Jaarstukken Gemeente Bedum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum"

Transcriptie

1 Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemeen Samenstelling Bestuur Kerngegevens Jaarverslag Programmaverantwoording Algemeen Bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische Zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Financiën Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Gemeentelijke subsidies Controle en Onderzoek Jaarrekening Inleiding Balans per 31 december Toelichting op de balans Programmarekening Toelichting op de programmarekening Single Information Single Audit (Sisa) Reserves en voorzieningen Controleverklaring Vaststellingsbesluit Bijlagen Overzicht begrotingswijzigingen Toelichting investerings- en financieringsstaat Kredieten Exploitaties Over te hevelen budgetten

4 4

5 1. Inleiding Hierbij presenteren wij u de jaarstukken Deze jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer Deze verantwoording vindt per programma plaats. Daarnaast wordt in de paragrafen ingegaan op diverse verplichte onderwerpen. In de jaarrekening komt o.a. het financieel resultaat aan de orde. Daar waar nodig wordt een toelichting gegeven op de posten. De wijze van presenteren sluit aan bij de begroting 2012 en de jaarstukken De jaarrekening 2012 sluit met een batig resultaat van Als we rekening houden met de budgetoverheveling en de resultaatsbestemming voor de bestemmingsreserve Herstructurering komen we op een voordelig resultaat van ruim Dit stemt uiteraard tot tevredenheid en geeft aan dat de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om de begroting sluitend te krijgen goed hebben uitgepakt. In de primitieve begroting gingen we uit van een begroot overschot van ruim Het resultaat kan in grote lijnen als volgt worden uitgesplitst: Resultaat Opgebouwd uit: Voordelig: a Overheveling budgetten (doorlopende posten, raad ) b Saldo primitieve begroting, voor- en najaarsnota c Nog te ontvangen subsidie herinrichting O'dam en toegankelijkheid bushaltes d Wet Buig e Geen aanleg parkeerplaatsen De Kamp f Wmo g WSW h Middelen herstructurering i Onvoorzien Totaal voordeel Nadelig: j Herijking voorziening wethouderspensioenen k Algemene Uitkering l Secretarieleges m Participatiebudget n Voorziening grex bedrijvenpark fase o Leges bouwvergunningen p Overige verschillen per saldo Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de verschillen van de realisaties met de begroting verwijzen wij u naar paragraaf 4.6 (blz. 131 e.v.) van de jaarrekening. 5

6 Naast de reguliere jaarlijks terugkerende werkzaamheden zijn er ook activiteiten ontplooid en projecten ontwikkeld die meer in het oog springen. Enkele belangrijke staan hieronder weergegeven: - Samenwerking BMW, waaronder samenvoeging I&A, Sociale Zaken en P&O; - Elektronische overheid: het ELO-BMW project; - Clusteronderzoek bestuurlijke samenwerking provincie Groningen; - Regionalisering brandweer; - Vernieuwing website/intranet; - Overgang van implementatie BAG naar beheer BAG; - Voortgang in de ontwikkeling van het centrumplan/nieuwbouw Bederawalda; - Ontwikkeling van bestemmingsplannen zoals bijvoorbeeld Buitengebied en Bedum kern; - Uitbreiding op o.a. het terrein Vogelzang en Ter Laan 4; - Ontwikkeling terrein voormalige gasfabriek; - Voorbereiding reconstructie buitenwegen; - Onderzoek uitbreiding oppervlakte zwemwater; - Voorbereidingen aanleg kunstgrasvoetbalveld; - Voorbereiding decentralisaties (Wet werken naar vermogen, AWBZ en Jeugdzorg); - Voorbereidingen voor totstandkoming RUD (Regionale Uitvoeringsdienst); - Voorbereiding bibliotheekvernieuwing; Wij stellen u voor het resultaat voor een bedrag van te bestemmen voor nog uit te voeren werkzaamheden 2012, een bedrag van toe te voegen aan de bestemmingsreserve Herstructureringsfonds en het restant ad toe te voegen aan de vrij aanwendbare algemene reserve. De omvang van de vrij aanwendbare algemene reserve bedraagt per (afgerond) Inclusief het rekeningsaldo 2012 dat wordt toegevoegd, bedraagt de vrij aanwendbare algemene reserve ultimo Op dit bedrag ligt voor een bedrag van (afgerond) aan claims voor de jaren 2013 tot en met 2017 (inclusief de saldi van de begrotingen uit de meerjarenraming). Bedum, 3 juni Burgemeester en wethouders van Bedum, drs. H.P. Bakker, burgemeester. R.Wiltjer, gemeentesecretaris. 6

7 2. Algemeen 2.1 Samenstelling Bestuur De samenstelling van de raad is als volgt geweest: Leden van de raad Namens J.H. Bonnema PvdA P.C.J.S. Draaisma PvdA G. Slob PvdA J.G.A. Peters CDA Joh. de Vries CDA A.R. Wijnstra CDA M.W.F. Broekmans Gemeentebelangen A. Heite Gemeentebelangen A. Karapetian Gemeentebelangen T. Kuipers Gemeentebelangen L.M. Lap Gemeentebelangen H.T. Hoiting Fractie Hoiting J. Berghuis ChristenUnie H. Mulder ChristenUnie K.W. Hoekzema VVD drs. H.P. Bakker Voorzitter H. Reijsoo Griffier De samenstelling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt geweest: Leden van het college van burgemeester en wethouders drs. H.P. Bakker Burgemeester E. Zwart PvdA H. te Velde CDA M. van Dijk ChristenUnie R. Wiltjer Gemeentesecretaris 7

8 Aantal (x 1.000) 2.2 Kerngegevens Sociale structuur Aantal inwoners waarvan: Jonger dan 20 jaar jaar en ouder Bijstandsverlening Bijstandsbesluit zelfstandigen 1 3 IOAW 6 6 IOAZ 0 0 Aantal werknemers werkzaam bij sociale werkgemeenschappen Bevolkingsverloop (per 31 december) Aantal inwoners Waarvan: 0-4 jaar jaar jaar jaar jr. & ouder Bevolkingsverloop > Jaren 8

9 Fysieke structuur per 31 december (opp.) (opp.) oppervlakte gemeente ha ha waarvan: binnenwater 39 ha 39 ha historische kern 0 ha 0 ha aantal woningen aantal eenheden bijzondere woonbestemming aantal wooneenheden 3 3 aantal woonschepen lengte van de wegen 92,9 km m 2 92,9 km m 2 waarvan: wegen buiten de 40,9 km m 2 40,9 km m 2 bebouwde kom wegen binnen de 52,1 km m 2 52,1 km m 2 bebouwde kom lengte fiets / ruiter- en wandelpaden 14,0 km m 2 14,0 km m 2 rest verharding (trottoirs / m m 2 parkeerplaats) totaal verharding m m 2 lengte waterwegen 12,0 km 12,0 km aantal m 2 openbaar groen m m 2 aantal m 2 sportaccommodaties m m 2 aantal m 2 begraafplaatsen m m 2 9

10 10

11 3. Jaarverslag

12 12

13 3.1 Programmaverantwoording Inleiding Op de volgende bladzijden zijn de programma s opgenomen. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten om bepaalde maatschappelijk gewenste effecten te verwezenlijken. Het programma is voor uw raad een handvat om op hoofdlijnen te kunnen besturen. Het is kader stellend, budgetbepalend en biedt mogelijkheden om te kunnen controleren. Hiervoor wordt per programma in de begroting aangegeven: - wat we willen bereiken; - wat we er voor gaan doen; - wat het mag gaan kosten. Na afloop van het jaar leggen wij verantwoording af door opnieuw de programma s te presenteren en daarbij aan te geven: - wat hebben we bereikt; - wat hebben we er voor gedaan; - wat heeft het gekost. NB: in deze jaarrekening verantwoorden we op basis van het bestuursprogramma , zoals vastgesteld door uw raad op 12 mei Na de programma s is een hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen opgenomen. De presentatie sluit aan bij de presentatie zoals die is gegeven in de begroting Ten slotte treft u aan een hoofdstuk Onvoorzien. De voorschriften schrijven voor dat bij het onderdeel programmaverantwoording ook wordt ingegaan op het verloop van de post onvoorzien gedurende het rekeningsjaar. 13

14 14

15 3.1.1 Programma: 0 Algemeen Bestuur Wat willen we bereiken Het gemeentebestuur is gedegen, benaderbaar en staat open voor kritiek. Onze burgers moeten de handelingen van dat bestuur in transparantie kunnen volgen. Het bestuur stelt alles in het werk om het vertrouwen van de burgers te behouden; de kloof tussen bestuur en burger moet worden verkleind. Uitgangspunt is een zelfstandige gemeente Bedum. Waar samenwerking nodig is om taken goed uit te kunnen voeren zal samenwerking worden gezocht. De inwoners van de gemeente worden in een zo vroeg mogelijk stadium bij de vorming van beleid betrokken. Onze burgers hebben recht op een optimale informatievoorziening van de kant van de gemeente. Optimalisering van de dienstverlening aan onze inwoners is een permanent proces. Hieraan verbinden wij de volgende keuzes: 1. Politieke en bestuurlijke agenda In het duale stelsel is het aan de raad om gewenste ontwikkelingen aan te geven en daarin te sturen. Het college geeft daar vervolgens uitvoering aan en stelt de raad in de gelegenheid via bestuursrapportages zijn controlerende taak uit te oefenen. Die controle wordt mede bevorderd door een adequate en actieve informatievoorziening door het college. De behandeling van de voorjaarsnota en de begroting blijven bij uitstek de gelegenheid voor de raad om politieke en bestuurlijke prioriteiten (bij) te stellen. Dit bestuursprogramma vormt mede de basis voor de Lange Termijn Agenda. 2. Samenwerking Partijen kiezen voor een zelfstandige gemeente Bedum, die zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk is voor de diensten aan de burger. Dit staat samenwerking met andere gemeenten op gelijkwaardig niveau niet in de weg. Die samenwerking moet gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers en op efficiencyvoordeel. De directe dienstverlening aan burgers moet zoveel mogelijk plaatsvinden vanuit het gemeentehuis. 3. Externe subsidies De gemeente probeert haar beleidsdoelstellingen mede te realiseren met inzet van externe subsidies. 4. Relatie met de burger Bestuur en organisatie werken extern gericht. Het participeren van inwoners en (belangen)organisaties bij het tot stand komen en uitvoeren van het lokale beleid is vanzelfsprekend. Burgers worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij de vorming van nieuw beleid. De gemeente geeft daarbij duidelijk aan wat de doelstelling is van het betrekken van inwoners en (belangen)organisaties bij gemeentelijk beleid en bij de uitvoering daarvan en welke de randvoorwaarden zijn. Van tevoren moet duidelijk zijn wat de procesgang zal zijn. De werkwijzen van gemeenteraad, commissies, college en organisatie worden hierop afgestemd. Daarom blijven wij inzetten op de dorpenrondes-nieuwe-stijl waarbij de dorpen en wijken één keer in de twee jaar worden bezocht. Ook willen we de gemeenteraad een zichtbare rol geven in de dorpenrondes. De agenda dient actuele onderwerpen en/of gerichte thema s te bevatten. Onze burgers hebben recht op een optimale informatievoorziening van de kant van de gemeente. Daarom gaan we onverkort uitvoering geven aan het beleid zoals dat is neergelegd in de gemeentelijke communicatienota. De terugkoppeling van de resultaten van inspraakrondes naar burgers/belanghebbenden zal verder verfijnd worden. Naast externe gerichtheid is er nadrukkelijk aandacht voor de interne planning- en controleaspecten. Optimalisering van de dienstverlening aan onze inwoners is een permanent proces. In het kader van het project Waar staat je gemeente zal de kwaliteit van de dienstverlening meetbaar gemaakt worden en gespiegeld worden aan die van andere gemeenten. Klantvriendelijkheid aan onze inwoners staat centraal; hieronder verstaan we ook het vereenvoudigen én verminderen van de administratieve rompslomp. 5. Elektronische overheid In de communicatie met de burger en voor het eigentijds aanbieden van gemeentelijke diensten worden de ICT-mogelijkheden verder uitgebouwd. In dit kader zal actief invulling gegeven worden aan het programma Antwoord om de gemeente toe te rusten als centraal overheidsloket, voor zover daarvoor financiële middelen beschikbaar kunnen worden gesteld. 15

16 6. De gemeente als werkgever De gemeente probeert het beste uit haar medewerkers te halen. Zij voert daarom een modern personeelsbeleid met ruimte voor het combineren van werk en zorgtaken. Van de medewerkers wordt gevraagd om door scholing en een flexibele werkhouding in veranderende omstandigheden aan burger en organisatie de juiste kwaliteit te bieden. De personeelsformatie moet zijn afgestemd op de eisen die wij aan ons ambtelijk apparaat stellen. 7. Bedum over de grenzen De gemeente stimuleert de kennis van en belangstelling voor de wereld om ons heen. Zij zet daarom de contacten met Zbąszynek en Amt Peitz voort en biedt daarmee een solide basis aan uitbouw door particulier initiatief. 8. Handhaving Tegen niet-naleving van rechtsregels moet consequent worden opgetreden. Het vastgestelde handhavingsbeleid en de daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma s bieden daarvoor het kader. Uitvoering bestuursprogramma Hieronder wordt aangegeven wat de realisatie is van de uitvoering van het bestuursprogramma, zoals dat is opgenomen in de begroting Politieke en bestuurlijke agenda Met het aantreden van het kabinet Rutte II wordt de ingezette lijn wat betreft de decentralisaties voortgezet. Die voorbereiding wordt deels lokaal, deels subregionaal en deels provinciaal opgepakt overeenkomstig het cirkel model van de VGG. Die lijn beschouwen wij als toekomstbestendig wat betreft de bestuurskrachtige vervulling van onze taken vanuit een burgernabij bestuur. Daarom wijzen wij opschaling in zijn algemeenheid, en zeker de uitwerking die het kabinet voorstaat, af. De argumenten om te komen tot gemeenten zijn dun en ongefundeerd. De geschiedenis wijst in algemene zin juist uit dat schaalvergroting tot onbedoelde neveneffecten leidt die financieel en maatschappelijk grote nadelige effecten veroorzaken. 2. Samenwerking In het verslagjaar is verder ingezet op de verdere samenvoeging van de taakvelden ICT, P&O en sociale zaken. Met name de migratie van de drie ICT omgevingen naar de server van De Marne is lastig gebleken vanwege de technische complexiteit en omdat ten tijde van de migratie ook de reguliere werkzaamheden verricht moesten worden. Daarnaast dienden, los van de migratie, installaties van nieuwe software als gevolg van gewijzigde regelgeving doorgevoerd te worden. De P&O samenvoeging is in de volle breedte doorgevoerd. De salarisadministraties zijn per 1 januari 2013 geharmoniseerd en samengevoegd tot één database. Dit leidt tot een besparing op de ICT kosten en vermindert de kwetsbaarheid in het werkproces. Voor sociale zaken heeft 2012 in het teken gestaan van harmonisatie van de werkprocessen. Wat betreft de verdeling van overhead is aanvankelijk de afspraak gemaakt dat uitgaande van een gelijke verdeling van gemeenschappelijke werkzaamheden over de gemeentehuizen, over en weer geen gebouwgebonden (niet directe gerelateerd aan het product) overhead in rekening wordt gebracht. Uiteindelijk is die afspraak voor 2012 en voor 2013 bevestigd. Wel wordt de productgebonden overhead verrekend. 3. Externe subsidies In het verslagjaar is onverkort uitvoering gegeven aan deze doelstelling. Subsidies zijn onder andere aangevraagd en toegewezen voor verbetering van de agrarische structuur van onze buitenwegen. Daarnaast zijn subsidies ontvangen van het A&O fonds voor aanpak verzuim en scholing. 4. Relatie met de burger Uitgaande van een burgernabij bestuur is in het verslagjaar frequent overleg gevoerd met burgers betreffende de inrichting van de leefomgeving. Dit betreft onder andere de herinrichting van de Professorenbuurt, bestemmingsplan Noordwolde en reconstructie Boermastraat. Verder is op 7 juni een reguliere dorpenronde belegd voor de inwoners van Noordwolde. Ongeveer 25 inwoners hebben met ons van gedachten gewisseld over algemene thema s als samenwerking en lokale thema s als speeltoestellen en verkeersveiligheid. Over 2012 is, op het moment van schrijven, nog geen verslag ontvangen van de gemeentelijke ombudsfunctionaris. Eind 2012 waren twee klachten ontvangen. Een klacht betrof een misverstand dat na 16

17 interventie door de ombudsfunctionaris is weggenomen. De tweede klacht betrof een private aangelegenheid waarin de gemeente geen partij was. Bij de nationale ombudsman is, blijkens zijn rapportage, één klacht ingediend die na interventie tot tevredenheid van klager is opgelost. In 2012 zijn 14 bezwaarschriften ingediend, één daarvan is door de intergemeentelijke commissie van advies voor bezwaarschriften behandeld. Daarnaast zijn door deze commissie in 2012 nog 3 bezwaarschriften uit 2011 behandeld. 5. Elektronische overheid Voor de gemeentewinkel dient onderscheid te worden gemaakt in producten die beschreven zijn en die langs digitale weg afgenomen kunnen worden. Op dit moment betreft dit 117 beschreven producten en diensten waarvan er 49 op transactieniveau door ons of door andere partners, bijvoorbeeld het omgevingsloket, worden aangeboden. Onze klantcontacten worden op dit moment geanalyseerd: deels om te beoordelen langs welke kanalen burgers het beste bediend kunnen worden en deels om te bepalen welke nieuwe producten nog langs de digitale weg afgenomen kunnen worden. De gemeentelijke website is qua informatievoorziening verder ingericht en uitgebouwd en ultimo 2012 is het intranet voor de verdere professionalisering van de interne communicatie opgeleverd. In BMW - verband is in het kader van digitaal zaakgericht werken gestart met de voorbereiding op de aanschaf en inrichting van een Document Management Systeem / zaaksysteem. Deze ontwikkeling moet worden beschouwd in het licht van de verdere professionalisering van onze interne processen en in samenhang met onze communicatie met burgers en externe partijen, zoals bijvoorbeeld de RUD. Ook speelt de invoering van de basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). Deze is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. In de Basisregistratie WOZ vormen de WOZ-objecten de basis van de registratie. Momenteel wordt gewerkt aan het realiseren van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). De WOZ-waarde en daaraan gerelateerde gegevens als adresgegevens, kadastrale aanduiding en BAG-ID worden in een landelijke voorziening aangeboden. Zo kunnen afnemers WOZ-gegevens eenvoudiger en efficiënter gebruiken. Totdat de LV WOZ operationeel is (naar verwachting 2014), worden de afnemers nog door elke gemeente afzonderlijk geïnformeerd. Momenteel gebeurt dit door maandelijkse bestandsleveringen vanuit de WOZ-applicatie. Voordat de gemeente kan aansluiten op de LV WOZ, dienen eerst de BAG en de WOZ te worden gekoppeld. Hiermee is onlangs een begin gemaakt. 6. De gemeente als werkgever Aan het einde van het verslagjaar is een formatiereductie gerealiseerd van 3,78 FTE. Die reductie is in de volle breedte van de organisatie gerealiseerd. Getracht wordt met bijvoorbeeld de inzet van stagiaires of werk leertrajecten effecten op de bedrijfsvoering te dempen. De samenwerking voor de onderscheiden taakvelden, ICT, P&O en sociale zaken heeft in 2012 meer gestalte gekregen. Voor ICT en P&O zijn medewerkers ook in hun nieuwe functie geplaatst of hebben een alternatieve functie aanvaard, werkprocessen worden geharmoniseerd en zo mogelijk wordt bezien of de rechtspositie geharmoniseerd kan worden. Voor de RUD is gekozen voor de minimum variant. Dit betekent dat alleen de wettelijke milieutaken overgaan naar de RUD. Voor ons betekent dit ongeveer 0,3 FTE, verspreid over meerdere personen. Deze personen gaan niet naar de RUD maar blijven in dienst bij de gemeente Bedum. Dit leidt in de begroting 2013 tot een uitzetting van budget. Bezien wordt of op termijn deze frictie weer kan worden weggewerkt. In het kader van de regionalisering van de brandweer beschikt Bedum ultimo 2013 niet meer over brandweermensen met ons college als bevoegd gezag. Uit de 0 meting die voor dit proces is opgesteld, is gebleken dat er verschillen zijn in rechtspositie die geharmoniseerd moeten worden. In 2013 zal blijken hoe dit verder uitpakt. 7. Bedum over de grenzen In het verslagjaar is stilgestaan bij het feit dat de jumelage met onze Poolse partner gemeente 20 jaar geleden is aangegaan. Met een Bedumer delegatie is dit feit samen met de andere partners gevierd. Ook de traditionele uitwisselingen rond 4/5 mei in Bedum en tijdens het oogstfeest en de Weihnachtsmarkt in Amt 17

18 Peitz zijn gecontinueerd, evenals de uitwisseling met voetballers en volleyballers. In het verlengde van het Comeniusproject worden scholen, in Bedum de Venhuisschool, uit de drie gemeenten met name in de toekomst meer betrokken bij de jumelage. 8. Handhaving De vorming van de RUD in Groningen is een lastig dossier gebleken waardoor de geplande invoeringsdatum van 1 januari 2013, later bijgesteld tot 1 november 2013, niet wordt gehaald. Dit betekent dat wij tot een nader te bepalen moment zelf de regie op de handhaving van de wettelijke taken houden. Met onze samenwerkingspartners ligt voor de Wabo dit beleid vast in het Handhavingsbeleidsplan Omgevingsrecht Voor de uitvoering van dit beleid wordt expertise ingekocht van de werkorganisatie DEAL. Ter uitvoering van ons beleid is in het verslagjaar gehandhaafd op dossiers, variërend van bewoning overeenkomstig de bestemming in het bestemmingsplan tot klachten over rookoverlast van houtkachels. Wat hebben we in 2012 nog meer gedaan De belangrijkste onderwerpen zijn beschreven in de verantwoording van het bestuursprogramma. Bestaand beleid Bestuurlijke kaders: Inspraakverordening, vastgesteld d.d. 29 januari 2004; Nota jeugd en veiligheid, vastgesteld d.d. 29 januari 2004; Integriteitscode, vastgesteld d.d. 19 februari 2004; Regeling burgerinitiatief, vastgesteld d.d. 25 maart 2004; Algemene Plaatselijke verordening, vastgesteld (wijzigingen) d.d. 8 juli 2010; Financiële verordening gemeente Bedum, vastgesteld d.d. 22 maart 2007; Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Bedum (art. 213), vastgesteld d.d. 20 december 2007; Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Bedum, vastgesteld 20 december 2007; Handhavingsbeleidsplan en handhavingsuitvoeringsprogramma , vastgesteld d.d. 22 september 2011; Handhavingsbeleidsplan Omgevingsrecht BMW-gemeenten, vastgesteld d.d. 28 juni 2011 (B&W); Organisatiebesluit 2008, d.d. 1 juli 2008; Regeling faciliteiten voor studie en persoonlijke ontwikkeling d.d. 1 januari 2008; Mandaatstatuut 2008, d.d. 28 oktober 2008; Verordening Intergemeentelijke Commissie Bezwaarschriften gemeenten Bedum, Winsum en De Marne d.d. 21 april 2011; Communicatienota, vastgesteld d.d. 23 april Wat heeft het gekost? Realisatie Raming Raming verschil saldi begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar begroting na wijziging na wijziging voor wijziging met realisatie Baten Lasten Resultaat voor bestemming

19 Kredieten 2012 Voor de uitvoering van dit programma zijn, naast de structurele middelen die beschikbaar zijn, in de begroting 2012 de volgende kredieten beschikbaar gesteld: Krediet Uitgegeven Restant 2012 Terreinverharding buitendienst Luchtheaters/gevelkachel buitendienst Verbouw ivm politiepost * CV-Ketels gemeentehuis * is saldo van inkomsten/uitgaven Producten die onder dit programma vallen Raad en commissies College van burgemeester en wethouders Bestuursondersteuning Voorlichting algemeen Kabinetszaken Representatie Rij- en reisdocumenten Burgerlijke stand Naturalisatie en geslachtsnaamwijziging Gemeentelijke basisadministratie bevolking Verkiezingen Leges algemeen Secretarieleges Bestuurlijke samenwerking Internationale contacten Raadsgriffie Ondersteunende activiteiten 19

20 20

21 3.1.2 Programma: 1 Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? Onze burgers hebben recht op een veilige woonomgeving. Ondanks het feit dat Bedum één van de veiligste gemeenten in Noord Nederland is, blijft die veiligheid een permanent punt van aandacht van het gemeentebestuur. Hieraan verbinden wij de volgende keuzes: 1. Politie Jaarlijks zullen de prioriteiten van de gemeenteraad met betrekking tot de lokale politiezorg aan de politieorganisatie kenbaar worden gemaakt. In elk geval moet de politie in voldoende mate bereikbaar en herkenbaar in de gemeente aanwezig zijn. In overleg met de politie zullen speerpunten worden geformuleerd, op basis van actuele feiten en thema s. 2. Bestrijding van rampen en calamiteiten Plannen ter bestrijding van rampen en calamiteiten dienen actueel te zijn. De betrokken functionarissen dienen door regelmatige oefening goed geprepareerd te zijn. Ter voorkoming van calamiteiten dienen de regels inzake brandveiligheid strikt en zorgvuldig te worden gehandhaafd. 3. Sociale veiligheid In de wijze van inrichting en verlichting van de openbare ruimte wordt sociale veiligheid bevorderd. 4. Huiselijk geweld Huiselijk geweld moet worden teruggedrongen. De gemeente wil er via voorlichting aan bijdragen dat slachtoffers en derden worden gestimuleerd tot het doen van aangifte. 5. Toezicht in de buurt Ter vergroting van de betrokkenheid en sociale cohesie van de burgers stimuleert de gemeente het toezicht in de buurt en het gemeenschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel voor gemeentelijke voorzieningen zoals speeltuinen, speelveldjes en andere plekken voor sport, spel en recreatie. Uitvoering bestuursprogramma Hieronder wordt aangegeven wat de realisatie is van de uitvoering van het bestuursprogramma, zoals dat is opgenomen in de begroting Politie Per 1 juli van het verslagjaar is het politiebureau aan De Vlijt, inmiddels eigendom van de gemeente, gesloten. Voor de achterblijvende agenten is huisvesting gevonden in het gemeentehuis. De politiepost bleef zo voor het publiek gedurende de ochtend geopend. Bedum maakt deel uit van het basisteam Noord Groningen, onder de naam Ommelanden West. Prioriteitstelling vindt, in overleg met gemeenten, in het verband van de nieuwe Politieregio plaats, die de provincies Groningen, Friesland en Drenthe omvat. 2. Bestrijding van rampen en calamiteiten Bestrijding van rampen en calamiteiten wordt steeds verder geprofessionaliseerd binnen de gemeentelijke kolom en in regioverband opgepakt onder de vlag van de Veiligheidsregio. In het verslagjaar is voor verschillende deelprocessen geoefend, waaronder met het zogenaamde netcentrisch werken. Informatie wordt op deze wijze gestroomlijnd en geüniformeerd in het gemeentelijk beleidsteam gebracht. 3. Sociale veiligheid In verband met de overgang naar een nieuwe marktpartij voor beheer en onderhoud is besloten het Beleidsplan Openbare Verlichting door te schuiven naar Huiselijk geweld Gemeenten zijn verantwoordelijk voor beleid ter bestrijding van huiselijk geweld. Zij worden daarin ondersteund door het Advies- en steunpunt huiselijk geweld (ASHG). In het verslagjaar is in 2 gevallen een 21

22 huisverbod opgelegd. In totaal 4 keer is bij het achterwege blijven van een dergelijk verbod een melding gegaan naar de OGGz coördinator. Alle Groninger gemeenten voeren in deze het zelfde beleid. 5. Toezicht in de buurt Op basis van de informatie uit de Veiligheidsmonitor alsook vanuit de politie is er geen aanleiding tot extra toezicht in de buurt. Wat hebben we in 2012 nog meer gedaan Naast de diverse onderwerpen die staan opgenomen onder uitvoering bestuursprogramma, hebben diverse andere onderwerpen aandacht gehad in We willen de volgende onderwerpen noemen. Brandweer In het verslagjaar is vanuit het korps bijgedragen aan de inrichting van een nieuw hulpverleningsvoertuig. Ons korps voldoet met de ingebruikname van dit voertuig weer aan de wettelijke eisen. Bestaand beleid Bestuurlijke kaders: Startnotitie IVB, vastgesteld d.d. 21 september 2006; IVB Bedum in beeld, vastgesteld d.d. 28 mei 2009; IVB Bedum in beeld, Stand van zaken april 2011; Rampenplan Bedum, vastgesteld d.d. 28 juni 2005, geactualiseerd augustus 2009; Notitie Groninger aanpak van (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties, november Wat heeft het gekost? Realisatie Raming Raming verschil saldi begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar begroting na wijziging na wijziging voor wijziging met realisatie Baten Lasten Resultaat voor bestemming Kredieten 2012 Voor de uitvoering van dit programma zijn, naast de structurele middelen die beschikbaar zijn, in de begroting 2012 de volgende kredieten beschikbaar gesteld: Krediet Uitgegeven Restant 2012 Materiaal hulpverleningsvoertuig Vervanging portofoons brandweer Producten die onder dit programma vallen Personeelsbeleid en beheer brandweer Materiaal en materieel brandweer Brandmelding en alarmering brandweer Regionale taken brandweer Rampenbestrijding Uitvoering bijzondere wetten Openbare orde en veiligheid 22

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Begroting 2015 September 2014

Begroting 2015 September 2014 Begroting 2015 September 2014 INHOUDSOPGAVE BEGROTING Samenstelling bestuur 4 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidsbegroting 9 2.1 Thema s 10 2.1.1 Culturele hoofdstad 10 2.1.2 Transformatie

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS

Hoeksche Waard. Jaarstukken 2014. DB 7april 2015. Deloïtte. Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Hoeksche Waard Deloitte untants B.V. BhdbofltrceVerkIariflg d.d.: IS Deloïtte. DB 7april 2015 Jaarstukken 2014 Deloitte. Deloitte untants B.V. 2 tni O.fRLL 20 IS INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 5 SAMENVATTEND

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie