Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende"

Transcriptie

1 Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat Turnhut Tel : Fax: Mailt: Schljaar

2 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL 1 2 VOORWOORD 2 3 OVER DE OPLEIDING ZELF WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? TOELATINGSVOORWAARDEN ORGANISATIE STUDIEVERKORTING DOOR VRIJSTELLINGEN EVALUATIE KOSTPRIJS LESSENPAKKET 7 4 SPECIFIEKE VORMING BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE LEERTRAJECT DOELSTELLINGEN PER MODULE 10 5 ROOSTER 15 6 AFSPRAKEN AANWEZIGHEDEN EVALUATIES ALGEMEEN 17 7 STAP VOOR STAP INFOMOMENTEN ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE INSCHRIJVING EN BETALING TOELATINGSPROEF EN INTAKE 18

3 2 VOORWOORD Beste cursist(e) Tweedekansnderwijs wil vlwassenen vrbereiden m een diplma secundair nderwijs (3 de graad) te behalen. Dus, heb je vreger je diplma niet behaald? Heb je een berepspleiding gevlgd znder zevende jaar? Of was je niet geslaagd in je laatste jaar? Dan bieden deze pleidingen je alle kansen. Wij willen méér vr je zijn dan alleen maar lesgevers. Je wrdt persnlijk begeleid dr ervaren lesgevers, die niet alleen vakken nderwijzen, maar je k studiebegeleiding geven. Je zal vlug merken dat wij een eigen manier van werken hebben, die verschilt van de manier van werken in het gewn nderwijs. Binnen het studiegebied handel heb je in Taxandria cv Turnhut de mgelijkheid de vlgende pleiding in een dagtraject te vlgen: bekhudkundig bediende; Deze pleiding is ingedeeld in mdules. Afhankelijk van wat je al kan en hebt behaald, kan je vr bepaalde mdules vrijstellingen verkrijgen. Je ntvangt een deelattest per behaalde mdule. Na het behalen van alle deelattesten, ntvang je het certificaat van de gevlgde specifieke vrming. Als je dit certificaat cmbineert met een certificaat aanvullende algemene vrming, behaal je een diplma secundair nderwijs. Dit diplma is erkend dr de Vlaamse Gemeenschap en geeft je tegang tt het hger nderwijs f de universiteit. Meer infrmatie ver het pleidingsgedeelte aanvullende algemene vrming vind je in de desbetreffende brchure Geïnteresseerd? Lees dan rustig verder. Aarzel niet m cntact p te nemen f langs te kmen vr meer infrmatie. Vriendelijke greten Els Van Sprengel Cntactpersn Opleidingen handel

4 3 DE OPLEIDING ZELF 3.1. Waarm kiezen vr deze pleiding? In cmbinatie met aanvullende algemene vrming leidt het certificaat bekhudkundig bediende tt een diplma secundair nderwijs. Dit vergrt je kansen p de arbeidsmarkt en geeft je tegang tt andere functies f betere vrwaarden. Het pent eveneens de deur naar hgere studies. Ok ls van de diplmering hebben de mdules van bekhudkundig bediende een grte meerwaarde mwille van de vaardigheden die je ermee verwerft zals bekhuden, cmputervaardigheden,. Het traject bestaat uit handelsvakken en aanvullende algemene vrming. Tt de handelsvakken behren de mdules bekhuden, infrmatica, recht en ecnmie, fiscaliteit, BTW, zakelijk Nederlands, zakelijk Frans en zakelijk Engels. In de mdules aanvullende algemene vrming staan ICT, Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, wetenschappen, rganiseren, maatschappij, cultuur en samenwerken centraal Telatingsvrwaarden Je met 18 jaar zijn p het mment van je inschrijving. Als de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september en 31 december dan met je 18 jaar wrden ten laatste p 31 december van hetzelfde kalenderjaar Organisatie Het schljaar start p dinsdag 1 september 2015 en eindigt p dnderdag 30 juni Het is nderverdeeld in twee semesters. Je kan het diplma (cmbinatie AAV en bekhudkundig bediende) behalen in twee jaar tijd. Als je vr bepaalde mdules recht hebt p een vrijstelling, kan je de pleidingsduur eventueel verkrten f de pleiding verlichten. Smmige mdules wrden in gecmbineerd nderwijs gegeven. Dit hudt in dat je thuis f in een pen leercentrum zelfstandig een deel van de leerstf verwerkt in de vrm van taken en pdrachten. Het aandeel afstandsnderwijs varieert van 25 % tt 90 %. De lessen gaan dr p dnderdag en vrijdag in het eerste jaartraject en maandag en dinsdag in het tweede jaartraject en starten m uur en eindigen ten laatste m uur. Het juist begin- en einduur van de mdules wrden meegedeeld tijdens de eerste les.

5 3.4. Studieverkrting dr vrijstellingen De directeur kan vrijstellingen van pleidingsnderdelen verlenen. Deze vrijstellingen betreffen de lessen en de bijhrende evaluatieactiviteiten. Heb je recht p z n vrijstelling, wrdt het inschrijvingsgeld terugbetaald vr de desbetreffende mdule Algemeen kader Afhankelijk van je vrpleiding(en) kan je de studie minder zwaar maken f de duur ervan inkrten. Dit kan p twee manieren: via vrijstelling p basis van elders verwrven studiebewijzen van gevlgde pleidingen (Elders Verwrven Kwalificaties); via een eenmalige vrijstellingspref f telatingspref p basis van ervaring die je hebt pgedaan (Elders Verwrven Cmpetenties). De eindbeslissing hierver ligt altijd in handen van de directeur Vrijstelling p basis van EVK Vrijstelling p basis van getuigschriften Vr vrijstelling p basis van elders verwrven studiebewijzen van gevlgde pleidingen (EVK s), met je zelf de ndige dcumenten vrleggen. Dit zijn diplma s f certificaten die je al hebt behaald, bijvrbeeld in een ander CVO. Deze vrm van vrijstelling kan betrekking hebben zwel p het vlgen van de lessen als p de evaluatie f een gedeelte ervan. Vrijstelling p basis van rapprten Een rapprt kan je een vrijstelling geven indien: het rapprt maximaal 4 jaar ud is; het een jaarrapprt is; het m een vergelijkbaar f herkenbaar vak gaat (bv. Nederlandse handelscrrespndentie is vergelijkbaar met zakelijk Nederlands, maar vr het vak secretariaat is de inhud niet vergelijkbaar). De pleidingscördinatr gaat na f de behaalde vakken vlden vr een vrijstelling a.d.h.v. een verzichtsmatrix pgesteld dr de leerplancmmissie handel en aanvullende algemene vrming. Vrijstelling p basis van een attest van de examencmmissie Indien je reeds een attest behaalde via de examencmmissie kan je een vrijstelling bekmen nder de vlgende vrwaarden: het attest mag maximaal 4 jaar ud zijn; het met een rigineel attest zijn m de kans p fraude te vermijden.

6 De pleidingscördinatr gaat na f het behaalde attest vldet vr een vlledige f gedeeltelijke vrijstelling van een mdule a.d.h.v. een verzichtsmatrix pgesteld dr de leerplancmmissie handel en aanvullende algemene vrming Vrijstelling p basis van EVC Vrijstelling p basis van werkervaring Werkervaring kan een vrijstelling geven vr de praktijkmdule indien aan de nderstaande vrwaarden vldaan werd: Minimum 6 maanden vltijds (f gelijkwaardig) gewerkt hebben; in de vrbije 4 jaar; aaneensluitend bij eenzelfde werkgever; vóór aanvang van de pleiding. Bewijsstukken in te dienen: werkgeversverklaring met de peride en een uitgebreide taakmschrijving; arbeidsvereenkmst. Vrijstelling p basis van vrijstellingspref Op basis van ervaring die je reeds hebt pgedaan (EVC s) kan je eenmalig en vrafgaand aan de mdule deelnemen aan preven vr smmige vakken. Deze preven wrden afgenmen p een vrpgesteld tijdstip. Via een dergelijke pref gaat de lesgever na f je ver vldende vrkennis beschikt m in te stappen in een vervlgmdule. Gaat het m een lsstaande mdule f een eindmdule van een reeks, zal de lesgever aan de hand van deze pref nagaan f je de delstellingen uit de mdule beheerst. Deze pref kan zwel een schriftelijke, mndelinge als praktische pref zijn f een cmbinatie ervan. De lesgever stelt van deze pref een prces-verbaal p dat dr de directeur wrdt ndertekend. Indien je bent geslaagd vr een pref, hef je de mdule niet meer te vlgen en kan je het reeds betaalde inschrijvingsgeld en de ksten (handbek + reële ksten) terugvrderen p het secretariaat. De kstprijs van het handbek wrdt enkel terugbetaald indien het in de rsprnkelijke (nberispelijke) staat wrdt teruggebracht. Vr al deze preven geldt de regel dat je met 50 % geslaagd bent. Bij lage scres (tussen 50 % en 60 %) zal je steeds het advies krijgen m de mdule tch te vlgen mdat je bepaalde nderdelen van de leerstf allicht nvldende f zelfs helemaal niet beheerst. Daardr vergrt de kans dat je bij een vervlgmdule in de prblemen kmt. De beslissing f je de mdule uiteindelijk vlgt f niet, ligt vlledig bij ju. Vr bepaalde mdules wrden er geen preven afgenmen mdat de delstellingen uit deze mdules niet kunnen wrden getetst aan de hand van een pref. Het gaat hier nder andere m de mdules: maatschappij, cultuur en samenwerking, rganisatie en samenwerking, cultuur, maatschappij, sftware integratie en praktijk.

7 3.4.4 Mtivatie Je mtivatie bevat: Ofwel een getuigschrift, certificaat f diplma van het gevlgde vak/mdule waarvan je vindt dat dit een vrijstelling kan geven vr een bepaalde mdule in deze pleiding. Ofwel een duidelijke mschrijving van de reden waarm je denkt de cmpetenties te hebben m een vrijstelling te krijgen vr dit vak, znder dat je een fficieel dcument hebt hiervr (vb. via je berep, vrijwilligerswerk, ). De aanvraag vr de mdules bekhudkundig bediende, laatste rubriek van deze brchure, dien je ten laatste p dinsdag 1 september 2015 in bij de pleidingscördinatr Meer infrmatie mtrent de delstellingen en de aanvraag vr de mdules aanvullende algemene vrming vind je in de brchure aanvullende algemene vrming. De pleidingscördinatr nderzekt je dssier en legt het vr aan de lesgever(s) van de betrkken mdule(s) en de directeur. De aanvraag wrdt geëvalueerd en er wrdt beslist f een vrijstelling wrdt tegekend en/f je aan bepaalde preven mag deelnemen. Stelt het centrum vast dat er een vrijstelling wrdt aangevraagd aan de hand van vervalste studiebewijzen, dan kan het juridische stappen ndernemen. Inschrijven vr vrijstellingspreven via het vrijstellingsdssier, betekent deelnemen! Ben je nverwittigd en ngewettigd afwezig, kan je nit meer deelnemen aan een vrijstellingspref vr deze mdule. De preven, vr de mdules ingericht in semester 1, wrden vr iedereen tegelijk ingericht tijdens de eerste week. Schrijf je later in dan krijg je ng de mgelijkheid m de preven af te leggen p een vrpgestelde datum eind september. De preven van de mdules ingericht in het tweede semester wrden in januari/begin februari afgenmen. Na het afleggen van de pref, dien je de lessen bij te wnen tt je van de betrkken lesgever f pleidingscördinatr verneemt dat je bent geslaagd. Als je inschrijft nadat de preven werden afgenmen, wrden deze niet meer individueel afgenmen en vlg je de lessen. Vergeet niet dat je vr het behud van uitkering van de RVA f kindergeld aan een bepaald aantal uren met kmen. Hu daarmee rekening bij je aanvraag. Vr elke pleiding (algemene vrming en/f bekhudkundig bediende) die je vlgt, met je minstens één mdule vlgen. Pas wanneer je slaagt vr een vrijstellingspref en/f de directeur het frmulier aanvraag tt vrijstelling heeft ndertekend, is de vrijstelling definitief. Op aanvraag kan je een afschrift van het ndertekende vrijstellingsattest bekmen. Als je p deze manier wrdt vrijgesteld vr een bepaalde mdule, met je hiervr geen bijkmend werk maken en k geen pref afleggen

8 3.5. Evaluatie Tijdens de eerste les van elke mdule deelt de lesgever mee wat er van je wrdt verwacht en he de evaluatie zal gebeuren. Per mdule wrdt je resultaat bepaald dr verschillende factren: permanente evaluatie tijdens de lessen; taken en pdrachten, afhankelijk van de mdule; een examen (eventueel een tussentijdse evaluatie + de eindevaluatie tijdens de laatste les van de mdule); attitudes. De data waarp de evaluaties plaatsvinden, wrden tijdig aangekndigd dr de cördinatren bij aanvang van de lessen. De verdeling tussen de gespreide evaluatie en het examen wrdt bij aanvang van de lessenreeks dr de leerkracht medegedeeld. Vr smmige mdules wrdt er enkel permanent geëvalueerd Kstprijs De ttale kstprijs bestaat uit: het inschrijvingsgeld; het handbek; de kpies. De bvenstaande ksten betaal je bij de inschrijving. Betalen kan cntant, via Bancntact f met pleidingscheques. Je vindt alle infrmatie ver pleidingscheques in de algemene infrmatiebrchure f p de website van de VDAB. Behaal je via TKO je diplma secundair nderwijs, dan wrdt je een premie tegekend die gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat je vr deze pleiding hebt betaald (meer inf vind je in de algemene infrmatiebrchure) Lessenpakket De pleiding is ingedeeld in 16 mdules specifieke vrming en 18 mdules aanvullende algemene vrming. Ze wrden vlledig aangebden ver een tijdspanne van twee jaar. Tch kan je kiezen welke mdules je per schljaar wenst te vlgen. Z bepaal je zelf de duur van de pleiding. Vr de verdeling in mdules, zie structuurschema s / leertrajecten p de vlgende bladzijden. In het leertraject aanvullende algemene vrming kan je kiezen tussen een minimum- en een verbredingstraject. Het minimumtraject bereidt je vr p het werkveld, terwijl het verbredingstraject je vrbereidt p drstrm naar het hger nderwijs.

9 Afhankelijk van de mdules waarvr je slaagt, kan je de vlgende attesten behalen: Slaag je vr een mdule, kan je een attest aanvragen. Alle attesten van de mdules uit het gedeelte algemene vrming, geven je het certificaat aanvullende algemene vrming. Alle attesten van de mdules uit het specifieke gedeelte bekhudkundig bediende, geven je het certificaat bekhudkundig bediende. Wanneer je het certificaat van aanvullende algemene vrming en dat van bekhudkundig bediende bezit, behaal je het diplma secundair nderwijs.

10 4 SPECIFIEKE VORMING BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE 4.1. Leertraject

11 4.2. Leerinhuden Inleiding tt de bekhuding zelfstandig de dagindeling f weekindeling plannen. een agenda bijhuden en raadplegen. O de werkplaats rdelijk huden een klein nderhud uitveren van kantr- apparatuur m.b.v. de gebruikershandleiding. kpiëren van dcumenten. de aankpfacturen cntrleren. in pdracht facturen pstellen. nauwkeurig cijferen. O details zien en futen pspren. wiskundige basisbewerkingen uitveren. een prcent berekenen. O de regel van 3 tepassen. O een enkelvudige intrest berekenen. aan crediteuren vlgens de bedrijfsprcedures betalingen den. de betalingslijsten pstellen. de aanmaningen bijhuden en klasseren. liquide middelen ntvangen. de verantwrdingsstukken m.b.t. de aankp verzamelen en klasseren. de verantwrdingsstukken m.b.t. de verkp verzamelen en klasseren. de verantwrdingsstukken m.b.t. kasbeheer verzamelen en klasseren Basisbekhuden de grtbekadministratie van crediteuren, debiteuren en curante ksten bijhuden. de aankpfacturen bekhudkundig verwerken. O de bestelfrmulieren bekhudkundig verwerken. de ingaande creditnta s bekhudkundig verwerken. de uitgaande creditnta s bekhudkundig verwerken. de debiteuren bekhudkundig verwerken. aan crediteuren vlgens de bedrijfsprcedures betalingen den. de liquide middelen bekhudkundig verwerken. O gegevens in het klantenbestand verwerken. O het basisbestand van de crediteuren bijwerken. de gegevens in het leveranciersbestand verwerken. de betalingslijsten pstellen. het verlpen van krediettermijnen signaleren. de pref- en saldibalans pstellen. O nauwkeurig cijferen. details zien en futen pspren. nauwkeurig werken.

12 4.2.3 Uitbreiding bekhuden de lnen bekhudkundig verwerken. de diverse vrschtten beken. cntacten met sciaal secretariaat nderhuden. de pref- en saldibalans pstellen. een lijst van de schulden en de bezittingen van de nderneming maken. de resultatenrekening f beheersrekeningen pstellen. de eindbalans en resultatenrekening maken. nauwkeurig cijferen. O details zien en futen pspren. O bij het pstellen van zijn verslag aan de bedrijfsrevisr assistentie geven. het vrbereidende werk vr het berekenen van de belangrijkste rati s verrichten. het vrbereidende werk vr het pmaken van budgetten verrichten. het vrbereidende werk vr de vergelijking van de pgemaakte budgetten met de werkelijke financiële testand verrichten. O het vrbereidende werk vr de analytische bekhuding verrichten Inleiding tt de BTW de maandelijkse centralisatie van de rekeningen uitveren. de peridieke BTW-aangifte pstellen. O nauwkeurig cijferen. O details zien en futen pspren. O mgelijke futen in de bekhuding pspren Ecnmische basisprincipes de prijsvrmingsprincipes bij de verschillende marktvrmen (vlkmen cncurrentie, mnplie, ligplie en mnplistische cncurrentie) uitleggen. grafieken en tabellen lezen en interpreteren. de betekenis van geld uitleggen. de financiële kringlp weergeven. he geld gecreëerd wrdt uitleggen. O de begrippen inflatie en deflatie definiëren. de rl van de natinale en internatinale instellingen in de financiële kringlp geven. de basisprincipes van de werking van de beurs uitleggen. O de rl en de betekenis van de rentevet uitleggen. een nderneming in de maatschappelijke mgeving situeren. de interne en externe rganisatie nderscheiden. O de structuur van een rganisatie begrijpen. de mgelijke bjectieven van een nderneming psmmen en uitleggen. de basisprincipes van prduct- en prijsplitiek psmmen. de verschillende kstprijsbestanddelen herkennen en definiëren. de meest frequente verdeelsleutels tepassen. O een break-even berekenen. O het belang van break-even uitleggen.

13 eenvudige statistische grtheden zals gemiddelde, mediaan, standaardafwijking berekenen en interpreteren. O de principes van de nrmaalverdeling tepassen Lab fiscaliteit de nties van persnenbelasting en venntschapsbelasting vr de bekingen gebruiken. nauwkeurig werken. O details zien en futen pspren. O de peridieke BTW-aangifte pstellen. O de maandelijkse centralisatie van de rekeningen uitveren Zakelijke cmmunicatie in een eerste vreemde taal (Frans) een standaardcrrespndentie in een eerste mderne vreemde taal verzrgen. face-t-face in een eerste mderne vreemde taal cmmuniceren. in een eerste lijnfunctie met een cntactpersn in een eerste mderne vreemde taal telefnisch cmmuniceren Zakelijke cmmunicatie in een tweede vreemde taal (Engels) O face-t-face in een tweede mderne vreemde taal cmmuniceren. in een eerste lijnfunctie met een cntactpersn in een tweede mderne vreemde taal telefnisch cmmuniceren Zakelijke Nederlands een standaardcrrespndentie in het Nederlands verzrgen. face-t-face in het Nederlands cmmuniceren. in een eerste lijnfunctie met een cntactpersn in het Nederlands telefnisch cmmuniceren PC vaardigheden de basiscmpnenten van een cmputersysteem aaneen schakelen en gebruiken. de basisvaardigheden van een besturingssysteem uitveren. gegevens pzeken, dwnladen en afdrukken. een aanmaken, afdrukken en versturen.

14 Klaviervaardigheden O vlt typen met aangepaste vingerzetting en rekening hudend met ergnmische aspecten Tekstverwerking 1 O del en nut van tekstverwerking uitleggen. O inverapparatuur in functie van het tekstverwerkingspakket gebruiken. de weergave en de grtte van een pagina p het beeldscherm instellen. een dcument aanmaken. O een dcument crrigeren. een tekstdeel verplaatsen, wissen, kpiëren en invegen. met meerdere dcumenten tegelijk werken. tekens, wrden, alinea's, pagina's en dcumenten pmaken een eenvudige tabel aanmaken. O teksten en tekstdelen afdrukken. tekstdelen, teksten en bestanden in verschillende frmaten pslaan en pvragen. de helpfunctie hanteren Rekenblad 1 O del en nut van een rekenblad uitleggen. inverapparatuur in functie van het rekenbladpakket gebruiken. een werkblad definiëren en pmaken. gegevens inveren, wijzigen en verwijderen. bereiken instellen en gebruiken. de lay-ut van een werkblad wijzigen. een werkblad afdrukken. O standaardgrafieken aanmaken. O basisfrmules maken en ingebuwde basisfuncties gebruiken. bestanden p verschillende manieren en in verschillende frmaten pslaan en pvragen. de helpfunctie hanteren. O de weergave en de grtte van een rekenblad p het beeldscherm instellen Kantrsftware integratie O p een geïntegreerde manier actuele en curante kantrsftware efficiënt gebruiken Basis burgerlijk- en handelsrecht O belangrijke aspecten van het burgerlijk recht en handelsrecht uitleggen. O de essentiële kenmerken van de diverse juridische ndernemingsvrmen telichten en vergelijken, aan de hand van pgezchte infrmatie.

15 O belangrijke aspecten van het sciaal en juridisch statuut van zelfstandigen en lntrekkenden uitleggen Praktijk O binnen de verantwrdelijkheden en bevegdheden van een bekhudkundig bediende, de dagelijkse rutinetaken in een bekhudafdeling afhandelen

16 5 ROOSTER

17 6 AFSPRAKEN 6.1. Aanwezigheden Aangezien een belangrijk gedeelte van de evaluatie gebeurt tijdens de lessen, is het ndzakelijk daar actief aan deel te nemen. Indien je afwezig bent, verwittig je het secretariaat. Vermeld de duur van je afwezigheid, reden, je naam en de pleiding en/f mdule die je vlgt. Elke afwezigheid met wrden gewettigd dr een dktersattest f een attest van de werkgever. Dit attest met uiterlijk de derde dag na aanvang van de ziekteperide tekmen p het secretariaat. Als blijkt dat je nvldende participeert, kan je wrden uitgendigd vr een persnlijk gesprek met de directie. Dit kan leiden tt het pstellen van een individuele begeleidingsvereenkmst. We streven naar stiptheid in het geven en vlgen van de lessen. Iedereen met zich, vaak van zeer ver, verplaatsen m hier te werken f les te vlgen. Tch hanteren we de stelregel dat de lessen p tijd beginnen. Vermijd te laat kmen! Je strt zwel de lesgever als de andere cursisten. Ben je tch te laat, km dan z stil mgelijk binnen en wacht tt je je materiaal krijgt. Kan je niet tijdig binnenkmen (dr werk, kinderen f andere redenen), cmmuniceer dit vraf aan de lesgever. Iedere lesgever heeft het recht zijn eigen grenzen te stellen. Respecteer deze aub Evaluaties Spieken tijdens tussentijdse evaluaties, tetsen en eindevaluaties, betekent 0 p deze evaluatie. Er is GEEN herkansing mgelijk! Je bent zelf verantwrdelijk vr het inhalen van taken en evaluaties. Dit betekent dat je zelf infrmeert bij een medecursist en/f lesgever wat je ng met indienen f afleggen. Indien er tijdens de eerste lesdag na je afwezigheid een evaluatie plaatsvindt, kan je m uitstel vragen. Vanaf de tweede dag neem je deel aan elke evaluatie. De schriftelijke evaluaties starten stipt. Tt 40 minuten na het startuur van de schriftelijke evaluatie kan je ng beginnen. Je verliest hierdr beschikbare tijd f mist een nderdeel van de evaluatie. Wie meer dan 40 minuten te laat kmt, kan geen evaluatie meer afleggen en zal zijn/haar afwezigheid meten wettigen m een herkansing te verkrijgen. Bij mndelinge evaluaties mag de leerkracht weigeren het af te nemen indien je een half uur te laat bent. Zrg steeds bij afwezigheid dat je de lesgever verwittigt vr de aanvang van de evaluatie. Enkel bij VERWITTIGDE en GEWETTIGDE afwezigheid krijg je de kans m je evaluatie in te halen. Je bent zelf verantwrdelijk m de lesgever te cntacteren m een datum vast te leggen waarp je de evaluatie kan inhalen. Het attest van afwezigheid wrdt ten laatste de 3 de dag na het tijdstip van de evaluatie ingediend.

18 6.3. Algemeen De nderstaande zaken wrden niet tegelaten vóór en/f tijdens de les: het gebruik van draagbare muziekspelers en GSM tijdens de lessen; (Indien je bereikbaar met blijven in uitznderlijke gevallen, cmmuniceer je dit aan de lesgever vóór de aanvang van de les.) drugs- en alchlgebruik vóór f tijdens de lessen; strend gedrag tijdens de lessen. Het is aangeraden m tijdens het schljaar een agenda bij te huden. Hierin kan je alle gemaakte afspraken mtrent evaluaties en taken nteren en nalezen.

19 7 STAP VOOR STAP 7.1. Infmmenten Tijdens de infmmenten krijg je alle praktische infrmatie ver de pleiding. Je kan er terecht met al je vragen en je kan dadelijk inschrijven Algemene infrmatiebrchure Neem zeker de algemene infrmatiebrchure dr met nuttige tips Inschrijving en betaling Nadat je je vldende geïnfrmeerd hebt tijdens de infmmenten, via het secretariaat f de cördinatr van de pleiding kan je je inschrijven. Je inschrijving is enkel geldig na betaling. Dat kan je den met bancntact, pleidingscheques f cntant geld. Meebrengen bij inschrijving: O identiteitskaart; O geld vr de betaling van het inschrijvingsgeld, handbeken en reële ksten; O eventueel: attest vrijstelling inschrijvingsgeld; O aanvraag en dssier vrijstellingen; O eventueel attest tweede graad secundair nderwijs; O eventueel: attest leerprbleem. Wanneer je bent ingeschreven, ben je klaar m aan de pleiding te beginnen Telatingspref en intake Iedereen met deelnemen aan de intaketetsen vr enkele mdules. Bvendien zal er met iedereen een intakegesprek plaatsvinden. De preven en gesprekken wrden afgenmen tijdens de eerste week. Mee te brengen materiaal vr het afleggen van de preven: schrijfgerei en rekenmachine Aanvraag vrijstellingen p basis van EVK/EVC Mtiveer je aanvraag vldende en bezrg deze ten laatste p dinsdag 1 september 2015 aan de cntactpersn handelspleidingen via

1 INHOUDSTAFEL 3 2 VOORWOORD 5 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 7 4 SPECIFIEKE VORMING SECRETARIAATSMEDEWERKER 13 5 INLOOPPERIODE 19

1 INHOUDSTAFEL 3 2 VOORWOORD 5 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 7 4 SPECIFIEKE VORMING SECRETARIAATSMEDEWERKER 13 5 INLOOPPERIODE 19 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL 3 2 VOORWOORD 5 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 7 3.1 WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? 7 3.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 7 3.3 ORGANISATIE 7 3.4 STUDIEVERKORTING DOOR VRIJSTELLINGEN

Nadere informatie

1 INHOUDSTAFEL 3 2 VOORWOORD 5 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 7 4 SPECIFIEKE VORMING SECRETARIAATSMEDEWERKER 13 5 KICK-OFF EN START VAN HET SCHOOLJAAR 19

1 INHOUDSTAFEL 3 2 VOORWOORD 5 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 7 4 SPECIFIEKE VORMING SECRETARIAATSMEDEWERKER 13 5 KICK-OFF EN START VAN HET SCHOOLJAAR 19 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL 3 2 VOORWOORD 5 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 7 3.1 WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? 7 3.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 7 3.3 ORGANISATIE 7 3.4 STUDIEVERKORTING DOOR VRIJSTELLINGEN

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Toeristische gids

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Toeristische gids Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Teristische gids Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL 1

Nadere informatie

4 SPECIFIEKE VORMING HOST/HOSTESS OP EEN TOERISTISCHE BESTEMMING 9

4 SPECIFIEKE VORMING HOST/HOSTESS OP EEN TOERISTISCHE BESTEMMING 9 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL 1 2 VOORWOORD 2 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 3.1 WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? 3 3.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 3.3 ORGANISATIE 3 3.4 STUDIEVERKORTING DOOR VRIJSTELLINGEN

Nadere informatie

Host/Hostess toeristische bestemming

Host/Hostess toeristische bestemming Hst/Hstess teristische bestemming Schljaar 2017-2018 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL 1 2 VOORWOORD 2 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 3.1 WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? 3 3.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 3.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Host/Hostess op een toeristische bestemming

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Host/Hostess op een toeristische bestemming Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Hst/Hstess p een teristische bestemming Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvtaxandria.be Schljaar 2016-2017

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvtaxandria.be Schljaar 2016-2017 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende Centrum vr vlwassenennderwijs - Ostende Deel 3 - Kwaliteitszrgsysteem ISO 9001:2008 Frmulieren en dcumenten FREQUENTLY ASKED QUESTIONS AANVULLENDE ALGEMENE VORMING TKO-214 Versie: 1.0 Datum: 2013-02-01

Nadere informatie

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende te kunnen instappen in Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende Om te kunnen starten in deze sequentiële module Boekhouden voor een boekhoudkundige bediende en dus vrijgesteld te worden van Inleiding

Nadere informatie

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende Centrum vr vlwassenennderwijs - Ostende Alle antwrden nder vrbehud van vergissingen f van wijzigingen in de wettelijke bepalingen. Andere vragen kun je richten tt: Els Jnckheere - cördinatr AAV-TKO - CVO

Nadere informatie

Administratie & ICT Schooljaar

Administratie & ICT Schooljaar Administratie & ICT Schljaar 2017-2018 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL 1 2 VOORWOORD 2 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 3.1 WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? 3 3.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 3.3 ORGANISATIE 3 3.4

Nadere informatie

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende

Centrum voor volwassenenonderwijs - Oostende Centrum vr vlwassenennderwijs - Ostende Alle antwrden nder vrbehud van vergissingen f van wijzigingen in de wettelijke bepalingen. Andere vragen kun je richten tt: Els Jnckheere - cördinatr AAV-TKO - CVO

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenpleiding Aanvraag tt vrijstelling van een f meerdere mdules. Algemene infrmatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van pleidingsnderdelen (mdules) verlenen. Deze kunnen leiden

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

SECRETARIAATSMEDEWERKER PRAKTIJKTRAJECT

SECRETARIAATSMEDEWERKER PRAKTIJKTRAJECT Budewijnvest 3 3290 DIEST kwaliteitsvl vlwassenennderwijs SECRETARIAATSMEDEWERKER PRAKTIJKTRAJECT 2016-2017 www.deranjerie.be inf@deranjerie.be 013 35 09 90 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Bekhuden Mdule Cmputerbekhuden i Cde A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten Ingeschatte ttale 90 lesuren (lestijden + studie-uren) studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

SECRETARIAATSMEDEWERKER E-LEARNING

SECRETARIAATSMEDEWERKER E-LEARNING SECRETARIAATSMEDEWERKER E-LEARNING ALGEMENE BROCHURE 2016-2017 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 2 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 2 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 2 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

1 INHOUDSTAFEL 1 2 VOORWOORD 2 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 3

1 INHOUDSTAFEL 1 2 VOORWOORD 2 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL 1 2 VOORWOORD 2 3 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 3.1 WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? 3 3.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 3.3 ORGANISATIE 3 3.4 STUDIEVERKORTING DOOR VRIJSTELLINGEN

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) A9 Datacommunicatie en netwerken (5 studiepunten) Je kent kan de parameters capaciteit,

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) A9 Datacommunicatie en netwerken (5 studiepunten) Je kent kan de parameters capaciteit, STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Infrmatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Mdule A9 Datacmmunicatie en netwerken (5 studiepunten) Plaats van de mdule in de pleiding: In deze mdule 'Datacmmunicatie

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Winkelmanagement mdulenaam Financieel beheer pleidingsnderdeel Financiële administratie van de

Nadere informatie

ICT & PROGRAMMEREN Met de opleiding ICT en programmeren kies je voor een opleiding met toekomst!

ICT & PROGRAMMEREN Met de opleiding ICT en programmeren kies je voor een opleiding met toekomst! Budewijnvest 3 3290 DIEST kwaliteitsvl vlwassenennderwijs ICT & PROGRAMMEREN 2017-2018 Met de pleiding ICT en prgrammeren kies je vr een pleiding met tekmst! www.deranjerie.be inf@deranjerie.be 013 35

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. 2 He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

ICT & ADMINISTRATIE Met de opleiding ICT en administratie ga je een boeiende digitale toekomst tegemoet!

ICT & ADMINISTRATIE Met de opleiding ICT en administratie ga je een boeiende digitale toekomst tegemoet! Budewijnvest 3 3290 DIEST kwaliteitsvl vlwassenennderwijs ICT & ADMINISTRATIE 2017-2018 Met de pleiding ICT en administratie ga je een beiende digitale tekmst tegemet! www.deranjerie.be inf@deranjerie.be

Nadere informatie

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015 Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Schoolreglement KUNSTACADEMIE MAASMECHELEN BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN. Kunstacademie Maasmechelen Beeldende en Audiovisuele Kunsten 1/6

Schoolreglement KUNSTACADEMIE MAASMECHELEN BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN. Kunstacademie Maasmechelen Beeldende en Audiovisuele Kunsten 1/6 Schlreglement KUNSTACADEMIE MAASMECHELEN BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN Kunstacademie Maasmechelen Beeldende en Audivisuele Kunsten 1/6 Hfdstuk 1 Tepassingsgebied Art. 1 Dit schlreglement is van tepassing

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak:

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak: Talentenmap Ervaringsbewijs Sciaal Tlk Naam en vrnaam:.. Rijksregisternummer: Datum pmaak: A. Vrbereiding van de kandidaat U vraagt een ervaringsbewijs sciaal tlk aan. Hier vlgen enkele vragen die u vrbereiden

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum gedkeuring structuurschema / vlgtijdelijkheid link: inhud link leerplan: leerinhud:

Nadere informatie

Civiele Testen: Reglement

Civiele Testen: Reglement 1 AUGUSTUS 2017 Civiele Testen: Reglement Wrdenlijst - ERK: Eurpees Referentiekader vr Mderne Vreemde Talen. - Medewerker: een medewerker van het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Antwerpen,

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Korte voorstelling. Ronny Sanders Pedagogisch directeur CVO VTIBRUGGE ronny.sanders@vtibrugge.be

Korte voorstelling. Ronny Sanders Pedagogisch directeur CVO VTIBRUGGE ronny.sanders@vtibrugge.be Krte vrstelling Rnny Sanders Pedaggisch directeur CVO VTIBRUGGE rnny.sanders@vtibrugge.be Dennis Mnte Opleidingscördinatr SLO OMA + LEV cv.vtibrugge@vives.be dennis.mnte@vtibrugge.be 0476 79 05 21 2 CVO

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject.

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject. Opleiding Elektrmechanica Cde C1 Analge basisschakelingen Academiejaar 2015-2016 Semester 3 dagtraject 5 avndtraject Studiemvang 6 studiepunten Ttale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS HBO5 BOEKHOUDEN

HOGER BEROEPSONDERWIJS HBO5 BOEKHOUDEN HOGER BEROEPSONDERWIJS HBO5 BOEKHOUDEN Infbrchure Schljaar 2017-2018 HBO5 Bekhuden schljaar 2017-2018 2 Inhud Inhud... 3 DEEL 1: Algemene infrmatie HBO... 4 1 Betekenis Hger Berepsnderwijs... 4 2 Delgrep...

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2013 Basisschlen Drngen De basisschlen van de deelgemeente Drngen rganiseren een netverschrijdende vakantiepvang. We rganiseren in de 2 e Idee Kids vzw. week van de paasvakantie themaweken

Nadere informatie

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het pmaken van het werkingsverslag van een landelijk gerganiseerde

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef Grep Technlgie & Design Campus De Nayer Bijznder reglement Bachelrpref Academiejaar 2014-2015 Inhudstafel 1 Begripsbepalingen... 2 2 Visie... 3 2.1 Externe criteria... 3 2.2 Interne criteria... 3 3 Begeleiding...

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS

MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS Zttegem, 23 mei 2013 MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS Beste leerlingen Geachte uders Vraleer wij aan de zmervakantie te zijn, hebben nze leerlingen ng een zware peride van eindpreven

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK Dactylgrafie/Tegepaste infrmatica 6KA/VK Thierry Willekens, leerkracht Kninklijk Technisch Atheneum Ml 2007 WOORD VOORAF Alle leerlingen hebben in de 2 de graad en in het eerste leerjaar van de 3 de graad

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013 Verzek tt inschrijving masterpleidingen ibmg 2012-2013 Let p: alleen vlledig ingevulde inschrijvingsverzeken wrden in behandeling genmen. Je kunt uiterlijk t/m 31 juli 2012 een verzek tt inschrijving indienen

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

In onderstaande gevallen kunt u beter direct met een andere organisatie contact opnemen:

In onderstaande gevallen kunt u beter direct met een andere organisatie contact opnemen: TOELICHTING DOCUMENT "AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN DIPLOMAWAARDERING" Leest u deze telichting aandachtig dr en vrkm nndige ksten f teleurstelling Om uw aanvraag snel en z ged mgelijk te kunnen verwerken,

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER In het kwalificatiedssier Financiële berepen wrdt in deel C aangegeven ver welke vakkennis en vaardigheden de Financieel administratief

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie