Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie"

Transcriptie

1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: CLUSTER: AFDELING: Middelburg HTV Toerisme & Recreatie Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie (BOL) en geldt voor het cohort leerlingen: Ingangsdatum: Expiratiedatum: VASTGESTELD DOOR BEVOEGD GEZAG DD: OPENBAAR GEMAAKT DD: BETROKKEN KBB: Kenwerk Postbus AP Zoetermeer

2 Onderwijs- en examenregeling Inhoud Onderwijsregeling Algemeen deel Specifiek deel Bijlagen: - Examencommissie - Gang van zaken tijdens toetsafname - Adressen - Examenprogrammering Onderwijs- en examenregeling Pagina 2

3 1 ONDERWIJSREGELING Onderwijs- en examenregeling Pagina 3

4 ALGEMEEN DEEL a. Onderwijs- en vormingsdoelen (WEB 7.4.8, lid 1 sub a, lid 1.3) Binnen het door het College van Bestuur en de vestiging vastgestelde beleid verzorgt het onderwijscluster opleiding en vorming gericht op het verwerven van: - beroepskwalificatie, genoemd in de bijlagen onderwijsregeling - een maatschappelijk-culturele kwalificatie, - een doorstroomkwalificatie. De eindtermen, genoemd in het eindtermendocument bij de betreffende kwalificatie, vormen hierbij het uitgangspunt. b. Leerwegen (idem, lid 1 sub c) Het onderwijs is georganiseerd in de vorm van - schoolonderwijs en - beroepspraktijkvorming. Hun onderlinge verhoudingen hangt af van de gekozen levering en is vermeld in de betreffende bijlagen van het specifiek deel van deze onderwijsregeling (afzonderlijke bijlagen per aangeboden kwalificatie). Voor de aangeboden opleiding geldt onderstaande leerweg: Beroepskwalificatie Kwalificatieniveau Beroepsopleidend Beroepsbegeleidend Middenkaderfunctionaris 4 Ja Nee Toeristische Informatie Zelfstandig werkend 3 Ja Nee medewerker Toeristische Informatie Medewerker Reizen en Toeristische Informatie 2 Ja Nee c. Inhoud en inrichting van de opleidingen (idem, lid 1 sub b en c) De structuur, inhoud en inrichting van de aangeboden opleidingen worden aangegeven in het bij deze onderwijsregeling behorende specifiek deel (bijlagen per aangeboden kwalificatie). d. Inschrijving Elke deelnemer die zich inschrijft wordt geacht de grondslag en doelstellingen van de instelling en de vestiging te respecteren. Indien anders blijkt kan de inschrijving worden geweigerd dan wel ingetrokken. Dit geldt eveneens ingeval gegronde vrees bestaat dat van de inschrijving en/of de daaraan verbonden rechten misbruik zal worden gemaakt. e. Beperking inschrijving (WEB art lid 5 en WEB art ) Voor assistentopleidingen en basisberoepsopleidingen, waarvoor een beperkte inschrijving van kracht is wegens niet toereikende organisatorische en technische capaciteit, geldt voor toelating de volgorde van aanmelding. Deze wordt vastgesteld op basis van het datumpostmerk van de schriftelijke aanmelding. Ook indien voor een beroepsopleiding onvoldoende beroepspraktijkvormingsplaatsen beschikbaar zijn, geldt voor de betreffende opleiding een beperkte inschrijving conform het geen vermeld is in de voorafgaande alinea. Onderwijs- en examenregeling Pagina 4

5 f. Extraneï (WEB art en aart ) Het is in deze onderwijs- en examenregeling bepaalde ten aanzien van inschrijving en toelating is van overeenkomstige toepassing op deelnemers die uitsluitend wensen gebruik te maken van examenvoorzieningen. SPECIFIEK DEEL 1. Beroepskwalificatie Titel: Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie Crebocode: Eindtermendocument, kenmerk BVE/DenR Overige documenten of bronnen: 2. Onderwijseenheden (WEB art , lid 1 sub b) Voor de deelkwalificaties en daarvan deel uitmakende onderwijseenheden wordt verwezen naar het eindtermendocument en de examenprogrammering. Onderwijs- en examenregeling Pagina 5

6 3. Inhoud en inrichting opleiding Onderwijsregeling Jaar: Crebonummer: Titel opleiding Zelfstandig werkend medewerker WSF Ja Toeristische Informatie Soort opleiding Vakopleiding Niveau 3 Leerwegopties BOL/BBL Leerweg BOL Karakteristiek van de opleiding De essentie van de kwalificatie is het uitvoeren en organiseren van het verstekken van toeristische informatie d.m.v. informeren, adviseren en verkopen. De Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie is zelfstandig werkzaam bij een toeristisch informatiebureau en voert o.a. de volgende taken uit: - Toeristische informatieverstrekking - Verzorging van boekingen en reserveringen - Verkopen van winkelartikelen Inhoud van de opleiding - Administratie De leerdoelen zijn afgeleid van: a. De eindtermen voor de kwalificatie en de daaraan verbonden taxonomie. Als operationalisering daarvan geldt: de uitwerking als opgenomen in het servicedocument: Deelkwalificaties voor het secundair beroepsonderwijs voor Toerisme & Recreatie. b. b.overige, onder punt a. van het algemeen deel genoemde onderwijsen vormingsdoelen.. Opleidingsstructuur Crebocode Deelkwalificatie Verplicht (V) Verplichte keuze (VK) Vrije keuze (K) Studiebelastingsuren Totaal per School BPV deelkwalificatie Reis- en toeristische informatie V Engels 1 V Duits 1 V Communicatie V Administratie & beheer V Reizen Vk1** 990** 705** 285** Informatie 1 V Reisbegeleiding/Gids/Hostess Vk2** 410** 270** 140** Engels 2 V Duits 2 V Frans 1 Vkt* 170* 90* 80* Spaans 1 Vkt* 170* 90* 80* Studiebelastingsuren excl. Vrije ruimte Aandeel schoolcomponent/bpv in % 67% 33% Studiebelastingsuren vrije ruimte 960 Studiebelstingsuren incl. vrije ruimte 4800 Aantal verplichte keuze deelkwalificaties 2 Aantal vrije keuze deelkwalificaties 0 * = één deelkwalificatie moderne vreemde talen verplicht op dat niveau ** = één keuze deelkwalificatie verplicht voor eindkwalificatie op dat niveau Onderwijs- en examenregeling Pagina 6

7 Vrije ruimte Inhoud en inrichting van de studielast binnen de vrije ruimte: de vrije ruimte wordt besteed aan: a. bewegingsonderwijs, waarvan de inhoud is afgestemd op het opleidingsprofiel b. een extra moderne vreemde taal, waarvan de eindtermen zijn vastgelegd in het servicedocument: Deelkwalificaties voor het secundair beroepsonderwijs voor Toerisme & Recreatie. c. CT-uren, begeleiding en mentoraat d. 120-uren regeling, oa. Event support, vakwedstrijden, projecten e. extra deelkwalificaties Duur van de opleiding (Idem, lid 1 sub e) Vooropleiding: Leerweg: Studielast: Studieduur: VMBO/MAVO BOL 6400 SBU 3 jaar HAVO BOL 4800 SBU 2 jaar De duur van de afzonderlijke deelkwalificaties wordt vastgesteld naar rato van de in het eindtermendocument/servicedocument vastgestelde studielast. EVC / EVK Soorten vrijstellingen: Er zijn twee soorten vrijstellingen mogelijk t.w.: 1. Op basis van de WEB, artikel lid 4 ( deelnemers die in het bezit zijn van een deelkwalificaties van een andere instelling zijn vrijgesteld van het daarmee overeenkomende examenonderdeel ). De vrijstelling moet worden verleend. 2. Op basis van de WEB lid 1j (naar aanleiding van de richtlijnen van het bevoegd gezag). De examencommissie kan besluiten tot het verlenen van een vrijstelling van het afleggen van één of meer toetsen en examenonderdelen op basis van onderstaande door het bevoegd gezag vastgelegde gronden/criteria: Procedure Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) Elke potentiële deelnemer (kandidaat) krijgt een individueel intakegesprek. Bij dat gesprek kan blijken dat de kandidaat over diploma (s)/ certificaten beschikt, die kunnen leiden tot vrijstellingen in de opleiding waar de kandidaat zijn intake voor doet. In de OER van de betreffende opleiding zijn de meest voorkomende diploma s met bijbehorende vrijstellingen opgenomen. De intaker neemt dit door met de kandidaat. Indien van toepassing dient de kandidaat een vrijstellingsverzoek in (zie HET, blz. 37 en 38) bij de subexamencommissie. Afhandeling hiervan conform HET. Als de kandidaat diploma s/certificaten heeft die niet in de desbetreffende OER genoemd staan, onderzoekt de intaker tot welke vrijstellingen dit zou kunnen leiden. In een vervolggesprek wijst de intaker de kandidaat op de mogelijkheid bepaalde vrijstellingen aan te vragen.. Indien de kandidaat hiertoe besluit, dient hij een vrijstellingsverzoek in bij de subexamencommissie, conform HET (blz. 37 en 38). Onderwijs- en examenregeling Pagina 7

8 Procedure Eerder Verworven Competenties (EVC) Elke potentiële deelnemer (kandidaat) krijgt een individueel intakegesprek. Bij dat gesprek kan blijken dat de deelnemer over competenties beschikt, die kunnen leiden tot vrijstellingen in de opleiding waar de kandidaat zijn intake voor doet. De intaker neemt dit door met de kandidaat. De intaker onderzoekt vervolgens tot welke vrijstellingen dit zou kunnen leiden. In een vervolggesprek wijst de intaker de kandidaat op de mogelijkheid bepaalde vrijstellingen aan te vragen. De kandidaat moet zijn verzoek onderbouwen door een dossier samen te stellen met daarin de bewijsstukken van zijn competenties (zie HET blz.37, punt 5). Indien de kandidaat hiertoe besluit, dient hij een vrijstellingsverzoek in bij de subexamencommissie, conform HET (blz. 37 en 38). Inrichting van de BPV (Idem, lid 1 sub c) Plaats van de beroepspraktijkvorming in de opleidingscyclus: BBL Niet van toepassing BOL Semesters 4, 5 en 6, totaal 1600 SBU De inhoud van de BPV is conform: De afspraken in de praktijkovereenkomst Op basis van landelijk geselecteerde eindtermen Toelating (Idem, lid 1 sub c en e, juncto art en 8.2.1) Voor toelating tot de opleiding gelden de wettelijk vastgestelde criteria (WEB, artikelen en 8.2.1). Toelating tot onderdelen van de opleiding is mogelijk, indien naast eerder genoemde voorwaarden, voldaan wordt aan eventuele in de betreffende deelkwalificatie genoemde beginvoorwaarden. In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag conform artikel lid 5 van de WEB, afwijken van de vermelde voorwaarden. Toelating geschiedt met inachtneming van de eerder vermelde bepalingen ten aanzien van inschrijving (zie onderwijsregeling Algemeen pagina 2). Externe borging examens De externe borging van de examens geschiedt vanaf het studiejaar voor alle MBO opleidingen door de Onderwijsinspectie. Informatie Van alle documenten/informatie, waarnaar in deze onderwijs- en examenregeling wordt verwezen, kan de deelnemer door tussenkomst van de teamleider, voorlichter of mentor kennis nemen. Onderwijs- en examenregeling Pagina 8

9 Opleiding: Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie Crebo code Deelkwalificaties Verdeling deelkwalificaties over leerjaren Reis-en Toeristische Informatie x Engels 1 x Duits 1 x Frans 1 x* Spaans 1 x* Communicatie x x Administratie en beheer x x Reizen x* Informatie x Reisb. Gids, Hostess x Engels 2 x Duits 2 x Frans 2 x* Spaans 2 x* BPV x x Studiejaar Lessen lesuren klokuren totaal aantal klokuren Aantal effectieve lesweken 34 Aantal lesuren per week 28 Aantal klokuren (x5/6) 83,33% 793 Activiteiten Workshops/gastlessen 21 School introductie 16 Recreatie bokaal Zeeland 24 Studiereis ( 3 dagen) 24 Event support (4 x 30 ku) 120 Voorlichtingsavond 6 Aantal klokuren activiteiten 211 Overig Toetsen (1e maal + ¼ herkansingen) 28 Trajectbegeleiding individueel 4 Aantal klokuren overig 32 Totaal IIVO 1036 Onderwijs- en examenregeling Pagina 9

10 Studiejaar Lessen lesuren klokuren totaal aantal klokuren Aantal effectieve lesweken 25 Aantal lesuren per week 25,6 Aantal klokuren (x5/6) 83,33% 533 Activiteiten Workshops/gastlessen 16 School introductie 16 Recreatie bokaal Zeeland 24 Studiereis ( 3 dagen) 24 Event support (3 x 30 ku) 90 Voorlichtingsavond 6 Aantal klokuren activiteiten 176 BPV aantal klokuren per week 40 aantal weken 12 Aantal klokuren BPV 480 Overig Toetsen (1e maal + ¼ herkansingen) 24 Trajectbegeleiding individueel 3 BPV Begeleiding 5 Aantal klokuren overig 32 T otaal IIVO 1221 Studiejaar Lessen lesuren klokuren totaal BPV aantal klokuren per week 40 aantal weken 28 Aantal klokuren BPV Overig Terugkomdagen 16 Afstudeer activiteiten 10 Totaal Overig Totaal IIVO aantal klokuren Onderwijs- en examenregeling Pagina 10

11 Eerste leerjaar Individueel en onafhankelijkonbegeleid Individueel en onafhankelijkbegeleid Individueel en temidden van groep-onbegeleid Individueel en temidden van groep-begeleid Samen en afhankelijk van anderen-onbegeleid Samen en afhankelijk van anderen-begeleid Totaal aantal sbu's Verwerven competenties in de arbeidssituatie Verwerven competenties in de gesimuleerde arbeidssituatie Verwerven vaardigheden buiten de (gesimuleerde) arbeidssituatie Verwerven kennis buiten de (gesimuleerde) arbeidssituatie Overige deelnemeractiviteiten Subtotaal onbegeleide/begeleide deelnemeractiviteiten Totaal aantal SBU's Van de 1600 SBU's zijn de volgende uren IIVO 1036 Onderwijs- en examenregeling Pagina 11

12 Tweede leerjaar Individueel en onafhankelijkonbegeleid Individueel en onafhankelijkbegeleid Individueel en temidden van groep-onbegeleid Individueel en temidden van groep-begeleid Samen en afhankelijk van anderen-onbegeleid Samen en afhankelijk van anderen-begeleid Totaal aantal sbu's Verwerven competenties in de arbeidssituatie Verwerven competenties in de gesimuleerde arbeidssituatie Verwerven vaardigheden buiten de (gesimuleerde) arbeidssituatie Verwerven kennis buiten de (gesimuleerde) arbeidssituatie Overige deelnemeractiviteiten Subtotaal onbegeleide/begeleide deelnemeractiviteiten Totaal aantal SBU's Van de 1600 SBU's zijn de volgende uren IIVO 1221 Onderwijs- en examenregeling Pagina 12

13 Derde leerjaar Individueel en onafhankelijkonbegeleid Individueel en onafhankelijkbegeleid Individueel en temidden van groeponbegeleid Individueel en temidden van groepbegeleid Samen en afhankelijk van anderen-onbegeleid Samen en afhankelijk van anderen-begeleid Totaal aantal sbu's Verwerven competenties in de arbeidssituatie Verwerven competenties in de gesimuleerde arbeidssituatie Verwerven vaardigheden buiten de (gesimuleerde) arbeidssituatie Verwerven kennis buiten de (gesimuleerde) arbeidssituatie Overige deelnemeractiviteiten Subtotaal onbegeleide/begeleide deelnemeractiviteiten Totaal aantal SBU's Van de 1600 SBU's zijn de volgende uren IIVO 1146 Onderwijs- en examenregeling Pagina 13

14 Aanvulling en onderwijs- en vormingsdoelen De algemene onderwijsdoelen van Toerisme & Recreatie kunnen als volgt omschreven worden: - Ons onderwijs is (vanaf het eerste moment) gericht op de beroepspraktijk; - Ons onderwijs is motiverend voor de deelnemers; - Ons onderwijs wordt beoordeeld naar de waarde die het heeft voor de deelnemer, het bedrijfsleven en de samenleving. Specifieke onderwijsdoelen zijn uitgewerkt in: leer-, les- en evaluatiedoelen per deelkwalificatie (zie hiervoor de servicedocumenten Deelkwalificaties voor het secundair beroepsonderwijs voor Toerisme & Recreatie. De vormingsdoelen voor werknemers in de Toeristische Recreatieve branche zijn afgeleid van de beroepspraktijk en zijn als volgt te omschrijven: - zelfstandig kunnen functioneren en verantwoordelijkheden kunnen dragen - eigen initiatief kunnen tonen en problemen van diverse kanten kunnen bekijken en deze systematisch en structureel kunnen oplossen - in teamverband kunnen werken - met mensen kunnen omgaan - communicatief vaardig zijn - klantgericht zijn - kunnen omgaan met interculturele verschillen - een maatschappelijk gedragen standpunt hebben ten aanzien van het milieu en dit ook bij het functioneren in het beroep kunnen toepassen en uitdragen Onderwijs- en examenregeling Pagina 14

15 EXAMENCOMMISSIE BIJLAGE 1 Het bevoegd gezag van het ROC Zeeland stelt een examencommissie in. Voorzitter Secretaris Intern lid Intern lid Extern lid Extern lid Extern lid Extern lid Extern lid : dhr. F.M.J. Weisz (clusterdirecteur HTV) : dhr. A.L.M. Wesseling (stafmedewerker organisatie) : dhr. J.H.E. Rentmeester (teamleider T&R) : dhr. A. Versluys (teamleider H&V) : dhr. J. van Beveren (kenwerk) : dhr. J.P. Duvekot (vertegenwoordiger bedrijfsleven Horeca) : dhr. K. Remijn (vertegenwoordiger bedrijfsleven Brood en Banket) : dhr. P. Borghart (vertegenwoordiger bedrijfsleven Reizen) : dhr. J. Verburg (vertegenwoordiger bedrijfsleven Recreatie) Taken van de examencommissie Wettelijke taken: Organisatie examens (indien niet afhankelijk van externe legitimering) lid 1 Afname examens (idem) lid 1 Aanwijzen examinatoren (idem) lid 3 Vrijstelling verlenen (zie voor richtlijnen vrijstelling ) lid 3 Vrijstelling verlenen op basis van richtlijnen van het Bevoegd Gezag lid 1j Regels vaststellen met betrekking tot goede gang van zaken lid 2 tijdens afnemen toetsen van het examen of de examenonderdelen Kan richtlijnen en aanwijzingen geven aan examinatoren met betrekking lid 2, tot beoordeling en uitslag (indien de beoordeling van de BPV door het bevoegd (BPV) gezag in handen gegeven is van de examencommissie) Onderwijs- en examenregeling Pagina 15

16 Andere taken die door het bevoegd gezag opgedragen / gemandateerd zijn: - Beoordelen en waarderen van de vastgestelde examineerbare onderdelen uit de beroepspraktijk, voor zover niet anders bepaald ingevolge de bepalingen met betrekking tot externe legitimering - Oordelen over geldigheid verzuim - Maatregelen nemen bij onregelmatigheden - Cesuur vaststellen - Einduitslag vaststellen - Afhandelen bezwaar - Vrijstellingen verlenen - Beoordelen welke gedragingen, handelingen e.d. aangemerkt moeten worden als onregelmatigheden in de zin van art. 1.6 van de examenregeling. Onderwijs- en examenregeling Pagina 16

17 BIJLAGE 2 GANG VAN ZAKEN TIJDENS TOETSAFNAME Voorbehoud: Ten tijde van het opstellen van deze regeling was nog niet bekend in welke mate de onderwijsvernieuwing richting competentieleren lopende dit cohort doorgevoerd wordt. Tijdens dit cohort kunnen er wijzigingen voortkomend uit onderwijsvernieuwing plaatsvinden. Dit zal echter niet ten koste gaan van de studievoortgang c.q. de deelnemer. Tenzij door het bevoegd gezag anders wordt bepaald gelden voor examens of onderdelen daarvan, de reglementen van de gecertificeerde examenbank (LTTR). Bij afname van toetsen/examens kan de examencommissie een of meerdere onafhankelijke waarnemers toelaten. Indien nodig zal hiervan een verslag worden opgemaakt en aan de examencommissie ter hand worden gesteld. Voor extern gelegitimeerde toetsen/examens vindt onafhankelijke waarneming plaats door een vertegenwoordiger van Kenwerk. Vóór aanvang Afwikkeling van theorietoetsen - per examenruimte is tenminste één surveillant aanwezig: - de directie van de instelling waar het examen plaats vindt is verantwoordelijk voor de inrichting van de toetslocatie/ toetsruimte; - de surveillanten hebben de beschikking over de kandidatenlijst en over de benodigde examenmaterialen; - surveillanten noteren de aanwezigheid van de kandidaten op de kandidatenlijst; - de surveillanten zorgen er voor tijdig voor aanvang van het examen/toetsing op de examenlocatie aanwezig te zijn; - kandidaten moeten zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Tijdens - surveillanten noteren tijdstip van aankomst van laatkomers op de kandidatenlijst; - surveillanten zien toe op rust en orde; - surveillanten vermelden onregelmatigheden op de kandidatenlijst, maken ingeval van geconstateerde onregelmatigheden daarvan melding in het proces-verbaal en stellen de examencommissie van de onregelmatigheden in kennis; - de kandidaat mag tijdens een toetsing het verblijf in de examenruimte niet onderbreken, tenzij dit naar het oordeel van de surveillant tot onwenselijke situaties aanleiding geeft; - in geval de kandidaat de examenruimte verlaat dient het gemaakte werk te worden ingeleverd. Aan het eind - kandidaten leveren toetsmateriaal en gemaakte opgaven in bij een surveillant; - de surveillant controleert en noteert de ontvangst van het materiaal op de kandidatenlijst; - de kandidaat parafeert voor akkoord bij inlevering; - surveillanten maken van het examen of van de toetsing een proces-verbaal op volgens het model in bijlage 5. Na afloop - de surveillanten dragen al het materiaal met inbegrip van het proces-verbaal over aan de Examencommissie of aan de vanwege de Examencommissie daartoe aangewezen functionaris(sen); - de examencommissie of bedoelde functionarissen dragen het materiaal over aan de beoordelaar(s). Onderwijs- en examenregeling Pagina 17

18 Afwikkeling van de praktijktoetsen Vóór aanvang De gang van zaken vóór, tijdens en na afloop van de praktijktoetsing wordt tijdig aan de kandidaat kenbaar gemaakt. Tijdens De examinator noteert bijzonderheden betreffende de praktijktoetsing in een protocol of procesverbaal. Kandidaten moeten zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Aan het eind Kandidaten leveren toetsmateriaal en gemaakte opgaven in bij de examinator, de examinator staat er voor in, dat het examenwerk door de kandidaten is vervaardigd. De examinator controleert en noteert de ontvangst van het materiaal op het protocol of proces-verbaal. Na afloop De examinator draagt al het materiaal over aan de examencommissie of aan de vanwege de examencommissie daartoe aangewezen functionaris(sen); De examencommissie of bedoelde functionarissen dragen het materiaal over aan de beoordelaar(s). BPV Het programma van toetsing en afsluiting voor de beroepspraktijkvorming is opgenomen in de studiehandleiding voor leerjaar 2 en/of in het praktijkwerkboek behorende bij de opleiding op dit niveau. TOETSMOGELIJKHEDEN De volgende toelichting geldt bij art lid 1 van de examenregeling zoals opgenomen in de algemene schoolregeling voor het cohort 2004 Meerdere toetsgelegenheden: Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor herkansingen, wordt eerst het resultaat van de hele deelkwalificatie berekend (dus eerst alle onderwijseenheden of deeltoetsen gemaakt). Als het resultaat onvoldoende is, komt de kandidaat in aanmerking voor herkansing. Dit kan met een herkansingstoets over de hele deelkwalificatie, ofwel met herkansingen voor de onderwijseenheden die onvoldoende zijn. Dit mag 2 keer gebeuren. Voor de verdere omschrijving en data van reguliere toetsen, 1 e mogelijkheden en 2 e mogelijkheden van toetsen wordt verwezen naar de studiehandleiding. Onderwijs- en examenregeling Pagina 18

19 BIJLAGE 3 ADRESSEN Bevoegd gezag: Instituut van Borging Examens: Examencommissie: College van Bestuur ROC Zeeland Postbus 322, 4380 AH Vlissingen Onderwijsinspectie Postbus 2730, 3500 GS, Utrecht ROC Zeeland, Cluster HTV Postbus 7047, 4330 GA Middelburg Commissie van beroep: Commissie van Beroeps Examens P/a Postbus 322, 4380 AH Vlissingen Deze regeling is bekend gesteld aan: - de deelnemers aan de betreffende opleiding en extraneï voor de betreffende examens - college van bestuur - examencommissie, examinatoren/surveillanten - commissie van beroep - exameninstelling - directie van de vestigingen, waar de opleiding plaats vindt - personeel dat bij de opleiding betrokken is - landelijk orgaan beroepsonderwijs - minister van OC&W - inspectie van het onderwijs N.B. De documenten waarnaar wordt verwezen in dit OER, liggen op de volgende plaatsen ter inzage: - Handboek Examinering en toetsing Infonet: - OER en Infonet: - Eindtermendocumenten Internet: Onderwijs- en examenregeling Pagina 19

20 Examenprogrammering / Toetsplan Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie Niveau 3 BIJLAGE 4 Examinering De examinering geschiedt op deelkwalificatie niveau. Alle toetsen worden betrokken uit de gecertificeerde toetsenbank LTTR DEELKWALIFICATIE ONDERWIJS SCHOOL/ EINDTERMEN WEGING% SOORT PERIODE BIJZONDERHEDEN CRITERIA EENHEDEN BPV TOETING BEHEER EN UITVOERING RTI t/m 1.20, 4.1 t/m 4.4 S 15% S jaar 1 RTI t/m 2.7 S 20% S (PC) jaar 1 Productkennis Documenten 2,3 Toeristische Topografie en inventaris 2, Reis- en Toeristische informatie RTI t/m 3.8 S 15% S (PC) jaar 1 Boeken en reserveren 2,3 RTI 4 3.1, 3.2, 5.1 t/m 5.17, 13.1 t/m 13.8 S 15% S/M jaar 1 Interne en externe Communicatie 2,3 RTI 5 RTI 6 BPV 6.1 t/m 6.3, 7.1, 7.4 t/m 7.6, 8.1 t/m 8.6 S 20% S jaar , 10.2, 10.4 t/m 10.9, 11.1, 11.2, 12.1 t/m 12.14, 9.1 t/m 9.6 S 15% S jaar , 3.9, 5.18, 6.4 t/m 6.7, 7.2, 7.3, 10.3, 11.3 P * Inkoop/voorraadbeheer Verkoop en verhuur Admin. en financiën 2,3 Brandpreventie en veiligheid Hygiene Maatsch. en culturele vorming Natuur en milieu 2,3 jaar 2 en 3 2,3 * NB De BPV toets wordt niet meegenomen in de weging. Hiervoor geldt dat wanneer iemand geen voldoende haalt voor de BPV hij/zij niet kan slagen Onderwijs- en examenregeling Pagina 20

21 DEELKWALIFICATIE Communicatie ONDERWIJS EENHEDEN EINDTERMEN SCHOOL /BPV WEGING% COM t/m 2.3, 2.5 S 30% P COM t/m 3.3 S 15% P COM t/m 4.5 S 25% P SOORT PERIODE BIJZONDERHEDEN CRITERIA TOETING jaar 1 en 2 jaar 1 en 2 jaar 1 en 2 Presentatie + voorlichting audiovisuele hulpmiddelen commerciële instelling BEHEER EN UITVOERING 2,3 Interne Communicatie 2,3 Schriftelijke communicatie 2,3 COM t/m 1.8 S 30% M BPV 2.4, 2.6 P * jaar 1 en 2 jaar 2 en 3 Gesprekstechnieken 2,3 * NB De BPV toets wordt niet meegenomen in de weging. Hiervoor geldt dat wanneer iemand geen voldoende haalt voor de BPV hij/zij niet kan slagen 2,3 DEELKWALIFICATIE Informatie 1 ONDERWIJS EENHEDEN INFO 1 INFO 2 INFO 3 INFO 4 EINDTERMEN SCHOOL /BPV 1.5 t/m 1.13, 7.2, 7.4, 8.1 t/m 8.4 S 15% S jaar 2 WEGING% SOORT PERIODE BIJZONDERHEDEN CRITERIA TOETING 1.2 t/m1.4, 2.1 t/m 2.4, 3.15 t/m 3.17, 4.1 t/m 4.3, 5.4, 9.4 t/m 9.6 S 30% S jaar 2 BEHEER EN UITVOERING Product informatie/kennis Organisatie branche Rechts/wetskennis 2,3 Advies en samenstellen verzekeringen/prijs berekenen natuur en milieu 2,3 3.1 t/m 3.14, 3.18 t/m 3.23 S 30% S/M (PC) jaar 2 Boeken en reserveren 2,3 7.1, 7.3, 7.5 t/m 7.8, 9.1 t/m 9.3, 11.1 t/m 11.9 S 10% S jaar 2 Maatschappij cultuur en natuur Rechts/wetskennis Natuur en milieu 2,3 INFO t/m 5.3, 6.1 t/m 6.4 S 15% S jaar 2 Inkoop en verkoop 2,3 jaar 2 en BPV 1.1, 10.1 P * 3 2,3 Onderwijs- en examenregeling Pagina 21

22 * NB De BPV toets wordt niet meegenomen in de weging. Hiervoor geldt dat wanneer iemand geen voldoende haalt voor de BPV hij/zij niet kan slagen DEELKWALIFICATIE Reisbegeleiding/ Gids/Hostess ONDERWIJS SCHOOL/ EINDTERMEN WEGING% SOORT EENHEDEN BPV TOETING PERIODE BIJZONDERHEDEN CRITERIA BEHEER EN UITVOERING RGH t/m 2.8 S 20% M jaar 1 Cultuur historisch erfgoed Nederland 2,3 RGH 2 3.1, 3.2 S 10% M jaar 1 Cultuur historisch erfgoed buitenland 2,3 RGH t/m 1.3, 4.1 t/m 4.9, 5.1 t/m 5.15, 6.1 t/m 6.3, 7.1, 8.1, 9.2, 9.3 S 60% P jaar 1 Organiseren en uitvoeren reis 2,3 RGH S 10% P jaar 1 Bedrijfshulpverlening 2,3 jaar 2 en BPV P * 3 2,3 * NB De BPV toets wordt niet meegenomen in de weging. Hiervoor geldt dat wanneer iemand geen voldoende haalt voor de BPV hij/zij niet kan slagen. Onderwijs- en examenregeling Pagina 22

23 DEELKWALIFICATIE ONDERWIJS SCHOOL/ EINDTERMEN WEGING% SOORT EENHEDEN BPV TOETING REI 1 PERIODE BIJZONDERHEDEN CRITERIA BEHEER EN UITVOERING 1.1, 1.3, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.8 S 5% S jaar 2 Vervoer en verblijf 2, Reizen REI 2 1.2, 4.1 S 15% S jaar 2 Toeristische geografie 2,3 2.1 t/m 2.11, 3.1 t/m 3.4, 3.15 t/m 3.17, 5.1 t/m 5.6, REI 3 7.4, 11.1 S 30% S jaar 2 Advisering 2,3 REI S 10% M jaar 2 Presentatie 2,3 REI t/m 1.14, 3.8, 3.9, 3.11, 3.14, 6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.5, 9.7, 9.9 t/m 9.13 S 10% S jaar 2 Bedrijfsbeheer 2,3 REI 6 3.5, 3.6, 3.10, 3.12, 3.13, 3.18 t/m 3.22 S 20% S (PC) jaar 2 Boeken en reserveren 2,3 REI 7 BPV 10.1 t/m 10.6, 12.1 t/m 12.7 S 10% S jaar 2 Maatschappij cultuur en natuur 2,3 3.7, 6.3, 7.2, 8.1, 11.2 P * jaar 2 en 3 2,3 * NB De BPV toets wordt niet meegenomen in de weging. Hiervoor geldt dat wanneer iemand geen voldoende haalt voor de BPV hij/zij niet kan slagen Onderwijs- en examenregeling Pagina 23

24 DEELKWALIFICATIE Administratie & Beheer ONDERWIJS SCHOOL/ EINDTERMEN WEGING% EENHEDEN BPV SOORT TOETING PERIODE A&B t/m 1.8 S 10% S jaar 2 A&B t/m 2.3, 2.5, 2.6, 4.1 S 25% S jaar 2 A&B t/m 3.4 S 20% S jaar 2 A&B t/m 5.6 S 25% S jaar 2 BIJZONDERHEDEN BEHEER EN UITVOERING CRITERIA Externe communicatie Marketing/mediaplan/voorlichtingsplan 2,3 Algemene administratie Bedrijfsorganisatie- en belastingen 2,3 Elementaire financiële administratie Budgetteren Liquide middelen 2,3 Inkoop, voorraad- en verkoopadministratie 2,3 A&B 5 3.5, 2.4 S 20% P jaar 2 Computer boekhouding 2,3 BPV 5.7 P jaar 3 en 4 2,3 * NB De BPV toets wordt niet meegenomen in de weging. Hiervoor geldt dat wanneer iemand geen voldoende haalt voor de BPV hij/zij niet kan slagen *Voor alle talen geldt dat eerst de BPV voldoende behaald moet zijn, voordat hij / zij kan slagen. De BPV-toets wordt niet in de weging van het resultaat meegenomen DEELKWALIFICATIE Duits 1 ONDERWIJS SCHOOL/ EINDTERMEN WEGING% EENHEDEN BPV DUT1. 1 DUT1. 2 SOORT TOETING 1.1, ,1.7 S 45% S en M jaar 1 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 S 55% M jaar 1 PERIODE BIJZONDERHEDEN CRITERIA BEHEER EN UITVOERING weergeven boodschappen en gesprekken 2,3 baliegesprek Klant ontvangen, gegevens spellen en controleren data/aantallen/bedragen vragen beantwoorden, uitleg vluchtweg geven gesprek beëindigen 2,3 Onderwijs- en examenregeling Pagina 24

25 DEELKWALIFICATIE Engels 1 ONDERWIJS EENHEDEN EINDTERMEN SCHOOL /BPV WEGING% SOORT TOETING ENG , ,1.7 S 45% S en M jaar 1 ENG , 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 S 55% M jaar 1 PERIODE BIJZONDERHEDEN BEHEER EN UITVOERING CRITERIA weergeven boodschappen en gesprekken 2,3 baliegesprek Klant ontvangen, gegevens spellen en controleren data/aantallen/bedragen vragen beantwoorden, uitleg vluchtweg geven gesprek beëindigen 2,3 *Voor alle talen geldt dat eerst de BPV voldoende behaald moet zijn, voordat hij / zij kan slagen. De BPV-toets wordt niet in de weging van het resultaat meegenomen DEELKWALIFICATIE Frans 1 ONDERWIJS EENHEDEN EINDTERMEN SCHOOL /BPV WEGING% SOORT TOETING FRA , ,1.7 S 45% S en M jaar 1 FRA , 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 S 55% M jaar 1 PERIODE BIJZONDERHEDEN BEHEER EN UITVOERING CRITERIA weergeven boodschappen en gesprekken 2,3 baliegesprek Klant ontvangen, gegevens spellen en controleren data/aantallen/bedragen vragen beantwoorden, uitleg vluchtweg geven gesprek beëindigen 2,3 DEELKWALIFICATIE Spaans 1 ONDERWIJS EENHEDEN EINDTERMEN SCHOOL /BPV WEGING% SOORT TOETING SPA , ,1.7 S 45% S en M jaar 1 SPA , 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 S 55% M jaar 1 PERIODE BIJZONDERHEDEN BEHEER EN UITVOERING CRITERIA weergeven boodschappen en gesprekken 2,3 baliegesprek Klant ontvangen, gegevens spellen en controleren data/aantallen/bedragen vragen beantwoorden, uitleg vluchtweg geven gesprek beëindigen 2,3 Onderwijs- en examenregeling Pagina 25

Medewerker Recreatie

Medewerker Recreatie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: CLUSTER: AFDELING: Middelburg HTV Toerisme & Recreatie Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Medewerker Recreatie 10396 (BOL) en

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris Reizen

Middenkaderfunctionaris Reizen - EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: CLUSTER: AFDELING: Middelburg HTV Toerisme & Recreatie Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Middenkaderfunctionaris Reizen 10384 (BOL) en

Nadere informatie

Zelfstandig werkend medewerker Recreatie, Verkort

Zelfstandig werkend medewerker Recreatie, Verkort ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: CLUSTER: AFDELING: Middelburg HTV Toerisme & Recreatie Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Zelfstandig werkend medewerker Recreatie,

Nadere informatie

Medewerker Recreatie

Medewerker Recreatie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: CLUSTER: AFDELING: Middelburg HTV Toerisme & Recreatie Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Medewerker Recreatie 10396 (BOL) en

Nadere informatie

Bartender 10401 (BOL)

Bartender 10401 (BOL) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Bartender 10401 (BOL) en geldt voor het cohort leerlingen: 2005-2008 Ingangsdatum : 01-08-2005 Expiratiedatum

Nadere informatie

Zelfstandig werkend medewerker Recreatie, Verkort

Zelfstandig werkend medewerker Recreatie, Verkort ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: CLUSTER: AFDELING: Middelburg HTV Toerisme & Recreatie Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Zelfstandig werkend medewerker Recreatie,

Nadere informatie

Horeca assistent ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding:

Horeca assistent ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Horeca assistent 10403 (BOL) en geldt voor het cohort

Nadere informatie

Horeca Ondernemer Manager 10388 (BOL)

Horeca Ondernemer Manager 10388 (BOL) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Horeca Ondernemer Manager 10388 (BOL) en geldt voor leerlingen van het cohort: 2008-2009 Ingangsdatum : 01-08-2008

Nadere informatie

Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding:

Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Gastheer/gastvrouw 10399 (BOL) en geldt voor het

Nadere informatie

Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie

Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: CLUSTER: AFDELING: Middelburg HTV Toerisme & Recreatie Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Zelfstandig werkend medewerker Toeristische

Nadere informatie

Zelfstandig werkend Gastheer/gastvrouw

Zelfstandig werkend Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Zelfstandig werkend Gastheer/gastvrouw 10394 (BBL)

Nadere informatie

Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding:

Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Gastheer/gastvrouw 10399 (BOL) en geldt voor het

Nadere informatie

Luchtvaartdienstverlener

Luchtvaartdienstverlener ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Toerisme & Recreatie Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Luchtvaartdienstverlener 10654 (BOL)

Nadere informatie

Horeca Ondernemer Café Bar en Fast Food 10386 (BOL/BBL)

Horeca Ondernemer Café Bar en Fast Food 10386 (BOL/BBL) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Horeca Ondernemer Café Bar en Fast Food 10386 (BOL/BBL) en geldt voor het cohort leerlingen: 2005-2006 Ingangsdatum

Nadere informatie

Zelfstandig werkend Gastheer/gastvrouw

Zelfstandig werkend Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Zelfstandig werkend Gastheer/gastvrouw 10394 (BBL)

Nadere informatie

Horeca Ondernemer Café Bar en Fast Food (BOL/BBL)

Horeca Ondernemer Café Bar en Fast Food (BOL/BBL) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Horeca Ondernemer Café Bar en Fast Food 10386 (BOL/BBL) en geldt voor het cohort leerlingen: 2008-2009 Ingangsdatum

Nadere informatie

Horeca assistent ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding:

Horeca assistent ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Horeca assistent 10403 (BOL) en geldt voor het cohort

Nadere informatie

Assistent Bakker ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding:

Assistent Bakker ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Voeding Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Assistent Bakker 10504 (BBL) en geldt voor het cohort

Nadere informatie

Horeca Ondernemer Manager Verkort (BOL)

Horeca Ondernemer Manager Verkort (BOL) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Horeca Ondernemer Manager Verkort 10388 (BOL) en geldt voor leerlingen van het cohort: 2008-2009 Ingangsdatum

Nadere informatie

Zelfstandig werkend Kok

Zelfstandig werkend Kok ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Zelfstandig werkend Kok 10395 (BBL) en geldt voor

Nadere informatie

Horeca Ondernemer Café Bar en Fast Food (BOL/BBL)

Horeca Ondernemer Café Bar en Fast Food (BOL/BBL) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Horeca Ondernemer Café Bar en Fast Food 10386 (BOL/BBL) en geldt voor het cohort leerlingen: 2004-2005 Ingangsdatum

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris Recreatie

Middenkaderfunctionaris Recreatie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: CLUSTER: AFDELING: Middelburg HTV Toerisme & Recreatie Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Middenkaderfunctionaris Recreatie 10382

Nadere informatie

Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding:

Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Gastheer/gastvrouw 10399 (BBL) en geldt voor het

Nadere informatie

Kok ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: 10400 (BBL)

Kok ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: 10400 (BBL) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Kok 10400 (BBL) en geldt voor het cohort leerlingen:

Nadere informatie

All-round Banketbakker

All-round Banketbakker ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Voeding Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: All-round Banketbakker 10496 (BBL) en geldt voor

Nadere informatie

Kok ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: (BBL)

Kok ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: (BBL) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Kok 10400 (BBL) en geldt voor het cohort leerlingen:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Standaard

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : Praktijkopleider BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0890 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Doktersassistent CREBONUMMER : 10776 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Helpende Welzijn CREBONUMMER : 10745 NIVEAU : 2, Basisberoepsopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Cultureel Werker 4 CREBONUMMER : 10746 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Horeca Ondernemer Café /Bar en Fastfood CREBONUMMER : 10386 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : CO/BB OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

All-round Broodbakker

All-round Broodbakker ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Brood en Banket Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: All-round Broodbakker 10498 (BBL) en geldt

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Allround Broodbakker CREBONUMMER : 10498 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Voetverzorger CREBONUMMER : 10505 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

Brood- en Banketbakker

Brood- en Banketbakker ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Voeding Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Brood- en Banketbakker 10500 (BBL) en geldt voor

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Vastgesteld 15 mei 2009 Zadkine Postbus 84021 3009 CA ROTTERDAM 010-214 00 44 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Artikel 1 De regeling

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Crebonummer : 10245 Kwalificatie : Eerste Monteur Elektrotechnische Panelen (EMEP) Niveau : 3 Leerweg : BB Opleidingsvariant : Standaard Cohort : 2008 2010 Leerjaren : 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement (versie 15 oktober 2011)

Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Het examenreglement beschrijft de regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de totstandkoming, organisatie en beoordeling van examens. Het Arcus College

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Crebonummer : 10238 Kwalificatie : Technicus Sterkstroominstallaties (TSI) Niveau : 4 Leerweg : BB Opleidingsvariant : Standaard Cohort : 2008 2010 Leerjaren : 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs - en examenregeling

Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Business Services Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging CREBONUMMER : startnummer 90450, volgnummer 90541, Beveiliger NIVEAU : 2 LEERWEG : Beroepsbegeleidend

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Apothekersassistent CREBONUMMER : 10774 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Brood en banket

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Brood en banket ALBEDA COLLEGE Horeca & Toerisme Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Brood en banket CREBONUMMER : startnummer :94220 uitstroomnummer :94221 uitstroomnummer :94222 NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

KOK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: 90760 (BBL)

KOK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: 90760 (BBL) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: KOK 90760 (BBL) en geldt voor het cohort leerlingen:

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Branche Business Services. NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging. CREBONUMMER : startnummer 90540

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Branche Business Services. NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging. CREBONUMMER : startnummer 90540 ALBEDA COLLEGE Branche Business Services Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging CREBONUMMER : startnummer 90540 : volgnummer 90541, Beveiliger NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus AE Heerlen 088-0ARCUS0

Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus AE Heerlen 088-0ARCUS0 Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus 207 6400 AE Heerlen 088-0ARCUS0 Ondergetekenden: De Onderwijsinstelling Arcus College, gevestigd te Heerlen, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Leidinggevende Ambachtelijke Bakkerij Brood- en Banketbakker (BBL)

Leidinggevende Ambachtelijke Bakkerij Brood- en Banketbakker (BBL) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Voeding Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Leidinggevende Ambachtelijke Bakkerij Brood- en

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING OER ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN DOMEIN: TECHNIEK & ICT Eindtermgericht Brinnummer Opleiding : 27GZ : Eerste bedrijfsauto technicus Niveau : 3 Crebonummer : 10205 Cohort : 2010 Leerwegen

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDZORG Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : erzorgende BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0427 NIEAU : 3, akopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGARIANTEN

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Examenreglement Scalda

Examenreglement Scalda Examenreglement Scalda Besluit College van Bestuur d.d. 7 april 2015 Advies Directieteam d.d. 23 maart 2015 Tekstueel aangepast d.d. 2 juni 2015 Inhoud Inhoud... 2 Algemene Bepalingen... 3 1. Regeling

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Commercieel medewerker reizen

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Commercieel medewerker reizen ALBEDA COLLEGE Horeca & Toerisme Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Commercieel medewerker reizen CREBONUMMER : 94090 NIVEAU : 3 SOORT OPLEIDING : Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANT

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Manager verkoop reizen

Manager verkoop reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager verkoop reizen 94100 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke informatie

Nadere informatie

Zelfstandig Werkend Kok

Zelfstandig Werkend Kok Onderwijs en Examen Reglement (OER) Zelfstandig Werkend Kok 95420 (BBL) geldt voor het cohort leerlingen: 2012-2013 Ingangsdatum: 01-08-12 Expiratiedatum: 31-07-16 VASTGESTELD DOOR BEVOEGD GEZAG DD: 01-04-12

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Frontoffice medewerker

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Frontoffice medewerker ALBEDA COLLEGE Horeca & Toerisme Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Frontoffice medewerker CREBONUMMER : startnummer 90620 Volgnummer 90621 / 90622 NIVEAU : 3 SOORT OPLEIDING : Vakopleiding

Nadere informatie

OER ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

OER ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING OER ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN DOMEIN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING Opleiding Niveau Crebonummer Cohort : : : : Directiesecretaresse / Managementassistent 4 10040 2010 Leerwegen en opleidingsvarianten:

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling. All Round Kapper Niveau 3

Onderwijs en examenregeling. All Round Kapper Niveau 3 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING Onderwijs en examenregeling All Round Kapper Niveau 3 COHORT : 2010-2011 KWALIFICATIE : ALL ROUND KAPPER / NIVEAU 3 CREBO-NUMMER : 10507 / BBL SCHOOL : VITALIS COLLEGE UNIT

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EAMENREGELING ALGEMENE SCHOOLREGELING ROC ZEELAND Vestiging: Middelburg CLUSTER HTV Cohort : 2006-2007 Ingangsdatum : 01-08-2006 Expiratiedatum : 31-07-2010 Openbaar gemaakt : 01-05-2006

Nadere informatie