Onderzoeksresultaten. In opdracht van: Kredietbank Rotterdam Opgesteld door: Floor Wijburg Amanda Wams Amy Houtkamp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksresultaten. In opdracht van: Kredietbank Rotterdam Opgesteld door: Floor Wijburg Amanda Wams Amy Houtkamp."

Transcriptie

1 Onderzoeksresultaten In opdracht van: Kredietbank Rotterdam Opgesteld door: Floor Wijburg Amanda Wams Amy Houtkamp Datum:

2 ONDERZOEKSKADER In de scopingfase hebben we de opdracht gekaderd en een startpunt opgesteld voor het onderzoek. In de tweede fase van dit social marketing onderzoek hebben we onderzoek gedaan met als doel de doelgroep te kunnen doorgronden. Op basis van de bevindingen wordt een tussentijdse terugkoppeling gegeven aan ervaringsdeskundingen. In de terugkoppeling wordt geadviseerd over de segmentering en het gedragsdoel dat volgens het onderzoek haalbaar is. Aan de hand van de onderzoeksresultaten vervolgen we het proces in fase 3, met een concluderende strategie. DOEL Op grond van onderzoek willen we de affectie, cognitie en conatie van de doelgroep ten aanzien van het onderwerp bepalen. Dit doen we door het nastreven van de volgende deeldoelstellingen: We willen beschrijven welke injunctieve en descriptieve normen onlosmakelijk verbonden zijn aan de groepsidentiteit van de doelgroep. Op grond van de rationele keuzetheorie willen we de begrenzing van de rationaliteit van de doelgroep kunnen beschrijven en op welke manier het gedrag (in de gewenste richting) is te beïnvloeden. Daarbij willen we onderscheid kunnen maken tussen de relevante persoonlijkheidskenmerken waarin mensen onderling verschillen en willen we kunnen beschrijven op welke manier de doelgroep te beïnvloeden is, als fundering voor de keuzestrategieën die daarvoor in de strategie zullen worden ingezet (fase 3). Als laatste willen we kunnen beschrijven en legitimeren op welke manier keuzes en gewoontegedrag van de doelgroep beïnvloed kan worden door signalen in de sociale, fysieke en symbolische omgeving (fase 3). ONDERZOEKSVRAGEN Om het doel van het onderzoek te bereiken hebben we de volgende onderzoeksvragen gehanteerd. Deze zullen in fase 3 uitgebreid worden uitgewerkt aan de hand van de resultaten. - Welke segmentatievariabelen zijn van toepassing op deze doelgroep? - Welke modellen zijn van toepassing op de doelgroep? - Welke doelstellingen binnen de vraagstelling kunnen er gesteld worden op het gebied van attitude, affectief niveau en cognitief niveau? - Wat zijn de gepercipieerde barrières van de doelgroep? - Wat zijn de gepercipieerde motivaties van de doelgroep? - Hoe verhoudt dit zich tot het concurrerende gedrag? - Van welke gedragsdoelen kunnen we het meeste effect verwachten

3 METHODIEK In deze onderzoeksfase hebben wij gekozen voor kwalitatief onderzoek, en hebben wij een tweeledig onderzoek uitgevoerd: 1. De bewuste kennis, houding en gedrag van de doelgroep inzake financiële educatie. 2. De gepercipieerde identiteit van de respondent met betrekking tot hun beroep. 3. De onbewuste houding van de doelgroep inzake financiële educatie. Om de bewuste kennis, houding en gedrag, alsmede de gepercipieerde identiteit, vast te stellen, hebben wij interviews gehouden met de doelgroep. Deze interviews betroffen een semi-gestandaardiseerde interviewtechniek waarbij we inzicht wilden krijgen in de bewuste houding en het gedrag van de doelgroep jegens het gebruik van de lespakketten. We hebben hier ingestoken op de rationele keuzetheorie en onderzochten het bewuste gedrag, de attitude en cognitie aangaande het onderwerp. We hebben gekozen voor anonieme vragenlijsten, om sociaal wenselijke antwoorden zoveel mogelijk te voorkomen. We hebben algemene zaken in kaart gebracht, zoals demografie, geografie en psychografie. Daarna zijn we diep ingegaan op de gepercipieerde identiteit van de doelgroep: hoe zien zij zichzelf en welke waarden en beliefs hanteren Aan dit onderdeel van het onderzoek hebben totaal 14 respondenten deelgenomen. zij? Daarna hebben wij de cognitie, conatief en affectie met betrekking tot financiële educatie in kaart gebracht. Cruciaal bij succesvolle social marketing is dat we niet alleen de bewuste houding onderzoeken, maar juist ook de onbewuste houding van de doelgroep ontdekken. Met de begrippen herinneringen, emoties, herkenning, identiteit, symbolische betekenissen, symbolische textuur en imago, die verwijzen naar mentale processen waarmee docenten de relatie tot het onderwerp en het lespakket verklaren, verschuift de focus langzaam maar zeker van een uiterlijk waarneembaar gegeven naar een meer psychologische betekenis. Om deze onbewuste houding te onderzoeken en erachter te komen over welke narratieve docenten beschikken aangaande het onderwerp is het gebruik van documentaire fotografie als meetinstrument nuttig, omdat fotografische beelden de mogelijkheid bieden om onbewuste kennis te ontsluiten. Foto s genereren gedachten die dieper doordringen in andere delen van het menselijk bewustzijn dan alleen-taal-interviews (Stanczak, 2007). Voor het meetinstrument werden documentaire foto s verzameld in een visueel veldonderzoek. Nadat deze foto s geanalyseerd en geïndexeerd zijn, en zijn voorzien van werkhypotheses, is een selectie van deze foto s gebruikt als meetinstrument en voorgelegd aan respondenten. Om de reacties van respondenten te kunnen analyseren zijn categorieën gedefinieerd, die te herleiden zijn naar de inzichten van makers en denkers en de inzichten uit geheugen theorieën. Voor dit visueel veldonderzoek is de methode van Dr. drs. M. Meeuwisse toegepast. Aan dit onderdeel van het onderzoek hebben totaal 23 respondenten deelgenomen.

4 FOCUSGROEP In een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen worden de bevindingen van het onderzoek besproken en de keuzes die in de terugkoppeling zijn gemaakt. Het doel van dit onderdeel is te toetsen of de bevindingen uit het onderzoek in de praktijk herkenbaar en volledig zijn. Ook is de bijeenkomst bedoeld voor het verzamelen van aanwijzingen voor het inrichten en uitvoeren van de interventiestrategie. De focusgroep betreft een samenstelling van 5 deskundigen die direct werken met de doelgroep. Deze groep is bekend met de inhoud en de toepassing van financiële educatie in de praktijk. De focusgroep is een gestructureerde discussie waarbij we de aanwezigen ondervragen m.b.t. onderzoeksresultaten. De focusgroep wordt geleidt door de gespreksleider. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in fase 3 en dienen als startpunt voor de uiteenzetting van de marketingstrategie. MODELLEN In de scopingfaase zijn vanuit deskreasearch 5 modellen geselecteerd op basis waarvan de doelgroep in beeld gebracht zou worden. 1. Het ui-model van Korthagen 2. Het Stages of Change model 3. Het VIP model (wordt toegepast in fase 3) 4. De zelfdeterminatietheorie 5. Het Model voor Interpersoonlijk Leraarsgedrag (MIL) Per model zijn vragen geformuleerd welke zijn voorgelegd aan de doelgroep middels een anoniem interview. Daarnaast zijn de vragen gespiegeld aan Fishbein s samenvatting van gedragsveranderingsinterventies, ten einde gestructureerd inzicht te krijgen in de kennis, houding en gedrag van de doelgroep en in welke mate hieraan tegemoet gekomen kan worden. De Zelfdeterminatietheorie blijkt op de doelgroep met betrekking tot financiële educatie niet van toepassing. Driekwart van de respondenten hebben geen behoefte om zich middels de financiële educatie zelf te ontwikkelen en bijna 80% heeft geen behoefte om mee te kunnen praten over de methodiek. Dit model laten we in dit onderzoeksrapport dan ook verder buiten beschouwing.

5 GEPERCIPIEERDE IDENTITEIT Uit het onderzoek is gebleken dat leerkrachten een duidelijke eigen identiteit hebben. Wij hebben dit bepaald aan de hand van Ui-model van Korthagen (zie scopingrapport) en het Model Interpersoonlijk Leerkrachtgedrag volgens Leary - kortweg het MIL (zie scopingrapport). Het gedrag van de leraar, geclassificeerd volgens Leary, stelt dat in het gedrag naar andere mensen toe vooral twee factoren een belangrijke rol spelen: macht en nabijheid. Wanneer dit in verband wordt gebracht met het gedrag van een leraar in de klas, kan bij macht worden gedacht aan het gedrag van de leraar waarbij de leraar de sturende factor is. De sturende factor kan worden onderverdeeld in: Sterk sturend en leidend gedrag, ook wel: bovengedrag Volgend, helpend en toegevend gedrag, ook wel: ondergedrag De factor nabijheid gaat over de mate waarin we laten zien hoe dicht we bij de ander staan of hoever we onszelf van de ander distantiëren. Deze nabijheidsfactor kan worden onderverdeeld in: Acceptatie van het gedrag van de ander en coöperatief zijn, ook wel: samengedrag. Het verwerpen van het gedrag van de ander in meer of mindere mate, ook wel: tegengedrag. Deze twee dimensies kunnen elkaar kruisen en kunnen zo in vier ruimtes verdeeld worden. Hierdoor ontstaan 8 sectoren die als schema de interactieroos van Leary worden genoemd. De sectoren hebben elk een lettercode welke het typerende gedrag van een leraar in die sector benoemt. Boven Onder Tegen Samen Boven BB BO BT: Moeizaamdominerend Onder OB OO OT: Onzekeragressief BS: Gezaghebbend OS: Tolerantgezaghebbend Tegen TB: Autoritair TO: Onzekertolerant TT TS Samen SB: Directief SO: Tolerant ST SS

6 Dit model wordt gehanteerd om het gedrag van de leerkracht te meten. Respondenten in een dergelijk onderzoek zijn de leerlingen. Omdat wij geen objectief beeld van het gedrag van de leerkrachten nodig hebben, maar juist een subjectief beeld, hebben wij dit model omgebogen naar een methode waarbij de leerkrachten zelf de respondenten zijn. Door middel van het invullen van de test hebben zij hun eigen gedrag en waarden beoordeeld. Met deze antwoorden hebben wij via de interactieroos van Leary kunnen bepalen welk type leerkracht het meest aansluit bij de antwoorden van de leerkrachten. Op deze wijze hebben wij de gepercipieerde identiteit van de leerkrachten in kaart kunnen brengen. Daarnaast hebben wij de drijfveren en beliefs van de doelgroep gemeten middels open vragen. CONCLUSIE Uit dit onderzoek zijn zeer sterke conclusies te trekken over de gepercipieerde identiteit van de doelgroep. Uit de antwoorden is op te merken dat er een algemene drijfveer te ontdekken is bij de leerkrachten: hun absolute drijfveer zijn de kinderen. Van de 14 respondenten komen er 9 s ochtends letterlijk hun bed uit voor de kinderen. Dit is een zeer idealistische drijfveer. De overige respondenten noemen iets abstractere drijfveren als de kennisoverdracht, de groep of de leerdoelen. Bij de vraag of de leerkracht zichzelf als leerkracht kan omschrijven lopen de antwoorden uiteen van betrokken tot gezellig en motiverend. Zeer opvallend is dat alle omschrijving positief van aard zijn. Ook de omschrijving van het eigen lesgeefgedrag is zeer positief. Er is maar een enkeling die de minder positieve dingen benoemt. De persoonlijke waarden van de leerkrachten lopen uiteen, echter komen de termen veiligheid en respect opvallend veel terug in de antwoorden. Door middel van het MIL model hebben wij de gepercipieerde identiteit van de leerkracht dieper onderzocht. Hieruit zijn wederom zeer duidelijke conclusies te trekken. Allereerst beoordeelt ook hier bijna iedere leerkracht zichzelf louter positief. Men ziet zichzelf als een leerkracht die erg meegaand met de klas is, nooit driftig en weinig verbeterpunten heeft. Hierdoor vallen veel deelnemende leerkrachten in de categorie gezaghebbend en tolerant gezaghebbend. De meerderheid dicht zichzelf middels de antwoorden het profiel tolerant en/of gezaghebbend toe, wat uit onderzoek het beste leerkracht-profiel blijkt. De leerkrachten met de uitkomst tolerant gezaghebbend dichten zichzelf in hun antwoorden wederom positieve zaken toe, zoals: leerkracht met veel structuur en streng maar gezellig. Opvallend was dat de leerkrachten het meest flexibel bleken in categorie: BT - streng, BS - leidend, SB - helpend, SO - begrijpend. Dit is de positieve kant van de interactieroos van het model. Voornamelijk iedereen ziet zichzelf als type SO en SB in hoge mate. Daarbij sloot OT onzekerheid bij iedereen het minste aan. OT kenmerkt zich door het gebrekkige contact met de leerlingen.

7 De doelgroep ziet zichzelf hoofdzakelijk als helpend en begrijpend. Type leerkracht Aantal respondenten SO- Begrijpend 13 SB - Helpend 13 BS - Leidend 6 BT - Streng 3 TO - Ontevreden 1 Het type SB -de helpende leerkracht- schept een vriendelijke sfeer, deze leerkracht vindt het leuk om met kinderen om te gaan. De leerlingen zijn ontspannen in de klas en vinden de leerkracht zorgzaam. Een minpunt van de leerkracht is dat deze eindeloos helpt. Het type SB -de begrijpende leerkracht- leeft met de kinderen mee. De leerkracht denkt na volgens het principe: de leerlingen zijn te vertrouwen. De leerlingen vinden de leerkracht aardig. Een minpunt van de leerkracht is dat orde-verstoringen veel worden genegeerd. Categorie Sluit meeste aan Sluit minste aan SB - Helpend SO - Begrijpend TO - Ontevreden Noodzakelijke vaardigheden Stimuleren en helpen Inleven Zich bescheiden opstellen Functionele lesstijl Schept vriendelijke sfeer Leeft met leerlingen mee Weinig contact met leerlingen Gedachten en bedoelingen Het is leuk om met kinderen om te gaan Leerlingen zijn te vertrouwen Leerling moet zelf verantwoordelijk zijn Hoe leerlingen hen zien Een zorgzame leerkracht Een aardige leerkracht Weinig gezag en overwicht Disfunctionele lesstijl Helpt eindeloos Negeert ordeverstoringen Vermijdt contact DE DOELGROEP VAN DE KBR ZIET ZICHZELF ALS EEN STIMULERENDE EN HELPENDE FACTOR EN STELT ZICH ZEKER NIET BESCHEIDEN OP. ZIJ ZIET ZICHZELF ALS DE KENNISOVERDRAGER, EEN VORMER, DIE VEEL CONTACT HEEFT MET HAAR LEERLINGEN EN EEN VRIENDELIJKE SFEER IN DE KLAS SCHEPT. HAAR ABSOLUTE DRIJFVEER IS DE KINDEREN. VEILIGHEID EN RESPECT STAAN BIJ HAAR ZEER HOOG IN HET VAANDEL EN ZIJ LEEFT MET DE KINDEREN MEE. ZIJ VERTROUWT DE LEERLINGEN EN VOELT VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HEN. ZE VINDT DAT ZE VEEL GEZAG EN OVERWICHT HEEFT OP DE KINDEREN EN IS VAN MENING DAT DE LEERLINGEN HAAR ZIEN ALS ZORGZAAM EN AARDIG.

8 COGNITIE, CONATIE EN AFFECTIE Bij social marketing onderzoek meten we de cognitie (kennis), affectie (houding) en conatie (gedrag) van de doelgroep, zodat we daar in de marketingfase op in kunnen zetten met de ontwikkeling van de strategie. COGNITIE Om de kennis van de leerkrachten met betrekking tot het belang van financiële educatie te meten hebben we feiten voorgelegd aan de respondenten, met als doel te meten of de leerkrachten kennis hebben van de feiten welke in de scopingfase zijn achterhaald. Feit 1: Feit 2: Feit 3: Feit 4: Financiële educatie kan een grote rol spelen in het voorkomen van schulden Het aantal jongeren met schulden is de laatste jaren sterk opgelopen Volwassenen die aangeven dat ze een goede financiële opvoeding hebben gehad gaan verantwoordelijker om met geld dan volwassenen die dat niet hebben gehad Ruim basisschoolleerlingen krijgen geen goede financiële educatie Naar aanleiding van deze gegeven feiten vroegen we de respondenten om aan te geven of kennis van deze feiten invloed had op hun houding ten overstaande van financiële educatie. Op de hoogte van feiten, in aantallen Mate van invloed op houding, in % Feit 1 Feit 2 Feit 3 Feit ,25 6,5 9,75 13 Heel veel invloed Neutraal Heel weinig invloed Van de respondenten die van minstens drie feiten reeds op de hoogte waren, gaf de meerderheid aan dat de feiten redelijk veel invloed hadden op hun houding ten overstaande van financiële educatie. Bij de respondenten die slechts van één of twee feiten op de hoogte waren was dit juist andersom: de meerderheid gaf aan dat de feiten heel weinig invloed hadden op hun houding ten overstaande van financiële educatie. De respondent die denkt dat financiële educatie latere schuldenproblematiek niet kan voorkomen was slechts op de hoogte van één feit, welke een neutrale invloed heeft op zijn houding ten overstaande van financiële educatie.

9 CONATIE Om het gedrag van de doelgroep met betrekking tot financiële educatie vast te stellen, gebruiken we het transtheoretisch fase van gedragsverandering model van Prochaska en Diclemente. In dit model staat de basisveronderstelling centraal dat ieder individu een aantal stadia doorloopt voor hij of zij tot een definitieve gedragsverandering komt. De doelgroep doorloopt deze stadia bewust of onbewust en ieder stadium geeft noodzaak voor een andere wijze van benadering van de doelgroep. Uit het onderzoek is een duidelijke conclusie te trekken met betrekking tot het de fase van gedragsverandering. Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote gedeelte zich bevindt in de contemplatiefase. Deze fase houdt in dat het individu zich bewust is van van de voordelen van het gewenste gedrag en overweegt om maatregelen te nemen om het gedrag te wijzigen, maar wordt nog tegengehouden door bepaalde obstakels. De leerkrachten spelen met de gedachte om financiële educatie in te zetten, echter de omstandigheden blijken niet van de juiste aard dat zij het gedrag al veranderd hebben. Fase van gedragsverandering, in % Precontemplatie Contemplatie Voorbereidingsfase Actiefase Bevestigingsfase Precontemplatiefase: Ziet het nut van financiële educatie niet in Contemplatiefase: Ziet het nut van financiële educatie in, maar weet nog niet of hij het in zal zetten Voorbereidingsfase: Is voornemens financiële educatie in te zetten Actiefase: Zet financiële educatie in Bevestigingsfase: Herhaalt het gedrag als vanzelfsprekend

10 AFFECTIE Bij de Theory of Reasoned Action is de veronderstelling dat daadwerkelijke gedragingen van mensen het directe gevolg zijn van hun intenties. Deze intenties zijn het gevolg van een houding (attitude) die een persoon heeft ten opzichte van een bepaald gedrag, subjectieve normen die aangeven wat mensen in de omgeving goed of slecht gedrag vinden en de mening van de persoon over de mate van invloed die hij heeft op de situatie. Houding Iemands attitude hangt af van twee aspecten: 1. Beliefs: de persoonlijke inschattingen dat een bepaalde situatie of verband voorkomt. 2. Evaluation of behavioural outcome: de relatie die iemand legt tussen zijn gedrag en wat er vervolgens gebeurt. Uit het onderzoek blijkt dat er onder de doelgroep geen duidelijk sterke belief aanwezig is met betrekking tot de persoonlijke inschatting of de leerkracht met financiële educatie nu, later schuldenproblematiek zal kunnen voorkomen. Het overgrote deel twijfelt hierover. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de leerkrachten niet het idee hebben dat zij überhaupt veel invloed kunnen uitoefenen op de financiële situatie van de leerlingen. Verband tussen financiële educatie en voorkomen schuldenproblematiek, in % Wel Geen Misschien Ervaart de leerkracht dat hij invloed heeft op de financiële situatie van leerlingen d.m.v. financiële educatie? Heel veel invloed Redelijk veel invloed Neutraal Redelijk weinig invloed Heel weinig invloed 0 12, ,5 50

11 Subjectieve normen De invloed van subjectieve normen op het gedrag van mensen hangt af van: o Social norms (de beliefs die relevante mensen in de omgeving hebben met betrekking tot de o gedraging) Motivation to comply (wie het zegt en de mate waarin je gehoor wilt geven of belang hecht aan de mening van deze persoon) Om te onderzoeken hoe we de leerkrachten het beste kunnen bereiken omtrent het onderwerp financiële educatie hebben wij de verschillende partijen in kaart gebracht die invloed hebben op de houding van de leerkracht ten overstaande van financiële educatie. Bijna alle leerkrachten gaven bij deze vraag aan dat er meerdere partijen zijn die invloed op hun houding kunnen uitoefenen. Slechts twee leerkrachten gaven aan dat er geen partijen zijn die invloed kunnen uitoefenen. Verder hebben de collega-leerkrachten en de gemeente Rotterdam het meeste invloed op de houding van de leerkrachten. Een opvallende conclusie is dat de professionele partijen (zoals banken) het minst invloed uitoefenen op de doelgroep. Dit strookt met de onderzoeksgegevens uit de scopingfase, waar uit deskresearch bleek dat partijen als banken een negatief effect kunnen hebben op de acceptatie van een boodschap. Collega s en de Gemeente Rotterdam hebben het meeste invloed op de houding van de doelgroep. Partijen die invloed hebben op de houding ten opzichte van financiële educatie, in aantallen. Collega's Ouders van leerlingen Professionele partijen Gemeente Rotterdam Schooldirecteur Leerlingen Niemand 0 1,75 3,5 5,25 7

12 VAN HOUDING NAAR ACTIE Fishbein s samenvatting van gedragsveranderingsinterventies is een goede manier om te meten of de doelgroep vanuit hun houding klaar is voor gedragsverandering, en zo niet, op welke punten ze ondersteuning nodig hebben. Wij hebben dit onderzocht aan de hand van negen vragen, welke uitgewerkt zijn tot de volgende stellingen. De uitslagen zijn weergegeven in percentages. De leerkracht heeft een positieve intentie om financiële educatie in te gaan zetten Ja Nee Conclusie: Het overgrote deel van de respondenten gaf aan dat er een positieve intentie is om financiële educatie in te zetten. Dit strookt met de fase van gedragsverandering (contemplatiefase) waar de doelgroep in verkeert. Er zijn geen beperkingen in de omgeving die het onmogelijk maken voor de leerkracht om financiële educatie in te zetten. Wel beperkingen Geen beperkingen Conclusie: De meningen over de lesomgeving zijn wisselend. Meerendeel is positief over de algemene lesomgeving: veilig, duidelijk, praktijkgericht en enthousiasmerend of prettig. Een aantal respondenten geeft wat minder positieve antwoorden, zoals: veel druk van bovenaf wat wel eens verstikkend kan zijn. De omgeving met betrekking tot financiële educatie wordt ook positief gewaardeerd. Slechts 4 respondenten geven aan beperkingen te ervaren. Bij alle vier wordt dit omschreven als tijdnood.

13 De leerkracht gelooft dat de voordelen van het inzetten van financiële educatie opweegt tegen de extra inspanning die hij moet leveren. Ja Nee Misschien 0 12, ,5 50 Conclusie: Over het algemeen hebben de leerkrachten niet het idee dat de voordelen opwegen tegen de moeite die zij moeten leveren, of zij twijfelen hierover. De docent beschikt de juiste capaciteiten om de financiële educatie in te zetten. Ja Nee Misschien Conclusie: In het scopingrapport werd uit deskresearch de conclusie getrokken dat lage zelfeffectiviteit met betrekking tot een onderwerp een grote barrière vormt. Uit het onderzoek kunnen we concluderen dat deze barrière niet van toepassing is op de doelgroep van de KBR, daar het overgrote gedeelte van de docenten aangeeft het gevoel te hebben over voldoende capaciteiten te beschikken.

14 De sociale omgeving van de docent stuurt positief aan op het inzetten van financiële educatie. Ja Nee Geen mening Conclusie: Het overgrote gedeelte van de respondenten geeft aan dat de omgeving niet positief aanstuurt op het inzetten van financiële educatie. Vaak kan de leerkracht wel zelf beslissen of er ruimte is binnen de groep om een project aan te pakken, maar zal de leerkracht dit altijd terug moeten koppelen aan de directie. Het wordt als belangrijk ervaren dat de directeur aanstuurt op inzet van financiële educatie, maar ook de collega s zijn een belangrijke factor. De docent heeft het gevoel dat het inzetten van financiële educatie meer tegemoet komt aan het zelfbeeld dan het niet inzetten van de financiële lespakketten, of dat het geen conflict oplevert met persoonlijke waarden. 0 17, ,5 70 Ja Nee Geen mening Conclusie: Bijna 80% van de respondenten antwoord hier negatief op. Een gedragsverandering zal sneller plaatsvinden wanneer iemand het gevoel heeft dat het nieuwe gedrag een uiting is van zijn waarden en normen, een reflectie van het zelfbeeld. Het is daarom van belang dat hier in de marketing aandacht aan besteed wordt.

15 De emotionele reactie van de docent tegenover financiële educatie is meer positief dan negatief. Meer positief Conclusie: De antwoorden zijn verdeeld, waardoor er geen goede conclusies te trekken zijn. De docent voelt zich gemotiveerd om financiële educatie te combineren met het bestaande curriculum. Neutraal Meer negatief Anders 0 12, ,5 50 Ja Nee Redelijk Conclusie: 0 12, ,5 50 De heft van de respondenten voelt zich gemotiveerd om financiële educatie te combineren met het bestaande curriculum. De andere helft niet, of heeft twijfel. Om een lespakket succesvol aan te bieden is het van belang dat er in de marketing aandacht besteed wordt aan de koppeling met het bestaande curriculum.

16 ONBEWUSTE WAARDES EN BELIEFS Hoe bereiken we dit slimme onbewuste van de burgers? En hoe gebruiken we dit om kennis, houding en gedrag van de doelgroep te veranderen? De traditionele onderzoeksmethoden zoals interviews, focusgroepen en vragenlijsten, zijn daar niet toereikend voor. Deze appelleren namelijk aan onze bewuste, expliciete kennis. Het achterhalen van expliciete kennis kennis die willens en wetens in het geheugen is opgeslagen is terug te halen door respondenten ernaar te vragen. Terwijl impliciete kennis kennis die per ongeluk in het geheugen is opgeslagen niet op een bewuste manier terug gehaald kan worden. Daarvoor zijn andere technieken nodig: om de onbewuste kennis te meten van onze doelgroep hebben we andere middelen nodig. De onderzoeksmethode die M. Meeuwisse in haar proefschrift heeft ontwikkeld, is een uitstekende methode om toe te passen binnen social marketing. Documentaire fotografie is daarbij het centrale meetinstrument. Het onderzoek begint met een visueel veldonderzoek. Dit doen we op die plekken waar verondersteld kan worden dat we het gedrag waarnaar we onderzoek doen kunnen observeren. Dit doen we met de camera omdat het fotograferen kijken met een visuele nauwkeurigheid ondersteun. Observatie met de camera draagt eraan bij de cultuur in al haar complexe details te zien, omdat de camera trouw het onderwerp dat de fotograaf kiest registreert, inclusief alle andere elementen die binnen focus en het bereik van de lens liggen. Daarna worden uit de database van foto s relevante beelden geselecteerd. Op grond van beeldanalyses en indexeringen van de beelden worden door de onderzoekers werkhypothesen geformuleerd bij de beelden.

17 Een selectie van deze beelden wordt vervolgens gebruikt als meetinstrument en voorgelegd aan respondenten. Middels visuele priming het gedurende enkele seconden tonen van de beelden - worden de respondenten aangezet tot het bloot geven van de onbewuste processen in relatie tot het onderwerp. De zo verzamelde narratieven worden geanalyseerd door de onderzoekers, waardoor inzicht ontstaat naar de onbewuste mentale processen. DE ONBEWUSTE HOUDING TEN OPZICHTE VAN HUN BEROEP In zijn totaliteit kan men concluderen dat leraren zichzelf onbewust zien als een belangrijke speler binnen de ontwikkeling van het kind. Ze vinden hun werk belangrijk en zien zichzelf als zeer betrokken leerkracht. Ze zijn daarbij ook blij dat ze kinderen de gelegenheid kunnen bieden om te leren en vinden school zeer belangrijk voor de eigenwaarde en ontwikkeling van de leerlingen. Deze onbewuste houding strookt met de bewuste houding van de leerkrachten, beschreven in de vorige paragrafen. De leerkrachten denken zeer objectief en feitelijk. Orde en structuur staan hoog in het vaandel. Leermateriaal moet voldoen aan de moderne standaard en moet van deze tijd zijn. Rommel en onordelijkheid zijn hierbij uit den boze. Spelend leren vind de doelgroep zeer belangrijk, ook hecht zij waarde aan gezelligheid in de klas. Leren moet dan ook vooral leuk zijn. Uit de antwoorden is te concluderen dat leraren toetsen associëren met druk en verantwoordelijkheid bij het kind, er wordt te weinig naar kinderen zelf gekeken en te veel nadruk gekegd op het behalen van resultaten voor andere partijen dan het kind zelf. Examens en toetsen worden gezien als een noodzakelijk kwaad. Uit de antwoorden is te concluderen dat leraren zich heel verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van een kind. Volgens hen zijn de kinderen te jong om grote verantwoordelijkheden te dragen. Smartphones en social media zijn volgens hen nog niet geschikt voor kinderen op jonge leeftijd, het is onnodig en ze vinden dat kinderen horen te spelen. DE ONBEWUSTE HOUDING TEN OPZICHTE VAN GELD Geld is voor de respondenten iets dat groeit en wordt niet geassocieerd met armoede. Geld is in hun ogen vooral iets positiefs. Geld is tevens iets wat zij betrekken op zichzelf en niet direct op kinderen. Bij armoede en problemen vragen zij zich voornamelijk af waar de opvoeder/ouder in het plaatje is. Een grote onbewuste factor in het gedrag van de leerkrachten blijkt de opvatting te zijn dat een kind gewoon kind moet kunnen zijn. In het foto onderzoek associeren respondenten ogenschijnlijk dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen doen of bellen, met grote verantwoordelijkheid van de kinderen. De leerkrachten vinden dat er veel op de kinderen af komt en ze vragen zich af of een kind nog wel een kind kan zijn. Zij voelen zich een beschermer van de jeugd van het kind. De leerkrachten missen in deze situaties vaak de ouderbetrokkenheid bij de kinderen.

18 CONCLUSIE Het overgrote gedeelte van de respondenten zijn vrouwen (71%), met leeftijd tussen de 25 en 35 jaar, die lesgeven in de bovenbouw. De respondenten geven allen les in Rotterdam, op twee respondenten na. De persoonlijke waarden rondom financiën blijken dicht bij elkaar te zitten. Veel respondenten geven aan dat het belangrijk is om bewust met geld om te gaan, denk hierbij aan: sparen of niet meer geld uitgeven dan je hebt. De eigen ervaringen met financiën zijn vrijwel positief te noemen, slechts twee respondenten geven aan dat zij de waarde van geld pas op later leeftijd in zijn gaan zien. De houding tegenover financiële educatie vaker meer positief dan negatief en neutraal dan meer negatief dan positief, zeker als het te combineren valt met het bestaande curriculum, echter de omstandigheden lijken het gebruik van de financiële lespakketten in de weg te zitten. Vooral het feit dat de sociale omgeving, zoals de schooldirecteur en de collega s, niet aanstuurt op de financiële educatie is een belangrijke barrière. Daarbij komt dat de leerkrachten niet zeker zijn van de invloed die zij hebben op de financiële situatie van de kinderen. De gepercipieerde identiteit van de leerkrachten is bij alle respondenten zeer positief. Zij zien zichzelf overwegend als een stimulerende en helpende factor en stellen zich zeker niet bescheiden op. Ze zien zichzelf als de kennisoverdrager, een vormer, die veel contact heeft met leerlingen en een vriendelijke sfeer in de klas schept. Veiligheid en respect staat bij de doelgroep zeer hoog in het vaandel en zij leeft met de kinderen mee. Ze vertrouwt de leerlingen en voelt verantwoordelijkheid voor hen. Ze vindt dat ze veel gezag en overwicht De absolute drijfveer van de doelgroep is de kinderen. heeft op de kinderen en is van mening dat de leerlingen haar zien als zorgzaam en aardig. Uit de enquête is gebleken dat de leerkrachten het beste te bereiken zijn via de collega-leerkrachten en de gemeente Rotterdam. Deze twee partijen hebben het meeste invloed op de houding van de leerkrachten ten overstaande van de financiële educatie. Echter blijkt dat de respondenten die hebben aangegeven dat de gemeente Rotterdam het meeste invloed heeft op hun houding tegenover financiële educatie, reeds een positieve houding hebben over financiële educatie. Opvallend is dat leerkrachten vaak niet weten van het bestaan van de mogelijkheden van financiële educatie, doordat de directie de informatie binnenkrijgt waarin dit soort lessen worden aangeboden.

19 De directeur beslist dan of hij dit doorgeeft aan de betreffende leerkrachten of niet. Leerkrachten zien het aanbod dus vaak nog geen eens. Wordt een leerkracht wel direct benaderd, dan kan de leerkracht meestal wel zelf beslissen of er ruimte is binnen de groep om zo'n project aan te pakken, maar zal de leerkracht dit altijd terug moeten koppelen aan de directie. De laatste is namelijk eindverantwoordelijk voor het gehele onderwijsaanbod van de school. De directeur moet de keuze kunnen verantwoorden als de onderwijsinspectie daar om vraagt. De leerkrachten laten de keuze daarom liever over aan de directeur. Extra aanbod van lessen gaat altijd ten kosten van andere lesstof en scholen worden overspoeld door lespakketten. Dit zijn heel uiteenlopende zaken zoals surfles, praktijk-verkeersles tot lessen over veeteelt. De directie maakt de eerste schifting en besluit om een aanbod wel of niet door te sturen aan de leerkrachten. Vervolgens beslissen de leerkrachten of zij het aanbod in zetten. Wij stellen daarom voor om de marketing in te zetten op twee doelgroepen: 1. de leerkrachten 2. de directie Van de leerkrachten hebben we een duidelijke persona kunnen opstellen voor het opstellen van de strategie in fase 3. In fase 3 willen we daarnaast de wensen van de directie m.b.t. het aanbod in kaart brengen, zodat zij op de juiste wijze geprikkeld worden. Vervolgens kunnen zij het aanbod doorgeven aan de leerkrachten. Het aanbod moet dus voldoen aan de behoeften van de directie én de behoeften van de leerkrachten: we spreken hier over twee primaire doelgroepen. Onbewust is geld voor de respondenten iets dat groeit en wordt niet geassocieerd met armoede. Geld is in hun ogen vooral iets positiefs. Geld is tevens iets wat zij betrekken op zichzelf en niet direct op kinderen. Bij armoede en problemen vragen zij zich voornamelijk af waar de opvoeder/ouder in het plaatje is. Een grote onbewuste factor in het gedrag van de leerkrachten blijkt de opvatting te zijn dat een kind gewoon kind moet kunnen zijn. In het foto onderzoek associeren respondenten ogenschijnlijk dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen doen of bellen, met grote verantwoordelijkheid van de kinderen. De leerkrachten vinden dat er veel op de kinderen af komt en ze vragen zich af of een kind nog wel een kind kan zijn. Zij voelen zich een beschermer van de jeugd van het kind. De leerkrachten missen in deze situaties vaak de ouderbetrokkenheid bij de kinderen.

20 DE IJKPERSOON Segmentatie van de doelgroep heeft tot de volgende persona geleid: Vrouw, tussen jaar, geeft les in bovenbouw, Ze denkt zeer objectief en feitelijk. Orde en structuur staan bij haar hoog in het vaandel. Rotterdam Absolute drijfveer: de kinderen (ik kom mijn bed uit voor de kinderen) Ziet zichzelf als motiverende leerkracht. een betrokken, gezellige en Persoonlijke waarden m.b.t. lesgeven: veiligheid en respect. Ze vertrouwt de leerlingen en voelt zich verantwoordelijk voor hen. Haar collega s en de gemeente Rotterdam hebben het meeste invloed op haar houding m.b.t. financiële educatie. Ze is zeker niet bescheiden. Vind dat ze erg meegaand met de klas is, nooit driftig wordt en weinig verbeterpunten heeft. Ze vind dat ze gezag en overwicht in de klas heeft. Ze denkt dat de leerlingen haar zien als zorgzaam en aardig. Ze wil graag gewaardeerd worden en staat graag centraal. Leermateriaal moet voldoen aan de moderne standaard en moet van deze tijd zijn. Rommel en onordelijkheid zijn hierbij uit den boze. Spelend leren vindt ze zeer belangrijk Ze hecht waarde aan gezelligheid in de klas. Leren moet dan ook vooral leuk zijn. Over financien Ze denkt dat financiële educatie later misschien schuldenproblematiek kan voorkomen (is hier niet zeker van). Ze denkt dat zij met financiële educatie weinig invloed kan hebben op de financiële situatie van haar leerlingen nu en later. Heeft zelf positieve ervaringen met financiën. Ze vindt het belangrijk dat mensen bewust met geld om gaan. Is goed op de hoogte van de feiten rondom financiële educatie, en deze feiten hebben ook invloed op haar houding, maar ze is niet op de hoogte van het feit dat er ruim kinderen geen goede financiële educatie krijgen.

FINANCIËLE!1 EDUCATIE

FINANCIËLE!1 EDUCATIE FINANCIËLE EDUCATIE 1 ONDERZOEKSRESULTATEN RAPPORT 2 VAN 3 IN OPDRACHT VAN: KREDIETBANK ROTTERDAM OPGESTELD DOOR: W&I CONSULTANTS BV WWW.WIBV.NL DATUM: 27-01-2014 2 INHOUD I. DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE Beschrijven van eigen leraarsgedrag volgens het model van Leary Vragenlijst interactief leraargedrag (VIL-wagenlijst)

ACHTERGRONDINFORMATIE Beschrijven van eigen leraarsgedrag volgens het model van Leary Vragenlijst interactief leraargedrag (VIL-wagenlijst) ACHTERGRONDINFORMATIE Beschrijven van eigen leraarsgedrag volgens het model van Leary Vragenlijst interactief leraargedrag (VIL-wagenlijst) A. het gedrag van de leraar, geclassificeerd volgens Leary. In

Nadere informatie

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn:

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn: Visiestuk Deze foto past bij mij omdat ik altijd voor het hoogst haalbare wil gaan. Ook al kost dit veel moeite en is het eigenlijk onmogelijk. Ik heb doorzettingsvermogen, dat heb je ook nodig bij het

Nadere informatie

geen zeer veel 1. Bij hem/haar heb je vrijheid

geen zeer veel 1. Bij hem/haar heb je vrijheid Verkorte VIL geen zeer veel 1. Bij hem/haar heb je vrijheid 0 1 2 3 4 2. Als ik iets niet begrijp, heeft hij/zij daar begrip voor 0 1 2 3 4 nooit altijd 3. Hij/zij doet vriendelijk tegen me 0 1 2 3 4 4.

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen:

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen: Pedagogische opleiding theorie Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback Doelstellingen De kennis over de begrippen:, feedback, opleiden en leren kunnen uitdrukken en verfijnen Doelstellingen De voornaamste

Nadere informatie

Roos van Leary. Mijn commentaar betreffende de score Mijn score was 4 punten van de 8.

Roos van Leary. Mijn commentaar betreffende de score Mijn score was 4 punten van de 8. Roos van Leary Beschrijving Boven-Samen (BS) dominant gedrag: leidend zelfdefinitie: ik ben sterker en beter dan jij; Ik overzie "het" definitie van de ander: jij bent zwak en hulpbehoevend relatiedefinitie:

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat. Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen

Pedagogisch klimaat. Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen Pedagogisch klimaat Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende rubrieken. De vragen binnen de rubrieken worden items genoemd. Per

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Verschillen tussen leerlingen, leerkrachten en scholen Multiculturele school:

Verschillen tussen leerlingen, leerkrachten en scholen Multiculturele school: Mijn visie Deze foto past bij mij omdat ik voor het hoogst haalbare wil gaan. Ook al kost dit veel moeite. Ik heb doorzettingsvermogen, dat heb je ook nodig bij het beklimmen van een berg. Wanneer ik niet

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERZOEK. Heterogene en homogene klassen 3 H/V

ONDERZOEK. Heterogene en homogene klassen 3 H/V ONDERZOEK Heterogene en homogene klassen 3 H/V In opdracht van: Montessori Lyceum Amsterdam Joram Levison Jeroen Röttgering Lisanne Steemers Wendelin van Overmeir Esther Lap Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

Onderzoek Hoe scoren je docenten?

Onderzoek Hoe scoren je docenten? Onderzoek Hoe scoren je docenten? 13 maart 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 6 tot en met 12 maart 2013, deden 1.122 scholieren mee. De uitslag is na weging representatief

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Morele vorming in het voortgezet onderwijs Een peiling onder leidinggevenden en ouders

Morele vorming in het voortgezet onderwijs Een peiling onder leidinggevenden en ouders Morele vorming in het voortgezet onderwijs Een peiling onder leidinggevenden en ouders Auteurs: Drs. G. van der Meulen Referentie: WvdJ/SL 11.0426 Datum: maart 2007 Het lectoraat Morele vorming in het

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheidstesten Persoonlijkheidstesten De gratis korte persoonlijkheid test De eerste test die ik heb gemaakt is een gratis test. Deze test bestaat uit één vraag waar wordt gevraagd een van de negen figuren te kiezen.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Verhogen van leerlingmotivatie. bij wereldoriëntatie / kernconcepten door motivatie-ondersteunend leerkrachtengedrag

Verhogen van leerlingmotivatie. bij wereldoriëntatie / kernconcepten door motivatie-ondersteunend leerkrachtengedrag Astrid van den Hurk & Kris Verbeeck Verhogen van leerlingmotivatie bij wereldoriëntatie / kernconcepten door motivatie-ondersteunend leerkrachtengedrag Najaar 2013 Programma Opening en welkom Deelname

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

team De gelukkige groep

team De gelukkige groep pedagogisch klimaat... sociaal-emotionele ontwikkeling team Aandacht voor sociaal-emotioneel functioneren De gelukkige groep Op school en in uw groep speelt veel meer dan alleen het schoolse leren. Het

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem Anoniem 2012 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden zijn vergeleken met die van een grote groep

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 verschillende gebieden. Met deze vragenlijst krijg je inzicht

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Naam: Datum: Ik-Wijzer

Naam: Datum: Ik-Wijzer Ik-Wijzer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Onze parel van obs de Meent uit Maarn De gouden weken

Onze parel van obs de Meent uit Maarn De gouden weken Onze parel van obs de Meent uit Maarn De gouden weken De Gouden Weken zijn de eerste weken van ons schooljaar. Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming

Nadere informatie

EMOTIONELE INTELLIGENTIE

EMOTIONELE INTELLIGENTIE EMOTIONELE INTELLIGENTIE drs. S. van den Eshof 1 SITUATIE Wat zijn emoties en welke invloed hebben ze op ons leven? Sommige mensen worden bestempeld als over-emotioneel, terwijl anderen van zichzelf vinden

Nadere informatie

Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen

Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen 1. Kijkt veel naar andere kinderen. 1. Kan speelgoed met andere kinderen 1. Zoekt contact met andere kinderen 1. Kan een emotionele

Nadere informatie

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Nederlandse samenvatting Uit een recente rapportage van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 64% van de (ex-) patiënten met kanker zorgen ervaart over psychosociale

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Aantal respondenten: 60 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen 1 / 10 Welkomstblad Fijn dat je mee wilt werken aan dit

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Gildestraat 29 - Holthees - Telefoon 0478-636305 Betreft: samenvatting van de uitslag van de ouder- en leerling- tevredenheidspeiling. Holthees, 11 maart 2015 Beste

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

1. Ik merk vaak dat ik probeer iets te bereiken wat op de een of andere manier op een mislukking uitloopt. -----

1. Ik merk vaak dat ik probeer iets te bereiken wat op de een of andere manier op een mislukking uitloopt. ----- Test: Je persoonlijke afweerprofiel Met de volgende test kun je bepalen welk afweermechanisme je het meest gebruikt. Iedereen gebruikt alle afweervormen, maar er bestaan verschillen in de frequentie waarmee

Nadere informatie

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Zelfleiderschap is dat je jezelf aanstuurt. Je doet wat jij belangrijk, waardevol, leuk of interessant vindt. Je kiest je eigen weg en je zorgt goed voor jezelf.

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Mijn kind heeft een LVB

Mijn kind heeft een LVB Mijn kind heeft een LVB Wat betekent een licht verstandelijke beperking nu precies? Informatie voor ouders van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 6 tot 23 jaar

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Toelichting op het SCOL normeringsonderzoek

Toelichting op het SCOL normeringsonderzoek Inhoud: Toelichting op het SCOL normeringsonderzoek Omschrijving en aanwijzingen voor het scoren van de nieuwe categorieën en vragen in de SCOL Omschrijving en aanwijzingen voor het scoren van de nieuwe

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

#Gevoelsbeleving #IKontwikkeling #AANgaan

#Gevoelsbeleving #IKontwikkeling #AANgaan Gezinskaraktercoach gespecialiseerd in de ontwikkelingsfase van 9-jarige kinderen die over veel meer gaat dan 9-jarige kinderen #Gevoelsbeleving #IKontwikkeling #AANgaan In dit e-book krijg je van mij

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

Informatiefolder Centrum Brein & Leren, Vrije Universiteit Amsterdam. Annemarie Trouw Schoolleider St Maartensschool, Limmen (NH)

Informatiefolder Centrum Brein & Leren, Vrije Universiteit Amsterdam. Annemarie Trouw Schoolleider St Maartensschool, Limmen (NH) Nieuwsgierigheid een basis in de school? Informatiefolder Centrum Brein & Leren, Vrije Universiteit Amsterdam Annemarie Trouw Schoolleider St Maartensschool, Limmen (NH) Sanne Dekker Neuropsycholoog, onderzoeker

Nadere informatie

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT INZETBAARHEIDS ASSESSMENT Hoe werkt dat? INSTRUCTIE: Vragenlijst: Dit is een vragenlijst die is gemaakt om een beeld te krijgen van je inzetbaarheid. Het is hierom belangrijk dat je de vragenlijst zo eerlijk

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Paper 3: Onderzoeksinstrumenten Aantal woorden (exclusief bijlage, literatuur en samenvatting): 581 Jeffrey de Jonker Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Jeffrey de Jonker Biologie Differentiëren

Nadere informatie

Visie in de praktijk

Visie in de praktijk Gastlessen voor studenten 2 e leerjaar PW 3 en 4 Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar - Docentenhandleiding Visie in de praktijk Gastles visie in de praktijk - Docentenhandleiding Theorie over dit onderwerp:

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 gebieden: Lichamelijk, mentaal, emotioneel, werk en privé. Het

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Compaen pakt aan.

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan. Compaen pakt aan. Ik weet hoe ik jou kan bereiken Versterk je leerkracht: Hoe bereik ik de kinderen in mijn klas? 19 maart 2014 Jelte van der Kooi trainer/ adviseur schoolbegeleider

Nadere informatie

Is een klas een veilige omgeving?

Is een klas een veilige omgeving? Is een klas een veilige omgeving? De klas als een vreemde sociale structuur Binnen de discussie dat een school een sociaal veilige omgeving en klimaat voor leerlingen moet bieden, zouden we eerst de vraag

Nadere informatie

Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren. Bouwen aan zelfvertrouwen. Jeugd

Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren. Bouwen aan zelfvertrouwen. Jeugd Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren Bouwen aan zelfvertrouwen Jeugd 1. Weerbaarheidstrainingen voor kinderen Heeft uw kind moeite met voor zichzelf op te komen? Of is uw kind wellicht te weerbaar?

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging.

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Wij zijn een katholieke school en daarom vinden het belangrijk

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden:

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden: Missie en visie Basisschool met de Bijbel Bij de Bron is één van de tien scholen uitgaande van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Putten.

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

MBTI vragenlijst. Wees eerlijk naar jezelf en wees eerlijk over jezelf. Succes met invullen!

MBTI vragenlijst. Wees eerlijk naar jezelf en wees eerlijk over jezelf. Succes met invullen! MBTI vragenlijst Wees eerlijk naar jezelf en wees eerlijk over jezelf. Succes met invullen! 1. Op school of op het werk krijg ik mijn beste ideeën als ik A. mijn gedachten bespreek met anderen B. rustig

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Differentieer in elke les

Differentieer in elke les Differentieer in elke les Welkom Training: Differentieer in elke les Ortho Consult Mijn naam is Jac. Giesen Speelveld rol in proces meerwaarde leerling beloning motivatie C.A.R. wat? wanneer? schoolorganisatie

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Signaalkaart Jongeren

Signaalkaart Jongeren Signaalkaart Jongeren Naam: Mike de Boer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Signaalkaart Mike... 5 Toelichting op de uitslag... 6 Pagina 2 van 8 Inleiding Op 14 maart 2014 heeft Mike de Boer de Signaalkaart

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN. Pop Martin van der Kevie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN. Pop Martin van der Kevie POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 2 Datum: 27 sept 2010 Interpersoonlijk competent voor deze Een inter-persoonlijk competente docent

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen

Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen Nurse Academy lustrumcongres 2014 Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen Amersfoort, 17 november 2014 Jos de Munnink, gespreksleider moreel beraad GGNet Contact: j.demunnink@ggnet.nl

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie