Informatienota bestemd voor de Belgische markt bij het Offering Circular van 2 augustus 2004 en het Pricing Supplement van 7 maart 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatienota bestemd voor de Belgische markt bij het Offering Circular van 2 augustus 2004 en het Pricing Supplement van 7 maart 2005"

Transcriptie

1 Informatienota bestemd voor de Belgische markt bij het Offering Circular van 2 augustus 2004 en het Pricing Supplement van 7 maart 2005 Rabo Securities N.V. de Emittent (naamloze vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Amsterdam, Nederland) met de onherroepelijke en onvoorwaardelijke borgstelling van Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Rabobank Nederland de Garant OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING OP EUR RABO WEALTH PROTECTOR II 05/15 ( DE EFFECTEN ) ONDER HET EUR STRUCTURED MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME Het prospectus bestaat uit het Offering Circular van 2 augustus 2004 en het Pricing Supplement van 7 maart 2005, beide opgesteld in het Engels. Deze Informatienota vervolledigt het prospectus met de voor de Belgische markt specifieke inlichtingen en is opgesteld in het Nederlands en in het Frans. Het prospectus mag enkel in België worden verspreid samen met deze Informatienota. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Informatienota enerzijds en het prospectus anderzijds, is alleen dit laatste rechtsgeldig. De Effecten leveren geen interest op en hun terugbetaling zal bruto minstens bestaan uit 100% van de Nominale Waarde, vermeerderd met het hoogste bedrag van (i) 25% vermenigvuldigd met de Nominale Waarde; of (ii) 85% van de waardestijging van een mandje van indices bestaand uit Dow Jones Euro Stoxx 50, Nikkei 225 en S&P 500 (de Indices ) vermenigvuldigd met de Nominale Waarde; of (iii) 100% van de waardestijging van de Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA (de Inflatie Index ) vermenigvuldigd met de Nominale Waarde. De Effecten zijn een product waarbij de Nominale Waarde gewaarborgd wordt in geval van terugbetaling op de Eindvervaldatum; in het uitzonderlijke geval van terugbetaling vóór de Eindvervaldatum kunnen de Effecten worden terugbetaald tegen minder dan de Nominale Waarde. Toekomstige beleggers moeten over voldoende ervaring, kennis en professioneel advies beschikken teneinde hun eigen juridische, financiële, fiscale, boekhoudkundige en zakelijke beoordeling te kunnen vormen van de voordelen, risico s en geschiktheid van een belegging in de Effecten. De Effecten zullen worden genoteerd op Euronext Amsterdam.

2 1. ERKENNING EN GOEDKEURING DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Het prospectus (het Prospectus ) bestaat uit het Offering Circular van 2 augustus 2004 en het Pricing Supplement van 7 maart 2005, beide opgesteld in het Engels. Het Prospectus werd op 24 februari 2005 goedgekeurd door Euronext Amsterdam N.V. overeenkomstig artikel 8 juncto 20 van het Fondsenreglement, dat in Nederland is uitgevaardigd met toepassing van Richtlijn 89/298/EEG tot coördinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van, het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat moet worden gepubliceerd bij een openbare aanbieding van effecten en van Richtlijn 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2001 betreffende de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd. Het Prospectus werd op 1 maart 2005 erkend door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 23 van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten en de artikels 1, 3 e alinea en 8 van het Koninklijk Besluit van 14 november 1991 over de wederzijdse erkenning binnen de Europese Gemeenschappen van het prospectus bij een openbaar aanbod en van het prospectus bij toelating tot de notering aan een effectenbeurs. Deze Informatienota vervolledigt het Prospectus met de voor de Belgische markt specifieke inlichtingen in toepassing van artikel 4 1, 4 en artikel 6 van het voornoemde Koninklijk Besluit van 14 november De Informatienota werd op 1 maart 2005 goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 14 van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten. De Informatienota is opgesteld in het Nederlands en het Frans. Het Prospectus mag enkel in België worden verspreid samen met deze Informatienota. Alleen de Nederlandstalige versie van deze Informatienota werd goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-, Financie, en Assurantiewezen. De gelijkvormigheid tussen de Nederlandstalige en de Franstalige versies werd nagegaan door de Emittent, die hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. Deze erkenning en goedkeuring houden geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting, noch van de toestand van de Emittent. Het bericht voorgeschreven door artikel 13 van de wet van 22 april 2003 werd in de pers bekendgemaakt. Het Prospectus en deze Informatienota zijn in België verkrijgbaar via de internet website en via het bijkantoor in België van Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., met maatschappelijke zetel te Amsterdam (Nederland). Het bijkantoor in België is gevestigd te Uitbreidingstraat 86 bus 3, 2600 Berchem-Antwerpen (tel. +32 (0) ). Het opereert onder de handelsnaam Rabobank.be en biedt diensten aan via de hoger vermelde website. 2. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET PROSPECTUS, DE INFORMATIENOTA EN DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN De Emittent neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud van het Prospectus, met uitzondering van de informatie met betrekking tot de Indices en de Inflatie Index. De Emittent garandeert niet dat alle publiek beschikbare informatie en alle andere publiek beschikbare documenten met betrekking tot de Indices en de Inflatie Index juist en volledig zijn, en neemt geen verantwoordelijkheid ter zake op zich. De Emittent is verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatienota en voor de overeenstemming ervan met de voorwaarden van de emissie. De Emittent verklaart dat, voor zover haar bekend en wat het gedeelte van het Prospectus betreft waarvoor zij verantwoordelijk is, de gegevens in het Prospectus stroken met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waardoor de inhoud van het Prospectus zou wijzigen. Alleen de Nederlandstalige versie van deze Informatienota werd goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. De gelijkvormigheid tussen de Nederlandstalige en de Franstalige versies werd nagegaan door de Emittent, die hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. 2

3 De jaarrekeningen van de Emittent over de boekjaren eindigend op 31 december 2003, 2002 en 2001 zijn gecontroleerd door Ernst & Young Accountants, Euclideslaan 1, 3584 BL Utrecht (Nederland). Ernst & Young Accountants heeft bij de betreffende jaarrekeningen een goedkeurende verklaring afgegeven, met inachtneming van de vrijstellingen uit hoofde van artikel 403 van boek 2 BW, op respectievelijk 27 april 2004, 15 mei 2003 en 2 april De jaarrekeningen van de Garant over de boekjaren eindigend op 31 december 2003, 2002 en 2001 zijn gecontroleerd door Ernst & Young Accountants, Euclideslaan 1, 3584 BL Utrecht (Nederland). Ernst & Young Accountants heeft bij de betreffende jaarrekeningen een goedkeurende verklaring afgegeven op respectievelijk 4 maart 2004, 6 maart 2003 en 7 maart SAMENVATTING VAN DE UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE EFFECTEN Hieronder volgt een samenvatting van de uitgiftevoorwaarden van de Effecten. De volledige uitgiftevoorwaarden van de Effecten worden uiteengezet in het Offering Circular en het Pricing Supplement (onder de titel Terms and Conditions of the Notes ). Potentiële investeerders worden hierbij gewezen op de Special Considerations die zijn opgenomen in het Offering Circular (en waarvan een Nederlandse vertaling is opgenomen in het Offering Circular onder de hoofding Bijzondere Aandachtspunten ). a) Inschrijvingsperiode en uitgiftedatum De inschrijvingsperiode voor de Belgische markt begint op 7 maart 2005 en eindigt op 4 april 2005 om 15:00 uur (de "Inschrijvingsperiode"). De Emittent behoudt zich het recht voor om de Inschrijvingsperiode vervroegd af te sluiten (bijvoorbeeld in geval van overinschrijving) en om (bijvoorbeeld in geval van onderinschrijving) het aanbod tot uiterlijk 7 april 2005, eind van de dag, in te trekken. Een dergelijke intrekking zal door de Emittent in een landelijk verspreid dagblad in België worden gepubliceerd. Indien de inschrijvingen op de Effecten gedurende de inschrijvingsperiode het totale nominale bedrag van EUR overschrijden, kan de Emittent het totale nominale bedrag van de uitgifte verhogen en bijkomende Effecten uitgeven. De Emittent behoudt zich het recht voor om, in het geval dat hij ervoor zou opteren om het totale nominale bedrag van de uitgifte niet te verhogen, het aantal Effecten waarop teveel werd ingeschreven te verminderen op één van de hierna vermelde wijzen: weigering van bijkomende inschrijvingen zodra het bedrag van EUR bereikt is (first come first serve-regel); of proportionele vermindering van het aantal Effecten waarop elke investeerder heeft ingetekend. De uitgiftedatum en betalingsdatum van de Effecten is bepaald op 8 april b) Nominale waarde en uitgifteprijs De Effecten worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van 102 %, zijnde EUR per Effect. Potentiële kopers kunnen per Effect van EUR nominaal ( Nominale Waarde of NW ) inschrijven. Het totale nominale bedrag van de Effecten bedraagt EUR c) Looptijd De looptijd van de Effecten is 10 jaar. De einddatum zal 8 april 2015 (de Eindvervaldatum ) zijn, behoudens eventuele vervroegde aflossing. Bij een eventuele vervroegde aflossing, zullen de Effecten worden afgelost tegen de dan geldende marktwaarde. 3

4 d) Terugbetaling en rendement (i) Terugbetaling overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden (op de Eindvervaldatum) De Effecten zijn niet rentedragend. Per Effect zal op de Eindvervaldatum bruto EUR worden terugbetaald, vermeerderd met een additionele bruto uitbetaling. Deze additionele bruto-uitbetaling hangt af van de hoogste waarde van A), B) of C) als hieronder vermeld: A) 25% vermenigvuldigd met de Nominale Waarde; of B) 85% van de waardestijging van het Indexmandje (zoals gedefinieerd in Bijlage 1) met de drie Indices* vermenigvuldigd met de Nominale Waarde; of C) 100% van de waardestijging van de Inflatie Index vermenigvuldigd met de Nominale Waarde. * Het mandje bestaat voor 33 1 / 3 % uit de Euro Stoxx 50 Index, voor 33 1 / 3 % uit de S&P 500 Index en voor 33 1 / 3 % uit de Nikkei 225 Index. De eindwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de waarden van het mandje op vijftien, drie maandelijkse observatiedata, in de laatste drie en een half jaar van de looptijd van de Effecten. De berekening van het terug te betalen (bruto) bedrag, alsmede alle andere berekeningen in verband met de Effecten, zal worden uitgevoerd door de daarvoor aangewezen berekeningsagent ( Berekeningsagent ), met name Rabo Securities N.V. Op de Eindvervaldatum krijgt de belegger per Effect bruto minimaal 125% van de Nominale Waarde terug. De formules in verband met de berekening van de terugbetaling op de Eindvervaldatum worden weergegeven in Bijlage 1. (ii) Terugbetaling vóór de Eindvervaldatum in uitzonderlijke gevallen In een aantal gevallen, omschreven in het hoofdstuk Terms and Conditions of the Notes van het Offering Circular, zullen de Effecten worden terugbetaald vóór de Eindvervaldatum: op initiatief van de Emittent, in toepassing van artikel 5b ( Redemption for Taxation Reasons ), met name in geval van een Tax Call (zoals gedefinieerd in voormeld artikel); op initiatief van de houders van de Effecten, in toepassing van artikel 11 ( Events of Default ), met name in geval van een Event of Default in hoofde van de Emittent (zoals gedefinieerd in voormeld artikel). In deze gevallen zal het bedrag van de terugbetaling gelijk zijn aan de marktwaarde van de Effecten op de datum van de terugbetaling, verminderd met alle verliezen, uitgaven en kosten van de Emittent in verband met het terugdraaien van de onderliggende hedging en funding overeenkomsten. Dit bedrag zal volkomen discretionair door de Berekeningsagent worden bepaald en kan lager zijn dan de Nominale Waarde van de Effecten. e) Status De Effecten zijn rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en niet gewaarborgde (met uitzondering van de borgstelling door de Garant) verplichtingen van de Emittent. Ze nemen gelijke rang in met alle andere niet achtergestelde schuldeffecten van de Emittent, behoudens de door de wet voorziene voorrechten. f) Notering De Effecten zullen niet worden genoteerd in België. Wel zullen zij worden genoteerd op Euronext Amsterdam. In België zal de belegger zijn Effect bovendien kunnen verkopen en kopen via Rabobank.be. De beleggers die tussentijds Effecten wensen te kopen of te verkopen, zullen respectievelijk instapkosten van 2% en uitstapkosten van 1% worden aangerekend. 4

5 g) Operationele informatie Reuters: RABOWTS Bloomberg: RABS ISIN code: NL Common code: h) Financiële dienst De financiële dienst voor de Effecten zal in België worden waargenomen door Rabobank.be. De beleggers kunnen eveneens hun eigen financiële bemiddelaar benaderen om in te schrijven op de Effecten; in dit geval moeten zij zich vergewissen van de kosten die deze financiële bemiddelaar aanrekent. i) Publicatie van berichten aan de houders van de Effecten Berichten aan de houders van de Effecten zullen zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden in De Tijd en in L Écho. Het bericht voorgeschreven door artikel 13 van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten werd in de pers gepubliceerd. j) Vorm en levering De Effecten zullen worden vertegenwoordigd door een tijdelijk globaal toondercertificaat, om te ruilen tegen een permanent globaal toondercertificaat en neer te leggen bij de depositaris Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (Damrak 70, 1012 LM Amsterdam, Nederland), in naam en voor rekening van Euroclear Bank SA/NV, als beheerder van het Euroclear Systeem ( Euroclear ) en Clearstream Banking S.A., Luxembourg ( Clearstream ). De Effecten zullen in principe niet fysiek worden geleverd. Levering geschiedt via overschrijving op effectenrekening en tegen betaling. Afwikkeling van de Effecten vindt plaats via de systemen van Euroclear en Clearstream. 4. INLICHTINGEN OVER DE EMITTENT De activiteiten van de Emittent vormen een integraal onderdeel van de activiteiten van de Rabobank Groep. De beschrijving van de activiteiten van de Emittent moet samen worden gelezen met de beschrijving van de activiteiten van de Rabobank Groep en de geconsolideerde jaarrekeningen van de Rabobank Groep. De Emittent werd op 2 januari 1987 opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap (limited liability company) naar Nederlands recht. De maatschappelijke zetel van de Emittent is gelegen te Amsterdam (Nederland); de Emittent heeft zijn hoofdkantoor te Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam (Nederland). De Emittent is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van koophandel en nijverheid van Amsterdam onder nummer Het maatschappelijk doel van de Emittent, zoals bepaald in artikel 2 van de statuten, luidt als volgt: (i) als effectenkredietinstelling werkzaam te zijn, waaronder begrepen het verlenen van diensten als commissionair in effecten en daarvan afgeleide instrumenten, het begeleiden van emissies, het deelnemen in syndicaten en de handel, waaronder begrepen de verkrijging, bezwaring en vervreemding, in effecten en daarvan afgeleide instrumenten, een en ander al dan niet ter beurze, waaronder begrepen buitenlandse beurzen, (ii) het deelnemen in, het voeren van beheer over, het besturen en het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen, (iii) het verlenen van diensten en het geven van adviezen op het gebied van het beleggen in effecten en daarvan afgeleide instrumenten, (iv) zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op een andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden, en (v) het opnemen en verstrekken van kredieten en geldleningen, zomede al het geen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 5

6 Het maatschappelijk kapitaal van de Emittent bedroeg op 31 december 2003 EUR ,61, vertegenwoordigd door aandelen met een nominale waarde van EUR 454 per aandeel. Het uitgegeven en volgestort kapitaal van de Emittent op 31 december 2003 bedroeg EUR ,89, vertegenwoordigd door aandelen met een nominale waarde van EUR De Emittent is de gespecialiseerde effectenbank van Rabobank Nederland. De Emittent is actief op het vlak van investment banking sinds De Emittent is niet betrokken bij enig geschil of enige arbitrage-procedure die een belangrijke nadelige weerslag kan hebben op zijn financiële positie, noch valt, voor zover bekend aan de Emittent of de Garant, een dergelijk geschil of arbitrageprocedure te verwachten. Kopies van de meest recente jaarrekeningen met betrekking tot Rabo Securities zijn kosteloos te verkrijgen in het hoofdkantoor van Rabo Securities te Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam en via Rabobank.be. Recente ontwikkelingen en vooruitzichten tot april 2005 De eerste negen maanden van 2004 toonden een goed financieel resultaat, ruim boven de financiële budgetten, wat het succes van ons gekozen business model bevestigt. Dankzij de nieuwe uitgiftes Equity Derivatives verwachten wij gunstige resultaten voor de volgende zes maanden. 5. INLICHTINGEN OVER DE GARANT Ingevolge een verklaring overeenkomstig Boek 2, art. 403 par.1 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (de zogenaamde 403-verklaring ) is Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., met maatschappelijke zetel te Amsterdam (Nederland) ( Rabobank Nederland ) hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen uit rechtshandelingen van de Emittent. Daarenboven heeft Rabobank Nederland verklaard hoofdelijk aansprakelijk te blijven voor alle verbintenissen uit rechtshandelingen van de Emittent, ook al zou de 403-verklaring worden ingetrokken.. Rabobank Nederland is op 1 december 1972 ontstaan uit de fusie tussen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank en Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank. Zij heeft de vorm van een coöperatie naar Nederlands recht. Rabobank Nederland heeft haar hoofdkantoor te Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht (Nederland). Zij is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer Het maatschappelijk doel van Rabobank Nederland, zoals bepaald in artikel 2 van de statuten, luidt als volgt: 1 Het doel van Rabobank Nederland is het behartigen van de belangen van de leden. Zij doet dit - zulks ter voortzetting van de activiteiten van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven en de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht - door: a het bevorderen van de oprichting, instandhouding en ontwikkeling van coöperatieve banken; b de uitoefening van het bankbedrijf in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder door op te treden als centrale bank voor haar leden en het uit dien hoofde sluiten van overeenkomsten met de leden; c het ten behoeve van de leden bedingen van rechten en, met inachtneming van hetgeen daartoe in deze statuten is bepaald, het te hunnen laste aangaan van verplichtingen mits deze verplichtingen voor alle leden dezelfde strekking hebben waaronder, doch niet uitsluitend, het ten behoeve van de leden sluiten van Collectieve Arbeids Overeenkomsten; d het deelnemen in, het voeren van beheer over en het verlenen van diensten aan andere ondernemingen en instellingen, in het bijzonder ondernemingen en instellingen die actief zijn op het gebied van het verzekeringswezen, het kredietwezen, beleggingen en/of andere financiële dienstverlening; e het houden van het toezicht op de leden dat haar in het kader van de Wet toezicht kredietwezen 1992 of de wetgeving die hiervoor in de plaats treedt (hierna te noemen: Wet toezicht kredietwezen) is opgedragen; f het verrichten van handelingen die bevorderlijk zijn te achten voor de onder a, b, c, d en e omschreven doeleinden. 2 Rabobank Nederland kan haar werkzaamheden mede tot anderen dan haar leden uitstrekken. 1 Aandelenkapitaal geconverteerd in EUR volgens artikel 2:67c van het Nederlands B.W. 6

7 Kopies van de meest recente jaarrekeningen met betrekking tot Rabobank Nederland zijn kosteloos te verkrijgen in het hoofdkantoor van Rabobank Nederland te Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht (Nederland), via de website van Rabobank Groep (www.rabobankgroep.nl) en via Rabobank.be. Recente ontwikkelingen en vooruitzichten tot februari 2005 Voor de recente ontwikkelingen en de vooruitzichten tot februari 2005 van de Garant wordt respectievelijk verwezen naar de titels Recent developments en Outlook until February 2005 op pagina s 60 en volgende van het Offering Circular. In aanvulling op de geconsolideerde kerncijfers per 31 december 2003 die in het Offering Circular (p. 76) worden meegedeeld m.b.t. de Rabobank Groep vindt u in Bijlage 2 de geconsolideerde kerncijfers van de Rabobank Groep per 30 juni 2004 (niet geauditeerd). 6. INFORMATIE OVER DE INDICES EN DE INFLATIE INDEX Het niveau van de Indices en de Inflatie Index kan onder meer worden opgezocht in de financieel-economische secties van de meeste dagbladen (waaronder De Tijd 2 en L Écho 3 ) en op de volgende websites : voor de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index: de website van STOXX Limited (www.stoxx.com); voor de Nikkei 225 Index: de website van Nikkei Net Interactive (www.nni.nikkei.co.jp); voor de Standard & Poor s 500 Index: de website voor de Inflatie Index: de website 2 3 Sectie Financiële markten - Beursindexen - Internationale aandelenindexen. Sectie Finances - Bourses Étrangères - Indices. 7

8 6.1. Dow Jones Euro Stoxx 50 Index De hierna volgende grafiek geeft het verloop van de Dow Jones Euro Stoxx 50 Index weer over de aangeduide periode: 4000 DJ Euro Stoxx jan-02 mrt-02 mei-02 jul-02 sep-02 nov-02 jan-03 mrt-03 mei-03 jul-03 sep-03 nov-03 jan-04 mrt-04 mei-04 jul-04 sep-04 nov-04 jan-05 (Bron: Bloomberg) Het slotniveau van deze Index bedroeg op 25 februari , Nikkei 225 Index De Nikkei-225 Stock Average is een prijsgewogen gemiddelde van 225 leidende Japanse vennootschappen genoteerd op de First Section van de Tokyo Stock Exchange. De Nikkei Stock Average werd voor het eerst gepubliceerd op 16 mei Toen bedroeg de gemiddelde prijs JPY 176,21 op een deler van 225. De hierna volgende grafiek geeft het verloop van de Nikkei 225 Index weer over de aangeduide periode: 8

9 Nikkei jan-02 mrt-02 mei-02 jul-02 sep-02 nov-02 jan-03 mrt-03 mei-03 jul-03 sep-03 nov-03 jan-04 mrt-04 mei-04 jul-04 sep-04 nov-04 jan-05 (Bron: Bloomberg) Het slotniveau van deze index bedroeg op 25 februari , S&P 500 Standard and Poor s 500 Index is een kapitalisatiegewogen index van 500 effecten. De index is ontworpen met het doel de prestatie van de Amerikaanse economie te meten door middel van wijzigingen in de gemiddelde marktwaarde van 500 effecten die de meest vooraanstaande industrieën vertegenwoordigen. Deze index werd ontwikkeld op basis van de basisperiode met een basisniveau van 10. De hierna volgende grafiek geeft het verloop van de S&P 500 Index weer over de aangeduide periode: S&P jan-02 mrt-02 mei-02 jul-02 sep-02 nov-02 jan-03 mrt-03 mei-03 jul-03 sep-03 nov-03 jan-04 mrt-04 mei-04 jul-04 sep-04 nov-04 jan-05 (Bron: Bloomberg) 9

10 Het slotniveau van deze index bedroeg op 25 februari , De Inflatie Index De hiernavolgende grafiek geeft het verloop van de Inflatie Index weer over de aangeduide periode: (Bron: Bloomberg) Het niveau van de Inflatie Index voor de maand januari 2005 bedroeg 115,1. 7. FISCAAL REGIME VAN DE EFFECTEN IN BELGIË De hierna volgende uiteenzetting is een algemene samenvatting van de op de datum van deze Informatienota geldende Belgische fiscale regels met betrekking tot inkomsten uit de Effecten. Deze informatie is van algemene aard en beoogt niet alle aspecten van een investering in schuldinstrumenten te behandelen. In bepaalde gevallen kunnen andere regels van toepassing zijn. Bovendien kunnen de fiscale regels ook in de toekomst gewijzigd worden, eventueel met terugwerkende kracht, en kan de interpretatie van de fiscale regels wijzigen. De potentiële beleggers die meer informatie wensen over de fiscale gevolgen - zowel in België als in het buitenland - van de inschrijving op, het bezit van en de beschikking over de Effecten, worden verzocht hun financiële en fiscale adviseurs te raadplegen. a) Roerende voorheffing Iedere som verkregen boven de uitgifteprijs gerealiseerd bij de verkoop van het Effect aan de Emittent (op de Eindvervaldatum of voordien) is belastbaar als interest overeenkomstig het Belgisch fiscaal recht. Indien er een in België gevestigde professionele tussenpersoon (bv. financiële instelling) tussenkomt bij de betaling zal deze een roerende voorheffing inhouden van in principe 15% op deze interest. 10

11 b) Fiscaal stelsel van toepassing op natuurlijke personen Natuurlijke personen die houder zijn van de Effecten en die onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting ( impôt des personnes physiques ), zullen met betrekking tot de Effecten in principe onderworpen zijn aan het hierna beschreven fiscaal regime. Andere regels kunnen van toepassing zijn in specifieke situaties, in het bijzonder wanneer de natuurlijke personen de Effecten houden in het kader van hun beroepswerkzaamheden, of wanneer hun verrichtingen met betrekking tot de Effecten buiten het normale beheer van hun privé-vermogen sorteren. Indien roerende voorheffing werd ingehouden op de interest vermeld onder a), dan werkt deze inhouding bevrijdend in hoofde van de natuurlijke personen. Dit betekent dat de natuurlijke personen er niet zullen toe gehouden zijn in hun belastingaangifte in de personenbelasting melding te maken van de interest vermeld onder a). Indien de interest vermeld onder a), niet onderworpen is geweest aan de Belgische roerende voorheffing, dan is de natuurlijke persoon ertoe gehouden de interest op te nemen in zijn belastingaangifte in de personenbelasting. In dit geval is de interest in principe onderworpen aan het afzonderlijk tarief van 15% verhoogd met gemeentelijke opcentiemen. Meerwaarden, uitgezonderd de interest vermeld onder a) en uitgezonderd de reeds verlopen interest component verkregen bij verkoop aan derden, gerealiseerd bij verkoop door de natuurlijke persoon, binnen het kader van het normaal beheer van het privé-vermogen, zijn in principe vrijgesteld. Minderwaarden zijn in principe fiscaal niet aftrekbaar. c) Fiscaal stelsel van toepassing op vennootschappen Vennootschappen die houder van de Effecten zijn en die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting ( impôts des sociétés ), zullen met betrekking tot de Effecten in België in principe onderworpen zijn aan het hierna beschreven fiscaal regime. Voor Belgische vennootschappen is de roerende voorheffing niet bevrijdend. Bijgevolg maken in hoofde van de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting alle meerwaarden, inclusief de interest vermeld onder a), gerealiseerd op de Effecten deel uit van hun belastbare basis in de vennootschapsbelasting en zullen belastbaar zijn aan het normaal tarief in de vennootschapsbelasting, zijnde in principe 33,99%. Minderwaarden zijn in principe fiscaal aftrekbaar. De vennootschappen kunnen, mits aflevering van een getuigschrift, onder bepaalde voorwaarden genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten vermeld onder a). Indien roerende voorheffing werd ingehouden, dan is deze overeenkomstig de wettelijke voorwaarden verrekenbaar met de verschuldigde vennootschapsbelasting. d) Fiscaal stelsel van toepassing op rechtspersonen Rechtspersonen die houder van de Effecten zijn en die onderworpen zijn aan de Belgische rechtspersonenbelasting ( impôts des personnes morales ), zullen met betrekking tot de Effecten in België in principe onderworpen zijn aan het hierna beschreven fiscaal regime. Indien roerende voorheffing werd ingehouden op de interesten vermeld onder a), dan is deze roerende voorheffing de definitieve belasting voor de rechtspersonen. Indien geen roerende voorheffing werd ingehouden, staan de rechtspersonen zelf in voor de betaling van de roerende voorheffing van 15%. Meerwaarden, uitgezonderd de interesten vermeld onder a) en uitgezonderd de reeds verlopen interest component verkregen bij verkoop aan derden, zijn in principe niet belastbaar. De minderwaarden zijn fiscaal niet aftrekbaar. 11

12 e) Fiscaal stelsel van toepassing op niet-inwoners De interesten vermeld onder a) die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde tussenpersoon zijn in principe onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%. Mits aflevering van een getuigschrift van niet-verblijfhouder kunnen de spaarders niet-inwoners een vrijstelling van roerende voorheffing krijgen ingeval van inning in België indien de Effecten in open bewaargeving gegeven zijn bij een Belgische financiële instelling en voor zover deze Effecten niet voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid in België gebruikt worden. De vennootschappen niet-inwoners die de Effecten gebruiken voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit in België zijn onderworpen aan de regels die gelden voor Belgische vennootschappen zoals vermeld onder c). f) Taks op beursverrichtingen De inschrijving op nieuwe effecten is niet onderworpen aan de taks op de beursverrichtingen. Als gevolg van het arrest van het Hof van Justitie van 15 juli 2004 is deze taks immers in principe niet langer verschuldigd vanaf 15 juli 2004 bij de uitgifte van nieuwe effecten. De wetgeving werd in deze zin aangepast. De daarop volgende aan- of verkoop van de Effecten via een Belgische professionele tussenpersoon geeft in principe aanleiding tot een taks op beursverrichtingen van 0,07% per transactie en per partij. De taks op beursverrichtingen is afzonderlijk verschuldigd door beide partijen bij een dergelijke transactie, t.w. de verkoper en de koper, en zullen beiden ingehouden worden door de Belgische professionele tussenpersoon. Op 21 januari 2005 heeft de Ministerraad de herinvoering, met terugwerkende kracht op 31 december 2004, goedgekeurd van een plafonnering van de taks op de beursverrichtingen die toegepast werd op de transacties voor 1 januari 2005 (EUR 250 per transactie per partij) en die door artikel 348 van de programmawet van 27 december 2004 was afgeschaft. Een voorontwerp van wet werd voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Dit voorontwerp schrijft voor dat de beurstaks niet meer zal bedragen dan EUR 500 per transactie en per partij. De fysieke levering van de effecten in België is onderworpen aan een taks op de fysieke levering van effecten aan toonder van 0,60% indien de aflevering gebeurt via een Belgische professionele tussenpersoon. Als gevolg van het arrest van het Hof van Justitie van 15 juli 2004 is deze taks in principe niet langer verschuldigd vanaf 15 juli 2004 bij de fysieke aflevering naar aanleiding van de uitgifte van de Effecten. De wetgeving werd in deze zin aangepast. g) Europese Richtlijn met betrekking tot de heffing op inkomsten uit spaargelden Op 3 juni 2003 heeft de Europese Raad van Ministers van Financiën en Economische Zaken het voorstel van Europese Richtlijn met betrekking tot de fiscaliteit van spaargelden aangenomen. Er wordt bepaald dat de Lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Oostenrijk, België en Luxemburg, met ingang van 1 januari 2005, een systeem van automatische uitwisseling van informatie in werking moeten stellen met betrekking tot interesten van spaargelden verkregen door natuurlijke personen woonachtig in een andere Europese lidstaat. Oostenrijk, België en Luxemburg zullen gedurende een overgangsperiode echter niet deelnemen aan dit systeem van automatische uitwisseling van informatie (behalve indien de natuurlijke persoon hiervoor opteert) en zullen een bronheffing toepassen op dergelijke interesten. Oostenrijk, België en Luxemburg zullen gedurende de eerste drie jaar van de overgangsperiode, die in principe ingaat op 1 januari 2005, een bronheffing van 15%, gedurende de volgende drie jaar een bronheffing van 20% en daarna een bronheffing van 35% toepassen. De overgangsperiode eindigt van zodra o.a. een overeenkomst wordt gesloten tussen de Europese Gemeenschap en o.a. Zwitserland die voorziet in de uitwisseling van gegevens op verzoek. De Richtlijn bepaalt eveneens dat de Lidstaten deze Richtlijn dienen toe te passen vanaf 1 januari 2005 voor zover o.a. Zwitserland gelijkwaardige maatregelen neemt vanaf 1 januari De Europese Raad heeft op 19 juli 2004 de datum van inwerkingtreding van de Richtlijn uitgesteld tot 1 juli De Wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de bovenvermelde Richtlijn werd op 27 mei 2004 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De Wet bevat de mogelijkheid dat de overgangsperiode eindigt voor de inwerkingtreding van de overeenkomsten met bepaalde niet EU-landen waarnaar verwezen in de Richtlijn. 12

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

SNS ParticipatieCertificaat

SNS ParticipatieCertificaat 13 mei 2002 Betreffende aanbieding door SNS bank N.V. (statutair gevestigd te Utrecht) van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door SNS bank N.V. onder de naam SNS ParticipatieCertificaat Iedere

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten gekend als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de afdelingen A tot E (A.1

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie