Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA "s-gravenhage POAA/02/93262

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA "s-gravenhage POAA/02/93262"

Transcriptie

1 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA "s-gravenhage Postbus LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) Telefax (070) Uw brief Onderwerp Voortgang afwikkeling Arbeidsvoorziening Ons kenmerk POAA/02/93262 Datum 4 december 2002 Met deze brief wil ik u informeren over de stand van zaken betreffende de voortgang van de afwikkeling van Arbeidsvoorziening en de daarmee gemoeide kosten. Dit naar aanleiding van een bericht van de Bestuurder Arbeidsvoorziening. Tevens meld ik u in deze brief mijn opvatting betreffende de jaarrekening Voortgang afwikkeling Arbeidsvoorziening In mijn brief van 14 juni 2002 heb ik u gemeld dat de afwikkeling van Arbeidsvoorziening 1 inmiddels in een andere fase is beland: die van de vereffening. Per 1 juni jl. is de heer Schimmelpenninck als bestuurder/vereffenaar benoemd. Op 18 november 2002 heb ik een brief van deze bestuurder Arbeidsvoorziening ontvangen waarmee hij mij informeert over de stand van zaken rond de vereffening van Arbeidsvoorziening. Daarin meldt hij mij dat de liquidatie goeddeels zijn beslag heeft gekregen. Toch zal, met het oog op de afwikkeling van juridische procedures en de uitvoering van de werkgeverstaken voor de boventallige werknemers van Arbeidsvoorziening, de definitieve vereffening pas in het vierde kwartaal 2004 worden afgerond en de ZBO Arbeidsvoorziening worden opgeheven. Als belangrijke reden voor dit gewijzigd inzicht 2 noemt hij de bezwaren die de Kamer tijdens het AO van 19 juni 2002 heeft geuit tegen de overdracht van de werkgeversrol voor de herplaatsers (i.c. de boventallige medewerkers) van Arbeidsvoorziening naar CWI. Tijdens voornoemd AO van 19 juni 2002 heeft mijn voorganger u al, met verwijzing naar de kabinetsreactie op het rapport-koopmans, gemeld dat (financiële) risico s niet uit te sluiten waren en dat pas meer inzicht in de definitieve posten zou worden 1 Waar in deze brief over Arbeidsvoorziening wordt gesproken wordt bedoeld: Arbeidsvoorziening in liquidatie 2 Eerder is u door de Minister van SZW gemeld dat de feitelijke liquidatie van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in de loop van 2002 zijn beslag zou krijgen (Kamerstukken II, , , nr. 83).

2 2 verkregen wanneer de jaarrekening 2001 van Arbeidsvoorziening is opgemaakt. Verder is in antwoord op kamervragen (Kamerstukken II, , , nr. 84) aangegeven dat ten aanzien van de ESF-periode de afwikkeling Brusselproof moet verlopen en dat hieruit schade kan voortvloeien. In dat kader is in het bijzonder gewezen op projecten van Arbeidsvoorziening. Dat de eerste berekening van de voormalige bestuurder CBA, de heer Koopmans, niet toereikend is was derhalve te voorzien, zij het dat de omvang daarvan nog ongewis was. De Bestuurder meldt mij nu inderdaad dat met de vereffening een hoger bedrag gemoeid zal zijn dan in het voorjaar 2002, toen nog geen zicht was op de jaarstukken 2001, kon worden voorzien. Op dit moment wordt door de bestuurder voorzien dat het voor de herplaatsing en het wachtgeld gereserveerde budget niet voldoende zal zijn. Ook de langere doorlooptijd van de afwikkeling van Arbeidsvoorziening (tot eind 2004) zal leiden tot meerkosten. De meerkosten hiervan zullen in totaal circa 38 miljoen bedragen. Daarnaast loopt nog de affinanciering van het onderhanden werk van Kliq. SZW heeft hierover met Kliq en CV afspraken gemaakt voor 2002 en volgende jaren. Hierbij is bepaald dat CV geen scholing in rekening brengt in het kader van de afronding van de onderhanden reïntegratietrajecten. Dit leidt er toe dat Arbeidsvoorziening de in 2000 geactiveerde scholing ad 20 miljoen niet kan overdragen aan Kliq. Het resultaat van Arbeidsvoorziening over 2001 verslechtert met dit bedrag. Inmiddels heeft het Agentschap SZW voor alle ESF-projecten van Arbeidsvoorziening een eindbeschikking vastgesteld. Dit leidt voor het merendeel van de projecten tot een lagere vaststelling van de subsidie dan geraamd. Deze tegenvaller werkt door in het exploitatietekort over 2001 en zal bij de aanbieding van de jaarrekening 2001 worden gemeld. Ter dekking van de nog in 2002 benodigde middelen is hiervoor bij Najaarsnota een bedrag van 56 miljoen toegevoegd aan de SZW-begroting. Voor het overige zullen de budgettaire consequenties voor het Rijk bij Voorjaarsnota 2003 in beeld worden gebracht. Navolgend wordt een overzicht gegeven van de resterende afwikkelingsactiviteiten van de heer Schimmelpenninck. Afwikkeling ESF In het kader van de afwikkeling van de ESF programmaperiode heeft het Agentschap SZW inmiddels alle eindbeschikkingen vastgesteld. Arbeidsvoorziening zal deze projecten financieel moeten afhandelen dit mede in het licht van een tijdige afronding in het kader van de afrekening met Brussel (voorjaar 2003). Ook voor de ESFprojecten waarin de Arbeidsvoorzieningsorganisatie als aanvrager en/of als uitvoerder is opgetreden zijn de eindbeschikkingen vastgesteld. Arbeidsvoorziening in liquidatie kan tegen deze beschikkingen bezwaar maken of in beroep gaan en zal deze projecten financieel moeten afhandelen. Over de overdracht van de slotbalans en administratie van Arbeidsvoorziening naar SZW respectievelijk het Agentschap SZW in het kader van de overdracht van de beschikkende rol van Arbeidsvoorziening naar het ministerie van SZW per 1 april 2001 bent u bij brief van 29 november 2002 met kenmerk ABG/02/87384 geïnformeerd. Archief

3 3 Arbeidsvoorziening dient ervoor te zorgen dat alle archieven (digitaal en hard-copy) van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, conform de wettelijke regels, bewaard blijven. Hiertoe wordt al het archiefmateriaal centraal, vanuit de regio s en vanuit de bedrijfsonderdelen, verzameld, geïnventariseerd, opgeschoond en toegankelijk gemaakt. Met uitzondering van het ESF-archief, dat aan het Agentschap SZW moet worden overgedragen, zal dit archief worden overgedragen aan de CWI als rechtsopvolger van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Deze overdracht zal naar verwachting op 1 januari 2003 zijn beslag krijgen. Werkgeversrol Onder de werkgeversrol vallen na 1 januari 2002 drie categorieën medewerkers: 1. Oud-medewerkers zijnde wachtgelders ontstaan tot 1 januari Concernmedewerkers, belast met de afwikkeling van Arbeidsvoorziening. 3. Herplaatsers. Ad 1 Wachtgelders Arbeidsvoorziening is de formele oud-werkgever voor wachtgelders en daarmee het aanspreekpunt voor het UWV-USZO. Het gaat hierbij om circa 250 wachtgelders. Arbeidsvoorziening heeft op basis van no cure, no pay een extern bureau de opdracht verleend een activeringsbeleid te verzorgen voor de wachtgelders. Ad 2 Concernmedewerkers Het aantal bij het concern werkzame medewerkers bedraagt op dit moment 8 personen. De medewerkers worden, voorzover zij dan nog niet zijn uitgestroomd, uiteindelijk geplaatst als herplaatser in Mobilans. Ad 3 Herplaatsers; Mobilans De uitvoering van de werkgeversrol ten behoeve van de herplaatsers vindt krachtens overeenkomst plaats door Mobilans in samenwerking met KLIQ Employability en Manpower. Deze samenwerking staat vermeld in de rapportage Afwikkeling Arbeidsvoorziening van de vorige bestuurder Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening (CBA), die u op 22 maart 2002 is aangeboden. Mobilans is een B.V. i.o., opgericht door KLIQ Employability B.V. en Manpower N.V. en is in het leven geroepen ten behoeve van de herplaatsing van (oud)medewerkers van Arbeidsvoorziening. Genoemde overeenkomst heeft betrekking op alle medewerkers die op 31 december 2001 herplaatser zijn. De salarisadministratie wordt krachtens overeenkomst door Werklinq uitgevoerd en kent een looptijd tot 1 mei De uitvoering van een mobiliteitsplan van één herplaatser neemt maximaal twee jaar in beslag. Wanneer een herplaatser na afloop van die periode nog niet is uitgestroomd, wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. Zoals blijkt uit de eerder genoemde brief van de bestuurder Arbeidsvoorziening hebben ultimo oktober 2002 nog 787 personen de status van herplaatser. Tabel: Stand van zaken herplaatsers naar bedrijfsonderdeel ultimo oktober 2002 ARBV O KLIQ CV FACEN T TOTAA L Totaal ingestroomd van tot

4 4 Totaal nog te herplaatsen Totaal aantal uitgestroomd bron: Arbeidsvoorziening, voortgangrapportage november 2002 In de Rapportage Afwikkeling Arbeidsvoorziening raamde de vorige bestuurder, de heer Koopmans, de kosten van het Sociaal Plan op circa 125 miljoen. Deze post maakt onderdeel uit van het liquidatiesaldo per 31 december 2001 (p. 39 onder de post Decompositiekosten ( Sociaal Plan )). Bij Najaarsnota 2001 is een budgettaire voorziening getroffen voor het liquidatiesaldo en daarmee ook voor de kosten voor de werkgeversrol. Zoals ik in het begin van deze brief heb aangegeven voorziet de huidige bestuurder dat deze voorziening niet toereikend is. De uitstroom van de herplaatsers valt tot op heden tegen en door het kabinetsbesluit de derde tranche van de OOW-operatie (overheid en onderwijspersoneel onder werknemersverzekeringen; Stb juni 1996) geen doorgang te laten vinden moet Arbeidsvoorziening de kosten voor het wettelijk deel van de wachtgeldregeling voor eigen rekening nemen. De precieze omvang is afhankelijk van het aantal herplaatsers dat uitstroomt naar ander werk en het aantal dat uiteindelijk een beroep zal gaan doen op en in aanmerking komt voor een wachtgeldregeling De bestuurder/vereffenaar, de heer Schimmelpenninck, heeft de inspanningen op dit project geïntensiveerd. De effecten hiervan beginnen langzaam aan zichtbaar te worden. Aan de hand van tweewekelijkse rapportages van en overleggen met Arbeidsvoorziening volgt SZW deze ontwikkelingen. De uitvoering van de werkgeversrol voor de herplaatsers zal zeker nog tot mei 2004 moeten plaatsvinden. De activiteiten in het kader van de wachtgelders zullen nog langer doorlopen. Juridische trajecten Op juridisch terrein zijn de volgende resterende trajecten te onderscheiden. 1. De overdracht van activa en passiva naar de verschillende bedrijfsonderdelen moet worden afgerond. Daartoe moeten de overdrachtsbalansen worden vastgesteld op basis van de nog vast te stellen jaarrekening 2001 (zie onder Jaarrekening trajecten). 2. De juridische procedures (civielrechtelijk en administratief) en claims moeten worden afgewikkeld, alsmede nog een aantal bezwaarschriftprocedures in verband met de plaatsingsoperaties van najaar Voorzienbaar is dat niet alle procedures voor de opheffing van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie afgerond kunnen worden, zodat resterende activiteiten daarna elders (bijvoorbeeld bij een civielrechtelijke vereffenaar) gepositioneerd zullen moeten worden. 3. De afwikkeling van deelnemingen van Arbeidsvoorziening in rechtspersonen. De vereffenaar streeft naar afwikkeling van het merendeel daarvan in Jaarrekening trajecten Arbeidsvoorziening geeft aan dat de jaarstukken 2001 in december 2002 gereed zijn en aangeboden zullen worden aan de minister van SZW. Verder zal begin 2003 door de bestuurder CBA financiële verantwoording aan SZW worden afgelegd over Vastgoed

5 5 De Huvema CV is in december 2001 ontbonden. Het eigendom van de panden is overgegaan naar Arbeidsvoorziening. Deze panden zullen, evenals de andere panden die nog in eigendom van Arbeidsvoorziening zijn, zo spoedig mogelijk worden verkocht. Mede in verband met de huidige markt zijn de voortgang en opbrengsten nog met onzekerheden omgeven. Verder wordt de afwikkeling van huurcontracten voortgezet. Facent Na ondertekening van de deeljaarrekening 2001 van het bedrijfsonderdeel Facent is de bestuurder van Facent teruggetreden. Na de verkoop van de businesslines van Facent moet nog een aantal activiteiten worden uitgevoerd in het kader van de decompositie van Facent. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de overdracht van personeelsdossiers aan de businesslines, de overdracht van pensioenen, het afronden van fiscale aspecten, de afwikkeling van huurcontracten en de overdracht van archieven. Rechtspositionele regelingen en decharge Tenslotte doe ik u hierbij een laatste stand van zaken rondom de rechtspositionele regelingen toekomen. De huidige bestuurder heeft in overleg met de landsadvocaat inmiddels een aantal van de dossiers onderzocht en beoordeeld. Hij is daarbij tot de conclusie gekomen dat er enkele regelingen zijn getroffen die hetgeen gebruikelijk en redelijk is ver te boven gaan. De bestuurder is op mijn verzoek doende te bezien op welke wijze een en ander in overeenstemming gebracht kan worden met hetgeen maatschappelijk gebruikelijk is. Ik verwacht u met de aanbieding van mijn oordeel bij de jaarstukken 2001 nader te kunnen informeren. Zoals mijn voorganger in antwoord op kamervragen inzake de rapportage van de heer Koopmans en de kabinetsreactie daarop (Kamerstukken II, , , nrs. 84 en 85) heeft gemeld, voert de Landsadvocaat een onderzoek uit naar de mogelijkheden om, op basis van de financiële verantwoordingen over 2000 en 2001 van Arbeidsvoorziening en van de verschillende bedrijfsonderdelen van Arbeidsvoorziening, decharge te verlenen aan de oud-bestuurders van Arbeidsvoorziening. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Ik zal u informeren, zodra ik de uitkomsten heb ontvangen. De jaarrekening 2000 Op 19 maart 2002 heeft de vorige bestuurder CBA, de heer Koopmans, zijn rapportage Afwikkeling Arbeidsvoorziening aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangeboden. De jaarrekening 2000 van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie was als één van de bijlagen bij deze rapportage gevoegd. Deze rapportage met bijlagen is u op 22 maart 2002 aangeboden en op 28 maart 2002 voorzien van een kabinetsreactie. In de kabinetsreactie is u gemeld dat volgens de Arbeidsvoorzieningswet de jaarrekening moet worden voorzien van een oordeel van de minister van SZW. Daarbij is aangetekend dat dit onderdeel nog niet was afgerond. De controle door de externe accountant van de jaarrekening was toen nog onderwerp van een review van mijn accountantsdienst. Ook de definitieve uitkomsten van de due diligence op Arbeidsvoorziening voor de situatie per jaareinde 2000 waren op dat moment niet beschikbaar. Voorts diende nog het rapport van bevindingen van de externe accountant van Arbeidsvoorziening in de oordeelsvorming betrokken te worden. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond.

6 6 De jaarrekening 2000 van Arbeidsvoorziening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de heer Koopmans, die op 1 april 2001 is aangetreden als bestuurder CBA. Het functioneren van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie viel in het jaar 2000 echter onder de verantwoordelijkheid van het voorgaande Centrale Bestuur Arbeidsvoorziening, dat op 1 april 2001 is afgetreden. In zijn ten geleide merkt de heer Koopmans hierover het volgende op: De jaarrekening 2000 vormt een belangrijk bestanddeel van de beschrijving van de financiële situatie die ik bij mijn aantreden heb aangetroffen. Verder schrijft hij: Op grond van artikel 64 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 dient Arbeidsvoorziening jaarlijks voor 1 mei de landelijke jaarrekening en het landelijk jaarverslag aan de minister van SZW voor te leggen. Vervolgens voegt hij daaraan toe dat: Bij mijn aantreden als bestuurder CBA op 1 april 2001 blijkt mij dat het ondoenlijk zou zijn deze verplichting na te komen voor wat betreft de jaarstukken De financiële administratie is niet op orde, de bemensing van de financiële kolom is niet op de taak berekend, de motivatie van de betrokken medewerkers is sterk afgenomen en het schort aan de vereiste medewerking van de bedrijfsonderdelen om de jaarstukken tijdig gereed te krijgen. De implicaties van de per 1 oktober 2000 gerealiseerde interne splitsing van Arbeidsvoorziening blijken substantieel. Deloitte & Touche Accountants, de externe accountant van Arbeidsvoorziening, is van oordeel dat voor het verkrijgen van een goedkeurende verklaring in omvangrijke mate herstelactiviteiten moeten worden verricht, waarmee al voor mijn aantreden een begin is gemaakt. De bestuurder CBA merkt in zijn ten geleide verder op dat hij bij zijn aantreden een ontoereikende kwaliteit van de administratieve organisatie en interne controle van onderdelen van Arbeidsvoorziening heeft aangetroffen. In het rapport van bevindingen van de externe accountant van Arbeidsvoorziening staat hierover: Wij brengen inzake de administratieve organisatie nog het volgende onder uw aandacht. Inmiddels is gebleken dat door de reorganisatie en door het vertrek van sleutelfunctionarissen de grondslag aan het stelsel van administratieve organisatie en interne controle binnen de Arbeidsvoorzieningsorganisatie voor een belangrijk gedeelte van het jaar 2000 en voor relevante bedrijfsonderdelen is ontvallen, waardoor de volledigheid en de juistheid van de bestuurlijke informatievoorziening niet was gewaarborgd. Hierdoor kan het financieel jaarverslag 2000, naast de in deze rapportage weergegeven bevindingen, nog omissies en tekortkomingen bevatten die niet door middel van accountantscontrole zijn vastgesteld. De herstelactiviteiten ten spijt heeft de accountant bij de geconsolideerde jaarrekening 2000 een afkeurende verklaring verstrekt, omdat deze met inachtneming van de geldende materialiteitsgrenzen niet aan de daaraan te stellen eisen ten aanzien van de getrouwheid en de rechtmatigheid voldoet. De review van mijn Accountantsdienst op de controlewerkzaamheden van de accountant van Arbeidsvoorziening in het kader van de jaarrekening 2000 heeft tot de conclusie geleid dat voor de beoordeling van deze jaarrekening op die werkzaamheden kan worden gesteund. De conclusie van de Accountantsdienst is dat de afkeurende verklaring over 2000 op toereikende wijze is onderbouwd.

7 7 Door voornoemde factoren is de jaarrekening 2000 met veel onzekerheden omgeven. De due diligence, die in opdracht van de minister van SZW door een extern accountantsbureau is uitgevoerd, bevestigt dit beeld. Niet alleen als gevolg van een gebrekkige administratieve organisatie en interne controle zijn de cijfers in de jaarrekening 2000 met onzekerheden omgeven. Ook het feit dat de ontvlechting van Arbeidsvoorziening in verschillende bedrijfsonderdelen nog maar net was gestart heeft er toe geleid dat er bij het opstellen van de jaarrekening 2000 nog niet exact kon worden aangegeven welke activa en passiva naar de verschillende onderdelen dienden over te gaan en welke waarderingen daaraan gegeven dienden te worden. Deze toedeling en waardering zullen eerst met het opstellen van de jaarrekening 2001 duidelijk worden. Derhalve zal ik mijn finale oordeel en mijn opvatting over de jaarrekening 2000 en de eventueel daaraan te verbinden consequenties eerst na ontvangst van de jaarstukken 2001 kunnen vormen. Wel kan op basis van de bevindingen van de bestuurder CBA en van de externe accountant van Arbeidsvoorziening en de uitkomsten van de review en van het due diligence onderzoek worden geconcludeerd dat het financiële beheer van Arbeidsvoorziening over 2000 niet aan de daaraan te stellen eisen heeft voldaan en dat op onderdelen in strijd met de Arbeidsvoorzieningswet 1996 is gehandeld. Dit heeft er mede toe geleid dat de cijfers in de jaarrekening 2000 nog met veel onzekerheden zijn omgeven. Na ontvangst van de jaarstukken 2001 zal ik de controle van de externe accountant van Arbeidsvoorziening op deze jaarrekening, in het kader van de beoordeling door de minister, laten reviewen. Verder wordt er een due diligence door een extern bureau uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op de financiële positie per jaareinde Ik streef ernaar u zo spoedig mogelijk daarna mijn oordeel bij de jaarstukken 2000 en 2001 aan te bieden. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (mr. A.J. de Geus)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AAM/BR/03/40205

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AAM/BR/03/40205 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Aan de Voorzitter en de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage POAA/2002/22213

Aan de Voorzitter en de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage POAA/2002/22213 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter en de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Regeling afwikkeling Arbeidsvoorzieningsorganisatie na SUWI

Regeling afwikkeling Arbeidsvoorzieningsorganisatie na SUWI SZW Regeling afwikkeling na SUWI 21 december 2001/ AM/RAW/2001/88196 Directie Arbeidsmarkt Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gelet op artikel 27, derde lid, en artikel 127, vierde lid, van

Nadere informatie

Oordeel over de kwaliteit van de verantwoording 2002 van CWI en BKWI

Oordeel over de kwaliteit van de verantwoording 2002 van CWI en BKWI Inspectie Werk en Inkomen Directie Toezicht CWI, SVB en samenwerking De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Postbus 100 2700 AC Zoetermeer

Nadere informatie

21477 Arbeidsvoorzieningsbeleid. LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2002

21477 Arbeidsvoorzieningsbeleid. LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2002 21477 Arbeidsvoorzieningsbeleid Nr. LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2002 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft over de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

Eindverslag afwikkeling Arbeidsvoorzieningsorganisatie

Eindverslag afwikkeling Arbeidsvoorzieningsorganisatie Eindverslag afwikkeling Arbeidsvoorzieningsorganisatie 27 december 2004 Eindverslag afwikkeling Arbeidsvoorzieningsorganisatie INHOUD pagina 1 Voorwoord bestuurder Arbeidsvoorziening 2 2 Context: juridisch,

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 779 Accountantscontrole Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 10 juli 2017 Betreft Vereffening PBO periode

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 10 juli 2017 Betreft Vereffening PBO periode > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directie Financieel Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 Rapport Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV te Rijswijk op 22 december 2000 nog steeds niet had beslist op zijn aanvraag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

Een exemplaar van deze begroting hebben wij tevens naar uw college van burgemeester en wethouders gestuurd.

Een exemplaar van deze begroting hebben wij tevens naar uw college van burgemeester en wethouders gestuurd. W E R K V O O R Z I E N I N G S C H A P OOST T W E N T E Willem Vleertmanstraat 3 Postbus 3 1 1 Aan de gemeenteraad van Dinkelland N L 7 5 7 0 A H owenzaai P 0 S t b U S l 1 7590 AA DENEKAMP Tel 0541 58

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage SV/F&W/04/9756

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage SV/F&W/04/9756 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN NIC FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE DIENSTEN BV

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN NIC FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE DIENSTEN BV EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN NIC FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE DIENSTEN BV d.d. 25 september 2007 Gegevens onderneming : NIC Financiële en Administratieve Diensten BV Faillissementsnummer

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard Stand van zaken controle 2015

Gemeente Heerhugowaard Stand van zaken controle 2015 Gemeente Heerhugowaard Stand van zaken controle 2015 Alkmaar 23 mei 2016 Niels Fritz en Patrick Schouten 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Status controle Controle van de jaarrekening is afgerond op de volgende

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst RAPPORT AD/2005/35556 Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen AD-rapport bij de negende voortgangsrapportage SUWI Den Haag, 17 mei 2005 Auditdienst van het Ministerie

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan partijen betrokken bij de Stichting. Datum 23 april 2013 Betreft Jaarverslag 2012

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan partijen betrokken bij de Stichting. Datum 23 april 2013 Betreft Jaarverslag 2012 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan partijen betrokken bij de Stichting Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetge ving Afdeling Collectieve

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2015 Nummer 6856 Onderwerp Besluit controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, overwegende dat -

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal 2014 INHOUD Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal

Nadere informatie

Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden

Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden 1 Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Status liquidatieplan 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Natuur- en recreatieschap Dobbeplas

Natuur- en recreatieschap Dobbeplas Natuur- en recreatieschap Dobbeplas Concept Liquidatieplan Versie 6-9-2016 Inleiding In het hoofdlijnenakkoord 2015-2019 Zuid-Holland, schoner, slimmer en sterker geeft de provincie aan dat beheer en onderhoud

Nadere informatie

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder.

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Selim Onroerend Goed B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Datum 24 juni 2016 Betreft Kamervragen van het lid Omtzigt over de herziening van de IORP-richtlijn

Datum 24 juni 2016 Betreft Kamervragen van het lid Omtzigt over de herziening van de IORP-richtlijn > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Verburg (CDA) over de WAO herkeuring in Marokko.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Verburg (CDA) over de WAO herkeuring in Marokko. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 18 juni 2010 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAYENZ B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/17/276 NL:TZ:0000015078:F001 16-08-2017 mr. J.A. Holsbrink mr. A.E. Zweers Algemeen Gegevens onderneming Ecozein Benelux B.V.

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2013 Gegevens failliet: Fysiologix B.V. h.o.d.n. stopmijntennisarm.nu Faillissementsnummer: F.16/13/0 Datum uitspraak: 8 januari 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 10 februari 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beheermaatschappij Werkendam 4 B.V., voorheen h.o.d.n. SKB Repair

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 30 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 30 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 30 april 2014 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 21 juli 2015

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 21 juli 2015 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 21 juli 2015 Gegevens onderneming : J.P.W. Vastgoed B.V. te Waddinxveen Faillissementsnummer : C/09/15/242F Datum uitspraak : 21 april 2015 Curator : mr. J.C. Dorrepaal

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Gegevens onderneming : Kliq Reïntegratie B.V. Faillissementsnummer : 05/61 F - Rechtbank Utrecht Datum vonnis : 9 februari 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

Verslagperiode : 10 februari 2015 t/m 13 mei 2015 Bestede uren in verslagperiode 3

Verslagperiode : 10 februari 2015 t/m 13 mei 2015 Bestede uren in verslagperiode 3 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 mei 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Datum uitspraak : 7 oktober 2014 Curator R-C :

Nadere informatie

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX. ART. 73a Fw d.d. 4 oktober 2012

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX. ART. 73a Fw d.d. 4 oktober 2012 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX. ART. 73a Fw d.d. 4 oktober 2012 Gegevens ondernemingen : Roma Holding B.V. Van Zijl Kozijnen B.V. Montagebedrijf Van Zijl B.V., allen gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

7 e Tussenrapportage Transitie Hameland

7 e Tussenrapportage Transitie Hameland 7 e Tussenrapportage Transitie Hameland Hameland is in transitie en inmiddels ook in liquidatie. Medio maart 2017 heeft u de laatste stand van zaken kunnen lezen in de 6 e Tussenrapportage Transitie Hameland.

Nadere informatie

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Versie per 25 oktober 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 4

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen

Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen Aan het door Nederland gedetacheerd personeel aan de Europese Scholen Datum: 17 oktober 2007 Ons kenmerk: 07333/ES/lb/eg Betreft: Wijzigingsblad notitie Terugkeerbegeleiding Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan partijen betrokken bij de Stichting Directie Uitvoeringstal

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 4 datum: 2 december 2014

Faillissementsverslag nummer 4 datum: 2 december 2014 Faillissementsverslag nummer 4 datum: 2 december 2014 Gegevens onderneming : Stichting Reakt Groep. Faillissementsnummer : C/09/14/74F Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : mr. J.C. Dorrepaal Rechter-commissaris

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

D/12.09/jdk 27 april 2009 besluit op grond van art. 42, lid 3 IZA Nederland-regeling

D/12.09/jdk 27 april 2009 besluit op grond van art. 42, lid 3 IZA Nederland-regeling 63 ^^ü^uel Gemeente Emmen T T A IZA Nederland l NO V^V s ^ j Jr #TA Hoofdkantoor f " - L-J^M I I f ƒƒ_ J F / ^ % I ^^^ghisisiisi BB ahhhhhba' H Pnçthiit; 70*37 I Ä filial ^^^p KOStbUS 7UJ7 p,p F> ZORGVERZEKERING

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Enkelvoudige balans per 30 juni 2010 5 Enkelvoudige winst- en

Nadere informatie

Vangnetregeling huursubsidie

Vangnetregeling huursubsidie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Gemeente Sneek DATUM 17 april 2003 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN Copro 11134 CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN 2011 1 Algemeen 1 1.1 Doelstelling 1.2 Procedures 2 Controleaanpak 2 2.1 Referentiekader 2.2 Rechtmatigheid 2.3 Betrouwbaarheid en Nauwkeurigheid 3 3 Accountantsproducten

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Aan partijen betrokken bij de Stichting << Adressering>> << Straat>> <<Huisnummer>> <<toevoeging>> <<Postcode>> <<PLAATS>>

Aan partijen betrokken bij de Stichting << Adressering>> << Straat>> <<Huisnummer>> <<toevoeging>> <<Postcode>> <<PLAATS>> > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan partijen betrokken bij de Stichting > > wetge Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Nadere informatie

IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV EN INGENIO BV DE DATO

IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV EN INGENIO BV DE DATO 4 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV EN INGENIO BV DE DATO 19 DECEMBER 2014 1 Gegevens curandus/ onderneming Statutaire naam Adres : W.G.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler Sander Heesen (023-567 6301 ) Collegevergadering 23 mei 2006 Raadsvergadering 13 juli 2006

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 19 juni 2013 Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen Faillissementsnummer : C/05/13/476 F (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 Oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 Oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 Oktober 2014 Gegevens onderneming: De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Orka Kunststofvloeren B.V, Orka Bouwchemie en Orka Beheer B.V., allen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN IN LIQUIDATIE

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN IN LIQUIDATIE TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN IN LIQUIDATIE Gegevens onderneming : Stichting Noord West Advocaten in liquidatie Faillissementsnummer

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG INZAKE G3 Advies voor Energie & Milieu BV Gegevens onderneming de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G3 ADVIES VOOR ENERGIE & MILIEU BV, statutair gevestigd

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 20 september 2012

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 20 september 2012 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 20 september 2012 Gegevens ondernemingen : Kennemer Kunststofbouw B.V. Kennemer Werkmaatschappij B.V. Kennemer Kozijnenbouw B.V., allen gevestigd

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 3 / 2 TEVENS HOUDENDE EINDVERSLAG Datum: 26 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 3 / 2 TEVENS HOUDENDE EINDVERSLAG Datum: 26 januari 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/15/57 NL:TZ:0000000836:F001 24-02-2015 mr. H.T. Meijer mr. P Molema Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Dannje

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Ons kenmerk. Datum uw brief

Ons kenmerk. Datum uw brief Aan de colleges en de gemeenteraden van Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen Datum 7 juli 2016 Ons kenmerk Contactpersoon Onderwerp Opheffing/liquidatieplan Breed

Nadere informatie

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd.

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_650/35 Betreft zaak: B&U-sector / Beheermaatschappij P. Moll Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6. Datum: 4 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6. Datum: 4 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6. Datum: 4 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 van de gemeente Sliedrecht 1. Inleiding Voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht verstrekt om de accountantscontrole

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage AM/ESM/05/ voortgangsbrief ESF/EQUAL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage AM/ESM/05/ voortgangsbrief ESF/EQUAL Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 29 september 2014 Gefailleerde Stichting Administratiekantoor KN Partners.nl Faillissementsnummer C/08/14/10 F Datum uitspraak 8 januari 2014 Curator mr. J.A. Holsbrink

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie