EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TalentLeaders B.V. tevens h.o.d.n. B.M.C. Uitgesproken door : Rechtbank Utrecht Faillissementsdatum : 11 februari 2004 Faillissementsnummer : 04/76F Rechter-commissaris : mr. M.P.P.M. van Vonderen Curator : mr. M.I. van Dijk Verslagnummer : 1 Verslagdatum : 11 mei 2004 I. ALGEMEEN De curator doet verslag van zijn werkzaamheden en bevindingen in de eerste verslagperiode. a. Algemene informatie Bij vonnis gewezen door de Rechtbank Utrecht d.d. 11 februari 2004 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TalentLeaders B.V., statutair gevestigd te Baarn, h.o.d.n. B.M.C., feitelijk gevestigd en zaakdoende (te 3743 KN) Baarn, aan de Oude Utrechtseweg nrs , met nevenvestigingen te (3972 NG) Driebergen-Rijsenburg aan het Princenhof nr. 8 aldaar h.o.d.n. Besems Management Consultancy (B.M.C.) B.V., alsmede te (5026 RH) Tilburg aan de Dr. Paul Janssenweg nr. 144, alsmede te (1069 LH) Amsterdam aan de Baden Powellweg nr. 305M, alsmede te (2514 AB) s-gravenhage aan de Koninginnegracht nr. 23, in staat van faillissement verklaard, zulks met benoeming van mr. M.P.P.M. van Vonderen tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.I. van Dijk tot curator. Het faillissement is uitgesproken op eigen verzoek. Het verzoekschrift is ter griffie ingediend op 10 februari Het besluit hiertoe van de buitengewone vergadering van aandeelhouders is gedateerd d.d. 9 februari

2 b. Doelomschrijving Curanda kent als belangrijkste activiteit het verstrekken van managementadviezen en het verstrekken van adviezen op het gebied van personeelsbeleid, organisatie en training. De bedrijfsomschrijving volgens het handelsregister luidt: het voeren van een loopbaanmanagementadviesbureau. c. Vennootschapsrechtelijke aspecten Curanda is opgericht bij akte d.d. 3 november Aandeelhouders van curanda zijn thans de vennootschappen Wive B.V. (80%) en The Leadership Services B.V. (20%). Wive B.V. is statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1251 AS) Laren aan de Paviljoensweg 5a. Bestuurder en enig aandeelhouder is de vennootschap Wierks Management Consultancy B.V., eveneens statutair gevestigd en kantoorhoudende op dit adres, waarvan de heer K. Wierks op zijn beurt bestuurder en tevens enig aandeelhouder is. The Leadership Services B.V. is statutair gevestigd te Woerden en kantoorhoudende te (3445 AR) Woerden aan de Utrechtsestraatweg 12. Bestuurder en enig aandeelhouder is de vennootschap Verschuur Beheer Kamerik B.V. Verschuur Beheer Kamerik B.V. is statutair gevestigd te Kamerik en kantoorhoudende te (3445 AR) Woerden aan de Utrechtsestraatweg 12. Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer J. Verschuur. Verificatie of de aandelen zijn volgestort en zo ja, op welke wijze, dient nog plaats te vinden. Volgens opgaaf zijn er verschillende soorten aandelen uitgegeven. Te constateren valt dat curanda langer dan vijf jaar voor het uitspreken van het faillissement is opgericht. Als statutair bestuurder van curanda staat sinds 21 november 2002 Wive B.V. geregistreerd. Feitelijk middellijk bestuurder, ten tijde van het uitspreken van het faillissement, is de heer K. Wierks. II. ACTIVITEITEN, HISTORIE EN STAKING ACTIVITEITEN a. Algemeen Curanda verstrekte managementadviezen en adviezen op het gebied van personeelsbeleid, organisatie en training. Meer concreet bestonden de ondernemingsactiviteiten uit loopbaanadvisering, resourcing, het afnemen- en het begeleiden (van werknemers van de 2

3 opdrachtgevers van curanda) bij psychologische- en assessmenttesten. Curanda werd hiertoe hoofdzakelijk ingeschakeld door een groot aantal, voornamelijk vaste, opdrachtgevers. b. Historie Curanda was tot 21 november 2002 genaamd Besems Management Consultancy (BMC) B.V., met als aandeelhouders de heren A. Besems en D. Jansen, ieder voor 50%. De omzet over 2001 zou 1,9 miljoen bedragen en over ,1 miljoen. De geprognotiseerde omzet over 2003 bedroeg 2,5 miljoen. Na een overnameproces van circa 9 maanden heeft de middellijk bestuurder, de heer Wierks, via de vennootschappen Wive B.V. en Wierks Management Consultancy B.V. de aandelen gekocht en op 21 november 2002 geleverd gekregen. Volgens opgave van de heer Wierks bedroeg de koopsom 2,1 miljoen. Na verkoop en levering bleven de heren Besems en Jansen aan de onderneming verbonden als consultants. De heer Verschuur heeft via de vennootschappen The Leadership Services B.V en Verschuur Beheer Kamerik B.V. op 3 september % van de aandelen van Wive B.V. gekocht en geleverd gekregen. Volgens opgave van de heer Wierks bedroeg de koopsom De heer Verschuur zou zich volgens opgave circa drie dagen per week bezig houden met de zogeheten business development, ofwel: het binnenhalen van opdrachten, waarmee over het laatste kwartaal 2003 een (geprognotiseerde) omzet van gemoeid zou zijn. Feitelijk zou de heer Verschuur zich niet met de bedrijfsvoering hebben bezig gehouden. Te constateren valt dat, naar de curator heeft begrepen om verschillende redenen, de samenwerking tussen de heren Wierks en Verschuur niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. De curator komt hierop hieronder meer uitgebreid terug. c. Financiële historie Zoals hierboven weergegeven bedroeg volgens opgave van de heer Wierks de omzet over ,9 miljoen en in ,1 miljoen. De geprognotiseerde omzet over 2003 bedroeg 2,5 miljoen. Hoewel te constateren valt dat de omzet uitgezonderd - steeds is gestegen, is de exploitatie in 2003 uiteindelijk zwaar verliesgevend gebleken. De oorzaken die aan het verlies in 2003 van ongeveer voor belasting ten grondslag liggen, zouden met name zijn een achterblijvende omzet ten opzichte van de begroting en hogere kosten dan begroot. 3

4 Volgens opgave is in december 2003 het verlies aan omzet aan het licht gekomen na een zeer slechte maand november waarin aan omzet is gerealiseerd terwijl was begroot. Ook in de maand december bleef de omzet met sterk achter bij de begrote omzet van Meer in het algemeen zouden de kosten sterker zijn gestegen dan begroot onder andere door hogere managementfees, salariskosten, huisvestingskosten, autokosten en IT-kosten. De door de externe accountant opgestelde jaarstukken van curanda t/m 2002 zijn, voorzover thans valt te constateren, (tijdig) vastgesteld en gedeponeerd. De jaarstukken 2003 zijn nog niet opgesteld of gedeponeerd. d. Ontwikkelingen en gebeurtenissen periode voorafgaand aan faillissement De afgelopen jaren, meer in het bijzonder ná verkoop en levering in november 2002 van de aandelen aan Wive B.V., welk moment samenviel met de aanstelling van deze vennootschap als formeel bestuurder, zou door curanda in steeds toenemende zijn geïnvesteerd in o.m. huisvestiging, infrastructuur/it-structuur, flexibele werkplekken, etc. Een der doelstellingen na verwerving van de aandelen door Wive B.V. was te komen tot het centraliseren van de activiteiten, waartoe als hoofdkantoor ging fungeren de vestiging te Baarn en waartoe dit kantoor volledig werd gehuurd en ingericht, met alle bijkomende (extra) kosten van dien. In deze periode is de omzet van curanda teruggelopen, met name in (het vierde kwartaal) Een bijkomende oorzaak van deze afnemende omzet is een teruglopende markt, veroorzaakt door een verslechterende economie, waardoor minder orders zijn binnengehaald. Vanaf ultimo 2003 ontstonden forse liquiditeitsproblemen, veroorzaakt omdat de omzet ten opzichte van de relatief hoge exploitatiekosten achterbleef. Door de betrokkenen zijn vanaf ultimo 2003 de mogelijkheden onderzocht om de financiële impasse te kunnen doorbreken en zijn diverse strategische besprekingen tussen de aandeelhouders, de externe accountant (BDO) en de huisbankier van curanda Staal Bankiers N.V. (hierna: Staal ) gevoerd. Ofschoon de besprekingen naar de mening van de middellijk bestuurder oorspronkelijk voorspoedig verliepen, en diverse saneringsmodellen en doorstartscenario s zijn besproken, hebben zij na enkele weken niet het gewenste resultaat bereikt. Mede omdat de aandeelhouders uiteindelijk niet op één lijn kwamen, bleek Staal niet bereid tot verdere financiering over te gaan, hetgeen de aanleiding heeft gevormd om op 9 4

5 februari 2004 een bijzondere aandeelhoudersvergadering te beleggen, met als enig agendapunt het aanvragen van het faillissement van de vennootschap. Hieromtrent is in het aandeelhoudersbesluit overigens opgenomen: Telkenmale heeft de aandeelhouder geld moeten bijleggen in de verwachting dat de resultaten in de toekomst zouden verbeteren. Op korte termijn ziet het er echter niet naar uit dat de markt zal gaan aantrekken. Deswege heeft de bestuurder besloten het faillissement van curanda aan te vragen.. e. Staken activiteiten De curator heeft geconstateerd dat ten tijde van de faillissementsuitspraak, de ondernemingsactiviteiten niet waren gestaakt. Na inventarisatie van de lopende opdrachten/onderhanden werken, is besloten de nog lopende werkzaamheden voort te zetten cq. af te ronden, waarbij bovendien de mogelijkheden van een doorstart konden worden onderzocht. Deze werkzaamheden bleken echter wel reeds vooraf te zijn gefactureerd, zodat de boedel in directe zin niet was gebaad bij voortzetting hiervan. f. Oorzaken van het faillissement Zoals uit het vorenstaande kan worden afgeleid is naar de mening van de directie de oorzaak van het onderhavige faillissement gelegen in de huidige conjunctuur, alsmede een niet volgens verwachting verlopende samenwerking, met als gevolg daarvan sterk teruglopende omzetten in het laatste kwartaal Een mogelijke oorzaak van het faillissement is een hoog oplopend dispuut tussen de heren Wierks en Verschuur, waarbij te constateren valt dat de omzet in de maanden november en december 2003 drastisch ingezakt, hetgeen vooralsnog als directe oorzaak kan worden aangemerkt van de liquiditeitsproblemen, die ultimo 2003/begin 2004 ontstonden. Voorzover opportuun zal de curator de oorza(a)k(en) van het faillissement nader onderzoeken. g. Administratie en financiële verslaglegging De administratie en financiële verslaglegging werd verzorgd door de externe accountant BDO Accountants & Adviseurs te Utrecht. De dagadministratie werd verzorgd door de financial controller de heer J. Roelofs, werknemer van curanda. De administratie lijkt bijgewerkt te zijn tot en met faillissementsdatum. 5

6 III. SITUATIE VANAF FAILLISSEMENT / EERSTE MAATREGELEN a. Doorstart De curator heeft met de directie, aandeelhouders en het managementteam (hierna: MT ) van curanda gesproken over de mogelijkheden om een doorstart te (doen) realiseren. Hierbij is van belang dat de klanten van curanda veelal (persoonlijke en) jarenlange relaties van werknemers van curanda zouden zijn. De heren Wierks en Verschuur hebben onafhankelijk van elkaar aangegeven te willen onderzoeken in hoeverre een doorstart opportuun is. Naar aanleiding van een gezamenlijke bespreking met het voltallige personeel, op vrijdag 13 februari 2004, is ondergetekende evenwel kenbaar gemaakt dat een doorstart onder leiding van de heer Wierks en/of de heer Verschuur niet door het personeel werd gesteund. Dit bericht is blijkbaar ook aan de heren Wierks en Verschuur kenbaar gemaakt naar aanleiding waarvan beiden heren zich als doorstartkandidaat hebben teruggetrokken. Namens het MT, bestaande uit diverse consulenten die feitelijk de carrière- en loopbaantrajecten behandelden, is vervolgens overeenstemming bereikt over een beperkte doorstart, althans een overname van diverse activa bestanddelen, zie hieronder hoofdstuk IV van dit verslag. b. Personeel (werknemers) Bij curanda waren op datum faillissement krachtens arbeidsovereenkomst 29 werknemers in dienst. Het salaris was t/m december 2003 uitgekeerd. Na hiertoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris zijn d.d. 16 februari 2004 de arbeidsovereenkomsten opgezegd. Eveneens zijn de managementovereenkomsten met de algemeen directeur en de overige (2) directieleden opgezegd. UWV is in kennis gesteld van het faillissement. De gezamenlijke intake gesprekken met de bedrijfsvereniging hebben op 18 februari 2004 plaatsgevonden. UWV heeft inmiddels de loondoorbetalingsverplichtingen overgenomen. c. Banken Tussen de huisbankier van curanda, Staal, en curanda was sprake van een rekening courant verhouding met kredietfaciliteit, waarvoor zekerheden waren verstrekt. Curanda hield twee rekeningen aan met nummers en Het saldo per faillissementsdatum op deze rekeningen bedroeg ,33 debet respectievelijk ,95 credit. De totale vordering per faillissementsdatum van Staal Bankiers N.V. bedraagt ,35 en vloeit onder meer voort uit de kredietovereenkomst d.d. 19 6

7 november 2002 alsmede uit de afgifte van 5, inmiddels geclaimde, bankgaranties (i.v.m. huur panden) ad ,97. De bedrijfsinventaris, bedrijfsmiddelen en vorderingen zijn rechtsgeldig verpand aan Staal. Na overleg met Staal is de curator tot uitwinning overgegaan. Naast de hier genoemde zekerheden, heeft Staal nog een pandrecht in tweede verband gevestigd op een restitutie Vennootschapsbelasting. Tussen curanda en ABN AMRO Bank N.V. was eveneens sprake van een rekening courant verhouding zonder kredietfaciliteit. Curanda hield een Ondernemersrekening aan met nummer Het saldo per faillissementsdatum van de rekening bedroeg 44,02 credit. ABN AMRO Bank N.V. heeft dit saldo na saldering, alsmede enkele betalingen op deze rekening inmiddels op de faillissementsrekening overgeboekt. De curator heeft voorts de overige handelsbanken omtrent het faillissement geïnformeerd. d. Huurovereenkomsten Vestiging Baarn Tussen curanda en vennootschap B.V. Beleggingsmaatschappij Huizen II is een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de kantoorruimte aan de Oude Utrechtseweg te Baarn. De huurprijs bedraagt op jaarbasis , 56. Met betrekking tot de kantoorruimte te Baarn heeft curanda twee onderhuurovereenkomsten gesloten - waarbij niet duidelijk is of dit met instemming van de eigenaar/verhuurder is geschied en bestond de intentie een derde onderhuurovereenkomst te sluiten. De curator is in overleg met de verhuurder omtrent de beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst, de overname onderhuurovereenkomsten en de verkoop en levering van de inventaris. De curator komt hierop in een opvolgend verslag terug. Met de onderhuurders dienen, afhankelijk van het verloop van deze onderhandelingen, nadere afspraken te worden gemaakt. 7

8 Vestiging Amsterdam Tussen curanda en Cobraspen Beheer B.V. als lasthebber van eigenaresse/verhuurder is een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de kantoorruimte aan Baden Powellweg nr. 305M te Amsterdam. De huurprijs bedraagt op jaarbasis ,45. Met de doorstarter en verhuurder is overeengekomen dat de doorstarter de huurcontracten van bedoelde vestigingen heeft overgenomen per 1 maart Vestiging Den Haag Tussen curanda en Stena Realty B.V. is een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de kantoorruimte aan de Koninginnegracht nr. 23 te s-gravenhage. De huurprijs bedraagt op jaarbasis ,39. De huurovereenkomst is in onderling overleg beëindigd per 31 maart Vestiging Driebergen Tussen curanda en Princenhof Staete Driebergen B.V. is een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de kantoorruimte aan het Princenhof Park nr. 8 te Driebergen-Rijsenburg. De huurprijs bedraagt op jaarbasis ,84. De huurovereenkomst is in onderling overleg beëindigd per 1 maart Vestiging Tilburg Tussen curanda en Stichting VeKasteel is een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de kantoorruimte aan de Dr. Paul Janssenweg nr. 144 te Tilburg. De huurprijs bedraagt op jaarbasis ,11. De huurovereenkomst is in onderling overleg beëindigd per 19 maart 2004 en de aanwezige inventaris is aan de eigenaar/verhuurder verkocht na verkregen toestemming van de rechter-commissaris (terzake Vestiging Tilburg heeft het MT aangegeven het huurcontract niet over te willen nemen en evenmin de zich in het gehuurde bevindende kantoorinventaris). De curator heeft inmiddels betaling van de koopsom op de faillissementsrekening ontvangen. e. Lease-overeenkomsten Curanda heeft lease-overeenkomsten met EuroLease, met Volvo Lease en met Citroën Lease gesloten terzake de lease van in totaal drie auto s. Het MT heeft aangegeven deze leaseovereenkomsten over te nemen. Voorts heeft curanda lease-overeenkomsten met Business 8

9 Lease gesloten terzake de lease van 12 auto s. Eveneens heeft curanda een leaseovereenkomst met Avis Fleetservice gesloten terzake de lease van 1 auto. Deze overeenkomsten zijn door de leasemaatschappijen opgezegd. In overleg met de leasemaatschappijen zijn de auto s daags na het faillissement ingeleverd. De ingediende vorderingen van de leasemaatschappijen tot op heden bedraagt circa f. Overige overeenkomsten De huurovereenkomsten met betrekking tot de huur van een watercooler, kunstuitleen, groenvoorziening, etc. zijn door de curator opgezegd, evenals abonnementen op kranten, dagen weekbladen. De verhuurders hebben met het MT contact opgenomen omtrent inname van de verhuurde apparatuur. De overeenkomst met betrekking tot mobiel telefoonabonnementen zijn opgezegd. Alle overige overeenkomsten zullen worden geïnventariseerd. g. Inventaris/debiteuren De inventaris, uitgezonderd de vestiging te Baarn is reeds uitgewonnen. De inventaris te Baarn verwacht de curator spoedig uit te kunnen winnen. De opbrengst valt op de voet van art. 57 lid 3 Fw. in de boedel. Na overleg met Staal is de curator tot uitwinning van de debiteurenportefeuille overgegaan, conform de separatistenregeling. Per faillissementsdatum bedroeg het openstaande debiteurensaldo ,92. De curator komt hierop in een opvolgend verslag terug. h. Procedures Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. i. Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid zal nader worden onderzocht. j. Paulianeus handelen De bedrijfsinventaris, bedrijfsmiddelen en vorderingen zijn rechtsgeldig verpand aan Staal. De teruggaaf vennootschapsbelasting 2003 is daags voor het faillissement verpand aan BDO en Nedices B.V. (de financiële adviseur van curanda en haar middellijk directeur) in eerste verband en aan Staal in tweede verband. De curator zal deze verpanding nader onderzoeken. 9

10 De curator heeft bij een eerste inventarisatie geen overig bewijs aangetroffen van paulianeuze handelingen. IV. DOORSTART Conform hierboven gememoreerd hebben de heren Wierks en Verschuur, alsmede het MT aan de curator aangegeven te willen onderzoeken in hoeverre een doorstart mogelijk was. Gelet hierop heeft de curator besloten de lopende werkzaamheden/opdrachten af te ronden, teneinde continuïteit te waarborgen. Opgemerkt zij dat deze werkzaamheden reeds vooraf waren gedeclareerd/gefactureerd, zodat de boedel hiermee in directe zin niet gebaat was. Van belang is dat een eerste onderzoek de curator leerde dat een doorstart door of namens de heren Wierks en/of Verschuur niet werd gesteund door het MT en de werknemers van curanda. Aangezien de klanten/opdrachtgevers van curanda jarenlange relaties betroffen, lag een doorstart met het MT het meest in de rede. De consequentie hiervan was dat de curator vervolgens met het MT verder heeft onderhandeld teneinde de onderzoeken in hoeverre een doorstart mogelijk was. Op 11 maart 2004 is uiteindelijk overeenstemming bereikt terzake de overdracht van de lopende dossiers, de goodwill, de inventaris van de vestigingen Driebergen, Den Haag, Amsterdam en gedeeltelijk Baarn, zulks voor een bedrag ad Bovendien is overeengekomen dat de curator een percentage volgens een overeengekomen staffel ontvangt van de uiteindelijke omzet over 2004 in verband met de overdracht van de lopende dossiers en klanten. De rechter-commissaris heeft op 19 februari 2004 toestemming gegeven terzake deze overdracht. Van de totale koopsom heeft de curator inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening. Opgemerkt zij dat een substantieel gedeelte van de inventaris, aanwezig op de hoofdvestiging te Baarn, welke niet is verkocht en geleverd aan het MT, aan de verhuurder van het kantoor is aangeboden. Mocht blijken dat deze inventaris niet door de verhuurder wordt overgenomen, dan zal worden onderzocht in hoeverre één en ander aan de onderhuurders kan worden verkocht en geleverd, dan wel kan worden geveild. De curator komt hierop in opvolgend verslag terug. V. ACTIVA Het in totaal t/m heden gerealiseerde actief bedraagt ,40, waarvan thans pro resto beschikbaar is ad ,78. Het actief is opgebouwd uit (i) diverse restituties (ad in totaal respectievelijk 4.349,84 en 285,54), (ii) betaling van een gedeelte van de inventaris (ad 3.500,00), (iii) betaling van een gedeelte (2/5) van de verkoop van het klantenbestand en 10

11 goodwill (ad 5.200,00), (iv) de overboeking van het batig saldo op de geblokkeerde bankrekening van curanda bij ABN AMRO (ad 31,02), (v) betaling van de inventaris van vestiging Tilburg (ad 1.190,00) en (vi) de overboeking van teveel geclaimde bankgarantie van de verhuurder te Driebergen. Zie tevens het als bijlage 1 bijgevoegde financieel activa overzicht. De curator verwacht op korte termijn nog een bijschrijving op de faillissementsrekening uit hoofde van de verkoop van de inventaris, alsmede uit hoofde van de belastingrestituties en de debiteurenincasso. In dit kader zij gememoreerd dat met Staal de separatistenregeling is overeengekomen (10%). VI. PASSIVA Op basis van de crediteurenlijsten zijn alle bekende crediteuren aangeschreven. Tot dusverre is een totaalbedrag ad ,18 aan preferente en ,89 aan concurrente schuldvorderingen ingediend (bijlage 2 en 3). VII. FAILLISSEMENTSREKENING Het saldo op de faillissementsrekening, aangehouden bij Kas Bank N.V. te Amsterdam, rekeningnummer , bedraagt conform hierboven gememoreerd ad ,78. VII. VOORUITZICHTEN In de komende verslagperiode zal de curator tot verdere uitwinning van de zich in Baarn bevindende inventaris overgaan. Bovendien worden de incassowerkzaamheden voortgezet en zal een nader onderzoek worden verricht naar de verpanding van de restitutie vennootschapsbelasting Bovendien worden de oorzaken en achtergronden van het onderhavige faillissement in de komende verslagperiode nader onderzocht, waarbij de curator zich zal richten op de wijze waarop financiering tot stand is gekomen en de kasstromen tussen de aandeelhouders en aan deze vennootschappen gelieerde vennootschappen. Tot slot zal de passivazijde van curanda verder in kaart worden gebracht en zal een verder onderzoek worden uitgevoerd naar eventuele rekening-courantvorderingen. De vooruitzichten voor de (concurrente) schuldeisers zijn somber. Curator zal één en ander in een opvolgend verslag nader bestuderen. 11

12 De curator streeft er na over vier maanden een tweede openbaar verslag te kunnen deponeren. Hilversum, 11 mei 2004 M.I. van Dijk, curator Bijlage(n): voornoemd 12

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.;

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van: - STONE FASHION (HOLDING) B.V.; - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; - STONE FASHION FINANCE B.V.; - C/F/M/CONCEPTS B.V.;

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009)

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 december 2010 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

ZEVENDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP

ZEVENDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP ZEVENDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP Curatoren Rechter-commissaris : mr. C. de Jong (Van Benthem & Keulen N.V. Postbus 85005,

Nadere informatie

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST BV (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Verslag nummer: 2 Datum: 10 maart 2010 Mededeling: De openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com. FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 4 Datum : 9 september 2010 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING VEB NCVB. statutair gevestigd te Den Haag; advocaat: mr. J.H. Lemstra;

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING VEB NCVB. statutair gevestigd te Den Haag; advocaat: mr. J.H. Lemstra; Q, INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN LOYENS LOEFF 11 \m 2010 VERWEERSCHRIFT C^RECHTSHOF TE AMSTERDAM Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam Datum zitting: 25 maart 2010 Rekestnummer: 200.051.512 OK

Nadere informatie

SNS ParticipatieCertificaat

SNS ParticipatieCertificaat 13 mei 2002 Betreffende aanbieding door SNS bank N.V. (statutair gevestigd te Utrecht) van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door SNS bank N.V. onder de naam SNS ParticipatieCertificaat Iedere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN Gegevens onderneming : Stichting Noord West Advocaten Faillissementsnummer : F 08.31

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 Gegevens failliet: de heer Rijcko Littooij geboren op 2 mei 1983 te Almelo voorheen wonende aan de Gaarden 22, 7607 MJ te Almelo, thans wonende aan de

Nadere informatie