Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg"

Transcriptie

1 Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing en Afsluiting op de locatie Calvijn Meerpaal 3. Lijst van belangrijke punten rondom de PTA periode in klas 3 en S.E. programma Basisberoepsgerichte Leerweg S.E. programma Kaderberoepsgerichte Leerweg S.E. programma Theoretische Leerweg 56 2

3 Inleiding In het vmbo begint het schoolexamen in het derde leerjaar. Het eindexamen vmbo bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen. Het schoolexamen doe je door in klas 3 en 4 je examendossier op te bouwen. Onderdelen van dit examendossier kunnen al in het derde leerjaar worden afgesloten. Het centraal examen blijft in het laatste leerjaar. Je mag alleen aan het centraal examen meedoen als je examendossier compleet is. Op de website van Calvijn vind je het examenreglement zoals dat op Calvijn geldt. Voor een deel is het examenreglement gebaseerd op het Eindexamenbesluit uit 2000 van de rijksoverheid, voor een deel is het aangepast aan de situatie op Calvijn. Het Eindexamenbesluit ligt ter inzage op school (zie ook of Het examenreglement geeft aan welke rechten en plichten de school kent op het gebied van het examen vmbo en welke jij als kandidaat hebt. Daarom is het belangrijk dat je dit reglement aandachtig leest en thuis bespreekt. Dit examenreglement is geldig voor de gehele duur van de examenperiode (SE en CE). Eventuele wijzigingen worden jaarlijks in een aanvullend schrijven bekend gemaakt (zie artikel 9.2.van het reglement). Bij het examenreglement hoort een Programma van toetsing en afsluiting. Aan de hand hiervan kun je precies nagaan wat er de komende twee jaren van je verwacht wordt. Eventuele wijzigingen worden in een aanvullend schrijven bekend gemaakt. 3

4 Toelichting op Programma van Toetsing en Afsluiting op Calvijn Meerpaal Herinrichting bovenbouw Met ingang van cursusjaar zijn er wijzigingen aangebracht in de opzet van het 3 e leerjaar. Deze informatie is ook te lezen in de schoolgids. Wij raden u aan deze informatie zorgvuldig door te nemen. Als u vragen heeft kunt u de mentor van uw zoon / dochter / pupil natuurlijk altijd benaderen. Hieronder volgt een korte samenvatting: Op onze school kennen we de volgende leerwegen: - De Basisberoepsgerichte (BB) en de Kaderberoepsgerichte (KB) leerweg. - De Theoretische (TL) leerweg. Alle leerlingen zijn verplicht om de vakken Nederlands, Engels en Maatschappijleer 1 in hun pakket op te nemen. Aan de hand van het gekozen vakkenpakket plaatst de leerling zich in een van de sectoren: techniek, zorg & welzijn, economie of landbouw. Het examen Het examen op onze school bestaat voor alle leerlingen in het VMBO uit een schoolexamen en een centraal examen. Een examen bestaat per vak uit: -een schoolexamen en een centraal examen -of uitsluitend een schoolexamen. De vakken maatschappijleer(1), lichamelijke opvoeding en de kunstvakken(1) kennen uitsluitend een schoolexamen. Het schoolexamen start op onze school op in het derde leerjaar, het centraal examen wordt aan het einde van het vierde schooljaar afgenomen. Alle regels betreffende het examen zijn opgenomen in het Examenreglement van onze school en zijn voor het overgrote deel gebaseerd op het Examenbesluit uit 2000, opgesteld door de Rijksoverheid. Dit officiële Examenbesluit ligt ter inzage op school. Een ander deel van het examenreglement bevat de invulling van het schoolexamen, zoals dat plaats vindt op onze scholengemeenschap. In het boekje Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) vind je onder andere informatie over welke toetsen er worden afgenomen en in welke periode. 4

5 Het schoolexamen In klas 3 en 4 tellen alle in het PTA genoemde onderdelen mee voor het uiteindelijke schoolexamencijfer. Het schoolexamen kan bestaan uit schriftelijke en mondelinge toetsen, praktische opdrachten, handelingsdelen en voor de theoretische leerweg een sectorwerkstuk. Je werk van het schoolexamen wordt tenminste een week voor de aanvang van het centraal examen afgesloten. Je kan, afhankelijk van de leerweg, zelf bepalen in welke vakken je centraal examen wilt afleggen, je moet echter wel de regels in acht nemen van het Examenbesluit uit Roostertechnische problemen kunnen ook een beperking opleggen aan jouw pakketkeuze in het vrije deel. Al jouw geleverde prestaties worden verzameld in het examendossier. Het examendossier bevat: -een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten -een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen -informatie over het handelingsdeel -een vastlegging van de prestatie van het sectorwerkstuk (alleen voor de Theoretische Leerweg) Het examendossier kan opgevat worden als de verzameling van de resultaten van de leerling voor het schoolexamen, later aangevuld met de resultaten van het centraal examen. Alle afgelegde toetsen van het schoolexamen worden onder verantwoording van de desbetreffende sectievertegenwoordiger centraal bewaard. De organisatie van het schoolexamen wordt in grote mate bepaald door het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het pta boekje wordt aan het begin van klas 3 uitgedeeld aan de leerlingen en geldt zowel voor leerjaar 3 als 4. Het boekje is ook op de site van de Meerpaal te vinden. Wij raden zowel ouders als leerlingen aan het boekje goed door te nemen. Van alle vakken die deel uitmaken van het programma van toetsing en afsluiting in klas 3 en 4 VMBO is een vak-pta opgesteld. Het vak-pta geeft informatie over de gebruikte methode, de volgorde, de inhoud, de wijze waarop, de weging, het tijdstip en de eventuele herkansingsmogelijkheden van de toetsen en opdrachten. Per leerweg zal de inhoud van het PTA verschillen. Een aantal van de in het PTA vermelde toetsen zullen worden afgenomen in daarvoor aangewezen toetsweken. Berekening van het schoolexamencijfer In klas vier wordt voor aanvang van het centraal examen het schoolexamencijfer per vak van de kandidaat berekend tot een decimaal achter de komma. 5

6 Herkansingsregeling Schoolexamen Voor het schoolexamen gelden voor de herkansing de volgende regels: - alleen die toetsen en praktische opdrachten kunnen herkanst worden, die als zodanig vermeld staan in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) - In het 3 e leerjaar mogen er twee toetsen herkanst worden. Eén toets aan het einde van periode 2 (een toets uit periode 1 of 2) en één toets aan het einde van periode 4 (een toets uit periode 3 of 4). Het is niet toegestaan om herkansingen op te sparen. - In het 4 e leerjaar mogen er 3 toetsen herkanst worden; één aan het einde van elke periode. Het is niet toegestaan om herkansingen op te sparen. - De leerling mag deelnemen aan een herkansing indien er minimaal 1 repeteerles is gevolgd (of een andere vorm van instructie die betrekking heeft op de stof). - Handelingsopdrachten en het sectorwerkstuk vallen niet onder de herkansingsregeling; bijsturing en begeleiding vinden plaats totdat de onderdelen naar behoren, voldoende of goed zijn afgerond. - Het hoogste cijfer geldt als definitief eindcijfer van de toets. - Inhaalwerk door verzuim met een geldige reden wordt niet gezien als een herkansing. Deze inhaal toetsen worden na overleg met de coördinator zo spoedig mogelijk geregeld. Het inhalen van dit werk moet binnen 5 werkdagen (ingaand vanaf het moment dat de leerling weer beter is gemeld) op initiatief van de leerling afgesproken worden met de docent. - De toetsmomenten worden centraal vastgesteld. Algemene herkansing Maatschappijleer Het vak Maatschappijleer wordt in het derde leerjaar afgesloten. Dit vak kent alleen een schoolexamen, er wordt dus geen centraal examen afgelegd voor dit vak. Het gemiddelde cijfer van de gemaakte pta s in klas 3 komt als afgerond cijfer op het diploma te staan. Maatschappijleer telt mee voor de zak- en slaagregeling. De leerling krijgt de kans tot het maken van een algemene herkansing aangeboden. Deze herkansing kan gebruikt worden om een onvoldoende weg te werken of om het (voldoende) gemiddelde te verhogen. De herkansing wordt aan het begin van het 4 e leerjaar afgenomen. Voor deze herkansing moet alle stof die gedurende het jaar is aangeboden en afgetoetst als geheel geleerd worden. Indien het cijfer is verbeterd, vervalt het oude gemiddelde. Het (hogere) cijfer van de algemene herkansing komt dan afgerond als eindcijfer op het diploma te staan. 6

7 Het sectorwerkstuk Het sectorwerkstuk is een van de verplichte onderdelen van het schoolexamen binnen de theoretische leerweg. Leerlingen kiezen een thema dat binnen hun eigen sector past. Het thema van het sectorwerkstuk kan verbonden zijn aan de sector, of aan sectorgebonden vakken, maar kan ook op een vervolgopleiding of beroep binnen de sector. Het sectorwerkstuk omvat minimaal 20 uur per leerling. Leerlingen worden door twee docenten beoordeeld, niet alleen het product wordt beoordeeld ook het proces dat leidde tot het product valt onder deze beoordeling. De criteria die aan de beoordeling ten grondslag liggen worden bij aanvang van het sectorwerkstuk aan de leerling bekend gemaakt. Bij een onvoldoende uitvoering van het sectorwerkstuk dient de kandidaat door bijsturing en begeleiding zijn werk zodanig te verrichten dat de kwalificatie voldoende of goed wordt verkregen. Praktische opdrachten Bij alle vakken kunnen kleine praktische opdrachten voorkomen. De leerlingen worden bij deze opdrachten beoordeeld op zowel het product als het proces. De criteria die de docent voor de beoordeling hanteert, moeten vooraf aan de leerlingen bekend gemaakt worden. Naast de kleine praktische opdrachten moet iedere leerling ook twee praktische opdrachten van elk minimaal 10 uur hebben uitgevoerd. Een grote praktische opdracht wordt uitgevoerd tijdens de stageweek in de 3 e klas VMBO. De tweede praktische opdracht is een keuzeopdracht van de leerling. Hij mag zelf bepalen voor welk examenvak hij een opdracht wil maken. Het moet uiterlijk 1 februari van het vierde schooljaar zijn afgesloten. Het centraal examen Aan het einde van klas 4 VMBO nemen alle leerlingen deel aan het centraal schriftelijk examen. In welke vakken je examen aflegt hangt sterk af van de leerweg en/of sector die je gekozen hebt. Leerlingen die de Basisberoepsgerichte leerweg volgen, leggen vaak in andere vakken en op een ander niveau het examen af dan leerlingen in de Kaderberoepsgerichte,Theoretische of Gemengde leerweg. Het centraal examen wordt landelijk afgenomen op een vooraf vastgestelde datum en tijd. In de beroepsgerichte leerweg nemen de leerlingen voor de beroepsgerichte vakken ook deel aan het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE). De cijferbepaling bij het centraal examen wordt door de commissie die de opgaven vaststelt geregeld. Het werk wordt beoordeeld door de examinator en eventueel een gecommitteerde. De cijfers worden tot op een decimaal nauwkeurig bepaald, evenals bij het schoolexamen. De algemene doelen per vak kun je vinden op Als je precies wil weten wat je voor je examen moet leren kun je navraag doen bij de docent. 7

8 Rapporten In klas 4 ontvangen de leerlingen tenminste vier maal een cijferkaart met de behaalde resultaten. Voor de aanvang van het centraal examen krijgen de leerlingen een overzicht van de resultaten van het schoolexamen. Deze definitieve eindlijst moet in de week voor aanvang van het examen ondertekend ingeleverd zijn bij de mentor. Uitslagregeling vmbo 1. De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien hij: a. een gemiddeld cijfer van de vakken van het centraal examen van ten minste 5,5 heeft behaald. b. voor alle examenvakken het cijfer 6 of hoger heeft behaald, of c. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het cijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of d. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger, of e. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger. f. CKV en LO moeten met voldoende of goed afgerond zijn (CKV wordt afgerond in het 3 e leerjaar, LO in het 4 e leerjaar). De leerling krijgt voor deze vakken een letterbeoordeling op het diploma in plaats van een eindcijfer. g. Leerlingen van de theoretische leerweg dienen hun sectorwerkstuk (SWS) met de beoordeling voldoende of goed te hebben afgesloten. N.B. De exameneisen zijn met ingang van schooljaar verscherpt. Meer informatie hieromtrent kunt u krijgen via de mentor of via Toetsaanpassingen voor leerlingen met dyslexie Alle leerlingen met dyslexie hebben recht op verlenging van tijd (VT). Er is wettelijk bepaald dat leerlingen vanaf schooljaar geen recht meer hebben op vergrotingen aangezien het lettertype van het examen wordt aangepast naar Arial 12 (was Arial 11). Ook pta s worden niet meer in vergrote vorm aangeboden. Zowel pta s als examens worden vanaf schooljaar aangeboden in eerder genoemd lettertype. In het begin van klas 3 wordt bij alle leerlingen met dyslexie een leestoets afgenomen (CITO tempo lezen). Leerlingen die een E-score behalen, gaan oefenen met auditieve ondersteuning (AO). Zij krijgen vervolgens de keuze of ze toetsen met AO willen gaan maken. Het is een vereiste dat leerlingen eerst geoefend hebben met AO, alvorens ze dit in toetssituaties kunnen gebruiken. Ouders krijgen altijd bericht van een aangeboden examenaanpassing. 8

9 Voor verdere informatie omtrent dyslexie en examenaanpassingen verwijzen wij u naar U kunt natuurlijk ook altijd de mentor van uw zoon / dochter/ pupil benaderen. Ontheffing door beperking In zeer uitzonderlijke gevallen kan er besloten worden dat een kandidaat toetsonderdelen binnen het SE en / of het CE in zijn geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van de kandidaat, zonder hierbij de gestelde toetsnormen uit het oog te verliezen. Dit geldt voor individuele gevallen, met name als er sprake is van belemmeringen die vragen om een afwijkende manier van examineren. De directeur bepaalt, na overleg met de examencommissie, de wijze waarop de toets en / of het examen zal worden afgelegd. Hiervan wordt de inspectie op de hoogte gesteld. Examen rekenen voor BB, KB en TL In de wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is op 29 april 2010 bepaald dat alle leerlingen in Nederland rekenonderwijs aangeboden krijgen in een doorlopende leerlijn, gestoeld op de referentieniveaus overgenomen uit het advies van de commissie Meijerink. In het VO zullen de leerlingen een afsluitende rekentoets maken. Het cijfer dat voor de toets wordt gehaald, telt niet mee voor de zak- slaagregeling, maar zal wel op het diploma vermeld worden. Dit houdt in dat de leerlingen die in het schooljaar schoolexamen doen, ook een rekentoets moeten maken. Het examen wordt voldoende afgerond wanneer de leerlingen van zowel de BB, KB en de TL het zogenoemde 2F-niveau beheersen De leerlingen dienen voor die rekentoets minimaal een 5 te halen. Hiervoor krijgen ze twee kansen. In maart 2015 is de eerste afname van de rekentoets en in juni 2015 de tweede. De onderdelen waarop de leerlingen getoetst worden, zijn: - Getallen - Verhoudingen - Meten en meetkunde - Verbanden In klas 3 krijgen de leerlingen twee uur rekenen in de week. De verschillende onderdelen zullen getoetst worden om aan te geven of ze het onderdeel beheersen. We werken o.a. met de onlinemethode Got-it. Met dit programma zullen we op school werken, maar is ook bedoeld om thuis mee aan de slag te gaan. Got-it laat d.m.v. een percentage zien in hoeverre de leerling het gewenste 2F-niveau beheerst. Om de kans van slagen te vergroten is het belangrijk dat de leerling thuis met zekere regelmaat (enige keren per week) werkt met het rekenprogramma Got-it. Hiervoor worden geen concrete huiswerkopdrachten gegeven. We raden ouders/ verzorgers met klem aan toe te zien op deze tijdsinvestering door leerling. 9

10 Wanneer er veranderingen optreden op het gebied van rekenen, zullen wij ouders/ verzorgers en leerlingen hierover informeren. In het geval u vragen heeft over bovenstaand stuk of de rekentoets in het algemeen, kunt u dhr. W. Struijs benaderen. Ook op kunt u op nodige informatie over dit onderwerp vinden. Examenrooster KB/TL Op de site kunnen examenkandidaten en ouder(s)/verzorger(s) het examenrooster vinden. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn de data van de examens reeds bekend. De route die gevolgd dient te worden om de data in te zien is als volgt: -www.examenblad.nl -aanklikken: vmbo KB of vmbo TL -onderwerpen -hulpmiddelen -regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor CE -toelichting rooster De BB examenkandidaten doen hun examen op de computer. De examendata worden door de school bepaald. Vanzelfsprekend vallen deze data binnen de examenperiode die over het algemeen geldt. De examenkandidaten en ouder(s)/verzorger(s) krijgen dit rooster middels een brief thuisgestuurd. De BB examenkandidaten worden ook via hun mentor op school op de hoogte gebracht. 10

11 LIJST BELANGRIJKE PUNTEN RONDOM PTA PERIODE KLAS 3 EN KLAS 4 - toelaten tot pta (tijd) Als een leerling te laat is voor een pta dan kan hij / zij nog toegelaten worden en het pta meemaken. De leerling krijgt (behalve de toegestane tijd v.w.b. examentijdverlenging) geen extra tijd. Na 15 minuten wordt de leerling niet meer toegelaten en moet er een proces verbaal opgemaakt worden (zie punt "afwezigheid tijdens pta"). - toelaten tot kijk- / luistervaardigheid pta Als een leerling uiterlijk een kwartier te laat is voor een dergelijk pta, dan mag de leerling alleen tijdens een officiële pauze in de toets worden toegelaten. Het eerste deel van de luistertoets mag na afloop ingehaald worden, mits de leerling een geldige reden heeft voor het te laat komen. - toelaten bij KPO Als een leerling te laat is bij een KPO en daardoor de instructie heeft gemist, dan wordt de leerling niet meer toegelaten en haalt de leerling het KPO op een ander tijdstip in. De leerling overlegt over het tijdstip met de docent; de leerling neemt het initiatief. De docent kan per vak bepalen of bovenstaande regel van toepassing is. Uiteraard geldt ook hier het recht tot tijdsverlenging van een leerling met examentijdverlenging (zie volgende stukje). - tijdsverlenging bij pta Bij een 1 uurs pta kan een leerling met examentijdverlenging 10 minuten extra krijgen. (NB 'uur' = lesuur) Bij een 2 uurs pta kan een leerling met examentijdverlenging 20 minuten extra krijgen. (NB 'uur' = lesuur) N.B. Als de lesgevende niet zeker weet of een leerling examentijdverlenging heeft kan hij het navragen bij de examensecretaris. - afwezigheid tijdens pta Als een leerling door ziekte of andere gegronde redenen een pta niet kan / heeft kunnen maken op de afgesproken datum dan dienen ouders / verzorgers een verzoek in te dienen om het pta op een ander moment in te halen. Indienen van verzoek tot inhalen / uitstellen pta: Het inhalen / uitstellen van een pta omdat er door ouders / verzorgers een briefje is meegegeven is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Als er een verzoek tot inhalen / uitstellen is dan beslist de mentor, eventueel in overleg met de vakleerkracht. Bij twijfel worden coördinator en examensecretaris geraadpleegd. Procedure: De leerling neemt een briefje van ouders / verzorgers mee. In dit briefje moet in ieder geval datum van schrijven, aanhef (naam mentor), reden van verzoek tot uitstel / inhalen pta, de data van afwezigheid van school (indien noodzakelijk) en de handtekening van ouder(s) staan. De leerling zorgt dat hij / zij om op school is en meldt zich vervolgens met 11

12 het briefje bij zijn / haar mentor (bij afwezigheid van de mentor meldt de leerling zich bij de studiecoördinator; bij diens afwezigheid bij de directie). De mentor beslist over de geldigheid van het verzoek tot uitstel / inhalen pta (eventueel in overleg met vakdocent). De mentor zet vervolgens zijn / haar paraaf op het briefje waarmee de leerling naar de vakleerkracht gaat. De leerling mag het pta overmaken als het briefje voorzien van de paraaf van de mentor door de leerling overlegd wordt. Er wordt ervan uitgegaan dat de leerling het initiatief neemt om een afspraak met de docent te maken en dat hij / zij dit binnen 5 werkdagen doet (dit gaat in op de dag dat de leerling beter is). In geval van twijfel overlegt de mentor met de vakleerkracht. Komen zij er niet uit dan worden coördinator en examensecretaris ingeschakeld. Bij overeenkomst maakt de mentor een kort verslag van de situatie, de genomen beslissing en de redenen waaraan dit ten grondslag heeft gelegen en stuurt dit digitaal naar de examensecretaris. Als het verzoek wordt afgewezen en er wordt overeengekomen dat er een 1.0 gegeven moet worden (of andere maatregelen overeenkomstig het examenreglement) dan moet een proces verbaal gemaakt worden. Dit moet ondertekend worden door de lesgevende en de mentor. In kopie gaat dit naar coördinator en examensecretaris. Hierna gaat het ter goedkeuring naar de vestigingsdirecteur. Procedure: De mentor stelt het proces verbaal op. Het proces verbaal wordt ondertekend door de mentor, lesgevende, coördinator en examensecretaris. Hierna geeft de mentor het proces verbaal aan de vestigingsdirecteur ter goedkeuring. De mentor hoort uiteindelijk van hem of er een 1.0 in het cijferprogramma ingevuld kan worden. De mentor vertelt vervolgens de lesgevende dat hij / zij een 1.0 kan invullen in het cijferprogramma. Het proces verbaal wordt door de mentor in het dossier van de leerling gedaan. Een pta waar uiteindelijk een 1.0 voor gehaald is kan wel herkanst worden mits deze als herkansbaar in het pta boekje staat. De mentor doet het proces verbaal in het dossier van de leerling. N.B. *het vergeten van boeken en / of het opzettelijk niet meenemen van de boeken naar huis is geen gegronde reden voor het overmaken van een pta. *zonder briefje met handtekening voor akkoord van mentor maakt een leerling het pta en wordt er niet in discussie gegaan. Een docent kan nooit wegens een onregelmatigheid zelf een cijfer 1 geven. De juiste weg is via de vestigingsdirecteur. De vestigingsdirecteur neemt het proces verbaal in behandeling nadat alle betrokkenen akkoord zijn met het in het proces verbaal genoemde voorstel (mentor, vakdocent, examensecretaris en coördinator). De vestigingsdirecteur neemt de uiteindelijke beslissing of een pta wel of niet overgemaakt kan worden. Hij stelt ouder(s) / verzorger(s) en direct betrokkenen op school van zijn beslissing op de hoogte. 12

13 mondeling examen Volgens het reglement van toetsing en afsluiting spelen de volgende artikelen een rol: Ouders moeten voor uur aan school meedelen dat de kandidaat verhinderd is om aan het tentamen mee te doen Een toets/tentamen niet maken zonder geldige reden geldt als een onregelmatigheid Een kandidaat die te laat komt krijgt geen extra tijd. 6.4 Maatregelen die de vestigingsdirecteur kan nemen bij een onregelmatigheid: o.a. de leerling krijgt het cijfer 1 voor dat onderdeel. 6.6 Van de genomen maatregel worden de leerling en ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte gesteld. 6.7 De leerling en ouders/verzorgers hebben 3 dagen te tijd om in beroep te gaan. 6.8 Deze onregelmatigheid en de genomen maatregel moeten worden gemeld bij de inspectie. Als we nu rekening houden met het bovenstaande komen we tot onderstaande gedragsregel bij te laat komen: *Een leerling die niet is afgemeld is onwettig afwezig en wordt behandeld volgens bovenstaande regels. Denk dan wel om het bepaalde in artikel 6.4 t/m 6.8. * De leerling die te laat komt verspeelt bij Duits de voorbereidingsfase, maar doet wel gewoon zijn mondeling (bij Nederlands en Engels is er geen sprake van voorbereidingstijd). Storen van examinator en kandidaat tijdens het mondeling is niet toegestaan. * De leerling die gedurende het mondelinge gedeelte te laat komt heeft de tijd tot het officiële einde. De leerling krijgt dus geen extra tijd. De onderwerpen die wegens dit tijdsgebrek niet ter sprake zijn gekomen zijn wel medebepalend voor het cijfer. 13

14 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KLAS 3 EN 4 14

15 Schoolexamen BB Vak: Nederlands KLAS 3 Periode 1 : 30 augustus 2013 t/m 15 november 2013 Wat Wanneer Stof Hoe Herkansbaar Weging Cijfer Fictiedossier P1 Fictiedossier Handelingsdeel Ja Vold. Fictie P1 Toets boek 1 Schriftelijk Nee 1 Begrijpend lezen P1 Taalrijk deel A, Schriftelijk Ja 3 module 1 Periode 2 : 18 november 2013 t/m 31 januari 2014 Fictiedossier P2 Fictiedossier Handelingsdeel Ja Vold. Fictie P2 Toets boek 2 Schriftelijk Nee 1 Basisvaardigheden P2 Taalrijk deel A, Schriftelijk Ja 2 TOETSWEEK module 3 Spreekvaardigheid P2 Spreekbeurt Mondeling Nee 2 Fictiedossier P2 Fictiedossier Handelingsdeel Ja Vold. Fictie P2 Toets boek 3 Schriftelijk Nee 1 Periode 3 : 3 februari t/m 25 april 2014 Fictiedossier P3 Fictiedossier Handelingsdeel Ja Vold. Fictie P3 Toets boek 4 Schriftelijk Nee 1 Fictiedossier is nu afgerond. Gemiddelde van de vier cijfers over Nee 3 de boektoetsen 1 t/m 4. GPO: P3 Stagewerkboek Handelingsdeel Ja Vold. arbeidsoriëntatie Basisvaardigheden P3 Taalrijk deel A, Schriftelijk Ja 3 module 2 Periode 4 : 6 mei 2014 t/m 11 juli 2014 Basisvaardigheden P4 TOETSWEEK Taalrijk deel A, modules 5 en 6 Schriftelijk Ja 3 15

16 Schoolexamen BB Vak: Nederlands KLAS 4 Periode 1 : Wat Wanneer Stof Hoe Herkansbaar Weging Cijfer Fictiedossier P1 Fictiedossier Handelingsdeel Ja Vold. Basisvaardigheden: P1 Taalrijk deel B, Schriftelijk Ja 3 Spelling Module 12 Examenonderdeel: P1 Taalrijk deel B Schriftelijk Ja 3 Functioneel Schrijven: Artikel Module 9.4 en 13 Periode 2 : Fictiedossier P2 Fictiedossier Handelingsdeel Ja Vold. Examenonderdeel: P2 Taalrijk deel B Schriftelijk Nee 4 Begrijpend lezen Module 11 Fictiedossier P2 Fictiedossier Handelingsdeel Ja Vold. CITO: Kijk- & Luistervaardigheid Examenonderdeel: Functioneel P2 CITO-materiaal Schriftelijk Nee 2 P2 TOETSWEEK Taalrijk deel B Module 9.4 en 13 Schriftelijk Ja 3 Schrijven: Brief Periode 3 : Spreekvaardigheid P3 Spreekbeurt Mondeling Nee 2 Fictiedossier P3 Fictiedossier Handelingsdeel Nee Vold. Mondeling tentamen P3 4 fictiewerken Mondeling Nee 4 Fictie Basisvaardigheden Stijl & Spelling P3 TOETSWEEK Taalrijk deel B Modules 7 & 8 Schriftelijk Ja 3 16

17 Schoolexamen BB Vak: Duits KLAS 3 Periode 1 : 30 augustus 2013 t/m 15 november 2014 Wat Wanneer Stof Hoe Herk Weging Cijfer Idioom/grammati Hst schriftelijk ja 1 ca Leesvaardigheid nee 3 Kijk- en Gesproken tekst nee 2 luisterv.heid met beeld en meerkeuze vragen 1 opdracht o/v/g mediadossier Periode 2 : 18 november 2013 t/m 31 januari 2014 Idioom/grammati ca Hst stencil verleden tijd haben en sein schriftelijk ja 1 Leesvaardigheid toetsweek nee 3 Kijk- en nee 2 luisterv.heid Gesproken tekst met meerkeuze vragen 1 opdracht o/v/g mediadossier Periode 3 : 3 februari 2013 t/m 25 april 2014 Idioom/grammati Hst schriftelijk ja 1 ca Leesvaardigheid nee 3 Schrijfv.heid Persoonlijke e- computer ja 2 mail 1 opdracht o/v/g mediadossier Periode 4 : 6 mei 2014 t/m 11 juli 2014 Idioom/grammati Hst. 16 schriftelijk ja 1 ca Leesvaardigheid toetsweek nee 3 Gespreksvaardig Taaldorp nee 2 heid 1 opdracht mediadossier o/v/g 17

18 Schoolexamen BB Vak: Duits KLAS 4 Periode 1: Wat Wanneer Stof Hoe Herk Weging Cijfer Idioom/grammati Hst schriftelijk ja 1 ca Leesvaardigheid ja 3 Kijk- en Gesproken tekst nee 2 luisterv.heid met beeld en meerkeuze vragen 1 opdracht o/v/g mediadossier Periode 2 : Idioom/grammati ca Hst schriftelijk ja 1 Leesvaardigheid toetsweek ja 3 Schrijfv.heid Klikbrief zakelijk computer nee o/v/g 1 opdracht mediadossier Periode 3 : Kijk- en luisterv.heid Gespreksvaardig heid 1 opdracht mediadossier Gesproken tekst met beeld en meerkeuze vragen nee 2 Taaldorp nee 2 o/v/g 18

19 Schoolexamen BB Vak: Engels KLAS 3 Periode 1 : 30 augustus 2013 t/m 15 november 2013 Wat Wanneer Stof Hoe Herkansbaar Weging Cijfer Idioom en All Right Unit schriftelijk ja 1x vaardigheden 1 Leesvaardigheid nee 1x Periode 2 : 18 november 2013 t/m 31 januari 2014 Idioom en All Right Unit schriftelijk ja 1x vaardigheden 2 Schrijfvaardigheid toetsweek Grammaticale ja 1x tijden Periode 3 : 3 februari 2014 t/m 25 april 2014 Kijk-en nee 1x luistervaardigheid Idioom en vaardigheden All Right Unit schriftelijk ja 1x Periode 4 : 6 mei 2014 t/m 11 juli 2014 Idioom en All Right Unit schriftelijk ja 1x vaardigheden Leesvaardigheid toetsweek nee 1x NB Voor het behalen van het diploma zal ook het leesdossier Engels naar behoren moeten zijn. De opdrachten en data betreffende het leesdossier zullen klassikaal worden aangegeven. 19

20 Schoolexamen BB Vak: Engels KLAS 4 Periode 1 : Wat Wanneer Stof Hoe Herkansbaar Weging Cijfer Schrijfvaardigheid Persoonlijke schriftelijk ja 1x brief Kijk-en nee 1x luistervaardigheid Periode 2 : Leesvaardigheid toetsweek ja 2x Kijk-en nee 2x luistervaardigheid Periode 3 : Spreekvaardigheid mondeling nee 4x Schrijfvaardigheid toetsweek Zakelijke brief schriftelijk ja 2x NB Voor het behalen van het diploma zullen zowel het schrijfdossier als het leesdossier Engels naar behoren moeten zijn. De opdrachten en data betreffende het schrijf-en leesdossier zullen klassikaal worden aangegeven. 20

21 Schoolexamen BB Vak: wiskunde Klas 3 Wat Wanneer Stof Hoe Herk Weging Cijfer Moderne Wiskunde editie 9 Periode 1: 30 augustus 2013 t/m 15 november 2013 TSE 1 Plaats bepalen Grafieken oktober H1 H2 Schr. Ja 1.. Periode 2: 18 november 2013 t/m 31 januari 2014 TSE 2 Rekenen Verhoudingen en Procenten toetsweek H3 H4 Schr. Ja 1.. Periode 3: 3 februari 2014 t/m 25 april 2014 TSE 3 Kijken en redeneren Statistiek Periode 4: 6 mei 2014 t/m 11 juli 2014 TSE 4 Omtrek en Oppervlakte Werken met formules TSE 5 Schattend Rekenen Inhoud Formules en terugrekenen februari april toetsweek H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 Schr. Ja 1 Schr. Ja 1.. Schr. Ja

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2014-2016 Calvijn Meerpaal Theoretische Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Basisberoepsgerichte Leerweg Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2015 2017 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Toelichting op het PTA op Calvijn

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2015 2017 Calvijn Meerpaal Kaderberoepsgerichte Leerweg Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Toelichting op het PTA op Calvijn Meerpaal...

Nadere informatie

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Artikel 1 Algemeen 1. Dit programma van ing en afsluiting vormt een onverbrekelijk geheel met

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schoolren 2015 2017 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Inhoud CE : Kijk Lees Schrijfvaardigheid Tijdsduur CE : 120 minuten

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2016 2018 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een digitaal examen Inhoud CE : Kijk

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 205-206 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 205-206 Artikel Algemeen. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onverbrekelijk

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 2014 2015 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3

vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 2017 2018 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo bb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo bb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo basisberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kb Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vmbo kb Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 3 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg.

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg. Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaar 2016 2017 Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg 1-Jarig PTA s-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een

Nadere informatie

PTA leerjaar 4 Schooljaar

PTA leerjaar 4 Schooljaar PTA leerjaar 4 Schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord Herkansen en inhalen in leerjaar 4 Berekening SE-cijfer PTA per vak Nederlands Engels Duits Wiskunde Economie Biologie Sport, dienstverlening

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN-

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- GREIJDANUS COLLEGE MEPPEL VMBO ISDC 3 & KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG 201-2015 en 2015-201 Bewegingsonderwijs 3KB (115) Volleybal - H J Weging HER. Opmerkingen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 4M: PTA 05-06, De Nieuwe Veste Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen van

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid

Nadere informatie

PTA 2015-2016. Basis 3E LEERJAAR. PTA 3 e leerjaar 2015-2016 1

PTA 2015-2016. Basis 3E LEERJAAR. PTA 3 e leerjaar 2015-2016 1 PTA 2015-2016 3E LEERJAAR Basis PTA 3 e leerjaar 2015-2016 1 Beste leerlingen, In het boekje dat je nu in je bezit hebt, is voor alle vakken die je volgt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 2015 2016 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN-

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- GREIJDANUS COLLEGE MEPPEL VMBO ISDC 3 & BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG 201-2015 en 2015-201 Bewegingsonderwijs 3BB (115) Volleybal - H J Weging HER. Opmerkingen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 2014 2015 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

PTA 2013-2014. Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo de Isselborgh Leerweg : BB Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 3

PTA 2013-2014. Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo de Isselborgh Leerweg : BB Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 3 Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 3 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toetsv orm centr tijd herk weging 01 wk 41 Toets blok 1 K 1 t/m 7 SO N 45 min. J 1 02 Totaal kleine overhoringen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn kaderberoepsgerichte leerweg

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn kaderberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Afdeling: Zorg & Welzijn kaderberoepsgerichte leerweg 4 e leerjaar CURSUS 2016 2017 Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2016 2017 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Sport, Dienstverlening en Veiligheid

Sport, Dienstverlening en Veiligheid PTA Dienstverlening en Produceten (D&P) Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Dienstverlening en Producten / Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) Schreuder

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO BASIS Sector: TECHNIEK 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4 e jaars leerlingen Hierbij

Nadere informatie

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg

Examenreglement. rogramma van oetsing en fsluiting. Basisberoepsgerichte leerweg 2014-2016 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Basisberoepsgerichte leerweg VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich mee. Voor jou

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands PTA Periode Examen Leerstofomschrijving

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 3 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 016 017 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is het programma

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Basisberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Basisberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant choolren 2015 2017 Basisberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een digitaal examen Inhoud CE : Lees chrijf

Nadere informatie

VSO de Elimschool PTA 2013-2014

VSO de Elimschool PTA 2013-2014 Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 3 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toetsv orm centr tijd herk weging wk 35-45 01 wk 40 Toets blok 1 K 1 t/m 7 SO N 45 min. J 1 02 Totaal kleine overhoringen

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 2015 2016 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerjaar 3 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH. PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort , schooljaar

PRINSENTUIN VAN COOTH. PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort , schooljaar PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort 2016-2018, schooljaar 2016-2017 Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 3 GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving

Nadere informatie

3 VMBO-K. Programma van toetsing en afsluiting per vak

3 VMBO-K. Programma van toetsing en afsluiting per vak 3 VMBO-K Programma van toetsing en afsluiting per vak Examendossier 2017-2018 (ED17=schooljaar 1718 V3) Examendossier 2018-2019 (ED18=schooljaar 1819 KL4/BL4) 1 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Nadere informatie

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg

2012-2013. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting. VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO-groen klas 4 Kaderberoepsgerichte leerweg 2012-2013 Clusius College VMBO Vestiging: Amsterdam Rode Kruisstraat 40 1025 KN Amsterdam Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

PTA METAALTECHNIEK. PTA Produceren, Installeren & Energie PTA. Programma van Toetsing en Afsluiting Produceren, Installeren en Energie Metaaltechniek

PTA METAALTECHNIEK. PTA Produceren, Installeren & Energie PTA. Programma van Toetsing en Afsluiting Produceren, Installeren en Energie Metaaltechniek PTA METAALTECHNIEK PTA Produceren, Installeren & Energie PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Produceren, Installeren en Energie Metaaltechniek Schreuder College Slinge VMBO BB / KB 2016 2017 (update

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Schoolexamen overzicht

Schoolexamen overzicht Schoolexamen overzicht Programma van toetsing en afsluiting Theoretische Leerweg Leerjaar 4 2016-2017 1 Inleiding In het VMBO werken de leerlingen in de bovenbouw vanaf klas 3 binnen alle vakken aan hun

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4 vmbo bb SDV. Scholengemeenschap Lelystad

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4 vmbo bb SDV. Scholengemeenschap Lelystad Schooljaar 2015-2016 4 vmbo bb SDV Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 4 vmbo basis- & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het PTA voor klas 4. Je weet vanuit klas 3 dat

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren 2015 2017. Basisberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren 2015 2017. Basisberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2015 2017 Basisberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2015 2016 Het Programma van Toetsing

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Theoretische Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie van

Nadere informatie

PTA Basis 2015-2016. Inhoud

PTA Basis 2015-2016. Inhoud PTA Basis 2015-2016 Inhoud Maatschappijleer... 2 Kunstvakken 1... Biologie... 5 Engels... 6 Geschiedenis... 9 Wiskunde... 10 Nederlands... 12 Zorg en Welzijn... 1 Lichamelijke Opvoeding... 16 Maatschappijleer

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector/Afdeling: VMBO Leerjaar:3 Methode: Op niveau bovenbouw K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ECONOMIE Afd. Handel en Administratie 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ZORG EN WELZIJN Afd. Verzorging 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van deze 4

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn basisberoepsgerichte leerweg

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Afdeling: Zorg & Welzijn basisberoepsgerichte leerweg PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Afdeling: Zorg & Welzijn basisberoepsgerichte leerweg 4 e leerjaar CURSUS 2016 2017 Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2016 2017 4 e leerjaar basisberoepsgerichte

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting

Programma van Toetsing en afsluiting Programma van Toetsing en afsluiting 2017-2018 Mavo september 2017 Voor je ligt het PTA-boekje van deze cursus (2017/2018). Je treft hierin een overzicht aan van alle toetsen en opdrachten die dit jaar

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 05 06 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouders/verzorgers, Dit is het programma van toetsing

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Basisberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Basisberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg 04-05 OPDC t Nijrees Klas 3 Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 4 GL 2014/2015. TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 4 GL 2014/2015. TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 4 GL 2014/2015 TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT Vak/programma: Nederlands Leerweg: GL/TL Leerjaar: 4 vmbo Cijfer- Toets Toets- Examen Inhoud Examen- Gewicht

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo theoretische leerweg leerjaar 4 2014 2015 Inhoud Inleiding.3 Schoolexamen... 4 Wat

Nadere informatie

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg 2011-2013 3 e leerjaar Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg tel. 050 3656700 Het schoolexamen Periode 2011-2013 3 e leerjaar

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting ZW-BBL 4. CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College

Programma van toetsing en afsluiting ZW-BBL 4. CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 ZW-BBL 4 CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College Vak: Nederlands P5 Gemiddelde lezen en spelling S 2 P5 Schrijven S 1 þ P6 Fictiedossier S 3 P6 Gemiddelde

Nadere informatie

Examendossier (ED15=schooljaar 1516 V3) Examendossier (ED16=schooljaar 1617 KL4/BL4)

Examendossier (ED15=schooljaar 1516 V3) Examendossier (ED16=schooljaar 1617 KL4/BL4) Programma van toetsing en afsluiting per vak Examendossier 2015-2016 (ED15=schooljaar 1516 V3) Examendossier 2016-2017 (ED16=schooljaar 1617 KL4/BL4) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Leeswijzer

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE

SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2016-2017 EXAMENKATERN 2016-2017 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 8 inhoudsopgave Beste

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Kaderberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Kaderberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Kaderberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 2 42 3 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 42 Schoolexamen I: Kijk- en luister S 2 75 nee 43 Schoolexamen II: Fictiedossier Fragmenten leerjaar 3 (boeken en 2) Fragmenten boek 3 en boek

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren klas 3 september 2015

stofomschrijving toetsing weegfactoren klas 3 september 2015 stofomschrijving toetsing weegfactoren klas 3 M september 2015 Cohort Leerjaar Afdeling Betreft het vak 2015 3 VMBO - Mavo Aardrijkskunde PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Periode Toets Nr. 1-3 1 atlasvaardigheden

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

De Veenlanden - PTA 2013-2014

De Veenlanden - PTA 2013-2014 Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo de Veenlanden Sector : economie / zorg en welzijn Vak : Nederlands Leerjaar : 4 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toets vorm Deelcijfer SE1 (leerjaar 3)

Nadere informatie

Informatieavond examinering klas februari 2017

Informatieavond examinering klas februari 2017 Informatieavond examinering klas 4 15 februari 2017 Centraal examen toen Één moment Grote zaal Één examen Op papier Alle vakken identieke examinering Centraal examen nu Flexibele (digitale) examens KB

Nadere informatie

CONSUMPTIEF - HORECA. PTA Horeca, Bakkerij en Recreatie PTA

CONSUMPTIEF - HORECA. PTA Horeca, Bakkerij en Recreatie PTA PTA Horeca, Bakkerij en Recreatie CONSUMPTIEF - HORECA PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Horeca, Bakkerij en recreatie (HBR) Consumptief - HORECA Schreuder College Slinge VMBO BB / KB 2016 2017

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting

Programma van Toetsing en afsluiting Programma van Toetsing en afsluiting 2017-2018 Mavo 4 september 2017 Voor je ligt het PTA-boekje van deze cursus (2017/2018). Je treft hierin een overzicht aan van alle toetsen en opdrachten die dit jaar

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg. Editie 2012/2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO 3 Gemengd/Theoretische leerweg Editie 2012/2013 2 C O L L E G E R U I V E N INHOUDSOPGAVE VOORWOORD HERKANSINGEN PROTOCOL SCHOOLEXAMENCIJFERS KLAS 3 CIJFERS BIJLAGE

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie