Jaarstukken Gemeente Bedum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum"

Transcriptie

1 Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemeen Samenstelling Bestuur Kerngegevens Jaarverslag Programmaverantwoording Algemeen Bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische Zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Financiën Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Gemeentelijke subsidies Controle en Onderzoek Jaarrekening Inleiding Balans per 31 december Toelichting op de balans Programmarekening Toelichting op de programmarekening Single Information Single Audit (Sisa) Reserves en voorzieningen Controleverklaring Vaststellingsbesluit Bijlagen Overzicht begrotingswijzigingen Toelichting investerings- en financieringsstaat Kredieten Exploitaties Over te hevelen budgetten

4 4

5 1. Inleiding Hierbij presenteren wij u de jaarstukken Deze jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer Deze verantwoording vindt per programma plaats. Daarnaast wordt in de paragrafen ingegaan op diverse verplichte onderwerpen. In de jaarrekening komt o.a. het financieel resultaat aan de orde. Daar waar nodig wordt een toelichting gegeven op de posten. De wijze van presenteren sluit aan bij de begroting 2012 en de jaarstukken De jaarrekening 2012 sluit met een batig resultaat van Als we rekening houden met de budgetoverheveling en de resultaatsbestemming voor de bestemmingsreserve Herstructurering komen we op een voordelig resultaat van ruim Dit stemt uiteraard tot tevredenheid en geeft aan dat de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om de begroting sluitend te krijgen goed hebben uitgepakt. In de primitieve begroting gingen we uit van een begroot overschot van ruim Het resultaat kan in grote lijnen als volgt worden uitgesplitst: Resultaat Opgebouwd uit: Voordelig: a Overheveling budgetten (doorlopende posten, raad ) b Saldo primitieve begroting, voor- en najaarsnota c Nog te ontvangen subsidie herinrichting O'dam en toegankelijkheid bushaltes d Wet Buig e Geen aanleg parkeerplaatsen De Kamp f Wmo g WSW h Middelen herstructurering i Onvoorzien Totaal voordeel Nadelig: j Herijking voorziening wethouderspensioenen k Algemene Uitkering l Secretarieleges m Participatiebudget n Voorziening grex bedrijvenpark fase o Leges bouwvergunningen p Overige verschillen per saldo Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de verschillen van de realisaties met de begroting verwijzen wij u naar paragraaf 4.6 (blz. 131 e.v.) van de jaarrekening. 5

6 Naast de reguliere jaarlijks terugkerende werkzaamheden zijn er ook activiteiten ontplooid en projecten ontwikkeld die meer in het oog springen. Enkele belangrijke staan hieronder weergegeven: - Samenwerking BMW, waaronder samenvoeging I&A, Sociale Zaken en P&O; - Elektronische overheid: het ELO-BMW project; - Clusteronderzoek bestuurlijke samenwerking provincie Groningen; - Regionalisering brandweer; - Vernieuwing website/intranet; - Overgang van implementatie BAG naar beheer BAG; - Voortgang in de ontwikkeling van het centrumplan/nieuwbouw Bederawalda; - Ontwikkeling van bestemmingsplannen zoals bijvoorbeeld Buitengebied en Bedum kern; - Uitbreiding op o.a. het terrein Vogelzang en Ter Laan 4; - Ontwikkeling terrein voormalige gasfabriek; - Voorbereiding reconstructie buitenwegen; - Onderzoek uitbreiding oppervlakte zwemwater; - Voorbereidingen aanleg kunstgrasvoetbalveld; - Voorbereiding decentralisaties (Wet werken naar vermogen, AWBZ en Jeugdzorg); - Voorbereidingen voor totstandkoming RUD (Regionale Uitvoeringsdienst); - Voorbereiding bibliotheekvernieuwing; Wij stellen u voor het resultaat voor een bedrag van te bestemmen voor nog uit te voeren werkzaamheden 2012, een bedrag van toe te voegen aan de bestemmingsreserve Herstructureringsfonds en het restant ad toe te voegen aan de vrij aanwendbare algemene reserve. De omvang van de vrij aanwendbare algemene reserve bedraagt per (afgerond) Inclusief het rekeningsaldo 2012 dat wordt toegevoegd, bedraagt de vrij aanwendbare algemene reserve ultimo Op dit bedrag ligt voor een bedrag van (afgerond) aan claims voor de jaren 2013 tot en met 2017 (inclusief de saldi van de begrotingen uit de meerjarenraming). Bedum, 3 juni Burgemeester en wethouders van Bedum, drs. H.P. Bakker, burgemeester. R.Wiltjer, gemeentesecretaris. 6

7 2. Algemeen 2.1 Samenstelling Bestuur De samenstelling van de raad is als volgt geweest: Leden van de raad Namens J.H. Bonnema PvdA P.C.J.S. Draaisma PvdA G. Slob PvdA J.G.A. Peters CDA Joh. de Vries CDA A.R. Wijnstra CDA M.W.F. Broekmans Gemeentebelangen A. Heite Gemeentebelangen A. Karapetian Gemeentebelangen T. Kuipers Gemeentebelangen L.M. Lap Gemeentebelangen H.T. Hoiting Fractie Hoiting J. Berghuis ChristenUnie H. Mulder ChristenUnie K.W. Hoekzema VVD drs. H.P. Bakker Voorzitter H. Reijsoo Griffier De samenstelling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt geweest: Leden van het college van burgemeester en wethouders drs. H.P. Bakker Burgemeester E. Zwart PvdA H. te Velde CDA M. van Dijk ChristenUnie R. Wiltjer Gemeentesecretaris 7

8 Aantal (x 1.000) 2.2 Kerngegevens Sociale structuur Aantal inwoners waarvan: Jonger dan 20 jaar jaar en ouder Bijstandsverlening Bijstandsbesluit zelfstandigen 1 3 IOAW 6 6 IOAZ 0 0 Aantal werknemers werkzaam bij sociale werkgemeenschappen Bevolkingsverloop (per 31 december) Aantal inwoners Waarvan: 0-4 jaar jaar jaar jaar jr. & ouder Bevolkingsverloop > Jaren 8

9 Fysieke structuur per 31 december (opp.) (opp.) oppervlakte gemeente ha ha waarvan: binnenwater 39 ha 39 ha historische kern 0 ha 0 ha aantal woningen aantal eenheden bijzondere woonbestemming aantal wooneenheden 3 3 aantal woonschepen lengte van de wegen 92,9 km m 2 92,9 km m 2 waarvan: wegen buiten de 40,9 km m 2 40,9 km m 2 bebouwde kom wegen binnen de 52,1 km m 2 52,1 km m 2 bebouwde kom lengte fiets / ruiter- en wandelpaden 14,0 km m 2 14,0 km m 2 rest verharding (trottoirs / m m 2 parkeerplaats) totaal verharding m m 2 lengte waterwegen 12,0 km 12,0 km aantal m 2 openbaar groen m m 2 aantal m 2 sportaccommodaties m m 2 aantal m 2 begraafplaatsen m m 2 9

10 10

11 3. Jaarverslag

12 12

13 3.1 Programmaverantwoording Inleiding Op de volgende bladzijden zijn de programma s opgenomen. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten om bepaalde maatschappelijk gewenste effecten te verwezenlijken. Het programma is voor uw raad een handvat om op hoofdlijnen te kunnen besturen. Het is kader stellend, budgetbepalend en biedt mogelijkheden om te kunnen controleren. Hiervoor wordt per programma in de begroting aangegeven: - wat we willen bereiken; - wat we er voor gaan doen; - wat het mag gaan kosten. Na afloop van het jaar leggen wij verantwoording af door opnieuw de programma s te presenteren en daarbij aan te geven: - wat hebben we bereikt; - wat hebben we er voor gedaan; - wat heeft het gekost. NB: in deze jaarrekening verantwoorden we op basis van het bestuursprogramma , zoals vastgesteld door uw raad op 12 mei Na de programma s is een hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen opgenomen. De presentatie sluit aan bij de presentatie zoals die is gegeven in de begroting Ten slotte treft u aan een hoofdstuk Onvoorzien. De voorschriften schrijven voor dat bij het onderdeel programmaverantwoording ook wordt ingegaan op het verloop van de post onvoorzien gedurende het rekeningsjaar. 13

14 14

15 3.1.1 Programma: 0 Algemeen Bestuur Wat willen we bereiken Het gemeentebestuur is gedegen, benaderbaar en staat open voor kritiek. Onze burgers moeten de handelingen van dat bestuur in transparantie kunnen volgen. Het bestuur stelt alles in het werk om het vertrouwen van de burgers te behouden; de kloof tussen bestuur en burger moet worden verkleind. Uitgangspunt is een zelfstandige gemeente Bedum. Waar samenwerking nodig is om taken goed uit te kunnen voeren zal samenwerking worden gezocht. De inwoners van de gemeente worden in een zo vroeg mogelijk stadium bij de vorming van beleid betrokken. Onze burgers hebben recht op een optimale informatievoorziening van de kant van de gemeente. Optimalisering van de dienstverlening aan onze inwoners is een permanent proces. Hieraan verbinden wij de volgende keuzes: 1. Politieke en bestuurlijke agenda In het duale stelsel is het aan de raad om gewenste ontwikkelingen aan te geven en daarin te sturen. Het college geeft daar vervolgens uitvoering aan en stelt de raad in de gelegenheid via bestuursrapportages zijn controlerende taak uit te oefenen. Die controle wordt mede bevorderd door een adequate en actieve informatievoorziening door het college. De behandeling van de voorjaarsnota en de begroting blijven bij uitstek de gelegenheid voor de raad om politieke en bestuurlijke prioriteiten (bij) te stellen. Dit bestuursprogramma vormt mede de basis voor de Lange Termijn Agenda. 2. Samenwerking Partijen kiezen voor een zelfstandige gemeente Bedum, die zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk is voor de diensten aan de burger. Dit staat samenwerking met andere gemeenten op gelijkwaardig niveau niet in de weg. Die samenwerking moet gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers en op efficiencyvoordeel. De directe dienstverlening aan burgers moet zoveel mogelijk plaatsvinden vanuit het gemeentehuis. 3. Externe subsidies De gemeente probeert haar beleidsdoelstellingen mede te realiseren met inzet van externe subsidies. 4. Relatie met de burger Bestuur en organisatie werken extern gericht. Het participeren van inwoners en (belangen)organisaties bij het tot stand komen en uitvoeren van het lokale beleid is vanzelfsprekend. Burgers worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij de vorming van nieuw beleid. De gemeente geeft daarbij duidelijk aan wat de doelstelling is van het betrekken van inwoners en (belangen)organisaties bij gemeentelijk beleid en bij de uitvoering daarvan en welke de randvoorwaarden zijn. Van tevoren moet duidelijk zijn wat de procesgang zal zijn. De werkwijzen van gemeenteraad, commissies, college en organisatie worden hierop afgestemd. Daarom blijven wij inzetten op de dorpenrondes-nieuwe-stijl waarbij de dorpen en wijken één keer in de twee jaar worden bezocht. Ook willen we de gemeenteraad een zichtbare rol geven in de dorpenrondes. De agenda dient actuele onderwerpen en/of gerichte thema s te bevatten. Onze burgers hebben recht op een optimale informatievoorziening van de kant van de gemeente. Daarom gaan we onverkort uitvoering geven aan het beleid zoals dat is neergelegd in de gemeentelijke communicatienota. De terugkoppeling van de resultaten van inspraakrondes naar burgers/belanghebbenden zal verder verfijnd worden. Naast externe gerichtheid is er nadrukkelijk aandacht voor de interne planning- en controleaspecten. Optimalisering van de dienstverlening aan onze inwoners is een permanent proces. In het kader van het project Waar staat je gemeente zal de kwaliteit van de dienstverlening meetbaar gemaakt worden en gespiegeld worden aan die van andere gemeenten. Klantvriendelijkheid aan onze inwoners staat centraal; hieronder verstaan we ook het vereenvoudigen én verminderen van de administratieve rompslomp. 5. Elektronische overheid In de communicatie met de burger en voor het eigentijds aanbieden van gemeentelijke diensten worden de ICT-mogelijkheden verder uitgebouwd. In dit kader zal actief invulling gegeven worden aan het programma Antwoord om de gemeente toe te rusten als centraal overheidsloket, voor zover daarvoor financiële middelen beschikbaar kunnen worden gesteld. 15

16 6. De gemeente als werkgever De gemeente probeert het beste uit haar medewerkers te halen. Zij voert daarom een modern personeelsbeleid met ruimte voor het combineren van werk en zorgtaken. Van de medewerkers wordt gevraagd om door scholing en een flexibele werkhouding in veranderende omstandigheden aan burger en organisatie de juiste kwaliteit te bieden. De personeelsformatie moet zijn afgestemd op de eisen die wij aan ons ambtelijk apparaat stellen. 7. Bedum over de grenzen De gemeente stimuleert de kennis van en belangstelling voor de wereld om ons heen. Zij zet daarom de contacten met Zbąszynek en Amt Peitz voort en biedt daarmee een solide basis aan uitbouw door particulier initiatief. 8. Handhaving Tegen niet-naleving van rechtsregels moet consequent worden opgetreden. Het vastgestelde handhavingsbeleid en de daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma s bieden daarvoor het kader. Uitvoering bestuursprogramma Hieronder wordt aangegeven wat de realisatie is van de uitvoering van het bestuursprogramma, zoals dat is opgenomen in de begroting Politieke en bestuurlijke agenda Met het aantreden van het kabinet Rutte II wordt de ingezette lijn wat betreft de decentralisaties voortgezet. Die voorbereiding wordt deels lokaal, deels subregionaal en deels provinciaal opgepakt overeenkomstig het cirkel model van de VGG. Die lijn beschouwen wij als toekomstbestendig wat betreft de bestuurskrachtige vervulling van onze taken vanuit een burgernabij bestuur. Daarom wijzen wij opschaling in zijn algemeenheid, en zeker de uitwerking die het kabinet voorstaat, af. De argumenten om te komen tot gemeenten zijn dun en ongefundeerd. De geschiedenis wijst in algemene zin juist uit dat schaalvergroting tot onbedoelde neveneffecten leidt die financieel en maatschappelijk grote nadelige effecten veroorzaken. 2. Samenwerking In het verslagjaar is verder ingezet op de verdere samenvoeging van de taakvelden ICT, P&O en sociale zaken. Met name de migratie van de drie ICT omgevingen naar de server van De Marne is lastig gebleken vanwege de technische complexiteit en omdat ten tijde van de migratie ook de reguliere werkzaamheden verricht moesten worden. Daarnaast dienden, los van de migratie, installaties van nieuwe software als gevolg van gewijzigde regelgeving doorgevoerd te worden. De P&O samenvoeging is in de volle breedte doorgevoerd. De salarisadministraties zijn per 1 januari 2013 geharmoniseerd en samengevoegd tot één database. Dit leidt tot een besparing op de ICT kosten en vermindert de kwetsbaarheid in het werkproces. Voor sociale zaken heeft 2012 in het teken gestaan van harmonisatie van de werkprocessen. Wat betreft de verdeling van overhead is aanvankelijk de afspraak gemaakt dat uitgaande van een gelijke verdeling van gemeenschappelijke werkzaamheden over de gemeentehuizen, over en weer geen gebouwgebonden (niet directe gerelateerd aan het product) overhead in rekening wordt gebracht. Uiteindelijk is die afspraak voor 2012 en voor 2013 bevestigd. Wel wordt de productgebonden overhead verrekend. 3. Externe subsidies In het verslagjaar is onverkort uitvoering gegeven aan deze doelstelling. Subsidies zijn onder andere aangevraagd en toegewezen voor verbetering van de agrarische structuur van onze buitenwegen. Daarnaast zijn subsidies ontvangen van het A&O fonds voor aanpak verzuim en scholing. 4. Relatie met de burger Uitgaande van een burgernabij bestuur is in het verslagjaar frequent overleg gevoerd met burgers betreffende de inrichting van de leefomgeving. Dit betreft onder andere de herinrichting van de Professorenbuurt, bestemmingsplan Noordwolde en reconstructie Boermastraat. Verder is op 7 juni een reguliere dorpenronde belegd voor de inwoners van Noordwolde. Ongeveer 25 inwoners hebben met ons van gedachten gewisseld over algemene thema s als samenwerking en lokale thema s als speeltoestellen en verkeersveiligheid. Over 2012 is, op het moment van schrijven, nog geen verslag ontvangen van de gemeentelijke ombudsfunctionaris. Eind 2012 waren twee klachten ontvangen. Een klacht betrof een misverstand dat na 16

17 interventie door de ombudsfunctionaris is weggenomen. De tweede klacht betrof een private aangelegenheid waarin de gemeente geen partij was. Bij de nationale ombudsman is, blijkens zijn rapportage, één klacht ingediend die na interventie tot tevredenheid van klager is opgelost. In 2012 zijn 14 bezwaarschriften ingediend, één daarvan is door de intergemeentelijke commissie van advies voor bezwaarschriften behandeld. Daarnaast zijn door deze commissie in 2012 nog 3 bezwaarschriften uit 2011 behandeld. 5. Elektronische overheid Voor de gemeentewinkel dient onderscheid te worden gemaakt in producten die beschreven zijn en die langs digitale weg afgenomen kunnen worden. Op dit moment betreft dit 117 beschreven producten en diensten waarvan er 49 op transactieniveau door ons of door andere partners, bijvoorbeeld het omgevingsloket, worden aangeboden. Onze klantcontacten worden op dit moment geanalyseerd: deels om te beoordelen langs welke kanalen burgers het beste bediend kunnen worden en deels om te bepalen welke nieuwe producten nog langs de digitale weg afgenomen kunnen worden. De gemeentelijke website is qua informatievoorziening verder ingericht en uitgebouwd en ultimo 2012 is het intranet voor de verdere professionalisering van de interne communicatie opgeleverd. In BMW - verband is in het kader van digitaal zaakgericht werken gestart met de voorbereiding op de aanschaf en inrichting van een Document Management Systeem / zaaksysteem. Deze ontwikkeling moet worden beschouwd in het licht van de verdere professionalisering van onze interne processen en in samenhang met onze communicatie met burgers en externe partijen, zoals bijvoorbeeld de RUD. Ook speelt de invoering van de basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). Deze is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. In de Basisregistratie WOZ vormen de WOZ-objecten de basis van de registratie. Momenteel wordt gewerkt aan het realiseren van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). De WOZ-waarde en daaraan gerelateerde gegevens als adresgegevens, kadastrale aanduiding en BAG-ID worden in een landelijke voorziening aangeboden. Zo kunnen afnemers WOZ-gegevens eenvoudiger en efficiënter gebruiken. Totdat de LV WOZ operationeel is (naar verwachting 2014), worden de afnemers nog door elke gemeente afzonderlijk geïnformeerd. Momenteel gebeurt dit door maandelijkse bestandsleveringen vanuit de WOZ-applicatie. Voordat de gemeente kan aansluiten op de LV WOZ, dienen eerst de BAG en de WOZ te worden gekoppeld. Hiermee is onlangs een begin gemaakt. 6. De gemeente als werkgever Aan het einde van het verslagjaar is een formatiereductie gerealiseerd van 3,78 FTE. Die reductie is in de volle breedte van de organisatie gerealiseerd. Getracht wordt met bijvoorbeeld de inzet van stagiaires of werk leertrajecten effecten op de bedrijfsvoering te dempen. De samenwerking voor de onderscheiden taakvelden, ICT, P&O en sociale zaken heeft in 2012 meer gestalte gekregen. Voor ICT en P&O zijn medewerkers ook in hun nieuwe functie geplaatst of hebben een alternatieve functie aanvaard, werkprocessen worden geharmoniseerd en zo mogelijk wordt bezien of de rechtspositie geharmoniseerd kan worden. Voor de RUD is gekozen voor de minimum variant. Dit betekent dat alleen de wettelijke milieutaken overgaan naar de RUD. Voor ons betekent dit ongeveer 0,3 FTE, verspreid over meerdere personen. Deze personen gaan niet naar de RUD maar blijven in dienst bij de gemeente Bedum. Dit leidt in de begroting 2013 tot een uitzetting van budget. Bezien wordt of op termijn deze frictie weer kan worden weggewerkt. In het kader van de regionalisering van de brandweer beschikt Bedum ultimo 2013 niet meer over brandweermensen met ons college als bevoegd gezag. Uit de 0 meting die voor dit proces is opgesteld, is gebleken dat er verschillen zijn in rechtspositie die geharmoniseerd moeten worden. In 2013 zal blijken hoe dit verder uitpakt. 7. Bedum over de grenzen In het verslagjaar is stilgestaan bij het feit dat de jumelage met onze Poolse partner gemeente 20 jaar geleden is aangegaan. Met een Bedumer delegatie is dit feit samen met de andere partners gevierd. Ook de traditionele uitwisselingen rond 4/5 mei in Bedum en tijdens het oogstfeest en de Weihnachtsmarkt in Amt 17

18 Peitz zijn gecontinueerd, evenals de uitwisseling met voetballers en volleyballers. In het verlengde van het Comeniusproject worden scholen, in Bedum de Venhuisschool, uit de drie gemeenten met name in de toekomst meer betrokken bij de jumelage. 8. Handhaving De vorming van de RUD in Groningen is een lastig dossier gebleken waardoor de geplande invoeringsdatum van 1 januari 2013, later bijgesteld tot 1 november 2013, niet wordt gehaald. Dit betekent dat wij tot een nader te bepalen moment zelf de regie op de handhaving van de wettelijke taken houden. Met onze samenwerkingspartners ligt voor de Wabo dit beleid vast in het Handhavingsbeleidsplan Omgevingsrecht Voor de uitvoering van dit beleid wordt expertise ingekocht van de werkorganisatie DEAL. Ter uitvoering van ons beleid is in het verslagjaar gehandhaafd op dossiers, variërend van bewoning overeenkomstig de bestemming in het bestemmingsplan tot klachten over rookoverlast van houtkachels. Wat hebben we in 2012 nog meer gedaan De belangrijkste onderwerpen zijn beschreven in de verantwoording van het bestuursprogramma. Bestaand beleid Bestuurlijke kaders: Inspraakverordening, vastgesteld d.d. 29 januari 2004; Nota jeugd en veiligheid, vastgesteld d.d. 29 januari 2004; Integriteitscode, vastgesteld d.d. 19 februari 2004; Regeling burgerinitiatief, vastgesteld d.d. 25 maart 2004; Algemene Plaatselijke verordening, vastgesteld (wijzigingen) d.d. 8 juli 2010; Financiële verordening gemeente Bedum, vastgesteld d.d. 22 maart 2007; Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Bedum (art. 213), vastgesteld d.d. 20 december 2007; Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Bedum, vastgesteld 20 december 2007; Handhavingsbeleidsplan en handhavingsuitvoeringsprogramma , vastgesteld d.d. 22 september 2011; Handhavingsbeleidsplan Omgevingsrecht BMW-gemeenten, vastgesteld d.d. 28 juni 2011 (B&W); Organisatiebesluit 2008, d.d. 1 juli 2008; Regeling faciliteiten voor studie en persoonlijke ontwikkeling d.d. 1 januari 2008; Mandaatstatuut 2008, d.d. 28 oktober 2008; Verordening Intergemeentelijke Commissie Bezwaarschriften gemeenten Bedum, Winsum en De Marne d.d. 21 april 2011; Communicatienota, vastgesteld d.d. 23 april Wat heeft het gekost? Realisatie Raming Raming verschil saldi begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar begroting na wijziging na wijziging voor wijziging met realisatie Baten Lasten Resultaat voor bestemming

19 Kredieten 2012 Voor de uitvoering van dit programma zijn, naast de structurele middelen die beschikbaar zijn, in de begroting 2012 de volgende kredieten beschikbaar gesteld: Krediet Uitgegeven Restant 2012 Terreinverharding buitendienst Luchtheaters/gevelkachel buitendienst Verbouw ivm politiepost * CV-Ketels gemeentehuis * is saldo van inkomsten/uitgaven Producten die onder dit programma vallen Raad en commissies College van burgemeester en wethouders Bestuursondersteuning Voorlichting algemeen Kabinetszaken Representatie Rij- en reisdocumenten Burgerlijke stand Naturalisatie en geslachtsnaamwijziging Gemeentelijke basisadministratie bevolking Verkiezingen Leges algemeen Secretarieleges Bestuurlijke samenwerking Internationale contacten Raadsgriffie Ondersteunende activiteiten 19

20 20

21 3.1.2 Programma: 1 Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? Onze burgers hebben recht op een veilige woonomgeving. Ondanks het feit dat Bedum één van de veiligste gemeenten in Noord Nederland is, blijft die veiligheid een permanent punt van aandacht van het gemeentebestuur. Hieraan verbinden wij de volgende keuzes: 1. Politie Jaarlijks zullen de prioriteiten van de gemeenteraad met betrekking tot de lokale politiezorg aan de politieorganisatie kenbaar worden gemaakt. In elk geval moet de politie in voldoende mate bereikbaar en herkenbaar in de gemeente aanwezig zijn. In overleg met de politie zullen speerpunten worden geformuleerd, op basis van actuele feiten en thema s. 2. Bestrijding van rampen en calamiteiten Plannen ter bestrijding van rampen en calamiteiten dienen actueel te zijn. De betrokken functionarissen dienen door regelmatige oefening goed geprepareerd te zijn. Ter voorkoming van calamiteiten dienen de regels inzake brandveiligheid strikt en zorgvuldig te worden gehandhaafd. 3. Sociale veiligheid In de wijze van inrichting en verlichting van de openbare ruimte wordt sociale veiligheid bevorderd. 4. Huiselijk geweld Huiselijk geweld moet worden teruggedrongen. De gemeente wil er via voorlichting aan bijdragen dat slachtoffers en derden worden gestimuleerd tot het doen van aangifte. 5. Toezicht in de buurt Ter vergroting van de betrokkenheid en sociale cohesie van de burgers stimuleert de gemeente het toezicht in de buurt en het gemeenschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel voor gemeentelijke voorzieningen zoals speeltuinen, speelveldjes en andere plekken voor sport, spel en recreatie. Uitvoering bestuursprogramma Hieronder wordt aangegeven wat de realisatie is van de uitvoering van het bestuursprogramma, zoals dat is opgenomen in de begroting Politie Per 1 juli van het verslagjaar is het politiebureau aan De Vlijt, inmiddels eigendom van de gemeente, gesloten. Voor de achterblijvende agenten is huisvesting gevonden in het gemeentehuis. De politiepost bleef zo voor het publiek gedurende de ochtend geopend. Bedum maakt deel uit van het basisteam Noord Groningen, onder de naam Ommelanden West. Prioriteitstelling vindt, in overleg met gemeenten, in het verband van de nieuwe Politieregio plaats, die de provincies Groningen, Friesland en Drenthe omvat. 2. Bestrijding van rampen en calamiteiten Bestrijding van rampen en calamiteiten wordt steeds verder geprofessionaliseerd binnen de gemeentelijke kolom en in regioverband opgepakt onder de vlag van de Veiligheidsregio. In het verslagjaar is voor verschillende deelprocessen geoefend, waaronder met het zogenaamde netcentrisch werken. Informatie wordt op deze wijze gestroomlijnd en geüniformeerd in het gemeentelijk beleidsteam gebracht. 3. Sociale veiligheid In verband met de overgang naar een nieuwe marktpartij voor beheer en onderhoud is besloten het Beleidsplan Openbare Verlichting door te schuiven naar Huiselijk geweld Gemeenten zijn verantwoordelijk voor beleid ter bestrijding van huiselijk geweld. Zij worden daarin ondersteund door het Advies- en steunpunt huiselijk geweld (ASHG). In het verslagjaar is in 2 gevallen een 21

22 huisverbod opgelegd. In totaal 4 keer is bij het achterwege blijven van een dergelijk verbod een melding gegaan naar de OGGz coördinator. Alle Groninger gemeenten voeren in deze het zelfde beleid. 5. Toezicht in de buurt Op basis van de informatie uit de Veiligheidsmonitor alsook vanuit de politie is er geen aanleiding tot extra toezicht in de buurt. Wat hebben we in 2012 nog meer gedaan Naast de diverse onderwerpen die staan opgenomen onder uitvoering bestuursprogramma, hebben diverse andere onderwerpen aandacht gehad in We willen de volgende onderwerpen noemen. Brandweer In het verslagjaar is vanuit het korps bijgedragen aan de inrichting van een nieuw hulpverleningsvoertuig. Ons korps voldoet met de ingebruikname van dit voertuig weer aan de wettelijke eisen. Bestaand beleid Bestuurlijke kaders: Startnotitie IVB, vastgesteld d.d. 21 september 2006; IVB Bedum in beeld, vastgesteld d.d. 28 mei 2009; IVB Bedum in beeld, Stand van zaken april 2011; Rampenplan Bedum, vastgesteld d.d. 28 juni 2005, geactualiseerd augustus 2009; Notitie Groninger aanpak van (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties, november Wat heeft het gekost? Realisatie Raming Raming verschil saldi begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar begroting na wijziging na wijziging voor wijziging met realisatie Baten Lasten Resultaat voor bestemming Kredieten 2012 Voor de uitvoering van dit programma zijn, naast de structurele middelen die beschikbaar zijn, in de begroting 2012 de volgende kredieten beschikbaar gesteld: Krediet Uitgegeven Restant 2012 Materiaal hulpverleningsvoertuig Vervanging portofoons brandweer Producten die onder dit programma vallen Personeelsbeleid en beheer brandweer Materiaal en materieel brandweer Brandmelding en alarmering brandweer Regionale taken brandweer Rampenbestrijding Uitvoering bijzondere wetten Openbare orde en veiligheid 22

Jaarverslag en jaarrekening 2010. Gemeente Bedum

Jaarverslag en jaarrekening 2010. Gemeente Bedum Jaarverslag en jaarrekening 2010 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 9 3.1 Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Burgerjaarverslag 2009

Burgerjaarverslag 2009 Burgerjaarverslag 2009 Burgerjaarverslag Eerder werd een tamelijk uitgebreid burgerjaarverslag uitgebracht. Ik kies voor een meer beknopte versie. Dat houdt aan de ene kant verband met het feit dat ik

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen Programma Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma Pauze Gelegenheid tot het stellen van vragen Bezuinigingsopgaven eerdere begrotingen 2010 1.875.000 5% gekort

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

7.4 Over te hevelen budgetten

7.4 Over te hevelen budgetten 7.4 Over te budgetten Grootboeknr. Omschrijving Over te lasten Over te baten Motivering 600100 434701 Raad & Commissies :raadsexcursie 1.850,00 Raadsexcursie 2010 is niet doorgegaan. Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Ag nr. : Datum :29-03-07 Onderwerp Lokaal Educatieve Agenda 2007-2010 Voorstel Voorstel tot het vaststellen van de kaders voor de Lokaal Educatieve Agenda 2007-2010 Inleiding In 2006 hebben drie conferenties

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Wilt u over één van de plannen meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten. Algemeen Bestuur Financiële verordening 2016 Verordening

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011. Gemeente Bedum

Jaarverslag en jaarrekening 2011. Gemeente Bedum Jaarverslag en jaarrekening 2011 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 8 2.1 Samenstelling Bestuur... 8 2.2 Kerngegevens... 9 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording...

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. ONT Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra zijn onlangs gewijzigd in verband met de overheveling van de taak en het

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum?

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum? Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016 Hoe fietst Bedum? Even voorstellen: Johannes de Vries Wethouder gemeente Bedum van o.a. : Openbare Werken en Verkeer en Vervoer Wat heb ik met fietsen? Kop

Nadere informatie

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe?

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Mei 2013 Colofon Uitgave : Ondersteunen Naam : A. Penninga Telefoonnummer : 693252 Mail : mj.penninga@deventer.nl Versie Definitief Inhoudsopgave Leeswijzer

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

: Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond

: Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond Nummer : 09-09.2009 Onderwerp : Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond Korte inhoud : Evaluatie van het peuterspeelzaalwerk. Uithuizen, 11 juni 2009. AAN DE RAAD. Inleiding Hierbij wordt u het

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Leren en Leven. Wat omvat het programma?

Leren en Leven. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Basis- en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid, Wet Oké. - Voorschoolse activiteiten (o.a. harmonisatie peuterspeelzaalwerk-kinderopvang);

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Programma 2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog

Programma 2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog Programma 2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog Doel: versterking en instandhouding van het sociale leefklimaat op Schiermonnikoog 2A Welzijnswerk 2A Welzijn en maatschappelijke hulp De Stichting Welzijn

Nadere informatie

Bijlage 2. Bestuursopdracht Integraal jeugdbeleid. Heerenveen, oktober 2011 (gewijzigd 10 november 2011)

Bijlage 2. Bestuursopdracht Integraal jeugdbeleid. Heerenveen, oktober 2011 (gewijzigd 10 november 2011) Bijlage 2 Bestuursopdracht Integraal jeugdbeleid Heerenveen, oktober 2011 (gewijzigd 10 november 2011) 1 Bestuursopdracht integraal jeugdbeleid 2012-2016 1. Aanleiding De vorige nota Jeugd- en onderwijsbeleid

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs

Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs Inleiding In de kadernota 11 zijn een aantal bestuursopdrachten vastgesteld, o.a. de bestuursopdracht onderwijs waarin

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT Raadsvoorstel *Z008C76D67D* Aan de raad Documentnummer : INT-13-05972 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en bedrijfsplan

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Voorbereidingskrediet 4 lokalen basisschool Olof Palme

Voorbereidingskrediet 4 lokalen basisschool Olof Palme Samenvatting: Inleiding: Tijdens het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) op 1 september jl. heeft Stichting Scala verzocht om de in het HVO 2003 toegekende gelden voor de vervanging van 4 noodlokalen

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief 310 Economisch beleid Marktverordening 2003 2.3, 2.4, 2.9 t/m 2.12, 1.3 t/m 3.13, 4.2, 4.3, 4.4 4.1 - Markten Verordening markt- en staangeld 2015 2 4, 5, 7, 9 6, 8 311

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013 G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 13int324 Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 213 Samenvatting voorstel Het college van B&W verzoeken in te stemmen met het overhevelen van budgetten

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 14 juni 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [07] Behandelend ambtenaar : Anja Buma / Gerard de Haan Doorkiesnummer : (0518) 452918 / (0518) 452964 Onderwerp

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Groot onderhoud gemeentefonds. 25 & 27 maart en 1 april 2014

Groot onderhoud gemeentefonds. 25 & 27 maart en 1 april 2014 Groot onderhoud gemeentefonds 25 & 27 maart en 1 april 2014 Onno IJsselsteijn Elze de Vries Inhoud bespreking & doel 1. Proces 2011 heden 2. Doelen groot onderhoud 3. Uitgangspunten verdeling 4. Doorwerking

Nadere informatie

Jaarverslag Millenniumplatform

Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform 2013 In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem besloten onze gemeente uit te roepen tot Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich conformeert

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken.

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken. Onderwerp : Peuterwerk integreren in dagopvang / intrekken Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen Bijlage nr. : 48 2012. AAN de gemeenteraad; TOELICHTING Samenvatting: Geadviseerd wordt om kennis

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Plan van aanpak leerplicht 1- Notagegevens Notanummer 2016-000393 Datum 15-03-2016 Programma: 09 Jeugd en onderwijs Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering van 4 november 2010 Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: A.Grootenboer

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit:

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit: Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9 Status: Informerend Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Papierloos vergaderen Voorgestelde besluit: Wij stellen u voor: 1. Een pilot papierloos vergaderen

Nadere informatie

*ZE9BF363ADB* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZE9BF363ADB* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZE9BF363ADB* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 12. Aan de Raad No.ZA.12-20073/DV.14-2582, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Voet-/fietspad Parc Emslandermeer van/naar het

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 27-10-2016 Franeker, 16-9-2016 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende huisvesting te organiseren en realiseren voor

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie