Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School"

Transcriptie

1 De Ouderraad (OR) van de Brederoschool nodigt u allen uit voor het bijwonen van de: Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School Op deze avond leggen de Medezeggenschapsraad (MR), de Ouderraad (OR), de Stichting Brederoschool Middelen (SBM) en de Directie verantwoording af over wat zij het afgelopen schooljaar hebben gedaan. Ook geven ze informatie over wat er voor dit schooljaar op het programma staat. Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen Algemene Ouderavond van 5 november Ingekomen stukken 4. Medezeggenschapsraad jaarverslag MR samenstelling MR Ouderraad jaarverslag OR financieel verslag OR over begroting , inclusief voorstel Ouderbijdrage samenstelling OR / kascommissie Stichting Brederoschool Middelen jaar- en financieel verslag SBM Verslag Directie schooljaar Vooruitblik op het vervolg huidig schooljaar 9. Rondvraag 10. Sluiting PAUZE 11. Eventuele vervolgvergaderingen Tijdens de bijeenkomst worden verslagen en rapportages besproken. Deze zijn voor de vergadering vanaf 30 oktober a.s. te downloaden van de website van de Brederoschool of fysiek op te halen bij de secretaresse.

2 Verslag Algemene Ouderavond 5 november Opening en vaststelling agenda Harma Schut, voorzitter Ouderraad (OR), heet de ouders en leerkrachten welkom op deze Algemene Ouderavond. In het vervolg zal de OR deze leiden en helpen organiseren. Er is een kleine voorstelronde. Voor wat betreft de agenda, de punten 9 en 10 doen we eventueel niet, dit komt waarschijnlijk in de rondvraag en het verslag Directie punt 7 wel aan de orde. Dit betekent dat de pauze na punt 8 dan ook de Sluiting is. 2. Notulen Algemene Ouderavond 7 november 2011 Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. De notulen worden vastgesteld. 3. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. Er zijn wel enige afmeldingen binnengekomen. 4. Medezeggenschapsraad (MR) Er zijn vragen over het hoe en waarom van het Hoorns model. De directeur, Marike, licht dit en het pad daar naar toe uitgebreid toe: o.a. groepsgrootte, het wel houden aan de normen voor genoten onderwijs voor leerlingen ongeacht op welk moment zij zijn ingestroomd, de voordelen/nadelen en het resultaat van de gehouden enquête over dit onderwerp. Het jaarverslag wordt vastgesteld. 5. Ouderraad (OR) Er zijn vragen over de reguliere feesten (St. Maarten, Sinterklaas) en het uitdelen van snoep en cadeautjes. Alhoewel er verschillende wijzen van invulling mogelijk zijn, wordt er uiteindelijk één gekozen waarbij over alle klassen heen zoveel mogelijk gelijk wordt behandeld. Ook de financiële ruimte is een factor. Het belangrijkste is dat er sfeer is en een feest. Een ander doel is om meer geld aan sportactiviteiten te besteden. Er wordt opgemerkt dat er een klein verschil zit in de tekst bij het jaarverslag en het financiële jaarverslag. De directeur, Marike, geeft aan dat er over 2 jaren een lustrum aan zit te komen en de OR hiervoor mogelijk een reservering wil gaan opbouwen. Het jaarverslag wordt vastgesteld. De kascommissie heeft het financiële jaarverslag goedgekeurd. De penningmeester wordt decharge verleend. Voorgesteld wordt om de ouderbijdrage weer op 30 te zetten. Geen van de aanwezigen heeft hier bezwaar tegen. Het financiële jaarverslag wordt vastgesteld. 6. Stichting Brederoschool Middelen (SBM) De voorzitter bespreekt het verslag en geeft aan dat het beschikbare geld op dusdanige wijze benut moet worden dat het de leerlingen ten goede komt. Ook het inzamelen van oud papier levert een bijdrage aan de stichting. Opgemerkt wordt dat de bak wel af en toe snel weer weg lijkt te zijn. Dit is echter niet niet gewijzigd. Duidelijk publiceren blijft verstandig. 1 / 3

3 Marloes de Weijer (MR) neemt zitting in het SBM bestuur. De voorzitter OR neemt als taak op zich om het contact tussen OR en SBM te onderhouden. Geen van de aanwezigen heeft hier bezwaar tegen. 7. Verslag Directie / Vooruitblik op het vervolg huidig schooljaar Schoolplan Het tweede schooljaar in de nieuwe samenstelling van het team zit er al weer op. Het eerste jaar was gericht op het creëren van een fijne werksfeer zowel fysiek als inhoudelijk. Het gebouw is geverfd, er zijn prikborden opgehangen waarop inmiddels werk van de kinderen hangt, er is een grootse kinderboekenweek georganiseerd en een prachtig sportproject n.a.v. de certificering sportactieve school. Daarnaast is er een duidelijke visie ontwikkeld. Het afgelopen jaar is er een inhoudelijke ontwikkeling in gang gezet. Er zijn goede gezamenlijke afspraken gemaakt op het gebied van de mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling, het technisch en begrijpend lezen, het rekenen en het technisch schrijven. De leerkrachten hebben gezamenlijke scholingen gevolgd. Onder anderen op het gebied van Engels. In het schooljaar wordt Engels vanaf groep 1 aangeboden. Daarnaast heeft de Brederoschool visie ontwikkeld op het gebied van wetenschap en techniek in combinatie met de duurzaamheidthema s. De school wil 3D-Duurzaam worden. In het schooljaar zal dit verder worden uitgewerkt. Start van het jaar Marike refereert aan het nare begin van schooljaar , het begin zonder conciërge John die in de zomervakantie plotseling overleed. Ze benoemt dat de school heel blij is met Willem, de nieuwe conciërge, die net op het goede moment de Brederoschool wist te vinden. Inhoudelijk aanbod De school zet hoog in op goede resultaten in een breed aanbod. Het leerkrachtteam is en wordt geschoold op de vakgebieden Engels en wetenschap en techniek. Er zijn voorbereidingen getroffen om in schooljaar met de spaceshuttlegroep te kunnen beginnen. De groep waarin begaafde en hoogbegaafde kinderen uit groep 6,7 en 8 anderhalf uur per week aanbod krijgen gericht op hogere denkvaardigheden. Vaardigheden als samenwerken en presenteren komen extra aanbod tijdens de presentaties. Projecten/aangeschaft materiaal Naast het harde werken aan de vaste dingen (taal, lezen, rekenen, wereldoriënterende vakken, enz.), is er het afgelopen jaar veel extra s gebeurd. Activiteiten waarbij deze vakgebieden samen komen of in praktijk gebracht worden, zoals: De kinderboekenweek, grootse opening, theatervoorstelling, projectactiviteiten, excursies, presentaties Tentoonstelling levensloop vlinders in alle gebouwen. Poëzie, bovenbouw heeft meegedaan aan kind en poëzie van stichting het poëziepaleis, N.a.v. dit project heeft een leerling op Noorderzon meegedongen naar het kinderstadsdichterschap. Alle leerkrachten hebben de coachcursus m.b.t. het begeleiden van studenten met succes afgerond 2 / 3

4 De groepen acht hebben een bezoek aan het Groninger museum gebracht. N.a.v. de tentoonstelling van Ruud van Empel hebben de leerlingen twee zelfgemaakte kunstwerken aangeboden aan het museum. Sint maarten, Sint, Kerst waren een succes. In combinatie met de sportactieve school is er een gezond ontbijt georganiseerd. In het kader van duurzaamheid zijn daarbij broodtrommels en bekers uitgedeeld. Er is op natuurijs geschaatst met de hele school. Het koffieconcert was een succes, veel deelnemers, meer dan 250 bezoekers. Ter voorbereiding op Bredero 3D-Duurzaam is het voorjaarsproject volledig gericht geweest op techniek, wetenschap en duurzaamheid. De onderbouw heeft bewegende speeltoestellen voor jonge muisjes ontworpen, de groepen 3 en 4 hebben het hefboomprincipe en de uitvinding van het wiel doorleefd, groep 5 en 6 hebben alle technische onderdelen van de fiets ontleed en hebben deze principes in een proefjescircuit voor de onderbouw laten terugkomen en elke bovenbouwgroep heeft een eigen adviesbureau opgericht m.b.t. duurzaam bouwen. - De school heeft m.b.v. subsidiegelden 128 zonnepanelen op de daken van gebouw 5 en 7 gekregen. Wethouder Karin Dekker heeft de feestelijke opening verricht. - De bovenbouw heeft meegedaan aan de kindergemeenteraadsverkiezingen. - De leerlingenraad heeft meegepraat op allerlei gebied. - De school heeft meegedaan aan de nationale wetenschapsquiz. - Groep 7 heeft een film over de wijk gemaakt. - De groepen 1/2 zijn op excursie naar het ziekenhuis geweest. - Een musical is in het Zernike opgevoerd, de andere in de school op ons nieuwe podium. Beide waren een succes. De kinderen toonden zich ware toneelspelers en zangers. - Het slotfeest was een succes. Oudere kinderen hebben jongere kinderen geholpen. De helft van de groepen liepen de vossenjacht, de andere helft deed de activiteiten op het schoolplein. Marike bedankt de ouders voor de fijne samenwerking. Ze geeft aan dat meer dan 80% van de ouders op de een of andere manier meehelpt om samen met de school een goed onderwijsaanbod aan de kinderen te kunnen realiseren. Dat varieert van meerijden naar de schooltuinen, tot helpen in de klas, tot deelnemen aan een van de geledingen van de school zoals OR, MR, commissies, enz. 8. Rondvraag / Bijzonder onderwerpen Er waren meerdere vragen over de herkomst van financiën en de besteding daarvan. Hierbij de antwoorden: De verkregen en mogelijk nog te verkrijgen subsidies zijn eenduidig. Ze zijn voor een bepaald doel en er zijn geen afhankelijkheden ertussen. Het geld uit de sponsorloop wordt in principe in het geheel besteed aan de aanschaf van materiaal voor het geven van Engels. Mocht er om één of andere reden toch iets resteren, dan zal dit naar sport gaan. Het aangeschafte toneel wordt nog niet helemaal naar wens gebruikt, het is de bedoeling dat dit meer ingezet gaat worden. Dit vergt echter ook enige organisatie. Er staan voor dit jaar nog geen Goede Doelen op het programma om te worden gesteund. Eerst ligt de focus op interne zaken. Dit gaat volgend jaar opnieuw bekeken worden en besproken. De directeur staat open voor voorstellen. 9. Sluiting / Pauze Er is gelegenheid om een versnapering te nuttigen en na te praten. Na de pauze heeft de Ouderraad een (eigen) vergadering. 3 / 3

5 Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2012/2013 ALGEMEEN Vergaderingen De Medezeggenschapsraad komt ongeveer acht keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. Communicatie Elke MR-vergadering wordt genotuleerd. Van deze notulen wordt een verslag gemaakt dat op de website van de Brederoschool wordt gepubliceerd. Belangstellenden die zich daarvoor aanmelden ontvangen een bericht via de wanneer er een nieuw verslag is geplaatst. De MR kan bereikt worden door te mailen naar of door één van de MR-leden aan te spreken. Alleen in bijzondere situaties wordt een nieuwsbrief uitgegeven; bijv. bij de zoektocht naar nieuwe MR-leden. Samenstelling MR De MR bestaat uit zes leden: drie leerkrachten en drie ouders. Dit is voldoende voor het aantal leerlingen van de Brederoschool Namens de Brederoschool had Meis van der Heide (ouder) zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). De GMR bestaat uit leden van alle openbare scholen in Groningen. Meis heeft de MR structureel op de hoogte gehouden van de (bovenschoolse) ontwikkelingen. Marike Venema, directeur, woont de MR-vergaderingen bij in de rol van informatieverstrekker en adviseur. MR Oudergeleding: Janneke de Lange (voorzitter) Petra de Maar (secretaris) Marloes de Weijer Teamgeleding: Tineke Noordman (groep 5a) Yvonne Stollé (groep 3a) Hilda vd Pers (groep 1/2c) MR In het schooljaar verlaat Tineke Noordman de MR. Zij wordt vervangen door Mona Veenstra (groep 8a). Bé Buring (leerkracht) zal Meis van der Heide opvolgen als vertegenwoordiger van de Brederoschool in de GMR.

6 Contact met de directeur Marike Venema, de directeur, hield de MR op de hoogte van ontwikkelingen binnen de school en de stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen. De Brederoschool valt onder het bestuur van deze stichting. Voorafgaand aan de meeste vergaderingen was er een vooroverleg tussen de directeur en de voorzitter van de MR. Contact met de Ouderraad Elke tweede MR-vergadering werd tegelijkertijd gepland met de ouderraadvergadering. Deze vergaderingen worden gezamenlijk gestart waarbij de stand van zaken op school wordt besproken, de raden kennis kunnen uitwisselen en elkaar eventueel vragen kunnen stellen. Afhandeling vragen/klachten ouders Werkwijze is dat vragen/klachten van ouders in principe eerst bij de leerkracht worden neergelegd, vervolgens bij de directeur en mocht het dan nog niet tot tevredenheid zijn opgelost dan pas bij de MR. In het schooljaar 2012/2013 zijn er bij de MR geen klachten van ouders binnengekomen. Vragen van ouders zijn door de MR beantwoord. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN SCHOOLJAAR 2012/2013 Begroting De MR heeft de begroting 2013 van de Brederoschool bekeken en goedgekeurd. Verkeerssituatie rondom school Vanuit de MR is actie ondernomen richting de gemeente over het plaatsen van een spiegel op het fietskruispunt tussen de school en de Zuiderflat. Deze aanvraag is echter afgewezen. Argument van de gemeente is dat een spiegel schijnveiligheid creëert. Passend onderwijs In augustus 2014 wordt in het basis- en het voorgezet onderwijs het passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat alle scholen vanaf die datum ook zorgplicht hebben voor kinderen met gedragsproblematiek. Dat wil niet zeggen dat elke school alle kinderen moet kunnen plaatsen, maar wel dat elke school moet zorgen dat een kind dat zich aanmeldt op een voor het kind passende school geplaatst wordt. Passend onderwijs moet ertoe leiden dat er minder kinderen naar het speciaal onderwijs gaan en dat de plaatsing van kinderen met lichte gedragsproblematiek op een reguliere school laagdrempeliger wordt. Alle scholen gaan deel uit maken van een Samenwerkingsverband (SWV), waarin alle scholen binnen een regio vertegenwoordigd zijn. Elk SWV stelt een Ondersteuningsplan op waarin wordt aangegeven waar een kind kan worden geplaatst en volgens welke criteria. Scholen die kinderen plaatsen met een rugzakje kunnen bij het SWV een aanvraag indienen voor extra geld. Dit geldt ook voor het speciaal onderwijs. De O2G2-scholen behoren tot het SWV van alle scholen in de provincie Groningen.

7 Elke afzonderlijke school stelt een schoolondersteuningsprofiel op waarin wordt beschreven welke kinderen op basis van welke criteria op een school geplaatst kunnen worden en welke niet. Ook de Brederoschool moet een schoolondersteuningsprofiel opstellen. De MR is alert op de ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de Brederoschool. De MR heeft adviesrecht ten aanzien van het schoolondersteuningsprofiel. Ook op overkoepelend niveau is er sprake van medezeggenschap, de ondersteuningsplanraad. Ouders en leerkrachten hebben medezeggenschap ten aanzien van het Ondersteuningsplan van het SWV. Taakbeleid, Jaaragenda en Groepsindeling 2013/2014 De leden van de MR hebben dit besproken en de stukken goedgekeurd. Evaluatie functioneren MR en aantal MR-leden In verband met het verlaten van de MR van twee leden van de oudergeleding in het schooljaar 2014/2015 is ervoor gekozen om halverwege het schooljaar 2013/2014 twee nieuwe MR-leden te werven die dan vast een half jaar gaan meedraaien. Om de MR-vergaderingen wat meer diepgang te geven is besloten meer thematisch te werk te gaan. Per vergadering kan dan dieper worden ingaan op een gekozen thema. Voorwaarde is wel dat een thema nooit een ander belangrijk onderwerp, zoals passend onderwijs, in de weg kan zitten.

8 Jaarverslag Ouderraad Brederoschool schooljaar Ouderraad (OR) De OR bestaat uit de op een groepsavond gekozen groepsouders, dwz de ouders/verzorgers van een leerling die de groep vertegenwoordigen, en uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. In de periodieke (ca. 6) vergaderingen worden zij vergezeld door twee leerkrachten en in voorkomende gevallen de directrice. De OR int een jaarlijkse Ouderbijdrage en beheert dit schoolfonds om extra activiteiten te kunnen bekostigen voor de leerlingen op de school. Naast de ondersteuning door de groepsouders in de groepen zelf worden ook andere activiteiten uitgevoerd en ondersteund. De exacte taken/bevoegdheden van de OR staan beschreven in het Huishoudelijk Reglement. Samenstelling OR Leerkracht Groep Ouders/verzorgers Brigitte/Maud 1/2a Juliëtte de Rooij, Astrid Leegte Jessie (OR)/Annette 1/2b Astrid Starmans Hilda 1/2c Annerie Knol, Thirza Huiskes Magdalena/Maud 1d Ine Westen, Ivonne Fonteijne Yvonne/Anneke 3a Janine Kort, Joni Sabandar Mireille 3b Colinda Florissen, Mariëtte Zijlema Ildiko 4a Hilde Ubels, Kirsten Jongkamp Henk/Jaap 4b Mirjam Hilbrands, Jacqueline Uneken Tineke/Bé 5a Jolanda Steg, Kitty v/d Klaauw, Tanja Ras Hanneke 6a Sandra van Gestel Kirsten 5/6b Allegonda Bijl, Mariska Pesman, Linda Ilicic Mona/Bé 7a Anja Freriksen, Carmen Kremer Mariët (OR) 7b Jeannet de Vries, Desirée de Haan Babs 8a Monica Lammerts van Buren, Caroline Visser Tim/Bé 8b Lia Beukeveld, Rosa Kooij Voorzitter: Harma Schut (7b) Secretaris: René van Bolhuis (4b) Penningmeester: Sylvia Poth (3b) Kascommissie: Marcel van der Schuur (7), Jeroen Bolt Vertegenwoordiging: Het contact met de MR is uitgevoerd door regelmatig overleg met hen door de voorzitter van de OR. Het bestuurslid dat contact hield met de Stichting Brederoschool Middelen was de voorzitter. Daarnaast is er een groot aantal andere enthousiaste ouders/verzorgers betrokken geweest bij de activiteiten van school voor de kinderen. Bijvoorbeeld: 4Mijl Marcel van der Schuur, Jan Hein Tielen, Gerrie Woltjer LOT de betrokken ouders in elke groep en de vraagbaken En ook de leerkrachten die zich hebben ingezet worden natuurlijk hartelijk bedankt. Activititeiten Hieronder een opsomming van de activiteiten waarbij de OR (groepsouders), ouders (en schoolteam) hun bijdrage doen: Ondersteuning in de groep, excursies/uitjes. Kinderboekenweek, 4Mijl loop, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst (doemarkt, diner, band, instuif voor ouders), Project/3D, Paasontbijt, Schoolvoetbal, Sportdag, Avond(wandel)4daagse, Musical, Laatste schooldag. Inkoop en verdeling, versieren, gereedzetten, opruimen. Inzamelen oud papier, LuizenOpsporingsTeam (LOT), afscheid van (tijdelijke) leerkrachten.

9 Schoolfonds Het schoolfonds draagt bij aan allerlei activiteiten die anders niet of niet op die manier door zouden kunnen gaan. Deze activiteiten worden (deels) mede door de OR georganiseerd. De vrijwillige ouderbijdrage was weer vastgesteld op 30 per kind. De bijdrage die wordt gevraagd voor kinderen die instromen na 1 januari is 15 per kind. De informatie over het gebruik van het fonds vindt u in het financiële gedeelte van het jaarverslag. Communicatie Dit schooljaar heeft de digitale communicatie een verdere stap gemaakt. De school heeft mailadressen van ouders en probeert de eigen verspreiding van papieren hiermee te verminderen. Hierdoor is er een eenvoudig middel (ontstaan) om snel te communiceren. Dit geeft soms ook een nadeel, doordat er snel parallel gecommuniceerd kan worden door school en OR. Hierover zijn daarom afspraken gemaakt. De OR heeft dit jaar zijn plekje op de website van de Brederoschool weer gevuld en ook de activiteiten en notulen daarmee eenvoudig (openbaar) inzichtelijk gemaakt. Afgelopen schooljaar Er is naast de Algemene Ouderavond, vijf keer (centraal) vergaderd. Eén vergadering is geannuleerd. Bij drie van de vergaderingen was het eerste gedeelte gezamenlijk met de MR. Het werken aan de draaiboekjes is doorgegaan; gebleken is dat de beeldvorming hieromtrent belangrijk is. Daarnaast is er een nieuwe informatiebrief Ouderraad aan de ouders opgesteld, die aan het begin van het schooljaar naar de ouders/verzorgers verspreid wordt. Vooruitblik Het ligt in de bedoeling van de OR om het komende schooljaar meer thematisch te gaan vergaderen en hierbij ook nadrukkelijk ouders die niet in de OR zitten te informeren om hierbij aanwezig te zijn. Hierover wordt nog verder overlegd met de school. Het idee is er om in het vervolg de Agenda ook op de website te publiceren. Daarnaast wordt er gekeken of en hoe het Huishoudelijk Reglement na ruim vijf jaren aangepast moet worden aan de huidige tijd.

10 FINANCIEEL JAARVERSLAG OUDERRAAD Schooljaar 2012/ / / /2014 Realisatie Begroting Realisatie verschil Begroting Ontvangsten: ouderbijdragen rente Diversen/onvoorzien Totaal ontvangen Uitgaven: Sport 4 mijl Sport en spel Sportdag Schoolvoetbal Avondvierdaagse Excursies/Workshops Excursies/workshops Feestdagen St. maarten St. nicolaas Kerst Pasen Schoolactiviteiten Gezellige avond/musical groep Laatste schooldag Groepspotjes Jaarthema Overig Representatie Bankkosten Diversen/onvoorzien Totaal uitgaven Ontvangsten min uitgaven

11 Toelichting jaarrekening 2012/2013 Ontvangsten De totale ontvangsten zijn en bestaan uit: geïnde ouderbijdragen: rentebaten: 52 Ten opzichte van het budget is er 553 meer ontvangen in dit schooljaar. Dit wordt veroorzaakt door een hoger aantal kinderen waar een ouderbijdrage voor is ontvangen dan begroot. Ouderbijdrage Op de algemene jaarvergadering november 2012 werd de ouderbijdrage ongewijzigd vastgesteld op 30,- per kind. Er is 551 meer aan vrijwillige ouderbijdrage ontvangen dan begroot; 89% van de ouders draagt bij aan het schoolfonds. 11% van de ouders doneert niet ondanks 3 schriftelijke verzoeken. Dit beeld komt overeen met eerdere jaren (in het schooljaar 2011/2012 droeg 88% van de ouders bij aan het schoolfonds). Uitgaven De totale uitgaven zijn en bestaan uit uitgaven voor: Sport: Workshops/excursies: Feestdagen: Schoolactiviteiten: Overig: 213 Ten opzichte van het budget is er 29 meer uitgegeven. De onderuitputting op de onderdelen Sport ( 745), Feestdagen ( 306) en Schoolactiviteiten ( 336) is dit schooljaar deels gebruikt voor een bijdrage aan het project 3D Bredero ( 1.332). Liquide middelen In het schooljaar 2012/2013 werd in totaal 442 meer uitgegeven dan is ontvangen. De huidige liquide middelen van de Ouderraad bedragen Begroting schooljaar 2013/2014 Het voorstel is om de ouderbijdrage ongewijzigd op 30,- per kind en 15,- per instromend kind (vanaf 1 januari 2014) te handhaven. Uitgaand van het aantal scholieren en op basis van ca. 90% deelname van de ouders begroten we de inkomsten op De verwachte uitgaven zijn gebaseerd op de uitgaven van de afgelopen boekjaren, waarbij er extra incidenteel budget wordt vrijgemaakt voor de luizenzakken ( 354) en het jaarthema ( 500). Namens de Ouderraad, Groningen, 20 oktober Sylvia Poth, penningmeester

12 Aan: Bestuur Ouderraad Brederoschool T.a.v. voorzitter Harma Schut 17 oktober 2013 Betreft; verslag kascommissie Ouderraad boekjaar Geachte mevrouw H. Schut, De kascommissie bestaande uit de heren J. Bolt en M. van der Schuur hebben de boekhouding, jaarrekening en kas gecontroleerd van de Ouderraad over het boekjaar zoals gevoerd en opgesteld door penningmeester, mw. S. Poth. Onze bevindingen zijn dat de boekhouding en jaarrekening een juist beeld geeft van de financiele positie en er geen afwijkingen zijn gevonden in de administratie. De kasconnmissie adviseert het bestuur de penningmeester mw. S. Poth decharge te verlenen over het boekjaar Namens de kascommissie; De beer J. Bolt heer M. van der Schuur

13 Jaarrekening Stichting Brederoschool Middelen over het schooljaar 2012/2013 De Stichting Brederoschool Middelen is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt om additioneel leermiddelen te verstrekken ten behoeve van de leerlingen van de Brederoschool te Groningen. Op verzoek van de Ouderraad of Medezeggenschapsraad, geadviseerd door de schoolleiding, worden leermiddelen aangeschaft die noodzakelijk zijn en waarvoor de reguliere middelen ontoereikend zijn. Het bestuur van de stichting wil ieder bedanken voor zijn of haar bijdrage in het afgelopen jaar. het bestuur bestond 2012/2013 uit: het bestuur bestaat in 2013/2014 uit: Hylco Wiarda Peter Jan Rake Gerard Dietvorst Gerard Dietvorst Victor van der Hoeve Erik? Marloes de Weijer Marloes de Weijer Het beginvermogen van de Stichting bedroeg 3.680,01 Het beginvermogen bestond uit het banksaldo bij de Rabobank Groningen e.o. Het verloop van het vermogen over 2012/2013 Beginvermogen van de Stichting 3.680,01 In de loop van het verslagjaar werden aan ontvangsten geboekt: Donaties en giften 1.157,50 Opbrengsten Oud Papier 192,73 Creditrente Rabobank 22,57 Totaal aan opbrengsten 1.372,80 In de loop van het verslagjaar werden navolgende leermiddelen aangeschaft: rapportblikken 1.478,38 bijdrage digiborden 2.500,00 Totaal aangeschafte leermiddelen 3.978,38 Kosten inschrijving Kamer van Koophandel kosten gebruik rekening Rabobank 106,14 Totaal uitgaven 4.084,52 Verschil saldo 27,59 Eindvermogen van de Stichting per 31 juli ,88 De samenstelling van het eindvermogen bestond uit het banksaldo van 995,88 bij de Rabobank Groningen e.o. Het betreft het totaal saldo van een rekening courant rekening (1622,20,510) met een saldo van Eur 154,07 en een spaarrekening (3031,416,953) met een saldo van 841,81 per Over het jaar 2012/20123 werden door de stichting 40 giften en donaties ontvangen (vorige jaren resp. 60, 85, 66, 77, 49, 36, 44, 82, 87, 93, 91,103, 72, 58 en 43). De totale opbrengst van de giften en donaties bedroegen 1.157,50 (vorige jaren resp ,50; 1.735; 1.443; 1.631; 1.048; 1.070; 1.429; 1.555, 1.510,50, 1.638,00, 1.782,5, 1.811,50, 1.389,50, 1,487,50 en 1.257,50)) Het jaarverslag wordt besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting. U kunt de Stichting steunen door uw bijdrage te storten op rekening van de Rabobank Groningen

Algemene Ouderavond op 27 oktober 2015 om 20 uur in het Trefpunt van de School

Algemene Ouderavond op 27 oktober 2015 om 20 uur in het Trefpunt van de School De Ouderraad (OR) van de Brederoschool nodigt u allen uit voor het bijwonen van de: Algemene Ouderavond op 27 oktober 2015 om 20 uur in het Trefpunt van de School Op deze avond leggen de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Willibrord Ouderraad Stichting. Jaarverslag. Ouderbijdrage Willibrord. Schooljaar 2012-2013

Willibrord Ouderraad Stichting. Jaarverslag. Ouderbijdrage Willibrord. Schooljaar 2012-2013 Willibrord Ouderraad Stichting Jaarverslag Ouderbijdrage Willibrord Schooljaar 2012-2013 Geschreven door: Penningmeester Willibrord Ouderraad Financieel verslag gecontroleerd door de Kascommissie 2012-2013:

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

Balans TOTAAL 6.518, ,08 TOTAAL 6.518, ,08

Balans TOTAAL 6.518, ,08 TOTAAL 6.518, ,08 Balans 15-9-2012 15-9-2011 15-9-2012 15-9-2011 Spaarrekening 6.000,00 11.500,00 Extra ouderbijdrage 1.763,50 1.608,50 Vorderingen 20,00 605,00 Vrije reserve 4.754,62 10.913,58 Betaalrekening 332,42 314,38

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Ouderraad Schooljaar 2014-2015

Financieel jaarverslag Ouderraad Schooljaar 2014-2015 Financieel jaarverslag Ouderraad Schooljaar 2014-2015 Lisette van der Eerden-Mooij Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Realisatie schooljaar 2014-2015 4 2.1 Inkomsten 4 2.1.1 Ouderbijdrage 4 2.1.2 Overige

Nadere informatie

Verslag Algemene ouderavond 8 november 2010

Verslag Algemene ouderavond 8 november 2010 Verslag Algemene ouderavond 8 november 2010 1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter (Bart Doornbusch) heet ouders en leerkrachten welkom en in het bijzonder Marita Schreur, voorzitter van het College

Nadere informatie

Balans TOTAAL 10.901,26 9.302,72 TOTAAL 10.901,26 9.302,72

Balans TOTAAL 10.901,26 9.302,72 TOTAAL 10.901,26 9.302,72 Balans 1-8-2014 1-8-2013 1-8-2014 1-8-2013 Spaarrekening 9.500,00 7.500,00 Extra ouderbijdrage 2.148,00 1.973,50 Vorderingen 432,50 695,25 Vrije reserve 8.616,66 6.874,72 Betaalrekening 721,39 720,43 Crediteuren

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging t Schrijverke 2014 2015

Jaarverslag Oudervereniging t Schrijverke 2014 2015 Jaarverslag Oudervereniging t Schrijverke 2014 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Bevoegdheden van de oudervereniging Reglementen Samenstelling Bestuur Personele bezetting 2014-2015 Doelstelling

Nadere informatie

Jaarvergadering 2016

Jaarvergadering 2016 Jaarvergadering 2016 Hierbij ontvangt u alle stukken van de MR jaarvergadering 2015. Wij hopen u te zien op de MR jaarvergadering van maandag 19 september 2016. De vergadering wordt gehouden in de centrale

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave:

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: 1) Inleiding 2) Structuur OV 2.1) Samenstelling OV 3) Activiteiten 3.1) Schoolfotograaf 3.2) Sinterklaas 3.3) Kerst 3.4) Projectweek rekenen

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel JAARVERSLAG MR 2014-2015 Basisschool De Bareel Inleiding In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging t Schrijverke 2013 2014

Jaarverslag Oudervereniging t Schrijverke 2013 2014 Jaarverslag Oudervereniging t Schrijverke 2013 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Bevoegdheden van de oudervereniging Reglementen Samenstelling Bestuur Personele bezetting 2013-2014 Doelstelling

Nadere informatie

UITNODIGING. ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om uur

UITNODIGING. ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om uur UITNODIGING ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om 19.30 uur Alle ouders van kinderen op het Molenven zijn lid van de oudervereniging (OV). Het bestuur van de OV nodigt u daarom van harte uit voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013 2014 Geachte ouders, leerkrachten en schoolbestuur Dit is het jaarverslag van de ouderraad van de Kardinaal de Jong School. De ouderraad bestaat uit 15 leden. Alle leden zijn ouders van

Nadere informatie

Jaarverslag ouderraad CBS de Morgenster

Jaarverslag ouderraad CBS de Morgenster Jaarverslag ouderraad CBS de Morgenster Schooljaar 2014 2015 Inclusief Financieel jaarverslag 2014-2015 begroting schooljaar 2015 2016 Inhoudsopgave Samenstelling ouderraad pagina 1 Algemene zaken ouderraad

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE OUDERVERENIGING

INFORMATIEBOEKJE OUDERVERENIGING INFORMATIEBOEKJE OUDERVERENIGING Overleg en samenstelling De oudervereniging bestaat uit een aantal leden, een voorzitter, penningmeester en secretaris. Er wordt ongeveer 7 maal per jaar vergaderd en eenmaal

Nadere informatie

Agenda Algemene ledenvergadering 15 oktober 2014

Agenda Algemene ledenvergadering 15 oktober 2014 Geachte Ouders, Hierbij ontvangt u de uitnodiging en de stukken voor de Algemene Ledenvergadering van "Oudervereniging De Branding", welke zal plaatsvinden op woensdag 15 oktober om 20.00 uur, locatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014 Ouderraad obs De Violier

Jaarverslag 2013 2014 Ouderraad obs De Violier Jaarverslag 2013 2014 Ouderraad obs De Violier In dit jaarverslag komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Inleiding 2. Doel en taken van de Ouderraad van OBS De Violier 3. Activiteiten schooljaar

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Verslag Algemene ledenvergadering 15 september 2009 DEFINITIEF

Verslag Algemene ledenvergadering 15 september 2009 DEFINITIEF Verslag Algemene ledenvergadering 15 september 2009 DEFINITIEF Aanwezig: Ongeveer 35 ouders, waaronder leden van de OR en MR. Ongeveer 22 leerkrachten, waaronder de interim directeur Jan Heemskerk en zijn

Nadere informatie

Ouderraad. Jaarverslag 2014-2015 Ouderraad CBS de Brandaris

Ouderraad. Jaarverslag 2014-2015 Ouderraad CBS de Brandaris Ouderraad Jaarverslag 2014-2015 Ouderraad CBS de Brandaris Jaarverslag 2014-2015 OR CBS de Brandaris blz. 2 Jaarverslag 2014-2015 Ouderraad CBS de Brandaris Bijlagen: - Balans 1 - Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

Jaarverslag MR CBS Het Lichtpunt

Jaarverslag MR CBS Het Lichtpunt Jaarverslag MR CBS Het Lichtpunt schooljaar 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013-2014 van de medezeggenschapsraad van CBS Het Lichtpunt te Rhoon. In dit verslag legt de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Aanpassing pagina 2, ditjaar wordt jaarlijks. Verder worden ze door de aanwezigen goedgekeurd en zullen ze op de website worden gepubliceerd.

Aanpassing pagina 2, ditjaar wordt jaarlijks. Verder worden ze door de aanwezigen goedgekeurd en zullen ze op de website worden gepubliceerd. obs Koningin Emma Notulen OV vergadering 5 oktober 2015 Aanwezig Namens het team: Ivo en Haike Namens de OV: Judith, Martine, Silvia, Esther,Erik en Pieter-Jan Namens de MR: Astrid 1. Opening Judith opent

Nadere informatie

Jaarvergadering Ouderraad en Medezeggenschapsraad De Arcade. Woensdag 21 september :30-12:15 uur

Jaarvergadering Ouderraad en Medezeggenschapsraad De Arcade. Woensdag 21 september :30-12:15 uur Jaarvergadering Ouderraad en Medezeggenschapsraad De Arcade Woensdag 21 september 2016 11:30-12:15 uur Agenda Opening Jaarvergadering Ouderraad Jaarvergadering Medezeggenschapsraad Afsluiting Agenda OR

Nadere informatie

ZAKELIJKE OUDERAVOND. Datum: maandag 30 oktober 2017 Aanvang: 19:00 uur. Plaats: De Duinstee

ZAKELIJKE OUDERAVOND. Datum: maandag 30 oktober 2017 Aanvang: 19:00 uur. Plaats: De Duinstee ZAKELIJKE OUDERAVOND Datum: maandag 30 oktober 2017 Aanvang: 19:00 uur Plaats: De Duinstee Inhoud Agenda Notulen Zakelijke Ouderavond 31oktober 2016 Jaarverslag Oudervereniging / Medezeggenschapsraad Financieel

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR Doelstelling ouderraad: - de samenwerking tussen schoolleiding, leerlingen en ouders te bevorderen; - de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders

Nadere informatie

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4.

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Uitnodiging Jaarvergadering Oudervereniging Woensdag 30 september 2015 Agenda Start: 19.30 uur Locatie: OBS Jongleren 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Afsluiting Oudervereniging OBS jongleren,

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Notulen MR. Agenda mr vergadering

Notulen MR. Agenda mr vergadering Notulen MR Voor : Janneke van den Berg, Janneke de Jong, Haico van Deijne, Bruce Vork, Jeroen vd Cruijsen, Maartje Daverveld, Van : Janneke van den Berg/ Haico van Deijne Onderwerp : Bijlage : Concept

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de ouderraad Maandag 11 oktober uur ingang koffiekamer

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de ouderraad Maandag 11 oktober uur ingang koffiekamer Uitnodiging voor de jaarvergadering van de ouderraad Maandag 11 oktober 2010 20.00 uur ingang koffiekamer Jaarverslag 2009-2010 Ouderraad t Schaddeveld Dieren 1 Agenda 1. Opening 2. Jaarverslag 2009-2010

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 28 oktober 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

Stichting Ouderactiviteiten De Driekleur JAARPLAN

Stichting Ouderactiviteiten De Driekleur JAARPLAN Stichting Ouderactiviteiten De Driekleur JAARPLAN 2015-2016 Ouderraad obs De Driekleur (Locatie Wilhelmina) Van der Kest Wittensstraat 3 2691 XD 's-gravenzande Postbus 8 2690 AA 's-gravenzande info@obsdedriekleur.nl

Nadere informatie

Dit document bevat de volgende hoofdstukken:

Dit document bevat de volgende hoofdstukken: Dit document bevat de volgende hoofdstukken: - Jaarverslag ouderraad 2016-2017 - Financieel jaarverslag ouderraad 2016-2017 - Begroting ouderraad 2017-2018 Jaarverslag ouderraad 2016-2017. We kunnen aan

Nadere informatie

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld Oudergeleding Gina de Maat Daniëlle v.d. Wege voorzitter Marty Meijer Personeelsgeleding Annemiek Stallaart (notulist) Esmeralda de Kind Herma Reijenga

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

ALV OUDERVERENIGING KBS DE CONTRABAS

ALV OUDERVERENIGING KBS DE CONTRABAS ALV OUDERVERENIGING KBS DE CONTRABAS 20 SEPTEMBER 2012 AGENDA 1. GASTSPREKER: BETER OMGAAN MET PUBERS 2. MR 3. OPENING EN MEDEDELINGEN 4. GOEDKEURING VERSLAG ALV 2010/2011 5. BESTUUR OUDERVERENIGING 2011/2012

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad. Openbare basisschool De Bussel

Jaarverslag Ouderraad. Openbare basisschool De Bussel Jaarverslag Ouderraad Openbare basisschool De Bussel Schooljaar 2014-2015 Notulen jaarvergadering 2014 Jaarverslag OR Jaarverslagen diverse commissies Financieel jaarverslag OR (bijlage) Notulen OR Jaarvergadering

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad. CBS Onze Wereld. Jaarverslag

Medezeggenschapsraad. CBS Onze Wereld. Jaarverslag Medezeggenschapsraad CBS Onze Wereld Jaarverslag 2014-2015 Rotterdam, september 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS Onze Wereld voor het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

MR vergadering d.d 12 mei 2014

MR vergadering d.d 12 mei 2014 MR vergadering d.d 12 mei 2014 Aanwezig: Erik (vz), Rijk, Janet, Ingeborg, Loes, Jan, Margriet, Jeroen en Saskia (notulist) Afwezig: -- Agendapunt 1. Opening, Voorzitter heet iedereen welkom. mededelingen

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Trivium

Reglement Oudercommissie Trivium Reglement Oudercommissie Trivium versie 8 d.d. 18 november 2010 Concept reglement oudercommissie Trivium Pagina 0 van 5 Begripsbepalingen Ouders Oudercommissie Bevoegd gezag MR School Teamleden Adviseur

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad obs De Violier

Jaarverslag Ouderraad obs De Violier Jaarverslag 2015 2016 Ouderraad obs De Violier In dit jaarverslag komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Inleiding 2. Doel en taken van de Ouderraad van OBS De Violier 3. Activiteiten schooljaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG OUDERRAAD

JAARVERSLAG OUDERRAAD JAARVERSLAG OUDERRAAD 2009/2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag.2 2. Structuur Ouderraad pag.2 2.1 Samenstelling Ouderraad pag.2 3. Activiteitenverslag pag.2 3.1 Sinterklaas pag.2 3.2 Kerst pag.3 3.3 Pasen

Nadere informatie

MR Jaarplan Samen staan we sterk

MR Jaarplan Samen staan we sterk MR Jaarplan 2016-2017 Samen staan we sterk Medezeggenschapsraad De Wiekslag 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Introductie pagina 3 2. Algemene zaken pagina 4 Contacten medezeggenschapsraad (MR) pagina 4 Vergaderactiviteiten

Nadere informatie

MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl. MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010

MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl. MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010 MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010 Inleiding Hierbij het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2009-2010. Wederom heeft dit verslag een sterk

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Oudervereniging CBS de Wendakker. 21 oktober 2014

Algemene Ledenvergadering Oudervereniging CBS de Wendakker. 21 oktober 2014 Algemene Ledenvergadering Oudervereniging CBS de Wendakker 21 oktober 2014 Agenda Opening Bedanken bestuursleden Benoeming nieuwe bestuursleden Aankondiging nieuwe commissieleden Presentatie jaarverslag

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ouderraad

Huishoudelijk reglement ouderraad Huishoudelijk reglement ouderraad OBS De Watermolen Molenwerf 3 1541WR Koog aan de Zaan 075-6352239 info@obsdewatermolen.nl www.obsdewatermolen.nl @DeWatermolen Definitie Artikel 1 Ouders Ouderraad Wet

Nadere informatie

MARIMBAZUIN

MARIMBAZUIN MARIMBAZUIN 03-12-2016 De van Willem, directeur a.i. In deze Marimbazuin leest u weer over een aantal belangrijke zaken rond de school. De decembermaand vol feestelijkheden is begonnen, en vanmorgen is

Nadere informatie

Stichting Vrienden van De Bergse Zonnebloem

Stichting Vrienden van De Bergse Zonnebloem Stichting Vrienden van De Bergse Zonnebloem Beleidsplan Versie d.d. 5 november 2017 Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 29 mei 2017 Aanpassing gemaakt n.a.v. bestuursvergadering d.d. 26 oktober

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT Artikel 1 Definities Artikel 2 Activiteiten Artikel 3 Samenstelling, taken en bevoegdheden Artikel 4 Werkwijze Artikel 5 Financiën, verantwoording en controle Artikel

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Ouderraad Jacinta-basisschool 2013-2014

Financieel jaarverslag Ouderraad Jacinta-basisschool 2013-2014 Financieel jaarverslag Ouderraad Jacinta-basisschool 2013-2014 De ouderraad beheert de ouderbijdrage die jaarlijks voor elke leerling gevraagd wordt voor uitgaven waarvoor de school geen vergoeding krijgt.

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F OUDERRAAD

N I E U W S B R I E F OUDERRAAD N I E U W S B R I E F OUDERRAAD De ouderraad bestaat uit 12 ouders. Zij bespreekt en organiseert, in overleg met de leerkrachten, allerlei schoolactiviteiten. De ouderraad heeft de taken verdeeld. Zo is

Nadere informatie

Verslag Algemene Openbare MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd

Verslag Algemene Openbare MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Verslag Algemene Openbare MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Utrecht, 8 oktober 2013 Inhoud verslag 1. Opening en vaststelling agenda 2. Mededelingen en ingekomen post 3. Notulen vorige vergadering

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Uitnodiging. nodigen u uit tot het bijwonen van de. Algemene Jaarvergadering. op dinsdag 22 september 2015 om uur

Uitnodiging. nodigen u uit tot het bijwonen van de. Algemene Jaarvergadering. op dinsdag 22 september 2015 om uur Uitnodiging De ouderraad en de medezeggenschapsraad van basisschool De Wegwijzer nodigen u uit tot het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering op dinsdag 22 september 2015 om 20.00 uur De koffie staat

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad. De Sleutelbloem Schooljaar 2015/2016

Jaarverslag Ouderraad. De Sleutelbloem Schooljaar 2015/2016 Jaarverslag Ouderraad De Sleutelbloem Schooljaar 2015/2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad van Katholieke basisschool de Sleutelbloem. In dit verslag informeren wij u over de samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2009/2010. Medezeggenschapsraad PCBS De Ploeg

Jaarverslag 2009/2010. Medezeggenschapsraad PCBS De Ploeg Jaarverslag 2009/2010 Medezeggenschapsraad PCBS De Ploeg Inhoudsopgave Voorwoord pag. 1 Samenstelling van de medezeggenschapsraad pag. 2 Interne activiteiten pag. 3 Instemmings- en adviesaanvragen pag.

Nadere informatie

MR JAARVERSLAG schooljaar 2014-2015. Inhoudsopgave. 3. COMMUNICATIE... 3 a. Communicatie tussen MR en achterban (personeel en ouders)...

MR JAARVERSLAG schooljaar 2014-2015. Inhoudsopgave. 3. COMMUNICATIE... 3 a. Communicatie tussen MR en achterban (personeel en ouders)... MR JAARVERSLAG schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 a. Doel MR jaarverslag... 2 b. Samenstelling Medezeggenschapsraad 2014-2015... 2 c. Vergaderingen MR 2014-2015... 2 2. MR budget 2014-2015...

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15

Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15 Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15 Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van IKC De Piramide over het schooljaar 2014/2015. We geven in dit jaarverslag aan wie er

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN

JAARVERSLAG 2013 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN JAARVERSLAG 2013 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN Stichting ouderraad Basisschool de Dobbelsteen heeft als doel om samen met het team leerkrachten gedurende het hele jaar diverse activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

Ouderraad Christelijke Basisschool De Vliermeent. Jaarverslag. Schooljaar

Ouderraad Christelijke Basisschool De Vliermeent. Jaarverslag. Schooljaar Ouderraad Christelijke Basisschool De Vliermeent Jaarverslag Schooljaar 2014-2015 Geschreven door: Penningmeester Ouderraad de Vliermeent Financieel verslag gecontroleerd door de Medezeggenschapsraad 2014-2015:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 9 december 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013-2014

Financieel jaarverslag 2013-2014 Financieel jaarverslag 2013-2014 Inleiding De oudervereniging van De Zandberg financiert en/of organiseert in samenwerking met de leerkrachten een groot aantal activiteiten voor alle leerlingen gedurende

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2013-2014

Jaarverslag MR 2013-2014 Jaarverslag MR 2013-2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2013-2014 van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool St. Antonius. In dit verslag legt de MR verantwoording af over de activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Paulusfonds 2013 2014.

Jaarverslag Stichting Paulusfonds 2013 2014. Jaarverslag Stichting Paulusfonds 2013 2014. Fiscaal nummer/rsin 812405079 Contactgegevens Stichting Paulusfonds, Torenlaan 56 1391AN Abcoude 1. Doelstelling De Stichting Paulusfonds stelt zich ten doel

Nadere informatie

Jaarverslag + financieel jaarverslag MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS Bijvanck

Jaarverslag + financieel jaarverslag MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS Bijvanck Jaarverslag + financieel jaarverslag 2011-2012 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS Bijvanck Blaricum, Huizen Oktober 2012 o.b.s.bijvanck Levensboom 4, 1261MX Blaricum tel. 035-5233534 mail: obsbijvanck@planet.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Vrienden van CDS de Borg Boekjaar 2013/2014

Financieel verslag Stichting Vrienden van CDS de Borg Boekjaar 2013/2014 Balans per 31 juli 2014 Staat van baten en lasten boekjaar 1 augustus 2013 t/m 31 juli 2014 Toelichting op de balans per 31 juli 2014 Toelichting op de staat van baten en lasten boekjaar 1 augustus 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Activiteitenplan 2014

Jaarverslag 2013 Activiteitenplan 2014 Jaarverslag 2013 Activiteitenplan 2014 Versie 0.2 (16-01-2014). 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Inleiding 4 2.1 Doelstelling stichting 4 2.2 Aanleiding 4 2.3 Doel 4 2.4 Contactpersonen 4 2.5 Structuur

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

5. Bestuurlijk Jaarplan. Het door het bestuur en Anne gepresenteerde plan is door de MR besproken.

5. Bestuurlijk Jaarplan. Het door het bestuur en Anne gepresenteerde plan is door de MR besproken. Besproken op vergadering van MR Driemaster Alkmaar 24-11-2015 Aanwezig: : Leerkrachten: Trudy, Inge, Saskia, Sabine. Ouders: Jelly, Karolien, Laurent. Afwezig met bericht: Charlotte. Namens directie, tot

Nadere informatie

Organisatie Contactgegevens mr@denduin.nl toosverschure@denduin.nl josschretlen@denduin.nl www.denduin.nl Financiën

Organisatie Contactgegevens mr@denduin.nl toosverschure@denduin.nl josschretlen@denduin.nl www.denduin.nl Financiën 1 Organisatie: De medezeggenschap is geregeld conform de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) en de van kracht zijnde medezeggenschapsreglementen. Op schoolniveau is er een medezeggenschapsraad (MR), op

Nadere informatie

Oudervereniging van de r.k. basisschool De Fontein Definitief

Oudervereniging van de r.k. basisschool De Fontein Definitief Oudervereniging van de r.k. basisschool De Fontein Definitief Verantwoording van de ouderbijdrage over het schooljaar Bijgestelde begroting 2012/2013 en begroting 2013/2014 Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS Da Vinci

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS Da Vinci Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015 OBS Da Vinci Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 3. Regelingen en beleidsplannen... 5 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

8.1! De school en ouders werken samen

8.1! De school en ouders werken samen ROL VAN DE 8.1! De school en ouders werken samen Het contact met de ouders is van groot belang. Als school verzorgen wij het onderwijs aan kinderen en het is dan ook erg belangrijk een goed en open contact

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

Financiën Ouderraad Jaarverslag schooljaar

Financiën Ouderraad Jaarverslag schooljaar Financiën Ouderraad Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave Financiën Ouderraad Jaarverslag schooljaar 2016-2017... 1 Budget 2016-2017... 2 Overzicht budget 2016-2017... 2 Opbouw budget 2016-2017...

Nadere informatie

Ouderraad "ICBS-Octant" Schooljaar 2014/2015

Ouderraad ICBS-Octant Schooljaar 2014/2015 Ouderraad "ICBSOctant" Schooljaar 2014/2015 Per 31 juli 2015 1. HIGHLIGHTS Financiële jaar Het financiële jaar loopt van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015 Ouderbijdrage 2014 / 2015 = Totaal ontvangen

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014-2015 ouderraad

Financieel overzicht 2014-2015 ouderraad Financieel overzicht 2014-2015 ouderraad Inkomsten Uitgaven te kort/over ouderbijdrage 23.775,00 rente 195,35 andere inkomsten storting A4d 1.312,50 Joppedag 966,00 Joppedag 966,00 871,87 94,13 schoolreisje

Nadere informatie

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. Islamitische basisschool. Ibn-i Sina

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. Islamitische basisschool. Ibn-i Sina Jaarverslag Medezeggenschapsraad Islamitische basisschool Ibn-i Sina Schooljaar 2013/2014 I nhoud van dit jaarverslag In dit jaarverslag komt het volgende aan de orde: Wat is het doel van een MR-jaarverslag?...2

Nadere informatie