Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie"

Transcriptie

1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: CLUSTER: AFDELING: Middelburg HTV Toerisme & Recreatie Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie (BOL) en geldt voor het cohort leerlingen: Ingangsdatum: Expiratiedatum: VASTGESTELD DOOR BEVOEGD GEZAG DD: OPENBAAR GEMAAKT DD: BETROKKEN KBB: Kenwerk Postbus AP Zoetermeer

2 Onderwijs- en examenregeling Inhoud Onderwijsregeling Algemeen deel Specifiek deel Bijlagen: - Examencommissie - Gang van zaken tijdens toetsafname - Adressen - Examenprogrammering Onderwijs- en examenregeling Pagina 2

3 1 ONDERWIJSREGELING Onderwijs- en examenregeling Pagina 3

4 ALGEMEEN DEEL a. Onderwijs- en vormingsdoelen (WEB 7.4.8, lid 1 sub a, lid 1.3) Binnen het door het College van Bestuur en de vestiging vastgestelde beleid verzorgt het onderwijscluster opleiding en vorming gericht op het verwerven van: - beroepskwalificatie, genoemd in de bijlagen onderwijsregeling - een maatschappelijk-culturele kwalificatie, - een doorstroomkwalificatie. De eindtermen, genoemd in het eindtermendocument bij de betreffende kwalificatie, vormen hierbij het uitgangspunt. b. Leerwegen (idem, lid 1 sub c) Het onderwijs is georganiseerd in de vorm van - schoolonderwijs en - beroepspraktijkvorming. Hun onderlinge verhoudingen hangt af van de gekozen levering en is vermeld in de betreffende bijlagen van het specifiek deel van deze onderwijsregeling (afzonderlijke bijlagen per aangeboden kwalificatie). Voor de aangeboden opleiding geldt onderstaande leerweg: Beroepskwalificatie Kwalificatieniveau Beroepsopleidend Beroepsbegeleidend Middenkaderfunctionaris 4 Ja Nee Toeristische Informatie Zelfstandig werkend 3 Ja Nee medewerker Toeristische Informatie Medewerker Reizen en Toeristische Informatie 2 Ja Nee c. Inhoud en inrichting van de opleidingen (idem, lid 1 sub b en c) De structuur, inhoud en inrichting van de aangeboden opleidingen worden aangegeven in het bij deze onderwijsregeling behorende specifiek deel (bijlagen per aangeboden kwalificatie). d. Inschrijving Elke deelnemer die zich inschrijft wordt geacht de grondslag en doelstellingen van de instelling en de vestiging te respecteren. Indien anders blijkt kan de inschrijving worden geweigerd dan wel ingetrokken. Dit geldt eveneens ingeval gegronde vrees bestaat dat van de inschrijving en/of de daaraan verbonden rechten misbruik zal worden gemaakt. e. Beperking inschrijving (WEB art lid 5 en WEB art ) Voor assistentopleidingen en basisberoepsopleidingen, waarvoor een beperkte inschrijving van kracht is wegens niet toereikende organisatorische en technische capaciteit, geldt voor toelating de volgorde van aanmelding. Deze wordt vastgesteld op basis van het datumpostmerk van de schriftelijke aanmelding. Ook indien voor een beroepsopleiding onvoldoende beroepspraktijkvormingsplaatsen beschikbaar zijn, geldt voor de betreffende opleiding een beperkte inschrijving conform het geen vermeld is in de voorafgaande alinea. Onderwijs- en examenregeling Pagina 4

5 f. Extraneï (WEB art en aart ) Het is in deze onderwijs- en examenregeling bepaalde ten aanzien van inschrijving en toelating is van overeenkomstige toepassing op deelnemers die uitsluitend wensen gebruik te maken van examenvoorzieningen. SPECIFIEK DEEL 1. Beroepskwalificatie Titel: Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie Crebocode: Eindtermendocument, kenmerk BVE/DenR Overige documenten of bronnen: 2. Onderwijseenheden (WEB art , lid 1 sub b) Voor de deelkwalificaties en daarvan deel uitmakende onderwijseenheden wordt verwezen naar het eindtermendocument en de examenprogrammering. Onderwijs- en examenregeling Pagina 5

6 3. Inhoud en inrichting opleiding Onderwijsregeling Jaar: Crebonummer: Titel opleiding Zelfstandig werkend medewerker WSF Ja Toeristische Informatie Soort opleiding Vakopleiding Niveau 3 Leerwegopties BOL/BBL Leerweg BOL Karakteristiek van de opleiding De essentie van de kwalificatie is het uitvoeren en organiseren van het verstekken van toeristische informatie d.m.v. informeren, adviseren en verkopen. De Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie is zelfstandig werkzaam bij een toeristisch informatiebureau en voert o.a. de volgende taken uit: - Toeristische informatieverstrekking - Verzorging van boekingen en reserveringen - Verkopen van winkelartikelen Inhoud van de opleiding - Administratie De leerdoelen zijn afgeleid van: a. De eindtermen voor de kwalificatie en de daaraan verbonden taxonomie. Als operationalisering daarvan geldt: de uitwerking als opgenomen in het servicedocument: Deelkwalificaties voor het secundair beroepsonderwijs voor Toerisme & Recreatie. b. b.overige, onder punt a. van het algemeen deel genoemde onderwijsen vormingsdoelen.. Opleidingsstructuur Crebocode Deelkwalificatie Verplicht (V) Verplichte keuze (VK) Vrije keuze (K) Studiebelastingsuren Totaal per School BPV deelkwalificatie Reis- en toeristische informatie V Engels 1 V Duits 1 V Communicatie V Administratie & beheer V Reizen Vk1** 990** 705** 285** Informatie 1 V Reisbegeleiding/Gids/Hostess Vk2** 410** 270** 140** Engels 2 V Duits 2 V Frans 1 Vkt* 170* 90* 80* Spaans 1 Vkt* 170* 90* 80* Studiebelastingsuren excl. Vrije ruimte Aandeel schoolcomponent/bpv in % 67% 33% Studiebelastingsuren vrije ruimte 960 Studiebelstingsuren incl. vrije ruimte 4800 Aantal verplichte keuze deelkwalificaties 2 Aantal vrije keuze deelkwalificaties 0 * = één deelkwalificatie moderne vreemde talen verplicht op dat niveau ** = één keuze deelkwalificatie verplicht voor eindkwalificatie op dat niveau Onderwijs- en examenregeling Pagina 6

7 Vrije ruimte Inhoud en inrichting van de studielast binnen de vrije ruimte: de vrije ruimte wordt besteed aan: a. bewegingsonderwijs, waarvan de inhoud is afgestemd op het opleidingsprofiel b. een extra moderne vreemde taal, waarvan de eindtermen zijn vastgelegd in het servicedocument: Deelkwalificaties voor het secundair beroepsonderwijs voor Toerisme & Recreatie. c. CT-uren, begeleiding en mentoraat d. 120-uren regeling, oa. Event support, vakwedstrijden, projecten e. extra deelkwalificaties Duur van de opleiding (Idem, lid 1 sub e) Vooropleiding: Leerweg: Studielast: Studieduur: VMBO/MAVO BOL 6400 SBU 3 jaar HAVO BOL 4800 SBU 2 jaar De duur van de afzonderlijke deelkwalificaties wordt vastgesteld naar rato van de in het eindtermendocument/servicedocument vastgestelde studielast. EVC / EVK Soorten vrijstellingen: Er zijn twee soorten vrijstellingen mogelijk t.w.: 1. Op basis van de WEB, artikel lid 4 ( deelnemers die in het bezit zijn van een deelkwalificaties van een andere instelling zijn vrijgesteld van het daarmee overeenkomende examenonderdeel ). De vrijstelling moet worden verleend. 2. Op basis van de WEB lid 1j (naar aanleiding van de richtlijnen van het bevoegd gezag). De examencommissie kan besluiten tot het verlenen van een vrijstelling van het afleggen van één of meer toetsen en examenonderdelen op basis van onderstaande door het bevoegd gezag vastgelegde gronden/criteria: Procedure Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) Elke potentiële deelnemer (kandidaat) krijgt een individueel intakegesprek. Bij dat gesprek kan blijken dat de kandidaat over diploma (s)/ certificaten beschikt, die kunnen leiden tot vrijstellingen in de opleiding waar de kandidaat zijn intake voor doet. In de OER van de betreffende opleiding zijn de meest voorkomende diploma s met bijbehorende vrijstellingen opgenomen. De intaker neemt dit door met de kandidaat. Indien van toepassing dient de kandidaat een vrijstellingsverzoek in (zie HET, blz. 37 en 38) bij de subexamencommissie. Afhandeling hiervan conform HET. Als de kandidaat diploma s/certificaten heeft die niet in de desbetreffende OER genoemd staan, onderzoekt de intaker tot welke vrijstellingen dit zou kunnen leiden. In een vervolggesprek wijst de intaker de kandidaat op de mogelijkheid bepaalde vrijstellingen aan te vragen.. Indien de kandidaat hiertoe besluit, dient hij een vrijstellingsverzoek in bij de subexamencommissie, conform HET (blz. 37 en 38). Onderwijs- en examenregeling Pagina 7

8 Procedure Eerder Verworven Competenties (EVC) Elke potentiële deelnemer (kandidaat) krijgt een individueel intakegesprek. Bij dat gesprek kan blijken dat de deelnemer over competenties beschikt, die kunnen leiden tot vrijstellingen in de opleiding waar de kandidaat zijn intake voor doet. De intaker neemt dit door met de kandidaat. De intaker onderzoekt vervolgens tot welke vrijstellingen dit zou kunnen leiden. In een vervolggesprek wijst de intaker de kandidaat op de mogelijkheid bepaalde vrijstellingen aan te vragen. De kandidaat moet zijn verzoek onderbouwen door een dossier samen te stellen met daarin de bewijsstukken van zijn competenties (zie HET blz.37, punt 5). Indien de kandidaat hiertoe besluit, dient hij een vrijstellingsverzoek in bij de subexamencommissie, conform HET (blz. 37 en 38). Inrichting van de BPV (Idem, lid 1 sub c) Plaats van de beroepspraktijkvorming in de opleidingscyclus: BBL Niet van toepassing BOL Semesters 4, 5 en 6, totaal 1600 SBU De inhoud van de BPV is conform: De afspraken in de praktijkovereenkomst Op basis van landelijk geselecteerde eindtermen Toelating (Idem, lid 1 sub c en e, juncto art en 8.2.1) Voor toelating tot de opleiding gelden de wettelijk vastgestelde criteria (WEB, artikelen en 8.2.1). Toelating tot onderdelen van de opleiding is mogelijk, indien naast eerder genoemde voorwaarden, voldaan wordt aan eventuele in de betreffende deelkwalificatie genoemde beginvoorwaarden. In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag conform artikel lid 5 van de WEB, afwijken van de vermelde voorwaarden. Toelating geschiedt met inachtneming van de eerder vermelde bepalingen ten aanzien van inschrijving (zie onderwijsregeling Algemeen pagina 2). Externe borging examens De externe borging van de examens geschiedt vanaf het studiejaar voor alle MBO opleidingen door de Onderwijsinspectie. Informatie Van alle documenten/informatie, waarnaar in deze onderwijs- en examenregeling wordt verwezen, kan de deelnemer door tussenkomst van de teamleider, voorlichter of mentor kennis nemen. Onderwijs- en examenregeling Pagina 8

9 Opleiding: Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie Crebo code Deelkwalificaties Verdeling deelkwalificaties over leerjaren Reis-en Toeristische Informatie x Engels 1 x Duits 1 x Frans 1 x* Spaans 1 x* Communicatie x x Administratie en beheer x x Reizen x* Informatie x Reisb. Gids, Hostess x Engels 2 x Duits 2 x Frans 2 x* Spaans 2 x* BPV x x Studiejaar Lessen lesuren klokuren totaal aantal klokuren Aantal effectieve lesweken 34 Aantal lesuren per week 28 Aantal klokuren (x5/6) 83,33% 793 Activiteiten Workshops/gastlessen 21 School introductie 16 Recreatie bokaal Zeeland 24 Studiereis ( 3 dagen) 24 Event support (4 x 30 ku) 120 Voorlichtingsavond 6 Aantal klokuren activiteiten 211 Overig Toetsen (1e maal + ¼ herkansingen) 28 Trajectbegeleiding individueel 4 Aantal klokuren overig 32 Totaal IIVO 1036 Onderwijs- en examenregeling Pagina 9

10 Studiejaar Lessen lesuren klokuren totaal aantal klokuren Aantal effectieve lesweken 25 Aantal lesuren per week 25,6 Aantal klokuren (x5/6) 83,33% 533 Activiteiten Workshops/gastlessen 16 School introductie 16 Recreatie bokaal Zeeland 24 Studiereis ( 3 dagen) 24 Event support (3 x 30 ku) 90 Voorlichtingsavond 6 Aantal klokuren activiteiten 176 BPV aantal klokuren per week 40 aantal weken 12 Aantal klokuren BPV 480 Overig Toetsen (1e maal + ¼ herkansingen) 24 Trajectbegeleiding individueel 3 BPV Begeleiding 5 Aantal klokuren overig 32 T otaal IIVO 1221 Studiejaar Lessen lesuren klokuren totaal BPV aantal klokuren per week 40 aantal weken 28 Aantal klokuren BPV Overig Terugkomdagen 16 Afstudeer activiteiten 10 Totaal Overig Totaal IIVO aantal klokuren Onderwijs- en examenregeling Pagina 10

11 Eerste leerjaar Individueel en onafhankelijkonbegeleid Individueel en onafhankelijkbegeleid Individueel en temidden van groep-onbegeleid Individueel en temidden van groep-begeleid Samen en afhankelijk van anderen-onbegeleid Samen en afhankelijk van anderen-begeleid Totaal aantal sbu's Verwerven competenties in de arbeidssituatie Verwerven competenties in de gesimuleerde arbeidssituatie Verwerven vaardigheden buiten de (gesimuleerde) arbeidssituatie Verwerven kennis buiten de (gesimuleerde) arbeidssituatie Overige deelnemeractiviteiten Subtotaal onbegeleide/begeleide deelnemeractiviteiten Totaal aantal SBU's Van de 1600 SBU's zijn de volgende uren IIVO 1036 Onderwijs- en examenregeling Pagina 11

12 Tweede leerjaar Individueel en onafhankelijkonbegeleid Individueel en onafhankelijkbegeleid Individueel en temidden van groep-onbegeleid Individueel en temidden van groep-begeleid Samen en afhankelijk van anderen-onbegeleid Samen en afhankelijk van anderen-begeleid Totaal aantal sbu's Verwerven competenties in de arbeidssituatie Verwerven competenties in de gesimuleerde arbeidssituatie Verwerven vaardigheden buiten de (gesimuleerde) arbeidssituatie Verwerven kennis buiten de (gesimuleerde) arbeidssituatie Overige deelnemeractiviteiten Subtotaal onbegeleide/begeleide deelnemeractiviteiten Totaal aantal SBU's Van de 1600 SBU's zijn de volgende uren IIVO 1221 Onderwijs- en examenregeling Pagina 12

13 Derde leerjaar Individueel en onafhankelijkonbegeleid Individueel en onafhankelijkbegeleid Individueel en temidden van groeponbegeleid Individueel en temidden van groepbegeleid Samen en afhankelijk van anderen-onbegeleid Samen en afhankelijk van anderen-begeleid Totaal aantal sbu's Verwerven competenties in de arbeidssituatie Verwerven competenties in de gesimuleerde arbeidssituatie Verwerven vaardigheden buiten de (gesimuleerde) arbeidssituatie Verwerven kennis buiten de (gesimuleerde) arbeidssituatie Overige deelnemeractiviteiten Subtotaal onbegeleide/begeleide deelnemeractiviteiten Totaal aantal SBU's Van de 1600 SBU's zijn de volgende uren IIVO 1146 Onderwijs- en examenregeling Pagina 13

14 Aanvulling en onderwijs- en vormingsdoelen De algemene onderwijsdoelen van Toerisme & Recreatie kunnen als volgt omschreven worden: - Ons onderwijs is (vanaf het eerste moment) gericht op de beroepspraktijk; - Ons onderwijs is motiverend voor de deelnemers; - Ons onderwijs wordt beoordeeld naar de waarde die het heeft voor de deelnemer, het bedrijfsleven en de samenleving. Specifieke onderwijsdoelen zijn uitgewerkt in: leer-, les- en evaluatiedoelen per deelkwalificatie (zie hiervoor de servicedocumenten Deelkwalificaties voor het secundair beroepsonderwijs voor Toerisme & Recreatie. De vormingsdoelen voor werknemers in de Toeristische Recreatieve branche zijn afgeleid van de beroepspraktijk en zijn als volgt te omschrijven: - zelfstandig kunnen functioneren en verantwoordelijkheden kunnen dragen - eigen initiatief kunnen tonen en problemen van diverse kanten kunnen bekijken en deze systematisch en structureel kunnen oplossen - in teamverband kunnen werken - met mensen kunnen omgaan - communicatief vaardig zijn - klantgericht zijn - kunnen omgaan met interculturele verschillen - een maatschappelijk gedragen standpunt hebben ten aanzien van het milieu en dit ook bij het functioneren in het beroep kunnen toepassen en uitdragen Onderwijs- en examenregeling Pagina 14

15 EXAMENCOMMISSIE BIJLAGE 1 Het bevoegd gezag van het ROC Zeeland stelt een examencommissie in. Voorzitter Secretaris Intern lid Intern lid Extern lid Extern lid Extern lid Extern lid Extern lid : dhr. F.M.J. Weisz (clusterdirecteur HTV) : dhr. A.L.M. Wesseling (stafmedewerker organisatie) : dhr. J.H.E. Rentmeester (teamleider T&R) : dhr. A. Versluys (teamleider H&V) : dhr. J. van Beveren (kenwerk) : dhr. J.P. Duvekot (vertegenwoordiger bedrijfsleven Horeca) : dhr. K. Remijn (vertegenwoordiger bedrijfsleven Brood en Banket) : dhr. P. Borghart (vertegenwoordiger bedrijfsleven Reizen) : dhr. J. Verburg (vertegenwoordiger bedrijfsleven Recreatie) Taken van de examencommissie Wettelijke taken: Organisatie examens (indien niet afhankelijk van externe legitimering) lid 1 Afname examens (idem) lid 1 Aanwijzen examinatoren (idem) lid 3 Vrijstelling verlenen (zie voor richtlijnen vrijstelling ) lid 3 Vrijstelling verlenen op basis van richtlijnen van het Bevoegd Gezag lid 1j Regels vaststellen met betrekking tot goede gang van zaken lid 2 tijdens afnemen toetsen van het examen of de examenonderdelen Kan richtlijnen en aanwijzingen geven aan examinatoren met betrekking lid 2, tot beoordeling en uitslag (indien de beoordeling van de BPV door het bevoegd (BPV) gezag in handen gegeven is van de examencommissie) Onderwijs- en examenregeling Pagina 15

16 Andere taken die door het bevoegd gezag opgedragen / gemandateerd zijn: - Beoordelen en waarderen van de vastgestelde examineerbare onderdelen uit de beroepspraktijk, voor zover niet anders bepaald ingevolge de bepalingen met betrekking tot externe legitimering - Oordelen over geldigheid verzuim - Maatregelen nemen bij onregelmatigheden - Cesuur vaststellen - Einduitslag vaststellen - Afhandelen bezwaar - Vrijstellingen verlenen - Beoordelen welke gedragingen, handelingen e.d. aangemerkt moeten worden als onregelmatigheden in de zin van art. 1.6 van de examenregeling. Onderwijs- en examenregeling Pagina 16

17 BIJLAGE 2 GANG VAN ZAKEN TIJDENS TOETSAFNAME Voorbehoud: Ten tijde van het opstellen van deze regeling was nog niet bekend in welke mate de onderwijsvernieuwing richting competentieleren lopende dit cohort doorgevoerd wordt. Tijdens dit cohort kunnen er wijzigingen voortkomend uit onderwijsvernieuwing plaatsvinden. Dit zal echter niet ten koste gaan van de studievoortgang c.q. de deelnemer. Tenzij door het bevoegd gezag anders wordt bepaald gelden voor examens of onderdelen daarvan, de reglementen van de gecertificeerde examenbank (LTTR). Bij afname van toetsen/examens kan de examencommissie een of meerdere onafhankelijke waarnemers toelaten. Indien nodig zal hiervan een verslag worden opgemaakt en aan de examencommissie ter hand worden gesteld. Voor extern gelegitimeerde toetsen/examens vindt onafhankelijke waarneming plaats door een vertegenwoordiger van Kenwerk. Vóór aanvang Afwikkeling van theorietoetsen - per examenruimte is tenminste één surveillant aanwezig: - de directie van de instelling waar het examen plaats vindt is verantwoordelijk voor de inrichting van de toetslocatie/ toetsruimte; - de surveillanten hebben de beschikking over de kandidatenlijst en over de benodigde examenmaterialen; - surveillanten noteren de aanwezigheid van de kandidaten op de kandidatenlijst; - de surveillanten zorgen er voor tijdig voor aanvang van het examen/toetsing op de examenlocatie aanwezig te zijn; - kandidaten moeten zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Tijdens - surveillanten noteren tijdstip van aankomst van laatkomers op de kandidatenlijst; - surveillanten zien toe op rust en orde; - surveillanten vermelden onregelmatigheden op de kandidatenlijst, maken ingeval van geconstateerde onregelmatigheden daarvan melding in het proces-verbaal en stellen de examencommissie van de onregelmatigheden in kennis; - de kandidaat mag tijdens een toetsing het verblijf in de examenruimte niet onderbreken, tenzij dit naar het oordeel van de surveillant tot onwenselijke situaties aanleiding geeft; - in geval de kandidaat de examenruimte verlaat dient het gemaakte werk te worden ingeleverd. Aan het eind - kandidaten leveren toetsmateriaal en gemaakte opgaven in bij een surveillant; - de surveillant controleert en noteert de ontvangst van het materiaal op de kandidatenlijst; - de kandidaat parafeert voor akkoord bij inlevering; - surveillanten maken van het examen of van de toetsing een proces-verbaal op volgens het model in bijlage 5. Na afloop - de surveillanten dragen al het materiaal met inbegrip van het proces-verbaal over aan de Examencommissie of aan de vanwege de Examencommissie daartoe aangewezen functionaris(sen); - de examencommissie of bedoelde functionarissen dragen het materiaal over aan de beoordelaar(s). Onderwijs- en examenregeling Pagina 17

18 Afwikkeling van de praktijktoetsen Vóór aanvang De gang van zaken vóór, tijdens en na afloop van de praktijktoetsing wordt tijdig aan de kandidaat kenbaar gemaakt. Tijdens De examinator noteert bijzonderheden betreffende de praktijktoetsing in een protocol of procesverbaal. Kandidaten moeten zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Aan het eind Kandidaten leveren toetsmateriaal en gemaakte opgaven in bij de examinator, de examinator staat er voor in, dat het examenwerk door de kandidaten is vervaardigd. De examinator controleert en noteert de ontvangst van het materiaal op het protocol of proces-verbaal. Na afloop De examinator draagt al het materiaal over aan de examencommissie of aan de vanwege de examencommissie daartoe aangewezen functionaris(sen); De examencommissie of bedoelde functionarissen dragen het materiaal over aan de beoordelaar(s). BPV Het programma van toetsing en afsluiting voor de beroepspraktijkvorming is opgenomen in de studiehandleiding voor leerjaar 2 en/of in het praktijkwerkboek behorende bij de opleiding op dit niveau. TOETSMOGELIJKHEDEN De volgende toelichting geldt bij art lid 1 van de examenregeling zoals opgenomen in de algemene schoolregeling voor het cohort 2004 Meerdere toetsgelegenheden: Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor herkansingen, wordt eerst het resultaat van de hele deelkwalificatie berekend (dus eerst alle onderwijseenheden of deeltoetsen gemaakt). Als het resultaat onvoldoende is, komt de kandidaat in aanmerking voor herkansing. Dit kan met een herkansingstoets over de hele deelkwalificatie, ofwel met herkansingen voor de onderwijseenheden die onvoldoende zijn. Dit mag 2 keer gebeuren. Voor de verdere omschrijving en data van reguliere toetsen, 1 e mogelijkheden en 2 e mogelijkheden van toetsen wordt verwezen naar de studiehandleiding. Onderwijs- en examenregeling Pagina 18

19 BIJLAGE 3 ADRESSEN Bevoegd gezag: Instituut van Borging Examens: Examencommissie: College van Bestuur ROC Zeeland Postbus 322, 4380 AH Vlissingen Onderwijsinspectie Postbus 2730, 3500 GS, Utrecht ROC Zeeland, Cluster HTV Postbus 7047, 4330 GA Middelburg Commissie van beroep: Commissie van Beroeps Examens P/a Postbus 322, 4380 AH Vlissingen Deze regeling is bekend gesteld aan: - de deelnemers aan de betreffende opleiding en extraneï voor de betreffende examens - college van bestuur - examencommissie, examinatoren/surveillanten - commissie van beroep - exameninstelling - directie van de vestigingen, waar de opleiding plaats vindt - personeel dat bij de opleiding betrokken is - landelijk orgaan beroepsonderwijs - minister van OC&W - inspectie van het onderwijs N.B. De documenten waarnaar wordt verwezen in dit OER, liggen op de volgende plaatsen ter inzage: - Handboek Examinering en toetsing Infonet: - OER en Infonet: - Eindtermendocumenten Internet: Onderwijs- en examenregeling Pagina 19

20 Examenprogrammering / Toetsplan Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie Niveau 3 BIJLAGE 4 Examinering De examinering geschiedt op deelkwalificatie niveau. Alle toetsen worden betrokken uit de gecertificeerde toetsenbank LTTR DEELKWALIFICATIE ONDERWIJS SCHOOL/ EINDTERMEN WEGING% SOORT PERIODE BIJZONDERHEDEN CRITERIA EENHEDEN BPV TOETING BEHEER EN UITVOERING RTI t/m 1.20, 4.1 t/m 4.4 S 15% S jaar 1 RTI t/m 2.7 S 20% S (PC) jaar 1 Productkennis Documenten 2,3 Toeristische Topografie en inventaris 2, Reis- en Toeristische informatie RTI t/m 3.8 S 15% S (PC) jaar 1 Boeken en reserveren 2,3 RTI 4 3.1, 3.2, 5.1 t/m 5.17, 13.1 t/m 13.8 S 15% S/M jaar 1 Interne en externe Communicatie 2,3 RTI 5 RTI 6 BPV 6.1 t/m 6.3, 7.1, 7.4 t/m 7.6, 8.1 t/m 8.6 S 20% S jaar , 10.2, 10.4 t/m 10.9, 11.1, 11.2, 12.1 t/m 12.14, 9.1 t/m 9.6 S 15% S jaar , 3.9, 5.18, 6.4 t/m 6.7, 7.2, 7.3, 10.3, 11.3 P * Inkoop/voorraadbeheer Verkoop en verhuur Admin. en financiën 2,3 Brandpreventie en veiligheid Hygiene Maatsch. en culturele vorming Natuur en milieu 2,3 jaar 2 en 3 2,3 * NB De BPV toets wordt niet meegenomen in de weging. Hiervoor geldt dat wanneer iemand geen voldoende haalt voor de BPV hij/zij niet kan slagen Onderwijs- en examenregeling Pagina 20

21 DEELKWALIFICATIE Communicatie ONDERWIJS EENHEDEN EINDTERMEN SCHOOL /BPV WEGING% COM t/m 2.3, 2.5 S 30% P COM t/m 3.3 S 15% P COM t/m 4.5 S 25% P SOORT PERIODE BIJZONDERHEDEN CRITERIA TOETING jaar 1 en 2 jaar 1 en 2 jaar 1 en 2 Presentatie + voorlichting audiovisuele hulpmiddelen commerciële instelling BEHEER EN UITVOERING 2,3 Interne Communicatie 2,3 Schriftelijke communicatie 2,3 COM t/m 1.8 S 30% M BPV 2.4, 2.6 P * jaar 1 en 2 jaar 2 en 3 Gesprekstechnieken 2,3 * NB De BPV toets wordt niet meegenomen in de weging. Hiervoor geldt dat wanneer iemand geen voldoende haalt voor de BPV hij/zij niet kan slagen 2,3 DEELKWALIFICATIE Informatie 1 ONDERWIJS EENHEDEN INFO 1 INFO 2 INFO 3 INFO 4 EINDTERMEN SCHOOL /BPV 1.5 t/m 1.13, 7.2, 7.4, 8.1 t/m 8.4 S 15% S jaar 2 WEGING% SOORT PERIODE BIJZONDERHEDEN CRITERIA TOETING 1.2 t/m1.4, 2.1 t/m 2.4, 3.15 t/m 3.17, 4.1 t/m 4.3, 5.4, 9.4 t/m 9.6 S 30% S jaar 2 BEHEER EN UITVOERING Product informatie/kennis Organisatie branche Rechts/wetskennis 2,3 Advies en samenstellen verzekeringen/prijs berekenen natuur en milieu 2,3 3.1 t/m 3.14, 3.18 t/m 3.23 S 30% S/M (PC) jaar 2 Boeken en reserveren 2,3 7.1, 7.3, 7.5 t/m 7.8, 9.1 t/m 9.3, 11.1 t/m 11.9 S 10% S jaar 2 Maatschappij cultuur en natuur Rechts/wetskennis Natuur en milieu 2,3 INFO t/m 5.3, 6.1 t/m 6.4 S 15% S jaar 2 Inkoop en verkoop 2,3 jaar 2 en BPV 1.1, 10.1 P * 3 2,3 Onderwijs- en examenregeling Pagina 21

22 * NB De BPV toets wordt niet meegenomen in de weging. Hiervoor geldt dat wanneer iemand geen voldoende haalt voor de BPV hij/zij niet kan slagen DEELKWALIFICATIE Reisbegeleiding/ Gids/Hostess ONDERWIJS SCHOOL/ EINDTERMEN WEGING% SOORT EENHEDEN BPV TOETING PERIODE BIJZONDERHEDEN CRITERIA BEHEER EN UITVOERING RGH t/m 2.8 S 20% M jaar 1 Cultuur historisch erfgoed Nederland 2,3 RGH 2 3.1, 3.2 S 10% M jaar 1 Cultuur historisch erfgoed buitenland 2,3 RGH t/m 1.3, 4.1 t/m 4.9, 5.1 t/m 5.15, 6.1 t/m 6.3, 7.1, 8.1, 9.2, 9.3 S 60% P jaar 1 Organiseren en uitvoeren reis 2,3 RGH S 10% P jaar 1 Bedrijfshulpverlening 2,3 jaar 2 en BPV P * 3 2,3 * NB De BPV toets wordt niet meegenomen in de weging. Hiervoor geldt dat wanneer iemand geen voldoende haalt voor de BPV hij/zij niet kan slagen. Onderwijs- en examenregeling Pagina 22

23 DEELKWALIFICATIE ONDERWIJS SCHOOL/ EINDTERMEN WEGING% SOORT EENHEDEN BPV TOETING REI 1 PERIODE BIJZONDERHEDEN CRITERIA BEHEER EN UITVOERING 1.1, 1.3, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.8 S 5% S jaar 2 Vervoer en verblijf 2, Reizen REI 2 1.2, 4.1 S 15% S jaar 2 Toeristische geografie 2,3 2.1 t/m 2.11, 3.1 t/m 3.4, 3.15 t/m 3.17, 5.1 t/m 5.6, REI 3 7.4, 11.1 S 30% S jaar 2 Advisering 2,3 REI S 10% M jaar 2 Presentatie 2,3 REI t/m 1.14, 3.8, 3.9, 3.11, 3.14, 6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.5, 9.7, 9.9 t/m 9.13 S 10% S jaar 2 Bedrijfsbeheer 2,3 REI 6 3.5, 3.6, 3.10, 3.12, 3.13, 3.18 t/m 3.22 S 20% S (PC) jaar 2 Boeken en reserveren 2,3 REI 7 BPV 10.1 t/m 10.6, 12.1 t/m 12.7 S 10% S jaar 2 Maatschappij cultuur en natuur 2,3 3.7, 6.3, 7.2, 8.1, 11.2 P * jaar 2 en 3 2,3 * NB De BPV toets wordt niet meegenomen in de weging. Hiervoor geldt dat wanneer iemand geen voldoende haalt voor de BPV hij/zij niet kan slagen Onderwijs- en examenregeling Pagina 23

24 DEELKWALIFICATIE Administratie & Beheer ONDERWIJS SCHOOL/ EINDTERMEN WEGING% EENHEDEN BPV SOORT TOETING PERIODE A&B t/m 1.8 S 10% S jaar 2 A&B t/m 2.3, 2.5, 2.6, 4.1 S 25% S jaar 2 A&B t/m 3.4 S 20% S jaar 2 A&B t/m 5.6 S 25% S jaar 2 BIJZONDERHEDEN BEHEER EN UITVOERING CRITERIA Externe communicatie Marketing/mediaplan/voorlichtingsplan 2,3 Algemene administratie Bedrijfsorganisatie- en belastingen 2,3 Elementaire financiële administratie Budgetteren Liquide middelen 2,3 Inkoop, voorraad- en verkoopadministratie 2,3 A&B 5 3.5, 2.4 S 20% P jaar 2 Computer boekhouding 2,3 BPV 5.7 P jaar 3 en 4 2,3 * NB De BPV toets wordt niet meegenomen in de weging. Hiervoor geldt dat wanneer iemand geen voldoende haalt voor de BPV hij/zij niet kan slagen *Voor alle talen geldt dat eerst de BPV voldoende behaald moet zijn, voordat hij / zij kan slagen. De BPV-toets wordt niet in de weging van het resultaat meegenomen DEELKWALIFICATIE Duits 1 ONDERWIJS SCHOOL/ EINDTERMEN WEGING% EENHEDEN BPV DUT1. 1 DUT1. 2 SOORT TOETING 1.1, ,1.7 S 45% S en M jaar 1 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 S 55% M jaar 1 PERIODE BIJZONDERHEDEN CRITERIA BEHEER EN UITVOERING weergeven boodschappen en gesprekken 2,3 baliegesprek Klant ontvangen, gegevens spellen en controleren data/aantallen/bedragen vragen beantwoorden, uitleg vluchtweg geven gesprek beëindigen 2,3 Onderwijs- en examenregeling Pagina 24

25 DEELKWALIFICATIE Engels 1 ONDERWIJS EENHEDEN EINDTERMEN SCHOOL /BPV WEGING% SOORT TOETING ENG , ,1.7 S 45% S en M jaar 1 ENG , 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 S 55% M jaar 1 PERIODE BIJZONDERHEDEN BEHEER EN UITVOERING CRITERIA weergeven boodschappen en gesprekken 2,3 baliegesprek Klant ontvangen, gegevens spellen en controleren data/aantallen/bedragen vragen beantwoorden, uitleg vluchtweg geven gesprek beëindigen 2,3 *Voor alle talen geldt dat eerst de BPV voldoende behaald moet zijn, voordat hij / zij kan slagen. De BPV-toets wordt niet in de weging van het resultaat meegenomen DEELKWALIFICATIE Frans 1 ONDERWIJS EENHEDEN EINDTERMEN SCHOOL /BPV WEGING% SOORT TOETING FRA , ,1.7 S 45% S en M jaar 1 FRA , 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 S 55% M jaar 1 PERIODE BIJZONDERHEDEN BEHEER EN UITVOERING CRITERIA weergeven boodschappen en gesprekken 2,3 baliegesprek Klant ontvangen, gegevens spellen en controleren data/aantallen/bedragen vragen beantwoorden, uitleg vluchtweg geven gesprek beëindigen 2,3 DEELKWALIFICATIE Spaans 1 ONDERWIJS EENHEDEN EINDTERMEN SCHOOL /BPV WEGING% SOORT TOETING SPA , ,1.7 S 45% S en M jaar 1 SPA , 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 S 55% M jaar 1 PERIODE BIJZONDERHEDEN BEHEER EN UITVOERING CRITERIA weergeven boodschappen en gesprekken 2,3 baliegesprek Klant ontvangen, gegevens spellen en controleren data/aantallen/bedragen vragen beantwoorden, uitleg vluchtweg geven gesprek beëindigen 2,3 Onderwijs- en examenregeling Pagina 25

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Blad 1/76 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: Toelating, instroom, doorstroom 7 Hoofdstuk 3: De opleiding 10 Hoofdstuk 4: Examens

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels

OER. onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst. 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels OER onderwijs en examenregeling 2014 2015 Bachelor Autonome Beeldende Kunst 28 augustus 2014 vastgesteld door de faculteitsdirecteur Leo Swinkels Ten geleide De OER bestaat uit drie delen. Deel 1 bevat

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3 Onderwijs- en Examenregeling voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015/2016 van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University voor studenten die zijn gestart per

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie