Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende"

Transcriptie

1 Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat Turnhut Tel : Fax: Mailt: Schljaar

2 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL 1 2 VOORWOORD 2 3 OVER DE OPLEIDING ZELF WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? TOELATINGSVOORWAARDEN ORGANISATIE STUDIEVERKORTING DOOR VRIJSTELLINGEN EVALUATIE KOSTPRIJS LESSENPAKKET 7 4 SPECIFIEKE VORMING BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE LEERTRAJECT DOELSTELLINGEN PER MODULE 10 5 ROOSTER 15 6 AFSPRAKEN AANWEZIGHEDEN EVALUATIES ALGEMEEN 17 7 STAP VOOR STAP INFOMOMENTEN ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE INSCHRIJVING EN BETALING TOELATINGSPROEF EN INTAKE 18

3 2 VOORWOORD Beste cursist(e) Tweedekansnderwijs wil vlwassenen vrbereiden m een diplma secundair nderwijs (3 de graad) te behalen. Dus, heb je vreger je diplma niet behaald? Heb je een berepspleiding gevlgd znder zevende jaar? Of was je niet geslaagd in je laatste jaar? Dan bieden deze pleidingen je alle kansen. Wij willen méér vr je zijn dan alleen maar lesgevers. Je wrdt persnlijk begeleid dr ervaren lesgevers, die niet alleen vakken nderwijzen, maar je k studiebegeleiding geven. Je zal vlug merken dat wij een eigen manier van werken hebben, die verschilt van de manier van werken in het gewn nderwijs. Binnen het studiegebied handel heb je in Taxandria cv Turnhut de mgelijkheid de vlgende pleiding in een dagtraject te vlgen: bekhudkundig bediende; Deze pleiding is ingedeeld in mdules. Afhankelijk van wat je al kan en hebt behaald, kan je vr bepaalde mdules vrijstellingen verkrijgen. Je ntvangt een deelattest per behaalde mdule. Na het behalen van alle deelattesten, ntvang je het certificaat van de gevlgde specifieke vrming. Als je dit certificaat cmbineert met een certificaat aanvullende algemene vrming, behaal je een diplma secundair nderwijs. Dit diplma is erkend dr de Vlaamse Gemeenschap en geeft je tegang tt het hger nderwijs f de universiteit. Meer infrmatie ver het pleidingsgedeelte aanvullende algemene vrming vind je in de desbetreffende brchure Geïnteresseerd? Lees dan rustig verder. Aarzel niet m cntact p te nemen f langs te kmen vr meer infrmatie. Vriendelijke greten Els Van Sprengel Cntactpersn Opleidingen handel

4 3 DE OPLEIDING ZELF 3.1. Waarm kiezen vr deze pleiding? In cmbinatie met aanvullende algemene vrming leidt het certificaat bekhudkundig bediende tt een diplma secundair nderwijs. Dit vergrt je kansen p de arbeidsmarkt en geeft je tegang tt andere functies f betere vrwaarden. Het pent eveneens de deur naar hgere studies. Ok ls van de diplmering hebben de mdules van bekhudkundig bediende een grte meerwaarde mwille van de vaardigheden die je ermee verwerft zals bekhuden, cmputervaardigheden,. Het traject bestaat uit handelsvakken en aanvullende algemene vrming. Tt de handelsvakken behren de mdules bekhuden, infrmatica, recht en ecnmie, fiscaliteit, BTW, zakelijk Nederlands, zakelijk Frans en zakelijk Engels. In de mdules aanvullende algemene vrming staan ICT, Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, wetenschappen, rganiseren, maatschappij, cultuur en samenwerken centraal Telatingsvrwaarden Je met 18 jaar zijn p het mment van je inschrijving. Als de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september en 31 december dan met je 18 jaar wrden ten laatste p 31 december van hetzelfde kalenderjaar Organisatie Het schljaar start p dinsdag 1 september 2015 en eindigt p dnderdag 30 juni Het is nderverdeeld in twee semesters. Je kan het diplma (cmbinatie AAV en bekhudkundig bediende) behalen in twee jaar tijd. Als je vr bepaalde mdules recht hebt p een vrijstelling, kan je de pleidingsduur eventueel verkrten f de pleiding verlichten. Smmige mdules wrden in gecmbineerd nderwijs gegeven. Dit hudt in dat je thuis f in een pen leercentrum zelfstandig een deel van de leerstf verwerkt in de vrm van taken en pdrachten. Het aandeel afstandsnderwijs varieert van 25 % tt 90 %. De lessen gaan dr p dnderdag en vrijdag in het eerste jaartraject en maandag en dinsdag in het tweede jaartraject en starten m uur en eindigen ten laatste m uur. Het juist begin- en einduur van de mdules wrden meegedeeld tijdens de eerste les.

5 3.4. Studieverkrting dr vrijstellingen De directeur kan vrijstellingen van pleidingsnderdelen verlenen. Deze vrijstellingen betreffen de lessen en de bijhrende evaluatieactiviteiten. Heb je recht p z n vrijstelling, wrdt het inschrijvingsgeld terugbetaald vr de desbetreffende mdule Algemeen kader Afhankelijk van je vrpleiding(en) kan je de studie minder zwaar maken f de duur ervan inkrten. Dit kan p twee manieren: via vrijstelling p basis van elders verwrven studiebewijzen van gevlgde pleidingen (Elders Verwrven Kwalificaties); via een eenmalige vrijstellingspref f telatingspref p basis van ervaring die je hebt pgedaan (Elders Verwrven Cmpetenties). De eindbeslissing hierver ligt altijd in handen van de directeur Vrijstelling p basis van EVK Vrijstelling p basis van getuigschriften Vr vrijstelling p basis van elders verwrven studiebewijzen van gevlgde pleidingen (EVK s), met je zelf de ndige dcumenten vrleggen. Dit zijn diplma s f certificaten die je al hebt behaald, bijvrbeeld in een ander CVO. Deze vrm van vrijstelling kan betrekking hebben zwel p het vlgen van de lessen als p de evaluatie f een gedeelte ervan. Vrijstelling p basis van rapprten Een rapprt kan je een vrijstelling geven indien: het rapprt maximaal 4 jaar ud is; het een jaarrapprt is; het m een vergelijkbaar f herkenbaar vak gaat (bv. Nederlandse handelscrrespndentie is vergelijkbaar met zakelijk Nederlands, maar vr het vak secretariaat is de inhud niet vergelijkbaar). De pleidingscördinatr gaat na f de behaalde vakken vlden vr een vrijstelling a.d.h.v. een verzichtsmatrix pgesteld dr de leerplancmmissie handel en aanvullende algemene vrming. Vrijstelling p basis van een attest van de examencmmissie Indien je reeds een attest behaalde via de examencmmissie kan je een vrijstelling bekmen nder de vlgende vrwaarden: het attest mag maximaal 4 jaar ud zijn; het met een rigineel attest zijn m de kans p fraude te vermijden.

6 De pleidingscördinatr gaat na f het behaalde attest vldet vr een vlledige f gedeeltelijke vrijstelling van een mdule a.d.h.v. een verzichtsmatrix pgesteld dr de leerplancmmissie handel en aanvullende algemene vrming Vrijstelling p basis van EVC Vrijstelling p basis van werkervaring Werkervaring kan een vrijstelling geven vr de praktijkmdule indien aan de nderstaande vrwaarden vldaan werd: Minimum 6 maanden vltijds (f gelijkwaardig) gewerkt hebben; in de vrbije 4 jaar; aaneensluitend bij eenzelfde werkgever; vóór aanvang van de pleiding. Bewijsstukken in te dienen: werkgeversverklaring met de peride en een uitgebreide taakmschrijving; arbeidsvereenkmst. Vrijstelling p basis van vrijstellingspref Op basis van ervaring die je reeds hebt pgedaan (EVC s) kan je eenmalig en vrafgaand aan de mdule deelnemen aan preven vr smmige vakken. Deze preven wrden afgenmen p een vrpgesteld tijdstip. Via een dergelijke pref gaat de lesgever na f je ver vldende vrkennis beschikt m in te stappen in een vervlgmdule. Gaat het m een lsstaande mdule f een eindmdule van een reeks, zal de lesgever aan de hand van deze pref nagaan f je de delstellingen uit de mdule beheerst. Deze pref kan zwel een schriftelijke, mndelinge als praktische pref zijn f een cmbinatie ervan. De lesgever stelt van deze pref een prces-verbaal p dat dr de directeur wrdt ndertekend. Indien je bent geslaagd vr een pref, hef je de mdule niet meer te vlgen en kan je het reeds betaalde inschrijvingsgeld en de ksten (handbek + reële ksten) terugvrderen p het secretariaat. De kstprijs van het handbek wrdt enkel terugbetaald indien het in de rsprnkelijke (nberispelijke) staat wrdt teruggebracht. Vr al deze preven geldt de regel dat je met 50 % geslaagd bent. Bij lage scres (tussen 50 % en 60 %) zal je steeds het advies krijgen m de mdule tch te vlgen mdat je bepaalde nderdelen van de leerstf allicht nvldende f zelfs helemaal niet beheerst. Daardr vergrt de kans dat je bij een vervlgmdule in de prblemen kmt. De beslissing f je de mdule uiteindelijk vlgt f niet, ligt vlledig bij ju. Vr bepaalde mdules wrden er geen preven afgenmen mdat de delstellingen uit deze mdules niet kunnen wrden getetst aan de hand van een pref. Het gaat hier nder andere m de mdules: maatschappij, cultuur en samenwerking, rganisatie en samenwerking, cultuur, maatschappij, sftware integratie en praktijk.

7 3.4.4 Mtivatie Je mtivatie bevat: Ofwel een getuigschrift, certificaat f diplma van het gevlgde vak/mdule waarvan je vindt dat dit een vrijstelling kan geven vr een bepaalde mdule in deze pleiding. Ofwel een duidelijke mschrijving van de reden waarm je denkt de cmpetenties te hebben m een vrijstelling te krijgen vr dit vak, znder dat je een fficieel dcument hebt hiervr (vb. via je berep, vrijwilligerswerk, ). De aanvraag vr de mdules bekhudkundig bediende, laatste rubriek van deze brchure, dien je ten laatste p dinsdag 1 september 2015 in bij de pleidingscördinatr Meer infrmatie mtrent de delstellingen en de aanvraag vr de mdules aanvullende algemene vrming vind je in de brchure aanvullende algemene vrming. De pleidingscördinatr nderzekt je dssier en legt het vr aan de lesgever(s) van de betrkken mdule(s) en de directeur. De aanvraag wrdt geëvalueerd en er wrdt beslist f een vrijstelling wrdt tegekend en/f je aan bepaalde preven mag deelnemen. Stelt het centrum vast dat er een vrijstelling wrdt aangevraagd aan de hand van vervalste studiebewijzen, dan kan het juridische stappen ndernemen. Inschrijven vr vrijstellingspreven via het vrijstellingsdssier, betekent deelnemen! Ben je nverwittigd en ngewettigd afwezig, kan je nit meer deelnemen aan een vrijstellingspref vr deze mdule. De preven, vr de mdules ingericht in semester 1, wrden vr iedereen tegelijk ingericht tijdens de eerste week. Schrijf je later in dan krijg je ng de mgelijkheid m de preven af te leggen p een vrpgestelde datum eind september. De preven van de mdules ingericht in het tweede semester wrden in januari/begin februari afgenmen. Na het afleggen van de pref, dien je de lessen bij te wnen tt je van de betrkken lesgever f pleidingscördinatr verneemt dat je bent geslaagd. Als je inschrijft nadat de preven werden afgenmen, wrden deze niet meer individueel afgenmen en vlg je de lessen. Vergeet niet dat je vr het behud van uitkering van de RVA f kindergeld aan een bepaald aantal uren met kmen. Hu daarmee rekening bij je aanvraag. Vr elke pleiding (algemene vrming en/f bekhudkundig bediende) die je vlgt, met je minstens één mdule vlgen. Pas wanneer je slaagt vr een vrijstellingspref en/f de directeur het frmulier aanvraag tt vrijstelling heeft ndertekend, is de vrijstelling definitief. Op aanvraag kan je een afschrift van het ndertekende vrijstellingsattest bekmen. Als je p deze manier wrdt vrijgesteld vr een bepaalde mdule, met je hiervr geen bijkmend werk maken en k geen pref afleggen

8 3.5. Evaluatie Tijdens de eerste les van elke mdule deelt de lesgever mee wat er van je wrdt verwacht en he de evaluatie zal gebeuren. Per mdule wrdt je resultaat bepaald dr verschillende factren: permanente evaluatie tijdens de lessen; taken en pdrachten, afhankelijk van de mdule; een examen (eventueel een tussentijdse evaluatie + de eindevaluatie tijdens de laatste les van de mdule); attitudes. De data waarp de evaluaties plaatsvinden, wrden tijdig aangekndigd dr de cördinatren bij aanvang van de lessen. De verdeling tussen de gespreide evaluatie en het examen wrdt bij aanvang van de lessenreeks dr de leerkracht medegedeeld. Vr smmige mdules wrdt er enkel permanent geëvalueerd Kstprijs De ttale kstprijs bestaat uit: het inschrijvingsgeld; het handbek; de kpies. De bvenstaande ksten betaal je bij de inschrijving. Betalen kan cntant, via Bancntact f met pleidingscheques. Je vindt alle infrmatie ver pleidingscheques in de algemene infrmatiebrchure f p de website van de VDAB. Behaal je via TKO je diplma secundair nderwijs, dan wrdt je een premie tegekend die gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat je vr deze pleiding hebt betaald (meer inf vind je in de algemene infrmatiebrchure) Lessenpakket De pleiding is ingedeeld in 16 mdules specifieke vrming en 18 mdules aanvullende algemene vrming. Ze wrden vlledig aangebden ver een tijdspanne van twee jaar. Tch kan je kiezen welke mdules je per schljaar wenst te vlgen. Z bepaal je zelf de duur van de pleiding. Vr de verdeling in mdules, zie structuurschema s / leertrajecten p de vlgende bladzijden. In het leertraject aanvullende algemene vrming kan je kiezen tussen een minimum- en een verbredingstraject. Het minimumtraject bereidt je vr p het werkveld, terwijl het verbredingstraject je vrbereidt p drstrm naar het hger nderwijs.

9 Afhankelijk van de mdules waarvr je slaagt, kan je de vlgende attesten behalen: Slaag je vr een mdule, kan je een attest aanvragen. Alle attesten van de mdules uit het gedeelte algemene vrming, geven je het certificaat aanvullende algemene vrming. Alle attesten van de mdules uit het specifieke gedeelte bekhudkundig bediende, geven je het certificaat bekhudkundig bediende. Wanneer je het certificaat van aanvullende algemene vrming en dat van bekhudkundig bediende bezit, behaal je het diplma secundair nderwijs.

10 4 SPECIFIEKE VORMING BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE 4.1. Leertraject

11 4.2. Leerinhuden Inleiding tt de bekhuding zelfstandig de dagindeling f weekindeling plannen. een agenda bijhuden en raadplegen. O de werkplaats rdelijk huden een klein nderhud uitveren van kantr- apparatuur m.b.v. de gebruikershandleiding. kpiëren van dcumenten. de aankpfacturen cntrleren. in pdracht facturen pstellen. nauwkeurig cijferen. O details zien en futen pspren. wiskundige basisbewerkingen uitveren. een prcent berekenen. O de regel van 3 tepassen. O een enkelvudige intrest berekenen. aan crediteuren vlgens de bedrijfsprcedures betalingen den. de betalingslijsten pstellen. de aanmaningen bijhuden en klasseren. liquide middelen ntvangen. de verantwrdingsstukken m.b.t. de aankp verzamelen en klasseren. de verantwrdingsstukken m.b.t. de verkp verzamelen en klasseren. de verantwrdingsstukken m.b.t. kasbeheer verzamelen en klasseren Basisbekhuden de grtbekadministratie van crediteuren, debiteuren en curante ksten bijhuden. de aankpfacturen bekhudkundig verwerken. O de bestelfrmulieren bekhudkundig verwerken. de ingaande creditnta s bekhudkundig verwerken. de uitgaande creditnta s bekhudkundig verwerken. de debiteuren bekhudkundig verwerken. aan crediteuren vlgens de bedrijfsprcedures betalingen den. de liquide middelen bekhudkundig verwerken. O gegevens in het klantenbestand verwerken. O het basisbestand van de crediteuren bijwerken. de gegevens in het leveranciersbestand verwerken. de betalingslijsten pstellen. het verlpen van krediettermijnen signaleren. de pref- en saldibalans pstellen. O nauwkeurig cijferen. details zien en futen pspren. nauwkeurig werken.

12 4.2.3 Uitbreiding bekhuden de lnen bekhudkundig verwerken. de diverse vrschtten beken. cntacten met sciaal secretariaat nderhuden. de pref- en saldibalans pstellen. een lijst van de schulden en de bezittingen van de nderneming maken. de resultatenrekening f beheersrekeningen pstellen. de eindbalans en resultatenrekening maken. nauwkeurig cijferen. O details zien en futen pspren. O bij het pstellen van zijn verslag aan de bedrijfsrevisr assistentie geven. het vrbereidende werk vr het berekenen van de belangrijkste rati s verrichten. het vrbereidende werk vr het pmaken van budgetten verrichten. het vrbereidende werk vr de vergelijking van de pgemaakte budgetten met de werkelijke financiële testand verrichten. O het vrbereidende werk vr de analytische bekhuding verrichten Inleiding tt de BTW de maandelijkse centralisatie van de rekeningen uitveren. de peridieke BTW-aangifte pstellen. O nauwkeurig cijferen. O details zien en futen pspren. O mgelijke futen in de bekhuding pspren Ecnmische basisprincipes de prijsvrmingsprincipes bij de verschillende marktvrmen (vlkmen cncurrentie, mnplie, ligplie en mnplistische cncurrentie) uitleggen. grafieken en tabellen lezen en interpreteren. de betekenis van geld uitleggen. de financiële kringlp weergeven. he geld gecreëerd wrdt uitleggen. O de begrippen inflatie en deflatie definiëren. de rl van de natinale en internatinale instellingen in de financiële kringlp geven. de basisprincipes van de werking van de beurs uitleggen. O de rl en de betekenis van de rentevet uitleggen. een nderneming in de maatschappelijke mgeving situeren. de interne en externe rganisatie nderscheiden. O de structuur van een rganisatie begrijpen. de mgelijke bjectieven van een nderneming psmmen en uitleggen. de basisprincipes van prduct- en prijsplitiek psmmen. de verschillende kstprijsbestanddelen herkennen en definiëren. de meest frequente verdeelsleutels tepassen. O een break-even berekenen. O het belang van break-even uitleggen.

13 eenvudige statistische grtheden zals gemiddelde, mediaan, standaardafwijking berekenen en interpreteren. O de principes van de nrmaalverdeling tepassen Lab fiscaliteit de nties van persnenbelasting en venntschapsbelasting vr de bekingen gebruiken. nauwkeurig werken. O details zien en futen pspren. O de peridieke BTW-aangifte pstellen. O de maandelijkse centralisatie van de rekeningen uitveren Zakelijke cmmunicatie in een eerste vreemde taal (Frans) een standaardcrrespndentie in een eerste mderne vreemde taal verzrgen. face-t-face in een eerste mderne vreemde taal cmmuniceren. in een eerste lijnfunctie met een cntactpersn in een eerste mderne vreemde taal telefnisch cmmuniceren Zakelijke cmmunicatie in een tweede vreemde taal (Engels) O face-t-face in een tweede mderne vreemde taal cmmuniceren. in een eerste lijnfunctie met een cntactpersn in een tweede mderne vreemde taal telefnisch cmmuniceren Zakelijke Nederlands een standaardcrrespndentie in het Nederlands verzrgen. face-t-face in het Nederlands cmmuniceren. in een eerste lijnfunctie met een cntactpersn in het Nederlands telefnisch cmmuniceren PC vaardigheden de basiscmpnenten van een cmputersysteem aaneen schakelen en gebruiken. de basisvaardigheden van een besturingssysteem uitveren. gegevens pzeken, dwnladen en afdrukken. een aanmaken, afdrukken en versturen.

14 Klaviervaardigheden O vlt typen met aangepaste vingerzetting en rekening hudend met ergnmische aspecten Tekstverwerking 1 O del en nut van tekstverwerking uitleggen. O inverapparatuur in functie van het tekstverwerkingspakket gebruiken. de weergave en de grtte van een pagina p het beeldscherm instellen. een dcument aanmaken. O een dcument crrigeren. een tekstdeel verplaatsen, wissen, kpiëren en invegen. met meerdere dcumenten tegelijk werken. tekens, wrden, alinea's, pagina's en dcumenten pmaken een eenvudige tabel aanmaken. O teksten en tekstdelen afdrukken. tekstdelen, teksten en bestanden in verschillende frmaten pslaan en pvragen. de helpfunctie hanteren Rekenblad 1 O del en nut van een rekenblad uitleggen. inverapparatuur in functie van het rekenbladpakket gebruiken. een werkblad definiëren en pmaken. gegevens inveren, wijzigen en verwijderen. bereiken instellen en gebruiken. de lay-ut van een werkblad wijzigen. een werkblad afdrukken. O standaardgrafieken aanmaken. O basisfrmules maken en ingebuwde basisfuncties gebruiken. bestanden p verschillende manieren en in verschillende frmaten pslaan en pvragen. de helpfunctie hanteren. O de weergave en de grtte van een rekenblad p het beeldscherm instellen Kantrsftware integratie O p een geïntegreerde manier actuele en curante kantrsftware efficiënt gebruiken Basis burgerlijk- en handelsrecht O belangrijke aspecten van het burgerlijk recht en handelsrecht uitleggen. O de essentiële kenmerken van de diverse juridische ndernemingsvrmen telichten en vergelijken, aan de hand van pgezchte infrmatie.

15 O belangrijke aspecten van het sciaal en juridisch statuut van zelfstandigen en lntrekkenden uitleggen Praktijk O binnen de verantwrdelijkheden en bevegdheden van een bekhudkundig bediende, de dagelijkse rutinetaken in een bekhudafdeling afhandelen

16 5 ROOSTER

17 6 AFSPRAKEN 6.1. Aanwezigheden Aangezien een belangrijk gedeelte van de evaluatie gebeurt tijdens de lessen, is het ndzakelijk daar actief aan deel te nemen. Indien je afwezig bent, verwittig je het secretariaat. Vermeld de duur van je afwezigheid, reden, je naam en de pleiding en/f mdule die je vlgt. Elke afwezigheid met wrden gewettigd dr een dktersattest f een attest van de werkgever. Dit attest met uiterlijk de derde dag na aanvang van de ziekteperide tekmen p het secretariaat. Als blijkt dat je nvldende participeert, kan je wrden uitgendigd vr een persnlijk gesprek met de directie. Dit kan leiden tt het pstellen van een individuele begeleidingsvereenkmst. We streven naar stiptheid in het geven en vlgen van de lessen. Iedereen met zich, vaak van zeer ver, verplaatsen m hier te werken f les te vlgen. Tch hanteren we de stelregel dat de lessen p tijd beginnen. Vermijd te laat kmen! Je strt zwel de lesgever als de andere cursisten. Ben je tch te laat, km dan z stil mgelijk binnen en wacht tt je je materiaal krijgt. Kan je niet tijdig binnenkmen (dr werk, kinderen f andere redenen), cmmuniceer dit vraf aan de lesgever. Iedere lesgever heeft het recht zijn eigen grenzen te stellen. Respecteer deze aub Evaluaties Spieken tijdens tussentijdse evaluaties, tetsen en eindevaluaties, betekent 0 p deze evaluatie. Er is GEEN herkansing mgelijk! Je bent zelf verantwrdelijk vr het inhalen van taken en evaluaties. Dit betekent dat je zelf infrmeert bij een medecursist en/f lesgever wat je ng met indienen f afleggen. Indien er tijdens de eerste lesdag na je afwezigheid een evaluatie plaatsvindt, kan je m uitstel vragen. Vanaf de tweede dag neem je deel aan elke evaluatie. De schriftelijke evaluaties starten stipt. Tt 40 minuten na het startuur van de schriftelijke evaluatie kan je ng beginnen. Je verliest hierdr beschikbare tijd f mist een nderdeel van de evaluatie. Wie meer dan 40 minuten te laat kmt, kan geen evaluatie meer afleggen en zal zijn/haar afwezigheid meten wettigen m een herkansing te verkrijgen. Bij mndelinge evaluaties mag de leerkracht weigeren het af te nemen indien je een half uur te laat bent. Zrg steeds bij afwezigheid dat je de lesgever verwittigt vr de aanvang van de evaluatie. Enkel bij VERWITTIGDE en GEWETTIGDE afwezigheid krijg je de kans m je evaluatie in te halen. Je bent zelf verantwrdelijk m de lesgever te cntacteren m een datum vast te leggen waarp je de evaluatie kan inhalen. Het attest van afwezigheid wrdt ten laatste de 3 de dag na het tijdstip van de evaluatie ingediend.

18 6.3. Algemeen De nderstaande zaken wrden niet tegelaten vóór en/f tijdens de les: het gebruik van draagbare muziekspelers en GSM tijdens de lessen; (Indien je bereikbaar met blijven in uitznderlijke gevallen, cmmuniceer je dit aan de lesgever vóór de aanvang van de les.) drugs- en alchlgebruik vóór f tijdens de lessen; strend gedrag tijdens de lessen. Het is aangeraden m tijdens het schljaar een agenda bij te huden. Hierin kan je alle gemaakte afspraken mtrent evaluaties en taken nteren en nalezen.

19 7 STAP VOOR STAP 7.1. Infmmenten Tijdens de infmmenten krijg je alle praktische infrmatie ver de pleiding. Je kan er terecht met al je vragen en je kan dadelijk inschrijven Algemene infrmatiebrchure Neem zeker de algemene infrmatiebrchure dr met nuttige tips Inschrijving en betaling Nadat je je vldende geïnfrmeerd hebt tijdens de infmmenten, via het secretariaat f de cördinatr van de pleiding kan je je inschrijven. Je inschrijving is enkel geldig na betaling. Dat kan je den met bancntact, pleidingscheques f cntant geld. Meebrengen bij inschrijving: O identiteitskaart; O geld vr de betaling van het inschrijvingsgeld, handbeken en reële ksten; O eventueel: attest vrijstelling inschrijvingsgeld; O aanvraag en dssier vrijstellingen; O eventueel attest tweede graad secundair nderwijs; O eventueel: attest leerprbleem. Wanneer je bent ingeschreven, ben je klaar m aan de pleiding te beginnen Telatingspref en intake Iedereen met deelnemen aan de intaketetsen vr enkele mdules. Bvendien zal er met iedereen een intakegesprek plaatsvinden. De preven en gesprekken wrden afgenmen tijdens de eerste week. Mee te brengen materiaal vr het afleggen van de preven: schrijfgerei en rekenmachine Aanvraag vrijstellingen p basis van EVK/EVC Mtiveer je aanvraag vldende en bezrg deze ten laatste p dinsdag 1 september 2015 aan de cntactpersn handelspleidingen via

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Financiële richtlijnen 2014 2016

Financiële richtlijnen 2014 2016 Financiële richtlijnen 2014 2016 Gebaseerd p richtlijnen Gids vr besteding, verantwrding en cntrle van subsidies, p de Financiële nrmen en administratieve bepalingen van de prgramma s vr gesplitste kredieten,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie