1.1. WaaromiJbq? 1.2. Waarom uitbreiding in het Umed 1.3. Waaromccaph~de#rsîcfascvpUburg?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1. WaaromiJbq? 1.2. Waarom uitbreiding in het Umed 1.3. Waaromccaph~de#rsîcfascvpUburg?"

Transcriptie

1 1.1. WaaromiJbq? 1.2. Waarom uitbreiding in het Umed 1.3. Waaromccaph~de#rsîcfascvpUburg? 1.4. Wat is de functie van het bestemnllngspb Wasrom een globaal bestemmingspllan? 1.6. Het ontwerp-bestemmingsplan in relatie tot milieu-effecten en het milieu-effcwmppmt 2.1. Alganene Qeistellingm Uitgangspunten ontwikkeling IJburg Bcstcmmingsplanv~m Het Zcebur~and De ~1CWRiñ~weg en aansluiting op & U-boulevard 3.3. De rioolwatadv~gsinrichtina Oost DC U N A d ~ i & ( v m PEN-trale). ~ 3.5. Vearwegen rond hst gebied Diemm-Noord ROM Urneer De begmahg van het plangebid Beschrijving van hei piangebicd Bestaande ~nbouwhindige regetingen Eigendoms- en beherrsverhoudiagen Voorgeschitdeais ai ruimer planologisch kader P1anvodng tot nu tae Overzicht relevante pmducten Stmctuurplan Amstadam Milieu-effectrapport (MER) Nieuw-Oosf eerste fase, delen I en Verwei3ciag resultaten van het MER in het bestemmhgsplaa Bes?cmmingen en functies Toelichting op dc onderscheiden bestemmingen Uit te werken stedeli& gebied 1 WSW 1).

2 Nr Uit te werken &lijk gebicd (US). Uit te werken stedelijk gebied 2 (USW2) Park (Rp). Water WW). Functies. Wonen. Voorzieningw. Rccieatievoorzieningen en watersport, Kantoren en bedrijven. Psrkrreh V~mding~n, verkcer en vrnar. Aansluiting op het omiiggde stedelijk gebied Ontsluiting biin het plaagebicd Kabels en leidingen Inleiding Waterkwaliteit en w~uishouding Riolering LuchNmnWging Ecologie en landschap Energie Geluidsbindcr Duumam bouwen Diememdijk AanlegverguMingmstekl De hiddijkbeid van bedrijven. De Staat van Inrichtingen De indeling vm bedrijven in categorieën. Uitwerking van het milieubeleid. Bedrijven met extrcrne geluidshinder In 1991 is een concept-ontwespbest~gspim opgestsld voor de eerste fase van Nieuw-Oost (Gemeenteblad afd. l. nr. 713). Onder die naam is kt plan in hei overleg gebracht. Inmiddels heeft de Gcmee~~tuìwi besloten. de naam Nieuw-Oost te vervangen door fig. Nu wordt dan ook gesproken van het bestemmingsplan Ilbufg. eeiste fase.

3 Gemoenteblad afd. 1 m Op het grondgebied van de gemeente Amsterdani zullen in tot het jaar 2005 circa nieuwe woningen moeien worden gebouwd. In de ngio Amsterdam zijn dat er Die woningen zijn nodig om de toen~mmde vraag op te vangen, Die vraag naar woningen ontstaat niet alleen dom de bevoilllrigsgroei, maar voorai door & gmei vau htt aantal huishoudms en de individuele &behaftc. Concentratie mad de sccdcn is het uitgangspunt bij het zoeken naar &we woongebisden. Wonen dichter bij de stad vetkort de reisafstanden naar het W& en opent de mogelijkheid het woon-wherkeg, met name dat op de weg. te beperken door goed openbaar vervoer aan b b i k De stad dimt de mogelijkheid te biaden voor veel huishoudens om in Amtenhm te blijven wonen en weken. Ook forensen moeten hmncn terugkeren naar de stad. Bouwen aan of bij de stad hecft dus de v o o ~. Hoewel in Amstehm val kkinerc bwwlocaties met nieuwbouwwo~~n worden gcreauseerdl, blijít forse stadsuitbreiding nodig om aan dc woninte voldoen. Het gaat ahter met aüem om wooïngbotnv. Met Uburg wadt een campiete stadswijk aan de stad toegevoegd, inclusief werkgelegenheid, voorzieningen. recreatie- en naiuurgebiedcn. D d j staat & aandacht voor het miiïeu vomop. Uit regionaie m e s en vezkenningen ten behoeve van het SueekpIanl- Sûuctuurplan blijkt dat van de mogelijke locatia rond Amatwdam Ilburg de beste mogelijkbeid biedt om de benodigde nieuwe woningen die niet binnen het bestaande stedelijke gebied kunnen worden gebouwd, te realiseren. De nimte rond de stad is beperlh Aan & westzijde be* zich de luchthaven Schiphol en het westelijk havengebied Het groengebied Anistclland heeft een grote natuurlijke. recreatieve en dhucle waarde. Waterland is als veenweidegebicd in cuitunet, ruimtelijk m vooral in scolegisch opzicht van zeer betekenis. Dit is de &n dat ra#is gedm tijd studie6 zijn vdht aaar mogelijke bouw in het Uw. Dit is echter eveneens cen kwetsbaar gebied. Tegelijk met de aanleg van Ut>urg woreit aan aahiurontwikkeiing gedaan warnumee de negatieve ertctm van de aaaleg van ITburg mvcel mugeiijk worden ondervangen. Ubwg is weliswaar & grootste, doch lang niet de enige bouwlocatie in de regio Amsteniam. Ubutg bevat in de uiteindelijke omvang ongeveer de helft van de woningen die Amsterdam moet bouwen. In de regio vormt Uburg met woningui slechb 18% van de gewaagde wonhgpductie in de naaste toekomst. Andere l d w zijn te vinden in & H~~~Iemmermeet, h in& in Zaanstad. in Amstelveen en Uithoorn. Daarnaast wordt in Almere fors gebouwd in dezelfde periode. l. wamm een pbn vmr rb U& &a iiw Ilby*~? Reeds geruime tijd is er ovemens~mming op alle bestuurujke niveaus over de omvang van IJburg.

4 Nr. 397 Aanvankelijk betrof dit woningen, maar uit nadere studie bleek dat op het grondgebied binnen de gemeentegrens niet veel meer dan woningen kunnen worden gebouwd woningen is dan ook de maximale omvang, waarvan minimaal 8500 woningen v66r het jaar 2005 moeten wodn gebouwd. Het is de bedoeling, IJburg in fasen aan te leggen. De eerste fase bestaat uit een zone langs de Diernaeedijk, waar een aantal van ten minste 8500 woningen wordt nagestreefd. Voor dit deel, inclusief de aangrenzende Diemeneedijk, is dit bestemmingsplan gemaakt Voor de tweede fase van Uburg zal te zijner tijd eveneens een bestemmingsplan worden opgesteld Wal u de /unctie wn Ad beskaningsph? m %n bestemmingsplan schept het juridisch kader voor een te ontwikkelen gebied. Kort samengevat komt het erop neer dat in een bestemmingsplan wordt vastgelegd hoe zo'n gebied eruit zou moeten zien. Het bevat regels voor diverse bestemmingen, waarin functies, mals wonen, recreatie, werken en natuur. kunnen worden gerealiseerd. Die regels kunnen verder betrekking hebben op bijvoorbeeld de bouwhoogten. Het bestemmingsplan is niet alleen een beleidsinsuurneot van het gemeentebestuur. Ook biedt het burgers & mogelijkheid in een vroegtijdig stadium invloed uit te oefenen op de toekomst van hun leefomgeving. Dit is van belang voor degenen die straks in het bestemmingsplangebied willen gaan wonen of werken of voor degenen wier woonomgeving door het in het plan bepaalde wordt veranderd. Bestemmingsplannen kunnen zeer globaal of vrij gedetailleerd zijn. In dit geval is om een aantal redenen gekozen voor een globaal plan. In de eerste plaats is het bestemmingsplan vooral gericht op het kunnen maken van land. De inrichting van het land is echter nog niet tot in de details bekend. Aangezien de termijn waarop het plan wordt gerealiseerd. vrij lang is, dient er voldoende marge aanwezig te zijn om het globale plan gedetailleerd te kunnen uitwerken. In dit globale bestemmingsplan is dan ook voor de meeste bestemmingen een uitwerkingsverplichting opgenomen Het ontwrrp-beskmwùngsplon in rrhlir tot &u-effcc&n en hel n&u= eflecbqpport (MERJ. Paralkel aan de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan is tevens het aanvullend Milreu-effectrapport IJburg (MER) in procedure gebracht, waarin de milieu-effecten zijn beschreven, alsmede voorstellen zijn gedaan voor aanvullende maatregelen. Het MER IJburg dient ter ondersteuning van de besluitvorming over het bestemmingsplan. In de afweging, of en in welke mate tand moet worden gemaakt en er moet worden gebouwd. spelen de milieueffecten een zeer belangrijke rol. Belangrijk is dat het MER zelf ook onderwerp van inspraak is geweest. De Commissie voor de milieu-effectrapportage heefl op 13 januari 1595 een positief taetsingsadvies afgegeven en komt daarin tot de

5 Oemeemieblad afd. 1 wnclwie dat bet MER Uburg voldoende inzicht gaefi in de milieuconsepuenties van Liburg om ecn besluit over het kstemmingqlan te kunnen nemen. Na vnsbîeliing van het besturimingspian door de Gemeenteraad eindigt de M.ER- P&. Ten khocve vim bct maken van meuw land voor IJbw zal padiel aan de vsststelling van dit bestemmingsplan door de Gemean& e& comeasiemm voor de Igodaanwinninn worden ingediend bij de minister voor Verkeer m Ilburg is de belangdjhe grote l d e binnen dc regio Amsterdam waar na 1999 woningen kunnen worden gthuw4 en wam ook &, voor de w- stad vitale functies aïs werkgelegenhad m mmtie ccn plaats huuicn vindca Ilburg moet in de ppiode tot het jaar UWIS samen met em groot mtal binnenstedeiijkc locaties de woningen op hd Amsterdamse grondgebied gaan opleveren, die nodig zijn wi de tmaemcnde stedelijb bevoiking te huisvestea. Daatmse levut bmstudsm zijn aandeel in de totaal woningen die op het van & regio Amstcdm mmen motten worden gerabed in SWhts met die wordngaautalh kan het risico van forec hetnieuw& woningnood worden gclrceïd Ilburg moet eai nieuwe, voiwnantigc stadsmjk in bet Umef wordea, die van Zuidoost en Dicmn is gcscbcidcn donr een te ontwikkelen groengebied waarvan de Diemazeedijk, het FEN-eiland en het polduiand rond de Diem- en de Gemeamchapspolder deel uit maken. Op het gebied van watmwmtie kan LTburg een belangijke plaats innemen op regionaal niveau. Met een asintai nieuwe jachthavens is het gebied een meuw vaamhei in het Umeer m ten e- tot de stad vanaf het water. Voor is bet de nicuwe oever aan bet -/Ussc-. * Euigrootstrand.waermccindetw~fascrckcningw~~oudcn.ende gevarieerde kustlijn bieden velt mogelijkheden vaar oev- e. De ligging van de locatie in bet Umeer moet eea uniek watanjk woonmilieu aan de stad boevoegui. Binaen het wooamiuw moet variatie en differentiatie worden geòoden. Dammee wordt ingespeeld op de behoefte van bewm uit de stad aan ten woning binnen Amskdam en op een toenemende vraag van buiten de stad wonende mcnscn die in Amstadam werken en daar een woning zoeken. Forensisme, met die bijbehaende miktschade en tijdverlies voor de reizigers. hd&lmleewordenbeperlt In Llburg wordt beoogd, de mtomhüiteit te beteugelen ten gumte van het opbaar vervoer. Haogwaardlge en beirouwbare vervuersverbindiogen met stedelijke werk- en voorp&~ntra en een directe aansluiting 6 zowel het stedelijke als regionale openk-vgvoersvsteem Pin darvoor een vmiste. S& meer &l rekening moeten worden gehouden met eisen die vanuit een verantwoord milieubeheer worden gesteld. De benadeling daarvan moet integraai en op de schaalniveaus geschieden. Daarbij moet rekening worden gehouden met bestaande ecologische en liaudsc~lijkc waarden. terwijl & schadelijke effeaen van de d e g voor het milieu maien worden ge.. l'seerd De ontwikkeüng van Uburg moet hierop inspelen.

6 Nr. 397 Voor & pbmmvkkcling vm IJburg geiden de volgende uitgpnlf8punttn: - eerafarc: a) wontip Voordegcheleuit4miding~âiimtte~~vrinccn ~caw;aagvrni18.q00nrwlqgca,weawaua8500moabenwuden gaealidv&hecjas12005.desctsufa~e~misallsmngkeadt~an gebied w&,.. bhincn dc te den mimeiijka kwalkmmm, wd gwctnefdntattwmiastebjoowwingenlhet~~ttrealisarcn woningen badrauyt 11.MD. Om dczs eerste fse mdgelijk ie ma ka^, is dit -lmltjpjpmd; - inreamlcbtmddn~. ~ i w o r a t g e b a u w d i n w n ~ ~ t i s n ~ - v 8 n ~ ~ w i o r e ~, ~ ' ~ v s a h a f ~ c n ~ u m d i t i r e ~ a a bet~vavoer.vqorhet~iopcabaiirwmiain6.~ kaaewordtgesmefdnaareenrcgnltartvan~vombetwooa- ~.DirpmaîapEal~~&W8taad~gohoppcldaan hctrngauramdc~~eidcnteacmrpmaatrtgdmeldasinde Bhl. OBkdeimiclitmgvsn&wijkzal~msdcmoeteawordentrf~ ndlwrfiindlingni t4madam-- s-m. Tradsvcnir~jkemJnwsl~via&FistHEin~imophet Ccatraal Station aivia mbmg ofbimitl overofondcrkt Amstdam- Ia~op&w&Kjkemeaoringen/~debartnaadcrall~~via WemsnIlMrhttCai~S~ h her plan wondesr twee tqmbaac--ata1~ op nil moslijk gem9sldûpditmomentwonat~~vsn~trnmïgnbchtingctiitrail S~m,öIchet~ast~suigtleg6~jaren~wordt~ r- da metdi# Irngs Diemen-Nwrd naar de smgcltgd, Hat~zaibiiiliemdewljklupisiagsvbjwoldcn~oerd.Etwomü op kt &&lijk raihid aan te siuiten; ~~ op de Al en AlO. Voor h wegvakm wo& de nieuwe mdd-ding hdlnaoppuatzeabmgbijdcaloalslopdea1. Voor de aamluithg op ùe Al zijn drie &maticm bcsmbnk Euigs I)l;rps~-Nd - bugs de UNA-cnitrala Diwnen op de Gaassweg, naugesi0f.n op zowel - 1- de üna-cemak Diema richthg Mmdm. InWef ov&g heeft plam~wndpi ova & llamhiiting op de Al. Dit heeft mtaindclijk gelcid tm ahijhg daot Dimiea van de varbinding bij Di~inaen-No~~& door Miiiden ven de aamiuitiiig bil de Wxis tm bereidheid bij de Rijkswstnstaat om de iugcnaew mvastc vdur wiw een duit& òij de Gwpdmmuwegeg~ Diemen) nsder te besruderen. Be8~1-g van de verschuleode varkmen van &ring op &

7 Gemeenteblad afd. 1 a Al heeft inmiddels tot een gezamenlijke voorleur geleid voor een ~s1uiting op of nabij het knooppunt Diemen. Dit traot is opgenomen in de in pmcedure herziening vsn het streelrplan Amsterdam- Noo~~gebied. De vorm van de aaneluiting op de knoop is verder afhmkelijk van de wijze waarop het hooppunt Diemwi wordt geraco~tnid Hierbij wordt aaageslotcn bij de vwrsklien die worden ontwikkeld in het kader van in de zogenaamde CRAAG-sindie, waarin naar verbetering van de vcrleemelaties tussen Amsterdam. Almen en het Gooi wordt gdt. In een btssenfase kan hd mmddïelijk zijn. een tijdelijke vabiiding over het UNA turein richting Maxis san te leggen. Voor de aansluiting op de Al geldt dat daaraan geen onthefnngsprocedun in het kader van de Wet gelriidhhk wordt vabondtn m dat derhalve via maattegeten aan de bron afdoende gcluidbq.mkeode maairegelen motten w o h getroffen. Om die &n m in vaband met de veidere ddering van het trad is de wegverbinding indicatief als nadere aanduiding op de kaarî aangegeven, uidat de prdeze ligging mede door geluidshinderbeperkingen kan wonlcn beïnvloed. Bovendien dient de aansiuiting in naastgelegen ~ g s p op het ~ padgebied n van de gemeente Diemen in door deze gemeente op te stellen bestemmingsplannen geregeld ie wordcn; - onr~[uirurg langzaam verkeer en fits. De locatie zal voor langzaam verleer in de richtingen Ams- en Diemen goed en veilig worden ontsloten. Indicatief zijn de op het ontwerp beste-lan aangegeven. De vabirilding parallel aan de Wemmedijk en het hkdm-rijnkanaai is een beimgrijke mute in de richting van het landelijke gebied en in de richting van Muiden en W-; - 704b rmrrktscctor - 30% gesirbsidieerd Voor de woningbouw wordt uitgegaan van bet realiseren van een hoog aandeel in de marltsector. vooialsnog 7û% niet-wubsidieerd, en 30% in de gesubsidieerde sector. in de vmmhrif&en is hieromtrent geen hpaiiag opgeao-n; - int#graal watcrbehecr. In het Lader van de reorganisatie van het waterbeheer in tiet zuidoosîen van de provimie Nd-Holland wondt gwfd naar integml wateikheer in de regio. Hierbij zijn ook de Amsterdamse waterbeheerstaken betrokken,. Ubutg zal een nieuw stuk stedelijk water bevatten binnen de gemeente Amsterdam. Uitgangspunt is dat het w-dig beheer van IJburg op dwlfde wijze wordt geregeld als voor de overige wateten binnen de gemeente Amsterdam het geval is; - waterberging en wafchvditeit. Ten aanzien van de wntehuishoiiding wordt uitgegaan van het mpe dat het water in het gebied zelf zo min mogelijk wo& v d d en dat bovendien moet worden voorkomen dat de omgeving met vervuild water w d belast. Dit betekent dat het probleem van de vavuiling binnen Ilburg moet worden opgelost. Uitwiswling tussen stadswata en het Umater mag alleen plaatsvinden als kan worden aangetoond dat het IJmwr niet extra wordt blast met verontreiniging vanuit IJburg. in overleg met Rijkswaterstaat zal worden bezien hoe bij de verdere planuitwerking deze randvoonvde kan worden vormgegeven;

8 Nr. 39ï - smering en stankowrlast. De sanering vm de grofvuil- en chemisch efvalstoirpiaats op de Dieinerneedijk zal zodanig w d n uitgevoad dat gem vervuiling van het oppmhktewater op& cn dat M gebied veilig km wdm ingericht met sportvelden. bovenwijlis park- en of nat~urgebied. In ieder geval zal op M moment van verkoop van de eustc w- van Ilburg voldcmode zekerheid moeten bestaan omtrent de voortgang van de smering. Gedmcfd wordt naar isolatie van het vcrvuïlde gebied op M uioment van oplevering. Evcm den voor die tijd maatregelen aan de fioolwa erzuivetingsmchting Ooa zijn getroffen ter voorkoming van mogelijke stankoverlast; - kambnwi1~11'ng. Uitgaande van de start van de woningbcxw in 1999f2ûOû zal medio 1998 worden gestart met de dehitiewe ophoging. De start van de woningbouw is mede a lwnkelijk van & welke wor& bepaald door de methade van Land malten. Om deze te ùdudem, is een zogenaaak proefl-winning uitgevoed. Dc dtaten van de proef, die sinds de tmisieleggiug van dit ontwap butemmingsplan zijn verhegen. kbben niaiw inzicht in de te gebniilcn -eken geboden in rclaîic tot de verschrllende mdpgrondea in het gebied Zij vonnen de basis voor de fasering van de aanleg van de emte fase van Uburg; - somenhang met Zeeburg. Voor het westelijke deel van het Zecbwgedland is een studie gaande naar de toelio~ge bestcnrming. De dennitieve besluihrorming over de ontwikkeling ia gekoppeld aan bi f~&&gbesluit van LTburg. Voor het oostclijle deel WO& voaralsnog uitg~gm van cai gemeagd gebicd met kantoren, bedrijven m d e v e vdcningcn. l Als meest geì5gende planvorm is gekozen voor een globaal bsle~gsplan met ui~gsvuplichting voor delen vao het plan. Het plan legt de hoofdcontom en hoofdlijnen met beaeldring tot de to&omt& btemming m inrichting vast, alsmede de richtlijnen wamaan een verdere uitwerking moet voldoen. Het ontwerp-bestemmingsplan bcoogî niet mccr vast te Iegeoa dan waar uit oogpunt van stedenbouwkundige plmontwi~g op dit moment zekerheid over bestaat. Het moet een voldoede plnnologisch kader bieden voor de uitv&g van de landaanwinning weke veel eerder dan de d8ering van de bebouwing moet starten. Het bestemmingsplan is gebased op een e aantal Whnische studies en ~ntw~verkennin~en. Voor de meer gedetailleerde nadere stedenbouw~ge invulling rest nog een ruime periode voor overleg met derden. De resultaten daarvan dlen in &n of meer uitwekiegen worden vastgesteld volgens de daarvoor gelden& eichtüjnen en procedures. weergegeven in afl. 12 van de voomhrifien van dit ontwerpbestemmingsplan.

9 Gemeenteblad afd. l L in het kort wordt ingegaan op een aantal ontwikkelingen in de omgeviog het plangebied üie van invloed zijn op de eerste fase van IJburg zoals vastgelegd in dit ontwerp-bestemmingsplan. L ' Ten noordwesten van het plangebied ligt het w Momentael is dit eiland gmmdeels in gebruik als industrieiadn. Zowel de op het eiwgevestigde betonmortelcenbale als de riwlwaterzuiveringmchhing Ooat zijn bedrijven als bedoeld in art. 2.4 van het Iorichtingen- en Vergunniageabtsluit (voorheen A-inrichtingen). Het te onlwikkelen plangebied ITburg is gedecltetijk binnen de daarop van toepassing zijn& geluidshindcnone gelegen. Door het geresdkomen van de Zeeburgertunnel en Zeeburgerbrug is het eiland mgaaia op de Almgweg. Vanaf 1998 zal het eiland een belangfijke schakel vormen in de D-boulevard die via ha in aanbouw zijnde knooppunt bij de A10 en via de Piet Heultmud door het Spoorwegbaasin, de Ringweg en Uburg met het stadsomtrum achter het Centraal Station verbindt. Het Zeeburgereiland wordt hiermee feitelijk de oostelijke stadsentree voor de U-boulevard. Parallel aan dit tracé wonit tevens mlmte gereserveerd vom de railverbiuding met Zlburg, Het eiland is door deze belangrijke verkecrshcties tevens de poort tot murg. Als knooppunt voor zowel wegvervoer als opbaar vuvoa biedt het in de naaste toekomst tal van on~hgsrnogelijkheden die in een stedelijke context bekeken dienen te worden. Als deel van de ontwurkeling van LTburg moet de toekomsaige herbestemming w inrichting van dit eiland nudrukkelijk een positieve bijdrage voor de ontwikkeling van deze stadsuitbreiding vormen. Va- is het handhaven m v& uitbreiden van de inrichting een gegeven, wearbij maafregelen worden getroffen voor het drastisch inperken van de milieulast (geurhinder). Op dit moment is een studie gaande naar de bestcmming van het westelijke deel van het Zeeburgereiland Zowel een invuliing van dit deel met woningen als met bedrijven wordt bestudeerd. Vwr het Wlijke deel wo& uitgegaan van een ontwikkeling met een meer of minder intensieve kantoren- en bedrijvenbestemming, al of niet in combinatie met stedelijke en d e v e ontwikkelingen. J In 1990 is met de realisering van de Zaburgertunnel en de Zeeburghg de ontbrekende schakel in de Ringweg rond Amsterdam aangebracht. Ondg mcer door de hoge ligging boven het wata zijn de geluidshindenones aanzienlijk. Ook zal de aansluiting van de U-boulevard op de A10 en de sansluithg b rna op Uburg een toename van de vakeersintensiteiten en daarmee een verhoging van de geluidshinder voor de omgeving met zich meebrengen. In een verbreding van de A10 met een uitvoegstrook wordt vooden. Dit betekent dat maatregelen aan de weg alleen niet voldoende zullen zijn en dat in het meest westelijke decl

10 Nr. 397 van Uburg de grenswaarde wordt overschreden. Een daarm& rekening houdende bestemming en aanpassing van de radbebouwing in Uburg zal een oplossing moeten brengen. Vooris wordt hiervoor verwezen naar het bijgaand akoestisch ondemk in het kader van de Wet geluidhindet. Voor de rioolwatemuiveringsi~chting Oost (&&Oost) gelden zowel hindenones in het kader van de Wet milieubeheer als in het kader van de Wet geluidbhier. De zone voor het geluid is wettelijk vastgesteld op 50-&(A)- ernaalwaarde binnen een straal van 5ûû meter vanaf een centraal punt op het tenein. Voor de geurhinder is een contour vastgesteld die is gekoppeld aan de in uitvoering zijnde smeringsmaalregelen, die nergens verder dan 90 m bui- de terreingram is gelegen. Voor LTburg betekent dit dat de geluidshinder te verwadozen is en ook de geder niet tot problemen zal leiden. In de planontwikkeling voor de RI-Oost zal tevens worden gezorgd voor een landschappelijk verantwoorde inpassing. De NV EnergieprodWebedfijf WA. zijnde het ptosuctie~jf voar elektriciteit en warmte voor de provincies Utrecht en Noord-Holland (met Amsterdam als mede-aandecihouàer). exploiteert & voorheen zogenoemde PENcentrale. Deze UNA-ccntrnie bestaat naast een oud geùeelte, dat naar verwachting bien niet al te lange tijd definitief buiten gebruik zal worden gesteld, ook uit een nieuwe modeme zogenaamde STEG-eenheid (adgasgestookte w door stoom en hete gapsen aangeflreven hoogrendabele emiwbn), die naast ellmiciteit ook wamte levert aan Amsterdam-Zuidooa Naar verwachting zal buinenkoxt ook aan Amsterdam-Buitenve~dert en Amstc1vcen warmte gaan warden geleverd. Door toenemende waag naar warmte, medc door de komst van ITburg, zal de capaciteit van de centrale uitgeórcid moeten worden met een volgende STEG-eaheid. De UNA-cenaale beschikt thans over een vergunning die in het jaar 2000 verloopt. Daarna zal opnieuw vergunning worden verleend op basis van de nieuwe situatie, waarbij de uitbrtiding van het vermogen en de aanleg van Liburg van belang zijn. De verwachting is dat de milieubelasting van de STEG-eenheden dusdanig beperkt is dat de eerste fase van Uburg volgens de huidige plannen, dus inclusief vorenvennelde uitbreiding met een extra STEG-eenheid, geen hinder van de UNAcentrale zal ondervinden. De definitieve beslissing over de uitbreiding van de centrale wordt genomen in het overleg tussen de Samenwerkende Energie Producenten en de regering. Er wordt van uitgegaan daî de UNA-centrale ook aan IJburg warmte levert. De geluidshindenone vm & UNA-centrale. een bedrijf als bedoeld in art. 24 van het Inrichtingen- en Vergumingenbesluit (voorheen A-inrichting). ligt voor een klein deel binnen het bestemmings~l~ngebied~ Voor de overschciidine van de voorkeurswaarde van 50 &(A) is de-inth~ffingsprocedm gestart, &&j aan Gedeputede Staten vaa Noord-Holland wordt gevraagd, een hogere waarde vast te stellen.

11 Gemeenteblad afd. I 3.5. V-egen mnd hd gebied Het plangebied wordt omgeven door belangrijke nautische routes. die de verbinding vormen tussen het Noordzeekanaalgebied en de rest van Nederland voor de grootste scheepsklassen uit de binnenvaart en binnen korte tijd ook voor de vierbaks duwvaart. Ook de verbinding tussen het Rijnmondgebied en het noordoosten van het land Ligt langs het plangebied. Het gevolg is dat het plangebied slechts via pontveren of bmggen op Rijnvaarthoogte of mmels op &nvaaridiepte kan worden benaderd. hetgeen met name voor fietsers een handicap is. Anderzijds geven bruggen de gelegenheid om van prachtige vergezichten te genieten. - Het Amsterdam-Rijnkanaal {ARK) is grotendeels verbreed en verdiept ten behoeve van de vierbaks duwvaart en andere schepen met een diepgang van 4 m. EI resteert nog een aantal knelpunten, en wel bij de schutsluis en de primaire waterkering ter hoogte van het Nieuwe Diep. Ter hoogte van hei Zeeburgereiland is de aanpassing van de oeverlijn ten behoeve van de nieuwe oranjesluizen en vertireding van het ARK reeds uitgevoerd. Het scheepvaartverkeer op het ARK levert potentieel risico op voor de omgeving ten gevolge van.t vervoer van gevaarlijke stoffen. Het plangebied Ligt echter buiten de risicozone. - In het Buiten-U Ligt een vaargeul die door een strekdam vanaf het Zeeburgereiland wordt begeleid. De vaargeul wordt vooral in de zomer zeer druk bevaren door de intensieve recreatievaart op het Usselmeer/Markemeer en de randmeren. Het Umeer en het Buiten-U zijn zo ondiep dat grotere beroeps- en recreatieschepen niet van de vaargeul kunnen afwijken. De jachthaven van Durgerdam is bereikbaar via een eigen toegangsgeul. - Tot voor kort was de capaciteit van de Oranjesluizen te klein om het grote aanbod van schepen met name in het zomerseizeen te verwerken. Om de sluizen geschikt te maken voor vierbaks duweenheden, is een nieuwe sluiskolk ten zuiden van de bestaande koken gebouwd. Deze is begin 1995 in gebmik genomen. - De Schellingwouderbmg wardt hierbij als vermeldenswaard beschouwd, omdat de vaargeulen in het U en in het Urneer deel uitmaken van de staandematroute en daarom geschikt moeten zijn voor zogenaamde hoge transporten. In verband hiermee is de brug voorzien van een beweegbaar gedeelte ten noorden van de hoofdoverspanning. die op Rijnvaarthoogte Ligt Riemen-Noord. De gemeente Diemen grenst met de nieuwe woonwijk Diemen-Noord ten noorden van de Al aan op het plangebied. Tussen deze locatie (2600 woningen) en de Diem is ten behoeve van de oniwakkeling van Ihurg een mogelijk tracé voorzien voor een metroverbrnding die aantakt op het metrotracé in Amsterdam- Zuidoost. Met een eventueel metrostation ter plaatse van Diemen-Noord kan deze woonwijk per openbaar vervoer op rail worden ontsloten. Aangezien de omgeving van de Diem als recreatieve uitloop moet functioneren en overlast voor de geplande woningbouw moet worden voorkomen. is de gemeente Diemen geen voorstander van een door Amsterdam voorgestelde wegvariant waarbij de aansluiting op de Al via dit gebied loopt. In november 1990 heeft de Kroon het bestemmingsplan Diemen-Noord integraal goedgekeurd onder de vermelding dat

12 Nr. 397 de door Amsterdam gewenste infmslmtctuur niet onomkee&aar onmogelijk wordt gemaabt en dat meringen als door Amsterdam gewenst nog niet opportuun waren zolang onzekerheid bestaat over de realisatie van Ilburg. Overleg tussen Rijkswaterstaat, de provincie Nood-Holland, de gemeenten Diemen. Muiden en Amsüdam heeft inmiddels geleid tot een gezamenlijke voorkeur voor aansluiting op de Al bij het knooppunt Diemen. (Gaasperdammetweg). Teneinde de effecten van verschillende ingrepen in het Umeer op te sporen en aanbevelingen te doen of sturing aan te brengen ten behoeve van een duurzame ontwikkeling van het Umeer, is voor het Urneer een Ruimtelijke-ordening- en milieuproject (ROM-project) gestrut. De provincie is de trekker van dit project. Aan het proja nemen de betrokken overheden van zowel njks-, provinciaal ais gemeentelijk niveau deel. Het ROM-project heeft inmiddels geresulteerd in een doot Pronncialc Staten vastgestelde Voorlopige Visie en een P b van Aanpak, derde concept. van februari Het Plan van Aanpak bestaat uit een gezamenlijke en intehe visie op de meest wenselijk ontwikkelingen van het Urn= en een pslket van luitvoerhgsgerichte maatriegelen. Due maatregelen hebben betrekking op de periode van 1995 tot Het bestemmingsplan LIburg, eerste fase, past binnen de vastgestelde Voorlopige Visie. h de ontwikkeling van het Urneer is Ilburg een belangrijke ingreep. Voor de beschrijving van & effecten van de aanleg van de woonwijk is in het kpder van het MER veel onderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek w& in het ROM-project gebruikt. maar hebben ook bij de opsteilhg van dit bestemniingsplan een rol gespeeld Het Pb van Aanpak bevat voor Uburg ten aantal concrete aanbevelingen waarmee een zo goed mogelijke inpassing van de nieuwe woonwijk w& beoogd. Hierin wordui eisen aan de stedelijke ontwikkeling in dit gebied gesteld ter bescherming vao he& belangrijke zoctwatcrbekken UmeerlMarkermw. Het aanbrengen van onderwaterdammen tegen golfslag voor de WatCrlamise hst, waarbij het doorzicht en de kwaliteit van het water wordt vedxterd. is een van de maatregelen die het verlies aan natuwwade als gevolg van & aanleg van Uburg kunnen ondervangen. Bij de uitwerking van dit bestemmingsplan en bij het maken van plannen voor de tweede fase zullen de aanbevelingen uit het ROM-project temgkomen. 4. BwchriJvlng w het p h in hmûbkca Beschrijving vm het plangebicd Het Buiten-U is een uitloper van het Umccr. Het Umeer tussen Amsterdam en Alutere markeert de overgang tussen het Ussel-Markenneer en de mgenaamde randmeren van zuidelijk Revoland. Het Buiten-IJ stand oorspronkelijk in open verbinding met hei U, Door de aanleg van het N o o h m in de negentiende

13 I) eeuw is daar een einde aan gekomen. U en Buiten-U weden van ellaar gescheiden dwir een zeewering met daarin opgenomen de Oranjealuizen voor & vtnistc scheepvaartverbinding. Tevens w d een gcdecite van ha Buiten-U afpcheiden door lagcre dijken, waarbima baggaspecie uit & adeg van de oostelijke havens en de vaannute in het Buiten-U wed gestart 2% onmad het ~eebur~iland met in het verle daarvan een gebob streltdam ter begeleiding van de vaimoute. tevens dc uitmondhg van het voo~gc Sadaiwl. Uniek voor het gebied is de nllmtewerling van bet Buiten-IT en het Umea als grote open ruimte ui dicht bij het stedelijk gebied Voorts is het gebied eni grote ondiepe zodwataplas mci aanliggende oevergebitden en h m vwd voor w ~ogeis van belnag. Voor meer gederaiuendt gegevens omtrent nutuurwamiea in het gebied worat vawczen naar het bijgaande MBR Een d d van de omkgnmd in het plangebied btstaat uit weinig dmagknxhtige ZaYldl- de mgenaamde U-oerged Het wcsteiijk~ deee van het gebied wordt gtdomheerd door stedelijke grootschalige ~ c t u u ~. Het in 1893 gerealkerde Amstgdam-RijnLanaal vormt een scheiding Rissen het plangebied en ha ingepolderde vaste land Over het gebied lopen 380kV- en 150kV-hoogspmingstijnen die on-1 zijn van respectievelijk ha landclijk koppelnet en het dis~buti~. Ze zijn verbonden met & dominant aanwezige UNA-ccntrale in Diemen. Via het westelijke deel van het gebied is een -eiding getrimd als onderdeel van het landeiijk aardgas?mqmtnct. in de jaren tachtig ïs over de oostpunt van Zeeburg de Ringweg mnd Amsterdam (AIO) doorgetrokken, het Buiten-U lnuisend door middel van een lange bnig (de Zeeburgerb~g) en een îunnel ter plaatse van de vaarroute (de Zeebuqemmel). Aan de noordzijde wordt het Buiten-U be;grrnsd door het nationaal iandscm waberiand met hgs de -d& het in het Iradn van de Monumentenwet bcschtrmde darpsgezicht van Durgerdam. Ten oosten van Durgerdam ligt het beschermde natuurgebied van de polder Udoom. Belangrijk onderdeel van het gebied is de M m i k. Wata'staatkdig is deze dijk van belang als primaire w%terkhg. Cultu~storisch is dew als oude zuidelijke zeedijk van belaag met ekmenten ais het Oemeenlaadshuis. & Ipeaslotcrsluis m de Diemerdammersluis. In dit kader zijn ook de vestingwcrictn langs het Buiten-U. zoals het Vuurtoreneiland en het Blauwe Hoofd en de Batterij. vermeldenswaard. Aan het gebmik als stortplaats voor verontreinigd puin en vuil ui de dasnuui verbonden zwaar verontreinigde brandplaats voor chemisch afval ontleent de Diememdijk zijn negatieve betekenis. Jmenlange isolatie van dit gebied bleek wel gunstige voorwaarden te scheppen voor het ontstaan van een unieke flora en fauna zo dicht bij de stad Aan de midoostliaat wordt het gebi gemarkeerd door het aan de Diemeneedijk gelegen buitendijkse PEN-eiland Dit schidhd, ontstaan door het aanplempen van grond, die was weggegraven voor de bouw van de UNAcentrale. heeft de laatste decennia een bijzondere w a d als nahiurgebied verworven.

14 Nr. 397 De begrenzing voor het ontwerpbetttemmingsplan is als volgt gekozen. Aan de nm-t valt de plangrens gedeelteiijk smen met de grens ven het stadsdeel Amsterdam-Noord, die padel loopt aan de vaargeul in het Buiîen-U op 10 m uit de oever vm het Zeehpeiiand en de strekdam. Aan de noordwestlaat is de grens gelegen lang de Nicîmver van het Zeebwrgereiland. Deze grens valt samen met die van het bestemmingsplan Scheliingwoude en is tevens de grens van het bij rsadstiesllet van 20 oktobct 1993, nr. 592, genomen voorbmidingsbesluit voor het Zeeburgereiland. Het verdere verloop van deze grens is zodanig dat deze parallel aan de Zeeburgerbrug sansluit bij de pns van het bestemmingsplan Scheihgwmde. in het zuidwestelijke d 4 woadt de p s ven het Uitbreidingsplan Nieuwe Diep aangehouden. Fbdlel aau het Amsterdam- Rijnkanad valt & gemeentegnns tussen Amsterdam en Diemen samen met de grens van het plangebied. Deze vormt de midwestelijlre plangrens. Vervolgens volgt de plangrens aan de oostkant de gemeente- in de fiem en door het Umeer (langs het PEN-eiland) tot aangesloten wordt op de noo-lijke begrenzing bij de slxekdam langs de vaargeul in het Buiten-U, ongeveer evenwijdig aan de Diemeneedijk van het PEN-eilmd tot het Zeeburgereiland Door de provincie is een wijziging van de gemeentegrenzeo voorbereid in het Lader van de toewijzing van delen van het Urneer. Fkr 1 januari 1995 is de gemeeutegrens in oostelijke richtleg opgeschoven en ais zadanig op áe kaart aangegeven Bcsraonrlr stc&nbouwwge regelingen. Het plangebied valt voor het grootste deel binnen het Algemeen ~ibrei-din88plan van op &&nd waarvan de bestemhg Water van Lracht is. Uitzonddan druuos> vormt het noordwcstehike ndcelte. waar sprale is van de bestcmmin~~andbkw en veeteelt en voor & Gtocfeninp -an v&* gebouwen, waarbien ingevolge een op de kaart gegeven aanduiding de d e g van in vliegveld voor watervliegtuigen mogelijk i ~. Uitsluitend voor het zuidoostelijke deel van het plangebied is het bestunmingsplan Natuurgebieden uit 1970 van kracht. De desbetreffende hebben daarin de bestemmhg Natuwgebied. Met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan komen de vigaende mgelingen te vervallen. Orenzend aan het noordwestelijke gedeelte van het ontwerp-bc8&gsplan Uburg, eerste fase, vigeert het bestemmingsplan Zeeburg(Schellingwou&, vastgesteld in 1978 (Gemeenteblad 1978, afd. 1. nr. 504). en opgesteld ten behoeve van het nieuwe tracd van de U-Bo~tlevard en de rijksweg Alo, alsmede met het oog op de riooew~veringsinrichtlng op het Zeeburgereiland. Ter hoogte van het Nieuwe Diep vigeert het bestemmingsplan Nieuwe Diep. Noordelijk en noordoosteiíjk wordt het plan begrensd dm het Algemen Uitbreidingsplan (Am), met als bestemming Water, terwijl verder noordelijk, op het vasteland, de bestemmingsplannen Waterland (vastgesteld in 1980) en

15 GwKcnteblad afd. 1 Beschermd Dorpsgezicht Durgerdam genoemd kunnen wonien. Ten zuidoostea vigeert het reeds eerdcr genoemde lx ' gsplan Natuurgebieden en is bet bestemmingsplan Diemen-Noord recentelijk goedgekeud Dit bestemmingsplan voomiet in de bouw van 2600 woningen, waarvan de laatste woningen op dit 81OnieN WO&Q gtb0liwd. De grond ten noorden van de Diememçdijk is grotendeels in eigendom van de gemeente Anisterdam Kleinere delen, met name ten zuiden vao & dijk, zijn eigendom van het Hoogheemraadschap Amstelland en van Rijkswaterstaat. Het Muiten gelegen water van het Umeer is in eigendom hij Rijksdozneinen. Over de voorwaarden voor eigendomsoverdracht naar de gemeente van dit gebied vindt overleg plaats. Het waterbeheer ten noorden van de Diemcneedijk is in handen van Rijkswalmtaat, dimde Flevoland. ten &den daarvan is dit behea gelegd bij het Hoogheemraadschap Amstcl en Vecht en wat betreft het Amstcrdarn-Rijnkanaal bij Rijkswaterstaat. directie Utrecht. Over toekmge wijziging van de waterhuishouding binnen het gebied vindt overleg plaats met de waterbhct?*. waarbij sprake zal zijn van fusie van de huidige waterschappen in een nieuw te vormen waterschap. Via het gebied loopt een aantal nutsverbindingen. waarvoor bepalingen van zakelijk recht gelden en dientengevolge een aantal gebdcsbe~gen. Genoemd h e n worden: - de 150kV- en 380kV-hooppamhgslijn. waarvoor de UNA als beheerder verantwoordclijk is. Aangezien sprake zal zijn van een aanpassing van &ze lijnen ten bebve van de planontwikkeling, vindt overleg mei belrokkenen plaats; - het FTï-Telecom-stmdpad geeft geca bepakingen in bouwhoogte aan binnen het straaipad te realism objecten. firnoor geldt een maximumhouwhoogte van 37 m, hetgeen &n meter meer is dan Incidenteel - en met vrijstelling - volgens de voorschriften mogelijk is; deze bed* aamelijk 36 m; - de dgastransporileiding van de NV Nederlandse Gasunie is gedeeltelijk verlegd ten behoeve van de aanleg van de vetkeersknoop AIO Planvonning tot nu toe. Sedert 1965 is voortdurend, zowel op gemeentelijk als op provinciaal en rijksniveau, alsmede door derden gestudeerd op een stadsuitbreiding van Amsterdam in het Urneer. Aan dit ontwerpbestemmingsplan voor de eerste fase van Ilburg ligt dan ook een groot aantal technische en ontwerpverkenningen ten grondslag. Nadat reeds eerder overeenstemming was bereikt over een pkanologische reservering ten behoeve van Liburg, is in februari 1994 in het kader van de Vierde nota over de ruirnteiijke ordening extra (Vinex) tevens een investeringsakkoord bereikt tussen het Regionaal orgaan Amsterdam (ROA) en het rijk over

16 Nr. 397 de bouw van woningen tot Inmiddels is in het in juni 1995 gesloten uitvoeringsconvenant met het rijk dit woningaantal vastgesteld op ten minste 8500 voor genoemde periode. Ook over de financiering van de sanering van de Diememdijk en de aanleg van de raiünfrastructuur zijn afspaken gemaakt met het rijk Overzicht relevnnte productem. Het hierna volgende ovemcht geeft een beeld van de pianologisch-jwidische en stedenbouwkundige producten die van belang zijn om de plek van dit bestemmingsplan te kunnen bepalen 1. Vinex. Basis voor de ontwikkeling van ijburg is de Vinex van het rijk, waarin concentratie van & nieuwbouw rond de steden wordt bepleit. 2. Voorlopige visie ROM Urneer. in de voorlopige visie ROM-Umeer (1993) is door rijk, de betrokken provincies, de gemmten en Rijkswaterstaat de hoofdlijn van ontwikkeling in het Umter vastgelegd Inmiddels is ook een plan van aanpak opgesteld, waarin verschillende asties en financiering b a n benoemd zijn. 3. Smma -4an Amsterdam De ontwikkeling van Ilburg is opgenomen in het vigerende Stnrctuurpl~n Amsterdam 1991 en het ontwerp voor de aanpassing hiervan (1995). 4. Uitwerking LTburg in stnictuurplan, gelijk aan partiele herziening streekplan. In een uitwerkhg van een deel van het structuurplan is de ontwikkeling van Ilburg in gmve belijning vastgelegd Het ùefnfi vooral de -ctuur en een zogenaamd mekgebied voor het wonen. Due uitwerking is tevens een partiale hhening van het streekplan. 5. MER, eerste fase. en geluidahik-r. AM dit ontwerp-bestemmingsplan zijn verbonden het MER voor de eerste fase en het geluidshinde~rt. Bei& hebben een parallelle pmcdure gevolgd. 6. Concessie-aanvraag. ûp het niveau vao de uitvaering is op dit moment de c~ncessie-aanvraag het belangrijltste planproduct. Dit maakt het ophogen van land binnen het bestemmingsplangebied mogelijk 7. MER. tweede fase. Bij due stnictuurplanuitwerkingípmtiele Mening streekplan is een milieueffectrapport gemaalt voor de ontwikkeling va0 de tweede fase van Ubwg. 8. Nota van Uitgangspunten Ontwerp voor 1Sbrrrg. Het plan voor geheel LTburg met woningen is verder uitgewerlct in het Ontweip voor ilburg. de nota van uitgangspunten. Dit plan is de basis voor de verdere planvorming. 9. Stedenbouwkundig Programma van Eisen, eerste deel: het Haveneiland. Voor het Efavenuland, het emt aan te leggen eiland. is gelijktijdig een zogenaamd stedenbauwkundig programma eisen gem& in ov&leg cuet ccn aantal conaortia die moneliik bij de realiserha worden betrokken. 10. ~tedenbouwkun&~pro~ van k is en, Diemeneedijk. Voor de Diemerzeeòijk is een vergelijkbaar product (SPvE) gemaakt ten behoeve van de sanering en de inrichting daarna

17 Gememteblad afd Bestemmingsplan b g, eerste fase. Dan is er dit globale bestemmingsplan dat de ontwikkelingen zoals beschreven in de punten 7 tot en met 10 in juridisch-planologisch opzicht binnen het kter van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mogelijk maakt. 12. Uitwerkingen van dit bestcmmingsplrin. Zowel het voorstel voor het Haveneiland als dat nw>r & Diememdijk is een stap in de richting van verdere uitwerkingen van dit bestemmingsplan voor & eerste fase. 13. Diverse onderliggende rapporten. De hiervoor genoemde planproducten zijn vanzelfsprekend gebasead op een groot aantal deelstudies en deeirapponen over zeer uiteenlopende onderwerpm. in het vigerende Structuurplan Amsterdam 1991 (vastgesteld bij &besluit van 13 november 1991, N. 882) is IJburg gedeeltelijk buiten de gemeentegrens (van voor I januari 1995) in een omvang van maximaal woningen opgenomen. Op grond van dichtbeidstudies is dit aantal naderhand teruggebracht tot binnen hetzelfde gebid. Rekening is gehouden met het resmeren van een railverbinding naar Almere. Voor het openbaar vervoer zijn vabindingen op rail met hel Centraal Station en Amsterdam-Zuidoost voorzien. Voor de auto werden aansluitlligen op de A10 en op de Al voonien. Inmiddels is het ontwerpshuchiq1m Amsterdam 19W opgesteld en in procedure gebracht. In dit saictuurplan is de vigerende stnictuur van IYburg opgenomen. echter nu geheel binnen de meuwe gemeentegrens. Bovwdien is in het stn~ctuiprpiíin voor het gebied Zeeburg. Diemenccdijk Uburg, Urneer en WaterIandse kust een uitwerkingsverplichting opgenomen. Dit is vod van belang voor de ontwikkeling van de tweede fane van Ilburg. De structuurplanuitwerking voor ITburg, tweede fase, alsmede & partiele Mening van het shwkplan zijn inmiddels in procedure gebracht. Aan deze uitwerking is ook een verbonden. Op die wijze kan het beste de x.latie. mwel inboudeïjk als met bctrekling tot besluitvorming, tussen de verschillende planniveaus worden aangebracht. In allc genoemde plannen is de eerste fase van LTburg. waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft, een constante MER Nieuw-Oost. eerste fase, delen I en [I, in 1988 is parallel aan een inmiddels achterhaalde nota van uitgangspunten een MER Nieuw-Oost gereed gekomen. Aan het MER heeft de Nationale Commissie voor de milieu-effectrapportage (Cmer) het advies verbonden dat voor het nemen van een besluit over het bestemmingsplan de concessieaanvraag ten behoeve van de landaanwinning en de vergumhg vwr & berging van te ontgraven slib aanvullende gegevens zouden moeten worden geleverd. Amsterdam heeft dit advies overgenomen. Ten behoeve van de besluihronning over de eerste fase van IJburg zijn daaum inmiddels het MER Nieuw-Oost, eerste fase, deel I (algemeen), deel en opgesteld. Het gaat om de volgende MER-plichtige besluiten:

18 Nr de eanleg van een jachthaven met meer dan 500 ligpiaasen; - ûe bouw van meer dan 4000 woningen in verstedelijkt gebied. Voor het maken vao mea dsn 200 hectare land is een concessie-aanvraag ingediead en een apart MI?R, de projumota. opgesteid. Met betrekking tot het zogerumde MER-slib, eveneens gekoppeld aan de concessie-aanvraag voor bet l d maken is inmiddels gebleken dat vanwege de overweg^ goede hvaiiteit vim het siib geen MER nodig is. Desondanks bestsat het voornemen het in productie zijnde MER-slib af te maken en. m na, h proceduie te brengen. Sin& de temisielegging van dit ontwerpbesîetnmingsplan is de stmctuuxphuiiwerking voor IJburg, tweede fase - &mede dc heaziening van het streekplan - in procedure gebracht en heeh de Commissie voor & milieu-effectrapportage, inmiddels het MER voor de tweede fase goedgekeurd Venvenking nsuhten van het MER in het omrp-sr-stemmingspcan. Qm een juiste beoordeling van de milieucffecten te kunnen maken. is het globale bestemmingsplan onvoldoen&. Om die reden zijn aanvubde technische en ontwvdies vhcht die als basis hebben gediend voor het bepalen vim & milieu-effecten in het MER. Het MER beschrijft twee on~iingsaltematievem vaar de eerste fase van murg: - een plakaltcfuatief; - een milieu-alteniatief. Voor cen bcscfuijving van de inppem van de beide al~evui wordt verwczcn naar het bijgaand MER. deel I1 (bestenmingspliïri). De dtaten van de studie8 in het kader van de planvorming en het MER hebhen geleid tor een aanpassing van het ph-altmaief in de richting va het milieu-altematief. h deel ïï, blz. 58 van het M i j overgelegde MER, zijn & meest markaute verschillen tussen bei& ontwerpen opgesomd. De volgende elementen uit het milieu-altmalief zijn in dit globale plan opgenomen: - h# nmúelijke dij- volgt het w e l van de U-oergeui en sluit ten oosten van de Ipmslotensluia aan op de Dieme&$. H i h r w& het winnen en opspuiten van zand beperkt en komt het verb'mdingskaud op het Zeeòurgdand dat nodig was om water uit het Umeer te kunnen ~~ voor doorspoeling van de Amsterdamse grachten te vervallen. Deze inlaat is en blijft ten miden van het Zeeburgereiland pesi~iead; - om landschappelijke. cultuurhistorische en ecologische e nen is de oude oeverïjn van de buitendijkse DiemerzeedijLu,ne gehandhaafd; - in het overgangsgebied naar de Diememdijk is een zonering met een extensief bebouwd gebied aangehouden; - er wondt een zo hoog mogelijk aandeel in de verplaatsingen van zowel het openbaar woer als van het langzaam verkeer nagestreefd, waarvoor ook de voorgestelde extra langzaam-verlreerroutes zijn opgenomen; - een open Umeer-optie is in dit oniwerpbmmingsplan ook mogeïjk gemaald. Op deze wijze wordt minder gebied onmkken aan het Umeersysteem. hetgeen (gekoppeld aan het niet belasten van het Umccr met vervuild water) in algemene zin als gunstiger wordt beoordeeld dan &

19 Gemeentebiad afd. 1 afgesloten variant met een grote waterberging. Deze variant gebruikt meer ruimte in het Umeer. Daar bij de niet gesloten variant de stroming in het water sterker is. is het risico van thermische vervuiling van het water in het zuidoostelijke deel van het bestemmingsplangebied aks gevolg van het koelwater van de macentrale beperkt; - de aanvankelijk langs Diemen-Noord geprojecteerde wegontsluiting is met name onder invloed van milieu-overwegingen meer In oostelijke richting opgeschoven via het PEN-eiland; - ten tijde van het opstellen van het MER werd uitgegaan van een centrale ligging van de grote jachthaven in het gebied. Met het oog op het verminderen van verstoring van fouragerende watervogels en een gunstiger spreiding van toenemende recreatieve druk in het gebied werd aanbevolen. de jachthaven in noordwestelijke richting te verschuiven. Dit is overgenomen. De grote jachthaven is nu gepmjwteerd in het meest noordoostelijke deel van het bestemmingsplangebied, nabij de verbinding A10 - Ilburg, de A10 en de midoever van Zeeburg Toelichting op de onderscheiden besremmingen. Het planconcept wordt in grote mate bepaald door een aantal civiel-technische uitgangspunten welke direct samenhangen met de waterstaatkundige situatie en de ondergrond van het gebied en met het streven om het water optimaal in het woonmilieu te integreren. Het patroon van de U-oergeul bepaalt het noordoostelijke deel van het plangebied. Bebouwing in dit gebied zal in de vorm van drijvende of geheide constructies in het water kunnen plaatsvinden. Deze woningen zullen om redenen van veiligheid ten minste op hjkniveau zijn gelegen. Het sterk fluctuerende niveau van het Buiten-UiIJmeer maakt de aanleg van een waterkering om nieuw aan te leggen land noodzakelijk. De kaart geeft een waterkerende dijk om de gebieden US en WSW2 weer. Deze dijk is indicatief aangegeven. Ook een uitwerking zonder zo'n gesloten waterkering is binnen het Gestemmingsplan mogelijk. Dat wil zeggen, dat de aan te leggen stukken land niet binnen kkn omvattende waterkenng gelegen zijn die het gebied afschermt van het IJmeer. maar elk een eigen waterkering kennen. Op basis van de in het ontwerp-bestemmingsplan gekozen begrenzingen van de uit te werken gebieden ontstaat een parallel aan de Diemeneedijk gelegen woongebied met in hoofdlijnen een zonering in dne typen stedehjke milieus, een zone met de bestemming Park en de bestemming Water. In de volgende beschrijving wordt de visie gegeven die aan de voorschriften ten grondslag ligt. Deze visie sluit aan bij de Noia van Uitgangspunten Ontwerp voor Ilburg en de stedenbouwkundige uitwerking voor het eerste deel, het Stedenbouwkundig Rogramma van Eisen voor het Haveneiland en de Rietlanden. Rema volgt de beschrijving per uit te werken gebied, te weten: USWl. US, USW2 en Rp. IR de volgende paragraaf wordt ingegaan op de functies die in het gebied gerealiseerd kunnen worden.

20 Nr Uit te werken stedelijk gebied 1 (USWI). DezR waagt een specifiek daarop gerichte bebouwingstypologie, alsmede een speciale inrichting van de openbare ruimte: dijkbebouwing of bebwwing in de vom van in het water gelegen constructies als plad~m~. pontons enlof piem. Variatie in programma zorgt voor een differentiatie binnen dit waterrijke stedelijke milieu. Elementen daarin zijn de aanleg van een grote jachthaven ( maximaal 950 ligplaatsen gezamenlijk voor US en USW1). woo~mentea, gecombineerd met kleinschalige voorzieningen, kantoren en bedrijven en faciliteiten voor vaartuigen en oevemmxtîe. De bebouwing in dit milieu is hoofdzakelijk gestapeld in vier tot zes bouwlagen. Het ontwerpbestcmmhgsplan kent overigens een maximum van echt bouwlagen en WW dit om stedenbouwkundige redenen gewenst is. ter markering van zichtafsen of zichtlijnen of bijzondere plekken in het gebied, zijn incidenteel gro(ere hwhoogkn toegeaam tot een mmhum van twarilf lagen en 36 m. Openheid en visueel contact iaet het buitengelegen water zijn van essentieel belang. Het thema van bebouwing op constnictie naagt een daarop geïnspireerde eigen architectuur Uit te werken stedelijk gebied (US). Het gaat hier om een compacter woonmilieu waarbij differentiatie op wijkniveau wordt Wikt door de gestapelde bebouwing voor woningbouw en vooipeninpn vooral rond de stations van het openbw vervoer en langs de belangcijkste ontsluitingswegen te concentreren. Een kzmtomn- respcctievelijk bedrijvenconcentratie wordt gedacht nabij de toegang van het gebied vanaf het Zeeburgereilancl Door de vmr de waterhuishouding noodzakelijke watcdopen en waterpartijen wordt de totale lengte van oevers opgevoerd De mogelijkheid wordt gereserveerd voor & aanzet van een staddeelcentrum langs de gcprojedeade openbaar-vervo~wtsluiting richting tweede fase. De bouwhoogte in dit gebied varieert van twee rot zes lagea. Ook hier geldt een maximum van acht bouwlagen en. waar dit om stcdenbouwhmdige redenen gewenst is. ter markering van zichtassen of zichtüjnen of bijmudere plekken in hei gebied, zijn incidenteel grotere bouwhoogten tocgestaao tot een maximum van twaalf iagen en 36 m. Een verdere variatie in het woonmilieu zal vooral op het vakavelia~veau w& bmild mct een diversiteit in wonia~logieëra. In aansluiting op het tiiavoren beschreven waterrijke stedelijke gebied is aan de westzijde van het gebied een grote jachthaven ( d 950 ligplaatsen gezamenlijk voor US en USW1) mogelijk. Eldas in het gebid wordt in aansluiting op het waterrijke woonmilieu een kleine jachthaven niet uitgeslotem In aansluiting op kt geprojcctccrde hoofdcentmmgebicd dat voor een deel biin dit bestemmingsplangebied VS) valt, is een aanloophaven gepland waarin naast een aantal ligplaatsen voor passanten mogelijk een vaste ligplaatsaccommodatie voor de zogenaamde Bruine Vloot wordt gaealiseerd Uit te werken stedelijk gebied 2 (USWZ). In de binnendijkse overgangsme (USW2) wordt gesneefd naiar een watenijk recreatief en woonmilieu met het accent op wonen in laagbouw. De gemiddelde

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011 BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b Vastgesteld op 27 september 2011 1. INLEIDING Op 28 april 2010 is er een overeenkomst gesloten waarin onder andere is overeengekomen, dat het stadsdeel middels een daarvoor

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Nota van B&W Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A. Breuer - Linschooten Telefoon 5113541 E-mail: a.breuer@haarlem.nl

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk Notitie Contactpersoon Suzanne Swenne Datum 1 maart 2016 Kenmerk N001-1235703SBO-wga-V01-NL Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk 1 Aanleiding De gemeente Urk is momenteel

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Uitbreiding Theater De Willem

Uitbreiding Theater De Willem Stedenbouwkundige verkenning Uitbreiding Theater De Willem Gemeente Papendrecht, november 2008 Stedenbouwkundige Verkenning Onderwerp: Theater De Willem 1. Inleiding De mogelijkheden voor uitbreiding van

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009 Bestemmingsplan Zuidpolder-Oost derde partiële herziening 2009 Gemeente Edam-Volendam Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2010 Inhoud toelichting 1. Inleiding 1.1 Vigerende bestemmingsplannen

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

*Z E79* Registratienummer: Z / 46235

*Z E79* Registratienummer: Z / 46235 *Z0502439E79* Registratienummer: Z -14-29221 / 46235 In de periode 2010 2014 zijn binnen de gemeente Goeree-Overflakkee vele bestemmingsplannen herzien. Bestemmingsplannen gaan vaak over grote grondgebieden

Nadere informatie

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Stadsdeel Zuid Vastgesteld Gemeente Amsterdam Ruimte en Duurzaamheid bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk 2006-20846 12 mei 2006 2006/JdZ/

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk 2006-20846 12 mei 2006 2006/JdZ/ Gedeputeerde Staten van Noord-Holland t.a.v. de heer P.G.J.M. Veldhuis Postbus 30007 2001 DA HAARLEM Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk 2006-20846 12 mei 2006 2006/JdZ/ Behandeld door: Muiden, dhr J.H.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Aan: Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Van: Aveco de Bondt 1 EXTERNE VEILIGHEID 1.1 Kader Externe veiligheid

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

Zaaknummer : 16242. 1 van 5

Zaaknummer : 16242. 1 van 5 Aan de gemeenteraad van3 : Gemeente Lemsterland Raadsvergadering : 19 december 2013 Commissievergadering : 4 december 2013 Agendapunt : RB 5 Nummer : 2013/ Datum voorstel : 5 november 2013 Onderwerp :

Nadere informatie

Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet. Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht,

Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet. Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht, Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht, Gemeente Dordrecht Zakelijke beschrijving Administratieve onteigening

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing verenigingsgebouw De Knar

Ruimtelijke onderbouwing verenigingsgebouw De Knar Ruimtelijke onderbouwing verenigingsgebouw De Knar Watersportvereniging FLEVO Harderwijk, februari 2014 Ruimtelijke onderbouwing verenigingsgebouw De Knar Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Aanleiding en doel

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Geen huizenbouw in park Oudegein!

Geen huizenbouw in park Oudegein! Geen huizenbouw in park Oudegein! Wethouder Adriani van de gemeente Nieuwegein (o.a. Ruimtelijke Ordening) stelt in een artikel in het AD van 13-02-2013 over de geplande huizenbouw in park Oudegein het

Nadere informatie

Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie

Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie Gemeente Zoetermeer 16-9-2010 1 Overlegreacties In het kader van artikel 3.1.1 Bro is ruimtelijk relevante informatie inzake het voorgenomen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

voorstel aan de raad Bestemmingsplan Hart van De Meern Noord Scheijven, S. (Stijn) Kenmerk Raadsvoorstellen weekoverzicht

voorstel aan de raad Bestemmingsplan Hart van De Meern Noord Scheijven, S. (Stijn) Kenmerk Raadsvoorstellen weekoverzicht voorstel aan de raad Opgesteld door Ontwikkelorganisatie Ruimte Scheijven, S. (Stijn) Kenmerk 4224645 Vergadering Vergaderdatum 2 juli 2017 Jaargang en nummer Geheim Portefeuille Raadsvoorstellen weekoverzicht

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016

Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016 Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016 Inhoud 1.Inleiding 1.1. Beknopte projectomschrijving en doelstelling 2. Beleidskader 2.1. Gemeentelijk beleid 3. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

bestemmingsplan Correctieve herziening Zilvervakschool Schoonhoven Noord

bestemmingsplan Correctieve herziening Zilvervakschool Schoonhoven Noord bestemmingsplan Correctieve herziening Zilvervakschool Schoonhoven Noord Planstatus: Plan identificatie: ontwerp NL.IMRO.1931.BP1509DK003-ON01 Datum: 23 maart 2015 Contactpersoon Buro SRO: Kenmerk Buro

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan. Ruimte voor de Grecht

Nota van Beantwoording Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan. Ruimte voor de Grecht Nota van Beantwoording Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor de Grecht DSPDF_1CB_31313139393036373432.doc Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vakgroep Ruimtelijke ordening Mei 2013 Gemeente Woerden,

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030

Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Colofon Titel: Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidplas 2030 Documentnummer: A12.003139 Status: Vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan. Emmaweg 34 a en b te Kortenhoef. Zienswijze nota

Ontwerpbestemmingsplan. Emmaweg 34 a en b te Kortenhoef. Zienswijze nota Ontwerpbestemmingsplan Emmaweg 34 a en b te Kortenhoef 7-10-2014 Pagina 1 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan is op 23 oktober 2013 gepubliceerd en heeft vervolgens met ingang van 24 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan 'Gastransportleiding' gemeente Peel en Maas / gemeente Venlo

Vaststelling bestemmingsplan 'Gastransportleiding' gemeente Peel en Maas / gemeente Venlo Raadsvoorstel venlo GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2017 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. fatale termijn programma portefeuillehouder Vaststelling bestemmingsplan 'Gastransportleiding'

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden Startnotitie 1 Doelstelling project Het project is gericht op het tot stand brengen van een actuele bestemmingsregeling (eindproduct) voor de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Kavels Woonarken. a Nieuw! wonen op het water. www.zeewoldenieuwbouw.nl

Kavels Woonarken. a Nieuw! wonen op het water. www.zeewoldenieuwbouw.nl Kavels Woonarken a Nieuw! wonen op het water www.zeewoldenieuwbouw.nl Wonen op het water Over Zeewolde Zeewolde, ontstaan in 1984 in Flevoland, is de jongste gemeente van Nederland. Door de centrale ligging

Nadere informatie

In het navolgende worden de ingediende zienswijzen verwoord en inhoudelijk behandeld.

In het navolgende worden de ingediende zienswijzen verwoord en inhoudelijk behandeld. Nota van Beantwoording zienswijzen WP-UP Akkers In het navolgende worden de ingediende zienswijzen verwoord en inhoudelijk behandeld. De zienswijzen worden hieronder verwoord en beantwoord. De zienswijzen

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSBEELD NOORD-HOLLAND NOORD (streekplan in de zin van Art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening)

ONTWIKKELINGSBEELD NOORD-HOLLAND NOORD (streekplan in de zin van Art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) ONTWIKKELINGSBEELD NOORD-HOLLAND NOORD (streekplan in de zin van Art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) Streekplanuitwerking Vroonermeer-Noord --Concept Ontwerp -- 1. Inleiding 1.1 Waarom deze

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

GEMEENTE GRAVE. Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave

GEMEENTE GRAVE. Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave GEMEENTE GRAVE Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave 27 oktober 2015 Pagina 2 Pagina 3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Aanleiding Doel Status Plangebied 5 Ligging plangebied Locatiekenmerken

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013

Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013 Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013 Over het ontwerpbestemmingsplan Zuidhorn Oostergast Brede School zijn vier zienswijzen ingediend. Omwille van de

Nadere informatie

Stuknr LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/

Stuknr LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/ LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/250805. 1 Inleiding. In het Enschedese havengebied liggen momenteel 13 woonboten, waarvan 6 in de Binnenhaven en 7 nabij de Dr Schiffstraat. In het

Nadere informatie

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Titel: Derde

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/196342 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan 'Eerste partiële herziening Landelijk gebied Assendelft' Gevraagd besluit 1. Het bestemmingsplan 'Eerste partiële herziening

Nadere informatie

voorstel aan de raad Vaststelling bestemmingsplan Leeuwesteyn Meijer, P.H. (Peter) Kenmerk Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Vaststelling bestemmingsplan Leeuwesteyn Meijer, P.H. (Peter) Kenmerk Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Bureau NegenTien Meijer, P.H. (Peter) Kenmerk 4042421 Vergadering Raadsvoorstellen Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer Geheim Nee Vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING...

1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING... INHOUD BLZ 1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING...9 018-537 Gemeente Beuningen Verlengde Reekstraat

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven februari 2010 gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven inhoud 1. Inleiding 2. Het ruimtelijk plan voor de uitbreiding

Nadere informatie

correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253

correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253 correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253 INHOUD TOELICHTING I 1 I N L E I D I N G 1 2 L I G G I N G P L A N G E B I E D 1 3 W I J Z I G

Nadere informatie

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd;

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd; Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland 2006 Beleidsaanpassing windenergie inzake vrijwaring van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en Markermeer, IJmeer en IJsselmeer. De paragrafen 5.7.1 en 7.3.4

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 CODE 119999 / 29-06-11 GEMEENTE MARUM 119999 / 29-06-11 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

< '2 E 3. I? 3 CD co

< '2 E 3. I? 3 CD co < '2 E I? CD co o o! QDQ Airtricitv - Bijlage 6 Overige besluiten en vergunningen D D O DDO OV«l HAIKONINC Airtricity - ACTIVITEIT BENODIGDE WETTELIJKE BEVOEGD MAXIMALE TOELICHTING VERGUNNING/ GRONDSLAG

Nadere informatie

Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom

Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 2 maart Voorstel nr.: 17/06.

Raadsvergadering d.d. 2 maart Voorstel nr.: 17/06. Raadsvergadering d.d. 2 maart 2006. Voorstel nr.: 17/06. Onderwerp: Herhaling voorbereidingsbesluit Wilhelminapark en Geesten. Bijl.: 2. Oegstgeest, 31 januari 2006. Aan de raad. 1. Relatie met Programbegroting

Nadere informatie

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen NOTITIE AAN Dienst Regelingen VAN Sara Zehenpfenning ONDERWERP Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen TER BESLUITVORMING TER INFORMATIE Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

bestemmingsplan 't rulge veld

bestemmingsplan 't rulge veld VA STcES-TEZ.J0 DU Co Etc F IC-Eolaea gemeente leusden bestemmingsplan 't rulge veld herziening 2-1993 a a ww,a ado IS la ree..111110 I. a a la //1 -ir ADVISEURS BV LEUSDERWEG 220 3817 KG AMERSFOORT TEL.

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek gemeente Roermond Verslag inspraak en vooroverleg Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinzone Roerstreek februari 2013 Het voorontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerreinzone Roerstreel

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Groenstrook Kijk in de Pot 2012 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Boekels Ven

Risico-inventarisatie Boekels Ven Risico-inventarisatie Boekels Ven Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

2 Werkorijze project verbetering vaarweg Amsterdam-Lemmer

2 Werkorijze project verbetering vaarweg Amsterdam-Lemmer 1 Inleiding Voor de beroepsvaart vormt de verbinding tussen Amsterdam en Lemmer een belangrijke vaarroute. De route ligt in de rijkswateren IJmeer, Markermeer en IJsselmeer. Deze meren zelf worden gekenmerkt

Nadere informatie

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Het ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen heeft in overeenstemming met de voorgeschreven wettelijke procedure volgens de Wet

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Spoorsingel 52-54 20-11-2006 Afbeelding 1: Ligging in de stad 1. Inleiding Aan de Spoorsingel 52-54 is reinigingsmiddelengroothandel Q.J. van Zon BV gevestigd. In het kader van

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan. Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden. Commentaarnota Wettelijk Vooroverleg

Voorontwerp bestemmingsplan. Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden. Commentaarnota Wettelijk Vooroverleg Voorontwerp bestemmingsplan Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden Commentaarnota Wettelijk Vooroverleg Gemeente Gorinchem d.d. 2 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Reacties vooroverleg. 4

Nadere informatie

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 25 maart 2010 Nummer :? Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : II-Bouwen en Wonen - Opsteller : M.Fopma Productiedatum

Nadere informatie

Nota Vooroverleg Bestemmingsplan Hotel Van der Valk Best

Nota Vooroverleg Bestemmingsplan Hotel Van der Valk Best Nota Vooroverleg Bestemmingsplan Hotel Van der Valk Best 1. Algemeen Het concept ontwerpbestemmingsplan Hotel van der Valk Best is aan diverse overleginstanties gestuurd in het kader van het wettelijk

Nadere informatie