Bestemmingsplan Doornkade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Doornkade"

Transcriptie

1 Gemeente Houten

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Inspraak Algemeen Heeman Vastgoed, ir. A.H. Heeman, Paardenhoeve 42, 3992 PK HOUTEN Overleg Bro Algemeen Provincie Utrecht Dienst Ruimte en Groen, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten VROM Inspectie, regio Noord-West, Postbus 1006, 2001 BA Haarlem Gasunie, Regiokantoor West, Postbus 444, 2740 AK Waddinxveen Terreinorganisatie Doornkade Bestuur Regio Utrecht, Postbus 14107, 3508 SE Utrecht Vitens Midden- Nederland, Postbus 40205, 3504 AA Utrecht Overige wijzigingen

3 1. Inleiding Het voorontwerp van het bestemmingsplan Doornkade heeft vanaf donderdag 11 juni 2009 tot en met woensdag 8 juli 2009 (vier weken) voor een ieder ter inzage ter inzage gelegen in het gemeentehuis. Op maandag 15 juni 2009 was er een informatieve inloopavond van in het gemeentehuis. Gedurende de inspraakperiode is één schriftelijke inspraakreactie op het bestemmingsplan binnengekomen. Daarnaast is het plan in het kader van het vooroverleg ex artikel Besluit ruimtelijke ordening naar twaalf verschillende overlegpartners verzonden. De reacties die naar aanleiding hiervan zijn binnengekomen zijn eveneens in deze nota opgenomen. In deze nota zijn alle reacties samengevat en voorzien van een reactie. Tevens is aangegeven of de reactie aanleiding geeft om het voorontwerpbestemmingsplan aan te passen. Tenslotte is er een lijst opgenomen met ambtelijke wijzigingen. 3

4 2. Inspraak 2.1 Algemeen Er is gedurende de terinzagetermijn één inspraakreactie binnengekomen. Deze reactie is ingediend door: 1. Heeman Vastgoed, ir. A.H. Heeman, Paardenhoeve 42, 3992 PK Houten. In de volgende paragraaf is de inspraakreactie van Heeman Vastgoed samengevat en beantwoord. 4

5 2.2 Heeman Vastgoed, ir. A.H. Heeman, Paardenhoeve 42, 3992 PK HOUTEN Reclamant geeft aan zeer verheugd te zijn dat de Gemeente Houten zich inzet voor de revitalisatie van bedrijventerrein Doornkade en dat dit onder andere door middel van een nieuw bestemmingsplan dit gestimuleerd wordt. Er wordt echter gevreesd dat het nieuwe plan in deze vorm onvoldoende is. Zo dient (perifere) detailhandel permanent te zijn toegestaan en (solitaire) kantoren. Ongewijzigd beleid ten aanzien van de kantoren zal leiden tot het vertrek van een aantal kantoorhoudende organisaties. Herontwikkeling van bestaande kantoorpanden kan gestimuleerd worden door langs de randen van Doornkade wezenlijk grotere bouwvolumes toe te staan dan nu voorgesteld in het voorontwerp. Ook de huidige parkeerstrook tussen de A27 en de kantoorpanden kan betrokken worden bij de herontwikkeling. Reclamant verzoekt het voorontwerp op de eerder genoemde punten aan te passen. Reactie: Detailhandel In de beleidsnota perifere en grootschalige detailhandel ( ) staat het huidige beleid van de gemeente ten aanzien van perifere en grootschalige detailhandel. Concluderend is gesteld dat vooral de Meerpaal en de Koppeling geschikte locaties zijn voor bepaalde vormen van perifere en/of grootschalige detailhandel. Op de Meerpaal is er een retailcentrum ontwikkeld. Voor Doornkade staat aangegeven dat zij kan blijven dienen als locatie voor de huidige detailhandelsvestigingen. Van uitbreiding van het aantal detailhandelsvestigingen moet worden afgezien. Bij Doornkade is in het verleden de vrijstelling die mogelijk was op grond van het bestemmingsplan vrij ruim gehanteerd. Vrijstelling werd veelal verleend omdat panden lang te huur stonden en/of er verder op dat moment geen sprake was van een plek voor dit soort bedrijven op hoogwaardige bedrijventerreinen. De ligging van de vestigingen zijn op het terrein verbrokkeld. Clustering van vestigingen in de perifere en grootschalige detailhandel is gewenst, in de huidige situatie kan dit echter niet bewerkstelligd worden. Voor grootschalige detailhandelsvestigingen biedt bedrijventerrein Doornkade geen goede inpassingsmogelijkheden meer. Hiervoor ontbreekt het aan (parkeer)ruimte. Ook moet door detailhandelsvestiging op bedrijventerrein geen afbreukrisico geleden worden in de winkelcentra van Houten (Het Rond, het Oude Dorp en Castellum). In eerste instantie was voor 2009 voorzien om de perifere detailhandelsnota te actualiseren. Door het college is hiervan afgezien, omdat in het laatste jaar voorafgaand aan de verkiezingen geen nieuwe beleidsstukken in behandeling genomen worden. In het beleidsoverleg met wethouder Kallen is wel een richtinggevend standpunt ingenomen ten aanzien van het perifere detailhandelsbeleid; perifere detailhandelsontwikkelingen komen niet op bedrijventerrein de Schaft, maar zijn wel mogelijk op het Rondeel (beperkt), Doornkade (beperkt) en de Meerpaal, waarbij de verkeer- en parkeersituatie van belang zullen zijn in de afweging. 1 Gezien dit beleid zijn er beperkt mogelijkheden voor nieuwe perifere detailhandel op Doornkade. Indien de afweging gemaakt is en er een positieve uitkomst is zal een buitenplanse ontheffingsprocedure gevolgd moeten worden. Het voorontwerp zal op dit punt in de toelichting worden genuanceerd. De huidige vergunde vestigingen zijn in het bestemmingsplan specifiek bestemd. Kantoren De gemeente Houten heeft in de Ruimtelijke Visie 2015 uitgesproken dat de (geplande) kantorenlocaties Koppeling De Schaft en Loerik VI de arbeidsplaatsen moeten leveren die het groeiende Houten nodig heeft. Daarnaast is er kantoorruimte in het Centrum, Castellum en De Molenzoom. De Molenzoom is een voorbeeld van een hoogwaardige kantorenlocatie. Doornkade is niet genoemd en bestemd als een kantorenlocatie. Om een aantal redenen is het toestaan van zelfstandige kantoren niet verstandig: - Vanwege de lagere grondprijzen op bedrijventerrein Doornkade leidt zelfstandige kantoorontwikkeling tot onevenredige concurrentie met andere kantoorlocaties in Houten. 1 Verslag beleidsoverleg economische zaken 26 jan

6 - Een bedrijventerrein biedt kansen voor andere meer bedrijfsmatige functies. Door de komst van meer kantoren wordt teveel schaarste gecreëerd voor dit type bedrijven. - In het gemeentelijk en regionaal beleid zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheden voor zelfstandige kantoorontwikkeling. Bedrijventerrein Doornkade maakt hiervan geen onderdeel uit en er is in de bestuurlijke kaders geen verschuiving van kantorenruimte mogelijk tussen locaties. Indien de gemeente dit wel zou doen, rust daar per m2 kantoorruimte een boeteclausule op. Verder is het niet wenselijk dat (veel) bedrijfsruimte verdwijnt op bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen bieden namelijk vestigingsmogelijkheden voor bedrijven die niet gevestigd zijn op een bedrijfsterrein en bieden die bedrijven meer groeimogelijkheden dan dat zij hebben op een locatie buiten een bedrijfsterrein. Aan de trend van verkantorisering van een aantal sectoren, dat vroeger met (veel) minder kantoorruimte toekonden, wordt wel tegemoet gekomen. In het voorontwerpbestemmingsplan is hiervoor opgenomen dat kantoren die ondergeschikt zijn aan en ten dienste staan van het betreffende bedrijf mogelijk zijn met een maximum van 50% van het totale bedrijfsvloeroppervlak met een maximummaat van 2000 m². Er is geen aanleiding om het voorontwerp op dit punt aan te passen. De gemeente is van mening dat er met het beleid zoals verwoord in het nieuwe bestemmingsplan, het bedrijventerrein een goed vitaal bedrijventerrein is en kan blijven. Hoger bouwvolume en parkeerstrook Zoals onder het eerder aangegeven kopje kantoren staat aangegeven wenst de gemeente geen extra mogelijkheden te bieden om zelfstandige kantoren toe te staan op Doornkade. Het ophogen van de bouwhoogte daarvoor is dus ook niet aan de orde wat de gemeente betreft. Het betrekken van de parkeerstrook bij een dergelijke herontwikkeling is derhalve ook niet aan de orde. Er is geen aanleiding om het voorontwerp op dit punt aan te passen. Conclusie De reactie geeft aanleiding om het voorontwerp aan te passen; te weten de toelichting zal op het punt perifere detailhandel genuanceerd worden. 6

7 3. Overleg Bro 3.1 Algemeen Op grond van Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerpbestemmingsplan voor overleg toegezonden naar de volgende partijen: - Provincie Utrecht Dienst Ruimte en Groen, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten - VROM Inspectie, regio Noord-West, postbus 1006, 2001 BA Haarlem - Kamer van Koophandel en Fabrieken Utrecht, Postbus 48, 3500 AA Utrecht - Bestuur Regio Utrecht, Postbus 14107, 3508 SE Utrecht - KPN Telecom Rayon Midden, Afdeling UTN Leidingbeheer, Postbus 16300, 3500 CH Utrecht - Gasunie, Regiokantoor West, Postbus 444, 2740 AK Waddinxveen - Rijkswaterstaat Directie Utrecht, Postbus 650, 3430 AR Nieuwegein - Terreinorganisatie Doornkade - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort - Bestuur Regio Utrecht, Postbus 14107, 3508 SE Utrecht - Vitens Midden- Nederland, Postbus 40205, 3504 AA Utrecht - IKH, Postbus 133, 3990 DC Houten Van de provincie Utrecht, VROM-Inspectie, BRU, Vitens, Gasunie en terreinorganisatie Doornkade hebben wij een reactie ontvangen. Van de overige instanties is geen reactie ontvangen. In de volgende paragraaf zijn de binnengekomen reacties samengevat en beantwoord. 7

8 3.2 Provincie Utrecht Dienst Ruimte en Groen, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht Opgemerkt wordt dat de gedeeltelijke revitalisering met daaraan gekoppeld mogelijke uitbreiding kan leiden tot het aantrekken van meer verkeer. In relatie tot de bereikbaarheid van het terrein wil de provincie graag inzicht hebben in de verkeersaantrekkende werking. Met name tijdens evenementen bij Euretco kunnen parkeerproblemen ontstaan. Verzocht wordt om inzichtelijk te maken hoe deze problematiek opgelost wordt. Reactie: Het parkeerprobleem van Expo Center Houten (Euretco) is bij de gemeente bekend. De onderneming Expo Center Houten is zelf verantwoordelijk voor een goede verkeer- en parkeersituatie van haar bedrijf. Indien dit structureel problemen oplevert, zal hier ook een structurele oplossing voor gevonden moeten worden. De gemeente is bereid hierin constructief mee te denken. Opgemerkt wordt dat er handhaving plaatsvindt bij parkeerovertredingen. Het bestemmingsplan beperkt niet de mogelijkheid om parkeervoorzieningen op eigen terrein te creëren en te gebruiken. Het bestemmingsplan biedt extra mogelijkheden om hoger te mogen bouwen mits er onder of boven voldoende parkeervoorzieningen gecreëerd worden. Conclusie: Er is geen aanleiding om het voorontwerp aan te passen. 8

9 3.3 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten Het Hoogheemraadschap geeft als conclusie aan dat zij positief adviseren over het plan. Op pagina 39 van de toelichting wordt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier genoemd in plaats van De Stichtse Rijnlanden. Verzocht wordt om dit aan te passen. Reactie: De toelichting wordt hierop aangepast. 9

10 3.4 VROM Inspectie, regio Noord-West, Postbus 1006, 2001 BA Haarlem De VROM-Inspectie geeft als advies aan om de 10-6 contour van de Rijksweg A27 op te nemen op de verbeelding. Verder wordt geadviseerd om de gegevens ten aanzien van de doorzet van het LPG-tankstation op te nemen in de toelichting en de bepaling en de verantwoording van het groepsrisico daarvan op te nemen in de toelichting. Reactie: De 10-6 contour van de Rijksweg A27 voor zover gelegen binnen het plangebied wordt opgenomen in de verbeelding. De gegevens van de LPG-doorzet (= m³ per jaar) zullen ter informatie worden opgenomen in de toelichting. Gedurende de procedure van het voorontwerp is er onderzoek verricht naar Externe Veiligheid, dit zal verwerkt worden in de toelichting. Conclusie: Het voorontwerp wordt hierop aangepast. 10

11 3.5 Gasunie, Regiokantoor West, Postbus 444, 2740 AK Waddinxveen De Gasunie geeft een tekstvoorstel omtrent de externe veiligheidsaspecten gerelateerd aan de aardgastransportleiding net buiten het plangebied waarvan de invloedsfeer tot binnen het plangebied reikt. Reactie: De voorgestelde tekst wordt overgenomen in de toelichting. Het voorontwerp wordt hierop aangepast. De conclusie is dat er geen belemmeringen zijn. 11

12 3.6 Terreinorganisatie Doornkade Sinds 8 april jongstleden is er een terreinorganisatie voor ondernemers van het bedrijventerrein Doornkade. In haar tweede overleg heeft zij het voorontwerpbestemmingsplan besproken met als eindresultaat de volgende zienswijzen. 1. De terreinorganisatie kan zich vinden om het rommelige aanzien van opslag en kleine bouwwerken voor de voorgevel tegen te gaan, maar vraagt om een uitzondering hiervoor op te nemen voor bedrijven die aan drie zijden zijn ontsloten door wegen. Hier kan opslag toegestaan worden onder de voorwaarde dat dit door groen wordt afgeschermd. 2. De terreinorganisatie verzoekt om goede afspraken te maken met Expo Center Houten om de parkeeroverlast voorafgaand en tijdens beurzen tegen te gaan. Ook het laden en lossen voor beursdagen leidt regelmatig tot een blokkade van bestemmingsverkeer bij andere bedrijven. 3. Er wordt verzocht in overweging te nemen om de parkeerstrook aan de Peppelkade uit te breiden langs de groenzone. Dit zorgt voor een veiligere situatie bij het halen en brengen van kinderen bij de kinderopvang en biedt groeiende bedrijven in de naastgelegen panden de kans om hun huidige parkeertekorten op eigen terrein op te lossen. Middels een petitie wordt gevraagd om het parkeerprobleem op korte termijn op te lossen door de parkeerplaatsen op de Peppelkade langs de groenstrook uit te breiden tot aan het transformatorhuisje. Degene die de petitie hebben ondertekend (Autobedrijf Remco Linnebank, AdVo ICT Proffessionals en Kinderopvang de Notedop) zijn bereid om de aanlegkosten van de parkeerstrook voor eigen rekening te nemen (indicatieve kosten 40 á 50 euro per m²). 4. De terreinorganisatie stelt voor om de genoemde parkeernorm in het voorontwerp te differentiëren naar type bedrijf. Er dient minimaal onderscheid te worden gemaakt tussen bedrijfs- en kantoorfunctie. 5. Een aantal panden hebben een kantoorfunctie, dit geldt met name voor panden langs de Utrechtseweg. Voorgesteld wordt om panden langs de Utrechtseweg structureel een kantoorfunctie te geven. Hiermee is in de toekomst een betere upgrading van panden mogelijk. 6. In het voorontwerp is niet duidelijk aangegeven wat de verhouding mag zijn van bedrijfsruimte en kantoorfunctie in een pand. 7. De mogelijkheden rond perifere detailhandel is ook niet duidelijk opgenomen in het voorontwerp. Reactie: Ad1. De gemeente kan zich hierin vinden. Er zal een ontheffingsmogelijkheid worden opgenomen in de regels. Ad2. Het parkeerprobleem van Expo Center Houten is bij de gemeente bekend. De onderneming Expo Center Houten is zelf verantwoordelijk voor een goede verkeer- en parkeersituatie van haar bedrijf. Indien dit structureel problemen oplevert, zal hier ook een structurele oplossing voor gevonden moeten worden. De gemeente is bereid hierin constructief mee te denken. Opgemerkt wordt dat er handhaving plaatsvindt bij parkeerovertredingen. Het bestemmingsplan beperkt niet de mogelijkheid om parkeervoorzieningen op eigen terrein te gebruiken. Ad3. In principe dienen bedrijven hun parkeerbehoefte in overeenstemming met de parkeernorm op eigen terrein te realiseren. In een aantal gevallen is echter in de praktijk geen ruimte meer om voldoende parkeergelegenheid te realiseren op eigen terrein. De voorgestelde oplossing is om genoemde redenen het overwegen waard. Meerdere ondernemers zijn erbij gebaat en per saldo neemt het kwaliteitsniveau van dit deel van het bedrijventerrein toe. De gemeente zal dit nader bestuderen en in overleg treden. Indien de uiteindelijke uitkomst positief is zal dit bij de vaststelling van het bestemmingsplan meegenomen worden. 12

13 Ad4. De gemeente kan zich vinden in een parkeernorm die onderscheid maakt tussen bedrijfsruimte en kantoorruimte. Het plan zal hierop aangepast worden; er komen de volgende parkeernormen, één voor bedrijfsruimte, één voor ondersteunende kantoorruimte en één voor zelfstandige kantoorruimte. Ad5. De gemeente Houten heeft in de Ruimtelijke Visie 2015 uitgesproken dat de (geplande) kantorenlocaties Koppeling De Schaft en Loerik VI de arbeidsplaatsen moeten leveren die het groeiende Houten nodig heeft. Daarnaast is er kantoorruimte in het Centrum en Castellum. De Molenzoom is een voorbeeld van een hoogwaardige kantorenlocatie. Doornkade is niet genoemd en bestemd als een kantorenlocatie. Om een aantal redenen is het toestaan van zelfstandige kantoren niet verstandig: - Vanwege de lagere grondprijzen op bedrijventerrein Doornkade leidt zelfstandige kantoorontwikkeling tot onevenredige concurrentie met andere kantoorlocaties in Houten. - Een bedrijventerrein biedt kansen voor andere meer bedrijfsmatige functies. Door de komst van meer kantoren wordt teveel schaarste gecreëerd voor dit type bedrijven. - In het gemeentelijk en regionaal beleid zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheden voor zelfstandige kantoorontwikkeling. Bedrijventerrein Doornkade maakt hiervan geen onderdeel uit en er is in de bestuurlijke kaders geen verschuiving van kantorenruimte mogelijk tussen locaties. Indien de gemeente dit wel zou doen, rust daar per m2 kantoorruimte een boeteclausule op. Verder is het niet wenselijk dat (veel) bedrijfsruimte verdwijnt op bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen bieden namelijk vestigingsmogelijkheden voor bedrijven die niet gevestigd zijn op een bedrijfsterrein en bieden die bedrijven meer groeimogelijkheden dan dat zij hebben op een locatie buiten een bedrijfsterrein. Derhalve wordt in het bestemmingsplan geen uitbreidingsmogelijkheden geboden voor het vestigen van meer zelfstandige kantoorruimte. Er is geen aanleiding om het voorontwerp op dit punt aan te passen. Aan de trend van verkantorisering van een aantal sectoren, dat vroeger met (veel) minder kantoorruimte toekonden, wordt wel tegemoet gekomen. In het voorontwerpbestemmingsplan is hiervoor opgenomen dat kantoren die ondergeschikt zijn aan en ten dienste staan van het betreffende bedrijf mogelijk zijn met een maximum van 50% van het totale bedrijfsvloeroppervlak met een maximummaat van 2000 m². Ad6. In de regels staat onder de bestemming Bedrijventerrein (artikel 3) in lid 3.1 onder h dat maximaal 50% van het totale bedrijfsvloeroppervlak met een maximum van 2000 m² gebruikt mag worden ten dienste van kantoor die ondergeschikt is en ten dienste van het betreffende bedrijf is. In de toelichting staat dit verder niet aangegeven, het bestemmingsplan zal hierop aangepast worden. Ad7. In de regels staat onder de bestemming Bedrijventerrein (artikel 3) in lid 3.1 onder e dat de uitoefening van perifere detailhandel uitsluitend mag plaatsvinden ter plaatse van de aanduiding perifere detailhandel op de verbeelding. In de toelichting staat dit aangeven in hoofdstuk 3 (Juridische planopzet) bij paragraaf 3.3. Bestemmingsregels. De gemeente vindt dit duidelijk genoeg in het bestemmingsplan staan. Er is derhalve geen aanleiding om het voorontwerp op dit punt aan te passen. Conclusie: De toelichting wordt verduidelijkt ten aanzien van het percentage van bedrijfsruimte en kantoorfunctie in een pand. In de regels wordt een ontheffingsmogelijkheid met voorwaarden opgenomen ten aanzien van de opslag voor de voorgevel. De parkeernorm wordt aangepast; er komen dan 3 parkeernormen, één voor bedrijfsruimte, één voor ondersteunende kantoorruimte en één voor zelfstandige kantoorruimte. 13

14 3.7 Bestuur Regio Utrecht, Postbus 14107, 3508 SE Utrecht Het BRU geeft aan geen bezwaar te hebben tegen het voorontwerp. Het plan is passend binnen het Regionaal Structuurplan. De doelstelling ten aanzien van het mogelijk maken van revitalisering spreekt hun aan, mede gezien vanuit de Regionale Economische Ontwikkelingsstrategie. Reactie: Er wordt kennis genomen van de reactie. Er is geen aanleiding om het voorontwerp aan te passen. 14

15 3.8 Vitens Midden- Nederland, Postbus 40205, 3504 AA Utrecht Vitens geeft aan geen op- en aanmerkingen te hebben op het voorontwerp. Reactie: Er wordt kennis genomen van de reactie. Er is geen aanleiding om het voorontwerp aan te passen. 15

16 4. Overige wijzigingen Ambtelijk worden de volgende wijzigingen voorgesteld: - Redactionele aanpassingen en verduidelijkingen in de tekst van de plantoelichting; - Aanvulling van de toelichting naar aanleiding van verrichtte onderzoeken; - Geen uitbreiding toe te staan binnen de 150 meter contour van het LPG-station n.a.v. de uitkomst van het onderzoek naar externe veiligheid; - Peppelkade 18 en 22 blijken geen bedrijfswoningen zijn, maar burgerwoningen te zijn. De bestemming wordt hierop aangepast; - Binnen het plangebied zijn een aantal zelfstandige kantoren gevestigd; deze krijgen de aanduiding specifieke vorm van bedrijf zelfstandig kantoor zodat zij niet wegbestemd worden. Het betreft de panden Meidoornkade 10, 12, 12A, 14, 16, 19, 19A en gedeeltelijk Essenkade 2 en 4; - Artikel 14 Strafbepaling wordt geschrapt in de regels omdat dit niet geregeld mag worden in het bestemmingsplan omdat dit reeds in de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening is opgenomen. In de toelichting zal de strafbepaling wel worden benoemd; - Het gebouw tussen Peppelkade 38 en 48 behoort ook tot het kinderdagverblijf. Het gebouw krijgt daarom de nadere aanduiding specifieke vorm van bedrijf kinderdagverblijf conform nummer 38 en 48; - Regel onder c de parkeergelegenheid dient op eigen terrein gerealiseerd te worden wordt aangevuld met parkeernormen (voor bedrijfsruimte (1,6 per 100 m² bvo), ondersteunende kantoorruimte en zelfstandige kantoorruimte (2 per 125 m² bvo)); - Op de verbeelding wordt V-W aangepast naar V-WV zodat de afkorting voldoet aan SVBP 2008 (Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008). 16

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden.

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. I. Procedure ontwerpbestemmingsplan Woongebieden Kom Uden Het ontwerpbestemmingsplan heeft, ter voldoening

Nadere informatie

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Het voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud heeft gedurende zes weken, van 10 juli tot en met 20 augustus 2013, voor een ieder ter visie

Nadere informatie

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt 1. De beleidsregels magazijnverkopen voorlopig vast te stellen. 2. Inspraak open te stellen gedurende 6 weken vanaf 1 januari 2014 en in

Nadere informatie

Internethandel. keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen

Internethandel. keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen Internethandel keuze in beleid en vertaling in bestemmingsplannen Maart 2013 Deze brochure is opgesteld door BRO in opdracht van de Kamer van Koophandel. De informatie uit deze brochure mag uitsluitend

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350 Juni 2011 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Plangebied.. 4 3. Vigerend

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Beneluxweg - Zuid Vragen van fractie: Gemeentebelangen Naam raadslid: Walther Hoosemans

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Beneluxweg - Zuid Vragen van fractie: Gemeentebelangen Naam raadslid: Walther Hoosemans Raadsvergadering d.d. 19 april 2011 Raadsnota nummer: 0110010 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Beneluxweg - Zuid Vragen van fractie: Gemeentebelangen Naam raadslid: Walther

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Deze

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Beverwijk. Automarkt. ruimtelijke onderbouwing. omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de Automarkt

Beverwijk. Automarkt. ruimtelijke onderbouwing. omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de Automarkt Beverwijk Automarkt ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de Automarkt identificatie planstatus projectnummer: datum: 222301.16395.00 26-07-2011

Nadere informatie

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober

Nadere informatie