COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN"

Transcriptie

1 COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN Delft, 13 november 2012 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Advies van de commissie Waterketen en Waterkeringen, tevens conceptverslag van de vergadering op 13 november 2012 over het aan haar voorgelegde voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden, ter behandeling in de Verenigde Vergadering op 29 november Aanwezig: mevr. mr. A.W. Bom-Lemstra dhr. P. van der Ende mevr. drs. J. Engels dhr. J.Th. Overmeer mevr. N.J. Dijkshoorn-van Dijk dhr. ir. G.A. van der Wedden dhr. ir. L.P.I.M. Hombergen dhr. C. Kuijvenhoven RA dhr. J.W.A. van Olphen dhr. J.J.M. Batist dhr. R. Reijn mevr. mr. A.I.L. Kooiman hoogheemraad, voorzitter hoogheemraad, plv. voorzitter Water Natuurlijk PvdD Ongebouwd AWP PvdA CDA Bedrijfsgebouwd Bedrijfsgebouwd VVD secretaris Afwezig: - Locatie: Gemeenlandshuis te Delft, VV-zaal 01. Opening, vaststellen agenda De voorzitter opent om uur de vergadering en heet iedereen welkom. Mevrouw Engels vraagt of het GR-slibverwerkingsagendapunt (HVC) besloten is. De voorzitter antwoordt dat de vergadering openbaar is. De vergadering van was besloten voor wat betreft het Schielandadvies dat daar werd behandeld, dat toen nog niet openbaar was. Mevrouw Engels stelt voor om van agendapunt H.10, onderhoudsvervangingen Gezuiverd Afvalwater, een bespreekstuk te maken. Daar sluit de heer Hombergen zich bij aan. Met die verandering wordt de agenda vastgesteld. 02. Vaststellen notulen van de vergadering van 11 september 2012, inclusief actielijst Verslag 11 september 2012

2 2 De heer Hombergen wil dat het verslag nog wordt aangevuld met de toezegging dat bij de samenwerking in de waterketen bij elke vervolgstap die afwijkt van het afgeproken beleid met de commissie wordt overlegd. De heer Van der Ende stemt daarmee in. De heer Overmeer zou graag zien dat het muskusrattenbeheer standaard op de agenda staat omdat het onderwerp anders naar de achtergrond verdwijnt. Mevrouw Bom zegt toe voortaan de stand van zaken bij de terugkoppeling uit de Uniecommissies te zullen behandelen voor zover er veranderingen te melden vallen. De heer Van der Wedden vraagt hoe omgegaan wordt met de bijvangst van Amerikaanse rivierkreeft (pagina 11 lijst toezeggingen). Mevrouw Bom heeft dat gevraagd bij de heer Poelman en zegt toe te antwoorden bij dit verslag. De heer Overmeer stelt dat dat waarschijnlijk lastig zal zijn omdat de Amerikaanse rivierkreeft niet beschermd is maar de Europese rivierkreeft juist wel. Met deze toevoegingen wordt het verslag vastgesteld. Verslag 30 oktober 2012 Mevrouw Engels meldt dat op de aanwezigheidslijst niet de heer Van der Velden is opgenomen. Mevrouw Bom antwoordt dat dat klopt omdat alleen leden van de commissie, vervangers en aangemelde sprekers zijn opgenomen op de lijst. De andere aanwezigen waren toehoorders. Mevrouw Engels vraagt of het klopt dat de toegezegde cijfers (p. 2) er nog niet zijn. De heer Van der Ende antwoordt dat dat klopt. Hij was er in het overleg van uitgegaan dat de uitleg van de heer Van Lieshout en de toelichting van de heer Jansen (die in het woordelijke verslag zijn opgenomen) voldoende informatie gaven. Hij vraagt of daar nog behoefte aan is. Het antwoord is ja en hij zegt toe dat hij die cijfers bij dit verslag zal voegen. De heer Van der Wedden heeft niet gezegd wat er tussen haakjes staat (p. 6 AND) en wil dit verwijderd hebben (p. 2). De heer Hombergen wil op pagina 3 na juridische hersengymnastiek toevoegen over rechtmatigheid. Mevrouw Engels vraagt of al aan de toezegging is voldaan over de synergievoordelen tussen afvalverwerking en slibverwerking. De voorzitter antwoordt dat dat wat meer tijd vergt, zoals was aangegeven in de vergadering. Met deze toevoegingen wordt het verslag vastgesteld. 03. Mededelingen 03.a Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen De heer Van der Ende deelt mee dat een notitie in de maak is over de grondwateronttrekking Delft-Noord. Daarin worden ook de resultaten van het onderzoek naar kadestabiliteit, verandering in wetgeving en de niet doorgezette motie van het CDA in de VV meegenomen. De discussie met de provincie over blijvende deelname in de GR wordt volgend jaar weer gestart. Een standpunt wordt medio 2013 verwacht. 03.a Terugkoppeling uit Uniecommissies De heer Van der Ende meldt dat hij een verschuiving waarneemt in de uniecommissie voor wat betreft de Slibverwerking ten gevolge van de veranderende marktverhoudingen. De discussie wordt nu breder en gaat niet alleen meer over tarieven en marktprijzen maar ook over solidariteit en duurzaamheidsvoordelen.

3 3 04.B Bespreekstukken 04.B.01 Programmabegroting 2013 en Meerjarenraming (Voorstel 26214) De heer Batist vindt het onlogisch dat in de crisis in de cao van de waterschappen een verhoging van 3,6 % wordt afgesproken terwijl bij andere overheidsinstellingen een pas op de plaats wordt gemaakt. Hij vraagt een toelichting op de daling van de kapitaalslasten van de pps-constructie na 2013 met 4,8 miljoen euro en op de vrijval van frictiekosten (1 miljoen). Verder wil hij weten in hoeverre Delfland belang en voordeel heeft bij een innovatiefonds waar met ingang van december 1 miljoen voor wordt bestemd. Hij vindt dat de gemelde vermindering van verlies wordt veroorzaakt door het ophogen van de tarieven en had verwacht dat de exploitatie zou dalen, maar ziet de afschrijvingen nog steeds stijgen. Hij vraagt zich af of de aflopende afschrijvingen niet langzamerhand op zouden moeten wegen tegen de nieuwe. De heer Reijn vraagt een toelichting op de prestatie-indicator bij stevige dijken van 1 km die hij na 2017 niet terugziet (p. 23). Hij vraagt verder of bij de doelmatigheid de prestatie-indicator niet SMARTer kan worden geformuleerd, bijvoorbeeld door de wettelijke eis op te nemen (p.27). Hij stelt voor om bij het risicomanagement (p. 28) meer informatie op te nemen, bijvoorbeeld in tabelvorm met risico s, kosten, kans van voorkomen, en kans x prijs, zodat risico s beter kwantificeerbaar worden. Ten slotte vraagt hij waarom de gevraagde capaciteit bij gemaal Hoogeveld niet haalbaar is, of daarvan de hoogte al in te schatten is en wanneer die extra kosten bekend zijn. Mevrouw Dijkshoorn leest in de begroting dat voor de dijkversterkingen de marktsituatie gunstig is, maar dat verwacht wordt dat prijzen weer zouden gaan stijgen. Ze kan dat niet rijmen met de economische neergang en vraagt om een verklaring. Verder leest ze dat bij de complexe kades de grond een probleem kan zijn en ze vraagt of de gemeentes hier voldoende bij betrokken worden. Ten slotte wil ze weten wat de stand van zaken is bij de OZB-gemeenteclaim (p. 27/p. 28) voor de Harnaschpolder en wat de aandelentransactie Veolia inhoudt. De heer Hombergen merkt op dat de uitsaneringskosten misschien lager lijken nu daarvoor langer de tijd wordt genomen, maar dat het dan geen bezuiniging inhoudt. Hij hecht wat dat betreft aan een conservatieve boekhouding. Hij beaamt dat het hebben van een goed gegevensbestand belangrijk is, maar waarschuwt voor een verhoudingsgewijs te grote inspanning bij het nastreven van perfectie. Hij vraagt of bij gemaal Hoogeveld (p. 29) de aannemer daar al op is aangesproken. Hij mist bij de risico s HVC. Mevrouw Engels vindt het positief dat het verschil tussen uitgaven en inkomsten kleiner is geworden en dat dat gunstig uitwerkt op de tarieven. Het is haar opgevallen dat bij de prestatie-indicatoren voor Gezuiverd Afvalwater steeds hetzelfde lijstje terugkomt en dat daar geen voortgang in zit. Op de risicolijst mist ze HVC en Aquon. De heer Van der Wedden vindt dat het nieuw toegevoegde oplegvel bij de stukken eerder vragen oproept dan informatie toevoegt. Een paar commissies terug heeft hij vragen gesteld over de beschikbaarheid van dijkenklei. Hij leest dat dat nog steeds een probleem is en vraagt of dat komt omdat Delfland niet meedoet aan de Driemanspolder. Op pagina 10 leest hij dat een hoogtetoets wordt uitgevoerd. Hij vraagt of opnieuw getoetst wordt en of dat gevolgen heeft voor de dijken van Delfland. Hij vraagt of er al een keuze is gemaakt in de waterketensamenwerking omdat hij leest (p. 11) dat tussen Unie en VNG afgesproken is de meest praktische benadering te volgen. Hij vraagt een toelichting op wat met doelmatigheid van rioolvreemd water wordt bedoeld. Verder vraagt hij of de prestatie-indicatoren (p.23) nog duidelijker kunnen, net als bij financiën, in een meerjarentabel met geld per km of geld per jaar. Hij steunt het voorstel van de heer Reijn voor een aanvullende tabel (p. 29) bij risicomanagement. Ten slotte vraagt hij wat de gevolgen zijn van het terugtrekken van Veolia.

4 4 Bij de heer Kuijvenhoven roept de cover/het oplegvel ook vragen op. Hij vindt het overzicht van de kerngetallen (p.3) handig en pleit ervoor om daarin ook nog de voorzieningen en het eigen vermogen op te nemen. Hij vraagt of de stand van de natuurvriendelijke oevers van 133 ha overeenkomt met het doel. ij leest in de kadernota (p. 5) dat structureel tot 2017 de doelen niet worden gehaald. Hij vraagt zich af of er niet juist naar zou moeten worden gestreefd in de vijfjarenperiode ze wel te halen. Verder vraagt hij of er al duidelijkheid is over het Hoogwaterbeschermingsprogramma (p.10). Hij vraagt hoe de samenwerking in waterketen invloed kan hebben op de organisatie. Hij leest dat het op orde brengen van het gegevensbestand een vertraging in het onderhoudsprogramma tot gevolg heeft en vraagt of dan die inspanning wel gerechtvaardigd is. In de PPS (p.28) leest hij bij het risicomanagement dat de OZB-claim onverwacht grote financiële gevolgen kan hebben. Hij vraagt of dat al zo concreet is dat hiervoor een voorziening moet worden opgenomen en of het pro forma bij de risico s moet worden opgenomen. De heer Overmeer vraagt een toelichting op de grondstrategie (p. 10). Hij vraagt verder waarom de zuivering van hormoonverstorende stoffen (p. 11) niet in de huidige planperiode wordt aangepakt terwijl ze gevolgen voor de volksgezondheid kunnen hebben. Hij is naar een symposium bij Rivierland geweest over het muskusrattenbeheer en vraagt waarom de uitnodiging daarvoor niet bestuursbreed is verzonden. Hij vraagt zich af waarom, ondanks de Tweede Kamer-motie voor meer aandacht voor preventie van muskusrattenschade, nog steeds geen resultaat wordt geboekt. Ook in een Volkskrantartikel zag hij recent zijn gelijk weer bewezen dat bestrijding van muskusratten geen effect heeft. Hij vindt dat het geld dat daaraan wordt uitgegeven zoveel beter kan worden bestemd. De voorzitter antwoordt dat de 3,6% stijging niet een loonstijging is maar indirect voortkomt uit aanpassingen in flankerend beleid (bijvoorbeeld meer vrije dagen). Dit is in Unieverband afgesproken. Zij is het eens met de kritiek dat een verhoging niet in het tijdsbeeld past. Het hele college vindt dat en heeft dat in een brief aan de Unie laten weten. De cao kan niet worden teruggedraaid, maar er moet wel aandacht worden besteed aan de verkeerde beeldvorming dat het om een salarisverhoging zou gaan. De heer Hombergen rekent voor dat het om 1,7 miljoen/500 werknemers ~ 3000 euro per persoon per jaar gaat en noemt dat aanzienlijk. Mevrouw Engels vult aan dat het ook over het nieuwe werken ging en dat er mogelijk ook huisvesting bij in zit. De voorzitter meldt voorts dat het boekhouden van de PPS lastig is en dat de PPS-commissie daarmee, op verzoek van de VV, bezig is. De vragen die hierover zijn gesteld zijn in de commissie BOB behandeld. De frictiekosten die opgevoerd zijn om over te gaan naar een nieuwe manier van werken, zijn met de VV afgesproken. Naar nu blijkt is het bedrag te hoog en daarom is er 1 miljoen euro afgeboekt. Mevrouw Bom antwoordt verder dat de prestatie-indicator voor de 1 km pas na 2017 kan worden opgenomen omdat het om een stukje primaire waterkering gaat (o.a. bij Schiedam en bij Parksluizen) en daarbij is het wachten of deze versterking wordt opgenomen onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Met het college wordt een notitie voorbereid over hoe hiermee om te gaan. Het veiligheidsrisico valt mee, maar de gevolgen kunnen wel groot zijn. Als door Delfland wordt voorgefinancierd, is het risico dat het Rijk niet betaalt. De notitie wordt gedeeld met de commissie. Ze licht toe dat de prijzen voor dijkversterkingen, ondanks de crisis, weer kunnen gaan stijgen omdat meer waterschappen regionale keringen moeten versterken (Rijnland bijvoorbeeld 150) en niet elke aannemer dit specialistische werk kan uitvoeren. Er wordt met de andere waterschappen overlegd om onredelijke prijsopdrijving te voorkomen. Voor de dijkenklei wordt indien mogelijk werk met werk gemaakt, zoals bij de Bergboezem Berkel, waar de klei die wordt ontgraven wordt hergebruikt bij versterking van de kade. Volgens mevrouw Bom is Delfland nog wel bij de Driemanspolder betrokken en zullen we de toegezegde klei daarvan nog ontvangen. Ze zegt toe dat te controleren en dat bij het verslag te laten weten. Ze antwoordt verder dat bij de complexe kades altijd goed wordt afgestemd met de gemeentes. Dus ook over de grond.

5 5 Ze antwoordt verder dat het wettelijk verplicht is om het gegevensbeheer van de dijken op orde te hebben in het beheerregister. Daar wordt nu aan gewerkt. Daarnaast loopt nu een actie om alle gegevensbeheer op orde te krijgen. Wellicht wordt daar later onderhoudsplanning en inspectie aan toegevoegd. Bij de besluiten worden inspanning en voordeel tegen elkaar afgewogen. De provincie heeft een nieuw instrumentarium geïmplementeerd voor de hoogtetoets van de regionale keringen (promotor). De gevolgen voor Delfland lijken nogal mee te vallen. Hier en daar, zoals bij de Driemanspolder, heeft de meer integrale benadering wel gevolgen. Daar kan versterking mogelijk met berging worden gecombineerd. Volgend jaar wordt Promotor in een informatieve VV toegelicht. Mevrouw Bom antwoordt verder dat niet voor prestatie-indicatoren per jaar is gekozen omdat het doel in 2015 moet worden gehaald. Wel wordt de voortgang aan de commissie gerapporteerd.ten slotte antwoordt ze dat uitnodigingen, ook voor muskusrattenbeheer, in principe bestuursbreed worden doorgegeven. In dit geval is de uitnodiging van de STOWA niet ontvangen. De heer Van der Ende licht toe dat Delfland met het innovatiefonds wil laten zien dat vernieuwing extra wordt bevorderd in de bedrijfsvoering. De invulling van dit innovatiegeld wordt te zijner tijd ook aan deze commissie voorgelegd. Omdat de risico s bij de samenwerkingsverbanden zich lastig laten definiëren, ligt opname in een risicolijst met kwantificering ook niet voor de hand. Voor de risico s die zich daar wel voor lenen, neemt hij de suggestie van de heer Reijn mee. De verlegging van persleidingen lijkt voor Delfland niet om veel kilometers te gaan. Het is een landelijk probleem. In unieverband wordt onderzocht of het mogelijk is om leidingen trace s onder de keur te brengen. Als dat niet mogelijk is moet er waarschijnlijk een zakelijk recht worden gevestigd om verlegging op eigen kosten te voorkomen. Het heeft geen prioriteit bij Delfland, maar aan een oplossing wordt wel meegewerkt. Hij licht toe dat het bij de OZB-claim om een principiële zaak gaat die grote financiële gevolgen kan hebben. Daarom is daar zorgvuldigheid boven haast geboden. Ten aanzien van de Jaagpadleiding blijkt mediation geen begaanbare weg omdat Rijswijk daaraan vooraf te veel voorwaarden had meegegeven. Daarom wordt de klassieke juridische weg gevolgd, met inschakeling van een arbitrage commissie. De heer Van der Ende heeft over het gemaal Hoogeveld nog geen informatie omdat het onderzoek nog gaande is. Hij antwoordt verder dat in de samenwerking met de gemeentes nu het laaghangend fruit wordt geplukt door meer samen te werken in riool- en afvoersysteem. Er zijn geen langlopende afspraken gemaakt. In het eerste kwartaal verkennen we verder welke richting we kiezen. Op den duur kan die samenwerking ook voor de organisatie gevolgen hebben als bijvoorbeeld personeel met de taken verschuift. De transactie met Veolia heeft geen veranderingen voor Delfluent Services tot gevolg. Verwacht werd dat de samenwerking voordelen zou bieden. Dat is niet gebleken. Evides kan die taken ook alleen uitvoeren. Hij antwoordt verder dat het ontbreken van duurzaamheidscriteria voor zuivering niet onlogisch is. De zuiveringen zijn veranderd in zoetwaterfabriek en energiefabriek en ontwikkelen tevens naar grondstoffenfabriek. Als je je op voorhand vastlegt op percentages in een bepaalde richting, loop je het risico dat je het niet waar kunt maken omdat nieuwe ontwikkelingen vaak nog niet op korte termijn toepasbaar zijn. Verder geeft hij aan dat Delfland bij het voorkomen van hormoonverstorende stoffen in het water vooroploopt met Pharmafilter. Daar wordt aan de bron gescheiden. De discussie wat het beste is, wordt landelijk nog gevoerd. Het is niet verstandig nu grote investeringen te doen in de zuiveringen zolang onduidelijk is wat de beste aanpak is. Dit proces wordt wel nauwlettend door Delfland gevolgd. Tweede termijn De heer Batist vraagt hoe groot het voordeel voor Delfland is van innovatie en hoe met de bescherming daarvan wordt omgegaan.

6 6 De heer Van der Ende antwoordt dat het voordeel van innovaties automatisch bij Delfland terechtkomt als een proef/vernieuwing op de zuivering later algemeen wordt toegepast. De discussie over patenten of intellectueel eigendom heeft tot nu toe niet gespeeld bij de aanpassingen/vernieuwingen die in bestaande zuiveringen worden bedacht. Mocht het aan de orde komen, dan kan er worden overlegd met de partij die de proef uitvoert en ook kennis meebrengt. De heer Overmeer ziet dat Delfland vijf lopende geschillen heeft met andere partijen. Hij vraagt of niet beter kan worden samengewerkt. De heer Van der Ende vindt dat heel erg meevallen. Meestal wordt in der minne geschikt is zijn ervaring. Een enkele keer lukt dat niet en wordt een geschil lastiger naarmate het bedrag dat op het spel staat hoger is. De commissie besluit het voorstel als bespreekstuk aan de VV voor te leggen. 04.B.11 Eindevaluatie van afwegingskader opt-outregeling inzake aandeelhouderschap van de GR Slibverwerking bij HVC (onder voorbehoud; een en ander naar aanleiding van de ontwikkelingen zoals besproken in de Commissie Waterketen en Waterkeringen van (nazending) De heer Van der Ende vat het voorgaande samen. Op 30 oktober is in deze commissie over dit onderwerp vergaderd. Hij heeft de uitkomst daarvan naar de GR teruggekoppeld, waar ook het juridisch advies ter tafel lag. Met HVC is de conclusie getrokken dat het voorgestelde samenwerkingsverband geen begaanbare weg was. HVC heeft nu per brief een voorstel gedaan dat hier voorligt. Dat vindt de heer Van der Ende een begaanbare weg. Nog niet uitgezocht bij het aandeelhouderschap B zijn bijvoorbeeld de transportwagens en andere zaken die bij de taakstelling van de waterschappen horen. Hiervoor is meer tijd nodig. Dit moet in mei volgend jaar bekend zijn in het volledig uitgewerkte voorstel. De GR heeft een brief naar de waterschappen geschreven die nu voorligt in de commissie en waar later ook de VV zich over zal uitspreken. Hij vraagt naar de mening van de commissieleden. De heer Overmeer blijft bij zijn standpunt van 30 oktober. De heer Kuijvenhoven vindt het goed dat het zo is gelopen en dat Delfland aandeelhouder B blijft gezien het juridisch rapport van Schieland. Hij wil wel graag weten of het vervallen van de optoutmogelijkheid nadelen voor Delfland inhoudt. Omdat nog een nadere uitwerking van het voorstel volgt tot 11 mei benadrukt hij dat dit proces door Delfland op de voet gevolgd moet worden om verrassingen te voorkomen. De heer Van der Wedden vindt dat het aandeelhouderschap B past bij een sober en doelmatig waterschap. Hij wil ook weten of het vervallen van de opt-outmogelijkheid nadelen voor Delfland inhoudt. Mevrouw Engels is opgelucht dat het zo is gelopen. Zij vraagt ook naar de nadelen van het vervallen van de opt-outmogelijkheid voor Delfland. Verder is ze benieuwd hoe door HVC verder inhoud zal worden gegeven aan de duurzaamheidsdoelen die met de slibverwerking worden gediend. De heer Hombergen is blij met het negatieve juridische advies waaruit blijkt dat de hoofdtaken van HVC niet verenigbaar zijn met de doelen van een functionele overheid. Onhandig vindt hij dat de opt-outregeling zou komen te vervallen omdat daarmee de onderhandelingspositie van Delfland verslechtert. Hij stelt daarom voor om of de opt-out te behouden of voor Kerstmis de voorwaarden voor aandeelhouderschap goed in beeld te hebben en een besluit te nemen. Mevrouw Dijkshoorn is blij met het aandeelhouderschap B omdat Delfland dan niet aandeelhouder is in de hele bedrijfsvoering van HVC. Daar heeft ze overigens een positief beeld van gekregen.

7 7 De heer Reijn is het in grote lijn eens met de heer Kuijvenhoven. Hij constateert verder dat de opt-out eerder al was vastgesteld en dat daaraan niets verandert. Daarom stelt hij voor om voor 31 december een besluit te nemen. De heer Batist stelt dat de opt-out alleen kan vervallen als de voorwaarden van aandeelhouderschap B duidelijk zijn. De heer Van Olphen vult aan dat Delfland nog wel scherp moet zijn op de scheiding van baten en lasten tussen afvalverwerking en slibverwerking. De heer Van der Ende is blij met de kritische houding van de commissie waarmee hij onder andere de GR heeft kunnen overtuigen van de voorgestelde verandering naar aandeelhouderschap B. Het verlengen van de opt-outregeling is uitdrukkelijk besproken in de GR en een meerderheid is daarop tegen. Hij wil de commissiemening wel nog een keer voorleggen maar denkt niet dat daarvoor een meerderheid te vinden is. De heer van Olphen vraagt waarom dat niet synchroon kan lopen. De heer Van der Ende antwoordt dat drie waterschappen al eerder tot besluitvorming zijn gekomen. Die zijn wel blij met de wending naar aandeelhouderschap A maar willen het verdere proces niet meer ophouden. Ze vinden het ook belangrijk om HVC zekerheid te kunnen bieden. De heer Kuijvenhoven vraagt of een geclausuleerde opt-out (ja, mits-optie) mogelijk is. De heer Van der Ende geeft aan dat hij sowieso voor 31 december goed in beeld wil hebben hoe de samenwerking verder wordt ingevuld en wat daarvoor de voorwaarden zijn. Hij vreest dat er weinig draagvlak zal zijn voor het verlengen van de opt-out tot mei volgend jaar maar zegt toe dit aan de GR voor te leggen. Mevrouw Engels vindt het een goede suggestie om alvast een overzicht te maken van wat de samenwerking nu inhoudt. Dan krijgt ze ook een beter beeld van hoe aan de duurzaamheidsdoelen gaat worden gewerkt. De heer Batist vindt dat de GR mee moet gaan in de verlenging van de opt-out omdat de GR eerder al in de verkeerde richting zat met het aandeelhouderschap A. Zijn fractie gaat niet akkoord met het vervallen van de opt-out zolang de voorwaarden voor aandeelhouderschap B niet goed zijn uitgewerkt. De voorzitter vat samen dat de commissie akkoord is met het aandeelhouderschap B maar dat de portefeuillehouder nog een keer aan de GR voor moet leggen of ze de opt-out willen verlengen naar mei volgend jaar. De heer Reijn constateert dat het erg kort dag is om in beeld te brengen wat de samenwerking inhoudt. Hij stelt voor om een agenda/inhoudsopgave op te stellen voor de samenwerkingsvoorwaarden en die aan de commissie voor te leggen. Hij roept verder op tot vertrouwen omdat uitstappen veel geld kost en ook wel duidelijk is geworden dat Delfland met HVC verder wil. Hij zou dan ook graag op de VV van 29 november willen besluiten. De heer Kuijvenhoven geeft aan dat hij niet zit te springen voor de opt-out omdat dat veel geld kost. Hij wil echter wel stevige toezeggingen dat in de voorwaarden doorklinkt dat de waterschappen niet willen participeren in branchevreemde activiteiten en daar ook niet de risico s van willen lopen. De heer Overmeer geeft aan dat hij naar aanleiding van de discussie is opgeschoven naar de fractie Gebouwd en met zijn eigen fractie wil overleggen om zijn mening te kunnen bepalen. De heer Van der Ende benadrukt dat branchevreemde activiteiten van aandeelhouderschap B uitgesloten zijn en zegt toe een agenda/inhoudsopgave van het aandeelhouderschap B voor te leggen aan de commissie. 04.B.17 GR Aquon (nazending) De heer Van der Wedden stelt drie vragen en meldt zich af: -Wat vindt het college van het verbeterplan?

8 8 -Zijn de punten van het verbeterplan voldoende SMART geformuleerd? -Wat is de jaaromzet van Aquon? Mevrouw Engels ziet dat er twee dingen worden besproken in het voorstel. Zij denkt dat de garantstelling voor het betalen van het salaris van het personeel wel door moet gaan maar ziet niet hoe dat verband houdt met de zakelijke kant die afhangt van het plan van aanpak. De heer Hombergen stelt dat eerder vanuit de VV vragen zijn gesteld over het mandaat van de bestuursleden van Aquon. Hij vraagt hoe het dan kan dat nu nog steeds een directiestatuut ontbreekt. Ook wil hij graag weten hoe je in de huidige marktomstandigheden toch nog ongunstig uit kan komen op huisvesting. Hij vraagt hierop een toelichting. Verder vindt hij wel dat er genoeg krediet moet komen om de zaak draaiende te houden. Mevrouw Dijkshoorn stelt dat een garantstelling niet bedoeld is om een tekort aan te vullen. Ze vraagt zich af of de directie wel genoeg grip heeft op de zaak gezien het huisvestingsverloop. Mogelijk moet de vestiging Boxtel maar weer worden gesloten. Wel vindt ze dat het personeel wel moet worden doorbetaald en niet de dupe moet worden van de bedrijfsvoering van de directie. De heer Van Olphen vindt dat er genoeg gepraat is over de problemen en het wanbeleid. Hij wil eerst het plan van aanpak zien waarover al jaren wordt gepraat en dat nu nog niet goed genoeg is. De heer Overmeer onthoudt zich van instemming met de garantstelling. De heer Kuijvenhoven constateert ook nu weer een gebrek aan samenwerking bij Aquon. Hij is altijd voorstander geweest van het opnemen van artikel 29a zodat de bedrijfsleiding flexibel is in het uitoefenen van de bedrijfsvoering. Echter vraagt hij zich nu af of dat in dit geval wel verstandig is. De heer Van der Ende antwoordt dat hij blij is met de ondersteuning dat het personeel moet worden doorbetaald en de organisatie moet blijven draaien. Hij meldt dat gisteren in de GR het plan van aanpak (26 pagina s) is behandeld. Eerder kon dat niet de toets der kritiek doorstaan. Hoewel de kwaliteit nog niet overhoudt, kan het nu met een aantal verbeterpunten een redelijk overzicht worden genoemd. Hij acht het voorbarig om de directie naar huis te sturen omdat daarmee kennisverlies optreedt en de organisatie stuurloos wordt. Het voorstel is nu wel om fulltime interim met voldoende mandaat aan te stellen om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. De deelnemende waterschappen zitten nog niet helemaal op een lijn wat dat betreft. Er zijn er nog een paar die het beste jongetje van de klas willen zijn en nog meer sturen op kwaliteit dan op bedrijfsvoering. Verder is afgesproken dat overgestapt wordt van kwartaalrapportages op maandrapportages om beter de vinger aan de pols te kunnen houden. Het plan van aanpak komt naar de VV en dan moet het worden vastgesteld zodat in 2013 de zaak op orde komt. Dat de huisvesting zo uitpakt, vindt hij ook geen opsteker. In het AB heeft hij geopperd het huisvestingsplan nog eens goed te bezien en eventueel af te zien van de aankoop van gebouwen. Hij deelt de zorg van de commissie over het functioneren van de directie en heeft dat overgebracht in de GR. Ten slotte stelt hij dat overeind blijft dat het instituut meerwaarde heeft voor het waterschapswerk, maar dat het dan wel goed bemand moet zijn. In feite is in de mandatering afgesproken dat besluiten die buiten de afgesproken planning of begroting vallen, met het ab worden besproken. Artikel 29a is dus niet van toepassing. Aquon werkt alleen voor de waterschappen en heeft een jaaromzet van 22 miljoen euro. Aquon is er in een brief aan het db op gewezen dat haast moet worden gemaakt met het opstellen van een directiestatuut zodat duidelijk is wie waarop kan worden aangesproken. De heer Van Olphen schrikt van de beantwoording. Hij is van mening dat de directie heeft laten zien dat zij niet functioneert. Als ze weg wordt gestuurd, betekent dat alleen verlies van organisatorische kennis en niet van inhoudelijke kennis. Hij wil eerst het plan van aanpak zien voordat hij instemt met de garantstelling. De heer Reijn vraagt in hoeverre de andere deelnemende waterschappen bereid zijn in de bedrijfsvoering in te grijpen.

9 9 Het is mevrouw Dijkshoorn niet duidelijk of het plan van aanpak nou een verbetering van de situatie inhoudt. De heer Hombergen vindt het duidelijk dat de commissie het signaal afgeeft dat een zo groot tekort onacceptabel is. Mevrouw Engels vindt het lastig om op afstand een directie te beoordelen. Ze deelt wel de zorg van de commissie over de bedrijfsvoering. De heer Reijn merkt op dat de kwaliteit van de productie en het functioneren van de directie los van elkaar moeten worden gezien. Hij vindt dat de salarissen van het personeel wel moeten worden doorbetaald. De voorzitter houdt de commissie voor dat tegenhouden van de garantstelling inhoudt dat de salarissen van het personeel niet kunnen worden betaald. Dat zal voor Delfland in het bijzonder en voor waterschappen in het algemeen de nodige negatieve publiciteit opleveren. Daarom doet ze een dringend beroep op de commissie om met de garantstelling in te stemmen. Daarbij hoort uiteraard een aanpak om de bedrijfsvoering weer op orde te krijgen maar dat zal pas in december worden behandeld. De heer Van der Ende concludeert dat wel de garantstelling voor de lening van 4,5 miljoen euro wordt afgegeven om de salarissen te kunnen doorbetalen. Hij deelt de mening van de commissie over de bedrijfsvoering. Artikel 29a wordt nog niet opgenomen in de overeenkomst. Het plan van aanpak en de bedrijfsvoering komen later nogmaals aan de orde in deze commissie zodat in de VV van 20 december de besluitvorming kan worden afgerond. De heer Van Olphen herhaalt dat zijn fractie niet akkoord is en eerst het plan van aanpak wil zien voordat hij ergens mee instemt. De commissie besluit het voorstel als bespreekstuk aan de VV voor te leggen. 04.H Hamerstuk 04.H.10 Onderhoudsvervangingen Gezuiverd Afvalwater (Voorstel 28257) Mevrouw Engels wil om twee redenen van dit voorstel een bespreekstuk maken. Ten eerste vanwege het principe om de VV niet meer te betrekken bij de besluitvorming hierover en ten tweede omdat het om een bedrag gaat dat steeds hoger wordt en in 2017 al 1,6 miljoen euro bedraagt. De heer Hombergen vraagt of hij het voorstel goed leest als hij concludeert dat voortaan de vervangingen opgenomen worden in een assetmanagementplan dat aan de VV wordt voorgelegd. Als dat het geval is dan is hij voorstander van het voorstel als daarbij ook een evaluatiecyclus wordt afgesproken om aan de nieuwe werkwijze te wennen. De heer Kuijvenhoven vraagt of het om euro in 2012 gaat of om in 2012 en in Is hierover overlegd met de accountant omdat het dan om een stelselwijziging kan gaan? Hij vraagt nogmaals wat het nut van het nieuw toegevoegde voorblad van de voorstellen is. De heer Van der Ende antwoordt dat dit voorstel voortkomt uit het gegeven dat vervanging altijd op enig moment nodig is, maar dat bij afgeschreven onderdelen van de installatie die nog goed werken, gewacht wordt met vervanging. Je weet dus dat je moet vervangen, maar je weet niet wanneer en zoals het nu geregeld is, loop je het risico dat niet bestede bedragen worden afgevoerd. Het voorstel is om jaarlijks daarvoor een vast bedrag van euro toe voegen aan een vervangingspost waarbij een vervangingsplan. Dat vervangingsplan kan worden gezien als een soort assetmanagementplan dat jaarlijks aan deze commissie zal worden voorgelegd als bespreekstuk. Hij stemt in met het evaluatievoorstel dat te zijner tijd nog wel nader moet worden ingevuld.

10 10 De gescheiden bedragen in 2012 en 2013 zijn op aanraden van de accountant, conform de regels, gescheiden opgenomen. De heer Hoogweg (griffier) antwoordt dat het voorblad is toegevoegd op verzoek van de commissie zelf, zodat in de beoordeling van de voorstellen de voorgeschiedenis beter kan worden meegewogen. De commissie besluit het voorstel als bespreekstuk aan de VV voor te leggen. 05. Rondvraag en Sluiting Mevrouw Engels vraagt wat voor rol Delfland bij de zandmotor als vergunningverlener bij de zwemwaterveiligheid speelt. Ook heeft ze gehoord dat er sprake is van een nieuw voetpad bij Ter Heijde en ze vraagt of dat klopt. Mevrouw Bom antwoordt dat andere overheden voor de zwemwaterveiligheid verantwoordelijk zijn. Er is in het zwemseizoen extra aandacht voor geweest omdat er iemand bij de zandmotor is verdronken. Dat was overigens door hartfalen, is gebleken, en had elders ook kunnen gebeuren. Mevrouw Bom antwoordt dat de gemeente voor minder validen een voetpad wil aanleggen aan de zeekant van de duinen. Voor Delfland lijkt het mogelijk om dit pad te vergunnen. De voorzitter sluit om uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn inbreng. Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Waterketen en Waterkeringen d.d. 4 december De Voorzitter, De Secretaris, Mevr. mr. A.W. Bom-Lemstra Mevr. mr. A.I.L. Kooiman

III Het besluit die op 29 november 2012 genomen wordt, kenbaar te maken aan de GR Slibverwerking 2009.

III Het besluit die op 29 november 2012 genomen wordt, kenbaar te maken aan de GR Slibverwerking 2009. agendapunt B.11 1153179 Aan Verenigde Vergadering EINDEVALUATIE VAN AFWEGINGSKADER OPT-OUT REGELING INZAKE AANDEELHOUDERSCHAP VAN DE GR SLIBVERWERKING BIJ HVC Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 29-11-2012

Nadere informatie

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN Delft, 4 december 2012 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Advies van de commissie Waterketen en Waterkeringen, tevens conceptverslag van de vergadering op 4

Nadere informatie

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN Delft, 30 november 2010 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Advies van de commissie Waterketen en Waterkeringen, tevens conceptverslag van de vergadering op

Nadere informatie

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN Delft, 1 februari 2011 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Advies van de commissie Waterketen en Waterkeringen, tevens conceptverslag van de vergadering op 1

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering. Agendapunt: 04.01

Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering. Agendapunt: 04.01 Verzamelformulier ten behoeve van de beantwoording van vragen gesteld in de commissiebijeenkomsten van 13 november 2012 ter informatie voor de VV-vergadering van 29 november 2012 DMS 1039280 Beknopte formulering

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1163311 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN VAN C.Q. UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra,

Nadere informatie

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220 agendapunt 3.b.18 1016526 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 augustus 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/JVI CTL/MCTL Bijlagen

Nadere informatie

02. Vaststelling notulen van de vergadering van 12 april 2011 inclusief actielijst

02. Vaststelling notulen van de vergadering van 12 april 2011 inclusief actielijst Herzien COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN Delft, 14 juni 2011 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Advies van de commissie Waterketen en Waterkeringen, tevens conceptverslag van de vergadering

Nadere informatie

College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 20 maart 2012

College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 20 maart 2012 BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 20 maart 2012 Aanwezig: Afwezig: mr M A P van Haersma Buma, dijkgraaf, mr drs PI M van den Wijngaart, secretaris, A van den Berg, mr A W Bom -

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 4-9-2012 (Geen) Geparafeerd door: Baeten, P.J.R. Tekke, R.M.H. VV 27-9-2012 - -

Parafering besluit D&H 4-9-2012 (Geen) Geparafeerd door: Baeten, P.J.R. Tekke, R.M.H. VV 27-9-2012 - - agendapunt 3.b.7 1020857 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARREKENING 2011 HOLDING IOPW N.V. Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 4 september 2012 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

1. Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen 2013-2020 ter

1. Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen 2013-2020 ter agendapunt H.08 1067569 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET COMPLEX BUITENGEWOON ONDERHOUD REGIONALE KERINGEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 I. Het Investeringsplan

Nadere informatie

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Beleidsveld: Belastingen Vergaderdatum: 20 november 2008 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.08 Kenmerk VV: 711444 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde

Nadere informatie

Openstaande acties besluitenlijsten VV 2009

Openstaande acties besluitenlijsten VV 2009 Openstaande acties besluitenlijsten VV 2009 VV 4 juni 2009 04.01. vdb Eindadvies zoetwaterverkenning Zuid-Holland Zuid De VV ondersteunt de aanpak van dijkgraaf en hoogheemraden. Uiterlijk over een jaar

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten. agendapunt B.02 848738 Aan Verenigde Vergadering HERZIEN CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING LABORATORIUM Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 3-6-2010 1. Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS agendapunt 4.05 991097 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS Voorstel Commissie Waterketen en Waterkeringen 3-4-2012 I. Het Investeringsplan

Nadere informatie

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011 agendapunt 3.b.6 971464 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 7 november 2011 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

COMMISSIE WATERVEILIGHEID

COMMISSIE WATERVEILIGHEID COMMISSIE WATERVEILIGHEID Delft,9 september 2014 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Advies van de commissie Waterveiligheid, tevens conceptverslag van de vergadering op 9 september 2014 over het

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

College van Dijkgraaf en Hoogheemraden. 1 februari 2011

College van Dijkgraaf en Hoogheemraden. 1 februari 2011 ^3^3 LIJST van 15 februari 2011 fêft^&u^ Aanwezig: Afwezig: mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf; ir. B. van der Veer, secretaris loco; A. van den Berg, mr. A.W. Bom - Lemstra, P. van der Ende, A.G.

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

agendapunt 04.B.09 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt 04.B.09 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt 04.B.09 1190032 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 19-05-2015

Nadere informatie

VERBETEREN POLDERKADES MIDDEN-DELFLAND, DEN HAAG EN PIJNACKER- NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT- NOORD

VERBETEREN POLDERKADES MIDDEN-DELFLAND, DEN HAAG EN PIJNACKER- NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT- NOORD agendapunt H.07 1218512 Aan Verenigde Vergadering VERBETEREN POLDERKADES MIDDEN-DELFLAND, DEN HAAG EN PIJNACKER- NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT- NOORD Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP Beleidsveld: Ondersteunend financieel Vergaderdatum: 8 oktober 2009 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: Kenmerk VV: 774373 Aantal bijlagen: - Aan de verenigde vergadering van Delfland, Ontwerpbesluit:

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 17-09-2013 H Conform Geparafeerd door: Noordtzij, H.

Parafering besluit D&H 17-09-2013 H Conform Geparafeerd door: Noordtzij, H. agendapunt 3.b.2 1089184 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REACTIE OP CONCEPT REGELING SUBSIDIES HOOGWATERBESCHERMING 2014 Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 17 september 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Oprichting Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht 31 januari 2012 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt H.09 1190032 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 04-06-2015 I. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om uur bij Hefpunt in Groningen.

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om uur bij Hefpunt in Groningen. HP/2013/260 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om 09.30 uur bij Hefpunt in Groningen. Aanwezig: J. Bartelds (voorzitter), H.R. van der

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo B Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H B Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Woo B Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H B Conform Geparafeerd agendapunt 3.a.4 1207901 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGIE DEELNAME PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA 3 Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 29 september 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1155619 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 16 september 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt H.09 1190032 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 04-06-2015 Kennis te nemen van de ontwerpbegroting

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015 agendapunt 3.b.1 1171967 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015 Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 6 januari

Nadere informatie

agendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN

agendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN agendapunt 3.a.6 1293735 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN Portefeuillehouder Smits, M. Datum 28 februari 2017 Aard

Nadere informatie

IMPRESSIE INSPREKEN VASTSTELLING KEUR HHSK, NOVEMBER 2015

IMPRESSIE INSPREKEN VASTSTELLING KEUR HHSK, NOVEMBER 2015 IMPRESSIE INSPREKEN VASTSTELLING KEUR HHSK, NOVEMBER 2015 Inleiding Op 25 november 2015 vergaderde de Verenigde Vergadering (VV) van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). De

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 5 juli 2016

BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 5 juli 2016 1 '2 BESLUITENLIJST Aanwezig: Afwezig: mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf; mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart, secretaris, mr. M.A. Houtzager, J. W.A. van Olphen, drs. M. Smits, I.J.A. ter Woorst, hoogheemraden

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR

Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR agendapunt H.02 987352 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-4-2012 I. Het investeringsplan

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN VOORBOEZEM POLDER VAN NOOTDORP

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN VOORBOEZEM POLDER VAN NOOTDORP agendapunt 3.a.7 1039803 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ONTWERP-PROJECTPLAN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN VOORBOEZEM POLDER VAN NOOTDORP Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 8 januari 2013

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT)

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) agendapunt 04.B.11 1066160 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) Voorstel Commissie Waterveiligheid 04-06-2013 De VV te verzoeken:

Nadere informatie

VERTROUWELIJKE BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 17 januari 2017

VERTROUWELIJKE BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 17 januari 2017 I 9 s3 VERTROUWELIJKE BESLUITENLIJST Aanwezig: Afwezig: mr. M.A. Houtzager, dijkgraaf, loco; mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart, secretaris, dr. ir. A.J. Middendorp, J. W.A. van Olphen, drs. M. Smits, I.J.A.

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Parafering besluit D&H Conform Geparafeerd door: Bos, J.L. Korte, J.D. de

Parafering besluit D&H Conform Geparafeerd door: Bos, J.L. Korte, J.D. de agendapunt 3.a.05 1037519 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANGAAN RUILOVEREENKOMST VASTGOED DIVERSE RIOOLGEMALEN Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 27 november 2012 Aard bespreking

Nadere informatie

BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 26 april 2016

BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 26 april 2016 i ZS'3525 Aanwezig: Afwezig: mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf; mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart, secretaris, dr. ir. A.J. Middendorp, J. W.A. van Olphen, drs. M. Smits, I.J.A. ter Woorst, hoogheemraden

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015 agendapunt 3.b.12 1220707 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP agendapunt H.04 1158248 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-11-2014 Geen zienswijzen over de eerste

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Olphen Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Korte, J.D. de D&H Conform Geparafeerd door: Korte, J.D.

Parafering besluit PFO Olphen Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Korte, J.D. de D&H Conform Geparafeerd door: Korte, J.D. agendapunt 3.b.3 1247376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WARMTERIVIER MET DE GEMEENTE DEN HAAG Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 12 april 2016 Aard bespreking

Nadere informatie

Parafering besluit PFO End 22-11-2010 Gewijzigd akkoord - D&H 7-12-2010 - - D&H 21-12-2010 - Geparafeerd door: Bos, J.L.

Parafering besluit PFO End 22-11-2010 Gewijzigd akkoord - D&H 7-12-2010 - - D&H 21-12-2010 - Geparafeerd door: Bos, J.L. agendapunt 3.a.3 917448 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANDELENTRANSACTIE DELFLUENT B.V. Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 december 2010 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

CONCEPT BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 29 september 2015

CONCEPT BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 29 september 2015 Aanwezig: mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf; mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart, secretaris, mr. M.A. Houtzager, dr. ir. A.J. Middendorp, J.W.A. van Olphen, drs. M. Smits, I.J.A. ter Woorst, hoogheemraden;

Nadere informatie

: Kadernota 2013 RMB

: Kadernota 2013 RMB Raadsvergadering : 29 maart 2012 Agendapunt : 6 Mill, 28 februari 2012 Onderwerp : Kadernota 2013 RMB Geachte raad, INLEIDING: Het RMB stelde zijn begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2013 op. Het college

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN agendapunt H.08 855344 Aan Verenigde Vergadering AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 1-7-2010 De aanvraag

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

COMMISSIE WATERVEILIGHEID

COMMISSIE WATERVEILIGHEID COMMISSIE WATERVEILIGHEID Delft, 7 mei 2013 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Advies van de commissie Waterveiligheid, tevens conceptverslag van de vergadering op 7 mei 2013 over de aan haar voorgelegde

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

agendapunt B.11 Aan Verenigde Vergadering VASTGOEDZONE HARNASCHPOLDER, GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND

agendapunt B.11 Aan Verenigde Vergadering VASTGOEDZONE HARNASCHPOLDER, GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND agendapunt B.11 1171466 Aan Verenigde Vergadering VASTGOEDZONE HARNASCHPOLDER, GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-12-2014 Ter finale kwijting van een conflict met de gemeente

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

agendapunt H.07 Aan Verenigde Vergadering VERSTERKEN EN OPHOGEN KADE TEDINGERBROEKPOLDER

agendapunt H.07 Aan Verenigde Vergadering VERSTERKEN EN OPHOGEN KADE TEDINGERBROEKPOLDER agendapunt H.07 934120 Aan Verenigde Vergadering VERSTERKEN EN OPHOGEN KADE TEDINGERBROEKPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-4-2011 1. In te stemmen met het voorstel om: a. het krediet voor

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Raadsvoorstel Datum (datum) Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Dhr. Theunis Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Nota Verbonden Partijen Aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

COMMISSIE BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

COMMISSIE BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING COMMISSIE BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 7 mei 2013 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering, tevens conceptverslag van

Nadere informatie

COMMISSIE BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

COMMISSIE BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING COMMISSIE BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 17 april 2014 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering, tevens conceptverslag van

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.b.1 1069670 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WIJZIGINGSOVEREENKOMST NIEUWE DRIEMANSPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 juni 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN Delft, 11 oktober 2011 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Advies van de commissie Waterketen en Waterkeringen, tevens conceptverslag van de vergadering op 11

Nadere informatie

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.05 1158251 Aan Verenigde Vergadering TOETREDING VAN HET COLLEGE VAN B&W VAN DE GEMEENTE SCHIEDAM TOT DE REGIONALE BELASTING GROEP EN WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RBG Gevraagd besluit

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 16 december 2015

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 16 december 2015 ONDERWERP 1 Opening, vaststelling agenda en loting primus BESLUIT Opening De voorzitter opent de vergadering. Afwezig zijn de heren Van der Kruk en Scherrenberg. Vaststelling agenda De agenda wordt gewijzigd

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 12 november 2012

BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 12 november 2012 16^?/q BESLUITENLIJST Aanwezig: mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart, secretaris;, A van den Berg, mr. A.W. Bom-Lemstra, P. van der Ende, LJ.A. ter Woorst, A.G. Wiegman,

Nadere informatie

CABA + CMFB 29-03-2011 Agendapunt: CABA 3

CABA + CMFB 29-03-2011 Agendapunt: CABA 3 CABA + CMFB 29-03-2011 Agendapunt: CABA 3 CMFB 3 BESLUITENLIJST VAN DE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID GEHOUDEN OP 22

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

De agenda wordt met inachtneming van bovengenoemde aanvulling vastgesteld.

De agenda wordt met inachtneming van bovengenoemde aanvulling vastgesteld. COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN Delft, 6 april 2010 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Advies van de commissie Waterketen en Waterkeringen, tevens conceptverslag van de vergadering op 6 april

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

nieuwkoop jljn 2016 vr: R 7 0N'OE.N., Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus AN LEIDEN

nieuwkoop jljn 2016 vr: R 7 0N'OE.N., Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus AN LEIDEN nieuwkoop Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN LEIDEN vr: R 7 0N'OE.N., ",_, Li! I L 4 jljn 2016 datum 23 juni 2016 uw brief/kenmerk registratienummer G16.0923 behandeld door

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H.

Parafering besluit PFO Bom B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. agendapunt 3.b.1 1070506 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden HOF VAN DELFLANDRAAD: INTENTIEVERKLARING KWALITEITSVERBETERING HISTORISCHE FIETSROUTE Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 25

Nadere informatie