Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009"

Transcriptie

1 Versie 28 oktober 2009

2 Inhoudsopgave 1. Preambule Opgaven voor de komende jaren Resultaten van de afgelopen jaren De programma s Binding en Ontmoeting Ontmoeting en toenadering Betrokkenheid en participatie Jeugd voorop Vroegsignalering, opvoeding en zorg Ontwikkelingskansen vergroten Aantrekkelijke stad Ondersteuning en zorg Handhaven en vergroten zelfredzaamheid Bieden van maatschappelijke opvang Economie, werk en inkomen Beter vestigingsbeleid Sterkere productiestructuur Beter gekwalificeerde beroepbevolking Meer mensen aan het werk, minder mensen met een uitkering Wonen en wijkontwikkeling Wonen Wijkontwikkeling Benutten en profileren van de kernkwaliteiten Ontwikkelen/ versterken toerisme en recreatie en groen in en om de stad Sterkere benutting centrale ligging Lelystad Versterken imago van Lelystad Schoon, Heel, Veilig en Duurzaam Verbetering kwaliteit van de openbare ruimte Verbetering veiligheid Versterken duurzame ontwikkeling Programma gemeentelijke dienstverlening, bestuur en financiën Reactie anders kijken, anders kiezen Financiën Financiële positie Actualisatie budgetten Algemene uitkering Deelnemingen Loon- en prijscompensatie Actualisatie belastingen Compensatie Wmo Opbrengst ZBB Reserve ontwikkeling stad Reserve Speerpunten van Beleid Samenvatting actualisatie bestaande budgetten Confrontatie voorgestelde wijzigingen met financiële mogelijkheden 115 Bijlage 1. Stand van zaken Collegeprogramma 116 Bijlage 2. Risico s 126 Bijlage 3. Bijgestelde Meerjarenraming Wmo 2009 t/m

3 datum pagina 3 Aan de raad van de gemeente Lelystad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk U datum behandeld door doorkiesnummer U bijlagen CS dossiernummer H. Dijkhuis onderwerp Najaarsnota 2009 pr-nummer Geachte leden van de raad, In deze najaarsnota heeft het college gezocht naar een evenwicht tussen solide financieel beleid enerzijds en gewenste maatschappelijke investeringen anderzijds. We menen hierin geslaagd te zijn, er is (ook) in 2013 sprake van een begrotingsoverschot, terwijl anderzijds bijvoorbeeld fors wordt geïnvesteerd in multifunctionele accommodaties in de wijken. Mede dankzij de opbrengst van het ZBB-project (zie het rapport AKAK) is er sprake van een sluitende meerjarenbegroting, ook na verwerking van de meicirculaire van het Rijk (groei van 0% van de algemene uitkering). Dit stemt het college tevreden, tevens omdat in deze najaarsnota en begroting zowel wordt doorgegaan met investeren in: Wonen (Het antwoord van Lelystad, Wijkontwikkelingsplannen, gebiedsmarketing en bouwadvieswinkel); Werken (Meedoen werkt beter); Welzijn (Sport, Multifunctionele Accommodaties, Buurthuiswerk); Economie (City Marketing, Lelystad Airport, Bataviahaven); Dienstverlening.

4 4 Er is een bedrag van 1,1 miljoen structureel extra gereserveerd voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Tevens wordt het onderhoud van gemeentelijke- en onderwijsgebouwen planmatig aangepakt. Dit heeft onder andere als gevolg dat onderhoudskosten in een eerder stadium moeten worden geraamd. In dit verhaal is een bedrag van ,- structureel geraamd en een bedrag van ongeveer 2 miljoen incidenteel. Het huidige solide financieel beleid is op deze wijze verder versterkt. Voor de jaren 2010 en 2011 ligt er een redelijk financieel fundament. Hierbij is wel het uitgangspunt dat de gemeente een zg. voordeelgemeente van de WWB blijft en dat het Grondbedrijf niet in de rode cijfers belandt. Als gevolg van de economische crisis dient rekening te worden gehouden dat de gemeentelijke inkomsten vanaf 2012 fors kunnen dalen. In dit verband stelt het college voor om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van onze organisatie verder te verbeteren. In hoofdstuk 3 van deze najaarsnota gaan we hier verder op in. Hoogachtend, het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, de burgemeester,

5 1. Preambule Najaarsnota Opgaven voor de komende jaren Het jaar 2010 is zoals al eerder aangegeven in een aantal opzichten een overgangsjaar. Een overgangsjaar, waarin kansen liggen voor herbezinning (op het stellen van prioriteiten en het doorvoeren van vernieuwingen). Niet alleen vanwege de ingrijpende bezuinigingen die vanaf 2011 op de gemeenten afkomen, maar ook vanwege de beleidsevaluatie over de afgelopen 10 jaar ontwikkeling van Lelystad. Deze beleidsevaluatie is uitgevoerd op basis van het Trendrapport, de Stand van Lelystad 2009 en zal haar vertaling krijgen in het nieuwe Meerjaren Ontwikkelings Programma In de beleidsevaluatie staan de opgaven geschetst voor de stad na De beleidsevaluatie (plus het daaronderliggend Trendrapport) wordt parallel aan deze najaarsnota aan de gemeenteraad voorgelegd. Langere termijn opgaven Voor de ontwikkeling van Lelystad op langere termijn is het essentieel vast te houden aan onze ambities voor de ontwikkeling van Lelystad en de daarvoor ingezette beleidskoers. Hierbij geldt dat de doelstelling van inwoners en voltijds arbeidsplaatsen niets aan actualiteitswaarde heeft ingeboet. Het blijft de voorwaarde voor een fundamentele en duurzame verbetering van de positie van Lelystad. Begin 2009 telde Lelystad inwoners en voltijds arbeidsplaatsen. Vasthouden van de ingezette beleidskoers betekent vasthouden aan de kapstok voor de ontwikkeling van Lelystad, en wel blijven inzetten op de drie bekende referentiepunten: Stad in ontwikkeling verzilveren en promoten van een kwalitatieve groei Lelystad is volop in ontwikkeling. Hierbij staat een kwalitatieve groei van de stad centraal. Voor deze groeiambitie van Lelystad zijn drie speerpunten in relatie tot elkaar van cruciaal belang, en wel: groei van de werkgelegenheid, diversiteit van woonmilieus en het verbetering van het imago van Lelystad. De kwaliteit van de stad wordt bepaald door enerzijds de ontwikkeling van levendige en dynamische knopen, ofwel de ontwikkeling van het Stadshart, de Kustknoop, Larserpoort/Luchthaven Lelystad en binnenhaven Flevokust en anderzijds door de ontwikkeling van groene vitale woonwijken. De stad heeft ook de mogelijkheden en de kansen om - in het kader van de energie- en klimaatcrisis zich fysiek duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren. Voor de realisatie van deze opgaven is het in de huidige tijd van belang als stad te functioneren op regionaal niveau. Op regionaal niveau door complementair te zijn, aanvullend en versterkend ten behoeve van een groter verband in het belang van de stad. Lelystad is inmiddels onderdeel van MetropoolRegio Amsterdam. In Lelystad zullen deelactiviteiten bijvoorbeeld energie- en

6 6 bouwmaterialen productie, logistiek en zware industrie van de Metropoolregio een geschikt heenkomen kunnen vinden en wel op Lelystad Airport en bij de Binnenhaven Flevokust. Lelystad biedt de ruimte en zet activiteiten in om de lokale dynamiek te versterken. De kwaliteit van wonen staat steeds meer centraal. Door het ontwikkelen van duurzaam vitale wijken wordt beoogd zowel nieuwe inwoners van buiten Lelystad aan te trekken als de huidige inwoners vasthouden. Daarbij streeft Lelystad naar aantrekkelijke en gedifferentieerde woonmilieus, betrokken en verbonden bewoners en een evenwichtige bevolkingssamenstelling. In dit kader is ook een goed functionerend en gezellig stadshart van belang. Ook wordt in onze hedendaagse maatschappij recreëren (leisure) steeds belangrijker. Bewoners en bezoekers zijn steeds meer op zoek naar het genieten, ontdekken en beleven. Lelystad heeft alle potentie in zich om een stad te zijn waar je kunt genieten: aan de kust, op het water en in het groen. Zoals in het AKAK-rapport ook bevestigd wordt, is voor het verzilveren en promoten van de kwalitatieve groei van Lelystad een professionele citymarketing van essentieel belang, om zonder valse schroom - de bekendheid met en het imago van Lelystad te vergroten. Uiteindelijk met het doel mensen voor de stad aan te trekken en te behouden, zowel van nieuwe als de huidige bewoners, bedrijven en bezoekers. Mensen maken de stad waarmaken van tastbare resultaten voor iedereen Met het motto Iedereen doet mee richt het college zich zowel op inwoners, bedrijven en instellingen in de stad, als op de thema s werk, goede voorzieningen voor zorg en onderwijs, sport en cultuur en op wijkverbetering en veilige wijken. Lelystad biedt haar inwoners de mogelijkheid maatschappelijk te ontwikkelen. Hiervoor zetten wij sterk in op onderwijs- en arbeidsparticipatie en het verbeteren van de welzijnsvoorzieningen. Dit zijn de drie topprioriteiten voor de komende jaren. Het is noodzakelijk hieraan hard, maar vooral ook volhardend te werken. Een belangrijke opgave ligt in het versterken van de kwaliteit van het onderwijs om te beginnen bij het basisonderwijs. Zo zal binnen de basisscholen en daaraan voorafgaand de voorschool de taalachterstand bestrijding voor alle leerlingen prioriteit moeten krijgen. Zodat de Lelystadse kinderen meer kans maken op een hoger niveau/beter toegerust doorstromen naar het vervolgonderwijs. Een tweede onderwijsopgave ligt bij het verder uitbouwen van het onderwijs. Concreet gaat het om het opbouwen van het hoger en middelbaar onderwijs. Wij stellen ons ook ten doel de kwetsbare groepen in de Lelystadse samenleving mee te laten draaien. Hier ligt een niet geringe opgave. Er bevinden zich te veel Lelystedelingen (zo n 15 16% van de bevolking) in een marginale positie als het gaat om participatie. Zo n 10% van de beroepsbevolking is arbeidsongeschikt. Ook het aantal jonge arbeidsongeschikten ligt hoog. Er zijn 950 wajongers in Lelystad. Ongeveer 13% van de inwoners verkeert in een sociaal isolement, met

7 7 name onder 65-plussers (17% in 2008). Als gemeente willen wij zorgen voor de juiste voorwaarden en stimulansen om de (arbeids)participatie voor deze kwetsbare groep in onze samenleving te verhogen. Daarnaast willen wij (de overerving van) armoede bestrijden. Ook willen we dat kwetsbare groepen, zoals gehandicapten en ouderen, zoveel mogelijk actief mee kunnen blijven doen. In dit kader is het belangrijk dat ons voorzieningenniveau op peil is. Het gaat hier bijvoorbeeld om gezondheid- en zorgvoorzieningen, maar ook om wervende wijkvoorzieningen volgens het Marktplaatsconcept maar ook om vrijwilligerswerk e.d. Daarbij gaat het niet zozeer om meer, maar om anders en beter met een focus op uitvoering en betere toegankelijkheid. Ook in het AKAK-rapport wordt gesteld dat het van belang is het geformuleerde beleid daadwerkelijk te vertalen in uitvoering onder andere door het stellen van prioriteiten, het goed schakelen tussen stad- en wijkniveau, het herbezien van de verantwoordelijkheden tussen gemeente en inwoners en het bewaken van de uitvoering. Lelystadse samenleving en het bestuur realisatie vermogen verhogen en lokale spankracht versterken! Het waarmaken van onze plannen en voornemens staat of valt met partnerschap. Het gemeentebestuur kan het niet alleen. Van groot belang is de komende jaren gezamenlijk de schouders eronder te blijven zetten om de beoogde doelstellingen te realiseren. Hiervoor investeren wij in samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met de bewoners, de lokale en regionale partners, maar ook nationale partners van Lelystad. Hierbij wordt het steeds belangrijker om goed te schakelen tussen de verschillende schaalniveaus, tussen nationaal-, regionaal-, lokaal - en wijkniveau. Goed schakelen vereist complementair handelen op deze schaalniveaus en in grotere verbanden. Het bepalen van de maatvoering van het gemeentelijke handelen is zoals ook in het AKAK-rapport aangeven - een steeds terugkerend vraagstuk over de volle breedte van het gemeentelijke beleid. Als gemeente dienen wij hierbij open en zelfbewust naar buiten te treden. Het geven van verantwoordelijkheden aan anderen en daarbij de regie houden kan niet zonder deze open en zelfbewust houding. Kortere termijn opgaven Voor de inganggezette maatregelen in het kader van de economische recessie wordt gestuurd en vastgehouden aan: Vasthouden van kwaliteit Juist in deze tijd van economische crisis is het belangrijk vast te houden aan kwaliteit; een keuze voor kwaliteit van zowel de fysiekruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkeling als voor het beheer en onderhoud van de stad.

8 8 Deze keuze betekent voor het wonen bijvoorbeeld het vasthouden aan kwalitatieve ambities. Dus een keuze voor het bouwen voor starters en de duurdere segmenten. Dus geen verlaging van de grondprijzen, geen keuze voor alleen goedkopere vormen van woningbouw of geforceerd blijven bouwen van woningen. Voor een goed beheer wordt meer aandacht besteed aan een duurzamer inrichting van de openbare ruimte en aan de omvang van de te gebruiken grondstoffen. Ons motto Iedereen doet mee Met dit motto als vertrekpunt willen we het welzijn dienen van alle Lelystedelingen. Hierbij staat het waarmaken van tastbare resultaten centraal, voor iedereen met betrekking tot werk, onderwijs, veiligheid en het stimuleren van participatie in brede zin. Het sociale beleid wordt gekenmerkt door investeren in het goed kunnen samenleven, investeren in zowel preventief armoedebeleid (de cirkel doorbreken) als in zorg en investeren in onderwijs en jeugd. Extra maatregelen zijn nodig om te investeren in werk voor de Lelystedelingen. Hierbij is het van belang in te spelen op de kansen die de energie- en klimaatcrisis biedt voor de duurzame ontwikkeling van Lelystad. Gedecentraliseerd stedenbeleid Het stedenbeleid na 2009 houdt in dat het kabinet door wil zetten op het doel Krachtige, vitale steden. Steden waar mensen graag willen wonen en waar bedrijven zich bij voorkeur vestigen. Steden met een hoog voorzieningenniveau en leefbare en toekomstbestendige wijken. Een krachtige stad biedt mensen kansen om zich op te werken, om te stijgen op de sociale ladder. (Brief minister WWI 17 juli 2009). Het rijk kiest in de uitwerking van het stedenbeleid voor een faciliterende partnerschap rol. Het stedenbeleid wordt voortgezet, maar de aanpak ervan wordt op belangrijke onderdelen anders. Decentralisatie is een belangrijk uitgangspunt van het kabinet. Inzet is om op lokaal niveau meer ruimte voor maatwerk te creëren en om de bestuurlijke lasten te verminderen. Daarnaast blijft het Rijk als partner actief betrokken bij de wijk en themagerichte aanpak. De komende periode is het voor de steden van groot belang om er gezamenlijk voor te zorgen dat de stedelijke vernieuwing op de agenda blijft staan. Het opstellen van een MeerjarenOntwikkelingsProgramma (MOP) is in het kader van Stedelijke vernieuwing een verplichting. Om versnippering van beleid en daarmee fragmentatie van inspanningen en inzet van middelen te voorkomen wordt een integraal MOP op hoofdlijnen opgesteld. In samenhang wordt hierin de meerjarige opgaven voor de stad weergegeven. Het MOP is een belangrijk middel om de maatschappelijke en stedelijke investeringsopgaven van de stad voor de komende 10 jaar onder de aandacht van het Rijk te houden. Daarnaast heeft het MOP - als sturend document om meerjarig richting te geven aan de beleidsontwikkeling en de integraliteit van beleid en uitvoering te bevorderen een belangrijke plaats binnen de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie:

9 9 Het MOP wordt geheel geïntegreerd in de jaarlijkse planning en control cyclus, inclusief de programmabegroting. Het MOP wordt ook - beleidsmatig en financieel - geïntegreerd worden in de organisatie en de producten van de organisatie. Opgaven per programma In deze samenvatting wordt in het kort per programma de opgaven geschetst voor de komende jaren en de weg waar langs wij deze trachten waar te maken. Een perspectief dat overwegend voortschrijdend van karakter is en concreet en resultaatgericht zal zijn. Binding en ontmoeting Onze ambitie is de binding in de samenleving te bevorderen door de bewoners meer in de gelegenheid te brengen om elkaar te ontmoeten. De belangrijkste basisvoorwaarden voor betrokkenheid en participatie zijn wonen, werken en onderwijs. Extra betrokkenheid en participatie ontstaat door actieve deelname aan sportieve -, culturele en sociale activiteiten. In een samenleving die wordt gekenmerkt door diversiteit is openheid voor culturele en levensbeschouwelijke verschillen een belangrijke voorwaarde. Binnen dit programma is nadrukkelijk de opgave aan de orde van ontwikkeling van partnerschap bij de maatschappelijke opgave. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente regisseert en de instelling uitvoert. Het is belangrijk gestelde prioriteiten door te vertalen naar de prestatieafspraken en de instellingen, en met name naar de Brede Scholen en de Brede Welzijnsinstelling, maar ook naar het Sportbedrijf en Kubus. Voor het realiseren van goede en wervende voorzieningen op stedelijk en op wijkniveau is het versterken van de vraaggerichte aanpak en de onderlinge samenwerking daarin een belangrijke prioriteit. Het betreft hier voorzieningen zoals Agoratheater, Underground, Kubus, de Koploper tot de nieuwe bibliotheek en de in aanbouw zijnde wijkvoorzieningen de Marktplaatsen Atolplaza en Hanzeborg. In de bestaande buurtcentra wordt de basis gelegd voor ontmoeting en toenadering van wijkbewoners op buurtniveau. Zij hebben een betaalde beheerder en er is een aantal professionals aangesteld om de specifieke doelgroepen kinderen en ouderen in de buurt te bedienen. Integratie van de bestaande buurtcentra en andere wijkvoorzieningen (sport, welzijn, onderwijs, zorg en cultuur) in de Marktplaatsen voor de buurt dient een resultaat en vraaggerichte aanpak te versterken, waarbij een scherp oog voor burger- en bewonersinitiatieven essentieel is. In het Meerjarenprogramma Maatschappelijk Vastgoed is voorgesteld hoe de uitrol van de Marktplaatsen de komende jaren eruit ziet. Lelystad is een sportieve gemeente. Een groot deel van de inwoners van Lelystad is actief sporter, deels in verenigingsverband en deels ongeorganiseerd. In de vastgestelde Uitvoeringsnota Sport Tussen start en finish zijn voorstellen opgenomen voor extra investeringen in sportvoorzieningen en sportactiviteiten. Het doel hierbij is de sportparticipatie verder te vergroten. Veel Lelystedelingen doen vrijwilligerswerk. Er wordt de komende jaren extra ingezet op het vrijwilligerswerk onder jongeren.

10 10 Middels het lopen van maatschappelijke stages gaan alle jongeren in het voorgezet onderwijs kennismaken met het vrijwilligerswerk. Jeugd voorop Prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkelingskansen van de Lelystadse jeugd. Geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van het kind, vanaf het consultatiebureau, de peuterspeelzaal tot uiteindelijk het voortgezet- en beroepsonderwijs. Investeren in het onderwijs van onze Lelystadse kinderen wil zeggen dat er de komende jaren verschil gemaakt wordt. Als we willen dat Lelystadse kinderen over acht jaar er steviger voor staan als het gaat om hun taal- en rekenvaardigheid vergt dit een volharden op deze prioritering. Hiervoor is de doorontwikkeling van de brede scholen belangrijk. Zo ook de Lelystadse Educatieve Agenda, die nu volop in uitvoering is. Wat de kwaliteit van het onderwijs betreft is besloten de onderwijsmonitor in te voeren. Er is besloten tot de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. De komende periode zal benut worden om na te gaan hoe het openbaar onderwijs er financieel voor staat en om in te schatten of en zo ja hoeveel Lelystad als bruidsschat aan het openbaar onderwijs mee zal geven. In onze aanpak blijft het van groot belang zo vroeg mogelijk de problemen te signaleren, te onderkennen en aan te pakken Door de eerste pilot voor een Centrum voor Jeugd en Gezin is meer inzicht verkregen in wat nodig is om een laagdrempelige voorziening voor tijdige signalering en een integraal zorgaanbod, zowel aan de ouders als aan de jongeren vorm te geven. Uit deze pilot blijkt dat het in de dagelijkse praktijk het schuurt en wringt. Vanuit de programmadoorlichting wordt voorgesteld een Centrum voor Jeugd en Gezin vanuit de verbetering van de dagelijkse praktijk verder gestalte te geven, en niet in te zetten op de organisatie van een zwaar Centrum voor Jeugd en Gezin. Binnen de dagelijkse praktijk ligt de hoogste prioriteit bij het waarmaken en invullen van een fundamenteel andere aanpak. Minder indicering, - medicalisering en soms - professionalisering, maar meer gericht op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het netwerk daar om heen. Op korte termijn verwachten we het onderzoeksrapport te ontvangen van vijf rijks-jeugdinspecties naar de oorzaak van de hoge recidive onder jongeren. Landelijke cijfers tonen aan dat de recidive onder jongeren hoog is, en in Lelystad hoger dan gemiddeld. Uit het onderzoek volgen ook verschillende aanbevelingen. Voorstellen hoe hiermee om te gaan zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

11 Ondersteuning en zorg Najaarsnota Meedoen is het devies van het beleid. Twee grote uitdagingen zijn aan de orde: Hoe kunnen we bevorderen dat méér mensen méér meedoen en minder mensen een beroep hoeven te doen op individuele ondersteuning; Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een goed toegankelijk en bereikbaar voorzieningenniveau is. Voor dit programma geldt het uitgangspunt eigen verantwoordelijkheid eerst, maar handreiking en ondersteuning daar waar nodig. Dit uitgangspunt geven wij vorm door in te zetten op het versterken van het zelforganiserend vermogen van burgers en door in te spelen op burgerinitiatieven (in de wijk). Wij staan voor de uitdaging om de rol van de gemeente zo vorm te geven dat de eigen kracht van inwoners wordt bevorderd, zonder dat de gemeente daarbij zelf (altijd/vaak) de ondersteunende partij hoeft te zijn. Het zwaartepunt van de rol van de gemeente ligt op faciliteren en stimuleren. De vergrijzing speelt hierbij een belangrijke rol: het aantal ouderen in Lelystad zal in de komende jaren aanzienlijk toenemen. Dit betekent dat meer mensen een beroep zullen doen op de individuele voorziening vanuit de Wmo. Daarnaast wordt er de komende jaren aanzienlijk bezuinigd op de AWBZ. Dit zal, naast de vergrijzing, leiden tot een toenemende druk op gemeentelijke (welzijns)voorzieningen. De vraag naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg zal hierdoor bijvoorbeeld sterk toenemen. Economie, Werk en Inkomen In dit programma staat de komende jaren het bestrijden van de gevolgen van de economische crisis centraal. Ook in deze tijd is een levendig stadshart een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat. Naast de fysieke vernieuwing is het belangrijk ook de sociaaleconomische dynamiek van het stadshart te blijven versterken, onder andere door een goede bereikbaarheid, door centrummanagement en een grotere veiligheid. Voor het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de economie is de ontwikkeling van Lelystad Airport met bedrijventerreinen (Larserpoort en OMALA) en de binnenhavenontwikkeling van Flevokust van groot belang. Hiervoor zetten wij in op het versterken van onze positie in de Metropoolregio Amsterdam door intensivering en versterking van het ons netwerk en partnership (MRA, PRES en AAA). Ook willen wij hiermee bevorderen dat Lelystad een meer centrale ligging in het Randstedelijk economisch verkeer krijgt. Het geleidelijk vergroten van onze oriëntatie ook naar het noorden (Twente, Groningen, Noord-Duitsland en Scandinavië), oosten (Zwolle, Kampen en achterland) en zuiden (Utrecht, Hilversum, Amersfoort) is daar onderdeel van, vooral na opening van de Hanzelijn.

12 12 De jeugd wordt relatief hard getroffen in deze tijden. Daarom moet er worden ingezet op goede scholing van de jeugd en het bestrijden van jeugdwerkloosheid, goede scholing op VMBO, MBO en HBO niveau, waarbij ook de overgang van het ene niveau naar het andere niveau de aandacht moet hebben. Dit betekent investeren in: Aansluiting van het VMBO op MBO en ter verbetering van de overgang van het VMBO naar MBO en de verbetering van de kwaliteit en/of het imago van ROC Flevoland; De ontwikkelingen rond HBO Windesheim; afhankelijk van de omvang van de te realiseren HBO zullen de komende jaren faciliteiten ontwikkeld moeten worden. Extra inzet betreft het investeren in het project meedoen werkt beter ofwel vasthouden aan de doelstelling om voordeelgemeente te blijven. Naast de succesvolle bestaande maatregelen, zoals verloning, loonkostensubsidie en werkstages is het van groot belang om met aanvullende maatregelen te voorkomen dat mensen werkloos worden, om mensen aan het werk te krijgen en actief te houden. In de nota Meedoen werkt beter wordt hieraan verdere uitwerking gegeven langs de drie productielijnen: continuering en aanscherping van het huidige aanbod dat in de afgelopen jaren succesvol is gebleken; activering van zorgtrajecten voor mensen die langdurig op de WWB zijn aangewezen en activiteiten voor mensen die worden getroffen door de economische crisis. Door de invoering van het Participatiefonds, waarin opgaan de middelen van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, de Wet Inburgering en de re-integratie middelen van de WWB,, liggen er kansen om doelmatigheid en doeltreffendheid te bevorderen. Het Participatiefonds maakt het mogelijk één klant vanuit één hand van dienst te zijn, waar er tot voor kort meerdere handen aan te pas kwamen. Wonen en Wijkontwikkeling Lelystad streeft naar aantrekkelijke en gedifferentieerde woonmilieus, betrokken en verbonden bewoners en een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Daarnaast wil Lelystad de komende jaren groeien naar inwoners. Een complexe opgave waarin de ontwikkeling van de bestaande stad en de nieuwbouw op de uitleglocaties nauw met elkaar en in de juiste verhouding dienen samen te hangen. Hierbij gaat het om de juiste verhouding tussen het aantal mensen van buiten en het aantal mensen van binnen; de juiste verhouding tussen sociale woningen en marktsector (goedkope, middeldure en dure koopwoningen). Bovendien zijn de juiste investeringen in de bestaande wijken noodzakelijk om voldoende kwaliteit te behouden en te realiseren. In deze tijd van economische recessie is het van groot belang dat er geïnvesteerd wordt in zowel aanbod- als vraaggerichte maatregelen om de gevolgen van de stilgevallen woningmarkt tot een minimum te beperken. Bovendien dient extra geïnvesteerd te worden in het imago van Lelystad als aantrekkelijke woonstad om zo Lelystad in beeld te houden bij de potentiële koper. Lokaal akkoord Gemeente Lelystad Centrada Huisvesten van doelgroepen: Aantal woningzoekende jongeren en ouderen is licht gedaald. Wachttijd in algemeen afgenomen. Jongeren: onderzoek werkhotel voor jongeren is geresulteerd in project Kamers met kansen. Statushouders zijn voor 97 % gehuisvest.

13 13 Woningvoorraad: In de herstructurering zijn met name in Noordoost grote investeringen gedaan. Bijna de helft van het aantal huurwoningen zijn gerenoveerd. Nieuwbouw over deze periode is achtergebleven. Vanaf 2009 wordt de achterstand ingelopen. Overig: Centrada investeert in voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hanzeborg en marktplaats voor de Atolwijk zijn inmiddels in aanbouw. Voor de bestaande wijken geldt in Lelystad dat ze in sociaal en fysiek opzicht hun aantrekkingskracht behouden en in die zin concurrerend blijven met de nieuwbouwwijken. Door het versnipperd woningbezit in een groot aantal wijken is het versterken van de rol van de particuliere eigenaren bij de woningverbetering een belangrijke opgave. Om hierin succesvol te kunnen zijn zal eerst aandacht moeten uitgaan naar de sociale en financiële problematiek in de huishoudens. Pas nadat op deze gebieden problemen opgelost zijn zullen gezinnen gaan nadenken aan de verbetering van hun woning. In het kader van wijkontwikkeling gebruiken wij het instrument van de wijkontwikkelingsplannen, waarmee we om de 8 10 jaar in een cyclische benadering en in overleg met de wijkbewoners een visie, een uitvoeringsplan en evaluatie opstellen. In deze wijkontwikkelingsplannen worden de benodigde kwaliteitsimpulsen uitgewerkt. De wijkontwikkelingsplannen voor Lelystad Noordwest en Noordoost zijn in uitvoering. Voor Zuidoost is het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Evaluatie met betrekking tot de stand van zaken van Noordoost verschijnt binnenkort. Voor Zuidwest zal in 2009/2010 een visie en uitvoeringsplan ontwikkeld worden. Het bevorderen van betrokkenheid van de wijkbewoners bij het reilen en zeilen van hun straat, buurt of wijk is een rode draad in het realiseren en behouden van wijken waar het prettig wonen is. Het boeken van resultaten op de wijkwerkvloer is gebaat bij een doortastende en consistente manier van werken (wijkmanagement). Een belangrijk onderdeel van het werk van wijkmanagement ligt bij het organiseren van de samenwerking voor de beantwoording van de maatschappelijke vraagstukken in de buurt en het bewaken van de maatvoering van het gemeente handelen in de praktijk. Benutten en profileren van kernkwaliteiten De kernkwaliteiten ruimte, water en groen, de rust in de wijken en de dynamiek in de knooppunten geven Lelystad haar uitstraling. Vooral in relatie tot de ligging van de stad, aan de rand van de Metropoolregio Amsterdam en als poort naar het noorden, oosten en zuiden geven zij Lelystad de handvatten voor een sterke positionering. Deze combinatie van kwaliteiten is het visitekaartje van Lelystad, waar de stad en haar burgers trost op kunnen zijn. Door het benutten en profileren van deze kernkwaliteiten wordt een positieve impuls gegeven aan het imago van Lelystad. Hiermee beogen wij de waardering voor de stad te vergroten waardoor meer bedrijven, meer inwoners en meer bezoekers tot Lelystad worden aangetrokken.

14 14 Op kortere termijn is het voor het ontwikkelen van toerisme en recreatie aan de kust het belangrijk de samenhangende, integrale ontwikkeling van de kust te versterken. Prioriteit dient daarbij gegeven te worden aan de ontwikkeling van de kustknoop (qua fasering, onderdelen en uitvoering). In dit kader dient alles ingezet te worden om een vertraging van het BEEC (Bataviastad Stad Event en Exhibition Centre) tot een minimum te beperken. De recessie doet zich ook op deze markt gelden. In de groene rand rondom Lelystad staan wij voor de opgave de recreatieve waarde en de toegankelijkheid te vergroten en de versnippering van het groen tegen te gaan. Met Staatsbosbeheer wordt een duidelijke visie op de Oostvaardersplassen ontwikkeld in relatie tot de Hollandse Hout. In het kader van het Provinciaal Meerjaren Programma Platteland (PMJP) wordt een samenhangend ontwerpplan recreatieve routestructuur uitgevoerd. Uit de programmadoorlichting komt naar voren dat door een sterkere visie op groenblauw en het vasthouden daaraan deze programmalijn veel krachtiger neergezet kan worden, ook in relatie tot het aantrekken van meer toerisme en het uitbreiden van mogelijkheden voor recreanten. Juist in deze economische tijden is het ook van groot belang om met volle sterkte in te zetten op de promotie van Lelystad. Onlangs is gezamenlijk met Stichting Lelystad Partners het merk Lelystad gepresenteerd. Uitvoering van het Strategisch Marketing Plan dient in al zijn omvang opgepakt en geïntensiveerd te worden. Schoon, heel, veilig en duurzaam Schoon, heel, veilig en duurzaam zijn basisvoorwaarden voor prettig samenleven. Het gaat hier om het vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving. In ons streven naar een hogere waardering van de bewoners voor hun woonomgeving is het van belang om de inspanningen op het gebied van grootonderhoud te intensiveren en continuïteit te blijven bieden. Hiervoor zetten wij in op het inhalen van de achterstand in de uitvoering van het MJP-GO tezamen met een voorschot op de uitvoering van het nieuw op te stellen meerjarenprogramma voor het onderhoud na 2011 in de dagelijkse praktijk willen wij vooral aandacht besteden aan de top tien van verbeterpunten en de terugkoppeling daarover naar de bewoners vergroten. Voor de langere termijn is er op basis van de Meerjarenraming Kwaliteit Structuurplan (KSP) een structureel tekort van 3,7 miljoen euro geconstateerd. Dit tekort is gebaseerd op de huidige door de raad vastgestelde kwaliteitseisen aan de openbare ruimte en dit doorgerekend voor 30 jaar. In de perspectiefnota, die dit najaar naar de raad gaat, zullen oplossingen voorgesteld worden. Hiervoor zijn ook bredere beleidsafwegingen en wijzigingen nodig. De wijkveiligheidsplannen zijn vastgesteld. De komende jaren gaat het erom deze plannen ten uitvoer te brengen en goed te monitoren. Ook op het gebied van toezicht en handhaving heeft versterking, verbetering en voorzetting prioriteit. De stijging van het aantal woninginbraken vraagt om een gedegen

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Begroting 2015 September 2014

Begroting 2015 September 2014 Begroting 2015 September 2014 INHOUDSOPGAVE BEGROTING Samenstelling bestuur 4 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidsbegroting 9 2.1 Thema s 10 2.1.1 Culturele hoofdstad 10 2.1.2 Transformatie

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

De (vrije) tijd van je leven! Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere

De (vrije) tijd van je leven! Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven! 0 Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven! 0 Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven!

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie