SCHOOLgids De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES"

Transcriptie

1 SCHOOLgids De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES

2 SCHOOLgids De Hobbitstee Aartseveen VE Eemnes

3 Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de scholen die is aangesloten bij de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm (VSAT). Dit is een groep van scholen in het primair en voortgezet onderwijs in het Gooi. Alle scholen hebben een katholieke grondslag, met uitzondering van twee algemeen-bijzondere basisscholen. De VSAT zet sterk in op tweetaligheid/internationalisering en ICT, oftewel: Learning Beyond Boundaries. Dit houdt in dat de scholen worden gestimuleerd in het invoeren van tweetalig onderwijs en dat ICT zoveel mogelijk zal worden geïntegreerd in het onderwijs; elke school geeft hier op een eigen manier invulling aan. Meer dan de helft van onze basisscholen biedt inmiddels Early English aan: dit varieert van een aantal uren per week les in het Engels vanaf groep 1 tot aan de helft van het lesprogramma. Vroeg tweetalig onderwijs geeft leerlingen een grote voorsprong in het vervolgonderwijs. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leerlingen die op jonge leeftijd een tweede taal leren een hoger eindniveau halen. Steeds meer scholen combineren het Early English met het International Primary Curriculum (IPC). In het IPC worden de wereldverkennende en kunstzinnige vakken geïntegreerd aangeboden. Aan de hand van thema s ontwikkelen de leerlingen kennis en vaardigheden in de verschillende vakken. Daarnaast zijn al onze scholen ruim voorzien van computers, laptops, digiborden en steeds meer scholen beschikken over ipads. Ook wordt veel digitaal lesmateriaal ontwikkeld door onze leerkrachten. Leerlingen vanaf groep 5 die vooruit lopen op school en belangstelling hebben voor techniek, kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de lessenserie Leren Programmeren. Indien uw dochter/zoon hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u in de loop van het schooljaar meer informatie. Voor meer informatie over de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm verwijs ik u naar de website We wensen de leerlingen en u een inspirerend jaar! Namens het schoolbestuur, Theo Brok, Bestuursvoorzitter

4 Inhoud Introductie 7 1 Een eerste stap 9 2 Missie en visie 10 3 Een Jenaplanschool 13 4 Een katholieke school 15 5 Jenaplan, hoe werkt dat in de praktijk? 17 Jenaplan 17 De stamgroep 17 De instructiegroep 18 Het ritmisch weekplan 18 6 Wat leert mijn kind daar? 22 Kleuterbouw 22 Onder-, midden-, en bovenbouw 22 Wereldoriëntatie en het IPC 23 Speciale aandacht voor de vakgebieden wetenschap en techniek, 24 verkeer, burgerschapsvorming en Engels 7 Kwaliteitszorg 26 Schooltijden en verantwoording onderwijstijd 26 Vakanties en vrije dagen 27 Een dagje vrij van school? 27 8 Hoe worden kinderen gevolgd? 29 Leerlingvolgsysteem 29 Rapportage 30 Evaluatieplan 30 De overgang van basis naar voortgezet onderwijs 31 9 Begeleiding van onze leerlingen 33 Aandacht voor alle leerlingen 33 Aandacht op maat 33 Coördinator Leerlingzaken 34 Sociaal-emotionele ontwikkeling 34 Plaatsing van een leerling met specifieke behoeften Belangrijk om te weten 37 Toelating tot de basisschool 37 Beleid van aanmelding 38 Lesuitval 38 Klachtenregeling 39 Verzekeringen 41 Pestprotocol 41 Schorsing, time-out en verwijdering 41 Privacy 42 Gebruik van videomateriaal in de school 42 Sponsorbeleid Wie zijn er allemaal bij betrokken? 44 Het bestuur 44 De Medezeggenschapsraad 44 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 45 De Oudercommissie 46 Klassenouder(s) 46 Ondersteunende werkzaamheden ouders 47 Vrijwillige ouderbijdrage Dag in, dag uit 49 Weekopening/weeksluiting 48 Overblijven op school 48 Voor- en naschoolse opvang 48 Bibliotheek 50 Luizen 50 Verkeersveiligheid Dienstverlenende instanties 52 Algemeen Meldpunt Kindermishandeling/AMK Utrecht 52 De opvoedtelefoon 52 Kinder- en jongerentelefoon 52 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 53 De GGD voor kinderen in het basisonderwijs 53 Inspectie van het Onderwijs 54 Regionaal Bureau Leerlingzaken 55 RIAGG, Bussum voor ouders over onderwijs 55 Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm 57 Schoolkeuzes in het Gooi 58 4 Schoolgids De Hobbitstee 5

5 Introductie Voor u ligt de schoolgids van de Hobbitstee voor het schooljaar U vindt in deze gids informatie over onze school die voor u als (toekomstige) ouder van belang is. U wordt in deze gids geïnformeerd over hoe de Hobbitstee vorm geeft aan het Jenaplanonderwijs. Ook vindt u informatie over praktische zaken, zoals overblijven, vakanties, ouderbijdrage, enz. Ouders van onze leerlingen ontvangen een jaarlijkse bijlage in de vorm van het groene boekje. In dit boekje leest u de jaarplanner van het huidige schooljaar en andere actuele informatie. Naast de schoolgids verschijnt er tweewekelijks een digitale nieuwsbrief Het Hobbitsteentje. Op deze manier blijft u goed op de hoogte van allerlei zaken zoals die zich op school afspelen. Tevens vindt u deze informatie op onze website: Ook kunt u hier de weblogs van de stamgroepen bekijken. Een nieuwe schoolgids betekent een nieuw schooljaar. Een nieuw schooljaar met vele uitdagingen: startende kleuters èn kinderen die hun laatste basisschooljaar beleven, verrassende weekopeningen, hoe komt Sinterklaas dit jaar aan, het eerste woordje lezen, leren en samenwerken in projecten, meningen uitwisselen in een nieuwskring, vertellen in de hobbykring, hoe ga ik verkleed met Carnaval, een spetterend schoolfeest beleven, enz. In heeft de Hobbitstee opnieuw een bevlogen en betrokken team klaar staan om voor èn met de kinderen en ouders een onvergetelijk jaar te realiseren. We kijken uit naar een leerzaam en gezellig schooljaar! Met een vriendelijke groet namens het team van de Hobbitstee, Carolina Schamhart Schoolleider De Hobbitstee 7

6 1 Een eerste stap Iedere ouder staat een keer voor de keuze Welke school vinden wij het beste voor ons kind? Deze gids, waarin wij duidelijk maken hoe wij werken, helpt u bij het kiezen van een basisschool. Deze gids is ook bedoeld voor de ouders die al kinderen op de Hobbitstee hebben. Een basisschool heeft de taak uw kind kennis en vaardigheden zoals rekenen, lezen en schrijven te leren. Wij willen uw kind meer dan dat meegeven. Onze school is zo georganiseerd dat wij ons richten op de totale ontwikkeling van een kind. Dit betekent dat uw kind naast werken ook mag spelen, dat we met kinderen praten en feestvieren, dat we bezig zijn met gedrag van uw kind in de stamgroep en op het plein, dat kinderen zich creatief kunnen ontwikkelen. Dit zijn een paar belangrijk kenmerken van onze Jenaplanschool. Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier leest en dat u zich een duidelijk beeld kunt vormen over het onderwijs op de Hobbitstee. U bent van harte welkom als u vragen heeft. De Hobbitstee 9

7 2 Missie en visie Missie Alles is onderling met elkaar verbonden Als Jenaplanschool ontwikkel je mee met de maatschappij. Dit houdt een constante en betrokken aandacht in voor de wijze van onderwijs geven. Door teamleden wordt de Jenaplan- regiokring bezocht. Hier wisselen jenaplanscholen uit de regio Utrecht van gedachten over jenaplanontwikkelingen. Het team leert bij het JAS (Jenaplan Advies en Scholing) om zo het onderwijs nog beter in het hoofd, hart en handen te krijgen. De Hobbitstee is een Jenaplanschool. Dit houdt in dat wij werken volgens de kernkwaliteiten van het Jenaplan concept. Wij staan ervoor, dat ieder kind tot zelfontplooiing komt, samen met èn tegelijkertijd begrensd door de ander. Hart van ons onderwijs is wereldoriëntatie. Wereldoriëntatie begint al bij de geboorte van het kind: het aangaan van relaties met de wereld. Kinderen leren basisvaardigheden, zoals lezen, rekenen, taal en schrijven om zich te kunnen redden in de wereld. Door middel van het IPC (International Primary Curriculum) werken we aan samenhang tussen de verschillende vakken, aan internationalisering én bieden we ruimte aan talenten van kinderen. U kiest voor een school waar wereldoriëntatie belangrijk wordt gevonden. Wereldoriëntatie wordt op de Hobbitstee gegeven door middel van IPC: International Primary Curriculum. De komende jaren geven wij verder vorm aan IPC. IPC is ontworpen om kinderen verbanden te laten leggen bij het leren. De onderlinge verbanden tussen de onderwerpen helpen de kinderen te begrijpen dat geschiedenis, aardrijkskunde en biologie aparte vakken zijn, maar ook zeker verband met elkaar hebben. Hoe meer verbanden er gelegd worden, hoe beter een kind leert. Ons hele onderwijs is er op gericht kinderen die kennis en vaardigheden bij te brengen, die nodig zijn om in onze huidige maatschappij te functioneren en waarmee zij aansluiting vinden bij het bij hen passend vervolgonderwijs. Visie Uw kind is leergierig en nieuwsgierig. Op de Hobbitstee willen we de mogelijkheden die kinderen van nature hebben optimaal benutten en ontplooien. Kinderen ontwikkelen zich in relatie tot andere kinderen en volwassenen. Daarom richten we ons onderwijs in rond spelen, vieren, leren en werken. Daarbij gaan wij uit van de totale ontwikkeling van het kind. Dat betekent dat, naast de intellectuele ontwikkeling ook veel tijd en aandacht wordt besteed aan de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling. Uw kind wil met plezier naar school gaan. Het is belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. Een kind dat zich veilig voelt, kan zich ontwikkelen. We houden rekening met verschillen, ieder kind is anders in persoonlijkheid, begaafdheid en aanleg. Binnen onze mogelijkheden en die van het kind proberen we elk kind zo goed mogelijk te begeleiden. Een goed en open contact met ouders draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. De gemeenschapszin (school- thuis- maatschappij) wordt versterkt. U kiest voor een erkende jenaplanschool. De Hobbitstee is een erkende jenaplanschool. We hebben het predicaat Erkende Jenaplanschool van de NJPV (Nederlandse JenaPlan Vereniging) gekregen. 10 Schoolgids De Hobbitstee 11

8 3 Een Jenaplanschool In 1976 richtte een groep ouders in Eemnes een nieuwe school op. Het werd een Jenaplanschool. Zij noemden de school De Hobbitstee. Deze naam werd gekozen uit het boek In de ban van de ring van J.R. Tolkien. In onze school hebben alle stamgroepen de naam van één van de Hobbits uit het boek. Jenaplan is een schoolconcept dat na de eerste wereldoorlog ontwikkeld is door Peter Petersen. Petersen had kritiek op het bestaande onderwijssysteem waarbij de nadruk lag op het vergaren van kennis. Petersen vond dat de school een plaats moest zijn waar kinderen leren én leven. Hij bedacht geen nieuw schoolsysteem, maar ontwikkelde een raamwerk dat volgens pedagogische uitgangspunten door iedere school zelf ingevuld wordt en voortdurend aangepast kan worden aan veranderingen in de maatschappij. Alle Jenaplanscholen hebben een gemeenschappelijke basis van waaruit ze werken, dit zijn de 20 basisprincipes. Deze principes vormen een kader voor het denken en handelen binnen de Jenaplanschool. Deze basisprincipes zijn als volgt geordend: vijf geven een uitspraak over het gewenste mensbeeld, vijf geven een beeld van de samenleving: op school, thuis en in de maatschappij tien geven een kader voor ons beeld over onderwijs en opvoeding. In ons schoolplan vindt u een opsomming van deze basisprincipes en de uitwerking hoe we deze vormgeven in onze school. Het jenaplanconcept is een levend concept. Dat betekent dat er wordt gekeken naar ontwikkelingen binnen de maatschappij, de school en ontwikkelingen omtrent leren. Hieruit is voortgekomen dat Jenaplanscholen zich kunnen laten erkennen als zij werken aan de kernkwaliteiten van het Jenaplan. Hieronder leest u wat deze kernkwaliteiten inhouden. Het jenaplanconcept is een concept, waarin relaties centraal staan: 1 De relatie van het kind met zichzelf 2 De relatie van het kind met de ander en het andere 3 De relatie van het kind met de wereld Om het belang van deze relaties in het Jenaplanonderwijs te tonen, zijn er twaalf kernkwaliteiten geformuleerd. Een Jenaplanschool richt de omgeving zodanig in, dat deze kwaliteiten gerealiseerd worden. De Hobbitstee 13

9 1 Relatie van het kind met zichzelf Jenaplankernkwaliteiten Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich competent kunnen voelen. Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken. Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling. Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan. 2 Relatie van het kind met de ander en het andere Jenaplankernkwaliteiten Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijd heterogene stamgroep. Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen en daarover te reflecteren. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren. 4 Een katholieke school Naast Jenaplanschool zijn we een katholieke school. Vanuit een christelijke visie op mens en maatschappij willen we uw kind begeleiden op weg naar volwassenheid. We vinden het belangrijk dat onze christelijke visie zichtbaar wordt in de manier waarop we met uw kind omgaan. We scheppen een sfeer waarin kinderen zich betrokken en veilig voelen. Ook besteden we bewust aandacht aan de manier waarop je omgaat met elkaar, praat, aandacht voor elkaar hebt en ruzies oplost. Rond Kerstmis en Pasen werken we aan projecten en houden vieringen waarin Bijbelverhalen opgenomen zijn. Thema s als Leven en Dood, Vrede, Ruzie en Vriendschap, Nieuw Leven sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van kinderen, bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving. Tevens besteden we aandacht aan kinderen die zich voorbereiden op hun eerste Heilige Communie. Ieder kind dat bij ons op school zit doet mee met de activiteiten die met onze katholiciteit in verband staan. 3 Relatie van het kind met de wereld Jenaplankernkwaliteiten Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties. Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving. Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te leren kennen. Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan. Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen. De komende jaren gaan wij bezig met het uitwerken en vormgeven van de 12 kernkwaliteiten in onze school. Natuurlijk zijn er zaken waar we allang aan werken, maar er zijn ook nieuwe onderdelen waar we mee aan de slag gaan. In hoofdstuk 5 leest u hoe we het jenaplanconcept dagelijks vormgeven. 14 Schoolgids De Hobbitstee 15

10 5 Jenaplan, hoe werkt dat in de praktijk? Jenaplan Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, leraren en ouders omvat. Leerkrachten zijn er professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze hebben in onze school op allerlei niveaus een belangrijke rol. Wij verwachten van de ouders een bewuste keuze voor de Hobbitstee. We gaan er van uit dat ouders achter de school staan, niet alleen als het gaat over het leren van de kinderen, maar ook in algemene zaken zoals het omgaan met elkaar en de wijze waarop wij het onderwijs aan onze school gestalte geven. Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren veel in een Jenaplanschool. Ze doen dat door deel te nemen aan de basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. We gaan er van uit dat kinderen heel verschillend zijn. Dat wordt niet gezien als hinderlijk, integendeel, omdat kinderen zo veel van elkaar verschillen kunnen ze veel van elkaar leren. Om die reden worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden. Elke stamgroep heeft een groepsruimte, een zo huiselijk mogelijke omgeving, die, waar mogelijk, samen met de kinderen ingericht is en beheerd wordt. De stamgroep Op de Hobbitstee werken we in stamgroepen. Onze stamgroepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijd, met verschillende ervaringen en talenten die met elkaar leven en leren. Er zijn drie kleuter- (groep 1/2), twee onder- (groep 3/4), twee midden- (groep 5/6), en twee bovenbouwstamgroepen (groep 7/8). De leerkracht schept samen met de kinderen een sfeer waarbinnen kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen; zo kunnen zij zich zo optimaal mogelijk ontplooien. De Hobbitstee 17

11 De instructiegroep De kinderen krijgen bijna iedere dag onderwijs in een instructiegroep. Instructiegroepen zijn meestal gekoppeld aan een leerstofjaarklas. In de kleuterbouw komt een kind in een stamgroep en is er geen instructiegroep. Kinderen blijven hierbij meestal ruim twee jaar in dezelfde stamgroep. In de onderbouw is er dagelijks van 8.50 tot instructietijd. Deze tijd is langer omdat de kinderen zich in deze fase veel basisvaardigheden eigen moeten maken. De instructietijd wordt onderbroken door een korte tijd om iets te eten en te drinken en een pauze. In de midden- en bovenbouw is er dagelijks van 9 10 uur instructiegroep. Het ritmisch weekplan Ons weekplan bestaat uit vier basisactiviteiten: werk, gesprek, spel en viering. Werk Het werk bestaat vooral uit activiteiten die te maken hebben met gericht leren. Werken vindt plaats in de stamgroep en in de instructiegroep. Voor kleuters is werk het aanleren van basisvaardigheden (motorische vaardigheden zoals knippen, plakken en begrippen zoals kleur, tijd etc.) en voorbereidende lees-, taal- en rekenopdrachten. Voor oudere kinderen zijn basisvaardigheden opdrachten voor rekenen, lezen, taal en wereldoriëntatie. Op de Hobbitstee geven we wereldoriëntatie vorm via het IPC. Deze bezigheden vragen veel inspanning en concentratie. Een speciaal werkmoment is het blokuur. In de blokperiode werken kinderen zelfstandig aan opgegeven of zelfgekozen taken. Hierbij vinden we het belangrijk dat kinderen zelf de volgorde van werken kunnen kiezen het werk zelf kunnen structureren tijdsbesef krijgen verantwoordelijkheid krijgen én nemen leren om samen te werken en leren elkaar te helpen zelfredzaam worden bij het oplossen van problemen zelfstandig kunnen omgaan met hulpmiddelen en bronnen Het goed verlopen van een blokperiode stelt eisen aan de kinderen maar ook aan de leerkracht. Om een blokperiode goed en rustig te laten verlopen zijn er regels nodig. Iedere stamgroep stelt zijn eigen regels. Dit is natuurlijk en past bij het proces van autonomie van kind en leerkracht binnen de school. Toch is er ook een aantal algemene afspraken dat voor iedere stamgroep geldt: Je werkt zo dat een ander niet gestoord wordt Je mag niet onnodig rondlopen Eerst zelf over iets nadenken voordat je het aan een ander vraagt Werken buiten het lokaal kan alleen na overleg met de leerkracht In het lokaal is materiaalgebruik vrij mits je het maar netjes opruimt Keuzevrijheid is niet vrijblijvend (wat je kiest doe je ook) Stilte-tijd wordt afgewisseld met overlegmomenten In de groepen kan taakspel gespeeld worden om het werken aan kinderen aan te leren. Hierbij maken we gebruik van duidelijke afspraken die we voor een werkactiviteit met kinderen bespreken en doornemen. Hierbij gaat het vooral om het belonen van het gedrag dat we afgesproken hebben. Het is een positief spel dat bijdraagt aan een goed werkklimaat in onze school. Gesprek Gesprek vindt meestal in de kring plaats. Het gesprek is een ontmoeting waarbij je naar elkaar luistert en met elkaar van gedachten wisselt over een bepaald onderwerp. Door met elkaar in gesprek te zijn kunnen we elkaar informeren en elkaar leren begrijpen. Voorbeelden van gesprek zijn een dagopening, leeskring, verslagkring etc. Maar ook worden tijdens gesprekken in de kring plannen gemaakt en wordt voor een deel het werk besproken. Omdat het gesprek een belangrijke plaats inneemt is in iedere stamgroep een kring met bankjes waar de kinderen tijdens deze activiteit hun eigen plaats hebben. Spel Door samen te spelen leren we rekening met elkaar te houden. Ook maken we al spelend iets wat we meegemaakt hebben tot iets van onszelf. Het zijn meestal activiteiten waarbij kinderen veel bewegen, creatief zijn of toneelspelen. Het geeft kinderen een manier om informatie te verwerken of om even lekker op een andere manier bezig te zijn. Voorbeelden van spel zijn: toneelspelen, vrij buitenspelen, gymnastiek, dansen, drama maar ook het doen van een tafelkwartet, bouwen met kapla of spelen in de huishoek of de zandtafel. Onder spel valt ook de kanjertraining. Bij de kanjertraining spelen we met de kinderen situaties na die zich in het dagelijks leven (kunnen) voordoen. Kinderen leren zo dat je in een situatie verschillend kunt reageren en welke reacties dit bij anderen te weeg kan brengen. Bij jonge kinderen werken we met de petjes van de kanjertraining. 18 Schoolgids De Hobbitstee 19

12 Ieder petje symboliseert een ander gedrag. Een zwart petje b.v. staat voor de pestvogel ; gedrag waarbij je onaardig doet tegen een ander, een geel petje voor een verlegen en teruggetrokken rol (konijntje), een rood petje staat voor het aapje, een grapjas, iemand die anderen niet serieus neemt en meeloopt, een wit petje staat voor de kanjer, een kind dat kan opkomen voor zichzelf en anderen. Door middel van de petjes en rollenspel leren we kinderen dat je niet vervelend bént maar dat je je wel vervelend kunt gedragen en hoe je kunt reageren als iemand vervelend tegen je doet. Viering Door samen te vieren delen we met elkaar wat ons bezighoudt; iets samen vieren verbindt ons met elkaar. Onder vieringen verstaan we activiteiten waarbij we bewust aandacht schenken aan bepaalde gebeurtenissen. Denk aan verjaardagen, ontvangst van nieuwe kinderen en feesten maar natuurlijk ook aan de weekopeningen en weeksluitingen. Hierbij wordt zichtbaar dat we een gemeenschap zijn van kinderen, ouders en leerkrachten. In de stamgroep wisselen samen praten, spelen, werken en vieren elkaar op een natuurlijke manier af. 20 Schoolgids

13 6 Wat leert mijn kind daar? Op een Jenaplanschool krijgen kinderen dezelfde leerstof aangeboden als op een gewone basisschool. Ook onze school moet zich houden aan de kerndoelen zoals die geformuleerd zijn in de Wet Primair Onderwijs. Kleuterbouw In de kleuterbouw leren kinderen voornamelijk door te spelen. Er worden situaties en leermiddelen aangeboden waarmee zij kunnen experimenteren en waarmee ze veel verschillende ervaringen kunnen opdoen. Ook zijn er in de kleuterbouw talloze groepsactiviteiten waarbij kleuters leren om samen te spelen en te werken. De jongste kleuters krijgen de tijd om rustig aan de schoolsituatie te wennen. Uiteraard gebruiken we ook een aantal methoden om vorm en inhoud aan de verschillende leersituaties te geven. We werken, vieren en spelen vanuit thema s die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de kinderen. Wereldoriëntatie en het IPC De Hobbitstee wil een school zijn waar leren centraal staat. Dat betekent dat we het leren van kinderen als uitgangspunt nemen. Het leerproces is het meest optimaal als leren op een betekenisvolle wijze plaatsvindt. In een Jenaplanschool is wereldoriëntatie het hart van het onderwijs. Op school kom je immers om te leren je in de wereld te redden. Dat betekent dat je moet leren lezen, rekenen en schrijven. De vakken taal, lezen en rekenen zijn de basisvaardigheden die een groot deel van het lesrooster in de ochtenduren vullen en die buiten de wereldoriëntatie staan. Alle andere vakken en vakgebieden maken deel uit van het International Primary Curriculum (IPC), dat op onze school is gekozen als model om onze wereldoriëntatie gestalte te geven. Een IPC unit (thema) is geschikt voor een bouw. Voor elke bouw zijn speciale units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in die periode. Een thema heeft een aantal doelen Er zijn kennisdoelen (wat je moet weten), vaardigheidsdoelen (wat je moet kunnen), en inzichtsdoelen (begrijpen van hoe dingen in elkaar zitten, het kunnen leggen van verbanden). Vanuit de gestelde doelen komen de leeractiviteiten voort. Onder-, midden-, en bovenbouw In de onder-, midden- en bovenbouw worden methodes gebruikt om de verschillende basisvaardigheden aan te leren. Onder basisvaardigheden verstaan we lezen, rekenen, spellen en taal. In alle methodes wordt basisstof aangeboden. Dat is leerstof die ieder kind minimaal moet verwerken. Aan kinderen die een extra uitdaging nodig hebben of die in een hoog tempo werken, wordt waar mogelijk extra stof aangeboden. Methodes waar wij op school mee werken zijn: Pennenstreken / Schrijfdans Voorbereidend schrijven Pennenstreken Schrijven, Groep 3-8 Veilig leren lezen Aanvankelijk lezen, Groep 3 Estafette, Nieuwsbegrip Technisch lezen Spelling in beeld Spelling, Groep 4 t/m 8 Nieuwsbegrip XL Begrijpend lezen, Groep 5 t/m 8 De wereld in getallen Rekenen, Groep 3 t/m 8 Taal in beeld Taalonderwijs, Groep 4 t/m 8 Voor het vak Engels hebben wij een speciale vakdocent. Deze docent, een native speaker, verzorgt de lessen in met name Engelse spreekvaardigheid in de groepen 7 en 8. In de praktijk werkt het als volgt: Door het startpunt maken we kinderen warm voor het onderwerp. In de kennisoogst kijken we wat de kinderen al weten over het onderwerp, of wat zij er zelf graag over zouden willen weten. Daarna werken we gedurende een aantal opeenvolgende lessen aan hetzelfde vakgebied binnen een thema. Dit voorkomt versnippering. In elk thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen ook leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht besteed kan worden. Door het aanbieden van thematisch onderwijs is veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren. We sluiten aan bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. In de verschillende thema s wordt onderscheid gemaakt tussen: Vakinhoudelijke doelen: leerdoelen voor alle verschillende vakken. Persoonlijke doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten als aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Internationale doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van een internationaal perspectief. 22 Schoolgids De Hobbitstee 23

14 De keuze van de units wordt voor een groot deel bepaald door de eisen die aan ons onderwijsaanbod worden gesteld in de Wet Primair Onderwijs (de zogenaamde kerndoelen). We ontwikkelen jaarlijks een aantal units voor onze eigen situatie en geven zo ons wereldoriënterend onderwijs volledig via het IPC vorm. In het IPC worden de volgende vakken geïntegreerd aangeboden: Natuurkunde en biologie Techniek (waaronder ICT) Aardrijkskunde Geschiedenis Maatschappelijke verhoudingen, burgerschapsvorming Tekenen, handvaardigheid Muziek Culturele ontwikkeling Speciale aandacht voor de vakgebieden wetenschap en techniek, verkeer, burgerschapsvorming en Engels De overheid stimuleert dat een school meer is dan een plaats waar kinderen schoolse vaardigheden leren. Dit doet zij door speciale opdrachten te geven, subsidies te geven om vakgebieden te stimuleren etc. Op de Hobbitstee zijn we ons bewust van deze opdracht en vertellen we hieronder hoe we dit vormgeven. Wetenschap en techniek Vanaf 2007 is de Hobbitstee een VTB school. VTB betekent Verbreding Techniek in het Basisonderwijs. De toekomst vraagt van leerlingen een brede ontwikkeling, aandacht voor techniek en wetenschap zal belangrijk blijven. Vandaar dat wij ons in het verleden aangemeld hebben om VTB school te worden. In de praktijk blijkt dat wij dit onderdeel van het curriculum goed kunnen inpassen in ons IPC onderwijs. Hierin komen met regelmaat units voor waarbij expliciet aandacht wordt geschonken aan het onderdeel. Daarnaast zien we dat IPC bij uitstek geschikt is om kinderen een wetenschappelijke, vragende houding mee te geven. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de kennisoogst, waarbij we kinderen vragen wat ze al weten over een onderwerp, maar ook hoe ze dat weten of denken te weten, en wat ze verder over dit thema willen weten. In het IPC wordt een ontdekkende, lerende houding gestimuleerd, dit sluit uitstekend aan bij het VTB school zijn. In een laatstgehouden audit werden we beoordeeld met een 8, een gevorderde school op dit gebied. Verkeer Verkeersonderwijs hoort ook thuis in het takenpakket van de school. Naast verkeerslessen die we geven gaat het naar onze mening hierbij vooral om een samenwerking met de ouders en de gemeente. Wij moeten samenwerken aan een verkeersveilige omgeving en de kinderen een verkeersveilige houding aanleren. De directie van de school is actief betrokken geweest bij het instellen van kindlinten: veilige fiets- en wandelroutes door de gemeente Eemnes. Hierbij worden kinderen gestimuleerd langs de meest veilige wegen van huis naar kindplaatsen (scholen, sportclubs etc.) te gaan. U herkent de kindlinten aan de groene en blauwe markeringen op stoepen en fietspaden. Daarnaast zijn langs de kindlinten diverse speeltoestellen als markeerpunten gesitueerd om kinderen te stimuleren deze routes te gebruiken. Daarnaast nemen wij in groep 7 deel aan het landelijke schriftelijke en gemeentelijke praktische verkeersexamen. Burgerschapsvorming De overheid wil stimuleren dat kinderen opgroeien in een pluriforme samenleving, waarin kinderen kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten en dat er aandacht besteed wordt aan sociale competenties bij de leerlingen om zo te komen tot een verdraagzame samenleving. In ons onderwijs zitten deze pijlers ingebed in het Jenaplan. Het sociale aspect naar medeleerlingen (luisteren naar elkaar, in gesprek met elkaar, elkaars mening leren respecteren), aandacht voor de samenleving en wat daarin speelt (o.a. in nieuwskringen) zijn verworvenheden die lang voordat het begrip burgerschapsvorming intrede deed al gevestigde waarden aan onze school zijn. Het internationale aspect van het IPC (de I van IPC) zorgt er voor dat wij, ook in onze school in Eemnes, aandacht besteden aan andere landen en culturen. Daarnaast besteden we in de unit Nederland wordt Nederland in de bovenbouw expliciet aandacht aan de vorming van Nederland als rechtsstaat. Engels Binnen de AT-scholen staat tweetaligheid hoog in het vaandel. Daarom hebben alle basisscholen in de groepen 7 en 8 de beschikking over een docent Engels. Deze docent is een native speaker. Eenmaal per week wordt door deze docent een les Engels gegeven. Het doel hiervan is de kinderen bekend te maken met het spreken in een vreemde taal en zich hierin vrij te durven uiten. Het gaat om het ontwikkelen van een open houding ten aanzien van vreemde talen. 24 Schoolgids De Hobbitstee 25

15 7 Kwaliteitszorg Zoals iedere school proberen wij ook iedere keer facetten van onze organisatie te verbeteren. In het schoolplan, een vierjarenplan, hebben we beschreven aan welke gebieden we de komende jaren aandacht willen besteden. Ieder jaar kiezen we een aantal items waar we als team mee aan de slag gaan. In de jaarlijkse bijlage, het groene boekje, is te lezen welke items dat voor het huidige schooljaar zijn. Schooltijden en verantwoording onderwijstijd Leerlingen moeten gemiddeld over de jaren dat ze op een basisschool zitten 940 uur per jaar naar school, in totaal verdeeld 7520 uur verdeeld over 8 jaar. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen in groep 1 t/m 4 ruim 900 uur per jaar les te geven en de groepen 5 t/m 8 ongeveer 980 uur. Per dag mag er niet meer dan 5 ½ uur op het rooster staan. Deze uren moeten verdeeld worden over de diverse vakken. Vakanties en vrije dagen Eemnes valt onder de vakantieregeling van de regio Noord. De vakanties en studiedagen van het huidige schooljaar vindt u op onze website Een dagje vrij van school? Volgens de leerplichtwet moeten alle kinderen vanaf 5 jaar de school bezoeken. Deze verplichting gaat in op de eerste schooldag van de maand, die op de vijfde verjaardag van het kind volgt. In artikel 11 van de leerplichtwet staat: De directeur van de school verleent verlof slechts wegens gewichtige omstandigheden en dit tot een maximum van 10 dagen per schooljaar. Onder gewichtige omstandigheden vallen omstandigheden en gebeurtenissen als: huwelijk, jubileum, begrafenis van familie of naaste bekenden andere (belangrijke) familiegebeurtenissen bezoek aan dokter, tandarts, orthodontist bezoek aan een (eventuele) nieuwe school Schooltijden onderbouw (1-4) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Schooltijden bovenbouw (5-8) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Hieronder valt ook het verlof om vakantieredenen. De mogelijkheid voor ouders om hun kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie te nemen bestaat alleen voor diegenen, die bijvoorbeeld op grond van hun beroep onmogelijk tijdens de schoolvakanties weg kunnen. Aan hen kan maximaal 10 dagen vrijstelling worden verleend (dit kan via een schriftelijk verzoek; een formulier hiertoe is op school bij de directie verkrijgbaar). Een verzoek hiertoe dient minimaal twee maanden tevoren aan de directeur te worden voorgelegd. Het verzoek kan nooit betrekking hebben op de eerste twee weken van het schooljaar. Het urentotaal van de groepen 1 t/m 4 bedraagt 23 ½ uur per week, voor de groepen 5 8 is dat 25 ¾ uur. In totaal wordt er in het schooljaar uren les gegeven aan de leerlingen uit groep 5 8, en 909 ½ uren aan de leerlingen van groep Schoolgids De Hobbitstee 27

16 8 Hoe worden kinderen gevolgd? Een goede school wordt niet alleen bepaald door cijfers. De kwaliteit van de leerkrachten, de sfeer in de school, de participatie van de ouders, de openheid en de omgang met elkaar zijn zaken die enorm belangrijk zijn. Leerlingvolgsysteem Het hele jaar door maken kinderen voor diverse vakken methodegebonden toetsen. Dat zijn toetsen, die een onderdeel van de methode vormen. Hierdoor krijgt de leerkracht direct feedback of de aangeleerde stof door de leerling wordt beheerst. In groep 2 t/m 8 vinden in januari/februari en in juni door het Cito opgestelde toetsen plaats. Deze toetsen vormen met elkaar het leerlingvolgsysteem. Door tweemaal per jaar deze methodeonafhankelijke toetsen af te nemen kunnen wij de leerlingen over een langere periode volgen en kijken hoe de resultaten van de kinderen, maar ook die van de school, zich ontwikkelen. De Citotoetsen dienen dus om kinderen te volgen maar vormen ook een instrument om de schoolontwikkeling op langere termijn inzichtelijk te maken. Vanaf de onderbouw maken we gebruik van Citotoetsen rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Op deze manier stellen wij vast wat uw kind beheerst. Ieder kind uit groep 3 t/m 8 heeft een digitale map met zijn eigen Cito-gegevens. De ontwikkeling op de cognitieve deelgebieden is zo goed te volgen. Van de gegevens wordt een analyse gemaakt en zo nodig wordt de aangeboden lesstof aangepast. Op verslagavonden of op momenten dat u hierom vraagt, kunt u hier inzage in krijgen. Ook worden alle gegevens verwerkt in het evaluatieplan dat bij het schooladvies in groep 8 een belangrijke rol speelt. In de kleuterbouw werken we met een leerlingvolgsysteem Kijk. Via deze observatiemethode kunnen we de ontwikkelingen van de kinderen goed in kaart brengen. In incidentele gevallen gebruiken we aanvullende toetsen. De Hobbitstee 29

17 Rapportage Wij nodigen u tweemaal per jaar uit op onze verslagavond voor een gesprek over uw kind. Meestal heeft u het gesprek met een van de groepsleerkrachten van uw kind maar het kan ook voorkomen dat er een andere leerkracht, meestal de duopartner of Intern Begeleider, maar soms ook de coach van de leerkracht of een stagiaire, bij het gesprek aanwezig is. Ook bij andere tussentijdse gesprekken kan het regelmatig voorkomen dat u met twee leerkrachten spreekt. goed volgen dat we een gedegen advies kunnen geven op grond van datgene wat een kind bij ons gedurende langere tijd heeft laten zien. Daarbij spelen niet alleen resultaten maar ook werkhouding en doorzettingsvermogen een belangrijke rol. Dit noemen wij het evaluatieplan van uw kind; een document dat de basis vormt voor ons advies ten aanzien van het vervolgonderwijs. In individuele gevallen is het mogelijk dat wij een of enkele leerlingen een aanvullende toets (laten) afnemen. Het is mogelijk dat leerlingen die een school willen bezoeken hiervoor een nader onderzoek (schooltoets van de betreffende school) moeten afleggen. U krijgt twee keer per jaar een uitgebreid verslag (rapport) over uw kind. De prestaties van uw kind beoordelen wij als volgt: Goed (dit kind werkt boven het voor de groep te verwachten niveau) Voldoende (dit kind werkt op het voor de groep te verwachten niveau), Matig (nog niet alle onderdelen van het vak zijn op het te verwachten niveau) Onvoldoende (veel / alle onderdelen van het vak zijn niet op het te verwachten niveau) De kleuters krijgen een schriftelijk verslag aan het eind van de kleuterperiode. In het eindverslag bij de overgang naar een nieuwe bouw (kleuterbouw naar onderbouw en van onderbouw naar middenbouw en van middenbouw naar bovenbouw) wordt vermeld naar welke groep uw kind gaat. Tevens krijgt u de lijst van alle kinderen waarbij uw kind komt te zitten. Bij de keuze naar welke groep uw kind gaat wordt onder andere gekeken naar het eerlijk en deskundig verdelen van kinderen die begeleiding nodig hebben op het gebied van leerstof of gedrag, de gezinssituatie, het streven geen broers en zussen in één groep te plaatsen en een goede verhouding jongens en meisjes in de groep. De keus naar welke groep uw kind gaat wordt met de grootste zorgvuldigheid genomen. Het besluit dat de teamleden over de plaatsing van uw kind in een groep nemen is bindend. Soms twijfelen we erover of kinderen wel verder kunnen met hun ontwikkeling in een volgende groep of bouw en denken we dat het beter voor de ontwikkeling van de kinderen op één of meer gebieden om nog een jaar langer in een bouw te blijven. Hierover gaan we met u als ouders natuurlijk ook in gesprek. De definitieve keuze voor bouwverlenging blijft de verantwoordelijkheid en keuze van de school. Evaluatieplan De overgang van basis naar voortgezet onderwijs Binnen het voortgezet onderwijs zijn diverse scholen en richtingen. Niet alle scholen voor voortgezet onderwijs bieden alle richtingen aan. De verwijzing van de leerlingen van groep 8 zag er de afgelopen vijf jaren uit zoals in onderstaand overzicht is weergegeven VMBO B/K 10% 4% VMBO/VMBO-t 5% VMBO-t 7% 20% 10% 28,5% VMBO-t/HAVO 16% 5% 35% 35% HAVO 32% 35% 24% 28,5% 42% HAVO/VWO 29% 20% 14% VWO 16% 15% 17% 33% 19% Afgelopen jaar gingen schoolverlaters naar een van onderstaande scholen voor voortgezet onderwijs: Alberdingk Thijm College Alberdingk Thijm Mavo Groot Goylant Laar en Berg Huizermaat Goois Lyceum De Fontein Wij hebben ervoor gekozen niet deel te nemen aan de Cito eindtoets. Wij vinden dat we kinderen die bij ons op school zitten door ons leerlingvolgsysteem zo 30 Schoolgids De Hobbitstee 31

18 9 Begeleiding van onze leerlingen Wij besteden veel tijd en aandacht aan de begeleiding van onze leerlingen. Het gedrag in de groep en de zorg voor een leerling met een handicap of speciale begeleidingsvraag mag echter kwalitatief goed en verantwoord onderwijs voor andere kinderen uit de groep niet in de weg staan. Aandacht voor alle leerlingen De leerstof wordt in de instructiegroep (= jaarklas) aangeboden. Kinderen die aangeven de instructie te begrijpen kunnen aan het werk met de hen opgegeven taken. Kinderen die meer instructie nodig hebben blijven in de instructiekring en krijgen verlengde instructie. In de midden- en bovenbouw wordt de instructiestof door de leerlingen zelfstandig verwerkt in het blokuur. Er zijn diverse aanpassingen aan de verwerking van de aangeboden leerstof mogelijk. Kinderen worden ondersteund bij het leren plannen en organiseren. We gebruiken computerprogramma s op niveau voor het inoefenen van diverse vaardig heden. Voor leerlingen die een onderdeel van de leerstof niet aan kunnen werken we in incidentele gevallen met een aangepaste leerlijn. De Hobbitstee is een dyslexievriendelijke school. Dit houdt in dat er diverse mogelijkheden geboden kunnen worden, zoals een eigen laptopje met ondersteunende voorleessoftware. Aandacht op maat Wij hebben op de Hobbitstee een onderwijsassistente. Zij ondersteunt individuele of groepjes kinderen op diverse terreinen en gebieden. Lezen is de belangrijkste vaardigheid die een kind in onze maatschappij nodig heeft. Daarom zetten we in op veel begeleiding tijdens het proces van het leren lezen en spellen. Remedial teaching wordt ingezet in de groepen 1 t/m 8. Onze gespecialiseerde leerkracht ondersteunt leerlingen individueel of in groepjes en neemt diagnostische toetsen af. Kinderen krijgen maximaal twee periodes van 6 8 weken RT tijdens een schooljaar. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong proberen wij extra uitdaging te bieden door verkorte instructie, het werken in een vooruitgroep met rekenen, het aanbieden van een extra vak (Spaans) in de bovenbouw. Ook biedt IPC kansen voor kinderen met talenten. De Hobbitstee 33

19 Coördinator Leerlingzaken Aan school is een coördinator voor leerlingzaken verbonden. Deze coördinator is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Via de interne begeleiders worden leerlingen naar de coördinator verwezen. Daarnaast verzorgt deze coördinator eventuele contacten met externe organisaties zoals de GG en GD, Bureau Jeugdzorg en het Regionaal Bureau Leerlingzaken. De coördinator voert met deze externen regelmatig multidisciplinair leerlingoverleg. Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig geacht worden, worden ouders daarvan uiteraard op de hoogte gebracht. Binnen de AT-scholen, de koepel waar onze school deel van uitmaakt, is er daarnaast de mogelijkheid kinderen een plaats aan te bieden op de C.Hummelingschool. Deze school is gespecialiseerd in het opvangen en begeleiden van leerlingen met een speciale behoefte op het gebied van leerstof en/of gedrag. Voor onderzoek en diagnosticeren van onze leerlingen kunnen we een beroep doen op het zorgteam van de Hummelingschool. Sociaal-emotionele ontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling is belangrijk omdat het de graadmeter vormt voor de totale ontwikkeling van een kind. Zit een kind om de een of andere reden niet lekker in zijn vel dan kan dat een weerslag hebben op allerlei facetten van leren. Natuurlijk is het scheppen van een veilige omgeving hiervoor een eerste vereiste. De stamgroepen zijn zo ingericht dat een kind zich er thuis kan voelen, leerkrachten scheppen een positief en veilig klimaat. We hebben op de Hobbitstee een pestprotocol en we besteden in een week veel aandacht aan het omgaan met elkaar. Hierbij gaan we uit van het positieve en proberen we kinderen zoveel mogelijk te laten leren door middel van reflectie op hun eigen gedrag. Een veilige omgeving betekent niet dat er geen eisen aan kinderen gesteld worden. Op de Hobbitstee maken we gebruik van de kanjertraining als methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij de kanjertraining leren kinderen zich te verplaatsen in eigen en andermans gedrag, gedrag bespreekbaar te maken, respectvol omgaan met zichzelf en de ander. Plaatsing van een leerling met specifieke behoeften Plaatsing van leerlingen die een specifieke begeleidingsvraag hebben is in incidentele gevallen mogelijk. Vaak betreft het hier maatwerk en zullen we met elkaar, ouders, directie en team, moeten bekijken wat de mogelijkheden voor dit kind zijn en of we aan de onderwijs- c.q. begeleidingsbehoefte van het kind tegemoet kunnen komen. 34 Schoolgids De Hobbitstee 35

20 10 Belangrijk om te weten Toelating tot de basisschool Een kind kan tot de basisschool worden toegelaten op de dag, dat het de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt. Als ouders de Hobbitstee kiezen als een school voor hun kind, wordt er altijd een afspraak gemaakt voor een zogenaamd intakegesprek. Hierin vertellen we over onze school en wat de keuze voor onze school inhoudt. Is de keuze van de ouders eenmaal op de Hobbitstee gevallen dan wordt het aanmeldingsformulier ingevuld. In dit formulier wordt ook een aantal bijzonderheden gevraagd die wij wettelijk gezien dienen te weten zoals het sofinummer van het kind en gegevens m.b.t. de opleidingen van de ouders. Daarmee zijn eigenlijk alle formaliteiten vervuld. Om vast een beetje te wennen mogen kinderen voordat ze vier jaar zijn een aantal keer komen wennen. Vanaf het moment, dat een kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het ten hoogste 4 dagen (al dan niet aaneengesloten) als gast in de school worden toegelaten. Voorwaarde voor toelating op de basisschool is dat het kind zindelijk is. Onze school is niet toegerust om leerlingen die niet zindelijk zijn te begeleiden en adequate opvang te bieden. Daarnaast kennen we natuurlijk de inschrijving/toelating van leerlingen, die van andere scholen komen. In een dergelijke situatie vindt altijd een gesprek vooraf plaats tussen ouders en school. Ons standpunt is dat er ook overleg plaatsvindt tussen de afleverende school en de ontvangende school om een helder beeld te krijgen van de overwegingen die ten grondslag liggen aan de wisseling van school. De ontvangende school geeft vervolgens de eventuele aanmelding door aan het Regionaal Bureau Leerplichtzaken in Bussum en stuurt een bevestiging van inschrijving aan de afleverende school. Laatstgenoemde moet aan de nieuwe school een bevestiging van uitschrijving opsturen en een onderwijskundig rapport aanleveren. Een dergelijk rapport wordt opgesteld door de groepsleerkracht of door de directie en wordt rechtstreeks verzonden aan de ontvangende school, tenzij ouders er om verzoeken een dergelijk rapport eerst zelf te mogen ontvangen waarna zij er zelf zorg voor dragen, dat doorzending of overhandiging plaatsvindt. In dat geval meldt de school aan de ontvangende school, dat het wettelijk verplichte onderwijskundige rapport via de ouders kan worden verkregen. Pas als alle formaliteiten zijn vervuld is er echt sprake van inschrijving. Inschrijving houdt automatisch plaatsing in. Het is mogelijk, dat ouders een kind willen inschrijven op een school, terwijl de school op dat moment geen plaatsen meer beschikbaar heeft. In dat geval is het De Hobbitstee 37

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

CBS Oud Zandbergen Informatiegids

CBS Oud Zandbergen Informatiegids Je hoeft enkel de code te scannen en je wordt doorverwezen naar de website. BASISSCHOOL OUD ZANDBERGEN... ALS BASIS VOOR UW KIND.... 4 Pagina 1 COLOFON.... 5 DIRECTIE.... 5 BESTUUR... 6 OUD ZANDBERGEN

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie