Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School"

Transcriptie

1 De Ouderraad (OR) van de Brederoschool nodigt u allen uit voor het bijwonen van de: Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School Op deze avond leggen de Medezeggenschapsraad (MR), de Ouderraad (OR), de Stichting Brederoschool Middelen (SBM) en de Directie verantwoording af over wat zij het afgelopen schooljaar hebben gedaan. Ook geven ze informatie over wat er voor dit schooljaar op het programma staat. Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen Algemene Ouderavond van 5 november Ingekomen stukken 4. Medezeggenschapsraad jaarverslag MR samenstelling MR Ouderraad jaarverslag OR financieel verslag OR over begroting , inclusief voorstel Ouderbijdrage samenstelling OR / kascommissie Stichting Brederoschool Middelen jaar- en financieel verslag SBM Verslag Directie schooljaar Vooruitblik op het vervolg huidig schooljaar 9. Rondvraag 10. Sluiting PAUZE 11. Eventuele vervolgvergaderingen Tijdens de bijeenkomst worden verslagen en rapportages besproken. Deze zijn voor de vergadering vanaf 30 oktober a.s. te downloaden van de website van de Brederoschool of fysiek op te halen bij de secretaresse.

2 Verslag Algemene Ouderavond 5 november Opening en vaststelling agenda Harma Schut, voorzitter Ouderraad (OR), heet de ouders en leerkrachten welkom op deze Algemene Ouderavond. In het vervolg zal de OR deze leiden en helpen organiseren. Er is een kleine voorstelronde. Voor wat betreft de agenda, de punten 9 en 10 doen we eventueel niet, dit komt waarschijnlijk in de rondvraag en het verslag Directie punt 7 wel aan de orde. Dit betekent dat de pauze na punt 8 dan ook de Sluiting is. 2. Notulen Algemene Ouderavond 7 november 2011 Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. De notulen worden vastgesteld. 3. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. Er zijn wel enige afmeldingen binnengekomen. 4. Medezeggenschapsraad (MR) Er zijn vragen over het hoe en waarom van het Hoorns model. De directeur, Marike, licht dit en het pad daar naar toe uitgebreid toe: o.a. groepsgrootte, het wel houden aan de normen voor genoten onderwijs voor leerlingen ongeacht op welk moment zij zijn ingestroomd, de voordelen/nadelen en het resultaat van de gehouden enquête over dit onderwerp. Het jaarverslag wordt vastgesteld. 5. Ouderraad (OR) Er zijn vragen over de reguliere feesten (St. Maarten, Sinterklaas) en het uitdelen van snoep en cadeautjes. Alhoewel er verschillende wijzen van invulling mogelijk zijn, wordt er uiteindelijk één gekozen waarbij over alle klassen heen zoveel mogelijk gelijk wordt behandeld. Ook de financiële ruimte is een factor. Het belangrijkste is dat er sfeer is en een feest. Een ander doel is om meer geld aan sportactiviteiten te besteden. Er wordt opgemerkt dat er een klein verschil zit in de tekst bij het jaarverslag en het financiële jaarverslag. De directeur, Marike, geeft aan dat er over 2 jaren een lustrum aan zit te komen en de OR hiervoor mogelijk een reservering wil gaan opbouwen. Het jaarverslag wordt vastgesteld. De kascommissie heeft het financiële jaarverslag goedgekeurd. De penningmeester wordt decharge verleend. Voorgesteld wordt om de ouderbijdrage weer op 30 te zetten. Geen van de aanwezigen heeft hier bezwaar tegen. Het financiële jaarverslag wordt vastgesteld. 6. Stichting Brederoschool Middelen (SBM) De voorzitter bespreekt het verslag en geeft aan dat het beschikbare geld op dusdanige wijze benut moet worden dat het de leerlingen ten goede komt. Ook het inzamelen van oud papier levert een bijdrage aan de stichting. Opgemerkt wordt dat de bak wel af en toe snel weer weg lijkt te zijn. Dit is echter niet niet gewijzigd. Duidelijk publiceren blijft verstandig. 1 / 3

3 Marloes de Weijer (MR) neemt zitting in het SBM bestuur. De voorzitter OR neemt als taak op zich om het contact tussen OR en SBM te onderhouden. Geen van de aanwezigen heeft hier bezwaar tegen. 7. Verslag Directie / Vooruitblik op het vervolg huidig schooljaar Schoolplan Het tweede schooljaar in de nieuwe samenstelling van het team zit er al weer op. Het eerste jaar was gericht op het creëren van een fijne werksfeer zowel fysiek als inhoudelijk. Het gebouw is geverfd, er zijn prikborden opgehangen waarop inmiddels werk van de kinderen hangt, er is een grootse kinderboekenweek georganiseerd en een prachtig sportproject n.a.v. de certificering sportactieve school. Daarnaast is er een duidelijke visie ontwikkeld. Het afgelopen jaar is er een inhoudelijke ontwikkeling in gang gezet. Er zijn goede gezamenlijke afspraken gemaakt op het gebied van de mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling, het technisch en begrijpend lezen, het rekenen en het technisch schrijven. De leerkrachten hebben gezamenlijke scholingen gevolgd. Onder anderen op het gebied van Engels. In het schooljaar wordt Engels vanaf groep 1 aangeboden. Daarnaast heeft de Brederoschool visie ontwikkeld op het gebied van wetenschap en techniek in combinatie met de duurzaamheidthema s. De school wil 3D-Duurzaam worden. In het schooljaar zal dit verder worden uitgewerkt. Start van het jaar Marike refereert aan het nare begin van schooljaar , het begin zonder conciërge John die in de zomervakantie plotseling overleed. Ze benoemt dat de school heel blij is met Willem, de nieuwe conciërge, die net op het goede moment de Brederoschool wist te vinden. Inhoudelijk aanbod De school zet hoog in op goede resultaten in een breed aanbod. Het leerkrachtteam is en wordt geschoold op de vakgebieden Engels en wetenschap en techniek. Er zijn voorbereidingen getroffen om in schooljaar met de spaceshuttlegroep te kunnen beginnen. De groep waarin begaafde en hoogbegaafde kinderen uit groep 6,7 en 8 anderhalf uur per week aanbod krijgen gericht op hogere denkvaardigheden. Vaardigheden als samenwerken en presenteren komen extra aanbod tijdens de presentaties. Projecten/aangeschaft materiaal Naast het harde werken aan de vaste dingen (taal, lezen, rekenen, wereldoriënterende vakken, enz.), is er het afgelopen jaar veel extra s gebeurd. Activiteiten waarbij deze vakgebieden samen komen of in praktijk gebracht worden, zoals: De kinderboekenweek, grootse opening, theatervoorstelling, projectactiviteiten, excursies, presentaties Tentoonstelling levensloop vlinders in alle gebouwen. Poëzie, bovenbouw heeft meegedaan aan kind en poëzie van stichting het poëziepaleis, N.a.v. dit project heeft een leerling op Noorderzon meegedongen naar het kinderstadsdichterschap. Alle leerkrachten hebben de coachcursus m.b.t. het begeleiden van studenten met succes afgerond 2 / 3

4 De groepen acht hebben een bezoek aan het Groninger museum gebracht. N.a.v. de tentoonstelling van Ruud van Empel hebben de leerlingen twee zelfgemaakte kunstwerken aangeboden aan het museum. Sint maarten, Sint, Kerst waren een succes. In combinatie met de sportactieve school is er een gezond ontbijt georganiseerd. In het kader van duurzaamheid zijn daarbij broodtrommels en bekers uitgedeeld. Er is op natuurijs geschaatst met de hele school. Het koffieconcert was een succes, veel deelnemers, meer dan 250 bezoekers. Ter voorbereiding op Bredero 3D-Duurzaam is het voorjaarsproject volledig gericht geweest op techniek, wetenschap en duurzaamheid. De onderbouw heeft bewegende speeltoestellen voor jonge muisjes ontworpen, de groepen 3 en 4 hebben het hefboomprincipe en de uitvinding van het wiel doorleefd, groep 5 en 6 hebben alle technische onderdelen van de fiets ontleed en hebben deze principes in een proefjescircuit voor de onderbouw laten terugkomen en elke bovenbouwgroep heeft een eigen adviesbureau opgericht m.b.t. duurzaam bouwen. - De school heeft m.b.v. subsidiegelden 128 zonnepanelen op de daken van gebouw 5 en 7 gekregen. Wethouder Karin Dekker heeft de feestelijke opening verricht. - De bovenbouw heeft meegedaan aan de kindergemeenteraadsverkiezingen. - De leerlingenraad heeft meegepraat op allerlei gebied. - De school heeft meegedaan aan de nationale wetenschapsquiz. - Groep 7 heeft een film over de wijk gemaakt. - De groepen 1/2 zijn op excursie naar het ziekenhuis geweest. - Een musical is in het Zernike opgevoerd, de andere in de school op ons nieuwe podium. Beide waren een succes. De kinderen toonden zich ware toneelspelers en zangers. - Het slotfeest was een succes. Oudere kinderen hebben jongere kinderen geholpen. De helft van de groepen liepen de vossenjacht, de andere helft deed de activiteiten op het schoolplein. Marike bedankt de ouders voor de fijne samenwerking. Ze geeft aan dat meer dan 80% van de ouders op de een of andere manier meehelpt om samen met de school een goed onderwijsaanbod aan de kinderen te kunnen realiseren. Dat varieert van meerijden naar de schooltuinen, tot helpen in de klas, tot deelnemen aan een van de geledingen van de school zoals OR, MR, commissies, enz. 8. Rondvraag / Bijzonder onderwerpen Er waren meerdere vragen over de herkomst van financiën en de besteding daarvan. Hierbij de antwoorden: De verkregen en mogelijk nog te verkrijgen subsidies zijn eenduidig. Ze zijn voor een bepaald doel en er zijn geen afhankelijkheden ertussen. Het geld uit de sponsorloop wordt in principe in het geheel besteed aan de aanschaf van materiaal voor het geven van Engels. Mocht er om één of andere reden toch iets resteren, dan zal dit naar sport gaan. Het aangeschafte toneel wordt nog niet helemaal naar wens gebruikt, het is de bedoeling dat dit meer ingezet gaat worden. Dit vergt echter ook enige organisatie. Er staan voor dit jaar nog geen Goede Doelen op het programma om te worden gesteund. Eerst ligt de focus op interne zaken. Dit gaat volgend jaar opnieuw bekeken worden en besproken. De directeur staat open voor voorstellen. 9. Sluiting / Pauze Er is gelegenheid om een versnapering te nuttigen en na te praten. Na de pauze heeft de Ouderraad een (eigen) vergadering. 3 / 3

5 Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2012/2013 ALGEMEEN Vergaderingen De Medezeggenschapsraad komt ongeveer acht keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. Communicatie Elke MR-vergadering wordt genotuleerd. Van deze notulen wordt een verslag gemaakt dat op de website van de Brederoschool wordt gepubliceerd. Belangstellenden die zich daarvoor aanmelden ontvangen een bericht via de wanneer er een nieuw verslag is geplaatst. De MR kan bereikt worden door te mailen naar of door één van de MR-leden aan te spreken. Alleen in bijzondere situaties wordt een nieuwsbrief uitgegeven; bijv. bij de zoektocht naar nieuwe MR-leden. Samenstelling MR De MR bestaat uit zes leden: drie leerkrachten en drie ouders. Dit is voldoende voor het aantal leerlingen van de Brederoschool Namens de Brederoschool had Meis van der Heide (ouder) zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). De GMR bestaat uit leden van alle openbare scholen in Groningen. Meis heeft de MR structureel op de hoogte gehouden van de (bovenschoolse) ontwikkelingen. Marike Venema, directeur, woont de MR-vergaderingen bij in de rol van informatieverstrekker en adviseur. MR Oudergeleding: Janneke de Lange (voorzitter) Petra de Maar (secretaris) Marloes de Weijer Teamgeleding: Tineke Noordman (groep 5a) Yvonne Stollé (groep 3a) Hilda vd Pers (groep 1/2c) MR In het schooljaar verlaat Tineke Noordman de MR. Zij wordt vervangen door Mona Veenstra (groep 8a). Bé Buring (leerkracht) zal Meis van der Heide opvolgen als vertegenwoordiger van de Brederoschool in de GMR.

6 Contact met de directeur Marike Venema, de directeur, hield de MR op de hoogte van ontwikkelingen binnen de school en de stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen. De Brederoschool valt onder het bestuur van deze stichting. Voorafgaand aan de meeste vergaderingen was er een vooroverleg tussen de directeur en de voorzitter van de MR. Contact met de Ouderraad Elke tweede MR-vergadering werd tegelijkertijd gepland met de ouderraadvergadering. Deze vergaderingen worden gezamenlijk gestart waarbij de stand van zaken op school wordt besproken, de raden kennis kunnen uitwisselen en elkaar eventueel vragen kunnen stellen. Afhandeling vragen/klachten ouders Werkwijze is dat vragen/klachten van ouders in principe eerst bij de leerkracht worden neergelegd, vervolgens bij de directeur en mocht het dan nog niet tot tevredenheid zijn opgelost dan pas bij de MR. In het schooljaar 2012/2013 zijn er bij de MR geen klachten van ouders binnengekomen. Vragen van ouders zijn door de MR beantwoord. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN SCHOOLJAAR 2012/2013 Begroting De MR heeft de begroting 2013 van de Brederoschool bekeken en goedgekeurd. Verkeerssituatie rondom school Vanuit de MR is actie ondernomen richting de gemeente over het plaatsen van een spiegel op het fietskruispunt tussen de school en de Zuiderflat. Deze aanvraag is echter afgewezen. Argument van de gemeente is dat een spiegel schijnveiligheid creëert. Passend onderwijs In augustus 2014 wordt in het basis- en het voorgezet onderwijs het passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat alle scholen vanaf die datum ook zorgplicht hebben voor kinderen met gedragsproblematiek. Dat wil niet zeggen dat elke school alle kinderen moet kunnen plaatsen, maar wel dat elke school moet zorgen dat een kind dat zich aanmeldt op een voor het kind passende school geplaatst wordt. Passend onderwijs moet ertoe leiden dat er minder kinderen naar het speciaal onderwijs gaan en dat de plaatsing van kinderen met lichte gedragsproblematiek op een reguliere school laagdrempeliger wordt. Alle scholen gaan deel uit maken van een Samenwerkingsverband (SWV), waarin alle scholen binnen een regio vertegenwoordigd zijn. Elk SWV stelt een Ondersteuningsplan op waarin wordt aangegeven waar een kind kan worden geplaatst en volgens welke criteria. Scholen die kinderen plaatsen met een rugzakje kunnen bij het SWV een aanvraag indienen voor extra geld. Dit geldt ook voor het speciaal onderwijs. De O2G2-scholen behoren tot het SWV van alle scholen in de provincie Groningen.

7 Elke afzonderlijke school stelt een schoolondersteuningsprofiel op waarin wordt beschreven welke kinderen op basis van welke criteria op een school geplaatst kunnen worden en welke niet. Ook de Brederoschool moet een schoolondersteuningsprofiel opstellen. De MR is alert op de ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de Brederoschool. De MR heeft adviesrecht ten aanzien van het schoolondersteuningsprofiel. Ook op overkoepelend niveau is er sprake van medezeggenschap, de ondersteuningsplanraad. Ouders en leerkrachten hebben medezeggenschap ten aanzien van het Ondersteuningsplan van het SWV. Taakbeleid, Jaaragenda en Groepsindeling 2013/2014 De leden van de MR hebben dit besproken en de stukken goedgekeurd. Evaluatie functioneren MR en aantal MR-leden In verband met het verlaten van de MR van twee leden van de oudergeleding in het schooljaar 2014/2015 is ervoor gekozen om halverwege het schooljaar 2013/2014 twee nieuwe MR-leden te werven die dan vast een half jaar gaan meedraaien. Om de MR-vergaderingen wat meer diepgang te geven is besloten meer thematisch te werk te gaan. Per vergadering kan dan dieper worden ingaan op een gekozen thema. Voorwaarde is wel dat een thema nooit een ander belangrijk onderwerp, zoals passend onderwijs, in de weg kan zitten.

8 Jaarverslag Ouderraad Brederoschool schooljaar Ouderraad (OR) De OR bestaat uit de op een groepsavond gekozen groepsouders, dwz de ouders/verzorgers van een leerling die de groep vertegenwoordigen, en uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. In de periodieke (ca. 6) vergaderingen worden zij vergezeld door twee leerkrachten en in voorkomende gevallen de directrice. De OR int een jaarlijkse Ouderbijdrage en beheert dit schoolfonds om extra activiteiten te kunnen bekostigen voor de leerlingen op de school. Naast de ondersteuning door de groepsouders in de groepen zelf worden ook andere activiteiten uitgevoerd en ondersteund. De exacte taken/bevoegdheden van de OR staan beschreven in het Huishoudelijk Reglement. Samenstelling OR Leerkracht Groep Ouders/verzorgers Brigitte/Maud 1/2a Juliëtte de Rooij, Astrid Leegte Jessie (OR)/Annette 1/2b Astrid Starmans Hilda 1/2c Annerie Knol, Thirza Huiskes Magdalena/Maud 1d Ine Westen, Ivonne Fonteijne Yvonne/Anneke 3a Janine Kort, Joni Sabandar Mireille 3b Colinda Florissen, Mariëtte Zijlema Ildiko 4a Hilde Ubels, Kirsten Jongkamp Henk/Jaap 4b Mirjam Hilbrands, Jacqueline Uneken Tineke/Bé 5a Jolanda Steg, Kitty v/d Klaauw, Tanja Ras Hanneke 6a Sandra van Gestel Kirsten 5/6b Allegonda Bijl, Mariska Pesman, Linda Ilicic Mona/Bé 7a Anja Freriksen, Carmen Kremer Mariët (OR) 7b Jeannet de Vries, Desirée de Haan Babs 8a Monica Lammerts van Buren, Caroline Visser Tim/Bé 8b Lia Beukeveld, Rosa Kooij Voorzitter: Harma Schut (7b) Secretaris: René van Bolhuis (4b) Penningmeester: Sylvia Poth (3b) Kascommissie: Marcel van der Schuur (7), Jeroen Bolt Vertegenwoordiging: Het contact met de MR is uitgevoerd door regelmatig overleg met hen door de voorzitter van de OR. Het bestuurslid dat contact hield met de Stichting Brederoschool Middelen was de voorzitter. Daarnaast is er een groot aantal andere enthousiaste ouders/verzorgers betrokken geweest bij de activiteiten van school voor de kinderen. Bijvoorbeeld: 4Mijl Marcel van der Schuur, Jan Hein Tielen, Gerrie Woltjer LOT de betrokken ouders in elke groep en de vraagbaken En ook de leerkrachten die zich hebben ingezet worden natuurlijk hartelijk bedankt. Activititeiten Hieronder een opsomming van de activiteiten waarbij de OR (groepsouders), ouders (en schoolteam) hun bijdrage doen: Ondersteuning in de groep, excursies/uitjes. Kinderboekenweek, 4Mijl loop, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst (doemarkt, diner, band, instuif voor ouders), Project/3D, Paasontbijt, Schoolvoetbal, Sportdag, Avond(wandel)4daagse, Musical, Laatste schooldag. Inkoop en verdeling, versieren, gereedzetten, opruimen. Inzamelen oud papier, LuizenOpsporingsTeam (LOT), afscheid van (tijdelijke) leerkrachten.

9 Schoolfonds Het schoolfonds draagt bij aan allerlei activiteiten die anders niet of niet op die manier door zouden kunnen gaan. Deze activiteiten worden (deels) mede door de OR georganiseerd. De vrijwillige ouderbijdrage was weer vastgesteld op 30 per kind. De bijdrage die wordt gevraagd voor kinderen die instromen na 1 januari is 15 per kind. De informatie over het gebruik van het fonds vindt u in het financiële gedeelte van het jaarverslag. Communicatie Dit schooljaar heeft de digitale communicatie een verdere stap gemaakt. De school heeft mailadressen van ouders en probeert de eigen verspreiding van papieren hiermee te verminderen. Hierdoor is er een eenvoudig middel (ontstaan) om snel te communiceren. Dit geeft soms ook een nadeel, doordat er snel parallel gecommuniceerd kan worden door school en OR. Hierover zijn daarom afspraken gemaakt. De OR heeft dit jaar zijn plekje op de website van de Brederoschool weer gevuld en ook de activiteiten en notulen daarmee eenvoudig (openbaar) inzichtelijk gemaakt. Afgelopen schooljaar Er is naast de Algemene Ouderavond, vijf keer (centraal) vergaderd. Eén vergadering is geannuleerd. Bij drie van de vergaderingen was het eerste gedeelte gezamenlijk met de MR. Het werken aan de draaiboekjes is doorgegaan; gebleken is dat de beeldvorming hieromtrent belangrijk is. Daarnaast is er een nieuwe informatiebrief Ouderraad aan de ouders opgesteld, die aan het begin van het schooljaar naar de ouders/verzorgers verspreid wordt. Vooruitblik Het ligt in de bedoeling van de OR om het komende schooljaar meer thematisch te gaan vergaderen en hierbij ook nadrukkelijk ouders die niet in de OR zitten te informeren om hierbij aanwezig te zijn. Hierover wordt nog verder overlegd met de school. Het idee is er om in het vervolg de Agenda ook op de website te publiceren. Daarnaast wordt er gekeken of en hoe het Huishoudelijk Reglement na ruim vijf jaren aangepast moet worden aan de huidige tijd.

10 FINANCIEEL JAARVERSLAG OUDERRAAD Schooljaar 2012/ / / /2014 Realisatie Begroting Realisatie verschil Begroting Ontvangsten: ouderbijdragen rente Diversen/onvoorzien Totaal ontvangen Uitgaven: Sport 4 mijl Sport en spel Sportdag Schoolvoetbal Avondvierdaagse Excursies/Workshops Excursies/workshops Feestdagen St. maarten St. nicolaas Kerst Pasen Schoolactiviteiten Gezellige avond/musical groep Laatste schooldag Groepspotjes Jaarthema Overig Representatie Bankkosten Diversen/onvoorzien Totaal uitgaven Ontvangsten min uitgaven

11 Toelichting jaarrekening 2012/2013 Ontvangsten De totale ontvangsten zijn en bestaan uit: geïnde ouderbijdragen: rentebaten: 52 Ten opzichte van het budget is er 553 meer ontvangen in dit schooljaar. Dit wordt veroorzaakt door een hoger aantal kinderen waar een ouderbijdrage voor is ontvangen dan begroot. Ouderbijdrage Op de algemene jaarvergadering november 2012 werd de ouderbijdrage ongewijzigd vastgesteld op 30,- per kind. Er is 551 meer aan vrijwillige ouderbijdrage ontvangen dan begroot; 89% van de ouders draagt bij aan het schoolfonds. 11% van de ouders doneert niet ondanks 3 schriftelijke verzoeken. Dit beeld komt overeen met eerdere jaren (in het schooljaar 2011/2012 droeg 88% van de ouders bij aan het schoolfonds). Uitgaven De totale uitgaven zijn en bestaan uit uitgaven voor: Sport: Workshops/excursies: Feestdagen: Schoolactiviteiten: Overig: 213 Ten opzichte van het budget is er 29 meer uitgegeven. De onderuitputting op de onderdelen Sport ( 745), Feestdagen ( 306) en Schoolactiviteiten ( 336) is dit schooljaar deels gebruikt voor een bijdrage aan het project 3D Bredero ( 1.332). Liquide middelen In het schooljaar 2012/2013 werd in totaal 442 meer uitgegeven dan is ontvangen. De huidige liquide middelen van de Ouderraad bedragen Begroting schooljaar 2013/2014 Het voorstel is om de ouderbijdrage ongewijzigd op 30,- per kind en 15,- per instromend kind (vanaf 1 januari 2014) te handhaven. Uitgaand van het aantal scholieren en op basis van ca. 90% deelname van de ouders begroten we de inkomsten op De verwachte uitgaven zijn gebaseerd op de uitgaven van de afgelopen boekjaren, waarbij er extra incidenteel budget wordt vrijgemaakt voor de luizenzakken ( 354) en het jaarthema ( 500). Namens de Ouderraad, Groningen, 20 oktober Sylvia Poth, penningmeester

12 Aan: Bestuur Ouderraad Brederoschool T.a.v. voorzitter Harma Schut 17 oktober 2013 Betreft; verslag kascommissie Ouderraad boekjaar Geachte mevrouw H. Schut, De kascommissie bestaande uit de heren J. Bolt en M. van der Schuur hebben de boekhouding, jaarrekening en kas gecontroleerd van de Ouderraad over het boekjaar zoals gevoerd en opgesteld door penningmeester, mw. S. Poth. Onze bevindingen zijn dat de boekhouding en jaarrekening een juist beeld geeft van de financiele positie en er geen afwijkingen zijn gevonden in de administratie. De kasconnmissie adviseert het bestuur de penningmeester mw. S. Poth decharge te verlenen over het boekjaar Namens de kascommissie; De beer J. Bolt heer M. van der Schuur

13 Jaarrekening Stichting Brederoschool Middelen over het schooljaar 2012/2013 De Stichting Brederoschool Middelen is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt om additioneel leermiddelen te verstrekken ten behoeve van de leerlingen van de Brederoschool te Groningen. Op verzoek van de Ouderraad of Medezeggenschapsraad, geadviseerd door de schoolleiding, worden leermiddelen aangeschaft die noodzakelijk zijn en waarvoor de reguliere middelen ontoereikend zijn. Het bestuur van de stichting wil ieder bedanken voor zijn of haar bijdrage in het afgelopen jaar. het bestuur bestond 2012/2013 uit: het bestuur bestaat in 2013/2014 uit: Hylco Wiarda Peter Jan Rake Gerard Dietvorst Gerard Dietvorst Victor van der Hoeve Erik? Marloes de Weijer Marloes de Weijer Het beginvermogen van de Stichting bedroeg 3.680,01 Het beginvermogen bestond uit het banksaldo bij de Rabobank Groningen e.o. Het verloop van het vermogen over 2012/2013 Beginvermogen van de Stichting 3.680,01 In de loop van het verslagjaar werden aan ontvangsten geboekt: Donaties en giften 1.157,50 Opbrengsten Oud Papier 192,73 Creditrente Rabobank 22,57 Totaal aan opbrengsten 1.372,80 In de loop van het verslagjaar werden navolgende leermiddelen aangeschaft: rapportblikken 1.478,38 bijdrage digiborden 2.500,00 Totaal aangeschafte leermiddelen 3.978,38 Kosten inschrijving Kamer van Koophandel kosten gebruik rekening Rabobank 106,14 Totaal uitgaven 4.084,52 Verschil saldo 27,59 Eindvermogen van de Stichting per 31 juli ,88 De samenstelling van het eindvermogen bestond uit het banksaldo van 995,88 bij de Rabobank Groningen e.o. Het betreft het totaal saldo van een rekening courant rekening (1622,20,510) met een saldo van Eur 154,07 en een spaarrekening (3031,416,953) met een saldo van 841,81 per Over het jaar 2012/20123 werden door de stichting 40 giften en donaties ontvangen (vorige jaren resp. 60, 85, 66, 77, 49, 36, 44, 82, 87, 93, 91,103, 72, 58 en 43). De totale opbrengst van de giften en donaties bedroegen 1.157,50 (vorige jaren resp ,50; 1.735; 1.443; 1.631; 1.048; 1.070; 1.429; 1.555, 1.510,50, 1.638,00, 1.782,5, 1.811,50, 1.389,50, 1,487,50 en 1.257,50)) Het jaarverslag wordt besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting. U kunt de Stichting steunen door uw bijdrage te storten op rekening van de Rabobank Groningen

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Tien tips over de ouderbijdrage

Tien tips over de ouderbijdrage Tien tips over de ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie