BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015"

Transcriptie

1 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS

2 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar /58

3 Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 1 Titel Opleidingsvariant ATW/TTW Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MATW Cursusnaam Algemene taalwetenschap/toegepaste taalwetenschap (ATW/TTW) 1.3 Cursusnaam in Engels General Linguistics/ Applied Linguistics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon J ter Beek (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege en werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? Opdracht Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 Schriftelijk tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 3/58

4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel ATW/TTW is een introductie op het vakgebied van de (algemene en toegepaste) taalkunde. De studenten vormen zich een beeld van deze wetenschappelijke discipline en maken zich het bijbehorende begrippenapparaat eigen. Daarnaast zien ze voorbeelden van hoe ze taalwetenschappelijke onderwerpen in hun onderwijspraktijk kunnen tegenkomen, bijvoorbeeld in het taalgebruik van meertalige leerlingen of van leerlingen met een taalstoornis. De cursus Algemene taalwetenschap/toegepaste taalwetenschap behoort tot de leerlijn taalkunde, waartoe ook de cursussen Taalverandering (jaar 2) en Taalkunde in het onderwijs (jaar 2) behoren. Op de kennis die bij ATW/TTW wordt opgedaan, wordt voortgebouwd bij de cursussen Taalverandering en Taalkunde in het onderwijs. Bij deze laatste cursus verschuift de nadruk van het opdoen van eigen vakkennis naar de vertaalslag van de vakkennis naar de onderwijspraktijk. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten In de cursus wordt een inleiding gegeven in de verschillende disciplines van de algemene taalwetenschap (ATW): de fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek, waarbij de nadruk ligt op de syntaxis. Deze wordt behandeld in het licht van de syntactische variatie die door talen heen wordt aangetroffen. De ATWonderwerpen worden in verband gebracht met enkele disciplines van de toegepaste taalwetenschap (TTW), zoals tweedetaalverwerving en taalstoornissen. De studenten bereiden elk college voor door de stof te bestuderen en de bijbehorende verwerkingsopdrachten te maken. In de colleges wordt de stof en wordt een selectie van de gemaakte opdrachten besproken. Daarnaast staan er enkele artikelen uit de toegepaste taalwetenschap op het programma. Doelstellingen/competenties De studenten hebben kennis van en inzicht in de basisbegrippen van de fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek, zoals die disciplines in de moderne taalwetenschap beoefend worden; de aard van menselijke taal en taalverwerving vanuit het perspectief van de moderne taalwetenschap; de verhouding tussen taalsysteem, taalvermogen en taalgebruik; de relatie tussen de beschrijving van taalverschijnselen enerzijds en de verklaring van de verschijnselen anderzijds. Legitimering De cursus sluit aan bij SBL-competentie 3. Kennisbasis De cursus sluit aan bij domein 3.1 en 3.2 van de kennisbasis Nederlands voor de hbo-masteropleiding leraar vho. Toetsen en beoordelingscriteria De cursus wordt afgerond met een schriftelijk tentamen in de toetsweek, dat open vragen bevat over de behandelde ATW-onderwerpen. Daarnaast levert iedere student in de toetsweek een schriftelijke opdracht in, waarmee hij/zij aantoont voldoende kennis en inzicht te hebben in de onderwerpen uit de toegepaste taalwetenschap die in de cursus naar voren zijn gekomen. De student is voor de cursus geslaagd als zowel de toets als de opdracht minimaal als voldoende is beoordeeld (dat wil zeggen, minimaal een 5,5). Het eindresultaat is het gemiddelde van de cijfers voor de toets en de opdracht, waarbij het toetscijfer voor 70% meeweegt en het cijfer voor de opdracht voor 30%. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e 4/58

5 toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Zwart, C.J.W. (2005). Zinsleer: Begrip van de syntaxis. Ms., Rijksuniversiteit Groningen. Diversen (aanbevolen) : Een selectie van aanvullende hoofdstukken en artikelen wordt t.z.t. bekendgemaakt. Alle materialen worden te zijner tijd via sharepoint beschikbaar gesteld. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 5/58

6 Titel Opleidingsvariant Argumenteren Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MARGUMEN Cursusnaam Argumenteren 1.3 Cursusnaam in Engels Argumentation theory and practice 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon MHP Lafleur (tel. 7290) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? Schriftelijk tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2 6/58

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Componenten van taalvaardigheid worden bekeken vanuit het perspectief van argumentatie. Belangrijk is te onderkennen wanneer argumentatie indirect en versluierd aanwezig is. Naast de logische kant van argumentatie komt ook de pragmatische kant aan de orde. De stof wordt toegespitst op betogende teksten, politieke vertogen en debat. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Leerstof: Tijdens deze cursus verwerft en verwerkt de student het begrippenapparaat van de argumentatieleer. De student past de verworven kennis toe bij verwerkingsopdrachten en de ontwikkeling van onderwijsmaterialen. Werkvormen en activiteiten: werkcolleges, (groeps)opdrachten. Doelstellingen/competenties: Kennis: - de student krijgt een beeld van de hedendaagse stand van zaken wat betreft onderzoek van argumentatie; - de student kent het analyseapparaat van argumentatie; - de student kent de criteria voor het beoordelen van argumentatie. Toepassing: - de student kan argumentatie in mondeling en schriftelijk taalgebruik onderkennen; - de student kan argumentaties op hun aanvaardbaarheid beoordelen, zowel op theoretische als op inhoudelijke gronden. Inzicht: - de student is in staat argumentatieve vaardigheden bij zijn leerlingen te ontwikkelen en te vergroten en kan dit verantwoorden vanuit de theorie. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen 3, 4 en 7 Kennisbasis: Subdomein 2.4, 1.2 Toetsen en beoordelingscriteria: Schriftelijk tentamen Het tentamen moet met een voldoende worden afgesloten. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen 7/58

8 Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Eemeren, F. van en F. Snoeck Henkemans (2011). Argumentatie. Inleiding in het identificeren van meningsverschillen en het analyseren, beoordelen en houden van betogen. Vierde herziene druk. Groningen / Houten: Noordhoff Uitgevers. ISBN Diversen (verplicht) : Syllabus Argumenteren Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 8/58

9 Titel Opleidingsvariant Historische Nederlandse letterkunde Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MHISLET Cursusnaam Historische Nederlandse letterkunde 1.3 Cursusnaam in Engels Historical Dutch literature 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.9 Contactpersoon FM Dietz 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 126 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Schriftelijke toets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 4:. blok CONTINUE 9/58

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De cursus behandelt de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot circa 1880 in een brede context van culturele, religieuze en politieke ontwikkelingen, vanuit de overtuiging dat in de Nederlandse historische literatuur in de toenmalige maatschappij als vanzelfsprekend aanwezig was. De teksten die in deze cursus behandeld worden - van strijdlustige geuzenliederen tot romans in briefvorm, van religieuze liefdesgedichten tot petrarkistische poëzie, en van leerzame emblemen tot satirische dierenverhalen - weerspiegelen op een of andere manier de mentaliteit en discussies die in het Nederlandse taalgebied op dat moment actueel waren. Het verband tussen literatuur en de omgeving waarin deze geschreven werd, staat centraal. Aan de hand van primaire en secundaire literatuur verdiept de student zich in aspecten van historische letterkunde en het recente onderzoek hiernaar. Op basis van colleges en zelfstudie leert de student zich te oriënteren op het terrein van de historische letterkunde, en relevante materialen en inzichten te verwerven die in de onderwijspraktijk van dienst kunnen zijn. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: In wekelijkse gecombineerde hoor-/werkcolleges wordt de Nederlandse literatuur tot 1880 behandeld. Primaire literatuur wordt bestudeerd in een brede cultuurhistorische context. Er vinden plenaire discussies plaats over de wetenschappelijke uitgangspunten van het onderzoek naar historische letterkunde en over de didactisering van historische teksten. Zelfstudie richt zich op primaire en secundaire literatuur over en de didactiek van historische letterkunde. Doelstellingen/competenties: - De student verwerft een overzicht van de Nederlandse literatuurgeschiedenis tot circa 1880 en kent de voornaamste literair-historische begrippen. - De student kan reflecteren op de historische Nederlandse letterkunde in haar context. - De student kan enkele wetenschappelijke benaderingswijzen van onderzoek naar historische letterkunde benoemen. - De student reflecteert op het belang van literair-historische en cultuurhistorische kennis en is op de hoogte van de actuele maatschappelijke discussies daarover. - De student heeft kennis over didactiek en lesmateriaal met betrekking tot historische letterkunde in het voortgezet onderwijs. - De student reflecteert kritisch op de didactiek van historische letterkunde en de huidige situatie van historische letterkunde onderwijs binnen het schoolvak Nederlands. Legitimering: SBL 3 Kennisbasis: Vakdomein 4, subdomein 4.1; vakdomein 1, subdomein 1.2.b Toetsen en beoordelingscriteria: Toets over a) de wekelijks bestudeerde primaire en secundaire literatuur, die samen een beeld geven van de literatuurgeschiedenis en de bestudering van historische letterkunde b) wetenschappelijke studies over de didactisering en actualisering van historische letterkunde in de bovenbouw van havo en vwo, c) de bestudeerde primaire literatuur. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: Er wordt geen specifieke voorkennis verondersteld over de Nederlandse literatuur tot en met de achttiende eeuw. Voorkennis voor de negentiende-eeuwse literatuur bijvoorbeeld: Boven, E. van en M. Kemperink (2006). Literatuur van de moderne tijd. Nederlandse en Vlaamse letterkunde in de negentiende en 10/58

11 twintigste eeuw. Bussum: Coutinho. Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Sneller, A.A. en J. Gera (2010). Inleiding literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek. Hilversum: Verloren. Boek (verplicht) : Barend- van Haeften e.a., M. (2007). Wilhelmus en de anderen. Amsterdam: AUP. Serie: Tekst in Context. of Bostoen e.a., K. (2007). Verhalen over verre landen. Amsterdam: AUP. Serie: Tekst in Context. Boek (verplicht) : Oostrom, F. van (2006). Stemmen op schrift. Amsterdam: Bert Bakker. Boek (verplicht) : Porteman, K. en M.B. Smits-Veldt (2008), Een nieuw vaderland voor de muzen. Amsterdam: Bert Bakker. Diversen (verplicht) : Een deel van de primaire en secundaire teksten die we in deze cursus bestuderen, is te vinden via de cursushandleiding en de cursussite op Sharepoint. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 126 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd 11/58

12 Titel Opleidingsvariant Moderne letterkunde Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MMODLET Cursusnaam Moderne letterkunde 1.3 Cursusnaam in Engels Modern Dutch Literature 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon CP Nuijten (tel. 7311) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege & werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? Schriftelijk tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2 12/58

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Aan de hand van een aantal canonieke romans en enkele hoofdstukken uit verschillende handboeken worden de belangrijkste periodes uit de moderne Nederlandse literatuur belicht. Studenten leren prozateksten in hun tijd te plaatsen en te analyseren. Ze leren het gelezen werk in een bredere culturele en historische context te plaatsen en zij leren wetenschappelijke benaderingswijzen toe te passen. Tevens leren zij zelfstandig de bijbehorende achtergrondinformatie te verzamelen. De student kent de geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf ca en kan literaire werken in hun literaire stroming plaatsen. De student kan prozateksten analyseren en in verband brengen met hun culturele en historische context. De student kan wetenschappelijk materiaal verzamelen en toepassen op de moderne Nederlandse literatuur. De student kan verworven inzichten toetsen aan die van anderen, kan informatie binnen de juiste kaders aanbieden en kan stimuleren tot verdere lectuur en nader onderzoek. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Tijdens deze module maakt de student grondig kennis met de Nederlandse literatuur vanaf ca. 1880, de verschillende artistieke stromingen, of dominante literaire periodecodes en de wetenschappelijke bestudering van literatuur. De student past de verworven kennis toe bij verwerkingsopdrachten en tijdens een schriftelijk tentamen. Werkvormen en activiteiten: hoorcolleges, waaronder een gastcollege, werkcolleges, groepsopdrachten en individuele opdrachten. Zoeken en evalueren van achtergrondinformatie en secundaire literatuur. Doelstellingen / competenties: Studenten kennen de geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur vanaf ca aan de hand van een overzicht van literaire stromingen of dominante literaire periodecodes in samenhang met een selectie van kenmerkende, canonieke literaire werken. Studenten kennen de wetenschappelijke bestudering van de Nederlandstalige literatuur vanaf 1880 tot heden. Studenten kunnen bedoelde literaire werken in hun historische, sociale en culturele context plaatsen op basis van tekstkenmerken en poëticale opvattingen. Studenten kunnen zelfstandig cultuurwetenschappelijke en literatuurwetenschappelijke studies over deze periode analyseren en beoordelen in het licht van recente theoretische inzichten. De studenten kennen de ontwikkelingen in de moderne literatuurwetenschap en zijn in staat de historische, schrijversgerichte benadering, de werkimmanente benadering en de lezersgerichte benadering te onderscheiden en te herkennen. De studenten kennen tevens recente topics uit de literatuurtheorie, als genderstudies, de functionalistische benadering van literatuur, het leesproces bij reële lezers, canonvorming en literatuur als koloniaal of post-koloniaal discours. Studenten kunnen werken met de voornaamste hulpmiddelen voor letterkundig onderzoek. Studenten kunnen antwoorden vinden op eigen hoofd- en deelvragen op basis van bestaande studies. Studenten kunnen data in een modern letterkundig kader beschrijven naar het voorbeeld van bestaande studies en modellen. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen: competentie 3 Kennisbasis: 4.2; 4.5; 4.6; 1.1 b; 1.2a; 1.2b; 1.2c Toetsen en beoordelingscriteria: In de vorm van een schriftelijk tentamen wordt getoetst in hoeverre de student kennis heeft verworven. Hiernaast wordt de toepassing van het geleerde op de gelezen primaire werken aangevuld met de toepassing op ander/nieuwe primaire tekst(del)en. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen 13/58

14 Veronderstelde voorkennis: Letterkunde onderdelen uit de bacheloropleiding Nederlands, m.n. Erica van Boven en Mary Kemperink (bew.) Literatuur van de Moderne Tijd, Nederlandse en Vlaamse letterkunde in de 19e en 20e eeuw, Bussum: Coutinho, 2006 of later. Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : G.J. van Bork & N. Laan red. Van romantiek tot postmodernisme: opvattingen over Nederlandse literatuur, Bussum: Uitgeverij Coutinho 2010 Boek (verplicht) : Thomas Vaessens, De revanche van de roman, Literatuur, autoriteit en engagement, Nijmegen: Vantilt, 2009 Boek (verplicht) : Oek de Jong, Wat alleen de roman kan zeggen, Atlas/Contact, 2013 Diversen (verplicht) : Het tijdens de bijeenkomsten uitgereikte materiaal (primaire en secundaire literatuur) en de secundaire literatuur die door de docent in de loop van de cursus op de share point-site wordt geplaatst. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 123 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 14/58

15 Titel Opleidingsvariant Mondelinge Taalvaardigheid Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MMOND Cursusnaam Mondelinge Taalvaardigheid 1.3 Cursusnaam in Engels Oral Proficiency 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.9 Contactpersoon AFC van Roemburg 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Referaat Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4 15/58

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Op basis van praktijkvoorbeelden en de exameneisen ontwikkelen de studenten kennis en inzicht ten aanzien van spreken en gesprekken voeren. Theorie en oefening van de presentatie, de discussie en het debat komen uitgebreid aan de orde, evenals de organisatie in de klas en de didactiek en de beoordeling van deze vormen van mondelinge taalvaardigheid. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: In deze cursus komen spreken en gesprekken voeren aan bod. Door middel van (groeps)opdrachten, presentaties en door zelfstudie worden de eigen vaardigheden van de student vergroot. Bovendien is er aandacht voor de vertaling naar de onderwijspraktijk. Doelstellingen/competenties: Kennis en vaardigheid De student: kent de kenmerken van een presentatie, discussie en debat; heeft kennis van didactiek t.b.v. spreken en gesprekken voeren; heeft kennis van evalueren en toetsen t.b.v. spreken en gesprekken voeren. Toepassing: De student: vergroot de eigen mondelinge taalvaardigheden op basis van de aangereikte theorie; kan de didactiek inzetten op een wijze die hij kan verantwoorden; kan de genoemde mondelinge taalvaardigheden uitgevoerd door leerlingen beoordelen. Analyse: De student kan: exameneisen, leerlijnen in lesmethodes en leerlijnen uit de eigen praktijk analyseren t.b.v. het ontwerpen en evalueren van een doorlopende leerlijn mondelinge taalvaardigheid. Evaluatie: De student kan: bij het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn nieuwe inzichten beoordelen en desgewenst inzetten in een verantwoorde aanpassing; evaluatie- en toetsinstrumenten beoordelen en op grond daarvan aanpassen en ontwikkelen; de door medestudenten gehanteerde didactiek kritisch bekijken en van onderbouwde feedback voorzien; naar aanleiding van feedback van medestudenten kritisch kijken naar eigen didactisch handelen en dit desgewenst aanpassen en verbeteren. Visie: De student kan: gefundeerd verantwoorden in welk opzicht zijn visie op mondelinge taalvaardigheid veranderd is. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen Competentie 3, 4, 5, 7 Kennisbasis: 2.1 en 1.2 Toetsen en beoordelingscriteria: De cursus wordt afgesloten met een mondelinge toets. De studenten krijgende opdracht in kleine groepen een referaat houden. Deze wordt door medestudenten beoordeeld op basis van rubrics. De uiteindelijke beoordeling wordt gevormd door docent en collega-docent op basis van de gefilmde 16/58

17 referaten. Wij verwachten een actieve deelname tijdens de colleges, de discussies en de debatten. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: De eigen mondelinge taalvaardigheid van de student is op 4F niveau. Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Syllabus Mondelinge Taalvaardigheid Boek (verplicht) : Braet, A., & Schouw, L. (1998). Effectief debatteren (2e ed.). Groningen/Houten: Wolters- Noordhoff. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 126 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 17/58

18 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Onderwijswet. en praktijkonderz. OWPO 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-MONDPR Cursusnaam Onderwijswetenschap en praktijkonderzoek (OWPO) 1.3 Cursusnaam in Engels Educational sciences and practical research 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.9 Contactpersoon JMC Broersen (tel. 4923) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Weging Aantal keren dat een In welke blokken Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden wordt de toets procenten) in een collegejaar aangeboden? Onderzoeksvoorstel Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 4. blok 5 18/58

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Deze cursus is de voorbereiding op de uitvoering van het praktijkonderzoek in het laatste studiejaar. De studenten kiezen een probleem uit eigen praktijk. Ze verkennen het probleem op een theoretische en praktische manier. Om dat goed te kunnen doen wordt in de cursus ook aandacht besteed aan wetenschapsfilosofie en onderzoek binnen de onderwijswetenschappen. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten Het afstudeertraject van een masterstudent bestaat uit de cursus OWPO (5 EC) en het praktijkonderzoek (10 EC). In de cursus OWPO bereidt de student zich voor op de uitvoering van het praktijkonderzoek in het laatste studiejaar. Deze voorbereiding bestaat uit het identificeren en verkennen van een probleem uit de eigen praktijk en het vervolgens bedenken van een mogelijke interventie en bijbehorend interventieonderzoek. Dit mondt uit in een onderzoeksplan dat beoordeeld wordt. Een voldoende beoordeling is de ingangseis voor het uiteindelijk kunnen deelnemen aan het onderdeel praktijkonderzoek. Naast het schrijven van het onderzoeksplan krijgt de wetenschapsfilosofie en de wijze van onderzoek doen binnen de onderwijswetenschappen speciale aandacht binnen de cursus. Gedurende twee perioden zijn er tweewekelijks bijeenkomsten. Daarnaast wordt de student begeleid in een digitale leeromgeving. De instructies volgt de student zoveel mogelijk in de digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten is er zo ruimte voor begeleiding, feedback, gesprek en discussie over de specifieke onderzoeken van de studenten. Studenten krijgen diverse opdrachten aangeboden die helpen bij het zetten van de benodigde stappen om te komen tot een goed onderzoeksplan. Studenten wordt gevraagd om (essay)opdrachten uit te voeren, eigen literatuur te zoeken en te lezen en een verkennend onderzoek uit te voeren met behulp van de dataverzamelingstechnieken die geleerd zijn in WAB start. Waar nodig wordt er gewerkt met de bestaande leerteams. Doelstellingen/competenties Probleemverkenning - De student kan een relevant probleem in de praktijk identificeren en op een volledige en transparante wijze beschrijven, zodanig dat praktijkonderzoek en het te realiseren doel binnen de gegeven tijd haalbaar is. - De student voert een adequate en correcte theoretische verkenning uit naar het praktijkprobleem gebaseerd op literatuur van niveau. - De student verkent het probleem in de praktijk en kiest daarbij op een transparante en onderbouwde wijze voor onderzoeksmethoden die passen bij de gestelde verkennende onderzoeksvragen. - De student kiest een focus voor het interventieonderzoek op basis van conclusies, waarin betekenis is gegeven aan verzamelde informatie gekoppeld aan de onderzoeksvraag met daarbij een transparante afweging van argumenten. - De student formuleert een onderzoeksvraag rond de beoogde interventie die precies, relevant, afgebakend, verankerd en functioneel is. Onderzoeksplan - De student vult het eerdere theoretische kader aan met een theoretische onderbouwde keuze voor de beoogde interventie. - De student beschrijft en onderbouwt vanuit theorie, de beoogde ontwerpcriteria voor een innovatieve interventie. - De student kiest op een transparante en onderbouwde wijze voor onderzoeksmethoden om de waarde van de interventie in de praktijk vast te kunnen stellen, passend bij de gestelde onderzoeksvraag. Reflectieverslag - De student reflecteert op het onderzoeksproces in het licht van de eigen ontwikkeling op competentie 8. - De student reflecteert op het onderzoeksproces in het licht van wetenschapsfilosofie. - De student reflecteert op het onderzoeksproces in het licht van wetenschapsethiek. Algemeen - De student schrijft verzorgde verslagen op een objectieve en precieze wijze met een logische opbouw. Toetsing en beoordelingscriteria De cursus heeft een formatieve en summatieve toets. Als formatieve toets wordt van studenten gevraagd om een onderzoeksverslag te schrijven van de probleemverkenning. Dit wordt door de begeleider voorzien van een GO/NO GO. Pas bij een GO kan een student deelnemen aan de summatieve toets: het 19/58

20 onderzoeksplan. Het onderzoeksplan wordt beoordeeld met een cijfer. De beoordeling geschiedt op basis van de beoordelingsrubrics die opgenomen zijn in de studiehandleiding. Legitimering Competentie 8 Eerstegraads bevoegdheid. Eindtermen onderzoek FE 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: WAB (start), in het bijzonder de dataverzamelingstechnieken (onderzoeksdossier). De student heeft zicht op wat informatievaardigheden zijn en wat de stand van zaken is wat betreft eigen ontwikkeling. De student heeft beginnend zicht op de eigen onderzoekende houding De student werkt in het onderwijs. Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : De Lange, Schuman & Montesano Montessori (2010). Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals. Antwerpen, Apeldoorn:Garant. Reader (verplicht) : Artikelen Boek (verplicht) : Poelmans, P., & Severijnen, O. (2013). De APA-richtlijnen: over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Bussum: Coutinho. 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 112 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 20/58

21 Titel Opleidingsvariant Theorie van de taalbeheersing Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MTBEHEER Cursusnaam Theorie van de taalbeheersing 1.3 Cursusnaam in Engels Theory of language proficiency 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon A Wijnands (tel. 7436) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 1680 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Essay Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 4. blok 5 21/58

22 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus krijgen studenten een overzicht van de stand van zaken in wetenschappelijk onderzoek naar onderwerpen uit de taalbeheersing. Niet alleen wordt de geschiedenis van de taalbeheersing als zelfstandige discipline uiteengezet, ook actueel taalbeheersingsonderzoek komt aan de orde. De nadruk ligt op leesvaardigheid/tekstbegrip, spreekvaardigheid/conversatie, schrijfvaardigheid, argumentatieve vaardigheden en tekstontwerp. Daarbij worden ook psycholinguïstische modellen voor taalgebruik behandeld en er wordt ingegaan op de werking van het brein in relatie tot taalvaardigheid en meertaligheid. Studenten leren tijdens de cursus kritisch te kijken naar onderzoeken. Zij leren zelf een brug te slaan tussen de theorie en de praktijk. Dit doen zij door een essay te schrijven n.a.v. een opdracht over de collegestof. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Leerstof: Studenten krijgen een overzicht van de stand van zaken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de taalbeheersing. Studenten leren een relatie te leggen tussen wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs van het eerstegraads gebied. Werkvormen en activiteiten: Hoor- en werkcolleges, groepswerk, discussies, zelfstudie, afsluitende opdracht. Doelstellingen/competenties: Kennis Inzicht Studenten kunnen cognitieve processen benoemen die aan de basis van luisteren en spreken staan (3.2) en die aan de basis van schrijven en lezen staan. Studenten kennen moderne inzichten in aard en werking van het brein op het punt van taal en kennen de relatie met meertaligheid en meertalig onderwijs. (3.2) Studenten kennen de status-quo binnen het taalbeheersingsonderzoek als het gaat over tekstbegrip, conversatie, argumentatie en schrijfvaardigheid. Studenten kennen historische ontwikkeling in de discipline taalbeheersing. Studenten kunnen de ontwikkeling van de discipline taalbeheersing situeren in historisch perspectief en kunnen reflecteren op de inhouden en op de betekenis ervan voor de praktijksituatie. Studenten herkennen de uitgangspunten van de Amsterdamse en de Utrechtse School op het gebied van de argumentatieleer (2.4a). Toepassing Studenten kunnen adequaat en efficiënt relevante bronnen binnen een gekozen deelgebied van het schoolvak Nederlands beschrijven en daarbij verbanden benoemen. (1.2b) Studenten kunnen antwoorden vinden op eigen hoofd- en deelvragen op basis van bestaande studies (2.5b). Analyse Studenten kunnen data binnen het gebied van de taalvaardigheid herkennen, beschrijven en analyseren ( ) (2.5c). Studenten kunnen kritisch en zelfstandig bijblijven op hun vakgebied, nieuwe kennis integreren en deze kennis vertalen naar hun onderwijspraktijk. Evaluatie Studenten kunnen de resultaten van taalbeheersingsonderzoek kritisch beoordelen en relateren aan de praktijk van het onderwijs in het eerstegraads gebied Studenten kunnen kritisch en zelfstandig bijblijven op hun vakgebied, nieuwe kennis integreren en 22/58

23 deze kennis doorvertalen naar hun onderwijspraktijk. Visie Studenten kunnen hun visie op taalbeheersingsvakken verwoorden en onderbouwen met relevante literatuur. Legitimering: De cursus sluit aan bij SBL-competenties: 3 en 8 Kennisbasis: 1,2b; 2.4a; 2.5b; 2.5c; 3.2. Toetsen en beoordelingscriteria: De toetsing bestaat uit het schrijven van een individueel essay thuis. N.a.v. Braet (2000), de artikelen die tijdens het college aan bod zijn gekomen en (minimaal) twee zelf ingebrachte artikelen schrijven de studenten (individueel) een essay waarin zij vanuit de theorie de taalbeheersing binnen hun eigen (school)praktijk kritisch belichten. In het essay moeten de onderdelen leesvaardigheid, conversationeel taalgebruik, argumentatie, schrijfvaardigheden en tekstontwerp (incl. de bijbehorende artikelen) terugkeren. Het essay moet geschreven zijn in foutloos Nederlands (C1). 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: Vakdomein 2 Kennisbasis Nederlands Bachelor Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Braet, A. (red.) (2000), Taalbeheersing als communicatiewetenschap. Een overzicht van theorie-vorming, onderzoek en toepassing. 1e druk. Bussum Uitgeverij Coutinho. Diversen (verplicht) : Overige materialen, zoals de cursushandleiding, artikelen en hand-outs, worden te zijner tijd via sharepoint beschikbaar gesteld. 2.5 Workload Contactduur (uren): 28 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 112 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 23/58

24 Titel Opleidingsvariant WAB (keuze) Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-MWABKEU Cursusnaam Werken aan Bekwaamheidseisen (keuze) 1.3 Cursusnaam in Engels Developing Teaching Skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.9 Contactpersoon A Zuurmond (tel. 7518) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok CONTINUE: blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Weging Aantal keren dat een Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden In welke blokken wordt de toets aangeboden? procenten) in een collegejaar Dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok CONTINUE:. blok CONTINUE 24/58

25 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving: De cursus Werken aan bekwaamheidseisen Keuze maakt deel uit van de doorlopende leerlijn Werken aan bekwaamheidseisen (WAB). Binnen de opleiding werkt de student op een systematische manier aan de ontwikkeling van zijn beroepsbekwaamheden (= competenties). Hij ontwikkelt zich daarbij van beroepsbekwaam in het tweedegraadsgebied tot een onderwijsprofessional in het eerstegraadsgebied. Uitgangspunt daarbij zijn de bekwaamheidseisen op niveau masters, die zijn gebaseerd op de bekwaamheidseisen voortgezet- en hoger onderwijs, zoals beschreven in de wet Beroepen in het Onderwijs (Onderwijsraad en Raad van State, 2006). De student is werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs of in het hbo. Daarnaast verdient het aanbeveling dat de student ten minste vanaf de start van de opleiding enige uren onderbevoegd lesgeeft in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs of in het hbo. Indien dit beslist niet mogelijk is, volgt de student vanaf de start van deze opleiding een stage met ten minste 80 uur onderbevoegd lesgeven in het eerstegraads gebied. De student heeft op school een begeleider of collega die hem bij zijn ontwikkeling kan ondersteunen, bijvoorbeeld door het geven van feedback en het observeren van lessen. Er wordt een studie- werk- en begeleidingsovereenkomst getekend tussen opleidingsschool en opleiding. Bij WAB Keuze staan profilering en verdieping centraal. De opleiding verzorgt een aanbod van verschillende keuzemodules rond thema s uit het eerstegraads gebied, waaruit de student op basis van eigen achtergrond, ervaringen en interesse een keuze kan maken voor één module. Het is in principe dus niet mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor de inhoud van één van deze modules. Het definitieve aanbod wordt aan het begin van het studiejaar bekend gemaakt; te denken valt aan modules als Toetsen en beoordelen en Onderzoeksvaardigheden. Deze modules worden afgerond met een dossier. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: In de onderwijseenheid WAB Keuze zullen diverse thema s aan bod komen gericht op het eerstegraads gebied, waardoor de student tot een verdieping kan komen van zijn kennis en (didactische) repertoire. Doelstellingen/competenties: De hoofddoelstelling van de onderwijseenheid WAB Keuze is dat de student zich profileert en verdiept in het eerstegraads gebied door een keuze te maken voor een van de modules uit het aanbod van de opleiding. De onderwijseenheid WAB Keuze draagt bij aan de bekwaamheidseisen op niveau masters, onderverdeeld in acht competenties. 1. Interpersoonlijk, 2. Pedagogisch, 3. Vakinhoudelijk en didactisch, 4. Organisatorisch, 5. Samenwerking met collega s, 6. Samenwerking met de omgeving, 7. Reflectie en ontwikkeling, 8. Onderzoekend handelen. Competentie 7 komt in elk geval aan bod. Het is afhankelijk van de keuze van de student welke competenties verder in WAB Keuze aan bod komen. De student draagt er zelf zorg voor dat aan het eind van de opleiding alle competenties die bij het assessment masters aangetoond dienen te worden voldoende aan bod zijn gekomen. Toetsen en beoordelingscriteria: De afrondingseisen voor de onderwijseenheid WAB Keuze zijn: Dossier: 25/58

26 De student heeft op basis van de keuzemodule een dossier aangelegd. Voor de beoordelingscriteria van dit dossier: zie de studiehandleiding van de betreffende module. Legitimering: In de masteropleiding is de beroepscomponent een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Inherent aan iedere beroepsopleiding is dat de student zijn beroepsbekwaamheden in de praktijk ontwikkelt. De didactiek, pedagogiek en organisatie van vakken op eerstegraads niveau verschillen op belangrijke punten van die van het tweedegraads niveau: voorbeelden zijn de interactie tussen docent en leerling, de plaats die de vakinhoud inneemt, het niveau en de omvang van de vakinhoud en de gehanteerde werkvormen. Ook op het gebied van functioneren in de sectie en schoolorganisatie worden aan een master andere eisen gesteld dan aan een tweedegraads docent. Te denken valt aan overleg over de inrichting van het schoolexamen, het ontwikkelen van lesmateriaal en samenwerken met docenten van andere vakken op eerstegraads niveau. Een eerstegraadsdocent is in staat zijn eigen beroepspraktijk methodologisch verantwoord te onderzoeken en is bekend met de wetenschappelijke achtergronden van de onderwijskunde en van zijn eigen vak en vakdidactiek. Aan het einde van zijn opleiding moet de student kunnen bewijzen dat hij voldoende professionele bekwaamheden voor het eerstegraads gebied heeft ontwikkeld. Kennisbasis: Afhankelijk van de keuze van de student kan elk onderdeel van de kennisbasis aan bod komen. 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: geen Kosten en 2.4 studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Studiehandleiding van de gekozen module. Diversen (verplicht) : Aanvullende literatuur zal door de docent van de keuzemodule bekend gemaakt worden. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 126 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 26/58

27 Titel Opleidingsvariant WAB (start) Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAR-MWABSTR Cursusnaam Werken aan Bekwaamheidseisen (start) 1.3 Cursusnaam in Engels Developing Teaching Skills (start) 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.9 Contactpersoon A Zuurmond (tel. 7518) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd cursus in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 11 maal per blok 1320 minuten bij aanvangsblok CONTINUE: blok CONTINUE Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Weging Aantal keren dat een Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer (afgerond op hele toets wordt aangeboden In welke blokken wordt de toets aangeboden? procenten) in een collegejaar Verslag Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok CONTINUE:. blok CONTINUE 27/58

28 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving: De cursus Werken aan bekwaamheidseisen (start) maakt deel uit van de doorlopende leerlijn Werken aan bekwaamheidseisen (WAB). Gedurende de opleiding werkt de student op een systematische manier aan de ontwikkeling van zijn beroepsbekwaamheden (= competenties). Hij ontwikkelt zich daarbij van beroepsbekwaam in het tweedegraadsgebied tot een onderwijsprofessional in het eerstegraadsgebied. Uitgangspunt daarbij zijn de bekwaamheidseisen op niveau masters, die zijn gebaseerd op de bekwaamheidseisen voortgezet- en hoger onderwijs, zoals beschreven in de wet Beroepen in het Onderwijs (Onderwijsraad en Raad van State, 2006). De student is werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs of in het hbo. Daarnaast verdient het aanbeveling dat de student ten minste na aanvang van deze opleiding enige uren onderbevoegd lesgeeft in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs of in het hbo. Indien dit beslist niet mogelijk is, volgt de student een stage met ten minste 80 uur onderbevoegd lesgeven in het eerstegraads gebied. De student heeft op school een werkbegeleider die hem bij zijn ontwikkeling ondersteunt, bijvoorbeeld door het geven van feedback en het observeren van lessen. Er wordt een leerwerkovereenkomst getekend tussen opleidingsschool,opleiding en student. Het leren vindt dus plaats in de eigen schoolpraktijk, in de bijeenkomsten en zelfstudietijd in het kader van WAB. Bij WAB (start) staat verbreding van het beeld dat de student heeft van het docentschap en zijn schoolvak naar het eerstegraadsgebied centraal. De student wordt geleerd de ontwikkeling van zijn beroepsbekwaamheden op een systematische en onderzoekmatige manier aan te pakken en daarvoor bewijsstukken te verzamelen binnen zijn schoolpraktijk en de opleiding. Er wordt gebruik gemaakt van instrumenten voor zelfsturing en voor collegiale consultatie en er is aandacht voor visieontwikkeling. Er wordt verslag gedaan van de ondernomen leeractiviteiten, de resultaten die daarmee zijn bereikt en de ontwikkeling van de beroepsbekwaamheden die daarmee is doorgemaakt, ondersteund door evident bewijsmateriaal. 2.2 Cursus inhoud Contactpersonen per opleiding Aardrijkskunde: Gerhard van der Pot Biologie: Ada Herwig Natuurkunde: Martijn de Kat Wiskunde: Lisette Munneke Engels: Esther Peze Duits: Christian Schlösser Nederlands: Anouk Zuurmond Frans: Florence Gaillard Leerstof, werkvormen en activiteiten: In de onderwijseenheid WAB (start) brengt de student eerst zijn beginsituatie, beelden van het docentschap en zijn schoolvak in het eerstegraadsgebied in kaart. Deze worden gerelateerd aan de bekwaamheidseisen op niveau masters, het zelfbeeld van de student en het programma van de opleiding. Op basis daarvan formuleert de student leervragen en leeractiviteiten om zijn beroepsbekwaamheden verder te ontwikkelen. De voorgenomen leeractiviteiten worden uitgevoerd in de eigen schoolpraktijk en soms ook in andere onderdelen van de opleiding. Het werken en leren op een school (de schoolpraktijk) is dan ook een integraal onderdeel van dit traject. Tijdens de WAB-bijeenkomsten op de hogeschool worden instrumenten gebruikt om de ontwikkeling systematisch aan te kunnen pakken (oa. onderzoeksinstrumenten, zelfanalyse, leerwerkplan,reflectiemodellen en ontwikkelingsportfolio) en om daarbij gebruik te maken van collegiale consultatie (o.a. feedback en intervisie). Er wordt plenair, individueel en in (klein)groepsverband gewerkt. Er worden leerteams van ongeveer 4 tot 6 studenten gevormd. Elk leerteam wordt ondersteund door een begeleider van de opleiding, die extra instrumenten aan kan dragen en feedback kan geven. 28/58

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Argumenteren Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MARGUMEN-12 1.2 Cursusnaam Argumenteren 1.3 Cursusnaam in Engels Argumentation theory

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Aardrijkskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Aardrijkskunde

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Argumenteren Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MARGUMEN-12 1.2 Cursusnaam Argumenteren 1.3 Cursusnaam in Engels Argumentation theory

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 2... 31 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Frans jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Frans jaar 2... 31 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR DUITS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR DUITS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR DUITS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Duits jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Duits jaar 2... 33 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Master (NL) - Nederlands Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Master (NL) - Nederlands Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Master 2017-2018 (NL) - Nederlands Deeltijd 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Argumenteren Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen: Werkvorm Werkcollege

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 45

Nadere informatie

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Didactiek 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-PDIDAC1-12 1.2 Cursusnaam Didactiek 1 1.3 Cursusnaam in Engels Teaching methods 1 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Literatuur in context Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1CONTEX-12 1.2 Cursusnaam Literatuur in context 1.3 Cursusnaam in Engels Modern

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Engels jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Engels jaar 2... 32 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 46 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Actualités Littéraires Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-MACTLIT-13 1.2 Cursusnaam Actualités Littéraires 1.3 Cursusnaam in Engels Today

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 49 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Elektriciteit Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANS-PELECTR-15 1.2 Cursusnaam Elektriciteit 1.3 Cursusnaam in Engels Electricity 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

2 Inhoudelijke gegevens

2 Inhoudelijke gegevens Titel Opleidingsvariant Compétences linguistiques 2A Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-H1COMP2A-12 1.2 Cursusnaam Compétences linguistiques 2A 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN 2014-2015 1/283 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR SCHEIKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR SCHEIKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR SCHEIKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Scheikunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Scheikunde jaar 2...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Made in Britain Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEN-PBRITAIN-14 1.2 Cursusnaam Made in Britain: Contemporary British Culture 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Onderwijs en Opvoeding MODULEHANDLEIDING Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Fase Hoofdfase, jaar 2 Leerroute Voltijd en deeltijd Schrijver(s)/docenten Ilona de Milliano, Catherine van Beuningen,

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant De actieve aarde (incl. Harz) Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-MAARDE-14 1.2 Cursusnaam De actieve aarde (incl. Harz) 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Gids voor werkplekbegeleiders Masters

Gids voor werkplekbegeleiders Masters Gids voor werkplekbegeleiders Masters 2015-2016 Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 44 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR BIOLOGIE

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR BIOLOGIE BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR BIOLOGIE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Biologie jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Biologie jaar 2... 30 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits -

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Gids voor werkplekbegeleiders Masters

Gids voor werkplekbegeleiders Masters Gids voor werkplekbegeleiders Masters 2016-2017 Inhoud Inleiding 2 Omvang van het werkplekleren 2 Begeleiding van de studenten 2 De leerwerkovereenkomst 3 Inhoud van het werkplekleren 4 Contact tussen

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijf- en branche oriëntatie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAD-H1BDRBR-12 1.2 Cursusnaam Bedrijf- en branche oriëntatie 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

Taalkunde in het schoolvak Nederlands: wat hebben methodes ons te bieden?

Taalkunde in het schoolvak Nederlands: wat hebben methodes ons te bieden? VIERENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS Ronde 5 Maria van der Aalsvoort ILS, Radboud Universiteit Nijmegen Contact: m.vanderaalsvoort@ils.ru.nl Taalkunde in het schoolvak Nederlands: wat

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Competentiegericht opleiden Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H1COMPET-12 1.2 Cursusnaam Competentiegericht opleiden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Experimentele natuurkunde 1

Titel Experimentele natuurkunde 1 Titel Experimentele natuurkunde 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANA-MEXPNA1-13 1.2 Cursusnaam Experimentele natuurkunde 1 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Gespreksvaardigheden - basis Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Masteropleiding: Neerlandistiek Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Titel Taalkunde 1: 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar

Titel Taalkunde 1: 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar Titel Taalkunde 1: Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEN-MLINGU1-13 1.2 Cursusnaam Taalkunde 1: Taalkunde in de praktijk 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding e taal en cultuur, 2014-2015 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel A en

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adolescentie 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-H1ADOLE2-13 1.2 Cursusnaam Adolescentie 2 1.3 Cursusnaam in Engels Adolescence 2 1.4

Nadere informatie

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE /279. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE /279. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NATUURKUNDE 2014-2015 1/279 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 40

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie