vbg.vbnet.beginner Omgaan met files en directories binnen Visual Basic.NET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vbg.vbnet.beginner Omgaan met files en directories binnen Visual Basic.NET"

Transcriptie

1 In Visual Basic 6 was het werken met bestanden en mappen niet altijd even vriendelijk. Met de komst van het FileSystemObject binnen de Microsoft Scripting Runtime library werd het al veel beter. Het.NET Framework biedt je gelukkig een aantal classes waarmee het manipuleren van bestanden en mappen een stuk eenvoudiger is geworden. Deze classes bevinden zich in de System.IO namespace. De classes die we eens nader gaan bekijken zijn: Directory, File, Path, DirectoryInfo en FileInfo. De eerste drie zijn zogenaamde static classes met shared methods. Simpel gezegd komt het erop neer dat u deze classes niet als eigen objectvariabele hoeft te instantiëren. Directory. Deze class bevat methodes waarmee je bestandsmappen kunt doorlopen en manipuleren; DirectoryInfo. Een objectinstantie van deze class representeert een individuele bestandsmap en bevat methodes om de attributen te bepalen of te manipuleren; File. Deze class bevat methodes waarmee je bestanden kunt doorlopen en manipuleren; Path. Deze class bevat methodes waarmee je padinformatie kunt extraheren en manipuleren; FileInfo. Een objectinstantie van deze class representeert een individueel bestand en bevat methodes om de attributen te bepalen of te manipuleren. De Directory- en File-classes hebben veel van elkaar weg, een groot aantal methods komen dan ook overeen. In sommige gevallen retourneren deze methods objecten van het type DirectoryInfo en FileInfo. Directory-class Met behulp van deze class kun je directories manipuleren of er simpelweg informatie over opvragen. Hoewel de onderstaande lijst met methods niet volledige is, geeft het wel een goed beeld van de mogelijkheden. CreateDirectory(path) Delete(path[, recursive]) Exists(path) GetCreationTime(path) GetLastAccessTime(path) GetLastWriteTime(path) SetCreationTime(path) SetLastAccessTime(path) SetLastWriteTime(path) GetCurrentDirectory() GetFiles(path[,filespec]) Maakt de directory (en eventueel alle andere directories in de path) aan. Verwijdert een directory. Optioneel kunt u aangeven of ook eventuele subdirectories en bestanden verwijderd moeten worden. Geeft True terug indien de directory bestaat. Retourneert de tijd (of stelt deze in) waarop de directory gemaakt is, laatste keer benadert is en de laatste keer waneer er in die map iets gewijzigd is. GetLogicalDrives() GetParent(path) Move(source, dest) Retourneert de huidige directory. Retourneert een String-array met alle bestanden in de opgegeven map, optioneel gefilterd op bepaalde criteria. Retourneert een String-array met alle logische stations op het systeem. Retourneert de parentdirectory als een DirectoryInfo-object. Verplaatst een directory. De beste manier om bepaalde objecten en technieken in de vingers te krijgen is in de meeste gevallen het maken van een voorbeeldproject. Voor gevallen waarbij er geen userinterface-objecten benodigd zijn, gaat mijn voorkeur uit naar een Console-application. U kunt heel snel aan de slag en het compileren gaat ook veel sneller. Daarnaast kan men zich ook erg goed richten op de daadwerkelijke functionaliteit. Ik denk dat de commentaarregels in het onderstaande voorbeeld u voldoende houvast zullen geven om de werking te kunnen begrijpen. Vergeet niet dat de namespace System.IO geimporteerd moet zijn! Listing 1 Test de DirectoryClass Private Sub TestDirectoryClass() ' Bepaal huidige folder Console.WriteLine("Print huidige directory") Console.WriteLine(Directory.GetCurrentDirectory) ' Maak een folder aan Console.WriteLine("Maak folder 'C:\VBG\Test' aan") Directory.CreateDirectory("C:\VBG\Test") ' Toon CreateTime voor aangemaakte folder Console.WriteLine("Aanmaaktijd 'C:\VBG\Test' is") Console.WriteLine(Directory.GetCreationTime("C:\VBG\Test")) ' Bepaal alle DLL in de system 32 map die beginnen met ex.. Dim strfiles() As String Dim intcounter As Int32 ' Bepaal de DLL s in de System32 map die beginnen met ex strfiles = Directory.GetFiles("c:\windows\system32", _ "ex*.dll") For intcounter = 0 To strfiles.length - 1 Console.WriteLine(strFiles(intCounter)) VB Magazine Online / 5

2 De code in Listing 1 resulteert in het volgende resultaat: Afbeelding 2 Test de DirectoryInfo-class Afbeelding 1 Test de Directory-class Wanneer u een map probeert aan te maken die al bestaat, dan wordt de opdracht genegeerd. De map wordt niet verwijdert en opnieuw aangemaakt. Ook zal er geen exception optreden. De method Delete() genereert een exception indien u een map probeert te verwijderen waarin zich bestanden of subdirectories bevinden. U kunt dit omzeilen door als tweede parameter True mee te geven. Hierdoor wordt de map volledig verwijderd. DirectoryInfo-class Qua functionaliteit lijken de classes Directory en DirectoryInfo erg sterk op elkaar. Zoals reeds eerder gezegd is de DirectoryInfo class en instance-class, wat inhoudt dat u het moet instantiëren en moet toekennen aan een variabele. Deze class representeert een individuele directory en is afgeleid van de FileSystemInfo-class. Hierdoor hebben DirectoryInfo en FileInfo ook veel methods en properties gemeen, omdat ook FileInfo hiervan afgeleid is. Hoewel het lijkt dat het gebruik van deze class ingewikkelder is, is dat slechts deels waar. Inderdaad, je kunt het niet zomaar aanroepen, maar het gebruik is erg eenvoudig. In Listing 2 ziet u een aantal mogelijkheden. Listing 2 Test de DirectoryInfo-class Private Sub TestDirectoryInfoClass() Dim objdi As New DirectoryInfo("C:\VBG\Test") ' Bepaal of folder bestaat If objdi.exists = True Then Console.WriteLine("Gemaakt op:" & objdi.creationtime) Else ' Folder bestaat niet... maak het aan objdi.create() Console.WriteLine("Gemaakt op:" & objdi.creationtime) ' Toon alle mappen in c:\inetpub Dim objdl As New DirectoryInfo("c:\inetpub") Dim objd As DirectoryInfo Console.WriteLine("Alle folders in C:\Inetpub") ' Doorloop alle mappen en toon Naam + Datum For Each objd In objdl.getdirectories() Console.WriteLine(objD.Name & " - " & objd.creationtime) Doordat de DirectoryInfo class een individuele map vertegenwoordigt, kan men ook properties instellen. Zoals u het mag verwachten, krijgt u hulp van Intellisense. In afbeelding 3 ziet u hoe u een directory op alleen lezen kunt instellen. De directory die u hebt aangegeven in de constructor hoeft niet te bestaan. U kunt het object immers ook gebruiken om de directory aan te maken. Vergeet in dit geval niet om met behulp van de Refresh() method uw object te dwingen de gewijzigde properties opnieuw in te lezen. Afbeelding 3 Instellen property op DirectoryInfo object In Listing 2 heeft u kennis gemaakt met een aantal properties en methods. Ik zet de meest handige voor u op een rij. Attributes Create CreationTime CreateSubDirectory(path) Delete([recursive]) GetDirectories([filespec]) GetFiles([filespec]) LastAccessTime LastWriteTime MoveTo(destpath) Parent Refresh Root Retourneert de attributen van deze directory of stelt deze in. Maakt de opgegeven directory. Retourneert de tijd waarop deze directory is aangemaakt. Maakt de opgegeven subdirectory en retourneert deze als DirectoryInfo object. Verwijdert een directory. Optioneel kunt u aangeven of ook eventuele subdirectories en bestanden verwijdert moeten worden. Retourneert een array van DirectoryInfo objecten met de subdirectories van de opgegeven directory. Optioneel kunt u nog een filter opgeven. Retourneert een array van FileInfo objecten met alle bestanden in de opgegeven directory. Optioneel kunt u nog een filter opgeven. Retourneert de tijd waarop de directory voor het laatst benaderd is. Retourneert de tijd waarop de inhoud van de directory voor het laatst gewijzigd is. Verplaatst de directory naar de opgegeven locatie. Retourneert een DirectoryInfo object met parent van de opgegeven directory. Ververst de status van het object. Retourneert een DirectoryInfo object met de root van de opgegeven directory. VB Magazine Online / 5

3 Wanneer u een directory probeert te verplaatsten met behulp van de MoveTo() method, dan mag de doelfolder nog niet bestaan. File-class Net zoals de Directory- en DirectoryInfo-classes, delen de File- en FileInfo-classes veel properties en methods. En net zoals de Directory-class, kent de File-class alleen shared methods. Wanneer u System.IO geïmporteerd heeft, kunt u de methods van deze class direct aanroepen. In veel gevallen dient u als eerste en vaak enige parameter de bestandsnaam mee te geven. Listing 3 Test de File-class Private Sub TestFileClass() ' Bepaal of test.txt bestaat.. zoniet dan maken If File.Exists("C:\VBG\Test1.txt") = False Then ' Nee... maak bestand Dim objfs As FileStream = File.Create("C:\VBG\Test1.txt") objfs.close() Console.WriteLine("Bestand 1 is aangemaakt...") FileShare enumerations kunt u namelijk deze bestanden bewerken. Ik ben echter van mening dat wanneer u een FileStream-object wilt creëren u beter de constructor van deze class kunt gebruiken. Indien u het kunt oplossen met behulp van één object, dan heeft dat altijd mijn voorkeur. Afbeelding 4 Gebruik FileStream-object Wanneer u de code goed bekeken hebt, hebt u wellicht gezien dat we in de laatste opdracht de attributen van het bestand hebben ingesteld op Alleen-lezen en Archief. Indien we nu code een tweede maal zouden aanroepen dan krijgen we een exception op de regel waarin we het bestand C:\VBG\Test2.txt proberen te verwijderen. We hebben immers dit bestand ingesteld op Alleen-lezen! U zou deze exception kunnen afvangen of, beter nog, uw code uitbreiden met een extra controle op de attributen. ' Bepaal of bestand in subdirectory bestaat. If File.Exists("C:\VBG\Test2.txt") = True Then ' Ja... verwijder bestand File.Delete("C:\VBG\Test2.txt") Console.WriteLine("Bestand 2 is verwijderd...") ' Kopieer bestand naar een andere locatie File.Copy("C:\VBG\Test1.txt", "C:\VBG\Test2.txt") Console.WriteLine("Bestand is gekopieerd...") ' Stel attributen in File.SetAttributes("C:\VBG\Test2.txt", _ FileAttributes.ReadOnly + _ FileAttributes.Archive) Console.WriteLine("De attributen zijn aangepast...") In Listing 3 worden een aantal methods van de File-class in praktijk gebracht. U ziet dat de Create() method een FileStream-object retourneert. Er zijn een aantal andere methods op deze class die ook een FileStream-object retourneren. Hierbij kunt u denken aan Open(), OpenRead() of OpenWrite(). Dit FileStream-object kunt vervolgens gebruiken om met behulp van bijvoorbeeld een TextWriter-object in het bestand te gaan schrijven. Afhankelijk van de keuze van waarden voor de FileMode-, FileAccess- en Afbeelding 5 Test de File-class FileInfo-class U heeft al kort kennisgemaakt met deze class tijdens de bespreking van de DirectoryInfo-class. Aangezien beide classes zijn afgeleid van de FileSystemInfo-class hebben ze veel dezelfde properties en methods. Vanzelfsprekend hebben deze dan geen betrekking op directories, maar op bestanden. Een aantal methods en properties die overeen komen zijn: Name FullName Extension Exists Attributes CreationTime VB Magazine Online / 5

4 LastWriteTime LastAccessTime Refresh Delete Daarnaast kent de FileInfo-class ook een aantal methods en properties die specifiek voor dit object zijn. De Append- Text(), CreateText(), Open(), OpenRead(), OpenWrite en de OpenText() methods laat ik achterwege omdat voor deze methods ook geldt dat het een FileStream-object retourneert. Zoals reeds gemeld vind ik dat dit soort FileStreams door het betreffende object geïnstantieerd zouden moeten worden. Directory DirectoryName Length Create MoveTo(destpath) CopyTo(destfile[, overwrite] Retourneert een DirectoryInfo-object die de parent-directory representeert. Retourneert de naam van de parentdirectory. Retourneert de grootte van het bestand. Maakt het bestand aan. Verplaatst het bestand naar een andere directory. Kopieert het bestand naar een andere pad en bestand. Optioneel kunt u aangeven of het doelbestand overschreven dient te worden. Een object van dit type of een array ervan wordt veelvuldig gebruikt als returnwaarde van bepaalde methods van de DirectoryInfo-class. Listing 4 Test de FileInfo-class Private Sub TestFileInfoClass() ' C:\Windows is werkdirectory Dim objdi As New DirectoryInfo("C:\Windows") Dim objfi As FileInfo ' Toon alle *.txt in deze directory For Each objfi In objdi.getfiles("*.txt") ' Toon naam + datum/tijd aanmaak Console.WriteLine(objFI.Name & " - " & objfi.creationtime) ' Maak, indien nodig het bestand aan... Dim objfileinfo As New FileInfo("C:\VBG\Test3.txt") If objfileinfo.exists = False Then objfileinfo.create() ' En markeer het als 'Verborgen' objfileinfo.attributes = FileAttributes.Hidden objfileinfo.refresh() Console.WriteLine("Het bestand: " & objfileinfo.name & _ " bevindt zich in: " & objfileinfo.directoryname) In het bovenstaande voorbeeld ziet u hoe eenvoudig het is om een door een lijst van tekstbestanden te lopen die zich in een bepaalde map bevinden. Voor elke bestand, objfile- Info, kun je dan eigenschappen opvragen zoals de bestandsnaam of aanmaakdatum. Het instellen van eigenschappen zoals attributes gaan net iets intuïtiever dan met de File-class. Instellen van properties met behulp van Intellisense (zie afbeelding 4) werkt nu eenmaal prettiger. Afbeelding 6 Test de FileInfo-class Path-class De Path-class kent een aantal shared methods en properties waarmee het werken met bestandsnamen en padnamen sterk vereenvoudigt wordt. Hoewel het op dit moment voor velen onder u nog niet actueel is, bestaat de kans dat we binnen afzienbare tijd ook software gaan ontwikkelen voor andere platformen. De afspraken die gelden voor pad- en bestandsnamen kunnen dan van elkaar afwijken. Hierbij kunt u denken aan scheidingstekens voor directories of tekens binnen een bestandsnaam. Er zijn een aantal properties beschikbaar waarmee dit erg vereenvoudigd wordt: Listing 5 Test de Path-class - 1 ' Properties voor multiplatform support Console.WriteLine("AltDirectorySeparatorChar - " & _ Path.AltDirectorySeparatorChar) Console.WriteLine("DirectorySeparatorChar - " & _ Path.DirectorySeparatorChar) Console.WriteLine("InvalidPathChars - " & _ Path.InvalidPathChars) Console.WriteLine("PathSeparator - " & _ Path.PathSeparator) Console.WriteLine("VolumeSeparatorChar - " & _ Path.VolumeSeparatorChar) Afbeelding 7 Multiplatform properties Naast de multiplatform-properties heeft de Path-class ook een aantal methods waarmee men allerlei informatie kan bepalen over paden en bestandsnamen. Ook kunt u met behulp van deze class ook eenvoudig zogenaamde tempory-bestanden laten generen. Dit zijn bestanden, met een grootte van nul byte, die u kunt gebruiken om tijdelijk informatie in op te slaan. Na gebruik, bijvoorbeeld tijdens het afsluiten van uw applicatie dient u deze dan weer te verwijderen. In het onderstaande overzicht ga ik uit van de bestandsnaam (path): C:\VBG\Test.txt VB Magazine Online / 5

5 GetDirectoryName(path) GetExtension(path) GetFileName(path) Resultaat: C:\VBG Retourneert de extensie van een bestand. GetFileNameWithoutExtension(path) GetFullPath(path) GetPathRoot(path) HasExtension(path) Retourneert het pad en directory. Resultaat:.txt Retourneert de naam en extensie van een bestand. Resultaat: Test.txt Retourneert de bestandsnaam zonder de extensie. Resultaat: Test Retourneert het volledige pad van een pad of bestandsnaam. Resultaat: C:\VBG\Test.txt Retourneert de root van het pad of bestandsnaam. Resultaat: C:\ Retourneert of het pad of bestandsnaam een extensie bevat. Console.WriteLine("GetFullPath - " & _ Path.GetFullPath(strFileName)) Console.WriteLine("GetPathRoot - " & _ Path.GetPathRoot(strFileName)) Console.WriteLine("HasExtension - " & _ Path.HasExtension(strFileName)) Console.WriteLine("IsPathRooted - " & _ Path.IsPathRooted(strFileName)) ' Tijdelijke bestandnamen Console.WriteLine("GetTempFileName 1 - " & _ Path.GetTempFileName()) Console.WriteLine("GetTempFileName 2 - " & _ Path.GetTempFileName()) Console.WriteLine("GetTempPath - " & _ Path.GetTempPath()) Resultaat: True IsPathRootes(path) Retourneert of het pad of bestandsnaam de root bevat. Resultaat: True Ook zijn er, zoals reeds besproken, een tweetal methods om u het werken met tijdelijke bestanden makkelijker te maken. GetTempFileName() GetTempPath Retourneert de unieke bestandsnaam van een bestand met grootte 0. Resultaat bijvoorbeeld: C:\DOCUME~1\OBELIN~1.ACO\ LOCALS~1\Temp\tmpB3.tmp Retourneert het pad van de Temp-map. Resultaat bijvoorbeeld: C:\DOCUME~1\OBELIN~1.ACO\ LOCALS~1\Temp Het prettige van de deze methods op de Path-class is dat u zich geen zorgen hoeft te maken of het bestand wel of niet bestaat. Het werkt dus ook gewoon met bestanden die niet bestaan. Het is misschien wel goed te vermelden dat de GetFullPath-method een relatief pad omzet naar een absoluut pad, uitgaande van de huidige directory. Listing 6 Test de Path-class - 2 Dim strfilename As String = "C:\VBG\Test.txt" Console.WriteLine("Path = C:\VBG\Test.txt") Console.WriteLine("GetDirectoryName - " & _ Path.GetDirectoryName(strFileName)) Console.WriteLine("GetExtension - " & _ Path.GetExtension(strFileName)) Console.WriteLine("GetFileName - " & _ Path.GetFileName(strFileName)) Console.WriteLine("GetFileNameWithoutExtension - " & _ Path.GetFileNameWithoutExtension(strFileName)) Afbeelding 8 Diverse methods Path-class Conclusie De besproken classes maken u het mogelijk om op een eenvoudige en eenduidige wijze code te schrijven. De classes File, Directory en Path zijn static classes; zij kenmerken zich ondermeer, doordat er bijna altijd een variabele als parameter moet worden meegegeven. De shared methods behoren immers tot de class en niet tot de objectinstantie ervan. U kunt het voorbeeldproject downloaden van onze site. Wie is André Obelink? André Obelink (1969) is werkzaam als technical manager en consultant bij AcouSoft Informatisering B.V. AcouSoft is marktleider in Nederland op het gebied van software voor de audicienbranche. Daarnaast bouwt AcouSoft maatwerkapplicaties en ondersteunt zij andere bedrijven bij allerhande softwaretrajecten in VB6/VB.NET/MS Access 97/XP en SQL-Server 7/2000. André is een MCSD, programmeert in Visual Basic sinds 1991 (ja versie 1.0 dus..) en behoort tot een van de oprichters van de Visual Basic Groep. Als hij niet programmeert, doceert, leest, schrijft of droomt over programmeren, brengt hij graag zijn tijd door met zijn vrouw en twee kinderen. U kunt hem bereiken via Copyright Visual Basic Groep. Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd. Afdrukken voor eigen gebruik is toegestaan. VB Magazine Online / 5

VB Magazine Online 2004 01/08 1 / 6

VB Magazine Online 2004 01/08 1 / 6 Een van de krachtigste elementen binnen Visual Basic 2003 vind ik wel de mogelijkheid om objecten te overerven; ook wel inheritance genoemd. U kunt niet alleen uw eigen classes en business objecten overerven,

Nadere informatie

vbg.vbnet.beginner Foutafhandeling binnen Visual Basic.NET

vbg.vbnet.beginner Foutafhandeling binnen Visual Basic.NET Fouten in software zijn onwenselijk, maar bijna niet te voorkomen. Er zijna namelijk zaken waar uw software geen invloed op uit kan oefenen. Het verbreken van een netwerkverbinding is een voorbeeld hiervan.

Nadere informatie

Kleine cursus PHP5. Auteur: Raymond Moesker

Kleine cursus PHP5. Auteur: Raymond Moesker Kleine cursus PHP5 Auteur: Raymond Moesker Kleine cursus PHP PHP is platform en CPU onafhankelijk, open source, snel, heeft een grote userbase, het is object georiënteerd, het wordt omarmd door grote bedrijven

Nadere informatie

Dynamiek met VO-Script

Dynamiek met VO-Script Dynamiek met VO-Script Door Bert Dingemans DLA Ontwerp & Software bert@dla-architect.nl Inleiding Op de SDGN nieuwsgroep voor Visual Objects ontstond laatst een draad van berichten over de nieuwe libraries

Nadere informatie

Datatypes Een datatype is de sort van van een waarde van een variabele, veel gebruikte datatypes zijn: String, int, Bool, char en double.

Datatypes Een datatype is de sort van van een waarde van een variabele, veel gebruikte datatypes zijn: String, int, Bool, char en double. Algemeen C# Variabele Een variabele is een willekeurige waarde die word opgeslagen. Een variabele heeft altijd een datetype ( De soort waarde die een variabele bevat). Datatypes Een datatype is de sort

Nadere informatie

vbg.vbnet.beginner Werken met arrays en andere collecties binnen Visual Basic.NET

vbg.vbnet.beginner Werken met arrays en andere collecties binnen Visual Basic.NET Het.NET Framework is zeer goed toegerust op het gebruik van arrays en andere typen collecties. Het is, doordat er meerdere classes beschikbaar zijn, echter lastig overzicht te krijgen. Er zijn ondermeer

Nadere informatie

Een gelinkte lijst in C#

Een gelinkte lijst in C# Een gelinkte lijst in C# In deze tutorial ga demonstreren hoe je een gelinkte lijst kan opstellen in C#. We gaan een klasse schrijven, die een gelijkaardige functionaliteit heeft als een ArrayList, namelijk

Nadere informatie

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET Visual Basic.NET M. den Besten 0.3 VB. NET Inhoud Voorwoord Deel 1 Visual Basic.NET 1.1 Inleiding...13 1.2 De programmeertaal Visual Basic.NET...14 1.3 Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition...15

Nadere informatie

Javascript oefenblad 1

Javascript oefenblad 1 Leer de basis van Javascript. Javascript oefenblad 1 Niels van Velzen Javascript oefenblad 1 Pagina 2 Inleiding Javascript is niet altijd even makkelijk. Vooral aan het begin is het even wennen hoe de

Nadere informatie

Installatie Software - Opdrachten Les 2

Installatie Software - Opdrachten Les 2 Installatie Software - Opdrachten Les 2 ROC van Amsterdam Gooi en Vechtstreek Naam: Klas: Datum: 2010 Jansn 1 van 11 is een operating system dat ten grondslag ligt aan de verschillende versies van Windows.

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Informatica. Objectgeörienteerd leren programmeren. Van de theorie met BlueJ tot een spelletje met Greenfoot... Bert Van den Abbeele

Informatica. Objectgeörienteerd leren programmeren. Van de theorie met BlueJ tot een spelletje met Greenfoot... Bert Van den Abbeele Informatica Objectgeörienteerd leren programmeren Van de theorie met BlueJ tot een spelletje met Greenfoot... Bert Van den Abbeele http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode Objectgeörienteerd

Nadere informatie

Maak een pivot uit een Generic.List

Maak een pivot uit een Generic.List Maak een pivot uit een Generic.List Introductie in extensions, reflection en code generation Nivo: 400 Introductie In bepaalde gevallen komt het voor dat je een Generic.List van een specifieke class hebt,

Nadere informatie

Rhino: Back-up maken. RsyncBackup

Rhino: Back-up maken. RsyncBackup Rhino: Back-up maken Wij als gebruikers berokkenen zelf de meeste schade aan onze PC s. Niet virussen of trojans. We wissen ongewild bestanden en maken fouten met software. Ook een hardwarestoring kan

Nadere informatie

Inhoud. VBA Excel 2010

Inhoud. VBA Excel 2010 Inhoud VBA Excel 2010 Inhoudsopgave 0. INSTELLINGEN EXCEL 2010... 9 1. WAT IS VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS... 16 1.1. Achtergrond... 16 1.2. VBA is meer dan een macrotaal... 16 Case 1: Macro "Walk of

Nadere informatie

NW09 NTFS machtigingen

NW09 NTFS machtigingen NW09 NTFS machtigingen Bij de installatie van het besturingssysteem kan je kiezen of je de schijf wil formatteren in het bestandssysteem FAT of in het bestandssysteem NTFS. Op schijven die geformatteerd

Nadere informatie

Shopt IT 2014 Ivo Depoorter Pagina 2 van 19. 1 Belangrijkste doeleinden logon scripts. 2 Klassieke werkwijze

Shopt IT 2014 Ivo Depoorter Pagina 2 van 19. 1 Belangrijkste doeleinden logon scripts. 2 Klassieke werkwijze Shopt-IT 2014 Het einde van Logon scripts? 1 Belangrijkste doeleinden logon scripts... 2 2 Klassieke werkwijze... 2 3 Logon scripts nu via Group Policy... 3 4 Scripting of GPO preferences instellingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Zelf functies maken

Hoofdstuk 6: Zelf functies maken Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 6: Zelf functies maken 6.0 Leerdoel

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Objecten Programmeren voor de Sport: Een inleiding tot JAVA objecten Wetenschapsweek 20 November 2012 Tony Wauters en Tim Vermeulen tony.wauters@kahosl.be en tim.vermeulen@kahosl.be

Nadere informatie

Afdrukken met Visual Basic 2008

Afdrukken met Visual Basic 2008 Afdrukken met Visual Basic 2008 André Obelink www.maryor.nl www.obelink.com Over mezelf MarYor software & consultancy Auteur van artikelen en boeken Geschreven voor Microsoft.NET Magazine, PC Active, MSDN

Nadere informatie

Een eerste applicatie

Een eerste applicatie Een eerste applicatie 2.1 Inleiding Programmeren in Visual Basic.NET doe je niet alleen door regels met code te schrijven. Je begint met het ontwerpen van een venster in de design mode met allerlei controls,

Nadere informatie

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u:

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u: ASRemote WebService De ASRemote WebService is een SOAP Webservice die softwarematige communicatie met Exact Globe mogelijk maakt vanaf een willekeurige locatie op het internet. Via deze webservice kunt

Nadere informatie

Het opzetten van deze applicatie

Het opzetten van deze applicatie Installatie Codeigniter 2.1.3 Om met Codeigniter te kunnen werken, heb je een werkende Codeigniter 2.1.3. omgeving nodig. Die gaan we hier maken. We zullen eerst deze omgeving gaan opzetten en inrichten.

Nadere informatie

Labo 1 Programmeren II

Labo 1 Programmeren II Labo 1 Programmeren II L. Schoofs K. van Assche Voor de OA Labo Programmeren II programmeren we in C# en met Microsoft Visual Studio 2005 als ontwikkelomgeving (voorlopig beta2). Deze IDE maakt gebruik

Nadere informatie

Visual Basic 2005 nieuwe taalelementen André Obelink, MCSD, MVP

Visual Basic 2005 nieuwe taalelementen André Obelink, MCSD, MVP Visual Basic 2005 nieuwe taalelementen André Obelink, MCSD, MVP Auteur, VBcentral.nl Microsoft MVP Visual Basic VP Speakers Bureau INETA Europe - www.europe.ineta.org www.vbcentral.nl - www.obelink.com

Nadere informatie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4 Hoofdstuk 4 : De Selectie Visual Basic 6.0 1 Basisstructuren (herhaling) Sequentie (HK2) : Alle opdrachten gewoon na mekaar uitvoeren. Hier worden geen keuzes

Nadere informatie

Outlook 2010. Online Mail Archivering. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 16-04-2012 Eigenaar: SSC ICT

Outlook 2010. Online Mail Archivering. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 16-04-2012 Eigenaar: SSC ICT Outlook 2010 Online Mail Archivering Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 16-04-2012 Eigenaar: SSC ICT Online Mail Archivering 1 Inleiding In deze handleiding staat beschreven: - hoe u uw online

Nadere informatie

GCE cad-app. GCE cad-service 4/16/2012

GCE cad-app. GCE cad-service 4/16/2012 2012 GCE cad-app Student: Begeleider: School: S. van Bueren R. Boeklagen TEC CadCollege Afstudeer datum: 27-04-2012 GCE cad-service 4/16/2012 0 Voorwoord Voor u ligt een verslag van de opleiding AutoCAD

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FNWI. Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren

Universiteit van Amsterdam FNWI. Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren Universiteit van Amsterdam FNWI Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren Opgave 1: Wat is de uitvoer van dit programma? public class Opgave { static int i = 0 ; static int j = 1 ; int i = 1 ; int

Nadere informatie

VI. Klassen en objecten

VI. Klassen en objecten VI. Klassen en objecten Klassen en objecten vormen het fundament van OOP. We zullen dus uitgebreid aandacht besteden aan klassen en objecten. U kunt Java niet begrijpen zonder goed met klassen en objecten

Nadere informatie

Tentamen Inleiding Programmeren (IN1608WI), duur van de toets 2 uur Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2.

Tentamen Inleiding Programmeren (IN1608WI), duur van de toets 2 uur Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2. Tentamen Inleiding Programmeren (IN1608WI), duur van de toets 2 uur Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2. Gesloten boek examen: er mag geen gebruik worden gemaakt van het studieboek.

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

Voorgeslacht rapport generator

Voorgeslacht rapport generator Beschrijving Voorgeslacht rapport generator versie 3.5 (16 mei 2006) auteur:berend Meijer De voorgeslacht rapport generator is een sjabloon voor gebruik met het genealogie-programma Aldfaer (www.aldfaer.nl).

Nadere informatie

Handleiding invoegen afbeeldingen en downloadlinks t.b.v. het CMS

Handleiding invoegen afbeeldingen en downloadlinks t.b.v. het CMS Handleiding invoegen afbeeldingen en downloadlinks t.b.v. het CMS Het blijkt dat we de nodige moeite hebben met het invoegen van afbeeldingen en het maken van downloadkoppelingen binnen ons CMS. Er moet

Nadere informatie

E-Basic. E-Studio. E-Run Real-Time Experiment Generator. E-Merge. E-DataAid Spreadsheet Application for E-Prime Data Files

E-Basic. E-Studio. E-Run Real-Time Experiment Generator. E-Merge. E-DataAid Spreadsheet Application for E-Prime Data Files E-Studio Graphical Design Environment E-Basic Full Scripting Language E-Run Real-Time Experiment Generator E-Merge Data Merging Utility E-DataAid Spreadsheet Application for E-Prime Data Files E-Studio

Nadere informatie

NAAM: Programmeren 1 Examen 29/08/2012

NAAM: Programmeren 1 Examen 29/08/2012 Programmeren 29 augustus 202 Prof. T. Schrijvers Instructies Schrijf al je antwoorden op deze vragenbladen (op de plaats die daarvoor is voorzien). Geef ook je kladbladen af. Bij heel wat vragen moet je

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Ant...4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Ant...4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Ant...4 1.1 Inleiding...4 1.2 Ant installeren...5 1.3 Ant gebruiken...7 1.3.1 Een project maken...7 1.3.2 Mijn eerste Ant-script...10 1.3.2.1 Projects...10 1.3.2.2 Targets...11

Nadere informatie

Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing

Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing Voor Delphi bestaan uiteraard verschillende libraries om emails te versturen, maar in dit voorbeeld wordt een C# Dotnet library gebruikt en aangesproken

Nadere informatie

Aan het eind van deze lesbrief wordt uitgelegd wat het nut van OOP is en vind je een aantal oefenopdrachten.

Aan het eind van deze lesbrief wordt uitgelegd wat het nut van OOP is en vind je een aantal oefenopdrachten. Doel van deze lesbrief Deze lesbrief is bedoeld om je op de hoogte te brengen van de basisbegrippen die gangbaar zijn bij object georiënteerd programmeren (OOP). In deze lesbrief kom je korte codefragmenten

Nadere informatie

Admin handleiding. Essentius Dropbox handleiding. Pagina 1

Admin handleiding. Essentius Dropbox handleiding. Pagina 1 Admin handleiding Dropbox kun je vanaf elke computer met een internetverbinding gebruiken. Met behulp van een e- mailadres maak je je eigen dropbox aan. Dropbox stelt gratis 2 gb opslagruimte ter beschikking,

Nadere informatie

Java. Basissyllabus. Egon Pas

Java. Basissyllabus. Egon Pas Java Basissyllabus Egon Pas 2011 BeanPole bvba Gasmeterlaan 92-9000 Gent BTW BE 472.902.516 Tel: + 32 9 224 42 17 Fax: + 32 9 223 62 88 www.beanpole.be info@beanpole.be 1 Programmeren 1.1 Hoe werkt een

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Nieuwe objecten

Hoofdstuk 4: Nieuwe objecten Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Programmeren in Java 3

Programmeren in Java 3 2 september 2007 voor deeltijdstudenten Kop van Zuid Rotterdam, 3 juni 2007 Even voorstellen Naam: Wessel Oele(31) Docent bij opleiding technische informatica Kamer: I210 (tweede verdieping, links de gang

Nadere informatie

Datum, Tijd en Timer-object

Datum, Tijd en Timer-object IX. Datum, Tijd en Timer-object A. Hoe worden tijd en datum in VB aangeduid? Zowel datum als tijd worden als een getal met decimalen opgeslagen. Het gedeelte voor de komma geeft de datum aan, het gedeelte

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

WoordenSTART in een netwerk installeren

WoordenSTART in een netwerk installeren WoordenSTART in een netwerk installeren WoordenSTART is een programma voor het jongste kind en behandelt de basiswoorden die beheerst dienen te worden voordat een kind aan het aanvankelijk leesonderwijs

Nadere informatie

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA X Microsoft Excel Stap in de wereld van Visual Basic for Applications (VBA) binnen het Microsoft Office programma Excel. Leer hoe deze programmeertaal precies in elkaar zit en hoe u deze in de dagelijkse

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Studio Visual Steps Een website aanpassen via uw eigen webhostingservice

Studio Visual Steps Een website aanpassen via uw eigen webhostingservice Studio Visual Steps Een website aanpassen via uw eigen webhostingservice Aanvullend PDF-bestand bij het boek Websites bouwen met Web Easy Een website aanpassen via uw eigen webhostingservice 2 Een website

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Verder zijn er de nodige websites waarbij voorbeelden van objectgeoriënteerd PHP (of Objec Oriented PHP, OO PHP) te vinden zijn.

Verder zijn er de nodige websites waarbij voorbeelden van objectgeoriënteerd PHP (of Objec Oriented PHP, OO PHP) te vinden zijn. Objectgeoriënteerd PHP (versie 5) Kennisvereisten: Ervaring met programmeren in PHP met MySQL Je weet wat een class of klasse is Je weet wat een instantie van een klasse (een object) is Je weet wat een

Nadere informatie

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden.

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. Documentnummer: 1.0 Datum: 4-1-2016 Auteur: SANDER MAES Rompertdreef 1b 5233 ED s-hertogenbosch Postbus 86

Nadere informatie

1. Kopieer de bestanden die in de html directory staan, naar de html directory van HomeSeer.

1. Kopieer de bestanden die in de html directory staan, naar de html directory van HomeSeer. Homeseer Integratie Voor de integratie van het JeeLabs platform in Homeseer maken we gebruik van een Open Source pakket genaamd JeeLink for HomeSeer (http://sourceforge.net/projects/jeeseer/) van Tijl

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Werken met arrays

Hoofdstuk 7: Werken met arrays Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 7: Werken met arrays 7.0 Leerdoel

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen

Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, maart 2005 Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen 9.0 Leerdoel

Nadere informatie

4 ASP.NET MVC. 4.1 Controllers

4 ASP.NET MVC. 4.1 Controllers 4 ASP.NET MVC ASP.NET is het.net raamwerk voor het bouwen van webapplicaties. De MVC variant hiervan is speciaal ontworpen voor het bouwen van dergelijke applicaties volgens het Model-View-Controller paradigma.

Nadere informatie

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet.

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet. Hoofdstuk 2 Een ASP.NET applicatie met ADO.NET opzetten In dit hoofdstuk ga je een eenvoudige website opzetten, waarbij je een aantal gegevens uit een database ophaalt. Je moet je kennis van ADO.NET dus

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Programmeren in Java 3

Programmeren in Java 3 26 september 2007 Deze les korte herhaling vorige les Unified Modelling Language notatie van een class afleiding pointers abstracte classes polymorphisme dubieuze(?) constructies interfaces Meer over class

Nadere informatie

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum Module handleiding VivianCMS Fotoalbum Versie: 1.0 Startdatum: 06-05-2006 Datum laatste wijziging: 26-05-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemene

Nadere informatie

Ontwikkelen Smart Documents met Microsoft Office System

Ontwikkelen Smart Documents met Microsoft Office System Peter Himschoot en Wim Uyttersprot Peter Himschoot is werkzaam als softwarearchitect en trainer bij U2U, en is MSDN Regional Director voor België en Luxemburg. Hij is bereikbaar via peter@u2u.net. Wim

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Scala. Korte introductie. Sylvia Stuurman

Scala. Korte introductie. Sylvia Stuurman Korte introductie Sylvia Stuurman Wat is er zo bijzonder aan? Schaalbaar Objectgeoriënteerd (handiger dan Java!) Functioneel Scripts schrijven Gecompileerd: Java bytecode Pagina 2 voor scripts Pagina 3

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. Programmeren met Visual Basic

Cursus Onderwijs en ICT. Programmeren met Visual Basic Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2, deel 23 (versie 1.0 NL 2-7-2011) Programmeren met Visual Basic door Serge de Beer Inleiding In sommige gevallen biedt het aanbod op de softwaremarkt niet wat je zoekt.

Nadere informatie

Roger Frans. Leren programmeren in. Visual Basic 2008. Met cd-rom. Deel 2/2. campinia media vzw

Roger Frans. Leren programmeren in. Visual Basic 2008. Met cd-rom. Deel 2/2. campinia media vzw Roger Frans Leren programmeren in Visual Basic 2008 Met cd-rom campinia media vzw Deel 2/2 Frans, Roger Leren programmeren in Visual Basic 2008 2/2 / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2009; 256 p;

Nadere informatie

File Uploads met standaard ASP.NET

File Uploads met standaard ASP.NET File Uploads met standaard ASP.NET In deze tutorial gaan we een aspx pagina maken (met codebehind), waarmee je een bestand kan uploaden naar de webserver. Noot: de hier beschreven code gaat niet in op

Nadere informatie

Wanneer ik s ochtends mijn

Wanneer ik s ochtends mijn 404 VB 2005B.qxd 3-6-2005 11:07 Pagina 68 Visual Basic 2005 Zelf een ochtendkrant op maat bouwen André Obelink OP DE CD-ROM Visual Basic 2005 Op de cd-rom staat een bètaversie van Visual Basic 2005 CD-nelmenu:

Nadere informatie

1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox

1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox 1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox 1.1 Keuzelijstjes: wat en waarom In een educatief programma wordt vaak gebruik gemaakt van keuzelijstjes. Enkele voorbeelden: * bij het opstarten van een

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic project

Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic project Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, februari 2001 Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic

Nadere informatie

Object Oriented Programming

Object Oriented Programming Object Oriented Programming voor webapplicaties Door Edwin Vlieg Waarom OOP? Basis uitleg over OOP Design Patterns ActiveRecord Model View Controller Extra informatie Vragen OOP Object Oriented Programming

Nadere informatie

Dieper in Visual Basic.Net

Dieper in Visual Basic.Net Visual Basic.NET Dieper in Visual Basic.Net 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk is bedoeld om je wat handiger te maken in het programmeren in Visual Basic. Je leert geen nieuwe programmeervaardigheden, maar je

Nadere informatie

HvA Instituut voor Interactieve Media ActionScript 3.0

HvA Instituut voor Interactieve Media ActionScript 3.0 PPRO 1: OEFENINGEN LES 1 Hierbij de werkgroepoefeningen behorend bij het practicum week 1. Lees de stukken uitleg aandachtig door, zonder deze informatie zullen de principes in de oefeningen moeilijk te

Nadere informatie

Uitwerking Tentamen Modelleren en Programmeren - versie 1 Woensdag 1 februari 2017, uur

Uitwerking Tentamen Modelleren en Programmeren - versie 1 Woensdag 1 februari 2017, uur Uitwerking Tentamen Modelleren en Programmeren - versie 1 Woensdag 1 februari 2017, 17 20 uur Schrijf op elk ingeleverd blad je naam. Schrijf op het eerste blad ook je studentnummer en het aantal ingeleverde

Nadere informatie

Programmeren onder RISC OS: de snelstart. in BBC-Basic

Programmeren onder RISC OS: de snelstart. in BBC-Basic Programmeren onder RISC OS: de snelstart in BBC-Basic Programmeren in RISC OS: de snelstart De programma-directory Vensters maken Een eenvoudige foutprocedure Muis en toetsenbord Een icoon op de icoonbalk

Nadere informatie

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01 Inleiding Visual Basic en VBA Karel Nijs 2009/01 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen Ms Excel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

VBA voor Doe het Zelvers deel 17

VBA voor Doe het Zelvers deel 17 VBA voor Doe het Zelvers deel 17 Handleiding van Auteur: leofact April 2015 handleiding: VBA voor Doe het Zelvers deel 17 Vorige aflevering In de laatste aflevering werd besproken hoe je een werkboek deelt,

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

1 Nieuw in de Filr 2.0 Desktop-toepassing

1 Nieuw in de Filr 2.0 Desktop-toepassing Versie-informatie voor de Filr 2.0 Desktop-toepassing Februari 2016 Filr 2.0 Desktop-toepassing introduceert de functie Bestanden op aanvraag. Deze functie biedt een geconsolideerde of virtuele weergave

Nadere informatie

Een unit test is geen integratie test. Niet het hele systeem, maar onderdelen van een systeem worden getest.

Een unit test is geen integratie test. Niet het hele systeem, maar onderdelen van een systeem worden getest. WAT IS EEN UNIT TEST? Een unit test is een test om de functionaliteit van stukken code te controleren. Een goede unit test waarborgt een consistente werking van een klein onderdeel (een unit ) van de broncode.

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Bestandsbeheer *2010

Hoofdstuk 4: Bestandsbeheer *2010 Hoofdstuk 4: Bestandsbeheer *2010 4.0 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over het op orde houden en beheren van Excel bestanden. De hier besproken zaken kunnen tijd besparen en het werken veiliger maken. 4.1

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten

Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, maart 2001 Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

ACF PDF Invoice Uploader v1.0.9 gebruikershandleiding

ACF PDF Invoice Uploader v1.0.9 gebruikershandleiding ACF PDF Invoice Uploader v1.0.9 gebruikershandleiding Gebruikershandleiding voor de ACF PDF Invoice Uploader, voor het online verzenden van pdf-facturen Inhoud 1. Inleiding 03 2. Eisen 03 2.1 Systeemeisen

Nadere informatie

1. WAT STAAT ER OP DE BORD... 3 2. HET LEERBORD TESTEN... 4 3. DE PC-VERBINDING TESTEN... 6

1. WAT STAAT ER OP DE BORD... 3 2. HET LEERBORD TESTEN... 4 3. DE PC-VERBINDING TESTEN... 6 Testprocedure Handleiding INHOUD Algemene informatie 1. WAT STAAT ER OP DE BORD... 3 2. HET LEERBORD TESTEN... 4 3. DE PC-VERBINDING TESTEN... 6 Test- en voorbeeldsoftware 1. DE TESTPROGRAMMA'S DOWNLOADEN...

Nadere informatie

Programmeren. Cursus Python

Programmeren. Cursus Python Programmeren Cursus Python Cursus Python Omschrijving In deze cursus leren de deelnemers te programmeren in de objectgeoriënteerde programmeertaal Python. Python is een taal die vaak wordt gebruikt voor

Nadere informatie

Variabelen en statements in ActionScript

Variabelen en statements in ActionScript Ontwikkelen van Apps voor ios en Android Variabelen en statements in ActionScript 6.1 Inleiding Als we het in de informatica over variabelen hebben, bedoelen we een stukje in het geheugen van de computer

Nadere informatie

Zelftest Programmeren in Java

Zelftest Programmeren in Java Zelftest Programmeren in Java Document: n0883test.fm 22/01/2013 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST PROGRAMMEREN IN JAVA Deze test

Nadere informatie

Update Globis 6.0.9 Koppelingen DMS, WMS en Mail 1 MEI 2007 Willem den Boer

Update Globis 6.0.9 Koppelingen DMS, WMS en Mail 1 MEI 2007 Willem den Boer GLOBISsue Nr. 65 Update Globis 6.0.9 4 e Concept Onderwerp Datum Door Update Globis 6.0.9 Koppelingen DMS, WMS en Mail 1 MEI 2007 Willem den Boer 1 Inleiding Steeds meer organisaties werken met een Documenten

Nadere informatie

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/ sheets Programmeren 1 Java college 2, Walter Kosters De sheets zijn gebaseerd op de hoofdstukken 2 tot en met 6 van: D. Bell en M. Parr, Java voor studenten, Prentice Hall, 2002 http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

Nadere informatie

OneDrive handleiding

OneDrive handleiding OneDrive handleiding Voorwoord OneDrive for Business is een dienst die Mondia beschikbaar stelt voor medewerkers en leerlingen om bestanden op te slaan op het internet. De dienst wordt aangeboden via het

Nadere informatie

Mapinhoud uploaden in Three Shipsproducten. Batchuploader

Mapinhoud uploaden in Three Shipsproducten. Batchuploader Mapinhoud uploaden in Three Shipsproducten Batchuploader 28-3-2011 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkoppeling zeer op prijs. Voor vragen en opmerkingen over Three Ships N@Tschool! en de documentatie

Nadere informatie

1. Document Management

1. Document Management 1. Document Management 1.1. Revision Manager Revision Manager is een gescheiden module waarin het aanmaken van afgeleide documenten en het onderhouden van revisies moet gebeuren om de aanwezige Links te

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie