Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 l!lllll!lylllllllllllllllllîll4lllll!llll!lll!llllllllllllllllll 2 2 / D l. l a - a f)i)a:,111 GE ENSCHHPELIM REGEL G VERIGIVDS- & GEZOND DS GIO GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR Vel-gadel-ing 24 mei 2013 TOELICHT G BIJDE BELEDSBEGROT G 2014 V&GR GRO GEN PROGRAIVf VEILIGHEDI De begroting bestaat, vool'tlitlopelld op de besttlui'lijlçe besluiwonning over de toekomst van de gemeenschappelijlçe regeling V&GR Groningen, uit twee delen: een deel voor het programma Veiligheid en een deel voor het programma Gezondlleid. De concept-beleidsbep'oting wordt voorgelegd ter voorlopige vaststelling, waanèa deze voor een zienswijze zal worden verzonden naar de raden. De zienswijze periode van de raden duul't zes weken. J.n de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli zal de begroting opnieuw op de agenda staan; ditmaal ter vaststelling. Bijgaand tre u een beknopte weergave aan van de belanp-ijltste punten met betreliing tot de collcept-beleidsbep'oting 2014 voor het programma Veiliglleid. Vanaf 2014 is bl'andweel'zorg -confolnn wettelijke eisen- gel'egionaliseel'd en maken ook de (voorheen) gemeelatelijlçe kol-psen deel uit van de veiliglleidsl'egio Groningen. Dit heeft een grote impact op de ol-ganisatie en de nu vool-liggendebep-oting. Inleiding Het programma Veiligheid bestaat uit vier deelpl'ogl'amma's'. Ralnpenbestl'ilding & Cl'isisbelzeel'silzg Bl-and veel'zol'g, inclusief meldkamer GHOR Gelneentelijlte kolom De regio Groningen kent een zeer divers vel'zorgingsgebied. Op 296 duizend hectare (waarvan 62 duizend hectare water) wonen bijna inwoners, ca in de stad Groningen en de andere inwoners verdeeld over 22 gemeenten. IIA totaal dus 23 gemeenten met een zeer verscllillend karakter. Stedelijk gebied, pla elandsgelneenten, twvee grote zeehavens - Delfzijl en de Eemshaven - en gebieden met intensieve (chemisclle) industrie. De regio ligt gi'otendeels onder de zeespiegel, huisvest diverse enel'gieleverallciel's en is van zeer groot vitaal belang in verband met de aal'dgas vinnilzg en de enel'gielevel'antie. Het bijbelzorelld l'isicobeeld is overigens nog voo durend in ola ikkelilzg. Zo werd begin 2013 duidelijk dat de regio zich - meer dan in het verleden - zal moeten vool'bereidelz op aal-dbevilagen die vel'ool'zaaltt worden door de aardgaswilaning. De deelpl'ogl'amlna's Rampellbestl'il'ding & Cl-isisbeheersing en Bl'andweerzol'g, inclusief meldkamer zijn olldelgebl'acht in de ol'ganisatie Veiliglleidsl'egio Groningen. De GHOR maakt onderdeel uit van de GGD. De taken van de gemeentelil'ke kolom worden uitgevoerd door een regionaal ne erkteam. De bl'alldweel-zol'g in de regio Groningen wordt verzorgd door ca. 750 vl-il'willigel's, ca. 90 bel'oepslnede vel-kel's en ongeveer 200 dagdienstlnedewel'kel's. De meldkamel'fullctie is olzdel-gebl'acht in de Meldkamer Noord Nederland (Mlçh'1N). De multidisciplinaù'e taken worden uitgevoerd door een klein aantal lnedewel'kers olzdel-gebl'aclzt binnen de versclaillende sectoren en diensten. Verspreid in de regio zijn 40 bl'andweel'lçazelqaes, 38 kazelnzes met een vl'il'willige bezetting en 2 kazelmes met een z4-utlrs (beroeps) bezetting. De ol'ganisatie is gevonud rond de inlàoudelil'ke taakvelden op het gebied van bl'andweerzoi'g en crisisbelzeel'sing. Er zijn drie sectoren, namelijk Risicobelaeel-sing, hcidentbestrij'dilag 1 Naar vel'wachting per 1 januari geineenschappelijke regeling VeiligheidsregioGl'oningen.

2 en VakbeltwaalaAlaeid en Expel-tisez. Naast deze sectoren zijn er t'wee ondersteulaende diensten, namelijk Bedlijfsvoel'ing en Pel'solleels- en Oi'galzisatieolltwi eling. Oladel'staande a eelding maakt de laoofdstl'tlctiltll- inziclztelijk en sylxaboliseed de verbinding tussen de sectoren en diensten op basis van een heldere ge/leelde visie op zowel de bl'alldweel'zol'g als de crisisbeheel'sing. Incidentbestëjding maatschappij maatschappj Risico heerslng Vakbek amheid en Fxpertise M'sies maatschagpij maatschappij Pe oneels- en Organlsati n lkkeling Bedrijfsv ng maalschappij De GHOR maakt pl'galaisatol'isch onderdeel uit van de GGD Groningen. De directeur GHOR is tevens directeur publieke gezondlleid. Met ingang van voert de gemeentelijlçe kolom haar taken en financieel beheer zelfstandig uit vanuit een centl'ulrol'ganisatie in het kader van de l'egionalisel'ilag gelneelztelijke processen en taken cl'isisbelzeel'silzg CGlçoude taken7 ). De nieuwe ol-galaisatie werkt vanuit een ne el'kteam. De lnedewei'lçel's in het ne el'lçtealn zijn in dienst van de gemeenten en worden vanuit die gemeenten gedetaclleerd naar de (celztl'ulnol'ganisatie van) de gelreentelijke kolom. Tofstandltoming begroting gel-egionaliseel-de brandweer Wegens de l'egionalisering van de brandweer zijn de begl-otilzgelz van de 23 gemeenten én het regionaal bureau salllelagevoegd. Danlçzij de intensieve afstemming en samelawel-lçilag met de gemeenten heeft dit geleid tot de begroting die nu voorligt. Deze paragraaf geeft een beschl'ijving van het proces, inclusief de gemaakte keuzes die de stuurgroep hierbij ter besluiwol'ming aan u voorlegt. Tlalîsitiea praken (april 2012) Het bestuur van de Veiliglleid- en Gezondlaeidsl'egio Groningen heeft op 20 april het pl'ojectplalz l-egiollalisel'illg brandweer, inclusief de transitie afspraken vastgesteld. Hierin zijn onder andere de volgende afspraken vastgelegd'. Betl'ol/enen commi eren zich volledig aan de regionalisel'ilagopdracllt en de pl'ojectstl'tlctuul'p' De l-egionalisel'ilzg wordt zorgvuldig uitgevoel-d, wat betekent dat tijd wordt genomen voor lzoodzakelijke vel'kelllzingell en ondel'zoekelz. Wel is 1 januari leidend voor de overgang naar de nieuwe organisatie,' Er wordt een zakelijke benadering gekozen, waarbij conseqtlentiés en â'ictiekostelz helder in beeld worden gebracht; Colleges en gemeentel'aden nemen geen langlopelzde beleidsbeslissingen. De regionaal commandant ziet toe op een zol'gvtlldige tliwoel-ing,' 2 11'1 de Contouren wordt de sector RisicobelleersilAg nog (Bra:d-lvtiliglleid genoemd, de sector V beàvaanllleid en Expertise heet in de Contouren Expertise ell Ondersteunillg. Omdat ook de taken op het gebied van crisisbelleersing (veiliglleidsregio) nu integraal zijn ondergebracllt in de organisatie zijn genoemde a p singen in de benaming van de sectoren doorgevoerd. Tcn slotte is in de benaming val de dienst Persol eelsolltôvi elillg ook de Organisatieollhvi eling toegevoegd. Daarmee dekt de vlag' beter 'de Iading'. 2

3 De regionaal commandant stelt een begroting 2014 op, inclusief een laaeeljarenbep'otilzg ,. De fl-ictiekosten worden gedragen door de 23 gemeenten en de Veiliglleidsregio p.1k Jliwoerder van de gemeellscllappelijke regeling. Daav waa'i- een palrtij ollevelal-edig wordt geraakt, worden hier afspraken over gemaakt; voor de nieuwe ol-galaisatie gelden de begl-otilzgela per 1 januari 2012 als basis, inclusief eerder vastgestelde laaeel-jarenbegl-otingen,' In de transitiepel-iode tot l jap'ylqri 2014 is de intentie om een aantal zaken te ûbevriezen' inzake beleid, financiën en personèçl; De gemeenten voeren véér l januari 2014 en op eigen kosten de afgespl'oken verbetelylanlaela uit, zoals beschreven in het rappol't nulmeting kwaliteitszol-g (vastgesteld door çle beshltlrscommissie brandweer & GHOR op 2 1 januari 20 l 1). r,, '... '..... ' :. ' ' ' '... '. '..... ' ' ' :. ' ' '.. ' ' '. '( ' '. Nl.lli'lletingntllîi zolz-febi-tfari 2013) ë. E è. ' ( Vanaf 1 juni 2012 is een eerste uitvraag uitgezet om de begroting vàn de ègènïeentelijke bl-andw'eel-léol-psen volledig in beeld te brengen. Dit leidde in september 2012 tot een eerste resultaat en een aantal verdiepingsvl'agen voor de tweede uitvraag. In december 2012 zijn de resultaten van de lzullnetilag'voùr controle tertlggegevela aan de gemeenten. Dit leidde injanuari tot een aû' -onding van de nulmeting. Om het proces zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, heef't PriceWaterllotlsecoopel-s een gedegen onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop het proces doorlopen is, de risico's en een aantal specitieke olzdenvepen, zoals overhead. Pwc concludeerde allereerst dat het proces zol-gvuldig, grondig en con-ect is verlopen en allesomvaûel d is. Daalmaast colacludeel-de PwC dat er de nodige aalldachtsptlnten zijn, maar dat deze ook al in beeld zijn. Het betre de volgende aaladaclztsptllztelz'. Pel'soneelsltosten (aantal gemeenten zit substalztieel onder 80% van de Bl-aladweelmonzz Groningen, opleidingskostela (te laag), materiële overhead (te laag), FLO, werliostelzl'eielinè, reiskostelz) ''- '-' Overhead (personeel onvoldoende in beeld, kosten materiële overhead te laac) Htlisvesting -' Voerïuigen (kosten voor onderhoud, brandstof en afsclu'ijvilzg te laag) IM/ICT (onvoldoende inzicht in benodigde kosten) WABO (olabl'engstelz leges lijken te hoog, echter geraamde opbrclagstell blijven achter bij gemeenten) De resultaten van de nulmeting en de bevilldingelz van Pwc vormden de basis voor de volgende stappen in het proces om te komen tot een pl'op'ammabe oting brandweer Deze stappen en de gemaakte keuzes daarin zijn hieronder beschl-even. 3

4 krùtps begrètiàj Figuur 1: pl-ocespî-ogi.all lllabegrotii g brandjveer 2014 Overhead Te hebben gemeenten in de nulmeting gevraagd aan te geven hoeveel overhead in bl'alzdweel'begl-otillgeiz is opgenomen. Hier kwam een zeer divers beeld uit. Sommige gemeenten rekenen geen of een zeer laag percentage overhead toe aan de brandweer. Andere gemeenten slaan hun totale overhead over alle producten om. Vanwege de grote verschillen in methodiek bij gemeenten is ervoor gekozen de benodigde overhead voor de nieuwe ol-ganisatie zelfstandig te bepalen en gemeçnten op basis van de verdeelsletltel mee te laten betalen. Voor de personele overhead heef't Berenschot een benchmark tlitgevoel-d. Op basis van deze benchmark stelt de stuurgroep een overlzeadpel'celztage voor van 21,5%. Dit percentage is gelijk is aan dat van een gemiddeld beleidsarm agentschap. Er is nog geen benchmark voor Veiliglleidsl'egio's besclailçbaal-. Voor de materiële overhead (overige niet directe kostel/) stelt de stuurgroep voor aallsltlitilag te zoeken bij de norlnbedragen die de RUD hanteert. Voor een nadere uitleg veiavijzen wij naar de apal'te toeliclztillg op overhead. Been bjtrekken Uit de nulmeting bleek dat een aantal korpsen te weinig middelen begroot had voor: verbindillgslzaiddelen, kapitaallasten activa, opleiden en oefenen (gebaseerd op een pel'soneelsvel-loop van 7%) en dagdienstpel'soneel (gebaseerd op 80% van de Bl'alzd veelrolo Gronillgeiz). Per gemeente is inzichtelijlç gemaakt wat de kosten zijn voor het been bijtl'eldçen. Haillîonisei-en Het halnnollisel'en heeft betl'eldting op de gehalateel'de afsclzl'ijvillgstelnuijnell voor investel'ingen en de rentevoet. Het laariuolziseren leidt voor de meeste gemeenten tot een velnuilldel'illg van de kosten in de begroting. Slechts in een drietal gemeenten leidt het tot een verhoging van de kapitaallastelz. In die gemeenten werden langere afschrijvingstel-mijllen gehanteerd of er werd met een hele lage (lçolte) termijn rentevoet gerekend. FLO stad GrcwfsgdFz 3 D teriële overhead is onder te verdelen 11'1: huisvestilzg, autoluatisel'ing, personele kosten (niet zijnde e ma salal-islçostell) en algelnene kosten. 4

5 Omdat de stad Groningen als enige beschikt over een beroepskolys wordt deze gemeente ook als enige geconû'olzteel-d met de gevolgen van de landelijke Cao-afspl'aken over het FLo-ovel-gallgsl-eclzt. Groningen heef't Mervoor geld gereserveel'd, dat overgaat naar de begroting van de gel'egioizaliseel-de 4 brandweer. De brandweer zal uitnoering geven aan de Cao- afspraken. Huisvestiïzg Er is ten aanzien van het wel of niet overdragen van lzuisvesting voor een pl-aglllatisclze aanpak gekozen, namelijk maatwerk per kazelme of gemeente op basis van de volgende uitgalagsptllàtell: - De brandweer huurt de kazerne van de gemeente tenzij: de kazerne is gebouwd na Voor deze kazernes wordt verkend of gemeenten bereid zijn ze over te dragen aan de gel-egiolaaliseel'de brandweer vanwege het financiële voordeel in verband met te herziene BTW (in totaal ongeveer 675 duizend eurol; o de gemeente bereid is de kazenze te verkopen en de aangeboden kazerne voldoet aan de vereiste kwaliteitscl-iteriar- - de brandweer gaat in gesprek lnet de individuele gemeente om het standpunt met betrekking de eigelzdonassituatie in beeld te brengen en op basis hiervan te komen tot een koop- of lltlurovereellkolust,' - enige tijd na eft-echleren van de regiolaalisel-ing (bijvoorbeeld zjaar) bezien of er een gezaluenlijlçe visie kan worden gefolmluleerd,' de specifieke situatie van twee kazernes, kazel'ne Vinldmizen te Groningen met politie en brandweer in een VVE en kazerne Stadskallaal in een (toeltonastige) Pps-colastlrctie, vraag't om maatwerk. Financieel gezien is het aantrelielijk om kazernes gebouwd na 1 januari 2004 voor 1 januari 2014 over te nemen. In dat geval hoeft de in aûrek gekregen BTW voor de bouw van dezç kazernes niet naar rato te worden tel gbetqald. In de regio Groningen gaat het om ongeveer 675 duizend euro. De huisvestingsltosten zijn, behoudens de lauisvestingskosten van het huidige regionaal bureau, geheel buiten de nu vool-liggende begroting gehouden. Ten aanzien van lzietlwbouwplallnen volgt de stuurgroep de lijn van de tralasitieafspl'alçela. Gemeenten F?#f PP 1 j?eqp lri 2012 piçpfbqpày jçïïhf yçybçtçl'iprg y p de.rçpyçy ieyç bl-gpdèyççè', ëpè-g ygpdçmel'p van y rksoo --ë - >. -.a,tkk - -.ë 4, vn nu z tkk ëuuuuu Laujuc...,xE ssut E okt.kukuw o uu ten E ldè -à êlf 'WZS) LZL J1!7t j; e 11) Mj e ry Aal IF Oy 01 (1( y ç lj J1 K VO Qy j ( Lçj j I,ly Pyj arljstl ïg y ej lyôp Nug jj (qj y( tlj Uj Z)j nu Pj.luà)1lF 4 Dj y j l L Uj U L Fjultj juj j ç y gci'iaccfi yjyjul ( jy (yjuyjgj (4 ç gyyéyéàytùjéjj j jj IIA wordt de staat van onderhoud van de bestaande kazenles in beeld gebracht. De vel'allhvool-delijkheid voor de kwaliteit van de lltlisvestillg (conform lvettelijlte nol-men) ligt bij de gemeenten. : ( (.. :. (. '.. ' (....'..... '...' : (.. (.. (... ( ( E.'... (.. '... ''.) ' (.....'.. è..':.!.... Ljjègèà De stuurggoep stelt voor de opbrengsten van de leges in het kader van de Wet algemene bepalingen onzgevilzgsreclat (Wabo) bij de gemeenten achter te laten. De brandweer blijû natuurlijk wel haar proactie en preventie taken in dit kader voor de gemeenten uitvoeren. Veî-deelsleutel Naast het samenvoegen van de 24 begrotilzgel: is ook gekeken naar de wijze waarop de totale kosten verdeeld worden onder de deelllemellde gemeenten. Daarvoor is gekeken naar drie varianten: l. kostelaverdeling op basis van inwolleraalatal 2. lcostellvel-delillg op basis van de historisclle kosten (begroting 2012) 3. kosten verdeling op basis van bijdrage gemeelatefolads (procelzttleel) 4 Medesverkers die op 1 januari 2014 al actief gebruik maken van het FLo-overgangsël'ecllt blijven in dienst bij de gemeente Groningen thun huidige NN'el'kgever). 5

6 Op basis van reclawaal-digheid, tl-anspal'antie en toekolustbestendiglleid stelt de stuurgroep voor om in een periode van vijfjaar over te gaan op de vel'deelsletltel op basis van de allocatie van het gemeentefollds. Dit geldt voor de kosten van bl'alzdwee 'zol'g, inclusief meldkamer. Gespre ollde gemeenten Snei 2013) De hierboven beschreven vool'stellela zijn begin mei besproken met de gemeenten. Uit deze gespl'eldçelz bleek dat veel gemeenten moeite te hebben met de financiële conseqtlenties van een deel van de vool-stellelz. Met name de indexering, de opleidingslçosten en de frictielçosten op het gebied van de overhead gaven aanleiding tot vragen. De stuurgroep stelt daarom op deze onderdelen de volgende verzaclltende lmaatl'egelen voor: hdexering: In de begroting was voor de inbreng van de gelueelztelijlçe bl'aladweel'begl-otingelz dezelfde illdexatielnetllodiek gehanteerd als in vool-gaandejal'ela voor de V&GR. De stuurgroep laat voor 2014 voor de oude VAGR onderdelen de bestaande indexatiellletllodielç intact. Hier staat voor de periode een beztlinigingspaldçet tot op de nullijn tegenover. Er wordt zelfs 2 18 duizend euro meer dan de nullijn bezuinigd. Voor de inbreng van de gelueelztelijlte koqlsen gaan we over naar indexeren confonzl gemeentefonds: 1,83% van 2012 naar o.b.v. gemeentefonds uitkeringsgegevens van februari Voor de begroting zullen we de indexatie van de begroting opnieuw beoordelen en de illdexatiçluethodielç vastleggen in de financiele vel-ordelailzg. Been bijtrekken opleidingskosten: doordat in de opleidillgskostelz was gerekend met een verloop van 7% moesten veel gemeenten op dit onderdeel fors het been bijtl'eldçen. De stuurgroep laat daarom dit voorstel los en stelt voor om voor de begroting te rekenen met de opleidingskostelz uit de begl'otingen en extra opleidilzgskostelz te verrekenen op basis van nacalctllatie per gemeente. - Frictieltosten overhead: gemeenten lçrijgen door de overdracht van de brandweer naar de Veiliglleidsl'egio te maken met aclatel'blijvende overlleadkostelz. De Veiliglleidsregio heeft vacatures (+/- 40) in de bedl'ijfsvoel-ing die zoveel mogelijk door gemeentelijlç personeel zullen worden ingevuld. De stuurgroep stelt voor om alle gemeenten voor een periode van vijfjaar naar rato van de vel'deelsleutel gelueentefonds hiervan te laten profkeren. Hieronder is dit met een rekelavool'beeld vereenvoudigd weel'gegeven. Voorbeeld 1. : 1 1. Gemeente A 10% 3 fte 20 de (50%) Stort 17 fte Gemeente B 20% 10 fte 8 fte (17%) Ontvangt 2 de Gemeente C 10% 6 fte - Ontvang.t 6 fte Gemeente D 10% 6 de - Onwangt 6 fte Gemeente E 50% 15 fte 12 fte (33%) Ontvangt 3 de... I I ', A I - z I *' - Meel-jal-enpel-spectief De stuurgroep streeft naar een zo stabiel mogelijk financieel naeel'jal'enpel'spectief voor zowel de nieuwe ol-ganisatie als de gemeenten die de activiteitell (gl'oteladeels) fnalzciel'en. De l'egionalisel'ing van de brandweer leidt tot een uitzetting van de begroting van de Veiliglaeidsl'egio. Het invlechten van de gemeelatelijlte korpsen leidt tot een tlitbl'eiding van fte's binnen de diensten personeel- & orgalzisatieon i eling en bedl-ijfsvoel'ilag en daarmee tot een toename van de ovel'lzeadkostel). Deze on il/eling heeft, samen met de overgang naar een vel'deelsletltel op basis van bijdrage in het gelneentefollds, voor individttele gemeenten aallzielalijke financiële gevolgen ten aanzien van de gemeelztelijke bijdrage, in zowel positieve als negatieve zin. Dit is in de bijlagen van deze oplegger weel'gegevela. Met ingang van voel-t de gelzzeelltelijke ltolom haar taken en het financieel beheer zelfstalxdig uit vanuit een celztl-tlluol-galzisatie in het kader van de l-egiolzalisel'illg gelueentelijke processen en taken 6

7 '' d taken'') crisisbeheel-sillg. De nieuwe org isati: Jverkt vanuit een qetpql-ksçqp. De lpedçwerkel's ( kou e -kteam gijp in diepst van gemeçntçp çn Nvmrdçn y nuit die geme ntçn éçdetpçheçrà naar de in het netwel ' ' anisaii: (.%'p,41) géàneçùtelilikç kçplslm. De 23 gçpçliliçn âll/nciçl-çi) ilit lpçhvçrktç lp ip (CC1At1t1nAO1 g, gezaluelzlig' leid. Hlieltoe zat de bijdrage voùr de gellaéèiïtelijlçe kolom in 1014 mei 0,1é cent Worden verhoogd. Deze verhoging van de gelneelatelijlte bijdrage hangt samen met het wegvallen van salal-iskosten van de ambtenaren crisisbelzeel'sing in de iladividtlele gemeenten. Dit lregiolaalisei-ingstl-aject levert daétr-lnee in totaliteit een besparing op. In lneeljai-eiapel'slnectief moet voor de gelneentelijlûe kolom rekening gehouden worden met extra kosten vanwege de verplichte afùame van landelijk onhviltlçelde roducten ten aanzien van bevolltingszoi'g. P Bezuinigingstaalutellilzg infonerbijdl-agen en l-ij.lubezuinigingell Het bestuur van de V&GR heeft in opdracht gegeven om gedurende vierjaar de nullijn te hanteren voor de inwolael-bijdl-age. Dit heeû voor de gehele V&GR geleid tot een beztlilzigillgsopdl'acllt van 1 miljoen euro; te realiseren over de periode Vanwege efûcielzcykol4ilagen op de BDUR moet ' tot en met nog eens 450 duizend euro extra worden bespaard moet ten opzichte van 2010 minimaal 1 miljoen euro worden bezuinigd om de totale ilznvonerbijdl'age op de gemeenschappelijke taken ten opzichte van niet te laten stijgen. De l-ijksbeztlinigingela op de BDUR komen in 2014 uit op ruim 70 duizend euro. Het paldçet aan nlaatl'egelen waarmee deze beztlilzigingen gerealiseerd moeten worden is injuli 201 1!. vastgesteld door het algemeen bestuur. In oktober zijn aalavtlllellde beztlinigingell vastgesteld als altelmatief voor de bezuilaiging op duiken. Al deze lnaatl'egelelz zijn in de deelpl'ogrmuma's verwerkt. Indexatie inwonçrbijdl-agen in 2014 J-IA de concept-belçidsbegl-otilèg is uitgegaan van een nomipale olahvilieling van 1,15% voor lletjaar 2014 voor de bestaandç V&GR plldçfclçlçlp. Dç,<ç pppép lç ppxikkçlilag in rgçb jçç,l-d pp ççlè gçttlçlç çh tlipg ( ( ( t : ( j ( : : ( ( ( : j : j ( j ( van de loolzkostelî,è ïkètkioàétéiàlàjiétàeéàèlit àtiè.'alà ààùjèéétéù hééhedè Vkèkzï-eoèétiàéEàjàràèlït'. î. ' d in N'ollel'bijdl- ge. Het bestuur heeû besloten gelu-egen de komende vlerjaar de nullign te hantelen voor e dit niet met de ltaassclzaaflnetllode te doen. Daarom zijn niet alle ilawonel-bijdragela per deellnl'ogralnlua of product bevroren op de bijdrage van 2010, maar we bezuinigen 1 miljoen euro op specitiek bediscussieerde taken. IIA de methodiek betekent dit dat alle taken eerst een colzapensatie voor loon- en prijsontwi elingen lçrijgen. De taken waar we op gaan bezuinigen lcrijgen vervolgens hun taakstellilzg in mindering gebracht. Indexatie bestaande V&GR onderdelen 2014 Aandeel Verwachte Inonstijging in ,00 OA L o Verwachte èociale Iasten mutatie ,50 A Pensioenpremie 0,50 % Totaal verwachte salarismutatie 1,00 % 80% Verwachte index materiële overheidsconsumptie 2014 (IMOC)* 1,75 % 20 OA Te gebruiken 1,15 Q/o (). là.!). 7àt)?-/t t6f2.l31 éf??/- 7?; îtl; ( /7 -- l ltltïl-t 1 te - A/oor de inbreng van de begl'otilzgeia van gelmeelztelijke korpsen rekenen we met een indexatie van 2012 naar 2014 van 1,83%. Dit is gebasseerd op uitlteringsgegevelas van de betaalmaand februari 2013.

8 @. Z '*' , '... j : à. I I. I. 1. I. I Appingedam Bedum :721 is Belllniwedde , :628 De Marne $ ydeloijl ' Eemsmond ;. ' Gronlngen ,449 Grootegast ') l-laren J yhoogezand-sappemeer j Leek 9à ) Loppersum Marum Mente olde yoldambt Pekela j Slochteren ) Stadskanaal ' Ten Boer V e e n d a m yi ' 6 - Vlagtwedde Wlnsum j Zuldhorn t I ; : ; *. * ; :.. l ''j j! I ) I l s Indexatie van 2012 naar 2014 ob.v actuele gegevens februari 2013 I 1,83%1 Risico's en on ildtelingen bcgroting 2014 en meel-jal-enbeeld Frictielçostell en aal looplçostel, regioilalisering brandweer Naar vel'waclztilzg zal de regionalisel'ing van de brandweer leiden tot fl'ictiekosten bij zowel gemeenten als bij de Veiliglleidsl'egio. De fl'ictieltostelz van de gemeenten worden zelf gedragen door de 23 gemeenten. De frictieltosten van de Veiligheidsl'egio worden zoveel mogelijk binnen de gelneellscllappelijke regeling opgevalzgelz. Daar waar een partij ollevenl'edig wordt geraakt, kunnen hier nog nadere afspraken over worden gemaakt. Het opbouwen van de nieuwe ol'gallisatie kan daarnaast leiden tot aanlooplçosten, bijvool'beeld vanwege extra inzet van personeel voor het ilulnleluentel'en van de bedl'ijfsvoel-ilzgsystellzelà. Ook deze kosten vang't de gemeelaschappelijlée regeling waar mogelijk op birmen het weel'standsvel-mogela. Niet op tjd akonden personele reol-ganisatie Het niet op tijd afronden van de personele l'eorganisatie heeft zeer Nvaal'sclzijnlijk BTW colzseqtlelaties. Tot 1 januari 2014 hoeft nog geen BTW te worden ven-ekend op personele inzet tussen bl'alad veelyel'solaeel in,dienst van gemeenten en de veiliglaeidsl'egio. Vanaf 1 januari wijzig't dit. Alankelijk van nader overleg met de belastilzginspectetll' kost een kwal-taal te laat l'egionalisel'en naar schatting 1,3 miljoen euro aan niet te verrekenen BTW. BIW aspecten begrotîng De invoering van de Wet Veiliglleidsl'egio's heeû effect op het BTW- regime. Multidisciplilaail-e activiteitell, GHOR activiteitell en de lneldkamel-activiteitela zijn al niet meer BTW compensabel, 8

9 blralzdweel4alçel: zijn dat niet meer per 1 januari 2014 omdat het ministerie van veiligheid enjustitie heeft besloten dat dit geen gelreentelijlçe taken meer zijn. Dit heefl een ltostelavel-laogelzd et-lèct: de BTSV op ilzvesteirilzgela in roerende en onroerende zaken en de BTW op reguliere exploitatielasten kan niet meer eren. Hiervoor wordt colnpellsatie ontazangen via de BDUR. Deze compelasatie za,l in 2014 naar compens velovaclating 2,1 miljoen euro gaan bedragen. Naar velvaclating is deze BTNV colnlnensatie de eel'stejal-en toel-eilçend. Naar mate de VeiliglAeidsregio loor de hel'investel-ingcyclus heen gaat zal moeten blijken of de compeiasatie ook in meeljarenpel-spectief c voldoende is. Fillallciel ilîg FL O ovel-gallgsï-echt Offlcieren vanaf l januari 2006 geldt het FLO ovel-gangsl-eclzt voor medew'el-ltei's die op dat moment zojaar in een bezwarende functie werkzaam waren. Zij ont-vangen van 55 tot 59 jarige leeftijd een 80% uitkering van het laatst verdiende loon en van 59 tot 6zjarige leeftijd een 70% tlitkering vanuit de len/ensloopl.egelilzg. De medewerkel-s kunnen vanaf 55 jarige leeftijd ookjaal-lijks (maximaal vierjaar) kiezen voor 50% doolwerken tegen 90% salaris of volledig doorwerken tegen 120% salaris. Op 6zjarige leeftijd gaan deze dewerkers met (vel'stel-ltt) pensioen. De hoog'te van de laelxsioentlitkel'ing is door de medewerker te mc bek'nvloedela. Hij of zij mag er ook voor kiezen langer door te werken waardoor de pensioentlitkerilag hoger wordt. MedeNvel-lçers die op l januari 2006 nog geen 20 jaar in een bezwarende functie werlçzaam waren, wangen een hogere levensloopbijdl'age waardoor zij ook eerder (maximaal haalbaar is 59 jarige on leeftiidb kunnen stoppen lnet werken. è... ;.jë,.yt.r Dit ovel'galzgsrecllt is van toepassing op ee groepen: medevvel'kel-s van brandweer stad Groningen en fficieren die in dienst zijn van de regio. De Gllancierilzg voor de eerste g'roep wordt meegegeven door de o eente Groningen. Dit is besclu-evelz op pagina 4. Hierin zit geen financieel risico. gem Ten aanzien van de tweede groep is er wel een financieel risico. IJ.A onze begroting isjaal'lijks stl'uctul-eel ' ' d 300 duizend euro bescllikbaal- voor de kosten verband houdende met het ovel-gangsl'eclzt rond e ftlllctiolaeel leelijdsolztslag voor officieren in dienst van de regio. De lasten die we nu hebben zijn de.kers een levensloop litltel-ing van driejaar te kunnen geven. Vanaf bedragen die sse sparen om medewel 2012 lopen de kosten echter -tijdelijlt- op omdat er steeds meer medevverlters ook daadwerkelijk deeltelijlt) stoppen. Ntl betalen we alleen slnaarpl-emies voor de levensloopuitltel-ingela. Straks ook voor (ge ierjaar lang 8ol-tlitkel-ilzgelz van het laatst verdiende loon, 90% salaris bij 50% doorwerken of 120% v laris bij volledig dool-wel-lçen. Over uitlcerilàgell voor inactieven betalen we als werkgever 52% sa indhe ng, dat was voorheen 26%. Het lmelpunt bedraagt, a zankelijk van de individuele keuzes, e aximaal 750 duizend euro, over een periode van 5 jaar. m Mogelqk a oîoeilprop-a lîll'aîtïqa 'ciel-iî'g externe veiligheid (2015) De provincie financiert de taken rondom extenze veiligheid vanuit middelen die toegevoegd zijn aan het ùwiefonds. Dç afgelopenjal-elz lag e nadruk van het programma extelnle veiligheid op het op gang prov brengen van een olllvilœelillg. De nadruk voor de periode ligt op het afronden en borgen van die ontwikltelilag. Na 2014 is er geen afzolzderlijk programma met l-ijksfllanciel'illg meer. Vanaf 2015 zal.al de gemeente voor de regionale uiwoering en ânanciel'ing szeralzàq oolrdelijlt zijn. De V&GR vool -egeling ollwang't ruim 200 duizend euro voor de uiwoering van het programma extelvïe veiligheid. 1 Aatîpassiïlge î bî-aïzdkvee -zoî-g Binnen de DEAL-gelueelztell (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) wordt onderzocht welke singen nodig zijn voor een toekolustbesteladige bl-andvveel'zol'g in deze gemeenten. Onderdelen aanpas hierin zijn het verbeteren van de dekking in de Eemshaven en in Delfzijl. Dit wordt gedaan op grond van het in 2013 op te leveren Mastei-lnlan. De uitkomsten van dit proces zijn nog niet bekend, maar zullen laoogshvaal'sclzijnlijlç leiden tot de bouw van enkele nieuwe kazernes. De htlisvestilzgsltosten komen voor 9

10 rekening van de gemeenten. Ten aanzien van de overige kosten (o.a. bemensing) zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden. Bescllilçbaal-heid ùrt'j,villlkers Ook in de regio Groningen staat de beschilçbaal-lzeid van vl-il'willigel-s onder druk. Door de toenemende l aliteitseiselz en de vel-alzderelzde salnelzlevilzg is het lastiger om bl-andweelwl'il'willigel-s te vinden en voor langere tijd te houden. Jn wordt de landelijke visie op vl-il'williglzeid bij de brandweer aangeboden aan de Minister van Veiligheid en Justities. Deze visie vonnt een basis voor de wijze waarop de brandweer Groningen in de toekomst vl-ij'willigel-s wil welwen en (vel-lbiladen. Wel-lçkostelll-egelillg De wel-lçlçostelal-egelillg vervangt alle bestaande fiscale regels voor vel'goedilzgelz. Maximaal 1,6% (verwacht percentage voor 20 15) van de het totaalbedrag dat besteedt wordt aan personeel (de fiscale loonsom) mag onbelast worden vergoed of verstrekt. Voor vel'goedilzgen boven dit bedrag moet een eindhefsng van 80% worden betaald. Voor een aantal vel'goedilzgen voor zakelijk gebruik geldt een gerichte vl'gstelling of een llillil-waal'del-ilag. Dit gaat niet ten koste van de genoemde fol'faitail'e ruimte van 1,6%. De verplichte invoering in 2015 van de wel'lçkostenl'egeling pakt slecht uit voor organisaties met een groot aantal vl'ijwilligel's in het pel'solzeelsbestand omdat de verhouding vel'strel/ilagelz versus fiscaal loon veel hoger ligt dan 1,6%. Naar eerste schaûingen bedraagt het financiële risico duizend euro. f andeljke ontwvikkelilîgen Als veiliglzeidsl'egio zijn we verplicht deel te nemen in landelijke on ildçelillgela. Een voorbeeld hiervan is de oprichting van het instituut fysieke veiliglaeid. In de BDUR zijn middelen meegegeven voor de begroting van dit instituut. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze middelen voldoende zijn. Daarnaast wordt naar vel'waclatillg in 2015 de meldkamer ovel'gelleveld naar het Rijk. Op dit moment is nog niet duidelijk wat voor personele, financiële en inhotldelijlçe gevolgen dit heeft. Bijlagen Bijlage I Bijlage 11 Bijlage 111 Bijlage IV -. ontwil/eling pl-ogl-alnlnakostelz : overzicht gelneelltelijke bijdragen in : extra uitleg gelneelatelijlçe bijdrage bl-andweel-zol-g, inclusief meldkamer : Gelueentelijlçe bijdrage bl-alldweel-zol-g, inclusief meldkamer in groeimodel naar andere vel-deelsleutel 5 D isie vril'williglaeid in beweging' is uitgebl'aclat door Brandweer Nederland en de Vakvel'eniging e v Bl-andweervl-il'willigel's. 10

11 Bqlage I onhviueling pl'ogrammaltosten Dit betreû een overzicht opgenomen van de on i eling van de pl'ogl-alumakosten in meely'al'enpel-spectief voor het programma Veiligheid. Hierin zijn de vier deelpl'ogl'amlna's l'ampeiabestl'ij'ding en crisisbelleel'sing, bl'alldweel-zorg, inclusief meldkalnel's, GHOR en gemeentelil'ke kolom opgenomen. Meeq'al-ex ml-ng Veiligheid Gellanteerde index V&GR (Index 2014); 1,15% 1,50% 1,50% 1,50% Gelzanteek-de index ingebmchte begl'otingen 1,83% 1,50% 1,50% 1,50% ndex 2013 en 2014 ; Begroting Begroting Begroting Begroting Totaal lasten voorgaand jaar Noluinale compensatie gemeenteljke bijdrage Be higùagen -20 Totaal lasten Totaal gemeente jlçe bjdrage vool'gaandjaal' Nominale compellsatie gemeentelijke bijdrage Kjlbgdrage IBDL'Ri) voorgaand jaar Bemùaig gen BDUR -80 Ovel-ige olnbl'elagsten Totaal baten Saldo voor res el-v'emuta es Mutaties resel-ves -toevoeglg -onttrezœg Saldo na l-eservemutaties - - -

12 l 30 mei 2013 B lage 11 overzicllt genteelztelijlçe bljdragen in 2014 Inuoncrs G 110 R C ri sis G (: m e e n tc 1 ij ke B ra 11 dwe e r To tacl l j:m uari 20 l 3 be h e e rsi In g Ifol o m i n cl. m e l d ka m c r ge m e e n te I ij 1< e Lljdra ge Ve i 1 igll e i ds re gio i n ,,,1 n & v o,, e r b j.î d r a g e z () c c t u e c I 0 v p () 7 l j 1 a..1 z v r d c e t s l e, / t e l 0 l o,ol l o'ol seporaat toegclicât Nomînale con pcnsatic I 1.5% () 0 l o ' > # j llcgionaliscrillg kouck takcn I p 1 2 en excl. In wo n e rbij (1 ra ge p ri m i te c f' :5 7 I' tl'w sll't gskoste:z 1 * I Appingcdam I Bedum ' Bcllinpqcdde De Mamtz t ,831 Dclfàijl ' Ecnls ond Groningcn (gcmccnte) Orootcgast l 2.2 l I Haren z Hoogezand-Lppcnlecr Lcck I : lsz ss.sss 58: Lopptrsmn l l0.31z j ' Marum t; Nfentcnsoldu l Oldambt z, Pekcla Slochtcrcn I Radskanaal Tcn Bocr Wcndam , z Magtuudde Winsum l Zuichorn l ,007 Totaal g I ,898 Dit bùklragetl aan dz GIIOR, crl-st-sbelteclsîltg elï de gelltcelltclqâ-c kololn worilot bepaald aan (lè llaltd valt ltet aatttal înîvoners De bihlrage aall de bralldweer gaat îlt vîjfjaar tljd vatt cett vertlcelslelttel op baslà van aalttal inwoncrs en Itt-s'tort-scllz kostcn (ûtcl. Itarlltottîscrelt of bcol blprckketû naar cot b'el'dcelslelltel op bast-s valt ltet aandeel voor brattçltvccrzorg în ltet gellteclttcfoltds 12

13 Blilage 111 : extra ultleg ge teelltelil-lçe biidrage bl'alld veerzorg, //c//lx d/àz?d/d/cc/?lezc lnnalc sîcldl/meq Ovcrhcyt phlo Ins'lccllting I Kostcn Jlrandwccr Gcmccotcronds Kostcn brandwecr 1 '. -.-.; '..-. '-'.- ' ' ' ' ' '. --'' -' - '- -- ' ' ' -. ' ' --' --'- ''- ' ' -' '.'..-...' '' -. '.-..'. ''. -.. '..''..' i $ ' ' ' Brandwcer pcnleenteliî lc in in 0.4, 2014! '-'..... ' '...''-..'' '- '-' '' ' ' ''' '- - ' - ' '- '' '' - ''' -''''' ' '-' '' ' ' ' - '' - ''' '' '-' '' '- ' '''' '''' '- -- ' ' ''''' ' ' '' - ' ''' -' '' ' - '' ' ''' - ''' - '-'- - '' '' ' '' -' ' '' - '-- ''-' '-' ''''' - -.' ' '. Tn.onerbijdrazc z la-actuecl ,s9 Histœischz L'osttm In ï'èïiaarob'zr EN railunle compcn tîc l 15% 0, ï'%rdeelsleutcl.' încl. bccn bli Irel'.'lzn î'bor ll'ùàïgnlg sfanrt cîrculaîrz naar I'erdtelzlzlt:el ; kosîcn nulmeting d: hartllo îszrîng b'er lzelsïetttcl 2014 gzîltcel teptlds ' 2012 ercl ob'crhzaà de ilîdexcn'ng. ' 20% b'vnvcrkt i ' ncrbijdrage zoll-prlmiticf SJ lîllim'esitl gskûsttn '.TCI. hllipe&t ïgskoîtcîï l In ;?(!--!! C ! r a j Bellinp tdde % j De Marne 57.56G ,568, 2,92% al ' ' l 1 4 9:% 1 16(1 926 D c l CZJ ', ' ' Ee snlond % ! ! ) ! r crorgnacn (gcmecntc) 1.0s2-4:3 373, ,48% Grooleças! ! * ! I ! Lcck 1 : r 2 17%1 i I Jlà? ' '..... ' '.. - i Mcntcn 'oldc Z-FSI)! G 592.6:4 I 63G.017, 1 (3% I ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ',21s.:p,z :$ g : ' h 5!.770,1 l Oldambl û à (: lcl l te 1 :p , : , stadsk==l 1s I Ten Bxr er t 36%349! '. 0.96% (: 1) (! 2 5t j Vltstwedd, J.. j j , ï.. -,., t J......! j j -v:i'ns'=''' )' '..'.'.'-..'.,'...'.....)' è. t t -. al !6..uE :275, , S,..., j...., :.2.c6.5-q. l..j'..1.,7..8,% :...,., ,6, h j, ss gjs j sssasn j n.u. sl 1 r 2.55,,,.,1-1 ' s.i4,z1.$ 1 zuîâhom 103.,77 i ' a h 1 lls-c.lz 4.pn0.û()0 22.0s.3:: ' j 3:.2:5.:56 1 l ltlû%' : :7 ' ; Totaal

14 Bijlage IV : Genleekltelil-ke bijdrage bra ldtveei.zorg, inclt sief tteldlçanter pz groeimcdd naav andere verdeelsletttel (Indaatîe in I teerjareltperspectiefbt çtell bescltott vîktg gelaten) i l $ ' '*=====-=* '. j! l l I 2 t ù. zo i er! v ç.- ; x l te (0 op zo j.. j cx ).. œ j ox 1 en j 0- l en.ë en.. j x! a. j ja y w 0. 1 ) j i î j. t i u $ ca j çx ' çx! m I - 1 o. =) op v wa ox l uo aa cp!.- en ) tn. 1-. t te 1 r! 0... op!! ' nu ( : q x ' : '=.! ja,; xa 1 tx:! en 1. of $ en I - en! ja ' ua I n ' 07 =; i ja t xq I cq j 'n j n ù v t T n ) x ë ua t - -, l. ',.. l.. - i 'c î.. o... en h of (0. of s zo, cx! ja, of 4. to ) ox y o, r 1 =. J = ; of! of! ox, co, zo j oç al I! l l k t l $!.u x j u<x j en j ca 1, I n $ en j o. t 1.- zo tn! w I.-. j t à tn. of ( o I t o. w j en z.. r o '.- k t 1 te. ow ja ; t,.0 k ) l / u ja a tn v = : w 1 o! t ER ot = 0. ' w: 0. ; > j = I zo (yy 1 =.. t t ja j en j a r e to i t en 1! I ' = ' l! '.= ', R l Kg 2 er ( Q î l = l I.!... i! t.-.,..-. ' 1, 1 -, I cz! x '. -- d o h u.! (... ' 1 j ;! ( f h 1! h f u. '-.! I 'Qg I st = ma : l t i :! j! 1 I t t l 1 J j 1 en i 1 : = j,::3., l. zt i -..z t x, 1 e c; '' î i j, ) I I j j in t ( I, I!!! i = :? sz à. tc : z. %..u, I. $ j 1! î I,. j '! ze! t ê al : ':7.J ''s ;u'* ; 1 1 t 1 J. 1 i ; ; ; p 1 ' 1 l ' I t 5 oo )! j T (, t! j j!, ) 1 i! l., ; l! I I (0. f f u ( en a à t! l. : (, l j j 1 5 = I : l ''.! c; l 1 ' 1 1 t I. l t l l j : I t l 1 t 1 $ à! j t ' l i., 1 j,. i l!. ' 1. p.,. '' ',,'.; *,.. jj' l I *,,.. ' ' 1, :,*11. I ::.,* : k,! 11 * i.! j' 1 ( J i 1 i l 1 l ) j j I l j j j $ i j 1 j ' j t 1 1, ;' t 1 l p k. 1 t ç ç, $. ) ( é ' ' 1 l s I j ' ' -' ' 1. 1 ( j i $ ox to i va & v op! =. x om j co co!.. en j o. t w 1 =. j r.z j co l qw 1 w j co j m ox,.- t I, ç w r, j of j w.- j c% 2 ja of '.-. te o, tn en? çx cx te vy te ja ço ; w! op w v.- t cx op l #! '; wj r jzl M - -IO1R q?%1qir R M,.n =(R RIm R;='=in < K.R;n -!! p $ ) u 7:. 2:0 l.r; cc i cp,9 cx = 1 en 1 zo en j w! - w I r ( ' o I =. ) = i. - p w en 1 ea o,,. o ; l I l. ç 1 ù c= 'u $ x %. 1 % o = ja en! - i 04 = = =! t! zo i te en zo. ca = o = = v p 6.- cn 1 l = ' I.= : < f u a en = t = hv 'a =: R à = x -< e -. ' = ' en n va o' l en ' en I = l e en. zo en 4 ::.,:::,,*...,.. 1 1:.:1 ;.'.,' '''''''x ;; ''il. :,.. :'. :.*... ' i... :.,...' 1...::1,..,'.,...1*,...,* : l l.,...k' ''''!... '',',' ; ' 4,.,,,,- l,!, a - j, ;,! îd? a é x.?, tj j I j I -,1 ), i!,,.,,,,! : = 4 o'o,.- 'B i ja I = c r j : ç $.. l j j = 1 l. - a l 1! l ï j k ) ; i I '. 4 j! 1.!, a! c:s 1 su j '= 1..c 1 ; 1 J., ).. l l 1 ; ;.. 1 k t I 'n i ço : a i 7: = i! t : I J j ï l ' ' I I! ' ' l! al 1 ' l ;.=! -vl! 7: ; t l I 7 'i. $ I l! '; 1 j ' J. : ' 1....,...''. *.....*.'t' :1 i!. '. *,1.*.'.' *. :! i ' - 1> * : i i 1i' r * 1!*..* * ;''. '' i' : * j! E E ' -.-. :F''' ' i t 1 i ' ). t... ; ) I ' l I l '$ ;! l en! w I m l al 1 o' l o, 1 zo I w en l 'o o ' j..-, I 'o!,-, 'o l of = ', =! -. eq 1 zo zo i In r- l! 1! n è I I te x.n'n. Rjxiaj n % nlx xjmiajxsn. aln xix mjs =, 1 l.,. l x;. x j 1 : ea I ) : - ; 'c 1 x qpx I ro r- I t.- =%, cx j en zo 0... co,.0. =. om,. op = : kn j w 1. r-.- $., I I I. ', -.g 1! ' =.,,. -% '?.40u. ' -'-.a ' i - rg ', '-v ç-v 1 w''r en t,,zx.x l cq ', ê-'v I R.p. w:e- 0-r- ca n!, vvr t ='-e I.a i, -..1 a,? a ' coot î I -'..0-t 1 r-.. i j.=a $ : 0.m. evon 1 l j =, 1 u ï q' -> = l ' $ ' ro 1 T... j j.. ' j ; ë 1. '.. ; I... l = I I l,.v'u' o. -->. al 1 :4. 1, 2. 'd c I I te 4. l, :!: $,.. I.. 4. ; ) t 1, of l.. qo ( ja, ),,! I I j, 1. j $ y j j I, = ç a t.q. t -.7 e.q j ;x,?,! I j j l l, j h ;, j. t a, q:o. a j =..1; j l., 1 l 1 j. ù j j 1 1.,. Mâ zz 77 a l l l 1 j J t l. t l i zo, I I..:c' I --3 l u 1 l , l I! 1, I 1 ' Is t I i. i ' $.2):,, j I l 1 j? I i i ' ( 1.!: -...', -' * E 1,.'!. l :E',. '- 1, '. i *.* 1 *,. 1 î. ' t ''''''' ' : * ''' i 1 *.' * i y'' ' ' ' * ë ' '''' 1,. * r. 1 k. = x '., 1 1 l (! j r t w t w.-. J = k ox al I om w o 4 = J = ) en =. t j ja j =- û, u n. ja j -y. -œ j o. ez.. ' ' l z ', 1 ' l De 1 ' - -1 t, *4 A R'm x I R 4 0:0: I xq'' 'nca *4 '-'- 1 uatr' ' :.7'm * '$x: j ' R l ( n ' t. -=: ' ) q- -n- ' en-.cr...< ( -=u ' 4- - 'g 1 l 1 p j ' j! z ; u. A j en ea ja ' a ja j 04. (0. ' w. 0*. ea, g ' ; om 0.! caox, N.'.. J u t -t.0.w nu x ; : =.. Qz 1 %1 zo v v ) w x ox n =. x a 0. zo j =. ja NR j te $ x 1 ea o.. w ) w ja n l 1 =! 1 --.acs j B l. ''Q.- œxz >. - l eo - j!, I o,!,. ç.. I = l., - T j =. ja u >. 7 x... '<! l 1,... ; j ( en, w. I x l..? al ' u al t l 1. I 1 l.: 1 f.t., 11 1 = l r z 1 l > ) 'L '.. en g KJ 1 1 I! l 1. 1 l I l l ' I! l = ( ' ) L'Q 1 ' Qu 2 a en t œz 1 1, '( 1 1 1! '$ 1 1 j 1 l. -e I = i a r = a t p!. j j j 1$!, j I k.!! l 'eà ' >! u! at l, l. g j 1 ;. j l j. uxç,1 1 q '! j. ; $ j, :! t ë f j,)?! ) * $ 1 '6, h uç 1 '! 1! j j )).1 I y. )..:,',' ' : j E- jj''i E ii j, ' ; :' *.* ; $ 1 '. '' 1 * ' '''' * 1 '. ' *.. 5* ' : 1 1 ' '''' '.* E ' 1 ' '' ' 1 :1*, '' E E $ l 1 l 1 j i ) h i I I i., v.., j z, l ' ' 1.-., t -.: 5, x 1 Nza =w j 0..- t'-.! x l =e.a 4 r.,o, wto =x.. =. *=: mw 1. 'nx l g l j x j ' ve '! ea!. =. j mv. '? j o. I f r n f J =... p, l t l ' v i j q $. uwo en ) en =:, cq 1 m j n. s en nu =) ua 3 n 1. x ot n j...,.1, s l =: t = I =:, s f. er a l t î.= I j.:=!. ;.,a a e e. f e,... ja w j -,. n v 1- e- w.. zo r-,..g j.. j x. f..- of ( va ( er o ' I I =. o! 21S' ',u =.Q c'c' j ç '! ==. I M'w %0 'J f = '', = e4 * l ' n 1. n t'- -' 1 o. % i m en j.-. w.-. ''a. en 1. ' e v l I rz. r > I = < t l M 1 en = ço 'q. te. en i = en, = 1 = l zo i of ; ço. n! = = '! zo en ' 1! mw. o*'ë j 1. 'éea i mht! g 1. lzo j j ' j l. '-., j ja ' -v ' ( 1 j ' I o & j j $ *-. j l '.-! j '.-.- t l. en j.,a ;.-y;,.,. i. l j y j j ; jf!! j ' l = j ) kxx u. ) a.,..0 j w l j j j j y k j j j. j i z qo I,î, - j j l j, $ : - ) J. < j en... qz j : J,, ; j j 9 ; j o. 4 -x k - ),. f f,. j 1 :. j k, j k, - I 1 J t $ I, f j I ' ' ' j ' 1 ' l ' j ) j ) t i j j j j j j j j j ' y j j : j à j j j ''-j l I l. 1 t.?!.. l ' s - l = '! t om ' 'rx.e n caca of ja - ja of n of j, en! x ja j te $, n 1,.,7 j ja! o! j n j, =;, xa =. l 1! ze = = l. = H 1,.e $ h *0 =,= ra en l.....eq =;=; m. nu. a. ea! r n. p, =., ; 0.. ) w'v ;.,o%. ca j, 0.. oa I r-r-, oo , j i 1 = j = I - ) 1, c! -. j = '(! en = v l = j o! cq ot = e- =:! p- = l = en j nu j v j e- ea.- j rn -= j 0- l en j e-! n, l! I I t.:0 l ez! =! t l *e '-ë = M l l! j. p. '-' I I = en. ; *-' ; r I : f!! l en I. = u. 4 u l 1 4 l i.. f '! 1 a... r. 2 ( ' I l i 1 l ). f $ i l, i :. 2 :. 1. ',.* 1 : I. 1,,,,' :.', t, i p---- ' ' ' :.* 1 '-'- * '-. k ' ''''! ' 1 i, t ;,',', ' : *.* * * I 1 '''' 'j 1,*,.. : : '. ' = -. y.= 1 t, =ê i. + ' x- 2 '-.-.=-. ' j l o - I i '!!' % c'e : 'mx.% 4 i. Q Ox Ox %7 ' R'.q.4 x 1 Q, 3 C-ea d mua 3 'Q 'x 11 'rea! t R ': %0.z 'G i, Nox! G 1 Wn k == = ' $ j ). ) j t.- : - - â - h te ) = en n - 1.* = of..-!.-.- zo '.- eq. =.! o zo op.- op.-4 I! & I l l I l ;1 I....t î. I 1 l - t - j y ' I ' h '- ' t ' > l,. ', ' ,r ,. i J îl t, : i.' h '. l! 1 1 t = l 'p l oj-)1x xàxto: = ojxlm wjwl-xm t-j-io'iolmjwtol o - w ' ( t.5 = '>'.1! en $ co cx i = te! tn = =..* çx - = l nx I.- j =. ox b In.- ; = er ( of to. zo ja 1!! = t tg >.! 13. n% 1: u, '! 'u! i ta j tq ), ja j. q m;t- $ n n ja ja ja =:!.7 j tu j =!. 0: l 07 j. rt $. n s 2 n l ça =; Nq 1 =: in =! a (.% l = $ ' a p te ( ==!. u ' t =.r om i ea, oc- ' w ', =- ea.. 'ow Ja ; == ;.0,.-.xr. en.0. I we- &-&-. c. 1 mko ' oo ) -. o ' l w ; 'o 1 1 a 1 =. =,. 'c i = ) u..0eo w.w t.0! t- n ï n.4: j en =.. eu! 0% j.0 $ te :. w 0$ :. n j zo ' ( s j rn l en ; çvbu j wo J t-t-! = 4 x..z zo! B i r.-, I... k ! 4 op : )... t I (, )! =.. w.-.., t: q:> j % j j j, j. L Gz j = I a = n ' qz..0 rxl! $ *-* l I : ë l 1 r j ro ' l I *2. Q'w I è,,., eo t a 1.-m%' j ;! 1, l, t j t, j 1 i 1 1 ' t! Q en = j G j nu I j ze j ç ) j j ; j! ) ; I! ; j t, i *. *..= 1 - :.,.,. '''.:::. r!. '' ' l l j I ' i'i' j.' ' ' ' 1I '..;* ',.. '''' I I...-J:,ï k t I l -. f s. l k 1.. $, I 1 #' 1 i l 1.?! ç, i 1.! >..... r l I ' h* l ' $? I i v l om j t 1 zo x.u. 1 zo i 'o.- ) t 1 t 0- j (0 t r hh çzx I =. I w t.- to j x j ja ' -,p j u-x e I,! ja i I. 1 = m,. = 1 ), zx =.nin n = s nln xll%ln$,=i,alwln,m!.u,tnimjn,a nfx = 'a Jî ' : ' l == I z j ' t j u ', î.? s. 7, j mz j t-2. ' I %3. j x. Gww %0%0 (:1.. I 'Q'.-, t 1 ' om **** I =tn '-''-' ''.> ' l =w ' 'J ', m-m ' w'n ' ' w> ' ' / '%'' n! :,2 I 1 enen ' I =m o, j G'to ''q *8.a :! = l. a : ja. en ) e i t;''œ = zo 1 n l r- & n j = en l -. J w 1 = r =! I rn i e t. = w zo n = 0e.! i ='-, cq t.. l = $ -%1 j! l -- $!... ' '-' I l : l 1 = C I 'j - t = 1 r:i s. u.a,.. : ' T j, en r.z tza! 1 = t... J, ja ë u j, j? j r.z '. : : ' Jd t ). in s. n, t (, $ j,, : T:z =::: : I.,0 l I t. -. ) >., k I ' : ; l == d::::, * ''. ::::: : '' ' : * 1, r ' 1.' ' : '',i.' =.=.! I t!. o! i. > - '..0 1! t. 'U $ '.--:. = 1! l ' l ; ' j j I. j f j $ j j :,:::1.,. r. :::: 1 :'' ' i '., :::: '! 1 ;' j ' '' ' * *,. ' ' ; '...,!,-',... ë j I....' 1 l.0 1 i %.. j ; ç 4 l j ' I j ; I $ j $..12 nu I u-... t l!., t, p r:t l 1 t, t 1 t, j t!! j. r, j 1 j j, -8 I 71 1 i ; j l en 1 ' -' : ' j. I j j j j r.! : 1 w, o! i L a I 5 1, l j j j. ; câ 1 1%! j l $.,., =.::: 1 t ê è 1 I $ l ; (! j l e l i 'j y k tx; 1 op ja 14 j 1 : t j'! l ( t : ) t f, t! e z 01:a.! 1!, j co è = v. I :. 1 ) 1 l!.! i = l = i 1 1 k... ja r.:2... j! ) ) j t.. l j 1,1 J, j l j j 9,! ' -'e..oi It. t I j i o ' '-, 'a =' j.3. : j en 4 j ea ( j j i & j,. j I. o I E! 1 te 'JC ç =.4 I I ) u! r.z f i,! j j! 17 1 ' c:w ) 1,. I h ea 0*to! (0(0 r.p.' l t t zo I r f! 1 1 i 4 t.! j $ I! j : ;Z* g l j t '! ; 40 ra à.z:z uâ j!! j ta j j t j 1 j j? r. j,, j j. % l s 1! I l c rs e.a uq j., l.1., E!r.a i == j! 1 1, t '. l! 1 j '..-. 'j ç $!. = S )./ =, o ) rm j a k j j j o ; j j j: j ï. S h ) j ' j ' g Cd j ' k; ' g of t (.0.0 l y y f.0 w (.0 $ j I j nu I (..g o., I o s l. l te =, u =, =.01 = ; j j ja )!! = l ra.. = j j.'-= '..z, I, 1 ), t I, CJ..2. I $ =. Lg 0. I, sâ j a : =. j ca.! ( x ) ps j.z t j It. 1 y rj!, g zj i ; =p j n!, =.. I. u 7 l I t,., j j. =p, s!.. j =.. s g ( -,s.. xu -s j u. n..$ a. j. j s.,!. zz j -... $ : j! j m., j aj j è g t! zo I,.u= t. m. ( -.. j é, g l,,s 71 j o.x% 1 l 1 E! = =! ' T l i l ' > o ;,.,e.0 > mto. -00 l Heo l o l =, 1 wn ' ) a l a I ca l. 1 ja? o. -c, t en...- u. o j r, l = e-.., ea...h l. s -.2 I 7 te I 1 t i t $.q = l oz -= < I m i m l cà 1 ;a ç Lu J o! to 1. = 1. a E. =! = I,z f X : o ru 1. PJ. (z i s. > 5:.e.. ( ru s 14

15 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- èn Gezondheidsregio Groningen Begroting 2014 Programma i heidl Veil g N làtig p 1 J'i glpplil-k glig Vilighidgi Gig. 1

16 I lltoudsopgave oelichtûl o o e deel roovamnta 's van de et-lt-sltel-vlsi-esl-o ronin en,...,...< o.,> s s - I ;. l- l33l31 L?l-I-tli?;1L? ;. l-... e.. J?- F-?72??2 é, l)l-6;l1 j l- ;-, 1-1 ç l ftiil 1:2 ç?i6llç l13 ;- ;/z7 /, () Het overzicht v/pz baten en lasten (exploitatieovel-zicllt) en de toeliclttiltg Incideïltele batelt en lasten Veiliglteidsi.egio 1*(/11 llâ EF /;

17 1. Vool-woord/inleiding - ting 2014 van de Veiliglleidsregio Groningen, onderdeel van de Voor u lig't de beleidsbeglo gelzaeelzsclaappelgke regeling Veiliglzeids- en Gezondlaeidsl'egio Groningen tv&gr-l'egelillgl. Vool-tlitlopelld op de l'egiolaalisel-illg van de Brandweer per l januari 2014 is de beleidsbegl'otilzg van de GGD (programma gezoladheid) nu in een apal't boekwerk opgenomen. Deze begroting kent als enige programma veiliglaeid' en is ondel'vel-deeld naar vier deelpl'ogl-amma's'. 1. RampelAbestrijdilzg & Cl-isisbeheelrsillg 2. Bl-alèdweel-zol-g, inclusief naeldkalnei-ftllxctie 3. Geneeskundige Htllpqrerlelaingsol-gallisatie in de regio (GHOR) 4. Gemeentelijke kolom Vanaf 2014 is brandweel-zol-g -confonn wettelijke eisen- gel-egiolzaliseel-d en îpaken ook de (voorheen) emeentelijke korpsen deel uit van de veiliglleidsregio Groningen. Dit heeft een grote impact op de g ol-galzisatie en de begroting. Er is hard gewerkt om alle financiële aspecten van deze overgang in lçaalï te brengen. svij willen graag iedereen die hier bij betrokken is geweest bedanken voor htln inzet. wij streven naar een zo stabiel luogelijk financieel meel'jal'enperspectief voor zowel de nieuwe orgallisatie als de gemeenten die de activiteitell (p-otendeels) ânancierelz. De regiolaaliserilxg van de brandweer leidt tot een uitzetting van de begroting van de veiliglaeidsl'egio. Het invlechten van de gelneentelijke kopsen leidt tot een tlitbl'eidilzg van Ae's binnen de diensten personeels- & ol-ganisatieon iktelilag en bedl-ijfsvoel-illg en daarmee tot een toename van de ovel-laeadkostela. 114 het l-egionaliseringstl-aject is daarnaast ook de vel-deelsletltel van de kosten onderzocht op dtlidelijklzeid, l-eclatvaal'diglleid en toekolustbesteladigheid. Het bestuur heef): besloten om in een periode van vijfjaar voor de kosten van de brandweer, inclusief meldkalnerftl ctie, ôver ié çlaakelela naar een vel'deelsletltel op basis van de allocatie in het gemeentefolads.. ' ' '. Deze onhvildçelillgela heàben voor individtlele gemeenten aalazielalijlçe Gnanciële gevolgen ten ëh-mzien van de gemeelatelijlûe bàjdrage, in àowel positieve als negatieve zin. Dit is in de bijlagen van deze begroting. WCCI-gCgCVCII. IIA hoofdstuk 2 geven wij een tlitgebl-eide beschl-ijving van de Veiligheidsl'egio Groningen. In hoofdstuk 3 vindt u het pl-ogl'alnnaaplala voor de vier deelpl'ogl'alunla's binnen het. programma Veiligl eid. Hierin is opgenomen welke taken de Veiliglaeidsl-egio Groningen heeft en wat deze taken kosten. Hoofdstuk 4 geeft onder andere inzicht in het Nveel-stalldvel-lnogen en de risico's en on ikkelilzgen. Tot slot is de financiële begroting opgenomen, inclusief lreerjal-enlnel-spectief per gemeente. Groningen, 24 mei 2013 Dr. J.P. ('Peter) Rehwinkel Voorzitïer VeiliglAeidsregio Groningen dhr. L.K. (Bel4) Swal't Pelzningmeester Veiligheidsl-egio Groningen

18 2. Veiligheidsregio Groningen 2.1 Wettelijlk Kader In de MTet veiliglzeidsl-egio's is vastgelegd dat de colleges van btll-gelneestel-s en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio een gemeensclaalnpelijke regeling treffen, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aaladuidillg-. Veiliglaeidsl-egio. Aan dit bestuur worden de volgende taken ovei-gedl-agen: a. het ilzvelltal-isel-en van risico's van branden, rampen en crises; b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en c.rises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het belelkàslllall zijn bepaald; c. het adviseren van het college van btlrgelzaeestel- en wethouders over de taak, bedoeld in al-tikel 3, z eerste lid d. het vool'bel-eidela 01) de bestl-ijdilzg van branden en het ol-gayziseren van de ralupellbestà-ijdillg en de cl-isisbelzeel-sing,- e. het instellen en in stand houden van een brandweer; f. het instellen en in stand houden van een GHOR; g. het voorzien in de meldltamel-ftllzctie,' h. het aanschaffell en beheren van gelueensclaappelijlç materieel; i. het im-ichten en in stand houden van de ilafolnnatievool-zielàillg binnen de diensten van de veiligheidsl-egio en tussen deze diensten en de andere diensten en ol-gallisaties die betroldten zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken. 2.2 Vel-zol-gingsgebied De Veiliglzeidsl'egio Gronùzgen kent een zeer divers vel-zol'gilagsgebied. Op 296 duizend hectare (waalwan 62 duizend hectare water) wonen bijna inwoners, ca in de stad Groningen en de andere inwoners verdeeld over 22 gemeenteù. In totaal dus 23 gemeenten met een zeer vel-schillelzd karakter. Stedelijk gebied, platelandsgemeenten, twee grote zeehavens - Delfzijl en de Eemshaven - en gebieden met intensieve (dhelùiàèlae) industrie. De regio ligt gl-otelldeels onder de zeespiegel, huisvest diverse enel'gielevel'anciel's en is van zeér groot vitaal belang in verband met de aardgaswilalzing en de enel'gielevel-antie. Het bijbelzol'elld l'isicobeeld is overigens nog vool4dtll'elzd in olà i elilag. Zo werd begùz duidelijk dat de regio zich - meer dan in het verleden - zal moeten vool'bel'eidelz op aardbevillgell die vel'ool'zaakt worden door de aal'dgaswinnilag. 2.3 Ol-ganisatie De bl-andweel'zorg, inclusief de lneldlçalnel-functie, en de lntlltidisciplilzail'e taken op het gebied van l'allapelzbestrijding & cl'isisbeheel'silzg zijn met ingang van 2014 ondergebraclzt in de ol-ganisatie G ' i ' De bl'alzdweel-zorg in de regio Groningen wordt verzorgd door ca. 750 VeiliglAeidsregio Glon ngen. vl'ijwilligel's, ca. 90 bel'oepsluedenvel'kel's en ongeveer 200 dagdielzstluedewel'kel's. Verspreid in de regio zijn 40 bl'andweel'kazelmes, 38 kazelmes met een vl'ijwillige bezetting en 2 lçazelmes met een z4-tlul-s (beroeps) bezetting. De meldlçamel'slllctie is olàdel'gebl'acllt in de Meldkamer Noord Nederland (MkN.N). De disciplinail-e taken worden uitgevoerd tel' oor een klein aantal medewel'kel's, olzdel'gebl'acllt binnen de multi vel'sclaillellde sectoren en diensten. De ol'galzisatie is gevormd rond de inlzoudelijke taakvelden op het gebied van bl'andweel'zol-g en cl'isisbelleel'sillg. Er zijn drie sectoren, namelijk Risicobeheel-sing, lcidelltbestl-ijdillg en Vakbekwaalnlzeid en Expel4ise. Naast deze sectoren zijn er twee oladei'steullel de diensten, namelijk Bedl'ijfsvoel'ilzg en Pel'soneels- en Ol-galzisatieon ildçeling. Ondel'staande atbeelding maakt de hoofdstl'uchlul- ilzziclatelijlç en sylnboliseel4 de verbinding tussen de sectoren en diensten op basis van een heldere gedeelde visie op zowel de bl'alldweel'zol-g als de crisisbelzeel-silzg. 2 Ai-tikel. 3 lid 1: Tot de br dq/ee org behool't: a. het voorkomen, beperken en bestràjden van Ilrand, Ilet beperken van braldgevaar, het voorkomen en Lepcrken van ongevallen Làj brand en al hetgeen daal-l'nce verband houdt', b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dall bij brand. 4

19 Incidentbest jding maatschappij maatschappij Risicobeheersing Vakbe aamheid en Expertise Visies maatschappij maatschappij Personeels- en - Organlsatleon lkkeling Bedrijfsv dng maalschappij Figuur 1: Ol-ganisatie Veiliglleidsl-egio Gl-oningen De Geneesktllldige Htllpvel'lenilzgsol'galzisatie in de regio (GHOR) maakt besourlijk gezien deel uit van de elueenschappelijlte regeling Veiliglzeidsregio Groningen. Organisatorisch gezien is de GHOR echter onderdeel van de GGD. Confolnn de Wet veiligheidslegio's maakt de directeur GHOR deel uit van de directie van de GGD. Binnen de GHOR zijn 10 personen werkzaam. Met ingang van 2014 voel't de Gelneentelijke kolom haar taken en financieel beheer zelfstandig uit vanuit een celztl'ulnol'galzisatie in het kader van de l-egiolaalisel'ing gemeentelijke processen en taken cl'isisbelzeel-silzg (G lçoude takelf'). De nieuwe ol'gallisatie werkt vanuit een ne el'ktealn. De lnedewerlçel's in het ne el'ktealn zijn in dienst van de gemeenten en worden vanuit die gemeenten gedetaclleel'd naar de (centl'tlmorganisatie van) de gelneentelijke kolom. Bilmen de gelneelltelijke kolom is 7,5 e werkzaam.

20 3. Toelichting op de deelprogramma's van de Veiligheidsregio Groningen IIA het pl-ogralnluaplal: stelt de pl'ogl-alrmabe otilag van de deelpl-ogl'amlna's: Veiliglleidsl'egio de plannen voor die zij in 2014 Veiliglzeidsregio bestaat uit het programma wil laten uitvoeren. De veiligheid met daarin 4 1 Ralnpellbestl-ijdillg en Cl-isisbelleel-sing 2 Bl-alzdweel-zol-g, incltlsief meldlçamel-fulactie :3 Gelaeeslçtllldige Htlllavel-lellilAgsol-galaisatie in de regio (GHOR) Gemeentelijlçe kolom In het pl-op-analnaplan worden er drie vragen bean Welke opdrachten moeten worden uitgevoerd in (wat willen we Welke activiteitelz gaan de ol-gallisatieondel'delelz uitvoeren? (wat doen we Wat gaat de uitvoering van deze activiteitelz kosten? In olldel'staand overzicht zijn de totale lasten en de totale baten van de Veiligheidsregio Groningen weel'gegeven. De toename van de baten en lasten houdt verband met de integratie van de ge neelltelijlçe bl'andweel'kolysen, toegepaste indexel-ilagen, bezuinigingelz en de toe- en afnamen van ontvangen subsidies. In de nanciële begroting wordt dit -oolç per deelprop'amma- nader toegeliclzt. Veiligheidsregio j Primitieve Rqlpning Actuele begroting Mutatie Begroting Programma Veiligheid-oud Consolidatie correcties j.822 Overhead/ppMo :00 Gemeentelijke korpsen excl. overhead 22.77Q BTW com onent Totaal Iasten Gemeentelijke bijdragen Rijksbijdrage (BDUR) Overi e bi'dra en Totaal baten Saldo voor rese emutaties Mutatie reserves Tojvoeging - - Onttrekkin ' œ' œ *' - Saldo ja resewemutaties : - 1 6

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG)

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG) Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG) Onderwerp: Toelichting op Beleidsbegroting 2012 Bijlage: V&GR Beleidsbegroting 2012 Datum: 26 mei 2011 Hierna treft u

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen Onderwerp: Toelichting op de Begroting 2014 van de GGD Bijlage: Begroting 2014 GGD Datum: 24 mei 2013 1. Inleiding Onderstaand treft

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema) Vergadering: Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, 0595 447724 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. AA. Venema) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen Onderwerp: Toelichting op Beleidsbegroting 2014-programma Veiligheid Bijlage: V&GR Beleidsbegroting 2014-programma Veiligheid Datum:

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Beleidsbegroting 2014 Veiligheids- en Gezondsheidsregio Groningen

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Beleidsbegroting 2014 Veiligheids- en Gezondsheidsregio Groningen GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer: Afdeling: 2013R0107 Brandweer Veendam, woensdag 14 augustus 2013 Onderwerp: Beleidsbegroting 2014 Veiligheids- en Gezondsheidsregio Groningen Voorstel De raad in de

Nadere informatie

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies *ZE9678DE1BC* = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24123/DV.13-241, afdeling Middelen en Advies Sellingen, 12 september 2013 Onderwerp: Begroting 2014

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg Groningen. Actualisering Beleidsbegroting 2011 H&OG

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg Groningen. Actualisering Beleidsbegroting 2011 H&OG Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg Groningen Onderwerp: Bijlage: -- Datum: 26 mei 2011 Actualisering Beleidsbegroting 2011 H&OG Op 18 juni 2010 is de beleidsbegroting

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM. RAAD : 19 september 2013 AGENDAPUNT : 6 RV NUMMER : 029

GEMEENTE BEDUM. RAAD : 19 september 2013 AGENDAPUNT : 6 RV NUMMER : 029 RAAD : 19 september 2013 AGENDAPUNT : 6 RV NUMMER : 029 GEMEENTE BEDUM ONDERWERP : Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR) VOORGENOMEN BESLUIT : 1. de overwegingen

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ

Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ Concern Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ 15 april 2015 Inhoud Invloed inhoudelijk / financieel Taakopdracht 2016 Financiële begroting Landelijke vergelijking Begroting en meerjarenperspectief

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333

Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 MAASDRIEL 2013 Lasten 1,660,320 Baten 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 Saldo begroting 1,640,333 Correcties op saldo Af: kap lasten kazerne -174,046 zie noot 1 Af: inwonerbijdrage RBGZ obv BRN

Nadere informatie

Huisvesting. AGENDAPUNT 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen. Vergadering 16 oktober 2015

Huisvesting. AGENDAPUNT 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen. Vergadering 16 oktober 2015 AGENDAPUNT 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 16 oktober 2015 Huisvesting Op 10 april is in het Algemeen Bestuur besloten over een aantal uitgangspunten die als basis dienen voor

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Begroting Agendapunt 8.d. Samenvatting en gevraagd besluit

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Begroting Agendapunt 8.d. Samenvatting en gevraagd besluit Agendapunt 8.d. Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 7 april 2017 Begroting 2018 Samenvatting en gevraagd besluit Bijgaand ontvangt u de begroting voor 2018 van Veiligheidsregio Groningen. In de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen. Begroting 2014

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen. Begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen Begroting 2014 Programma Veiligheid 1 1 Naar verwachting per 1 januari 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen 2011-2015 Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen leven vaak in armoede. Dat blijkt uit de diverse armoederapporten die de afgelopen jaren zijn verschenen,

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 onderwerp Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 zaakkenmerk Inleiding Op grond van de Wet op de

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8 O 2016 M cf 48 N 8 Gzz M 11.11.11 w p w cp c c. V pp 40.000 c c ww. D 11.11.11 p zz. Gz c, 1946 p Wz 1948 U Rc M. Gz z w é c c c. 1,3 Tc f zz. V 1,3 w zz. W zz, c. I 100. Oc D z z. 90% z, w c 12% z. D

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015

*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015 *ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015 Agendanr. 10. Aan de Raad No.ZA.15-33988/DV.15-500, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 10 september 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

Prins Dennis le Peintre du Bonheur is er klaar voor!! Knopengein als een schilderachtig Las Vegas!

Prins Dennis le Peintre du Bonheur is er klaar voor!! Knopengein als een schilderachtig Las Vegas! N C M www P P!! Kp L V! j wj z éé P -j L G F z Sp, zj y I A Kp ' ' F O j wj w Sp Kp P P, j, w z zj Wp V 'Vp' G Hj w z A p w p O! I w j x, w zw j H j w, j x, x V P j, w z w jz zw w G w z, wjj Pw Kp j J

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Vastgesteld 6 december Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014

Vastgesteld 6 december Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Organisatieregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 6 december 2013 Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2013 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties Ramenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 1. Inleiding Naast het gemeentelijk rampenplan hebben verschillende

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

beweging voorwoord Tat velendi psuscipis etum eum zzriuscipit la feugueril diam dolendit iusto odolorerit at, sequiscil ulputpat prat.

beweging voorwoord Tat velendi psuscipis etum eum zzriuscipit la feugueril diam dolendit iusto odolorerit at, sequiscil ulputpat prat. T pp zzp f, q pp p. K 140 141 K j K x C / V D B M B B : R Sy f U: E, p, jf, B, B. I f x p W I. f, p f f jzp p f p I F/. p S M N Hz 143 K D. J J. V (1960) j TNO M C. Hj j p p. Dz ppj. I jz j z z f z. V

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

AB 1619 ANNOTATIE. Van de volgende gemeenten is tot op heden geen zienswijze ontvangen: Stadskanaal, Appingedam, Loppersum, Slochteren, en Delfzijl.

AB 1619 ANNOTATIE. Van de volgende gemeenten is tot op heden geen zienswijze ontvangen: Stadskanaal, Appingedam, Loppersum, Slochteren, en Delfzijl. AB 1619 ANNOTATIE Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 14 oktober 2016 Agendapunt: 3f Onderwerp: Reactie op zienswijze ontwerpbegroting 2017. Opsteller: Wim van Veelen Datum: 10102016 Doel

Nadere informatie

burgemeester B. C. Hoekstra / wethouder B. Plandsoen

burgemeester B. C. Hoekstra / wethouder B. Plandsoen Nummer 2012004771 Onderwerp: Begrotingsstukken GR V&GR 2011-2013 Programmanummer 6 / 2 Portefeuillehouder Behandeling in de raadscommissie: Voorstel aan de gemeenteraad: Bijlage(n): burgemeester B. C.

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

A. Financiën VRG in perspectief

A. Financiën VRG in perspectief Pagina 1 van 5 Bijlage 2van2 behorend biibrief Z/!6/008951 Biilase 2: Toelichtins op de concept beleidsbeerotine 2017 Deze toelichting bevat meerdere elementen en beoogt de raden een doorkijk te geven

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. Werk betekent deelname aan de maatschappij, een inkomen, sociale

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ I 2011-2013 K P T- j W, zj z y H j y f y zj, W j? U W j j y ë, - z f P W- j V j j f f D j zj j y Bj f,, z- (RIBW ) zj ë() Pjz A q H, j y zj j? A f Ex I f x Pf zj Af, A W, A, B, Df, G, Ly, R Df, R P, S

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Hierna treft u een korte toelichting/samenvatting aan van de volgende stukken van de gemeenschappelijke

Hierna treft u een korte toelichting/samenvatting aan van de volgende stukken van de gemeenschappelijke Interne memo Aan : College Van : Tjeerd van Markesteijn, Sigrid Bos en Hinke de Boer Betreft : H&OG jaarstukken 2010, begroting 2011 en 2012 Datum : 6 juni 2011 Hierna treft u een korte toelichting/samenvatting

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016

ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016 Bijlage A bij agendapunt 11: Burap -1 [AB0615-11] ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1) 1. Bestuurlijke focuspunten Meldkamer Midden-Nederland Veranderingen omgevingswet

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Aan de Raad. Project vastgoed brandweer. BV - Integrale veiligheid / TH. informerend. Samenvatting

Aan de Raad. Project vastgoed brandweer. BV - Integrale veiligheid / TH. informerend. Samenvatting Aan de Raad Agendapunt: 15 Onderwerp: Project vastgoed brandweer Kollum, 3 december 2013 Kenmerk: Status: BV - Integrale veiligheid / TH informerend Samenvatting In het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Notitie Projectgroepen

Notitie Projectgroepen Notitie Projectgroepen Stichting Pleegoudersupport Zeeland Willem-Alexanderstraat 9 4388 HZ Oost-Souburg N o titie P ro je c tg ro e p e n I n le id in g In deze notitie wordt de organisatie en werkwijze

Nadere informatie

De huishoudens in Groningen worden steeds kleiner

De huishoudens in Groningen worden steeds kleiner De huishoudens in Groningen worden steeds kleiner In Nederland is een trend zichtbaar naar steeds kleinere families, ook wel de verdunning van huishoudens genoemd. Niet het aantal huishoudens neemt af,

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n Cncept B e g r t i n g 2 1 5 5.2.6 Verbnden partijen Deze p a r a g r a a f g a a t in p d e d e l s t e l l i n g e n, a c t i v i t e i t e n en d e f i n a n c i ë l e m a t e v a n b e t r k k e n

Nadere informatie

Raadsvoorstel eling Strategie Ma; schappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder ft_], Adrïani

Raadsvoorstel eling Strategie Ma; schappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder ft_], Adrïani 2 013-37 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Wijziging GR GGD MN Datum 17 oktober 2013 Raadsvoorstel eling Strategie Ma; schappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder ft_], Adrïani 1 Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2012

Stroomschema financiering zorg 2012 Stroomschema financiering zorg 2012 6-10-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Stroomschema financiering zorg 2012 1 20.553 II Overheid Instellingen Gezinnen/werknemers Bedrijven Incl. niet-ingezetenen 5.289

Nadere informatie

L27. 6. Vestiging en vertrek, naëionaliteit

L27. 6. Vestiging en vertrek, naëionaliteit L. Vestiging en vertrek, naëinaiteit Tabe. ndeing der bewners van Huthern naar gebrtepaats, 9-9 Tabe. Paats van gebrte van de werkeijke bevking, 49-99 Tabe. Natinaiteit van de werkeijke bevking p --9 en

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Orthenseweg 2b 5212 XA 's-hertogenbosch Postbus 218 5201 AE 's-hertogenbosch Telefoon (073) 688 95 55 Fax (073) 688 95 99 info@brwbn.nl www.brwbn.nl Datum 26 april

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden

Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden Registratienummer BSD/ 2017.248 RIS296869 Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2021 Veiligheidsregio Haaglanden Inleiding De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

Nadere informatie

PERSONEELSBIJEENKOMSTEN RUD GRONINGEN. Dick Bresser, projectleider RUD 26 januari, 1 en 6 februari 2012

PERSONEELSBIJEENKOMSTEN RUD GRONINGEN. Dick Bresser, projectleider RUD 26 januari, 1 en 6 februari 2012 PERSONEELSBIJEENKOMSTEN RUD GRONINGEN Dick Bresser, projectleider RUD 26 januari, 1 en 6 februari 2012 Even voorstellen Dick Bresser Programma- en projectleider provincie Groningen Vanaf 1 oktober 2009

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

jaarrekening, begroting en takenevaluatie Veiligheidsregio Groningen Beslispunten Inleiding Jaarverslag en jaarrekening VRG 2016

jaarrekening, begroting en takenevaluatie Veiligheidsregio Groningen Beslispunten Inleiding Jaarverslag en jaarrekening VRG 2016 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur dit raadsvoorstel

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie