Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009"

Transcriptie

1 Versie 28 oktober 2009

2 Inhoudsopgave 1. Preambule Opgaven voor de komende jaren Resultaten van de afgelopen jaren De programma s Binding en Ontmoeting Ontmoeting en toenadering Betrokkenheid en participatie Jeugd voorop Vroegsignalering, opvoeding en zorg Ontwikkelingskansen vergroten Aantrekkelijke stad Ondersteuning en zorg Handhaven en vergroten zelfredzaamheid Bieden van maatschappelijke opvang Economie, werk en inkomen Beter vestigingsbeleid Sterkere productiestructuur Beter gekwalificeerde beroepbevolking Meer mensen aan het werk, minder mensen met een uitkering Wonen en wijkontwikkeling Wonen Wijkontwikkeling Benutten en profileren van de kernkwaliteiten Ontwikkelen/ versterken toerisme en recreatie en groen in en om de stad Sterkere benutting centrale ligging Lelystad Versterken imago van Lelystad Schoon, Heel, Veilig en Duurzaam Verbetering kwaliteit van de openbare ruimte Verbetering veiligheid Versterken duurzame ontwikkeling Programma gemeentelijke dienstverlening, bestuur en financiën Reactie anders kijken, anders kiezen Financiën Financiële positie Actualisatie budgetten Algemene uitkering Deelnemingen Loon- en prijscompensatie Actualisatie belastingen Compensatie Wmo Opbrengst ZBB Reserve ontwikkeling stad Reserve Speerpunten van Beleid Samenvatting actualisatie bestaande budgetten Confrontatie voorgestelde wijzigingen met financiële mogelijkheden 115 Bijlage 1. Stand van zaken Collegeprogramma 116 Bijlage 2. Risico s 126 Bijlage 3. Bijgestelde Meerjarenraming Wmo 2009 t/m

3 datum pagina 3 Aan de raad van de gemeente Lelystad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk U datum behandeld door doorkiesnummer U bijlagen CS dossiernummer H. Dijkhuis onderwerp Najaarsnota 2009 pr-nummer Geachte leden van de raad, In deze najaarsnota heeft het college gezocht naar een evenwicht tussen solide financieel beleid enerzijds en gewenste maatschappelijke investeringen anderzijds. We menen hierin geslaagd te zijn, er is (ook) in 2013 sprake van een begrotingsoverschot, terwijl anderzijds bijvoorbeeld fors wordt geïnvesteerd in multifunctionele accommodaties in de wijken. Mede dankzij de opbrengst van het ZBB-project (zie het rapport AKAK) is er sprake van een sluitende meerjarenbegroting, ook na verwerking van de meicirculaire van het Rijk (groei van 0% van de algemene uitkering). Dit stemt het college tevreden, tevens omdat in deze najaarsnota en begroting zowel wordt doorgegaan met investeren in: Wonen (Het antwoord van Lelystad, Wijkontwikkelingsplannen, gebiedsmarketing en bouwadvieswinkel); Werken (Meedoen werkt beter); Welzijn (Sport, Multifunctionele Accommodaties, Buurthuiswerk); Economie (City Marketing, Lelystad Airport, Bataviahaven); Dienstverlening.

4 4 Er is een bedrag van 1,1 miljoen structureel extra gereserveerd voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Tevens wordt het onderhoud van gemeentelijke- en onderwijsgebouwen planmatig aangepakt. Dit heeft onder andere als gevolg dat onderhoudskosten in een eerder stadium moeten worden geraamd. In dit verhaal is een bedrag van ,- structureel geraamd en een bedrag van ongeveer 2 miljoen incidenteel. Het huidige solide financieel beleid is op deze wijze verder versterkt. Voor de jaren 2010 en 2011 ligt er een redelijk financieel fundament. Hierbij is wel het uitgangspunt dat de gemeente een zg. voordeelgemeente van de WWB blijft en dat het Grondbedrijf niet in de rode cijfers belandt. Als gevolg van de economische crisis dient rekening te worden gehouden dat de gemeentelijke inkomsten vanaf 2012 fors kunnen dalen. In dit verband stelt het college voor om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van onze organisatie verder te verbeteren. In hoofdstuk 3 van deze najaarsnota gaan we hier verder op in. Hoogachtend, het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, de burgemeester,

5 1. Preambule Najaarsnota Opgaven voor de komende jaren Het jaar 2010 is zoals al eerder aangegeven in een aantal opzichten een overgangsjaar. Een overgangsjaar, waarin kansen liggen voor herbezinning (op het stellen van prioriteiten en het doorvoeren van vernieuwingen). Niet alleen vanwege de ingrijpende bezuinigingen die vanaf 2011 op de gemeenten afkomen, maar ook vanwege de beleidsevaluatie over de afgelopen 10 jaar ontwikkeling van Lelystad. Deze beleidsevaluatie is uitgevoerd op basis van het Trendrapport, de Stand van Lelystad 2009 en zal haar vertaling krijgen in het nieuwe Meerjaren Ontwikkelings Programma In de beleidsevaluatie staan de opgaven geschetst voor de stad na De beleidsevaluatie (plus het daaronderliggend Trendrapport) wordt parallel aan deze najaarsnota aan de gemeenteraad voorgelegd. Langere termijn opgaven Voor de ontwikkeling van Lelystad op langere termijn is het essentieel vast te houden aan onze ambities voor de ontwikkeling van Lelystad en de daarvoor ingezette beleidskoers. Hierbij geldt dat de doelstelling van inwoners en voltijds arbeidsplaatsen niets aan actualiteitswaarde heeft ingeboet. Het blijft de voorwaarde voor een fundamentele en duurzame verbetering van de positie van Lelystad. Begin 2009 telde Lelystad inwoners en voltijds arbeidsplaatsen. Vasthouden van de ingezette beleidskoers betekent vasthouden aan de kapstok voor de ontwikkeling van Lelystad, en wel blijven inzetten op de drie bekende referentiepunten: Stad in ontwikkeling verzilveren en promoten van een kwalitatieve groei Lelystad is volop in ontwikkeling. Hierbij staat een kwalitatieve groei van de stad centraal. Voor deze groeiambitie van Lelystad zijn drie speerpunten in relatie tot elkaar van cruciaal belang, en wel: groei van de werkgelegenheid, diversiteit van woonmilieus en het verbetering van het imago van Lelystad. De kwaliteit van de stad wordt bepaald door enerzijds de ontwikkeling van levendige en dynamische knopen, ofwel de ontwikkeling van het Stadshart, de Kustknoop, Larserpoort/Luchthaven Lelystad en binnenhaven Flevokust en anderzijds door de ontwikkeling van groene vitale woonwijken. De stad heeft ook de mogelijkheden en de kansen om - in het kader van de energie- en klimaatcrisis zich fysiek duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren. Voor de realisatie van deze opgaven is het in de huidige tijd van belang als stad te functioneren op regionaal niveau. Op regionaal niveau door complementair te zijn, aanvullend en versterkend ten behoeve van een groter verband in het belang van de stad. Lelystad is inmiddels onderdeel van MetropoolRegio Amsterdam. In Lelystad zullen deelactiviteiten bijvoorbeeld energie- en

6 6 bouwmaterialen productie, logistiek en zware industrie van de Metropoolregio een geschikt heenkomen kunnen vinden en wel op Lelystad Airport en bij de Binnenhaven Flevokust. Lelystad biedt de ruimte en zet activiteiten in om de lokale dynamiek te versterken. De kwaliteit van wonen staat steeds meer centraal. Door het ontwikkelen van duurzaam vitale wijken wordt beoogd zowel nieuwe inwoners van buiten Lelystad aan te trekken als de huidige inwoners vasthouden. Daarbij streeft Lelystad naar aantrekkelijke en gedifferentieerde woonmilieus, betrokken en verbonden bewoners en een evenwichtige bevolkingssamenstelling. In dit kader is ook een goed functionerend en gezellig stadshart van belang. Ook wordt in onze hedendaagse maatschappij recreëren (leisure) steeds belangrijker. Bewoners en bezoekers zijn steeds meer op zoek naar het genieten, ontdekken en beleven. Lelystad heeft alle potentie in zich om een stad te zijn waar je kunt genieten: aan de kust, op het water en in het groen. Zoals in het AKAK-rapport ook bevestigd wordt, is voor het verzilveren en promoten van de kwalitatieve groei van Lelystad een professionele citymarketing van essentieel belang, om zonder valse schroom - de bekendheid met en het imago van Lelystad te vergroten. Uiteindelijk met het doel mensen voor de stad aan te trekken en te behouden, zowel van nieuwe als de huidige bewoners, bedrijven en bezoekers. Mensen maken de stad waarmaken van tastbare resultaten voor iedereen Met het motto Iedereen doet mee richt het college zich zowel op inwoners, bedrijven en instellingen in de stad, als op de thema s werk, goede voorzieningen voor zorg en onderwijs, sport en cultuur en op wijkverbetering en veilige wijken. Lelystad biedt haar inwoners de mogelijkheid maatschappelijk te ontwikkelen. Hiervoor zetten wij sterk in op onderwijs- en arbeidsparticipatie en het verbeteren van de welzijnsvoorzieningen. Dit zijn de drie topprioriteiten voor de komende jaren. Het is noodzakelijk hieraan hard, maar vooral ook volhardend te werken. Een belangrijke opgave ligt in het versterken van de kwaliteit van het onderwijs om te beginnen bij het basisonderwijs. Zo zal binnen de basisscholen en daaraan voorafgaand de voorschool de taalachterstand bestrijding voor alle leerlingen prioriteit moeten krijgen. Zodat de Lelystadse kinderen meer kans maken op een hoger niveau/beter toegerust doorstromen naar het vervolgonderwijs. Een tweede onderwijsopgave ligt bij het verder uitbouwen van het onderwijs. Concreet gaat het om het opbouwen van het hoger en middelbaar onderwijs. Wij stellen ons ook ten doel de kwetsbare groepen in de Lelystadse samenleving mee te laten draaien. Hier ligt een niet geringe opgave. Er bevinden zich te veel Lelystedelingen (zo n 15 16% van de bevolking) in een marginale positie als het gaat om participatie. Zo n 10% van de beroepsbevolking is arbeidsongeschikt. Ook het aantal jonge arbeidsongeschikten ligt hoog. Er zijn 950 wajongers in Lelystad. Ongeveer 13% van de inwoners verkeert in een sociaal isolement, met

7 7 name onder 65-plussers (17% in 2008). Als gemeente willen wij zorgen voor de juiste voorwaarden en stimulansen om de (arbeids)participatie voor deze kwetsbare groep in onze samenleving te verhogen. Daarnaast willen wij (de overerving van) armoede bestrijden. Ook willen we dat kwetsbare groepen, zoals gehandicapten en ouderen, zoveel mogelijk actief mee kunnen blijven doen. In dit kader is het belangrijk dat ons voorzieningenniveau op peil is. Het gaat hier bijvoorbeeld om gezondheid- en zorgvoorzieningen, maar ook om wervende wijkvoorzieningen volgens het Marktplaatsconcept maar ook om vrijwilligerswerk e.d. Daarbij gaat het niet zozeer om meer, maar om anders en beter met een focus op uitvoering en betere toegankelijkheid. Ook in het AKAK-rapport wordt gesteld dat het van belang is het geformuleerde beleid daadwerkelijk te vertalen in uitvoering onder andere door het stellen van prioriteiten, het goed schakelen tussen stad- en wijkniveau, het herbezien van de verantwoordelijkheden tussen gemeente en inwoners en het bewaken van de uitvoering. Lelystadse samenleving en het bestuur realisatie vermogen verhogen en lokale spankracht versterken! Het waarmaken van onze plannen en voornemens staat of valt met partnerschap. Het gemeentebestuur kan het niet alleen. Van groot belang is de komende jaren gezamenlijk de schouders eronder te blijven zetten om de beoogde doelstellingen te realiseren. Hiervoor investeren wij in samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met de bewoners, de lokale en regionale partners, maar ook nationale partners van Lelystad. Hierbij wordt het steeds belangrijker om goed te schakelen tussen de verschillende schaalniveaus, tussen nationaal-, regionaal-, lokaal - en wijkniveau. Goed schakelen vereist complementair handelen op deze schaalniveaus en in grotere verbanden. Het bepalen van de maatvoering van het gemeentelijke handelen is zoals ook in het AKAK-rapport aangeven - een steeds terugkerend vraagstuk over de volle breedte van het gemeentelijke beleid. Als gemeente dienen wij hierbij open en zelfbewust naar buiten te treden. Het geven van verantwoordelijkheden aan anderen en daarbij de regie houden kan niet zonder deze open en zelfbewust houding. Kortere termijn opgaven Voor de inganggezette maatregelen in het kader van de economische recessie wordt gestuurd en vastgehouden aan: Vasthouden van kwaliteit Juist in deze tijd van economische crisis is het belangrijk vast te houden aan kwaliteit; een keuze voor kwaliteit van zowel de fysiekruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkeling als voor het beheer en onderhoud van de stad.

8 8 Deze keuze betekent voor het wonen bijvoorbeeld het vasthouden aan kwalitatieve ambities. Dus een keuze voor het bouwen voor starters en de duurdere segmenten. Dus geen verlaging van de grondprijzen, geen keuze voor alleen goedkopere vormen van woningbouw of geforceerd blijven bouwen van woningen. Voor een goed beheer wordt meer aandacht besteed aan een duurzamer inrichting van de openbare ruimte en aan de omvang van de te gebruiken grondstoffen. Ons motto Iedereen doet mee Met dit motto als vertrekpunt willen we het welzijn dienen van alle Lelystedelingen. Hierbij staat het waarmaken van tastbare resultaten centraal, voor iedereen met betrekking tot werk, onderwijs, veiligheid en het stimuleren van participatie in brede zin. Het sociale beleid wordt gekenmerkt door investeren in het goed kunnen samenleven, investeren in zowel preventief armoedebeleid (de cirkel doorbreken) als in zorg en investeren in onderwijs en jeugd. Extra maatregelen zijn nodig om te investeren in werk voor de Lelystedelingen. Hierbij is het van belang in te spelen op de kansen die de energie- en klimaatcrisis biedt voor de duurzame ontwikkeling van Lelystad. Gedecentraliseerd stedenbeleid Het stedenbeleid na 2009 houdt in dat het kabinet door wil zetten op het doel Krachtige, vitale steden. Steden waar mensen graag willen wonen en waar bedrijven zich bij voorkeur vestigen. Steden met een hoog voorzieningenniveau en leefbare en toekomstbestendige wijken. Een krachtige stad biedt mensen kansen om zich op te werken, om te stijgen op de sociale ladder. (Brief minister WWI 17 juli 2009). Het rijk kiest in de uitwerking van het stedenbeleid voor een faciliterende partnerschap rol. Het stedenbeleid wordt voortgezet, maar de aanpak ervan wordt op belangrijke onderdelen anders. Decentralisatie is een belangrijk uitgangspunt van het kabinet. Inzet is om op lokaal niveau meer ruimte voor maatwerk te creëren en om de bestuurlijke lasten te verminderen. Daarnaast blijft het Rijk als partner actief betrokken bij de wijk en themagerichte aanpak. De komende periode is het voor de steden van groot belang om er gezamenlijk voor te zorgen dat de stedelijke vernieuwing op de agenda blijft staan. Het opstellen van een MeerjarenOntwikkelingsProgramma (MOP) is in het kader van Stedelijke vernieuwing een verplichting. Om versnippering van beleid en daarmee fragmentatie van inspanningen en inzet van middelen te voorkomen wordt een integraal MOP op hoofdlijnen opgesteld. In samenhang wordt hierin de meerjarige opgaven voor de stad weergegeven. Het MOP is een belangrijk middel om de maatschappelijke en stedelijke investeringsopgaven van de stad voor de komende 10 jaar onder de aandacht van het Rijk te houden. Daarnaast heeft het MOP - als sturend document om meerjarig richting te geven aan de beleidsontwikkeling en de integraliteit van beleid en uitvoering te bevorderen een belangrijke plaats binnen de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie:

9 9 Het MOP wordt geheel geïntegreerd in de jaarlijkse planning en control cyclus, inclusief de programmabegroting. Het MOP wordt ook - beleidsmatig en financieel - geïntegreerd worden in de organisatie en de producten van de organisatie. Opgaven per programma In deze samenvatting wordt in het kort per programma de opgaven geschetst voor de komende jaren en de weg waar langs wij deze trachten waar te maken. Een perspectief dat overwegend voortschrijdend van karakter is en concreet en resultaatgericht zal zijn. Binding en ontmoeting Onze ambitie is de binding in de samenleving te bevorderen door de bewoners meer in de gelegenheid te brengen om elkaar te ontmoeten. De belangrijkste basisvoorwaarden voor betrokkenheid en participatie zijn wonen, werken en onderwijs. Extra betrokkenheid en participatie ontstaat door actieve deelname aan sportieve -, culturele en sociale activiteiten. In een samenleving die wordt gekenmerkt door diversiteit is openheid voor culturele en levensbeschouwelijke verschillen een belangrijke voorwaarde. Binnen dit programma is nadrukkelijk de opgave aan de orde van ontwikkeling van partnerschap bij de maatschappelijke opgave. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente regisseert en de instelling uitvoert. Het is belangrijk gestelde prioriteiten door te vertalen naar de prestatieafspraken en de instellingen, en met name naar de Brede Scholen en de Brede Welzijnsinstelling, maar ook naar het Sportbedrijf en Kubus. Voor het realiseren van goede en wervende voorzieningen op stedelijk en op wijkniveau is het versterken van de vraaggerichte aanpak en de onderlinge samenwerking daarin een belangrijke prioriteit. Het betreft hier voorzieningen zoals Agoratheater, Underground, Kubus, de Koploper tot de nieuwe bibliotheek en de in aanbouw zijnde wijkvoorzieningen de Marktplaatsen Atolplaza en Hanzeborg. In de bestaande buurtcentra wordt de basis gelegd voor ontmoeting en toenadering van wijkbewoners op buurtniveau. Zij hebben een betaalde beheerder en er is een aantal professionals aangesteld om de specifieke doelgroepen kinderen en ouderen in de buurt te bedienen. Integratie van de bestaande buurtcentra en andere wijkvoorzieningen (sport, welzijn, onderwijs, zorg en cultuur) in de Marktplaatsen voor de buurt dient een resultaat en vraaggerichte aanpak te versterken, waarbij een scherp oog voor burger- en bewonersinitiatieven essentieel is. In het Meerjarenprogramma Maatschappelijk Vastgoed is voorgesteld hoe de uitrol van de Marktplaatsen de komende jaren eruit ziet. Lelystad is een sportieve gemeente. Een groot deel van de inwoners van Lelystad is actief sporter, deels in verenigingsverband en deels ongeorganiseerd. In de vastgestelde Uitvoeringsnota Sport Tussen start en finish zijn voorstellen opgenomen voor extra investeringen in sportvoorzieningen en sportactiviteiten. Het doel hierbij is de sportparticipatie verder te vergroten. Veel Lelystedelingen doen vrijwilligerswerk. Er wordt de komende jaren extra ingezet op het vrijwilligerswerk onder jongeren.

10 10 Middels het lopen van maatschappelijke stages gaan alle jongeren in het voorgezet onderwijs kennismaken met het vrijwilligerswerk. Jeugd voorop Prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkelingskansen van de Lelystadse jeugd. Geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van het kind, vanaf het consultatiebureau, de peuterspeelzaal tot uiteindelijk het voortgezet- en beroepsonderwijs. Investeren in het onderwijs van onze Lelystadse kinderen wil zeggen dat er de komende jaren verschil gemaakt wordt. Als we willen dat Lelystadse kinderen over acht jaar er steviger voor staan als het gaat om hun taal- en rekenvaardigheid vergt dit een volharden op deze prioritering. Hiervoor is de doorontwikkeling van de brede scholen belangrijk. Zo ook de Lelystadse Educatieve Agenda, die nu volop in uitvoering is. Wat de kwaliteit van het onderwijs betreft is besloten de onderwijsmonitor in te voeren. Er is besloten tot de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. De komende periode zal benut worden om na te gaan hoe het openbaar onderwijs er financieel voor staat en om in te schatten of en zo ja hoeveel Lelystad als bruidsschat aan het openbaar onderwijs mee zal geven. In onze aanpak blijft het van groot belang zo vroeg mogelijk de problemen te signaleren, te onderkennen en aan te pakken Door de eerste pilot voor een Centrum voor Jeugd en Gezin is meer inzicht verkregen in wat nodig is om een laagdrempelige voorziening voor tijdige signalering en een integraal zorgaanbod, zowel aan de ouders als aan de jongeren vorm te geven. Uit deze pilot blijkt dat het in de dagelijkse praktijk het schuurt en wringt. Vanuit de programmadoorlichting wordt voorgesteld een Centrum voor Jeugd en Gezin vanuit de verbetering van de dagelijkse praktijk verder gestalte te geven, en niet in te zetten op de organisatie van een zwaar Centrum voor Jeugd en Gezin. Binnen de dagelijkse praktijk ligt de hoogste prioriteit bij het waarmaken en invullen van een fundamenteel andere aanpak. Minder indicering, - medicalisering en soms - professionalisering, maar meer gericht op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het netwerk daar om heen. Op korte termijn verwachten we het onderzoeksrapport te ontvangen van vijf rijks-jeugdinspecties naar de oorzaak van de hoge recidive onder jongeren. Landelijke cijfers tonen aan dat de recidive onder jongeren hoog is, en in Lelystad hoger dan gemiddeld. Uit het onderzoek volgen ook verschillende aanbevelingen. Voorstellen hoe hiermee om te gaan zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

11 Ondersteuning en zorg Najaarsnota Meedoen is het devies van het beleid. Twee grote uitdagingen zijn aan de orde: Hoe kunnen we bevorderen dat méér mensen méér meedoen en minder mensen een beroep hoeven te doen op individuele ondersteuning; Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een goed toegankelijk en bereikbaar voorzieningenniveau is. Voor dit programma geldt het uitgangspunt eigen verantwoordelijkheid eerst, maar handreiking en ondersteuning daar waar nodig. Dit uitgangspunt geven wij vorm door in te zetten op het versterken van het zelforganiserend vermogen van burgers en door in te spelen op burgerinitiatieven (in de wijk). Wij staan voor de uitdaging om de rol van de gemeente zo vorm te geven dat de eigen kracht van inwoners wordt bevorderd, zonder dat de gemeente daarbij zelf (altijd/vaak) de ondersteunende partij hoeft te zijn. Het zwaartepunt van de rol van de gemeente ligt op faciliteren en stimuleren. De vergrijzing speelt hierbij een belangrijke rol: het aantal ouderen in Lelystad zal in de komende jaren aanzienlijk toenemen. Dit betekent dat meer mensen een beroep zullen doen op de individuele voorziening vanuit de Wmo. Daarnaast wordt er de komende jaren aanzienlijk bezuinigd op de AWBZ. Dit zal, naast de vergrijzing, leiden tot een toenemende druk op gemeentelijke (welzijns)voorzieningen. De vraag naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg zal hierdoor bijvoorbeeld sterk toenemen. Economie, Werk en Inkomen In dit programma staat de komende jaren het bestrijden van de gevolgen van de economische crisis centraal. Ook in deze tijd is een levendig stadshart een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat. Naast de fysieke vernieuwing is het belangrijk ook de sociaaleconomische dynamiek van het stadshart te blijven versterken, onder andere door een goede bereikbaarheid, door centrummanagement en een grotere veiligheid. Voor het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de economie is de ontwikkeling van Lelystad Airport met bedrijventerreinen (Larserpoort en OMALA) en de binnenhavenontwikkeling van Flevokust van groot belang. Hiervoor zetten wij in op het versterken van onze positie in de Metropoolregio Amsterdam door intensivering en versterking van het ons netwerk en partnership (MRA, PRES en AAA). Ook willen wij hiermee bevorderen dat Lelystad een meer centrale ligging in het Randstedelijk economisch verkeer krijgt. Het geleidelijk vergroten van onze oriëntatie ook naar het noorden (Twente, Groningen, Noord-Duitsland en Scandinavië), oosten (Zwolle, Kampen en achterland) en zuiden (Utrecht, Hilversum, Amersfoort) is daar onderdeel van, vooral na opening van de Hanzelijn.

12 12 De jeugd wordt relatief hard getroffen in deze tijden. Daarom moet er worden ingezet op goede scholing van de jeugd en het bestrijden van jeugdwerkloosheid, goede scholing op VMBO, MBO en HBO niveau, waarbij ook de overgang van het ene niveau naar het andere niveau de aandacht moet hebben. Dit betekent investeren in: Aansluiting van het VMBO op MBO en ter verbetering van de overgang van het VMBO naar MBO en de verbetering van de kwaliteit en/of het imago van ROC Flevoland; De ontwikkelingen rond HBO Windesheim; afhankelijk van de omvang van de te realiseren HBO zullen de komende jaren faciliteiten ontwikkeld moeten worden. Extra inzet betreft het investeren in het project meedoen werkt beter ofwel vasthouden aan de doelstelling om voordeelgemeente te blijven. Naast de succesvolle bestaande maatregelen, zoals verloning, loonkostensubsidie en werkstages is het van groot belang om met aanvullende maatregelen te voorkomen dat mensen werkloos worden, om mensen aan het werk te krijgen en actief te houden. In de nota Meedoen werkt beter wordt hieraan verdere uitwerking gegeven langs de drie productielijnen: continuering en aanscherping van het huidige aanbod dat in de afgelopen jaren succesvol is gebleken; activering van zorgtrajecten voor mensen die langdurig op de WWB zijn aangewezen en activiteiten voor mensen die worden getroffen door de economische crisis. Door de invoering van het Participatiefonds, waarin opgaan de middelen van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, de Wet Inburgering en de re-integratie middelen van de WWB,, liggen er kansen om doelmatigheid en doeltreffendheid te bevorderen. Het Participatiefonds maakt het mogelijk één klant vanuit één hand van dienst te zijn, waar er tot voor kort meerdere handen aan te pas kwamen. Wonen en Wijkontwikkeling Lelystad streeft naar aantrekkelijke en gedifferentieerde woonmilieus, betrokken en verbonden bewoners en een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Daarnaast wil Lelystad de komende jaren groeien naar inwoners. Een complexe opgave waarin de ontwikkeling van de bestaande stad en de nieuwbouw op de uitleglocaties nauw met elkaar en in de juiste verhouding dienen samen te hangen. Hierbij gaat het om de juiste verhouding tussen het aantal mensen van buiten en het aantal mensen van binnen; de juiste verhouding tussen sociale woningen en marktsector (goedkope, middeldure en dure koopwoningen). Bovendien zijn de juiste investeringen in de bestaande wijken noodzakelijk om voldoende kwaliteit te behouden en te realiseren. In deze tijd van economische recessie is het van groot belang dat er geïnvesteerd wordt in zowel aanbod- als vraaggerichte maatregelen om de gevolgen van de stilgevallen woningmarkt tot een minimum te beperken. Bovendien dient extra geïnvesteerd te worden in het imago van Lelystad als aantrekkelijke woonstad om zo Lelystad in beeld te houden bij de potentiële koper. Lokaal akkoord Gemeente Lelystad Centrada Huisvesten van doelgroepen: Aantal woningzoekende jongeren en ouderen is licht gedaald. Wachttijd in algemeen afgenomen. Jongeren: onderzoek werkhotel voor jongeren is geresulteerd in project Kamers met kansen. Statushouders zijn voor 97 % gehuisvest.

13 13 Woningvoorraad: In de herstructurering zijn met name in Noordoost grote investeringen gedaan. Bijna de helft van het aantal huurwoningen zijn gerenoveerd. Nieuwbouw over deze periode is achtergebleven. Vanaf 2009 wordt de achterstand ingelopen. Overig: Centrada investeert in voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hanzeborg en marktplaats voor de Atolwijk zijn inmiddels in aanbouw. Voor de bestaande wijken geldt in Lelystad dat ze in sociaal en fysiek opzicht hun aantrekkingskracht behouden en in die zin concurrerend blijven met de nieuwbouwwijken. Door het versnipperd woningbezit in een groot aantal wijken is het versterken van de rol van de particuliere eigenaren bij de woningverbetering een belangrijke opgave. Om hierin succesvol te kunnen zijn zal eerst aandacht moeten uitgaan naar de sociale en financiële problematiek in de huishoudens. Pas nadat op deze gebieden problemen opgelost zijn zullen gezinnen gaan nadenken aan de verbetering van hun woning. In het kader van wijkontwikkeling gebruiken wij het instrument van de wijkontwikkelingsplannen, waarmee we om de 8 10 jaar in een cyclische benadering en in overleg met de wijkbewoners een visie, een uitvoeringsplan en evaluatie opstellen. In deze wijkontwikkelingsplannen worden de benodigde kwaliteitsimpulsen uitgewerkt. De wijkontwikkelingsplannen voor Lelystad Noordwest en Noordoost zijn in uitvoering. Voor Zuidoost is het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Evaluatie met betrekking tot de stand van zaken van Noordoost verschijnt binnenkort. Voor Zuidwest zal in 2009/2010 een visie en uitvoeringsplan ontwikkeld worden. Het bevorderen van betrokkenheid van de wijkbewoners bij het reilen en zeilen van hun straat, buurt of wijk is een rode draad in het realiseren en behouden van wijken waar het prettig wonen is. Het boeken van resultaten op de wijkwerkvloer is gebaat bij een doortastende en consistente manier van werken (wijkmanagement). Een belangrijk onderdeel van het werk van wijkmanagement ligt bij het organiseren van de samenwerking voor de beantwoording van de maatschappelijke vraagstukken in de buurt en het bewaken van de maatvoering van het gemeente handelen in de praktijk. Benutten en profileren van kernkwaliteiten De kernkwaliteiten ruimte, water en groen, de rust in de wijken en de dynamiek in de knooppunten geven Lelystad haar uitstraling. Vooral in relatie tot de ligging van de stad, aan de rand van de Metropoolregio Amsterdam en als poort naar het noorden, oosten en zuiden geven zij Lelystad de handvatten voor een sterke positionering. Deze combinatie van kwaliteiten is het visitekaartje van Lelystad, waar de stad en haar burgers trost op kunnen zijn. Door het benutten en profileren van deze kernkwaliteiten wordt een positieve impuls gegeven aan het imago van Lelystad. Hiermee beogen wij de waardering voor de stad te vergroten waardoor meer bedrijven, meer inwoners en meer bezoekers tot Lelystad worden aangetrokken.

14 14 Op kortere termijn is het voor het ontwikkelen van toerisme en recreatie aan de kust het belangrijk de samenhangende, integrale ontwikkeling van de kust te versterken. Prioriteit dient daarbij gegeven te worden aan de ontwikkeling van de kustknoop (qua fasering, onderdelen en uitvoering). In dit kader dient alles ingezet te worden om een vertraging van het BEEC (Bataviastad Stad Event en Exhibition Centre) tot een minimum te beperken. De recessie doet zich ook op deze markt gelden. In de groene rand rondom Lelystad staan wij voor de opgave de recreatieve waarde en de toegankelijkheid te vergroten en de versnippering van het groen tegen te gaan. Met Staatsbosbeheer wordt een duidelijke visie op de Oostvaardersplassen ontwikkeld in relatie tot de Hollandse Hout. In het kader van het Provinciaal Meerjaren Programma Platteland (PMJP) wordt een samenhangend ontwerpplan recreatieve routestructuur uitgevoerd. Uit de programmadoorlichting komt naar voren dat door een sterkere visie op groenblauw en het vasthouden daaraan deze programmalijn veel krachtiger neergezet kan worden, ook in relatie tot het aantrekken van meer toerisme en het uitbreiden van mogelijkheden voor recreanten. Juist in deze economische tijden is het ook van groot belang om met volle sterkte in te zetten op de promotie van Lelystad. Onlangs is gezamenlijk met Stichting Lelystad Partners het merk Lelystad gepresenteerd. Uitvoering van het Strategisch Marketing Plan dient in al zijn omvang opgepakt en geïntensiveerd te worden. Schoon, heel, veilig en duurzaam Schoon, heel, veilig en duurzaam zijn basisvoorwaarden voor prettig samenleven. Het gaat hier om het vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving. In ons streven naar een hogere waardering van de bewoners voor hun woonomgeving is het van belang om de inspanningen op het gebied van grootonderhoud te intensiveren en continuïteit te blijven bieden. Hiervoor zetten wij in op het inhalen van de achterstand in de uitvoering van het MJP-GO tezamen met een voorschot op de uitvoering van het nieuw op te stellen meerjarenprogramma voor het onderhoud na 2011 in de dagelijkse praktijk willen wij vooral aandacht besteden aan de top tien van verbeterpunten en de terugkoppeling daarover naar de bewoners vergroten. Voor de langere termijn is er op basis van de Meerjarenraming Kwaliteit Structuurplan (KSP) een structureel tekort van 3,7 miljoen euro geconstateerd. Dit tekort is gebaseerd op de huidige door de raad vastgestelde kwaliteitseisen aan de openbare ruimte en dit doorgerekend voor 30 jaar. In de perspectiefnota, die dit najaar naar de raad gaat, zullen oplossingen voorgesteld worden. Hiervoor zijn ook bredere beleidsafwegingen en wijzigingen nodig. De wijkveiligheidsplannen zijn vastgesteld. De komende jaren gaat het erom deze plannen ten uitvoer te brengen en goed te monitoren. Ook op het gebied van toezicht en handhaving heeft versterking, verbetering en voorzetting prioriteit. De stijging van het aantal woninginbraken vraagt om een gedegen

15 15 antwoord. De veelpleger aanpak is succesvol en wordt verbreed tot nazorg ex-gedetineerden. Hierbij zal aangesloten worden op de afspraken tussen rijk en gemeenten, en de landelijk als voorbeeld geldende pilot van de Lelystadse gevangenis inzake toeleiding naar werk., waarin het knelpunt van de beschikbaarheid van huisvesting en vormen van vervolgbegeleiding wordt aangepakt. Onze aanpak voor huiselijk geweld zetten wij voort. Op basis van een evaluatie zal een vervolgconvenant worden opgesteld. Lelystad werkt aan de verdere invulling en uitwerking van haar stedelijke duurzaamheidsvisie. Op basis van deze duurzaamheidsvisie (onder andere Cradle2Cradle principes) zal gezocht worden naar een totaalpakket van grootschalige en andere duurzame maatregelen om de doelstelling van 80% duurzame energie op termijn te gaan halen. De gemeente heeft hierbij een duidelijke regierol, en ook een rol als aanjager van investeringen en makelaar van verbindingen tussen de belangrijkste spelers in het veld. Gelijktijdig met de uitwerking van deze visie wordt ook invulling gegeven aan het nieuwe klimaatbeleid. Gemeentelijke dienstverlening, bestuur en financiën In 2015 is de gemeente het voorportaal van alle dienstverlening van de totale overheid. Dan zal de gemeente Lelystad tevens een klantcontactcentrum hebben waar de burger overheidsbrede informatie kan opvragen. Dit vereist forse inspanningen voor dit programma. De dienstverlening aan de burger moet immers voldoen aan een aantal eisen, zo moet de burger laagdrempelig en makkelijk toegang kunnen krijgen tot de gemeente. Waarbij de burger op elk gewenst tijdstip, via elk gewenst kanaal de gemeente kan benaderen. In deze najaarsnota zit daarom een aanvraag voor het programma dienstverlening en cultuur om ervoor te zorgen dat de dienstverlening doorontwikkeld kan worden.

16 Resultaten van de afgelopen jaren In de afgelopen 4 jaar heeft het gemeentebestuur samen met de organisatie en de samenleving een aantal prestaties neergezet waar we trots op mogen zijn. Voor de resultaten van het collegeprogramma verwijzen wij naar de bijlage. Hieronder noemen wij een aantal van deze prestaties ook is er een aantal prestaties in beeld weergegeven. Het Stadshart; De nieuwe bibliotheek; Atolplaza; Hanzeborg; Warande; Hanzepark; Luchthaven; Hanzelijn; Het nieuwe theater; De uitbreiding van de Koploper; Dienstverlening; Parkeergarages; Onderwijshuisvesting. Zo is het Stadshart verrijkt met een nieuw deel: de Promesse. Met daarin een uitgebreid winkelassortiment en nieuwe horecagelegenheden. Ook is er in dit gedeelte van het Stadshart een volledig nieuwe bibliotheek gerealiseerd.

17 17 Na forse inspanningen van zowel de raad als het college beschikt Lelystad nog steeds over een volwaardig ziekenhuis. Waardoor de basisgezondheidszorg voor Lelystedelingen gegarandeerd is. Het aantal bijstandsgerechtigden is in de afgelopen collegeperiode fors omlaag gebracht en veel mensen zijn toegeleid naar werk via instrumenten als re-integratie, loonkostensubsidie en verloning. De afgelopen jaren zijn de fysieke ontwikkelingen aan de kust in hun volle omvang zichtbaar geworden. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van de 3 e fase van Bataviastad, de verlegging van de dijk, de realisatie van de havenkom en de oplevering van het woonblok in Bataviahaven. In de afgelopen jaren is er extra energie gestoken in de promotie van Lelystad. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een publiciteitscampagne met de slogan Lelystad geeft lucht.

18 18 Daarnaast zijn er veel extra bedrijventerreinen uitgegeven, wat heeft geleid tot extra werkgelegenheid. Door lid te worden van de Metropool Regio Amsterdam is Lelystad beter in staat om de ontwikkeling van de luchthaven als economische motor voor Lelystad te beïnvloeden. Lelystad is een goed functionerende multiculturele samenleving. Een succesvol integratiebeleid is daar één van de onderdelen van. Per 1 oktober zijn er 846 inburgeringstrajecten gestart. Het college heeft zich in de afgelopen jaren intensief ingezet voor HBO opleidingen in Lelystad. Een aantal specifieke HBO opleidingen kan inmiddels in Lelystad gevolgd worden.

19 19 De gemeentelijke dienstverlening heeft de afgelopen jaren volop in de aandacht gestaan. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de totstandkoming van extra parkeergelegenheid in Lelystad.

20 20 Er is veel aandacht geweest voor de promotie van de Warande. Op het gebied van onderwijshuisvesting is er volop geïnvesteerd in nieuwe scholen.

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Raadsvoorstel 2004/ Onderwerp Portefeuillehouder Commissie Datum Raadsvergadering M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Context In wat voor gemeente willen wij wonen? Wat vo or gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk Voorzieningen

Hoofdstuk Voorzieningen Hoofdstuk 7 Voorzieningen Speerpunten Structuurplan Lelystad 2015 Volgens het structuurplan is de hoofdopgave het in stand houden en creëren van voldoende voorzieningen passend bij het inwonertal. De volgende

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Ingekomen brief d.d. CS. Afkomstig van BESPREKEN. Besluit via A-procedure Conform Gewijzigd Aangehouden Datum besluit: 2 7 NÖV.

Ingekomen brief d.d. CS. Afkomstig van BESPREKEN. Besluit via A-procedure Conform Gewijzigd Aangehouden Datum besluit: 2 7 NÖV. Onderwerp vragen MOP 2010-2014 Opinieplein A B Portefeuillehouder Programma Registratie Aan Steller Doorkiesnummer Afdeling De Jager Binding en ontmoeting Directie ^ College Burgemeester Bijlagen B09-09915

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2015 2018 4 november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9] Inleiding Portefeuillehouder Financiën Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018. 1 Ontwerp- programmabegroting

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen.

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. De huisvesting van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Projectgroep, versie 27 september 2011 Vooraf Aan deze visie hebben de volgende partijen bijgedragen: Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen, Catalpa,

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Ruimtelijk/ economisch Ligging Ligging in (economisch sterke) Leidse regio, tussen grote steden en dicht bij strand/duin en Groene Hart. Mogelijkheden

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Onderwijs & Huisvesting; integraal huisvestingsplan gemeente Veenendaal. Onderwijshuisvesting ; actualisering IHP

Onderwijs & Huisvesting; integraal huisvestingsplan gemeente Veenendaal. Onderwijshuisvesting ; actualisering IHP Onderwijshuisvesting 2015 2019; actualisering IHP 2009 2014 Agenda 1. Waarom nieuw IHP? 2. Wie is waarvoor verantwoordelijk? 3. Hoe heeft gemeente tot nu toe huisvesting opgepakt? 4. Wat zijn de huidige

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis)

Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000437 Dronten, 7 april 2015 Realisatie regionale voorziening opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld (Oranje Huis) Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de besteding reserve Wet maatschappelijkee. (raadsmotie oprichting Wmo-huis; februari oo8)

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de besteding reserve Wet maatschappelijkee. (raadsmotie oprichting Wmo-huis; februari oo8) gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. RZ 8 Zg. OOZ Inboeknummer o8bstoaob6 Beslisdatum B&W 4 november 2008 Dossiernummer 84S.4Sa Raadsvoorstel tot het vaststellen van de besteding reserve Wet maatschappelijkee

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Dinsdag 30 oktober 2012 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief van H.K.H. Prinses

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullende beleidsdocumenten Onderstaande teksten zijn een aanvulling op Hoofdstuk 3 uit de Toelichting van het bestemmingsplan. Het zijn samenvattende teksten die betrekking hebben op beleidsdocumenten

Nadere informatie

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma?

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Openbaar basisonderwijs; - Bijzonder en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid; - Voorschoolse activiteiten;

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

Vertrouwen in Enschede

Vertrouwen in Enschede Vertrouwen in Enschede Datum: Partnergesprek Wijk- en dorpsraden / Gemeente Enschede Maandag Kernboodschap: vertrouwen in Enschede Het motto van ons coalitieakkoord is Vertrouwen in Enschede, in een krachtige

Nadere informatie

Leren en Leven. Wat omvat het programma?

Leren en Leven. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Basis- en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid, Wet Oké. - Voorschoolse activiteiten (o.a. harmonisatie peuterspeelzaalwerk-kinderopvang);

Nadere informatie

Sport- en (be)leefcampus De Braak. Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs

Sport- en (be)leefcampus De Braak. Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs Sport- en (be)leefcampus De Braak Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs Voorwoord In 2016 hebben wij de Strategische Agenda van Helmond gepresenteerd. Bedoeld om kansen te verzilveren en de basis

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie