Alles uit de kast! Jaarplan 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alles uit de kast! 2009-2012 Jaarplan 2012"

Transcriptie

1 Alles uit de kast! Jaarplan 2012 Het Utrechts Archief Mei 2011 Utrecht

2 Inhoud Leeswijzer 3 1 Alles uit de kast : Het jaar 2011 in perspectief 4 van het meerjarenbeleidsplan De activiteiten in Nieuwe activiteiten in 2011: de vertrekpunten Communicatie & Marketing Kenniscentrum Schakel tussen verleden, heden en toekomst Hoogge(l)ëerd publiek Verruimen van de blik op de wereld Bijdragen aan transparantie en good governance Samenwerking voorop 19 3 Randvoorwaarden in Bedrijf Facilitair Post en archiefzaken Financiële Administratie ICT Personeel 22 2

3 Leeswijzer Het jaarplan 2012 geeft een overzicht van de ambities, doelstellingen en speerpunten die Het Utrechts Archief in het vierde en laatste jaar van de beleidsperiode op het programma heeft staan. Na een inleiding Alles uit de kast! (1) worden de uitgezette lijnen voor 2012 toegelicht (2). In navolging van 2009, 2010 en 2011 is gekozen voor een integrale opzet, waarbij niet per afdeling afzonderlijk de activiteiten staan beschreven, maar gezamenlijk per visielijn. Daarmee sluit het plan aan bij het meerjarenbeleidsplan Met deze presentatievorm willen we eens te meer benadrukken dat de afdelingen samen Het Utrechts Archief vormen en dat we verkokering, zeker nu we op twee locaties gevestigd zijn, zoveel mogelijk willen voorkomen. Om de plannen voor 2012 in de context te kunnen zien van het meerjarenbeleidsplan , zijn per paragraaf de belangrijkste uitgangspunten hieruit vermeld, waarna wordt toegespitst op de voorgenomen activiteiten in Samen vormen ze een geïntegreerd beleid, dat het uitgangspunt vormt voor een stevige positionering van Het Utrechts Archief, en daarmee voor een consistent communicatie- en marketingbeleid. De afdelingen Inspectie & Archieven, Collectie & Publiek, Communicatie & Marketing, Financiën en Bedrijfsvoering beschikken naast dit gezamenlijke Jaarplan per afdeling over een eigen, meer gedetailleerd werkprogramma dat, indien van toepassing, weer de onderlegger vormt voor individuele werkplannen van de medewerkers. De financiële implicaties van dit Jaarplan zijn nader uitgewerkt in de Begroting Deze is apart gebonden. Vanwege de reeds ingezette veranderingen bij de afdeling Financiën die op deze kleine afdeling een groot beslag leggen, is ervoor gekozen om ook dit jaar geen rechtstreekse vertaling van de begroting per visielijn te leveren. In het jaarplan en in de begroting is geen rekening gehouden met financiële en wellicht ook inhoudelijke consequenties van de aanstaande decentralisatie. Die waren ten tijde van de opstelling van jaarplan en begroting nog niet bekend. 3

4 1 Alles uit de kast : Het jaar 2012 in perspectief van het meerjarenbeleidsplan Centraal in het meerjarenbeleidsplan staat de doelstelling om de bewezen potentie van de collectie archieven, prenten, tekeningen, kaarten, foto s, films en boeken beter te benutten. Het beleid van Het Utrechts Archief is er op gericht om zoveel als mogelijk in samenwerking met anderen - actief en enthousiast de rijkdom van de collectie te laten zien en de bekendheid van Het Utrechts Archief en het gebruik ervan fors te laten toenemen. In 2012 staan naast vele andere activiteiten- drie doelstellingen centraal. 1. Personeel en studiezaalbezoekers werken op de gerenoveerde Alexander Numankade in een professionele omgeving en ontwikkelen een digitale studiezaal. De collectie wordt ondergebracht in een state-of-the-art depot. 2. Ons digitale bereik neemt verder toe van 1,5 miljoen naar 1,8 miljoen gebruikers die gemiddeld 8 minuten actief zijn op We doen dit door meer digitale content aan te bieden, de digitale dienstverlening uit te breiden, en de website als belangrijkste instrument hierin te vernieuwen. 3. Op de locatie Hamburgerstraat realiseren we naast de permanente, multimediale opstelling - een publieksprogrammering met exposities, (educatieve) activiteiten en evenementen. We streven hier naar stabilisatie van het bereik van educatieve activiteiten (3.000 scholieren/studenten) en een stijging van de bezoekcijfers van 10%. Na jaren van verbouwen, verhuizen en renoveren is 2012 het eerste jaar dat Het Utrechts Archief definitief is teruggekeerd op de Alexander Numankade. Naar verwachting is dan ook het voormalig gemeentelijk depot weer heringericht en de totale collectie herenigd. Dit vergemakkelijkt de fysieke dienstverlening en dat biedt ruimte voor de (verdere) ontwikkeling van een digitale studiezaal. Naast optimalisering van de dienstverlening voor traditionele gebruikers willen we in toenemende mate nieuwe bezoekers trekken en het bereik van onze informatie in de beleidsperiode verdubbelen. De verdubbeling van het gebruik van de collectie werd al veel eerder (in 2010) gerealiseerd. De mogelijkheid het bereik al sneller verder uit te bouwen wordt volop benut. We hanteren daarbij (nieuwe) manieren waarmee we (nieuwe) gebruikers en bezoekers met uiteenlopende achtergronden willen interesseren. Van een nieuwe website met gemakkelijk doorzoekbare online Archief- en Beeldbanken tot nieuwe studiezalen, van een multimediaal bezoekerscentrum met verrassende permanente presentatie tot een gevarieerd aanbod van educatieve programma s, tijdelijke exposities, activiteiten en evenementen. De website is onze meest bezochte locatie. In 2010 is een belangrijk onderdeel aan de website toegevoegd: een Archiefbank die het voor bezoekers mogelijk maakt digitaal documenten te bestellen en te ontvangen. Het Utrechts Archief ontwikkelde deze faciliteit samen met De Ree archiefsystemen voor het hele veld. Breder gebruik zal bevorderen dat onderzoekers de faciliteit gemakkelijker gaan benutten. Het Utrechts Archief zet ook in 2012 in op promotie van de Archiefbank is ook het jaar waarin het bezoek van scholen (primaire doelgroep van Educatie) opnieuw veel aandacht krijgt. Contacten met het onderwijs worden geïntensiveerd. Naast uitbreiding van bekendheid, willen we ook in dit jaar minstens jongeren ontvangen, ondanks het feit dat bijvoorbeeld programma s als die van de Vrede van Utrecht dat niet vergemakkelijken. De taken van een archiefinstelling omvatten, naast de nadruk van politiek en maatschappij op het vergroten van het publieksbereik, meer dan alleen een plaats voor historisch onderzoek en beleving te zijn. Archieven ontstaan als product van en zijn instrument voor het overheidshandelen. Naast het ontsluiten, beheren en beschikbaar stellen van de archieven, is het toezicht op de gemeentelijke informatiehuishouding (Inspectie) daarom een rol die nadrukkelijk aandacht krijgt. De gemeentelijke archiefinspectie nieuwe stijl, overigens al geleidelijk gestart in 2008, is gericht op good governance, kwaliteitszorg en risicomanagement en is nu volop in uitvoering. De kwaliteit van de afdeling Inspectie is ook andere gemeenten opgevallen. In 2009 werd al een dienstverleningsovereenkomst met Amersfoort aangegaan. Eind 2010 sluit de gemeente Nieuwegein zich voor al haar archieftaken aan bij Het Utrechts Archief. Uitvoering van die tweede dienstverleningsovereenkomst is in 2011 op stoom gekomen en zal in 2012 going concern geworden zijn. In 2012 maken we een begin met een reguliere inspectiecyclus die aansluit bij de innovatieve opzet van het digitale informatiebeheer van de gemeente Nieuwegein. Nieuwegein neemt op dit terrein een leidende positie in. 4

5 Tot slot: 2012 wordt waarschijnlijk ook het jaar waarin de relatie met de provincie Utrecht verandert doordat de provincie een wettelijke taak krijgt m.b.t. het archiefbeheer van de eigen archieven. Het Utrechts Archief ziet uit naar een versterking van de relatie met de provincie, die nu projectmatig van aard is. Het is mensenwerk om alles wat we ons voor 2012 voornemen voor elkaar te krijgen. Ieder zet zijn/haar talenten in om gezamenlijk onze ambitie waar te maken. Het Utrechts Archief investeert daarom ook in activiteiten die ons allen in staat stellen het beste uit onszelf halen in relatie tot de doelstellingen van Het Utrechts Archief. 5

6 2 De activiteiten in Nieuwe activiteiten in 2012: de vertrekpunten In 2007 zijn zes visie-lijnen geformuleerd met ambities, heldere doelstellingen en speerpunten waarop onze activiteiten in de periode gericht zullen zijn. Deze kunnen als volgt op hoofdlijnen worden samengevat: Het Utrechts Archief is een kenniscentrum voor een brede en gevarieerde groep gebruikers is een schakel tussen verleden, heden en toekomst biedt een voortdurende wisselwerking tussen aanbod en publiek nodigt mensen uit om vanuit de eigen omgeving de blik op de wereld te verruimen draagt bij aan good governance door archiefwettelijk toezicht en expertise op het gebied van analoog en digitaal archiefbeheer wil voor collega s en culturele instellingen als initiatiefvolle, inspirerende en betrouwbare partner herkenbaar zijn In de loop van 2011 wordt duidelijk welke effecten de voornemens uit het Regeerakkoord 2010 hebben voor Het Utrechts Archief. Inzet van de staatssecretaris van OCW is om de provincies via een wetswijziging verantwoordelijk te maken voor hun eigen archieven nadat die zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Intentie is om daarmee de rijksbezuiniging van 25% te neutraliseren. Provincies compenseren de korting van het rijk door voor het beheer van hun eigen archieven te gaan betalen. Voor ons betekent dit een intensievere relatie met de provincie. Daar zien we naar uit. De provincie Utrecht ondersteunde al diverse innovatieve projecten. Het vergt daarnaast van onze organisatie ook inzet op nieuwe verantwoordingsstructuren en kostprijsberekening. Vooralsnog hebben de beide partners in de WGR aangegeven een begroting zonder bezuinigingsopdracht te verwachten. We houden er rekening mee dat er geen of nauwelijks compensatie van indexeringen op huur en personeelskosten zal plaatsvinden, wat toch een lichte bezuiniging betekent. Alle afdelingen dragen in meer of mindere mate bij aan deze visielijnen. Samen vormen ze een geïntegreerd beleid, waarin samenhang en onderlinge afstemming centraal staan. Dit geheel vormt ook het uitgangspunt voor de positionering van Het Utrechts Archief, hetgeen zijn vertaling vindt in het communicatie- en marketingbeleid. 2.2 Communicatie & Marketing Communicatie en marketing zijn cruciaal voor een stevige en consistente positionering van Het Utrechts Archief. De activiteiten scharnieren tussen interne en externe processen, tussen verschillende afdelingen, tussen aanbod en publiek, tussen identiteit en imago, tussen kwalitatieve en kwantitatieve ambities en doelstellingen. Communicatie en marketing werken zowel adviserend, onderzoekend en conceptontwikkelend als ondersteunend, vormgevend en uitvoerend. Daarmee doorlopen de activiteiten alle lagen van de organisatie, van strategische beleidsvorming tot logistieke uitvoering. Positionering In de relatief nog steeds nieuwe positionering van Het Utrechts Archief is het sinds de openstelling van de locatie op de Hamburgerstraat (juni 2008) nog altijd van groot belang dat er goede overeenstemming is tussen wat intern gedragen wordt, en extern uitgedragen wordt. Dit betekent ook dat er een goed evenwicht gezocht wordt tussen de verschillende locaties. In de loop van 2012 wordt dit voor zowel medewerker als bezoeker eenvoudiger nu het depot en de studiezaal originelen weer gevestigd zijn op één locatie. Het behouden van consistentie en één gezicht in de externe communicatie en marketing zal in 2012 een aandachtspunt blijven. Dienstverlening In 2011 is de digitale dienstverlening uitgebreid met de afronding van de Archiefbank. In 2012 kan bekeken worden of dit implicaties gaat hebben voor het fysieke bezoek aan de studiezalen. In 2011 was ook al een deel van de bouwtekeningen via de Archiefbank te raadplegen. Gestreefd wordt naar een snelle digitalisering van de rest van de bouwtekeningen. Ook komen in de loop van 2012 de eerste gegevens van de Doop/Trouw/Begraaf registers online in een brede provinciale index. Naar verwachting zal het studiezaalbezoek aan de Hamburgerstraat in 2012 hierdoor meer afnemen dan dat dit in 2010 gedaan heeft (1,5 %). [In 2010 was er sprake van een daling van 18 % van fysiek bezoek aan de beide studiezalen, maar die viel eenvoudig te verklaren door een ontmoedigingsbeleid in verband 6

7 met de verbouwing.] In 2013 kan vervolgens een betrouwbare uitspraak worden gedaan over de daadwerkelijke implicaties van de uitbreiding van de digitale dienstverlening. Werving publiek Fysiek Een belangrijke doelstelling voor 2012 is publieksverbreding en hiermee ook een toename van bezoek en gebruikmaking van het archief. Steeds vaker vindt de bezoeker zijn weg naar het digitale archief waar het bezoek aan de fysieke studiezaal licht afneemt. Voor de exposities geldt dat het bezoekersaantal toeneemt. In 2012 wordt met behulp van een gevarieerde tentoonstellingsplanning die zich richt op verschillende doelgroepen gestreefd naar een toename van het fysieke bezoek. Voor het werven en betrekken van publiek wordt naast de inzet van traditionele middelen en media steeds meer gebruik gemaakt van toepassingen op het gebied van nieuwe en social media. In 2011 werd Twitter al ingezet als medium om de transparantie van Het Utrechts Archief te bevorderen, en is er daarnaast uitgebreid onderzocht wat nieuwe media nog meer voor Het Utrechts Archief kunnen betekenen. In 2012 zal een uitgebreidere mix van nieuwe media worden ingezet die elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Ook zal afhankelijk van onderwerp en te bereiken doelgroep meer gezocht worden naar een integratie van nieuwe media in de klassieke media (direct mail, persberichten, digitale nieuwsbrieven, website folders enz.). Vooralsnog concentreerde de participatie in social media zich voornamelijk op de afdeling Communicatie en Marketing, met een try-out voor twee inhoudelijk betrokkenen uit verschillende lagen van de organisatie. Voor 2012 is het van belang dat meerdere medewerkers in de organisatie bijdragen aan deze interactiemogelijkheden. Het Utrechts Archief heeft op de locatie Hamburgerstraat een gevarieerd aanbod dat wisselt van wetenschappelijk tot laagdrempelig en toegankelijk, waarbij de collectie altijd als uitgangspunt wordt genomen. Om dit aanbod goed op de publieksgroepen te kunnen afstemmen en nieuwe doelgroepen te kunnen aanspreken is het zaak om inzicht te hebben in het bezoekersprofiel en de beoordeling van de exposities en randprogrammering. Met een continu bezoekersonderzoek (gesubsidieerd door de provincie Utrecht in 2011 en 2012) kan een helder beeld worden opgeroepen van de bezoeker van de vaste- en tijdelijke exposities. Ook wordt hiermee in kaart gebracht wat verbeterpunten van dienstverlening en opstelling zijn. In 2012 kan aan de hand van de gegevens van het eerste jaar worden bepaald welke groepen al aangesproken worden en welke groepen kansrijk zijn om aan te boren. Hiermee kan met marketing en communicatie gerichter beleid worden gevoerd. Randprogrammering In 2011 werd met de randprogrammering sterker de focus gelegd op de periode waarin tijdelijke exposities plaatsvonden. In 2012 zal nog meer getracht worden de programmering inhoudelijk en planmatig aan te laten sluiten op deze exposities. Dit zorgt voor een sluitend en consistent programma, waarmee Marketing en Communicatie zich kan richten op specifieke doelgroepen. Digitaal Vaak vindt een eerste kennismaking plaats via de website van Het Utrechts Archief. Met jaarlijks vele digitale bezoekers wordt in 2012 verwacht dat dit aantal zal toenemen nu via de Archiefbank een groter deel van de collectie digitaal beschikbaar is geworden. Hiermee is de collectie nog meer ontsloten en kan een vraaggerichte digitale dienstverlening bewerkstelligd worden. Een beweging die in de archieven steeds meer draagvlak krijgt, en waar in 2012 in de communicatie over de digitale ontsluiting van de collectie de focus op moet liggen; het is een beweging waar Het Utrechts Archief als een van de pioniers in Nederland trots op mag zijn. Op de website wordt bewust geen onderscheid gemaakt in de expositiebezoeker en de archiefbezoeker. Het Utrechts Archief richt zich immers op een breed publiek en wil daarbij een gezicht behouden. De ervaring leert echter dat de huidige structuur van de website te gecompliceerd is om het publieksprogramma (exposities en randprogrammering) eenvoudig te communiceren en aan te bieden aan de potentiële expositiebezoeker. In 2011 is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om dit te verbeteren. In 2012 zal hier met beperkte middelen een oplossing voor gezocht worden. Samenwerking voorop De intensivering van de gezamenlijke marketing van de Musea Utrecht met de daaruit voortvloeiende gezamenlijke evenementen, en de breed gedeelde drager (Vrede van Utrecht 2013) voor de tentoonstelling van het najaar 2012 zullen een grote bijdrage moeten leveren aan het fysieke bezoek in Twee grote gezamenlijke evenementen zijn de Stadsdag (waarvan Het Utrechts Archief mede initiatiefnemer is) en Museumnacht. 7

8 Echte vriendschap van belang In 2010 en 2011 is de Stichting Vrienden van Het Utrechts Archief als Utrechtse Vriendschap nieuw leven ingeblazen door een actief bestuur. In een tijd waarin extra middelen van de overheid niet/nauwelijks nog beschikbaar zijn en ook de mogelijkheden van fondsen teruglopen, is een goede relatie met mensen die zich bij het archief betrokken voelen van groot belang. In 2011 is voor het eerst in jaren weer een activiteitenprogramma voor Vrienden opgesteld. In 2012 wordt dit aanbod gestabiliseerd met de Paulusnacht rond 25 januari als hoogtepunt. In 2012 zal de focus daarnaast liggen op het werven van bedrijfsvrienden en gouden vrienden. Corporate communicatie Voortzetting en verdere ontwikkeling van structurele werkzaamheden op gebied van interne en externe communicatie die zich uit in een heldere positionering, herkenbaarheid, en toenemende naams- en productbekendheid. Integratie van nieuwe media in de klassieke media. Public Relations, promotie, free publicity Het genereren van free publicity (die resulteert in een toename van de advertentiewaarde). Promotie en publiekswerving voor tentoonstellingen en aanvullende en aansluitende randprogrammering. Marketingcommunicatie Toename gebruik digitale dienstverlening (waaronder Archiefbank) stimuleren. Continue evaluatie van publieksgroepen en aanbod en aan de hand hiervan eventueel aanboren van nieuwe doelgroepen. Structurele samenwerking met lokale culturele partners op snijvlak van marketing en positionering van Utrecht als culturele stad zoals Stichting Cultuurpromotie Utrecht, Vrede van Utrecht en de Musea Utrecht. Structurele samenwerking met nationale culturele of inhoudelijk betrokken partners zoals BRAIN, NHM, Nederlandse Museumvereniging en Open Monumentendag. Projecten Evalueren en doorontwikkelen van de website met betrekking tot het virtuele aanbod en de werving van en voor het publieksprogramma. Breed samenwerkingsverband inclusief tentoonstelling en randprogrammering in het kader van Vrede van Utrecht. Activiteiten Utrechtse Vriendschap, Paulusnacht, uitbreiden bedrijfsvrienden/gouden vrienden 2.3 Kenniscentrum Met zijn rijke archieven en collecties op het gebied van stad en provincie Utrecht, de Nederlandse Spoorwegen en landelijke kerkelijke instellingen is Het Utrechts Archief een kenniscentrum voor een brede gevarieerde groep gebruikers. Expertise in huis Het Utrechts Archief doet meer dan toegang tot data bieden. Het biedt bezoekers en gebruikers context bij de informatie die ze zoeken. Op de eerste plaats door middel van het makelen van informatie. En daarnaast door middel van (digitale) publicaties, diverse vormen van hulp bij onderzoek (w.o. onderzoeksgidsen en werkstukonderwerpen), cursussen, tentoonstellingen etc. De kennis van eigen medewerkers speelt daarbij een belangrijke rol. Zowel de expertise die in huis is op specifieke terreinen als de basiskennis over de geschiedenis van stad en provincie en over de eigen collectie. Medewerkers moeten zelf goede digitale zoekers zijn, zodat zij mensen op weg kunnen helpen zelf het antwoord op uiteenlopende 8

9 vragen te vinden. Voor de meeste bezoekers is juist de kennis over grote lijnen van de geschiedenis van stad en provincie en bekend zijn met wat zich in de collectie bevindt en hoe daarin gezocht moet worden, voldoende om een toegevoegde waarde te bieden. Voor vakgenoten en wetenschappelijk gerichte onderzoekers willen we een volwaardige gesprekspartner zijn, waar mogelijk adviseur. Deze kennis van medewerkers moet onderhouden worden. In voorgaande jaren is geïnvesteerd in opleiding van medewerkers op het terrein van kennis over de eigen collectie, de collectie Utrecht en vaardigheden zoals klantgerichtheid. Het MT besteedde aandacht aan leidinggevende kwaliteiten. In 2012 krijgt dit een vervolg op collectieve en/of individuele basis: Het studiezaalteam investeert verder in digitale vaardigheden en draagt in overleg met het afdelingshoofd thema s voor scholing aan. Deze scholing is vooral gericht op digitale sociale vaardigheden (web 2.0), zodat Het Utrechts Archief geleidelijk ook een digitale studiezaal beschikbaar heeft op Het in aantal afgenomen management neemt ook in 2012 ruimte om aandacht aan samenwerking en de ontwikkeling van vaardigheden en kennis op het terrein van leidinggeven te schenken. Daarnaast wordt door hen geïnvesteerd in financiële kennis t.b.v. nieuwe vereisten op het terrein van verantwoording. Themalijn Oorlog en Vrede In de periode wordt het kenniscentrum verder versterkt door aandacht te richten op twee thema s. De thema s worden op uiteenlopende wijze benaderd en leveren verschillende producten op waardoor een meerwaarde voor diverse doelgroepen bereikt wordt. Het eerste thema betreft Oorlog en Vrede. Het thema sluit aan bij andere initiatieven, waaronder het feit dat het Defensiemuseum in 2013 (o.v.) in Soesterberg zijn deuren opent, en dat fort Vechten functioneert als Waterliniebezoekerscentrum. De Vrede van Utrecht, die in 2013 grootschalig wordt gevierd, wordt breed opgepakt met aandacht voor oorlog en vrede over een lange periode. Het Utrechts Archief beschikt over een uitgebreide collectie 19 e en 20 e -eeuwse militaire archieven die stuk voor stuk slecht ontsloten zijn. Parallel aan de inventarisatie van dat complex, wordt een onderzoeksgids gepubliceerd in samenwerking met diverse partijen. Voor militaire archieven geldt dat vele puzzelstukken niet in Utrecht, maar elders - bijvoorbeeld in het Nationaal Archief in Den Haag - te vinden zijn. De aanpak van dit thema is er tevens op gericht de bezoeker een overzicht te bieden in de veelheid van bronnen in Utrecht en elders. De laagdrempelige onderzoeksgids in combinatie met het geïnventariseerde complex 19 e en 20 e - eeuwse militaire archieven stimuleert de onderzoeksmogelijkheden. Binnen het thema passen eveneens de voorbereidingen voor een bijdrage van Het Utrechts Archief aan een reeks tentoonstellingen over de Vrede van Utrecht in Er wordt in beperkte mate gewerkt aan de inventarisatie van een reeks onvoldoende ontsloten archieven van militaire organisaties uit de 19 e en 20 e eeuw. Er wordt een tijdelijke tentoonstelling georganiseerd met als thema Utrecht als garnizoensstad Ten behoeve van een tentoonstelling in het kader van de Vrede van Utrecht/2013 wordt vooronderzoek gedaan naar o.m. de huizen van gezanten gedaan. Themalijn Nationale en Utrechtse canon Uit het meerjaren beleidsplan De nationale canon vormt het vertrekpunt voor het tweede thema Nationale en Utrechtse canon. Het Utrechts Archief beheert diverse archieven die de bron voor de nationale canonvensters vormen. Een investering in het beheer en de digitalisering van juist die bronnen is gewenst. Presentatie op internet wordt daardoor mogelijk. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de kastelen en buitenplaatsen (en bijbehorende familiearchieven) in de provincie, één van de canonvensters van de nationale canon. Op dit punt wordt het beleid aangepast. Vanwege onvoldoende middelen en afnemende relevantie stelt Het Utrechts Archief geen canon van de geschiedenis van de stad Utrecht op haar website beschikbaar. 9

10 Themalijn Kastelen en buitenplaatsen Het jaar 2012 wordt landelijk gepresenteerd als het jaar van de Buitenplaats. Daarbij is de definitie van het fenomeen buitenplaats zo gekozen dat ook de meeste kastelen zijn inbegrepen. Ook in de provincie Utrecht zal dit thema breed worden uitgemeten, waarbij zowel de provincie Utrecht als het Utrechts Landschap een belangrijke rol spelen in de organisatie. Het Utrechts Archief, dat binnen de provincie de belangrijkste bewaarplaats is van de archieven en collecties die van de vele kastelen en buitenplaatsen in de provincie zijn overgeleverd, wil graag op dit themajaar aanhaken. Een reeks activiteiten is in voorbereiding. Lancering van een themasite Kastelen en buitenplaatsen op de website van Het Utrechts Archief met een thematische zoekingang op alle relevante archieven en collecties, in samenwerking met de vijf Kasteelmusea in de provincie. Onder voorbehoud van financiële steun van de provincie (Schatkamer) Digitaliseren van een substantiële selectie uit de archieven van huis Amerongen, huis Zuylen en huis De Haar, te publiceren in de Archiefbank en als onderdeel van genoemde themasite. Onder voorbehoud van financiële steun van de provincie (Schatkamer). Publicatie van de gedrukte inventaris van het archief van huis Hardenbroek. Acquisitie van de fotocollecties van huis Doorn, huis Zuylen en huis De Haar. Bewegend beeld Op het terrein van bewegend beeld is Het Utrechts Archief de thuisbasis van het expertisecentrum, het Utrechts Provinciaal Filmarchief. Het betreft een samenwerkingsproject met archieven en historische verenigingen in de provincie. Het biedt kennis en faciliteiten op het gebied van het beheer en de conservering (digitalisering) van bewegend beeld. Het Utrechts Provinciaal Filmarchief is opgezet met financiële steun van de Provincie Utrecht en Het Utrechts Archief. De provincie Utrecht heeft in het kader van De Utrechtse Schatkamer subsidie verleend voor de uitvoering van de tweede fase van het Utrechts Provinciaal Filmarchief in de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december Het succesvolle Utrechts Provinciaal Filmarchief wordt in 2012 voortgezet. Op website van Het Utrechts Archief zal in 2012 een pagina gewijd worden aan Film en bioscoop in Utrecht. De filmcollectie kan via deze pagina worden doorzocht. De vertoning van historisch filmmateriaal is opgenomen in het activiteitenprogramma. 2.4 Schakel tussen verleden, heden en toekomst Het Utrechts Archief vormt een schakel tussen verleden, heden en toekomst. Op vakkundige en doelmatige wijze verwerft, ontsluit, beheert en conserveert het archieven en collecties. Het ambieert actuele bronnen te verwerven zodat ook de geschiedenis van morgen wordt bewaard. Ontsluiten Door het vakkundig en doelmatig verwerven, ontsluiten, beheren en conserveren van de collectie vormt een archief een duurzame schakel in de beheerketen. Met het Gemeentearchief Utrecht en het Rijksarchief in de provincie Utrecht als voorlopers bestaat er inmiddels een lange traditie die ervoor zorgt dat nergens anders zoveel continue bronnen aanwezig zijn om de geschiedenis van stad en provincie te kunnen bestuderen. Dat geldt ook voor twee andere onderwerpen: die van de landelijke kerkelijke organisaties en de Nederlandse Spoorwegen, waarvan Het Utrechts Archief de archieven beheert. 10

11 Het Utrechts Archief heeft een lange traditie in het investeren in een kwalitatief goede ontsluiting van de collectie. Dat beleid wordt zoveel mogelijk voortgezet. Er wordt extra aandacht besteed aan het verwerven, ontsluiten en beheren van actuele bronnen, zoals het archief van RTV Utrecht. Daarvoor zijn extra financiële middelen gewenst (PM). Beeld is in toenemende mate belangrijk. Daaraan wordt op diverse fronten aandacht besteed. De vlucht van bijvoorbeeld Google Earth en vergelijkbare programma s heeft de populariteit van geografisch materiaal aanzienlijk vergroot. Er zal, waar mogelijk bijvoorbeeld in samenwerking met de Provincie Utrecht die over een grote collectie digitaal geografisch materiaal beschikt, worden onderzocht hoe de verschillende bestanden met geografisch materiaal integraal doorzoekbaar gemaakt kunnen worden. In 2005 gold een kwart van alle door Het Utrechts Archief beheerde archieven als niet of onvoldoende ontsloten (toegangsniveau 0, 1 of 2). Van deze archieven (totale omvang 4150 m) is in de periode een aanzienlijk gedeelte onderhanden genomen en tenminste van een globale toegang (niveau 3 of hoger) voorzien. In 2009 was de doelstelling om in de periode tot en met 2012 nog eens 1600 m (400 m per jaar) op deze wijze te (her)ïnventariseren. In 2010 is echter besloten deze ambitie voor 2011 en 2012 bij te stellen naar 100 m per jaar, zodat eind 2012 in totaal 1000 m van de achterstand van 2005 zal zijn weggewerkt. Bij de selectie van de in te bewerken bestanden wordt prioriteit verleend aan alle niet of onvoldoende ontsloten archieven van kastelen en buitenplaatsen. Waar mogelijk zullen ook externe middelen worden geworven om deze doelstelling te verwezenlijken. In de periode zal een groot aantal nadere toegangen (indexen, repertoria) via de website digitaal doorzoekbaar worden. Het betreft een selectie van alle nadere toegangen van voldoende niveau (ca. 40 in totaal, gemiddeld 10 per jaar). Alle online doorzoekbare nadere toegangen worden zo veel mogelijk voorzien van images van de originele stukken. 100 meter niet of onvoldoende ontsloten archief wordt ge(her)ïnventariseerd. 200 meter voldoende ontsloten maar onvoldoende verpakt archief wordt opnieuw verpakt. 15 nadere toegangen naar Mais Flexis worden geconverteerd en op de website gepubliceerd. Van een aantal nadere toegangen zullen de archiefbestanddelen waarop deze betrekking hebben, worden gedigitaliseerd en op de website aan de betreffende nadere toegang worden gekoppeld. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de indexen op de bouwtekeningen van de gemeente Utrecht en op de bouwtekeningen van de gemeente Utrecht In aansluiting op het beleid van de voorbije jaren wil Het Utrechts Archief ook in blijven investeren in het nader ontsluiten van belangrijke archiefseries voor het familie- en huizenonderzoek. Daartoe zal een tweetal grote en in de dienstverlening zeer succesvolle (lang)lopende projecten worden gecontinueerd, namelijk:wiewaswie (voorheen Genlias): index op de Burgerlijke Stand (totaal records) en de Doop-, Trouw- en Begraafboeken ca (aantal records onbekend) van alle gemeenten in de provincie Utrecht. Notaris (vanaf 2010 als onderdeel van de Archiefbank): repertorium op de Notariële akten van notarissen in de stad Utrecht (totaal records), met scans van alle akten. Het eerste project gebeurt met hulp van 40 à 50 vrijwilligers, het tweede tot eind 2010 met hulp van 8 à 10 betaalde krachten en vanaf 2011 met een groep van 4 à 6 gespecialiseerde vrijwilligers. Wiewaswie: indiceren en online publiceren van DTB-inschrijvingen van de stad Utrecht (op basis van bestaande papieren indexen) (als onderdeel van het project DTB Utrecht digitaal i.s.m. de Kring van Utrechtse archivarissen).. Wiewaswie: indiceren en online publiceren van DTB-inschrijvingen van andere plaatsen in de provincie (als onderdeel van het project DTB Utrecht digitaal i.s.m. de Kring van Utrechtse archivarissen). Notaris: verfijnd indiceren van akten en het online publiceren met bijbehorende scans van akten uit de periode Militieregisters: indiceren via crowd sourcing van de militieregisters van de provincie Utrecht via velehanden.nl (project i.s.m. SA Amsterdam) In het kader van ontsluiting van de collecties beeldmateriaal en bibliotheek vinden in 2012 de volgende activiteiten plaats: Er worden 700 boeken en tijdschriften ontsloten 11

12 Daarnaast worden 550 artikelen uit 82 series lopende tijdschriften betreffende stad en provincie Utrecht ontsloten 1700 boeken en tijdschriften uit de bibliotheek van het voormalige rijksarchief worden (her)ontsloten. In 2011 zullen beelddocumenten toegankelijk gemaakt worden: de in datzelfde jaar verworven tekeningen, prenten en films; negatieven en digitale opnamen van de Fotodienst van Het Utrechts Archief; foto s uit de collectie Nederlandse Spoorwegen; foto s uit de collectie Utrechts Nieuwsblad; foto s van bijzondere gebeurtenissen in de stad Utrecht (Historische Atlas); en kaarten uit de voormalige Topografische Atlas van de provincie Utrecht. Acquisitie Het Utrechts Archief zal inzetten op continuïteit bij de verwerving van particuliere archieven, en net als in de vorige beleidsperiode, er naar streven dat 80% daarvan in toegankelijke staat wordt aangeleverd. Een belangrijk aandachtspunt vormt de overdracht van ruim 3 kilometer archieven van de Protestantse Kerk Nederland. Deze overbrenging is in 2007 gestart. Afronding is gepland voor In de beleidsperiode zal circa 1200 meter overgebracht worden. Als archiefbewaarplaats van de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en de rijksinstellingen in de provincie Utrecht verwacht Het Utrechts Archief tussen 2009 en 2012 een groot aantal archieven van deze overheden. Een belangrijk aandachtspunt daarbij vormt de overbrenging van archieven van de gemeente Utrecht uit de periode na In verband met de bouw van het nieuwe Stadskantoor heeft de gemeente Utrecht ca. 3 km archief voor bewerking geselecteerd (project Grote Schoonmaak), waarvan 400 m voor overbrenging in aanmerking komt. Begeleiden van de overbrenging van archieven van de gemeente Utrecht (nog geen cijfers voor 2012 bekend). Begeleiden van de overbrenging van archieven van rijksinstellingen in de provincie Utrecht (nog geen cijfers voor 2012 bekend). Het Utrechts Archief vervult een bijzondere rol als beheerder van archieven van kerkgenootschappen, dat wil zeggen van kerkelijke organen op landelijk en bovenlokaal niveau. In dat verband zal de komende jaren bijzondere aandacht worden besteed aan het begeleiden van de landelijke archieven van de voorgangers van de Protestantse Kerk Nederland. De overdracht van deze archieven (in totaal ruim 3 km) is in 2007 gestart. Afronding is gepland voor In de periode zal ca meter worden overgebracht. Begeleiden van de overdracht van ca. 300 meter PKN-archieven. Het Utrechts Archief zet in op continuïteit bij de verwerving van particuliere archieven en zal er, net als in de vorige beleidsperiode, naar streven dat 80 % daarvan in toegankelijke staat wordt overgedragen. Basis voor de verwerving van deze archieven vormt het in 2011 vastgestelde beleidsplan acquisitie. Begeleiden van de overdracht van tenminste 200 meter particuliere archieven uit de categorie stad en provincie, waaronder: Overdracht archieven van de Humanistische beweging, 2 e tranche (20 e eeuw, 30 meter). Overdracht archieven voorgangers Protestantse Gemeente Utrecht ( , 96 m). Overdracht archief roeivereniging Orca (5 m) Ook de collecties zullen in 2012 aangevuld worden: De bibliotheek met circa 800 boeken, tijdschriften en lopende periodieken. Daar staat tegenover dat op basis van het acquisitieprofiel 250 boeken en tijdschriften van de bibliotheek van het voormalige Rijksarchief worden afgestoten. Het betreft o.m. dubbele exemplaren. Voor de collectie beeldmateriaal zullen circa documenten verworven worden. Het gaat onder meer om affiches, bewegend beeld, tekeningen, prenten en foto s. Overbrengingen en fysieke depotcapaciteit Na de oplevering van de in 2010 te renoveren depottoren (voorheen gemeentezijde) en herplaatsing van alle tijdelijk elders geplaatste bestanden eind 2010 resteert in beide depottorens aan de Numankade nog ruim 2700 meter. Voor 12

13 de jaren daarna is een instroom te verwachten van 500 a 700 meter per jaar. Dit is lager dan de in 2008 geraamde 1000 meter per jaar. Uit de meest recente informatie van de gemeente Utrecht blijkt namelijk dat van de archieven die in het kader van het project Grote Schoonmaak bij de gemeente Utrecht worden bewerkt, in de periode tot en met 2012 slechts 400 meter voor overbrenging in aanmerking komt in plaats van de destijds genoemde 2500 meter. Dit betekent dat de depots aan de Alexander Numankade niet zoals eerder voorzien in 2011 maar in 2014 vol zullen zijn. Daarom zal een plan opgesteld worden om de depotcapaciteit uit te breiden zodat nieuwe ruimte beschikbaar komt tegen het einde van de beleidsperiode. Het is onvermijdelijk dat hiervoor extra middelen gevonden moeten worden (PM). Herinrichten van de voormalige G-toren na oplevering van de renovatie (nu voorzien eind 2011), inclusief een depot met bijzondere berging voor de collectie beeldmateriaal en enkele depots met koudeberging voor fotografisch en filmmateriaal Terugverhuizen naar de depots aan de Alexander Numankade van ca. 6,5 km archieven vanuit de tijdelijke opslag bij M&R in Kampen en 500 meter archieven vanuit het depot van de provincie. Actualiseren van het Collectie Hulpverlenings Plan na oplevering van de gerenoveerde depottoren (nu voorzien eind 2011). Voortzetten van overleg met Rijk, Gemeente en Provincie over de financiering van extra depotcapaciteit Sleutels tot de Utrechtse Geschiedenis In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Utrecht wordt een aantal sleutels tot de Utrechtse geschiedenis ontsloten via internet. Veel mensen zijn niet in staat om Latijn of Middelnederlands te lezen. Toch is een aantal belangrijke historische bronnen uit de vroegere tijd juist in het Latijn of Middelnederlands geschreven. Samen met de Universiteitsbibliotheek Utrecht wil Het Utrechts Archief in de periode tot 2013 tien bijzondere verhalende historische bronnen gedigitaliseerd op internet plaatsen met transcriptie, vertaling en annotatie. In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Utrecht worden in de periode tien verhalende historische teksten over de Utrechtse geschiedenis voor 1600 ontsloten en online gepubliceerd. De teksten zijn afkomstig uit de collecties van beide instellingen. Dit project zal grotendeels met externe financiële middelen worden gefinancierd. Een groot deel van het uitgave- en transcriptiewerk zal met hulp van vrijwilligers gebeuren. Publiceren op internet van een tweetal sleutels (images, transcriptie, evt. vertaling en commentaar): de kloosterkroniek van het kartuizerklooster Nieuwlicht en de kroniek van het Nicolaasconvent. Restauratie en conservering De werkzaamheden op het terrein van restauratie en conservering gaan steeds uit van de behoefte van de gebruiker en hebben als doel een behandeling van de wegens hun materiële staat van raadpleging uitgesloten inventaris- en catalogusnummers van archivalia, beelddocumenten en bibliotheekwerken, tot het voor hernieuwde raadpleging minimaal noodzakelijk niveau. Voor restauratie en conservering komen in 2012 in aanmerking: 3500 bladen uit archieven (ten behoeve van het digitaliseren voor de Archiefbank); 60 bibliotheekwerken, 420 beelddocumenten. De medewerkers restauratie en conservering behandelen circa 80 in de publiekspresentatie te exposeren objecten 13

14 2.5 Hoogge(l)ëerd publiek Het Utrechts Archief wil de geschiedenis dichterbij halen voor een brede groep bezoekers aan het verleden, gaande van een eerste kennismaking met cultureel erfgoed tot en met diepgravend wetenschappelijk onderzoek. Geschiedenis voor en door mensen vraagt een voortdurende wisselwerking tussen aanbod en publiek. Het Utrechts Archief stelt op gevarieerde wijze informatie en expertise beschikbaar aan diverse bezoekersprofielen en ontwikkelt met het oog op publieksverbreding doelgroepgerichte programma s. Het Utrechts Archief werkt met en voor vele verschillende doelgroepen: overheden en particuliere archiefvormers, partners en intermediairen, scholieren en toeristen, actieve gebruikers en incidentele bezoekers. Daarnaast is er ook het nog te bereiken publiek dat misschien wel nieuwsgierig is naar het verleden, maar dat zijn weg naar het archief nog niet gevonden heeft. In deze beleidsperiode wil het archief zijn aanbod, dienstverlening en communicatie hierover doelgroepgericht ontwikkelen en differentiëren en het publieksbereik verder verbreden. Het bereiken van de doelstelling om het gebruik van onze informatie te verdubbelen en nieuwe bezoekers te trekken wordt bepaald door de wijze waarop we onze bronnen doelgroepgericht onder de aandacht brengen en aanbieden. De focus in ligt op maatwerk voor uiteenlopende doelgroepen. Die doelgroepen worden via vijf kanalen bereikt: de website, de studiezalen, de publiekspresentatie, een publieksgerichte en educatieve programmering en samenwerkingsprojecten op locatie. Vergroten digitale toegankelijkheid via Het voorportaal van Het Utrechts Archief is de website, via welke veelal de eerste kennismaking plaats vindt. Een grote groep gebruikers maakt zelfs uitsluitend gebruik van de website. Deze is wervend, actueel en betrouwbaar en gemakkelijk doorzoekbaar voor diverse doelgroepen, sluit aan bij individuele wensen en is snel te vinden door zoekmachines. De content van de website neemt gestaag toe. Door nu het proces goed te organiseren en in gang te zetten wil Het Utrechts Archief binnen nu en 12 jaar (drie beleidsperiodes) 10% van de meest geraadpleegde en meest kwetsbare delen van de collectie (bij de huidige stand van de techniek) gescand op internet aan bieden. Per jaar betekent dat digitalisering van gescande pagina s uit archieven en uit de bibliotheek. In betreft het dus bijna 2,4 miljoen gescande pagina s. Een doelstelling die overigens alleen gehaald kan worden als extra middelen beschikbaar gesteld worden. Door niet alleen een keus te maken voor veel geraadpleegde, maar ook voor de meest kwetsbare bestanden wordt eveneens een bijdrage geleverd aan duurzame bescherming van archiefmateriaal en collectiebestanden. Beschikbaar stellen van nieuwe onderdelen op de website Monitoren gebruik website Ontwikkelen nieuwe website Archiefbank Op basis van het in 2008 opgestelde informatie- en digitaliseringsplan wil Het Utrechts Archief in de periode de meest geraadpleegde en meest kwetsbare 10 % van de collectie digitaliseren en online publiceren. Vanaf 2010 wordt dankzij nieuw te ontwikkelen functionaliteit op de website aan bezoekers van de site de mogelijkheid geboden om images van archiefmateriaal tegen vastgestelde tarieven te lezen en te downloaden, gekoppeld aan de beschrijvingen in de toegangen en nadere toegangen/indexen. De Archiefbank biedt ook mogelijkheden voor het online indienen van een verzoek tot digitalisering door bezoekers van de website (scanning on demand). Doelstelling is images per jaar te produceren, waarvan via scanning on demand, ten behoeve van indiceringsprojecten en ten behoeve van bijzondere projecten, zodat de archiefbank in miljoen images zal bevatten. Digitaliseren en online publiceren van 50 meter archief via scanning on demand (1 meter per week): images in 2012 (deels te financieren met inkomsten uit de Archiefbank en bijdragen van archiefvormers) Digitaliseren en online publiceren van images ten behoeve van indiceringsprojecten in Dit betreft met name de DTB van de provincie Utrecht en de bouwtekeningen van de gemeente Utrecht uit de 14

15 periode en de periode Verder wordt gewerkt aan het (intern) digitaliseren van de notariële akten van de stad Utrecht van voor Digitaliseren en online publiceren van images ten behoeve van bijzondere projecten, waaronder het scannen van archiefmateriaal uit diverse archieven van kastelen en buitenplaatsen (onder voorbehoud van financiering door derden). Optimale dienstverlening op de studiezalen Wie de studiezaal voor beginnende onderzoekers (locatie Hamburgerstraat ) of de studiezaal originelen (locatie Alexander Numankade) bezoekt, doet dat doorgaans doelgericht. Bezoekers hebben een concrete vraag meestal over (1) een historische gebeurtenis, (2) de afkomst van een familie of (3) de omgeving waarin iemand woont, (4) een bedrijf, (5) een streek. Zij kunnen (nog) geen gebruik maken van digitale informatie, zijn op zoek naar informatie in originele bronnen of willen gegevens in originele stukken verifiëren. Via de website hebben zij kunnen zien wat beschikbaar is en hebben zij hun onderzoek kunnen voorbereiden en stukken al aangevraagd. Op de studiezalen worden alle bezoekers, starters en diepgravers, ondersteund bij hun zoektocht. Bezoekers worden vakkundig en klantgericht geholpen. Aanvulling meerjarenbeleidsplan In 2010 is besloten om de raadpleging van de belangrijkste bronnen voor genealogisch en huizenonderzoek, die nu in de vorm van microfiches en films worden aangeboden in de studiezaal aan de Hamburgerstraat, vanaf 2011 met voorrang te digitaliseren. De indexen op dit materiaal en de bijbehorende scans zullen in geleidelijk beschikbaar komen in de Archiefbank op de website van Het Utrechts Archief. Dit zal zo is de prognose- in 2016 leiden tot sluiting van de studiezaal aan de Hamburgerstraat. In 2012 zal prioriteit worden gegeven aan een goede digitale toegang op alle bouwtekeningen. Stapsgewijs wordt een digitale studiezaal ingericht, waar interactieve onderzoeks- en dienstverleningsfaciliteiten mogelijk onderdeel van uitmaken In september 2011 is een nieuwe studiezaal originelen op de locatie Alexander Numankade in gebruik genomen. Deze studiezaal is zowel toegerust voor digitale dienstverlening als voor terbeschikkingstelling van originele archivalia en bibliotheekwerken. De dienstverlening op de studiezaal wordt gecombineerd met receptietaken. Door een bezetting van gemiddeld drie personen op de studiezaal, een informatiemakelaar, een baliemedewerker en een logistiek medewerker, wordt naast een goede dienstverlening, ook een veilige uitgifte en inname van originele, onvervangbare documenten gegarandeerd. Optimaliseren gegevens in archiefbeheersysteem (niet-raadpleegbaarheid wegens de materiële staat; uitleenprioriteiten) in Het presenteren van een digitale toegang op alle bouwtekeningen van de gemeente Utrecht (index met scans) op de website, als onderdeel van de Archiefbank in Uitnodigende publiekspresentatie en exposities De stap naar de studiezaal voor originele documenten is voor velen een stap te ver. Daarom is begin deze eeuw het besluit gevallen een publiekspresentatie in de Utrechtse binnenstad in te richten die de mogelijkheid biedt nieuwe en omvangrijkere bezoekersgroepen aan te trekken. Het Utrechts Archief heeft het onderwijs, onderverdeeld in diverse niveaus, als primaire doelgroep gekozen. Daarnaast richten we ons op (2) cultuurhistorisch geïnteresseerden vanuit de stad en provincie, (3) gezinnen en 4) toeristen die stad en provincie beter willen leren kennen. De publiekspresentatie is in combinatie met tijdelijke tentoonstellingen - een belangrijk middel om te bereiken dat Utrechters meerdere malen in aanraking komen met de collectie: als scholier, als zij de (tijdelijke of semipermanente) expositie bezoeken en wanneer zij zelf informatie zoeken over bijvoorbeeld familie of eigen huis. In 2013 is de semi-permanente presentatie toe aan een opfrisbeurt om te voldoen aan nieuwe eisen en standaarden. Hierin krijgt de provincie een nieuwe impuls door speciale aandacht in de expositie voor waterwegen met bijbehorende bebouwing (kastelen en buitenplaatsen). 15

16 Vaste presentatie Toevoegen nieuwe content / wisseling stukken Start projectplan Vernieuwing vaste opstelling 2013/4 Wisselexposities - ten minste individuele bezoekers bezoeken de prikkelende wisselexposities - organisatie van bijbehorende activiteiten als lezingen, filmvoorstellingen en cursussen - organiseren van drie tijdelijke exposities in 2012: het betreft een expositie over de stereografie in Utrecht en een expositie over Utrecht als garnizoensstad. Het thema voor de derde expositie is nog open. Een educatieve programmering Om mensen dichter bij de bron te brengen, en om hen te leren zoeken in de archieven en de sensatie te laten ervaren van het ontdekken, ontwikkelt Het Utrechts Archief voor verschillende doelgroepen een educatief aanbod. Voor het onderwijs - zowel voor basisonderwijs (vanaf 10 jaar) als voor voortgezet onderwijs - biedt Het Utrechts Archief diverse lesprogramma s met activiteiten en rondleidingen over een aantal aan de canon en de tijdvakken van De Rooij gerelateerde thema s. Deze lesprogramma s worden, evenals het educatief materiaal voor de publiekspresentatie en voor de website, zo veel mogelijk in samenwerking met het onderwijs samengesteld. De nadruk hierin ligt op het zelf verzamelen en leren interpreteren van historische gegevens. Deze educatieve activiteiten vinden deels plaats op locatie, en grotendeels in Het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat. Ze kunnen in schoolverband, in familieverband of individueel worden ondernomen. Met het project Utrecht, met recht een kinderstad, werd in 2010 contacten gelegd met alle basisscholen in de stad Utrecht. De positieve respons hierop nodigt uit om in 2011 hier een vervolg aan te geven. Daarnaast zal een samenhangend aanbod worden gepresenteerd van cursussen, lezingen, workshops en tijdelijke tentoonstellingen. Hierbij gelden twee leidraden: - de cultuurhistorische agenda in samenwerking, vaak in samenwerking met andere culturele instellingen zoals de culturele zondagen, de stadsdag en Utrechtse festivals - De landelijke cultuurhistorische agenda, zoals de maand van de geschiedenis en open monumentendag, vaak in samenwerking met andere culturele instellingen Ook de programmering van (film)voorstellingen en andere activiteiten zullen zo veel mogelijk volgens deze twee leidraden worden ingevuld. Het aanbod van cursussen en workshops vindt plaats in relatie tot onze missie als kenniscentrum m.b.t. Collectie Utrecht. Onderwijs scholieren (en studenten) te gast voor een aantrekkelijk educatief programma Opbouwen en intensiveren van relaties met het onderwijs Organisatie van docentendag(en) per onderwijsgeleding Cursussen Cursus paleografie Rondleidingen Organisatie en coördinatie rondleidingen en groepsbezoeken voor ca deelnemers Thematische rondleidingen bij tentoonstellingen Audiotour voor buitenlandse bezoekers Activiteiten en evenementen Programmering en organisatie van een samenhangend aanbod van activiteiten zoals lezingen, cursussen, historische filmvertoningen, voorstellingen, en specifieke kinderactiviteiten tijdens de schoolvakanties 16

17 Deelname aan collectieve culturele evenementen, zoals Culturele Zondagen, Museumnacht, Kindermuseumnacht, Week van de Geschiedenis, Open Monumentendag, waarmee gestreefd wordt naar 6000 bezoekers Bijzondere bijeenkomst rond 25 januari: de Paulusnacht voor relaties en Vrienden van Het Utrechts Archief Speciale aandacht voor de Stadsdag 2012, waarbij opzet van een Stichting/Comité van Aanbeveling, een coördinatiepunt met productieteam en collectieve promotie. 2.6 Verruimen van de blik op de wereld Het Utrechts Archief stelt mensen in staat om de eigen leefomgeving en belevingswereld in relatie te brengen tot (andermans) historische contexten, en wil daarmee een bijdrage leveren aan het vergroten van onderlinge verbondenheid. Het nodigt mensen uit om vanuit de eigen omgeving de blik op de wereld te verruimen. Archieven bieden mensen van diverse leeftijden en diverse komaf bij uitstek de mogelijkheid om vanuit het kleine, het bekende, het persoonlijke, een grotere regio of een groter tijdvak in beschouwing te nemen. Als culturele overheidsinstelling wil Het Utrechts Archief een bijdrage leveren aan wederzijds begrip tussen en kennis over elkaar. Daartoe entameren wij in de beleidsperiode projecten, dan wel nemen wij deel aan bestaande projecten. bijdragen aan cursussen inburgering stimuleren van maatschappelijke stages acquisitie van migrantenarchieven bijdrage aan het nationale project vijf eeuwen migratie in samenwerking met het Instituut voor Sociale Geschiedenis 2.7 Bijdragen aan transparantie en good governance Transparantie en good governance van het gemeentebestuur zijn gebaat bij gedegen informatie- en archiefbeheer. Het Utrechtse Archief draagt bij door archiefwettelijk toezicht en expertise op het gebied van analoog en digitaal archiefbeheer. De gemeente Utrecht streeft er naar vanaf 2011 al haar diensten digitaal via internet aan te bieden, voor betere toegankelijkheid en flexibiliteit ten behoeve van burgers, bedrijven en organisatie. Overheidsinformatie (bij gemeente, provincie en rijk) wordt steeds minder op papier en steeds meer in digitale vorm vastgelegd. Door de dynamiek en de vluchtigheid van het digitale verkeer, kan de duurzame toegankelijkheid, authenticiteit en betrouwbaarheid van gemeentelijke informatie in gevaar komen, en daarmee het vermogen tot bewijsvoering, verantwoording en transparantie. Het Utrechts Archief draagt bij aan de kwaliteit van het informatie- en archiefbeheer, door het uitoefenen van het archiefwettelijk toezicht bij de gemeente Utrecht en het inrichten van een digitaal depot. Bij het toezicht richt Het Utrechts Archief zich op de beslissingen van proceseigenaren en wordt aangesloten op het werkproces en de daaraan verbonden risico s. Methodische innovatie en samenwerking met andere vakdisciplines, zoals auditing, kwaliteitsmanagement, ICT en informatiearchitectuur zijn hierbij van groot belang. De ontwikkeling van het digitaal depot zal zo veel mogelijk in samenwerking met de gemeente Utrecht en met collegaarchiefinstellingen zoals het Nationaal Archief en het Gemeentearchief Rotterdam worden uitgevoerd. De gewenste financiële middelen voor bijvoorbeeld de koppeling tussen beheerapplicaties en digitaal depot, voor deelname aan de gemeenschappelijke ontwikkeling van preserveringstools en de file storage moeten nog berekend en toegekend worden (PM). De inspectiepunten worden in een cyclus van 4 jaar geïnspecteerd. Alle organisaties zijn ten minste éénmaal geïnspecteerd. Afhankelijk van de ontwikkelingen en urgentie wordt per dienst het jaar en de intensiteit van de vervolginspectie bepaald. In 2012 staan de volgende organisaties op het inspectieprogramma: 17

18 Centraal Museum Muziekcentrum Vredenburg Dienst Stadsontwikkeling Bestuurs- en concerndienst (follow up) Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (follow up) Geneeskundige en Gezondheidsdienst (follow up) Stadswerken (follow up) Veiligheidsregio (follow up) Regiopolitie Utrecht (follow up) In 2012 zijn de inspecties mede gericht op de volgende concernbrede ontwikkelingen en voorlichting: 1. Toetsing digitaliseringstraject in het kader van het stadskantoor 2012/13, inclusief advies bij machtiging vervanging en invoering Documentmanagementsysteem (DMS). 2. Toetsing project Grote Schoonmaak, de bewerking van de semistatische archieven van de diensten van de gemeente Utrecht. Het Utrechts Archief zal in 2012 intensief verder werken aan het realiseren van een digitaal depot. In dit kader worden de volgende acties ondernomen: 1. De vervolgpilot Gebruik Digitaal Depot RHC s Nationaal Archief is in december 2010 met een evaluatierapport afgesloten. Het project krijgt in 2011 op vier onderdelen een vervolg, elk met een werkgroep, onder leiding van een landelijke stuurgroep: a. Processen en procedures b. Informatiearchitectuur c. Metadata; d. P&O-zaken. Alle RHC s nemen nu deel aan het project. Het Utrechts Archief doet mee aan de eerste drie werkgroepen, waarvoor zij een voorzitter (a) en tweemaal een sectielid levert (b en c). 2. In vervolg op de toezegging van het College van Burgemeester en Wethouders op de aanbevelingen in het verslag van de gemeentearchivaris over 2008, is in 2010 een project gestart om het digitaal depot in te passen in de plannen voor de invoering van digitaal werken en archiveren in het Stadskantoor. Dit project wordt in 2011 voortgezet. Het streven is dat het digitaal depot van Het Utrechts Archief ingezet wordt voor de duurzame bewaring van digitale archiefbescheiden van de gemeente Utrecht. Dit plan is onderdeel uitmaken van het document Op Koers, actielijn De Basis op Orde. 3. BRAIN, De KVAN, het Nationaal Archief, de RHC s, het gemeentearchief Rotterdam en het stadsarchief Amsterdam zijn in 2010 gestart met een project Gemeenschappelijke voorziening digitaal depot. Het doel is een plan voor een landelijke digitaal depotinfrastructuur aan de belangrijkste stakeholders (ministeries BZK en OC&W, VNG, IPO en Unie van Waterschappen) te presenteren, waarin de urgentie van een digitaal depot duidelijk voor het voetlicht wordt gebracht en de grote efficiencywinst van een gezamenlijke aanpak wordt benadrukt. In 2011 zal verder aan de realisatie van dit plan worden gewerkt, afhankelijk van de besluitvorming van de stakeholders. Archiefinspectie Archief Eemland Sinds 1 mei 2009 verzorgt Het Utrechts Archief de archiefinspectie van het Archief Eemland. Deze omvat in totaal zestien beheerseenheden. In 2012 staan inspecties bij de volgende organisaties op het programma: Archief EemlandAmersfoort WSO Ontwikkelingsbedrijf VathorstAmersfoorts Stadsgebied (CSG) Amersfoort DIAGemeente Bunschoten Gewest EemlandGemeente Renswoude (follow up) Gemeente Amersfoort, thematische inspectie na invoering DMSBunschoten Archiefinspectie Gemeente Nieuwegein Sinds 1 januari 2011 verzorgt Het Utrechts Archief het archiefbeheer en de archiefinspectie voor de gemeente Nieuwegein. In 2011 zal een meerjarenplanning worden opgesteld voor de inspectie. In 2012 zal tenminste een 18

19 organisatieonderdeel worden geïnspecteerd. Dit gebeurt op basis van een 2011 ontwikkelde methodiek die aansluit bij de innovatieve inrichting van het informatiebeheer bij de gemeente Nieuwegein. 2.8 Samenwerking voorop Het Utrechts Archief kan de rollen zoals hiervoor beschreven alleen vervullen in samenwerking met andere partners, zoals overheden, particuliere archiefvormers en andere collega-instellingen. Het wil voor hen als initiatiefvolle, inspirerende en betrouwbare partner herkenbaar zijn. Het Utrechts Archief wil voor overheden en particuliere archiefvormers een toegankelijk aanspreekpunt zijn, dat behalve op het terrein van toezicht en acquisitie ook zijn experts voor adviezen beschikbaar stelt. Voor het archiefwezen in algemene zin, wil Het Utrechts Archief zijn kennis en ervaring opbouwen en delen met collega s. In samenwerkingsverbanden, zowel beleidsvormend als in de uitvoering wil het de professionaliteit binnen het vak vergroten. Daarnaast wil Het Utrechts Archief als een van de beheerders van de collectie Utrecht - een actieve bijdrage leveren aan de positionering van de stad en provincie en aan projecten die de historische en culturele verbondenheid met stad en provincie versterken. Dit kan zijn door deelname aan structurele samenwerkingsverbanden, als participerend in projectmatige en thematische evenementen. in beroepsmatige samenwerkingsverbanden en netwerken zitting hebben en een actieve, stimulerende bijdrage leveren (w.o. Taskforce Archieven, Nederlandse Museumvereniging, Kring van Utrechtse archivarissen, International Council for Archives, BRAIN) deelnemen aan structurele samenwerkingsprojecten die tot doel hebben de historische en culturele verbondenheid met Utrecht te versterken en in toenemende mate gezamenlijk beleid te voeren op het gebied van marketing en programmering (w.o. Museumkwartier, Utrechts Museum Overleg, IUM) onderzoeken van verdergaande samenwerking met Dom/Domplein 2013/Restauratieatelier Van Speelklok tot Pierement deelnemen aan culturele erfgoedprojecten die tot doel hebben Utrecht lokaal, nationaal en internationaal te positioneren (w.o. Verleden van Nederland, Nationaal Historisch Museum, Vrede van Utrecht, Culturele Hoofdstad, Stadsdag Utrecht) deelnemen aan activiteiten en evenementen die tot doel hebben cultureel erfgoed onder een breed publiek onder de aandacht te brengen (w.o. Landelijke archievendag, Week van de Geschiedenis, Open Monumentendag) in samenwerking met de Stichting Vrienden van het Utrechts Archief/ De Utrechtse Vriendschap ontwikkelen van projecten en activiteiten die de toegankelijkheid van het archief vergroten deelname aan het bestuur van Musea in het Museumkwartier, inclusief bijdrage aan gezamenlijke marketingmanager Museumkwartier Deelname aan diverse redacties van tijdschriften en publicaties, zoals Tijdschrift Oud Utrecht en Jaarboek Oud Utrecht; GM2, tijdschrift over geografie, geschiedenis, monumenten, musea, Utrecht; redactieraad van Erfgoed-Utrecht; Hetutrechtsarchiefnet.nl; Sabine 19

20 3 Randvoorwaarden in bedrijf Facilitair Volgens de huidige planning zal het gerenoveerde kantoor aan de Alexander Numankade in juni 2011 worden opgeleverd en de maanden juli en augustus worden ingericht. De tijdelijke huisvesting in het kantorenpand in Rijnsweerd zal daarom per 1 augustus 2011 worden verlaten. Voor de faciliteiten aan de Alexander Numankade zal in 2012 nadere uitwerking, evaluatie en bijstelling plaatsvinden m.b.t. alle beveiligingsaspecten (o.a. afstemming systemen voor het kantoordeel en de archieftorens, bewaking, afspraken inwonenden, opstellen en evalueren protocollen, etc.) facilitaire contracten (schoonmaak, onderhoud, (p-) faciliteiten etc.) eventuele samenwerkingsvormen met toekomstige medehuurders, (te denken valt aan de huismeester functie, vergaderfaciliteiten etc.) centrale servicedesk (personele invulling en geautomatiseerd systeem) logistieke aspecten in het kader van bilocatie (post- en archiefzaken, voorraden etc.) Het voormalig gemeentelijk archiefdepot zal volgens de huidige planning in september 2011 volgens Deltaplannormen volledig zijn gerenoveerd en per eind december 2011 volledig nieuw zijn ingericht. Naweeën van de inrichting en verhuisperikelen zullen nog de nodige aandacht en tijd vergen van vooral de facilitaire medewerkers. Daarnaast zal het pand Hamburgerstraat voldoende bediend moeten worden, want de wisselende publieksactiviteiten zullen, inmiddels going concern, gewoon doorgaan. Ook de ondersteuning van de nieuwe publieke functies (verhuur en arrangementen), het beheren en faciliteren van twee locaties (met drie gebouweigenaren) vergt de nodige tijd en aandacht. Voor het pand aan de Hamburgerstraat staan afhankelijk van de beschikbare budgetten nog een aantal verbeteringen op het wensenlijstje. Benoemenswaardig is ondermeer de toegang tot de kelderverdieping, waarvoor al richtinggevend een alternatief ontwerp en kostenbegroting is gemaakt. Verder zullen akoestische aanpassingen voor de serre en een doorbraak tussen de keuken en de centrale hal op de begane grond het gebruik van beide ruimtes verbeteren. Tenslotte zou door het opofferen van een van de cellen in de kelderverdieping ten bate van een extra doorgang tussen gang en expositiezaal de logistieke doorstroming verbeteren en dan met name op momenten dat er grote publiekstrekkers in het gebouw te bewonderen zijn en bij grotere manifestaties of happeningen. 3.2 Post en archiefzaken De in 2009 ingezette lijn om ondermeer een Documentair Structuur Plan te vervaardigen zal de komende jaren worden doorgezet. De ontwikkeling van een set regels en procedures voor de eigen archiefvorming zal in de loop van 2011 zijn beslag krijgen en in 2012 worden vervolmaakt. Deze set bestaat uit een archiefbeheersregeling, een informatiebeleid en een archiefordening gebaseerd op de werkprocessen in de organisatie en zaaksgewijs archiveren. Met ingang van 2012 moeten de nieuw opgestelde regels fasegewijs worden doorgevoerd. Het resultaat is dat de eigen informatie op orde is en voldoet aan de regels die onze eigen inspectie vraagt van anderen. 3.3 Financieel administratieve processen In 2011 zijn de financieel administratieve processen op orde gebracht en is het primaire systeem volledig ingericht. In 2012 worden MARAPs vier keer per jaar besproken en verderr vormgegeven naar de sturingswensen van de amaners. 20

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Project Digitalisering op Verzoek. Maarten Schenk Haags Gemeentearchief

Project Digitalisering op Verzoek. Maarten Schenk Haags Gemeentearchief Project Digitalisering op Verzoek Maarten Schenk Haags Gemeentearchief Programma Toelichting op project 13.15 uur Zelf aan de slag 13.45 uur Terugkoppeling/discussie 13.55 uur Conclusies 14.25 uur Aanleiding

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 22 maart 2012 Prijzen zijn in en inclusief 21% BTW Kopieën en prints (vrijgesteld van BTW) Kopieën en

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN Algemene Informatie ALGEMENE INFORMATIE Het Regionaal Archief Leiden beheert de archieven van een aantal (voormalige) gemeenten, te weten Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk,

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan SMD 2010 2014. (18 februari 2010)

Meerjarenbeleidsplan SMD 2010 2014. (18 februari 2010) Stichting Molendocumentatie Stichting voor het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van archieven en collecties van de Vereniging De Hollandsche Molen te Amsterdam Meerjarenbeleidsplan SMD 2010 2014

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010 Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010 Prijzen zijn in en inclusief 21% BTW Kopieën en prints Kopieën en (reader)prints: A4 en

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is gelieerd aan het Zeeuws Museum en werkt binnen de kaders van het museum. Beleidsplan Zeeuws

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010 Prijzen zijn in en inclusief 19% BTW Kopieën en prints Kopieën en (reader)prints: A4 en

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Voorkant Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Zaandam centrum Iedereen die meer te weten wil komen over de geschiedenis van de Zaanstreek is bij het Gemeentearchief Zaanstad aan het

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Wat doet het ISW? 2. Werkwijze en structuur. 3. ISW-beleid. 4. Waterlands Archief. 5. Verbonden partijen

Wat doet het ISW? 2. Werkwijze en structuur. 3. ISW-beleid. 4. Waterlands Archief. 5. Verbonden partijen Wat doet het ISW? 1. Inleiding 2. Werkwijze en structuur 3. ISW-beleid 4. Waterlands Archief 5. Verbonden partijen 6. Kosten 1. Inleiding ISW is een algemeen samenwerkingsverband,waar zowel beleidsmatige

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

Jaarbericht. Het Utrechts Archief

Jaarbericht. Het Utrechts Archief Jaarbericht Het Utrechts Archief 2013 Jaarbericht Het Utrechts Archief 2013 inhoud Inleiding Collectiebeheer De archieven online Aanwinsten E-depot Publieksbereik en educatie Van inspectie naar advies

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Vrijhoef: registers van geboorten (dubbelen),

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Vrijhoef: registers van geboorten (dubbelen), Nummer archiefinventaris: 3.227.01 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Vrijhoef: registers van geboorten (dubbelen), 1818-1826 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Dirksland: registers van geboorten (dubbelen),

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Dirksland: registers van geboorten (dubbelen), Nummer archiefinventaris: 3.048.01 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Dirksland: registers van geboorten (dubbelen), 1812-1942 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Alphen: registers van geboorten (dubbelen),

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Alphen: registers van geboorten (dubbelen), Nummer archiefinventaris: 3.010.01 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Alphen: registers van geboorten (dubbelen), 1812-1885 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg 2014 Colofon Opgesteld door : A.W. Boot Datum : 9apri 2015 Versie : 1.0 Document : 15-18576-3643 Inhoudsopgave 1. Inleiding......3 2. Wettelijke verplichtingen.....3 3. Beheer van archieven.....3 4. Huisvesting...

Nadere informatie

DUURZAAM DIGITAAL 2.0

DUURZAAM DIGITAAL 2.0 DUURZAAM DIGITAAL 2.0 Beleidsplan Waterlands Archief 2015 2017 ISW/ WA Purmerend september 2014 1 Voorwoord 3 1. PROFIEL 4 2. UITGANGSPOSITIE 5 3. DOELSTELLINGEN 2015-2017 9 Uitbreiding digitale dienstverlening

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Het Acquisitieprofiel 2002-2006 dient ter vervanging van het uit 1995 daterende Acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief.

Het Acquisitieprofiel 2002-2006 dient ter vervanging van het uit 1995 daterende Acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief. DE VERWERVING VAN ARCHIEVEN DOOR HET NATIONAAL ARCHIEF Acquisitieprofiel 2002-2006 Het Acquisitieprofiel 2002-2006 dient ter vervanging van het uit 1995 daterende Acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief.

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hoogeveen-Delfland: registers van geboorten (dubbelen), 1818-1833

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hoogeveen-Delfland: registers van geboorten (dubbelen), 1818-1833 Nummer archiefinventaris: 3.090.01 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hoogeveen-Delfland: registers van geboorten (dubbelen), 1818-1833 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2020

BELEIDSPLAN 2015-2020 BELEIDSPLAN 2015-2020 Beleidsplan 2015-2020 Pagina 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Doelstellingen Visie Missie 3. Prioriteit in de uitvoering 4. Startpunt 5. Waar willen we over 5 jaar staan? 6. Tenslotte Foto

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Stichting Het Klederdrachtmuseum

Stichting Het Klederdrachtmuseum Stichting Het Klederdrachtmuseum Museum voor Nederlandse klederdracht Bedrijfsplan 2016-2020 (verkorte versie) Jolanda van den Berg November 2016 1.1 Doelstelling: De stichting heeft ten doel het tot stand

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer INLEIDING Stichting filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins meer te bieden hebben, voor een

Nadere informatie

Digitaliseren en de rol van de restaurator

Digitaliseren en de rol van de restaurator Archievenblad een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. November 2013 Auteur Janien Kemp, hoofd van de sectie Fysiek Beheer van het Stadsarchief Amsterdam. jkemp@stadsarchief.amsterdam.nl

Nadere informatie

Lokale erfgoedinstellingen

Lokale erfgoedinstellingen 1. Inleiding 1. Inleiding Lokale erfgoedinstellingen = actief op diverse terreinen = waardevol erfgoed = waardevol documentair erfgoed = bewaring = gebruikt in de werking = ter beschikking gesteld van

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-GRONINGEN JAARVERSLAG 2013

STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-GRONINGEN JAARVERSLAG 2013 STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-GRONINGEN JAARVERSLAG 2013 1 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2013 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Werkzaamheden... 3 Beheer en behoud. Collectievorming... 3 Dienstverlening... 4

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Dienstverlenende organisatie Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Periodiekenviewer. Jaargangen digitaal inzichtelijk

Periodiekenviewer. Jaargangen digitaal inzichtelijk Periodiekenviewer Jaargangen digitaal inzichtelijk Periodiekenviewer Kranten, tijdschriften, raadsnotulen, archieven en bibliotheek- en bedrijfsarchieven zijn de secondewijzer van de geschiedenis. Hierin

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

BESTUUR EN ORGANISATIE

BESTUUR EN ORGANISATIE Jaarverslag Waterlands Archief 2007 ALGEMEEN Het archief als historische werkplaats. Die functie van het Waterlands Archief kreeg in 2007 nog meer reliëf. Dankzij de voortgaande ontsluiting van de archieven,

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Erfgoedcel Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Benthorn: registers van huwelijksakten (dubbelen),

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Benthorn: registers van huwelijksakten (dubbelen), Nummer archiefinventaris: 3.023.02 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Benthorn: registers van huwelijksakten (dubbelen), 1819-1842 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Uw brief van. 8 maart 2007

Uw brief van. 8 maart 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 mei 2007 DCE/07/12175 Uw brief van 8 maart 2007 Uw kenmerk 206070906 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 RAADSVOORSTEL 09.0011 Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Organisatie, product Archief. Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad 2017-2020 16 juni 2016 Femke Smeets Hoofd educatie SCHUNCK* Wat is SCHUNCK*? We schakelen over naar de film > SCHUNCK*

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam / Hoek van Holland: registers van geboorten (dubbelen),

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam / Hoek van Holland: registers van geboorten (dubbelen), Nummer archiefinventaris: 3.260.01 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam / Hoek van Holland: registers van geboorten (dubbelen), 1914-1932 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den

Nadere informatie