PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57

2 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen horen is de OZB de belangrijkste. Ook de opbrengsten toeristenbelasting en forensenbelasting moeten als algemeen dekkingsmiddel worden aangemerkt. Daarnaast zijn er nog heffingen die niet tot de algemene dekkingsmiddelen horen, maar wel in het beleidsmatige deel van het overzicht betrokken zouden kunnen worden. De belangrijkste zijn de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Prijzen van zwembaden en dergelijke komen niet in het overzicht aan de orde. In het begrotingsjaar 2009 zal ongeveer 25% van de inkomsten van de gemeente Noordenveld afkomstig zijn uit lokale heffingen. De lokale heffingen vormen dus een belangrijke inkomstenbron van de gemeente, welke vooral dienen te worden opgebracht door de burgers. Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Tevens wordt weergegeven welk beleid de gemeente in het begrotingsjaar zal voeren ten aanzien van de lokale heffingen en de kwijtschelding hiervan. Landelijke ontwikkelingen De Eerste Kamer heeft op 26 juni 2007 de Wet gemeentelijke watertaken aangenomen. De wet treedt op 1 januari 2008 in werking. De wet maakt de verbrede rioolheffing mogelijk. Gemeenten krijgen meer regie over regenwater in bebouwd gebied. Daarnaast geeft de wet gemeenten ook een rol in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Maatregelen voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwater kunnen worden bekostigd uit de verbrede rioolheffing. Het gemeentelijk beleid moet in de toekomst komen te staan in het verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het huidige GRP heeft een looptijd tot Noordenveld houdt 1 januari 2010 aan als invoerdatum van het verbrede rioolrecht. Dit vergt de nodige voorbereiding. Er is een interne werkgroep opgericht om de invoering van het verbrede rioolrecht mogelijk te maken. De OZB wordt vanaf 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Tot nu toe werd gewerkt met eenheden van De nieuwe berekeningswijze laat duidelijk zien dat de OZB slechts over een klein percentage wordt geheven. De VNG heeft aangedrongen op deze wijziging in de Gemeentewet. De huidige heffing per 2500 van de WOZ-waarde levert de gemeenten jaarlijks een hoop vragen op. De wijziging betekent voor een integraal belastingpakket waarmee Noordenveld werkt een meer complexe omschakeling dan waar de VNG het heeft over een eenvoudige aanpassing van de software. 58

3 Betaaltermijnen Met ingang van het belastingjaar 2008 wordt onderscheid gemaakt in het aantal te verlenen betaaltermijnen. De belastingplichtige die een machtiging tot automatische incasso verstrekt kan, rekening houdend met de hoogte van de aanslag, in 8 gelijke maandelijkse termijnen betalen. In alle overige gevallen is de betaaltermijn beperkt tot 3 maanden na dagtekening. Hiermee wordt gestreefd naar het verkrijgen van een beter inzicht in de inkomende geldstroom van de gemeente. Het aantal ontvangen machtigingen ligt in 2008 zo'n 10 % hoger dan voorheen. Het verkrijgen van machtigingen is een voortdurend proces waar veel aandacht aan wordt besteed. Overzicht van de lokale heffingen Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn geraamd als dekkingsmiddelen in de begroting Overzicht belastingen en heffingen (x 1000) Onroerende zaakbelastingen Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten Rioolrechten Bouwleges 700 Secretarieleges 462 Lijkbezorgingrechten 214 Toeristenbelasting 160 Forensenbelasting 190 Hondenbelasting 76 Marktgelden 48 Precariobelasting 0 Baatbelasting 0 Totaal belastinginkomsten Gemeentelijk tarievenbeleid Uitgangspunten welk voor de lokale heffingen zijn geformuleerd: * Schommelingen in retributies en belastingen dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen door het handhaven van een, in relatie tot de inflatie, trendmatige verhoging; * Tarieven en heffingen dienen zoveel mogelijk kostendekkend te zijn. Belastingtarieven 2009 In de primitieve begroting 2009 zijn er vooralsnog geen mutaties aangebracht ten aanzien van de gemeentelijke tarieven ten opzichte van In de aanbiedingsbrief bij de begroting komen mutaties op de gemeentelijke tarieven aan de orde. Hieronder vindt u een opsomming van onderdelen van de gemeentelijke heffing. Daar in de primitieve begroting vooralsnog rekening is gehouden met de tarieven zoals deze voor 2008 golden, is hieronder een opsomming / vergelijking gemaakt tot en met Afvalstoffenheffing Eenpersoonshuishoudingen Meerpersoonshuishoudingen Uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is al sinds jaren dat het tarief 100% kostendekkend moet zijn. 59

4 TARIEF 270,00 250,00 230,00 210,00 190,00 170,00 150,00 VERLOOP TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING éénpersoonstarief meerpersoonstarief JAAR Overzicht afvalstoffenheffing in onze provincie bedrag Afvalstoffenheffing Drenthe Borger-Odoorn De Wolden Noordenveld Westerveld Assen Hoogeveen Midden Drenthe Coevorden Emmen Meppel Aa en Hunze Het gemiddelde tarief in Drenthe bedraagt 257,55. We moeten hierbij wel enkele kanttekeningen maken. Het is niet bekend hoe de kostendekking van andere gemeenten is. In onze gemeente is het 100%. Over het algemeen zijn de kosten in plattelandsgemeenten hoger dan in stedelijk gebied als gevolg van een groter inzamelgebied en minder aansluitingen waarover de kosten kunnen worden verrekend. De gemeente Tynaarlo heft volgens het Diftar systeem en kan daarom niet worden meegenomen in deze vergelijking. Het tarief is hier 0,23 per kilogram. 60

5 Rioolrechten rioolrecht woning rioolrecht recreatiewoning TARIEF 190,00 170,00 150,00 130,00 110,00 90,00 70,00 VERLOOP TARIEVEN RIOOLRECHT JAAR rioolrecht woning(en) rioolrecht recreatiewoning Overzicht rioolrecht in de provincie Drenthe TARIEF 250 Rioolrecht Drenthe Coevorden Hoogeveen Meppel Assen Midden Drenthe Aa en Hunze Tynaarlo De Wolden Noordenveld Westerveld Het gemiddeld Drents tarief bedraagt 179,30. Emmen en Borger-Odoorn heffen een rioolrecht opgebouwd uit een vast bedrag en een variabel bedrag op basis van de WOZ-waarde en kunnen in dit overzicht daarom niet worden opgenomen. 61

6 Onroerende-zaakbelastingen Woningen Eigenaren 2,62 2,80 2,06 2,31 2,11 1,97 Gebruikers 2,10 2,24 1,65 0,00 0,00 0,00 Totaal 4,72 5,04 3,71 2,31 2,11 1,97 De gebruikersbelasting voor woningen is met ingang van 2006 afgeschaft. Niet-woningen Eigenaren 3,50 3,67 2,95 3,31 2,98 2,95 Gebruikers 2,80 2,94 2,36 2,65 2,40 2,36 Totaal 6,30 6,61 5,31 5,96 5,38 5,31 TARIEF 7,50 ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN woningen en niet-woningen ,50 5,50 4,50 3,50 woningen niet-woningen 2,50 1,50 0, JAAR Overzicht onroerende zaakbelastingen voor woningen in onze provincie in 2008 Emmen en Borger-Odoorn kennen de hoogste tarieven per 2.500,00 getaxeerde waarde. Reden hiervan is onder andere het feit dat deze gemeenten in vergelijk met de andere gemeenten afwijkende tarieven rioolrecht heffen van de gebruiker. Onroerende zaakbelastingen Drenthe 2008 tarieven woningen tarief 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,66 2,80 2,95 3,53 3,80 2,50 2,00 1,50 1,91 1,97 1,99 2,04 2,14 2,18 2,24 1,00 Westerveld Noordenveld Tynaarlo Aa en Hunze Midden Drenthe De Wolden Meppel Assen Hoogeveen Coevorden Borger-Odoorn Emmen 62

7 Overzicht lasten 2008 per gezin per gemeente in Drenthe bedrag Overzicht lasten 2008 per gezin in Drenthe 0 Meppel Noordenveld De Wolden Midden Drenthe Westerveld Hoogeveen Coevorden Aa en Hunze Assen ozb riool afval OZB is berekend uitgaande van waarde woning ,00 (eigenarenbelasting) De gemeenten Borger-Odoorn en Emmen heffen thans wel rioolrechten, maar niet bekend is het gemiddeld bedrag per gezin. De gemeente Tynaarlo heft de afvalstoffenheffing via het diftarsysteem. Er is dus geen vast bedrag bekend. Ze zijn dan ook niet in dit overzicht opgenomen. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeenten kunnen, met inachtneming van de Invorderingswet 1990, kwijtschelding verlenen van gemeentelijke heffingen. Gemeenten beslissen zelf of, en zo ja, voor welke heffingen kwijtschelding kan worden verkregen. Gemeenten zijn gebonden aan de landelijke Uitvoeringsregeling. Alleen ten aanzien van de kosten van bestaan hebben gemeenten de mogelijkheid om af te wijken van de regeling. De rijksregeling gaat uit van 90% van de bijstandsnorm. In onze gemeente is gekozen om 100% van de bijstandsnorm als bestaansminimum te hanteren. Daarnaast is ervoor gekozen om kwijtschelding mogelijk te maken voor onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolrecht en hondenbelasting voor de eerste hond. Sinds 2004 voert het waterschap Noorderzijlvest de kwijtscheldingsregeling uit voor onze gemeente. Met de kwijtscheldingverlening zijn de volgende bedragen gemoeid: rekening rekening rekening rekening rekening exploitatie* totaal * stand van zaken op 18 augustus

8 Van de belangrijkste heffingen is hieronder op basis van de jaarrekening 2007 het procentuele aandeel in het totaal weergegeven. 2% 3% 4% 4% 25% Overzicht heffingen 34% onroerende zaakbelastingen reinigingsheffingen rioolrechten bouw leges 28% secretarieleges forensen- en toeristenbelasting lijkbezorgingsrechten 64

9 3.2 Weerstandsvermogen 1. Inleiding De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de financiële middelen zijn. Dit is van belang wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het exploitatiejaar zelf (statisch weerstandsvermogen), het kan ook betrekking hebben op de consequenties voor meerdere exploitatiejaren (dynamisch weerstandsvermogen) ingeval van een financiële tegenvaller. Voor het beoordelen van de robuustheid van de financiële middelen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico s en de aanwezige weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden zoals de algemene reserve, maar ook de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Onderscheid kan worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Risico s relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico s die niet anderszins zijn ondervangen. Reguliere risico s risico s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn maken geen deel uit van de risico s in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd. Voorbeelden van risico s die wel tot de paragraaf weerstandsvermogen horen zijn bedrijfsrisico s m.b.t. grondexploitatie, open-einde regelingen en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. In het vervolg van deze paragraaf zal nader worden in gegaan op: weerstandscapaciteit; risico s; weerstandsvermogen. Vervolgens kunnen conclusies worden getrokken over hoe het gewenste weerstandsvermogen zich verhoudt tot de weerstandscapaciteit. 2. Weerstandscapaciteit Zoals hiervoor is aangegeven bestaat de weerstandscapaciteit uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Tot de incidentele weerstandscapaciteit kunnen de reserves behoren en tot de structurele buffer de onbenutte belastingcapaciteit van de onroerende zaakbelasting. In het vervolg van dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de beschikbare incidentele en structurele weerstandscapaciteit. 65

10 2.1 Reserves en voorzieningen In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt een duidelijke afbakening gegeven van reserves en voorzieningen. Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken. De reserves worden onderscheiden naar: de algemene reserve; bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht (egalisatiereserves); overige bestemmingsreserves. Zodra door de gemeenteraad een bestemming aan een reserve is gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Zonder een dergelijk oormerk behoort het beschikbaar eigen vermogen tot de algemene reserve. Deze reserve is geheel vrij aanwendbaar. Voorzieningen zijn te beschouwen als vreemd vermogen. Voorzieningen hebben betrekking op de per balansdatum te verwachten verplichtingen en verliezen. Voorts kunnen voorzieningen worden getroffen voor kosten die in een volgend exploitatiejaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het (lopende) exploitatiejaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren (onderhoudsvoorzieningen). De gemeente Noordenveld beschikt per ultimo juni 2008 over de navolgende reserves en voorzieningen (x 1.000): Reserve/voorziening Begroting 2008 Begroting 2009 Algemene reserve Bestemmingsreserve Voorzieningen Totaal Voor de reserves en voorzieningen geldt dat sprake is van (toekomstige) claims op grond van besluitvorming van de gemeenteraad. In bovenstaande bedragen is hiermee reeds rekening gehouden Algemene reserve De algemene reserve is ten opzichte van de begroting 2008 toegenomen met 1,2 miljoen als gevolg van onder meer de herstructureringsvoorstellen uit de begroting 2008 en het rekeningsaldo Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves worden met name gevormd door: reserve volkshuisvesting ( 3,0 miljoen) reserve grondexploitatie ( 3,9 miljoen) reserve BTW-compensatiefonds ( 1,0 miljoen) reserve onderhoud kapitaalgoederen ( 5,4 miljoen) reserve dekking kapitaallasten ( 6,8 miljoen) De bestemmingsreserves zijn door de gemeenteraad ingesteld voor het concretiseren van bepaalde doelstellingen. Bij aanwending voor andere doeleinden zou het oorspronkelijk voorgenomen besluit niet meer gerealiseerd kunnen worden. Op grond van het vorenstaande worden de bestemmingsreserves niet tot de weerstandscapaciteit gerekend. Een uitzondering 66

11 hierop vormt de reserve grondexploitatie. Deze reserve is ingesteld als buffer voor het opvangen van eventuele negatieve resultaten op de exploitatie van bouwgronden Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor: verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker is, doch redelijker wijs ingeschat kan worden; bestaande risico s m.b.t. bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs kan worden ingeschat; kosten die in een volgend exploitatiejaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het (lopende) jaar of in een voorafgaand jaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren (zgn. onderhoudsvoorzieningen). Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (b.v. rijksvergoedingen voor onderwijs). Uit het vorenstaande blijkt, dat de voorzieningen slechts voor bepaalde doeleneinden mogen en kunnen worden aangewend. Bestuurlijk kan hiervan ook niet worden afgeweken. De voorzieningen worden dan ook als vreemd vermogen beschouwd en als zodanig niet tot de weerstandscapaciteit gerekend. 2.2 Omvang reerves in relatie tot andere gemeenten In onderstaand overzicht zijn de laatst bekende (2008) gemiddelde reserves van gemeenten per hoofd van de bevolking in Drenthe opgenomen. Ter vergelijking zijn de gemiddelde reserves van de gemeente Noordenveld over 2007 en 2008 vermeld. Soort reserve Noordenveld 2008 Noordenveld 2009 Drenthe 2007 Algemene reserve Bestemmingsreserve Totaal De algemene reserve van de gemeente Noordenveld is beperkt van omvang ten opzichte van de gemiddelde Drentse gemeenten. Daar en tegen zijn de bestemmingsreserves hoger in omvang dan het gemiddelde. Per saldo zit de gemeente Noordenveld gemiddeld qua omvang reserves. 2.3 Omvang van de weerstandscapaciteit In de inleiding van deze paragraaf is aangegeven, dat de weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. De weerstandscapaciteit kan betrekking hebben op zowel een incidentele als structurele buffer. De hiervoor aangegeven algemene reserve en bestemmingsreserves behoren tot de incidentele weerstandscapaciteit. Tot de structurele weerstandscapaciteit behoort de onbenutte belastingcapaciteit van de onroerende zaakbelasting. Deze kan gehanteerd worden als het verschil tussen gehanteerde tarieven en de maximumtarieven. Voor deze belasting geldt echter geen wettelijk vastgesteld maximum meer. In theorie is de ruimte binnen de onroerende zaakbelasting dus onbeperkt. Wel zou gesproken kunnen worden van een maatschappelijk 67

12 aanvaardbaar tarief, maar dat is niet eenduidig vast te stellen. De omvang van deze buffer wordt dus bepaald door wat als maatschappelijk aanvaardbaar wordt beschouwd door het bestuur van de gemeente. Daarnaast wordt de buffer sinds 2006 beperkt door het vervallen van het gebruikersgedeelte. De aanwending van de incidentele weerstandscapaciteit dus de algemene reserve en reserve grondexploitatie leidt tot een lagere renteopbrengst in de jaarlijkse exploitatie. De onbenutte belastingcapaciteit zou gelijk kunnen worden gesteld aan de derving van deze rentebaten. Samengevat kan worden geconcludeerd, dat de gemeente tenminste beschikt over een weerstandscapaciteit van 7,9 miljoen, zijnde de algemene reserve ( 4,0 miljoen) en de reserve grondexploitatie ( 3,9 miljoen). 3. Risico s In deze paragraaf staat het weerstandsvermogen van de gemeente centraal. De omvang van het benodigde weerstandsvermogen wordt bepaald door de omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de resterende risico s. De omvang van de weerstandscapaciteit is in het vorige hoofdstuk bepaald. Met resterende risico s worden bedoeld de risico s die onvoldoende onder controle kunnen worden gehouden door stuur- en beheersmaatregelen en waarvoor (nog) geen specifieke voorzieningen zijn of kunnen worden getroffen. Zoals in de inleiding reeds is aangegeven behoren hier niet toe de reguliere risico s. Reguliere risico s doen zich regelmatig voor en zijn veelal goed meetbaar. Deze risico s zijn in beginsel goed in te schatten en te ondervangen door het afsluiten van een verzekering of het treffen van een voorziening. In bijlage 2 van deze paragraaf zijn de geïnventariseerde risico s opgenomen. De risico s worden bij het samenstellen van de afdelingsrapportages telkens opnieuw geïnventariseerd. De laatste rapportage dateert van 15 september De risico s zoals opgenomen in de bijlage van deze paragraaf zijn daardoor actueel. In hoeverre alle risico s in beeld zijn gebracht, is moeilijk te zeggen. Gemeenten zijn complexe organisaties, die te maken hebben met een grote diversiteit aan risico s. Absolute zekerheid met betrekking tot de volledigheid van de risico s bestaat dus niet. 4. Weerstandsvermogen Wetenschappelijke of algemeen geldende normen voor de gewenste omvang van het weerstandsvermogen zijn er niet. Iedere organisatie zal aan de gewenste omvang op haar eigen wijze, gelet op haar eigen situatie, zelf invulling moeten geven. Uitgangspunt is evenwel dat de omvang van het weerstandsvermogen in verhouding moet staan tot de risico s die de gemeente Noordenveld loopt. In bijlage 1 zijn de risico s van onze gemeente samengevat. Het kwantificeren (op geld waarderen) van deze risico s is, gelet op de aard van de risico s, niet in alle gevallen mogelijk. De indeling van de risico s in een risicoklasse geeft echter wel een indicatie van hoe het risicoprofiel van onze gemeente is samengesteld. De verdeling is dusdanig dat het zwaartepunt momenteel ligt bij een lager dan gemiddeld risico. Op basis van ervaringscijfers en benchmarkgegevens is als uitgangspunt voor de berekening van het benodigde weerstandsvermogen de volgende tabel te hanteren. De minimum en maximum bandbreedtes zijn bepaald op hetgeen provinciale toezichthouders hanteren en op benchmarkgegevens van onder meer onze accountant. 68

13 Risicoprofiel Bandbreedte per inwoner Minimum Maximum Hoog risico Meer dan gemiddeld risico Gemiddeld risico Minder dan gemiddeld risico Laag risico Zoals vorenstaand reeds aangegeven ligt het zwaartepunt van onze risico s momenteel op minder dan een gemiddeld risico. Bij dit risico, waarbij ervan wordt uitgegaan dat niet alle risico s zich gelijktijdig voordoen, kan voor het weerstandvermogen een norm van 100 tot 200 per inwoner worden gehanteerd. Inwoners Minimum niveau weerstandsvermogen Maximum niveau weerstandsvermogen Raming aantal inwoners 2009: ,2 miljoen 6,3 miljoen 5. Conclusie De huidige weerstandscapaciteit (algemene reserve en reserve grondexploitatie) bedraagt afgerond een bedrag van 7,9 miljoen. Op basis van het gehanteerde pragmatische risicoanalysemodel betekent dit dat de beschikbare weerstandscapaciteit meer is dan het maximale niveau van het weerstandsvermogen. 69

14 Bijlage 1 Indeling risico's inrisicoklassen hoog Indeling in risicoklasse > gemiddeld gemiddeld maat regel < gemiddeld laag mog. Stafbureau Concerncontrol (CC) Garantstellingen en waarborgfondsen 1 Nee Afschrijvingstermijnen niet in overeenstemming met ec levensduur 1 Ja Risico van extra kosten bij oplopende renteontwikkelingen 1 Ja Het niet behalen van taakstellingen 1 Nee Algemene uitkering uit het Gemeentefonds Nee BTW Compensatiefonds: Juiste toepassing regelgeving (BCF) en nadeel op grond van het BCF 1 Ja Gemeenschappelijke regelingen 1 Ja Ja Middelen & Ondersteuning (M&O) Vergrijzing huidig personeelsbestand 1 Nee Wachtgelden, regelingen bij reorganisaties 1 Nee Vervangingskosten bij ziekte 1 Nee Kostenrisico s voortvloeiend uit ARBOwetgeving 1 Ja Grondexploitaties bedrijventerreinen 1 Nee MaSTERplan/vrijetijdsboulevard 1 Ja Masterplan Veenhuizen 1 Nee Informatie- en communicatiesystemen 1 1 Ja Hulpverleningsdienst Drenthe 1 Nee Realisatie op begrote subsidies 1 Nee Ruimte & Samenleving (R&S) Brandweer: het niet voldoen aan wettelijke eisen 1 Nee Handhavingsbeleid/vergunningenstelsel 1 Ja Risico van planschadeclaims 1 Nee Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 1 Nee Algemene bepalingen omgevingsrecht 1 Nee Open eind regeling leerlingenvervoer 1 Nee Toereikendheid onderwijsreserves/ihp onderwijs 1 Nee Milieuverontreinigingen 1 Nee GGD Drenthe 1 Nee ICO: nog te verwachten frictiekosten 1 Nee Mensinge Complex 1 Nee Invoering Lumpsumfinanciering onderwijs 1 Nee Open eind regeling inkomensdeel Wet Werk en Bijstand 1 Ja Herpositionering gemeentelijke reïntegratie activiteiten / ISD 1 Nee 70

15 Noordenveld Open eind regeling WMO 1 Nee Contracten WMO 1 Ja Contracten WMO 1 Gymnastieklokaal Veenhuizen 1 Nee Openbare Werken & Accommodaties (OWA) Munitie voormalig vliegveld Peest 1 Ja Toereikendheid voorzieningen (met name onderhoud 1 Ja kapitaalgoederen) Wegenbeheer en groenbeheersplan 1 Nee Overigen (OV) Regiovisie 1 Ja Totaal aantal Totaal procentueel 3% 15% 23% 30% 30% Cumulatief 3% 18% 40% 70% 100% 71

16 Bijlage 2 Toelichting op de risico s Omschrijving Stafbureau Concerncontrol (CC) Garantstellingen en waarborgfondsen Afschrijvingstermijnen niet in overeenstemming met economische levensduur Risico van extra kosten bij oplopende renteontwikkelingen Algemene uitkering uit het Gemeentefonds BTW Compensatiefonds: Juiste toepassing regelgeving (BCF) en nadeel op grond van het BCF. Gemeenschappelijke regelingen Middelen & Ondersteuning (M&O) Vergrijzing huidig personeelsbestand Typering risico < gemiddeld laag < gemiddeld gemiddeld < gemiddeld Motivering en eventueel reeds genomen maatregelen Onvoldoende inzicht in aantallen en omvang van de verstrekte leningen, zonder zekerheidsstellingen en garanties, waarvoor dit geldt. Vervanging van activa kan noodzakelijk zijn, terwijl de bestaande activa nog niet afgeschreven zijn. De praktijk wijst tot erop dat dit niet vaak voorkomt. Derhalve is het risico op laag ingeschat. De renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt zijn de afgelopen jaren relatief stabiel, Eventuele effecten kunnen vanuit de lopende exploitatiebegroting jaarlijks worden meegenomen. In de begroting wordt 6% rente geraamd voor consolidatie van het te verwachten financieringstekort, terwijl de huidige marktrente voor langlopende geldleningen ongeveer 4,5% bedraagt. Toekomstige uitkeringen zijn inmiddels vastgelegd in het bestuursakkoord tussen kabinet en VNG. Duidelijk is dat de door het rijk gewenste gemeentelijke inspanningen en de kosten die daarmee gemoeid zijn niet voor de volle 100% door het rijk worden gecompenseerd. Daarnaast is het risico van een lagere algemene uitkering (vanaf 2003) aanwezig vanwege onzekerheid over de hoogte van de BTW compensatie. Gezien bovenstaande (niet beïnvloedbare) zaken is het risico op gemiddeld geschat. Door afspraken met de Belastingdienst is het risico enigszins gekwantificeerd. Bij een door de belastingdienst gehouden controle zijn vrijwel geen fouten geconstateerd. Het risico van een omvangrijke naheffing is daarom beperkt. Daarom is het risico kleiner dan gemiddeld geschat. gemiddeld GGD, Recreatieschap, Brandweer zijn allemaal gemeenschappelijke regelingen, waarin de gemeente hoofdzakelijk bijdraagt in eventuele exploitatietekorten. Doordat deze GR s bestuurlijk op afstand staan, terwijl de gemeente wel (deels) moet bijdragen in tekorten, is sprake van een gemiddeld risico. < gemiddeld Vergrijzing van het personeelsbestand leidt tot hogere personeelskosten. Daarnaast wordt het Nog te nemen maatregelen Lange termijn posities innemen tegen vaste voorwaarden. Afstemming met de belastingdienst en adequate inrichting van de administratieve organisatie en daarin opgenomen maatregelen van interne controle. 72

17 Wachtgelden, regelingen bij reorganisaties Vervangingskosten bij ziekte Kostenrisico s voortvloeiend uit ARBO-wetgeving Grondexploitaties bedrijventerreinen MaSTERplan/ vrijetijdsboulevard Masterplan Veenhuizen Informatie- en communicatiesysteme < gemiddeld < gemiddeld laag > gemiddeld > gemiddeld steeds moeilijker HBO-ers en WO-ers te werven. Oorzaak is ondermeer de betere primaire arbeidsvoorwaarden in de profit sector. Gevolg daarvan is dat we in verhouding steeds meer interim personeel inschakelen tot dat een vacature structureel is ingevuld. Interim personeel is aanmerkelijk duurder dan eigen personeel. Tenslotte zal als gevolg van een krappere arbeidsmarkt de organisatie vaker dan voorheen moeten werken met arbeidsmarkttoelagen. De gemeente Noordenveld beschikt over een reserve wachtgeldverplichtingen/non-activiteitenregeling. Er zijn geen concrete en vastgestelde plannen voor een reorganisatie. Het risico van niet voorzien wachtgeld voor ambtenaren blijft echter aanwezig. Dit risico is bepaald op kleiner dan gemiddeld. De hieraan verbonden kosten zijn voor de gemeente Noordenveld niet bovengemiddeld. Het ziekteverzuim ligt onder het landelijk gemiddelde. Binnen de gemeente wordt aandacht besteed aan het verder terugdringen van het ziekteverzuim. In de huisvestingsplannen van de gemeente worden de Arbo-eisen meegenomen. In het verleden zijn reeds diverse maatregelen door de gemeente genomen, om naleving van de ARBO eisen te waarborgen. Activiteiten in het kader van grondexploitatie zijn activiteiten met een relatief hoog risicoprofiel. De waardering van industrieterreinen bedraagt 5,9 miljoen. (augustus 2008). Deze boekwaarde heeft met name betrekking op de kosten van het bouwen woonrijp maken van het complex Haarveld. Hoewel de exploitatie van dit complex naar verwachting positief wordt afgesloten, is het risico aanwezig dat niet alle gepleegde investeringen terugverdiend worden met grondverkopen. Gezien de relatief hoge boekwaarde is het risico groter dan gemiddeld ingeschat. Het MaSTERplan Roden is een veelomvattend plan, waarbij de kom van Roden, de Vrijetijdsboulevard en het Mensinge-complex is aangepast. De financiële omvang van de plannen ( 21 miljoen) in relatie tot de grootte van de gemeente Noordenveld, is aanzienlijk. Voor de uitvoering van projecten zijn subsidies verkregen. Bij het niet volledig voldoen aan de subsidievoorwaarden, is het risico van terugvordering aanwezig. Een aantal gronden dienen nog te worden verkocht. De geraamde opbrengsten zijn nog niet gerealiseerd. gemiddeld Het Masterplan Veenhuizen is een samenwerking tussen Gemeente, Provincie en Rijk. Het totale masterplan bedraagt 9 miljoen. Hierbij is tevens sprake van EU-subsidies. Bij het niet naleven van de subsidievoorwaarden is het risico van terugvordering aanwezig. Hiervoor zijn op dit moment echter geen aanwijzingen, maar gelet op het feit dat de gemeente afhankelijk is meerdere partijen wordt het risico gemiddeld ingeschat. gemiddeld De gemeente heeft de afgelopen jaren continu aan de ontwikkeling en verbetering van de technische Beoordelen naleving ARBO voorschriften. Beslissing van subsidiegever afwachten. Grondverkopen bespoedigen. Optimaliseren van de organisatie ten bate van interne beheersing. Kwaliteitseisen voor 73

18 n Hulpverleningsdienst Drenthe Realisatie op begrote subsidies Ruimte & Samenleving (R&S) Brandweer: het niet voldoen aan wettelijke eisen Handhavingsbeleid/ vergunningenstelsel Risico van planschadeclaims Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen en organisatorische inrichting van de Informatieen communicatiesystemen gewerkt. Er blijft een relatief grote kwetsbaarheid. Technisch, omdat niet alle centrale voorzieningen geselecteerd en geïmplementeerd zijn op basis van eisen aan de beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Functioneel, omdat de vele nieuwe wettelijke eisen vergaande veranderingen in de informatiesystemen vragen, welke de gemeente gelijktijdig moet implementeren. En organisatorisch, omdat de functionele veranderingen een gedecentraliseerde aanpak vragen, terwijl tot nu toe decentraal en autonoom gewerkt kan worden. Deze problematiek wordt nog verscherpt door regelmatig veranderende planningen en specificaties van der rijksoverheid en een krapte aan gekwalificeerd personeel op de arbeidsmarkt. laag Naar alle waarschijnlijkheid zal per 1 januari 2009 de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (VRD) worden opgericht, ter vervanging van de gemeenschappelijke regelingen RBD en GHOR Drenthe. Van een fusie met de GGD Drenthe is niet langer sprake. De VRD zal beschikken over een uitvoeringsorganisatie: de hulpverleningsdienst (HVD). De oprichting van de VRD en de HVD gebeurt budgettair neutraal. Wel zullen de eerder aangekondigde kwaliteitsslagen worden voortgezet. College en raad hebben voor 2009 al ingestemd met de hogere bijdrage per inwoner die voor deze kwaliteitsslagen nodig is. Het ingeschatte risico is op basis van deze ontwikkeling neerwaarts bijgesteld. gemiddeld Een positieve subsidiebeschikking betekent nog niet dat de toegezegde middelen ook daadwerkelijk worden uitbetaald. Het gehele administratieve proces tot aan de financiële eindafrekening dient strak geregisseerd te zijn. < gemiddeld < gemiddeld Het niet voldoen aan wettelijke eisen kan mogelijk leiden tot aansprakelijkstelling. De eisen die aan rampenplannen worden gesteld zijn door recente rampen aangescherpt. Om risico s te beperken, worden de bedrijven met de meeste risico s het eerst gecontroleerd op naleving van de (wettelijke) eisen. Hierdoor is het risico kleiner dan gemiddeld ingeschat. Uit inspecties van het Ministerie zijn vooralsnog geen bijzonderheden gebleken. Daarom is het risico ingeschat kleiner dan gemiddeld. Voor de verstrekking van bouwvergunningen geldt dat relatief nieuwe regelgeving (gewijzigde Woningwet en nieuw Bouwbesluit) toegepast moeten worden. Voor actualisering van horecavergunningen is sprake van een achterstand. gemiddeld Door plannen van de gemeente kunnen planschadeclaims ontstaan. laag Doel van deze wet is een regeling te bieden voor de registratie van publiekrechtelijke beperkingen. Hieronder wordt verstaan iedere inbreuk op het recht van gebruik en beschikking van vastgoed, die op grond van een administratiefrechtelijke bevoegdheid door de overheid wordt opgelegd. vervanging en implementatie van systemen; goede planning en coördinatie van functionele veranderingen; meer centralistisch georiënteerde inrichting van de beheersorgani satie. Verder ontwikkelen van het werkproces. Wegwerken evt. achterstanden 74

19 Algemene bepalingen omgevingsrecht Open eind regeling leerlingenvervoer Toereikendheid onderwijsreserves/ IHP onderwijs Milieuverontreiniginge n laag laag laag laag Het gaat dus om belastende besluiten die op een onroerende zaken rusten, ongeacht wie de eigendom of het gebruik heeft van deze zaak. Aan deze wet zijn financiële en organisatorische consequenties verbonden. Er bestaat een groot aantal verschillende stelsels met betrekking tot toestemming van bestuursorganen voor het verrichten van activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving (bijv. bouwvergunning, milieuvergunning, monumentenvergunning, kapvergunning, etc.). Het is wenselijk die stelsels zoveel mogelijk samen te voegen opdat een samenhangende beoordeling van die activiteiten op de betrokken aspecten mogelijk is in één procedure die leidt tot één besluit. Ook de handhaving van het nieuwe stelsel moet worden geregeld. De invoering van deze nieuwe regelgeving heeft financiële en organisatorische consequenties. Gelet op de onzekere ingangsdatum is het risico voorlopig als laag ingeschat. Het open eind karakter van de regeling blijft bestaan. De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de regeling worden in de komende jaren na aanpassing van de verordening aangescherpt. Er is inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met de nieuwe doelgroep gehandicapte leerlingen in het regulier onderwijs. De instroom van leerlingen uit die groep is beperkt gebleven. De ervaringen met aanbesteding van het vervoer geven aan dat er voldoende marktwerking is. Vanwege de relatief beperkte doelgroep binnen de gemeente Noordenveld die gebruik maakt van de voorzieningen voor leerlingenvervoer is sprake van een laag risico. Het IHP onderwijs is geactualiseerd. Inmiddels zijn de inflatiekosten opgenomen in de planning. Middels deze planning is inzichtelijk gemaakt welke investeringen in schoolgebouwen de komende jaren noodzakelijk zijn om de bestaande scholen in stand te houden. Daarnaast is een ambitieniveau uitgesproken voor investeringen in verbetering van de kwaliteit en functionaliteit van gebouwen. Middels het jaarlijks vaststellen van een bekostigingsplafond wordt aangegeven welk budget daadwerkelijk beschikbaar is. Gelet hierop is het risico laag. De risico's van nog niet getaxeerde kosten als gevolg van bekende en onbekende milieuverontreiniging zijn laag. GGD Drenthe laag Een hogere gemeentelijke bijdrage is opgenomen in de begroting vanaf De inschatting is dat volstaan kan worden met de gebruikelijke aanpassingen. Er zijn gesprekken gaan om de wvg/sma-activiteiten af te stoten. Indien dit lukt, worden de huidige risico's nog verder verlaagd. ICO: nog te verwachten frictiekosten Mensinge laag Er zijn geen aanwijzingen dat dit budget niet toereikend zal zijn. Het risico is dus laag. gemiddeld Stichting Mensinge Complex ontvangt subsidie op basis van een door haar ingediende begroting. Vanaf 2008 is het budget voor culturele activiteiten ; uitvoering wettelijke taak. Jaarlijkse ijking van de onderwijsreser ve. 75

20 Invoering Lumpsumfinanciering onderwijs Open eind regeling inkomensdeel Wet Werk en Bijstand Herpositionering gemeentelijke reïntegratie activiteiten / ISD Noordenveld Open eind regeling Wet maatschappelijke ondersteuning Contracten Wet maatschappelijke ondersteuning < gemiddeld >gemiddel d en PR op, onder andere omdat een deel van het budget is gebruikt voor investeringen in De Winsinghhof. We zijn met het stichtingbestuur in gesprek over het aanvullen van dit budget. Bovendien wil het stichtingbestuur op korte termijn graag drie administratieve krachten aantrekken voor 16 uur per week, omdat de stichting steeds meer een bedrijf wordt. Per 1 augustus 2006 is de lumpsum financiering definitief een feit. Het openbaar schoolbestuur beschikt hiermee over een gelimiteerd budget voor het bekostigen van alle uitgaven voor het verzorgen van onderwijs. Het reguliere budget is op dit moment voldoende om te voldoen aan de bestaande verplichtingen. De gemeente als schoolbestuur beschikt over ruime reserves. Een uitgevoerde analyse door de accountant heeft uitgewezen dat het risico voor de korte termijn en middellange termijn als kleiner dan gemiddeld kan worden ingeschat. In 2010 kan het niveau naar verwachting worden bijgesteld naar laag. Als gevolg van rijksbeleid gaan de budgetten weer naar de gemeenten. Voor Noordenveld wordt teruggegrepen op het historisch verdeelmodel; het schaalvoordeel van de ISD komt daarmee te vervallen. gemiddeld De ISD Noordenkwartier bestaat sinds Harmonisatie van beleid en werkwijzen is inmiddels gerealiseerd. De ervaringen tot nu toe wijzen niet op een meer dan gemiddeld risico. < gemiddel d laag > gemiddel d Door de vergrijzing is het denkbaar dat de vraag naar voorzieningen toeneemt. Het risico is volledig voor rekening van de gemeente. Voor de Wmo is een bestemmingsreserve beschikbaar. Deze is afgeroomd tot een omvang van Gezien de relatief omvangrijke bestemmingsreserve voor dit risico, is het risico kleiner dan gemiddeld ingeschat. De contracten voor de medische en ergonomische advisering lopen per 1 januari 2009 af. Er wordt een openbare aanbestedingsprocedure uitgevoerd om tot nieuwe overeenkomsten te komen. Er is geen reden om aan te nemen dat de tarieven substantieel hoger liggen. Het risico wordt als laag ingeschat. Voor de huishoudelijke verzorging zal ten gevolge van de aangekondigde wijziging in de Wmo naar verwachting in 2009 een Europese aanbestedingsprocedure worden uitgevoerd. In het kader van de wetswijziging wordt een tariefverhoging voorzien. Het risico wordt als groter dan gemiddeld ingeschat. Sturen op kwaliteit en uitstroom. Gymnastieklokaal Veenhuizen > gemiddeld Op grond van een anti-kraak overeenkomst wordt het gymnastieklokaal Veenhuizen gebruikt. Het gebouw is eigendom van Domeinen en verkeert in slechte staat. De technische installaties zijn sterk verouderd en de kans is reëel dat de apparatuur binnenkort volledig uitvalt. Om de voortgang van het onderwijs te waarborgen zullen dan kosten moeten worden gemaakt. In die zin is de risico inschatting hoog maar de omvang beperkt, 76

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina:

INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2012 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Jaarrekening Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2012... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN,

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Gemeentelijk risicomanagement, een empirisch onderzoek

Gemeentelijk risicomanagement, een empirisch onderzoek Gemeentelijk risicomanagement, een empirisch onderzoek Peter B. Boorsma, Geert A.M. Haisma en Yvonne Moolenaar 1 Inleiding Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten van

Nadere informatie