Informatienota bestemd voor de Belgische markt bij het Offering Circular van 2 augustus 2004 en het Pricing Supplement van 7 maart 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatienota bestemd voor de Belgische markt bij het Offering Circular van 2 augustus 2004 en het Pricing Supplement van 7 maart 2005"

Transcriptie

1 Informatienota bestemd voor de Belgische markt bij het Offering Circular van 2 augustus 2004 en het Pricing Supplement van 7 maart 2005 Rabo Securities N.V. de Emittent (naamloze vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Amsterdam, Nederland) met de onherroepelijke en onvoorwaardelijke borgstelling van Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Rabobank Nederland de Garant OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING OP EUR RABO WEALTH PROTECTOR II 05/15 ( DE EFFECTEN ) ONDER HET EUR STRUCTURED MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME Het prospectus bestaat uit het Offering Circular van 2 augustus 2004 en het Pricing Supplement van 7 maart 2005, beide opgesteld in het Engels. Deze Informatienota vervolledigt het prospectus met de voor de Belgische markt specifieke inlichtingen en is opgesteld in het Nederlands en in het Frans. Het prospectus mag enkel in België worden verspreid samen met deze Informatienota. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Informatienota enerzijds en het prospectus anderzijds, is alleen dit laatste rechtsgeldig. De Effecten leveren geen interest op en hun terugbetaling zal bruto minstens bestaan uit 100% van de Nominale Waarde, vermeerderd met het hoogste bedrag van (i) 25% vermenigvuldigd met de Nominale Waarde; of (ii) 85% van de waardestijging van een mandje van indices bestaand uit Dow Jones Euro Stoxx 50, Nikkei 225 en S&P 500 (de Indices ) vermenigvuldigd met de Nominale Waarde; of (iii) 100% van de waardestijging van de Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA (de Inflatie Index ) vermenigvuldigd met de Nominale Waarde. De Effecten zijn een product waarbij de Nominale Waarde gewaarborgd wordt in geval van terugbetaling op de Eindvervaldatum; in het uitzonderlijke geval van terugbetaling vóór de Eindvervaldatum kunnen de Effecten worden terugbetaald tegen minder dan de Nominale Waarde. Toekomstige beleggers moeten over voldoende ervaring, kennis en professioneel advies beschikken teneinde hun eigen juridische, financiële, fiscale, boekhoudkundige en zakelijke beoordeling te kunnen vormen van de voordelen, risico s en geschiktheid van een belegging in de Effecten. De Effecten zullen worden genoteerd op Euronext Amsterdam.

2 1. ERKENNING EN GOEDKEURING DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Het prospectus (het Prospectus ) bestaat uit het Offering Circular van 2 augustus 2004 en het Pricing Supplement van 7 maart 2005, beide opgesteld in het Engels. Het Prospectus werd op 24 februari 2005 goedgekeurd door Euronext Amsterdam N.V. overeenkomstig artikel 8 juncto 20 van het Fondsenreglement, dat in Nederland is uitgevaardigd met toepassing van Richtlijn 89/298/EEG tot coördinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van, het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat moet worden gepubliceerd bij een openbare aanbieding van effecten en van Richtlijn 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2001 betreffende de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd. Het Prospectus werd op 1 maart 2005 erkend door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 23 van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten en de artikels 1, 3 e alinea en 8 van het Koninklijk Besluit van 14 november 1991 over de wederzijdse erkenning binnen de Europese Gemeenschappen van het prospectus bij een openbaar aanbod en van het prospectus bij toelating tot de notering aan een effectenbeurs. Deze Informatienota vervolledigt het Prospectus met de voor de Belgische markt specifieke inlichtingen in toepassing van artikel 4 1, 4 en artikel 6 van het voornoemde Koninklijk Besluit van 14 november De Informatienota werd op 1 maart 2005 goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 14 van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten. De Informatienota is opgesteld in het Nederlands en het Frans. Het Prospectus mag enkel in België worden verspreid samen met deze Informatienota. Alleen de Nederlandstalige versie van deze Informatienota werd goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-, Financie, en Assurantiewezen. De gelijkvormigheid tussen de Nederlandstalige en de Franstalige versies werd nagegaan door de Emittent, die hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. Deze erkenning en goedkeuring houden geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting, noch van de toestand van de Emittent. Het bericht voorgeschreven door artikel 13 van de wet van 22 april 2003 werd in de pers bekendgemaakt. Het Prospectus en deze Informatienota zijn in België verkrijgbaar via de internet website en via het bijkantoor in België van Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., met maatschappelijke zetel te Amsterdam (Nederland). Het bijkantoor in België is gevestigd te Uitbreidingstraat 86 bus 3, 2600 Berchem-Antwerpen (tel. +32 (0) ). Het opereert onder de handelsnaam Rabobank.be en biedt diensten aan via de hoger vermelde website. 2. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET PROSPECTUS, DE INFORMATIENOTA EN DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN De Emittent neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud van het Prospectus, met uitzondering van de informatie met betrekking tot de Indices en de Inflatie Index. De Emittent garandeert niet dat alle publiek beschikbare informatie en alle andere publiek beschikbare documenten met betrekking tot de Indices en de Inflatie Index juist en volledig zijn, en neemt geen verantwoordelijkheid ter zake op zich. De Emittent is verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatienota en voor de overeenstemming ervan met de voorwaarden van de emissie. De Emittent verklaart dat, voor zover haar bekend en wat het gedeelte van het Prospectus betreft waarvoor zij verantwoordelijk is, de gegevens in het Prospectus stroken met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waardoor de inhoud van het Prospectus zou wijzigen. Alleen de Nederlandstalige versie van deze Informatienota werd goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. De gelijkvormigheid tussen de Nederlandstalige en de Franstalige versies werd nagegaan door de Emittent, die hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. 2

3 De jaarrekeningen van de Emittent over de boekjaren eindigend op 31 december 2003, 2002 en 2001 zijn gecontroleerd door Ernst & Young Accountants, Euclideslaan 1, 3584 BL Utrecht (Nederland). Ernst & Young Accountants heeft bij de betreffende jaarrekeningen een goedkeurende verklaring afgegeven, met inachtneming van de vrijstellingen uit hoofde van artikel 403 van boek 2 BW, op respectievelijk 27 april 2004, 15 mei 2003 en 2 april De jaarrekeningen van de Garant over de boekjaren eindigend op 31 december 2003, 2002 en 2001 zijn gecontroleerd door Ernst & Young Accountants, Euclideslaan 1, 3584 BL Utrecht (Nederland). Ernst & Young Accountants heeft bij de betreffende jaarrekeningen een goedkeurende verklaring afgegeven op respectievelijk 4 maart 2004, 6 maart 2003 en 7 maart SAMENVATTING VAN DE UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE EFFECTEN Hieronder volgt een samenvatting van de uitgiftevoorwaarden van de Effecten. De volledige uitgiftevoorwaarden van de Effecten worden uiteengezet in het Offering Circular en het Pricing Supplement (onder de titel Terms and Conditions of the Notes ). Potentiële investeerders worden hierbij gewezen op de Special Considerations die zijn opgenomen in het Offering Circular (en waarvan een Nederlandse vertaling is opgenomen in het Offering Circular onder de hoofding Bijzondere Aandachtspunten ). a) Inschrijvingsperiode en uitgiftedatum De inschrijvingsperiode voor de Belgische markt begint op 7 maart 2005 en eindigt op 4 april 2005 om 15:00 uur (de "Inschrijvingsperiode"). De Emittent behoudt zich het recht voor om de Inschrijvingsperiode vervroegd af te sluiten (bijvoorbeeld in geval van overinschrijving) en om (bijvoorbeeld in geval van onderinschrijving) het aanbod tot uiterlijk 7 april 2005, eind van de dag, in te trekken. Een dergelijke intrekking zal door de Emittent in een landelijk verspreid dagblad in België worden gepubliceerd. Indien de inschrijvingen op de Effecten gedurende de inschrijvingsperiode het totale nominale bedrag van EUR overschrijden, kan de Emittent het totale nominale bedrag van de uitgifte verhogen en bijkomende Effecten uitgeven. De Emittent behoudt zich het recht voor om, in het geval dat hij ervoor zou opteren om het totale nominale bedrag van de uitgifte niet te verhogen, het aantal Effecten waarop teveel werd ingeschreven te verminderen op één van de hierna vermelde wijzen: weigering van bijkomende inschrijvingen zodra het bedrag van EUR bereikt is (first come first serve-regel); of proportionele vermindering van het aantal Effecten waarop elke investeerder heeft ingetekend. De uitgiftedatum en betalingsdatum van de Effecten is bepaald op 8 april b) Nominale waarde en uitgifteprijs De Effecten worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van 102 %, zijnde EUR per Effect. Potentiële kopers kunnen per Effect van EUR nominaal ( Nominale Waarde of NW ) inschrijven. Het totale nominale bedrag van de Effecten bedraagt EUR c) Looptijd De looptijd van de Effecten is 10 jaar. De einddatum zal 8 april 2015 (de Eindvervaldatum ) zijn, behoudens eventuele vervroegde aflossing. Bij een eventuele vervroegde aflossing, zullen de Effecten worden afgelost tegen de dan geldende marktwaarde. 3

4 d) Terugbetaling en rendement (i) Terugbetaling overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden (op de Eindvervaldatum) De Effecten zijn niet rentedragend. Per Effect zal op de Eindvervaldatum bruto EUR worden terugbetaald, vermeerderd met een additionele bruto uitbetaling. Deze additionele bruto-uitbetaling hangt af van de hoogste waarde van A), B) of C) als hieronder vermeld: A) 25% vermenigvuldigd met de Nominale Waarde; of B) 85% van de waardestijging van het Indexmandje (zoals gedefinieerd in Bijlage 1) met de drie Indices* vermenigvuldigd met de Nominale Waarde; of C) 100% van de waardestijging van de Inflatie Index vermenigvuldigd met de Nominale Waarde. * Het mandje bestaat voor 33 1 / 3 % uit de Euro Stoxx 50 Index, voor 33 1 / 3 % uit de S&P 500 Index en voor 33 1 / 3 % uit de Nikkei 225 Index. De eindwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de waarden van het mandje op vijftien, drie maandelijkse observatiedata, in de laatste drie en een half jaar van de looptijd van de Effecten. De berekening van het terug te betalen (bruto) bedrag, alsmede alle andere berekeningen in verband met de Effecten, zal worden uitgevoerd door de daarvoor aangewezen berekeningsagent ( Berekeningsagent ), met name Rabo Securities N.V. Op de Eindvervaldatum krijgt de belegger per Effect bruto minimaal 125% van de Nominale Waarde terug. De formules in verband met de berekening van de terugbetaling op de Eindvervaldatum worden weergegeven in Bijlage 1. (ii) Terugbetaling vóór de Eindvervaldatum in uitzonderlijke gevallen In een aantal gevallen, omschreven in het hoofdstuk Terms and Conditions of the Notes van het Offering Circular, zullen de Effecten worden terugbetaald vóór de Eindvervaldatum: op initiatief van de Emittent, in toepassing van artikel 5b ( Redemption for Taxation Reasons ), met name in geval van een Tax Call (zoals gedefinieerd in voormeld artikel); op initiatief van de houders van de Effecten, in toepassing van artikel 11 ( Events of Default ), met name in geval van een Event of Default in hoofde van de Emittent (zoals gedefinieerd in voormeld artikel). In deze gevallen zal het bedrag van de terugbetaling gelijk zijn aan de marktwaarde van de Effecten op de datum van de terugbetaling, verminderd met alle verliezen, uitgaven en kosten van de Emittent in verband met het terugdraaien van de onderliggende hedging en funding overeenkomsten. Dit bedrag zal volkomen discretionair door de Berekeningsagent worden bepaald en kan lager zijn dan de Nominale Waarde van de Effecten. e) Status De Effecten zijn rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en niet gewaarborgde (met uitzondering van de borgstelling door de Garant) verplichtingen van de Emittent. Ze nemen gelijke rang in met alle andere niet achtergestelde schuldeffecten van de Emittent, behoudens de door de wet voorziene voorrechten. f) Notering De Effecten zullen niet worden genoteerd in België. Wel zullen zij worden genoteerd op Euronext Amsterdam. In België zal de belegger zijn Effect bovendien kunnen verkopen en kopen via Rabobank.be. De beleggers die tussentijds Effecten wensen te kopen of te verkopen, zullen respectievelijk instapkosten van 2% en uitstapkosten van 1% worden aangerekend. 4

5 g) Operationele informatie Reuters: RABOWTS Bloomberg: RABS ISIN code: NL Common code: h) Financiële dienst De financiële dienst voor de Effecten zal in België worden waargenomen door Rabobank.be. De beleggers kunnen eveneens hun eigen financiële bemiddelaar benaderen om in te schrijven op de Effecten; in dit geval moeten zij zich vergewissen van de kosten die deze financiële bemiddelaar aanrekent. i) Publicatie van berichten aan de houders van de Effecten Berichten aan de houders van de Effecten zullen zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden in De Tijd en in L Écho. Het bericht voorgeschreven door artikel 13 van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten werd in de pers gepubliceerd. j) Vorm en levering De Effecten zullen worden vertegenwoordigd door een tijdelijk globaal toondercertificaat, om te ruilen tegen een permanent globaal toondercertificaat en neer te leggen bij de depositaris Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (Damrak 70, 1012 LM Amsterdam, Nederland), in naam en voor rekening van Euroclear Bank SA/NV, als beheerder van het Euroclear Systeem ( Euroclear ) en Clearstream Banking S.A., Luxembourg ( Clearstream ). De Effecten zullen in principe niet fysiek worden geleverd. Levering geschiedt via overschrijving op effectenrekening en tegen betaling. Afwikkeling van de Effecten vindt plaats via de systemen van Euroclear en Clearstream. 4. INLICHTINGEN OVER DE EMITTENT De activiteiten van de Emittent vormen een integraal onderdeel van de activiteiten van de Rabobank Groep. De beschrijving van de activiteiten van de Emittent moet samen worden gelezen met de beschrijving van de activiteiten van de Rabobank Groep en de geconsolideerde jaarrekeningen van de Rabobank Groep. De Emittent werd op 2 januari 1987 opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap (limited liability company) naar Nederlands recht. De maatschappelijke zetel van de Emittent is gelegen te Amsterdam (Nederland); de Emittent heeft zijn hoofdkantoor te Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam (Nederland). De Emittent is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van koophandel en nijverheid van Amsterdam onder nummer Het maatschappelijk doel van de Emittent, zoals bepaald in artikel 2 van de statuten, luidt als volgt: (i) als effectenkredietinstelling werkzaam te zijn, waaronder begrepen het verlenen van diensten als commissionair in effecten en daarvan afgeleide instrumenten, het begeleiden van emissies, het deelnemen in syndicaten en de handel, waaronder begrepen de verkrijging, bezwaring en vervreemding, in effecten en daarvan afgeleide instrumenten, een en ander al dan niet ter beurze, waaronder begrepen buitenlandse beurzen, (ii) het deelnemen in, het voeren van beheer over, het besturen en het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen, (iii) het verlenen van diensten en het geven van adviezen op het gebied van het beleggen in effecten en daarvan afgeleide instrumenten, (iv) zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op een andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden, en (v) het opnemen en verstrekken van kredieten en geldleningen, zomede al het geen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 5

6 Het maatschappelijk kapitaal van de Emittent bedroeg op 31 december 2003 EUR ,61, vertegenwoordigd door aandelen met een nominale waarde van EUR 454 per aandeel. Het uitgegeven en volgestort kapitaal van de Emittent op 31 december 2003 bedroeg EUR ,89, vertegenwoordigd door aandelen met een nominale waarde van EUR De Emittent is de gespecialiseerde effectenbank van Rabobank Nederland. De Emittent is actief op het vlak van investment banking sinds De Emittent is niet betrokken bij enig geschil of enige arbitrage-procedure die een belangrijke nadelige weerslag kan hebben op zijn financiële positie, noch valt, voor zover bekend aan de Emittent of de Garant, een dergelijk geschil of arbitrageprocedure te verwachten. Kopies van de meest recente jaarrekeningen met betrekking tot Rabo Securities zijn kosteloos te verkrijgen in het hoofdkantoor van Rabo Securities te Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam en via Rabobank.be. Recente ontwikkelingen en vooruitzichten tot april 2005 De eerste negen maanden van 2004 toonden een goed financieel resultaat, ruim boven de financiële budgetten, wat het succes van ons gekozen business model bevestigt. Dankzij de nieuwe uitgiftes Equity Derivatives verwachten wij gunstige resultaten voor de volgende zes maanden. 5. INLICHTINGEN OVER DE GARANT Ingevolge een verklaring overeenkomstig Boek 2, art. 403 par.1 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (de zogenaamde 403-verklaring ) is Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., met maatschappelijke zetel te Amsterdam (Nederland) ( Rabobank Nederland ) hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen uit rechtshandelingen van de Emittent. Daarenboven heeft Rabobank Nederland verklaard hoofdelijk aansprakelijk te blijven voor alle verbintenissen uit rechtshandelingen van de Emittent, ook al zou de 403-verklaring worden ingetrokken.. Rabobank Nederland is op 1 december 1972 ontstaan uit de fusie tussen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank en Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank. Zij heeft de vorm van een coöperatie naar Nederlands recht. Rabobank Nederland heeft haar hoofdkantoor te Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht (Nederland). Zij is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer Het maatschappelijk doel van Rabobank Nederland, zoals bepaald in artikel 2 van de statuten, luidt als volgt: 1 Het doel van Rabobank Nederland is het behartigen van de belangen van de leden. Zij doet dit - zulks ter voortzetting van de activiteiten van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven en de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht - door: a het bevorderen van de oprichting, instandhouding en ontwikkeling van coöperatieve banken; b de uitoefening van het bankbedrijf in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder door op te treden als centrale bank voor haar leden en het uit dien hoofde sluiten van overeenkomsten met de leden; c het ten behoeve van de leden bedingen van rechten en, met inachtneming van hetgeen daartoe in deze statuten is bepaald, het te hunnen laste aangaan van verplichtingen mits deze verplichtingen voor alle leden dezelfde strekking hebben waaronder, doch niet uitsluitend, het ten behoeve van de leden sluiten van Collectieve Arbeids Overeenkomsten; d het deelnemen in, het voeren van beheer over en het verlenen van diensten aan andere ondernemingen en instellingen, in het bijzonder ondernemingen en instellingen die actief zijn op het gebied van het verzekeringswezen, het kredietwezen, beleggingen en/of andere financiële dienstverlening; e het houden van het toezicht op de leden dat haar in het kader van de Wet toezicht kredietwezen 1992 of de wetgeving die hiervoor in de plaats treedt (hierna te noemen: Wet toezicht kredietwezen) is opgedragen; f het verrichten van handelingen die bevorderlijk zijn te achten voor de onder a, b, c, d en e omschreven doeleinden. 2 Rabobank Nederland kan haar werkzaamheden mede tot anderen dan haar leden uitstrekken. 1 Aandelenkapitaal geconverteerd in EUR volgens artikel 2:67c van het Nederlands B.W. 6

7 Kopies van de meest recente jaarrekeningen met betrekking tot Rabobank Nederland zijn kosteloos te verkrijgen in het hoofdkantoor van Rabobank Nederland te Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht (Nederland), via de website van Rabobank Groep ( en via Rabobank.be. Recente ontwikkelingen en vooruitzichten tot februari 2005 Voor de recente ontwikkelingen en de vooruitzichten tot februari 2005 van de Garant wordt respectievelijk verwezen naar de titels Recent developments en Outlook until February 2005 op pagina s 60 en volgende van het Offering Circular. In aanvulling op de geconsolideerde kerncijfers per 31 december 2003 die in het Offering Circular (p. 76) worden meegedeeld m.b.t. de Rabobank Groep vindt u in Bijlage 2 de geconsolideerde kerncijfers van de Rabobank Groep per 30 juni 2004 (niet geauditeerd). 6. INFORMATIE OVER DE INDICES EN DE INFLATIE INDEX Het niveau van de Indices en de Inflatie Index kan onder meer worden opgezocht in de financieel-economische secties van de meeste dagbladen (waaronder De Tijd 2 en L Écho 3 ) en op de volgende websites : voor de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index: de website van STOXX Limited ( voor de Nikkei 225 Index: de website van Nikkei Net Interactive ( voor de Standard & Poor s 500 Index: de website voor de Inflatie Index: de website Sectie Financiële markten - Beursindexen - Internationale aandelenindexen. Sectie Finances - Bourses Étrangères - Indices. 7

8 6.1. Dow Jones Euro Stoxx 50 Index De hierna volgende grafiek geeft het verloop van de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index weer over de aangeduide periode: 4000 DJ Euro Stoxx jan-02 mrt-02 mei-02 jul-02 sep-02 nov-02 jan-03 mrt-03 mei-03 jul-03 sep-03 nov-03 jan-04 mrt-04 mei-04 jul-04 sep-04 nov-04 jan-05 (Bron: Bloomberg) Het slotniveau van deze Index bedroeg op 25 februari , Nikkei 225 Index De Nikkei-225 Stock Average is een prijsgewogen gemiddelde van 225 leidende Japanse vennootschappen genoteerd op de First Section van de Tokyo Stock Exchange. De Nikkei Stock Average werd voor het eerst gepubliceerd op 16 mei Toen bedroeg de gemiddelde prijs JPY 176,21 op een deler van 225. De hierna volgende grafiek geeft het verloop van de Nikkei 225 Index weer over de aangeduide periode: 8

9 Nikkei jan-02 mrt-02 mei-02 jul-02 sep-02 nov-02 jan-03 mrt-03 mei-03 jul-03 sep-03 nov-03 jan-04 mrt-04 mei-04 jul-04 sep-04 nov-04 jan-05 (Bron: Bloomberg) Het slotniveau van deze index bedroeg op 25 februari , S&P 500 Standard and Poor s 500 Index is een kapitalisatiegewogen index van 500 effecten. De index is ontworpen met het doel de prestatie van de Amerikaanse economie te meten door middel van wijzigingen in de gemiddelde marktwaarde van 500 effecten die de meest vooraanstaande industrieën vertegenwoordigen. Deze index werd ontwikkeld op basis van de basisperiode met een basisniveau van 10. De hierna volgende grafiek geeft het verloop van de S&P 500 Index weer over de aangeduide periode: S&P jan-02 mrt-02 mei-02 jul-02 sep-02 nov-02 jan-03 mrt-03 mei-03 jul-03 sep-03 nov-03 jan-04 mrt-04 mei-04 jul-04 sep-04 nov-04 jan-05 (Bron: Bloomberg) 9

10 Het slotniveau van deze index bedroeg op 25 februari , De Inflatie Index De hiernavolgende grafiek geeft het verloop van de Inflatie Index weer over de aangeduide periode: (Bron: Bloomberg) Het niveau van de Inflatie Index voor de maand januari 2005 bedroeg 115,1. 7. FISCAAL REGIME VAN DE EFFECTEN IN BELGIË De hierna volgende uiteenzetting is een algemene samenvatting van de op de datum van deze Informatienota geldende Belgische fiscale regels met betrekking tot inkomsten uit de Effecten. Deze informatie is van algemene aard en beoogt niet alle aspecten van een investering in schuldinstrumenten te behandelen. In bepaalde gevallen kunnen andere regels van toepassing zijn. Bovendien kunnen de fiscale regels ook in de toekomst gewijzigd worden, eventueel met terugwerkende kracht, en kan de interpretatie van de fiscale regels wijzigen. De potentiële beleggers die meer informatie wensen over de fiscale gevolgen - zowel in België als in het buitenland - van de inschrijving op, het bezit van en de beschikking over de Effecten, worden verzocht hun financiële en fiscale adviseurs te raadplegen. a) Roerende voorheffing Iedere som verkregen boven de uitgifteprijs gerealiseerd bij de verkoop van het Effect aan de Emittent (op de Eindvervaldatum of voordien) is belastbaar als interest overeenkomstig het Belgisch fiscaal recht. Indien er een in België gevestigde professionele tussenpersoon (bv. financiële instelling) tussenkomt bij de betaling zal deze een roerende voorheffing inhouden van in principe 15% op deze interest. 10

11 b) Fiscaal stelsel van toepassing op natuurlijke personen Natuurlijke personen die houder zijn van de Effecten en die onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting ( impôt des personnes physiques ), zullen met betrekking tot de Effecten in principe onderworpen zijn aan het hierna beschreven fiscaal regime. Andere regels kunnen van toepassing zijn in specifieke situaties, in het bijzonder wanneer de natuurlijke personen de Effecten houden in het kader van hun beroepswerkzaamheden, of wanneer hun verrichtingen met betrekking tot de Effecten buiten het normale beheer van hun privé-vermogen sorteren. Indien roerende voorheffing werd ingehouden op de interest vermeld onder a), dan werkt deze inhouding bevrijdend in hoofde van de natuurlijke personen. Dit betekent dat de natuurlijke personen er niet zullen toe gehouden zijn in hun belastingaangifte in de personenbelasting melding te maken van de interest vermeld onder a). Indien de interest vermeld onder a), niet onderworpen is geweest aan de Belgische roerende voorheffing, dan is de natuurlijke persoon ertoe gehouden de interest op te nemen in zijn belastingaangifte in de personenbelasting. In dit geval is de interest in principe onderworpen aan het afzonderlijk tarief van 15% verhoogd met gemeentelijke opcentiemen. Meerwaarden, uitgezonderd de interest vermeld onder a) en uitgezonderd de reeds verlopen interest component verkregen bij verkoop aan derden, gerealiseerd bij verkoop door de natuurlijke persoon, binnen het kader van het normaal beheer van het privé-vermogen, zijn in principe vrijgesteld. Minderwaarden zijn in principe fiscaal niet aftrekbaar. c) Fiscaal stelsel van toepassing op vennootschappen Vennootschappen die houder van de Effecten zijn en die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting ( impôts des sociétés ), zullen met betrekking tot de Effecten in België in principe onderworpen zijn aan het hierna beschreven fiscaal regime. Voor Belgische vennootschappen is de roerende voorheffing niet bevrijdend. Bijgevolg maken in hoofde van de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting alle meerwaarden, inclusief de interest vermeld onder a), gerealiseerd op de Effecten deel uit van hun belastbare basis in de vennootschapsbelasting en zullen belastbaar zijn aan het normaal tarief in de vennootschapsbelasting, zijnde in principe 33,99%. Minderwaarden zijn in principe fiscaal aftrekbaar. De vennootschappen kunnen, mits aflevering van een getuigschrift, onder bepaalde voorwaarden genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten vermeld onder a). Indien roerende voorheffing werd ingehouden, dan is deze overeenkomstig de wettelijke voorwaarden verrekenbaar met de verschuldigde vennootschapsbelasting. d) Fiscaal stelsel van toepassing op rechtspersonen Rechtspersonen die houder van de Effecten zijn en die onderworpen zijn aan de Belgische rechtspersonenbelasting ( impôts des personnes morales ), zullen met betrekking tot de Effecten in België in principe onderworpen zijn aan het hierna beschreven fiscaal regime. Indien roerende voorheffing werd ingehouden op de interesten vermeld onder a), dan is deze roerende voorheffing de definitieve belasting voor de rechtspersonen. Indien geen roerende voorheffing werd ingehouden, staan de rechtspersonen zelf in voor de betaling van de roerende voorheffing van 15%. Meerwaarden, uitgezonderd de interesten vermeld onder a) en uitgezonderd de reeds verlopen interest component verkregen bij verkoop aan derden, zijn in principe niet belastbaar. De minderwaarden zijn fiscaal niet aftrekbaar. 11

12 e) Fiscaal stelsel van toepassing op niet-inwoners De interesten vermeld onder a) die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde tussenpersoon zijn in principe onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%. Mits aflevering van een getuigschrift van niet-verblijfhouder kunnen de spaarders niet-inwoners een vrijstelling van roerende voorheffing krijgen ingeval van inning in België indien de Effecten in open bewaargeving gegeven zijn bij een Belgische financiële instelling en voor zover deze Effecten niet voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid in België gebruikt worden. De vennootschappen niet-inwoners die de Effecten gebruiken voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit in België zijn onderworpen aan de regels die gelden voor Belgische vennootschappen zoals vermeld onder c). f) Taks op beursverrichtingen De inschrijving op nieuwe effecten is niet onderworpen aan de taks op de beursverrichtingen. Als gevolg van het arrest van het Hof van Justitie van 15 juli 2004 is deze taks immers in principe niet langer verschuldigd vanaf 15 juli 2004 bij de uitgifte van nieuwe effecten. De wetgeving werd in deze zin aangepast. De daarop volgende aan- of verkoop van de Effecten via een Belgische professionele tussenpersoon geeft in principe aanleiding tot een taks op beursverrichtingen van 0,07% per transactie en per partij. De taks op beursverrichtingen is afzonderlijk verschuldigd door beide partijen bij een dergelijke transactie, t.w. de verkoper en de koper, en zullen beiden ingehouden worden door de Belgische professionele tussenpersoon. Op 21 januari 2005 heeft de Ministerraad de herinvoering, met terugwerkende kracht op 31 december 2004, goedgekeurd van een plafonnering van de taks op de beursverrichtingen die toegepast werd op de transacties voor 1 januari 2005 (EUR 250 per transactie per partij) en die door artikel 348 van de programmawet van 27 december 2004 was afgeschaft. Een voorontwerp van wet werd voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Dit voorontwerp schrijft voor dat de beurstaks niet meer zal bedragen dan EUR 500 per transactie en per partij. De fysieke levering van de effecten in België is onderworpen aan een taks op de fysieke levering van effecten aan toonder van 0,60% indien de aflevering gebeurt via een Belgische professionele tussenpersoon. Als gevolg van het arrest van het Hof van Justitie van 15 juli 2004 is deze taks in principe niet langer verschuldigd vanaf 15 juli 2004 bij de fysieke aflevering naar aanleiding van de uitgifte van de Effecten. De wetgeving werd in deze zin aangepast. g) Europese Richtlijn met betrekking tot de heffing op inkomsten uit spaargelden Op 3 juni 2003 heeft de Europese Raad van Ministers van Financiën en Economische Zaken het voorstel van Europese Richtlijn met betrekking tot de fiscaliteit van spaargelden aangenomen. Er wordt bepaald dat de Lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Oostenrijk, België en Luxemburg, met ingang van 1 januari 2005, een systeem van automatische uitwisseling van informatie in werking moeten stellen met betrekking tot interesten van spaargelden verkregen door natuurlijke personen woonachtig in een andere Europese lidstaat. Oostenrijk, België en Luxemburg zullen gedurende een overgangsperiode echter niet deelnemen aan dit systeem van automatische uitwisseling van informatie (behalve indien de natuurlijke persoon hiervoor opteert) en zullen een bronheffing toepassen op dergelijke interesten. Oostenrijk, België en Luxemburg zullen gedurende de eerste drie jaar van de overgangsperiode, die in principe ingaat op 1 januari 2005, een bronheffing van 15%, gedurende de volgende drie jaar een bronheffing van 20% en daarna een bronheffing van 35% toepassen. De overgangsperiode eindigt van zodra o.a. een overeenkomst wordt gesloten tussen de Europese Gemeenschap en o.a. Zwitserland die voorziet in de uitwisseling van gegevens op verzoek. De Richtlijn bepaalt eveneens dat de Lidstaten deze Richtlijn dienen toe te passen vanaf 1 januari 2005 voor zover o.a. Zwitserland gelijkwaardige maatregelen neemt vanaf 1 januari De Europese Raad heeft op 19 juli 2004 de datum van inwerkingtreding van de Richtlijn uitgesteld tot 1 juli De Wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de bovenvermelde Richtlijn werd op 27 mei 2004 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De Wet bevat de mogelijkheid dat de overgangsperiode eindigt voor de inwerkingtreding van de overeenkomsten met bepaalde niet EU-landen waarnaar verwezen in de Richtlijn. 12

13 8. DISCLAIMERS EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN De Effecten zijn op geen enkele wijze gesponsord, geëndosseerd, verkocht of gepromoot door de licentiegevers van de Indices (met name elk van de volgende entiteiten: Stoxx Limited, Dow Jones & Company, Inc., Standard & Poor's (een afdeling van McGraw-Hill Companies, Inc.) en Nihon Keizai Shimbun, Inc.) en de licentiegevers geven geen enkele verklaring of waarborg, hetzij expliciet of impliciet, betreffende de resultaten die het gebruik van de Indices met zich zal meebrengen en/of betreffende het niveau dat de Indices op een bepaald tijdstip op een bepaalde dag of anderszins bereiken. De licentiegevers zullen niet aansprakelijk zijn (noch door nalatigheid of anderzijds) ten aanzien van enige persoon voor enige fout betreffende de Indices en de licentiegevers zullen geen enkele verplichting hebben om enige persoon op de hoogte te brengen van enige fout in dit verband. In aanvulling hierop geven de licentiegevers geen garantie ten aanzien van enige aanpassing of verandering in de berekeningswijze van de Indices en hebben de licentiegevers geen enkele verplichting om de berekening, publicatie en verspreiding van de Indices te continueren. De Dow Jones Euro STOXX 50 en zijn handelsmerken zijn de intellectuele eigendom van Stoxx Limited en/of Dow Jones & Company, Inc. (de "Licentiegevers"), die in licentie worden gebruikt. De Effecten die zijn gebaseerd op de Index worden op geen enkele wijze door de Licentiegevers financieel ondersteund, goedgekeurd, verkocht of aanbevolen, en geen van de Licentiegevers draagt in verband hiermee enige aansprakelijkheid. "Standard & Poor's ", "S&P ", "S&P 500 ", "Standard & Poor's 500 ", en "500" zijn handelsmerken van The McGraw-Hill Companies, Inc en zijn voor bepaalde gebruiksdoeleinden in licentie gegeven aan Rabo Securities N.V. De Nikkei Stock Average is een intellectueel eigendomsrecht van Nihon Keizai Shimbun, Inc. "Nikkei", "Nikkei Stock Average" en "Nikkei 225" zijn handelsmerken van de licentiegever. De licentiegever behoudt zich alle rechten voor op de index, inclusief auteursrechten. 13

14 BIJLAGE 1 BEREKENING VAN HET UITEINDELIJK BEDRAG VAN DE TERUGBETALING Behoudens andersluidende bepaling: - hebben de met een hoofdletter geschreven Nederlandse termen in deze Informatienota die gevolgd worden door een verwijzing tussen haakjes naar de Engelse met een hoofdletter geschreven term, dezelfde betekenis als deze Engelse term in het Offering Circular of het Pricing Supplement; - hebben de overige met een hoofdletter geschreven Nederlandse termen in deze Informatienota de betekenis die hen elders in deze Informatienota wordt toegekend. 1. Definities Gewicht: Indexmandje: Betekent voor elke index het percentage zoals gespecifieerd in de definitie van Indexmandje. Betekent een indexmandje van de hiernavermelde indices, elk een Index en tesamen de Indices. Index Sponsor Gewicht Dow Jones EURO STOXX 50 (Bloomberg code SX5E) ( ESTOXX ) STOXX Limited 33 1/3 % S&P 500 (Bloomberg code SPX) ( SPX ) Nikkei 225 (Bloomberg code NKY) ( NKY ) Indexmandje (0) : Betekent Standard & Poor s, a division of McGraw-Hill Companies, Inc. Nihon Keizai Shimbun, Inc. 33 1/3 % 33 1/3 % Indexmandje (T) : Betekent het rekenkundig gemiddelde van het Niveau van het Indexmandje op de Index Waarderingsdata. Index Waarderingsdatum : Betekent, voor elke Index, 4 oktober 2011, 4 januari 2012, 4 april 2012, 4 juli 2012, 4 oktober 2012, 6 januari 2014, 4 april 2014, 4 juli 2014, 6 oktober 2014, 5 januari 2015 en 2 april 2015 en tesamen, de Index Waarderingsdata. Indexwerkdag: Inflatie Index: Betekent een dag waarop een Slotniveau wordt berekend voor een Index. Ter verduidelijking: iedere Index zal onafhankelijk van de andere Indices worden behandeld bij het bepalen van Indexwerkdagen voor iedere Index. Betekent de Harmonised Index of Consumer Prices for the Eurozone (HICP) excluding tobacco Unrevised Series NSA, gepubliceerd door Eurostat (dienst statistieken van de Europese landen in Luxemburg) of zijn opvolger, zoals vermeld op Bloomberg pag. CPTFEMU. Indien de Inflatie Index na de publicatie van elk niveau van de Inflatie Index vervolgens herzien of gewijzigd wordt, zal deze wijziging niet geldig zijn voor de berekening van deze Inflatie Index. Inflatie Index (0) : Betekent het niveau van de Inflatie Index in januari 2005, zoals officieel gepubliceerd door Eurostat of zijn opvolger. Inflatie Index (T) : Betekent het niveau van de Inflatie Index in januari 2015, of 14

15 indien niet beschikbaar, het meest recente niveau dat beschikbaar is op de Uiteindelijke Index Waarderingsdatum, zoals officieel gepubliceerd door Eurostat. Niveau van het Indexmandje: Betekent een waarde bepaald aan de hand van de volgende formule: * (A+B+C) waarbij: A= Gewicht ESTOXX * (ESTOXX (t) /ESTOXX (0) ); B= Gewicht SPX * (SPX (t) /SPX (0) ); C= Gewicht NKY * (NKY (t) / NKY (0) ); en: ESTOXX (0) betekent het Slotniveau van ESTOXX op de Vaststellingsdatum; ESTOXX (T) betekent het Slotniveau van ESTOXX op de toepasselijke Index Waarderingsdatum; SPX (0) betekent het Slotniveau van SPX op de Vaststellingdatum; SPX (T) betekent het Slotniveau van SPX op de toepasselijke Index Waarderingsdatum; NKY (0) betekent het Slotniveau van NKY op de Vaststellingdatum; NKY (T) betekent het Slotniveau van NKY op de toepasselijke Index Waarderingsdatum. Nominale Waarde: Betekent de nominale waarde ( NW ), zijnde EUR Slotniveau: Sponsor: Uiteindelijke Index Waarderingsdatum: Betekent het officiële slotniveau van iedere Index in het Indexmandje, zoals vastgesteld door zijn Sponsor. Betekent de vennootschap of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het opstellen en verifiëren van de reglementering, procedures en berekeningsmethode, evenals de wijzigingen m.b.t. de Indices gedurende de Indexwerkdag, en het aankondigen en publiceren van de relevante waarde van de Indices. Betekent 2 april Indien deze dag geen Indexwerkdag is, zal de Uiteindelijke Index Waarderingsdatum de eerste Indexwerkdag zijn volgend op 2 april Vaststellingsdatum: Betekent 4 april

16 2. Uiteindelijk Bedrag van Terugbetaling Tenzij daarvoor reeds terugbetaald of aangekocht en teniet gegaan zoals voorzien in de Conditions, zal elk Effect op de Eindvervaldatum worden terugbetaald tegen een bedrag in Euro (het Uiteindelijk Bedrag van Terugbetaling ) bepaald door de Berekeningsagent, overeenkomstig de volgende formule: NW*100% + NW * Indexmandje( MAX 25% ;85%* ( Indexmandje T ) (0) InflatieIndex( T ) 1); 1 InflatieIndex (0) 3. Berekening van het Uiteindelijk Bedrag van Terugbetaling De Berekeningsagent zal: (a) op de Uiteindelijke Index Waarderingsdatum, of zo snel mogelijk daarna, voor elk Effect het Uiteindelijk Bedrag van Terugbetaling bepalen overeenkomstig de bepalingen van deze Bijlage; en (b) bij het bepalen van het Uiteindelijk Bedrag van Terugbetaling voor elk Effect, hiervan onmiddellijk (en in geen geval later dan 17:30 uur op de eerste Werkdag volgend op de Uiteindelijke Index Waarderingsdatum) kennis geven aan de Emittent en de Fiscale en Betalingsagent ( Fiscal and Paying Agent ). 4. Berekeningen en vaststellingen door de Berekeningsagent Alle berekeningen en vaststellingen gedaan door de Berekeningsagent van alle gegevens die door hem dienen te worden vastgesteld gebeuren volgens zijn eigen exclusieve en absolute oordeel (met dien verstande dat de berekeningen uiteengezet onder nr. 2 hierboven dienen te worden uitgevoerd aan de hand van de aldaar vermelde formules), en zullen bij gebrek aan een manifeste fout definitief en bindend zijn voor alle partijen. De Berekeningsagent zal tegenover niemand enige verantwoordelijkheid hebben voor fouten of weglatingen te goeder trouw in de door hem gemaakte berekening van enig gegeven in verband met de Effecten. 5. Betaling van het Uiteindelijk Bedrag van Terugbetaling De betaling van het Uiteindelijk Bedrag van Terugbetaling zal plaatsvinden op de Eindvervaldatum. 16

17 BIJLAGE 2 - GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS VAN DE RABOBANK GROEP PER 30 JUNI 2004 (NIET GEAUDITEERD) 17

Rabo Wealth Protector II

Rabo Wealth Protector II Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector 05/15

Rabo Wealth Protector 05/15 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Rabo Index Coupon Obligatie

Rabo Index Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note.

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. Inflatie-plus Note F. van Lanschot Bankiers NV (NL) Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. De Van Lanschot Inflatie-plus Note is een gestructureerd schuldinstrument

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

Fortis Private Guaranteed Certificates. Fortis Private Guaranteed Certificates

Fortis Private Guaranteed Certificates. Fortis Private Guaranteed Certificates Fortis Private Guaranteed Certificates Fortis Private Guaranteed Certificates Aanvulling d.d. xx november 2006 bij raamprospectus d.d. 27 juli 2006 en de aanvullingen d.d. 9 augustus 2006 en 3 november

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Rabo Europe Triple Tracker

Rabo Europe Triple Tracker Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Wereld Garant mei-07 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Wereld Garant mei-07 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR

AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR BOREALIS AG een Aktiengesellschaft naar Oostenrijks recht

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V.

ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. . ANNEX I (Drieluik) * STATUTENWIJZIGING ROYAL IMTECH N.V. Op 28 juni 2013 heeft de algemene vergadering van Royal Imtech N.V. (de ''Vennootschap'') de Raad van Bestuur van de Vennootschap aangewezen als

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Mei 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note AEX 14-20 Tranche 2 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products November 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Eurozone 14-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS II SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS Op datum van 30 september 2005 over de uitgifte van maximum EUR 41.075.000 vertegenwoordigd door maximum 132.500 obligaties met een nominale waarde van maximum EUR 310

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (het Programma ) uitgegeven door AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Wereld Garant januari-08 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Wereld Garant januari-08 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 352 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19 Structured products September 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note USA 14-19 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Verrichtingsnota bestemd voor de Belgische Markt

Verrichtingsnota bestemd voor de Belgische Markt Verrichtingsnota bestemd voor de Belgische Markt dd 14 februari 2005 met betrekking tot de uitgifte en het openbaar bod tot inschrijving van minimum EUR 5.000.000 en maximum EUR 250.000.000 Callable Fixed

Nadere informatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Toezicht op de financiële informatie en markten Studies en documenten : nr. 29 December 2005 Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische

Nadere informatie

Up&Win 2 Certificaat. Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling. De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde

Up&Win 2 Certificaat. Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling. De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde Up&Win 2 Certificaat Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde Een mogelijke uitkering van 7% per jaar in een vlakke markt Uitzicht

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie