VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel"

Transcriptie

1 Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus Brussel VADEMECUM Leidraad ten behoeve van de promotoren voor een correct beheer van projecten betoelaagd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Cel Contractueel Onderzoek Cel Contractueel Onderzoek Stafdienst Budget & Beheerscontrole Dhr. Marc De Win Adviseur-generaal Dhr. Vincent Mahieu Stafdirecteur

2 Inhoud 1 Inleiding Ethische code Definities en taakomschrijvingen ADMINISTRATIEVE EN WETENSCHAPPELIJKE OPVOLGING Contract Algemeen Parafering en ondertekening Rekeningnummer waarop de voorschotten en het saldo worden gestort Looptijd van het project Aanwervingen en vervangingen Dienstreizen Intellectuele eigendom en valorisatie van de onderzoeksresultaten Nieuwe kennis Octrooiaanvragen Verspreiding van de resultaten Verspreiding van de resultaten door de instellingen Verspreiding van de resultaten door de Staat Ter beschikking stellen van data Informatie-uitwisseling in het kader van de meldingsplicht in de voedselketen Melding aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Melding aan de cel Contractueel Onderzoek Vertrouwelijkheid van gegevens Begeleidingscomité Gedetailleerde wetenschappelijke en financiële verslagen Tussentijdse (jaarlijkse) verslagen Wetenschappelijke verslagen Financiële verslagen Eindverslagen Valorisatieverslagen Tussentijdse evaluatie /41

3 Doel Omschrijving en tijdstip Impact Organisatie Datum Plaats Wetenschappelijk verslag ten behoeve van het College van deskundigen Verloop Te gebruiken taal FINANCIËLE OPVOLGING Algemene bepalingen Betoelaagbare uitgaven Personeelskosten Betoelaagde personeelskosten Niet-betoelaagde personeelskosten Werkingskosten Courante werkingskosten Specifieke werkingskosten Algemene kosten Richtlijnen met betrekking tot het dagelijks beheer Budgetverschuivingen Personeelskosten Werkingskosten Uitbetaling van voorschotten en saldo s De schuldvordering Uitbetaling van het eerste voorschot Uitbetaling van volgende voorschotten Uitbetaling van het saldo Richtlijnen met betrekking tot de financiële rapportering Tussentijdse financiële rapportering Inleiding /41

4 Algemene regels Staat van uitgaven en inkomsten Bewijsstukken Financieel eindrapport Financiële controle Verloop van de financiële controle na ontvangst van een tussentijds financieel rapport Verloop van de financiële controle na ontvangst van het financieel eindrapport Contactinformatie Referentielijst Wetgeving en reglementering Bijlagen /41

5 1 Inleiding Dit vademecum is opgesteld als een leidraad voor het correcte beheer van projecten betoelaagd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via de cel Contractueel Onderzoek. Het is in zijn geheel van toepassing voor alle projecten die voor betoelaging geselecteerd zijn vanaf de oproep Dit vademecum is een hulpmiddel voor zowel de coördinatoren, promotoren, en financiële administratie als de wetenschappelijke medewerkers, assistenten en bursalen. Het moet hen toelaten het project correct te beheren, zodat voldaan wordt aan alle vereisten van de wetgeving terzake, van het contract, en van de administratieve en financiële procedures van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De deadlines vermeld in het contract en dit vademecum moeten strikt gerespecteerd worden. Laattijdige indiening van de vereiste documenten wordt niet aanvaard. Vragen in verband met situaties waarvoor in dit vademecum geen procedure is voorzien, dienen te worden voorgelegd aan de medewerkers van de cel Contractueel Onderzoek. Ook bij vaststelling van eventuele onduidelijkheden of onvolledigheden in het vademecum dient met hen contact te worden opgenomen (zie hoofdstuk 6 Contactinformatie). Alle documenten en templates waarnaar in dit document verwezen wordt, zijn terug te vinden op de website van de cel Contractueel Onderzoek (www.health.belgium.be/co_rc). 2 Ethische code De cel Contractueel Onderzoek onderschrijft de ethische code van het wetenschappelijk onderzoek in België (zie website Contractueel Onderzoek: De ethische code dient gerespecteerd te worden voor alle projecten gefinancierd door Contractueel Onderzoek. 5/41

6 3 Definities en taakomschrijvingen Activiteitsdomeinen de activiteitsdomeinen van de cel Contractueel Onderzoek, met name: voedselveiligheid en gezondheidsbeleid (sanitair beleid) van dieren en planten; Begeleidingscomité de wetenschappelijke adviesraad die bevoegd is voor de opvolging van een project, met het doel het project wetenschappelijk zo optimaal mogelijk te laten verlopen, rekening houdend met de doelstellingen van het project; Begunstigde hieronder wordt verstaan: Beoordelingscomité o in brede zin de onderzoeksinstelling van de promotor of de onderzoeksinstellingen van het consortium dat de toelage ontvangt ; o in enge zin de onderzoeksinstelling waarnaar de voorschotten en het saldo worden gestort, desgevallend ter verdeling naar de overige instellingen ; de begunstigde in enge zin is gewoonlijk de onderzoeksinstelling die de coördinator van het project aanlevert; de adviesraad naar de bevoegde Minister(s) toe die ingesteld is bij MB van 30 maart 2004 (nieuw MB in voorbereiding); het Beoordelingscomité is onder andere bevoegd voor: - het aanduiden van de leden van de Colleges van deskundigen die de projectvoorstellen beoordelen en projecten tussentijds evalueren; - de eventuele voortijdige stopzetting van een project; 6/41

7 Bestaande kennis informatie die in het bezit is van de instellingen vóór hun toetreding tot het contract, alsook auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten op deze informatie, waarvoor een beschermingsaanvraag is ingediend vóór de toetreding tot het contract, en die nodig is om het project uit te voeren of voor de valorisatie van de nieuwe kennis; Cel Contractueel Onderzoek de administratieve eenheid van de FOD Volksgezondheid die belast is met - de organisatie en het beheer van de selectieprocedure van projecten binnen de activiteitsdomeinen voedselveiligheid en gezondheidsbeleid van dieren en planten; - de administratieve, financiële en wetenschappelijke opvolging van de projecten die geselecteerd worden voor financiering; College van deskundigen groep van experten die een wetenschappelijke evaluatie uitvoert van de projectvoorstellen; de Colleges zijn eveneens bevoegd voor de tussentijdse evaluatie van de vrije (RF) en thematische (RT) projecten waarvoor specifiek werd bepaald dat ze aan een tussentijdse evaluatie dienen te worden onderworpen; Consortium geheel van instellingen of departementen die het onderzoeksproject uitvoeren, vertegenwoordigd door de coördinator en de promotoren; Coördinator deze fungeert als de centrale contactpersoon voor de cel Contractueel Onderzoek, en is verantwoordelijk voor : - het administratieve en wetenschappelijke beheer van het project o in het algemeen het attent maken van de promotoren, wetenschappelijke medewerkers, assistenten en bursalen op de richtlijnen gegeven in dit vademecum; o het communiceren naar de cel Contractueel Onderzoek van de effectieve startdatum van het project; 7/41

8 o de tijdige parafering en ondertekening van het contract door alle begunstigden, en het tijdig terugbezorgen ervan aan de cel Contractueel Onderzoek; o de coördinatie van de verschillende werkpakketten van het project, de communicatie tussen de promotoren en wetenschappelijke medewerkers, en het goede verloop van het onderzoek, rekening houdend met de vereisten van de wetgeving terzake, van het contract, en van de administratieve reglementen van de FOD Volksgezondheid; o de organisatie van de vergaderingen van het Begeleidingscomité, en het opstellen van het voorbereidende samenvattend verslag en na afloop het PV van de vergadering; o het opstellen en tijdig doorsturen van de volledige wetenschappelijke tussentijdse en eindverslagen; o het tijdig bezorgen van alle mogelijke andere bijkomende informatie die door de cel Contractueel Onderzoek wordt gevraagd; o de wetenschappelijke alsook taalkundige kwaliteit van de documenten die aan de cel Contractueel Onderzoek worden bezorgd; o indien onderzoek verricht wordt naar organismen die vallen onder de toepassing van de meldingsplicht, het contacteren van het centraal contactpunt voor wetenschappelijk onderzoek van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vooraleer het project van start gaat; - het financiële beheer van het project o in het algemeen het attent maken van de promotoren, financiële administratie(s), wetenschappelijke medewerkers, assistenten en bursalen op de richtlijnen gegeven in het financiële luik van dit vademecum; o het tijdig verzenden van de schuldvordering voor het geheel van het vastgestelde voorschot; o na ontvangst van het voorschot, de gepaste verdeling van het voorschot onder de begunstigden volgens de modaliteiten van het contract en het financiële luik van dit vademecum o het opstellen en tijdig doorsturen van de volledige financiële tussentijdse en eindverslagen o na afloop van het project een tijdige respons leveren op de eindafrekening door de boekhouder van de FOD Volksgezondheid en afhandeling van de nodige stappen; 8/41

9 Einde van het contract tenzij in het geval van vervroegde stopzetting (art. 12 van bijlage II bij het contract), eindigt het contract op de datum waarop het saldo van de definitieve afrekening uitbetaald is; Einde van het project dit wordt in het contract omschreven als de beëindiging der werkzaamheden ; voor een project met een looptijd van bijvoorbeeld 36 maanden betekent dit de laatste dag van de 36 maanden dat het project loopt: in het geval van een start op 1 februari 2015 zal dit dus 31 januari 2018 zijn; FOD Volksgezondheid Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; Forfaitaire kosten Instelling MB kosten die bepaald worden in % van de personeelsbegroting die betoelaagd wordt door de FOD Volksgezondheid, en beschreven staan in artikel 4 van bijlage I bij het contract als courante werkingskosten en als algemene/overhead kosten ; forfaitaire kosten weergegeven in het financiële rapport moeten niet vergezeld worden van bewijsstukken, maar kunnen ook niet als eigen inbreng worden beschouwd; een onderzoeksinstelling of departement van een onderzoeksinstelling die participeert in het consortium, en vertegenwoordigd wordt door de coördinator of één van de promotoren; ministerieel besluit; Nieuwe kennis de resultaten en informatie die het project oplevert, ongeacht of deze al dan niet kunnen worden beschermd; 9/41

10 Promotor PV RF RI RT Staat de vertegenwoordiger van een instelling actief binnen het onderzoeksproject zoals geïdentificeerd in het contract; hij/zij is verantwoordelijk voor - de tijdige ondertekening van het contract; - de goede uitvoering van de werkpakketten die hem/haar zijn toegewezen; - het tijdig aanleveren van teksten en documentatie aan de coördinator nodig voor o.a. het opstellen van volledige wetenschappelijke en financiële tussentijdse en eindverslagen; - de voorbereiding van, deelname aan en correcte uitvoering van de nodige vergaderingen; proces-verbaal ofwel verslag van een vergadering; Free Research of vrije onderzoeksprojecten, waarbij de promotoren het onderzoeksonderwerp hebben bepaald; International Research of transnationale onderzoeksprojecten, waarvan de onderzoeksthema s binnen de activiteitsdomeinen vallen; Targeted Research of thematische onderzoeksprojecten, waarbij de onderzoeksthema s voorafgaandelijk zijn vastgelegd door de bevoegde Minister(s); de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de FOD Volksgezondheid; Start van het contract het contract treedt in werking op de datum waarop het door alle contracterende partijen ondertekend is; 10/41

11 Start van het project dit wordt in het contract omschreven als de aanvang der werkzaamheden ; het is de eerste dag van de periode van de looptijd van het project, m.a.w. de dag waarop de onderzoekswerkzaamheden werkelijk van start gaan ; deze eerste dag is steeds de 1 e of de 16 e dag van de maand; Toegangsrechten licenties en gebruikersrechten voor nieuwe kennis of bestaande kennis; Valorisatie door de instellingen : het directe of indirecte gebruik van de nieuwe kennis voor andere onderzoeksactiviteiten die buiten het bestek van het project vallen, of voor het ontwikkelen, ontwerpen of op de markt brengen van een proces, of het uitwerken of leveren van een dienst; door de Staat : Verspreiding het directe of indirecte gebruik van de nieuwe kennis voor het initiëren of ondersteunen van andere onderzoeksactiviteiten die buiten het kader van het project vallen, of voor het ondersteunen en nemen van nationale, Europese en/of internationale beleidsacties zoals de uitwerking van normen, richtlijnen en controleprogramma s; de openbaarmaking van de nieuwe kennis op alle aangewezen manieren (met uitzondering van de openbaarmaking die voortvloeit uit de beschermingsformaliteiten), inclusief de publicatie van de nieuwe kennis in om het even welk medium; Wetenschappelijk adviseur de vertegenwoordiger van de cel Contractueel Onderzoek die het administratieve, financiële en wetenschappelijke beheer van de projecten waarneemt. 11/41

12 4 ADMINISTRATIEVE EN WETENSCHAPPELIJKE OPVOLGING 4.1 Contract Algemeen Het contract wordt afgesloten tussen de FOD Volksgezondheid en de bevoegde vertegenwoordigers van de betrokken onderzoeksinstellingen. Het contract wordt voor ondertekening ter beschikking gesteld aan de coördinator zodra het MB waarin de toelage wordt toegekend, ondertekend is door de bevoegde Minister(s) en gepubliceerd in het Staatsblad Parafering en ondertekening - Dit dient zo snel mogelijk te gebeuren: het eerste voorschot kan pas worden uitbetaald wanneer het ondertekende contract teruggezonden is naar de cel Contractueel Onderzoek. - De bevoegde vertegenwoordiger van de instelling die de coördinator levert, ondertekent het contract en parafeert bovendien ook elke bladzijde. - De coördinator is ervoor verantwoordelijk dat het contract zo spoedig mogelijk door de overige begunstigden wordt ondertekend, en aan de cel Contractueel Onderzoek wordt terugbezorgd. - Pas nadat alle begunstigden het contract ondertekend hebben, wordt het contract ook door de Voorzitter van de FOD Volksgezondheid ondertekend. - Na ondertekening door de Voorzitter van de FOD Volksgezondheid bezorgt de cel Contractueel Onderzoek de coördinator de originele ondertekende exemplaren voor verdeling naar de verschillende instellingen binnen het consortium Rekeningnummer waarop de voorschotten en het saldo worden gestort - De voorschotten en het saldo worden gestort op het bankrekeningnummer dat vermeld is in artikel 3.3 van het basiscontract. - De ontvangende onderzoeksinstelling is verantwoordelijk voor de gepaste verdeling ervan onder de instellingen indien er verschillende instellingen bij het project betrokken zijn, dit volgens de modaliteiten bepaald in het contract en in het financiële luik van dit vademecum. 12/41

13 - Indien de ontvangende onderzoeksinstelling niet de instelling van de coördinator is, rapporteert deze aan de coördinator telkens er een financiële transactie is uitgevoerd; de coördinator heeft de eindverantwoordelijkheid voor het goede financiële beheer van het project. 4.2 Looptijd van het project - De startdatum vermeld in artikel 2.2 van het basiscontract wordt bepaald in overleg met de coördinator. Het contract voorziet een marge van 6 maanden voor de effectieve start van het project ( aanvang der werkzaamheden ). Bij vermelding van bijvoorbeeld 1 februari betekent dit dat het project ten laatste op 1 augustus moet starten. Verder uitstel is niet mogelijk. - De coördinator deelt zo spoedig mogelijk per brief of via de werkelijke startdatum mee aan de cel Contractueel Onderzoek. - De projecten gaan steeds van start (aanvang der werkzaamheden) op de 1 e of de 16e van de maand (bij voorkeur de 1 e ). - Zodra de startdatum gekend is, ligt ook de einddatum (beëindiging der werkzaamheden) automatisch vast. - Indien er verschillende instellingen bij het project betrokken zijn, geldt voor alle instellingen dezelfde startdatum. Dit is van belang omdat facturen met een datum die vóór de officiële startdatum (aanvang der werkzaamheden) of na de officiële einddatum (beëindiging der werkzaamheden) valt, niet kunnen worden ingebracht op het budget van het project. - Uitstel van einddatum (beëindiging der werkzaamheden): o de coördinator dient steeds een alternatieve oplossing te zoeken vooraleer hij een uitstel van einddatum aanvraagt; o indien niet te vermijden, is uitstel van einddatum enkel mogelijk voor zover dit geen meerkosten met zich meebrengt voor de FOD Volksgezondheid; o een dergelijk uitstel kan enkel worden aangevraagd wegens gegronde redenen, zoals bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, ernstige ziekte of problemen met infrastructuur; o indien een uitstel van einddatum wordt toegekend, wordt dit geregeld via een aanhangsel aan het contract. 13/41

14 4.3 Aanwervingen en vervangingen - Aanwerving van personeel of inschakeling van reeds aanwezig personeel op een project vereist geen voorafgaandelijk akkoord van de cel Contractueel Onderzoek. - In de loop van de eerste maand na het opstarten van het project of binnen een maand na de aanwerving, bezorgt de instelling aan de cel Contractueel Onderzoek een overzicht van de personeelsleden (zie bijlage 1 template overzicht personeelsleden ) ten laste van het project, waarin de volgende elementen vervat zijn: o code en acroniem van het project; o artikelnummer van het budget waarop het personeelslid wordt uitbetaald; o naam van het personeelslid; o kwalificatie waaronder de persoon wordt aangeworven / actief is in het onderzoekscentrum; o tewerkstelling voor het project in mensmaanden; o begin- en einddatum van de tewerkstelling ten laste van het project; o een curriculum vitae van het personeelslid/de personeelsleden in kwestie. Deze regel geldt zowel voor personeelsleden gefinancierd door de FOD Volksgezondheid als voor personeelsleden die worden betaald met andere middelen (inclusief eigen middelen) en die eventueel reeds in dienst waren vóór de aanvang van het project. - Elke vervanging van personeel wordt binnen een maand meegedeeld aan de cel Contractueel Onderzoek. - Een persoon kan slechts op het projectbudget worden uitbetaald indien er hiervoor een nominatief artikel is voorzien. - Er kan op elk gegeven moment slechts één persoon betaald worden op een gegeven artikel. Overlapping van tewerkstellingsperiodes van meerdere personen op éénzelfde artikel is dus niet mogelijk. - Bij de aanwerving moet steeds rekening gehouden worden met de vereiste kwalificaties voor de voorziene functie op een bepaald artikel (wetenschapper, technicus, ). - Iedere persoon met de nationaliteit van een lidstaat van de EU kan worden aangeworven. Afwijkingen van deze regel zijn uitzonderlijk mogelijk wanneer de goede uitvoering van het project dit vereist, mits voorafgaandelijk akkoord van de cel Contractueel Onderzoek. De aan te werven persoon dient in elk geval een grondige kennis te hebben van één van de landstalen en/of het Engels, daar alle officiële documenten met betrekking tot het project, waaronder ook de wetenschappelijke tussentijdse en eindverslagen, in één van deze talen moeten worden opgesteld. 14/41

15 4.4 Dienstreizen De onkosten van dienstreizen behoren standaard bij de courante, forfaitaire werkingskosten.. Enkel indien in het contract bij de specifieke werkingskosten een budgetartikel voorzien is voor zendingen in het binnenland en/of naar het buitenland, kunnen onkosten van dienstreizen ingebracht worden als specifieke werkingskosten. In dit laatste geval dient er voor de zendingen naar het buitenland tenminste één maand voor de vertrekdatum toestemming te worden gevraagd aan de cel Contractueel Onderzoek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het formulier in bijlage 2 ( formulier aanvraag zending buitenland ). - Het formulier dient volledig en correct te worden ingevuld, en - minimum één maand vóór het geplande vertrek via naar de cel Contractueel Onderzoek verzonden te worden, - samen met het gedetailleerde programma (opleiding, congres, ) of de uitnodiging (stages, vergadering, ) naar de activiteit waaraan men wenst deel te nemen. - Er kunnen per zending slechts verplaatsings- en verblijfskosten voor één persoon per instelling op het budget van het project worden ingebracht. - Deze persoon dient op het contract vermeld te staan als (co-)promotor of wetenschappelijk medewerker, of dient nominatief in het budget te zijn opgenomen (artikel 4 van bijlage I van het contract). - De verblijfskosten mogen de maximaal toegelaten logements- en dagelijkse forfaitaire vergoeding zoals vermeld voor categorie 1 in het MB van 23 maart 2015 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, niet overschrijden. - Voor wat betreft de reiskosten is het Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten van toepassing. Voor de zendingen in het binnenland dient geen toestemming te worden gevraagd, maar de gangbare federale wetgeving (KB 18/1/1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten) is van toepassing (zie tijdens_het_werk/reiskosten/#.vs4nevrctiu). Bij de financiële rapportering moeten de nodige bewijsstukken worden voorgelegd (bv. betalingsbewijzen trein, in het geval van een kilometervergoeding : gedetailleerde en gevalideerde weergave van het aantal gereden kilometers met vermelding van het reisdoel). 15/41

16 4.5 Intellectuele eigendom en valorisatie van de onderzoeksresultaten Alle regels met betrekking tot eigendom en valorisatie van de onderzoeksresultaten staan beschreven in artikel 9 van bijlage II van het contract en in het aanhangsel dat standaard aan het contract wordt toegevoegd. De belangrijkste praktische richtlijnen worden hieronder weergegeven Nieuwe kennis Wanneer het onderzoek uitgevoerd wordt door slechts één instelling, is de nieuwe kennis eigendom van deze instelling. Wanneer het onderzoek wordt uitgevoerd in een consortium, is de nieuwe kennis eigendom van de instelling die het werk uitvoert dat die nieuwe kennis oplevert, tenzij deze instelling uitdrukkelijk kiest om deze eigendom toe te kennen aan het consortium, of tenzij het respectievelijke aandeel in het werk niet kan worden nagegaan. Specifieke afspraken omtrent de eigendom en valorisatie van de nieuwe kennis kunnen worden beschreven in een interne overeenkomst binnen het consortium. Indien een dergelijke overeenkomst nodig geacht wordt, dient deze binnen drie maanden na de aanvang der werkzaamheden te worden vastgelegd. Ongeacht de eigendomsrechten van elke instelling, heeft de Staat een algemeen, kosteloos gebruiksrecht van de resultaten met het oog op de valorisatie van de nieuwe kennis ter ondersteuning van haar beleid. Wanneer dit vereist is voor de valorisatie van de nieuwe kennis door de Staat, moet de Staat tot één jaar na het einde van het contract toegangsrechten krijgen op de relevante bestaande kennis Octrooiaanvragen Indien één of meerdere instellingen of het consortium beoogt (delen van) de nieuwe kennis te beschermen via een octrooi, dienen de betrokken promotoren de Staat hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen. Hierbij identificeren zij de informatie die beschermd zal worden en gedurende een aangegeven periode niet verspreid mag worden. De octrooiaanvraag moet de volgende verklaring bevatten om duidelijk kenbaar te maken dat de nieuwe kennis werd gerealiseerd met de financiële steun van de FOD Volksgezondheid: Het onderzoek dat tot deze uitvinding leidde, werd gesubsidieerd door de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het contract [ ]. 16/41

17 4.6 Verspreiding van de resultaten Alle regels met betrekking tot de verspreiding van de resultaten staan beschreven in artikel 10 van bijlage II van het contract. De belangrijkste praktische richtlijnen worden hieronder weergegeven Verspreiding van de resultaten door de instellingen - Wanneer één of meerdere instellingen de nieuwe kennis waarvan ze eigenaar zijn willen verspreiden, worden de andere betrokken instellingen en de Staat minstens 15 dagen vóór de geplande datum van verspreiding hiervan op de hoogte gesteld. Hierbij wordt voldoende uitleg verstrekt over de geplande verspreiding en over de gegevens die zullen worden verspreid. Na deze aankondiging hebben de andere instellingen en de Staat 14 dagen tijd om voorstellen tot verbetering te formuleren of bezwaar aan te tekenen tegen de verspreiding (art van bijlage II bij het contract). - In alle publicaties of andere vormen van verspreiding met betrekking tot de nieuwe kennis moet de volgende verklaring worden opgenomen om duidelijk kenbaar te maken dat de nieuwe kennis werd gerealiseerd met de financiële steun van de FOD Volksgezondheid: Het onderzoek dat tot deze resultaten leidde, werd gesubsidieerd door de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het contract [ ]. In het Frans wordt dit : "Les recherches sous-jacentes à ces résultats ont reçu un financement du Service public fédéral belge Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au titre du contrat [ ], en in het Engels : "The research that yielded these results, was funded by the Belgian Federal Public Service of Health, Food Chain Safety and Environment through the contract [ ] Verspreiding van de resultaten door de Staat De FOD Volksgezondheid, en in bredere zin de Staat, mag de uitgebreide samenvatting ( executive summary ) van het wetenschappelijk eindverslag openbaar maken, of mag het wetenschappelijk eindverslag gebruiken als bron voor openbaar toegankelijke informatie (informatie op de website van de FOD, folders, persmededelingen, mededelingen op studiedagen, ). Verder zal de FOD Volksgezondheid en in bredere zin de Staat de nieuwe kennis gebruiken ter ondersteuning van het nationale, Europese en internationale beleid. Indien de promotoren de bekomen resultaten op geen enkele manier valoriseren, heeft de Staat het recht om het wetenschappelijk eindverslag of delen hiervan te verspreiden Ter beschikking stellen van data Telkens de cel Contractueel Onderzoek hierom verzoekt, dienen de promotoren gegevens die gebruikt kunnen worden voor de aanvulling van nationale, Europese of internationale 17/41

18 databanken over te maken. In dit geval zal de cel Contractueel Onderzoek de coördinator hier zo snel mogelijk, en indien reeds bekend nog vóór de start van het project, van op de hoogte brengen en de vereisten met betrekking tot het te gebruiken dataformaat meedelen Informatie-uitwisseling in het kader van de meldingsplicht in de voedselketen Melding aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen voorziet dat elk laboratorium het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) op de hoogte brengt wanneer het redenen heeft om aan te nemen dat een in de handel gebracht product niet beantwoordt aan de voedselveiligheidsvoorschriften. Het ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen beschrijft meer in detail op welke wijze de melding dient te gebeuren. Teneinde onderzoekers de mogelijkheid te bieden om met het FAVV overleg te plegen over potentiële knelpunten die zouden kunnen optreden in verband met de meldingsplicht in de loop van het onderzoek, werd bij het FAVV een centraal contactpunt voor wetenschappelijk onderzoek opgericht: (omzendbrief met betrekking tot de meldingsplicht in de voedselketen in het kader van het wetenschappelijk onderzoek d.d. 19/11/2010 (ref. PCCB/S5/1 Sci Sec 2009/63) van het FAVV). Dit centraal contactpunt staat ten dienste van de onderzoekers van Belgische universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen in het kader van hun wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten. Het is belangrijk voor de wetenschappers die vragen hebben over de meldingsplicht om met het FAVV in contact te treden vóór de start van een onderzoeksproject teneinde potentiële knelpunten die kunnen optreden in de loop van een onderzoek vooraf te bespreken. 18/41

19 Melding aan de cel Contractueel Onderzoek De coördinator dient de cel Contractueel Onderzoek onmiddellijk op de hoogte te brengen van: - iedere communicatie met het centraal contactpunt voor wetenschappelijk onderzoek van het FAVV in het kader van het project, en de uitkomst van het overleg; - iedere officiële melding die overgemaakt wordt aan het FAVV op basis van de nieuwe kennis gegenereerd in het kader van het project. 4.7 Vertrouwelijkheid van gegevens Noch de Staat noch de promotoren mogen geïndividualiseerde of privégegevens over natuurlijke of rechtspersonen die hen werden bezorgd voor de uitvoering van het contract openbaar maken zonder toestemming van de betrokken natuurlijke of rechtspersonen. De regels met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de gegevens die verstrekt worden aan de leden van het Begeleidingscomité staan beschreven in het betrokken huishoudelijk reglement (zie bijlage 3, Huishoudelijk reglement van het Begeleidingscomité ). 4.8 Begeleidingscomité Het Begeleidingscomité volgt de wetenschappelijke werkzaamheden op die in het kader van het project worden uitgevoerd, en biedt een platform voor adviesverstrekking en overleg met de projectpartners, de FOD Volksgezondheid en andere belanghebbenden. Het huishoudelijk reglement van het Begeleidingscomité, weergegeven in bijlage 3, beschrijft alle details met betrekking tot de verantwoordelijkheden, de samenstelling, de vergaderfrequentie, de deelname aan de vergaderingen, de organisatie, het verloop en het proces-verbaal van de vergaderingen, het taalgebruik en de vertrouwelijkheid van de meegedeelde gegevens. De instructies van dit huishoudelijk reglement dienen nauwgezet te worden gevolgd. 19/41

20 4.9 Gedetailleerde wetenschappelijke en financiële verslagen Tussentijdse (jaarlijkse) verslagen Wetenschappelijke verslagen - Een tussentijds wetenschappelijk verslag van minimum 20 en maximum 100 bladzijden (exclusief bijlagen) wordt in de loop van de 13 e, e 1, 37 e etc. maand van het project naar de cel Contractueel Onderzoek gestuurd. - Het tussentijds wetenschappelijk verslag wordt opgemaakt volgens bijlage 4, template wetenschappelijk verslag. Dit dient één gezamenlijk document te zijn voor het ganse consortium. Dit verslag wordt in een (combinatie) van de landstalen of in zijn geheel in het Engels opgesteld. De uitgebreide samenvatting wordt zowel in één van de landstalen als in het Engels opgesteld. - Elk volgend tussentijds wetenschappelijk verslag vult het verslag van het vorige jaar verder aan, zodat in elk verslag een volledig beeld wordt gegeven van alle op dat moment gerealiseerde onderzoeksactiviteiten. - Van elk wetenschappelijk verslag wordt een elektronische versie (Word en pdf) evenals twee papieren kopijen aan de cel Contractueel Onderzoek bezorgd Financiële verslagen - De tussentijdse financiële verslagen worden in de loop van de 13 e, 25 e, 37 e etc. maand van het project naar de boekhouding van de FOD Volksgezondheid gestuurd. - Voor de vereisten gesteld aan de financiële verslagen verwijzen we naar het financiële luik van dit vademecum (punt 5.4.) Eindverslagen - Een wetenschappelijk eindverslag van minimum 30 en maximum 150 bladzijden (exclusief bijlagen) en een financieel eindverslag worden ten laatste twee maanden na de einddatum van het project respectievelijk naar de cel Contractueel Onderzoek en de boekhouding van de FOD Volksgezondheid gestuurd. - Een uitgebreide samenvatting ( executive summary ) van maximum 3 bladzijden wordt in minstens één van de landstalen en in het Engels als een afzonderlijk document aan het verslag toegevoegd, dit uitsluitend onder elektronische vorm (Word en pdf). Deze samenvatting zal op de website van de FOD Volksgezondheid gepubliceerd worden. - Verder gelden dezelfde regels als voor de tussentijdse verslagen. 1 Zie punt Tussentijdse evaluatie: het 2 e tussentijds wetenschappelijk verslag dient te worden ingediend ten laatste 1 week vóór de datum van de vergadering van het Begeleidingscomité in maand 24 van de looptijd van het project. 20/41

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten Bijlage 6 Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Algemeen We raden u ten stelligste aan uw boekhoudkundige dienst te betrekken bij de opmaak van uw budgetvoorstel. Behalve de hier vermelde informatie

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

ESKIMO. Indieningsperiode 19 februari mei 2014

ESKIMO. Indieningsperiode 19 februari mei 2014 ESKIMO Stimuleren van de ESCO-markt voor kmo s Gesloten projectoproep Bijlage 4 Controlerichtlijnen 1 van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning (AIO) met betrekking tot de financiële opvolging Indieningsperiode

Nadere informatie

Clusters voor industriële ontwikkeling

Clusters voor industriële ontwikkeling Clusters voor industriële ontwikkeling Open projectoproep Bijlage 4 Controlerichtlijnen 1 van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning (AIO) met betrekking tot de financiële opvolging Indieningsperiode 22

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNING

REGLEMENT ONDERSTEUNING REGLEMENT ONDERSTEUNING Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 24 mei 2016 Binnen de perken van de budgettaire mogelijkheden ondersteunt Vlamo de artistieke, organisatorische en technische werking van

Nadere informatie

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving Koning Albert II laan 35 bus 12 1030 Brussel T 0800 20 555 info@vlaio.be www.vlaio.be Contact O&O-bedrijfsprojecten: T +32 (0)2 432 42 24 bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be www.iwt.be/subsidies/oeno-bedrijfsproject

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving IWT Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 16 1030 Brussel tel. +32 (0)2 432 42 00 fax +32 (0)2 432 43 99 website : www.iwt.be e-mail : bedrijfssteun@iwt.be Toelichtingsdocument kmo-innovatieprojecten

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres):

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): OFFERTEFORMULIER Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: wetenschappelijke ondersteuning voor het verwerken en analyseren van de verzamelde data die de Vlaamse erkende woonzorgcentra halfjaarlijks aan

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun C Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 21/22 van het Kankerplan: Psychosociale

Nadere informatie

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers - e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers Bijlage 5 Controlerichtlijnen van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning

Nadere informatie

BRAIN-be BELGIAN RESEARCH ACTION THROUGH INTERDISCIPLINARY NETWORKS

BRAIN-be BELGIAN RESEARCH ACTION THROUGH INTERDISCIPLINARY NETWORKS BRAIN-be BELGIAN RESEARCH ACTION THROUGH INTERDISCIPLINARY NETWORKS Joint call for proposals: Extended Working Life and its Interaction with Health, Wellbeing and Beyond Richtlijnen voor Belgische deelnemers

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EUROPESE OF INTERNATIONALE PROJECTEN. Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EUROPESE OF INTERNATIONALE PROJECTEN. Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EUROPESE OF INTERNATIONALE PROJECTEN Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen 1 BOEKHOUDKUNDIGE EN ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE IN TE DIENEN REKENINGEN

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Overeenkomst voor de overdracht van gegevens

Overeenkomst voor de overdracht van gegevens Overeenkomst voor de overdracht van gegevens TUSSEN: De Rechtspersoonlijkheid van het, met zetel te 1050 Brussel, Juliette Wytsmanstraat 14; Vertegenwoordigd door Myriam Sneyers, in haar hoedanigheid van

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 1 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in 2006 met een jaarlijks budget van 5.000.000 (3.000.000

Nadere informatie

Aanvaardbare kosten in SBO en TBM projecten (KOSTENMODEL)

Aanvaardbare kosten in SBO en TBM projecten (KOSTENMODEL) 1. Inleiding Aanvaardbare kosten in SBO en TBM projecten (KOSTENMODEL) 1.1 Doel van het kostenmodel Dit document bevat richtlijnen die belangrijk zijn bij: - de opmaak van een projectbegroting (in de projectaanvraag);

Nadere informatie

Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW

Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Facultair reglement Mobiliteitsfonds FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 8 oktober 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Het

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

STW-gebruikerscommissie

STW-gebruikerscommissie STW-gebruikerscommissie Versie: november 2013 Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Definities... 3 02. Toepasselijkheid... 3 03. Taak... 4 04. Uitvoering project... 4 05. Samenstelling... 4

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van )

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van ) Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië (Inwerkingtreding 01-12-2014, gepubliceerd

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCTIRIS Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen BOEKHOUDKUNDIGE EN ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN VOOR DE IN TE DIENEN BOEKHOUDING EN VERSLAGEN OPGELET! De documenten

Nadere informatie

Toelichtingsdocument kmo-innovatieprojecten en kmo-haalbaarheidsstudies: uitvoering en opvolging

Toelichtingsdocument kmo-innovatieprojecten en kmo-haalbaarheidsstudies: uitvoering en opvolging Optredend voor het Hermesfonds Koning Albert II laan 35 bus 12 1030 Brussel T 0800 20 555 info@vlaio.be www.vlaio.be Contact KMO-projecten: T +32 (0)2 432 43 14 bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be www.iwt.be/subsidies/kmo-innovatie/documenten

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor de ontwikkeling van een operationele begeleidingsmethodiek voor

Nadere informatie

Informatie voor de coordinatoren van de geselecteerde projecten

Informatie voor de coordinatoren van de geselecteerde projecten «Doelstelling 2013: Samen investeren in stedelijke ontwikkeling!» Informatie voor de coordinatoren van de geselecteerde projecten 18 maart 2008 Brussels Info Place Cel coördinatie en beheer EFRO 2007-2013

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

TITEL I - Algemene bepalingen

TITEL I - Algemene bepalingen Administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 juli 2005 Belgisch

Nadere informatie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Boekhoudkundige en administratieve richtlijnen Deze richtlijnen zijn van toepassing op projecten die van start zijn gegaan vanaf 1 oktober 2015. BOEKHOUDKUNDIGE EN ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering ZG/WEL-150309 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Toelichtingsdocument Baekeland mandaten: Regeling voor de kosten

Toelichtingsdocument Baekeland mandaten: Regeling voor de kosten Toelichtingsdocument Baekeland mandaten: Regeling voor de kosten Versie mei 2009 1. Algemene principes Bij de selectie wordt de toegezegde steun van IWT berekend als een percentage van de aanvaardbare

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Duurzame Landbouw HANDLEIDING BIJ HET AANVRAAGSCHEMA VOOR STEUN BIJ : PROJECTEN TER BEVORDERING VAN KWALITEITSVOLLE HOEVE-

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten OPROEP 2012 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in

Nadere informatie

[MARIE CURIE-EUROPESE REÏNTEGRATIESUBSIDIE] [MARIE CURIE-INTERNATIONALE REÏNTEGRATIESUBSIDIE]

[MARIE CURIE-EUROPESE REÏNTEGRATIESUBSIDIE] [MARIE CURIE-INTERNATIONALE REÏNTEGRATIESUBSIDIE] BIJLAGE III BIJZONDERE BEPALINGEN [MARIE CURIE-EUROPESE REÏNTEGRATIESUBSIDIE] [MARIE CURIE-INTERNATIONALE REÏNTEGRATIESUBSIDIE] III. 1 Definities Naast de definities in artikel II.1 zijn de volgende definities

Nadere informatie

PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S

PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S Bijlage 3 Brussels International Leefmilieu Brussel PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S 2016 TOELAATBARE UITGAVEN Financiële principes 1. Het grootste deel van de uitgaven is voor het Zuiden bestemd, rechtstreeks

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S WORKSHOP 5 DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S De financiële rapportering door NGO s in het kader van de nieuwe regelgeving (KB 2006) door Marc HEIRMAN 1 Overzicht regelgevende teksten Wetten op Rijkscomptabiliteit,

Nadere informatie

Energietransitiefonds (ETF) Oproep FAQ Veelgestelde vragen. Toepassingsgebied ETF. Klopt.

Energietransitiefonds (ETF) Oproep FAQ Veelgestelde vragen. Toepassingsgebied ETF. Klopt. Energietransitiefonds (ETF) Oproep 30.06.2017 FAQ Veelgestelde vragen Toepassingsgebied ETF 1. We veronderstellen dat een consortium van verschillende partners een project kan voorstellen. Kunt u dit bevestigen

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie

AANVRAGEN VAN EEN FORMEEL ADVIES AAN HET WETENSCHAPPELIJK COMITÉ

AANVRAGEN VAN EEN FORMEEL ADVIES AAN HET WETENSCHAPPELIJK COMITÉ Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2011/466/PCCB Procedure AANVRAGEN VAN EEN FORMEEL ADVIES AAN HET WETENSCHAPPELIJK COMITÉ Versie 3 In toepassing vanaf : 01-07-2013 Verantwoordelijke

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Terugbetaling van kosten - RSZ

Terugbetaling van kosten - RSZ Terugbetaling van kosten - RSZ Uit het loonbegrip zijn uitgesloten de bedragen die een terugbetaling zijn van kosten die ten laste van de werkgever vallen. Het gaat hier uitsluitend om kosten die ten laste

Nadere informatie

omkadering en inschakelingspremies

omkadering en inschakelingspremies en inschakelingspremies omkaderingsdossier heeft betrekking op: omkaderingspremie voor werkervaringspromotoren + aanvullende omkaderingspremie, inschakelingspremie en nazorgpremie voor leerwerkbedrijven

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

11 JUNI Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker

11 JUNI Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker Ziekenhuisapotheker--erkenningsprocedure 11 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker BS 08/07/2003

Nadere informatie

BRAIN-be BELGIAN RESEARCH ACTION THROUGH INTERDISCIPLINARY NETWORKS

BRAIN-be BELGIAN RESEARCH ACTION THROUGH INTERDISCIPLINARY NETWORKS BRAIN-be BELGIAN RESEARCH ACTION THROUGH INTERDISCIPLINARY NETWORKS NETWERKPROJECTEN ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN Beheer en coördinatie INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. COÖRDINATIE VAN DE WETENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 1 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/A INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN 22 september 2015 Inleiding Definities Voor

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

BIJLAGEN DOCUMENT VOOR EEN JAARVERSLAG, EEN EINDVERSLAG EN EEN FINANCIEEL VERSLAG VAN EEN O&O-BEDRIJFSPROJECT

BIJLAGEN DOCUMENT VOOR EEN JAARVERSLAG, EEN EINDVERSLAG EN EEN FINANCIEEL VERSLAG VAN EEN O&O-BEDRIJFSPROJECT TIJDELIJKE HANDLEIDING De regelingen voor de steun aan O&O-bedrijfsprojecten zijn in herziening als gevolg van de invoering van een nieuwe Europese kaderregeling en de aanpassing van de Vlaamse regelgeving

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 -

Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 - Federaal fonds ter bestrijding van de verslavingen - oproep 2008 - Minister Onkelinx en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zijn erg betrokken bij de problematiek van het

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1 De Ieder kalenderjaar, tijdens de eerste vergadering van de GROS, beslist de algemene vergadering van de GROS over een verdeelsleutel van het

Nadere informatie

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN Periode 2010-2012 THEMA:Bedrijf en Buurt 1 Artikel 1 - Algemeen De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de speerpunten die opgenomen is in de

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR LEDEN 1. Inleiding De statuten van de vereniging zonder winstoormerk Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ vzw), Engelse benaming Flanders Marine Institute vzw werden gepubliceerd

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Versie 01-07-2013 Deel IV Titel II Hoofdstuk V : Vergoeding voor tijdelijke opdrachten in het buitenland Inhoudstafel

Versie 01-07-2013 Deel IV Titel II Hoofdstuk V : Vergoeding voor tijdelijke opdrachten in het buitenland Inhoudstafel Versie 01-07-2013 Deel IV Titel II Hoofdstuk V : Vergoeding voor tijdelijke opdrachten in het buitenland Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Kosten en vergoedingen 2.1 Voorafgaandelijke

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid. Reglement bij het aanvraagformulier

Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid. Reglement bij het aanvraagformulier Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Reglement bij het aanvraagformulier Programma s met voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor producten met een

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

MARIE CURIE-INTERNATIONAAL UITWISSELINGSPROGRAMMA VOOR ONDERZOEKSPERSONEEL Meerdere begunstigden

MARIE CURIE-INTERNATIONAAL UITWISSELINGSPROGRAMMA VOOR ONDERZOEKSPERSONEEL Meerdere begunstigden BIJLAGE III BIJZONDERE BEPALINGEN MARIE CURIE-INTERNATIONAAL UITWISSELINGSPROGRAMMA VOOR ONDERZOEKSPERSONEEL Meerdere begunstigden III. 1 Definities Naast de definities in artikel II.1 zijn de volgende

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET 2012 SUBSIDIES VOOR CULTUREEL-ERFGOEDPROJECTEN INTERNATIONALE PROJECTEN DIE COFINANCIERING VEREISEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt

Nadere informatie

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen In het district Antwerpen heeft jeugdsport een hoge prioriteit. Het district wil een toelageregeling instellen om jeugdsport te stimuleren via het jeugdsportfonds.

Nadere informatie

Reglement Biomedische onderzoeksprojecten Kom op tegen Kanker

Reglement Biomedische onderzoeksprojecten Kom op tegen Kanker Reglement Biomedische onderzoeksprojecten Kom op tegen Kanker 1. Doel Innoverend kankeronderzoek steunen dat bijdraagt tot de overlevingskansen en/of de levenskwaliteit van kankerpatiënten waarvoor geen

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 2 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/B INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Invulformulier voor projectvoorstellen rond Sociale Innovatie

Invulformulier voor projectvoorstellen rond Sociale Innovatie Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Invulformulier voor projectvoorstellen rond Sociale Innovatie ALGEMENE PROJECTINFORMATIE Titel: Acroniem: Startdatum: Einddatum: Duur (in maanden max. 12):

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel

Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel Versie van 18-11-2011 DEEL VII - Hoofdstuk II: Presentiegelden selectiecommissie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

> 5 uur en < 8 uur 8 uur Verblijf op kosten van het personeelslid 3,90 EUR 19,60 EUR 44,65 EUR 23,50 EUR

> 5 uur en < 8 uur 8 uur Verblijf op kosten van het personeelslid 3,90 EUR 19,60 EUR 44,65 EUR 23,50 EUR Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: December 2016 Onderwerp: Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland

Nadere informatie

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend advies

Nadere informatie

ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003

ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003 ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003 O. Ref. : 10 / A / 2002 / 046 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en het contractuele

Nadere informatie

BIJLAGEN DOCUMENT VOOR EEN JAARVERSLAG, EEN EINDVERSLAG EN EEN FINANCIEEL VERSLAG VAN EEN O&O-BEDRIJFSPROJECT

BIJLAGEN DOCUMENT VOOR EEN JAARVERSLAG, EEN EINDVERSLAG EN EEN FINANCIEEL VERSLAG VAN EEN O&O-BEDRIJFSPROJECT VERSIE 2.0 _ SEPTEMBER 2004 BIJLAGEN DOCUMENT VOOR EEN JAARVERSLAG, EEN EINDVERSLAG EN EEN FINANCIEEL VERSLAG VAN EEN O&O-BEDRIJFSPROJECT Bischoffsheimlaan 25 B - 1000 Brussel Tel : +32 02 209 09 00 Fax

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

1 Wettelijke bepalingen

1 Wettelijke bepalingen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.3 : Vergoeding voor het gebruik van de fiets Inhoudstafel 1 Wettelijke bepalingen 1.1 Toepassingsveld 1.2 Voorstelling

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang 1 De contracterende partijen binnen de overeenkomst ORGANISATOR Gemeente Anzegem De Vierschaar 1-8570 Anzegem ondernemingsnr: BTW BE 0207.484.780

Nadere informatie

vertegenwoordigd door: Charles H. Price II, Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika bij het Koninkrijk België;

vertegenwoordigd door: Charles H. Price II, Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika bij het Koninkrijk België; ADMINISTRATIEVE SCHIKKING betreffende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika. Bij toepassing van artikel

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie