1.1. WaaromiJbq? 1.2. Waarom uitbreiding in het Umed 1.3. Waaromccaph~de#rsîcfascvpUburg?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1. WaaromiJbq? 1.2. Waarom uitbreiding in het Umed 1.3. Waaromccaph~de#rsîcfascvpUburg?"

Transcriptie

1 1.1. WaaromiJbq? 1.2. Waarom uitbreiding in het Umed 1.3. Waaromccaph~de#rsîcfascvpUburg? 1.4. Wat is de functie van het bestemnllngspb Wasrom een globaal bestemmingspllan? 1.6. Het ontwerp-bestemmingsplan in relatie tot milieu-effecten en het milieu-effcwmppmt 2.1. Alganene Qeistellingm Uitgangspunten ontwikkeling IJburg Bcstcmmingsplanv~m Het Zcebur~and De ~1CWRiñ~weg en aansluiting op & U-boulevard 3.3. De rioolwatadv~gsinrichtina Oost DC U N A d ~ i & ( v m PEN-trale). ~ 3.5. Vearwegen rond hst gebied Diemm-Noord ROM Urneer De begmahg van het plangebid Beschrijving van hei piangebicd Bestaande ~nbouwhindige regetingen Eigendoms- en beherrsverhoudiagen Voorgeschitdeais ai ruimer planologisch kader P1anvodng tot nu tae Overzicht relevante pmducten Stmctuurplan Amstadam Milieu-effectrapport (MER) Nieuw-Oosf eerste fase, delen I en Verwei3ciag resultaten van het MER in het bestemmhgsplaa Bes?cmmingen en functies Toelichting op dc onderscheiden bestemmingen Uit te werken stedeli& gebied 1 WSW 1).

2 Nr Uit te werken &lijk gebicd (US). Uit te werken stedelijk gebied 2 (USW2) Park (Rp). Water WW). Functies. Wonen. Voorzieningw. Rccieatievoorzieningen en watersport, Kantoren en bedrijven. Psrkrreh V~mding~n, verkcer en vrnar. Aansluiting op het omiiggde stedelijk gebied Ontsluiting biin het plaagebicd Kabels en leidingen Inleiding Waterkwaliteit en w~uishouding Riolering LuchNmnWging Ecologie en landschap Energie Geluidsbindcr Duumam bouwen Diememdijk AanlegverguMingmstekl De hiddijkbeid van bedrijven. De Staat van Inrichtingen De indeling vm bedrijven in categorieën. Uitwerking van het milieubeleid. Bedrijven met extrcrne geluidshinder In 1991 is een concept-ontwespbest~gspim opgestsld voor de eerste fase van Nieuw-Oost (Gemeenteblad afd. l. nr. 713). Onder die naam is kt plan in hei overleg gebracht. Inmiddels heeft de Gcmee~~tuìwi besloten. de naam Nieuw-Oost te vervangen door fig. Nu wordt dan ook gesproken van het bestemmingsplan Ilbufg. eeiste fase.

3 Gemoenteblad afd. 1 m Op het grondgebied van de gemeente Amsterdani zullen in tot het jaar 2005 circa nieuwe woningen moeien worden gebouwd. In de ngio Amsterdam zijn dat er Die woningen zijn nodig om de toen~mmde vraag op te vangen, Die vraag naar woningen ontstaat niet alleen dom de bevoilllrigsgroei, maar voorai door & gmei vau htt aantal huishoudms en de individuele &behaftc. Concentratie mad de sccdcn is het uitgangspunt bij het zoeken naar &we woongebisden. Wonen dichter bij de stad vetkort de reisafstanden naar het W& en opent de mogelijkheid het woon-wherkeg, met name dat op de weg. te beperken door goed openbaar vervoer aan b b i k De stad dimt de mogelijkheid te biaden voor veel huishoudens om in Amtenhm te blijven wonen en weken. Ook forensen moeten hmncn terugkeren naar de stad. Bouwen aan of bij de stad hecft dus de v o o ~. Hoewel in Amstehm val kkinerc bwwlocaties met nieuwbouwwo~~n worden gcreauseerdl, blijít forse stadsuitbreiding nodig om aan dc woninte voldoen. Het gaat ahter met aüem om wooïngbotnv. Met Uburg wadt een campiete stadswijk aan de stad toegevoegd, inclusief werkgelegenheid, voorzieningen. recreatie- en naiuurgebiedcn. D d j staat & aandacht voor het miiïeu vomop. Uit regionaie m e s en vezkenningen ten behoeve van het SueekpIanl- Sûuctuurplan blijkt dat van de mogelijke locatia rond Amatwdam Ilburg de beste mogelijkbeid biedt om de benodigde nieuwe woningen die niet binnen het bestaande stedelijke gebied kunnen worden gebouwd, te realiseren. De nimte rond de stad is beperlh Aan & westzijde be* zich de luchthaven Schiphol en het westelijk havengebied Het groengebied Anistclland heeft een grote natuurlijke. recreatieve en dhucle waarde. Waterland is als veenweidegebicd in cuitunet, ruimtelijk m vooral in scolegisch opzicht van zeer betekenis. Dit is de &n dat ra#is gedm tijd studie6 zijn vdht aaar mogelijke bouw in het Uw. Dit is echter eveneens cen kwetsbaar gebied. Tegelijk met de aanleg van Ut>urg woreit aan aahiurontwikkeiing gedaan warnumee de negatieve ertctm van de aaaleg van ITburg mvcel mugeiijk worden ondervangen. Ubwg is weliswaar & grootste, doch lang niet de enige bouwlocatie in de regio Amsteniam. Ubutg bevat in de uiteindelijke omvang ongeveer de helft van de woningen die Amsterdam moet bouwen. In de regio vormt Uburg met woningui slechb 18% van de gewaagde wonhgpductie in de naaste toekomst. Andere l d w zijn te vinden in & H~~~Iemmermeet, h in& in Zaanstad. in Amstelveen en Uithoorn. Daarnaast wordt in Almere fors gebouwd in dezelfde periode. l. wamm een pbn vmr rb U& &a iiw Ilby*~? Reeds geruime tijd is er ovemens~mming op alle bestuurujke niveaus over de omvang van IJburg.

4 Nr. 397 Aanvankelijk betrof dit woningen, maar uit nadere studie bleek dat op het grondgebied binnen de gemeentegrens niet veel meer dan woningen kunnen worden gebouwd woningen is dan ook de maximale omvang, waarvan minimaal 8500 woningen v66r het jaar 2005 moeten wodn gebouwd. Het is de bedoeling, IJburg in fasen aan te leggen. De eerste fase bestaat uit een zone langs de Diernaeedijk, waar een aantal van ten minste 8500 woningen wordt nagestreefd. Voor dit deel, inclusief de aangrenzende Diemeneedijk, is dit bestemmingsplan gemaakt Voor de tweede fase van Uburg zal te zijner tijd eveneens een bestemmingsplan worden opgesteld Wal u de /unctie wn Ad beskaningsph? m %n bestemmingsplan schept het juridisch kader voor een te ontwikkelen gebied. Kort samengevat komt het erop neer dat in een bestemmingsplan wordt vastgelegd hoe zo'n gebied eruit zou moeten zien. Het bevat regels voor diverse bestemmingen, waarin functies, mals wonen, recreatie, werken en natuur. kunnen worden gerealiseerd. Die regels kunnen verder betrekking hebben op bijvoorbeeld de bouwhoogten. Het bestemmingsplan is niet alleen een beleidsinsuurneot van het gemeentebestuur. Ook biedt het burgers & mogelijkheid in een vroegtijdig stadium invloed uit te oefenen op de toekomst van hun leefomgeving. Dit is van belang voor degenen die straks in het bestemmingsplangebied willen gaan wonen of werken of voor degenen wier woonomgeving door het in het plan bepaalde wordt veranderd. Bestemmingsplannen kunnen zeer globaal of vrij gedetailleerd zijn. In dit geval is om een aantal redenen gekozen voor een globaal plan. In de eerste plaats is het bestemmingsplan vooral gericht op het kunnen maken van land. De inrichting van het land is echter nog niet tot in de details bekend. Aangezien de termijn waarop het plan wordt gerealiseerd. vrij lang is, dient er voldoende marge aanwezig te zijn om het globale plan gedetailleerd te kunnen uitwerken. In dit globale bestemmingsplan is dan ook voor de meeste bestemmingen een uitwerkingsverplichting opgenomen Het ontwrrp-beskmwùngsplon in rrhlir tot &u-effcc&n en hel n&u= eflecbqpport (MERJ. Paralkel aan de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan is tevens het aanvullend Milreu-effectrapport IJburg (MER) in procedure gebracht, waarin de milieu-effecten zijn beschreven, alsmede voorstellen zijn gedaan voor aanvullende maatregelen. Het MER IJburg dient ter ondersteuning van de besluitvorming over het bestemmingsplan. In de afweging, of en in welke mate tand moet worden gemaakt en er moet worden gebouwd. spelen de milieueffecten een zeer belangrijke rol. Belangrijk is dat het MER zelf ook onderwerp van inspraak is geweest. De Commissie voor de milieu-effectrapportage heefl op 13 januari 1595 een positief taetsingsadvies afgegeven en komt daarin tot de

5 Oemeemieblad afd. 1 wnclwie dat bet MER Uburg voldoende inzicht gaefi in de milieuconsepuenties van Liburg om ecn besluit over het kstemmingqlan te kunnen nemen. Na vnsbîeliing van het besturimingspian door de Gemeenteraad eindigt de M.ER- P&. Ten khocve vim bct maken van meuw land voor IJbw zal padiel aan de vsststelling van dit bestemmingsplan door de Gemean& e& comeasiemm voor de Igodaanwinninn worden ingediend bij de minister voor Verkeer m Ilburg is de belangdjhe grote l d e binnen dc regio Amsterdam waar na 1999 woningen kunnen worden gthuw4 en wam ook &, voor de w- stad vitale functies aïs werkgelegenhad m mmtie ccn plaats huuicn vindca Ilburg moet in de ppiode tot het jaar UWIS samen met em groot mtal binnenstedeiijkc locaties de woningen op hd Amsterdamse grondgebied gaan opleveren, die nodig zijn wi de tmaemcnde stedelijb bevoiking te huisvestea. Daatmse levut bmstudsm zijn aandeel in de totaal woningen die op het van & regio Amstcdm mmen motten worden gerabed in SWhts met die wordngaautalh kan het risico van forec hetnieuw& woningnood worden gclrceïd Ilburg moet eai nieuwe, voiwnantigc stadsmjk in bet Umef wordea, die van Zuidoost en Dicmn is gcscbcidcn donr een te ontwikkelen groengebied waarvan de Diemazeedijk, het FEN-eiland en het polduiand rond de Diem- en de Gemeamchapspolder deel uit maken. Op het gebied van watmwmtie kan LTburg een belangijke plaats innemen op regionaal niveau. Met een asintai nieuwe jachthavens is het gebied een meuw vaamhei in het Umeer m ten e- tot de stad vanaf het water. Voor is bet de nicuwe oever aan bet -/Ussc-. * Euigrootstrand.waermccindetw~fascrckcningw~~oudcn.ende gevarieerde kustlijn bieden velt mogelijkheden vaar oev- e. De ligging van de locatie in bet Umeer moet eea uniek watanjk woonmilieu aan de stad boevoegui. Binaen het wooamiuw moet variatie en differentiatie worden geòoden. Dammee wordt ingespeeld op de behoefte van bewm uit de stad aan ten woning binnen Amskdam en op een toenemende vraag van buiten de stad wonende mcnscn die in Amstadam werken en daar een woning zoeken. Forensisme, met die bijbehaende miktschade en tijdverlies voor de reizigers. hd&lmleewordenbeperlt In Llburg wordt beoogd, de mtomhüiteit te beteugelen ten gumte van het opbaar vervoer. Haogwaardlge en beirouwbare vervuersverbindiogen met stedelijke werk- en voorp&~ntra en een directe aansluiting 6 zowel het stedelijke als regionale openk-vgvoersvsteem Pin darvoor een vmiste. S& meer &l rekening moeten worden gehouden met eisen die vanuit een verantwoord milieubeheer worden gesteld. De benadeling daarvan moet integraai en op de schaalniveaus geschieden. Daarbij moet rekening worden gehouden met bestaande ecologische en liaudsc~lijkc waarden. terwijl & schadelijke effeaen van de d e g voor het milieu maien worden ge.. l'seerd De ontwikkeüng van Uburg moet hierop inspelen.

6 Nr. 397 Voor & pbmmvkkcling vm IJburg geiden de volgende uitgpnlf8punttn: - eerafarc: a) wontip Voordegcheleuit4miding~âiimtte~~vrinccn ~caw;aagvrni18.q00nrwlqgca,weawaua8500moabenwuden gaealidv&hecjas12005.desctsufa~e~misallsmngkeadt~an gebied w&,.. bhincn dc te den mimeiijka kwalkmmm, wd gwctnefdntattwmiastebjoowwingenlhet~~ttrealisarcn woningen badrauyt 11.MD. Om dczs eerste fse mdgelijk ie ma ka^, is dit -lmltjpjpmd; - inreamlcbtmddn~. ~ i w o r a t g e b a u w d i n w n ~ ~ t i s n ~ - v 8 n ~ ~ w i o r e ~, ~ ' ~ v s a h a f ~ c n ~ u m d i t i r e ~ a a bet~vavoer.vqorhet~iopcabaiirwmiain6.~ kaaewordtgesmefdnaareenrcgnltartvan~vombetwooa- ~.DirpmaîapEal~~&W8taad~gohoppcldaan hctrngauramdc~~eidcnteacmrpmaatrtgdmeldasinde Bhl. OBkdeimiclitmgvsn&wijkzal~msdcmoeteawordentrf~ ndlwrfiindlingni t4madam-- s-m. Tradsvcnir~jkemJnwsl~via&FistHEin~imophet Ccatraal Station aivia mbmg ofbimitl overofondcrkt Amstdam- Ia~op&w&Kjkemeaoringen/~debartnaadcrall~~via WemsnIlMrhttCai~S~ h her plan wondesr twee tqmbaac--ata1~ op nil moslijk gem9sldûpditmomentwonat~~vsn~trnmïgnbchtingctiitrail S~m,öIchet~ast~suigtleg6~jaren~wordt~ r- da metdi# Irngs Diemen-Nwrd naar de smgcltgd, Hat~zaibiiiliemdewljklupisiagsvbjwoldcn~oerd.Etwomü op kt &&lijk raihid aan te siuiten; ~~ op de Al en AlO. Voor h wegvakm wo& de nieuwe mdd-ding hdlnaoppuatzeabmgbijdcaloalslopdea1. Voor de aamluithg op ùe Al zijn drie &maticm bcsmbnk Euigs I)l;rps~-Nd - bugs de UNA-cnitrala Diwnen op de Gaassweg, naugesi0f.n op zowel - 1- de üna-cemak Diema richthg Mmdm. InWef ov&g heeft plam~wndpi ova & llamhiiting op de Al. Dit heeft mtaindclijk gelcid tm ahijhg daot Dimiea van de varbinding bij Di~inaen-No~~& door Miiiden ven de aamiuitiiig bil de Wxis tm bereidheid bij de Rijkswstnstaat om de iugcnaew mvastc vdur wiw een duit& òij de Gwpdmmuwegeg~ Diemen) nsder te besruderen. Be8~1-g van de verschuleode varkmen van &ring op &

7 Gemeenteblad afd. 1 a Al heeft inmiddels tot een gezamenlijke voorleur geleid voor een ~s1uiting op of nabij het knooppunt Diemen. Dit traot is opgenomen in de in pmcedure herziening vsn het streelrplan Amsterdam- Noo~~gebied. De vorm van de aaneluiting op de knoop is verder afhmkelijk van de wijze waarop het hooppunt Diemwi wordt geraco~tnid Hierbij wordt aaageslotcn bij de vwrsklien die worden ontwikkeld in het kader van in de zogenaamde CRAAG-sindie, waarin naar verbetering van de vcrleemelaties tussen Amsterdam. Almen en het Gooi wordt gdt. In een btssenfase kan hd mmddïelijk zijn. een tijdelijke vabiiding over het UNA turein richting Maxis san te leggen. Voor de aansluiting op de Al geldt dat daaraan geen onthefnngsprocedun in het kader van de Wet gelriidhhk wordt vabondtn m dat derhalve via maattegeten aan de bron afdoende gcluidbq.mkeode maairegelen motten w o h getroffen. Om die &n m in vaband met de veidere ddering van het trad is de wegverbinding indicatief als nadere aanduiding op de kaarî aangegeven, uidat de prdeze ligging mede door geluidshinderbeperkingen kan wonlcn beïnvloed. Bovendien dient de aansiuiting in naastgelegen ~ g s p op het ~ padgebied n van de gemeente Diemen in door deze gemeente op te stellen bestemmingsplannen geregeld ie wordcn; - onr~[uirurg langzaam verkeer en fits. De locatie zal voor langzaam verleer in de richtingen Ams- en Diemen goed en veilig worden ontsloten. Indicatief zijn de op het ontwerp beste-lan aangegeven. De vabirilding parallel aan de Wemmedijk en het hkdm-rijnkanaai is een beimgrijke mute in de richting van het landelijke gebied en in de richting van Muiden en W-; - 704b rmrrktscctor - 30% gesirbsidieerd Voor de woningbouw wordt uitgegaan van bet realiseren van een hoog aandeel in de marltsector. vooialsnog 7û% niet-wubsidieerd, en 30% in de gesubsidieerde sector. in de vmmhrif&en is hieromtrent geen hpaiiag opgeao-n; - int#graal watcrbehecr. In het Lader van de reorganisatie van het waterbeheer in tiet zuidoosîen van de provimie Nd-Holland wondt gwfd naar integml wateikheer in de regio. Hierbij zijn ook de Amsterdamse waterbeheerstaken betrokken,. Ubutg zal een nieuw stuk stedelijk water bevatten binnen de gemeente Amsterdam. Uitgangspunt is dat het w-dig beheer van IJburg op dwlfde wijze wordt geregeld als voor de overige wateten binnen de gemeente Amsterdam het geval is; - waterberging en wafchvditeit. Ten aanzien van de wntehuishoiiding wordt uitgegaan van het mpe dat het water in het gebied zelf zo min mogelijk wo& v d d en dat bovendien moet worden voorkomen dat de omgeving met vervuild water w d belast. Dit betekent dat het probleem van de vavuiling binnen Ilburg moet worden opgelost. Uitwiswling tussen stadswata en het Umater mag alleen plaatsvinden als kan worden aangetoond dat het IJmwr niet extra wordt blast met verontreiniging vanuit IJburg. in overleg met Rijkswaterstaat zal worden bezien hoe bij de verdere planuitwerking deze randvoonvde kan worden vormgegeven;

8 Nr. 39ï - smering en stankowrlast. De sanering vm de grofvuil- en chemisch efvalstoirpiaats op de Dieinerneedijk zal zodanig w d n uitgevoad dat gem vervuiling van het oppmhktewater op& cn dat M gebied veilig km wdm ingericht met sportvelden. bovenwijlis park- en of nat~urgebied. In ieder geval zal op M moment van verkoop van de eustc w- van Ilburg voldcmode zekerheid moeten bestaan omtrent de voortgang van de smering. Gedmcfd wordt naar isolatie van het vcrvuïlde gebied op M uioment van oplevering. Evcm den voor die tijd maatregelen aan de fioolwa erzuivetingsmchting Ooa zijn getroffen ter voorkoming van mogelijke stankoverlast; - kambnwi1~11'ng. Uitgaande van de start van de woningbcxw in 1999f2ûOû zal medio 1998 worden gestart met de dehitiewe ophoging. De start van de woningbouw is mede a lwnkelijk van & welke wor& bepaald door de methade van Land malten. Om deze te ùdudem, is een zogenaaak proefl-winning uitgevoed. Dc dtaten van de proef, die sinds de tmisieleggiug van dit ontwap butemmingsplan zijn verhegen. kbben niaiw inzicht in de te gebniilcn -eken geboden in rclaîic tot de verschrllende mdpgrondea in het gebied Zij vonnen de basis voor de fasering van de aanleg van de emte fase van Uburg; - somenhang met Zeeburg. Voor het westelijke deel van het Zecbwgedland is een studie gaande naar de toelio~ge bestcnrming. De dennitieve besluihrorming over de ontwikkeling ia gekoppeld aan bi f~&&gbesluit van LTburg. Voor het oostclijle deel WO& voaralsnog uitg~gm van cai gemeagd gebicd met kantoren, bedrijven m d e v e vdcningcn. l Als meest geì5gende planvorm is gekozen voor een globaal bsle~gsplan met ui~gsvuplichting voor delen vao het plan. Het plan legt de hoofdcontom en hoofdlijnen met beaeldring tot de to&omt& btemming m inrichting vast, alsmede de richtlijnen wamaan een verdere uitwerking moet voldoen. Het ontwerp-bestemmingsplan bcoogî niet mccr vast te Iegeoa dan waar uit oogpunt van stedenbouwkundige plmontwi~g op dit moment zekerheid over bestaat. Het moet een voldoede plnnologisch kader bieden voor de uitv&g van de landaanwinning weke veel eerder dan de d8ering van de bebouwing moet starten. Het bestemmingsplan is gebased op een e aantal Whnische studies en ~ntw~verkennin~en. Voor de meer gedetailleerde nadere stedenbouw~ge invulling rest nog een ruime periode voor overleg met derden. De resultaten daarvan dlen in &n of meer uitwekiegen worden vastgesteld volgens de daarvoor gelden& eichtüjnen en procedures. weergegeven in afl. 12 van de voomhrifien van dit ontwerpbestemmingsplan.

9 Gemeenteblad afd. l L in het kort wordt ingegaan op een aantal ontwikkelingen in de omgeviog het plangebied üie van invloed zijn op de eerste fase van IJburg zoals vastgelegd in dit ontwerp-bestemmingsplan. L ' Ten noordwesten van het plangebied ligt het w Momentael is dit eiland gmmdeels in gebruik als industrieiadn. Zowel de op het eiwgevestigde betonmortelcenbale als de riwlwaterzuiveringmchhing Ooat zijn bedrijven als bedoeld in art. 2.4 van het Iorichtingen- en Vergunniageabtsluit (voorheen A-inrichtingen). Het te onlwikkelen plangebied ITburg is gedecltetijk binnen de daarop van toepassing zijn& geluidshindcnone gelegen. Door het geresdkomen van de Zeeburgertunnel en Zeeburgerbrug is het eiland mgaaia op de Almgweg. Vanaf 1998 zal het eiland een belangfijke schakel vormen in de D-boulevard die via ha in aanbouw zijnde knooppunt bij de A10 en via de Piet Heultmud door het Spoorwegbaasin, de Ringweg en Uburg met het stadsomtrum achter het Centraal Station verbindt. Het Zeeburgereiland wordt hiermee feitelijk de oostelijke stadsentree voor de U-boulevard. Parallel aan dit tracé wonit tevens mlmte gereserveerd vom de railverbiuding met Zlburg, Het eiland is door deze belangrijke verkecrshcties tevens de poort tot murg. Als knooppunt voor zowel wegvervoer als opbaar vuvoa biedt het in de naaste toekomst tal van on~hgsrnogelijkheden die in een stedelijke context bekeken dienen te worden. Als deel van de ontwurkeling van LTburg moet de toekomsaige herbestemming w inrichting van dit eiland nudrukkelijk een positieve bijdrage voor de ontwikkeling van deze stadsuitbreiding vormen. Va- is het handhaven m v& uitbreiden van de inrichting een gegeven, wearbij maafregelen worden getroffen voor het drastisch inperken van de milieulast (geurhinder). Op dit moment is een studie gaande naar de bestcmming van het westelijke deel van het Zeeburgereiland Zowel een invuliing van dit deel met woningen als met bedrijven wordt bestudeerd. Vwr het Wlijke deel wo& uitgegaan van een ontwikkeling met een meer of minder intensieve kantoren- en bedrijvenbestemming, al of niet in combinatie met stedelijke en d e v e ontwikkelingen. J In 1990 is met de realisering van de Zaburgertunnel en de Zeeburghg de ontbrekende schakel in de Ringweg rond Amsterdam aangebracht. Ondg mcer door de hoge ligging boven het wata zijn de geluidshindenones aanzienlijk. Ook zal de aansluiting van de U-boulevard op de A10 en de sansluithg b rna op Uburg een toename van de vakeersintensiteiten en daarmee een verhoging van de geluidshinder voor de omgeving met zich meebrengen. In een verbreding van de A10 met een uitvoegstrook wordt vooden. Dit betekent dat maatregelen aan de weg alleen niet voldoende zullen zijn en dat in het meest westelijke decl

10 Nr. 397 van Uburg de grenswaarde wordt overschreden. Een daarm& rekening houdende bestemming en aanpassing van de radbebouwing in Uburg zal een oplossing moeten brengen. Vooris wordt hiervoor verwezen naar het bijgaand akoestisch ondemk in het kader van de Wet geluidhindet. Voor de rioolwatemuiveringsi~chting Oost (&&Oost) gelden zowel hindenones in het kader van de Wet milieubeheer als in het kader van de Wet geluidbhier. De zone voor het geluid is wettelijk vastgesteld op 50-&(A)- ernaalwaarde binnen een straal van 5ûû meter vanaf een centraal punt op het tenein. Voor de geurhinder is een contour vastgesteld die is gekoppeld aan de in uitvoering zijnde smeringsmaalregelen, die nergens verder dan 90 m bui- de terreingram is gelegen. Voor LTburg betekent dit dat de geluidshinder te verwadozen is en ook de geder niet tot problemen zal leiden. In de planontwikkeling voor de RI-Oost zal tevens worden gezorgd voor een landschappelijk verantwoorde inpassing. De NV EnergieprodWebedfijf WA. zijnde het ptosuctie~jf voar elektriciteit en warmte voor de provincies Utrecht en Noord-Holland (met Amsterdam als mede-aandecihouàer). exploiteert & voorheen zogenoemde PENcentrale. Deze UNA-ccntrnie bestaat naast een oud geùeelte, dat naar verwachting bien niet al te lange tijd definitief buiten gebruik zal worden gesteld, ook uit een nieuwe modeme zogenaamde STEG-eenheid (adgasgestookte w door stoom en hete gapsen aangeflreven hoogrendabele emiwbn), die naast ellmiciteit ook wamte levert aan Amsterdam-Zuidooa Naar verwachting zal buinenkoxt ook aan Amsterdam-Buitenve~dert en Amstc1vcen warmte gaan warden geleverd. Door toenemende waag naar warmte, medc door de komst van ITburg, zal de capaciteit van de centrale uitgeórcid moeten worden met een volgende STEG-eaheid. De UNA-cenaale beschikt thans over een vergunning die in het jaar 2000 verloopt. Daarna zal opnieuw vergunning worden verleend op basis van de nieuwe situatie, waarbij de uitbrtiding van het vermogen en de aanleg van Liburg van belang zijn. De verwachting is dat de milieubelasting van de STEG-eenheden dusdanig beperkt is dat de eerste fase van Uburg volgens de huidige plannen, dus inclusief vorenvennelde uitbreiding met een extra STEG-eenheid, geen hinder van de UNAcentrale zal ondervinden. De definitieve beslissing over de uitbreiding van de centrale wordt genomen in het overleg tussen de Samenwerkende Energie Producenten en de regering. Er wordt van uitgegaan daî de UNA-centrale ook aan IJburg warmte levert. De geluidshindenone vm & UNA-centrale. een bedrijf als bedoeld in art. 24 van het Inrichtingen- en Vergumingenbesluit (voorheen A-inrichting). ligt voor een klein deel binnen het bestemmings~l~ngebied~ Voor de overschciidine van de voorkeurswaarde van 50 &(A) is de-inth~ffingsprocedm gestart, &&j aan Gedeputede Staten vaa Noord-Holland wordt gevraagd, een hogere waarde vast te stellen.

11 Gemeenteblad afd. I 3.5. V-egen mnd hd gebied Het plangebied wordt omgeven door belangrijke nautische routes. die de verbinding vormen tussen het Noordzeekanaalgebied en de rest van Nederland voor de grootste scheepsklassen uit de binnenvaart en binnen korte tijd ook voor de vierbaks duwvaart. Ook de verbinding tussen het Rijnmondgebied en het noordoosten van het land Ligt langs het plangebied. Het gevolg is dat het plangebied slechts via pontveren of bmggen op Rijnvaarthoogte of mmels op &nvaaridiepte kan worden benaderd. hetgeen met name voor fietsers een handicap is. Anderzijds geven bruggen de gelegenheid om van prachtige vergezichten te genieten. - Het Amsterdam-Rijnkanaal {ARK) is grotendeels verbreed en verdiept ten behoeve van de vierbaks duwvaart en andere schepen met een diepgang van 4 m. EI resteert nog een aantal knelpunten, en wel bij de schutsluis en de primaire waterkering ter hoogte van het Nieuwe Diep. Ter hoogte van hei Zeeburgereiland is de aanpassing van de oeverlijn ten behoeve van de nieuwe oranjesluizen en vertireding van het ARK reeds uitgevoerd. Het scheepvaartverkeer op het ARK levert potentieel risico op voor de omgeving ten gevolge van.t vervoer van gevaarlijke stoffen. Het plangebied Ligt echter buiten de risicozone. - In het Buiten-U Ligt een vaargeul die door een strekdam vanaf het Zeeburgereiland wordt begeleid. De vaargeul wordt vooral in de zomer zeer druk bevaren door de intensieve recreatievaart op het Usselmeer/Markemeer en de randmeren. Het Umeer en het Buiten-U zijn zo ondiep dat grotere beroeps- en recreatieschepen niet van de vaargeul kunnen afwijken. De jachthaven van Durgerdam is bereikbaar via een eigen toegangsgeul. - Tot voor kort was de capaciteit van de Oranjesluizen te klein om het grote aanbod van schepen met name in het zomerseizeen te verwerken. Om de sluizen geschikt te maken voor vierbaks duweenheden, is een nieuwe sluiskolk ten zuiden van de bestaande koken gebouwd. Deze is begin 1995 in gebmik genomen. - De Schellingwouderbmg wardt hierbij als vermeldenswaard beschouwd, omdat de vaargeulen in het U en in het Urneer deel uitmaken van de staandematroute en daarom geschikt moeten zijn voor zogenaamde hoge transporten. In verband hiermee is de brug voorzien van een beweegbaar gedeelte ten noorden van de hoofdoverspanning. die op Rijnvaarthoogte Ligt Riemen-Noord. De gemeente Diemen grenst met de nieuwe woonwijk Diemen-Noord ten noorden van de Al aan op het plangebied. Tussen deze locatie (2600 woningen) en de Diem is ten behoeve van de oniwakkeling van Ihurg een mogelijk tracé voorzien voor een metroverbrnding die aantakt op het metrotracé in Amsterdam- Zuidoost. Met een eventueel metrostation ter plaatse van Diemen-Noord kan deze woonwijk per openbaar vervoer op rail worden ontsloten. Aangezien de omgeving van de Diem als recreatieve uitloop moet functioneren en overlast voor de geplande woningbouw moet worden voorkomen. is de gemeente Diemen geen voorstander van een door Amsterdam voorgestelde wegvariant waarbij de aansluiting op de Al via dit gebied loopt. In november 1990 heeft de Kroon het bestemmingsplan Diemen-Noord integraal goedgekeurd onder de vermelding dat

12 Nr. 397 de door Amsterdam gewenste infmslmtctuur niet onomkee&aar onmogelijk wordt gemaabt en dat meringen als door Amsterdam gewenst nog niet opportuun waren zolang onzekerheid bestaat over de realisatie van Ilburg. Overleg tussen Rijkswaterstaat, de provincie Nood-Holland, de gemeenten Diemen. Muiden en Amsüdam heeft inmiddels geleid tot een gezamenlijke voorkeur voor aansluiting op de Al bij het knooppunt Diemen. (Gaasperdammetweg). Teneinde de effecten van verschillende ingrepen in het Umeer op te sporen en aanbevelingen te doen of sturing aan te brengen ten behoeve van een duurzame ontwikkeling van het Umeer, is voor het Urneer een Ruimtelijke-ordening- en milieuproject (ROM-project) gestrut. De provincie is de trekker van dit project. Aan het proja nemen de betrokken overheden van zowel njks-, provinciaal ais gemeentelijk niveau deel. Het ROM-project heeft inmiddels geresulteerd in een doot Pronncialc Staten vastgestelde Voorlopige Visie en een P b van Aanpak, derde concept. van februari Het Plan van Aanpak bestaat uit een gezamenlijke en intehe visie op de meest wenselijk ontwikkelingen van het Urn= en een pslket van luitvoerhgsgerichte maatriegelen. Due maatregelen hebben betrekking op de periode van 1995 tot Het bestemmingsplan LIburg, eerste fase, past binnen de vastgestelde Voorlopige Visie. h de ontwikkeling van het Urneer is Ilburg een belangrijke ingreep. Voor de beschrijving van & effecten van de aanleg van de woonwijk is in het kpder van het MER veel onderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek w& in het ROM-project gebruikt. maar hebben ook bij de opsteilhg van dit bestemniingsplan een rol gespeeld Het Pb van Aanpak bevat voor Uburg ten aantal concrete aanbevelingen waarmee een zo goed mogelijke inpassing van de nieuwe woonwijk w& beoogd. Hierin wordui eisen aan de stedelijke ontwikkeling in dit gebied gesteld ter bescherming vao he& belangrijke zoctwatcrbekken UmeerlMarkermw. Het aanbrengen van onderwaterdammen tegen golfslag voor de WatCrlamise hst, waarbij het doorzicht en de kwaliteit van het water wordt vedxterd. is een van de maatregelen die het verlies aan natuwwade als gevolg van & aanleg van Uburg kunnen ondervangen. Bij de uitwerking van dit bestemmingsplan en bij het maken van plannen voor de tweede fase zullen de aanbevelingen uit het ROM-project temgkomen. 4. BwchriJvlng w het p h in hmûbkca Beschrijving vm het plangebicd Het Buiten-U is een uitloper van het Umccr. Het Umeer tussen Amsterdam en Alutere markeert de overgang tussen het Ussel-Markenneer en de mgenaamde randmeren van zuidelijk Revoland. Het Buiten-IJ stand oorspronkelijk in open verbinding met hei U, Door de aanleg van het N o o h m in de negentiende

13 I) eeuw is daar een einde aan gekomen. U en Buiten-U weden van ellaar gescheiden dwir een zeewering met daarin opgenomen de Oranjealuizen voor & vtnistc scheepvaartverbinding. Tevens w d een gcdecite van ha Buiten-U afpcheiden door lagcre dijken, waarbima baggaspecie uit & adeg van de oostelijke havens en de vaannute in het Buiten-U wed gestart 2% onmad het ~eebur~iland met in het verle daarvan een gebob streltdam ter begeleiding van de vaimoute. tevens dc uitmondhg van het voo~gc Sadaiwl. Uniek voor het gebied is de nllmtewerling van bet Buiten-IT en het Umea als grote open ruimte ui dicht bij het stedelijk gebied Voorts is het gebied eni grote ondiepe zodwataplas mci aanliggende oevergebitden en h m vwd voor w ~ogeis van belnag. Voor meer gederaiuendt gegevens omtrent nutuurwamiea in het gebied worat vawczen naar het bijgaande MBR Een d d van de omkgnmd in het plangebied btstaat uit weinig dmagknxhtige ZaYldl- de mgenaamde U-oerged Het wcsteiijk~ deee van het gebied wordt gtdomheerd door stedelijke grootschalige ~ c t u u ~. Het in 1893 gerealkerde Amstgdam-RijnLanaal vormt een scheiding Rissen het plangebied en ha ingepolderde vaste land Over het gebied lopen 380kV- en 150kV-hoogspmingstijnen die on-1 zijn van respectievelijk ha landclijk koppelnet en het dis~buti~. Ze zijn verbonden met & dominant aanwezige UNA-ccntrale in Diemen. Via het westelijke deel van het gebied is een -eiding getrimd als onderdeel van het landeiijk aardgas?mqmtnct. in de jaren tachtig ïs over de oostpunt van Zeeburg de Ringweg mnd Amsterdam (AIO) doorgetrokken, het Buiten-U lnuisend door middel van een lange bnig (de Zeeburgerb~g) en een îunnel ter plaatse van de vaarroute (de Zeebuqemmel). Aan de noordzijde wordt het Buiten-U be;grrnsd door het nationaal iandscm waberiand met hgs de -d& het in het Iradn van de Monumentenwet bcschtrmde darpsgezicht van Durgerdam. Ten oosten van Durgerdam ligt het beschermde natuurgebied van de polder Udoom. Belangrijk onderdeel van het gebied is de M m i k. Wata'staatkdig is deze dijk van belang als primaire w%terkhg. Cultu~storisch is dew als oude zuidelijke zeedijk van belaag met ekmenten ais het Oemeenlaadshuis. & Ipeaslotcrsluis m de Diemerdammersluis. In dit kader zijn ook de vestingwcrictn langs het Buiten-U. zoals het Vuurtoreneiland en het Blauwe Hoofd en de Batterij. vermeldenswaard. Aan het gebmik als stortplaats voor verontreinigd puin en vuil ui de dasnuui verbonden zwaar verontreinigde brandplaats voor chemisch afval ontleent de Diememdijk zijn negatieve betekenis. Jmenlange isolatie van dit gebied bleek wel gunstige voorwaarden te scheppen voor het ontstaan van een unieke flora en fauna zo dicht bij de stad Aan de midoostliaat wordt het gebi gemarkeerd door het aan de Diemeneedijk gelegen buitendijkse PEN-eiland Dit schidhd, ontstaan door het aanplempen van grond, die was weggegraven voor de bouw van de UNAcentrale. heeft de laatste decennia een bijzondere w a d als nahiurgebied verworven.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wergea-kom

Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Inhoud: Toelichting + bijlagen Voorschriften + bijlagen Grou/Leeuwarden Plannummer: 025.00.17.35.00 9 juni 2006 ..................................................................

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN RUCPHEN Bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg BESTEMMINGSPLAN Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg Gemeente Rucphen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode:

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

LER Bovenkerkerpolder en Noorder Legmeerpolder

LER Bovenkerkerpolder en Noorder Legmeerpolder LER Bovenkerkerpolder en Noorder Legmeerpolder Definitief Provincie Noord-Holland Directie Beleid Sector Natuur, Recreatie en Landschap Postbus 3007 2001 DA Haarlem Grontmij Nederland bv Alkmaar, 10 oktober

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport december 2009 Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Colofon Dit MER is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

Nu de kansen grijpen. Veilig wonen, werken en recreëren in IJsseldelta Zuid Masterplan

Nu de kansen grijpen. Veilig wonen, werken en recreëren in IJsseldelta Zuid Masterplan Nu de kansen grijpen Veilig wonen, werken en recreëren in IJsseldelta Zuid Masterplan water buitendijksgebied dijken bypass sluis stormkering bestaand stedelijk gebied bestaand centrumgebied nieuw woongebied

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Ontwerp Toelichting Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 19 november 2014 Verantwoording Titel : Bestemmingsplan

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 1 COLOFON Structuurvisie Structuurvisie 18 augustus 2009 Rotterdam Central District 110317 Geproduceerd door: Gemeente Rotterdam Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

Nadere informatie

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Gemert-Bakel Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie