Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg"

Transcriptie

1 Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing en Afsluiting op de locatie Calvijn Meerpaal 3. Lijst van belangrijke punten rondom de PTA periode in klas 3 en S.E. programma Basisberoepsgerichte Leerweg S.E. programma Kaderberoepsgerichte Leerweg S.E. programma Theoretische Leerweg 56 2

3 Inleiding In het vmbo begint het schoolexamen in het derde leerjaar. Het eindexamen vmbo bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen. Het schoolexamen doe je door in klas 3 en 4 je examendossier op te bouwen. Onderdelen van dit examendossier kunnen al in het derde leerjaar worden afgesloten. Het centraal examen blijft in het laatste leerjaar. Je mag alleen aan het centraal examen meedoen als je examendossier compleet is. Op de website van Calvijn vind je het examenreglement zoals dat op Calvijn geldt. Voor een deel is het examenreglement gebaseerd op het Eindexamenbesluit uit 2000 van de rijksoverheid, voor een deel is het aangepast aan de situatie op Calvijn. Het Eindexamenbesluit ligt ter inzage op school (zie ook of Het examenreglement geeft aan welke rechten en plichten de school kent op het gebied van het examen vmbo en welke jij als kandidaat hebt. Daarom is het belangrijk dat je dit reglement aandachtig leest en thuis bespreekt. Dit examenreglement is geldig voor de gehele duur van de examenperiode (SE en CE). Eventuele wijzigingen worden jaarlijks in een aanvullend schrijven bekend gemaakt (zie artikel 9.2.van het reglement). Bij het examenreglement hoort een Programma van toetsing en afsluiting. Aan de hand hiervan kun je precies nagaan wat er de komende twee jaren van je verwacht wordt. Eventuele wijzigingen worden in een aanvullend schrijven bekend gemaakt. 3

4 Toelichting op Programma van Toetsing en Afsluiting op Calvijn Meerpaal Herinrichting bovenbouw Met ingang van cursusjaar zijn er wijzigingen aangebracht in de opzet van het 3 e leerjaar. Deze informatie is ook te lezen in de schoolgids. Wij raden u aan deze informatie zorgvuldig door te nemen. Als u vragen heeft kunt u de mentor van uw zoon / dochter / pupil natuurlijk altijd benaderen. Hieronder volgt een korte samenvatting: Op onze school kennen we de volgende leerwegen: - De Basisberoepsgerichte (BB) en de Kaderberoepsgerichte (KB) leerweg. - De Theoretische (TL) leerweg. Alle leerlingen zijn verplicht om de vakken Nederlands, Engels en Maatschappijleer 1 in hun pakket op te nemen. Aan de hand van het gekozen vakkenpakket plaatst de leerling zich in een van de sectoren: techniek, zorg & welzijn, economie of landbouw. Het examen Het examen op onze school bestaat voor alle leerlingen in het VMBO uit een schoolexamen en een centraal examen. Een examen bestaat per vak uit: -een schoolexamen en een centraal examen -of uitsluitend een schoolexamen. De vakken maatschappijleer(1), lichamelijke opvoeding en de kunstvakken(1) kennen uitsluitend een schoolexamen. Het schoolexamen start op onze school op in het derde leerjaar, het centraal examen wordt aan het einde van het vierde schooljaar afgenomen. Alle regels betreffende het examen zijn opgenomen in het Examenreglement van onze school en zijn voor het overgrote deel gebaseerd op het Examenbesluit uit 2000, opgesteld door de Rijksoverheid. Dit officiële Examenbesluit ligt ter inzage op school. Een ander deel van het examenreglement bevat de invulling van het schoolexamen, zoals dat plaats vindt op onze scholengemeenschap. In het boekje Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) vind je onder andere informatie over welke toetsen er worden afgenomen en in welke periode. 4

5 Het schoolexamen In klas 3 en 4 tellen alle in het PTA genoemde onderdelen mee voor het uiteindelijke schoolexamencijfer. Het schoolexamen kan bestaan uit schriftelijke en mondelinge toetsen, praktische opdrachten, handelingsdelen en voor de theoretische leerweg een sectorwerkstuk. Je werk van het schoolexamen wordt tenminste een week voor de aanvang van het centraal examen afgesloten. Je kan, afhankelijk van de leerweg, zelf bepalen in welke vakken je centraal examen wilt afleggen, je moet echter wel de regels in acht nemen van het Examenbesluit uit Roostertechnische problemen kunnen ook een beperking opleggen aan jouw pakketkeuze in het vrije deel. Al jouw geleverde prestaties worden verzameld in het examendossier. Het examendossier bevat: -een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten -een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen -informatie over het handelingsdeel -een vastlegging van de prestatie van het sectorwerkstuk (alleen voor de Theoretische Leerweg) Het examendossier kan opgevat worden als de verzameling van de resultaten van de leerling voor het schoolexamen, later aangevuld met de resultaten van het centraal examen. Alle afgelegde toetsen van het schoolexamen worden onder verantwoording van de desbetreffende sectievertegenwoordiger centraal bewaard. De organisatie van het schoolexamen wordt in grote mate bepaald door het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het pta boekje wordt aan het begin van klas 3 uitgedeeld aan de leerlingen en geldt zowel voor leerjaar 3 als 4. Het boekje is ook op de site van de Meerpaal te vinden. Wij raden zowel ouders als leerlingen aan het boekje goed door te nemen. Van alle vakken die deel uitmaken van het programma van toetsing en afsluiting in klas 3 en 4 VMBO is een vak-pta opgesteld. Het vak-pta geeft informatie over de gebruikte methode, de volgorde, de inhoud, de wijze waarop, de weging, het tijdstip en de eventuele herkansingsmogelijkheden van de toetsen en opdrachten. Per leerweg zal de inhoud van het PTA verschillen. Een aantal van de in het PTA vermelde toetsen zullen worden afgenomen in daarvoor aangewezen toetsweken. Berekening van het schoolexamencijfer In klas vier wordt voor aanvang van het centraal examen het schoolexamencijfer per vak van de kandidaat berekend tot een decimaal achter de komma. 5

6 Herkansingsregeling Schoolexamen Voor het schoolexamen gelden voor de herkansing de volgende regels: - alleen die toetsen en praktische opdrachten kunnen herkanst worden, die als zodanig vermeld staan in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) - In het 3 e leerjaar mogen er twee toetsen herkanst worden. Eén toets aan het einde van periode 2 (een toets uit periode 1 of 2) en één toets aan het einde van periode 4 (een toets uit periode 3 of 4). Het is niet toegestaan om herkansingen op te sparen. - In het 4 e leerjaar mogen er 3 toetsen herkanst worden; één aan het einde van elke periode. Het is niet toegestaan om herkansingen op te sparen. - De leerling mag deelnemen aan een herkansing indien er minimaal 1 repeteerles is gevolgd (of een andere vorm van instructie die betrekking heeft op de stof). - Handelingsopdrachten en het sectorwerkstuk vallen niet onder de herkansingsregeling; bijsturing en begeleiding vinden plaats totdat de onderdelen naar behoren, voldoende of goed zijn afgerond. - Het hoogste cijfer geldt als definitief eindcijfer van de toets. - Inhaalwerk door verzuim met een geldige reden wordt niet gezien als een herkansing. Deze inhaal toetsen worden na overleg met de coördinator zo spoedig mogelijk geregeld. Het inhalen van dit werk moet binnen 5 werkdagen (ingaand vanaf het moment dat de leerling weer beter is gemeld) op initiatief van de leerling afgesproken worden met de docent. - De toetsmomenten worden centraal vastgesteld. Algemene herkansing Maatschappijleer Het vak Maatschappijleer wordt in het derde leerjaar afgesloten. Dit vak kent alleen een schoolexamen, er wordt dus geen centraal examen afgelegd voor dit vak. Het gemiddelde cijfer van de gemaakte pta s in klas 3 komt als afgerond cijfer op het diploma te staan. Maatschappijleer telt mee voor de zak- en slaagregeling. De leerling krijgt de kans tot het maken van een algemene herkansing aangeboden. Deze herkansing kan gebruikt worden om een onvoldoende weg te werken of om het (voldoende) gemiddelde te verhogen. De herkansing wordt aan het begin van het 4 e leerjaar afgenomen. Voor deze herkansing moet alle stof die gedurende het jaar is aangeboden en afgetoetst als geheel geleerd worden. Indien het cijfer is verbeterd, vervalt het oude gemiddelde. Het (hogere) cijfer van de algemene herkansing komt dan afgerond als eindcijfer op het diploma te staan. 6

7 Het sectorwerkstuk Het sectorwerkstuk is een van de verplichte onderdelen van het schoolexamen binnen de theoretische leerweg. Leerlingen kiezen een thema dat binnen hun eigen sector past. Het thema van het sectorwerkstuk kan verbonden zijn aan de sector, of aan sectorgebonden vakken, maar kan ook op een vervolgopleiding of beroep binnen de sector. Het sectorwerkstuk omvat minimaal 20 uur per leerling. Leerlingen worden door twee docenten beoordeeld, niet alleen het product wordt beoordeeld ook het proces dat leidde tot het product valt onder deze beoordeling. De criteria die aan de beoordeling ten grondslag liggen worden bij aanvang van het sectorwerkstuk aan de leerling bekend gemaakt. Bij een onvoldoende uitvoering van het sectorwerkstuk dient de kandidaat door bijsturing en begeleiding zijn werk zodanig te verrichten dat de kwalificatie voldoende of goed wordt verkregen. Praktische opdrachten Bij alle vakken kunnen kleine praktische opdrachten voorkomen. De leerlingen worden bij deze opdrachten beoordeeld op zowel het product als het proces. De criteria die de docent voor de beoordeling hanteert, moeten vooraf aan de leerlingen bekend gemaakt worden. Naast de kleine praktische opdrachten moet iedere leerling ook twee praktische opdrachten van elk minimaal 10 uur hebben uitgevoerd. Een grote praktische opdracht wordt uitgevoerd tijdens de stageweek in de 3 e klas VMBO. De tweede praktische opdracht is een keuzeopdracht van de leerling. Hij mag zelf bepalen voor welk examenvak hij een opdracht wil maken. Het moet uiterlijk 1 februari van het vierde schooljaar zijn afgesloten. Het centraal examen Aan het einde van klas 4 VMBO nemen alle leerlingen deel aan het centraal schriftelijk examen. In welke vakken je examen aflegt hangt sterk af van de leerweg en/of sector die je gekozen hebt. Leerlingen die de Basisberoepsgerichte leerweg volgen, leggen vaak in andere vakken en op een ander niveau het examen af dan leerlingen in de Kaderberoepsgerichte,Theoretische of Gemengde leerweg. Het centraal examen wordt landelijk afgenomen op een vooraf vastgestelde datum en tijd. In de beroepsgerichte leerweg nemen de leerlingen voor de beroepsgerichte vakken ook deel aan het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE). De cijferbepaling bij het centraal examen wordt door de commissie die de opgaven vaststelt geregeld. Het werk wordt beoordeeld door de examinator en eventueel een gecommitteerde. De cijfers worden tot op een decimaal nauwkeurig bepaald, evenals bij het schoolexamen. De algemene doelen per vak kun je vinden op Als je precies wil weten wat je voor je examen moet leren kun je navraag doen bij de docent. 7

8 Rapporten In klas 4 ontvangen de leerlingen tenminste vier maal een cijferkaart met de behaalde resultaten. Voor de aanvang van het centraal examen krijgen de leerlingen een overzicht van de resultaten van het schoolexamen. Deze definitieve eindlijst moet in de week voor aanvang van het examen ondertekend ingeleverd zijn bij de mentor. Uitslagregeling vmbo 1. De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien hij: a. een gemiddeld cijfer van de vakken van het centraal examen van ten minste 5,5 heeft behaald. b. voor alle examenvakken het cijfer 6 of hoger heeft behaald, of c. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het cijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of d. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger, of e. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger. f. CKV en LO moeten met voldoende of goed afgerond zijn (CKV wordt afgerond in het 3 e leerjaar, LO in het 4 e leerjaar). De leerling krijgt voor deze vakken een letterbeoordeling op het diploma in plaats van een eindcijfer. g. Leerlingen van de theoretische leerweg dienen hun sectorwerkstuk (SWS) met de beoordeling voldoende of goed te hebben afgesloten. N.B. De exameneisen zijn met ingang van schooljaar verscherpt. Meer informatie hieromtrent kunt u krijgen via de mentor of via Toetsaanpassingen voor leerlingen met dyslexie Alle leerlingen met dyslexie hebben recht op verlenging van tijd (VT). Er is wettelijk bepaald dat leerlingen vanaf schooljaar geen recht meer hebben op vergrotingen aangezien het lettertype van het examen wordt aangepast naar Arial 12 (was Arial 11). Ook pta s worden niet meer in vergrote vorm aangeboden. Zowel pta s als examens worden vanaf schooljaar aangeboden in eerder genoemd lettertype. In het begin van klas 3 wordt bij alle leerlingen met dyslexie een leestoets afgenomen (CITO tempo lezen). Leerlingen die een E-score behalen, gaan oefenen met auditieve ondersteuning (AO). Zij krijgen vervolgens de keuze of ze toetsen met AO willen gaan maken. Het is een vereiste dat leerlingen eerst geoefend hebben met AO, alvorens ze dit in toetssituaties kunnen gebruiken. Ouders krijgen altijd bericht van een aangeboden examenaanpassing. 8

9 Voor verdere informatie omtrent dyslexie en examenaanpassingen verwijzen wij u naar U kunt natuurlijk ook altijd de mentor van uw zoon / dochter/ pupil benaderen. Ontheffing door beperking In zeer uitzonderlijke gevallen kan er besloten worden dat een kandidaat toetsonderdelen binnen het SE en / of het CE in zijn geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van de kandidaat, zonder hierbij de gestelde toetsnormen uit het oog te verliezen. Dit geldt voor individuele gevallen, met name als er sprake is van belemmeringen die vragen om een afwijkende manier van examineren. De directeur bepaalt, na overleg met de examencommissie, de wijze waarop de toets en / of het examen zal worden afgelegd. Hiervan wordt de inspectie op de hoogte gesteld. Examen rekenen voor BB, KB en TL In de wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is op 29 april 2010 bepaald dat alle leerlingen in Nederland rekenonderwijs aangeboden krijgen in een doorlopende leerlijn, gestoeld op de referentieniveaus overgenomen uit het advies van de commissie Meijerink. In het VO zullen de leerlingen een afsluitende rekentoets maken. Het cijfer dat voor de toets wordt gehaald, telt niet mee voor de zak- slaagregeling, maar zal wel op het diploma vermeld worden. Dit houdt in dat de leerlingen die in het schooljaar schoolexamen doen, ook een rekentoets moeten maken. Het examen wordt voldoende afgerond wanneer de leerlingen van zowel de BB, KB en de TL het zogenoemde 2F-niveau beheersen De leerlingen dienen voor die rekentoets minimaal een 5 te halen. Hiervoor krijgen ze twee kansen. In maart 2015 is de eerste afname van de rekentoets en in juni 2015 de tweede. De onderdelen waarop de leerlingen getoetst worden, zijn: - Getallen - Verhoudingen - Meten en meetkunde - Verbanden In klas 3 krijgen de leerlingen twee uur rekenen in de week. De verschillende onderdelen zullen getoetst worden om aan te geven of ze het onderdeel beheersen. We werken o.a. met de onlinemethode Got-it. Met dit programma zullen we op school werken, maar is ook bedoeld om thuis mee aan de slag te gaan. Got-it laat d.m.v. een percentage zien in hoeverre de leerling het gewenste 2F-niveau beheerst. Om de kans van slagen te vergroten is het belangrijk dat de leerling thuis met zekere regelmaat (enige keren per week) werkt met het rekenprogramma Got-it. Hiervoor worden geen concrete huiswerkopdrachten gegeven. We raden ouders/ verzorgers met klem aan toe te zien op deze tijdsinvestering door leerling. 9

10 Wanneer er veranderingen optreden op het gebied van rekenen, zullen wij ouders/ verzorgers en leerlingen hierover informeren. In het geval u vragen heeft over bovenstaand stuk of de rekentoets in het algemeen, kunt u dhr. W. Struijs benaderen. Ook op kunt u op nodige informatie over dit onderwerp vinden. Examenrooster KB/TL Op de site kunnen examenkandidaten en ouder(s)/verzorger(s) het examenrooster vinden. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn de data van de examens reeds bekend. De route die gevolgd dient te worden om de data in te zien is als volgt: -www.examenblad.nl -aanklikken: vmbo KB of vmbo TL -onderwerpen -hulpmiddelen -regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor CE -toelichting rooster De BB examenkandidaten doen hun examen op de computer. De examendata worden door de school bepaald. Vanzelfsprekend vallen deze data binnen de examenperiode die over het algemeen geldt. De examenkandidaten en ouder(s)/verzorger(s) krijgen dit rooster middels een brief thuisgestuurd. De BB examenkandidaten worden ook via hun mentor op school op de hoogte gebracht. 10

11 LIJST BELANGRIJKE PUNTEN RONDOM PTA PERIODE KLAS 3 EN KLAS 4 - toelaten tot pta (tijd) Als een leerling te laat is voor een pta dan kan hij / zij nog toegelaten worden en het pta meemaken. De leerling krijgt (behalve de toegestane tijd v.w.b. examentijdverlenging) geen extra tijd. Na 15 minuten wordt de leerling niet meer toegelaten en moet er een proces verbaal opgemaakt worden (zie punt "afwezigheid tijdens pta"). - toelaten tot kijk- / luistervaardigheid pta Als een leerling uiterlijk een kwartier te laat is voor een dergelijk pta, dan mag de leerling alleen tijdens een officiële pauze in de toets worden toegelaten. Het eerste deel van de luistertoets mag na afloop ingehaald worden, mits de leerling een geldige reden heeft voor het te laat komen. - toelaten bij KPO Als een leerling te laat is bij een KPO en daardoor de instructie heeft gemist, dan wordt de leerling niet meer toegelaten en haalt de leerling het KPO op een ander tijdstip in. De leerling overlegt over het tijdstip met de docent; de leerling neemt het initiatief. De docent kan per vak bepalen of bovenstaande regel van toepassing is. Uiteraard geldt ook hier het recht tot tijdsverlenging van een leerling met examentijdverlenging (zie volgende stukje). - tijdsverlenging bij pta Bij een 1 uurs pta kan een leerling met examentijdverlenging 10 minuten extra krijgen. (NB 'uur' = lesuur) Bij een 2 uurs pta kan een leerling met examentijdverlenging 20 minuten extra krijgen. (NB 'uur' = lesuur) N.B. Als de lesgevende niet zeker weet of een leerling examentijdverlenging heeft kan hij het navragen bij de examensecretaris. - afwezigheid tijdens pta Als een leerling door ziekte of andere gegronde redenen een pta niet kan / heeft kunnen maken op de afgesproken datum dan dienen ouders / verzorgers een verzoek in te dienen om het pta op een ander moment in te halen. Indienen van verzoek tot inhalen / uitstellen pta: Het inhalen / uitstellen van een pta omdat er door ouders / verzorgers een briefje is meegegeven is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Als er een verzoek tot inhalen / uitstellen is dan beslist de mentor, eventueel in overleg met de vakleerkracht. Bij twijfel worden coördinator en examensecretaris geraadpleegd. Procedure: De leerling neemt een briefje van ouders / verzorgers mee. In dit briefje moet in ieder geval datum van schrijven, aanhef (naam mentor), reden van verzoek tot uitstel / inhalen pta, de data van afwezigheid van school (indien noodzakelijk) en de handtekening van ouder(s) staan. De leerling zorgt dat hij / zij om op school is en meldt zich vervolgens met 11

12 het briefje bij zijn / haar mentor (bij afwezigheid van de mentor meldt de leerling zich bij de studiecoördinator; bij diens afwezigheid bij de directie). De mentor beslist over de geldigheid van het verzoek tot uitstel / inhalen pta (eventueel in overleg met vakdocent). De mentor zet vervolgens zijn / haar paraaf op het briefje waarmee de leerling naar de vakleerkracht gaat. De leerling mag het pta overmaken als het briefje voorzien van de paraaf van de mentor door de leerling overlegd wordt. Er wordt ervan uitgegaan dat de leerling het initiatief neemt om een afspraak met de docent te maken en dat hij / zij dit binnen 5 werkdagen doet (dit gaat in op de dag dat de leerling beter is). In geval van twijfel overlegt de mentor met de vakleerkracht. Komen zij er niet uit dan worden coördinator en examensecretaris ingeschakeld. Bij overeenkomst maakt de mentor een kort verslag van de situatie, de genomen beslissing en de redenen waaraan dit ten grondslag heeft gelegen en stuurt dit digitaal naar de examensecretaris. Als het verzoek wordt afgewezen en er wordt overeengekomen dat er een 1.0 gegeven moet worden (of andere maatregelen overeenkomstig het examenreglement) dan moet een proces verbaal gemaakt worden. Dit moet ondertekend worden door de lesgevende en de mentor. In kopie gaat dit naar coördinator en examensecretaris. Hierna gaat het ter goedkeuring naar de vestigingsdirecteur. Procedure: De mentor stelt het proces verbaal op. Het proces verbaal wordt ondertekend door de mentor, lesgevende, coördinator en examensecretaris. Hierna geeft de mentor het proces verbaal aan de vestigingsdirecteur ter goedkeuring. De mentor hoort uiteindelijk van hem of er een 1.0 in het cijferprogramma ingevuld kan worden. De mentor vertelt vervolgens de lesgevende dat hij / zij een 1.0 kan invullen in het cijferprogramma. Het proces verbaal wordt door de mentor in het dossier van de leerling gedaan. Een pta waar uiteindelijk een 1.0 voor gehaald is kan wel herkanst worden mits deze als herkansbaar in het pta boekje staat. De mentor doet het proces verbaal in het dossier van de leerling. N.B. *het vergeten van boeken en / of het opzettelijk niet meenemen van de boeken naar huis is geen gegronde reden voor het overmaken van een pta. *zonder briefje met handtekening voor akkoord van mentor maakt een leerling het pta en wordt er niet in discussie gegaan. Een docent kan nooit wegens een onregelmatigheid zelf een cijfer 1 geven. De juiste weg is via de vestigingsdirecteur. De vestigingsdirecteur neemt het proces verbaal in behandeling nadat alle betrokkenen akkoord zijn met het in het proces verbaal genoemde voorstel (mentor, vakdocent, examensecretaris en coördinator). De vestigingsdirecteur neemt de uiteindelijke beslissing of een pta wel of niet overgemaakt kan worden. Hij stelt ouder(s) / verzorger(s) en direct betrokkenen op school van zijn beslissing op de hoogte. 12

13 mondeling examen Volgens het reglement van toetsing en afsluiting spelen de volgende artikelen een rol: Ouders moeten voor uur aan school meedelen dat de kandidaat verhinderd is om aan het tentamen mee te doen Een toets/tentamen niet maken zonder geldige reden geldt als een onregelmatigheid Een kandidaat die te laat komt krijgt geen extra tijd. 6.4 Maatregelen die de vestigingsdirecteur kan nemen bij een onregelmatigheid: o.a. de leerling krijgt het cijfer 1 voor dat onderdeel. 6.6 Van de genomen maatregel worden de leerling en ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte gesteld. 6.7 De leerling en ouders/verzorgers hebben 3 dagen te tijd om in beroep te gaan. 6.8 Deze onregelmatigheid en de genomen maatregel moeten worden gemeld bij de inspectie. Als we nu rekening houden met het bovenstaande komen we tot onderstaande gedragsregel bij te laat komen: *Een leerling die niet is afgemeld is onwettig afwezig en wordt behandeld volgens bovenstaande regels. Denk dan wel om het bepaalde in artikel 6.4 t/m 6.8. * De leerling die te laat komt verspeelt bij Duits de voorbereidingsfase, maar doet wel gewoon zijn mondeling (bij Nederlands en Engels is er geen sprake van voorbereidingstijd). Storen van examinator en kandidaat tijdens het mondeling is niet toegestaan. * De leerling die gedurende het mondelinge gedeelte te laat komt heeft de tijd tot het officiële einde. De leerling krijgt dus geen extra tijd. De onderwerpen die wegens dit tijdsgebrek niet ter sprake zijn gekomen zijn wel medebepalend voor het cijfer. 13

14 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KLAS 3 EN 4 14

15 Schoolexamen BB Vak: Nederlands KLAS 3 Periode 1 : 30 augustus 2013 t/m 15 november 2013 Wat Wanneer Stof Hoe Herkansbaar Weging Cijfer Fictiedossier P1 Fictiedossier Handelingsdeel Ja Vold. Fictie P1 Toets boek 1 Schriftelijk Nee 1 Begrijpend lezen P1 Taalrijk deel A, Schriftelijk Ja 3 module 1 Periode 2 : 18 november 2013 t/m 31 januari 2014 Fictiedossier P2 Fictiedossier Handelingsdeel Ja Vold. Fictie P2 Toets boek 2 Schriftelijk Nee 1 Basisvaardigheden P2 Taalrijk deel A, Schriftelijk Ja 2 TOETSWEEK module 3 Spreekvaardigheid P2 Spreekbeurt Mondeling Nee 2 Fictiedossier P2 Fictiedossier Handelingsdeel Ja Vold. Fictie P2 Toets boek 3 Schriftelijk Nee 1 Periode 3 : 3 februari t/m 25 april 2014 Fictiedossier P3 Fictiedossier Handelingsdeel Ja Vold. Fictie P3 Toets boek 4 Schriftelijk Nee 1 Fictiedossier is nu afgerond. Gemiddelde van de vier cijfers over Nee 3 de boektoetsen 1 t/m 4. GPO: P3 Stagewerkboek Handelingsdeel Ja Vold. arbeidsoriëntatie Basisvaardigheden P3 Taalrijk deel A, Schriftelijk Ja 3 module 2 Periode 4 : 6 mei 2014 t/m 11 juli 2014 Basisvaardigheden P4 TOETSWEEK Taalrijk deel A, modules 5 en 6 Schriftelijk Ja 3 15

16 Schoolexamen BB Vak: Nederlands KLAS 4 Periode 1 : Wat Wanneer Stof Hoe Herkansbaar Weging Cijfer Fictiedossier P1 Fictiedossier Handelingsdeel Ja Vold. Basisvaardigheden: P1 Taalrijk deel B, Schriftelijk Ja 3 Spelling Module 12 Examenonderdeel: P1 Taalrijk deel B Schriftelijk Ja 3 Functioneel Schrijven: Artikel Module 9.4 en 13 Periode 2 : Fictiedossier P2 Fictiedossier Handelingsdeel Ja Vold. Examenonderdeel: P2 Taalrijk deel B Schriftelijk Nee 4 Begrijpend lezen Module 11 Fictiedossier P2 Fictiedossier Handelingsdeel Ja Vold. CITO: Kijk- & Luistervaardigheid Examenonderdeel: Functioneel P2 CITO-materiaal Schriftelijk Nee 2 P2 TOETSWEEK Taalrijk deel B Module 9.4 en 13 Schriftelijk Ja 3 Schrijven: Brief Periode 3 : Spreekvaardigheid P3 Spreekbeurt Mondeling Nee 2 Fictiedossier P3 Fictiedossier Handelingsdeel Nee Vold. Mondeling tentamen P3 4 fictiewerken Mondeling Nee 4 Fictie Basisvaardigheden Stijl & Spelling P3 TOETSWEEK Taalrijk deel B Modules 7 & 8 Schriftelijk Ja 3 16

17 Schoolexamen BB Vak: Duits KLAS 3 Periode 1 : 30 augustus 2013 t/m 15 november 2014 Wat Wanneer Stof Hoe Herk Weging Cijfer Idioom/grammati Hst schriftelijk ja 1 ca Leesvaardigheid nee 3 Kijk- en Gesproken tekst nee 2 luisterv.heid met beeld en meerkeuze vragen 1 opdracht o/v/g mediadossier Periode 2 : 18 november 2013 t/m 31 januari 2014 Idioom/grammati ca Hst stencil verleden tijd haben en sein schriftelijk ja 1 Leesvaardigheid toetsweek nee 3 Kijk- en nee 2 luisterv.heid Gesproken tekst met meerkeuze vragen 1 opdracht o/v/g mediadossier Periode 3 : 3 februari 2013 t/m 25 april 2014 Idioom/grammati Hst schriftelijk ja 1 ca Leesvaardigheid nee 3 Schrijfv.heid Persoonlijke e- computer ja 2 mail 1 opdracht o/v/g mediadossier Periode 4 : 6 mei 2014 t/m 11 juli 2014 Idioom/grammati Hst. 16 schriftelijk ja 1 ca Leesvaardigheid toetsweek nee 3 Gespreksvaardig Taaldorp nee 2 heid 1 opdracht mediadossier o/v/g 17

18 Schoolexamen BB Vak: Duits KLAS 4 Periode 1: Wat Wanneer Stof Hoe Herk Weging Cijfer Idioom/grammati Hst schriftelijk ja 1 ca Leesvaardigheid ja 3 Kijk- en Gesproken tekst nee 2 luisterv.heid met beeld en meerkeuze vragen 1 opdracht o/v/g mediadossier Periode 2 : Idioom/grammati ca Hst schriftelijk ja 1 Leesvaardigheid toetsweek ja 3 Schrijfv.heid Klikbrief zakelijk computer nee o/v/g 1 opdracht mediadossier Periode 3 : Kijk- en luisterv.heid Gespreksvaardig heid 1 opdracht mediadossier Gesproken tekst met beeld en meerkeuze vragen nee 2 Taaldorp nee 2 o/v/g 18

19 Schoolexamen BB Vak: Engels KLAS 3 Periode 1 : 30 augustus 2013 t/m 15 november 2013 Wat Wanneer Stof Hoe Herkansbaar Weging Cijfer Idioom en All Right Unit schriftelijk ja 1x vaardigheden 1 Leesvaardigheid nee 1x Periode 2 : 18 november 2013 t/m 31 januari 2014 Idioom en All Right Unit schriftelijk ja 1x vaardigheden 2 Schrijfvaardigheid toetsweek Grammaticale ja 1x tijden Periode 3 : 3 februari 2014 t/m 25 april 2014 Kijk-en nee 1x luistervaardigheid Idioom en vaardigheden All Right Unit schriftelijk ja 1x Periode 4 : 6 mei 2014 t/m 11 juli 2014 Idioom en All Right Unit schriftelijk ja 1x vaardigheden Leesvaardigheid toetsweek nee 1x NB Voor het behalen van het diploma zal ook het leesdossier Engels naar behoren moeten zijn. De opdrachten en data betreffende het leesdossier zullen klassikaal worden aangegeven. 19

20 Schoolexamen BB Vak: Engels KLAS 4 Periode 1 : Wat Wanneer Stof Hoe Herkansbaar Weging Cijfer Schrijfvaardigheid Persoonlijke schriftelijk ja 1x brief Kijk-en nee 1x luistervaardigheid Periode 2 : Leesvaardigheid toetsweek ja 2x Kijk-en nee 2x luistervaardigheid Periode 3 : Spreekvaardigheid mondeling nee 4x Schrijfvaardigheid toetsweek Zakelijke brief schriftelijk ja 2x NB Voor het behalen van het diploma zullen zowel het schrijfdossier als het leesdossier Engels naar behoren moeten zijn. De opdrachten en data betreffende het schrijf-en leesdossier zullen klassikaal worden aangegeven. 20

21 Schoolexamen BB Vak: wiskunde Klas 3 Wat Wanneer Stof Hoe Herk Weging Cijfer Moderne Wiskunde editie 9 Periode 1: 30 augustus 2013 t/m 15 november 2013 TSE 1 Plaats bepalen Grafieken oktober H1 H2 Schr. Ja 1.. Periode 2: 18 november 2013 t/m 31 januari 2014 TSE 2 Rekenen Verhoudingen en Procenten toetsweek H3 H4 Schr. Ja 1.. Periode 3: 3 februari 2014 t/m 25 april 2014 TSE 3 Kijken en redeneren Statistiek Periode 4: 6 mei 2014 t/m 11 juli 2014 TSE 4 Omtrek en Oppervlakte Werken met formules TSE 5 Schattend Rekenen Inhoud Formules en terugrekenen februari april toetsweek H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 Schr. Ja 1 Schr. Ja 1.. Schr. Ja

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Vmbo Vak: Biologie Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 204 206, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Klas: 3 Periode: Thema : Cellen K t/m 4 S: 50 minuten nee

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen Leren vernieuwen Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo A Hoe? 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? 4 2 Wat komt er op ons af? 6 3 Wie zijn er betrokken bij het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Pilot dyscalculie/ernstige rekenproblemen - rekentoets VO 2014-2015

Pilot dyscalculie/ernstige rekenproblemen - rekentoets VO 2014-2015 Pilot dyscalculie/ernstige rekenproblemen - rekentoets VO 2014-2015 Net als vorig schooljaar wordt in het pilotjaar 2014-2015 de aangepaste rekentoets, de ER-toets (ER= ernstige rekenproblemen) aangeboden.

Nadere informatie

1 11e editie 2010. 2010 vmbo. alles wat je weten moet. krant. bij elkaar in één. met je. examenrooster. slimme tips. goede sites en meer...

1 11e editie 2010. 2010 vmbo. alles wat je weten moet. krant. bij elkaar in één. met je. examenrooster. slimme tips. goede sites en meer... 1 11e editie 2010 2010 vmbo examenkrant alles wat je weten moet bij elkaar in één krant met je examenrooster slimme tips goede sites en meer... 2 examenkrant 2010 /// vmbo /// examenkrant 2010 /// vmbo

Nadere informatie

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU - eindrapport - drs. J. Brekelmans dr. B. Dekker drs. J. van der Wel Amsterdam, februari 2012

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006)

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Talen Nederlands Voor Nederlands geldt het examenprogramma dat in mei 1998 werd gepubliceerd. In december 1998 zijn er geen veranderingen aangebracht,

Nadere informatie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie Nanda van Oorschot (KPC) Monique Sanders (APS) Suzanne Sjoers (APS) projectleider VSLPC is een samenwerkingsverband van APS, CPS en

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 2 Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 1 Onderwijsaanbod 2 Onderwijsvormgeving 3 Examinering 4 Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 SEPTEMBER 2014 Centrale examens VO 2 Inhoud Inleiding 3 1 Kaders en verantwoordelijkheden 4 1.1 De zorgplicht van de school 4 1.2

Nadere informatie

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis Albert van der Kaap Enschede, mei

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie