SCHOOLgids De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES"

Transcriptie

1 SCHOOLgids De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES

2 SCHOOLgids De Hobbitstee Aartseveen VE Eemnes

3 Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de scholen die is aangesloten bij de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm (VSAT). Dit is een groep van scholen in het primair en voortgezet onderwijs in het Gooi. Alle scholen hebben een katholieke grondslag, met uitzondering van twee algemeen-bijzondere basisscholen. De VSAT zet sterk in op tweetaligheid/internationalisering en ICT, oftewel: Learning Beyond Boundaries. Dit houdt in dat de scholen worden gestimuleerd in het invoeren van tweetalig onderwijs en dat ICT zoveel mogelijk zal worden geïntegreerd in het onderwijs; elke school geeft hier op een eigen manier invulling aan. Meer dan de helft van onze basisscholen biedt inmiddels Early English aan: dit varieert van een aantal uren per week les in het Engels vanaf groep 1 tot aan de helft van het lesprogramma. Vroeg tweetalig onderwijs geeft leerlingen een grote voorsprong in het vervolgonderwijs. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leerlingen die op jonge leeftijd een tweede taal leren een hoger eindniveau halen. Steeds meer scholen combineren het Early English met het International Primary Curriculum (IPC). In het IPC worden de wereldverkennende en kunstzinnige vakken geïntegreerd aangeboden. Aan de hand van thema s ontwikkelen de leerlingen kennis en vaardigheden in de verschillende vakken. Daarnaast zijn al onze scholen ruim voorzien van computers, laptops, digiborden en steeds meer scholen beschikken over ipads. Ook wordt veel digitaal lesmateriaal ontwikkeld door onze leerkrachten. Leerlingen vanaf groep 5 die vooruit lopen op school en belangstelling hebben voor techniek, kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de lessenserie Leren Programmeren. Indien uw dochter/zoon hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u in de loop van het schooljaar meer informatie. Voor meer informatie over de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm verwijs ik u naar de website We wensen de leerlingen en u een inspirerend jaar! Namens het schoolbestuur, Theo Brok, Bestuursvoorzitter

4 Inhoud Introductie 7 1 Een eerste stap 9 2 Missie en visie 10 3 Een Jenaplanschool 13 4 Een katholieke school 15 5 Jenaplan, hoe werkt dat in de praktijk? 17 Jenaplan 17 De stamgroep 17 De instructiegroep 18 Het ritmisch weekplan 18 6 Wat leert mijn kind daar? 22 Kleuterbouw 22 Onder-, midden-, en bovenbouw 22 Wereldoriëntatie en het IPC 23 Speciale aandacht voor de vakgebieden wetenschap en techniek, 24 verkeer, burgerschapsvorming en Engels 7 Kwaliteitszorg 26 Schooltijden en verantwoording onderwijstijd 26 Vakanties en vrije dagen 27 Een dagje vrij van school? 27 8 Hoe worden kinderen gevolgd? 29 Leerlingvolgsysteem 29 Rapportage 30 Evaluatieplan 30 De overgang van basis naar voortgezet onderwijs 31 9 Begeleiding van onze leerlingen 33 Aandacht voor alle leerlingen 33 Aandacht op maat 33 Coördinator Leerlingzaken 34 Sociaal-emotionele ontwikkeling 34 Plaatsing van een leerling met specifieke behoeften Belangrijk om te weten 37 Toelating tot de basisschool 37 Beleid van aanmelding 38 Lesuitval 38 Klachtenregeling 39 Verzekeringen 41 Pestprotocol 41 Schorsing, time-out en verwijdering 41 Privacy 42 Gebruik van videomateriaal in de school 42 Sponsorbeleid Wie zijn er allemaal bij betrokken? 44 Het bestuur 44 De Medezeggenschapsraad 44 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 45 De Oudercommissie 46 Klassenouder(s) 46 Ondersteunende werkzaamheden ouders 47 Vrijwillige ouderbijdrage Dag in, dag uit 49 Weekopening/weeksluiting 48 Overblijven op school 48 Voor- en naschoolse opvang 48 Bibliotheek 50 Luizen 50 Verkeersveiligheid Dienstverlenende instanties 52 Algemeen Meldpunt Kindermishandeling/AMK Utrecht 52 De opvoedtelefoon 52 Kinder- en jongerentelefoon 52 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 53 De GGD voor kinderen in het basisonderwijs 53 Inspectie van het Onderwijs 54 Regionaal Bureau Leerlingzaken 55 RIAGG, Bussum voor ouders over onderwijs 55 Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm 57 Schoolkeuzes in het Gooi 58 4 Schoolgids De Hobbitstee 5

5 Introductie Voor u ligt de schoolgids van de Hobbitstee voor het schooljaar U vindt in deze gids informatie over onze school die voor u als (toekomstige) ouder van belang is. U wordt in deze gids geïnformeerd over hoe de Hobbitstee vorm geeft aan het Jenaplanonderwijs. Ook vindt u informatie over praktische zaken, zoals overblijven, vakanties, ouderbijdrage, enz. Ouders van onze leerlingen ontvangen een jaarlijkse bijlage in de vorm van het groene boekje. In dit boekje leest u de jaarplanner van het huidige schooljaar en andere actuele informatie. Naast de schoolgids verschijnt er tweewekelijks een digitale nieuwsbrief Het Hobbitsteentje. Op deze manier blijft u goed op de hoogte van allerlei zaken zoals die zich op school afspelen. Tevens vindt u deze informatie op onze website: Ook kunt u hier de weblogs van de stamgroepen bekijken. Een nieuwe schoolgids betekent een nieuw schooljaar. Een nieuw schooljaar met vele uitdagingen: startende kleuters èn kinderen die hun laatste basisschooljaar beleven, verrassende weekopeningen, hoe komt Sinterklaas dit jaar aan, het eerste woordje lezen, leren en samenwerken in projecten, meningen uitwisselen in een nieuwskring, vertellen in de hobbykring, hoe ga ik verkleed met Carnaval, een spetterend schoolfeest beleven, enz. In heeft de Hobbitstee opnieuw een bevlogen en betrokken team klaar staan om voor èn met de kinderen en ouders een onvergetelijk jaar te realiseren. We kijken uit naar een leerzaam en gezellig schooljaar! Met een vriendelijke groet namens het team van de Hobbitstee, Carolina Schamhart Schoolleider De Hobbitstee 7

6 1 Een eerste stap Iedere ouder staat een keer voor de keuze Welke school vinden wij het beste voor ons kind? Deze gids, waarin wij duidelijk maken hoe wij werken, helpt u bij het kiezen van een basisschool. Deze gids is ook bedoeld voor de ouders die al kinderen op de Hobbitstee hebben. Een basisschool heeft de taak uw kind kennis en vaardigheden zoals rekenen, lezen en schrijven te leren. Wij willen uw kind meer dan dat meegeven. Onze school is zo georganiseerd dat wij ons richten op de totale ontwikkeling van een kind. Dit betekent dat uw kind naast werken ook mag spelen, dat we met kinderen praten en feestvieren, dat we bezig zijn met gedrag van uw kind in de stamgroep en op het plein, dat kinderen zich creatief kunnen ontwikkelen. Dit zijn een paar belangrijk kenmerken van onze Jenaplanschool. Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier leest en dat u zich een duidelijk beeld kunt vormen over het onderwijs op de Hobbitstee. U bent van harte welkom als u vragen heeft. De Hobbitstee 9

7 2 Missie en visie Missie Alles is onderling met elkaar verbonden Als Jenaplanschool ontwikkel je mee met de maatschappij. Dit houdt een constante en betrokken aandacht in voor de wijze van onderwijs geven. Door teamleden wordt de Jenaplan- regiokring bezocht. Hier wisselen jenaplanscholen uit de regio Utrecht van gedachten over jenaplanontwikkelingen. Het team leert bij het JAS (Jenaplan Advies en Scholing) om zo het onderwijs nog beter in het hoofd, hart en handen te krijgen. De Hobbitstee is een Jenaplanschool. Dit houdt in dat wij werken volgens de kernkwaliteiten van het Jenaplan concept. Wij staan ervoor, dat ieder kind tot zelfontplooiing komt, samen met èn tegelijkertijd begrensd door de ander. Hart van ons onderwijs is wereldoriëntatie. Wereldoriëntatie begint al bij de geboorte van het kind: het aangaan van relaties met de wereld. Kinderen leren basisvaardigheden, zoals lezen, rekenen, taal en schrijven om zich te kunnen redden in de wereld. Door middel van het IPC (International Primary Curriculum) werken we aan samenhang tussen de verschillende vakken, aan internationalisering én bieden we ruimte aan talenten van kinderen. U kiest voor een school waar wereldoriëntatie belangrijk wordt gevonden. Wereldoriëntatie wordt op de Hobbitstee gegeven door middel van IPC: International Primary Curriculum. De komende jaren geven wij verder vorm aan IPC. IPC is ontworpen om kinderen verbanden te laten leggen bij het leren. De onderlinge verbanden tussen de onderwerpen helpen de kinderen te begrijpen dat geschiedenis, aardrijkskunde en biologie aparte vakken zijn, maar ook zeker verband met elkaar hebben. Hoe meer verbanden er gelegd worden, hoe beter een kind leert. Ons hele onderwijs is er op gericht kinderen die kennis en vaardigheden bij te brengen, die nodig zijn om in onze huidige maatschappij te functioneren en waarmee zij aansluiting vinden bij het bij hen passend vervolgonderwijs. Visie Uw kind is leergierig en nieuwsgierig. Op de Hobbitstee willen we de mogelijkheden die kinderen van nature hebben optimaal benutten en ontplooien. Kinderen ontwikkelen zich in relatie tot andere kinderen en volwassenen. Daarom richten we ons onderwijs in rond spelen, vieren, leren en werken. Daarbij gaan wij uit van de totale ontwikkeling van het kind. Dat betekent dat, naast de intellectuele ontwikkeling ook veel tijd en aandacht wordt besteed aan de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling. Uw kind wil met plezier naar school gaan. Het is belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. Een kind dat zich veilig voelt, kan zich ontwikkelen. We houden rekening met verschillen, ieder kind is anders in persoonlijkheid, begaafdheid en aanleg. Binnen onze mogelijkheden en die van het kind proberen we elk kind zo goed mogelijk te begeleiden. Een goed en open contact met ouders draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. De gemeenschapszin (school- thuis- maatschappij) wordt versterkt. U kiest voor een erkende jenaplanschool. De Hobbitstee is een erkende jenaplanschool. We hebben het predicaat Erkende Jenaplanschool van de NJPV (Nederlandse JenaPlan Vereniging) gekregen. 10 Schoolgids De Hobbitstee 11

8 3 Een Jenaplanschool In 1976 richtte een groep ouders in Eemnes een nieuwe school op. Het werd een Jenaplanschool. Zij noemden de school De Hobbitstee. Deze naam werd gekozen uit het boek In de ban van de ring van J.R. Tolkien. In onze school hebben alle stamgroepen de naam van één van de Hobbits uit het boek. Jenaplan is een schoolconcept dat na de eerste wereldoorlog ontwikkeld is door Peter Petersen. Petersen had kritiek op het bestaande onderwijssysteem waarbij de nadruk lag op het vergaren van kennis. Petersen vond dat de school een plaats moest zijn waar kinderen leren én leven. Hij bedacht geen nieuw schoolsysteem, maar ontwikkelde een raamwerk dat volgens pedagogische uitgangspunten door iedere school zelf ingevuld wordt en voortdurend aangepast kan worden aan veranderingen in de maatschappij. Alle Jenaplanscholen hebben een gemeenschappelijke basis van waaruit ze werken, dit zijn de 20 basisprincipes. Deze principes vormen een kader voor het denken en handelen binnen de Jenaplanschool. Deze basisprincipes zijn als volgt geordend: vijf geven een uitspraak over het gewenste mensbeeld, vijf geven een beeld van de samenleving: op school, thuis en in de maatschappij tien geven een kader voor ons beeld over onderwijs en opvoeding. In ons schoolplan vindt u een opsomming van deze basisprincipes en de uitwerking hoe we deze vormgeven in onze school. Het jenaplanconcept is een levend concept. Dat betekent dat er wordt gekeken naar ontwikkelingen binnen de maatschappij, de school en ontwikkelingen omtrent leren. Hieruit is voortgekomen dat Jenaplanscholen zich kunnen laten erkennen als zij werken aan de kernkwaliteiten van het Jenaplan. Hieronder leest u wat deze kernkwaliteiten inhouden. Het jenaplanconcept is een concept, waarin relaties centraal staan: 1 De relatie van het kind met zichzelf 2 De relatie van het kind met de ander en het andere 3 De relatie van het kind met de wereld Om het belang van deze relaties in het Jenaplanonderwijs te tonen, zijn er twaalf kernkwaliteiten geformuleerd. Een Jenaplanschool richt de omgeving zodanig in, dat deze kwaliteiten gerealiseerd worden. De Hobbitstee 13

9 1 Relatie van het kind met zichzelf Jenaplankernkwaliteiten Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich competent kunnen voelen. Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken. Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling. Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan. 2 Relatie van het kind met de ander en het andere Jenaplankernkwaliteiten Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijd heterogene stamgroep. Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen en daarover te reflecteren. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren. 4 Een katholieke school Naast Jenaplanschool zijn we een katholieke school. Vanuit een christelijke visie op mens en maatschappij willen we uw kind begeleiden op weg naar volwassenheid. We vinden het belangrijk dat onze christelijke visie zichtbaar wordt in de manier waarop we met uw kind omgaan. We scheppen een sfeer waarin kinderen zich betrokken en veilig voelen. Ook besteden we bewust aandacht aan de manier waarop je omgaat met elkaar, praat, aandacht voor elkaar hebt en ruzies oplost. Rond Kerstmis en Pasen werken we aan projecten en houden vieringen waarin Bijbelverhalen opgenomen zijn. Thema s als Leven en Dood, Vrede, Ruzie en Vriendschap, Nieuw Leven sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van kinderen, bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving. Tevens besteden we aandacht aan kinderen die zich voorbereiden op hun eerste Heilige Communie. Ieder kind dat bij ons op school zit doet mee met de activiteiten die met onze katholiciteit in verband staan. 3 Relatie van het kind met de wereld Jenaplankernkwaliteiten Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties. Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving. Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te leren kennen. Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan. Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen. De komende jaren gaan wij bezig met het uitwerken en vormgeven van de 12 kernkwaliteiten in onze school. Natuurlijk zijn er zaken waar we allang aan werken, maar er zijn ook nieuwe onderdelen waar we mee aan de slag gaan. In hoofdstuk 5 leest u hoe we het jenaplanconcept dagelijks vormgeven. 14 Schoolgids De Hobbitstee 15

10 5 Jenaplan, hoe werkt dat in de praktijk? Jenaplan Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, leraren en ouders omvat. Leerkrachten zijn er professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze hebben in onze school op allerlei niveaus een belangrijke rol. Wij verwachten van de ouders een bewuste keuze voor de Hobbitstee. We gaan er van uit dat ouders achter de school staan, niet alleen als het gaat over het leren van de kinderen, maar ook in algemene zaken zoals het omgaan met elkaar en de wijze waarop wij het onderwijs aan onze school gestalte geven. Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren veel in een Jenaplanschool. Ze doen dat door deel te nemen aan de basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. We gaan er van uit dat kinderen heel verschillend zijn. Dat wordt niet gezien als hinderlijk, integendeel, omdat kinderen zo veel van elkaar verschillen kunnen ze veel van elkaar leren. Om die reden worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden. Elke stamgroep heeft een groepsruimte, een zo huiselijk mogelijke omgeving, die, waar mogelijk, samen met de kinderen ingericht is en beheerd wordt. De stamgroep Op de Hobbitstee werken we in stamgroepen. Onze stamgroepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijd, met verschillende ervaringen en talenten die met elkaar leven en leren. Er zijn drie kleuter- (groep 1/2), twee onder- (groep 3/4), twee midden- (groep 5/6), en twee bovenbouwstamgroepen (groep 7/8). De leerkracht schept samen met de kinderen een sfeer waarbinnen kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen; zo kunnen zij zich zo optimaal mogelijk ontplooien. De Hobbitstee 17

11 De instructiegroep De kinderen krijgen bijna iedere dag onderwijs in een instructiegroep. Instructiegroepen zijn meestal gekoppeld aan een leerstofjaarklas. In de kleuterbouw komt een kind in een stamgroep en is er geen instructiegroep. Kinderen blijven hierbij meestal ruim twee jaar in dezelfde stamgroep. In de onderbouw is er dagelijks van 8.50 tot instructietijd. Deze tijd is langer omdat de kinderen zich in deze fase veel basisvaardigheden eigen moeten maken. De instructietijd wordt onderbroken door een korte tijd om iets te eten en te drinken en een pauze. In de midden- en bovenbouw is er dagelijks van 9 10 uur instructiegroep. Het ritmisch weekplan Ons weekplan bestaat uit vier basisactiviteiten: werk, gesprek, spel en viering. Werk Het werk bestaat vooral uit activiteiten die te maken hebben met gericht leren. Werken vindt plaats in de stamgroep en in de instructiegroep. Voor kleuters is werk het aanleren van basisvaardigheden (motorische vaardigheden zoals knippen, plakken en begrippen zoals kleur, tijd etc.) en voorbereidende lees-, taal- en rekenopdrachten. Voor oudere kinderen zijn basisvaardigheden opdrachten voor rekenen, lezen, taal en wereldoriëntatie. Op de Hobbitstee geven we wereldoriëntatie vorm via het IPC. Deze bezigheden vragen veel inspanning en concentratie. Een speciaal werkmoment is het blokuur. In de blokperiode werken kinderen zelfstandig aan opgegeven of zelfgekozen taken. Hierbij vinden we het belangrijk dat kinderen zelf de volgorde van werken kunnen kiezen het werk zelf kunnen structureren tijdsbesef krijgen verantwoordelijkheid krijgen én nemen leren om samen te werken en leren elkaar te helpen zelfredzaam worden bij het oplossen van problemen zelfstandig kunnen omgaan met hulpmiddelen en bronnen Het goed verlopen van een blokperiode stelt eisen aan de kinderen maar ook aan de leerkracht. Om een blokperiode goed en rustig te laten verlopen zijn er regels nodig. Iedere stamgroep stelt zijn eigen regels. Dit is natuurlijk en past bij het proces van autonomie van kind en leerkracht binnen de school. Toch is er ook een aantal algemene afspraken dat voor iedere stamgroep geldt: Je werkt zo dat een ander niet gestoord wordt Je mag niet onnodig rondlopen Eerst zelf over iets nadenken voordat je het aan een ander vraagt Werken buiten het lokaal kan alleen na overleg met de leerkracht In het lokaal is materiaalgebruik vrij mits je het maar netjes opruimt Keuzevrijheid is niet vrijblijvend (wat je kiest doe je ook) Stilte-tijd wordt afgewisseld met overlegmomenten In de groepen kan taakspel gespeeld worden om het werken aan kinderen aan te leren. Hierbij maken we gebruik van duidelijke afspraken die we voor een werkactiviteit met kinderen bespreken en doornemen. Hierbij gaat het vooral om het belonen van het gedrag dat we afgesproken hebben. Het is een positief spel dat bijdraagt aan een goed werkklimaat in onze school. Gesprek Gesprek vindt meestal in de kring plaats. Het gesprek is een ontmoeting waarbij je naar elkaar luistert en met elkaar van gedachten wisselt over een bepaald onderwerp. Door met elkaar in gesprek te zijn kunnen we elkaar informeren en elkaar leren begrijpen. Voorbeelden van gesprek zijn een dagopening, leeskring, verslagkring etc. Maar ook worden tijdens gesprekken in de kring plannen gemaakt en wordt voor een deel het werk besproken. Omdat het gesprek een belangrijke plaats inneemt is in iedere stamgroep een kring met bankjes waar de kinderen tijdens deze activiteit hun eigen plaats hebben. Spel Door samen te spelen leren we rekening met elkaar te houden. Ook maken we al spelend iets wat we meegemaakt hebben tot iets van onszelf. Het zijn meestal activiteiten waarbij kinderen veel bewegen, creatief zijn of toneelspelen. Het geeft kinderen een manier om informatie te verwerken of om even lekker op een andere manier bezig te zijn. Voorbeelden van spel zijn: toneelspelen, vrij buitenspelen, gymnastiek, dansen, drama maar ook het doen van een tafelkwartet, bouwen met kapla of spelen in de huishoek of de zandtafel. Onder spel valt ook de kanjertraining. Bij de kanjertraining spelen we met de kinderen situaties na die zich in het dagelijks leven (kunnen) voordoen. Kinderen leren zo dat je in een situatie verschillend kunt reageren en welke reacties dit bij anderen te weeg kan brengen. Bij jonge kinderen werken we met de petjes van de kanjertraining. 18 Schoolgids De Hobbitstee 19

12 Ieder petje symboliseert een ander gedrag. Een zwart petje b.v. staat voor de pestvogel ; gedrag waarbij je onaardig doet tegen een ander, een geel petje voor een verlegen en teruggetrokken rol (konijntje), een rood petje staat voor het aapje, een grapjas, iemand die anderen niet serieus neemt en meeloopt, een wit petje staat voor de kanjer, een kind dat kan opkomen voor zichzelf en anderen. Door middel van de petjes en rollenspel leren we kinderen dat je niet vervelend bént maar dat je je wel vervelend kunt gedragen en hoe je kunt reageren als iemand vervelend tegen je doet. Viering Door samen te vieren delen we met elkaar wat ons bezighoudt; iets samen vieren verbindt ons met elkaar. Onder vieringen verstaan we activiteiten waarbij we bewust aandacht schenken aan bepaalde gebeurtenissen. Denk aan verjaardagen, ontvangst van nieuwe kinderen en feesten maar natuurlijk ook aan de weekopeningen en weeksluitingen. Hierbij wordt zichtbaar dat we een gemeenschap zijn van kinderen, ouders en leerkrachten. In de stamgroep wisselen samen praten, spelen, werken en vieren elkaar op een natuurlijke manier af. 20 Schoolgids

13 6 Wat leert mijn kind daar? Op een Jenaplanschool krijgen kinderen dezelfde leerstof aangeboden als op een gewone basisschool. Ook onze school moet zich houden aan de kerndoelen zoals die geformuleerd zijn in de Wet Primair Onderwijs. Kleuterbouw In de kleuterbouw leren kinderen voornamelijk door te spelen. Er worden situaties en leermiddelen aangeboden waarmee zij kunnen experimenteren en waarmee ze veel verschillende ervaringen kunnen opdoen. Ook zijn er in de kleuterbouw talloze groepsactiviteiten waarbij kleuters leren om samen te spelen en te werken. De jongste kleuters krijgen de tijd om rustig aan de schoolsituatie te wennen. Uiteraard gebruiken we ook een aantal methoden om vorm en inhoud aan de verschillende leersituaties te geven. We werken, vieren en spelen vanuit thema s die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de kinderen. Wereldoriëntatie en het IPC De Hobbitstee wil een school zijn waar leren centraal staat. Dat betekent dat we het leren van kinderen als uitgangspunt nemen. Het leerproces is het meest optimaal als leren op een betekenisvolle wijze plaatsvindt. In een Jenaplanschool is wereldoriëntatie het hart van het onderwijs. Op school kom je immers om te leren je in de wereld te redden. Dat betekent dat je moet leren lezen, rekenen en schrijven. De vakken taal, lezen en rekenen zijn de basisvaardigheden die een groot deel van het lesrooster in de ochtenduren vullen en die buiten de wereldoriëntatie staan. Alle andere vakken en vakgebieden maken deel uit van het International Primary Curriculum (IPC), dat op onze school is gekozen als model om onze wereldoriëntatie gestalte te geven. Een IPC unit (thema) is geschikt voor een bouw. Voor elke bouw zijn speciale units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in die periode. Een thema heeft een aantal doelen Er zijn kennisdoelen (wat je moet weten), vaardigheidsdoelen (wat je moet kunnen), en inzichtsdoelen (begrijpen van hoe dingen in elkaar zitten, het kunnen leggen van verbanden). Vanuit de gestelde doelen komen de leeractiviteiten voort. Onder-, midden-, en bovenbouw In de onder-, midden- en bovenbouw worden methodes gebruikt om de verschillende basisvaardigheden aan te leren. Onder basisvaardigheden verstaan we lezen, rekenen, spellen en taal. In alle methodes wordt basisstof aangeboden. Dat is leerstof die ieder kind minimaal moet verwerken. Aan kinderen die een extra uitdaging nodig hebben of die in een hoog tempo werken, wordt waar mogelijk extra stof aangeboden. Methodes waar wij op school mee werken zijn: Pennenstreken / Schrijfdans Voorbereidend schrijven Pennenstreken Schrijven, Groep 3-8 Veilig leren lezen Aanvankelijk lezen, Groep 3 Estafette, Nieuwsbegrip Technisch lezen Spelling in beeld Spelling, Groep 4 t/m 8 Nieuwsbegrip XL Begrijpend lezen, Groep 5 t/m 8 De wereld in getallen Rekenen, Groep 3 t/m 8 Taal in beeld Taalonderwijs, Groep 4 t/m 8 Voor het vak Engels hebben wij een speciale vakdocent. Deze docent, een native speaker, verzorgt de lessen in met name Engelse spreekvaardigheid in de groepen 7 en 8. In de praktijk werkt het als volgt: Door het startpunt maken we kinderen warm voor het onderwerp. In de kennisoogst kijken we wat de kinderen al weten over het onderwerp, of wat zij er zelf graag over zouden willen weten. Daarna werken we gedurende een aantal opeenvolgende lessen aan hetzelfde vakgebied binnen een thema. Dit voorkomt versnippering. In elk thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen ook leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht besteed kan worden. Door het aanbieden van thematisch onderwijs is veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren. We sluiten aan bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. In de verschillende thema s wordt onderscheid gemaakt tussen: Vakinhoudelijke doelen: leerdoelen voor alle verschillende vakken. Persoonlijke doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten als aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Internationale doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van een internationaal perspectief. 22 Schoolgids De Hobbitstee 23

14 De keuze van de units wordt voor een groot deel bepaald door de eisen die aan ons onderwijsaanbod worden gesteld in de Wet Primair Onderwijs (de zogenaamde kerndoelen). We ontwikkelen jaarlijks een aantal units voor onze eigen situatie en geven zo ons wereldoriënterend onderwijs volledig via het IPC vorm. In het IPC worden de volgende vakken geïntegreerd aangeboden: Natuurkunde en biologie Techniek (waaronder ICT) Aardrijkskunde Geschiedenis Maatschappelijke verhoudingen, burgerschapsvorming Tekenen, handvaardigheid Muziek Culturele ontwikkeling Speciale aandacht voor de vakgebieden wetenschap en techniek, verkeer, burgerschapsvorming en Engels De overheid stimuleert dat een school meer is dan een plaats waar kinderen schoolse vaardigheden leren. Dit doet zij door speciale opdrachten te geven, subsidies te geven om vakgebieden te stimuleren etc. Op de Hobbitstee zijn we ons bewust van deze opdracht en vertellen we hieronder hoe we dit vormgeven. Wetenschap en techniek Vanaf 2007 is de Hobbitstee een VTB school. VTB betekent Verbreding Techniek in het Basisonderwijs. De toekomst vraagt van leerlingen een brede ontwikkeling, aandacht voor techniek en wetenschap zal belangrijk blijven. Vandaar dat wij ons in het verleden aangemeld hebben om VTB school te worden. In de praktijk blijkt dat wij dit onderdeel van het curriculum goed kunnen inpassen in ons IPC onderwijs. Hierin komen met regelmaat units voor waarbij expliciet aandacht wordt geschonken aan het onderdeel. Daarnaast zien we dat IPC bij uitstek geschikt is om kinderen een wetenschappelijke, vragende houding mee te geven. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de kennisoogst, waarbij we kinderen vragen wat ze al weten over een onderwerp, maar ook hoe ze dat weten of denken te weten, en wat ze verder over dit thema willen weten. In het IPC wordt een ontdekkende, lerende houding gestimuleerd, dit sluit uitstekend aan bij het VTB school zijn. In een laatstgehouden audit werden we beoordeeld met een 8, een gevorderde school op dit gebied. Verkeer Verkeersonderwijs hoort ook thuis in het takenpakket van de school. Naast verkeerslessen die we geven gaat het naar onze mening hierbij vooral om een samenwerking met de ouders en de gemeente. Wij moeten samenwerken aan een verkeersveilige omgeving en de kinderen een verkeersveilige houding aanleren. De directie van de school is actief betrokken geweest bij het instellen van kindlinten: veilige fiets- en wandelroutes door de gemeente Eemnes. Hierbij worden kinderen gestimuleerd langs de meest veilige wegen van huis naar kindplaatsen (scholen, sportclubs etc.) te gaan. U herkent de kindlinten aan de groene en blauwe markeringen op stoepen en fietspaden. Daarnaast zijn langs de kindlinten diverse speeltoestellen als markeerpunten gesitueerd om kinderen te stimuleren deze routes te gebruiken. Daarnaast nemen wij in groep 7 deel aan het landelijke schriftelijke en gemeentelijke praktische verkeersexamen. Burgerschapsvorming De overheid wil stimuleren dat kinderen opgroeien in een pluriforme samenleving, waarin kinderen kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten en dat er aandacht besteed wordt aan sociale competenties bij de leerlingen om zo te komen tot een verdraagzame samenleving. In ons onderwijs zitten deze pijlers ingebed in het Jenaplan. Het sociale aspect naar medeleerlingen (luisteren naar elkaar, in gesprek met elkaar, elkaars mening leren respecteren), aandacht voor de samenleving en wat daarin speelt (o.a. in nieuwskringen) zijn verworvenheden die lang voordat het begrip burgerschapsvorming intrede deed al gevestigde waarden aan onze school zijn. Het internationale aspect van het IPC (de I van IPC) zorgt er voor dat wij, ook in onze school in Eemnes, aandacht besteden aan andere landen en culturen. Daarnaast besteden we in de unit Nederland wordt Nederland in de bovenbouw expliciet aandacht aan de vorming van Nederland als rechtsstaat. Engels Binnen de AT-scholen staat tweetaligheid hoog in het vaandel. Daarom hebben alle basisscholen in de groepen 7 en 8 de beschikking over een docent Engels. Deze docent is een native speaker. Eenmaal per week wordt door deze docent een les Engels gegeven. Het doel hiervan is de kinderen bekend te maken met het spreken in een vreemde taal en zich hierin vrij te durven uiten. Het gaat om het ontwikkelen van een open houding ten aanzien van vreemde talen. 24 Schoolgids De Hobbitstee 25

15 7 Kwaliteitszorg Zoals iedere school proberen wij ook iedere keer facetten van onze organisatie te verbeteren. In het schoolplan, een vierjarenplan, hebben we beschreven aan welke gebieden we de komende jaren aandacht willen besteden. Ieder jaar kiezen we een aantal items waar we als team mee aan de slag gaan. In de jaarlijkse bijlage, het groene boekje, is te lezen welke items dat voor het huidige schooljaar zijn. Schooltijden en verantwoording onderwijstijd Leerlingen moeten gemiddeld over de jaren dat ze op een basisschool zitten 940 uur per jaar naar school, in totaal verdeeld 7520 uur verdeeld over 8 jaar. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen in groep 1 t/m 4 ruim 900 uur per jaar les te geven en de groepen 5 t/m 8 ongeveer 980 uur. Per dag mag er niet meer dan 5 ½ uur op het rooster staan. Deze uren moeten verdeeld worden over de diverse vakken. Vakanties en vrije dagen Eemnes valt onder de vakantieregeling van de regio Noord. De vakanties en studiedagen van het huidige schooljaar vindt u op onze website Een dagje vrij van school? Volgens de leerplichtwet moeten alle kinderen vanaf 5 jaar de school bezoeken. Deze verplichting gaat in op de eerste schooldag van de maand, die op de vijfde verjaardag van het kind volgt. In artikel 11 van de leerplichtwet staat: De directeur van de school verleent verlof slechts wegens gewichtige omstandigheden en dit tot een maximum van 10 dagen per schooljaar. Onder gewichtige omstandigheden vallen omstandigheden en gebeurtenissen als: huwelijk, jubileum, begrafenis van familie of naaste bekenden andere (belangrijke) familiegebeurtenissen bezoek aan dokter, tandarts, orthodontist bezoek aan een (eventuele) nieuwe school Schooltijden onderbouw (1-4) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Schooltijden bovenbouw (5-8) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Hieronder valt ook het verlof om vakantieredenen. De mogelijkheid voor ouders om hun kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie te nemen bestaat alleen voor diegenen, die bijvoorbeeld op grond van hun beroep onmogelijk tijdens de schoolvakanties weg kunnen. Aan hen kan maximaal 10 dagen vrijstelling worden verleend (dit kan via een schriftelijk verzoek; een formulier hiertoe is op school bij de directie verkrijgbaar). Een verzoek hiertoe dient minimaal twee maanden tevoren aan de directeur te worden voorgelegd. Het verzoek kan nooit betrekking hebben op de eerste twee weken van het schooljaar. Het urentotaal van de groepen 1 t/m 4 bedraagt 23 ½ uur per week, voor de groepen 5 8 is dat 25 ¾ uur. In totaal wordt er in het schooljaar uren les gegeven aan de leerlingen uit groep 5 8, en 909 ½ uren aan de leerlingen van groep Schoolgids De Hobbitstee 27

16 8 Hoe worden kinderen gevolgd? Een goede school wordt niet alleen bepaald door cijfers. De kwaliteit van de leerkrachten, de sfeer in de school, de participatie van de ouders, de openheid en de omgang met elkaar zijn zaken die enorm belangrijk zijn. Leerlingvolgsysteem Het hele jaar door maken kinderen voor diverse vakken methodegebonden toetsen. Dat zijn toetsen, die een onderdeel van de methode vormen. Hierdoor krijgt de leerkracht direct feedback of de aangeleerde stof door de leerling wordt beheerst. In groep 2 t/m 8 vinden in januari/februari en in juni door het Cito opgestelde toetsen plaats. Deze toetsen vormen met elkaar het leerlingvolgsysteem. Door tweemaal per jaar deze methodeonafhankelijke toetsen af te nemen kunnen wij de leerlingen over een langere periode volgen en kijken hoe de resultaten van de kinderen, maar ook die van de school, zich ontwikkelen. De Citotoetsen dienen dus om kinderen te volgen maar vormen ook een instrument om de schoolontwikkeling op langere termijn inzichtelijk te maken. Vanaf de onderbouw maken we gebruik van Citotoetsen rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Op deze manier stellen wij vast wat uw kind beheerst. Ieder kind uit groep 3 t/m 8 heeft een digitale map met zijn eigen Cito-gegevens. De ontwikkeling op de cognitieve deelgebieden is zo goed te volgen. Van de gegevens wordt een analyse gemaakt en zo nodig wordt de aangeboden lesstof aangepast. Op verslagavonden of op momenten dat u hierom vraagt, kunt u hier inzage in krijgen. Ook worden alle gegevens verwerkt in het evaluatieplan dat bij het schooladvies in groep 8 een belangrijke rol speelt. In de kleuterbouw werken we met een leerlingvolgsysteem Kijk. Via deze observatiemethode kunnen we de ontwikkelingen van de kinderen goed in kaart brengen. In incidentele gevallen gebruiken we aanvullende toetsen. De Hobbitstee 29

17 Rapportage Wij nodigen u tweemaal per jaar uit op onze verslagavond voor een gesprek over uw kind. Meestal heeft u het gesprek met een van de groepsleerkrachten van uw kind maar het kan ook voorkomen dat er een andere leerkracht, meestal de duopartner of Intern Begeleider, maar soms ook de coach van de leerkracht of een stagiaire, bij het gesprek aanwezig is. Ook bij andere tussentijdse gesprekken kan het regelmatig voorkomen dat u met twee leerkrachten spreekt. goed volgen dat we een gedegen advies kunnen geven op grond van datgene wat een kind bij ons gedurende langere tijd heeft laten zien. Daarbij spelen niet alleen resultaten maar ook werkhouding en doorzettingsvermogen een belangrijke rol. Dit noemen wij het evaluatieplan van uw kind; een document dat de basis vormt voor ons advies ten aanzien van het vervolgonderwijs. In individuele gevallen is het mogelijk dat wij een of enkele leerlingen een aanvullende toets (laten) afnemen. Het is mogelijk dat leerlingen die een school willen bezoeken hiervoor een nader onderzoek (schooltoets van de betreffende school) moeten afleggen. U krijgt twee keer per jaar een uitgebreid verslag (rapport) over uw kind. De prestaties van uw kind beoordelen wij als volgt: Goed (dit kind werkt boven het voor de groep te verwachten niveau) Voldoende (dit kind werkt op het voor de groep te verwachten niveau), Matig (nog niet alle onderdelen van het vak zijn op het te verwachten niveau) Onvoldoende (veel / alle onderdelen van het vak zijn niet op het te verwachten niveau) De kleuters krijgen een schriftelijk verslag aan het eind van de kleuterperiode. In het eindverslag bij de overgang naar een nieuwe bouw (kleuterbouw naar onderbouw en van onderbouw naar middenbouw en van middenbouw naar bovenbouw) wordt vermeld naar welke groep uw kind gaat. Tevens krijgt u de lijst van alle kinderen waarbij uw kind komt te zitten. Bij de keuze naar welke groep uw kind gaat wordt onder andere gekeken naar het eerlijk en deskundig verdelen van kinderen die begeleiding nodig hebben op het gebied van leerstof of gedrag, de gezinssituatie, het streven geen broers en zussen in één groep te plaatsen en een goede verhouding jongens en meisjes in de groep. De keus naar welke groep uw kind gaat wordt met de grootste zorgvuldigheid genomen. Het besluit dat de teamleden over de plaatsing van uw kind in een groep nemen is bindend. Soms twijfelen we erover of kinderen wel verder kunnen met hun ontwikkeling in een volgende groep of bouw en denken we dat het beter voor de ontwikkeling van de kinderen op één of meer gebieden om nog een jaar langer in een bouw te blijven. Hierover gaan we met u als ouders natuurlijk ook in gesprek. De definitieve keuze voor bouwverlenging blijft de verantwoordelijkheid en keuze van de school. Evaluatieplan De overgang van basis naar voortgezet onderwijs Binnen het voortgezet onderwijs zijn diverse scholen en richtingen. Niet alle scholen voor voortgezet onderwijs bieden alle richtingen aan. De verwijzing van de leerlingen van groep 8 zag er de afgelopen vijf jaren uit zoals in onderstaand overzicht is weergegeven VMBO B/K 10% 4% VMBO/VMBO-t 5% VMBO-t 7% 20% 10% 28,5% VMBO-t/HAVO 16% 5% 35% 35% HAVO 32% 35% 24% 28,5% 42% HAVO/VWO 29% 20% 14% VWO 16% 15% 17% 33% 19% Afgelopen jaar gingen schoolverlaters naar een van onderstaande scholen voor voortgezet onderwijs: Alberdingk Thijm College Alberdingk Thijm Mavo Groot Goylant Laar en Berg Huizermaat Goois Lyceum De Fontein Wij hebben ervoor gekozen niet deel te nemen aan de Cito eindtoets. Wij vinden dat we kinderen die bij ons op school zitten door ons leerlingvolgsysteem zo 30 Schoolgids De Hobbitstee 31

18 9 Begeleiding van onze leerlingen Wij besteden veel tijd en aandacht aan de begeleiding van onze leerlingen. Het gedrag in de groep en de zorg voor een leerling met een handicap of speciale begeleidingsvraag mag echter kwalitatief goed en verantwoord onderwijs voor andere kinderen uit de groep niet in de weg staan. Aandacht voor alle leerlingen De leerstof wordt in de instructiegroep (= jaarklas) aangeboden. Kinderen die aangeven de instructie te begrijpen kunnen aan het werk met de hen opgegeven taken. Kinderen die meer instructie nodig hebben blijven in de instructiekring en krijgen verlengde instructie. In de midden- en bovenbouw wordt de instructiestof door de leerlingen zelfstandig verwerkt in het blokuur. Er zijn diverse aanpassingen aan de verwerking van de aangeboden leerstof mogelijk. Kinderen worden ondersteund bij het leren plannen en organiseren. We gebruiken computerprogramma s op niveau voor het inoefenen van diverse vaardig heden. Voor leerlingen die een onderdeel van de leerstof niet aan kunnen werken we in incidentele gevallen met een aangepaste leerlijn. De Hobbitstee is een dyslexievriendelijke school. Dit houdt in dat er diverse mogelijkheden geboden kunnen worden, zoals een eigen laptopje met ondersteunende voorleessoftware. Aandacht op maat Wij hebben op de Hobbitstee een onderwijsassistente. Zij ondersteunt individuele of groepjes kinderen op diverse terreinen en gebieden. Lezen is de belangrijkste vaardigheid die een kind in onze maatschappij nodig heeft. Daarom zetten we in op veel begeleiding tijdens het proces van het leren lezen en spellen. Remedial teaching wordt ingezet in de groepen 1 t/m 8. Onze gespecialiseerde leerkracht ondersteunt leerlingen individueel of in groepjes en neemt diagnostische toetsen af. Kinderen krijgen maximaal twee periodes van 6 8 weken RT tijdens een schooljaar. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong proberen wij extra uitdaging te bieden door verkorte instructie, het werken in een vooruitgroep met rekenen, het aanbieden van een extra vak (Spaans) in de bovenbouw. Ook biedt IPC kansen voor kinderen met talenten. De Hobbitstee 33

19 Coördinator Leerlingzaken Aan school is een coördinator voor leerlingzaken verbonden. Deze coördinator is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Via de interne begeleiders worden leerlingen naar de coördinator verwezen. Daarnaast verzorgt deze coördinator eventuele contacten met externe organisaties zoals de GG en GD, Bureau Jeugdzorg en het Regionaal Bureau Leerlingzaken. De coördinator voert met deze externen regelmatig multidisciplinair leerlingoverleg. Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig geacht worden, worden ouders daarvan uiteraard op de hoogte gebracht. Binnen de AT-scholen, de koepel waar onze school deel van uitmaakt, is er daarnaast de mogelijkheid kinderen een plaats aan te bieden op de C.Hummelingschool. Deze school is gespecialiseerd in het opvangen en begeleiden van leerlingen met een speciale behoefte op het gebied van leerstof en/of gedrag. Voor onderzoek en diagnosticeren van onze leerlingen kunnen we een beroep doen op het zorgteam van de Hummelingschool. Sociaal-emotionele ontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling is belangrijk omdat het de graadmeter vormt voor de totale ontwikkeling van een kind. Zit een kind om de een of andere reden niet lekker in zijn vel dan kan dat een weerslag hebben op allerlei facetten van leren. Natuurlijk is het scheppen van een veilige omgeving hiervoor een eerste vereiste. De stamgroepen zijn zo ingericht dat een kind zich er thuis kan voelen, leerkrachten scheppen een positief en veilig klimaat. We hebben op de Hobbitstee een pestprotocol en we besteden in een week veel aandacht aan het omgaan met elkaar. Hierbij gaan we uit van het positieve en proberen we kinderen zoveel mogelijk te laten leren door middel van reflectie op hun eigen gedrag. Een veilige omgeving betekent niet dat er geen eisen aan kinderen gesteld worden. Op de Hobbitstee maken we gebruik van de kanjertraining als methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij de kanjertraining leren kinderen zich te verplaatsen in eigen en andermans gedrag, gedrag bespreekbaar te maken, respectvol omgaan met zichzelf en de ander. Plaatsing van een leerling met specifieke behoeften Plaatsing van leerlingen die een specifieke begeleidingsvraag hebben is in incidentele gevallen mogelijk. Vaak betreft het hier maatwerk en zullen we met elkaar, ouders, directie en team, moeten bekijken wat de mogelijkheden voor dit kind zijn en of we aan de onderwijs- c.q. begeleidingsbehoefte van het kind tegemoet kunnen komen. 34 Schoolgids De Hobbitstee 35

20 10 Belangrijk om te weten Toelating tot de basisschool Een kind kan tot de basisschool worden toegelaten op de dag, dat het de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt. Als ouders de Hobbitstee kiezen als een school voor hun kind, wordt er altijd een afspraak gemaakt voor een zogenaamd intakegesprek. Hierin vertellen we over onze school en wat de keuze voor onze school inhoudt. Is de keuze van de ouders eenmaal op de Hobbitstee gevallen dan wordt het aanmeldingsformulier ingevuld. In dit formulier wordt ook een aantal bijzonderheden gevraagd die wij wettelijk gezien dienen te weten zoals het sofinummer van het kind en gegevens m.b.t. de opleidingen van de ouders. Daarmee zijn eigenlijk alle formaliteiten vervuld. Om vast een beetje te wennen mogen kinderen voordat ze vier jaar zijn een aantal keer komen wennen. Vanaf het moment, dat een kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het ten hoogste 4 dagen (al dan niet aaneengesloten) als gast in de school worden toegelaten. Voorwaarde voor toelating op de basisschool is dat het kind zindelijk is. Onze school is niet toegerust om leerlingen die niet zindelijk zijn te begeleiden en adequate opvang te bieden. Daarnaast kennen we natuurlijk de inschrijving/toelating van leerlingen, die van andere scholen komen. In een dergelijke situatie vindt altijd een gesprek vooraf plaats tussen ouders en school. Ons standpunt is dat er ook overleg plaatsvindt tussen de afleverende school en de ontvangende school om een helder beeld te krijgen van de overwegingen die ten grondslag liggen aan de wisseling van school. De ontvangende school geeft vervolgens de eventuele aanmelding door aan het Regionaal Bureau Leerplichtzaken in Bussum en stuurt een bevestiging van inschrijving aan de afleverende school. Laatstgenoemde moet aan de nieuwe school een bevestiging van uitschrijving opsturen en een onderwijskundig rapport aanleveren. Een dergelijk rapport wordt opgesteld door de groepsleerkracht of door de directie en wordt rechtstreeks verzonden aan de ontvangende school, tenzij ouders er om verzoeken een dergelijk rapport eerst zelf te mogen ontvangen waarna zij er zelf zorg voor dragen, dat doorzending of overhandiging plaatsvindt. In dat geval meldt de school aan de ontvangende school, dat het wettelijk verplichte onderwijskundige rapport via de ouders kan worden verkregen. Pas als alle formaliteiten zijn vervuld is er echt sprake van inschrijving. Inschrijving houdt automatisch plaatsing in. Het is mogelijk, dat ouders een kind willen inschrijven op een school, terwijl de school op dat moment geen plaatsen meer beschikbaar heeft. In dat geval is het De Hobbitstee 37

SCHOOLgids De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2013-2014 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2013-2014 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl 66 Schoolgids 2013-2014 Voorwoord Uw dochter of

Nadere informatie

SCHOOLgids De Hobbitstee. EeMNES

SCHOOLgids De Hobbitstee. EeMNES SCHOOLgids 2012-2013 De Hobbitstee EeMNES SCHOOLgids 2012-2013 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de scholen die zijn

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek!

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek! JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND Ieder kind is uniek! WAT IS JENAPLANONDERWIJS? Nederland telt circa 7000 scholen voor basisonderwijs. In Nederland heeft iedere school de vrijheid om zijn eigen onderwijsconcept

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

3.1 De missie van de school Onder het motto Kinderen vleugels geven!, willen wij inhoud geven aan onze missie.

3.1 De missie van de school Onder het motto Kinderen vleugels geven!, willen wij inhoud geven aan onze missie. Hoofdstuk 3 Het onderwijskundig beleid 3.1 De missie van de school Onder het motto Kinderen vleugels geven!, willen wij inhoud geven aan onze missie. De Kraanvogel is een school waar kinderen zich prettig

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school.

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. De school heeft het reizen tussen verschillende vestigingen goed geregeld. Schoolgebouw helemaal oneens oneens eens helemaal eens geen mening De school

Nadere informatie

Studie en gesprek over de inhoud van de jenaplankernkwaliteiten.

Studie en gesprek over de inhoud van de jenaplankernkwaliteiten. In dit document treft u de handleiding aan voor het gebruik van het zelfevaluatie-instrument op basis van jenaplankernkwaliteiten. Het document is opgebouwd in verschillende fasen. Feedback graag naar:

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje Informatieboekje 2016-2017 Basisschool Windekind Van Weerden Poelmanstraat 192 6417 ES HEERLEN E: info.windekind@innovo.nl T: 045-5419761 W; www.bswindekind.nl Beste ouders/verzorgers, In dit boekje informeren

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Informatiegids stamgroep 3/4 2015 2016

Informatiegids stamgroep 3/4 2015 2016 Informatiegids stamgroep 3/4 2015 2016 Openbare Jenaplan basisschool de Triolier en PSZ de Boemeltrein basisschool en peuterspeelzaal onder één dak Inhoud Voorwoord 3 Onze school missie en visie 4 Jenaplan

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school!

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school! Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!! m o welk...kiezen voor een goede school! INFORMATIE Via deze folder willen wij u een beeld geven van het jenaplanonderwijs

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Daar krijg je zin in leren.

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Daar krijg je zin in leren. In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Daar krijg je zin in leren. Op onze school krijg je zin in leren. Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school!

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school! Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!! m o welk...kiezen voor een goede school! INFORMATIE Via deze folder willen wij u een beeld geven van het jenaplanonderwijs

Nadere informatie

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons.

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor jonge kinderen. Op de Rudolf Steinerschool ervaren wij

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze!

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze! Informatieavond 2016 De Vos: jouw slimste keuze! Welkom Namens het gehele team: Onderwerp presentatie.. Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 7 RKBS De Hofstee Denise van den Broek & Wout Berndsen Bij wie komt uw zoon of dochter in de groep? De leerlingen van groep 7b komen bij mij, Wout Berndsen in

Nadere informatie

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Schooljaar 2015-2016 1 Trinitas College locatie Han Fortmann R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel A. Visie en schoolconcept van CB de IJsvogel Onze Missie: De IJsvogel, hier gebeurt t! Op De IJsvogel wordt gewerkt met een vernieuwend onderwijsconcept

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST ONDERZOEK SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM Definitief 31 juli 2017-5102620 INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Sanyu te Haarlem 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3. Samenvattend

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Tweetalig basisonderwijs in het Gooi. Learning Beyond Boundaries

Tweetalig basisonderwijs in het Gooi. Learning Beyond Boundaries Tweetalig basisonderwijs in het Gooi Learning Beyond Boundaries Tweetalig basisonderwijs in het Gooi Bent u op zoek naar een basisschool die tweetalig onderwijs in een internationale omgeving aanbiedt

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Elde College. Elke dag Een uitdaging

Elde College. Elke dag Een uitdaging Elde College Elke dag Een uitdaging VMBO Theoretisch Kader VMBO Kader- Basisberoeps Denny Arians Teamleider Onderbouw VMBO Keuze voor een schooltype De basisschool zegt : Theoretische leerweg En dan? U

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie