Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 l!lllll!lylllllllllllllllllîll4lllll!llll!lll!llllllllllllllllll 2 2 / D l. l a - a f)i)a:,111 GE ENSCHHPELIM REGEL G VERIGIVDS- & GEZOND DS GIO GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR Vel-gadel-ing 24 mei 2013 TOELICHT G BIJDE BELEDSBEGROT G 2014 V&GR GRO GEN PROGRAIVf VEILIGHEDI De begroting bestaat, vool'tlitlopelld op de besttlui'lijlçe besluiwonning over de toekomst van de gemeenschappelijlçe regeling V&GR Groningen, uit twee delen: een deel voor het programma Veiligheid en een deel voor het programma Gezondlleid. De concept-beleidsbep'oting wordt voorgelegd ter voorlopige vaststelling, waanèa deze voor een zienswijze zal worden verzonden naar de raden. De zienswijze periode van de raden duul't zes weken. J.n de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli zal de begroting opnieuw op de agenda staan; ditmaal ter vaststelling. Bijgaand tre u een beknopte weergave aan van de belanp-ijltste punten met betreliing tot de collcept-beleidsbep'oting 2014 voor het programma Veiliglleid. Vanaf 2014 is bl'andweel'zorg -confolnn wettelijke eisen- gel'egionaliseel'd en maken ook de (voorheen) gemeelatelijlçe kol-psen deel uit van de veiliglleidsl'egio Groningen. Dit heeft een grote impact op de ol-ganisatie en de nu vool-liggendebep-oting. Inleiding Het programma Veiligheid bestaat uit vier deelpl'ogl'amma's'. Ralnpenbestl'ilding & Cl'isisbelzeel'silzg Bl-and veel'zol'g, inclusief meldkamer GHOR Gelneentelijlte kolom De regio Groningen kent een zeer divers vel'zorgingsgebied. Op 296 duizend hectare (waarvan 62 duizend hectare water) wonen bijna inwoners, ca in de stad Groningen en de andere inwoners verdeeld over 22 gemeenten. IIA totaal dus 23 gemeenten met een zeer verscllillend karakter. Stedelijk gebied, pla elandsgelneenten, twvee grote zeehavens - Delfzijl en de Eemshaven - en gebieden met intensieve (chemisclle) industrie. De regio ligt gi'otendeels onder de zeespiegel, huisvest diverse enel'gieleverallciel's en is van zeer groot vitaal belang in verband met de aal'dgas vinnilzg en de enel'gielevel'antie. Het bijbelzorelld l'isicobeeld is overigens nog voo durend in ola ikkelilzg. Zo werd begin 2013 duidelijk dat de regio zich - meer dan in het verleden - zal moeten vool'bereidelz op aal-dbevilagen die vel'ool'zaaltt worden door de aardgaswilaning. De deelpl'ogl'amlna's Rampellbestl'il'ding & Cl-isisbeheersing en Bl'andweerzol'g, inclusief meldkamer zijn olldelgebl'acht in de ol'ganisatie Veiliglleidsl'egio Groningen. De GHOR maakt onderdeel uit van de GGD. De taken van de gemeentelil'ke kolom worden uitgevoerd door een regionaal ne erkteam. De bl'alldweel-zol'g in de regio Groningen wordt verzorgd door ca. 750 vl-il'willigel's, ca. 90 bel'oepslnede vel-kel's en ongeveer 200 dagdienstlnedewel'kel's. De meldkamel'fullctie is olzdel-gebl'acht in de Meldkamer Noord Nederland (Mlçh'1N). De multidisciplinaù'e taken worden uitgevoerd door een klein aantal lnedewel'kers olzdel-gebl'aclzt binnen de versclaillende sectoren en diensten. Verspreid in de regio zijn 40 bl'andweel'lçazelqaes, 38 kazelnzes met een vl'il'willige bezetting en 2 kazelmes met een z4-utlrs (beroeps) bezetting. De ol'ganisatie is gevonud rond de inlàoudelil'ke taakvelden op het gebied van bl'andweerzoi'g en crisisbelzeel'sing. Er zijn drie sectoren, namelijk Risicobelaeel-sing, hcidentbestrij'dilag 1 Naar vel'wachting per 1 januari geineenschappelijke regeling VeiligheidsregioGl'oningen.

2 en VakbeltwaalaAlaeid en Expel-tisez. Naast deze sectoren zijn er t'wee ondersteulaende diensten, namelijk Bedlijfsvoel'ing en Pel'solleels- en Oi'galzisatieolltwi eling. Oladel'staande a eelding maakt de laoofdstl'tlctiltll- inziclztelijk en sylxaboliseed de verbinding tussen de sectoren en diensten op basis van een heldere ge/leelde visie op zowel de bl'alldweel'zol'g als de crisisbeheel'sing. Incidentbestëjding maatschappij maatschappj Risico heerslng Vakbek amheid en Fxpertise M'sies maatschagpij maatschappij Pe oneels- en Organlsati n lkkeling Bedrijfsv ng maalschappij De GHOR maakt pl'galaisatol'isch onderdeel uit van de GGD Groningen. De directeur GHOR is tevens directeur publieke gezondlleid. Met ingang van voert de gemeentelijlçe kolom haar taken en financieel beheer zelfstandig uit vanuit een centl'ulrol'ganisatie in het kader van de l'egionalisel'ilag gelneelztelijke processen en taken cl'isisbelzeel'silzg CGlçoude taken7 ). De nieuwe ol-galaisatie werkt vanuit een ne el'kteam. De lnedewei'lçel's in het ne el'lçtealn zijn in dienst van de gemeenten en worden vanuit die gemeenten gedetaclleerd naar de (celztl'ulnol'ganisatie van) de gelreentelijke kolom. Tofstandltoming begroting gel-egionaliseel-de brandweer Wegens de l'egionalisering van de brandweer zijn de begl-otilzgelz van de 23 gemeenten én het regionaal bureau salllelagevoegd. Danlçzij de intensieve afstemming en samelawel-lçilag met de gemeenten heeft dit geleid tot de begroting die nu voorligt. Deze paragraaf geeft een beschl'ijving van het proces, inclusief de gemaakte keuzes die de stuurgroep hierbij ter besluiwol'ming aan u voorlegt. Tlalîsitiea praken (april 2012) Het bestuur van de Veiliglleid- en Gezondlaeidsl'egio Groningen heeft op 20 april het pl'ojectplalz l-egiollalisel'illg brandweer, inclusief de transitie afspraken vastgesteld. Hierin zijn onder andere de volgende afspraken vastgelegd'. Betl'ol/enen commi eren zich volledig aan de regionalisel'ilagopdracllt en de pl'ojectstl'tlctuul'p' De l-egionalisel'ilzg wordt zorgvuldig uitgevoel-d, wat betekent dat tijd wordt genomen voor lzoodzakelijke vel'kelllzingell en ondel'zoekelz. Wel is 1 januari leidend voor de overgang naar de nieuwe organisatie,' Er wordt een zakelijke benadering gekozen, waarbij conseqtlentiés en â'ictiekostelz helder in beeld worden gebracht; Colleges en gemeentel'aden nemen geen langlopelzde beleidsbeslissingen. De regionaal commandant ziet toe op een zol'gvtlldige tliwoel-ing,' 2 11'1 de Contouren wordt de sector RisicobelleersilAg nog (Bra:d-lvtiliglleid genoemd, de sector V beàvaanllleid en Expertise heet in de Contouren Expertise ell Ondersteunillg. Omdat ook de taken op het gebied van crisisbelleersing (veiliglleidsregio) nu integraal zijn ondergebracllt in de organisatie zijn genoemde a p singen in de benaming van de sectoren doorgevoerd. Tcn slotte is in de benaming val de dienst Persol eelsolltôvi elillg ook de Organisatieollhvi eling toegevoegd. Daarmee dekt de vlag' beter 'de Iading'. 2

3 De regionaal commandant stelt een begroting 2014 op, inclusief een laaeeljarenbep'otilzg ,. De fl-ictiekosten worden gedragen door de 23 gemeenten en de Veiliglleidsregio p.1k Jliwoerder van de gemeellscllappelijke regeling. Daav waa'i- een palrtij ollevelal-edig wordt geraakt, worden hier afspraken over gemaakt; voor de nieuwe ol-galaisatie gelden de begl-otilzgela per 1 januari 2012 als basis, inclusief eerder vastgestelde laaeel-jarenbegl-otingen,' In de transitiepel-iode tot l jap'ylqri 2014 is de intentie om een aantal zaken te ûbevriezen' inzake beleid, financiën en personèçl; De gemeenten voeren véér l januari 2014 en op eigen kosten de afgespl'oken verbetelylanlaela uit, zoals beschreven in het rappol't nulmeting kwaliteitszol-g (vastgesteld door çle beshltlrscommissie brandweer & GHOR op 2 1 januari 20 l 1). r,, '... '..... ' :. ' ' ' '... '. '..... ' ' ' :. ' ' '.. ' ' '. '( ' '. Nl.lli'lletingntllîi zolz-febi-tfari 2013) ë. E è. ' ( Vanaf 1 juni 2012 is een eerste uitvraag uitgezet om de begroting vàn de ègènïeentelijke bl-andw'eel-léol-psen volledig in beeld te brengen. Dit leidde in september 2012 tot een eerste resultaat en een aantal verdiepingsvl'agen voor de tweede uitvraag. In december 2012 zijn de resultaten van de lzullnetilag'voùr controle tertlggegevela aan de gemeenten. Dit leidde injanuari tot een aû' -onding van de nulmeting. Om het proces zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, heef't PriceWaterllotlsecoopel-s een gedegen onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop het proces doorlopen is, de risico's en een aantal specitieke olzdenvepen, zoals overhead. Pwc concludeerde allereerst dat het proces zol-gvuldig, grondig en con-ect is verlopen en allesomvaûel d is. Daalmaast colacludeel-de PwC dat er de nodige aalldachtsptlnten zijn, maar dat deze ook al in beeld zijn. Het betre de volgende aaladaclztsptllztelz'. Pel'soneelsltosten (aantal gemeenten zit substalztieel onder 80% van de Bl-aladweelmonzz Groningen, opleidingskostela (te laag), materiële overhead (te laag), FLO, werliostelzl'eielinè, reiskostelz) ''- '-' Overhead (personeel onvoldoende in beeld, kosten materiële overhead te laac) Htlisvesting -' Voerïuigen (kosten voor onderhoud, brandstof en afsclu'ijvilzg te laag) IM/ICT (onvoldoende inzicht in benodigde kosten) WABO (olabl'engstelz leges lijken te hoog, echter geraamde opbrclagstell blijven achter bij gemeenten) De resultaten van de nulmeting en de bevilldingelz van Pwc vormden de basis voor de volgende stappen in het proces om te komen tot een pl'op'ammabe oting brandweer Deze stappen en de gemaakte keuzes daarin zijn hieronder beschl-even. 3

4 krùtps begrètiàj Figuur 1: pl-ocespî-ogi.all lllabegrotii g brandjveer 2014 Overhead Te hebben gemeenten in de nulmeting gevraagd aan te geven hoeveel overhead in bl'alzdweel'begl-otillgeiz is opgenomen. Hier kwam een zeer divers beeld uit. Sommige gemeenten rekenen geen of een zeer laag percentage overhead toe aan de brandweer. Andere gemeenten slaan hun totale overhead over alle producten om. Vanwege de grote verschillen in methodiek bij gemeenten is ervoor gekozen de benodigde overhead voor de nieuwe ol-ganisatie zelfstandig te bepalen en gemeçnten op basis van de verdeelsletltel mee te laten betalen. Voor de personele overhead heef't Berenschot een benchmark tlitgevoel-d. Op basis van deze benchmark stelt de stuurgroep een overlzeadpel'celztage voor van 21,5%. Dit percentage is gelijk is aan dat van een gemiddeld beleidsarm agentschap. Er is nog geen benchmark voor Veiliglleidsl'egio's besclailçbaal-. Voor de materiële overhead (overige niet directe kostel/) stelt de stuurgroep voor aallsltlitilag te zoeken bij de norlnbedragen die de RUD hanteert. Voor een nadere uitleg veiavijzen wij naar de apal'te toeliclztillg op overhead. Been bjtrekken Uit de nulmeting bleek dat een aantal korpsen te weinig middelen begroot had voor: verbindillgslzaiddelen, kapitaallasten activa, opleiden en oefenen (gebaseerd op een pel'soneelsvel-loop van 7%) en dagdienstpel'soneel (gebaseerd op 80% van de Bl'alzd veelrolo Gronillgeiz). Per gemeente is inzichtelijlç gemaakt wat de kosten zijn voor het been bijtl'eldçen. Haillîonisei-en Het halnnollisel'en heeft betl'eldting op de gehalateel'de afsclzl'ijvillgstelnuijnell voor investel'ingen en de rentevoet. Het laariuolziseren leidt voor de meeste gemeenten tot een velnuilldel'illg van de kosten in de begroting. Slechts in een drietal gemeenten leidt het tot een verhoging van de kapitaallastelz. In die gemeenten werden langere afschrijvingstel-mijllen gehanteerd of er werd met een hele lage (lçolte) termijn rentevoet gerekend. FLO stad GrcwfsgdFz 3 D teriële overhead is onder te verdelen 11'1: huisvestilzg, autoluatisel'ing, personele kosten (niet zijnde e ma salal-islçostell) en algelnene kosten. 4

5 Omdat de stad Groningen als enige beschikt over een beroepskolys wordt deze gemeente ook als enige geconû'olzteel-d met de gevolgen van de landelijke Cao-afspl'aken over het FLo-ovel-gallgsl-eclzt. Groningen heef't Mervoor geld gereserveel'd, dat overgaat naar de begroting van de gel'egioizaliseel-de 4 brandweer. De brandweer zal uitnoering geven aan de Cao- afspraken. Huisvestiïzg Er is ten aanzien van het wel of niet overdragen van lzuisvesting voor een pl-aglllatisclze aanpak gekozen, namelijk maatwerk per kazelme of gemeente op basis van de volgende uitgalagsptllàtell: - De brandweer huurt de kazerne van de gemeente tenzij: de kazerne is gebouwd na Voor deze kazernes wordt verkend of gemeenten bereid zijn ze over te dragen aan de gel-egiolaaliseel'de brandweer vanwege het financiële voordeel in verband met te herziene BTW (in totaal ongeveer 675 duizend eurol; o de gemeente bereid is de kazenze te verkopen en de aangeboden kazerne voldoet aan de vereiste kwaliteitscl-iteriar- - de brandweer gaat in gesprek lnet de individuele gemeente om het standpunt met betrekking de eigelzdonassituatie in beeld te brengen en op basis hiervan te komen tot een koop- of lltlurovereellkolust,' - enige tijd na eft-echleren van de regiolaalisel-ing (bijvoorbeeld zjaar) bezien of er een gezaluenlijlçe visie kan worden gefolmluleerd,' de specifieke situatie van twee kazernes, kazel'ne Vinldmizen te Groningen met politie en brandweer in een VVE en kazerne Stadskallaal in een (toeltonastige) Pps-colastlrctie, vraag't om maatwerk. Financieel gezien is het aantrelielijk om kazernes gebouwd na 1 januari 2004 voor 1 januari 2014 over te nemen. In dat geval hoeft de in aûrek gekregen BTW voor de bouw van dezç kazernes niet naar rato te worden tel gbetqald. In de regio Groningen gaat het om ongeveer 675 duizend euro. De huisvestingsltosten zijn, behoudens de lauisvestingskosten van het huidige regionaal bureau, geheel buiten de nu vool-liggende begroting gehouden. Ten aanzien van lzietlwbouwplallnen volgt de stuurgroep de lijn van de tralasitieafspl'alçela. Gemeenten F?#f PP 1 j?eqp lri 2012 piçpfbqpày jçïïhf yçybçtçl'iprg y p de.rçpyçy ieyç bl-gpdèyççè', ëpè-g ygpdçmel'p van y rksoo --ë - >. -.a,tkk - -.ë 4, vn nu z tkk ëuuuuu Laujuc...,xE ssut E okt.kukuw o uu ten E ldè -à êlf 'WZS) LZL J1!7t j; e 11) Mj e ry Aal IF Oy 01 (1( y ç lj J1 K VO Qy j ( Lçj j I,ly Pyj arljstl ïg y ej lyôp Nug jj (qj y( tlj Uj Z)j nu Pj.luà)1lF 4 Dj y j l L Uj U L Fjultj juj j ç y gci'iaccfi yjyjul ( jy (yjuyjgj (4 ç gyyéyéàytùjéjj j jj IIA wordt de staat van onderhoud van de bestaande kazenles in beeld gebracht. De vel'allhvool-delijkheid voor de kwaliteit van de lltlisvestillg (conform lvettelijlte nol-men) ligt bij de gemeenten. : ( (.. :. (. '.. ' (....'..... '...' : (.. (.. (... ( ( E.'... (.. '... ''.) ' (.....'.. è..':.!.... Ljjègèà De stuurggoep stelt voor de opbrengsten van de leges in het kader van de Wet algemene bepalingen onzgevilzgsreclat (Wabo) bij de gemeenten achter te laten. De brandweer blijû natuurlijk wel haar proactie en preventie taken in dit kader voor de gemeenten uitvoeren. Veî-deelsleutel Naast het samenvoegen van de 24 begrotilzgel: is ook gekeken naar de wijze waarop de totale kosten verdeeld worden onder de deelllemellde gemeenten. Daarvoor is gekeken naar drie varianten: l. kostelaverdeling op basis van inwolleraalatal 2. lcostellvel-delillg op basis van de historisclle kosten (begroting 2012) 3. kosten verdeling op basis van bijdrage gemeelatefolads (procelzttleel) 4 Medesverkers die op 1 januari 2014 al actief gebruik maken van het FLo-overgangsël'ecllt blijven in dienst bij de gemeente Groningen thun huidige NN'el'kgever). 5

6 Op basis van reclawaal-digheid, tl-anspal'antie en toekolustbestendiglleid stelt de stuurgroep voor om in een periode van vijfjaar over te gaan op de vel'deelsletltel op basis van de allocatie van het gemeentefollds. Dit geldt voor de kosten van bl'alzdwee 'zol'g, inclusief meldkamer. Gespre ollde gemeenten Snei 2013) De hierboven beschreven vool'stellela zijn begin mei besproken met de gemeenten. Uit deze gespl'eldçelz bleek dat veel gemeenten moeite te hebben met de financiële conseqtlenties van een deel van de vool-stellelz. Met name de indexering, de opleidingslçosten en de frictielçosten op het gebied van de overhead gaven aanleiding tot vragen. De stuurgroep stelt daarom op deze onderdelen de volgende verzaclltende lmaatl'egelen voor: hdexering: In de begroting was voor de inbreng van de gelueelztelijlçe bl'aladweel'begl-otingelz dezelfde illdexatielnetllodiek gehanteerd als in vool-gaandejal'ela voor de V&GR. De stuurgroep laat voor 2014 voor de oude VAGR onderdelen de bestaande indexatiellletllodielç intact. Hier staat voor de periode een beztlinigingspaldçet tot op de nullijn tegenover. Er wordt zelfs 2 18 duizend euro meer dan de nullijn bezuinigd. Voor de inbreng van de gelueelztelijlte koqlsen gaan we over naar indexeren confonzl gemeentefonds: 1,83% van 2012 naar o.b.v. gemeentefonds uitkeringsgegevens van februari Voor de begroting zullen we de indexatie van de begroting opnieuw beoordelen en de illdexatiçluethodielç vastleggen in de financiele vel-ordelailzg. Been bijtrekken opleidingskosten: doordat in de opleidillgskostelz was gerekend met een verloop van 7% moesten veel gemeenten op dit onderdeel fors het been bijtl'eldçen. De stuurgroep laat daarom dit voorstel los en stelt voor om voor de begroting te rekenen met de opleidingskostelz uit de begl'otingen en extra opleidilzgskostelz te verrekenen op basis van nacalctllatie per gemeente. - Frictieltosten overhead: gemeenten lçrijgen door de overdracht van de brandweer naar de Veiliglleidsl'egio te maken met aclatel'blijvende overlleadkostelz. De Veiliglleidsregio heeft vacatures (+/- 40) in de bedl'ijfsvoel-ing die zoveel mogelijk door gemeentelijlç personeel zullen worden ingevuld. De stuurgroep stelt voor om alle gemeenten voor een periode van vijfjaar naar rato van de vel'deelsleutel gelueentefonds hiervan te laten profkeren. Hieronder is dit met een rekelavool'beeld vereenvoudigd weel'gegeven. Voorbeeld 1. : 1 1. Gemeente A 10% 3 fte 20 de (50%) Stort 17 fte Gemeente B 20% 10 fte 8 fte (17%) Ontvangt 2 de Gemeente C 10% 6 fte - Ontvang.t 6 fte Gemeente D 10% 6 de - Onwangt 6 fte Gemeente E 50% 15 fte 12 fte (33%) Ontvangt 3 de... I I ', A I - z I *' - Meel-jal-enpel-spectief De stuurgroep streeft naar een zo stabiel mogelijk financieel naeel'jal'enpel'spectief voor zowel de nieuwe ol-ganisatie als de gemeenten die de activiteitell (gl'oteladeels) fnalzciel'en. De l'egionalisel'ing van de brandweer leidt tot een uitzetting van de begroting van de Veiliglaeidsl'egio. Het invlechten van de gemeelatelijlte korpsen leidt tot een tlitbl'eiding van fte's binnen de diensten personeel- & orgalzisatieon i eling en bedl-ijfsvoel'ilag en daarmee tot een toename van de ovel'lzeadkostel). Deze on il/eling heeft, samen met de overgang naar een vel'deelsletltel op basis van bijdrage in het gelneentefollds, voor individttele gemeenten aallzielalijke financiële gevolgen ten aanzien van de gemeelztelijke bijdrage, in zowel positieve als negatieve zin. Dit is in de bijlagen van deze oplegger weel'gegevela. Met ingang van voel-t de gelzzeelltelijke ltolom haar taken en het financieel beheer zelfstalxdig uit vanuit een celztl-tlluol-galzisatie in het kader van de l-egiolzalisel'illg gelueentelijke processen en taken 6

7 '' d taken'') crisisbeheel-sillg. De nieuwe org isati: Jverkt vanuit een qetpql-ksçqp. De lpedçwerkel's ( kou e -kteam gijp in diepst van gemeçntçp çn Nvmrdçn y nuit die geme ntçn éçdetpçheçrà naar de in het netwel ' ' anisaii: (.%'p,41) géàneçùtelilikç kçplslm. De 23 gçpçliliçn âll/nciçl-çi) ilit lpçhvçrktç lp ip (CC1At1t1nAO1 g, gezaluelzlig' leid. Hlieltoe zat de bijdrage voùr de gellaéèiïtelijlçe kolom in 1014 mei 0,1é cent Worden verhoogd. Deze verhoging van de gelneelatelijlte bijdrage hangt samen met het wegvallen van salal-iskosten van de ambtenaren crisisbelzeel'sing in de iladividtlele gemeenten. Dit lregiolaalisei-ingstl-aject levert daétr-lnee in totaliteit een besparing op. In lneeljai-eiapel'slnectief moet voor de gelneentelijlûe kolom rekening gehouden worden met extra kosten vanwege de verplichte afùame van landelijk onhviltlçelde roducten ten aanzien van bevolltingszoi'g. P Bezuinigingstaalutellilzg infonerbijdl-agen en l-ij.lubezuinigingell Het bestuur van de V&GR heeft in opdracht gegeven om gedurende vierjaar de nullijn te hanteren voor de inwolael-bijdl-age. Dit heeû voor de gehele V&GR geleid tot een beztlilzigillgsopdl'acllt van 1 miljoen euro; te realiseren over de periode Vanwege efûcielzcykol4ilagen op de BDUR moet ' tot en met nog eens 450 duizend euro extra worden bespaard moet ten opzichte van 2010 minimaal 1 miljoen euro worden bezuinigd om de totale ilznvonerbijdl'age op de gemeenschappelijke taken ten opzichte van niet te laten stijgen. De l-ijksbeztlinigingela op de BDUR komen in 2014 uit op ruim 70 duizend euro. Het paldçet aan nlaatl'egelen waarmee deze beztlilzigingen gerealiseerd moeten worden is injuli 201 1!. vastgesteld door het algemeen bestuur. In oktober zijn aalavtlllellde beztlinigingell vastgesteld als altelmatief voor de bezuilaiging op duiken. Al deze lnaatl'egelelz zijn in de deelpl'ogrmuma's verwerkt. Indexatie inwonçrbijdl-agen in 2014 J-IA de concept-belçidsbegl-otilèg is uitgegaan van een nomipale olahvilieling van 1,15% voor lletjaar 2014 voor de bestaandç V&GR plldçfclçlçlp. Dç,<ç pppép lç ppxikkçlilag in rgçb jçç,l-d pp ççlè gçttlçlç çh tlipg ( ( ( t : ( j ( : : ( ( ( : j : j ( j ( van de loolzkostelî,è ïkètkioàétéiàlàjiétàeéàèlit àtiè.'alà ààùjèéétéù hééhedè Vkèkzï-eoèétiàéEàjàràèlït'. î. ' d in N'ollel'bijdl- ge. Het bestuur heeû besloten gelu-egen de komende vlerjaar de nullign te hantelen voor e dit niet met de ltaassclzaaflnetllode te doen. Daarom zijn niet alle ilawonel-bijdragela per deellnl'ogralnlua of product bevroren op de bijdrage van 2010, maar we bezuinigen 1 miljoen euro op specitiek bediscussieerde taken. IIA de methodiek betekent dit dat alle taken eerst een colzapensatie voor loon- en prijsontwi elingen lçrijgen. De taken waar we op gaan bezuinigen lcrijgen vervolgens hun taakstellilzg in mindering gebracht. Indexatie bestaande V&GR onderdelen 2014 Aandeel Verwachte Inonstijging in ,00 OA L o Verwachte èociale Iasten mutatie ,50 A Pensioenpremie 0,50 % Totaal verwachte salarismutatie 1,00 % 80% Verwachte index materiële overheidsconsumptie 2014 (IMOC)* 1,75 % 20 OA Te gebruiken 1,15 Q/o (). là.!). 7àt)?-/t t6f2.l31 éf??/- 7?; îtl; ( /7 -- l ltltïl-t 1 te - A/oor de inbreng van de begl'otilzgeia van gelmeelztelijke korpsen rekenen we met een indexatie van 2012 naar 2014 van 1,83%. Dit is gebasseerd op uitlteringsgegevelas van de betaalmaand februari 2013.

8 @. Z '*' , '... j : à. I I. I. 1. I. I Appingedam Bedum :721 is Belllniwedde , :628 De Marne $ ydeloijl ' Eemsmond ;. ' Gronlngen ,449 Grootegast ') l-laren J yhoogezand-sappemeer j Leek 9à ) Loppersum Marum Mente olde yoldambt Pekela j Slochteren ) Stadskanaal ' Ten Boer V e e n d a m yi ' 6 - Vlagtwedde Wlnsum j Zuldhorn t I ; : ; *. * ; :.. l ''j j! I ) I l s Indexatie van 2012 naar 2014 ob.v actuele gegevens februari 2013 I 1,83%1 Risico's en on ildtelingen bcgroting 2014 en meel-jal-enbeeld Frictielçostell en aal looplçostel, regioilalisering brandweer Naar vel'waclztilzg zal de regionalisel'ing van de brandweer leiden tot fl'ictiekosten bij zowel gemeenten als bij de Veiliglleidsl'egio. De fl'ictieltostelz van de gemeenten worden zelf gedragen door de 23 gemeenten. De frictieltosten van de Veiligheidsl'egio worden zoveel mogelijk binnen de gelneellscllappelijke regeling opgevalzgelz. Daar waar een partij ollevenl'edig wordt geraakt, kunnen hier nog nadere afspraken over worden gemaakt. Het opbouwen van de nieuwe ol'gallisatie kan daarnaast leiden tot aanlooplçosten, bijvool'beeld vanwege extra inzet van personeel voor het ilulnleluentel'en van de bedl'ijfsvoel-ilzgsystellzelà. Ook deze kosten vang't de gemeelaschappelijlée regeling waar mogelijk op birmen het weel'standsvel-mogela. Niet op tjd akonden personele reol-ganisatie Het niet op tijd afronden van de personele l'eorganisatie heeft zeer Nvaal'sclzijnlijk BTW colzseqtlelaties. Tot 1 januari 2014 hoeft nog geen BTW te worden ven-ekend op personele inzet tussen bl'alad veelyel'solaeel in,dienst van gemeenten en de veiliglaeidsl'egio. Vanaf 1 januari wijzig't dit. Alankelijk van nader overleg met de belastilzginspectetll' kost een kwal-taal te laat l'egionalisel'en naar schatting 1,3 miljoen euro aan niet te verrekenen BTW. BIW aspecten begrotîng De invoering van de Wet Veiliglleidsl'egio's heeû effect op het BTW- regime. Multidisciplilaail-e activiteitell, GHOR activiteitell en de lneldkamel-activiteitela zijn al niet meer BTW compensabel, 8

9 blralzdweel4alçel: zijn dat niet meer per 1 januari 2014 omdat het ministerie van veiligheid enjustitie heeft besloten dat dit geen gelreentelijlçe taken meer zijn. Dit heefl een ltostelavel-laogelzd et-lèct: de BTSV op ilzvesteirilzgela in roerende en onroerende zaken en de BTW op reguliere exploitatielasten kan niet meer eren. Hiervoor wordt colnpellsatie ontazangen via de BDUR. Deze compelasatie za,l in 2014 naar compens velovaclating 2,1 miljoen euro gaan bedragen. Naar velvaclating is deze BTNV colnlnensatie de eel'stejal-en toel-eilçend. Naar mate de VeiliglAeidsregio loor de hel'investel-ingcyclus heen gaat zal moeten blijken of de compeiasatie ook in meeljarenpel-spectief c voldoende is. Fillallciel ilîg FL O ovel-gallgsï-echt Offlcieren vanaf l januari 2006 geldt het FLO ovel-gangsl-eclzt voor medew'el-ltei's die op dat moment zojaar in een bezwarende functie werkzaam waren. Zij ont-vangen van 55 tot 59 jarige leeftijd een 80% uitkering van het laatst verdiende loon en van 59 tot 6zjarige leeftijd een 70% tlitkering vanuit de len/ensloopl.egelilzg. De medewerkel-s kunnen vanaf 55 jarige leeftijd ookjaal-lijks (maximaal vierjaar) kiezen voor 50% doolwerken tegen 90% salaris of volledig doorwerken tegen 120% salaris. Op 6zjarige leeftijd gaan deze dewerkers met (vel'stel-ltt) pensioen. De hoog'te van de laelxsioentlitkel'ing is door de medewerker te mc bek'nvloedela. Hij of zij mag er ook voor kiezen langer door te werken waardoor de pensioentlitkerilag hoger wordt. MedeNvel-lçers die op l januari 2006 nog geen 20 jaar in een bezwarende functie werlçzaam waren, wangen een hogere levensloopbijdl'age waardoor zij ook eerder (maximaal haalbaar is 59 jarige on leeftiidb kunnen stoppen lnet werken. è... ;.jë,.yt.r Dit ovel'galzgsrecllt is van toepassing op ee groepen: medevvel'kel-s van brandweer stad Groningen en fficieren die in dienst zijn van de regio. De Gllancierilzg voor de eerste g'roep wordt meegegeven door de o eente Groningen. Dit is besclu-evelz op pagina 4. Hierin zit geen financieel risico. gem Ten aanzien van de tweede groep is er wel een financieel risico. IJ.A onze begroting isjaal'lijks stl'uctul-eel ' ' d 300 duizend euro bescllikbaal- voor de kosten verband houdende met het ovel-gangsl'eclzt rond e ftlllctiolaeel leelijdsolztslag voor officieren in dienst van de regio. De lasten die we nu hebben zijn de.kers een levensloop litltel-ing van driejaar te kunnen geven. Vanaf bedragen die sse sparen om medewel 2012 lopen de kosten echter -tijdelijlt- op omdat er steeds meer medevverlters ook daadwerkelijk deeltelijlt) stoppen. Ntl betalen we alleen slnaarpl-emies voor de levensloopuitltel-ingela. Straks ook voor (ge ierjaar lang 8ol-tlitkel-ilzgelz van het laatst verdiende loon, 90% salaris bij 50% doorwerken of 120% v laris bij volledig dool-wel-lçen. Over uitlcerilàgell voor inactieven betalen we als werkgever 52% sa indhe ng, dat was voorheen 26%. Het lmelpunt bedraagt, a zankelijk van de individuele keuzes, e aximaal 750 duizend euro, over een periode van 5 jaar. m Mogelqk a oîoeilprop-a lîll'aîtïqa 'ciel-iî'g externe veiligheid (2015) De provincie financiert de taken rondom extenze veiligheid vanuit middelen die toegevoegd zijn aan het ùwiefonds. Dç afgelopenjal-elz lag e nadruk van het programma extelnle veiligheid op het op gang prov brengen van een olllvilœelillg. De nadruk voor de periode ligt op het afronden en borgen van die ontwikltelilag. Na 2014 is er geen afzolzderlijk programma met l-ijksfllanciel'illg meer. Vanaf 2015 zal.al de gemeente voor de regionale uiwoering en ânanciel'ing szeralzàq oolrdelijlt zijn. De V&GR vool -egeling ollwang't ruim 200 duizend euro voor de uiwoering van het programma extelvïe veiligheid. 1 Aatîpassiïlge î bî-aïzdkvee -zoî-g Binnen de DEAL-gelueelztell (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) wordt onderzocht welke singen nodig zijn voor een toekolustbesteladige bl-andvveel'zol'g in deze gemeenten. Onderdelen aanpas hierin zijn het verbeteren van de dekking in de Eemshaven en in Delfzijl. Dit wordt gedaan op grond van het in 2013 op te leveren Mastei-lnlan. De uitkomsten van dit proces zijn nog niet bekend, maar zullen laoogshvaal'sclzijnlijlç leiden tot de bouw van enkele nieuwe kazernes. De htlisvestilzgsltosten komen voor 9

10 rekening van de gemeenten. Ten aanzien van de overige kosten (o.a. bemensing) zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden. Bescllilçbaal-heid ùrt'j,villlkers Ook in de regio Groningen staat de beschilçbaal-lzeid van vl-il'willigel-s onder druk. Door de toenemende l aliteitseiselz en de vel-alzderelzde salnelzlevilzg is het lastiger om bl-andweelwl'il'willigel-s te vinden en voor langere tijd te houden. Jn wordt de landelijke visie op vl-il'williglzeid bij de brandweer aangeboden aan de Minister van Veiligheid en Justities. Deze visie vonnt een basis voor de wijze waarop de brandweer Groningen in de toekomst vl-ij'willigel-s wil welwen en (vel-lbiladen. Wel-lçkostelll-egelillg De wel-lçlçostelal-egelillg vervangt alle bestaande fiscale regels voor vel'goedilzgelz. Maximaal 1,6% (verwacht percentage voor 20 15) van de het totaalbedrag dat besteedt wordt aan personeel (de fiscale loonsom) mag onbelast worden vergoed of verstrekt. Voor vel'goedilzgen boven dit bedrag moet een eindhefsng van 80% worden betaald. Voor een aantal vel'goedilzgen voor zakelijk gebruik geldt een gerichte vl'gstelling of een llillil-waal'del-ilag. Dit gaat niet ten koste van de genoemde fol'faitail'e ruimte van 1,6%. De verplichte invoering in 2015 van de wel'lçkostenl'egeling pakt slecht uit voor organisaties met een groot aantal vl'ijwilligel's in het pel'solzeelsbestand omdat de verhouding vel'strel/ilagelz versus fiscaal loon veel hoger ligt dan 1,6%. Naar eerste schaûingen bedraagt het financiële risico duizend euro. f andeljke ontwvikkelilîgen Als veiliglzeidsl'egio zijn we verplicht deel te nemen in landelijke on ildçelillgela. Een voorbeeld hiervan is de oprichting van het instituut fysieke veiliglaeid. In de BDUR zijn middelen meegegeven voor de begroting van dit instituut. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze middelen voldoende zijn. Daarnaast wordt naar vel'waclatillg in 2015 de meldkamer ovel'gelleveld naar het Rijk. Op dit moment is nog niet duidelijk wat voor personele, financiële en inhotldelijlçe gevolgen dit heeft. Bijlagen Bijlage I Bijlage 11 Bijlage 111 Bijlage IV -. ontwil/eling pl-ogl-alnlnakostelz : overzicht gelneelltelijke bijdragen in : extra uitleg gelneelatelijlçe bijdrage bl-andweel-zol-g, inclusief meldkamer : Gelueentelijlçe bijdrage bl-alldweel-zol-g, inclusief meldkamer in groeimodel naar andere vel-deelsleutel 5 D isie vril'williglaeid in beweging' is uitgebl'aclat door Brandweer Nederland en de Vakvel'eniging e v Bl-andweervl-il'willigel's. 10

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan '^a..^:.., -.aj..«e4s.-5.^-«-; ONTVANGEN OP Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [T»> - 9 APR. 21 Gemeente Oostzaan Aan de raden-t^n-de-gerrreerrteneebivister, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie bezuinigingsmonitor: formatiereductie Rekenkamer Rotterdam oktober 2012 voorwoord De voorliggende bezuinigingsmonitor is een initiatief van de rekenkamer om het zicht van de raad op de realisatie van

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie