Welke leraar wil jij worden? Profielenwaaier voor de lerarenopleiding Secundair Onderwijs bij EHSAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke leraar wil jij worden? Profielenwaaier voor de lerarenopleiding Secundair Onderwijs bij EHSAL"

Transcriptie

1 Welke leraar wil jij worden? Profielenwaaier voor de lerarenopleiding Secundair Onderwijs bij EHSAL

2 Nederlands kan worden - LO - Handel-Burotica Profiel van de leraar Nederlands Een leraar Nederlands heeft interesse voor de taal in al zijn aspecten. Hij leest graag en gaat graag om met literaire en zakelijke teksten in al hun diversiteit (historisch, actueel, multicultureel). De grammaticale en taalbeschouwelijke complexiteit van de taal wil hij onderzoeken en kennen. Mondelinge, schriftelijke en visuele communicatie interesseert hem. Hij kan zich vlot uitdrukken rekening houdend met het doel, het publiek, de boodschap en het taalgebruik. In zijn opleiding bij EHSAL wordt hij geconfronteerd met het aspect meertaligheid: het Nederlands als tweede en derde taal. creatief uitdagend stapsgewijs methode en materiaal uitdagend spannend weg van de wereld de uil Didactiek Literatuur NEDERLANDS Communicatie Taalbeschouwing praten met inhoud Demosthenes praten met je lichaam spelling geen kwelling het verhaal structuur

3 Handel-Burotica kan worden Profiel van de leraar Handel-Burotica De wereld van de bedrijfsvoering is boeiend: voortdurend moet een ondernemer beslissingen nemen op het vlak van verkoop, marketing, boekhouding en bedrijfsadministratie. Ondernemen betekent contact hebben met klanten, voorraden beheren, orders verwerken, contracten afsluiten, reclame maken, juridische problemen oplossen. Een leraar Handel-Burotica kiest voor een zeer gevarieerde wereld én voor het onderwijs. In de handelsafdeling van het TSO en in de beroepsrichtingen Kantoor en Verkoop maakt hij leerlingen wegwijs in de bedrijfseconomie. Hij weet veel af van bedrijfseconomische vakken (enkelvoudig en dubbel boekhouden, marketing, bedrijfseconomie), juridische vakken (burgerlijk, sociaal en fiscaal recht), administratieve vakken (documentenbehandeling) en burotica (Windows, tekstverwerking, rekenbladen, softwarepakketten voor boekhouding en administratie). Lessen ontwerpen voor handel en bedrijfseconomie in TSO Verdieping van de leerinhouden handel DT Publishing Informatie verwerken, beheren, presenteren Didactiek Burotica HANDEL BUROTICA Economie van de onderneming Boekhouden Informatica Interne werking van de onderneming Onderneming en maatschappij Tekstverwerking Rekenbladen MS Office projecten Registratie commerciële verrichtingen Beoordeling prestaties onderneming

4 Biologie kan worden - LO Profiel van de leraar biologie De biologieleraar is een opvoeder: hij creëert een positief leefklimaat voor zijn leerlingen. Natuurlijk is hij ook een inhoudelijk expert. Hij weet veel af van cytologie (cel, celorganellen, weefsel, orgaan, stelsel, organisme) en plantkunde (bouw en functie van zaad en niet-zaadplanten). Binnen de ecologie behandelt hij in zijn lessen enkele biotopen, waarbinnen organismen geclassificeerd worden en hun onderlinge wisselwerking behandeld wordt. Binnen de dierkunde en menskunde komen de verschillende orgaanstelsels aan bod. De biologieleraar organiseert excursies en veldwerk. Lessen ontwerpen Micro-teaching Biotoopstudie Educatieve spelen Wetenschappelijke methode Excursies Veldwerk Microscopie Determineren Bloemanalyses Experimenten Vakdidactiek Practicum BIOLOGIE Planten en niet-dierlijke organismen Milieueducatie Zaadplanten Sporenplanten Zwammen Wieren Morfologie Anatomie Fysiologie Biodiversiteit Ecologische voetafdruk Milieuactualiteit Agenda 21 MOS

5 Aardrijkskunde kan worden Profiel van de leraar aardrijkskunde Een goed leraar straalt passie voor zijn vak uit. Het is de basisvoorwaarde om je leerlingen echt te raken. Een verkenning op terrein via excursies is de beste methode om de geografische realiteit te benaderen. Een aardrijkskundeleraar gaat uit van de actualiteit. Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, wervelstormen, het weer, de opwarming van de aarde, sluitingen van bedrijven, honger, etnische wantoestanden, verkeers- en milieuproblemen, ruimtelijke ordening, globalisering, de EU maken de wereld tot ons dorp. Ook het overbrengen van verwondering en waardering (in de kosmos, prachtige landschappen verkend tijdens een vakantie, het unieke van onze aarde, het leven op aarde,..) is een belangrijk uitgangspunt om de leerstof te benaderen. Bewegende platen Welke steen is dit? De wereld in kaart Excursie Condroz Geologie Cartografie Hoe geef ik les hierover? - Voorbereiding - Werkvormen - Media - Excursies DIDACTIEK FYSISCHE AARDRIJKSKUNDE Deel 1 FYSISCHE AARDRIJKSKUNDE Deel 2 Geomorfologie Hoe verklaar ik dit landschap? AARDRIJKSKUNDE SOCIAAL-ECONOMISCHE AARDRIJKSKUNDE Excursie Ardennen Wie woont waar? De wereld ons dorp: globalisering Migraties en cultuurverschillen Vergrijzing van Europa Help! de wereld is vol

6 Frans kan worden - LO - Handel-Burotica Profiel van de leraar Frans De leraar Frans motiveert zijn leerlingen door de taal te linken aan hun leefwereld. Zowel Franstalige als Nederlandstalige leerlingen voelen zich goed in zijn klas. In zijn lessen staat communicatie centraal. Hij maakt zijn leerlingen vertrouwd met de cultuur en letterkunde uit de Francophonie. Zijn leerlingen kennen de verschillen tussen spreek- en schrijftaal. De leraar Frans evalueert op regelmatige basis of zijn onderwijspraktijk vruchten heeft afgeworpen. In een Brusselse context respecteert de leraar Frans de cultuur van de school. In zijn les behandelt hij actuele maatschappelijke thema s en benadert ze kritisch. Microteaching Lessen ontwerpen voor woordenschat / grammatica / taalvaardigheden Gebruik van handboeken Didactiek FRANS Jeugdliteratuur Literatuur Jongeren aanzetten tot lezen Festival van de Franse film Francofonie Cultuur Wat houdt jongeren bezig? Communicatie Taalvaardigheden

7 PROFIEL VAN DE LERAAR Project Algemene Vakken kan worden - Handel-Burotica Profiel van de leraar Project Algemene Vakken De leeraar Project Algemene Vakken staat centraal in de basisvorming van jongeren in de tweede en derde graad van het BSO. Hij begeleidt hen in hun individuele persoonlijkheidsontwikkeling en in hun sociale vorming. Hij verhoogt hun interesse voor en hun inzicht in mens en maatschappij, zodat zij uitgroeien tot mondige, weerbare, vaardige en geëngageerde deelnemers aan de samenleving. Deze leraar, die vakoverschrijdend denkt en handelt, zorgt voor een vertrouwensrelatie met de leerlingen. Hij verbetert de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van zijn leerlingen en ontwikkelt hun functionele rekenvaardigheid. Door hem ontdekken de leerlingen relevante aspecten van sociale wetgeving, consumentengedrag, gezondheids- en milieueducatie. Hij volgt de actualiteit en leert de leerlingen problemen uit de actualiteit binnen een historische, ruimtelijke en maatschappelijke context te plaatsen. Cijferrekenen, hoofdrekenen metend rekenen Vraagstukken Grafieken, diagrammen en tabellen Leerplan PAV: wiskundige vaardigheden Strategieën: luistervaardigheid leesvaardigheid spreekvaardigheid schrijfvaardigheid Adequaat taalgebruik Leerplan PAV: taalvaardigheden Wiskunde Nederlands PROJECT ALGEMENE VAKKEN MAVO Project Pedagogiek Leren projectmatig werken Uitwerking PAV-thema Eigenheid BSO Leerplannen PAV Leerlijnen Stappenplan voor het uitwerken van thema s Werkvormen Mens en tijd Mens en maatschappij Leerplannen PAV en maatschappelijke vaardigheden Didactische uitwerking van het thema De gemeente

8 Informatica kan worden - LO Profiel van de leraar informatica In de praktijk blijkt dat de afgestudeerden van het vak informatica werkzaam zijn in een brede waaier van gebieden en een complex pakket aan takenclusters op zich nemen: lessen ICT en informatica aan heel diverse doelgroepen, bijscholingen, ontwerpen van websites en leermiddelen, organisatie van e-learning Daarnaast vinden ook veel afgestudeerden hun weg naar een vervolgstudie of naar een job in de privésector. De voortdurende en razendsnelle evolutie in de ICT-wereld maakt levenslang leren tot meer dan een slogan bij de leraar informatica. Hij kan creatieve voorstellen doen om computergerelateerde problemen en didactische uitdagingen aan te pakken en zijn kennis vertalen naar anderen zodat zij kunnen leren (didactisch talent). ICT in het onderwijs eindtermen en leerplan oefeningen ontwerpen organisatievormen zoeken en verwerken van informatie lessen ontwerpen struktograaf javascript Vakdidactiek Programmeren INFORMATICA Hardware en besturingssystemen Software toepassingen Rekenblad formules grafieken database macro s Netwerk Apparatuur Windows Linux Database tabellen query formulier rapport programmeren

9 Technologie kan worden Profiel van de leraar technologie We moeten evolueren van een economie die minder afhankelijk is van de massaproductie naar een economie die voortdurend zoekt naar technologische vernieuwingen in een wereld vol techniek. In deze evolutie speelt de leraar technologie een belangrijke rol. Met zijn leerlingen gaat hij op zoek naar oplossingen voor technische problemen. Leerlingen moeten leren nadenken hoe ze met techniek zaken uit onze omgeving kunnen verbeteren, hoe ze m.a.w. kunnen innoveren. De leerlingen moeten hun oplossingen ook kunnen uitvoeren in diverse practicumopdrachten, werkstukjes, enz. Hij houdt de actualiteit nauwlettend in het oog en speelt er gretig op in als er nieuwe producten of systemen in de media komen: op die manier zorgt hij ervoor dat leerlingen positiever staan t.o.v. techniek en technologie. visie: denken en doen ontwikkelen didactisch materiaal lessen ontwerpen software Technopolis begeleid zelfstandig leren Elektrische kringloop elektrische schakelingen practicum opwekking energie samenstellen didactisch paneel gereedschap hout / metaal / kunststof bedrijfsbezoek practicum Vakdidactiek Beroepenvelden Technisch communiceren TECHNOLOGISCHE OPVOEDING Sturingen Overbrengingen en mechanismen technisch tekenen communicatie automatiseren fishertechniek begeleid zelfstandig leren viertaktmotor riemoverbrenging tandwielen practicum aanzicht perspectieven maataanduiding doorsnede practicum ICT opdrachten impact van beelden werken met beelden

10 Wiskunde kan worden - LO - Handel-Burotica Profiel van de leraar wiskunde Een goed wiskundeleraar is iemand die abstract kan denken en een degelijk inzicht heeft in de eductieve opbouw van een wiskundig systeem (axioma s, grondbegrippen, stellingen, definities, nieuwe stellingen ) en tevens weet hoe wiskundige conceptvorming tot stand komt (eigenschap, kenmerk, algoritmen, tegenvoorbeelden ). Eén van de fundamentele eigenschappen van een goed wiskundeleraar is dat hij durft zoeken naar oplossingen voor bepaalde problemen. Hij zal deze houding bij het lesgeven overbrengen op de leerlingen en dus de gestelde problemen door de leerlingen zelf laten oplossen (met ruimte voor alternatieve bewijsvoeringen van de leerlingen). Hij hanteert een correcte terminologie en maakt gebruik van hulpbronnen en hulpmiddelen. Ontwerpen van lessen Leerlingen motiveren Geschiedenis van de wiskunde Vlak π Thales ruimtemeetkunde Cabri / Geogebra Didactiek Meetkunde en meetkundesoftware WISKUNDE Getallenleer Algebra eigenschappen bewerkingen vergelijkingen structureren Logica

11 Godsdienst kan worden - LO Profiel van de leraar godsdienst De leraar godsdienst staat in de eerste plaats open voor de leefwereld van de jongeren. Hij ziet zijn leerlingen graag: hij is geïnteresseerd in hun vragen en noden, pint ze niet vast op vooroordelen of clichés en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen, die hij met mildheid begeleidt in hun groeiproces. Hij is bereid zijn persoonlijke mening in vraag te stellen en zijn levensbeschouwelijke waardekeuzes met zijn leerlingen te bespreken. Verder moet hij kunnen samenwerken binnen en buiten het vakgebied. Diversiteit en multiculturaliteit als meerwaarde moet hij kunnen integreren en benutten in de lespraktijk. De leraar godsdienst moet een communicatief proces op gang kunnen brengen, ruimte kunnen vrijmaken voor actualiteit en gebruik kunnen maken van een grote verscheidenheid aan technieken en werkvormen. Didactiek en christelijke zingeving Godsdienst op school Religieus opvoeden Leerplan GODSDIENST Joods-christelijke traditie Sacrale literatuur De bijbel verkennen vandaag Metafoor, mythe, symbool Islam, boeddhisme, Wereldgodsdiensten hindoeïsme, jodendom Belangrijke geloofspunten Grote rituelen

12 Project Kunstvakken kan worden - Handel-Burotica Profiel van de leraar Project Kunstvakken De leraar Project Kunstvakken is een zelfstandige teamplayer. Na zijn studies kan hij terecht in het onderwijs als kunstcoördinator of buiten het onderwijs in diverse maatschappelijke structuren als culturele animator, culturele medewerker binnen jeugdwerking Hij werkt projecten van a tot z uit: van offerte tot interne en externe begeleiding tot nacalculatie en facturatie. Hij onderhandelt met interne en externe kunstgroeperingen over resources, kosten en deadlines waarbij hij streeft naar een optimaal rendement per opdracht. Hij heeft affiniteit met het beeldende, met lichaamsexpressie, met dans, met muziek of andere expressieve componenten. Hij kent de culturele en artistieke wereld, werkt vlot en accuraat met ICT, staat open voor nieuwe technologieën en ideeën. Expressieprojecten organiseren PROJECT KUNSTVAKKEN Kunst en maatschappij Muzische vorming Kunstvormen Stromingen Beleid en organisatie van het kunsteducatieve werkveld Muziek Drama Dans Beeld

13 PO kan worden Profiel van de leraar Plastische Opvoeding Plastische Opvoeding is veel meer dan schilderen, tekenen en boetseren. De leraar Plastische Opvoeding coacht jongeren in hun scheppende omgang met beelden. Hij leert hen beeldtaal en hun eigen artistieke gevoel te begrijpen en te ontwikkelen. Cultuur en kunst in het algemeen spreken hem sterk aan, maar hij wenst toch in de eerste plaats les te geven en de creativiteit die in anderen sluimert, los te maken en te ontplooien. Dankzij de zeer ruime kunstgerichte opleiding als leraar Plastische Opvoeding kan hij ook aan het werk buiten het onderwijs: in het deeltijds kunstonderwijs, in de reclamewereld, in jeugdateliers, in educatieve diensten van musea, in culturele centra. ontwerpen van lessen studie van beeldelementen Didactiek Kunstbeschouwing kunstvormen en stromingen morfologisch ontleden van een kunstwerk PLASTISCHE OPVOEDING 3-dimensionale vormgeving Visuele waarneming 2-dimensionale vormgeving constructie keramiek gips sculptuur model vorm verhouding stilleven digitale vormgeving grafiek schilderen kleur

14 Geschiedenis kan worden - Handel-Burotica Profiel van de leraar geschiedenis Een leraar geschiedenis is een deskundige in de historische vorming van jonge mensen. Historische vorming van jongeren (geschiedenisonderwijs) kan omschreven worden als jongeren leren historisch denken. Historisch leren denken (historisch besef ontwikkelen) kan op zijn beurt worden omschreven als leren respect hebben voor feiten, leren onderkennen van de openheid van het verleden en leren onderkennen van de veranderlijkheid van waardepatronen. Omdat elk spreken over het verleden gebeurt in en vanuit het heden, heeft de leraar geschiedenis een ruime belangstelling voor de actualiteit. Hij kan vorm geven aan lessen in historische vorming door die vorming te plaatsen in de hedendaagse historische cultuur via een probleemstellende en onderzoeksgerichte lesaanpak. Griekenland Rome Prehistorie Nabije oosten Oudheid Oudste tijden GESCHIEDENIS Methodiek Didactiek Historische informatie zoeken, evalueren, citeren Historische cultuur Historische vorming Leerbaar geschiedenisonderwijs Haalbaar geschiedenisonderwijs

15 Economie kan worden Profiel van de leraar economie De ideale leraar economie is een duizendpoot. De vakken SEI en economie die hij onderwijst in het ASO, vergen een brede waaier aan vaardigheden en kennis. Bovendien wordt een groot deel van de afgestudeerden ingeschakeld in het TSO (Handel) en het BSO (Kantoor, Verkoop). De vakken die hier op het curriculum staan, wijken inhoudelijk sterk af van het aanbod in het ASO. Uiteraard is de ideale leraar vakinhoudelijk sterk en vertoont hij een brede maatschappelijke interesse. De onderwerpen die behandeld worden, zijn zeer divers (algemene economie, bedrijfseconomie, recht) en de vragen die oprijzen bij de leerling vergen een duidelijk en correct antwoord. Hij volgt de actualiteit op de voet: hij kan ook goed omgaan met tekstmateriaal, vooral ingewikkeld vakjargon ombouwen tot verstaanbaar en bruikbaar materiaal voor de leerlingen. Maar ook cijfers mogen hem niet afschrikken: zeker in bedrijfseconomie zijn data en hun verwerking niet onbelangrijk. Daarbij is een basiskennis informatica onontbeerlijk. Economie in het ASO Economie en ondernemen Relaties binnen de onderneming Plaats van de onderneming in de maatschappij Didactiek Registratie van commerciële verrichtingen Beoordeling prestaties onderneming ECONOMIE Boekhouden Algemene economie Deel 1 Doel en inhoud BBP en welvaart Algemene economie Deel 2 Consumenten kiezen Producenten creëren tewerkstelling

16 Engels kan worden - Handel-Burotica Profiel van de leraar Engels De leraar Engels beheerst het Engels en de uitspraak ervan uitstekend en heeft een gedegen inzicht in alle aspecten van het taalsysteem. Voor de Angelsaksische cultuur en literatuur heeft hij een grote belangstelling. De leraar Engels kan leerlingen op een communicatieve wijze kennis van de taal, maar vooral vaardigheid in het gebruik ervan in herkenbare, dagdagelijkse situaties, bijbrengen. Hij is een ondernemende creatieveling die vernieuwingen niet uit de weg gaat en op eigen initiatief zijn deskundigheid blijft verruimen. Spreken Schrijven Luisteren Literatuur Groot-Brittaniëkunde Taalvaardigheden en cultuur deel 1 Taalvaardigheden en cultuur deel 2 ENGELS Taalkennis deel 1 Taalkennis deel 2 Grammatica Woordenschat Spelling Uitspraak

17 Fysica kan worden - Handel-Burotica Profiel van de leraar fysica De leraar fysica heeft een grondige kennis van de schoolfysica zoals die afgebakend is in de leerplannen en eindtermen van het ASO, TSO, KSO en BSO. Hij kan de basisexperimenten uitvoeren en is ook in staat variante experimenten te ontwerpen die aangepast zijn aan de begripsmogelijkheden van de leerlingen. De leraar kan hierbij zowel demonstratieproeven uitvoeren als leerlingenpractica inrichten en leiden. Een belangrijke kwaliteit van de leraar fysica is het kunnen motiveren van de leerlingen, hen gevoelig te maken voor onderzoek, wetenschappelijke inzichten en technieken. Lessen fysica ontwerpen Ontwerpen van didactisch materiaal Fysicaconcepten uitleggen Labo-en proefopstelingen Didactiek FYSICA Basisfysica Mechanica Elektriciteit Materieleer Optica Kinematica Statica Dynamica Problem solving

18 LO kan worden - Bewegingsrecreatie Profiel van de leraar Lichamelijke Opvoeding Als leraar Lichamelijke Opvoeding motiveer je jongeren om een leven lang in beweging te blijven. Je leert hen gezond bewegen en laat hen ervaren hoe plezierig dat is. De leraar LO neemt zelf graag deel aan verschillende sporten en bewegingsvormen zoals atletiek, balsporten, toestelturnen, dans, contact- en verdedigingssporten, zwemmen De leraar LO is flexibel en kan de geleerde bewegingsvormen aanpassen aan de bedoelde doelgroep. Zo is de leraar LO in staat om les te geven aan kinderen uit het basisonderwijs (kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs) en jongeren uit het secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO, BuSO). De leraar LO zorgt ervoor dat alle leerlingen zich goed voelen in de les. Bewegingsopvoeding op maat is het motto! Doorzettingsvermogen, enthousiasme en flexibiliteit zijn enkele van de kernbegrippen die de leraar LO typeren. Didactische practica, stages Onderwijspraktijk in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs Theorie sport (zwemmen, atletiek, dans, toestelturnen, basis L.O.) Bewegingswetenschappen Anatomie en fysiologie gekoppeld aan de sportende en bewegende mens Praktijksessies THEORIE STAGE LICHAMELIJKE OPVOEDING PRAKTIJK Interactieve bewegingsdomein (balsporten) Basis lichamelijke opvoeding (Psychomotoriek, fysieke conditie) Individuele bewegingsdomein (zwemmen, atletiek, toestelturnen, dans)

19 Bewegingsrecreatie kan worden - LO Profiel van de leraar bewegingsrecreatie Wie expert is in de bewegingsrecreatie, zorgt voor een zinvolle vrijetijdsbesteding voor doelgroepen buiten het onderwijs met beweging als middel en een gezonde en fitte levensstijl als doel. Je werkt graag met mensen en doet zelf graag aan sport en beweging. Je bent thuis in verschillende recreatieve activiteiten en sporten (badminton, hockey, frisbee, slagbal, oriëntatielopen ). Je kan sportieve manifestaties organiseren en begeleiden. Je bent bekwaam om kinderen, jongeren, volwassenen, personen met een handicap te begeleiden bij het bewegen en dat in verschillende contexten (fitnessen sportcentra, sportclubs, op speelpleinen, bij outdoor-sporten ). Je geeft hen kwaliteitsvolle beweging op maat. Sportief zijn, organiseren, animeren en motiveren zijn enkele aspecten die je typeren. Begeleiden van verschillende doelgroepen bij het bewegen (speelplein, fitness-centra, sportclub, buurtsport) Natuursportstage (bewegen en sporten in de natuur, trektocht met outdooractiviteiten, skiën, snowboarden) Fitheid en gezondheid (gezond bewegen voor verschillende doelgroepen) Bewegen op maat BEWEGINGSRECREATIE Recreatiesporten (badminton, slagbal, frisbee, zelfverdediging, oriëntatielopen, hockey,... Inleiding bewegingsrecreatie (organisatie van de sport, vrijetijdsbesteding)

20 Kom kennismaken met de lerarenopleiding Secundair Onderwijs EHSAL

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sint Lucas Antwerpen (Audiovisuele en Beeldende Kunsten) Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015 Word de beste versie van jezelf Infobrochure 2014-2015 PROFICIAT. Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou. Het betekent dat je verder wilt studeren. Dat je nadenkt over je toekomst. Maar ook

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Een sterke partner, een sterk diploma Brugge / Kortrijk www.howest.be 1 Howest in een notendop Welkom in Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Howest,

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN NIVEAU TWEEDE GRAAD PROJECT ALGEMENE VAKKEN NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN

Nadere informatie

VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP

VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP op zoek naar het interculturele gehalte EVA VERSTRAETE Universiteit Gent Sint-Pietersnieuwstraat 49 9000 Gent VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP op zoek naar het interculturele

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Wereldburgerschap in je vak of project

Wereldburgerschap in je vak of project Deel 2 Wereldburgerschap in je vak of project 1 WAT WIL IK MET MIJN LEERLINGEN BEREIKEN?... 48 2 HOE PAK IK HET BINNEN MIJN VAK AAN?... 54 3 HOE PAK IK HET VAK- EN KLASOVERSCHRIJDEND AAN?... 62 4 BESCHIK

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

Hoe geef je aardrijkskundeles?

Hoe geef je aardrijkskundeles? 3. Hoe geef je aardrijkskundeles? door Leon Vankan 3.1 Inleiding Wanneer je pas begint als leraar, ben je wellicht geneigd om les te geven zoals je zelf les hebt gehad of gehad zou willen hebben. Je legt

Nadere informatie

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Inhoud Woord vooraf 1. Visie op historische tijd 2. Opbouw historische tijd in de basisschool: een overzicht 3. Werken met levenslijnen

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak?

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? 2. Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? door Joop van der Schee 2.1 Inleiding De eerste vraag bij vakdidactiek aardrijkskunde is: Wat moeten leerlingen met aardrijkskunde leren? En waarom? Waarom is aardrijkskunde

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Ontwikkeling als doel, leerstof als middel Onderwijs op maat van het kind Steinerscholen in Vlaanderen anno 2010

Ontwikkeling als doel, leerstof als middel Onderwijs op maat van het kind Steinerscholen in Vlaanderen anno 2010 Ontwikkeling als doel, leerstof als middel Onderwijs op maat van het kind Steinerscholen in Vlaanderen anno 2010 Steinerscholen zijn in Vlaanderen een nichespeler, maar zitten in de lift net zoals op vele

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Een doorlichting van vijftien studies omtrent mondiale vorming en ontwikkelingseducatie Lieve Daens, Jan Van Ongevalle & Tom De Bruyn (HIVA) Draft, oktober

Nadere informatie