2013 weer toe. In de periode januari tot en met november 2013 sloten meer dan 850 detaillisten (inclusief eenmanszaken) hun deuren als gevolg van faillissement. Dat is 100 bedrijven meer dan in heel 2012 het geval was en daar zullen naar verwachting in december 2013 nog eens 100 bedrijven bijgekomen zijn. Ter vergelijking, het tienjarig gemiddelde bedraagt ongeveer 550 uitgesproken faillissementen per jaar (bron: CBS). Fysiek en online winkelen gaan hand in hand: In 2013 bleef expansie hoog op de agenda staan bij grote nationale én internationale retailers. De interesse naar extra winkellocaties richt zich echter vooral op de A-locaties van de grote Nederlandse binnensteden (strategische steden). De niet A- locaties, de perifere winkellocaties en de kleinere binnensteden (niet-strategische steden) genieten beduidend minder belangstelling van zoekende partijen. Het Fonds focust zich voor haar investeringen in winkels steeds meer op de A- locaties van de strategische steden. De belangrijkste branche die additionele locaties zoekt is Mode. Internationale voorbeelden zijn het Amerikaanse Hollister, het Spaanse Pull & Bear, het Zweedse Hope en het Belgische Lola & Liza. Daarnaast valt op dat de Foodbranche nieuwe ruimte zoekt: naast de bekende supermarkten zoals Jumbo en Aldi, zien we dat meerdere bekende fastfoodketens zich op de markt begeven, waaronder KFC, Subway en FEBO. Het leeuwendeel van de retailers is zich inmiddels meer dan bewust van de mogelijkheden (en noodzaak) van internetverkoop. De gemiddelde consument is steeds meer online - ook onderweg - en doet steeds vaker zijn (meestal niet dagelijkse) aankopen via laptop, PC of mobiele telefoon. Anno 2013 heeft inmiddels 78% van de bevolking (tussen de 12 en 75 jaar) wel eens een aankoop gedaan via internet, in 2005 was dat nog slechts 46%. Verwacht wordt dat in 2014 de online aankopen verder zullen stijgen. Daarnaast zal het aantal manieren om aankopen te doen toenemen. Fysiek en online winkelen gaan steeds meer hand in hand. Zo kan je anno 2014 al virtueel door Nederlandse binnensteden lopen, niet alleen in de straten zoals Google Maps, maar ook in meerdere winkels (zie bijvoorbeeld Nu nog een onbekende noviteit met weinig functionaliteiten, maar het is waarschijnlijk een kwestie van tijd totdat we op de mobiele telefoon producten kunnen aanklikken in de fysieke schappen. 12 Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds

13 Overheden grijpen harder in op kantorenmarkt: De behoefte aan kantoormeters is sinds de bankencrisis van 2008 aanzienlijk kleiner dan in het decennium daarvoor. Het aanbod laat mede hierdoor al zes jaar achtereen een stijgende tendens zien. Eind 2013 werd 8,3 miljoen m² kantoorruimte te huur of te koop aangeboden, dit is ongeveer 5% meer dan een jaar eerder. Hierdoor ligt het landelijk gemiddelde leegstandspercentage inmiddels op 15,7%. In veel satellietsteden, zoals Nieuwegein, Haarlemmermeer, Rijswijk, Capelle a/d IJssel en Helmond is dit percentage zelfs aanzienlijk hoger, tot (ruim) boven de 20%. De nationale kantooropname lag in 2013 op 1,1 miljoen m² (bron: DTZ). Dit is licht lager dan in 2011 en 2012 en nog altijd ruim onder het langjarige gemiddelde van circa 1,8 miljoen m². Het lijkt er op dat de marktdynamiek blijvend is veranderd en dat Nederland de komende jaren te maken zal krijgen met een opnameniveau tussen de 1,0 en 1,3 miljoen m² ligt. In deze zeer ruime markt staat de kantoorgebruiker meer dan centraal. De afgelopen paar jaar hebben overheden en marktpartijen getracht om gezamenlijk oplossingen te vinden voor de ongezonde marktsituatie. Dit onder de vlag van het Convenant Aanpak Leegstand. Helaas zonder al te veel succes. De lokale en regionale kantorenfondsen (het zogenaamde sloopfonds) zou één van de oplossingen zijn, maar deze zijn sinds november officieel van de baan, omdat marktpartijen geen geld wilden steken in het fonds. Hogere overheden lijken nu op het punt te staan om harder in te grijpen. Zo heeft de Provincie Utrecht recent aangekondigd om maar liefst 1 miljoen m² aan planvoorraad te gaan schrappen. Dit is een unicum in de geschiedenis. Ook de Provincie Zuid-Holland liet begin 2014 weten het aantal kantoorplannen in een periode van drie jaar te willen terugdringen. Marktpartijen hebben hier over het algemeen positief op gereageerd, enkele gemeenten vinden dit echter geen goed idee. Het kost hen namelijk reeds ingecalculeerde grondopbrengsten. Conclusie: focus op winkels bleek lonend in 2013 Sinds 2010 is het strategisch beleid van het Fonds binnen direct Nederlands vastgoed gericht op het verhogen van het belang van de beleggingen in winkels. Dit is ingegeven door het economisch klimaat en doordat investeringen in winkels ten opzichte van andere vastgoedsectoren een defensief karakter hebben. Ook in 2013 bleek deze strategie een positieve impact te hebben. Voor de toekomst wil het Fonds zich voor winkels vooral op de A- locaties van de grote Nederlandse binnensteden (strategische steden) richten. Indirect vastgoed: Europese vastgoedaandelen Met een belang van 35% vastgoedaandelen vanaf begin 2013 profiteerde het Fonds van de positieve resultaten van deze markt. Europese vastgoedaandelen behaalden in 2013 een resultaat van ruim 11% (bron: EPRA). Wereldwijd lieten vastgoedaandelen een negatief resultaat van 0,1% zien. De Europese vastgoedbeleggingsmarkten waren in 2013 prominent in de belangstelling van internationale investeerders (Blackstone, Brookfield, Prologis en Aziatische investeerders). Het aanvangsrendement op vastgoed van de hoogste kwaliteit in de Europese kernlanden ging naar een lager niveau waardoor de vraag naar vastgoed van secundaire kwaliteit in bepaalde ontwikkelde Europese markten, zoals het Verenigd Koninkrijk, weer opleefde. Een aantal beursgenoteerde vastgoedondernemingen gaf nieuwe obligaties uit tegen gunstigere voorwaarden dan haar actuele vreemd vermogen financiering. Hierdoor verbeterde de kostenstructuur van deze fondsen. Daarbij namen beleggers in beursgenoteerde vastgoedaandelen de governance van die bedrijven onder de loep en namen onder andere bij een Duits fonds standpunten in die het management tot andere inzichten bracht. Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds 13

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie