EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TalentLeaders B.V. tevens h.o.d.n. B.M.C. Uitgesproken door : Rechtbank Utrecht Faillissementsdatum : 11 februari 2004 Faillissementsnummer : 04/76F Rechter-commissaris : mr. M.P.P.M. van Vonderen Curator : mr. M.I. van Dijk Verslagnummer : 1 Verslagdatum : 11 mei 2004 I. ALGEMEEN De curator doet verslag van zijn werkzaamheden en bevindingen in de eerste verslagperiode. a. Algemene informatie Bij vonnis gewezen door de Rechtbank Utrecht d.d. 11 februari 2004 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TalentLeaders B.V., statutair gevestigd te Baarn, h.o.d.n. B.M.C., feitelijk gevestigd en zaakdoende (te 3743 KN) Baarn, aan de Oude Utrechtseweg nrs , met nevenvestigingen te (3972 NG) Driebergen-Rijsenburg aan het Princenhof nr. 8 aldaar h.o.d.n. Besems Management Consultancy (B.M.C.) B.V., alsmede te (5026 RH) Tilburg aan de Dr. Paul Janssenweg nr. 144, alsmede te (1069 LH) Amsterdam aan de Baden Powellweg nr. 305M, alsmede te (2514 AB) s-gravenhage aan de Koninginnegracht nr. 23, in staat van faillissement verklaard, zulks met benoeming van mr. M.P.P.M. van Vonderen tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.I. van Dijk tot curator. Het faillissement is uitgesproken op eigen verzoek. Het verzoekschrift is ter griffie ingediend op 10 februari Het besluit hiertoe van de buitengewone vergadering van aandeelhouders is gedateerd d.d. 9 februari

2 b. Doelomschrijving Curanda kent als belangrijkste activiteit het verstrekken van managementadviezen en het verstrekken van adviezen op het gebied van personeelsbeleid, organisatie en training. De bedrijfsomschrijving volgens het handelsregister luidt: het voeren van een loopbaanmanagementadviesbureau. c. Vennootschapsrechtelijke aspecten Curanda is opgericht bij akte d.d. 3 november Aandeelhouders van curanda zijn thans de vennootschappen Wive B.V. (80%) en The Leadership Services B.V. (20%). Wive B.V. is statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1251 AS) Laren aan de Paviljoensweg 5a. Bestuurder en enig aandeelhouder is de vennootschap Wierks Management Consultancy B.V., eveneens statutair gevestigd en kantoorhoudende op dit adres, waarvan de heer K. Wierks op zijn beurt bestuurder en tevens enig aandeelhouder is. The Leadership Services B.V. is statutair gevestigd te Woerden en kantoorhoudende te (3445 AR) Woerden aan de Utrechtsestraatweg 12. Bestuurder en enig aandeelhouder is de vennootschap Verschuur Beheer Kamerik B.V. Verschuur Beheer Kamerik B.V. is statutair gevestigd te Kamerik en kantoorhoudende te (3445 AR) Woerden aan de Utrechtsestraatweg 12. Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer J. Verschuur. Verificatie of de aandelen zijn volgestort en zo ja, op welke wijze, dient nog plaats te vinden. Volgens opgaaf zijn er verschillende soorten aandelen uitgegeven. Te constateren valt dat curanda langer dan vijf jaar voor het uitspreken van het faillissement is opgericht. Als statutair bestuurder van curanda staat sinds 21 november 2002 Wive B.V. geregistreerd. Feitelijk middellijk bestuurder, ten tijde van het uitspreken van het faillissement, is de heer K. Wierks. II. ACTIVITEITEN, HISTORIE EN STAKING ACTIVITEITEN a. Algemeen Curanda verstrekte managementadviezen en adviezen op het gebied van personeelsbeleid, organisatie en training. Meer concreet bestonden de ondernemingsactiviteiten uit loopbaanadvisering, resourcing, het afnemen- en het begeleiden (van werknemers van de 2

3 opdrachtgevers van curanda) bij psychologische- en assessmenttesten. Curanda werd hiertoe hoofdzakelijk ingeschakeld door een groot aantal, voornamelijk vaste, opdrachtgevers. b. Historie Curanda was tot 21 november 2002 genaamd Besems Management Consultancy (BMC) B.V., met als aandeelhouders de heren A. Besems en D. Jansen, ieder voor 50%. De omzet over 2001 zou 1,9 miljoen bedragen en over ,1 miljoen. De geprognotiseerde omzet over 2003 bedroeg 2,5 miljoen. Na een overnameproces van circa 9 maanden heeft de middellijk bestuurder, de heer Wierks, via de vennootschappen Wive B.V. en Wierks Management Consultancy B.V. de aandelen gekocht en op 21 november 2002 geleverd gekregen. Volgens opgave van de heer Wierks bedroeg de koopsom 2,1 miljoen. Na verkoop en levering bleven de heren Besems en Jansen aan de onderneming verbonden als consultants. De heer Verschuur heeft via de vennootschappen The Leadership Services B.V en Verschuur Beheer Kamerik B.V. op 3 september % van de aandelen van Wive B.V. gekocht en geleverd gekregen. Volgens opgave van de heer Wierks bedroeg de koopsom De heer Verschuur zou zich volgens opgave circa drie dagen per week bezig houden met de zogeheten business development, ofwel: het binnenhalen van opdrachten, waarmee over het laatste kwartaal 2003 een (geprognotiseerde) omzet van gemoeid zou zijn. Feitelijk zou de heer Verschuur zich niet met de bedrijfsvoering hebben bezig gehouden. Te constateren valt dat, naar de curator heeft begrepen om verschillende redenen, de samenwerking tussen de heren Wierks en Verschuur niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. De curator komt hierop hieronder meer uitgebreid terug. c. Financiële historie Zoals hierboven weergegeven bedroeg volgens opgave van de heer Wierks de omzet over ,9 miljoen en in ,1 miljoen. De geprognotiseerde omzet over 2003 bedroeg 2,5 miljoen. Hoewel te constateren valt dat de omzet uitgezonderd - steeds is gestegen, is de exploitatie in 2003 uiteindelijk zwaar verliesgevend gebleken. De oorzaken die aan het verlies in 2003 van ongeveer voor belasting ten grondslag liggen, zouden met name zijn een achterblijvende omzet ten opzichte van de begroting en hogere kosten dan begroot. 3

4 Volgens opgave is in december 2003 het verlies aan omzet aan het licht gekomen na een zeer slechte maand november waarin aan omzet is gerealiseerd terwijl was begroot. Ook in de maand december bleef de omzet met sterk achter bij de begrote omzet van Meer in het algemeen zouden de kosten sterker zijn gestegen dan begroot onder andere door hogere managementfees, salariskosten, huisvestingskosten, autokosten en IT-kosten. De door de externe accountant opgestelde jaarstukken van curanda t/m 2002 zijn, voorzover thans valt te constateren, (tijdig) vastgesteld en gedeponeerd. De jaarstukken 2003 zijn nog niet opgesteld of gedeponeerd. d. Ontwikkelingen en gebeurtenissen periode voorafgaand aan faillissement De afgelopen jaren, meer in het bijzonder ná verkoop en levering in november 2002 van de aandelen aan Wive B.V., welk moment samenviel met de aanstelling van deze vennootschap als formeel bestuurder, zou door curanda in steeds toenemende zijn geïnvesteerd in o.m. huisvestiging, infrastructuur/it-structuur, flexibele werkplekken, etc. Een der doelstellingen na verwerving van de aandelen door Wive B.V. was te komen tot het centraliseren van de activiteiten, waartoe als hoofdkantoor ging fungeren de vestiging te Baarn en waartoe dit kantoor volledig werd gehuurd en ingericht, met alle bijkomende (extra) kosten van dien. In deze periode is de omzet van curanda teruggelopen, met name in (het vierde kwartaal) Een bijkomende oorzaak van deze afnemende omzet is een teruglopende markt, veroorzaakt door een verslechterende economie, waardoor minder orders zijn binnengehaald. Vanaf ultimo 2003 ontstonden forse liquiditeitsproblemen, veroorzaakt omdat de omzet ten opzichte van de relatief hoge exploitatiekosten achterbleef. Door de betrokkenen zijn vanaf ultimo 2003 de mogelijkheden onderzocht om de financiële impasse te kunnen doorbreken en zijn diverse strategische besprekingen tussen de aandeelhouders, de externe accountant (BDO) en de huisbankier van curanda Staal Bankiers N.V. (hierna: Staal ) gevoerd. Ofschoon de besprekingen naar de mening van de middellijk bestuurder oorspronkelijk voorspoedig verliepen, en diverse saneringsmodellen en doorstartscenario s zijn besproken, hebben zij na enkele weken niet het gewenste resultaat bereikt. Mede omdat de aandeelhouders uiteindelijk niet op één lijn kwamen, bleek Staal niet bereid tot verdere financiering over te gaan, hetgeen de aanleiding heeft gevormd om op 9 4

5 februari 2004 een bijzondere aandeelhoudersvergadering te beleggen, met als enig agendapunt het aanvragen van het faillissement van de vennootschap. Hieromtrent is in het aandeelhoudersbesluit overigens opgenomen: Telkenmale heeft de aandeelhouder geld moeten bijleggen in de verwachting dat de resultaten in de toekomst zouden verbeteren. Op korte termijn ziet het er echter niet naar uit dat de markt zal gaan aantrekken. Deswege heeft de bestuurder besloten het faillissement van curanda aan te vragen.. e. Staken activiteiten De curator heeft geconstateerd dat ten tijde van de faillissementsuitspraak, de ondernemingsactiviteiten niet waren gestaakt. Na inventarisatie van de lopende opdrachten/onderhanden werken, is besloten de nog lopende werkzaamheden voort te zetten cq. af te ronden, waarbij bovendien de mogelijkheden van een doorstart konden worden onderzocht. Deze werkzaamheden bleken echter wel reeds vooraf te zijn gefactureerd, zodat de boedel in directe zin niet was gebaad bij voortzetting hiervan. f. Oorzaken van het faillissement Zoals uit het vorenstaande kan worden afgeleid is naar de mening van de directie de oorzaak van het onderhavige faillissement gelegen in de huidige conjunctuur, alsmede een niet volgens verwachting verlopende samenwerking, met als gevolg daarvan sterk teruglopende omzetten in het laatste kwartaal Een mogelijke oorzaak van het faillissement is een hoog oplopend dispuut tussen de heren Wierks en Verschuur, waarbij te constateren valt dat de omzet in de maanden november en december 2003 drastisch ingezakt, hetgeen vooralsnog als directe oorzaak kan worden aangemerkt van de liquiditeitsproblemen, die ultimo 2003/begin 2004 ontstonden. Voorzover opportuun zal de curator de oorza(a)k(en) van het faillissement nader onderzoeken. g. Administratie en financiële verslaglegging De administratie en financiële verslaglegging werd verzorgd door de externe accountant BDO Accountants & Adviseurs te Utrecht. De dagadministratie werd verzorgd door de financial controller de heer J. Roelofs, werknemer van curanda. De administratie lijkt bijgewerkt te zijn tot en met faillissementsdatum. 5

6 III. SITUATIE VANAF FAILLISSEMENT / EERSTE MAATREGELEN a. Doorstart De curator heeft met de directie, aandeelhouders en het managementteam (hierna: MT ) van curanda gesproken over de mogelijkheden om een doorstart te (doen) realiseren. Hierbij is van belang dat de klanten van curanda veelal (persoonlijke en) jarenlange relaties van werknemers van curanda zouden zijn. De heren Wierks en Verschuur hebben onafhankelijk van elkaar aangegeven te willen onderzoeken in hoeverre een doorstart opportuun is. Naar aanleiding van een gezamenlijke bespreking met het voltallige personeel, op vrijdag 13 februari 2004, is ondergetekende evenwel kenbaar gemaakt dat een doorstart onder leiding van de heer Wierks en/of de heer Verschuur niet door het personeel werd gesteund. Dit bericht is blijkbaar ook aan de heren Wierks en Verschuur kenbaar gemaakt naar aanleiding waarvan beiden heren zich als doorstartkandidaat hebben teruggetrokken. Namens het MT, bestaande uit diverse consulenten die feitelijk de carrière- en loopbaantrajecten behandelden, is vervolgens overeenstemming bereikt over een beperkte doorstart, althans een overname van diverse activa bestanddelen, zie hieronder hoofdstuk IV van dit verslag. b. Personeel (werknemers) Bij curanda waren op datum faillissement krachtens arbeidsovereenkomst 29 werknemers in dienst. Het salaris was t/m december 2003 uitgekeerd. Na hiertoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris zijn d.d. 16 februari 2004 de arbeidsovereenkomsten opgezegd. Eveneens zijn de managementovereenkomsten met de algemeen directeur en de overige (2) directieleden opgezegd. UWV is in kennis gesteld van het faillissement. De gezamenlijke intake gesprekken met de bedrijfsvereniging hebben op 18 februari 2004 plaatsgevonden. UWV heeft inmiddels de loondoorbetalingsverplichtingen overgenomen. c. Banken Tussen de huisbankier van curanda, Staal, en curanda was sprake van een rekening courant verhouding met kredietfaciliteit, waarvoor zekerheden waren verstrekt. Curanda hield twee rekeningen aan met nummers en Het saldo per faillissementsdatum op deze rekeningen bedroeg ,33 debet respectievelijk ,95 credit. De totale vordering per faillissementsdatum van Staal Bankiers N.V. bedraagt ,35 en vloeit onder meer voort uit de kredietovereenkomst d.d. 19 6

7 november 2002 alsmede uit de afgifte van 5, inmiddels geclaimde, bankgaranties (i.v.m. huur panden) ad ,97. De bedrijfsinventaris, bedrijfsmiddelen en vorderingen zijn rechtsgeldig verpand aan Staal. Na overleg met Staal is de curator tot uitwinning overgegaan. Naast de hier genoemde zekerheden, heeft Staal nog een pandrecht in tweede verband gevestigd op een restitutie Vennootschapsbelasting. Tussen curanda en ABN AMRO Bank N.V. was eveneens sprake van een rekening courant verhouding zonder kredietfaciliteit. Curanda hield een Ondernemersrekening aan met nummer Het saldo per faillissementsdatum van de rekening bedroeg 44,02 credit. ABN AMRO Bank N.V. heeft dit saldo na saldering, alsmede enkele betalingen op deze rekening inmiddels op de faillissementsrekening overgeboekt. De curator heeft voorts de overige handelsbanken omtrent het faillissement geïnformeerd. d. Huurovereenkomsten Vestiging Baarn Tussen curanda en vennootschap B.V. Beleggingsmaatschappij Huizen II is een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de kantoorruimte aan de Oude Utrechtseweg te Baarn. De huurprijs bedraagt op jaarbasis , 56. Met betrekking tot de kantoorruimte te Baarn heeft curanda twee onderhuurovereenkomsten gesloten - waarbij niet duidelijk is of dit met instemming van de eigenaar/verhuurder is geschied en bestond de intentie een derde onderhuurovereenkomst te sluiten. De curator is in overleg met de verhuurder omtrent de beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst, de overname onderhuurovereenkomsten en de verkoop en levering van de inventaris. De curator komt hierop in een opvolgend verslag terug. Met de onderhuurders dienen, afhankelijk van het verloop van deze onderhandelingen, nadere afspraken te worden gemaakt. 7

8 Vestiging Amsterdam Tussen curanda en Cobraspen Beheer B.V. als lasthebber van eigenaresse/verhuurder is een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de kantoorruimte aan Baden Powellweg nr. 305M te Amsterdam. De huurprijs bedraagt op jaarbasis ,45. Met de doorstarter en verhuurder is overeengekomen dat de doorstarter de huurcontracten van bedoelde vestigingen heeft overgenomen per 1 maart Vestiging Den Haag Tussen curanda en Stena Realty B.V. is een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de kantoorruimte aan de Koninginnegracht nr. 23 te s-gravenhage. De huurprijs bedraagt op jaarbasis ,39. De huurovereenkomst is in onderling overleg beëindigd per 31 maart Vestiging Driebergen Tussen curanda en Princenhof Staete Driebergen B.V. is een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de kantoorruimte aan het Princenhof Park nr. 8 te Driebergen-Rijsenburg. De huurprijs bedraagt op jaarbasis ,84. De huurovereenkomst is in onderling overleg beëindigd per 1 maart Vestiging Tilburg Tussen curanda en Stichting VeKasteel is een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de kantoorruimte aan de Dr. Paul Janssenweg nr. 144 te Tilburg. De huurprijs bedraagt op jaarbasis ,11. De huurovereenkomst is in onderling overleg beëindigd per 19 maart 2004 en de aanwezige inventaris is aan de eigenaar/verhuurder verkocht na verkregen toestemming van de rechter-commissaris (terzake Vestiging Tilburg heeft het MT aangegeven het huurcontract niet over te willen nemen en evenmin de zich in het gehuurde bevindende kantoorinventaris). De curator heeft inmiddels betaling van de koopsom op de faillissementsrekening ontvangen. e. Lease-overeenkomsten Curanda heeft lease-overeenkomsten met EuroLease, met Volvo Lease en met Citroën Lease gesloten terzake de lease van in totaal drie auto s. Het MT heeft aangegeven deze leaseovereenkomsten over te nemen. Voorts heeft curanda lease-overeenkomsten met Business 8

9 Lease gesloten terzake de lease van 12 auto s. Eveneens heeft curanda een leaseovereenkomst met Avis Fleetservice gesloten terzake de lease van 1 auto. Deze overeenkomsten zijn door de leasemaatschappijen opgezegd. In overleg met de leasemaatschappijen zijn de auto s daags na het faillissement ingeleverd. De ingediende vorderingen van de leasemaatschappijen tot op heden bedraagt circa f. Overige overeenkomsten De huurovereenkomsten met betrekking tot de huur van een watercooler, kunstuitleen, groenvoorziening, etc. zijn door de curator opgezegd, evenals abonnementen op kranten, dagen weekbladen. De verhuurders hebben met het MT contact opgenomen omtrent inname van de verhuurde apparatuur. De overeenkomst met betrekking tot mobiel telefoonabonnementen zijn opgezegd. Alle overige overeenkomsten zullen worden geïnventariseerd. g. Inventaris/debiteuren De inventaris, uitgezonderd de vestiging te Baarn is reeds uitgewonnen. De inventaris te Baarn verwacht de curator spoedig uit te kunnen winnen. De opbrengst valt op de voet van art. 57 lid 3 Fw. in de boedel. Na overleg met Staal is de curator tot uitwinning van de debiteurenportefeuille overgegaan, conform de separatistenregeling. Per faillissementsdatum bedroeg het openstaande debiteurensaldo ,92. De curator komt hierop in een opvolgend verslag terug. h. Procedures Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. i. Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid zal nader worden onderzocht. j. Paulianeus handelen De bedrijfsinventaris, bedrijfsmiddelen en vorderingen zijn rechtsgeldig verpand aan Staal. De teruggaaf vennootschapsbelasting 2003 is daags voor het faillissement verpand aan BDO en Nedices B.V. (de financiële adviseur van curanda en haar middellijk directeur) in eerste verband en aan Staal in tweede verband. De curator zal deze verpanding nader onderzoeken. 9

10 De curator heeft bij een eerste inventarisatie geen overig bewijs aangetroffen van paulianeuze handelingen. IV. DOORSTART Conform hierboven gememoreerd hebben de heren Wierks en Verschuur, alsmede het MT aan de curator aangegeven te willen onderzoeken in hoeverre een doorstart mogelijk was. Gelet hierop heeft de curator besloten de lopende werkzaamheden/opdrachten af te ronden, teneinde continuïteit te waarborgen. Opgemerkt zij dat deze werkzaamheden reeds vooraf waren gedeclareerd/gefactureerd, zodat de boedel hiermee in directe zin niet gebaat was. Van belang is dat een eerste onderzoek de curator leerde dat een doorstart door of namens de heren Wierks en/of Verschuur niet werd gesteund door het MT en de werknemers van curanda. Aangezien de klanten/opdrachtgevers van curanda jarenlange relaties betroffen, lag een doorstart met het MT het meest in de rede. De consequentie hiervan was dat de curator vervolgens met het MT verder heeft onderhandeld teneinde de onderzoeken in hoeverre een doorstart mogelijk was. Op 11 maart 2004 is uiteindelijk overeenstemming bereikt terzake de overdracht van de lopende dossiers, de goodwill, de inventaris van de vestigingen Driebergen, Den Haag, Amsterdam en gedeeltelijk Baarn, zulks voor een bedrag ad Bovendien is overeengekomen dat de curator een percentage volgens een overeengekomen staffel ontvangt van de uiteindelijke omzet over 2004 in verband met de overdracht van de lopende dossiers en klanten. De rechter-commissaris heeft op 19 februari 2004 toestemming gegeven terzake deze overdracht. Van de totale koopsom heeft de curator inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening. Opgemerkt zij dat een substantieel gedeelte van de inventaris, aanwezig op de hoofdvestiging te Baarn, welke niet is verkocht en geleverd aan het MT, aan de verhuurder van het kantoor is aangeboden. Mocht blijken dat deze inventaris niet door de verhuurder wordt overgenomen, dan zal worden onderzocht in hoeverre één en ander aan de onderhuurders kan worden verkocht en geleverd, dan wel kan worden geveild. De curator komt hierop in opvolgend verslag terug. V. ACTIVA Het in totaal t/m heden gerealiseerde actief bedraagt ,40, waarvan thans pro resto beschikbaar is ad ,78. Het actief is opgebouwd uit (i) diverse restituties (ad in totaal respectievelijk 4.349,84 en 285,54), (ii) betaling van een gedeelte van de inventaris (ad 3.500,00), (iii) betaling van een gedeelte (2/5) van de verkoop van het klantenbestand en 10

11 goodwill (ad 5.200,00), (iv) de overboeking van het batig saldo op de geblokkeerde bankrekening van curanda bij ABN AMRO (ad 31,02), (v) betaling van de inventaris van vestiging Tilburg (ad 1.190,00) en (vi) de overboeking van teveel geclaimde bankgarantie van de verhuurder te Driebergen. Zie tevens het als bijlage 1 bijgevoegde financieel activa overzicht. De curator verwacht op korte termijn nog een bijschrijving op de faillissementsrekening uit hoofde van de verkoop van de inventaris, alsmede uit hoofde van de belastingrestituties en de debiteurenincasso. In dit kader zij gememoreerd dat met Staal de separatistenregeling is overeengekomen (10%). VI. PASSIVA Op basis van de crediteurenlijsten zijn alle bekende crediteuren aangeschreven. Tot dusverre is een totaalbedrag ad ,18 aan preferente en ,89 aan concurrente schuldvorderingen ingediend (bijlage 2 en 3). VII. FAILLISSEMENTSREKENING Het saldo op de faillissementsrekening, aangehouden bij Kas Bank N.V. te Amsterdam, rekeningnummer , bedraagt conform hierboven gememoreerd ad ,78. VII. VOORUITZICHTEN In de komende verslagperiode zal de curator tot verdere uitwinning van de zich in Baarn bevindende inventaris overgaan. Bovendien worden de incassowerkzaamheden voortgezet en zal een nader onderzoek worden verricht naar de verpanding van de restitutie vennootschapsbelasting Bovendien worden de oorzaken en achtergronden van het onderhavige faillissement in de komende verslagperiode nader onderzocht, waarbij de curator zich zal richten op de wijze waarop financiering tot stand is gekomen en de kasstromen tussen de aandeelhouders en aan deze vennootschappen gelieerde vennootschappen. Tot slot zal de passivazijde van curanda verder in kaart worden gebracht en zal een verder onderzoek worden uitgevoerd naar eventuele rekening-courantvorderingen. De vooruitzichten voor de (concurrente) schuldeisers zijn somber. Curator zal één en ander in een opvolgend verslag nader bestuderen. 11

12 De curator streeft er na over vier maanden een tweede openbaar verslag te kunnen deponeren. Hilversum, 11 mei 2004 M.I. van Dijk, curator Bijlage(n): voornoemd 12

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRONWASSER B.V., statutair gevestigd en zaakdoende

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: Faillissementsnummers: 03/164 Uitgesproken: 8 april 2003 Rechter-Commissaris: mr. A. van Dijk Curator: mr. M.I.

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van : de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid DE PROM-BAARN HOLDING B.V. en DE PROM-BAARN B.V., beide

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: Faillissementsnummers: 03/0195 Uitgesproken: 15 april 2003 Rechter-Commissaris: mr. G.S. Crince le Roy Curator:

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.C. PRODUCTS B.V., statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TX NEDERLAND B.V., h.o.d.n. TX Nederland, statutair en feitelijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 oktober 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 oktober 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 oktober 2005 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Handelsonderneming Road Runner Tyre B.V., h.o.d.n. Road Runner Tyre,

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissementen: De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Beats Included Group B.V. Beats Included Events B.V. Beats Included Compilations

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 december 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 december 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 december 2006 Gegevens onderneming : MediaConversions B.V., statutair gevestigd te Hilversum en zaakdoende te (1211 HS) Hilversum aan de Jan van Beierenstraat

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 mei 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 mei 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 mei 2006 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lost Boys TV & Streaming Media B.V. Faillissementsnummer : 03/416 F Datum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/217 NL:TZ:0000013077:F001 09-05-2017 mr. L.L. ten Wolde mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V.

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V. Faillissementsnummer : 08/431 F Datum uitspraak : 2 september

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007 OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W.L.C. HAGEN REPAIR B.V., tevens h.o.d.n. W.L.C. HAGEN REPAIR B.V., W.L.C.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 18 oktober 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Koophuis Gouda B.V., gevestigd te (2912 CL) Nieuw erkerk aan den IJssel aan de Kerklaan 92 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUWBEDRIJF ROAP

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/218 NL:TZ:0000013077:F002 09-05-2017 mr. L.L. ten Wolde mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van : de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid DE PROM-BAARN HOLDING B.V. en DE PROM-BAARN B.V., beide

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruit Lounge Studio s B.V. Faillissementsnummer : 08/94 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 31 maart 2008 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 september 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 september 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 september 2005 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VIP Lounge International B.V., statutair gevestigd te Amsterdam. Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Lab People Services B.V. Faillissementsnummer : 09/394 F Datum uitspraak : 19 mei 2009 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Alien Fruit Faillissementsnummer : 08/96 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 31 maart 2008 Curator : mw. mr. L.I.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T.V. INDUSTRY B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. Gegevens onderneming : Stage 64 Ladies Wear B.V. (hierna ook wel te noemen: Stage, statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 14 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Koophuis Gouda B.V., gevestigd te (2912 CL) Nieuw erkerk aan den IJssel aan de Kerklaan 92 Faillissementsnummer

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2013 Gegevens failliet: Fysiologix B.V. h.o.d.n. stopmijntennisarm.nu Faillissementsnummer: F.16/13/0 Datum uitspraak: 8 januari 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 februari 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 februari 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 februari 2007 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Handelsonderneming Road Runner Tyre B.V., h.o.d.n. Road Runner Tyre,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 2 Datum: 21 juni 2011

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet. Nummer: 2 Datum: 21 juni 2011 Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 21 juni 2011 Gegevens onderneming, statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3815 KM) Amersfoort, aan het adres Stuwdam

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. Gegevens onderneming : Stage 64 Ladies Wear B.V. (hierna ook wel te noemen:, statutair te Amstelveen,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Bacio Media B.V. Faillissementsnummer : 09/429 F Datum uitspraak : 2 juni 2009 Datum verslag : 3 november 2009 Curator : mr. E.J.G.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/236 NL:TZ:0000005572:F001 19-04-2016 mr. F.A.M Nowee mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming All Culture Flexwork B.V. Bij

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 7 Datum: 15 februari 2008

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 7 Datum: 15 februari 2008 OPENBAAR VERSLAG Nummer: 7 Datum: 15 februari 2008 Gegevens gefailleerden : 1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I.C.W. CONSULTANCY B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005 Gegevens onderneming : Technisch Bedrijf De Boer Naarden B.V. Faillissementsnummer : 04.665 F Datum uitspraak : 2 november 2004 Curator : mr. J.W.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/14/940 NL:TZ:0000002303:F001 21-10-2014 mr. R. Meulenberg mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming WBS Onderhoud en Dienstverlening

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Werklicht B.V. Faillissementsnummer : 08/611 F Datum uitspraak : 16 december 2008 Curator : mr N.P. Klein Rechter-commissaris :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/665 NL:TZ:0000009980:F001 13-12-2016 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 Gegevens onderneming : Hommel S&I BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3903 LP) Veenendaal aan De Smalle Zijde 40, KvK

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissementen: De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Beats Included Group B.V. Beats Included Events B.V. Beats Included Compilations

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2012 Gegevens failliet : Drukkerij Anraad B.V., kantoorhoudende te Nieuwegein aan de Brabanthaven 6 Kvknummer : 30243037 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap SPECIAL SPORTS HOTEL VASTGOED B.V., statutair gevestigd te Amstelveen en feitelijk gevestigd te (7522 ED) Enschede op het

Nadere informatie

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van MaxRos Holding B.V.

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van MaxRos Holding B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Eerste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van MaxRos Holding B.V. Inzake : MaxRos Holding B.V., statutair gevestigd te Maassluis,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 21 juni 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap DONE B,V,, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar, aan de Egelskoog

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 14 februari 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Conpragma B.V.,statutair gevestigd te Utrecht, vestigingsadres: (2803 MC) Gouda, aan de Hanzeweg

Nadere informatie

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap 707 Brand Communications B.V., tevens handelend onder de namen BOWINGS en 707WINGS, statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

Borsboom & Hamm a d v o c a t e n Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag.

Borsboom & Hamm a d v o c a t e n Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Eerste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D&G

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 23 augustus 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Compazz B.V.,statutair gevestigd te Ridderkerk, vestigingsadres: Westhaven 73-74, 2801 PN Gouda.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 juli : de besloten vennootschap Ir. A. Bons Architekten BV

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 juli : de besloten vennootschap Ir. A. Bons Architekten BV Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/330 NL:TZ:0000014482:F001 11-07-2017 Mr. V.F.M. Jongerius mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming RSW-IP B.V. Molensteen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Werbij B.V., tevens handelend onder de naam NedCard, statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 21 november 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap SPECIAL SPORTS HOTEL VASTGOED B.V., statutair gevestigd te Amstelveen en feitelijk gevestigd te (7522 ED)

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement J.H. ter Borgh Beheer B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1339 XP) Almere, aan de Tenerifestraat 25,

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boat to Business Events B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: VSL NUTH B.V. Datum: 6 november 2015 Nummer: verslag 8 Gegevens onderneming : VSL NUTH B.V. Dossiernummer : F03130002 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 oktober 2012 HET DIGITAAL NOG TE DEPONEREN VERSLAG ZAL IDENTIEK ZIJN AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZULLEN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD WORDEN FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADAD Productions B.V., gevestigd te (1078 XG) Amsterdam, aan de Zoomstraat

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement Shortstay Amsterdam B.V., tevens handelend onder de naam AAA Shortstay Amsterdam Apartments, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 18 april 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Handelsmaatschappij R. Willems B.V.,statutair gevestigd te Stolwijk, vestigingsadres: (2821 LV) Stolwijk,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Jaimy Falize B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres (8231 JA) Lelystad aan De Veste 1019, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG BEHEER B.V

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG BEHEER B.V EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG BEHEER B.V Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DG Beheer B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 11 september 2015 Gegevens onderneming : J. BOORSMA MUZIEKINSTRUMENTEN B.V., h.o.d.n. THE PIANO GALLERY, statutair gevestigd te Koedijk,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 19 juni 2013 Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen Faillissementsnummer : C/05/13/476 F (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bijl Groep B.V., statutair

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ULURU BEAGLE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ULURU BEAGLE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ULURU BEAGLE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ULURU Beagle B.V. gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73aFAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73aFAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73aFAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VIP Lounge International B.V. Uitgesproken door : Rechtbank Amsterdam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Gegevens onderneming: : de naamloze vennootschap Avalon Holdings N.V. kantoorhoudende aan de Delftweg 96

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 10 Datum : 4 juni 2015 Gegevens onderneming : 1. AREND DE WINTER COMBIGROEN B.V. gevestigd te Heiloo, aan de Oude Werf 15, 1851 PW Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 28 juli 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 28 juli 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 28 juli 2006 Gegevens onderneming : De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: A) IAC INTERNATIONAL B.V.; B) INTERNATIONAL AVIATION COMPONENTS B.V.;

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acaday B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kahraman B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te 6827

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Hakbijl B.V. Hakbijl B.V. t.h.o.d.n. Hakbijl Glas, statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8211 AS) Lelystad,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG Pagina 1 van 9 FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Datum: 9 januari 2015 Naam: A.L. DE GROEN EN ZONEN B.V. Adres: Energieweg 13, 4691 SE Tholen Insolventienummer:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : BRUIJN INTERNATIONAL B.V., statutair gevestigd te Oudkarspel, zaakdoende te Heerhugowaard aan de Einsteinstraat

Nadere informatie

,-- : *** , , ,--

,-- : *** , , ,-- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : STUDIO VAN HESSE B.V. in liquidatie : C 16/14/1040 F Datum uitspraak : 9 december 2014 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULLBEES HOLDING B.V., statutair gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap MyTire B.V. Faillissementsnummer: F.02/16/145 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans Curator: Mr. K. van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 maart 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bijl, partners in public

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van : Bode Vastgoed B.V., Jaro Vastgoed B.V., J.J. Autosport B.V., De Maaspoort B.V., De Maaspoort Holding B.V., Sunseeker

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET de besloten vennootschap EUROCORE HOLDING BV, gevestigd te (8334 RW) Tuk, gemeente Steenwijkerland, aan de Tukseweg 146; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stage 64 Ladies

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alfa & Omega B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Victoria Regiastraat 14

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie