Bestemmingsplan Doornkade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Doornkade"

Transcriptie

1 Gemeente Houten

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Inspraak Algemeen Heeman Vastgoed, ir. A.H. Heeman, Paardenhoeve 42, 3992 PK HOUTEN Overleg Bro Algemeen Provincie Utrecht Dienst Ruimte en Groen, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten VROM Inspectie, regio Noord-West, Postbus 1006, 2001 BA Haarlem Gasunie, Regiokantoor West, Postbus 444, 2740 AK Waddinxveen Terreinorganisatie Doornkade Bestuur Regio Utrecht, Postbus 14107, 3508 SE Utrecht Vitens Midden- Nederland, Postbus 40205, 3504 AA Utrecht Overige wijzigingen

3 1. Inleiding Het voorontwerp van het bestemmingsplan Doornkade heeft vanaf donderdag 11 juni 2009 tot en met woensdag 8 juli 2009 (vier weken) voor een ieder ter inzage ter inzage gelegen in het gemeentehuis. Op maandag 15 juni 2009 was er een informatieve inloopavond van in het gemeentehuis. Gedurende de inspraakperiode is één schriftelijke inspraakreactie op het bestemmingsplan binnengekomen. Daarnaast is het plan in het kader van het vooroverleg ex artikel Besluit ruimtelijke ordening naar twaalf verschillende overlegpartners verzonden. De reacties die naar aanleiding hiervan zijn binnengekomen zijn eveneens in deze nota opgenomen. In deze nota zijn alle reacties samengevat en voorzien van een reactie. Tevens is aangegeven of de reactie aanleiding geeft om het voorontwerpbestemmingsplan aan te passen. Tenslotte is er een lijst opgenomen met ambtelijke wijzigingen. 3

4 2. Inspraak 2.1 Algemeen Er is gedurende de terinzagetermijn één inspraakreactie binnengekomen. Deze reactie is ingediend door: 1. Heeman Vastgoed, ir. A.H. Heeman, Paardenhoeve 42, 3992 PK Houten. In de volgende paragraaf is de inspraakreactie van Heeman Vastgoed samengevat en beantwoord. 4

5 2.2 Heeman Vastgoed, ir. A.H. Heeman, Paardenhoeve 42, 3992 PK HOUTEN Reclamant geeft aan zeer verheugd te zijn dat de Gemeente Houten zich inzet voor de revitalisatie van bedrijventerrein Doornkade en dat dit onder andere door middel van een nieuw bestemmingsplan dit gestimuleerd wordt. Er wordt echter gevreesd dat het nieuwe plan in deze vorm onvoldoende is. Zo dient (perifere) detailhandel permanent te zijn toegestaan en (solitaire) kantoren. Ongewijzigd beleid ten aanzien van de kantoren zal leiden tot het vertrek van een aantal kantoorhoudende organisaties. Herontwikkeling van bestaande kantoorpanden kan gestimuleerd worden door langs de randen van Doornkade wezenlijk grotere bouwvolumes toe te staan dan nu voorgesteld in het voorontwerp. Ook de huidige parkeerstrook tussen de A27 en de kantoorpanden kan betrokken worden bij de herontwikkeling. Reclamant verzoekt het voorontwerp op de eerder genoemde punten aan te passen. Reactie: Detailhandel In de beleidsnota perifere en grootschalige detailhandel ( ) staat het huidige beleid van de gemeente ten aanzien van perifere en grootschalige detailhandel. Concluderend is gesteld dat vooral de Meerpaal en de Koppeling geschikte locaties zijn voor bepaalde vormen van perifere en/of grootschalige detailhandel. Op de Meerpaal is er een retailcentrum ontwikkeld. Voor Doornkade staat aangegeven dat zij kan blijven dienen als locatie voor de huidige detailhandelsvestigingen. Van uitbreiding van het aantal detailhandelsvestigingen moet worden afgezien. Bij Doornkade is in het verleden de vrijstelling die mogelijk was op grond van het bestemmingsplan vrij ruim gehanteerd. Vrijstelling werd veelal verleend omdat panden lang te huur stonden en/of er verder op dat moment geen sprake was van een plek voor dit soort bedrijven op hoogwaardige bedrijventerreinen. De ligging van de vestigingen zijn op het terrein verbrokkeld. Clustering van vestigingen in de perifere en grootschalige detailhandel is gewenst, in de huidige situatie kan dit echter niet bewerkstelligd worden. Voor grootschalige detailhandelsvestigingen biedt bedrijventerrein Doornkade geen goede inpassingsmogelijkheden meer. Hiervoor ontbreekt het aan (parkeer)ruimte. Ook moet door detailhandelsvestiging op bedrijventerrein geen afbreukrisico geleden worden in de winkelcentra van Houten (Het Rond, het Oude Dorp en Castellum). In eerste instantie was voor 2009 voorzien om de perifere detailhandelsnota te actualiseren. Door het college is hiervan afgezien, omdat in het laatste jaar voorafgaand aan de verkiezingen geen nieuwe beleidsstukken in behandeling genomen worden. In het beleidsoverleg met wethouder Kallen is wel een richtinggevend standpunt ingenomen ten aanzien van het perifere detailhandelsbeleid; perifere detailhandelsontwikkelingen komen niet op bedrijventerrein de Schaft, maar zijn wel mogelijk op het Rondeel (beperkt), Doornkade (beperkt) en de Meerpaal, waarbij de verkeer- en parkeersituatie van belang zullen zijn in de afweging. 1 Gezien dit beleid zijn er beperkt mogelijkheden voor nieuwe perifere detailhandel op Doornkade. Indien de afweging gemaakt is en er een positieve uitkomst is zal een buitenplanse ontheffingsprocedure gevolgd moeten worden. Het voorontwerp zal op dit punt in de toelichting worden genuanceerd. De huidige vergunde vestigingen zijn in het bestemmingsplan specifiek bestemd. Kantoren De gemeente Houten heeft in de Ruimtelijke Visie 2015 uitgesproken dat de (geplande) kantorenlocaties Koppeling De Schaft en Loerik VI de arbeidsplaatsen moeten leveren die het groeiende Houten nodig heeft. Daarnaast is er kantoorruimte in het Centrum, Castellum en De Molenzoom. De Molenzoom is een voorbeeld van een hoogwaardige kantorenlocatie. Doornkade is niet genoemd en bestemd als een kantorenlocatie. Om een aantal redenen is het toestaan van zelfstandige kantoren niet verstandig: - Vanwege de lagere grondprijzen op bedrijventerrein Doornkade leidt zelfstandige kantoorontwikkeling tot onevenredige concurrentie met andere kantoorlocaties in Houten. 1 Verslag beleidsoverleg economische zaken 26 jan

6 - Een bedrijventerrein biedt kansen voor andere meer bedrijfsmatige functies. Door de komst van meer kantoren wordt teveel schaarste gecreëerd voor dit type bedrijven. - In het gemeentelijk en regionaal beleid zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheden voor zelfstandige kantoorontwikkeling. Bedrijventerrein Doornkade maakt hiervan geen onderdeel uit en er is in de bestuurlijke kaders geen verschuiving van kantorenruimte mogelijk tussen locaties. Indien de gemeente dit wel zou doen, rust daar per m2 kantoorruimte een boeteclausule op. Verder is het niet wenselijk dat (veel) bedrijfsruimte verdwijnt op bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen bieden namelijk vestigingsmogelijkheden voor bedrijven die niet gevestigd zijn op een bedrijfsterrein en bieden die bedrijven meer groeimogelijkheden dan dat zij hebben op een locatie buiten een bedrijfsterrein. Aan de trend van verkantorisering van een aantal sectoren, dat vroeger met (veel) minder kantoorruimte toekonden, wordt wel tegemoet gekomen. In het voorontwerpbestemmingsplan is hiervoor opgenomen dat kantoren die ondergeschikt zijn aan en ten dienste staan van het betreffende bedrijf mogelijk zijn met een maximum van 50% van het totale bedrijfsvloeroppervlak met een maximummaat van 2000 m². Er is geen aanleiding om het voorontwerp op dit punt aan te passen. De gemeente is van mening dat er met het beleid zoals verwoord in het nieuwe bestemmingsplan, het bedrijventerrein een goed vitaal bedrijventerrein is en kan blijven. Hoger bouwvolume en parkeerstrook Zoals onder het eerder aangegeven kopje kantoren staat aangegeven wenst de gemeente geen extra mogelijkheden te bieden om zelfstandige kantoren toe te staan op Doornkade. Het ophogen van de bouwhoogte daarvoor is dus ook niet aan de orde wat de gemeente betreft. Het betrekken van de parkeerstrook bij een dergelijke herontwikkeling is derhalve ook niet aan de orde. Er is geen aanleiding om het voorontwerp op dit punt aan te passen. Conclusie De reactie geeft aanleiding om het voorontwerp aan te passen; te weten de toelichting zal op het punt perifere detailhandel genuanceerd worden. 6

7 3. Overleg Bro 3.1 Algemeen Op grond van Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerpbestemmingsplan voor overleg toegezonden naar de volgende partijen: - Provincie Utrecht Dienst Ruimte en Groen, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten - VROM Inspectie, regio Noord-West, postbus 1006, 2001 BA Haarlem - Kamer van Koophandel en Fabrieken Utrecht, Postbus 48, 3500 AA Utrecht - Bestuur Regio Utrecht, Postbus 14107, 3508 SE Utrecht - KPN Telecom Rayon Midden, Afdeling UTN Leidingbeheer, Postbus 16300, 3500 CH Utrecht - Gasunie, Regiokantoor West, Postbus 444, 2740 AK Waddinxveen - Rijkswaterstaat Directie Utrecht, Postbus 650, 3430 AR Nieuwegein - Terreinorganisatie Doornkade - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort - Bestuur Regio Utrecht, Postbus 14107, 3508 SE Utrecht - Vitens Midden- Nederland, Postbus 40205, 3504 AA Utrecht - IKH, Postbus 133, 3990 DC Houten Van de provincie Utrecht, VROM-Inspectie, BRU, Vitens, Gasunie en terreinorganisatie Doornkade hebben wij een reactie ontvangen. Van de overige instanties is geen reactie ontvangen. In de volgende paragraaf zijn de binnengekomen reacties samengevat en beantwoord. 7

8 3.2 Provincie Utrecht Dienst Ruimte en Groen, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht Opgemerkt wordt dat de gedeeltelijke revitalisering met daaraan gekoppeld mogelijke uitbreiding kan leiden tot het aantrekken van meer verkeer. In relatie tot de bereikbaarheid van het terrein wil de provincie graag inzicht hebben in de verkeersaantrekkende werking. Met name tijdens evenementen bij Euretco kunnen parkeerproblemen ontstaan. Verzocht wordt om inzichtelijk te maken hoe deze problematiek opgelost wordt. Reactie: Het parkeerprobleem van Expo Center Houten (Euretco) is bij de gemeente bekend. De onderneming Expo Center Houten is zelf verantwoordelijk voor een goede verkeer- en parkeersituatie van haar bedrijf. Indien dit structureel problemen oplevert, zal hier ook een structurele oplossing voor gevonden moeten worden. De gemeente is bereid hierin constructief mee te denken. Opgemerkt wordt dat er handhaving plaatsvindt bij parkeerovertredingen. Het bestemmingsplan beperkt niet de mogelijkheid om parkeervoorzieningen op eigen terrein te creëren en te gebruiken. Het bestemmingsplan biedt extra mogelijkheden om hoger te mogen bouwen mits er onder of boven voldoende parkeervoorzieningen gecreëerd worden. Conclusie: Er is geen aanleiding om het voorontwerp aan te passen. 8

9 3.3 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten Het Hoogheemraadschap geeft als conclusie aan dat zij positief adviseren over het plan. Op pagina 39 van de toelichting wordt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier genoemd in plaats van De Stichtse Rijnlanden. Verzocht wordt om dit aan te passen. Reactie: De toelichting wordt hierop aangepast. 9

10 3.4 VROM Inspectie, regio Noord-West, Postbus 1006, 2001 BA Haarlem De VROM-Inspectie geeft als advies aan om de 10-6 contour van de Rijksweg A27 op te nemen op de verbeelding. Verder wordt geadviseerd om de gegevens ten aanzien van de doorzet van het LPG-tankstation op te nemen in de toelichting en de bepaling en de verantwoording van het groepsrisico daarvan op te nemen in de toelichting. Reactie: De 10-6 contour van de Rijksweg A27 voor zover gelegen binnen het plangebied wordt opgenomen in de verbeelding. De gegevens van de LPG-doorzet (= m³ per jaar) zullen ter informatie worden opgenomen in de toelichting. Gedurende de procedure van het voorontwerp is er onderzoek verricht naar Externe Veiligheid, dit zal verwerkt worden in de toelichting. Conclusie: Het voorontwerp wordt hierop aangepast. 10

11 3.5 Gasunie, Regiokantoor West, Postbus 444, 2740 AK Waddinxveen De Gasunie geeft een tekstvoorstel omtrent de externe veiligheidsaspecten gerelateerd aan de aardgastransportleiding net buiten het plangebied waarvan de invloedsfeer tot binnen het plangebied reikt. Reactie: De voorgestelde tekst wordt overgenomen in de toelichting. Het voorontwerp wordt hierop aangepast. De conclusie is dat er geen belemmeringen zijn. 11

12 3.6 Terreinorganisatie Doornkade Sinds 8 april jongstleden is er een terreinorganisatie voor ondernemers van het bedrijventerrein Doornkade. In haar tweede overleg heeft zij het voorontwerpbestemmingsplan besproken met als eindresultaat de volgende zienswijzen. 1. De terreinorganisatie kan zich vinden om het rommelige aanzien van opslag en kleine bouwwerken voor de voorgevel tegen te gaan, maar vraagt om een uitzondering hiervoor op te nemen voor bedrijven die aan drie zijden zijn ontsloten door wegen. Hier kan opslag toegestaan worden onder de voorwaarde dat dit door groen wordt afgeschermd. 2. De terreinorganisatie verzoekt om goede afspraken te maken met Expo Center Houten om de parkeeroverlast voorafgaand en tijdens beurzen tegen te gaan. Ook het laden en lossen voor beursdagen leidt regelmatig tot een blokkade van bestemmingsverkeer bij andere bedrijven. 3. Er wordt verzocht in overweging te nemen om de parkeerstrook aan de Peppelkade uit te breiden langs de groenzone. Dit zorgt voor een veiligere situatie bij het halen en brengen van kinderen bij de kinderopvang en biedt groeiende bedrijven in de naastgelegen panden de kans om hun huidige parkeertekorten op eigen terrein op te lossen. Middels een petitie wordt gevraagd om het parkeerprobleem op korte termijn op te lossen door de parkeerplaatsen op de Peppelkade langs de groenstrook uit te breiden tot aan het transformatorhuisje. Degene die de petitie hebben ondertekend (Autobedrijf Remco Linnebank, AdVo ICT Proffessionals en Kinderopvang de Notedop) zijn bereid om de aanlegkosten van de parkeerstrook voor eigen rekening te nemen (indicatieve kosten 40 á 50 euro per m²). 4. De terreinorganisatie stelt voor om de genoemde parkeernorm in het voorontwerp te differentiëren naar type bedrijf. Er dient minimaal onderscheid te worden gemaakt tussen bedrijfs- en kantoorfunctie. 5. Een aantal panden hebben een kantoorfunctie, dit geldt met name voor panden langs de Utrechtseweg. Voorgesteld wordt om panden langs de Utrechtseweg structureel een kantoorfunctie te geven. Hiermee is in de toekomst een betere upgrading van panden mogelijk. 6. In het voorontwerp is niet duidelijk aangegeven wat de verhouding mag zijn van bedrijfsruimte en kantoorfunctie in een pand. 7. De mogelijkheden rond perifere detailhandel is ook niet duidelijk opgenomen in het voorontwerp. Reactie: Ad1. De gemeente kan zich hierin vinden. Er zal een ontheffingsmogelijkheid worden opgenomen in de regels. Ad2. Het parkeerprobleem van Expo Center Houten is bij de gemeente bekend. De onderneming Expo Center Houten is zelf verantwoordelijk voor een goede verkeer- en parkeersituatie van haar bedrijf. Indien dit structureel problemen oplevert, zal hier ook een structurele oplossing voor gevonden moeten worden. De gemeente is bereid hierin constructief mee te denken. Opgemerkt wordt dat er handhaving plaatsvindt bij parkeerovertredingen. Het bestemmingsplan beperkt niet de mogelijkheid om parkeervoorzieningen op eigen terrein te gebruiken. Ad3. In principe dienen bedrijven hun parkeerbehoefte in overeenstemming met de parkeernorm op eigen terrein te realiseren. In een aantal gevallen is echter in de praktijk geen ruimte meer om voldoende parkeergelegenheid te realiseren op eigen terrein. De voorgestelde oplossing is om genoemde redenen het overwegen waard. Meerdere ondernemers zijn erbij gebaat en per saldo neemt het kwaliteitsniveau van dit deel van het bedrijventerrein toe. De gemeente zal dit nader bestuderen en in overleg treden. Indien de uiteindelijke uitkomst positief is zal dit bij de vaststelling van het bestemmingsplan meegenomen worden. 12

13 Ad4. De gemeente kan zich vinden in een parkeernorm die onderscheid maakt tussen bedrijfsruimte en kantoorruimte. Het plan zal hierop aangepast worden; er komen de volgende parkeernormen, één voor bedrijfsruimte, één voor ondersteunende kantoorruimte en één voor zelfstandige kantoorruimte. Ad5. De gemeente Houten heeft in de Ruimtelijke Visie 2015 uitgesproken dat de (geplande) kantorenlocaties Koppeling De Schaft en Loerik VI de arbeidsplaatsen moeten leveren die het groeiende Houten nodig heeft. Daarnaast is er kantoorruimte in het Centrum en Castellum. De Molenzoom is een voorbeeld van een hoogwaardige kantorenlocatie. Doornkade is niet genoemd en bestemd als een kantorenlocatie. Om een aantal redenen is het toestaan van zelfstandige kantoren niet verstandig: - Vanwege de lagere grondprijzen op bedrijventerrein Doornkade leidt zelfstandige kantoorontwikkeling tot onevenredige concurrentie met andere kantoorlocaties in Houten. - Een bedrijventerrein biedt kansen voor andere meer bedrijfsmatige functies. Door de komst van meer kantoren wordt teveel schaarste gecreëerd voor dit type bedrijven. - In het gemeentelijk en regionaal beleid zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheden voor zelfstandige kantoorontwikkeling. Bedrijventerrein Doornkade maakt hiervan geen onderdeel uit en er is in de bestuurlijke kaders geen verschuiving van kantorenruimte mogelijk tussen locaties. Indien de gemeente dit wel zou doen, rust daar per m2 kantoorruimte een boeteclausule op. Verder is het niet wenselijk dat (veel) bedrijfsruimte verdwijnt op bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen bieden namelijk vestigingsmogelijkheden voor bedrijven die niet gevestigd zijn op een bedrijfsterrein en bieden die bedrijven meer groeimogelijkheden dan dat zij hebben op een locatie buiten een bedrijfsterrein. Derhalve wordt in het bestemmingsplan geen uitbreidingsmogelijkheden geboden voor het vestigen van meer zelfstandige kantoorruimte. Er is geen aanleiding om het voorontwerp op dit punt aan te passen. Aan de trend van verkantorisering van een aantal sectoren, dat vroeger met (veel) minder kantoorruimte toekonden, wordt wel tegemoet gekomen. In het voorontwerpbestemmingsplan is hiervoor opgenomen dat kantoren die ondergeschikt zijn aan en ten dienste staan van het betreffende bedrijf mogelijk zijn met een maximum van 50% van het totale bedrijfsvloeroppervlak met een maximummaat van 2000 m². Ad6. In de regels staat onder de bestemming Bedrijventerrein (artikel 3) in lid 3.1 onder h dat maximaal 50% van het totale bedrijfsvloeroppervlak met een maximum van 2000 m² gebruikt mag worden ten dienste van kantoor die ondergeschikt is en ten dienste van het betreffende bedrijf is. In de toelichting staat dit verder niet aangegeven, het bestemmingsplan zal hierop aangepast worden. Ad7. In de regels staat onder de bestemming Bedrijventerrein (artikel 3) in lid 3.1 onder e dat de uitoefening van perifere detailhandel uitsluitend mag plaatsvinden ter plaatse van de aanduiding perifere detailhandel op de verbeelding. In de toelichting staat dit aangeven in hoofdstuk 3 (Juridische planopzet) bij paragraaf 3.3. Bestemmingsregels. De gemeente vindt dit duidelijk genoeg in het bestemmingsplan staan. Er is derhalve geen aanleiding om het voorontwerp op dit punt aan te passen. Conclusie: De toelichting wordt verduidelijkt ten aanzien van het percentage van bedrijfsruimte en kantoorfunctie in een pand. In de regels wordt een ontheffingsmogelijkheid met voorwaarden opgenomen ten aanzien van de opslag voor de voorgevel. De parkeernorm wordt aangepast; er komen dan 3 parkeernormen, één voor bedrijfsruimte, één voor ondersteunende kantoorruimte en één voor zelfstandige kantoorruimte. 13

14 3.7 Bestuur Regio Utrecht, Postbus 14107, 3508 SE Utrecht Het BRU geeft aan geen bezwaar te hebben tegen het voorontwerp. Het plan is passend binnen het Regionaal Structuurplan. De doelstelling ten aanzien van het mogelijk maken van revitalisering spreekt hun aan, mede gezien vanuit de Regionale Economische Ontwikkelingsstrategie. Reactie: Er wordt kennis genomen van de reactie. Er is geen aanleiding om het voorontwerp aan te passen. 14

15 3.8 Vitens Midden- Nederland, Postbus 40205, 3504 AA Utrecht Vitens geeft aan geen op- en aanmerkingen te hebben op het voorontwerp. Reactie: Er wordt kennis genomen van de reactie. Er is geen aanleiding om het voorontwerp aan te passen. 15

16 4. Overige wijzigingen Ambtelijk worden de volgende wijzigingen voorgesteld: - Redactionele aanpassingen en verduidelijkingen in de tekst van de plantoelichting; - Aanvulling van de toelichting naar aanleiding van verrichtte onderzoeken; - Geen uitbreiding toe te staan binnen de 150 meter contour van het LPG-station n.a.v. de uitkomst van het onderzoek naar externe veiligheid; - Peppelkade 18 en 22 blijken geen bedrijfswoningen zijn, maar burgerwoningen te zijn. De bestemming wordt hierop aangepast; - Binnen het plangebied zijn een aantal zelfstandige kantoren gevestigd; deze krijgen de aanduiding specifieke vorm van bedrijf zelfstandig kantoor zodat zij niet wegbestemd worden. Het betreft de panden Meidoornkade 10, 12, 12A, 14, 16, 19, 19A en gedeeltelijk Essenkade 2 en 4; - Artikel 14 Strafbepaling wordt geschrapt in de regels omdat dit niet geregeld mag worden in het bestemmingsplan omdat dit reeds in de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening is opgenomen. In de toelichting zal de strafbepaling wel worden benoemd; - Het gebouw tussen Peppelkade 38 en 48 behoort ook tot het kinderdagverblijf. Het gebouw krijgt daarom de nadere aanduiding specifieke vorm van bedrijf kinderdagverblijf conform nummer 38 en 48; - Regel onder c de parkeergelegenheid dient op eigen terrein gerealiseerd te worden wordt aangevuld met parkeernormen (voor bedrijfsruimte (1,6 per 100 m² bvo), ondersteunende kantoorruimte en zelfstandige kantoorruimte (2 per 125 m² bvo)); - Op de verbeelding wordt V-W aangepast naar V-WV zodat de afkorting voldoet aan SVBP 2008 (Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008). 16

College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders Memo Bijlage 2 bij raadsvoorstel 2009-067: Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Doornkade Aan: Van: CC: Raad College van burgemeester en wethouders Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Doornkade Datum:

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Leebrug II 2 e fase

Voorontwerpbestemmingsplan Leebrug II 2 e fase Gemeente Houten Voorontwerpbestemmingsplan Leebrug II 2 e fase Nota inspraak en wettelijk vooroverleg 12 oktober 2012 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Wettelijk vooroverleg 2 2.1. Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan De Griend. Nota vooroverleg en inspraak. Hoofdstuk 1: Reacties artikel 3.1.1 Bro Hoofdstuk 2: Lijst ambtelijke wijzigingen

Voorontwerpbestemmingsplan De Griend. Nota vooroverleg en inspraak. Hoofdstuk 1: Reacties artikel 3.1.1 Bro Hoofdstuk 2: Lijst ambtelijke wijzigingen Voorontwerpbestemmingsplan De Griend Nota vooroverleg en inspraak Hoofdstuk 1: Reacties artikel 3.1.1 Bro Hoofdstuk 2: Lijst ambtelijke wijzigingen Inleiding Deze nota bevat de gemeentelijke reactie op

Nadere informatie

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN. Bennekom-Centrum

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN. Bennekom-Centrum NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN Bennekom-Centrum december 2011 1 Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Bennekom-Centrum heeft van donderdag 13 oktober tot en met woensdag 26 oktober 2011

Nadere informatie

Bestemmingsplan Uitbreiding zorgcentrum Het Houtens Erf Ervenstaete

Bestemmingsplan Uitbreiding zorgcentrum Het Houtens Erf Ervenstaete Gemeente Houten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Inspraak... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Reclamant 1... 5 3. Overleg 3.1.1 Bro... 7 3.1 Algemeen... 7 3.2 Provincie Utrecht... 8 3.3 Hoogheemraadschap

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENPARK DRACHTEN-AZEVEN. 9 juni 2011

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENPARK DRACHTEN-AZEVEN. 9 juni 2011 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENPARK DRACHTEN-AZEVEN 9 juni 2011 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Bedrijvenpark Drachten-Azeven Code 085504 / 09-06-11 GEMEENTE OPSTERLAND

Nadere informatie

Nota van inspraakreacties en wettelijk vooroverleg. voorontwerpbestemmingsplan Centrum Werkendam

Nota van inspraakreacties en wettelijk vooroverleg. voorontwerpbestemmingsplan Centrum Werkendam Nota van inspraakreacties en wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Centrum Werkendam 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 18 december 2014 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Centrum Werkendam

Nadere informatie

Nota vooroverleg Concept - Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Aan de Fremme Gemeente Eijsden-Margraten

Nota vooroverleg Concept - Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Aan de Fremme Gemeente Eijsden-Margraten Nota vooroverleg Concept - Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Aan de Fremme - 2012 Nota vooroverleg Concept - Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Aan de Fremme - 2012 Datum: 20 december 2012

Nadere informatie

EINDVERSLAG voorontwerpbestemmingsplan Middelland en Honthorst OVERLEG. Ingekomen overlegreacties

EINDVERSLAG voorontwerpbestemmingsplan Middelland en Honthorst OVERLEG. Ingekomen overlegreacties EINDVERSLAG voorontwerpbestemmingsplan Middelland en Honthorst OVERLEG Ingekomen overlegreacties Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg naar diverse instanties gestuurd. Van

Nadere informatie

NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG

NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG Het voorontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Middenweg en Giessenburg heeft van 27-01-2012 tot en

Nadere informatie

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen TERNEUZEN Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Inhoud 1. Inleiding 1.1. Procedure 1.2. Leeswijzer 2. Zienswijzen 2.1. Overzicht ingebrachte

Nadere informatie

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 6.1 Inspraak en overleg Het voorontwerp bestemmingsplan "Landgoed de Pirk" voorziet in de juridisch-planologische regeling voor de realisatie van het nieuwe landgoed

Nadere informatie

Nota Inspraak Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7. Gemeente Uithoorn Augustus 2016

Nota Inspraak Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7. Gemeente Uithoorn Augustus 2016 Nota Inspraak Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 Gemeente Uithoorn Augustus 2016 Het voorontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 heeft in de periode van 1 juli 2016 t/m 14 juli 2016 ter inzage

Nadere informatie

Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide

Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide Bijlage 2 Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide Nota van Overleg Projectleider: Niel Glas Projectbureau Leidsche Rijn Gemeente Utrecht April 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. OVERLEG EX ARTIKEL

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal

Voorontwerpbestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal Gemeente Houten Voorontwerpbestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal Nota inspraak en wettelijk vooroverleg 19 december 2012 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Wettelijk vooroverleg 2 2.1. Hoogheemraadschap De

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o.

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o. Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o. Gemeente Leiderdorp Datum: 05 maart 2010 Projectnummer: 80277 ID: NL.IMRO.0547.BPschansen-ON01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inspraakreacties 4 3 Overleg

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN GORREDIJK - WIJKVERNIEUWING STOKERIJ. 23 maart 2011

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN GORREDIJK - WIJKVERNIEUWING STOKERIJ. 23 maart 2011 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN GORREDIJK - WIJKVERNIEUWING STOKERIJ 23 maart 2011 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Gorredijk - Wijkvernieuwing Stokerij Code 099972.01 /

Nadere informatie

NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BOVENEIND ZZ 7B BENSCHOP

NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BOVENEIND ZZ 7B BENSCHOP NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BOVENEIND ZZ 7B BENSCHOP In het kader van de Inspraakverordening gemeente Lopik 2004 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Boveneind ZZ 7B, Benschop met

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN UITDAM - ZEEDIJK 1 nota zienswijzen bestemmingsplan Uitdam - Zeedijk 1 Code 1112113 / 17-03-15 GEMEENTE WATERLAND 1112113 / 17-03-15 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Inspraakverslag. Hieronder zal een samenvatting van de reacties en een standpunt daarop worden gegeven.

Inspraakverslag. Hieronder zal een samenvatting van de reacties en een standpunt daarop worden gegeven. Inspraakverslag Het voorontwerp bestemmingsplan Kern Swalmen heeft ter inzage gelegen van 10 maart 2010 tot en met 20 april 2010. Gedurende deze periode is het voorontwerpbestemmingsplan voor overleg toegezonden

Nadere informatie

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied t.b.v. Bestemmingswijziging Zandstraat 134/134a Status: Vastgesteld INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding,

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN OOTMARSUM, DENEKAMPERSTRAAT 67 TE OOT- MARSUM

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN OOTMARSUM, DENEKAMPERSTRAAT 67 TE OOT- MARSUM REACTIENOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN OOTMARSUM, DENEKAMPERSTRAAT 67 TE OOT- MARSUM Behorende bij raadsbesluit dd. 16 december 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Behandeling

Nadere informatie

VERSLAG VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN LINDEPLEIN E.O. GEMEENTE BRUNSSUM

VERSLAG VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN LINDEPLEIN E.O. GEMEENTE BRUNSSUM VERSLAG VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN LINDEPLEIN E.O. GEMEENTE BRUNSSUM INLEIDING In het kader van de gemeentelijke inspraakverordening is met ingang 4 juli 2013 gedurende 6 weken een voorontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Het ontwerpbestemmingsplan Zegheweg heeft gedurende zes weken voor een ieder ter visie gelegen, van 19 december 2012 tot en

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen

Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen A gemeente Eindhoven Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan Emmasingelkwadrant Fellenoord 2013 Augustus 2013 jmo/lg13002337 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Augustus 2013

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg bestemmingsplan Meppel - Ziekenhuis

Reactienota inspraak en overleg bestemmingsplan Meppel - Ziekenhuis Reactienota inspraak en overleg bestemmingsplan Meppel - Ziekenhuis 1 Samenvatting van en gemeentelijke reactie op inspraak- en overlegreacties Februari 2013 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie

Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie Gemeente Zoetermeer 16-9-2010 1 Overlegreacties In het kader van artikel 3.1.1 Bro is ruimtelijk relevante informatie inzake het voorgenomen

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. "Bedrijventerreinen 2015"

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. Bedrijventerreinen 2015 NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN "Bedrijventerreinen 2015" Gemeente Strijen 17-06--2015 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Resultaten zienswijzen... 6 3. s naar aanleiding van zienswijzen...11

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek gemeente Roermond Verslag inspraak en vooroverleg Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinzone Roerstreek februari 2013 Het voorontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerreinzone Roerstreel

Nadere informatie

Bestemmingsplan Sport- en werklandschap Meerpaal

Bestemmingsplan Sport- en werklandschap Meerpaal Gemeente Houten Bestemmingsplan Sport- en werklandschap Meerpaal Nota zienswijzen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ontvankelijke zienswijzen... 4 2.1 Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI. Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI. Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra. Gemeente Epe Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra *2015-09568* IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Kevelhammerhoek (Goor) Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Kevelhammerhoek (Goor) Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Kevelhammerhoek (Goor) Gemeente Hof van Twente. 7 juni 2011 1 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Kevelhammerhoek (Goor). Deze notitie kent de volgende

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

Zienswijzen nota. Gemeente Epe. bestemmingsplan "Wissel Schaveren Correctieve Herziening" Anonieme versie

Zienswijzen nota. Gemeente Epe. bestemmingsplan Wissel Schaveren Correctieve Herziening Anonieme versie Gemeente Epe Zienswijzen nota bestemmingsplan "Wissel Schaveren Correctieve Herziening" Anonieme versie Zienswijzen nota. 2013-00607 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll nhoudsopgave

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - 5 april 2011 Beantwoorden VVDvragen van 17 feb. ivm VObplan Groene Kruisweg-metrogebied. 96087 Het college Controller

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg ex artikel 3.1.1 Bro

Nota inspraak en overleg ex artikel 3.1.1 Bro Nota inspraak en overleg ex artikel 3.1.1 Bro voorontwerp-bestemmingsplan Noord Nota inspraak en overleg ex artikel 3.1.1 Bro voorontwerp-bestemmingsplan Noord Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel

Nadere informatie

Nota van beantwoording. overlegreacties. voorontwerpbestemmingsplan. Besselsesteeg 2 Maarssen

Nota van beantwoording. overlegreacties. voorontwerpbestemmingsplan. Besselsesteeg 2 Maarssen Nota van beantwoording overlegreacties voorontwerpbestemmingsplan Besselsesteeg 2 Maarssen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. p. 3 2. Beantwoording overlegreacties..... p. 4 5. Conclusie.. p. 5 2 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Nota van overleg. Naar aanleiding van het concept van het ontwerpbestemmingsplan. nabij Klein Dorregeest 2 en Geesterweg 1 te Akersloot

Nota van overleg. Naar aanleiding van het concept van het ontwerpbestemmingsplan. nabij Klein Dorregeest 2 en Geesterweg 1 te Akersloot Nota van overleg Naar aanleiding van het concept van het ontwerpbestemmingsplan nabij Klein Dorregeest 2 en Geesterweg 1 te Akersloot 1 1. Inleiding De gemeente Castricum heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE EN VOOROVERLEG VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN BRUCHTERWEG NIEUWE HAVEN

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE EN VOOROVERLEG VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN BRUCHTERWEG NIEUWE HAVEN EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE EN VOOROVERLEG VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN BRUCHTERWEG NIEUWE HAVEN AFDELING RUIMTE EN ECONOMIE CLUSTER RUIMTE MEI 2012 2 INHOUD: I. OVERZICHT GEVOLGDE PROCEDURE

Nadere informatie

Midden-Delfland. Hoornse Kade. nota inspraak en overleg ir. L. Snel. projectleider:

Midden-Delfland. Hoornse Kade. nota inspraak en overleg ir. L. Snel. projectleider: Midden-Delfland Hoornse Kade nota inspraak en overleg projectnummer: datum: 221507.17016.00 10-07-2013 projectleider: ir. L. Snel Inhoud van de nota 1. Inleiding 3 2. Overlegreacties 5 2.1. Provincie

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 7 december 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Schellevis Beton gedurende

Nadere informatie

EINDVERSLAG. INSPRAAK en OVERLEG VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN WERKEN, OMMEN

EINDVERSLAG. INSPRAAK en OVERLEG VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN WERKEN, OMMEN EINDVERSLAG INSPRAAK en OVERLEG VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN WERKEN, OMMEN AFDELING RUIMTELIJK DOMEIN Team Ruimte en vergunningen Interne stukken\9164\ Januari 2013 1 INHOUD: Inhoud I. Overzicht gevolgde

Nadere informatie

Bijlage 6: Nota van Zienswijzen

Bijlage 6: Nota van Zienswijzen Bijlage 6: Nota van Zienswijzen Nota van Zienswijzen (met ambtshalve wijzigingen) Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2010, Drielseweg 21 Gemeente Maasdriel Nota van Zienswijzen (met ambtshalve wijzigingen)

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

Bijlage 1 Eindverslag inspraak

Bijlage 1 Eindverslag inspraak Bijlage 1 Eindverslag inspraak Nota inspraak en vooroverleg voorontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Krawinkel versie 08.08.2012_2 1 In het kader van het vooroverleg en de inspraak zijn 5 schriftelijke

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied heeft in de periode van 6 maart

Nadere informatie

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED SOMEREN, TWEEDE PARTIËLE HERZIENING BEDRIJFSWONINGEN VLASAKKERS TOELICHTING

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED SOMEREN, TWEEDE PARTIËLE HERZIENING BEDRIJFSWONINGEN VLASAKKERS TOELICHTING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED SOMEREN, TWEEDE PARTIËLE HERZIENING BEDRIJFSWONINGEN VLASAKKERS TOELICHTING Publicatiedatum ontwerpbestemmingsplan 25 februari 2016 Datum vastgesteld Datum onherroepelijk

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009 Bestemmingsplan Zuidpolder-Oost derde partiële herziening 2009 Gemeente Edam-Volendam Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2010 Inhoud toelichting 1. Inleiding 1.1 Vigerende bestemmingsplannen

Nadere informatie

Oegstgeest Bestemmingsplan Poelgeest

Oegstgeest Bestemmingsplan Poelgeest Oegstgeest Bestemmingsplan Poelgeest Nota beantwoording overlegreacties zaaknummer: datum: Z 16 15850 9 januari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Overlegreacties 5 2.1. Provincie

Nadere informatie

Alblasserdam. Bedrijventerrein Jonker. nota zienswijzen 102.13942.00 01-09-2009. identificatiecode:

Alblasserdam. Bedrijventerrein Jonker. nota zienswijzen 102.13942.00 01-09-2009. identificatiecode: Alblasserdam Bedrijventerrein Jonker nota zienswijzen identificatie planstatus identificatiecode: datum: 102.13942.00 01-09-2009 opdrachtleider: opdrachtgever: mr. S. Lamkadmi gemeente Alblasserdam A.005/02

Nadere informatie

Nota van beantwoording Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening Bedrijvencentrum Osdorp.

Nota van beantwoording Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening Bedrijvencentrum Osdorp. Nota van beantwoording Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening Bedrijvencentrum Osdorp. Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West, februari 2013 In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1

Nadere informatie

In verband met de verplichting tot het anonimiseren op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn NAW-gegevens van personen niet vermeld.

In verband met de verplichting tot het anonimiseren op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn NAW-gegevens van personen niet vermeld. Nr. Naam, adres, registratienummer Samenvatting reactie Reactie van gemeente Consequentie 1. Kamer van Koophandel voor Amsterdam Afdeling Arbidoc Postbus 2852 1000 CW Amsterdam 1. Geen reactie ontvangen.

Nadere informatie

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016 Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016 Collegebesluit: xx juni 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Lijst van ingekomen reacties pag. 4 3. Beantwoording ingekomen reacties pag.

Nadere informatie

Nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Startingerweg 33 en 33A

Nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Startingerweg 33 en 33A Nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Startingerweg 33 en 33A Gemeente Castricum Datum: 18 december 2009 Werknummer: 080077 Opdrachtgever: G.J. Terluin Frans Halslaan 44A 1921 EP Akersloot Tel:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE

NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE 1 september 2015 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding 5 2 Zienswijze(n) 7 3

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013

Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013 Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013 Over het ontwerpbestemmingsplan Zuidhorn Oostergast Brede School zijn vier zienswijzen ingediend. Omwille van de

Nadere informatie

Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties Coördinatieregeling Noordwijk Binnen - Hof van Holland

Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties Coördinatieregeling Noordwijk Binnen - Hof van Holland Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties Coördinatieregeling Noordwijk Binnen - Hof van Holland d.d. 19 juni 2014 1. Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Noordwijk Binnen Hof van Holland,

Nadere informatie

TERNEUZEN Bestemmingsplan Terneuzen Centrum

TERNEUZEN Bestemmingsplan Terneuzen Centrum TERNEUZEN Bestemmingsplan Terneuzen Centrum Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen INHOUD 1. Inleiding 1.1. Procedure 1.2. Leeswijzer 2. Zienswijzen 2.1. Overzicht ingebrachte zienswijzen

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011 BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b Vastgesteld op 27 september 2011 1. INLEIDING Op 28 april 2010 is er een overeenkomst gesloten waarin onder andere is overeengekomen, dat het stadsdeel middels een daarvoor

Nadere informatie

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Titel: Derde

Nadere informatie

gemeente Heusden bestemmingsplan Oudheusden Oudheusden Zienswijzennota

gemeente Heusden bestemmingsplan Oudheusden Oudheusden Zienswijzennota gemeente Heusden bestemmingsplan Oudheusden Oudheusden Zienswijzennota 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Beantwoording van zienswijzen 2.1. Schreuder & Zn. 4 2.2. Defensie 4 2.3. De Stille Weide

Nadere informatie

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan Mgr. van de

Nadere informatie

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Inhoud 1. Inleiding en juridische procedure 2 2. Zienswijzen overlegpartners 2 - Waterschap Hunze en Aa s 3. Gevolgen voor het bestemmingsplan 4 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Oplegvelraadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Bedrij venterrein Zwaanstraat ÃćâĆňâĂİ Strij p T 2oo6

Oplegvelraadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Bedrij venterrein Zwaanstraat ÃćâĆňâĂİ Strij p T 2oo6 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$5.OOI Inboeknummer o7bstoaa34 Beslisdatum B5MT 3o oktober 2007 Dossiernummer 744 35I Oplegvelraadsvoorstel tot het gewijzigd

Nadere informatie

: 29 november 2010 : 13 december : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen

: 29 november 2010 : 13 december : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raad vergadering : 29 november 2010 : 13 december 2010 Documentnr. Zaaknummer : 541 : PR-10-13178 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Vlinderstrik, eerste partiële herziening

Vlinderstrik, eerste partiële herziening Bestemmingsplan Vlinderstrik, eerste partiële herziening Opgesteld door: Stadsontwikkeling Ruimte & Wonen, bureau Bestemmingsplannen Vastgesteld d.d. 5 juni 2014 Galvanistraat 15 Postbus 6575 Onherroepelijk

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

Nota vooroverleg en ambtshalve aanpassingen voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Kerensheide

Nota vooroverleg en ambtshalve aanpassingen voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Kerensheide Nota vooroverleg en ambtshalve aanpassingen voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Kerensheide 1. Inleiding Op 12 augustus 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein

Nadere informatie

Nota van inspraakreacties en reacties wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Kern Werkendam: Parkeerplaatsen Sigmondstraat

Nota van inspraakreacties en reacties wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Kern Werkendam: Parkeerplaatsen Sigmondstraat Nota van inspraakreacties en reacties wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Kern Werkendam: Parkeerplaatsen Sigmondstraat 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 17 april 2014 heeft het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Bestemmingsplan Fietspad Vliegveldweg. Gemeente Beek

Bestemmingsplan Fietspad Vliegveldweg. Gemeente Beek Bestemmingsplan Fietspad Vliegveldweg Bestemmingsplan Fietspad Vliegveldweg Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: April 2011 Vastgesteld: 28 april 2011 Projectgegevens: TOE02-BELZ0003-01a

Nadere informatie

C. Evers raad00594

C. Evers raad00594 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00594 Vaststellen bestemmingsplan Gertrudisdal-Norbertusdreef

Nadere informatie

Reactienota. Voorontwerp-bestemmingsplan Park A4. Gemeentelijke reactie op opmerkingen uit het bestuurlijk vooroverleg.

Reactienota. Voorontwerp-bestemmingsplan Park A4. Gemeentelijke reactie op opmerkingen uit het bestuurlijk vooroverleg. gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Reactienota Voorontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Zienswijzennota behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Sleutelbloemstraat en omgeving 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen 17 september 2014 Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning Eindrapport zienswijzen Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Inhoud 1 Inleiding 6 2 Zienswijzen bestemmingsplan

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan. Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden. Commentaarnota Wettelijk Vooroverleg

Voorontwerp bestemmingsplan. Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden. Commentaarnota Wettelijk Vooroverleg Voorontwerp bestemmingsplan Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden Commentaarnota Wettelijk Vooroverleg Gemeente Gorinchem d.d. 2 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Reacties vooroverleg. 4

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg Bijlage 6 Nota inspraak Adviesbureau RBOI 195.12171.01 Rotterdam / Middelburg Eindverslag inspraak Voorontwerpbestemmingsplan Reeuwijk-Brug I Inleiding De mogelijkheid tot het geven van inspraak over

Nadere informatie

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum. 23 januari 2014

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum. 23 januari 2014 Rapport Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum 23 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 Procedure ontwerpbestemmingsplan 3. Samenvatting en beantwoording 4. Aanpassingen 4.1 Aanpassingen

Nadere informatie

Rapportage inspraak en vooroverleg Voorontwerp bestemmingsplan Ballemanseweg

Rapportage inspraak en vooroverleg Voorontwerp bestemmingsplan Ballemanseweg Gemeente Alphen-Chaam Rapportage inspraak en vooroverleg Voorontwerp bestemmingsplan Ballemanseweg 1 Inhoud 1. Leeswijzer 2. Gevolgde procedure 3. Lijst van insprekers en vooroverlegpartners 4. Samenvatting

Nadere informatie

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp)

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van reacties op 1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Amstelveen, februari 2016 Nota van beantwoording

Nadere informatie

Nota Vooroverleg bestemmingsplan Kernrandgebied

Nota Vooroverleg bestemmingsplan Kernrandgebied Nota Vooroverleg bestemmingsplan Kernrandgebied Gemeente Veldhoven Mei 2013 1 1. Inleiding Het concept-ontwerp bestemmingsplan Kernrandgebied is op 9 januari 2013 in het kader van het vooroverleg ex artikel

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Geleen Zuid 1

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Geleen Zuid 1 Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Zuid 1 Vooroverleg ex. art. 3.1.1 Bro Conform art. 3.1.1 Bro is bij de voorbereiding van dit voorontwerpbestemmingsplan vooroverleg gevoerd met de betrokken

Nadere informatie

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Bebouwde kom Hoogerheide - Woensdrecht, 4e herziening: Minckelersweg 1

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Bebouwde kom Hoogerheide - Woensdrecht, 4e herziening: Minckelersweg 1 Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Bebouwde kom Hoogerheide - Woensdrecht, 4e herziening: Minckelersweg 1 Collegebesluit: 11 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Lijst van ingekomen

Nadere informatie

Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht

Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het concept ontwerpbestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht ( TVM

Nadere informatie

Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht

Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het concept ontwerpbestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht ( TVM

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro. Concept- ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum / Dorpsstraat

Nota van Beantwoording Overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro. Concept- ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum / Dorpsstraat Nota van Beantwoording Overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro Concept- ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum / Dorpsstraat Gemeente Zoetermeer Afdeling Stadsontwikkeling Februari 2013 1 Op 18 september 2012

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

Bijlage Nota van beantwoording overleg- en inspraakreacties

Bijlage Nota van beantwoording overleg- en inspraakreacties Bijlage Nota van beantwoording overleg- en inspraakreacties Nota van beantwoording overleg- en inspraakreacties. Het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen (1 november 2007) heeft zes weken ter

Nadere informatie

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus 90155 5000 LH TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl wv/w.brabant.nl

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen en kennisgeving. Oktober 2012. Kernen Ankum, Hoonhorst en Oudleusen

Nota van Zienswijzen en kennisgeving. Oktober 2012. Kernen Ankum, Hoonhorst en Oudleusen Nota van Zienswijzen en kennisgeving Oktober 2012 Inhoudsopgave Zienswijzen 3 1. Algemeen... 3 2. Zienswijzen... 3 Indiener 1 (binnengekomen 29 augustus 2012, kenmerk 4802, met aanvulling van 1 oktober

Nadere informatie

Nota overleg en inspraak voorontwerp bestemmingsplan Polderweijde 1e partiële herziening

Nota overleg en inspraak voorontwerp bestemmingsplan Polderweijde 1e partiële herziening Nota overleg en inspraak Polderweijde 1e partiële herziening Inhoudsopgave 1. overlegreacties reacties es 3.1.1... Bro en 2. overzicht ingediende iende en PAGINA 2 1. O verlegreact ies 3.1.1 Bro Het voor

Nadere informatie

Nota van Inspraak en vooroverleg. Bestemmingsplan Uitweg Uitbreiding 2

Nota van Inspraak en vooroverleg. Bestemmingsplan Uitweg Uitbreiding 2 Nota van Inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Uitweg Uitbreiding 2 Inleiding In het kader van de Inspraakverordening gemeente Lopik 2004 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Uitweg Uitbreiding 2 met

Nadere informatie